FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST"

Transkript

1 ved alt.arkitektur as Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning PLAN 1517 PROSTNESET MED HAVNETERMINAL, TROMSØ KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

2 INNHOLD 1. BAKGRUNN 3 2. PLANARBEIDET Planprogram og konsekvensutredning (KU) Plan- og utredningsprosess Medvirkning 5 3. KORT BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Avgrensing og eierforhold Landskap, klima og grunnforhold Arealbruk og grønne interesser Kulturhistorie, bystruktur og bebyggelse Trafikk OVERORDNETE RAMMER OG FØRINGER Statlige føringer Overordnete fylkeskommunale og kommunale planer Reguleringsplaner Relevante kommunale vedtak Andre føringer PLANFORSLAGET OG ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES Mål Hovedstrategi for planforslaget Alternativer som skal plan- og konsekvensutredes ANTATTE VIRKNINGER OG UTREDNINGSBEHOV Generelt Forslag til utredningstema Tema som skal redegjøres for i planbeskrivelsen Sammenstilling av virkningene og avbøtende tiltak Nærmere undersøkelse og overvåkning Forslagsstillers anbefaling OPPSUMMERENDE TABELLER 30 2

3 1. BAKGRUNN Tromsø Havn KF har fått i oppgave av Tromsø kommune å lede arbeidet for utvikling av en ny terminal på Prostneset. Terminalen har i dag et dårlig tilbud til de reisende med lav kvalitet på ventearealer, informasjonsopplegg og bagasjehåndtering. Godstrafikken har trange kår og skillet mellom tungtrafikk og myke trafikanter er uklart med fare for ulykker. Det er behov for å stramme opp hele terminalområdet. Kommunestyret vedtok å utvikle Prostneset til et effektivt og bærekraftig knutepunkt og et attraktivt sentrumsområde med funksjoner også for ikke-reisende. Det ble vedtatt at driften av terminalen skal være selvbærende. Tromsø Havn KF gjennomførte i 2002 en arkitektkonkurranse om ny terminal mm, og i juli 2007 ble det varslet oppstart av et reguleringsplanarbeid med utgangspunkt i en bearbeidet versjon av vinnerprosjektet fra konkurransen. Rammene for reguleringsplanen ble behandlet av planutvalget i møte Planutvalget opprettholdt kommunestyrets vedtak fra november 2001 med en del presiseringer til bl.a. utnyttelse og høyder. Planutvalget vedtok i mars 2009 å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, men vedtaket ble opphevet av Fylkesmannen i Troms pga feil i vedtaksgjennomføringen. Med ikrafttredelse av ny plan- og bygningslov har Tromsø kommune har på ny vurdert utredningsplikten, og kommet fram til at planen for ny terminal på Prostneset må konsekvensutredes. Dette innebærer at oppstart av reguleringsplanarbeidet må varsles på nytt. Kommunestyret vedtok å utvide kaiene ved Prostneset og anlegge et deponi for forurensete sjøbunnmasser. Tiltaket er planlagt ferdigstilt innen 3. kvartal Ill. Prostneset med vedtatt kaiutfylling og deponi. 3

4 2. PLANARBEIDET 2.1 PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING (KU) Plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning (KU) er presisert og utfylt i Forskrift om konsekvensutredninger 26. juni 2009 (T-1478). I henhold til forskriftens 3 b skal reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II (blant annet industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn m 2 ) og 2 d detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan behandles i forhold til forskriften dersom tiltaket også faller inn under kriterier i 4. Her er kriteriene blant annet at planer og tiltak a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde, d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71, Planprogrammet er første fase i arbeidet med en KU og det skal gjøre rede for premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke tema som skal konsekvensutredes (se kap 6.2 s. 20 og tabell A, s. 30). I tillegg gir planprogrammet en oversikt over tema som vil bli vurdert opp mot foreslått utbygging og redegjort for i planbeskrivelsen (se kap. 6.3 s.25 og tabell B s. 31). Planprogrammet vil videre kort beskrive alternative løsninger. Fastsatt planprogram legges til grunn for selve konsekvensutredningen. Formålet med en KU er å klargjøre virkningene av tiltak som kan få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. KU skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres, og eventuelt på hvilke vilkår det kan skje. KU skal kun omfatte tema som er relevante i forhold til de beslutninger som skal tas, og det skal tas utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der slik kunnskap ikke foreligger skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap. For hvert tema skal det redegjøres for datagrunnlag og metoder som benyttes i utredningene. For hvert tema utarbeides det en separat rapport (delutredning), mens planbeskrivelsen vil ha et resyme av delutredningene. Tema som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan, eller tema hvor det foreligger tilstrekkelig kunnskap gjennom andre detaljplaner, analyser og utredninger, vil ikke bli utredet på nytt. Disse temaene vil bli vurdert opp mot foreslått utbygging og redegjort for i planbeskrivelsen. Eventuelle avbøtende tiltak for å dempe uønskede virkninger vil bli foreslått. 2.2 PLAN- OG UTREDNINGSPROSESS Ansvarlig myndighet for behandling av planprogram og planforslag med KU er Tromsø kommune. Kunngjøringen av oppstart av reguleringsplanarbeidet skjer samtidig med at planprogrammet annonseres og blir sendt til høring/offentlig ettersyn. Berørte og interesserte kan komme med forslag til utredningstema og metode, samt gi innspill til arbeidet med reguleringsplanen. Frist for innspill er seks uker. Tromsø kommune tar stilling til høringsinnspillene og vurderer evt. endringer av forslag til planprogram før oversending til byutviklingskomiteen, som skal fastsette planprogrammet. 4

5 Arbeidet med konsekvensutredningen påbegynnes etter at planprogrammet har vært til offentlig ettersyn. Noe senere starter arbeidet med en skisse til reguleringsplan. Forslag til planskisse med KU presenteres deretter for kommunen før valg av endelig planforslag. Endelig planforslag med KU oversendes kommunen. Etter endt saksbehandling sendes planforslaget til 1.gangs behandling i byutviklingskomiteen, som avgjør om planen med KU skal legges til høring/offentlig ettersyn. I høringsperioden avholdes et folkemøte. Frist for å gi uttalelse er 6 uker. Tromsø kommune vurderer høringsuttalelser og behov for ytterligere dokumentasjon. Etter endt saksbehandling legges planforslag med KU fram for 2. gangs behandling i byutviklingskomiteen og senere i kommunestyret. Endelig vedtak kunngjøres og de berørte tilskrives. 2.3 MEDVIRKNING Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav. Allmennheten og berørte gis informasjon og mulighet for medvirkning ved varsling og offentlig ettersyn av planprogrammet og planforslaget med KU. Det vil bli avholdt folkemøte og plandokumenter vil bli tilgjengelige på internett. Behovet for ytterligere informasjon og offentlige møter vil bli vurdert fortløpende under arbeidet. Planforslaget vil bli utarbeidet i dialog med kommunale og fylkeskommunale etater gjennom egne møter i løpet av prosessen, jf 9-3 i plan- og bygningsloven. 3. KORT BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 AVGRENSING OG EIERFORHOLD Planområdet ligger sentralt i Tromsø by og omfatter en betydelig del av Prostneset. Her ankommer distriktsbussene, hurtigbåtene, hurtigruta og cruiseskip. Området er ca 35 daa og strekker seg fra Hurtigbåtkaia i sør og til Rica Ishavshotell i nord. Roald Amundsens plass og kvartalet Kaigata/ Bankgata/ Samuel Arnesens gate/ Kirkegata er også tatt med. Planen følger vedtatt plan for kaiutvidelse langs cruisekaia/kai 8 og ytterste del av hurtigrutekaia/kai 7, (plan 1718). Tromsø kommune eier havneskurene og det meste av gate- og kaigrunnen i planområdet. Ill: Tromsøysundet 5

6 Ill: Oversiktkart; Prostneset avmerket (rød ring) og kart over uteareal i kommunalt eie (mørk grønn) Ill: Planavgrensing for reguleringsplanen (rød linje) 6

7 7 Øverst; Hurtigruta legger til kai ved Prostneset Midten: Flyfoto fra øst/sørøst Nederst: Flyfoto fra vest

8 3.2 LANDSKAP, KLIMA OG GRUNNFORHOLD Prostneset ligger eksponert mot Tromsøysundet. Neset er i stor grad et omdannet og kultivert landskap etter utfyllinger og utbygging, men det er fortsatt lesbart som landskapsform. Planområdet har utsikt til fjell, sund og landemerker som Tromsøbrua og ishavskatedralen. Roald Amundsens plass er formet som et platå og polsektor. Herfra er det utsikt til terminalområdet, deler av sundet og fastlandet. Planområdet er værutsatt med vind fra sørvest og nordøst. Planområdet har mest sol fra øst og sør og noe mindre fra vest pga eksisterende bebyggelse. Det meste av grunnen består av fyllmasser av varierende tykkelse. Underliggende lag antas å være morene. Det er utført prøvetakinger i området både på land og i sjøen for å klarlegge geologi og miljøstatus. Ved gjennomføring av vedtatt kaiutvidelse ved Prostneset (plan 1718) vil det bli anlagt et deponi for forurensete sjøbunnmasser i kaihuken og langs kaifronten ved Prostneset. Statlige myndigheter stiller strenge krav til gjennomføring, sikring og kontroll av tiltaket. Ill: Roald Amundsens plass og området for terminering av busser sett fra Hurtigruta. Domkirken i bakgrunnen. Ill: Utsikt fra Roald Amundsens plass mot terminalområdet, deler av sundet og fastlandet 8

9 3.3 AREALBRUK OG GRØNNE INTERESSER Sonen langsmed sjøen domineres av havn- og trafikkformål og parkering, med unntak av Rica Ishavshotell. Eksisterende kaiskur rommer lager/gods og noe industri. Området mellom Strandgata/Sjøgata og havnesonen har et betydelig innslag av administrasjon/ kontorer og hoteller. Det er mye overflateparkering. Det er lite detaljhandel og sammenhengende senterstruktur i og nær planområdet. Dette er mer framtredende langs Storgata, Strandgata og vestre del av Kirkegata og Fr. Langes gate. I nærområdet er Kirkeparken og Strandtorget viktigste byrom og grøntområder, mens Roald Amundsens er et viktig grøntareal i planområdet. Plassen er enkelt parkmessig opparbeidet, men uten tilbud for barn. Ved Kirkegt. 2 er det en liten hage og ved Kaihuken er det benker. Utover dette er det ikke vegetasjon av betydning eller tilrettelagt for opphold eller lek. I vedtatt plan for kaiutvidelse på Prostneset (plan 1718) er det en forutsetning at kaiflaten blir opparbeidet med tanke på både tilgjengelighet myke trafikanter og drift av havna. Det vil bli kaipromenade og tilrettelagt for lek og opphold med benker og lekeapparater. 3.4 KULTURHISTORIE, BYSTRUKTUR OG BEBYGGELSE Prostneset har stor kulturhistorisk betydning for konstitueringen av Tromsø by. Her har det vært kirkested allerede fra 1200-tallet og på sørsiden av neset dro folk opp båtene sine, dvs ved den bratte skrenten ved Roald Amundsens plass. Prostneset har alltid vært et sentralt ankomststed til byen og rollen som kommunikasjonsknutepunkt har vært en drivkraft i utviklingen. Hurtigruta er et kjennemerke ved stedet. Kaiskurene er organisert langsmed kaikanten. Bebyggelsen som grenser til havnesonen gjenspeiler den gamle bryggestrukturen, som var organisert i forhold til strandlinjen. Langs Storgata og tilstøtende områder er bebyggelsen ordnet etter en kvartalsplan hvor domkirken og Kirkeparken inngår som et monumentalt anlegg. Tverrgatene er viktige forbindelser og siktlinjer mellom by og sund. Domkirken er fredet. Roald Amundsens plass ble regulert til allmenning, tilgjengelig for alle. Plassen framstår som en grønn kile i bystrukturen og herfra er det utsikt til deler av sundet og fjellene omkring. Roald Amundsens plass har status som automatisk fredet kulturminne og inngår i en romlig sammenheng med Kirkeparken. Bebyggelsen i og nær planområdet dekker et stort tidsspenn og er sammensatt i høyde og estetisk uttrykk. Skala og materialbruk varierer fra 11/2 etasjes kaiskur i betong og 2 etasjes trehus til 8-10 etasjes platekledde bygninger. Det er en hovedvekt av 5 etasjes bygninger. I kommunedelplan for sentrum fra 2008 er viktige kulturhistoriske miljøer og enkeltbygg i og nær planområdet registrert. Tilsvarende er bystruktur og viktige siktlinjer i området vist. Ill: Holmboebryggene rett ved planområdet 9

10 Ill. over til høyre Bystruktur og sikt: Markering av siktlinjer, felt med begrenset byggehøyde (rosa), allmenninger/gater (brun), gammel strand (lys blå). Fra Kommunedelplan for sentrum Ill. over til venstre Bevaring: Fredet bygg (grå), fredet kulturhistorisk område (rosa), bevaringsverdige bygninger (rød/fiolett) og bevaringsverdig bygningsmiljø (blå). Fra Kommunedelplan for sentrum Ill: Planområdet sett fra hurtigrutekaia og nordover Ill: Hurtigrutekaia og hurtigbåtkaia med dagens terminalbygg sett fra sundet 10

11 3.5 TRAFIKK Prostneset ligger sentralt i forhold til bygatenettet og med akseptabel avstand til lokalbussene i Fr. Langes gate. Området er noe usentralt i forhold til hovedvegnettet. Prostneset er svært aktivt i korte og hektiske perioder, for så å bli nesten folketomt etterpå. Når båtene legger til kan hundrevis av passasjerer strømme ut i terminalområdet. Samtidig er det gjerne toppunkt for buss, gods, privatbilder og taxi. Manglende separering mellom myke trafikanter og tungtrafikken skaper en fare for ulykker. Trafikktellinger viser en relativt høy andel tungtrafikk med godsbiler og busser. Godstrafikken er i hovedsak knyttet til hurtigrutene, men noe sendes med buss og hurtigbåt. Distrikts- og regionbussene har et betydelig antall avganger/ankomster ved Prostneset. I tillegg kommer flybussen. Det er vedtatt at distriktsbussen ikke lenger skal terminere ved Prostneset, men det er likevel behov for ordinære holdeplasser. Hurtigbåtene har tre ruter og frakter i gjennomsnitt passasjerer hver dag over Prostneset. Ved båtenes ankomst er behov for et betydelig antall taxier. Hurtigruta har sesong i april september, med en topp i mai/juni. Passasjerer på nordgående hurtigrute tilbys sightseeing med buss. Cruisetrafikken har høysesong i juni-juli og mange passasjerer deltar på sightseeing med buss. Terminalfasilitetene og sikkerheten for de reisende og gående er lite tilfredsstillende. Venterom har lav standard og stenger tidlig slik at passasjerer blir stående ute i vær og vind. Det er overflateparkering ved terminalområdet og i tilstøtende områder. Ill: Dagens terminalskur ved hurtigrutekaia og område for terminering av busser Ill: Bussoppstillingsplasser ved dagens terminal 11

12 4. OVERORDNETE RAMMER OG FØRINGER 4.1 STATLIGE FØRINGER Nasjonal transportplan beskriver Tromsø som nasjonal havn og knutepunkt. St.mld. 46 ( ) om havner og infrastruktur for sjøtransport ser utvikling av Prostneset i sammenheng med Tromsøs rolle som nasjonal havn. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging legger bl.a vekt på at utbygging og transport samordnes for å begrense transportbehovet, og løsninger som kan gi korte avstander til daglige gjøremål. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen pålegger kommunen bl.a. å sikre krav til arealer og anlegg av betydning for barn og unge, og at barns synspunkter kommer fram i planprosesser hvor deres interesser er berørt. 4.2 OVERORDNETE FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE PLANER Fylkesplan for Troms omfatter bl.a. en passasjerterminal i Tromsø. Samferdselsplan for Troms slår fast at Troms fylke er avhengig av en effektiv og konkurransedyktig sjøtransport. Kommuneplan for Tromsø slår fast at dagens terminal på Prostneset har lav standard i forhold til andre norske byer det er naturlig å sammenlikne seg med. Prinsipplan for gatebruk i Tromsø sentrum ( ) legger til grunn at - hovedatkomst til Prostneset skal skje via Strandgata og Kirkegata, - busstraséene skal ta utgangspunkt i bybussrutene, - Bankgata mellom Kaigata og Samuel Arnesens gate skal avsettes til gågate, - uønsket parkering på kai skal omreguleres. Transportplan for Tromsø påpeker at terminalen på Prostneset er noe usentral i forhold til overordnet vegnett, men at den samtidig ligger midt i sentrum og samler alle reisetilbudene. Kommunedelplan for kultur perioden ( ) har ambisjoner om å markere Tromsø som en barne-, ungdoms- og studentby og et åpent, internasjonalt og inkluderende kunst- og kultursenter for nordområdene. I handlingsprogrammet fremgår det at sentrum skal være hovedarenaen for byens kulturliv og at uterom skal tilrettelegges for kulturbegivenheter. Kulturminner og lokalhistorie skal være en ressurs for stedsutvikling. Kommunedelplan for Tromsø sentrum, plan 225 (1.6.08) har bl.a. hovedmål om kompakt byvekst og miljøvennlig bystruktur, samt bedre tilgjengelighet til kaiene. Terminalen på Prostneset, kaiene og tilstøtende gater er avsatt til viktige ledd i kommunikasjonssystemet. Ved planleggingen av ny terminal skal det foretas en analyse av hvilke lokaliteter som er best egnet. Uterom skal utformes med fokus på barn og unge og universell utforming. Langs sjøfronten skal det være kaipromenade, kai og uteservering. Overflateparkering tillates ikke. Øvrig bebyggelse kan være sentrumsfunksjoner og første etasje mot offentlige rom skal være preget av åpenhet. Planen gir føringer om vern av viktige kulturhistoriske bygninger, byggehøyder mot byrom og håndtering av viktige siktlinjer. Roald Amundsens plass er regulert til park og angitt som fredet sammen med tilstøtende gategrunn. 12

13 Ill.: KDP for Tromsø sentrum Ill: Kart over gjeldende reguleringsplaner Klima- og energiplan for Tromsø , ( ) har som mål bl.a at - kollektivandelen skal økes til 50% innen 2018, - kommunen skal ta initiativ til Kollektivtransportens år i 2010, - overflateparkering skal reduseres, - fjernvarme skal brukes ved alle større utbygginger, - muligheten for bruk av landstrøm til større båter og cruiseskip i Tromsø skal utredes. 4.3 REGULERINGSPLANER Flere reguleringsplaner er i eller grenser til planområdet: Plan 4, Kirkegt., Storgt., Søndre jeté ( ) Plan 5 F, Endret regulering: Prostneset nedenfor Kaigata ( ). Plan 66, Roald Amundsens plass ( ) Plan 82, Sjøgt. Fr. Langesgt., Kaigt, Kirkegt. (2.7.73) Plan 1324, Pumpestasjon, i kaihuken ved hurtigbåtkaia (1.3.95) Plan 1418, Melange hotell ( ) Plan 1718, Prostneset kaiutvidelse og deponi ( ) I korte trekk er planområdet er regulert til gate, bussterminal, kai, kai-/ lagerbygg, mens Roald Amundsens plass er regulert til park. Kai 8 mm. er også regulert til deponi. Planene samsvarer i stor grad med dagens bruk. Planen for Melange hotell ble stadfestet av Miljøverndepartementet, men er foreløpig ikke gjennomført. I plan for utvidelse av kaiene ved Prostneset (plan 1718) er det en forutsetning at kaiflaten blir tilrettelagt for myke trafikanter med kaipromenade og areal for lek og opphold. 13

14 4.4 RELEVANTE KOMMUNALE VEDTAK Prinsippsak vedr. distriktsterminal på Prostneset (9.5.96). Kommunestyret ønsker en felles terminal på Prostneset for hurtigruta, hurtigbåter, distriktsbusser og cruiseskip. Rammer for arbeidet med regulering Prostneset ( ). Kommunestyret slutter seg til prosjektets to målsettinger: - å utforme et effektivt og bærekraftig trafikknutepunkt som tilbyr effektiv kommunikasjon for de reisende, - å utvikle Prostneset som et attraktivt sentrumsområde, i godt samspill med omgivelsene, og med funksjoner også for ikke-reisende. Det forutsettes at andre offentlige myndigheter bidrar i finansieringen av bygg og uterom, og at driften av terminalen skal være selvbærende. Vedtaket gir føringer for terminalbygget og offentlige rom - Terminalbygget bør ikke overstige m². Hovedvolumet bør ikke overstige c +10m (2 etasjer), over deler av bygget tillates c +16m (4 etasjer). - Det skal tilstrebes en utforming som ivaretar viktige siktlinjer og en best mulig kontakt med sundet, og det skal tilstrebes en utforming som gir god kontakt, funksjonelt og estetisk, mellom terminalbygget og de offentlige rom. Vedtaket gir også føringer om skur 9,10 og 11, bevaring av Kirkegata 2, Roald Amundsens plass som automatisk fredet grunn og anbefaler å beholde parkens åpne preg, trafikkløsninger med krav til atskillelse av trafikantgruppene, tilgjengelighet for alle, samt miljø. Avklaring om rammer for reguleringsplan for Prostneset (Planutvalget ) 1. Kommunestyrevedtak datert ligger til grunn for utviklingen: - terminalbygget og supplerende funksjoner bør ikke overstige m2 - hovedvolumet bør ikke overstige kotehøyde kai + 11m (2 etasjer) - over deler tillates en høyde tilsvarende kotehøyde kai + 13,5 m (3 etasjer) - distriktsbussene skal ikke terminere på Prostneset 2. Administrasjonsbygg i felt BF i planområdets sørvestre del kan ha maks 4 etasjer og maks gesimshøyde som Odd Berg bygget (kotehøyde kai + 20m). 3. Forslagstiller bes vurdere muligheten til å redusere utbyggingsvolumet i felt KF. 4. Det tillates en utvidelse av kaiarealet på 12,8 daa. Planen skal sikre tilfredsstillende løsninger på allmennhetens interesser, herunder god tilgjengelighet til kaiområdet. 5. Redegjørelse om ISPS jfr. kommunestyrevedtak sak 116/08 pkt 15, skal legges fram til behandling samtidig med at reguleringsplanforslaget legges fram til politisk behandling. 6. Det forutsatte endringene skal innarbeides i plan og plandokumenter før planen igjen fremmes for planutvalget før den legges ut til offentlig ettersyn Prostneset redegjørelse om ISPS ( ) er en oppfølging av planutvalgets vedtak ISPS-anløpene ved Prostneset vil kun dreie seg om cruiseskip/-kaia (kai 8), og dermed kun 10% av havnens lengde i sentrum. For hurtigrutekaia vil det være begrenset avsperring to ganger daglig når det foregår lasting/lossing. Det pekes på behov for en overordnet plan og retningslinjer for utvikling av havnepromenaden i Tromsø. 4.5 ANDRE FØRINGER Byutviklingens år. Kunst og kultur, turisme og opplevelse trekkes fram som mulige drivkrefter for byutviklingen. Nyskapende arkitektur fremheves for å gjøre havnefronten til en attraksjon. Det foreslås at terminalområdet rommer parken Barna og de reisende. Universell utforming. Kravene til universell utforming er skjerpet i ny plan- og bygningslov for både utearealer og byggverk. Det er nylig utarbeidet en ny norsk standard (NS

15 Universell utforming av byggverk, del 1) som spesielt omhandler krav til arbeidsbygg og publikumsbygg. Tromsø kommune er pilotkommune for universell utforming. Analyse av egnet plassering av kollektivt trafikknutepunkt i Tromsø sentrum (Troms Fylkeskommune/ Asplan Viak AS, ) er en oppfølging av retningslinjene i Kommunedelplan for Tromsø sentrum, og er en analyse av ulike lokaliseringers egnethet ved lokalisering av et trafikknutepunkt i Tromsø sentrum. Prostneset er vurdert som realistisk gjennomførbar ved lokalisering av trafikknutepunktet. 5. PLANFORSLAGET OG ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES 5.1 MÅL Målet med planforslaget - utforme Prostneset til et bærekraftig trafikknutepunkt som tilbyr effektiv kommunikasjon for de reisende, og å utvikle Prostneset som attraktivt sentrumsområde i godt samspill med omgivelsene og med funksjoner også for ikke-reisende. 5.2 HOVEDSTRATEGI FOR PLANFORSLAGET Prostneset skal fremstå som en representativ ankomst til byen hvor ny kollektivterminal legges til sørlige del av planområdet. Terminalen skal ha høy standard slik at de reisende blir tatt i mot på en innbydende måte uavhengig av vær og vind. Tromsø og Prostneset skal også styrkes som attraktiv destinasjon for cruisetrafikken. Planområdet skal utvikles som del av bystrukturen og i godt samspill med omgivelsene. Det skal tas hensyn til kulturhistoriske bygninger og miljøer og samtidig gis rom for vår tids arkitektur. Planen skal ivareta viktige siktlinjer, best mulig kontakt med sundet og åpenhet ved Roald Amundsens plass. Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for planen, både ute og inne og for publikumssoner og arealer forbeholdt ansatte. Havnesonen skal strammes opp og det skal legges til rette for en enkel og oversiktlig trafikkavvikling, som separerer myke trafikanter og tungtrafikk og gir sikre omgivelser for alle. Distriktsbussene skal ikke lenger terminere ved Prostneset. Ny bebyggelse skal utvide havnesonens program og funksjonstilbud og bidra til en revitalisering av forholdet mellom by og havnefront. Ny bebyggelse skal være preget av åpenhet i første etasje mot offentlige rom. Bygninger, plasser og torg skal lokaliseres og formgis slik at det oppnås gode lokalklimatiske forhold og høy kvalitet på utearealer. Planen skal utvide grønnstrukturen og tilrettelegge for rekreasjon, lek og opplevelse og god tilgjengelighet til kaifronten. Ny bebyggelse skal ha energiløsninger som er bærekraftige og gir lave driftskostnader. Framdriften for planarbeidet skal siktes inn mot at ny kollektivterminal kan tas i bruk i Driften av terminalen skal være selvbærende. 5.3 ALTERNATIVER SOM SKAL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDES Nedenstående alternativer vil bli konsekvensutredet i henhold til relevante utredningstema i kapittel 6. Tre alternativer er utviklet på bakgrunn av tidligere planprosess og innspill fra Tromsø kommune. I tillegg kommer 0-alternativet, som er en videreføring av dagens situasjon. 15

16 De tre alternativene med nybygg legger en ny kollektivterminal i den sørlige delen av planområdet, men har ulik andel supplerende formål ved terminalen (kultur, kafé, utleiekontorer med mer). Det foreslås også et nybygg på ved kai 8 langs Samuel Arnesens gate. Byggets formål er næring med vekt på hotell/konferanse og kontor, samt terminal for cruistrafikken inkl. kafe og kiosk. Arealoversikten for hvert alternativ omfatter et antatt åpent overbygget areal utendørs som fastsettes endelig i planbeskrivelsen. Nedenfor er en kortfattet presentasjon av alternativene med en forenklet situasjonsplan som viser lokalisering av ny bebyggelse og hovedtrekk i kjøremønsteret ved kollektivterminalen. Alternativ 0 Videreføring av dagens situasjon 0-alternativet er forventet utvikling dersom tiltaket ikke gjennomføres. Bebyggelsen tilsvarer dagens kaiskur, men med et venterom ved hurtigbåtkaia (skur 5). Det vil bli tilrettelagt for lek, opphold og kaipromenade i forbindelse med vedtatt kaiutvidelse. Trafikk til/fra terminalen følger dagens kjøremønster med inn/utkjøring via Kaigata og Kirkegata for både gods og busser. Program terminalområdet i alt. 0 BRA m2 - Skur 2, 3 og 4; gods/lager og industri Skur 5. Lager, venterom 560 S U M Program kai 8 i alt. 0 BRA m2 - Skur 9/10; lager 857 S U M 857 Ill. 0-alternativet 16

17 Alternativ 1A: Ny terminal og nytt bygg på kai 8 Alternativet omfatter arealer for en ny hurtigrute/-hurtigbåtterminal i én etasje og et bygg C i fem etasjer på kai 8. Buss og taxi ankommer terminalen via forlengelsen av gata langs sørvestre side av Roald Amundsens plass, mens godstrafikken har inn-/utkjøring via Kirkegata. Program terminalområdet BRA m 2 Tot. m 2 - Terminal: Godslager inkl. arealer ansatte (oppholdsrom, kontor, garderobe, toalett) Publikumsareal Hurtigruten/hurtigbåter Administrasjon og drift Åpent overbygget areal utendørs ved terminal 200 S U M Program kai 8 BRA m 2 Tot. m 2 - Bygg C: Cruiseterminal 500 Publikumsrettete formål (suvenirer, kiosk, kafé/bevertning) 300 Hotell m. konferansesal for 400 pers, kontor Drift 300 Åpent overbygget areal utendørs bygg C 200 S U M Ill: Alternativ 1A 17

18 Alternativ 1B: Ny terminal med et lite og supplerende program, samt nytt bygg på kai 8 Alternativet omfatter arealer for en kollektivterminal i to etasjer og en liten kommersiell andel/supplerende program fordelt på terminalbygget, bygg A og bygg B. Både bygg A og bygg B har to høye etasjer. Alternativet omfatter videre et bygg C i fem etasjer på kai 8. Buss og taxi ankommer terminalen i forlengelsen av gata langs Odd Berg-bygget via en enveiskjørt kjørerampe opp til terminalens 2. etasje. Gods kjører inn/ut via Kirkegata. Program terminalområdet BRA m 2 Tot. m 2 - Terminal: Godslager inkl. arealer ansatte (oppholdsrom, kontor, garderobe, toalett) Publikumsareal Hurtigruten/hurtigbåter Publikumsrettet formål; kiosk, bagasje, billettsalg, kafé og forretning Administrasjon og drift Bygg A: Kultur, forretninger, kafé Bygg B: Kommersielle formål Åpent overbygget areal utendørs ved terminal, bygg A og bygg B S U M Program kai 8 BRA m 2 Tot. m 2 - Bygg C: Cruiseterminal 500 Publikumsrettete formål (suvenirer, kiosk, kafé/bevertning) 300 Hotell m. konferansesal for 400 pers, kontor Drift 300 Åpent overbygget areal utendørs bygg C 200 S U M Ill: Alternativ 1B 18

19 Alternativ 1C: Terminal med et stort supplerende program og nytt bygg på kai 8 Kollektivterminal med hovedvolum i to etasjer og en mindre del i fire etasjer. Det gis plass for et stort supplerende program for kultur og kommersiell aktivitet fordelt på terminalen og bygg A og bygg B. Både bygg A og bygg B har to høye etasjer. Bygg C i 5 etasjer er lagt til kai 8. Buss og taxi ankommer terminalen i forlengelsen av gata langs Odd Berg-bygget via en enveiskjørt kjørerampe på nivå med terminalens 2. etasje. Godstrafikken benytter inn/utkjøring via Kirkegata og med lasting/lossing i terminalens 1 etasje. Program terminalområdet BRA m 2 Tot. m 2 - Terminal: Godslager inkl. arealer ansatte (oppholdsrom, kontor, garderobe, toalett) Publikumsareal Hurtigruten og hurtigbåter Publikumsrettete formål; kiosk, bagasje, billettsalg, kafé og forretning Administrasjon og drift Kontor utleie Bygg A: Kultur, forretninger og kafé Bygg B: Kommersielle formål Åpent overbygget areal utendørs ved terminal, bygg A og bygg B S U M Program kai 8 BRA m 2 Tot. m 2 - Bygg C: Cruiseterminal 500 Publikumsrettete formål (suvenirer, kiosk, kafé/bevertning) 300 Hotell m. konferansesal for 400 pers, kontor Drift 300 Åpent overbygget areal utendørs bygg C 200 S U M

20 6. ANTATTE VIRKNINGER OG UTREDNINGSBEHOV 6.1 GENERELT Hensikten med KU er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser tiltaket kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det fattes vedtak om planen. KU skal imidlertid kun omfatte tema som kan ha betydning for miljø og samfunn som er relevante i forhold til de beslutninger som skal tas. For hvert tema skal det redegjøres for datagrunnlag og metoder som benyttes. Influens- eller fokusområde vil variere og er beskrevet nærmere under hvert tema. I planbeskrivelsen skal det være en sammenstilling av alternativenes verdi-, omfang- og konsekvensgrad for de ulike temaene. Alternativene beskrevet i kap. 5, skal sammenliknes med 0-alternativet og avbøtende tiltak skal listes opp for evt. videreføring i reguleringsbestemmelsene. Statens Vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser vil bli benyttet som veileder i forbindelse med oppsummeringen og sammenstilling av alternativenes prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Tema som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan, eller tema hvor det foreligger tilstrekkelig kunnskap gjennom andre detaljplaner, analyser og utredninger, vil ikke bli utredet på nytt. Disse temaene vil bli vurdert opp mot foreslått utbygging og redegjort for i planbeskrivelsen. Nedenfor gjennomgås tema skal konsekvensutredes og tema som skal redegjøres for i planbeskrivelsen. Det er gitt en kort oversikt over antatte problemstillinger, kjent kunnskap gjennom tilgjengelig materiale og utrednings- eller vurderingsbehov. Tromsø kommune har gitt innspill til temaene. 6.2 FORSLAG TIL UTREDNINGSTEMA Trafikk og transportøkonomi Antatte problemstillinger for miljø og samfunn I dagens situasjon er det utfordringer knyttet til trafikkavviklingen i rushtiden. En ny terminal og funksjoner som forretninger, kontorer, kafeer med mer vil kunne generere trafikk og må ses i sammenheng med trafikkbelastningen i eksisterende situasjon. Vedtatt reguleringsplan for hotell på Melange-tomta vil ved gjennomføring dessuten generere trafikk. I kommunedelplan for sentrum forutsettes ingen overflateparkering i området, og det kan være trafikkdempende. Viktige problemstillinger er knyttet til belastning på bygatenettet og framkommelighet og tilgjengelighet for ulike trafikantgrupper. Videre er det viktig å avklare hvordan en kan oppnå gode overganger mellom reisemidler. Tiltaket vil kunne ha konsekvenser for sikkerheten for de ulike trafikantgruppene, spesielt myke trafikanter, i forhold til dagens situasjon. Tilgjengelig materiale: - Kommunedelplan for Tromsø sentrum - Vedtak i planutvalget om distriktsbussene ved Prostneset - Vedtatt reguleringsplan for hotell på Melange-tomta - Vedtak om stenging av Strandskillet forbi Strandtorget - Vedtatt gatebruksplan for Tromsø sentrum - Trafikkmodell for Tromsø (Trips) som etableres av Statens vegvesen høsten Analyse egnet plassering av kollektivt trafikknutepunkt i Tromsø sentrum (Troms fylkeskommune, ) - Data innsamlet i forbindelse med forutgående reguleringsprosess for Prostneset - Tilgjengelige trafikktellinger og oversikt over trafikkvolum/ådt 20

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 00/6057 /18037/10- PLNID 1517 Erik Eidesen Telefon: 77 79 06 45 21.04.2010 1517 PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR PROSTNESET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1517a MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN FOR PROSTNESET MED HAVNETERMINAL

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1517a MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN FOR PROSTNESET MED HAVNETERMINAL Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1517a MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN FOR PROSTNESET MED HAVNETERMINAL Dato:... 24.1.11 Dato for siste revisjon:... 31.10.14 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Nordbyen områderegulering. Ressursgruppa

Nordbyen områderegulering. Ressursgruppa Nordbyen områderegulering Ressursgruppa 4 24.02.16 24.02.16 Agenda 1. Innledning 2. Stadfesting av planprogrammet 3. Status analyser (inkl spørsmål, men drøfting etterpå): a. Visjon og scenarier b. KU

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR PROSTNESET

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR PROSTNESET REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1517 REGULERINGSPLAN FOR PROSTNESET Dato:... 30.06.08 Dato for siste revisjon:... 12.01.09 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold av plan- og

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter 1 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter Bemerkninger til forslag til planprogram Oppsummering og forslagsstillers kommentarer 06.05.14, rev. 15.08.14 I forbindelse med

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Randi Sira / 61271232 17/141487-3 04.10.2017 Vegavdeling

Detaljer

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Stiklestad Eiendom AS Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Høringsutkast november 2013 2012-06-29 Oppdragsnr.: 5135220 06.11.2013 Høringsutkast planprogram habro IJR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave)

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. november 2015, revidert 14. januar 2016. 1. Innledning Forskrift

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Dato: 19.11.2010 Vår ref.: 2010/1186-1-L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN Utkast til planprogram 19.11.2010 2010/1186-1 Side 2 av 6 Innhold DELPLAN

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Stiklestad Eiendom AS Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Høringsutkast november 2013 2012-06-29 Oppdragsnr.: 5135220 A 15.01.2014 Justert etter høring habro 06.11.2013 Høringsutkast planprogram

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås

Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås Åpent møte 8. april 2010 Anders Skauge Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås 20. mars 3. mai 2010 Bakgrunn UMB

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

PRESENTASJON AV PLANPROGRAM. Fv.283 Rosenkrantzgata Kommunedelplan med konsekvensutredning

PRESENTASJON AV PLANPROGRAM. Fv.283 Rosenkrantzgata Kommunedelplan med konsekvensutredning PRESENTASJON AV PLANPROGRAM Fv.283 Rosenkrantzgata Bakgrunn, eksisterende forhold Viktigste/Eneste inn-/ut-korridor vest for Drammen nord for Drammenselven Trafikkmengden er i dag på samme nivå som før

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Byrådssak 1296 /13. Framtidig bruk av Rådhuskvartalene ESARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1296 /13. Framtidig bruk av Rådhuskvartalene ESARK Hva saken gjelder: Byrådssak 1296 /13 Framtidig bruk av Rådhuskvartalene OLOI ESARK-166-201319418-1 Hva saken gjelder: Rådhuskvartalene, mellom Kaigaten, Christies gate, Allehelgensgate og Peter Motzfeldts gate, har en lang

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema Grunnforhold Tromsø 10.10.2008 rev 06.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt:

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

PROSTNESET MED HAVNETERMINAL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 14.01.11

PROSTNESET MED HAVNETERMINAL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 14.01.11 PROSTNESET MED HAVNETERMINAL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 14.01.11 ROS-analyse for Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, Prostneset med havneterminal. Plan 1517, Tromsø kommune Forslagsstiller:

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger. Møte i med regionalt planforum

Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger. Møte i med regionalt planforum Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger Møte i med regionalt planforum 08-11-2012 Bilder og oversiktskart Hadseløya Stokmarknes Planavgrensning Foreløpig kartskisse Noen bilder

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 11/2015 Planutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 11/2015 Planutvalget Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/3408 Arkiv: L12/01/HØ42 Saksbehandler: Eldbjørg Henriksen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 11/2015 Planutvalget 17.02.2015 Fastsettelse av planprogram

Detaljer