Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet"

Transkript

1 Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene Meklingsinstitusjonen Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Pensjonstrygden for sjømenn Petroleumstilsynet Ressurssenter for natur- og reindriftssenter Sametinget Statens arbeidsmiljøinstitutt Trygderetten Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda AS Rehabil Barne- og likestillingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barneombudet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Likestillings- og diskrimineringsnemnda Likestillings- og diskrimineringsombudet Statens institutt for forbruksforskning Finansdepartementet Finansmarkedsfondet Folketrygdfondet Kredittilsynet Senter for statlig økonomistyring Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet Norges Bank Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeridirektoratet Kystverket Havforskningsinstituttet Nasjonalt inst. for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Eksportutvalget for fisk AS NOFIMA AS Protevs AS Secora AS Fornyings- og administrasjonsdepartementet Datatilsynet Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oslo/Akershus Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Østfold Konkurransetilsynet Norge.no Departementenes servicesenter (DSS) Statens Pensjonskasse Statsbygg 205 Dokument nr. 1 ( ) Vedlegg II

2 Statskonsult AS Forsvarsdepartementet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Forsvarets militære organisasjon (FMO) Forsvarsbygg (FB) Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) Helse- og omsorgsdepartementet Bioteknologinemnda Disposisjons- og klagenemnda for behandling i utlandet Nasjonalt folkehelseinstitutt Norsk pasientskadeerstatning Pasientskadenemnda Sosial- og helsedirektoratet Statens helsepersonellnemnd Statens helsetilsyn Statens institutt for rusmiddelforskning Statens legemiddelverk Statens strålevern A/S Vinmonopolet Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Sør RHF Helse Vest RHF Helse Øst RHF KITH AS Justis- og politidepartementet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Domstoladministrasjonen Generaladvokaten Hovedredningssentralen i Nord-Norge Hovedredningssentralen i Sør-Norge Justissekretariatene Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Kontoret for voldsoffererstatning Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Politidirektoratet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Riksadvokaten Sekretariatet for konfliktrådene Siviltjenesten Spesialenheten for politisaker Sysselmannen på Svalbard Industritjeneste AS Norsk Eiendomsinformasjon AS Kommunal- og regionaldepartementet Statens bygningstekniske etat Husbanken Kommunalbanken AS Kultur- og kirkedepartementet ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) Agder og Telemark bispedømme Arkeologisk museum i Stavanger Arkivverket Bjørgvin bispedømme Borg bispedømme Bunad- og folkedraktrådet Den norske kirkes landsfond Det praktisk-teologiske seminar Fond for lyd og bilde Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond Hamar bispedømme Kirkerådet Lotteri- og stiftelsestilsynet Medietilsynet Møre bispedømme Nasjonalbiblioteket Nidaros bispedømme Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Nord-Hålogaland bispedømme Norsk filmfond Norsk filminstitutt Norsk filmutvikling Norsk kulturråd Norsk lokalhistorisk institutt Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk Tipping AS (særlovsselskap) Norsk-Finsk kulturfond Opplysningsvesenets fond (særlovsselskap) Oslo bispedømme Rikskonsertene Riksteatret Språkrådet Stavanger bispedømme Sør-Hålogaland bispedømme Tunsberg bispedømme Kunst i offentlige rom (tidligere Utsmykkingsfondet for offentlige bygg) Carte Blanche AS Den Nationale Scene AS Den Norske Opera AS Filmparken AS 206 Dokument nr. 1 ( ) Vedlegg II

3 Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 AS Nationaltheatret AS Norsk rikskringkasting AS Rogaland Teater AS Trøndelag Teater AS Kunnskapsdepartementet Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) Foreldreutvalget for grunnskolen Høgskolen i Agder Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord-Haugesund Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Longyearbyen skole Meteorologisk institutt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Norges Forskningsråd Norges handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Norsk utenrikspolitisk institutt Samisk høgskole Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino Samisk videregående skole, Karasjok Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Statens lånekasse for utdanning Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Utdanningsdirektoratet Voksenopplæringsinstituttet (VOX) Agderforskning AS Akvaforsk AS Arbeidsforskningsinstituttet AS Birkeland innovasjon AS Christian Michelsen Research AS FiloNova AS Havbruksstasjonen i Tromsø AS HIST kompetanse AS International Research Institute of Stavanger AS Vangslund AS Multimedia Ressurs AS NCE Subsea Drift AS Norkveite AS Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste AS Norut-gruppen AS NTNU Samfunnsforskning AS NTNU Technology Transfer AS Rya Gods og Skoger AS Sem Gjestegård AS Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi AS Senter for økonomisk forskning AS Simula Research Laboratory AS Studentsamskipnadene TTO Nord AS Unifob AS UNINETT AS Unirand AS Universitetet i Bergen Eiendom AS UNIS Universitetssenteret på Svalbard AS Landbruks- og matdepartementet Bioforsk Mattilsynet Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Norsk institutt for skog og landskap Reindriftsforvaltningen Statens Landbruksforvaltning Veterinærinstituttet Instrumenttjenesten AS Kimen Såvarelaboratoriet AS Statskog SF 207 Dokument nr. 1 ( ) Vedlegg II

4 Staur gård AS VESO AS Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Norsk kulturminnefond Norsk Polarinstitutt Produktregisteret Riksantikvaren Statens fiskefond Statens forurensingstilsyn Statens kartverk Viltfondet Polarmiljøsenteret AS Nærings- og handelsdepartementet Bergvesenet Brønnøysundregistrene Garantiinstituttet for eksportkreditt Justervesenet Norges geologiske undersøkelse Norsk Akkreditering Norsk Romsenter Sjøfartsdirektoratet Skipsregistrene Styret for det industrielle rettsvern Andøya Rakettskytefelt AS Argentum Fondsinvesteringer AS BaneTele AS Bjørnøen AS Cermaq ASA Electronic Chart Center AS Entra Eiendom AS Flytoget AS GIEK Kreditforsikring AS Innovasjon Norge Kings Bay AS Kongsberg Gruppen ASA Mesta AS Nammo AS Norsk Hydro ASA Norsk Romsenter Eiendom AS Raufoss ASA SIVA SF Statkraft SF Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Telenor ASA Venturefondet AS Olje- og energidepartementet Energifondet Gassnova Konsesjonsavgiftsfondet Norges vassdrags- og energidirektorat Oljedirektoratet Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) Statens petroleumsforsikringsfond Enova SF Gassco AS Petoro AS Statnett SF Statoil ASA Samferdselsdepartementet Jernbaneverket Luftfartstilsynet Post- og teletilsynet Statens havarikommisjon for transport Statens jernbanetilsyn Statens vegvesen Avinor AS BaneService AS Baneservice Prosjekt AS Norges Statsbaner AS Posten Norge AS Svinesundsforbindelsen AS Utenriksdepartementet Direktoratet for utviklingssamarbeid Fredskorpset Norfund Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Stortinget Forsvarets ombudsmannsnemnd Stortingets kontrollutvalg for etterretningsovervåkings- og sikkerhetstjeneste Stortingets ombudsmann for forvaltningen Nordisk virksomheter NordForsk Nordisk Energiforskning 208 Dokument nr. 1 ( ) Vedlegg II

5 Nordisk film- og TV-fond (NFTF) Nordisk Innovations Center Nordisk Institutt for Kvinne- og kjønnsforskning (NIKK) Nordisk Institutt for Odontologisk Materialprøving (NIOM) Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler Annet Likviditetsfondet i pensjonstrygden for fiskere Garantikassen for fiskere FN-sambandet 209 Dokument nr. 1 ( ) Vedlegg II

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING nnst. S. nr. 3 (2005-2006) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2 3 LØNNSPLANER pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 37-67 1054 Kontorsjef 42-79 1056 Økonomisjef 42-79 1055 Personalsjef 42-79 1058 Administrasjonssjef 42-79

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: 9.05 2003 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Dato: 30.05.2008 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53

Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53 Det kongelige hus 0001 H.M. Kongen og H.M. Dronningen: 01 Apanasje 0 9 031 9 031 9 031 0 50 Det kongelige hoff 0 142 509 142

Detaljer

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-7 Dato: 07.06.2004 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9 Lønnsregulering for arbeidstakere i det

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid Forord For å kunne bidra til utviklingen av en bedre offentlig sektor, er det en viktig oppgave for Statskonsult å kartlegge, dokumentere og systematisere kunnskap om viktige trekk ved offentlig sektor

Detaljer

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015

Statsbudsjettet for 2015 Statsbudsjettet for 2015 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2014 Oslo 2015 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2015 Saldert budsjett 2015 vedtatt i Stortinget

Detaljer

Fjernlån 2011 25 % 42 %

Fjernlån 2011 25 % 42 % Fag- og forskningsbibliotek: FJERNLÅN/INNLÅN - fordelt på bibliotektype 3 % 1 % 1 % 24 % 4 % 25 % NB UB VHS HS Helsebibl Off. spes. Bibl. 42 % Private spes. Bibl. Universitetsbibliotekene ekspederer som

Detaljer

Virksomhet Navn Tittel

Virksomhet Navn Tittel Agder og Telemark Bispedømme Jan Sandvik Førstekonsulent Agder og Telemark Bispedømmeråd Torun Gitmark Førstekonsulent Arbeidstilsynet Midt-Norge Elin Stene Bekkavik Seniorkonsulent Arbeidstilsynet Midt-Norge

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. S. nr. 240. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. S. nr. 240 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 65 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet

Detaljer

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 3 2. Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid... 3 3. Sammendrag... 4 4. Definisjoner...

Detaljer

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO Vår ref.: 1203644-4-004 Deres ref.: Vår dato: 5.3.2013 Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater

Detaljer

Innst. S. nr. 123. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:2 (2002-2003)

Innst. S. nr. 123. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:2 (2002-2003) Innst. S. nr. 123 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:2 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll

Detaljer

Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring:

Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring: Vedtak 561 I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring: Kap. Post Formål Kroner 5521 Merverdiavgift 70 Merverdiavgift, 8 000 000 fra kr 250 953 000 000 til kr 250 961 000 000 Vedtak 562 I statsbudsjettet

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Fylkeskommuner Videregående skoler Departementene Universiteter og høgskoler Fylkesmennene Abelia ADHD Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund

Detaljer

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon AOF Norge Arbeids- og velferdsdirektoratet Arkitektenes Fagforbund Arkitektbedriftene i Norge Arkitekthøgskolen i Oslo Arkitektnytt Asplan Viak AS Barneombudet

Detaljer

Vedlegg 4: MOTTAKERLISTE BN 2020- INVITASJON

Vedlegg 4: MOTTAKERLISTE BN 2020- INVITASJON Vedlegg 4: MOTTAKERLISTE BN 2020- INVITASJON Abelia Adresseavisen ASA AFFITECH AS, Forskningsparken Aftenposten AS Akershus fylkeskommune Akva-Ren AS Alertis Medical as Algeta AS Alpharma AS Amerikas Forente

Detaljer