- DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010"

Transkript

1 - DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010

2 KOMMUNEBLOMST I 2000 tok Norsk Botanisk Forening initiativ til at hver kommune i Trøndelagsfylkene skulle velge en kommuneblomst. Hensikten var å fremme interessen for og kjennskap til botanikk, og dermed verne bedre om naturen og plante livet spesielt. I denne årsmeldinga presenterer vi eierkommunene i Innherred Renovasjon og deres kommuneblomster, sammen med en liten beskrivelse av arten. Retningslinjer for valg av kommuneblomst er: Planten skal representere et særtrekk ved kommunen. Den skal være lett å identifisere Den skal være velkjent på forhånd eller lett å gjøre kjent Den skal være lett å stilisere til illustrasjoner og logoer Ingen art skal brukes av mer enn en kommune i fylket Fylkesblomsten kan ikke benyttes 2 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Innhold 2 IR-fakta 3 Direktøren har ordet 4 Styrelderen har ordet 5 Strategi, mål, visjon & verdier 6 Organisasjonsoversikt 7 Styre- og varamedlemmer 8 Med miljøet i fokus 9 Gebyrer og tjenestetilbud 10 Husholdningene 11 Gjenbrukstorgene 12 Hva skjer med avfallet 13 Nedgravde og bunntømte containere 14 Retura IR AS 16 Bruktbo 18 IR-selskapenes beretninger Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning 28 Verdier IR-FAKTA Eierkommunene: Inderøy, Mosvik, Leksvik, Frosta, Verdal, Stjørdal, Malvik, Meråker, Selbu, Levanger Kort om omfanget på renovasjonstjenesten Renovasjonstjenesten dekker et område på km 2 Husholdningsrenovasjon for innbyggere Antall husholdningsabonnenter: Antall hytteabonnenter: Layout og produksjon: Vestvik Reklame AS Foto: Leif Arne Holme, Ragnar Vestvik, Innherred Renovasjon Forsidefoto: Broddbergknapp, Stjørdals kommuneblomst. Harald Hove Bergmann Trykk: Grøseth Hovedkontor: Ørin på Verdal Deponi: Skjørdalen i Verdal Kundesenter: Mule i Levanger Sorteringsanlegg: Mule i Levanger. Alle kommuner har et betjent gjenbrukstorg. IR-FAKTA INDERØY KOMMUNE Areal: 146 km 2 Innbyggere: Abonnenter, husholdninger: Abonnenter, hytter: 345

3 Styrelederen har ordet IR er en virksomhet som arbeider i grensesnittet mellom forretning og politikk. Vi skal utføre den kommunale renovasjonen på en effektiv og miljømessig riktig måte. Først og fremst vil jo vi som innbyggere at avfallshåndteringen skal fungere uten bryderi og heft for oss. I bokstavelig forstand ønsker vi å bli kvitt problemet vi har skapt gjennom vårt forbruk og våre innkjøp. Men det er ikke uvesentlig hvordan denne oppgaven løses. Dette har klare effekter på økonomien i selskapet. Drives selskapet effektivt, så påvirker dette gebyrene. Men det er også mange andre valg som må ivaretas. Hva skjer med de varer og produkter vi bruker og etter hvert kvitter oss med? Det er faglig og politisk enighet i samfunnet om å arbeide med avfall utfra følgende prioriteringsrekkefølge: 1. Forebygge at avfall oppstår. 2. Gjenbruk. 3. Gjenvinne materialer, for eksempel papir og metaller. 4. Produsere energi av avfallet. 5. Deponere det som ikke kan anvendes på en forsvarlig måte. Skal vi gjennomføre den jobben vi har, så må vi sørge for at denne tankegangen blir gjennomført i egen regi eller sammen med andre organisasjoner, bedrifter og myndigheter. Globalt er vi inne i en utvikling der verdens økende befolkning stadig forbruker mer av klodens ressurser. Vi vil derfor med sikkerhet se at etterspørselen etter resirkulerte og gjenbrukte ressurser øker. Det blir, og er allerede, internasjonal storindustri å effektuere ulike industrielle gjenbruksløsninger. Dette globale perspektivet både vil og må påvirke den daglige virksomhet i IR. Per Kosberg, styreleder Jeg har den glede å være ny av året som styreleder i IR. Jeg kan med stor tilfredshet se at IR har vært en aktiv, offensiv og handlekraftig virksomhet som har tatt sine oppgaver alvorlig. Det er funnet en god miks mellom det å få jobben gjort og samtidig være en partner og pådriver for framtidsløsninger innen miljømessige måter å ta vare på ressursene. Et samlet styre takker alle ansatte og selskapets daglige ledelse for en engasjert og profesjonell jobbutførelse i en framtidsorientert virksomhet. 3 INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE BLÅVEIS - INDERØYS KOMMUNEBLOMST Artsnavnet nobilis er latinsk og betyr edel, fornem, hvilket er et meget velegnet uttrykk for denne blomsten. En spesiell raritet med blåveisen er at den vokser opp fra spissen av en grov jordstengel, og ett eksemplar kan bli utrolig gammelt, muligens flere hundre år!

4 Jeg samarbeider godt med kolleger. Jeg trives godt på arbeidsplassen. Jeg trives god på arbeidsplassen 4 Jeg samarbeider godt med kolleger. Jeg samarbeider godt med kolleger. IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Direktøren har ordet IR skal være en aktiv partner for miljøet. Jeg trives god på arbeidsplassen I desember 2010 ble en ny strategi- Vi mottar jevnlig positive kommen- plan for Innherred Renovasjon ved- tarer, både fra abonnenter og andre tatt av Representantskapet IR. selskap, for ordningen med gjen- IR skal være en aktiv partner for miljøet! brukstorgene. Innherred renovasjons visjon: Men alle er dessverre ikke like flinke IR Din miljøpartner! til å kildesortere. Vi er i ferd med å utvikle et system slik at vi skal kunne For å kunne være en ledende miljø- håndtere avvikene på en bedre måte. Geir T o re Le ira, admin istrer ende d irek bedrift må IR spille på lag med abonnenter, eiere, ansatte, samfunn og Mengden EE-avfall og farlig avfall er myndigheter. økende. Vi er fornøyde over å konsta- i Skjørdalen rant ut i bekken. Vi har tere at vi i IR håndterer dette avfallet i ettertid gjennomført ytterligere på en forsvarlig måte. tiltak for å redusere risikoen for at Bevissthet rundt IRs verdier åpen, slike hendelser skal oppstå. effektiv og engasjert er viktig for å lykkes. IRs medarbeiderundersøkelse viser at de ansatte er stolte av jobben sin. Gassanlegget på deponiet ble i 2010 oppgradert slik at vi nå kan ta ut Avfallsmengdene i husholdningene Jeg har stor respekt for den jobben ser ut til å stabiliseres. Andelen som som de ansatte gjør, enten det dreier går til ombruk og materialgjenvin- seg om håndtering av kundefore- ning øker. Gjennom våre sorterings- spørsler, slamtømming, sortering, kontroller observerer vi at mange deponering eller håndtering av farlig er flinke med avfallshåndteringen. avfall, for å nevne noe. Jeg er stolt Økte besøkstall og økt innleverings- over at vi i Innherred Renovasjon ut- mengde på gjenbrukstorgene viser fører denne samfunnsviktige jobben Vi må alle være standhaftige pådri- at abonnentene i større grad enn på en god og effektiv måte. vere for at vi skal n målet om at IR større mengder metangass til Ecopro for strømproduksjon. For å kunne forbedre vårt renovasjonssystem vil vi i 2011 utvikle nye måter å kommunisere med abonnentene på. skal være blant de ledende renova- tidligere er fortrolig med systemet. I R - FA K TA tø r I august 2010 oppsto det en alvor- sjonsselskapene i landet når det det lig situasjon da utslipp fra deponiet gjelder kildesortering og miljø. IR-FAKTA MOSVIK KOMMUNE Areal: 219 km2 Innbyggere: 820 Abonnenter, husholdninger: 382 Abonnenter, hytter: 352

5 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2010 Strategiplanen for Innherred Renovasjon slår fast at arbeidsmiljø skal måles hvert tredje år. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2010 tyder på at Innherred Renovasjon er en organisasjon med godt arbeidsmiljø. Ansatte har stor samhørighet og trives generelt særdeles godt med sitt arbeid. Undersøkelsen viste imidlertid også at det ligger utfordringer i informasjonsformidling og kommunikasjon mellom ledelse og ansatte for øvrig. Sammenlignet med tidligere år har resultatene vært relativt stabile. Med tiltak som allmøter og informasjonsskjermer håper imidlertid Innherred Renovasjon å bedre informasjonsflyten i årene som kommer. Krav blant ansatte til økt involvering og informasjon i en bedrift som er i vekst, stiller strengere krav til organisering av arbeidet slik at flere ansatte kan påvirke sin egen arbeidshverdag. I samsvar med strategiplanens visjon og verdier har Innherred Renovasjon derfor begynt en gjennomgang av ansattes arbeidsoppgaver. Strategi, mål, visjon & verdier Året 2010 har for Innherred Renovasjon vært et år hvor retning og mål for driften har slått nye røtter. Arbeidet med strategisk plan for perioden har resultert i ny visjon og forretningssidé, reviderte verdier og langsiktige mål. Ledelsen i Innherred Renovasjon har inkludert styret og ansatte i strategiarbeidet gjennom allmøter/samlinger hvor man sammen har forsøkt å finne kjernen i vår daglige drift. Resultatet er en strategisk plan som hele Innherred Renovasjon kan stå inne for. FORRETNINGSIDÈ / OPPDRAG Gjennom samfunnsansvarlig forretningsdrift løser IR oppgaver for eierkommunene innen avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk. VISJON IR din miljøpartner VERDIER Åpen, effektiv og engasjert 5 INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE LØVETANN - MOSVIKS KOMMUNEBLOMST Løvetannen er en av de største medisinplanter fra naturen, der alle deler kan brukes. Tross dette forekommer ikke løvetannen i litteraturen før rundt tallet. Vi kjenner likevel til at araberne fremmet bruken av løvetann i det ellevte århundre. Coupeper kalte planten «pis-a-beds», dette viser klart til dens urin drivende effekt.

6 6 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Organisasjonsoversikt Terje Granmo, medlem Lars Refseth, medlem Brit Ragnhild Aune, medlem Merete Hagen Jenssen, varamedlem Ranveig Fosmo Holden, varamedlem J rn M. Sandvik, varamedlem M a l v i k R e p r e s e n t a n t s k a p e t I R I K S S t j ø r d a l Inger Vikan Svee, medlem Ola Morten Teigen, medlem Per Moen, medlem Ole Myrbekk, varamedlem Svein J rgensen, varamedlem Karin Sandodden, varamedlem M o s v i k L e k s v i k Carl Ivar K ppen, medlem Signar Berge, varamedlem Einar Str m, medlem ge Bj rvik, varamedlem M e r å k e r S e l b u BŒ rd LangsŒ vold, medlem Elin Benberg, varamedlem Inga Balstad, medlem Kolbj rn Uthus, varamedlem F r o s t a I n d e r ø y Frode Revhaug, medlem Ola Aursand, varamedlem Ole Tronstad, medlem Harald Ness, medlem Anita Axelsson, varamedlem Laila Roel, varamedlem V e r d a l Kjell Woll Sigurdsen, medlem Tomas I. Hallem, medlem Knut Fortun, medlem Anita D. Steinkjer, varamedlem Marit Voll Skrove, varamedlem Heidi N. Sagaard Storstad, varamedlem L e v a n g e r Robert Svarva, medlem Olaug Husby, medlem Per Aunet, medlem Eilif Due, varamedlem Nina Bakken Bye, varamedlem Einar Vandvik, varamedlem Representantskap og styrer IR IKS (2).mmap Mindjet Selskaper der Innherred Renovasjon har eiendeler: IR-FAKTA Tilknyttede selskap: Eierandel: 33,33% WEEE RECYCLING AS Har et av verdens mest FIBERNOR AS moderne anlegg for gjenvinning av EE-avfall og kuldeforedling av papirfraksjoner. Utviklingsselskap for videre- INDERØY KOMMUNE møbler. Eierandel: 20% Areal: 146 km 2 Eierandel: 25 % Innbyggere: TRØNDELAG GJENVINNING AS ECOPRO AS Renovasjonsbedrift Abonnenter, lokalisert i Stjørdal. Abonnenter, hytter: behandler 345kildesortert husholdninger: Høyteknologisk anlegg som matavfall og slam fra eierne på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. Eierandel: 26,16% Øvrige: MILJØPARTNERNE Koordineringsselskap for håndtering av næringsavfall i Midt-Norge. Eierandel: 10 %. RETURA AS Landsdekkende salgsorganisasjon av avfallsløsninger til næringsliv og private. Eierandel: 3% REKOM AS Landsdekkende salgsorganisasjon for utsorterte fraksjoner. Eierandel: 2,83%

7 Deponiet i Skjørdalen er et modere deponi som er godkjent etter de nyeste miljøkrav med dobbel bunntetting, sigevannsoppsamling og anlegg for å ta ut deponigass som produseres når avfall brytes ned. Gassanlegget består av oppsamlingsrør på deponiet som kan sammenlignes med et systematisk rørnett for drenering av dyrkajord. Til rørnettet er det koblet en kompressor som suger gassen ut av deponiet og fører den til fakkel eller videre til energiutnyttelse. Deponi -gass har en høy andel av klimagassen metan, og er derfor en sterkt forurensende klimagass dersom den slippes ut i atmosfæren. Det er derfor minimumskrav at gassen skal brennes i fakkel, men aller helst gå til energiutnyttelse. Deponigassanlegg har vært i drift siden Frem til 2009 ble gassen avfaklet, men ble så overført til Ecopro for energiutnyttelse og produksjon av elektrisk kraft. Energimengden som deponigassen representerer i dag er omtrent 1,5 millioner kwh / pr år. Direkte omregnet tilsvarer dette det årlige energibehovet til eneboliger. Styre- og varamedlemmer INNHERRED RENOVASJON Styrets leder Per Kosberg (f 1949) Nestleder Gunnar Johannes Viken (f 1948) Styremedlem Bjørn Iversen (f 1953) Styremedlem Randi Johnsen Eikevik (f 1956) Styremedlem Borghild Husdal Buhaug (f 1964) Styremedlem Berit Johansen (f 1965) Styremedlem Anne Støckert Hagen (f 1962) Varamedlem Lennart Johansson (f 1965) Varamedlem Joar Atle Håve (f 1966) Varamedlem Arve Staberg (f 1966) Varamedlem Astrid Marie Wessel (f 1947) Varamedlem Kari Margrethe Berg Baustad (f 1952) Varamedlem Ole Jørgen Hopmo (f 1968) Varamedlem Anne Haave (f 1983) BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE Styrets leder Bjørn Heggelund (f 1956) Styremedlem Håvard Okkenhaug (f 1947) Styremedlem Kari Linseth Øfsti (f 1950) Varamedlem Trude Marian Nøst (f 1969) RETURA IR Styrets leder Geir Tore Leira (f 1969) Nestleder Håvard Okkenhaug (f 1947) Styremedlem Kristine Lykke (f 1965) Styremedlem Frode Fredly (f 1971) Styremedlem Anna Ceselie Brustad Moe (f 1975) WEEE RECYCLING Styrets leder Per Jarle Eriksen (f 1947) Styremedlem Ole Petter Krabberød (f 1955) Styremedlem Anders Mjaaland (f 1965) Styremedlem Osvald Arnt Lyngstad (f 1951) Styremedlem Trygve Berdal (f 1957) Styremedlem Sverre Myrvold (f 1945) Varamedlem Håkon Nordgaard Johansen (f 1958) TRØNDELAG GJENVINNING AS Styrets leder Sverre Myrvold (f 1945) Styremedlem Ole Petter Krabberød (f 1955) Styremedlem Geir Tore Leira (f 1969) ECOPRO AS Styrets leder Per Jarle Eriksen (f 1947) Nestleder Bente Kristin Storeng (f 1953) Styremedlem Geir Nerdal (f 1955) Styremedlem Ulf Johnsen (f 1947) Styremedlem Håkon Nordgaard Johansen (f 1958) Styremedlem Geir Tore Leira (f 1969) Styremedlem Egil Helmer Evensen (f 1952) Varamedlem Erik Bartnes (f 1939) REKOM AS Styrets leder Grethe Solvår Olsbye (f 1962) Nestleder Laila Mjanger (f 1952) S Styremedlem Kjell Øyvind Pedersen (f 1952) Styremedlem Toril Haltbrekken Forsmo (f 1967) Styremedlem Bjørn Heggelund (f 1956) Varamedlem Torbjørn Evjen (f 1973) FIBER NOR AS Styrets leder Ulf Johnsen (f 1947) Styremedlem Per Jarle Eriksen (f 1947) Styremedlem Trygve Berdal (f 1957) Styremedlem Grethe Solvår Olsbye (f 1962) MILJØPARTNERNE Styrets leder Geir Tore Leira (f 1969) Nestleder Reidar Klungervik (f 1963) Styremedlem Per Kristian Skjærvik (f 1953) Styremedlem Heidi Ruth Eidet Eggen (f 1975) Styremedlem Morten Sandbakken (f 1955) 7 INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE BLÅVEIS - INDERØYS KOMMUNEBLOMST Artsnavnet nobilis er latinsk og betyr edel, fornem, hvilket er et meget velegnet uttrykk for denne blomsten. En spesiell raritet med blåveisen er at den vokser opp fra spissen av en grov jordstengel, og ett eksemplar kan bli utrolig gammelt, muligens flere hundre år!

8 Returpunkt Visste du at Innherred Renovasjon har 69 returpunkt for glass og metall i våre eierkommuner? Disse returpunktene er et tilbud utover de 11 gjenbrukstorgene vi har. I tillegg har vi 198 returpunkt for hytter fordelt på ni av våre eierkommuner. Returpunktet i Hommelvik sentrum er et av de mest moderne. 8 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 IR-FAKTA Med miljøet i fokus MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Innherred Renovasjon har i 2010 revidert sin strategiske plan. Strategiplanen vil at IR skal fremstå som en åpen, effektiv og engasjert miljøpartner innen avfallssektoren. Innherred Renovasjons visjon IR- din miljøpartner setter høye krav til hvordan IR, som en viktig samfunnsaktør, forvalter og utfører sitt oppdrag for befolkningen i medlemskommunene. Gjennom en samfunnsansvarlig foretningsdrift ønsker IR å gjøre sitt beste i forhold til sine interessenter. I strategiplanen har IR mål om en stabil, effektiv og miljøriktig tjenesteproduksjon. IR skal arbeide for å iverksette offentlig avfallspolitikk i tråd med avfallshierarkiet: avfallsreduksjon ombruk materialgjenvinning energigjenvinning deponering. I vårt arbeid for å sikre god miljøstyring, har IR valgt å videreføre og bruke miljøstandarden ISO som verktøy. Dette for å minimalisere virkningen på vårt ytre miljø. Ved innkjøp av varer og tjenester skal IR etterspørre og prioritere leverandører som arbeider for miljøvennlige og miljøriktige varer og tjenester. samfunnsansvar på det økonomiske, sosiale og miljømessige området. IR er i denne sammenheng en offentlig bedrift som har et spesielt ansvar for å ta hensyn til etiske og sosiale standarder i vårt samfunn. IR vil med sin miljøpolitikk og påvirkningskraft fremme en bærekraftig utvikling både med hensyn til miljø, sosiale og etiske anerkjente normer. IR samarbeider med NAV og VTA-bedrifter. I 2010 har IR hatt tre personer i arbeidstrening og utprøving. Alle har fått tilbud om fast arbeid. MILJØSERTIFISERING Innherred Renovasjon IKS skal fremstå som en seriøs og miljøbevisst bedrift innen avfallsbehandling. I dette arbeide har IR derfor valgt ISO som arbeidsverktøy for å fremme sine miljøprestasjoner. Dette er et anerkjent internasjonalt miljøsertifikat som viser at bedriften arbeider systematisk for å minimalisere sine miljøpåvirkninger knyttet til det ytre miljø. Et miljøsertifikat er ikke til odel og eie. For å beholde sertifiseringen må bedriften oppfylle kravene i standarden om en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensning. En viktig del av dette ar- Dagens samfunn stiller økte forventninger til individers INDERØY og virksomheters KOMMUNE beidet er at den øverste ledelsen fast- Areal: 146 km 2 Innbyggere: Abonnenter, husholdninger: Abonnenter, hytter: 345 setter organisasjonens miljøpolitikk, definere miljømål og klare handlingsplaner for miljøarbeidet. Teknologisk Institutt reviderer og godkjenner årlig vårt miljøsertifikat. Våre abonnenter, eiere og andre interessenter kan derfor stole på at IR aktivt arbeider for å redusere miljøulempene med vår aktivitet til et minimum. MILJØSERTIFIKATET GRØNT FLAGG Innherred Renovasjon støtter miljøsertifiseringen rettet mot barnehager og skoler i Norge. IR konsernet er ett av tre avfallsselskap som eier og støtter Grønt Flagg sin satsning i Nord-Trøndelag. Skoler og barnehager gjør seg fortjent til flagget gjennom å arbeide med avfall og gjenvinning i skoleåret. I Innherred Renovasjon sitt virksomhetsområde er det for tiden 6 skoler, 11 barnehager, en åpen gård og et oppvekstsenter som har rett til å bruke det grønne flagget. Flagget gir elevene og andre deltakere et synlig bevis på at de gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, og at miljøet blir prioritert i både undervisning og daglig drift.

9 Slam Totalt samles det inn ca m3 med slam pr år som avvannes ved Ørin renseanlegg eller ved bruk av mobil avvanningscontainer. Etter at vannet er tatt bort leveres slammet til Ecopro. Her behandles slammet sammen med slam i fra andre kommunale renseanlegg. Ecopro omdanner slammet til energi (gass) og kompostjord i en smittesikker behandling, der slammet varmes opp til over 160 grader. Gebyrer og tjenestetilbud Oversikten viser en sammenligning av IR sitt gjennomsnittsgebyr mot øvrige selskap. Tjenestetilbudet kan variere noe fra selskap til selskap. Det er gratis levering av avfall på våre gjenbrukstorg. I de fleste andre selskap har det inntil nå vært innkrevd gebyr ved levering på gjenbrukstorget. Hytterenovasjon er innført i alle Innherred Renovasjons eierkommuner, med unntak av Verdal og halve Levanger kommune (øst for E6 er unntatt). ink. mva. SELSKAP 100 l 14O l 190 l 240 l 2010 Gratis levering gjenbrukstorg HAF (Mo i Rana) X 3281 Ikke innført X 4266 SHMIL (Helgeland) X 2990 Ikke innført X 2505 MNA (Namdalen) X 3138 Innføres i 2011 X 3575 STEINKJER X 3275 Ikke innført X 3600 FOSEN X 2850 Innføres i 2011 X 3527 HAMOS (Orkanger) X 2688 Innføres i 2011 X 3359 ENVINA (Melhus) X 2332 Ikke innført X 2900 TRV (Trondheim) X 2080 Ikke innført X 3429 RIR (Molde) X 2889 Ikke innført X 4394 FIAS SEKKER (Røros) 2741 Ikke innført IR X 2577 JA X INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE I 2009 besøkte personer gjenbrukstorgene til IR. I 2010 besøkte personer gjenbrukstorgene til IR. BLÅVEIS - INDERØYS KOMMUNEBLOMST Artsnavnet nobilis er latinsk og betyr edel, fornem, hvilket er et meget velegnet uttrykk for denne blomsten. En spesiell raritet med blåveisen er at den vokser opp fra spissen av en grov jordstengel, og ett eksemplar kan bli utrolig gammelt, muligens flere hundre år!

10 Farlig avfall Innherred Renovasjon samlet inn 857 tonn med farlig avfall i 2010 via gjenbrukstorgene. Dette gjelder impregnert og kreosotbehandlet trevirke, maling, lakk, lim og PCB-vinduer. 10 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Husholdningene På grunn av deponiforbudet ble kun 0,6 % av avfallet levert til deponi i Innherred Renovasjon oppnådde en materialgjenvinningsgrad på 67,8% og en energigjenvinningsgrad på 31,6% for Innbyggerne er flinke til å kildesortere, men vi ser at de aller fleste har mer å gå på. Særlig kan mengden matavfall i restavfallet reduseres, og mer plast kan også sorteres ut. Innherred Renovasjons abonnenter kvittet seg i 2010 med 466 kg avfall hver. Avfallsmengdene har gått ned de siste tre årene, totalt ca 7% siden toppåret Dette gjenspeiler en nasjonal trend, men nedgangen er ikke stor og forklares ofte med finanskrisens påvirkning. PAPP/PAPIR OG PLAST - BLÅ DUNK Det ble samlet inn 6712 tonn fra den blå dunken, derav 588 tonn plast. Papir og plast utgjør 30,5 % av innsamlet mengde husholdningsavfall, eller omregnet 78 kg per innbygger. Avfallet fra blå dunk materialgjenvinnes og inngår i produksjon av nye produkter. MATAVFALL - BRUN DUNK Det ble samlet inn 6841 tonn matavfall, noe som utgjør 37% av innsamlet mengde husholdningsavfall. Innbyggerne har levert 79 kg matavfall hver. Dette er en svak nedgang som i hovedsak skyldes at kvister og greiner ikke lenger kan gjenvinnes sammen med matavfall. Hageavfall må nå leveres direkte til gjenbrukstorgene. Matavfall leveres til Ecopro sitt anlegg i Verdal. RESTAVFALL - GRØNN DUNK Det ble samlet inn 6006 tonn restavfall, noe som tilsvarer 32,5 % av innsamlet mengde husholdningsavfall. Dette tilsvarer 69 kg per innbygger og er en økning på 5 kg pr innbygger fra Restavfallet energigjenvinnes ved forbrenning i varmesentral. IR-FAKTA IR-FAKTA LEKSVIK KOMMUNE Areal: 430 km 2 Innbyggere: Abonnent, husholdninger: Abonnent, hytter: 774

11 Makuleringsmaskin. I 2010 behandlet Retura kg med hemmelige dokumenter i vår makuleringsmaskin. Maskinen kan ta både ringpermer og arkivbokser slik at du slipper å plukke dokumentene ut før makulering. Ferdig makulert papir gå til energi biobrensel. Vi har et lukket innsamlingssystem med bytte av låste beholdere. Alt personale som arbeider med makulering er sikkerhetsklarert. Gjenbrukstorgene Innherred Renovasjon har 11 gjenbrukstorg, som i 2010 betjente over besøkende fra husholdningene. Besøket på gjenbrukstorgene er stadig økende og fra 2009 har antall besøkende steget med Til sammen har alle besøkende levert tonn avfall. Det betyr faktisk at våre abonnenter leverer mer til gjenbrukstorgene enn det som hentes hjemme hos dem selv. Over 50% av avfallet fra Innherred Renovasjon tas nå inn på gjenbrukstorgene, og viser at dette er en svært populær tjeneste for våre abonnenter. Det gjenspeiles også på kundetilfredshetsundersøkelser, der gjenbruktorgene er den tjenesten som trekker opp gjennomsnittsskåren - og dermed Innherred Renovasjons totale omdømme. Kroner Tonn Behandlingskostnad pr. kg. husholdsningsavfall Sum hentet i husholdninger Sum levert gjenbrukstorg Total mengde husholdsningsavfall 11 INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE ASK - LEKSVIKS KOMMUNEBLOMST Et ordtak sier at når eik kommer før ask, så blir det plask, og kommer ask før eik, så bringer sommeren steik. Men bøkene sier at asken nesten alltid kommer sist...

12 Ja, slik er det. Altså altså Hva skjer med avfallet? 12 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 I Trøndelag har vi flere aktører som driver med gjenvinning, og dermed behøver ikke avfallet fra Innherred Renovasjon å fraktes over lange avstander for å få nytt liv. Både restavfall, papp/papir, matavfall, EE-avfall og trevirke tas hånd om lokalt og ressursene utnyttes også av næringslivet i regionen. Her er en oversikt over hva som skjer med avfallsfraksjonene vi tar i mot. RESTAVFALL Restavfall som hentes hjemme hos husholdningene forbrennes i Heimdal varmesentral i Trondheim. Energien utnyttes til oppvarming av husstander knyttet til fjernvarmenettet i Trondheim. En del restavfall fra gjenbrukstorgene sendes til forbrenning i Sundsvall i Sverige. PAPP/PAPIR OG KARTONGER Leveres i hovedsak til Norske Skog Skogn og Peterson Ranheim for produksjon av nye papirprodukter. PLAST Gjenvunnet plast kan brukes som råstoff i ny produksjon av plastprodukter som f.eks. plastbøtter, leker og fleecegenser. Plasten fra norske husholdninger sendes til anlegg i Tyskland som har spesialisert seg på husholdningsfraksjoner og har høy materialgjenvinningsgrad. ISOPOR (EPS) Komprimeres og sendes til materialgjenvinning. Blir til nye plastprodukter. ORGANISK AVFALL Leveres til Ecopro sitt anlegg i Verdal. Der foredles det organiske avfallet til grønn energi og næringsrike jord- og gjødselprodukter på en miljømessig forsvarlig måte. Produksjon av gass, strøm. EE-AVFALL OG HVITEVARER Plukkes fra hverandre og miljøsaneres hos Weee Recycling på Melhus. Miljøfarlig stoff destrueres, plast og metall gjenvinnes og kan brukes til å lage nye produkter. TREVIRKE, KVISTER OG GREINER Rent trevirke og kvister/greiner fra hageavfall kuttes opp med flishugger på anlegget på Mule og brukes som biobrensel. Impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall, og sendes til Solør Bioenergi som har spesialisert seg på energigjenvinning av slikt trevirke. METALL Leveres til ulike mottaksanlegg. Materialgjenvinning. GLASSEMBALLASJE Sendes til Norsk Glassgjenvinnings anlegg i Fredrikstad. Her blir glass og metall sortert og gjenvunnet til nytt råstoff. Brukt glass blir blant annet til ny emballasje, isolasjon, veifyllinger og glassbetong. Materialgjenvinning. KLÆR OG SKO Innsamlede klær og sko hentes av U-landshjelp fra folk til folk (UFF). FARLIG AVFALL Sendes til sluttbehandling i godkjente anlegg, bl.a. til Renor i Akershus, Batteriretur i Horten, Franze-foss Gjenvinning i Eide m.fl. Emballasje kvernes, vaskes og sendes til materialgjenvinning, mens det brennbare farlige avfallet blir energigjenvunnet. Farlig avfall spesialhåndteres og sendes til godkjente anlegg. En god del energi- og materialgjenvinnes. IR-FAKTA IR-FAKTA FROSTA KOMMUNE Areal: 75 km 2 Innbyggere: Abonnent, husholdninger: 940 Abonnent, hytter: 1.126

13 Ja, slik er det. Altså altså Nedgravde og bunntømte containere Renslig, pent og ryddig NEDGRAVDE CONTAINERE Innherred Renovasjon tilbyr nå en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve avfallscontaineren befinner seg under bakkenivå, i et nedgravd fundament. Dette er plassbesparende, estetisk penere og gir mindre lukt. Containerne er utrustet med tilgangskontroll og automatisk måling av fyllingsgrad. Alle brukere får sin egen elektroniske nøkkelbrikke. I forhold til vanlige avfallsdunker representerer nedgravde containere en stor forbedring i utemiljøet en unngår rot og misbruk i mye større grad. Adgangskontrollen stopper også uvedkommende fra å benytte containerne. Innherred Renovasjon ønsker med dette systemet å tilby funksjonelle løsninger for brukerne i forhold til betjening, hygiene, servicenivå, arealbruk og sikkerhet. og én for restavfall. For husholdningsavfall er dette aktuelt i borettslag/ sameier med 25 eller flere tilknyttede boenheter. Undergrunnsbaserte avfallssystemer egner seg også godt for kommunale avfallspunkt, oppsamlingsplasser for hytterenovasjon o.l. I 2010 ble 47 nedgravde containere satt i drift. Forventningene for 2011 er at det totalt blir 100 nedgravde containere. BUNNTØMTE CONTAINERE Bunntømte containere er en annen type container som kan erstatte dunker og tradisjonelle containere. Dette er en løsning for borettslag med færre enn 25 tilknyttede boenheter. Bunntømte containere er en renere og ryddigere løsning enn vanlige containere og dunker. Med liten åpning unngår man mye rot og feilsortering, og en risikerer ikke at avfall faller ut eller at containerne velter. nok til at en bil med kran kan komme seg inn til dem. Bunntømte containere finnes i flere størrelser, fra 1,5 til 5 kubikkmeter. Abonnementprisen på disse vil avregnes i forhold til tidligere abonnement i borettslaget, og det vil ikke tilkomme noen ekstra utgifter ved bytte av system. Innherred Renovasjon ønsker å bytte alle de store dunkene på 660 liter over til bunntømte containere. Det vil være enklere for kundene å kaste avfallet siden lokket er mindre og lettere. I tillegg vil det bli en bedre estetikk og mindre flyveavfall. For renovatørene vil en av fordelene være at man slipper tunge løft. God HMS er viktig for våre renovatører. 13 INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE Én oppsamlingplass består av 3 containere - én for matavfall, én for papir Bunntømte containere krever fri løftehøyde på noen meter, samt plass NORSK TIMIAN - FROSTAS KOMMUNEBLOMST Anvendelsesområdene for norsk timian (kryptimian) samsvarer for en stor del med vanlig timian (Thymus vulgaris), nemlig ved fordøyelsesbesvær og plager knyttet til luftveiene. Urten kan brukes innvortes ved dårlig fordøyelse, mye tarmgass, kolikk, diaré, mageog tarmkramper, og ved lever- og gallebesvær. Den brukes også ved smertefulle menstruasjoner, og som et menstruasjonsfremkallende middel. Kryptimian er ellers urindrivende, sterkt desinfiserende og sopphemmende. Den er et fint middel mot hoste og slimdannelser i luftveiene, og kan anvendes ved en rekke forskjellige sykdommer i åndedrettsorganene, som forkjølelse, influensa, bronkitt, bihulebetennelse, katarr, tørrhoste og dårlig ånde.

14 14 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Retura IR AS driver sin virksomhet knyttet til avfallshåndtering av de fleste typer avfallsfraksjoner fra næringsliv. Selskapets virksomhet ledes og administreres fra Mule i Levanger. I tillegg utfører Retura IR AS en del tjenester for moderselskapet. ReturaIR AS hadde ved årsskiftet 21 fast ansatte. Hovedforretningsområdene er: avfallsløsninger for næringslivet slamsuging, septiktømming og spyling av avløpnett behandling og omsetning av avfall containerutleie rådgivningstjeneste ET MILJØ I BALANSE Retura IR AS ønsker gjennom sine Mulegjengen, en allsidig gjeng! produkter og tjenester å være en viktig aktør i avfallshåndteringen med sikte på å ivareta det samfunnsansvar miljø og kretsløpfilosofien er. Dette fordrer videre satsing på kompetanse, tidsriktig og funksjonelt utstyr og godt samarbeide med kunder, eiere og samarbeidspartnere. Økt konkurranse stiller store krav til kostnadseffektivitet. Det er en kontinuerlig prosess å tilpasse driften for å møte de til enhver tid nye utfordringer innenfor bransjen. YTRE MILJØ MILJØARBEIDE Selskapets virksomhet omfatter mottak og behandling av avfall som Terje Skjei, daglig leder inneholder stoffer som kan påvirke miljøet. I tillegg kan deler av virksomheten medføre aktiviteter som ved uforutsette hendelser eller uhell kan skape lukt, utslipp av forurenset vann eller utslipp til luft. Retura IR AS ønsker å forvisse kunder, eiere, nærmiljøet og myndigheter at all virksomhet skjer med minimale belastninger på det ytre miljø og med høy kvalitet. Selskapet er sertifisert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001 og miljøstandarden NS-EN ISO og ble resertifisert desember IR-FAKTA IR-FAKTA VERDAL KOMMUNE Areal: km 2 Innbyggere: Abonnent, husholdninger: 5.534

15 15 Papirsortering FRAMTIDEN Selskapet har vist at det kan konkurrere med de produkter som tilbys næringslivet og offentlige virksomheter. Selskapet har store toneangivende selskaper i sin kundeportefølje, noe som viser at det produktet som tilbys er noe som også etterspørres. Dette vil også være satsingsområdet i årene framover. Det er fortsatt Ny slamsuger i arbeid stabil etterspørsel etter containere, er og vil bli et viktig område også for både for korttids- og langtidsutleie. framtidig satsing, men Retura IR Det har vært en merkbar nedgang i har også en stabil kundemasse, med oppdragene med kverning av rivningsavfall (trevirke). Stenging av deponi butikker og institusjoner. Det har i stabile mengder avfall, i matvarehar bidratt til å snu avfallstrømmen 2010 blitt gjort en hel del erfaringer nedstrøms, noe som merkes på og tilpasninger for bedre å kunne mengder både til kverning og mengder møte endringene i bransjen i til sortering. Behandling og mottak kommende år. av fraksjoner fra rivningsbransjen INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE TINDVED - VERDALS KOMMUNEBLOMST (Hippophaë rhamnoides) busk av t.-familien med greintorner og smale, lansettformede blad med sølvfarget underside. Har egne hann- og hunnblomster på forskjellige individer (særbu). Frukten er oransjefarget og ligner et bær, men er en falsk frukt på samme måte som nype, C-vitaminrik og spiselig (best etter frost). Fargeplante. Typisk pionerplante som trives på mager mineraljord der den får liten konkurranse fra andre planter. Vokser i ur, på elve- og havstrender, hos oss fra Trondheimsfjorden og nordover til Lofoten. En av de første plantene som innvandret til Norge etter siste istid. Mye brukt som prydbusk.

16 16 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Selskapet var det første datterselskapet som Innherred Renovasjon opprettet. I 2011 hadde selskapet 8 faste ansatte, 4 deltidsansatte og diverse på tiltak. Av disse er 10 menn og 2 kvinner. Bruktbo Renovasjonsservice AS ble etablert i Selskapet har butikk for salg av brukte gjenstander og materialer på Levanger og Stjørdal. i tillegg har selskapet driftsansvar for 4 av Innherred Renovasjon sine gjenbrukstorg og omlastingsstasjonen på Stjørdal. Selskapet tilbyr også diverse tjenester som tilsyn og vedlikehold av IR sine oppsamlingsplasser for glass og hytterenovasjon. Avtalen om drift av gjenbrukstorgene i Stjørdal, Levanger, Verdal og Inderøy står for den vesentligste delen av aktiviteten i selskapet, men omsetningen i butikkene har hele tiden vært økende og i 2009 oppnådde selskapet en tilfredsstillende omsetning på sine butikker viser at selskapet har klart å stabilisere omsetningen og i tilegg hatt en liten økning. Spesielt avdelingen på Stjørdal har hatt en meget fin utvikling. Dette skyldes fortsatt trenden med større interesse for bruk av gamle gjenstander / møbler i moderne hjem, redesign og interiør. Nye trender påvirker stadig hvilke varer som etterspørres. Ofte kan det være skjulte skatter i avfall innlevert på torgene. Gjenstander som man er avventende til kan likevel vise seg å bli svært populære. En del av overskuddet fra butikkene settes inn på et eget fond kalt Bruktbos miljøfond. Dette er oppfølgeren til Bruktbos miljøpris og skal være et fond som lag, organisasjoner og privatpersoner med konkrete miljøprosjekt kan søke om tildeling fra. Prosjektene må være knyttet til temaene ombruk, gjenbruk og ressursparing. Bruktbo er også aktiv på internett, med egen blogg og facebookprofil. Dette har rent konkret utvidet kundemassen og fører til stor interesse for varene som kommer inn. Dette arbeidet er en avgjørende faktor for omsetningsøkningen på Stjørdal. IR-FAKTA IR-FAKTA STJØRDAL KOMMUNE Areal: 923 km 2 Innbyggere: Abonnent, husholdninger: Abonnent, hytter: 929

17 Ja, slik er det. Altså altså Abonnentene i Innherred Renovasjon er Norges beste kildesorterere! I 2009 sorterte vi ut 71% av avfallet til gjenvinning! 17 I 2009 ble 53% av alt avfallet i Norge sortert til gjenvinning. Avfallsmengden pr. innbygger gikk ned for første gang i 2009! Vil den gode trenden fortsette? INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE Faximile fra Innherred Renovasjons julemagasin anno 2010, hvor Bruktbo fikk ekstra omtale. Foto: Leif Arne Holme. Layout: Vestvik reklame. BRODDBERGKNAPP - STJØRDALS KOMMUNEBLOMST Det latinske navnet for blomsten er Sedum rupestre. Planten har gule blomster med skjermlignende kvast. Den vokser vilt rundt Trondheimsfjorden, men er mye brukt i hager også i andre distrikter. Tilhører bergknappfamilien Crassulaceae.

18 18 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Utdrag fra IR-selskapenes beretninger 2010 VIRKSOMHET OG ORGANISERING Innherred Renovasjon IKS er et konsern som består av morselskapet Innherred Renovasjon, de to heleide datterselskapene Retura IR A/S og Bruktbo Renovasjonsservice A/S. Datterselskapene er ansvarlige for avfallsbehandling knyttet til næringslivet. Innherred Renovasjon IKS som morselskap har inngått avtaler med de heleide datterselskapene Retura IR A/S og Bruktbo Renovasjonsservice A/S, i tråd med gjeldende regelverk, på de berøringspunkter som er felles. I tillegg er Innherred Renovasjon IKS deleier i flere selskap hvorav selskapene Ecopro A/S, Weee Recycling A/S og Trøndelag Gjenvinning A/S er såkalte tilknyttede selskap. Det vil si selskap hvor eierandelen er på 20 % eller høyere. I konsernregnskapet inkluderes både heleide datterselskap og tilknyttede selskap. Aktiviteten har også i 2010 vært stor, både i morselskapet og de heleide datterselskapene. REDEGJØRELSE FOR FORTSATT DRIFT De tjenester som IR IKS har ansvar for er lovpålagte tjenester for kommunene, og styret vil så lenge regelverket er slik, anse det som et sikkert grunnlag for videre drift. Også Retura IR AS har gjennom langsiktige kontrakter med lokalt næringsliv sikret seg et godt grunnlag for driften framover. En stor del av aktiviteten i Bruktbo Renovasjons-service AS er knyttet til avtaler med morselskapet og grunnlaget for videre drift er dermed godt sikret. Selskapets butikkvirksomhet har også vist seg å være en suksess som bidrar til å sikre aktiviteten i årene framover. ARBEIDSMILJØ, SKADER OG ULYKKER Sykefraværet i konsernet: Totalt sykefravær: 4,8 % 8,1 % Syk med legemelding: 2,5 % 4,5 % Syk med egenmelding: 2,3 % 3,6 % Det er ikke registrert personellskader i Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og å legge til rette for tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet. Morselskapet og alle heleide selskap i Innherred Renovasjon konsern er tilknyttet bedriftshelsetjeneste gjennom Innherred HMS BA. Det avtales og gjennomføres en årlig vernerunde. Konsernet har avtale om Inkluderende Arbeidsliv og alle heleide selskap er såkalte IAbedrifter. LIKESTILLING I konsernet har det i 2010 vært 54 fast ansatte, derav 45 menn og 9 kvinner. I konsernstyret, som også er Innherred Renovasjon IKS sitt styre er det 6 valgte medlemmer, 3 fra hvert kjønn. I tillegg består styret av en kvinne valgt av ansatte. Styret i Retura IR AS består av 3 menn og 2 kvinner. I Bruktbo Renovasjonsservice AS består styret av 2 menn og 1 kvinne. YTRE MILJØ MILJØARBEIDE Konsernet har stort fokus på miljøarbeid og både Innherred Renovasjon IKS og Retura IR AS er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO Bruktbo Renovasjonsservice AS jobber etter de samme miljøkrav, men er ikke sertifisert. I tillegg er Retura IR AS sertifisert etter NS-EN ISO IR IKS ble resertifisert i 2009, mens Retura IR A/S ble resertifisert i Innherred Renovasjon IKS hadde i 2010 et utslipp fra deponiet i Skjørdalen som førte til at all fiskeyngel i Skjørdalsbekken ble utryddet. Sammen med berørte parter er det igangsatt utredninger for å iverksette tiltak slik at bekken blir friskmeldt. IR-FAKTA INDERØY IR-FAKTA MALVIK KOMMUNE KOMMUNE Areal: km 22 Innbyggere: Abonnenter, Abonnent, husholdninger: Abonnenter, Abonnent, hytter: hytter:

19 RESULTATDISPONERING Innherred Renovasjon IKS sitt resultat ble i 2010 på ,- som er noe bedre enn budsjettert. Styret i Regelverket for beregning av gebyr for avfallstjenesten krever at inntekter og kostnader skal gå i balanse (selvkostprinsippet) over en periode på 3-5 år. For lite innbetalt avgift i forhold til kostnader må kreves inn påfølgende år fra abonnentene, mens for mye må føres tilbake, gjennom såkalte selvkostfond. Medlemskommunenes hadde i 2010 et samlet overskudd på kroner ,- som avsettes til selvkostfond slik at de akkumulert avsetninger pr er på kroner ,-. Etter pliktige avsetninger til kommunenes selvkostfond og andre pliktige fondsavsetninger, blant annet renter til fondskonti på , framkommer et overskudd på Underskuddet på ,- i Komposterings- og slamaktiviteten i Skjørdalen dekkes av fondsmidler avsatt av overskudd fra disse aktivitetene i tidligere år. Konsernets samlede ordinære resultat før skatt er på kroner ,-. I tillegg til morselskapets resultat på ,-, bidrar Retura IR A/S med et underskudd på kroner ,-, og Bruktbo Renovasjonsservice A/S som i 2010 også hadde et negativt resultat på kroner ,-. Samtidig inngår også Innherred Renovasjon IKS sin relative andel av resultatet i de tilknyttede selskap med et negativt resultat på ,- (se forøvrig note 11 i regnskapet). For Ecopro A/S utgjorde dette ,- (totalt resultat ,-), Weee Recycling A/S ,- (totalt ,-) og Trøndelag Gjenvinning A/S (totalt ,-). RESULTAT Innherred Renovasjon IKS Retura IR A/S Bruktbo Renovasjonsservice A/S Tilknyttede selskap Ecopro A/S Weee Recycling A/S Trøndelag Gjenvinning A/S Konsernresultat før skatt Per Kosberg Styrets leder Bjørn Iversen Styremedlem Randi Eikevik Styremedlem Berit Johansen Styremedlem - ansattes repr. Gunnar Viken Nestleder Borghild Husdal Buhaug Styremedlem Anne Hagen Fevang Styremedlem Geir Tore Leira Adm. Direktør INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE STRANDSTJERNE BLÅVEIS - INDERØYS - MALVIKS KOMMUNEBLOMST Strandstjerne Artsnavnet nobilis blomstrer latinsk fra juli og til betyr september. edel, fornem, Blomsterkurvene hvilket er et ganske meget velegnet små og de uttrykk har først for gule, denne senere blomsten. rødbrune En blomster spesiell og raritet lyst med violette blåveisen eller er at sjeldnere den vokser hvite opp stråleblomster. fra spissen av Strandstjerne en grov jordstengel, kan og vanskelig ett eksemplar forveksles kan bli med utrolig andre gammelt, arter. muligens flere hundre år!

20 20 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Resultatregnskap 2010 IR-KONSERNET IR IKS NOTER RETURA IR AS BRUKTBO Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen rente- finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad (tilknyttede selskap) 1, Finansinntekter/kostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Resultat etter ekstraordinære poster 0 0 Skattekostnad på ekstraordinært resultat Årsresultat IR-FAKTA IR-FAKTA MALVIK KOMMUNE Areal: 171 km 2 Innbyggere: Abonnent, husholdninger: Abonnent, hytter: 389

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør Orientering fra Innherred Renovasjon Geir Tore Leira, administrerende direktør Om Innherred Renovasjon Nord-Trøndelag Inderøy Mosvik Leksvik Frosta Stjørdal Meråker Levanger Verdal Sør-Trøndelag Malvik

Detaljer

En god og effektiv avfallshåndtering er en kjerneoppgave i et moderne samfunn. Oppgavene er der kontinuerlig, og de må løses.

En god og effektiv avfallshåndtering er en kjerneoppgave i et moderne samfunn. Oppgavene er der kontinuerlig, og de må løses. Årsmelding 2007 Søppel kan være farlig og bra. Farlig avfall er farlig. Matavfall kan bli jord vi kan resirkulere og sortere. Når vi sorterer, sorterer vi plast, papir, papp, matavfall, småelektrisk og

Detaljer

Moderne avfallsløsninger

Moderne avfallsløsninger Moderne avfallsløsninger Renslig, pent og ryddig - din miljøpartner Ny type avfallssystem Renslig og ryddig Innherred Renovasjon kan nå tilby en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve

Detaljer

IR-fakta. Styrelederen har ordet. Direktøren har ordet. Innhold. et sveip over avfallshistorien... Eierkommunene

IR-fakta. Styrelederen har ordet. Direktøren har ordet. Innhold. et sveip over avfallshistorien... Eierkommunene Årsmelding 2008 et sveip over avfallshistorien... 1282: For å beskytte drikkevannet legger Kong Eirik Magnusson ned forbud mot å slippe bark ut i elva Huga i Bergen. Samtidig ble det forbudt å kaste avfall

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Eierkommunene. Kort om omfanget på renovasjonstjenesten

Eierkommunene. Kort om omfanget på renovasjonstjenesten Årsmelding 2009 IR KONSERN ÅRSMELDING 2009 2 Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 IR-fakta IR-fakta Direktøren har ordet Styrelderen har ordet Organisering av Innherred Renovasjon som

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 213 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 3 Miljøsertifiseringer... 3 Organisasjonsoversikt... 4 Avfallsmengdene 213... 5 Utdrag fra IR-selskapenes

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer