Til: Styret Sted: Oslo Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Styret Sted: Oslo Dato: 30.04.2015"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Til: Styret Sted: Oslo Dato: STYRET Møtedato Tidspunkt Kl Lunsj serveres fra kl Møtested 140 Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e-post til alle medlemmer og varamedlemmer. Saksdokumenter unntatt offentlighet sendes bare til de faste medlemmene. Alle sakspapirer sendes også som post til styrets medlemmer. Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Eventuelt forfall meldes til Liv Thorvaldsen, tlf , slik at vararepresentant kan innkalles. Peter Tornquist rektor Tove Blix direktør Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Org. nr: PB 5190, Majorstua E: NO-0302 OSLO nmh.no

2 Saksliste Vedtakssaker 13/15 Forslag om felles styre for høgskolens legater 14/15 Sykefraværsrapportering /15 Professorat/førsteamanuensisstilling i musikkpedagogikk - oppnevning av bedømmelseskomite 16/15 Professorat i klaver - oppnevning av bedømmelseskomite 17/15 Professorat i trombone - oppnevning av bedømmelseskomite 18/15 Styremøter høsten 2015 og våren 2016 Orienteringssaker 7/15 Strukturmeldingen 8/15 Orientering om brev fra Riksrevisjonen vedrørende revisjon av regnskapet for 2014

3 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 13/15 Arkivref.: 14/ Forslag om felles styre for høgskolens legater Høgskolens styre vedtok 12. desember 2014 å oppnevne felles styremedlemmer for høgskolens legater. Rektor Peter Tornquist ble oppnevnt som styreleder og fagseksjonsleder Matz Pettersen, Blås og slagverk, fagseksjonsleder Gunnar Flagstad, Klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon og fagseksjonsleder Kristin Kjølberg, Musikkpedagogikk og musikkterapi ble oppnevnt som styremedlemmer. Det ble i styresaken i desember redegjort for at det er et mål å slå høgskolens legater sammen til et legat. Ved en sammenslåing vil det bl.a. bare være nødvendig å betale lovbestemt revisjon og avgift til Lotteri- og stiftelsestilsynet for ett legat. Dermed blir det mer midler til legatenes formål: å gi støtte til studenter. Det vil også være enklere å håndtere legatene administrativt. Sammenslåingen er planlagt foretatt ved at de andre legatene går inn i Norges musikkhøgskoles felleslegat, som allerede er opprettet ved at tre mindre legater er slått sammen. Dette gjaldt i sin tid Legat etter Margit Arvesen, Legat etter Frøken Marie Eriksen og Legat etter Halldis Marit Jacobsen. Det foreslås å slå sammen følgende av høgskolens legater: Norges musikkhøgskoles felleslegat med grunnkapital NOK Aasta Nielsen Hauges legat med grunnkapital NOK Olaug Pettersens legat med grunnkapital NOK Liv Myhres legat med grunnkapital NOK Sølvi Bjerkenes Finnes minnefond med grunnkapital NOK Styremedlemmene i Kjell Axel Lier minnefond ønsker at dette legatet også skal slås sammen med høgskolens legater. Grunnkapitalen er Styret for Margit og Eli Marie Arvesen Scholarship Fund ønsker også å slutte seg til det sammenslåtte legatet. Grunnkapitalen er Videre skal arv etter Benny Dahl- Hansen legges inn i legatet. Grunnkapitalen er Det er en forutsetning i Benny Dahl- Hansens testamente at det skal deles ut i året til midlene er brukt opp. I sammenslåingsprosessen har høgskolen fått bistand av Unifor. Unifor er en stiftelse etablert av universitetet i Oslo med det formål å forvalte universitets stiftelser. Unifor har erfaring fra legatsammenslåinger og er kjent med hvilke krav og kriterier som må oppfylles for at sammenslåingen skal godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, noe som er en stor fordel for å få gjennomført sammenslåingen. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Knut Jarbo NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

4 I sammenslåingsprosessen må følgende elementer på plass: Etterkommere etter oppretterne av de opprinnelige legatene må få anledning til å ytre seg Det må undertegnes en protokoll om opphør av styret i legatene som skal slås sammen Vedtekter for det sammenslåtte legatet skal utformes og vedtas Styret for legatet skal oppnevnes Lotteri- og stiftetlestilsynet må godkjenne sammenslåingen Dette ivaretas på følgende vis: Etterkommere etter oppretterne av de opprinnelige legatene skal ha anledning til å ytre seg I forbindelse med sammenslåing krever Stiftelseslovens 49 at man skal innhente uttalelse fra slektninger til oppretter. I de tilfeller hvor etterkommere ikke enkelt lar seg finne, godtar tilsynet at det settes inn kunngjøring i Norsk lysingsblad for å gi etterkommere anledning til å uttale seg innen en gitt frist. Kunngjøring har blitt foretatt av Unifor, og ingen etterkommere meldte seg innen fristen. Det må undertegnes protokoll av styret i de tidligere legatene om opphør Beslutning om opphør av legat skal fattes av styret i det enkelte legat. Unifor har utformet mal for protokoll om opphør som må undertegnes av legatstyrets medlemmer. Prosessen er forenklet ved at det er de samme personene som sitter i styret for alle legatene. Vedtekter for det sammenslåtte legatet Det vedlagte forslaget til vedtekter er utformet i samarbeid med Unifor og det foreslåtte styret. Kjell Axel Liers minnefond har også kommet med innspill. Vedtektene er utarbeidet slik at det enkelte legatets opprinnelige grunnkapital er lagt til grunn for fordelingsnøkkelen. Med hensikt er vedtektene formulert ganske åpent slik at styret får nødvendig handlingsrom uten at vedtektene må endres. En vedtektsendring er omstendelig å foreta fordi den må godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det er det nyopprettede styret som skal godkjenne vedtektene. Hvis høgskolens styre har meninger om vedtektene, er det nyttig at dette kommer fram. I den videre prosessen kan det gi vedtektsforslaget tyngde overfor Lotteri- og stiftelsestilsynet at vedtektene er forelagt høgskolens styre. Styre for det sammenslåtte legatet skal oppnevnes Det forslås at styret for det sammenslåtte legatet skal bestå av rektor Peter Tornquist som styreleder og fagseksjonsleder Matz Pettersen, Blås og slagverk, fagseksjonsleder Gunnar Flagstad, Klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon og fagseksjonsleder Kristin Kjølberg, Musikkpedagogikk og musikkterapi som styremedlemmer. Høgskolenes styre skal oppnevne styremedlemmene i det sammenslåtte legatet. Lotteri- og stiftelsestilsynet må godkjenne sammenslåingen Unifor vil som nevnt bistå i den videre prosessen og bringe sammenslåingen videre til Lotteriog stiftelsestilsynet for godkjenning. 2

5 Forslag til vedtak: Som styre i høgskolens sammenslåtte legat oppnevnes rektor Peter Tornquist som styreleder, og fagseksjonsleder Matz Pettersen, Blås og slagverk, fagseksjonsleder Gunnar Flagstad, Klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon og fagseksjonsleder Kristin Kjølberg, Musikkpedagogikk og musikkterapi som styremedlemmer. Tove Blix direktør Knut Jarbo seksjonssjef Vedlegg: Vedtekter for Norges musikkhøgskoles legat til beste for NMH m logo.docx 3

6 (utkast) Vedtekter for Norges musikkhøgskoles legat til beste for NMH- studenter 1. Grunnkapital Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater: Norges musikkhøgskoles felleslegat med grunnkapital NOK , Aasta Nielsen Hauges legat med grunnkapital NOK , Olaug Pettersens legat med grunnkapital NOK , Liv Myhres legat med grunnkapital NOK , Sølvi Bjerkenes Finnes minnefond med grunnkapital NOK , Kjell Axel Liers minnefond med grunnkapital NOK og Margit og Eli Marie Arvesen Scholarship Fund med grunnkapital NOK Fondets grunnkapital utgjør NOK ,-, og er urørlig. I tillegg har Benny Dahl-Hansen testamentert NOK ,- til utdeling av et årlig stipend innen fagområdet historisk oppføringspraksis. Legatet kan økes ytterligere ved gaver. 2. Formål Formålet er å støtte musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og til andre formål ved NMH. Ved utdeling av midler skal det tas hensyn til andelen og formål for det enkelte tidligere legats grunnkapital, slik at de ulike legatenes opprinnelige formål blir ivaretatt. Fordeling mellom tidligere formål er satt til: generelt (71 %), masterstudenter i utøvende fag (19 %), masterstudenter i musikkpedagogikk (2 %), klaverstudenter (3 %), Kjell Axel Liers minnepris (5 %) De midler som deles ut skal gå til deltakelse på mesterklasser, på kurs, på prøvespill, i konkurranser og lignende, til premier ved musikkonkurranser arrangert av NMH, og til Kjell Axel Liers minnepris. Stipend til studenter som vil spesialisere seg innen fagområdet historisk oppfølgingspraksis. Stipendet er på kroner og skal deles ut hvert år. Stipendet deles ut fra det testamenterte beløpet på NOK ,- fra Benny Dahl-Hansen. Når beløpet på NOK ,- er brukt opp etter 12 utdelinger á kroner, opphører stipendutdelingen til dette formålet.

7 3. Styret Styret i stiftelsen oppnevnes av styret ved Norges musikkhøgskole (NMH). Styret skal bestå av rektor ved NMH, to fagseksjonsledere for utøvende fag og en fagseksjonsleder for teoretiske fag. Styret velger selv revisor. Peter Tornquist Styrets leder Matz Pettersen Gunnar Flagstad Kristin Kjølberg

8 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 14/15 Arkivref.: 15/ Sykefraværsrapportering 2014 Styret skal etter regelverket ha en årlig rapport om sykefraværet ved musikkhøgskolen. Av vedlagte oversikter for ser vi at det innrapporterte sykefraværet er redusert fra samlet 4,66% i 2011 til 3,69% i 2012, 2,6% i 2013 og 2,4% i Oversiktene viser både legemeldt og egenmeldt fravær. Vi er kjent med at vår virksomhet som andre i vår sektor underrapporterer det egenmeldte sykefraværet. Årsaken er at ansatte i faglige stillinger ikke har tidsregistrering, tar med seg arbeidsoppgaver hjem på dager der andre kanskje sender egenmelding om sykefravær og de tar ofte igjen oppsatt undervisning på et senere tidspunkt. Uansett kan vi være fornøyd med at musikkhøgskolen har et samlet lavt sykefravær slik vi har som delmål i vår IA-avtale med NAV. Det er inngått ny avtale mellom partene sentralt og samarbeidsavtalen om inkluderende arbeidsliv ved NMH ble reforhandlet høsten 2014 og ett av delmålene er å arbeide for et fortsatt lavt sykefravær. Forslag til vedtak: Styret tar sykefraværsrapporten til etterretning. Tove Blix direktør Knut Jarbo seksjonssjef Vedlegg: sykefraværsrapporter Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Torild Gjerdet NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

9

10

11

12

13 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 15/15 Arkivref.: 15/ Professorat/førsteamanuensisstilling i musikkpedagogikk - oppnevning av bedømmelseskomite Styret vedtok i møte 6. mars å lyse ut en hel, fast stilling som professor/førsteamanuensis i musikkpedagogikk, med tillagt ansvar for ledelse av CEMPE, med sikte på tilsetting fra 1. august Søknadsfristen går ut 30. april, og styret må oppnevne en bedømmelseskomité for å vurdere søkerne til stillingen. Forslag til medlemmer av bedømmelseskomiteen vil bli satt opp når søkerlisten er klar, og vil bli ettersendt. Forslag til vedtak:, og oppnevnes som bedømmelseskomité for å vurdere søkere til professorat / førsteamanuensisstilling i musikkpedagogikk. Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i sammensetningen av komiteen dersom det oppstår behov for det. Tove T. Blix direktør Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Kjetil Solvik NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

14 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 16/15 Arkivref.: 15/ Professorat i klaver - oppnevning av bedømmelseskomite Styret vedtok i møte 6. mars å lyse ut en hel åremålsstilling som professor i klaver, med sikte på tilsetting fra 1. august Søknadsfristen går ut 30. april, og styret må oppnevne en bedømmelseskomité for å vurdere søkerne til stillingen. Forslag til medlemmer av bedømmelseskomiteen vil bli satt opp når søkerlisten er klar, og vil bli ettersendt. Forslag til vedtak:, og oppnevnes som bedømmelseskomité for å vurdere søkere til professorat i klaver. Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i sammensetningen av komiteen dersom det oppstår behov for det. Tove T. Blix direktør Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Kjetil Solvik NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

15 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 17/15 Arkivref.: 15/ Professorat i trombone - oppnevning av bedømmelseskomite Styret vedtok i møte 6. mars å lyse ut en halv åremålsstilling for professor i trombone, med sikte på tilsetting fra 1. januar Søknadsfristen går ut 30. april, og styret må oppnevne en bedømmelseskomité for å vurdere søkerne til stillingen. Forslag til medlemmer av bedømmelseskomiteen vil bli satt opp når søkerlisten er klar, og vil bli ettersendt. Forslag til vedtak:, og oppnevnes som bedømmelseskomité for å vurdere søkere til professorat i trombone. Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i sammensetningen av komiteen dersom det oppstår behov for det. Tove T. Blix direktør Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Kjetil Solvik NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

16 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 18/15 Arkivref.: 15/ Styremøter høsten 2015 og våren 2016 Vi foreslår følgende datoer for styremøtene høsten 2015 og våren 2016: Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Tidspunkt for styremøtene er fra kl Forslag til vedtak: Styret vedtar foreslåtte tidspunkt for styremøter høsten 2015 og våren Tove Blix direktør Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Tove Blix NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

17 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 7/15 Arkivref.: 14/ Strukturmeldingen Stortingsmelding 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren ble lagt fram 25. mars. Meldingen gir regjeringens foreløpige konklusjon på strukturprosessen som har pågått det siste året. Meldingen konkluderer med at 14 av dagens institusjoner skal slås sammen til 5: - På Østlandet vil Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT) slås sammen. - På Sør-Vestlandet arbeider Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) med sammenslåing. - Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Ålesund (HiÅ) og Høgskolen i Gjøvik (HiG) har vedtatt sammenslåing til ett universitet med campus i alle byene. - I Nord-Norge vil Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Harstad (HiH) slås sammen. Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna (HiNe) slås sammen. Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) vil utrede sammenslåing. NMH omtales bare kort, på følgende måte: Det har blitt fremmet forslag om at Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole bør se på mulige gevinster av en konsolidering av de kunstfaglige institusjonene i Oslo. Departementet vil be institusjonene om å utrede dette nærmere Dette innebærer at institusjonene selv vil få ansvaret for den videre utredningen, noe som må anses som svært positivt. Det gir mulighet for å gjøre en grundig vurdering og utredning av både alternativet med sammenslåing og andre mulige samarbeidsformer. Meldingen sier videre: Noen av dagens institusjoner som ønsker å fortsette som selvstendig institusjon, vil kunne sikre kvalitet i utdanning og forskning på egen hånd. Departementet vil fortsette dialogen med andre institusjoner for å vurdere deres fremtidige plass og rolle i den nye strukturen. Dialogen vil basere seg på følgende kriterier for kvalitet og robusthet: Årsverk i førstestillinger Søkning Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Kjetil Solvik NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

18 Gjennomføring Studentenes tidsbruk Publisering Eksterne forskningsinntekter Størrelse på doktorgradsutdanningene Internasjonal orientering Samspill og samarbeid Dette er kriterier som vil bli sentrale i den videre prosessen og det må forventes at kravene på disse områdene vil bli skjerpet. I meldingen omtales for eksempel konkret skjerpede krav til størrelse på doktorgradsutdanningene. Det varsles også at NOKUT i fremtiden skal legge større vekt på å gjennomføre målrettet tilsyn med akkrediterte institusjoner og utdanningstilbud. Regjeringen varsler samtidig at det skal legges fram en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning i Meldingen har et sterkt fokus på kvalitet og struktur, men omhandler i relativt kort form også to andre temaer, som etter regjeringens vurdering er tett koblet til kvalitets- og strukturtemaene: - Det varsles en revisjon av finansieringssystemet, som vil bli presentert i statsbudsjettet for Denne revisjonen vil bygge på en utredning som ble lagt fram i januar i år, og vil neppe innebære vesentlige endringer for NMH. - Det varsles at regjeringen vil endre universitets- og høyskoleloven slik at tilsatt rektor og ekstern styreleder blir normalordningen i sektoren. I dag er valgt rektor og tilsatt direktør normalordningen, mens tilsatt rektor og ekstern styreleder er et valgfritt alternativ som en del institusjoner har tatt i bruk. Som vedlegg presenteres på neste side departementets egen grafiske framstilling av de strukturelle konsekvensene av stortingsmeldingen. Tove T. Blix direktør Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Vedlegg: Strukturkart 2

19 Kategori 1: SAMMENSLÅINGER 14 institusjoner blir til 5 Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Narvik (HiN) Universitetet i Nordland (UiN) UiT Norges arktiske universitet Høgskolen i Harstad Høgskolen i Narvik Finnmarksfakultetet til UiT Samisk høgskole Egen prosess p.g.a. særskilt rolle Høgskolen i Nesna (HiNe) Tentativt Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Universitetet i Stavanger (UiS) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Nesna Universitetet Nordland Høgskolen i Nord-Trøndelag PRIVATE STATLIGE Kategori 2: Sammenslåinger som vil utredes 5 statlige institusjoner kan bli til 2 4 private institusjoner kan bli til 1 Universitetet i Bergen (UiB) Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Norges musikkhøgskole (NMH) Diakonhjemmet høgskole (DH) Misjonshøgskolen (MH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen Betanien (HB) Høgskolen i Molde Vit. høgskole i logistikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Høgskolen i Sør-Trøndelag Kategori 3: Fremtidig plass avklares på grunnlag av kvalitetskriterier Høgskolen i Ålesund Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen Høgskolen Stord/ Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Norges handelshøyskole Høgskolen i Bergen Universitetet i Stavanger Kunst- og designhøgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Universitetet i Agder Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Telemark Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Oslo og Akershus Universitetet i Oslo Norges idrettshøgskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Høgskolen i Østfold Høgskolen i Molde Vit. høgskole i logistikk Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Hedmark (HiHe) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) Høgskulen i Volda (HiVo) Høgskolen i Østfold (HiØ) Norges Handelshøgskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges miljø- og biovitenskapelige univ. (NMBU) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Oslo (UiO) Kartet viser institusjonenens hovedcampus. KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

20 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: Arkivref.: 14/ Orientering om brev fra Riksrevisjonen vedrørende revisjon av regnskapet for 2014 Click here to enter text. Det vises til vedlagte brev fra Riksrevisjonen datert vedrørende revisjon av regnskapet for Forhold vedrørende følgende punkter ble tatt opp i brev fra Riksrevisjonen: 1. Terminering 2. Kundefordringer 3. Leverandørgjeld 4. Spørreundersøkelse vedrørende kontroll av falske vitnemål NMH besvarte de omtalte punktene i brev av Tove Blix direktør Cathrine Bøgestub økonomisjef Vedlegg: Brev fra Riksrevisjonen vedrørende regnskapet for 2014 for NMH Svarbrev fra NMH til Riksrevisjonen vedrørende revisjon av regnskapet for 2014 Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Tore Broholt NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

21

22

23

24

25

26

27

28

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015

LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015 LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015 I. Generelt Ressurssituasjonen i forskning og høyere utdanning statsbudsjett for 2015 Kompensert for 3,3 % i pris- og lønnsstigning er det i henhold til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren

Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sal{Stype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: AI kivsaksnr.: Saksbehandler: Diskusjonssak D-Sal{

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak:

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak: DIREKTØR PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG STYREMØTET DEN 26.11.13 STYRESAK#36/13 k Vedrørende: C:(Q Bergen, den 18.11.13 Utkast til lokal lønnspolitikk ved KH1B Tidligere dokumenter:

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer