PLUTO Høgskolen Stord/Haugesund Sluttrapport november 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLUTO Høgskolen Stord/Haugesund Sluttrapport november 2003"

Transkript

1 1 PLUTO Høgskolen Stord/Haugesund Sluttrapport november 2003 o Heilskapleg integrering av IKT i lærarutdanningane ved Høgskolen Stord/Haugesund (PLUTO) Institusjon Prosjektleiar Høgskolen Stord/Haugesund Knut Steinar Engelsen e-post: Sentrale prosjektmedarbeidarar URL Egil Eide (Pedagogikk Allmennl) Margrethe Jernes (Pedagogikk Førskulel.) Nils Tore Økland (Norsk) Sigrid Røsseland (Rektor praksisskule) Anne Kristin Aaseth (Styrar praksisbarnehage) Jostein Tvedte (Pedagogisk informasjonsvitskap) Stord, 11.november Knut Steinar Engelsen tlf:

2 2 INNLEIING NOKRE KLARE EFFEKTAR AV PROSJEKTET HOVEDKONKLUSJONAR IKT OG FOKUSTRENGSEL KOMPETANSEBYGGING PÅ IKT-OMRÅDET OG KONTEKSTUELT FESTE INVOLVERING AV DEN ORDINÆRE ORGANISASJONEN ORGANISERING AV PLANLEGGINGSPROSESSEN IKT OG PRAKSISAPPARATET NOKRE RÅD UTLEIA AV ERFARINGANE FRÅ PLUTO/HSH TEORETISK FORANKRING LÆRINGS- OG KUNNSKAPSSYN VITSKAPSTEORETISK PERSPEKTIV EVALUERING AKSJONSEVALUERING OPPSUMMERANDE EVALUERING ORGANISERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV OG FAGLEG ORGANISERING ORGANISERING AV PILOTDELEN ORGANISERING AV OPPSKALERINGSDELEN Forholdet mellom prosjektorganisasjon og den ordinære organisasjonen VALG AV TEKNISKE LØYSINGAR ORGANISERING AV DET FYSISKE LÆRINGSMILJØET PÅ CAMPUS TEKNISKE LØYSINGAR I PRAKSISAPPARATET NETTBASERT LÆRINGSPLATTFORM (LMS) ORGANISERING AV STUDENTANE SITT ARBEID STUDENTAR SOM MEDSKAPAR STUDENTAKTIVE LÆRINGSFORMER IKT INTEGRERT I DEI FAGLEGE OPPLEGGA FOKUS PÅ PRAKSINÆRLEIK ALTERNATIVE VURDERINGSFORMER ERFARINGSFORTELLINGAR/PRAKSISBESKRIVELSAR MELLOMKRIGSROMANAR: EIT TVERRINSTITUSJONELT PROSJEKT ELEVTEKSTDATABASEN PROSJEKT NORDBYGDA FAKTADEL ØKONOMIRAPPORT: PUBLIKASJONAR KNYTT TIL PLUTO/HSH ANNAN LITTERATUR... 30

3 3 Innleiing PLUTO-prosjektet ved HSH omfattar to hovudprosjekt: ADL-LUT og PLUTO-prosjektet som begge var intiert gjennom søknadsprosessar som starta hausten Desse vart slått saman til eitt prosjekt, frå og med hausten I denne rapporten vert desse to prosjekta difor omtala som eitt: PLUTO/HSH. Avsluttande evalueringsrapport frå ADL/LUT prosjektet vart levert i Sluttrapporten er søkt utforma i høve til rammeverk gitt av Programstyret for PLUTO v/ Sten Ludvigsen i mail datert Rapporten er ført i pennen av prosjektleiar Knut Steinar Engelsen. Sjølv om ein har søkt så langt råd er å basere teksten på fleire perspektiv, er det ikkje mulig å legge skjul på at rapporten sitt hovudpesperspektiv er prosjektet sett frå prosjektleiar og sentrale prosjektaktørar sin posisjon. Konklusjonar og anbefalingar må difor også vurderast i høve til dette. PLUTO/HSH er tufta på prosjektbeskrivelsen som også utgjer HSH sin søknad om å delta i prosjektet. I denne beskrivelsen er det to hovudspørsmål som er løfta fram: kan teknologien tilføre fagundervisninga nye dimensjonar, både på innhalds- og metodesida? kan virtuelle kommunikasjons- og samarbeidsarenaer skape nye og betre vilkår for praksis-/teorirefleksjon og kunnskapsutvikling i relasjon til praksisfeltet? På det første spørsmålet er det ikkje vanskeleg å seie at svaret må bli eit klart og eintydig ja. Rapporten vil gje nokre utdjupande forklaringar på dette. Generelt viser våre data at innføring av IKT i den ordinære læringsverksemda ikkje kan sjåast på eller vurderast som ein isolert sak. Om IKT skal få innverknad og legitimitet i læringskulturen kan ein ikkje legge eit reint teknologisk perspektiv til grunn for design og forsking på feltet. Vi har her støtta oss på Gavriel Salomon som framhevar at perspektivet må vere orkestreringa av heile læringsmiljøet (Salomon 1995), noko som omfattar både læreplanar, elevar og lærarar si målforståing, den sosiale interaksjonen med meir. Eit sentralt utgangspunkt har difor paradoksalt nok vore å skape ein situasjon der dei digitale reiskapane blir transparente. På den eine sida trer reiskapane i bakgrunnen og blir usynlege, ein tenker ikkje over at dei er der, og dei vert ikkje sett på som eit mål i seg sjølv, men som eit naturleg og integrert aspekt ved læringsøkologien. På den andre sida blir dei synleggjerande gjennom å opne opp for nye publiseringsmåtar og nye samarbeidsformer, mediert gjennom reiskapane (Lave & Wenger 1993, s. 102), som til saman også kan utgjere nye pedagogiske dimensjonar. Vår erfaring tilseier at skal dette skje, må dei digitale reiskapane få ei klar og genuin kontekstuell forankring. Når det gjeld det andre spørsmålet er det ikkje like lett å gje eit kort oppsummerande svar. Dette spørsmålet omhandlar så komplekse felt at 3-år er for kor tid til å få fram eintydige svar. Rapporten viser likevel nokre erfaringar vi har gjort og antydar nokre problemområde som bør utviklast og studerast nærare. Våre erfaringar kan tyde på at det framleis er stor motstand i lærar- og praksislærarmiljøet mot å gå seriøst inn i ei utprøving av IKT-baserte kommunikasjonskanalar som mediator for refleksjon. Slik er våre erfaringar i stor grad i samsvar med det Bent B. Andersen (2003) og Vuokari (2003) konkluderer med, nemleg at innføring av IKT og Internett i læringsarbeidet gjerne utviklar seg i to fasar, der undervisarar og studentar i fase 1 nyttar nettbasert dialog og samarbeid først og fremst til å lette 1 Sjå:

4 4 administrative byrder. Og at det først er i fase to at ein også tek i bruk den nettbaserte dialogen til meir reflektive dialogar og til å etablere nye pedagogiske arenaer. Vi må derfor konkludere med at det nok tek lengre tid og er meir smertefullt enn først antatt å få tatt i bruk den nettbaserte dialogen som ein sentral mediator for refleksjon i praksis, og som premissleverandør for utforming av læringsmiljø. Vi har likevel i våre data og analysar funne eksempel på at den nettbaserte dialogen ser ut til å tilføre rettleiingsprosessen nye kvalitetar. Interessant eksempel her er både dei funn Margrethe Jernes presenterer i si hovudfagsoppgåve Modig på nettet, at studentane blir modigare i sin kommunikasjon med praksisrettleiarar i den netbaserte dialogen, men også dei klare indikasjonane vi ser i blant pilotstudentane i allmennlærarutdanninga om at chat har blitt ein viktig kanal for samarbeid og relasjonsbygging, både internt i studentgruppa og i høve til studentgrupper på andre institusjonar. Når ein skal oppsummere PLUTO/HSH er det også nærliggjande å spørje kva som har skjedd med dei studentane som fått føle PLUTO mest på kroppen. Her er det naturleg å ta utgangspunkt i dei data vi har henta inn frå pilotgruppa i almennlærarutdanninga, som nok er den studentgruppa som har hatt eit opplegg som er lagt nærast opp til dei grunnleggjande ideane i prosjektbeskrivelsen. Desse melder eintydig tilbake at dei meiner dei har hatt eit meir krevjande studie enn studentar som har følgt meir tradisjonelle opplegg. Vi har ikkje gjennomført systematiske komparative undersøkingar knytt til dette, men det er liten grunn til å tvile på at studentane si eiga oppleving her er i samsvar med røyndomen. Både eigne observasjonar og ei gjennomgang av studentane si eiga argumentasjon er med på å bygge opp under ein slik antagelse. Desse studentane peikar også på at det tek ei viss tid før IKT går over frå å vere ei belastning i læringsarbeidet til å bli ei støtte. Spesielt gjennom det 3. året av deira studieperiode fekk vi klare indikasjonar på at desse studentane gjennomgåande var langt meir reflekterande i høve til eiga og andre si læring enn kva som var vanleg i andre studentgruppe. Dette inntrykket vart stadfesta av sensor Eva Isachsen sin rapport frå avsluttande eksamen i pedagogikk, der ho m.a. skriv: Studentene i Plutoprosjektet skilte seg klart ut ved til dels glimrende pedagogiske resonnement og sammenhengende refleksjon, og en iver og engasjement som jeg aldri før har opplevd i en slik sammenheng. Resultatene ble derfor etter min vurdering også ekstremt gode 58% med karakterer fra , 21% fra og 21% fra Studentenes refleksjoner lå på et til dels meget høyt faglig nivå. Det skal her sies at de hadde et trygt utgangspunkt dette var oppgaver og temaer de selv hadde valgt ut for presentasjon og som de hadde arbeidet med over tid og reflektert mye over, både skriftlig og muntlig. Desto mer gledelig var det at de fleste var i stand til å gripe fatt i sensorenes innspill og formuleringer på en måte som drev samtalen framover: innføring av flere perspektiv og nye synsvinkler sperret ikke for studentenes tenkning, tvert i mot, studentene viste en evne og vilje til å være med på ferden. De brukte sine pedagogiske kunnskaper på en praksisnær måte, like fullt var de i stand til å definere pedagogiske fagbegrep.. De fleste studentene viste et meget bevisst forhold til egen læring, ikke minst fordi samtlige beskrev sine store frustrasjoner spesielt fra første studieår. Fra å være skoleflinke i en formidlende og kunnskapsreproduserende skole og/eller med erfaring fra et ikke tenk, men produser arbeidsliv, så var overgangen til et pedagogikkstudie som ville ta et sosial-konstruktivistisk læringssyn på alvor, et kjempesprang. Disse studentene har mestret dette, men det har kostet av innsats, vilje og evne til å kjempe fram sin egen kunnskap. For å beskrive dette brukte de faglige begrep fra kognitiv og sosial konstruktivisme. Metakognitive ferdigheter, en bevissthet om egen kunnskap og om hvordan denne kunne utvikles, ble koblet til de mange praktisk prosjektene de hadde deltatt i, ikke minst spilte Nordbygda skole-prosjektet en sentral rolle i studentenes tenkning om egen læring og utvikling.

5 5 1 Nokre klare effektar av prosjektet o Fokuset på IKT er vesentleg sterkare i alle aktørgruppene når det gjeld formidling av informasjon og fagstoff o Arbeidsmåtane er endra i dei fleste faglege opplegga i retning meir bruk av studentaktive læringsformer o Innføring av IKT har vore medverkande årsak til endra arbeidsmåtar i einskilde fag o Vurderingsordningane er radikalt endra i retning av meir bruk av mapper og mindre bruk av tradisjonelle pensumbaserte eksamenar o Praksisfokuset er sterkare i utdanningane o Praksisorganiseringa er endra frå å vere individorientert til å vere institusjonsorientert o Studentane og praksislærarane er meir involvert i utforming av dei faglege opplegga enn før o Synkron nettkommunikasjon, chat, er mykje brukt som kommunikasjonsplattform mellom studentar o ClassFronter som felles LMS for utdanningane har etablert seg som ein naturleg arena for formidling av informasjon og fagstoff, men i mindre grad som mediator for kommunikasjon og samarbeid. o Studentane brukar skriftlege refleksjonar i større grad enn før o I førskulelærarutdanninga blir det gitt meir rettleiing i praksis når ein har teke i bruk rettleiing via virtuelle fora. 2 Hovedkonklusjonar PLUTO/HSH omfattar to utdanningar: førskulelærarutdanninga og allmennlærarutdanninga. Ulikskapar ved desse utdanningane, både når det gjeld innhald og organisering gjer at erfaringane vi har hausta har vore noko ulike frå utdanning til utdanning. Det er likevel nokre klare konklusjonar som gjeld begge utdanningane vi vil trekke fram. Først vil vi trekke fram 5 problemområde som var spesielt sentrale i PLUTO/HSH. Deretter vil vi liste opp nokre andre felt som oppsummerar effektane av prosjektet. Dei problemområda som vi skisserer opp har dukka opp i ulike fasar av aksjonsdiskusjonane i prosjektet. Heilt frå første fase av har ein søkt å omgrepsette dei sentrale erfaringane ein har gjort og dei utfordringane ein har støtt på. I aksjonsdiskusjonen har ein så prøvt å reflektere desse omgrepa også i høve til aktuell teori. Omgrepet fokustrengsel dukka t.d. tidleg opp i diskusjonane. Ved å ta tak i og sentrere diskusjonen rundt dette omgrepet fekk ein sett fenomenet i fokus samstundes som ein fekk strukturert diskusjonen slik at denne vart ført opp på eit til dels analytisk nivå. Problema ein møtte vart soleis drøfta i vidare perspektiv enn i det reint praktiske, og diskusjonen stimulerte til ei bevisstgjering når det gjeld dei ulike posisjonane dette fenomenet kunne betraktast i høve til. Dette igjen danna grunnlaget for vidare aksjonar, både for å føre vidare prosjektet sin ide, men også for å finne tiltak for å løyse dei problema vi møtte undervegs. Slik vart også PLUTO/HSH det aksjonsforskingsprosjektet (Tiller 1991, Kalleberg 1994) ein la opp til at det skulle bli. 2.1 IKT og fokustrengsel Konklusjon: Det må skapast tid og rom i studiet om IKT skal bli eit sentralt aspekt. Dette føreset at noko av det gamle må takast bort. Gjeld både innhald og metode. I søknadsfasen vart det i diskusjonane i fagmiljøet ofte framheva at skulle vi endre utdanningane våre slik at praksis og IKT fekk sterkare fokus og ei meir sentral rolle så måtte dette føre til at noko av det gamle måtte bort. Gjennomføringsdelen av prosjektet viser at dette var lettare sagt enn gjort.

6 6 Både evalueringsrapportar og grundigare feltstudium påviser at alle aktørgruppene opplevde sterk grad av fokustrengsel, spesielt i første delen av prosjektet. Omgrepet fokustrengsel her er assosiert med tids- og innhaldspress og har som konsekvens opplevd mangel på tid til refleksjon. Prosjektbeskrivelsen sin føresetnad om at dei ulike arenaene skulle møte kvarandre i eit felles rom med IKT som ein av dei sentrale katalysatorane (sjå modellen under) viste seg å vere vanskelegare å gjennomføre enn føresett. Det var ikkje vanskeleg å få aktørane til å prøve ut nye metodar og reiskap, men vi fekk større problem med å frigjere rom og tid til det nye. IKT og praksisfokus vart difor i byrjinga i stor grad eit add-on meir enn eit integrert aspekt ved dei fagleg opplegga. I prosjektet sette vi difor tidleg omgrepet fokustrengsel på dagsorden som eit svært sentralt omgrep for aksjonsdiskusjonane. Det vart også gjort konkrete grep for å unngå for stor grad av fokustrengsel. Eit av desse grepa var å straumlinjeforme arbeidet i utviklings- og fagteama noko meir enn i startfasen av prosjektet, samstundes som det vart lagt større vekt på konkret, langsiktig semesterplanlegging. Pilot-studentane i PLUTO 2 sine erfaringsfortellingar og rapportar frå fagmiljøa tyder på at fokustrengselsproblemet vart dempa i løpet av studiet, noko som i stor grad ser ut til å ha samanheng med at etterkvart som aktørane utviklar IKT-kompetanse går IKT over frå å vere eit problem til å bli eit reiskap også for rasjonalisering og effektivisering av læringsarbeidet Studentaktive læringsformer Lærarskulen Skulestova Fag Fag Fag Lærarskulen Skulestova IKT Studerkammeret Studerkammeret Fag Frå Til Figur 1: Denne modellen oppsummerer kjernen i aksjonsdelen av PLUTO/HSH. Ved hjelp av m.a. IKT ønskte vi å etablere ein fysisk og virtuell fagleg-dadaktisk arena for praksis/teori refleksjon for å få næare kontakt mellom dei ulike læringsarenaene i utdanningane Kompetansebygging på IKT-området og kontekstuelt feste Konklusjon: Kompetansebygging på IKT-området må inngå som obligatoriske aspekt ved den ordinære opplæringa i faga HSH har lang erfaring med IKT-opplæring av lærarar og lærarstudentar på ulikt nivå. I stor grad har denne erfaringa gitt ei god ballast også i høve til PLUTO. På den andre sida viser PLUTO-prosjektet at det å skulle innføre IKT-verktøy som sentralt obligatoriske reiskap i den 2 PLUTO/HSH er organisert i ein pilot-del og ein oppskaleringsdel. Sjå meir om dette seinare i rapporten.

7 7 faglege verksemda gir heilt nye utfordringar. Det å ta i bruk dei mest grunnleggjande verktøya som teksthandsaming og epost byr på få problem. Men alt tidleg i prosjektet kom det klart fram at meir avansert IKT-bruk, som gjerne også utfordrar tradisjonelle lærings- og undervisningsmåtar, ikkje legitimerte seg sjølv korkje i studentgruppa, i fagmiljøet eller ved praksisinstitusjonen. Snarare tvert om. For ein del av studentane vart IKT opplevd meir som eit problem enn som eit hjelpemiddel dei første semestera av studiet. For mange praksislærarar var kompetansebarrieren så stor at IKT i stor grad vart valt bort. I deler av fagmiljøet var det også stor motstand mot å ta IKT på alvor i høve til faget. Altså vi opplevde eit legitimeringsproblem i høve til IKT. Nøkkelen til å få alle aktørane til i større grad å forplikte seg i høve til å utvikle IKTkompetanse viste seg å vere det å la IKT bli legitimert gjennom ordinære faglege oppgåver. Den isolerte IKT-opplæringa hadde liten verdi for mange studentar. Når t.d. opplæring i nettpublisering derimot vart knytt til emnet Nettstadsjanger i norsk som eit obligatorisk emne i faget, vart dette IKT-aspektet møtt på ein heilt annan måte blant studentane. Desse erfaringane gjorde at vi no i større grad gjennomfører den grunnleggjande IKTopplæringa som ordinær del av opplæringa i faga. Dette gjeld i hovudsak pedagogikk i førskulelærarutdanninga og norsk og matematikk i allmennlærarutdanning, då desse faga er svært sentralt plasserte i det første studieåret. Gjennom prosjektet har vi erfart at utvikling av IKT-kompetanse er eit komplisert felt med omfattande kontekstuelle implikasjonar. I det vidare utviklingsarbeidet ved HSH vil arbeidet med å utvikle opplæringsarenaer som er felles for dei ulike aktørgruppene: studentar, praksislærarar og faglærarar, ha høg prioritet. Her vil vi også legge vekt på å integrere det analytisk kritiske perspektivet i utviklingsarbeidet. 2.3 Involvering av den ordinære organisasjonen Konklusjon: Heilskaplege innovasjonsprosjekt må grunnleggjande festast i den ordinære organisasjonen. Dette gjeld både i planleggings- og i gjennomføringsfasen. Tidleg i gjennomføringsfasen kom det klart fram at PLUTO/HSH i for liten grad involverte den ordinære organisasjonen. Det kom tidleg fram teikn som kunne tyde på at PLUTO-delen var i ferd med å lausrive seg frå den ordinære delen av utdanningane, og at ein i oppskaleringsfasen i liten grad let modellane som var utvikla i PLUTO/HSH danne grunnlaget for oppskaleringsdelen. Det vart difor alt hausten 2000 teke initiativ overfor avdelingsleiinga for i sterkare grad å involvere og dermed også forplikte den ordinære faglege og administrative leiinga overfor prosjektet. Spesielt la ein vekt på å få plassert studieleiarane, som i praksis hadde ansvar for drift av utdanningane, i ei sentral rolle i prosjektorganisasjonen. I førskulelærar-delen av prosjektet førte dette til ei god samansying av PLUTO-delen og den ordinære delen av utdanninga. I allmennlærarutdanninga viste dette seg å vere meir komplisert, noko som kan betraktast i høve til to hovudperspektiv: 1. Frå PLUTO-perspektivet vart situasjonen opplevd som at den ordinære organisasjonen i oppskaleringsdelen i all for stor grad neglisjerte tilrådingar og modellar som vart spelt inn frå PLUTO og i for stor grad tilbakeførte utdanningane til det gamle. 2. Frå den ordinære organisasjonen sitt perspektiv vart situasjonen til dels opplevd slik at PLUTO sine råd og modellar var for radikale og urealistiske og at dei ikkje let seg gjennomføre i ordinær drift. Det ser likevel ut som at ein kan sameinast om følgjande konklusjon: i gjennomføringa av eit heilskapleg prosjekt må ein i alle fasar sikre forpliktande involvering frå sentrale aktørar i leiinga og dei som har ansvaret for den ordinære drifta av utdanningane, og at PLUTO/HSH, spesielt i startfasen av prosjektet, undervurderte dette forholdet noko.

8 8 Sjølv om vi ikkje kan gje eintydige svar på kvifor oppskaleringsprosessen fungerte ulikt for dei to utdanningane har vi indikasjonar på at følgjande faktorar virka inn: - talet på involverte aktørar (gruppa av allmennlærarstudentar, fagpersonar og praksis var omlag dobbel så stor som i førskulelærarutdanninga) - det var større kontinuitet blant fagpersonalet i førskulelærarutdanninga - studieleiar i førskulelærarutdanninga har hatt sentral rolle i tilsvarande innovasjonsprosess tidlegare og har dermed utvikla eit sterkt eigarforhold til det overordna læringssynet som ligg til grunn for PLUTO/HSH. 2.4 Organisering av planleggingsprosessen Konklusjon: Tverrfaglege team dannar god basis for samarbeid på tvers av aktørgrupper Den faglege organiseringa i utdanningane er delegert til tverrfaglege team 3 for dei ulike klassane. Desse teama er sett saman på følgjande måte: - alle faglærarane som har undervisningsoppgåver i gruppa - representantar for studentane - representantar for praksiskulen/barnehagen (rektor/styrar og praksislærarar) Rapportane frå ulike aktørgrupper er gjennomgåande positive til arbeidet i fag- og utviklingstema, spesielt etter at ein har redusert møteverksemda i høve til kva som var tilfelle i tidlege fasar av prosjektet. Desse teama har utvilsomt ført til nærare samarbeid mellom dei ulike aktørgruppene og også opna opp for større involvering av praksislærarane og studentane i den faglege planlegginga. Studieleiarane uttrykker dette slik: Som studieleder mener jeg fagteamet er et viktig forum som bør fortsette. Dette har bidratt til tettere kontakt med praksisfeltet. Det er et bra forum for evaluering av de ulike perioder siden både faglærere, praksisfeltet og studentene er med (studieleiar, førskulelærarutdanninga). Avslutningsvis vil eg peike på at erfaringane som er gjort med fagteam/kullteam dette studieåret tilseier at vi bør halde fram med fagteam for kvar klasse (studieleiar, allmennlærarutdanninga) 2.5 IKT og praksisapparatet Konklusjon: Mangel på utstyr og infrastruktur i praksisapparatet hindrar integrering av IKT i praksisopplæringa I allmennlærar utdanninga viste det seg vanskeleg å få praksislærarane aktivt involverte i teknologirike praksisprosjekt. Det var også vanskeleg å få dei til å ta i bruk dei digitale kommunikasjonsarenaene i sin kommunikasjon med studentar og fagmiljø. Ei omfattande feltstudie utført av hovudfagsstudent Arne Vines konkluderer med at manglande teknologisk infrastruktur i praksisfeltet er eit alvorleg hinder for å kunne integrere IKT som ein betydningsfull komponent i praksisopplæringa. Vines sine analyser viser vidare at den teknologiske infrastrukturen legg sterke føringar på dei pedagogiske prosessane og læringsaktivitetane som impliserer bruk av IKT i alle delane av praksisopplæringa. Hans hovudkonklusjon er difor at..ein i framhaldet må satse systematisk og langt sterkare på å utvikle praksisfeltet med omsyn til IKTopplæring, fagleg-didaktisk bruk av IKT i klasserommet og lokal skuleutvikling. Dermed så vil framtidige lærarstudentar kunne få betydingsfulle rollemodellar og adekvat trening i pedagogisk integrasjon av IKT, i eit stimulerande og utfordrande læringsmiljø. Ei slik satsing vil på sikt auke sjansen for at både praksislærarar og morgondagens lærarar vil bli i stand til å kunne integrere IKT og datastøtta samarbeidslæring på breiare basis (Arne Vines (under arbeid)). 3 Teama knytt til pilotklassane er kalla utviklingsteam, medan dei andre teama er kalla fagteam. I stukturen er utviklingsteama i prinsippet overordna fagteama.

9 9 Margrethe Jernes presenterer i si hovudfagsoppgåve Modig på nettet, basert på djupneintervju av to førskulelærarstudentar og ein praksislærar, nokre interessante funn knytt til nettbasert rettleing av førskulelærarar. Hennar studie tydar på at studentane opplever at rettleiing over nettet gir gode mulegheiter til å utvikle eigen refleksjon, og at dei torer å setje ord på dei kritiske refleksjonane sine i dei virtuelle diskusjonsforuma. Det synes derfor som at dei virtuelle kommunikasjonskanalane har utvida rettleiingsprosessen i høve til praksis. Studentane fortel i samband med dette at dei får ei utvida rettleiing der dei no i større grad tek utgangspunkt i erfaringar frå praksis. Jernes sitt materiale gir i tillegg ein indikasjon på at denne rettleiingssituasjonen også utvidar praksislæraren si ramme for forståing og refleksjon. I følgje Jernes seier informantane at deira utbytte av IKT i retleiingsprosessen var avhengig av (i) den konstruktive dialogen, (ii) dyktige rettleiarar, (iii) eigne praktiske erfaringar og (iv) delaktighet, usemje og oversikt. Hennar konklusjon er difor at det kan synest som om datateknologien bør nyttast i nær tilknyting til sosial praksis som for eksempel praksisbarnehagane og dei som er rettleiarar og lærarar for studentane i praksis. Først då vil IKT kunne utvikle seg til å bli ein mediator for kritisk refleksjon i praksis. 3 Nokre råd utleia av erfaringane frå PLUTO/HSH På bakgrunn av våre hovudkonklusjonane vil vi kome med følgjande råd når det gjeld det vidare arbeidet med å integrere IKT i læringsøkologien innafor lærarutdanningane: o IKT må ha eit fagleg fokus/feste og gis fagleg legitimitet gjennom den ordinære faglege verksemda. o Den ordinære organisasjonen må involverast sterkt og forpliktande i innovasjonsarbeidet, i alle fasar. Dette gjeld også leiinga på alle nivå som i særskild grad må forpliktast i høve til endringane. o IKT-aspektet må vere tydeleg og ha eit visst omfang om det skal ha innverknad på pedagogikken. o Ein må i innovasjonen legge større vekt på å problematisere det å gje plass til ny teknologi og nye arbeidsmåtar. Kanskje den rette strategien er å byrje med å diskuterer kva som kan takast bort før ein introduserer nye ting? 4 Teoretisk forankring 4.1 Lærings- og kunnskapssyn PLUTO/HSH sitt epistemologisk fundament for praksisbasert læring og forsking er konstruert på basis av ulike teoretiske retningar, også med tildels ulikt ontologisk utgangspunkt og fokus. I staden for å sjå på desse teoretiske tilnærmingane som konkurrerande har vi lagt vekt på å finne grunnleggjande likskapsstrekk når det gjeld syn på læring og kunnskap. Gjennom prosjektet har vi difor søkt å løfte fram den krafta som dei i fellesskap utgjer gjennom sin komplementaritet, også for å unngå unødig stor motstand som følgje av eit for ideologisk dogmatisk utgangspunkt. Det mest grunnleggande fellestrekket i dei tilnærmingane vi har bygd på er at dei alle betraktar kunnskap og læring som noko meir komplekst enn isolerte mentale strukturar. Altså dei fjernar seg frå det kognitive perspektivet som ser kunnskap og læring som eksklusive psykologiske prosessar i individa. Dei betraktar alle læring og kunnskap i eit utviklingsperspektiv, som uløyselig knytt til handling og deltaking i sosiale fellesskap, eller verksemder. Dialogen blir av alle sett på som eit grunnleggande element og føresetnad for kunnskapsutvikling. Dialog her sett på som dialog mellom menneske og

10 10 mellom menneske og dei reiskapane som saman med menneska konstituerer dei praksisfellesskapa kunnskapsutviklinga går føre seg innanfor. Utifrå dette kan ein også slå fast følgjande grunnsettingar, som jo også er fundamentet i det sosiokulturelle perspektivet på læring (Dysthe, 2003): o kunnskap og læring er grunnleggande sosial o kunnskap og læring er situert o læring er mediert o språket er sentralt i læringsprosessar o læring er deltaking i praksisfellesskap Om ein skal framheve nokre teoretiske retningar som bind saman dei perspektiva vi har lagt til grunn for vårt kunnskapsteoretiske fundament, må det vere: o Polanyis og Wittgensteins legitimering av dei tause aspekta ved kunnskap. Her har vi stor grad bygd på Bengt Molander sitt grundig dokumenterte konsept Kunskap i handling (Molander 1998 )og Kjell S. Johannesen si tolking av Wittgenstein sin seinfilosofi og språkspel-tenkinga (Johannesen 1999). o Deweys erfaringsomgrep. Som utgangspunkt erkjenner vi insideren, eller den praktiserande praktikar sin privilegerte posisjon når det gjeld å ha gyldig kunnskap om eit praktisk kunnskapsfelt. Her støttar vi oss på Tone Kvernbekk (2001) sine kritiske refleksjonar over Insider-epistemologien, o Vygotskys teori om den næraste utviklingssone og eit grunnleggjande utviklingsperspektiv på kunnskap og læring. Dette er sjølve fundamentet for det sosiokulturelle perspektivet på læring, m.a. synliggjort gjennom Dysthe (2003) og Säljö (2001) og gjennom virksomhetsteorien (Engeström & Miettinen 1999) og området distribuert kognisjon (Salomon 1993). o Det felles utgangspunkt for både Wittgenstein, Dewey og Vygotsky at kunnskap er grunnleggande situert, noko som ikkje minst er forklart gjennom Lave og Wengers fokus på praksisfellesskapet som kontekst for utvikling og forhandling av meining (Lave og Wenger 1991, Wenger 1998). Implisitt i dette kunnskapsteoretiske fundamentet ligg ein grunnleggande kritikk mot det skulesystemet som er så sterkt forankra i vår kultur, og som også lærarutdanninga har ansvaret for å forvalte og utvikle. Denne kritikken omfattar både dei overordna pedagogiske perspektiva, den kulturelle plassering utdanning har i høve til samfunnet elles, og det organiserings- og planleggingsperspektiv som vert lagt til grunn. På den andre sida representerer skule og utdanning eit sterkt konstituerande element i vår historiske og kulturelle røyndom. I lys av dette har vi lagt til grunn eit økologisk perspektiv i den kontinuerlig pågåande innovasjonsprosessen. Den kulturelle forankringen skulen har i vår kultur i dag, er eit av dei perspektive som har legitimitet i innovasjonsprosessen. Vårt utgangspunkt er likevel følgjande spørjande undring: kanskje kan eit epistemologisk perspektiv, som så klart rettar kritikk mot den posisjon skule og utdanning i dag inntar, vere med på å bevege utdanningssystemet mot ein posisjon som har eit sterkare teoretisk fotfeste enn dagens? 4.2 Vitskapsteoretisk perspektiv Dette utgangspunktet reiser også nokre grunnleggjande spørsmål knytt til forskingsdelen av prosjektet. Kva blir her forholdet mellom forsking og utdanning? Korleis blir studentrolla, praksislærarrolla, lærarrolla og ikkje mins forskarrolla?

11 11 Bengt Molander (1998) framhevar at det å forstå er ein føresetnad for å delta. Men det å forstå føreset igjen at ein forstår bakgrunnen for si eiga deltaking. Ein forstår ikkje ein påstand før ein forstår de spørsmåla som påstanden gir svar på, og det faktum at påstanden er eit svar på spørsmålet (s. 59). På same så utgjer ikkje ei handling kunnskap om ikkje den oppgåva handlinga er sett til å utføre vert innhaldsmessig forstått og forstått som utføring av oppgåva (s. 60). Eit slikt epistemologisk utgangspunkt får ikkje bare konsekvensar for korleis ein betraktar ein student sitt deltakarperspektiv, men også kva forskingsposisjonar ein tek når ein søker kunnskap. I følgje Molander, blir det å tru på ein rein vitskapleg rettferdiggjering av at kunnskap-i-handling har ein bruksform også utanfor vitskapssamfunnet, eit misstak. Kunnskapen sitt brukskrinslaup må vere i naturleg samklang med valideringsprosessen ((vår omsetjing)s.75). Villhelm Aubert (1985) definerer metode i vitskapen som ein framgangsmåte, eit middel til å løyse problem og komme fram til ny kunnskap. Han framhever at eit kva som helst middel som tener dette føremålet, høyrer med til arsenalet av metodar (s. 196). Med sosiologien og dens plassering i vitskapen og verda elles som referanseramme, framhever Aubert viktigheten av å ikkje ignorere dei kunnskapselementa som vanskeleg let seg utleie ved hjelp av avgrensa modellar og strikte undersøkingsmetodar. Utan å ta den posisjon at etnografisk feltarbeid er den einaste gyldige metoden, framhevar Aubert likevel at feltarbeidet som undersøkingsform burde gjerast gjeldande i større utstrekning enn tilfellet er innanfor faget sosiologi og når det gjeld undersøking i eige samfunn. Det dreier seg ikkje berre om å velje metode i konvensjonell form, men også om å velje ein måte å leve på (s. 197). I følgje Aubert blir dette perspektivet stadige viktigare som ei motvekt mot den dominerande innflytelse universitets- og forskingsmiljøa får på studentar og forskarar si oppfatting av den sosiale røyndomen (s. 197). Implisitt i dette må også ligge at problematiseringa av dei oppgåvene ein utfører er eit viktig element i sjølve kunnskapsutviklinga. Koplar ein dette til Molander si alternative tilnærming til kunnskapsomgrepet, der kunnskap blir knytt til kunnskap-i-handling og fenomenet læring, har det vore nærliggjande for oss å fokusere på den konstruktive samfunnsforskninga (Kalleberg, 1994), først og fremst representert gjennom omgrepet aksjonsforskning, som ei aktuell forskingstilnærming innanfor område der ekte kommunikasjon og samarbeid mellom praktikar og forskar synes å vere ein føresetnad for å framkalle substansiell viten. Sentralt innanfor aksjonsforsking står forholdet mellom aksjon og forståing (Tiller 1999, s. 42). På den eine sida har den deltakande aksjonsforskninga som mål å hjelpe menneske og organisasjonar til å utforske sin eigen situasjon for å kunne endre på denne. På den andre sida er målet å kunne hjelpe dei til å ende sin situasjon for å kunne utforske den (ibid s. 39). I dette bilete vil forskar og praktikar drive utvikling på same arena, men med ulike, komplementære roller. Dette føreset likevel at forskarar får mulegheit til å opparbeide forståing og innsikt for praktikaren sin situasjon, samstundes som praktikaren må utvikle briller til å kunne sette seg inn i det vitskaplege grunnlaget for det aktuelle prosjektet. Igjen blir stikkorda samhandling og kommunikasjon sentrale. For å understreke at det her dreier seg om ulike roller, foreslår Tom Tiller å skilje mellom det han kallar aksjonsforsking og veslebroren aksjonslæringa. Aksjon blir her felles nemnar. Forskingsomgrepet blir sterkast knytt til forskaren si rolle og oppgåve, medan læringsomgrepet vert knytt sterkast til praktikaren si rolle (Tiller, 1999,s.39). Ved å skilje disse omgrepa søkjer Tiller å understreke krava til systematikk, metode og teoretisk forankring som må settast til forskinga, samstundes som han presenterer praktikaren si aksjonslæring som viktige, komplementære innslag i grunnlaget for forskinga.

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga?

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Liv Torunn Grindheim og Randi Moe Praksisopplæring har ein sentral plass i utdanninga til førskulelærarstudentane. Kva studentane lærer

Detaljer

VURDERING TEORI OG PRAKSIS

VURDERING TEORI OG PRAKSIS VURDERING TEORI OG PRAKSIS INNHOLD 1 KLASSEROMSVURDERING OG LÆRING 4 av Olga Dysthe Samsvar mellom læringssyn og vurderingspraksis 4 Vurdering for læring og formativ vurdering 5 Klargjere, forstå og dele

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for graden Master of Knowledge and Innovation

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Masteroppgåve i yrkespedagogikk 2010. Eit løft for yrkesfagleg opplæring på Vg1 helse- og sosialfag

Masteroppgåve i yrkespedagogikk 2010. Eit løft for yrkesfagleg opplæring på Vg1 helse- og sosialfag Masteroppgåve i yrkespedagogikk 2010 Eit løft for yrkesfagleg opplæring på Vg1 helse- og sosialfag Korleis legge til rette for ein byrjande heilskapleg yrkeskunnskap for elevar på Vg1 helse- og sosialfag?

Detaljer

Tradisjon og fornying

Tradisjon og fornying Arbeidsrapport nr. 185 Thorstein Vasset Tradisjon og fornying Nye samarbeids- og organisasjonsformer i praksisopplæringa i Kunst og handverk HØGSKULE GRUNNSKULE PRAKSIS VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar

Detaljer

Pedagogiske endringsprosesser

Pedagogiske endringsprosesser HiO-rapport 2009 nr 17 Pedagogiske endringsprosesser Artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet - 2007-2009 Gerd Bjørke (red.) Høgskolen i Oslo Pedagogisk utviklingssenter Oktober 2009 Høgskolen i Oslo

Detaljer

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Grunnleggande prinsipp i arbeidet med barn med progredierande tilstandar I dag er barn med funksjonsvanskar ein meir naturleg del av fellesskapet

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); VEDLEGGSMAPPE

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); VEDLEGGSMAPPE Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen VEDLEGGSMAPPE INNHOLD Vedlegg

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning RAPPORT 28/2008 Digital kompetanse i norsk lærerutdanning Per Hetland og Nils Henrik Solum NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer