Samferdsels- og miljøetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samferdsels- og miljøetaten"

Transkript

1 Samferdsels- og miljøetaten Harstad kommune 9479 HARSTAD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/ Geir Bye 140 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 1320/ HARSTAD KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR HARSTAD SENTRUM Kommentarer fra Troms fylkeskommune til rapport fra arbeidsgruppe for samferdsel - Sentrumsplanen i Harstad, datert Grunnlag Harstad by har en svært lav kollektivandel sett i forhold til andre byer (under halvdelen av Tromsø). Det betyr at det er mange biler i bysentrum, noe som oppleves svært negativt. «Alle» ønsker å gjøre noe med denne problemstillingen. For den reisende, som ikke ønsker å gå eller sykle, må busstilbudet fremstå så attraktivt at det ofte velges framfor bilen. I reisevaneundersøkelsen «RVU 2009 for Tromsø og Harstad» mente brukerne i Harstad at bussen ikke var et foretrukket transportmiddel, fordi den blant annet går for sjelden, er tungvint å bruke og reisen med buss tar for lang tid. Den nye sentrumsplanen i Harstad må sees i sammenheng med Harstadpakken og de målene og kravene som er vedtatt i tilhørende KVU (konseptvalgsutredning). Konseptet «Kollektivog gang- og sykkelkonsept med tunnel» er vedtatt både av Harstad Kommune, Troms fylkeskommune og Regjeringen. Dette er også grunnlaget i kommende Stortingsproposisjon om Harstadpakken. Målene i Harstadpakken er også forenlig med målene fremkommet i Harstad kommunes «Kommuneplan , ved egne krefter» hvor en betydelig reduksjon i biltrafikken i sentrum er fremhevet som mål. Vi forutsetter derfor at disse målene legges til grunn for arbeidet med sentrumsplanen i Harstad. De overordnede resultatmålene i KVU en tilsier 30 % reduksjon av biltrafikk gjennom sentrum og kollektivandelen skal økes fra 4,7 % (2009) til 7 % i 2040 som betyr i grove tall flere bussreisende i snitt pr dag med dagens befolkningsgrunnlag! Dette er ambisiøst, men er viktig for å oppnå de ønskede målene for byrommet/sentrum. Harstad har ennå ikke et sammenhengende nett for sykkel og tilrettelegging for gående er også mangelfull. Det faktum at riksvegen går gjennom sentrumskjernen gir mange farlige Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

2 2 krysningspunkter for gående; trafikksikkerheten er ikke tilfredsstillende. Dessuten bidrar høy parkeringsdekning og prioritering av bil, til at en velger bil fremfor andre alternativer. Måloppnåelse For å nå disse felles målene om økt kollektiv, gange og sykkel er det nødvendig at også kommunen gjennom sin arealpolitikk aktivt prioriterer disse satsingsområdene. Harstadpakken og ny sentrumsplan for Harstad gir en unik mulighet til å gi byen en ny profil og et attraktivt bymiljø som beboerne trives i og kan være stolte av. For å få arealeffektiv og miljøvennlig transportmiddelfordeling, må sykkel, kollektiv og gange tilrettelegges for og prioriteres, mens det settes begrensninger på biltrafikk og bilparkering. Bolig-, areal- og transportplanlegging må samordnes for å begrense reisebehovet. Kollektivplanlegging, inkludert optimal busstrasé og universelt utformede holdeplasser, inkludert gangadkomst, må være en del av planen[bcm1]. Dette i tråd med «Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene» og «Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging», Klima- og Miljødepartementet. En styrking av kollektivtilbudet og endring av rutestrukturen må følges opp av at man prioriterer fremkommelighet og tilgjengeligheten av kollektivtrafikken inn til- og gjennom sentrum. I tillegg må tilrettelegging for gående og syklende styrkes kraftig. Sammen gir disse planene klare føringer som sentrumsplanen må ta i seg når det gjelder valg av trafikksystemer for å løse trafikkutfordringene i Harstad. Tilrettelegging for buss i sentrum Troms fylkeskommune engasjerte konsulentfirma Gustav Nielsen Consulting for å gjennomgå dagens bussystem i Harstad og komme med forslag til hvordan man kan gjøre bussen til et moderne, effektivt og attraktivt alternativ til bilen. Kollektivrapporten «Enklere bussnett i Harstad» foreslår en større omlegging av bussystemet i Harstad for å kunne oppnå målene i KVU en. Fylkeskommunen stiller seg bak hovedtrekkene i kollektivrapporten og vil spesielt peke på at de viktigste grepene i sentrum er: - Ny linjestruktur med gjennomgående pendelruter - Takting av sentrale ruter i sentrum (koordinerte avgangstider for flere ruter på en holdeplass) - Rask og adskilt fremføring av bussen gjennom sentrumskjernen. Ny sentrumsterminal bybuss med trase gjennom Strandgata (holdeplassene kan legges til hans Egedes gate). Krysset ved Grand Hotell må reguleres slik at lysregulering (bussprioritering) slipper bussen fram og videre opp Skolegata - Ny terminal for distriktsbussene ved Harstad havn og fellesfunksjoner med hurtigbåt. - Oppgradering av holdeplasser Ca. 27 % av alle busspassasjerer i Harstad går på i Harstad sentrum. Det understreker betydningen av god tilrettelegging for de bussreisende i sentrum. Den foreslåtte bussomleggingen vil medføre endringer av kjøremønsteret både for bybussene og distriktsbussene. Det nye systemet for bussene skiller mellom bybussene (6 linjer, 5 av dem gjennom sentrum) og distriktsbussene. Bybussene starter i en ytterkant og pendler gjennom sentrum til ny «ytterkant» på andre siden av byen (f.eks. rute 3 fra Trondenes til Stangnes som én helhetlig rute). Sentrum betjenes av vanlige busstopp med kort opphold. Bybussene trenger ikke tradisjonell oppstillingsplass i sentrum lenger. Distriktsbussene stilles opp ved hurtigbåtterminalen og de bussreisende kan benytte venterommet og andre fasiliteter der. Det blir derfor ikke bruk for dagens busstasjon på torget eller dagens oppstillingsplass for busser. Frigivelse av busstasjonen og dets område vil kunne åpne og utvide byrommet og flytte det ut til en mer åpen plass mot sjøen

3 3 For bybussene foreslås en egen trasé adskilt fra øvrig gjennomgående trafikk og kødanning. Mellom Byskillet og Grandkrysset vil bussene (fra sør) kjøre opp 6. divisjon gt., ned Hans Egedes gt. under overgangen til Salto Bysenteret og nordover over nordre delen av Torget (Rikard Kaarbøs plass) og gjennom Strandgt til Grandkrysset. Bybussene sørover kjører motsatt i samme trasé. Ved Torget vil det bli et sentrums busstopp. Denne traséen åpner for et helt nytt busstopp rett ved Rådhuset som da vil bli betjent av alle rutene sørover. Dette vil endre noe av bybildet. Nedre delen av Strandgata mellom Grandkrysset og Torvet (ca. 80 m) åpnes kun for bybusser. Kombinasjon gågate/busstrasé betegnes vanligvis som miljøgate. Miljøgater kan, i motsetning til i gågater, også inngå i hovednettet for sykkeltrafikk. Distriktsbussene kjører fra Hurtigbåtterminalen nordover via Grandkrysset som i dag. Sørover kjører distriktsbussene langs Fjordgata, opp Hvedings gt og sørover Hans Egedes gt. samme trasé som bybussene. Distriktsbussene vil da også betjene Rådhuset. Samme trasé begge retningene. Om dagens trasé for riksvegen sørover opprettholdes eller forslaget om ny hoved trasé gjennom Fjord gt. og ombygd Verfts gt. og til Storgt velges, endrer det ikke behovet for å få bussene adskilt fra øvrig (gjennomgående) trafikk. Det vil øke kvaliteten på Generalhagen og byrommet/torget om det lyktes å få hovedveien ned Verftsgata. Vurdering av løsningen i arbeidsgruppens rapport Fylkeskommunen mener at behovene og kravene for å få et effektiv og velfungerende kollektivsystem ikke blir ivaretatt godt nok i flertallsinnstillingen fra arbeidsgruppen. De forslagene som blir fremlagt fra arbeidsgruppen, vil etter våre vurderinger, ikke være tilstrekkelig til å oppnå målene i KVU en. Harstad sentrums utforming gir en del utfordringer som vil kreve aksept for andre trafikale løsninger og endring av bybildet enn det vi er vante med i dag. De byene som har fått til vellykkede løsninger, har våget å gjøre de store grepene som skal til. Det beste eksempelet er kanskje Trondheim, som har lykkes med å gjøre forholdene for bilistene bedre gjennom å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv. Med forslaget i kollektivrapporten «Enklere bussnett i Harstad», vil bybussene stoppe midt i sentrum og betjene et større område enn å benytte riksveien gjennom ytre del av sentrum. Bussene pendler gjennom sentrum uten unødvendig opphold og tar kortest mulig vei. De vil ikke bli hindret av køen av andre biler. Å reise gjennom sentrum kan være minst like hurtig som å kjøre gjennom med privatbil. Å komme inn til sentrum med buss vil oppleves som fordelaktig i forhold til bil da de unngår (det meste av) kø og det er busstopp midt i sentrum. Ved å la bussene kjøre utenom kø området (Grandkrysset Byskillet) i begge retningene, vil bussen fremstå langt mer attraktivt å bruke enn i dag. Det siste er en viktig suksessfaktor for å oppnå målene med kraftig økning av bussbrukere i Harstad. Oppnåelse av disse målene er styrende i KVU en og også et grunnlag i kommende stortingsproposisjon om Harstad og bompengering som skal opp i Stortinget. Tilrettelegging for sykkel Også her er det utfordringer. All erfaringer tilsier at syklende (i likhet med gående) velger korteste og letteste vei. Derfor må gjennomgående sykkelrute ikke ta «omveien» via Fjordgata / Verftsgata. Det vil gjøre at syklende allikevel tar veien over Torget / dagens busstasjon. En sikker og hensiktsmessig sykkelrute mellom Byskillet og Havnegata / Nordover må lages der syklister og gående skilles mest mulig men virker «naturlig» som rute. Ny sykkelhåndbok er nettopp kommet ut. I kapittel 3.5 viser/drøftes mulige løsninger for problematikken syklende i sentrum vs. gående og motoriserte kjøretøy. Tilrettelegging for gående Myke trafikanter er sårbare og det oppstår ofte situasjoner mellom biler og gående og mellom syklister og gående. Derfor gjelder det å skille mest mulig der det er behov. Alle

4 4 kollektivreisende er også gående til/fra bussholdeplassene. Vurdering av ganglenkene mellom målpunktene for kollektivreisende og bussholdeplassene gjelder også sentrumsområdet. Gåstrategien har som mål å øke antall gående, her kan kollektivtrafikken spille en viktig rolle. Vil busstrafikk gjennom Strandgata gjøre det verre for gående i «gågata»? Ca. 8 avganger pr time i hver retning, dvs. 16 totalt i foreslått høytrafikkperiode. I snitt vil det si en avgang hver 7,5 minutter. Kjøretiden på hver avgang anslås til 5 min mellom Sama og Byskillet eller ca. 30 sekunder mellom Bothnergården og Grand Hotell. Bussene vil ha kort opphold på holdeplassen Sentrum. Det betyr at det vil være en buss i miljøgata i 8 minutter pr. time (13 %). I de resterende 52 minutter vil man kunne bevege seg fritt. Det vil være gangareal på begge sidene av buss traséen i Strandgata. Tidlig morgen og kveld, samt i helgene, vil det være færre busser i drift. Bussene vil ikke stå og vente, men kjøre videre med en gang. Moderne bybusser vil kunne være hybridbusser, dvs. en blanding av diesel og el-motor. Dieselmotoren stopper automatisk når bussen stopper. Bussen starter så fra holdeplassene (lyskryssene etc.) på el-motoren på lavgir før dieselmotoren starter ved høgere gir). De klassiske bybussene, hvor motoren går på tomgang ved stoppene og i lyskryss er på vei bort. Moderne bybusser kan i stedet for diesel ha naturgass, biogass eller etanol som reduserer utslippene til et minimum. Fylkeskommunen er aktiv med i prosjekter for å tilpasse fremtidens bybusser til å ha minimum utslipp. Alternativt kan holdeplassene for bybussene legges til Hans Egedes gate (Salto-senteret), uten stopp i Strandgata. Forslaget om taxi holdeplass i dette område ansees ikke forenlig med busstrasé, ei heller gode snuforhold for taxi. Enhver bussreise starter og slutter med en ganglenke, så det er viktig at de gående har god tilgjengelighet til kollektivtrafikken. Erfaringer fra andre byer tilsier at butikker i nærheten av sentrumsstopp får en økning i kundegrunnlaget da reisende med buss må passerer dette området på vei fra eller til sentrumsbusstoppet. Det bør vurderes om særskilte skolebusser skal følge vegtraseen rundt sentrumskjernen. Tilrettelegging for bil Bilene som skal utenom/gjennom sentrum har fått sin løsning gjennom tunnelen. Det tas utgangspunkt i at bilene som kjører inn i sentrum har ærend i dette området og vil parkere i eller nær sentrumsområdet. For de som skal parkere i sentrum hele dagen, (jobbreiser) er det et mål at de ikke benytte overflateparkeringen i sentrum. Parkeringsanlegg er best egnet for dette. (Denne gruppen bilførere er hovedmål for kollektivsatsingen). Parkeringen bør prioriteres for kortidsbesøkende (som har ærend i sentrum). Trafikksystemene som en sammenheng For å få flere til å reise med buss, gå eller sykle, må det gjøres store grep som tilfredsstiller de krav som slike reisende har og gjør det trygt å ferdes for myke trafikanter. Det betyr også at man må akseptere enkelte tiltak som demper biltrafikken i tillegg til bompengeringen. Det betyr også å lage løsninger som reduserer behovet for å kjøre bil til sentrum om man ikke absolutt må. Den nye tunnelen gjennom Harstadåsen vil ikke ta hele den ønskede reduksjonen i biltrafikken. Det gjelder å se alle typer reisende i sammenheng, dvs. bil, kollektiv, sykkel, gange både til og gjennom sentrum. Tromsø har landets nest høyeste kollektivandel fordi man har våget å sette bussen foran bilen og legge busstraseen rett gjennom kjernen av sentrum. Arbeidsgruppens gode forslag - Biltrafikk gjennom sentrum via Sjøgata, Fjordgata (og Vertftsgata) og satsing på myke trafikanter i nedre del av Storgata/Busstorget

5 - Stenge for gjennomgående trafikk i Storgata langs Generalhagen - Felles terminalløsning for distriktsbusser og hurtigbåt 5 Hvorfor er ikke arbeidsgruppens forslag godt nok? Forslaget hvor bussene blandes med bilene i Storgata gjør bussene ikke attraktivt nok i forhold til bilen. Bussene vil ikke kunne være hurtigere enn bilen gjennom sentrum. Det viktige målpunktet Rådhuset blir ikke betjent og flatedekningen reduseres. Den brede vegen i Hans Egedes gate er godt egnet for busstrafikk. Omlegging til pendeltrafikk med takting vil erfaringsmessig gi en økning i antall reisende, men vil ikke alene ta den ønskede måloppnåelse ift. KVU Harstad. Skal flere ta bussen på jobb/skole- og fritidsreiser, må tilbudet fremstå både enkel, fordelaktig og attraktiv og ha egenskaper som gjør at den foretrekkes framfor bilen. Det er for dårlig fremkommelighet for buss i arbeidsgruppens forslag. Bussen vil stå i samme køen som bilen og gir lav fordel i forhold til bilbruk. Mange byer større enn Harstad har lagt busstraseen gjennom «gågaten» uten at det oppleves som negativt. KVU-målene Man vil ikke løse alle problemer i Harstadpakken og sentrumsplanen, men det kan være en god start. Det vil være mye lettere å videreutvikle trafikksystemene i byen dersom et godt og velfungerende kollektivsystem er på plass. Restriksjoner på biltrafikk vil være enklere å gjennomføre ved et velfungerende kollektivsystem. Prosess og holdninger De øvrige medlemmene i arbeidsgruppen har valgt å overse klare kollektivfaglige råd om hvilken tilrettelegging som er nødvendig for bussen. Fylkeskommunen er ikke nødvendigvis enig i alt som står i bussrapporten. Konsulentenes ønske om å utvide det bilfrie området ved å la biltrafikken gå via nyåpnet Havnegata og opp i Strandgata er ikke realistisk pga. bratt bakke og knapp kurve som vil føre til vanskeligheter spesielt om vinteren. Men som konsulentene påpeker, det er ikke avgjørende for konseptet. Fylkeskommunen tar stor risiko med en økning av produksjonsvolumet som forventes når hele rutesystemet omlegges. Det vil være lite hensiktsmessig å ikke gjøre alle de riktige grepene som kan gjøres og som erfaringsmessig er nødvendig for å lykkes. Konsulentene bak Kollektivrapporten har oppsummert sine erfaringer fra arbeidet i blant annet Bodø i 2012, se tabellen lenger nede. Omleggingen der har medført en stor økning av bussandelen. Fylkeskommunen vil gjerne være med i det videre arbeidet med å gjøre Harstad til en god kollektivby med et flott, attraktiv og livlig sentrum! Basert på lang erfaring fra mange europeiske byer kan det stilles opp 18 krav til et godt kollektivsystem (Gustav Nielsen):

6 6 Nr KRAV 1 Gjør det enkelt, lett og trygt for alle å reise kollektivt PRIMÆR -ANSVAR Flere FORSLAG (Bussrapport med justering for AG samferdsel sentrumsplan) OK. Samlet pakke med mange ulike tiltak. Det viktigste er et nytt pendelbasert byrutenett. 2 Reisenettverk for hele regionen som er enkelt for alle å bruke TFK Ikke definert utenfor byrutenett enda, men må henge sammen med byruter. 3 Satse helhetlig på noen stamlinjer TFK OK, nytt linjesystem etableres 4 En linje pr. strekning foretrekkes TFK OK, mange linjer/varianter samles til få linjer og små avvik 5 Lange pendellinjer TFK OK, pendellinjer innføres 6 Omstigning er en nødvendig del av kollektivtransporten TFK OK. Omstigning søkes kanalisert til tre sentrale knutepunkter; Sentrum, Kanbogen og Sama. 7 Gi bussen full fremkommelighet HK Nei, fordi bussen følger biltrase med fare for kø i store deler av sentrum. Skille mellom buss og bil er helt nødvendig. 8 La bussen gå rett fram HK Nei, fordi bussen ikke tar korteste vei i sentrum. 9 Gi bussen plass i et bilfritt sentrum Bilen tar for mye plass - bussen utnytter arealene mye bedre. Med buss og sykkel - blir sentrum tilgjengelig for mange flere. HK Delvis. Gateterminal. Fortsatt biltrafikk og benyttet areal til buss går ned. 10 Optimal avstand mellom avgangene TFK Ift. behov og rammer, krevende å imøtekomme alle ønsker. 11 Takting i knutepunkter TFK OK, men fremkommelighet øker risikoen for at taktingen ikke holder. 12 Optimal avstand mellom stoppestedene Vegeier OK, revideres 13 Topp tilgjengelighet til stamlinjer og knutepunkter HK Bør tilstrebes så mye som mulig i Harstadpakken 14 Funksjonelle holdeplasser med kvalitet Vegeier Så mye som mulig realiseres i Harstadpakken 15 Velg kjøretøyer som er tilpasset oppgaven Operatør/ OK (operatør ansvar) TFK 16 Ta betalt i forhold til kvalitet TFK Vanskelig å vurdere 17 Tro aldri at tingene ikke kan gjøres enda Alle bedre 18 Bygger og tilrettelegger vi for bilbruk, får vi et bilsamfunn. Bruker vi ressursene, kunnskapene og politikken til å lage et bysamfunn basert på gange, sykling og kollektivtransport, så vil vi få det. Alle Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli Etatssjef Geir Bye rådgiver Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Styringsgruppens forslag, april 2011 1 ra5102509 2 Forord Bodø står overfor mange oppgaver innen samferdsel og byutvikling.

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Veg- og gatebruksplan Lillestrøm Fagrapport Overordnet strategi 31.10.2014 Overordnet strategi Veg- og gatebruksplan Lillestrøm FORORD Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en fagrapport som presenterer

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune KOMMUNEDELPLAN Hovedplan for sykkeltrafikk Region sør Tønsberg kontorsted Januar 2012 FORORD Å sykle er sunt, billig og miljøvennlig! Å sykle er individuell dør-til-dør transport, tilgjengelig for nesten

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013 Full framkomst et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Innhold 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon og trender... 4 2.1 Arealbruk

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

Trikkens rolle Trikkeprogrammet

Trikkens rolle Trikkeprogrammet Trikkens rolle Trikkeprogrammet Rapport: Trikkens rolle Juni 2015 Rapport Trikkens rolle Juni 2015 Utarbeidet for Trikkeprogrammet av Analyse & Strategi AS Forfattere: Julie Amlie, Espen Martinsen og Ulla

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer

Superbuss i Trondheim

Superbuss i Trondheim Superbuss i Trondheim Vurdering av konsekvenser ved midtstilt busstrase trondheimsbussen 4.3.2011 www.multiconsult.no Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Superbusstrase i Trondheim Vurdering

Detaljer