HIN Hovedoppgave 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HIN Hovedoppgave 2009"

Transkript

1 HIN Hovedoppgave 2009 Bachelor i Ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385, 8505 NARVIK Telefon : Telefax : Tittel Problemstilling knyttet til heving av havnivå Gruppenummer 8 Dato Gradering Åpen Forfattere Sven Herbrand Eriksen Yngve Kaspersen Antall sider 26 Vedlegg 10 Institutt for Bygg-, drifts- og konstruksjonsteknologi Veileder Rune Grov (Intern) Jan Stenersen (Ekstern) Oppdragsgiver Tromsø Kommune, vann og avløp Studieretning Allmenn bygg Oppdragsgivers kontaktperson Jan Stenersen Sammendrag Oppgaven tar for problemene knyttet til framtidig havnivåstigning. Vi har også tatt med en del stoff om forskningen på klimaendringene og de tegn vi allerede i dag ser på klimaendringene. Dette gjelder spesielt smeltingen av is globalt. Videre har vi satt oss inn i rapporter gitt av offentlige myndigheter som er relatert til oppgavens tema. Derfor er den første delen av rapporten en gjennomgang av aktuell litteratur om klimaendringene. I den videre arbeidet har vi tatt for oss mer konkrete problemstillinger i Tromsø kommune. I dette arbeidet har vi vært i Tromsø og samlet inn data om et utvalgt ledningsstrekk i Tromsø sentrum. Her har vi da sett på lekkasjeproblemene som finns på denne strekningen, og hvor store disse er i dag, samt årsaken. Norske stikkord Klimaendringer Havnivåstigning Avløpssystem Sjøvannsinnlekking Revisjon & Godkjenningsfelt

2 Forord I denne hovedoppgaven har vi prøvd å se på problemstillinger knyttet til stigning av havnivået. Grunnen til dette er flere. Under næringslivsdagene høsten 2008 på høyskolen i Narvik møtte vi Tromsø kommune vann og avløp, som også hadde flere forslag til hovedoppgave. En av dem gikk ut på dette med havnivåstigning. Dette er en problemstilling som vil påvirke alle kystkommuner i Norge. Også Tromsø, som har mye bebyggelse som vil bli berørt. Det er kommet ut en rapport fra DSB om følgene for kommune av klimaendringene. For Tromsø kommune sin del fører dette til at de må ta hensyn til dette under utarbeiding av nye reguleringsplaner og ved planlegging av nye avløpsanlegg. I fremtiden vil vi også se andre effekter av klimaendringene enn havnivåstigning, som større intensitet på nedbøren, samt at det oftere vil være perioder med nedbør enn nå. Dette vil også medføre av problemer for VA-nettet. Vi har i arbeidet vårt ønsket å begrense oppgaven siden temaet om klimaendringer er så stort. Dette, samt at Tromsø kommune også i dag har problemer knyttet til innlekking av sjøvann i ledningen, gjorde at vi har sett på denne problemstillingen spesielt. Innlekkingen vil også øke som en følge av havnivåstigningen. Andre effekter av klimaendringene, som for eksempel økt intensitet på nedbøren, har vi begrenset oss til ikke å se på. Vi har derfor i vår oppgave tatt for oss problemstillinger knyttet til heving av havnivået for avløpssystemet. Der vi ville se på områder som ligger i fjæresonen. Når vi så gikk i gang med prosjektet, ble så disse konkretisert til å gjelde et ledningsstrekk nedenfor SAS-hotellet i Tromsø. Selv om dette er et veldig lite område, så har vi under hele prosessen hatt i tankene at disse problemene også gjelder andre områder i Tromsø. Som også vil utvides når havnivået stiger. Grunnen til at området nedenfor SAS- hotellet ble valgt, er at det allerede i dag er problemer knyttet til innlekking av sjøvann. Vi har derfor sett på hva slags problemer dette fører til for Tromsø kommune vann og avløp. Angående valg av område så er det et område med nye ledninger og kummer som er lett tilgjengelige for inspeksjon. Slik at det her er lett å kunne gjøre diverse undersøkelser. Hovedinnholdet i denne rapporten vil derfor være en generell del om klimaendringene som vi synes er veldig interessant og usikkerhetene til forskningen om havnivåstigningene og videre en del som tar for seg utfordringene kystkommuner som Tromsø har på dette området. Til slutt så vil vi takke Tromsø kommune vann og avløp for at vi har vært så heldige og kunnet studere en konkret ledningsstrekning og få de nødvendige data om denne Sven H Eriksen Yngve Kaspersen 1

3 En stor takk til veiledere: Intern veileder Hin Rune Grov Høgskolelektor Ekstern veileder Tromsø kommune vann & avløp Jan Stenersen Driftsleder Vi vil også rette en takk til de ansatte på VA kontoret i Tromsø som har vært til stor hjelp og støtte. Tromsø kommune,vann & avløp Thorstein Blomstrand SD-ansvarlig Tromsø kommune,vann & avløp Frode Pedersen Ingeniør/kontrollør Tromsø kommune,vann & avløp Trond Arne Johnsen Driftsingeniør Tromsø kommune,vann & avløp Arne Elling Eliassen Arbeidsleder, avløpsbehandling Tromsø kommune,vann & avløp Fred Magne Johansen Driftsingeniør Tromsø kommune,vann & avløp Randi Wasmuth Kartmedarbeider Tromsø kommune,vann & avløp Stig Kjelstrup Ingeniør 2

4 INNHOLD FORORD...1 SAMMENDRAG...5 INNLEDNING...5 DEL KLIMAENDRINGENE I NORGE...6 HAVSTIGNING...6 ULIKE OPPFATNINGER OM OMFANG...6 TO HOVEDGRUNNER TIL AT VERDENSHAVENE BLIR STØRRE...6 KONSEKVENSER I NORGE...6 PROBLEMER FOR KYSTKOMMUNER MED ØKT HAVNIVÅSTIGNING...7 INFRASTRUKTUR...7 Konsekvenser globalt...8 HAVSTRØMMENE...8 STORMFLO...8 TIDEVANN...8 HVA PÅVIRKER VERDENS ISBREER OG POLARISER?...9 BREER:...9 ISBREER PÅ SVALBARD...9 ANTARKTIS...9 ØST-ANTARKTIS...10 VEST-ANTARKTIS...10 GRØNLAND...10 KALDT I HØYDEN...11 KLIMATOPPMØTE I TROMSØ...12 DEL OMFANG AV KLIMAENDRINGER I TROMSØ KOMMUNE...13 REGISTRERING AV KUMMER UNDER KOTE 6 METER I TROMSØ...13 HVOR MYE STIGER HAVET I TROMSØ I FREMTIDEN?...13 PROBLEMER MED SJØVANNSINNLEKKING I DAG...14 ANALYSE AV KLORIDINNHOLD I AVLØPSVANN...14 BESKRIVELSE AV KLORIDANALYSE...14 BESKRIVELSE AV VALGTE LEDNINGSSTREKK I SAMUEL ARNESENS GATE I SENTRUM AV TROMSØ...15 REGISTRERING AV LEDNINGER I SAMUEL ARNESENSGATE...16 OVERVANNSLEDNING...16 SPILLVANNSLEDNING...16 PUMPELEDNING SPILLVANN...16 OMFANG...17 HMS...17 SPILLVANNSKUM S OVERLØP...18 METODE FOR MENGDEMÅLING AV VANNINNTRENGNING I S

5 UTSTYR SOM BLE BRUKT...20 FREMGANGSMÅTE...20 RESULTAT...20 Spyling av ledningsnettet;...22 RENOVERING AV KUM...22 RENOVERINGSMETODE SOM BLE VALGT...23 KONKLUSJON...24 ARBEID SOM GJENSTÅR...24 LITTERATUR-LISTE...24 VEDLEGG LEDNING MELLOM SPILLVANNSKUMMENE S S LEDNING MELLOM SPILLVANNSKUMMENE S S LEDNING MELLOM SPILLVANNSKUMMENE S S LEDNING MELLOM SPILLVANNSKUMMENE S S UTREGNING INNLEKKING I KUM S KLORID-ANALYSERAPPORT FRA TOSLAB SIDE FRA SVENSK LÆREBOK OM KLORIDINNHOLD I AVLØPSVANN RAPPORT HØYTRYKKSVAKTA OM FILMING AV LEDNINGSSTREKK NORM-TEGNING AV KOTEHØYDE FOR OVERLØP OG LAVESTE SLUK I BYGNINGER DVD FILM AV LADNINGSSTREKK

6 Sammendrag Oppgaven tar for seg problemene knyttet til framtidig havnivåstigning. Vi har også tatt med en del stoff om forskningen på klimaendringene og de tegn vi allerede i dag ser på klimaendringene. Dette gjelder spesielt smeltingen av is globalt. Videre har vi satt oss inn i rapporter gitt av offentlige myndigheter som er relatert til oppgavens tema. Derfor er den første delen av rapporten en gjennomgang av aktuell litteratur om klimaendringene. I den videre arbeidet har vi tatt for oss mer konkrete problemstillinger i Tromsø kommune. I dette arbeidet har vi vært i Tromsø og samlet inn data om et utvalgt ledningsstrekk i Tromsø sentrum. Her har vi da sett på lekkasjeproblemene som finns på denne strekningen, og hvor store disse er i dag, samt årsaken. Tromsø kommune vann og avløp mistenker at dette er et problem som går igjen langs hele nettet langs sjøen. Undersøkelsene ble etter hvert rettet mot en kum ( S 12045) på denne strekningen, som det var sprekker og store lekkasjer i. Videre har vi prøvd å tallfeste innlekkingen i dette området. Vi har kun gjort målinger på denne kummen. Vi har også hatt tilgang til data fra SD-anlegget. Dette anlegget viser blant annet driftstiden til pumpene i pumpestasjonene. Vi fikk da sammenlignet disse dataene fra pumpestasjonene med vannstandsmålinger for samme tidsrom. Innsatt i et regneark fikk vi da se, at det var korrelasjon mellom disse målingene. Det viser at det er en sammenheng her. Og det kan tyde på innlekking av sjøvann. Tillegg har vi også gjort analyser på kloridinnhold for å se om avløpsvannet inneholder mer av dette enn avløpsvann vanligvis gjør. Videre har også vi fulgt med på nyhetsbildet og prøvd å få med oss det som har med klima og gjøre. Dette er tatt med der det er naturlig, samt i et eget avsnitt om klimamøtet i Tromsø der tidligere fredsprisvinner Al Gore deltok. Det har vært viktig å få frem utviklingen på dette området. Innledning Prosjektet er i første omgang ment å ta for seg problemene knyttet til havnivåstigningene, men vi har også sett på årsaken som er global oppvarming. For å få en oversiktlig rapport har vi valgt å dele rapporten i to. En del på klimaendringene og en del på konsekvensene av disse for Tromsø kommune. Gjennom dette har vi prøvd å få en oversiktlig og konkret rapport. Oppdelingen med en mer generell del først er ment å gjøre den egentlige oppgaven mer interresant. Arbeidsprosessen har vært oppdelt i flere faser der vi har brukt mye tid på å hente inn data som kart og opplysninger knyttet til disse. Av dette er opplysninger om ledningstrekket har krevd at vi har vært til stede i Tromsø for å hente ut disse opplysningene. Om den generelle delen om global oppvarming er det ikke så mye å si annet enn at vi har prøvd å få med det siste som har skjedd gjennom å følge med på nyhetene siden dette er et veldig aktuelt tema. Vi har også vært innom mange gode internettsider. Vi har også lest rapporten til dsb som sier hvor mye havet er antatt å stige i alle norske kommuner. Dette for at kommunene skal kunne ta hensyn til dette under planlegging av avløpsanlegg og utarbeidelse av reguleringsplaner. Dette gir en bakgrunn for den andre hoveddelen av rapporten hvor vi skal se på problemer for avløpssystemer i nærheten av havet. I dette arbeidet konsentrerte vi oss om et område som ligger i Tromsø sentrum i Samuel Arnesens gate. Her ligge ledningene på det laveste under havnivå og det er i dag problemer med innlekking av sjøvann i ledningene som pumpestasjonen for dette området da videre må ta seg avnoe som gir økte pumpekostnader. Ledningsstrekket har blitt spylt og filmet. 5

7 Del 1 Klimaendringene i Norge Klimaforhold har lenge blitt overvåket, kartlagt og studert over store deler av verden. Men i nordområdene og arktiske strøk er det store kunnskapshull. Først i de senere åra har forskningen kommet i gang for alvor. Havstigning Vi må handle nå hvis vi skal klare å holde havnivåstigningen på et minimum. Det er en felles oppfatning blant forskere og andre, som jobber med klima og havnivåstigning at havnivået stiger som en følge av global oppvarming. Og vi bør ta tak i det nå i stedet for å dysse det ned. Ulike oppfatninger om omfang Forskere som jobber med klimaspørsmål har ulike oppfatninger om hvor høyt nivået vil være i 2050 og IPCC To hovedgrunner til at verdenshavene blir større Ekstra vann som renner ut i havet på grunn av issmelting av landis. Is som flyter i havet vil ikke ha noen effekt på havnivåstigningen. (Arkimedes lov om oppdrift.) Når vann varmes opp, øker volumet. Da stiger havet. Når havet stiger, vil vannet begynne å bevege seg vekk fra dette området, til steder med lavere havnivå. Dette er en av grunnene til at vi har havstrømmer. Begge er uunngåelige konsekvenser av global oppvarming og kan estimeres uavhengig av satellitt-målinger og andre data. Og summen stemmer overens med observert stigning. Konsekvenser i Norge Norge vil ikke merke så mye til havnivåstigning og den globale oppvarmingen på kort sikt. Vi vil kanskje få mindre snø en del steder. Vi vil kanskje om noen 10-år få sommertemperaturer på sørlandet tilsvarende temperaturer som Tanzania har i dag. Sørlandet blir den nye solkysten, mens Spania blir ubehagelig varmt og tørt. Mange i Norge har ikke noe forhold til global oppvarming, og ser bare for seg noen varme sommerdager. 6

8 Problemer for kystkommuner med økt havnivåstigning. Figur 01. Scenario med økt vannstand i bykjernen i Tromsø Fremtidige byggeprosjekter langs strandsonen må ta hensyn til økt havnivå i framtiden. Bildet over illustrerer nivå i Tromsø om 100 år. Hvilke konsekvenser det vil ha for bygninger og andre installasjoner som blir liggende under vann. De bygg som ikke overholder nye krav vil måtte installere pumper Infrastruktur Med en høyere vannstand vil det få store konsekvenser for ledninger som ligger lavt Krav som Norske kommuner må ta henyn til i forbindelse med nye reguleringsplaner og planlegging av infrastruktur som avløpsledninger. Vi har tatt for oss rapporten til DSB som estimerer fremtidig havnivåstigning i norske kystkommuner. Og som norske kommuner er pålagt av myndighetene å ta hensyn til ved planlegging av fremtidige prosjekter Vedlegg 03 viser standard som settes i Tromsø kommune 7

9 Konsekvenser globalt Vi hører om stormer i USA som blir kraftigere og hyppigere. Elver i Australia som flommer over sine bredder og når nivåer som ikke er blitt målt siden begynnelsen av 1950-tallet. Deler av Bangladesh vil forvinne Havstrømmene "Intet er saa rummeligt som Havet, intet saa taalmodigt. Paa sin brede Ryg bærer det lig en godslig Elefant de smaa Puslinger, der bebo Jorden; og i sit store kjølige Dyb eier det Plads for al Verdens Jammer. Frit, rent og uforfalsket banker det store Hjerte - det sidste sunde i den syge Verden." Slik skrev Alexander Kielland i 1880: Om havet som et sunt hjerte i en syk kropp. Kielland visste ingen ting om klimadebatten som skulle komme mer enn hundre år senere. Men han forsto havets betydning. Skal vi forstå hva som skjer på kloden vår, og skal vi kunne forhindre en klimakatastrofe, må vi skaffe oss kunnskap om havstrømmene. Havstrømmene er viktige for klimaet, for økosystemet i havet og for forvaltningen av dyr og fisk. Blant annet transporterer havstrømmene plankton, som er mat for fisk og dermed påvirker fiskebestanden. Endringer av havstrømninger i polarområdet vil ha stor betydning for Norge. Stormflo Stormflo forveksles ofte med springflo. Med kraftige lavtrykk kan vannstandsøkningen langs norskekysten bli stor (stormflo). Enkelte steder kan økningen bli over 1 meter. Når et lavtrykk passerer vil stormfloen den forårsaker ha tendens til å forplante seg langs kysten med kysten til høyre. Således kan man oppleve en vannstandsøkning langt fra det verste lavtrykket. En stormflo kan bli forhøyet nær elveutløp når den kommer sammen med langvarig kraftig regn. Hvor store utslag flo og fjære har kommer veldig an på hvordan landmasser og havgrunner forstyrrer gravitasjonsbølgenes forplantning. Noen steder kan tidevannsbølgene komme inn fra to eller flere retninger og det hele blir ganske komplisert. Tidevann Tidevannet skyldes tiltrekningskreftene og de innbyrdes bevegelsene i jord-måne-sol systemet (tidevannet blir også kalt astronomisk tidevann). Analyse av vannstandsobservasjoner over minst en måned, men helst flere år, gir grunnlag for å beregne tidevannet for et hvilket som helst tidspunkt. Slike beregninger blir publisert årlig i tidevannstabeller. 8

10 Hva påvirker verdens isbreer og polariser? Det er stor interesse blant forskere og andre som interesserer seg for bevaring av kloden vår. Blant andre har de Skandinaviske tronarvingene akkurat avsluttet et besøk på Grønnland hvor de har sett på forholdene som forskerne jobber med. Forskerne er nå sikre på at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Jorden går i syklus på 100-tusenvis av år. Dette kan forskerne forutsi og har gode modeller som underbygge dette. Og det er ikke dette som er grunnen til at verden blir varmere, men at det er klimagassene som slippes opp i atmosfæren som er grunnen. CO 2 er en drivhusgass som gjør at jorde nekter å slippe ut varme. Vis slipper ut for mye gasser ut i atmosfæren som gjør at jorden ikke klarer å kvitte seg med nok varme. CO 2 lever lenge i atmosfæren og den tar lang tid å bli kvitt. Denne effekten vil vi kunne merke i lang tid. Breer: Norske klimaforskere mener at 1600 isbreer kan være helt borte i løpet av de neste 100 år. Det er nye utregninger fra forskningsprogrammet RegClim ( koordinert forskningsprosjekt for utvikling av scenarier for klimautvikling i Norden) som skisserer opp de dystre fremtidsutsiktene for landets isbreer. Ifølge utregningene skal gjennomsnittstemperaturen om sommeren stige med 2,3 grader celsius. Isbreer på Svalbard Det er ikke noe nytt at isbreene på Svalbard smelter. Dette er noe som forskerne har vært klar over i flere 10-år. Men det er i de senere år vi har blitt oppmerksom på at isen smelter mye raskere enn man tidligere har vært klar over. Forskningsresultat fra Norsk polarinstitutt så langt tilbake som til tallet viser at isbreene på Svalbard har minket. Men det har vært en jamn minking. For ca 10 år siden merket forskerne at is-smeltingen går mye raskere enn før. Det finnes tre forskjellige isbreer på Svalbard. Og alle tre bretypene minker samtidig. Dette har en alvorlig konsekvens for miljøet på Svalbard, men det fører også til at det kommer mer vann ut i havet slik at havnivået på jorda stiger. Svalbard ligg over havet. Av målingene går det fram at landet reiser seg fordi belastningen fra iskappene er blitt mindre. Sommertemperaturer; En av årsaken til den raske snøsmeltingen er at temperaturen sommerstid har blitt høyere. Men også temperaturen vinterstid har blitt varmere. Isen smelter raskere samtidig som det kommer mindre påfyll av snø på vinteren. Antarktis 9

11 FN`s siste klimarapport slår fast at de store innlandsisene ikke smelter raskere i framtiden enn de gjør i dag. Men stadig flere eksperter er uenige og mener at verdenshavene kan stige med flere meter fram mot neste århundreskifte. Dette ville endre kystlinjen i mange land. Den antarktiske halvøyen har blitt varmet opp 4-5 ganger så mange ganger som resten av verden de siste 50 årene. Øst-Antarktis Øst-Antarktis inneholder mest is på hele kloden. Isen er 1 million år gammel. Den inneholder så mye vann at det tilsvarer heving av verdenshavene med omtrent 50 meter. Skulle ismassene i Antarktis reduseres med 1 %, så stiger verdenshavene med 70 cm. Middelstemperaturen i Øst- Antarktis ligger på minus 50 til 60 grader. Isbremmen er den ytterste iskanten mot havet. Denne fungerer som en bremsepropp for isen inne på land. Smelter isbremmen, betyr det ingenting for havnivået siden den allerede ligger i vannet. Men i takt med at isbremmen forsvinner på flere steder ser forskerne at halvøyas isbreer glir stadig raskere mot havet. 300 isbreer på Antarktis-halvøya har økt farten med 10 % det siste 10 året. Og det er mye. Men selv om all isen skulle forsvinne fra den Antarktiske halvøya, medfører det at havnivået stiger med høyst10 cm. Vest-Antarktis Den vestantarktiske innlandsisen står på havbunnen. 2 km under havoverflaten. Det betyr at all is her bare holdes på plass av sin egen tyngde. Om ismassene tynnes ut tilstrekkelig mye her, kommer den til å begynne å flyte. Oseanografen har oppdaget store mengder tungt og salt vann 100-vis av meter under overflaten. Dette vannet er ett par grader varmere enn det som finnes oppe ved iskanten. Forskerne tror at det er dette dypvannet som har begynt å tære på iskantene i Vest Antarktis nedenifra. Og at dette skyldes strømvirvlene rundt Antarktis. Vindene suser raskere rundt kontinentene siden resten av jordkloden blir varmere. Jord-rotasjon driver det kalde overflatevannet bort fra land og blir erstattet av varmere vann fra dypet. Grønland Grønland er verdens største øy og hører til Nord-Amerika geografisk. Grønlandsisen på vestkysten er verdens nest største innlandsis. Isbreene på Grønnland påvirkes av to ulike faktorer. For det første smelter de på overflaten når det blir varmere i lufta. På sommeren har man normalt 1n 14 dagers periode hvor en oppdager at isen renner vekk. I fjor varte denne smelteperioden i over 1 måned. Målinger de siste 5 6 årene har gitt forskerne bekymret. Det forsvinner mye av massene fra innlangsisen. Mer enn tidligere fryktet. Det andre som får Grønlandsisen til å smelte er at isbreer i stadig raskere takt veltes ut direkte i havet. Ifølge modellberegninger skal det bare en oppvarming på tre grader til på Grønland før det settes i gang en smelting som på veldig lang sikt vil være umulig å snu. Dersom all denne landisen smelter vil havnivået stige med sju meter ved neste tusenårsskifte. Isdekket på Grønland er mer enn meter tykt på midten. Grunnen til at det eksisterer fremdeles, er at smeltingen, kalvingen og fordampningen ikke har overgått akkumuleringen av ny is gjennom snøfall. Isdekket har vært i balanse, om enn en skjør balanse den siste tida. 10

12 Det internasjonale klimapanelets (IPCC) rapport fra 2001 tar utgangspunkt i det mest ekstreme scenariet i en oppvarming på åtte grader celsius innen Dersom dette skjer, kan isdekket på Grønland være borte i løpet av år. Men det skal imidlertid mindre til før smeltingen settes i gang. Å smelte isen ved atmosfæriske prosesser vil ta lang tid, men kommer det varmt vann inn til Grønland, kan det skje raske endringer. I likhet med Vest Antarktis ligger store deler av Grønlands berggrunn under havets nivå. Det er tatt vannprøver som bekrefter at det finnes store mengder av varmt vann i fjordene utenfor Jacobshavn. Og sammenlignes disse tallene med temperaturdata som rekefiskeflåten samlet inn på 90-tallet, kan forskerne trekke konklusjonen om at varmt vann har kommet inn til Grønland samtidig som isbreene begynte å smelte. Kaldt i høyden Fordi isen er så tykk, ligger den høyt, og i høyden er temperaturene lavere. Dette sørger for nok snøfall til at isen bygger seg opp igjen like fort som den smelter i kantene. Det forskerne frykter er at smeltingen skal få overtaket slik at de midtre delene av isdekkets overflate skal synke ned til en lavere høyde hvor lufta er varmere. Teorien er at mindre snøfall og mer regn vil kunne forårsake at isen smelter fortere enn den bygger seg opp igjen, noe som vil føre til at den senker seg enda mer. Isen på Grønland skaper sitt eget klima og er avhengig av seg selv for å eksistere. IPCC spår at vi vil få en global temperaturøkning på mellom 1,4-5,8 grader celsius innen Det er imidlertid ikke alle aspekter ved klimamodellene som passer med det som skjer i virkeligheten. Figur 02 Figur viser istykkelsen over Grønland 11

13 Figur 03 Kart over Antarktis som viser istykkelsen Klimatoppmøte i Tromsø USAs tidligere visepresident Al Gore talte på åpningen av Arktisk Råds konferanse i Tromsø i april Han stilte opp som frontfigur og pådriver for politisk handling. Og det var jo interessant at dette møtet var i Tromsø, siden vi skriver hovedrapporten som omhandler samme emne. Og at vi skriver for Tromsø kommune. Sot i atmosfæren er en årsak til at is smelter Figur 04 Sot fra dårlig forbrenning gjør polarisen mørkere 12

14 Forskerne i Tromsø peker på sot som en langt mer alvorlig trussel enn det vi kjente til bare for få år siden. Soten legger seg på is og snø og begrenser refleksjonen av sollys. AMAP, som er Arktisk Råds miljø/klimaovervåkingsprogram, la fram en rapport i forbindelse med møtet i Tromsø, hvor de hevdet at CO2 ikke er den eneste klimagassen som fører til akselerert oppvarming. Sot, ozon og metan har nesten like stor oppvarmingseffekt som CO2 i Arktis. Og sammenlignet med CO2 er metan mer enn ti ganger mer aggressiv klimagass.sot, vanndamp, metan og bakkenært ozon er kortlivede, og et redusert innhold av disse gassene i atmosfæren vil få en direkte effekt på oppvarmingen. Arktisk Råd samlet stater som står for 40 prosent av verdens utslipp av klimagasser. Del 2 Omfang av klimaendringer i Tromsø kommune Vi har prøvd å kartlagt hvilke følger det vil få for Tromsø kommune hvis vannet stiger slik som forskningen sier. Dette har vi gjort ved å se på hvor store deler av Tromsø som blir berørt. Vi har sett på hvor mye vannstanden vil stige i fremtiden og hvi har sett på antallet kummer totalt som dette vil påvirke. Registrering av kummer under kote 6 meter i Tromsø Det er registrert 509 kummer under kote 6. Disse innbefatter kommunale og private spillvannskummer. Overvannskummer, spillvann/felles og felleskummer. Hvor mye stiger havet i Tromsø i fremtiden? Vannstand som har vært gjeldende fram til nå i Tromsø Kote Returperiode 2.00 Høyeste observert vannstand år år år år 0.00 Normalnull 1954 ( Nullnivå for høyder i landkart) Middelvannstand Sjøkartnull ( Nullnivå for dybder i sjøkart ) år år år Laveste observert vannstand i Tromsø Tabell 01 Historiske data over observert vannstand i Tromsø 13

15 DSB`s rapport om framtidig havnivåstigning i Tromsø som kommunen i dag må ta hensyn til By Havnivåstigning (cm) Stormflo (cm) Havnivåstigning (cm) Stormflo (cm) Min Maks Middel Min Maks Middel Min Maks Middel Min Maks Middel Tromsø Tabell.02 Problemer med sjøvannsinnlekking i dag Januar 2009 Pumpesumpen 3,5 Tidevannstabell 3 2,5 2 1,5 Meter 1 0,5 0-0,5-1 -1, Klokkeslett Figur 05, Diagramutskrift fra regneark Figur 05 viser hvordan tidevannstabellen følger pumpens intervall over en 12-timers periode. For å påvise innlekking i dag sammenlignet vi tidevannstabellen med SD anlegget i et regneark. Fra grafen ser vi at pumpesumnivået følger sinuskurven til tidevannet. Dette er en klar indikasjon på at det er sjøvannsinnlekking i nettet. Analyse av kloridinnhold i avløpsvann Beskrivelse av kloridanalyse Prøver ble tatt 30 mars 2009 i pumpesump PA66 og sjøvann. Det ble tatt 2 prøver à 50 dl på hvèr tidspunkt. Prøvene ble hentet i pumpestasjonen PA66. Dette for å for å påvise kloridinnhold av vannet som ledes inn i pumpestasjon og pumpes videre til andre pumpestasjoner og videre til renseanlegg. Som referansepunkt ble det tatt prøver av sjøvann upåvirket av kloakk og også fra kloakk upåvirket av saltvann. Pumping på grunn av sjøvannsinnlekking er kostbart for kommunen og derfor ønsker de å få redusert denne utgiftsposten ved å lokalisere og reparere rør og kummer som lekker. 14

16 Vannprøver tatt i forbindelse med kloridanalyse. Merket Resultat i mg/l Måleusikkerhet Sjøvann ± 2900 Sjøvann ± 2900 Flo ( Kloakk fra pumpesump) ±1600 Flo ( Kloakk fra pumpesump) ±1600 Kloakk ( Upåvirket av sjøvann) 82,5 ±12 Kloakk ( Upåvirket av sjøvann) 90,0 ±14 Fjæra (Kloakk fra pumpesump) 1410 ± 210 Fjæra (Kloakk fra pumpesump) 1403 ± 210 Tabell 03 Analyseresultater Vedlegg ark fra svensk lærebok viser klorid 38 mg/l i kommunale avløpsvann fra kommuner med lavt saltinnhold i drikkevannet. Tromsø ligger med sin prøve kloakkvann uten saltvannsinnlekking noe over denne verdien, og det kan være fordi Tromsø er en kystby. Beskrivelse av valgte ledningsstrekk i Samuel Arnesens gate i sentrum av Tromsø. Figur 06 15

17 Figur 07 viser valgt ledningsstrekk som vi har fått spylt og filmet for å undersøke tilstanden på. Utover spillvannskum S som er blitt registrert og renovert, viste filming at det rant klart vann fra en stikkledning mellom spillvannskummene S og S (Se figur 08 pkt 2). Denne vannmengden er kun observert. Ikke målt. I tillegg ble det observert visuelt vanninntrenging i S fra sjøsiden. ( se figur 08 pkt 3) Se også vedlagt DVD film og utvalgte bilder fra filmen som lagt som vedleg inn i rapporten under overskriften Ledning mellom spillvannskummene S S Bildet Stikkledning kl 01 i vedlegg 01 viser innlekking av klart vann som kan indikere sjøvannsinnlekking. Figur 07. Samuel Arnesensgate i Tromsø Registrering av ledninger i Samuel Arnesensgate. Overvannsledning Materiale PVC-K ( Polyvinylklorid) Dimensjon 160mm Anleggsår 1995 Spillvannsledning Materiale PVC-K Dimensjon 225mm, 315mm og 200mm Anleggsår 1995 Pumpeledning spillvann Materiale PVC-K Dimensjon 110mm Anleggsår

18 Omfang Det var mistanke om at det var en del innlekking i dette område. Ut fra SD-data og èn kum med sprekkskade som var synlig ved inspeksjon. Ut fra dette ble det gjort en filming av ledningsnettet for å få kartlagt omfang. Det var også planlagt å utbedre kum med sprekk, så det ble gjort en mengdemåling av vannet som strømmet inn. HMS Tromsø kommune sin internkontroll for helse, miljø og sikkerhet har klare retningslinjer for hvordan en skal beskyttes og verne seg mot bakterier, virus og andre skadelige stoffer når en jobber med avløpsvann. Og den viktigste veien for smittestoffer fra avløpsvannet er via hendene til munnen når vi spiser, drikker, røyker etc. det viktigste vernet mot smitte blir derfor å holde hendene rene. Smitte kan også trenge inn i kroppen via rifter og kutt i huden. Spillvannskum S Ut fra registrering av utvalgt ledningsnett ble det registrert sjøvannsinntrenging på spillvannskum S som er siste før pumpestasjon PA 66. Denne ligger også lavest meter under normalnullen 1954 som er nullnivå for høyder i landkart. Må ikke forveksles med sjøkartnullen som er nullnivå for dybder i sjøkart og som i Tromsø ligger 1.67 meter under normalnullen Figur 10 og 11 viser omfang av lekkasjen på kummen. Figur 08 Viser spillvannskummer og ledningen mellom S og S ) ca 50 cm over bunn kum hvor sprekkene på betongveggen ble påvist. 2) Dette område hvor stikkledning med mulig innlekking kommer inn. 3) Sjøvann kommer inn i kum fra sjøsiden. 17

19 Figur 09 4) Påvist svanke på rør. Opphopning av partikler og spillvann. Se vedlegg 4 Overløp Siden S er laveste punkt før pumpestasjonen er den utstyrt med et nødoverløp. Nødoverløpet skal hindre oversvømmelse i kjellere ved pumpestopp eller hvis pumpene ikke klarer å ta unna tilført vannmengde. Da vil vannet stige over overløpsterskelen. Se vedlegg Kum S har en høyvannslukker. Denne fungerer slik at høy vannstand forhindres fra å trenge inn å blandes med spillvann. Dette fordi overløpet ligger på kote 1,23 meter over NN Sammenligning med S med VA-norm til Tromsø kommune med ny overløpsterskel på kote 3,1 meter.. Se vedlegg 09 hentet fra VA-norm til Tromsø kommune. Figur 10 18

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2013 2025 0. SAMMENDRAG Vannet er den viktigste ressursen i Søgne. Sjøen har i alle tider vært brukt til fiske og ferdsel og vært grunnlaget for den første bosetningen.

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Naturskade i Ørland kommune

Naturskade i Ørland kommune Vestlandsforsking-notat nr. 5/2008 Naturskade i Ørland kommune Klima- og samfunnsscenarier for 2025 og 2060 Hege Høyer Leivestad, Kyrre Groven og Carlo Aall, Vestlandsforsking Tor Selstad, Østlandsforskning

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt Innholdsfortegnelse 02 Forord 04 Klimakvote

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HOVEDPLAN avløp 2011 2020

HOVEDPLAN avløp 2011 2020 HOVEDPLAN avløp 2011 2020 >> VI GJØR NARVIK RENERE SAMMENDRAG Hovedplanen er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Hovedplanen som angi hvordan kommunens og foretakets skal oppfylle

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

magasinet Wow, vannet tar solarium! Sjarmerende «skitjobb» Søker i natten Utgis dann og vann denne gang i 2010

magasinet Wow, vannet tar solarium! Sjarmerende «skitjobb» Søker i natten Utgis dann og vann denne gang i 2010 Flyktningfamilien: Søler aldri med vannet Side 20-21 vann magasinet Utgis dann og vann denne gang i 2010 Wow, vannet tar solarium! Side 8-11 Sjarmerende «skitjobb» Side 28-29 Søker i natten Side 26-27

Detaljer

PLANPERIODE 2012-2017

PLANPERIODE 2012-2017 Steinkjer kommune REHABILITERINGSPLAN FOR TRANSPORTANLEGG FOR AVLØPSVANN I STEINKJER SENTRUM (RENSEDISTRIKT STEINKJER) PLANPERIODE 2012-2017 RG-prosjekt AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune NGU Rapport 2007.014 Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune Forord Denne rapporten er et resultatet kurset KJ3071 Anvendt geokjemi som

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Tundraen truer jordas klima

Tundraen truer jordas klima NR. 2 2007 Tundraen truer jordas klima Ikke med i klimapanelets prognoser Tema: Arktis Lag din egen spritbil Tror Bjørnøy sitter trygt Innhold VIl gjøre Svalbart bart 6 Tatt med 500 papegøyer i bilen Grensevaktene

Detaljer

Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten

Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten J. Even Ø. Nilsen, Helge Drange, Kristin Richter, Eystein Jansen og Atle Nesje : Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten et prosjekt utført av Nansen senter

Detaljer

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 James E. Hansen Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 Sannheten om den kommende klimakatastrofen og vår siste sjanse til å redde menneskeheten Utvalgte kapitler oversatt av Sigbjørn Grønås

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Vann og avløp i Oslo og Osaka

Vann og avløp i Oslo og Osaka Vann og avløp i Oslo og Osaka Med fokus på problemer, feil og mangler Gruppe 28 Truls Haave, Magnus Haugsand, Per Jørstad og Anders Kjetså TVM4100 BM2 Miljøteknikk Tema A Vann NTNU, Trondheim 2006 Sammendrag

Detaljer

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016 Hovedplanavløp2013 20 6 Hovedplanavløp 2013-2016 A03 2012-12-31 Hovedplan avløp 2013-2016 aenii safol aenii Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent &" -( $+ '' "'-(.&&/ ". &"0.""# "#"..

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn CI CIENS-rapport 1-2011 Foto: Crestock Tittel: Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Forfattere:

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS CI Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen CIENS-rapport 1-2007 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse:

Detaljer

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Trygve Alexander Lende Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer