- DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010"

Transkript

1 - DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010

2 KOMMUNEBLOMST I 2000 tok Norsk Botanisk Forening initiativ til at hver kommune i Trøndelagsfylkene skulle velge en kommuneblomst. Hensikten var å fremme interessen for og kjennskap til botanikk, og dermed verne bedre om naturen og plante livet spesielt. I denne årsmeldinga presenterer vi eierkommunene i Innherred Renovasjon og deres kommuneblomster, sammen med en liten beskrivelse av arten. Retningslinjer for valg av kommuneblomst er: Planten skal representere et særtrekk ved kommunen. Den skal være lett å identifisere Den skal være velkjent på forhånd eller lett å gjøre kjent Den skal være lett å stilisere til illustrasjoner og logoer Ingen art skal brukes av mer enn en kommune i fylket Fylkesblomsten kan ikke benyttes 2 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Innhold 2 IR-fakta 3 Direktøren har ordet 4 Styrelderen har ordet 5 Strategi, mål, visjon & verdier 6 Organisasjonsoversikt 7 Styre- og varamedlemmer 8 Med miljøet i fokus 9 Gebyrer og tjenestetilbud 10 Husholdningene 11 Gjenbrukstorgene 12 Hva skjer med avfallet 13 Nedgravde og bunntømte containere 14 Retura IR AS 16 Bruktbo 18 IR-selskapenes beretninger Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning 28 Verdier IR-FAKTA Eierkommunene: Inderøy, Mosvik, Leksvik, Frosta, Verdal, Stjørdal, Malvik, Meråker, Selbu, Levanger Kort om omfanget på renovasjonstjenesten Renovasjonstjenesten dekker et område på km 2 Husholdningsrenovasjon for innbyggere Antall husholdningsabonnenter: Antall hytteabonnenter: Layout og produksjon: Vestvik Reklame AS Foto: Leif Arne Holme, Ragnar Vestvik, Innherred Renovasjon Forsidefoto: Broddbergknapp, Stjørdals kommuneblomst. Harald Hove Bergmann Trykk: Grøseth Hovedkontor: Ørin på Verdal Deponi: Skjørdalen i Verdal Kundesenter: Mule i Levanger Sorteringsanlegg: Mule i Levanger. Alle kommuner har et betjent gjenbrukstorg. IR-FAKTA INDERØY KOMMUNE Areal: 146 km 2 Innbyggere: Abonnenter, husholdninger: Abonnenter, hytter: 345

3 Styrelederen har ordet IR er en virksomhet som arbeider i grensesnittet mellom forretning og politikk. Vi skal utføre den kommunale renovasjonen på en effektiv og miljømessig riktig måte. Først og fremst vil jo vi som innbyggere at avfallshåndteringen skal fungere uten bryderi og heft for oss. I bokstavelig forstand ønsker vi å bli kvitt problemet vi har skapt gjennom vårt forbruk og våre innkjøp. Men det er ikke uvesentlig hvordan denne oppgaven løses. Dette har klare effekter på økonomien i selskapet. Drives selskapet effektivt, så påvirker dette gebyrene. Men det er også mange andre valg som må ivaretas. Hva skjer med de varer og produkter vi bruker og etter hvert kvitter oss med? Det er faglig og politisk enighet i samfunnet om å arbeide med avfall utfra følgende prioriteringsrekkefølge: 1. Forebygge at avfall oppstår. 2. Gjenbruk. 3. Gjenvinne materialer, for eksempel papir og metaller. 4. Produsere energi av avfallet. 5. Deponere det som ikke kan anvendes på en forsvarlig måte. Skal vi gjennomføre den jobben vi har, så må vi sørge for at denne tankegangen blir gjennomført i egen regi eller sammen med andre organisasjoner, bedrifter og myndigheter. Globalt er vi inne i en utvikling der verdens økende befolkning stadig forbruker mer av klodens ressurser. Vi vil derfor med sikkerhet se at etterspørselen etter resirkulerte og gjenbrukte ressurser øker. Det blir, og er allerede, internasjonal storindustri å effektuere ulike industrielle gjenbruksløsninger. Dette globale perspektivet både vil og må påvirke den daglige virksomhet i IR. Per Kosberg, styreleder Jeg har den glede å være ny av året som styreleder i IR. Jeg kan med stor tilfredshet se at IR har vært en aktiv, offensiv og handlekraftig virksomhet som har tatt sine oppgaver alvorlig. Det er funnet en god miks mellom det å få jobben gjort og samtidig være en partner og pådriver for framtidsløsninger innen miljømessige måter å ta vare på ressursene. Et samlet styre takker alle ansatte og selskapets daglige ledelse for en engasjert og profesjonell jobbutførelse i en framtidsorientert virksomhet. 3 INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE BLÅVEIS - INDERØYS KOMMUNEBLOMST Artsnavnet nobilis er latinsk og betyr edel, fornem, hvilket er et meget velegnet uttrykk for denne blomsten. En spesiell raritet med blåveisen er at den vokser opp fra spissen av en grov jordstengel, og ett eksemplar kan bli utrolig gammelt, muligens flere hundre år!

4 Jeg samarbeider godt med kolleger. Jeg trives godt på arbeidsplassen. Jeg trives god på arbeidsplassen 4 Jeg samarbeider godt med kolleger. Jeg samarbeider godt med kolleger. IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Direktøren har ordet IR skal være en aktiv partner for miljøet. Jeg trives god på arbeidsplassen I desember 2010 ble en ny strategi- Vi mottar jevnlig positive kommen- plan for Innherred Renovasjon ved- tarer, både fra abonnenter og andre tatt av Representantskapet IR. selskap, for ordningen med gjen- IR skal være en aktiv partner for miljøet! brukstorgene. Innherred renovasjons visjon: Men alle er dessverre ikke like flinke IR Din miljøpartner! til å kildesortere. Vi er i ferd med å utvikle et system slik at vi skal kunne For å kunne være en ledende miljø- håndtere avvikene på en bedre måte. Geir T o re Le ira, admin istrer ende d irek bedrift må IR spille på lag med abonnenter, eiere, ansatte, samfunn og Mengden EE-avfall og farlig avfall er myndigheter. økende. Vi er fornøyde over å konsta- i Skjørdalen rant ut i bekken. Vi har tere at vi i IR håndterer dette avfallet i ettertid gjennomført ytterligere på en forsvarlig måte. tiltak for å redusere risikoen for at Bevissthet rundt IRs verdier åpen, slike hendelser skal oppstå. effektiv og engasjert er viktig for å lykkes. IRs medarbeiderundersøkelse viser at de ansatte er stolte av jobben sin. Gassanlegget på deponiet ble i 2010 oppgradert slik at vi nå kan ta ut Avfallsmengdene i husholdningene Jeg har stor respekt for den jobben ser ut til å stabiliseres. Andelen som som de ansatte gjør, enten det dreier går til ombruk og materialgjenvin- seg om håndtering av kundefore- ning øker. Gjennom våre sorterings- spørsler, slamtømming, sortering, kontroller observerer vi at mange deponering eller håndtering av farlig er flinke med avfallshåndteringen. avfall, for å nevne noe. Jeg er stolt Økte besøkstall og økt innleverings- over at vi i Innherred Renovasjon ut- mengde på gjenbrukstorgene viser fører denne samfunnsviktige jobben Vi må alle være standhaftige pådri- at abonnentene i større grad enn på en god og effektiv måte. vere for at vi skal n målet om at IR større mengder metangass til Ecopro for strømproduksjon. For å kunne forbedre vårt renovasjonssystem vil vi i 2011 utvikle nye måter å kommunisere med abonnentene på. skal være blant de ledende renova- tidligere er fortrolig med systemet. I R - FA K TA tø r I august 2010 oppsto det en alvor- sjonsselskapene i landet når det det lig situasjon da utslipp fra deponiet gjelder kildesortering og miljø. IR-FAKTA MOSVIK KOMMUNE Areal: 219 km2 Innbyggere: 820 Abonnenter, husholdninger: 382 Abonnenter, hytter: 352

5 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2010 Strategiplanen for Innherred Renovasjon slår fast at arbeidsmiljø skal måles hvert tredje år. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2010 tyder på at Innherred Renovasjon er en organisasjon med godt arbeidsmiljø. Ansatte har stor samhørighet og trives generelt særdeles godt med sitt arbeid. Undersøkelsen viste imidlertid også at det ligger utfordringer i informasjonsformidling og kommunikasjon mellom ledelse og ansatte for øvrig. Sammenlignet med tidligere år har resultatene vært relativt stabile. Med tiltak som allmøter og informasjonsskjermer håper imidlertid Innherred Renovasjon å bedre informasjonsflyten i årene som kommer. Krav blant ansatte til økt involvering og informasjon i en bedrift som er i vekst, stiller strengere krav til organisering av arbeidet slik at flere ansatte kan påvirke sin egen arbeidshverdag. I samsvar med strategiplanens visjon og verdier har Innherred Renovasjon derfor begynt en gjennomgang av ansattes arbeidsoppgaver. Strategi, mål, visjon & verdier Året 2010 har for Innherred Renovasjon vært et år hvor retning og mål for driften har slått nye røtter. Arbeidet med strategisk plan for perioden har resultert i ny visjon og forretningssidé, reviderte verdier og langsiktige mål. Ledelsen i Innherred Renovasjon har inkludert styret og ansatte i strategiarbeidet gjennom allmøter/samlinger hvor man sammen har forsøkt å finne kjernen i vår daglige drift. Resultatet er en strategisk plan som hele Innherred Renovasjon kan stå inne for. FORRETNINGSIDÈ / OPPDRAG Gjennom samfunnsansvarlig forretningsdrift løser IR oppgaver for eierkommunene innen avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk. VISJON IR din miljøpartner VERDIER Åpen, effektiv og engasjert 5 INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE LØVETANN - MOSVIKS KOMMUNEBLOMST Løvetannen er en av de største medisinplanter fra naturen, der alle deler kan brukes. Tross dette forekommer ikke løvetannen i litteraturen før rundt tallet. Vi kjenner likevel til at araberne fremmet bruken av løvetann i det ellevte århundre. Coupeper kalte planten «pis-a-beds», dette viser klart til dens urin drivende effekt.

6 6 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Organisasjonsoversikt Terje Granmo, medlem Lars Refseth, medlem Brit Ragnhild Aune, medlem Merete Hagen Jenssen, varamedlem Ranveig Fosmo Holden, varamedlem J rn M. Sandvik, varamedlem M a l v i k R e p r e s e n t a n t s k a p e t I R I K S S t j ø r d a l Inger Vikan Svee, medlem Ola Morten Teigen, medlem Per Moen, medlem Ole Myrbekk, varamedlem Svein J rgensen, varamedlem Karin Sandodden, varamedlem M o s v i k L e k s v i k Carl Ivar K ppen, medlem Signar Berge, varamedlem Einar Str m, medlem ge Bj rvik, varamedlem M e r å k e r S e l b u BŒ rd LangsŒ vold, medlem Elin Benberg, varamedlem Inga Balstad, medlem Kolbj rn Uthus, varamedlem F r o s t a I n d e r ø y Frode Revhaug, medlem Ola Aursand, varamedlem Ole Tronstad, medlem Harald Ness, medlem Anita Axelsson, varamedlem Laila Roel, varamedlem V e r d a l Kjell Woll Sigurdsen, medlem Tomas I. Hallem, medlem Knut Fortun, medlem Anita D. Steinkjer, varamedlem Marit Voll Skrove, varamedlem Heidi N. Sagaard Storstad, varamedlem L e v a n g e r Robert Svarva, medlem Olaug Husby, medlem Per Aunet, medlem Eilif Due, varamedlem Nina Bakken Bye, varamedlem Einar Vandvik, varamedlem Representantskap og styrer IR IKS (2).mmap Mindjet Selskaper der Innherred Renovasjon har eiendeler: IR-FAKTA Tilknyttede selskap: Eierandel: 33,33% WEEE RECYCLING AS Har et av verdens mest FIBERNOR AS moderne anlegg for gjenvinning av EE-avfall og kuldeforedling av papirfraksjoner. Utviklingsselskap for videre- INDERØY KOMMUNE møbler. Eierandel: 20% Areal: 146 km 2 Eierandel: 25 % Innbyggere: TRØNDELAG GJENVINNING AS ECOPRO AS Renovasjonsbedrift Abonnenter, lokalisert i Stjørdal. Abonnenter, hytter: behandler 345kildesortert husholdninger: Høyteknologisk anlegg som matavfall og slam fra eierne på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. Eierandel: 26,16% Øvrige: MILJØPARTNERNE Koordineringsselskap for håndtering av næringsavfall i Midt-Norge. Eierandel: 10 %. RETURA AS Landsdekkende salgsorganisasjon av avfallsløsninger til næringsliv og private. Eierandel: 3% REKOM AS Landsdekkende salgsorganisasjon for utsorterte fraksjoner. Eierandel: 2,83%

7 Deponiet i Skjørdalen er et modere deponi som er godkjent etter de nyeste miljøkrav med dobbel bunntetting, sigevannsoppsamling og anlegg for å ta ut deponigass som produseres når avfall brytes ned. Gassanlegget består av oppsamlingsrør på deponiet som kan sammenlignes med et systematisk rørnett for drenering av dyrkajord. Til rørnettet er det koblet en kompressor som suger gassen ut av deponiet og fører den til fakkel eller videre til energiutnyttelse. Deponi -gass har en høy andel av klimagassen metan, og er derfor en sterkt forurensende klimagass dersom den slippes ut i atmosfæren. Det er derfor minimumskrav at gassen skal brennes i fakkel, men aller helst gå til energiutnyttelse. Deponigassanlegg har vært i drift siden Frem til 2009 ble gassen avfaklet, men ble så overført til Ecopro for energiutnyttelse og produksjon av elektrisk kraft. Energimengden som deponigassen representerer i dag er omtrent 1,5 millioner kwh / pr år. Direkte omregnet tilsvarer dette det årlige energibehovet til eneboliger. Styre- og varamedlemmer INNHERRED RENOVASJON Styrets leder Per Kosberg (f 1949) Nestleder Gunnar Johannes Viken (f 1948) Styremedlem Bjørn Iversen (f 1953) Styremedlem Randi Johnsen Eikevik (f 1956) Styremedlem Borghild Husdal Buhaug (f 1964) Styremedlem Berit Johansen (f 1965) Styremedlem Anne Støckert Hagen (f 1962) Varamedlem Lennart Johansson (f 1965) Varamedlem Joar Atle Håve (f 1966) Varamedlem Arve Staberg (f 1966) Varamedlem Astrid Marie Wessel (f 1947) Varamedlem Kari Margrethe Berg Baustad (f 1952) Varamedlem Ole Jørgen Hopmo (f 1968) Varamedlem Anne Haave (f 1983) BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE Styrets leder Bjørn Heggelund (f 1956) Styremedlem Håvard Okkenhaug (f 1947) Styremedlem Kari Linseth Øfsti (f 1950) Varamedlem Trude Marian Nøst (f 1969) RETURA IR Styrets leder Geir Tore Leira (f 1969) Nestleder Håvard Okkenhaug (f 1947) Styremedlem Kristine Lykke (f 1965) Styremedlem Frode Fredly (f 1971) Styremedlem Anna Ceselie Brustad Moe (f 1975) WEEE RECYCLING Styrets leder Per Jarle Eriksen (f 1947) Styremedlem Ole Petter Krabberød (f 1955) Styremedlem Anders Mjaaland (f 1965) Styremedlem Osvald Arnt Lyngstad (f 1951) Styremedlem Trygve Berdal (f 1957) Styremedlem Sverre Myrvold (f 1945) Varamedlem Håkon Nordgaard Johansen (f 1958) TRØNDELAG GJENVINNING AS Styrets leder Sverre Myrvold (f 1945) Styremedlem Ole Petter Krabberød (f 1955) Styremedlem Geir Tore Leira (f 1969) ECOPRO AS Styrets leder Per Jarle Eriksen (f 1947) Nestleder Bente Kristin Storeng (f 1953) Styremedlem Geir Nerdal (f 1955) Styremedlem Ulf Johnsen (f 1947) Styremedlem Håkon Nordgaard Johansen (f 1958) Styremedlem Geir Tore Leira (f 1969) Styremedlem Egil Helmer Evensen (f 1952) Varamedlem Erik Bartnes (f 1939) REKOM AS Styrets leder Grethe Solvår Olsbye (f 1962) Nestleder Laila Mjanger (f 1952) S Styremedlem Kjell Øyvind Pedersen (f 1952) Styremedlem Toril Haltbrekken Forsmo (f 1967) Styremedlem Bjørn Heggelund (f 1956) Varamedlem Torbjørn Evjen (f 1973) FIBER NOR AS Styrets leder Ulf Johnsen (f 1947) Styremedlem Per Jarle Eriksen (f 1947) Styremedlem Trygve Berdal (f 1957) Styremedlem Grethe Solvår Olsbye (f 1962) MILJØPARTNERNE Styrets leder Geir Tore Leira (f 1969) Nestleder Reidar Klungervik (f 1963) Styremedlem Per Kristian Skjærvik (f 1953) Styremedlem Heidi Ruth Eidet Eggen (f 1975) Styremedlem Morten Sandbakken (f 1955) 7 INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE BLÅVEIS - INDERØYS KOMMUNEBLOMST Artsnavnet nobilis er latinsk og betyr edel, fornem, hvilket er et meget velegnet uttrykk for denne blomsten. En spesiell raritet med blåveisen er at den vokser opp fra spissen av en grov jordstengel, og ett eksemplar kan bli utrolig gammelt, muligens flere hundre år!

8 Returpunkt Visste du at Innherred Renovasjon har 69 returpunkt for glass og metall i våre eierkommuner? Disse returpunktene er et tilbud utover de 11 gjenbrukstorgene vi har. I tillegg har vi 198 returpunkt for hytter fordelt på ni av våre eierkommuner. Returpunktet i Hommelvik sentrum er et av de mest moderne. 8 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 IR-FAKTA Med miljøet i fokus MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Innherred Renovasjon har i 2010 revidert sin strategiske plan. Strategiplanen vil at IR skal fremstå som en åpen, effektiv og engasjert miljøpartner innen avfallssektoren. Innherred Renovasjons visjon IR- din miljøpartner setter høye krav til hvordan IR, som en viktig samfunnsaktør, forvalter og utfører sitt oppdrag for befolkningen i medlemskommunene. Gjennom en samfunnsansvarlig foretningsdrift ønsker IR å gjøre sitt beste i forhold til sine interessenter. I strategiplanen har IR mål om en stabil, effektiv og miljøriktig tjenesteproduksjon. IR skal arbeide for å iverksette offentlig avfallspolitikk i tråd med avfallshierarkiet: avfallsreduksjon ombruk materialgjenvinning energigjenvinning deponering. I vårt arbeid for å sikre god miljøstyring, har IR valgt å videreføre og bruke miljøstandarden ISO som verktøy. Dette for å minimalisere virkningen på vårt ytre miljø. Ved innkjøp av varer og tjenester skal IR etterspørre og prioritere leverandører som arbeider for miljøvennlige og miljøriktige varer og tjenester. samfunnsansvar på det økonomiske, sosiale og miljømessige området. IR er i denne sammenheng en offentlig bedrift som har et spesielt ansvar for å ta hensyn til etiske og sosiale standarder i vårt samfunn. IR vil med sin miljøpolitikk og påvirkningskraft fremme en bærekraftig utvikling både med hensyn til miljø, sosiale og etiske anerkjente normer. IR samarbeider med NAV og VTA-bedrifter. I 2010 har IR hatt tre personer i arbeidstrening og utprøving. Alle har fått tilbud om fast arbeid. MILJØSERTIFISERING Innherred Renovasjon IKS skal fremstå som en seriøs og miljøbevisst bedrift innen avfallsbehandling. I dette arbeide har IR derfor valgt ISO som arbeidsverktøy for å fremme sine miljøprestasjoner. Dette er et anerkjent internasjonalt miljøsertifikat som viser at bedriften arbeider systematisk for å minimalisere sine miljøpåvirkninger knyttet til det ytre miljø. Et miljøsertifikat er ikke til odel og eie. For å beholde sertifiseringen må bedriften oppfylle kravene i standarden om en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensning. En viktig del av dette ar- Dagens samfunn stiller økte forventninger til individers INDERØY og virksomheters KOMMUNE beidet er at den øverste ledelsen fast- Areal: 146 km 2 Innbyggere: Abonnenter, husholdninger: Abonnenter, hytter: 345 setter organisasjonens miljøpolitikk, definere miljømål og klare handlingsplaner for miljøarbeidet. Teknologisk Institutt reviderer og godkjenner årlig vårt miljøsertifikat. Våre abonnenter, eiere og andre interessenter kan derfor stole på at IR aktivt arbeider for å redusere miljøulempene med vår aktivitet til et minimum. MILJØSERTIFIKATET GRØNT FLAGG Innherred Renovasjon støtter miljøsertifiseringen rettet mot barnehager og skoler i Norge. IR konsernet er ett av tre avfallsselskap som eier og støtter Grønt Flagg sin satsning i Nord-Trøndelag. Skoler og barnehager gjør seg fortjent til flagget gjennom å arbeide med avfall og gjenvinning i skoleåret. I Innherred Renovasjon sitt virksomhetsområde er det for tiden 6 skoler, 11 barnehager, en åpen gård og et oppvekstsenter som har rett til å bruke det grønne flagget. Flagget gir elevene og andre deltakere et synlig bevis på at de gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, og at miljøet blir prioritert i både undervisning og daglig drift.

9 Slam Totalt samles det inn ca m3 med slam pr år som avvannes ved Ørin renseanlegg eller ved bruk av mobil avvanningscontainer. Etter at vannet er tatt bort leveres slammet til Ecopro. Her behandles slammet sammen med slam i fra andre kommunale renseanlegg. Ecopro omdanner slammet til energi (gass) og kompostjord i en smittesikker behandling, der slammet varmes opp til over 160 grader. Gebyrer og tjenestetilbud Oversikten viser en sammenligning av IR sitt gjennomsnittsgebyr mot øvrige selskap. Tjenestetilbudet kan variere noe fra selskap til selskap. Det er gratis levering av avfall på våre gjenbrukstorg. I de fleste andre selskap har det inntil nå vært innkrevd gebyr ved levering på gjenbrukstorget. Hytterenovasjon er innført i alle Innherred Renovasjons eierkommuner, med unntak av Verdal og halve Levanger kommune (øst for E6 er unntatt). ink. mva. SELSKAP 100 l 14O l 190 l 240 l 2010 Gratis levering gjenbrukstorg HAF (Mo i Rana) X 3281 Ikke innført X 4266 SHMIL (Helgeland) X 2990 Ikke innført X 2505 MNA (Namdalen) X 3138 Innføres i 2011 X 3575 STEINKJER X 3275 Ikke innført X 3600 FOSEN X 2850 Innføres i 2011 X 3527 HAMOS (Orkanger) X 2688 Innføres i 2011 X 3359 ENVINA (Melhus) X 2332 Ikke innført X 2900 TRV (Trondheim) X 2080 Ikke innført X 3429 RIR (Molde) X 2889 Ikke innført X 4394 FIAS SEKKER (Røros) 2741 Ikke innført IR X 2577 JA X INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE I 2009 besøkte personer gjenbrukstorgene til IR. I 2010 besøkte personer gjenbrukstorgene til IR. BLÅVEIS - INDERØYS KOMMUNEBLOMST Artsnavnet nobilis er latinsk og betyr edel, fornem, hvilket er et meget velegnet uttrykk for denne blomsten. En spesiell raritet med blåveisen er at den vokser opp fra spissen av en grov jordstengel, og ett eksemplar kan bli utrolig gammelt, muligens flere hundre år!

10 Farlig avfall Innherred Renovasjon samlet inn 857 tonn med farlig avfall i 2010 via gjenbrukstorgene. Dette gjelder impregnert og kreosotbehandlet trevirke, maling, lakk, lim og PCB-vinduer. 10 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 Husholdningene På grunn av deponiforbudet ble kun 0,6 % av avfallet levert til deponi i Innherred Renovasjon oppnådde en materialgjenvinningsgrad på 67,8% og en energigjenvinningsgrad på 31,6% for Innbyggerne er flinke til å kildesortere, men vi ser at de aller fleste har mer å gå på. Særlig kan mengden matavfall i restavfallet reduseres, og mer plast kan også sorteres ut. Innherred Renovasjons abonnenter kvittet seg i 2010 med 466 kg avfall hver. Avfallsmengdene har gått ned de siste tre årene, totalt ca 7% siden toppåret Dette gjenspeiler en nasjonal trend, men nedgangen er ikke stor og forklares ofte med finanskrisens påvirkning. PAPP/PAPIR OG PLAST - BLÅ DUNK Det ble samlet inn 6712 tonn fra den blå dunken, derav 588 tonn plast. Papir og plast utgjør 30,5 % av innsamlet mengde husholdningsavfall, eller omregnet 78 kg per innbygger. Avfallet fra blå dunk materialgjenvinnes og inngår i produksjon av nye produkter. MATAVFALL - BRUN DUNK Det ble samlet inn 6841 tonn matavfall, noe som utgjør 37% av innsamlet mengde husholdningsavfall. Innbyggerne har levert 79 kg matavfall hver. Dette er en svak nedgang som i hovedsak skyldes at kvister og greiner ikke lenger kan gjenvinnes sammen med matavfall. Hageavfall må nå leveres direkte til gjenbrukstorgene. Matavfall leveres til Ecopro sitt anlegg i Verdal. RESTAVFALL - GRØNN DUNK Det ble samlet inn 6006 tonn restavfall, noe som tilsvarer 32,5 % av innsamlet mengde husholdningsavfall. Dette tilsvarer 69 kg per innbygger og er en økning på 5 kg pr innbygger fra Restavfallet energigjenvinnes ved forbrenning i varmesentral. IR-FAKTA IR-FAKTA LEKSVIK KOMMUNE Areal: 430 km 2 Innbyggere: Abonnent, husholdninger: Abonnent, hytter: 774

11 Makuleringsmaskin. I 2010 behandlet Retura kg med hemmelige dokumenter i vår makuleringsmaskin. Maskinen kan ta både ringpermer og arkivbokser slik at du slipper å plukke dokumentene ut før makulering. Ferdig makulert papir gå til energi biobrensel. Vi har et lukket innsamlingssystem med bytte av låste beholdere. Alt personale som arbeider med makulering er sikkerhetsklarert. Gjenbrukstorgene Innherred Renovasjon har 11 gjenbrukstorg, som i 2010 betjente over besøkende fra husholdningene. Besøket på gjenbrukstorgene er stadig økende og fra 2009 har antall besøkende steget med Til sammen har alle besøkende levert tonn avfall. Det betyr faktisk at våre abonnenter leverer mer til gjenbrukstorgene enn det som hentes hjemme hos dem selv. Over 50% av avfallet fra Innherred Renovasjon tas nå inn på gjenbrukstorgene, og viser at dette er en svært populær tjeneste for våre abonnenter. Det gjenspeiles også på kundetilfredshetsundersøkelser, der gjenbruktorgene er den tjenesten som trekker opp gjennomsnittsskåren - og dermed Innherred Renovasjons totale omdømme. Kroner Tonn Behandlingskostnad pr. kg. husholdsningsavfall Sum hentet i husholdninger Sum levert gjenbrukstorg Total mengde husholdsningsavfall 11 INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE ASK - LEKSVIKS KOMMUNEBLOMST Et ordtak sier at når eik kommer før ask, så blir det plask, og kommer ask før eik, så bringer sommeren steik. Men bøkene sier at asken nesten alltid kommer sist...

12 Ja, slik er det. Altså altså Hva skjer med avfallet? 12 IR KONSERN ÅRSMELDING 2010 I Trøndelag har vi flere aktører som driver med gjenvinning, og dermed behøver ikke avfallet fra Innherred Renovasjon å fraktes over lange avstander for å få nytt liv. Både restavfall, papp/papir, matavfall, EE-avfall og trevirke tas hånd om lokalt og ressursene utnyttes også av næringslivet i regionen. Her er en oversikt over hva som skjer med avfallsfraksjonene vi tar i mot. RESTAVFALL Restavfall som hentes hjemme hos husholdningene forbrennes i Heimdal varmesentral i Trondheim. Energien utnyttes til oppvarming av husstander knyttet til fjernvarmenettet i Trondheim. En del restavfall fra gjenbrukstorgene sendes til forbrenning i Sundsvall i Sverige. PAPP/PAPIR OG KARTONGER Leveres i hovedsak til Norske Skog Skogn og Peterson Ranheim for produksjon av nye papirprodukter. PLAST Gjenvunnet plast kan brukes som råstoff i ny produksjon av plastprodukter som f.eks. plastbøtter, leker og fleecegenser. Plasten fra norske husholdninger sendes til anlegg i Tyskland som har spesialisert seg på husholdningsfraksjoner og har høy materialgjenvinningsgrad. ISOPOR (EPS) Komprimeres og sendes til materialgjenvinning. Blir til nye plastprodukter. ORGANISK AVFALL Leveres til Ecopro sitt anlegg i Verdal. Der foredles det organiske avfallet til grønn energi og næringsrike jord- og gjødselprodukter på en miljømessig forsvarlig måte. Produksjon av gass, strøm. EE-AVFALL OG HVITEVARER Plukkes fra hverandre og miljøsaneres hos Weee Recycling på Melhus. Miljøfarlig stoff destrueres, plast og metall gjenvinnes og kan brukes til å lage nye produkter. TREVIRKE, KVISTER OG GREINER Rent trevirke og kvister/greiner fra hageavfall kuttes opp med flishugger på anlegget på Mule og brukes som biobrensel. Impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall, og sendes til Solør Bioenergi som har spesialisert seg på energigjenvinning av slikt trevirke. METALL Leveres til ulike mottaksanlegg. Materialgjenvinning. GLASSEMBALLASJE Sendes til Norsk Glassgjenvinnings anlegg i Fredrikstad. Her blir glass og metall sortert og gjenvunnet til nytt råstoff. Brukt glass blir blant annet til ny emballasje, isolasjon, veifyllinger og glassbetong. Materialgjenvinning. KLÆR OG SKO Innsamlede klær og sko hentes av U-landshjelp fra folk til folk (UFF). FARLIG AVFALL Sendes til sluttbehandling i godkjente anlegg, bl.a. til Renor i Akershus, Batteriretur i Horten, Franze-foss Gjenvinning i Eide m.fl. Emballasje kvernes, vaskes og sendes til materialgjenvinning, mens det brennbare farlige avfallet blir energigjenvunnet. Farlig avfall spesialhåndteres og sendes til godkjente anlegg. En god del energi- og materialgjenvinnes. IR-FAKTA IR-FAKTA FROSTA KOMMUNE Areal: 75 km 2 Innbyggere: Abonnent, husholdninger: 940 Abonnent, hytter: 1.126

13 Ja, slik er det. Altså altså Nedgravde og bunntømte containere Renslig, pent og ryddig NEDGRAVDE CONTAINERE Innherred Renovasjon tilbyr nå en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve avfallscontaineren befinner seg under bakkenivå, i et nedgravd fundament. Dette er plassbesparende, estetisk penere og gir mindre lukt. Containerne er utrustet med tilgangskontroll og automatisk måling av fyllingsgrad. Alle brukere får sin egen elektroniske nøkkelbrikke. I forhold til vanlige avfallsdunker representerer nedgravde containere en stor forbedring i utemiljøet en unngår rot og misbruk i mye større grad. Adgangskontrollen stopper også uvedkommende fra å benytte containerne. Innherred Renovasjon ønsker med dette systemet å tilby funksjonelle løsninger for brukerne i forhold til betjening, hygiene, servicenivå, arealbruk og sikkerhet. og én for restavfall. For husholdningsavfall er dette aktuelt i borettslag/ sameier med 25 eller flere tilknyttede boenheter. Undergrunnsbaserte avfallssystemer egner seg også godt for kommunale avfallspunkt, oppsamlingsplasser for hytterenovasjon o.l. I 2010 ble 47 nedgravde containere satt i drift. Forventningene for 2011 er at det totalt blir 100 nedgravde containere. BUNNTØMTE CONTAINERE Bunntømte containere er en annen type container som kan erstatte dunker og tradisjonelle containere. Dette er en løsning for borettslag med færre enn 25 tilknyttede boenheter. Bunntømte containere er en renere og ryddigere løsning enn vanlige containere og dunker. Med liten åpning unngår man mye rot og feilsortering, og en risikerer ikke at avfall faller ut eller at containerne velter. nok til at en bil med kran kan komme seg inn til dem. Bunntømte containere finnes i flere størrelser, fra 1,5 til 5 kubikkmeter. Abonnementprisen på disse vil avregnes i forhold til tidligere abonnement i borettslaget, og det vil ikke tilkomme noen ekstra utgifter ved bytte av system. Innherred Renovasjon ønsker å bytte alle de store dunkene på 660 liter over til bunntømte containere. Det vil være enklere for kundene å kaste avfallet siden lokket er mindre og lettere. I tillegg vil det bli en bedre estetikk og mindre flyveavfall. For renovatørene vil en av fordelene være at man slipper tunge løft. God HMS er viktig for våre renovatører. 13 INNHERRED RENOVASJON RETURA IR BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE Én oppsamlingplass består av 3 containere - én for matavfall, én for papir Bunntømte containere krever fri løftehøyde på noen meter, samt plass NORSK TIMIAN - FROSTAS KOMMUNEBLOMST Anvendelsesområdene for norsk timian (kryptimian) samsvarer for en stor del med vanlig timian (Thymus vulgaris), nemlig ved fordøyelsesbesvær og plager knyttet til luftveiene. Urten kan brukes innvortes ved dårlig fordøyelse, mye tarmgass, kolikk, diaré, mageog tarmkramper, og ved lever- og gallebesvær. Den brukes også ved smertefulle menstruasjoner, og som et menstruasjonsfremkallende middel. Kryptimian er ellers urindrivende, sterkt desinfiserende og sopphemmende. Den er et fint middel mot hoste og slimdannelser i luftveiene, og kan anvendes ved en rekke forskjellige sykdommer i åndedrettsorganene, som forkjølelse, influensa, bronkitt, bihulebetennelse, katarr, tørrhoste og dårlig ånde.

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no ÅRSMELDING REGNSKAP 2011 Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no INNHERRED RENOVASJON Inderøy Leksvik Frosta Malvik Levanger Stjørdal Selbu Meråker Verdal IR-FAKTA Renovasjonstjenesten

Detaljer

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 213 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 3 Miljøsertifiseringer... 3 Organisasjonsoversikt... 4 Avfallsmengdene 213... 5 Utdrag fra IR-selskapenes

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE Vi tar imot tingene du ikke lenger vil ha, så andre kan se potensial i dem. Gjebruksbutikken, Heftingsdalen ÅRSRAPPORT Se potensial!, 2 1 0 2 Dalenveien 347, 4849

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. www.soir.no :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding er:

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22. 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 B I R ÅRSRAPPORT 2001 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 I N N H O L D 3 24 timer med BIR 6

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Alexsander 7 år Glødende fantasi gir kreative eksplosjoner. Vi har snakket med fremtiden

Detaljer

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar)

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar) Årsmelding Vi lika bæst å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... 2007 (Martin og Bæstefar) Folkestyrte samfunnstjenester for Salten Iris er et varemerke for avfallshåndtering i Salten. folkestyrte

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 Innhold 3 Kunden i fokus 6 Slik skaper vi verdier 8 Dette er BIR 9 Våre kunder bestemmer 12 Årsberetning 16 Regnskap 20 Regnskapsprinsipper 22 Noter 29 Revisjonsberetning

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Innhold

Eierandeler i andre selskap. Innhold Årsrapport 2006 Innhold Eierandeler i andre selskap...side 02 Nøkkeltall 2006...side 02 Direktøren har ordet...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning...side 05 HMS&K...side 08 Husholdningsavfall...side

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 Å R S R A P P O R T INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 28 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 1 LøsnIVAR 12 DRIFTSRAPPORT 28 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 STYRETS BERETNING 2 REGNSKAP 28 Resultat 24 Balanse

Detaljer

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID ÅRSMELDING 2012 TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID 1 STØTTE TIL RØRPROSJEKT SJEKKER SORTERINGEN 2 REMIKS MILJØPARK AS VIKTIG SAMFUNNSBYGGER VI SER DET STADIG. Vi har gjort oss selv tydeligere og våre tjenester

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

Representantskapet Sak 1-2015 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014

Representantskapet Sak 1-2015 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr: 975 804 569 Antall innbyggere: 108 886 Antall abonnenter: 41 132 Antall hytterabonnenter: 3 597 Omsetning: 95 930 961 Returpunkter: 87 Gjenvinningsstasjoner:

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer