FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST"

Transkript

1 ved alt.arkitektur as Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning PLAN 1517 PROSTNESET MED HAVNETERMINAL, TROMSØ KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

2 INNHOLD 1. BAKGRUNN 3 2. PLANARBEIDET Planprogram og konsekvensutredning (KU) Plan- og utredningsprosess Medvirkning 5 3. KORT BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Avgrensing og eierforhold Landskap, klima og grunnforhold Arealbruk og grønne interesser Kulturhistorie, bystruktur og bebyggelse Trafikk OVERORDNETE RAMMER OG FØRINGER Statlige føringer Overordnete fylkeskommunale og kommunale planer Reguleringsplaner Relevante kommunale vedtak Andre føringer PLANFORSLAGET OG ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES Mål Hovedstrategi for planforslaget Alternativer som skal plan- og konsekvensutredes ANTATTE VIRKNINGER OG UTREDNINGSBEHOV Generelt Forslag til utredningstema Tema som skal redegjøres for i planbeskrivelsen Sammenstilling av virkningene og avbøtende tiltak Nærmere undersøkelse og overvåkning Forslagsstillers anbefaling OPPSUMMERENDE TABELLER 30 2

3 1. BAKGRUNN Tromsø Havn KF har fått i oppgave av Tromsø kommune å lede arbeidet for utvikling av en ny terminal på Prostneset. Terminalen har i dag et dårlig tilbud til de reisende med lav kvalitet på ventearealer, informasjonsopplegg og bagasjehåndtering. Godstrafikken har trange kår og skillet mellom tungtrafikk og myke trafikanter er uklart med fare for ulykker. Det er behov for å stramme opp hele terminalområdet. Kommunestyret vedtok å utvikle Prostneset til et effektivt og bærekraftig knutepunkt og et attraktivt sentrumsområde med funksjoner også for ikke-reisende. Det ble vedtatt at driften av terminalen skal være selvbærende. Tromsø Havn KF gjennomførte i 2002 en arkitektkonkurranse om ny terminal mm, og i juli 2007 ble det varslet oppstart av et reguleringsplanarbeid med utgangspunkt i en bearbeidet versjon av vinnerprosjektet fra konkurransen. Rammene for reguleringsplanen ble behandlet av planutvalget i møte Planutvalget opprettholdt kommunestyrets vedtak fra november 2001 med en del presiseringer til bl.a. utnyttelse og høyder. Planutvalget vedtok i mars 2009 å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, men vedtaket ble opphevet av Fylkesmannen i Troms pga feil i vedtaksgjennomføringen. Med ikrafttredelse av ny plan- og bygningslov har Tromsø kommune har på ny vurdert utredningsplikten, og kommet fram til at planen for ny terminal på Prostneset må konsekvensutredes. Dette innebærer at oppstart av reguleringsplanarbeidet må varsles på nytt. Kommunestyret vedtok å utvide kaiene ved Prostneset og anlegge et deponi for forurensete sjøbunnmasser. Tiltaket er planlagt ferdigstilt innen 3. kvartal Ill. Prostneset med vedtatt kaiutfylling og deponi. 3

4 2. PLANARBEIDET 2.1 PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING (KU) Plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning (KU) er presisert og utfylt i Forskrift om konsekvensutredninger 26. juni 2009 (T-1478). I henhold til forskriftens 3 b skal reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II (blant annet industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn m 2 ) og 2 d detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan behandles i forhold til forskriften dersom tiltaket også faller inn under kriterier i 4. Her er kriteriene blant annet at planer og tiltak a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde, d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71, Planprogrammet er første fase i arbeidet med en KU og det skal gjøre rede for premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke tema som skal konsekvensutredes (se kap 6.2 s. 20 og tabell A, s. 30). I tillegg gir planprogrammet en oversikt over tema som vil bli vurdert opp mot foreslått utbygging og redegjort for i planbeskrivelsen (se kap. 6.3 s.25 og tabell B s. 31). Planprogrammet vil videre kort beskrive alternative løsninger. Fastsatt planprogram legges til grunn for selve konsekvensutredningen. Formålet med en KU er å klargjøre virkningene av tiltak som kan få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. KU skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres, og eventuelt på hvilke vilkår det kan skje. KU skal kun omfatte tema som er relevante i forhold til de beslutninger som skal tas, og det skal tas utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der slik kunnskap ikke foreligger skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap. For hvert tema skal det redegjøres for datagrunnlag og metoder som benyttes i utredningene. For hvert tema utarbeides det en separat rapport (delutredning), mens planbeskrivelsen vil ha et resyme av delutredningene. Tema som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan, eller tema hvor det foreligger tilstrekkelig kunnskap gjennom andre detaljplaner, analyser og utredninger, vil ikke bli utredet på nytt. Disse temaene vil bli vurdert opp mot foreslått utbygging og redegjort for i planbeskrivelsen. Eventuelle avbøtende tiltak for å dempe uønskede virkninger vil bli foreslått. 2.2 PLAN- OG UTREDNINGSPROSESS Ansvarlig myndighet for behandling av planprogram og planforslag med KU er Tromsø kommune. Kunngjøringen av oppstart av reguleringsplanarbeidet skjer samtidig med at planprogrammet annonseres og blir sendt til høring/offentlig ettersyn. Berørte og interesserte kan komme med forslag til utredningstema og metode, samt gi innspill til arbeidet med reguleringsplanen. Frist for innspill er seks uker. Tromsø kommune tar stilling til høringsinnspillene og vurderer evt. endringer av forslag til planprogram før oversending til byutviklingskomiteen, som skal fastsette planprogrammet. 4

5 Arbeidet med konsekvensutredningen påbegynnes etter at planprogrammet har vært til offentlig ettersyn. Noe senere starter arbeidet med en skisse til reguleringsplan. Forslag til planskisse med KU presenteres deretter for kommunen før valg av endelig planforslag. Endelig planforslag med KU oversendes kommunen. Etter endt saksbehandling sendes planforslaget til 1.gangs behandling i byutviklingskomiteen, som avgjør om planen med KU skal legges til høring/offentlig ettersyn. I høringsperioden avholdes et folkemøte. Frist for å gi uttalelse er 6 uker. Tromsø kommune vurderer høringsuttalelser og behov for ytterligere dokumentasjon. Etter endt saksbehandling legges planforslag med KU fram for 2. gangs behandling i byutviklingskomiteen og senere i kommunestyret. Endelig vedtak kunngjøres og de berørte tilskrives. 2.3 MEDVIRKNING Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav. Allmennheten og berørte gis informasjon og mulighet for medvirkning ved varsling og offentlig ettersyn av planprogrammet og planforslaget med KU. Det vil bli avholdt folkemøte og plandokumenter vil bli tilgjengelige på internett. Behovet for ytterligere informasjon og offentlige møter vil bli vurdert fortløpende under arbeidet. Planforslaget vil bli utarbeidet i dialog med kommunale og fylkeskommunale etater gjennom egne møter i løpet av prosessen, jf 9-3 i plan- og bygningsloven. 3. KORT BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 AVGRENSING OG EIERFORHOLD Planområdet ligger sentralt i Tromsø by og omfatter en betydelig del av Prostneset. Her ankommer distriktsbussene, hurtigbåtene, hurtigruta og cruiseskip. Området er ca 35 daa og strekker seg fra Hurtigbåtkaia i sør og til Rica Ishavshotell i nord. Roald Amundsens plass og kvartalet Kaigata/ Bankgata/ Samuel Arnesens gate/ Kirkegata er også tatt med. Planen følger vedtatt plan for kaiutvidelse langs cruisekaia/kai 8 og ytterste del av hurtigrutekaia/kai 7, (plan 1718). Tromsø kommune eier havneskurene og det meste av gate- og kaigrunnen i planområdet. Ill: Tromsøysundet 5

6 Ill: Oversiktkart; Prostneset avmerket (rød ring) og kart over uteareal i kommunalt eie (mørk grønn) Ill: Planavgrensing for reguleringsplanen (rød linje) 6

7 7 Øverst; Hurtigruta legger til kai ved Prostneset Midten: Flyfoto fra øst/sørøst Nederst: Flyfoto fra vest

8 3.2 LANDSKAP, KLIMA OG GRUNNFORHOLD Prostneset ligger eksponert mot Tromsøysundet. Neset er i stor grad et omdannet og kultivert landskap etter utfyllinger og utbygging, men det er fortsatt lesbart som landskapsform. Planområdet har utsikt til fjell, sund og landemerker som Tromsøbrua og ishavskatedralen. Roald Amundsens plass er formet som et platå og polsektor. Herfra er det utsikt til terminalområdet, deler av sundet og fastlandet. Planområdet er værutsatt med vind fra sørvest og nordøst. Planområdet har mest sol fra øst og sør og noe mindre fra vest pga eksisterende bebyggelse. Det meste av grunnen består av fyllmasser av varierende tykkelse. Underliggende lag antas å være morene. Det er utført prøvetakinger i området både på land og i sjøen for å klarlegge geologi og miljøstatus. Ved gjennomføring av vedtatt kaiutvidelse ved Prostneset (plan 1718) vil det bli anlagt et deponi for forurensete sjøbunnmasser i kaihuken og langs kaifronten ved Prostneset. Statlige myndigheter stiller strenge krav til gjennomføring, sikring og kontroll av tiltaket. Ill: Roald Amundsens plass og området for terminering av busser sett fra Hurtigruta. Domkirken i bakgrunnen. Ill: Utsikt fra Roald Amundsens plass mot terminalområdet, deler av sundet og fastlandet 8

9 3.3 AREALBRUK OG GRØNNE INTERESSER Sonen langsmed sjøen domineres av havn- og trafikkformål og parkering, med unntak av Rica Ishavshotell. Eksisterende kaiskur rommer lager/gods og noe industri. Området mellom Strandgata/Sjøgata og havnesonen har et betydelig innslag av administrasjon/ kontorer og hoteller. Det er mye overflateparkering. Det er lite detaljhandel og sammenhengende senterstruktur i og nær planområdet. Dette er mer framtredende langs Storgata, Strandgata og vestre del av Kirkegata og Fr. Langes gate. I nærområdet er Kirkeparken og Strandtorget viktigste byrom og grøntområder, mens Roald Amundsens er et viktig grøntareal i planområdet. Plassen er enkelt parkmessig opparbeidet, men uten tilbud for barn. Ved Kirkegt. 2 er det en liten hage og ved Kaihuken er det benker. Utover dette er det ikke vegetasjon av betydning eller tilrettelagt for opphold eller lek. I vedtatt plan for kaiutvidelse på Prostneset (plan 1718) er det en forutsetning at kaiflaten blir opparbeidet med tanke på både tilgjengelighet myke trafikanter og drift av havna. Det vil bli kaipromenade og tilrettelagt for lek og opphold med benker og lekeapparater. 3.4 KULTURHISTORIE, BYSTRUKTUR OG BEBYGGELSE Prostneset har stor kulturhistorisk betydning for konstitueringen av Tromsø by. Her har det vært kirkested allerede fra 1200-tallet og på sørsiden av neset dro folk opp båtene sine, dvs ved den bratte skrenten ved Roald Amundsens plass. Prostneset har alltid vært et sentralt ankomststed til byen og rollen som kommunikasjonsknutepunkt har vært en drivkraft i utviklingen. Hurtigruta er et kjennemerke ved stedet. Kaiskurene er organisert langsmed kaikanten. Bebyggelsen som grenser til havnesonen gjenspeiler den gamle bryggestrukturen, som var organisert i forhold til strandlinjen. Langs Storgata og tilstøtende områder er bebyggelsen ordnet etter en kvartalsplan hvor domkirken og Kirkeparken inngår som et monumentalt anlegg. Tverrgatene er viktige forbindelser og siktlinjer mellom by og sund. Domkirken er fredet. Roald Amundsens plass ble regulert til allmenning, tilgjengelig for alle. Plassen framstår som en grønn kile i bystrukturen og herfra er det utsikt til deler av sundet og fjellene omkring. Roald Amundsens plass har status som automatisk fredet kulturminne og inngår i en romlig sammenheng med Kirkeparken. Bebyggelsen i og nær planområdet dekker et stort tidsspenn og er sammensatt i høyde og estetisk uttrykk. Skala og materialbruk varierer fra 11/2 etasjes kaiskur i betong og 2 etasjes trehus til 8-10 etasjes platekledde bygninger. Det er en hovedvekt av 5 etasjes bygninger. I kommunedelplan for sentrum fra 2008 er viktige kulturhistoriske miljøer og enkeltbygg i og nær planområdet registrert. Tilsvarende er bystruktur og viktige siktlinjer i området vist. Ill: Holmboebryggene rett ved planområdet 9

10 Ill. over til høyre Bystruktur og sikt: Markering av siktlinjer, felt med begrenset byggehøyde (rosa), allmenninger/gater (brun), gammel strand (lys blå). Fra Kommunedelplan for sentrum Ill. over til venstre Bevaring: Fredet bygg (grå), fredet kulturhistorisk område (rosa), bevaringsverdige bygninger (rød/fiolett) og bevaringsverdig bygningsmiljø (blå). Fra Kommunedelplan for sentrum Ill: Planområdet sett fra hurtigrutekaia og nordover Ill: Hurtigrutekaia og hurtigbåtkaia med dagens terminalbygg sett fra sundet 10

11 3.5 TRAFIKK Prostneset ligger sentralt i forhold til bygatenettet og med akseptabel avstand til lokalbussene i Fr. Langes gate. Området er noe usentralt i forhold til hovedvegnettet. Prostneset er svært aktivt i korte og hektiske perioder, for så å bli nesten folketomt etterpå. Når båtene legger til kan hundrevis av passasjerer strømme ut i terminalområdet. Samtidig er det gjerne toppunkt for buss, gods, privatbilder og taxi. Manglende separering mellom myke trafikanter og tungtrafikken skaper en fare for ulykker. Trafikktellinger viser en relativt høy andel tungtrafikk med godsbiler og busser. Godstrafikken er i hovedsak knyttet til hurtigrutene, men noe sendes med buss og hurtigbåt. Distrikts- og regionbussene har et betydelig antall avganger/ankomster ved Prostneset. I tillegg kommer flybussen. Det er vedtatt at distriktsbussen ikke lenger skal terminere ved Prostneset, men det er likevel behov for ordinære holdeplasser. Hurtigbåtene har tre ruter og frakter i gjennomsnitt passasjerer hver dag over Prostneset. Ved båtenes ankomst er behov for et betydelig antall taxier. Hurtigruta har sesong i april september, med en topp i mai/juni. Passasjerer på nordgående hurtigrute tilbys sightseeing med buss. Cruisetrafikken har høysesong i juni-juli og mange passasjerer deltar på sightseeing med buss. Terminalfasilitetene og sikkerheten for de reisende og gående er lite tilfredsstillende. Venterom har lav standard og stenger tidlig slik at passasjerer blir stående ute i vær og vind. Det er overflateparkering ved terminalområdet og i tilstøtende områder. Ill: Dagens terminalskur ved hurtigrutekaia og område for terminering av busser Ill: Bussoppstillingsplasser ved dagens terminal 11

12 4. OVERORDNETE RAMMER OG FØRINGER 4.1 STATLIGE FØRINGER Nasjonal transportplan beskriver Tromsø som nasjonal havn og knutepunkt. St.mld. 46 ( ) om havner og infrastruktur for sjøtransport ser utvikling av Prostneset i sammenheng med Tromsøs rolle som nasjonal havn. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging legger bl.a vekt på at utbygging og transport samordnes for å begrense transportbehovet, og løsninger som kan gi korte avstander til daglige gjøremål. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen pålegger kommunen bl.a. å sikre krav til arealer og anlegg av betydning for barn og unge, og at barns synspunkter kommer fram i planprosesser hvor deres interesser er berørt. 4.2 OVERORDNETE FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE PLANER Fylkesplan for Troms omfatter bl.a. en passasjerterminal i Tromsø. Samferdselsplan for Troms slår fast at Troms fylke er avhengig av en effektiv og konkurransedyktig sjøtransport. Kommuneplan for Tromsø slår fast at dagens terminal på Prostneset har lav standard i forhold til andre norske byer det er naturlig å sammenlikne seg med. Prinsipplan for gatebruk i Tromsø sentrum ( ) legger til grunn at - hovedatkomst til Prostneset skal skje via Strandgata og Kirkegata, - busstraséene skal ta utgangspunkt i bybussrutene, - Bankgata mellom Kaigata og Samuel Arnesens gate skal avsettes til gågate, - uønsket parkering på kai skal omreguleres. Transportplan for Tromsø påpeker at terminalen på Prostneset er noe usentral i forhold til overordnet vegnett, men at den samtidig ligger midt i sentrum og samler alle reisetilbudene. Kommunedelplan for kultur perioden ( ) har ambisjoner om å markere Tromsø som en barne-, ungdoms- og studentby og et åpent, internasjonalt og inkluderende kunst- og kultursenter for nordområdene. I handlingsprogrammet fremgår det at sentrum skal være hovedarenaen for byens kulturliv og at uterom skal tilrettelegges for kulturbegivenheter. Kulturminner og lokalhistorie skal være en ressurs for stedsutvikling. Kommunedelplan for Tromsø sentrum, plan 225 (1.6.08) har bl.a. hovedmål om kompakt byvekst og miljøvennlig bystruktur, samt bedre tilgjengelighet til kaiene. Terminalen på Prostneset, kaiene og tilstøtende gater er avsatt til viktige ledd i kommunikasjonssystemet. Ved planleggingen av ny terminal skal det foretas en analyse av hvilke lokaliteter som er best egnet. Uterom skal utformes med fokus på barn og unge og universell utforming. Langs sjøfronten skal det være kaipromenade, kai og uteservering. Overflateparkering tillates ikke. Øvrig bebyggelse kan være sentrumsfunksjoner og første etasje mot offentlige rom skal være preget av åpenhet. Planen gir føringer om vern av viktige kulturhistoriske bygninger, byggehøyder mot byrom og håndtering av viktige siktlinjer. Roald Amundsens plass er regulert til park og angitt som fredet sammen med tilstøtende gategrunn. 12

13 Ill.: KDP for Tromsø sentrum Ill: Kart over gjeldende reguleringsplaner Klima- og energiplan for Tromsø , ( ) har som mål bl.a at - kollektivandelen skal økes til 50% innen 2018, - kommunen skal ta initiativ til Kollektivtransportens år i 2010, - overflateparkering skal reduseres, - fjernvarme skal brukes ved alle større utbygginger, - muligheten for bruk av landstrøm til større båter og cruiseskip i Tromsø skal utredes. 4.3 REGULERINGSPLANER Flere reguleringsplaner er i eller grenser til planområdet: Plan 4, Kirkegt., Storgt., Søndre jeté ( ) Plan 5 F, Endret regulering: Prostneset nedenfor Kaigata ( ). Plan 66, Roald Amundsens plass ( ) Plan 82, Sjøgt. Fr. Langesgt., Kaigt, Kirkegt. (2.7.73) Plan 1324, Pumpestasjon, i kaihuken ved hurtigbåtkaia (1.3.95) Plan 1418, Melange hotell ( ) Plan 1718, Prostneset kaiutvidelse og deponi ( ) I korte trekk er planområdet er regulert til gate, bussterminal, kai, kai-/ lagerbygg, mens Roald Amundsens plass er regulert til park. Kai 8 mm. er også regulert til deponi. Planene samsvarer i stor grad med dagens bruk. Planen for Melange hotell ble stadfestet av Miljøverndepartementet, men er foreløpig ikke gjennomført. I plan for utvidelse av kaiene ved Prostneset (plan 1718) er det en forutsetning at kaiflaten blir tilrettelagt for myke trafikanter med kaipromenade og areal for lek og opphold. 13

14 4.4 RELEVANTE KOMMUNALE VEDTAK Prinsippsak vedr. distriktsterminal på Prostneset (9.5.96). Kommunestyret ønsker en felles terminal på Prostneset for hurtigruta, hurtigbåter, distriktsbusser og cruiseskip. Rammer for arbeidet med regulering Prostneset ( ). Kommunestyret slutter seg til prosjektets to målsettinger: - å utforme et effektivt og bærekraftig trafikknutepunkt som tilbyr effektiv kommunikasjon for de reisende, - å utvikle Prostneset som et attraktivt sentrumsområde, i godt samspill med omgivelsene, og med funksjoner også for ikke-reisende. Det forutsettes at andre offentlige myndigheter bidrar i finansieringen av bygg og uterom, og at driften av terminalen skal være selvbærende. Vedtaket gir føringer for terminalbygget og offentlige rom - Terminalbygget bør ikke overstige m². Hovedvolumet bør ikke overstige c +10m (2 etasjer), over deler av bygget tillates c +16m (4 etasjer). - Det skal tilstrebes en utforming som ivaretar viktige siktlinjer og en best mulig kontakt med sundet, og det skal tilstrebes en utforming som gir god kontakt, funksjonelt og estetisk, mellom terminalbygget og de offentlige rom. Vedtaket gir også føringer om skur 9,10 og 11, bevaring av Kirkegata 2, Roald Amundsens plass som automatisk fredet grunn og anbefaler å beholde parkens åpne preg, trafikkløsninger med krav til atskillelse av trafikantgruppene, tilgjengelighet for alle, samt miljø. Avklaring om rammer for reguleringsplan for Prostneset (Planutvalget ) 1. Kommunestyrevedtak datert ligger til grunn for utviklingen: - terminalbygget og supplerende funksjoner bør ikke overstige m2 - hovedvolumet bør ikke overstige kotehøyde kai + 11m (2 etasjer) - over deler tillates en høyde tilsvarende kotehøyde kai + 13,5 m (3 etasjer) - distriktsbussene skal ikke terminere på Prostneset 2. Administrasjonsbygg i felt BF i planområdets sørvestre del kan ha maks 4 etasjer og maks gesimshøyde som Odd Berg bygget (kotehøyde kai + 20m). 3. Forslagstiller bes vurdere muligheten til å redusere utbyggingsvolumet i felt KF. 4. Det tillates en utvidelse av kaiarealet på 12,8 daa. Planen skal sikre tilfredsstillende løsninger på allmennhetens interesser, herunder god tilgjengelighet til kaiområdet. 5. Redegjørelse om ISPS jfr. kommunestyrevedtak sak 116/08 pkt 15, skal legges fram til behandling samtidig med at reguleringsplanforslaget legges fram til politisk behandling. 6. Det forutsatte endringene skal innarbeides i plan og plandokumenter før planen igjen fremmes for planutvalget før den legges ut til offentlig ettersyn Prostneset redegjørelse om ISPS ( ) er en oppfølging av planutvalgets vedtak ISPS-anløpene ved Prostneset vil kun dreie seg om cruiseskip/-kaia (kai 8), og dermed kun 10% av havnens lengde i sentrum. For hurtigrutekaia vil det være begrenset avsperring to ganger daglig når det foregår lasting/lossing. Det pekes på behov for en overordnet plan og retningslinjer for utvikling av havnepromenaden i Tromsø. 4.5 ANDRE FØRINGER Byutviklingens år. Kunst og kultur, turisme og opplevelse trekkes fram som mulige drivkrefter for byutviklingen. Nyskapende arkitektur fremheves for å gjøre havnefronten til en attraksjon. Det foreslås at terminalområdet rommer parken Barna og de reisende. Universell utforming. Kravene til universell utforming er skjerpet i ny plan- og bygningslov for både utearealer og byggverk. Det er nylig utarbeidet en ny norsk standard (NS

15 Universell utforming av byggverk, del 1) som spesielt omhandler krav til arbeidsbygg og publikumsbygg. Tromsø kommune er pilotkommune for universell utforming. Analyse av egnet plassering av kollektivt trafikknutepunkt i Tromsø sentrum (Troms Fylkeskommune/ Asplan Viak AS, ) er en oppfølging av retningslinjene i Kommunedelplan for Tromsø sentrum, og er en analyse av ulike lokaliseringers egnethet ved lokalisering av et trafikknutepunkt i Tromsø sentrum. Prostneset er vurdert som realistisk gjennomførbar ved lokalisering av trafikknutepunktet. 5. PLANFORSLAGET OG ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES 5.1 MÅL Målet med planforslaget - utforme Prostneset til et bærekraftig trafikknutepunkt som tilbyr effektiv kommunikasjon for de reisende, og å utvikle Prostneset som attraktivt sentrumsområde i godt samspill med omgivelsene og med funksjoner også for ikke-reisende. 5.2 HOVEDSTRATEGI FOR PLANFORSLAGET Prostneset skal fremstå som en representativ ankomst til byen hvor ny kollektivterminal legges til sørlige del av planområdet. Terminalen skal ha høy standard slik at de reisende blir tatt i mot på en innbydende måte uavhengig av vær og vind. Tromsø og Prostneset skal også styrkes som attraktiv destinasjon for cruisetrafikken. Planområdet skal utvikles som del av bystrukturen og i godt samspill med omgivelsene. Det skal tas hensyn til kulturhistoriske bygninger og miljøer og samtidig gis rom for vår tids arkitektur. Planen skal ivareta viktige siktlinjer, best mulig kontakt med sundet og åpenhet ved Roald Amundsens plass. Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for planen, både ute og inne og for publikumssoner og arealer forbeholdt ansatte. Havnesonen skal strammes opp og det skal legges til rette for en enkel og oversiktlig trafikkavvikling, som separerer myke trafikanter og tungtrafikk og gir sikre omgivelser for alle. Distriktsbussene skal ikke lenger terminere ved Prostneset. Ny bebyggelse skal utvide havnesonens program og funksjonstilbud og bidra til en revitalisering av forholdet mellom by og havnefront. Ny bebyggelse skal være preget av åpenhet i første etasje mot offentlige rom. Bygninger, plasser og torg skal lokaliseres og formgis slik at det oppnås gode lokalklimatiske forhold og høy kvalitet på utearealer. Planen skal utvide grønnstrukturen og tilrettelegge for rekreasjon, lek og opplevelse og god tilgjengelighet til kaifronten. Ny bebyggelse skal ha energiløsninger som er bærekraftige og gir lave driftskostnader. Framdriften for planarbeidet skal siktes inn mot at ny kollektivterminal kan tas i bruk i Driften av terminalen skal være selvbærende. 5.3 ALTERNATIVER SOM SKAL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDES Nedenstående alternativer vil bli konsekvensutredet i henhold til relevante utredningstema i kapittel 6. Tre alternativer er utviklet på bakgrunn av tidligere planprosess og innspill fra Tromsø kommune. I tillegg kommer 0-alternativet, som er en videreføring av dagens situasjon. 15

16 De tre alternativene med nybygg legger en ny kollektivterminal i den sørlige delen av planområdet, men har ulik andel supplerende formål ved terminalen (kultur, kafé, utleiekontorer med mer). Det foreslås også et nybygg på ved kai 8 langs Samuel Arnesens gate. Byggets formål er næring med vekt på hotell/konferanse og kontor, samt terminal for cruistrafikken inkl. kafe og kiosk. Arealoversikten for hvert alternativ omfatter et antatt åpent overbygget areal utendørs som fastsettes endelig i planbeskrivelsen. Nedenfor er en kortfattet presentasjon av alternativene med en forenklet situasjonsplan som viser lokalisering av ny bebyggelse og hovedtrekk i kjøremønsteret ved kollektivterminalen. Alternativ 0 Videreføring av dagens situasjon 0-alternativet er forventet utvikling dersom tiltaket ikke gjennomføres. Bebyggelsen tilsvarer dagens kaiskur, men med et venterom ved hurtigbåtkaia (skur 5). Det vil bli tilrettelagt for lek, opphold og kaipromenade i forbindelse med vedtatt kaiutvidelse. Trafikk til/fra terminalen følger dagens kjøremønster med inn/utkjøring via Kaigata og Kirkegata for både gods og busser. Program terminalområdet i alt. 0 BRA m2 - Skur 2, 3 og 4; gods/lager og industri Skur 5. Lager, venterom 560 S U M Program kai 8 i alt. 0 BRA m2 - Skur 9/10; lager 857 S U M 857 Ill. 0-alternativet 16

17 Alternativ 1A: Ny terminal og nytt bygg på kai 8 Alternativet omfatter arealer for en ny hurtigrute/-hurtigbåtterminal i én etasje og et bygg C i fem etasjer på kai 8. Buss og taxi ankommer terminalen via forlengelsen av gata langs sørvestre side av Roald Amundsens plass, mens godstrafikken har inn-/utkjøring via Kirkegata. Program terminalområdet BRA m 2 Tot. m 2 - Terminal: Godslager inkl. arealer ansatte (oppholdsrom, kontor, garderobe, toalett) Publikumsareal Hurtigruten/hurtigbåter Administrasjon og drift Åpent overbygget areal utendørs ved terminal 200 S U M Program kai 8 BRA m 2 Tot. m 2 - Bygg C: Cruiseterminal 500 Publikumsrettete formål (suvenirer, kiosk, kafé/bevertning) 300 Hotell m. konferansesal for 400 pers, kontor Drift 300 Åpent overbygget areal utendørs bygg C 200 S U M Ill: Alternativ 1A 17

18 Alternativ 1B: Ny terminal med et lite og supplerende program, samt nytt bygg på kai 8 Alternativet omfatter arealer for en kollektivterminal i to etasjer og en liten kommersiell andel/supplerende program fordelt på terminalbygget, bygg A og bygg B. Både bygg A og bygg B har to høye etasjer. Alternativet omfatter videre et bygg C i fem etasjer på kai 8. Buss og taxi ankommer terminalen i forlengelsen av gata langs Odd Berg-bygget via en enveiskjørt kjørerampe opp til terminalens 2. etasje. Gods kjører inn/ut via Kirkegata. Program terminalområdet BRA m 2 Tot. m 2 - Terminal: Godslager inkl. arealer ansatte (oppholdsrom, kontor, garderobe, toalett) Publikumsareal Hurtigruten/hurtigbåter Publikumsrettet formål; kiosk, bagasje, billettsalg, kafé og forretning Administrasjon og drift Bygg A: Kultur, forretninger, kafé Bygg B: Kommersielle formål Åpent overbygget areal utendørs ved terminal, bygg A og bygg B S U M Program kai 8 BRA m 2 Tot. m 2 - Bygg C: Cruiseterminal 500 Publikumsrettete formål (suvenirer, kiosk, kafé/bevertning) 300 Hotell m. konferansesal for 400 pers, kontor Drift 300 Åpent overbygget areal utendørs bygg C 200 S U M Ill: Alternativ 1B 18

19 Alternativ 1C: Terminal med et stort supplerende program og nytt bygg på kai 8 Kollektivterminal med hovedvolum i to etasjer og en mindre del i fire etasjer. Det gis plass for et stort supplerende program for kultur og kommersiell aktivitet fordelt på terminalen og bygg A og bygg B. Både bygg A og bygg B har to høye etasjer. Bygg C i 5 etasjer er lagt til kai 8. Buss og taxi ankommer terminalen i forlengelsen av gata langs Odd Berg-bygget via en enveiskjørt kjørerampe på nivå med terminalens 2. etasje. Godstrafikken benytter inn/utkjøring via Kirkegata og med lasting/lossing i terminalens 1 etasje. Program terminalområdet BRA m 2 Tot. m 2 - Terminal: Godslager inkl. arealer ansatte (oppholdsrom, kontor, garderobe, toalett) Publikumsareal Hurtigruten og hurtigbåter Publikumsrettete formål; kiosk, bagasje, billettsalg, kafé og forretning Administrasjon og drift Kontor utleie Bygg A: Kultur, forretninger og kafé Bygg B: Kommersielle formål Åpent overbygget areal utendørs ved terminal, bygg A og bygg B S U M Program kai 8 BRA m 2 Tot. m 2 - Bygg C: Cruiseterminal 500 Publikumsrettete formål (suvenirer, kiosk, kafé/bevertning) 300 Hotell m. konferansesal for 400 pers, kontor Drift 300 Åpent overbygget areal utendørs bygg C 200 S U M

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Forord. Gøril Bertheussen rådmann. Forside foto: Ann Sissel Jensen

Forord. Gøril Bertheussen rådmann. Forside foto: Ann Sissel Jensen Forord Tromsø kommune ønsker gjennom dette planprogrammet, og senere kommunedelplan, å skape grunnlag for offentlig debatt om og medvirkning i, planlegging av et eventuelt OL i Tromsø. Rådmannen ser dette

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer