Underlagsdokument for. Avfallsplan Steinkjer, Verran og Snåsa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa"

Transkript

1 Underlagsdokument for Avfallsplan Steinkjer, Verran og Snåsa 1

2 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har etablert kommunale samarbeid hvor Steinkjer kommune driver en felles renovasjonsordning for husholdningene i de tre kommunene. Formålet med å utarbeide en avfallsplan er å definere rammer og retningslinjer for kommunal renovasjon i kommunene basert på mål og visjoner i kommunenes klima- og energiplaner. Renovasjonsvirksomheten retter hovedfokus mot miljøaspektet, brukervennlighet/ innbyggertilfredshet og økonomi. Rammebetingelsene for avfallshåndtering er fastsatt i nasjonalt lovverk, der også EUs regelverk er ivaretatt. Kommunenes kommuneplan og klimaplaner fastsetter mål som avfallsvirksomheten kan bidra til å nå. Videre er målsettinger på avdelingsnivå hensyntatt i planen. Geografi og innbyggertall har stor betydning, samt lokale bestemmelser fastsatt i felles renovasjonsforskrift. Planen er bygd opp slik at de første 6 avsnittene er felles for alle tre, mens avsnitt 7 er spesifikt for hver enkelt kommune og ivaretar de kommunespesifikke utfordringene innenfor renovasjon. Forurensningsloven krever konsesjon for å samle inn og behandle avfall. Steinkjer kommune driver mottak/anlegg iht. konsesjoner fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Konsesjonen omfatter både returpunkter, gjenvinningsstasjoner, deponi og omlastingsstasjon på Tranamarka i Steinkjer kommune. Siste avfallsplan var Kommunedelplan for avfall , godkjent av kommunestyret Målsettingene er evaluert i ny avfallsplan. 2

3 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 2.1. EU-mål og nasjonale mål EU-direktiv om avfall 2008 fastsetter generelle nasjonale gjenvinningsmål innen 2020: Mål om 50% materialgjenvinning av glass, metall, papir og plastavfall. Mål om 70% materialgjenvinning av BA-avfall (bygg og anlegg). EU's mål om 50% gjenvinning innen 2020 spesifiserer ikke om dette gjelder material- eller energigjenvinning. I rammedirektivet av 2008 nyttes begrepet "produkt" om ulike avfallsfraksjoner, dette for å bedre mulighet for import og eksport av gjenvinnbart avfall over landegrensene. Norsk avfallspolitikk er lovfestet i Forurensningsloven av 13. mars 1981 med tilhørende avfallsforskrift (2004). Stortingsmelding nr 44 ( ), nr 26 ( ) samt EUdirektiv av 2008 gir de nasjonale rammene. I tillegg gir geografi, innbyggertall og demografi ulike utfordringer, samt at lokale bestemmelser som er gitt i renovasjonsforskriften. Nasjonalt foreligger det følgende resultatmål innenfor avfallspolitikk: 1. Avfallsveksten skal vera lågare enn den økonomiske veksten. 2. Om lag 75% av avfallet skal gå til gjenvinning 2010, med ei videre opptrapping til 80% (medrekna energigjenvinning): Mengden avfall til gjenvinning skal aukast til eit samfunnsøkonomisk og miljømessig rett nivå. 3. Farleg avfall skal handterast forsvarleg, og anten gå til gjenvinning eller sikrast nasjonal behandingskapasitet. Hensynet til både lokalt, nasjonalt og globalt klima og miljø bør være styrende for de valg som foretas innenfor avfallssektoren. Dette bør også gjenspeile seg i den lokale avfallsplanen. Avfallspyramiden nyttes som overordnet prinsipp, der fokus på avfallsreduksjon kommer først, så gjenbruk. Forbud om deponering av nedbrytbart avfall kom , og det er krav til uttak av metangass fra alle deponi. Deponiet på Tranamarka har konsesjon i deponiklasse to, med en mengde på 2000 tonn pr år. 3

4 2.2 Kommunale planer og forskrifter. Lokale rammebetingelser Det er ulike utfordringer knyttet til renovasjonsløsninger for sentrumsområder, sentrumsnære områder type byggefelt, og spredt bebyggelse på landsbygda. Antall boliger i tettstedene øker, mens det synker noe utenfor. Behovet for å kunne gi tilpassede hentetilbud er økende. Antall fritidsboliger øker betydelig i kommunene, og de fleste hytteeiere bor utenfor regionen. Det er økt tilflytting av utenlandske borgere. Her ligger utfordringer både i forhold til informasjon og kulturelle forskjeller. Lange avstander og kildesortering av flere fraksjoner gir utfordringer i forhold til økonomisk og miljømessig gevinst. Avveining mellom hva som skal kildesorteres, hva som skal bringes til returpunkt og hva som kan sentralsorteres er under stadig utvikling og vurdering. Renovasjonsforskrifter og instrukser. Plikter og rettigheter til avfallsløsning og pålegg av gebyr må være hjemlet i lov eller forskrift. Hver av de tre kommunene vedtar egen renovasjonsforskrift, der hovedinnholdet er likt men hver kommune kan spesifisere enkeltpunkter som gjelder bare for den enkelte kommune. Det er etablert kontaktforum som består av rådmenn i de tre kommunene, dette forumet tar opp behov for endringer og utvikling, og samordning av disse. Saker av politisk betydning fremmes av administrasjonen i hver kommune for eget hovedutvalg / formannskap og/eller kommunestyre. Hvert år fastsetter kommunestyrene gebyr for renovasjonstjenestene i den enkelte kommune i et gebyrvedtak. Kommuneplan for Steinkjer Som overordnet mål for kommunens virksomhet er følgende vedtatt. Steinkjer skal være et godt sted å vokse opp og bo for alle kommunens innbyggere, og attraktiv for tilflytting og nyetablering. Bygdenes og småbyens fortrinn skal tas i bruk og utvikles slik at de bidrar til et meningsfylt og skapende liv, i et åpent og inkluderende miljø basert på likeverd, mangfold og toleranse. Innenfor denne rammen skal mangfold, kreativitet og entreprenørskap vektlegges, både i utviklingen av Steinkjersamfunnet som helhet og i den næringsmessige verdiskapningen. Denne utviklingen skal være basert på bærekraftig ressursutnyttelse. I kommunens egen virksomhet skal det legges vekt på effektivitet og kvalitet i forvaltning og tjenesteyting, og på åpenhet, tilgjengelighet og dialog overfor innbyggere og brukere. 4

5 Samhandling på tvers av tjenesteområder og forebyggende arbeid skal vektlegges sterkt. Steinkjerprofilens grunnholdninger skal gjenspeiles i de ansattes og folkevalgtes ord og gjerninger. Planen har ikke noe punkt som går direkte på den tjenesten som omtales i avfallsplanen ut over det generelle kravet om effektivitet og kvalitet i tjenesteyting. Dette ser søkt ivaretatt i det videre arbeid med avfallsplan. Kommunedelplan Klima- og energi Steinkjer kommune ( ) Visjon: Steinkjer kommune vil ta en pådriverrolle i klimadugnaden gjennom aktiv samhandling i lokalsamfunnet. Hovedmål: "Steinkjer kommune skal bidra til å gjennomføre de nasjonale klimamål ved å ta tak i sin andel av sektorvise utslipp, som foreslått i SFT s nasjonale tiltaksanalyse for Dette tilsvarer en utslippsreduksjon på 25% i forhold til dagens nivå." Planen drøfter i liten grad klimaeffekten av avfallshåndtering ut over utslipp knyttet til energi og transport. Mariusbilen. 5

6 3. Evaluering av dagens ordninger 3.1 Kildesortering og innsamling Kommunene har pr. i dag henteordning for matavfall, restavfall, papir/papp/kartong og plastemballasje. Hver husstand har enten egne beholdere for hver avfallstype, eller det er samarbeid om felles beholdere. Det er i stor grad kunden selv som bestemmer om de vil ha egne beholdere eller delta i samarbeid. I de tilfeller kommunen har pålagt samarbeid hentes beholdere i avfallsbuer. Der samarbeidet er etter eget ønske må beholdere trilles fram på tømmedag. Det er også tilfeller der kommunen løser opp eksisterende samarbeid, dette som oftest på grunn av overfylte beholdere og forsøpling. Oppløsning initiert av kommunen skjer først etter at deltakere i det aktuelle fellespunktet har fått flere henvendelser og muligheter til å forbedre forholdet. Liten fellesbu som fungerer godt. Matavfall hentes hver 2. uke. En del kunder har avtale om å enten drive hjemmekompostering av matavfall, eller bruke gjødselkjeller. Andelen slike avtaler reduseres årlig. Det foretas tilsyn på hjemmekompostering ca hvert 3 4 år. Avtaler om bruk av gjødselkjeller sjekkes opp mot enhet Landbruk for å sikre at gjødselkjelleren er i aktiv bruk. Det er et absolutt krav at gården har egne husdyr i fjøset, ellers vil kasting av matavfall i gjødselkjeller medføre økt fare for utøy (rotter etc). Fra 2012 ble det mulig å levere matavfall i plastposer. Det har derfor i perioden fra våren 2012 fram til høsten 2013 vært gjort forsøk 6

7 der kundene ble oppfordret til å benytte emballasje som allerede finnes i husholdningen til innpakking av matavfall. Dette viste seg å medføre uakseptabel stor grad av feilkasting dvs posene var sortert i kjøkkenbenk, men ble kastet i feil beholder. Det innføres derfor egne plastposer til matavfall. Eksempel på hva som leveres i matavfall. Papir hentes hver 4. uke. Det er enkelte kunder som har valgt å ikke ha egen beholder for papir, de ønsker å benytte container på nærmeste returpunkt. Det blir stadig færre av disse. Plastemballasje samles inn hver 6. uke. Da kan kundene legge fram så mange sekker de har behov for. Det skal brukes gjennomsiktige, perforerte sekker. Dette for både å sikre at det ikke legges ut sekker med restavfall, og for å kunne komprimere sekkene uten at de sprekker. Kildesortering består i dag av følgende avfallstyper: Matavfall Restavfall Papp/papir Plastemballasje I gjennomsnitt har hver husstand tømming av beholdere/henting av sekk 61 ganger pr år. Det er krav til abonnenten at beholdere settes fram til offentlig veg på tømmedag. 7

8 Tilleggstjenester. Det er mulig å søke om henting ved husvegg der gangavstand ikke overstiger 20 meter. Dette benyttes i noen grad, både av abonnenter som har fysisk problem med å bringe beholdere til vegkant, og av abonnenter som normalt er borte på tømmedag. Likedan kan det søkes om henting ved kjøring på privat veg, det er her en del forutsetninger som må være på plass. Det må inngås skriftlig avtale med alle husstander som ligger langs den private vegen, og alle disse må omfattes av henteordningen. Krav til vegstandard for slik henting er fastsatt i kommunenes forskrift. Det er i tråd med "lov om gebyrfinansierte tjenester" beregnet en pris på slike ekstratjenester. Prissetting er i tråd med lignende tilbud i andre renovasjonsordninger. Dette er et tilbud som dekker behov for enkelte grupperinger, og bør også være det videre framover. Dersom det blir stor etterspørsel vil det kunne medføre økt investeringsbehov. Derfor bør slike tjenester fortsatt være unntak og ikke regel. Slik renovasjonsordningen er dimensjonert i dag kan det teoretisk være inntil 5 % av husstandene pr rute som har slik tilleggstjeneste uten at dette medfører behov for ruteendring. Hytte- og fritidsrenovasjon Ordningen for hytter og fritidsboliger ble etablert i Steinkjer og Snåsa i Det er etablert mottak for slikt avfall på returpunkt i kommunene, der det sorteres i papp/papir og glass/metall. Resten kastes i låst container merket "Restavfall hytter og fritidsboliger". Denne er låst og kundene har egen nøkkel. Container for hytterenovasjon. Verran har ikke vedtak på slik renovasjon. 8

9 Innsamling. Innsamling i distriktet foregår med biler som har to kammer, det vil si at det hentes to avfallstyper samtidig. Dette er miljømessig bra, men gir utfordringer i forhold til at mange tror det ikke er vits i å sortere "for det går i samme haugen uansett". Det er behov for kontinuerlig informasjon. I Steinkjer sentrum samles avfallet inn med bil med et kammer. Dette på grunn av at det er behov for å komme fram i trange gater, noe som begrenser størrelse på bilen. Bilparken har i tillegg til biler med et eller to kammer også to ulike tømmeløsninger. Det er biler med "arm" på høyre side (sidelaster) der renovatøren styrer tømming av beholder fra sjåførplass. Bruk av sidelaster forutsetter at beholder står på vegkant med lukeåpning mot vegen. Dette er en effektiv måte å renovere på, og en slik bil med to kammer kan tømme opp til beholdere på en dag. Det er også sidelaster med et kammer. Biler med tømming i bakkant (baklaster) nyttes der det er mange store beholdere, store fellespunkt, borettslag osv. Disse må betjenes av to mann, og er slik sett mer ressurskrevende. Sidelaster vil nyttes så langt som mulig, da dette er en god løsning både miljømessig og sett fra et HMS-synspunkt i forhold til belastning på de ansatte. Det vil likevel være behov for baklastere, da disse nyttes til tømming av containere. Alle renovasjonsbilene er dekorert av barnehagebarn. Det utlyses konkurranse når ny bil kjøpes inn. Prinsessebilen, den første som ble dekorert på denne måten. 9

10 Andre innsamlingsordninger Farlig avfall I samarbeid med Veglo Miljøservise AS arrangerer enhet Renovasjon årlig aksjonsdager med innsamling av farlig avfall. Det etableres mottak i lokale grendesentra der folk kan komme og levere alle typer farlig avfall fra husholdningene. Det er noe som har vært praktisert i flere år, og er godt kjent. Alle husstander får flygeblad i posten før aksjonen. Her kommer det inn store mengder årlig. Det kan være aktuelt å utvide dette til fr eks to ganger pr år, her vil tilbakemeldinger fra samarbeidspartner og innbyggere styre utviklingen. Vårpussaksjon Aksjonen er et tilbud til alle Vel-foreninger i kommunene. Det sendes ut brev til alle i vårt register med tilbud om gratis container. Denne settes ut på avtalt dato og står et døgn. Velforeningene arrangerer da dugnad for å rydde i fellesområdene og langs veger og stier. Her er det enkelte ganger større mengder annet avfall, det er tydelig at ledig plass er nyttet til fr eks kjeller- eller garasjerydding. Dette tas opp med den vel-foreningen det gjelder i hvert enkelt tilfelle. En utfordring er også at mange borettslag tar kontakt for å få gratis container. Det er ingen planer om å innfri dette, da borettslag kun rydder eget område, slik alle andre huseiere gjør. Samarbeidet med velforeningene er et stort positivt bidrag til felles beste. 3.2 Returpunkt Det er i Steinkjer 27 returpunkt, i Verran 3 og i Snåsa 3. De fleste har containere for både papp/papir, glass/metall og tekstiler. I Snåsa har alle returpunkt container for hytterenovasjon, mens 16 av punktene i Steinkjer har dette. Det er punkter i Steinkjer sentrum som ikke har slik container. Returpunkt på Mære. 10

11 På alle returpunkt er det gjort avtale om rydding, frekvens varierer med erfaringer på behov, og med årstiden. I Steinkjer utføres dette av Arbeidssentralen, i Verran av Jekta og i Snåsa av utestyrken i kommunen. På de største returpunktene ryddes det 3 ganger pr uke i sommerhalvåret. Dette kommer i tillegg til den rydding som foretas når containere tømmes. For å holde et akseptabelt nivå på returpunktene er det dessverre nødvendig med slik ordning. Det er blitt en del bedre etter at returpunktene ble mer synlige, men ulovlig gjensetting av avfall er fortsatt et problem. Flere selskaper ser i dag på muligheten for å sette opp trådløs kameraovervåkning på returpunkt, da dette er en problematikk over hele landet. Utfordringen med slik løsning vil være å få tillatelse fra Datatilsynet, og det at slikt billedmaterialet ikke er godkjent som bevis i en eventuell sak. Det vil også generere store kostnader, både på investeringer og drift. Tiltak må vurderes fortløpende. Returpunktene har vært og er under oppgradering. Dette er et prosjekt som går over noe tid, da asfaltering koordineres med annet anleggsarbeid i nærheten. Det foregår jevnlig oppussing og utskifting av containere, og det er satt ut nye containere for Fretex på de aller fleste returpunktene. Arbeidet vil foregå kontinuerlig i planperioden. Inngjerding av returpunkt er ikke aktuelt, da dette genererer skjulested for forsøpling. Det kan være aktuelt på en del returpunkt å enten plante mindre busker, eller sette ut blomsterkasser. 3.3 Gjenbrukstorg Det er et bemannet gjenbrukstorg i hver kommune med mottak for farlig avfall, plast, restavfall, papir/papp/kartong, glass og metallemballasje, skrapjern, trevirke, hageavfall, EE - avfall m.v. Her er det fri levering av ordinære mengder ordinært avfall fra husholdningene. Hver av de 3 samarbeidende kommunene har eget gjenbrukstorg. På torgene i Snåsa Semsøra og i Verran Bratreitøra, er det mottak kun for husholdninger. Mottak for næringsavfall er for alle tre kommuner Tranamarka i Steinkjer. Standard på torgene er at de skal være asfaltert, det skal være avstengt utenom åpningstidene og det skal være rundkjøring. De skal også være bemannet i åpningstiden. Det skal være godt skiltet slik at det er lett å finne riktig container. Kundene skal få informasjon om sortering og videre behandling. Det skal også være mulighet for å få levert ting til gjenbruksutsalg. 11

12 Semsøra på Snåsa var ferdig oppgradert 25. juni Åpningstider er onsdager 15 17, og torsdager Torget ligger inne på kommunens område som disponeres av Teknisk drift. Det bemannes med ansatte derfra i åpningstiden. Torget har mottak for alle ordinære fraksjoner fra husholdninger, og det holdes rent og ryddig til enhver tid. Torget på Semsøra. Bratreitøra i Verran var ferdig oppgradert Åpningstider er onsdager 14 18, torsdager 9 12 og annenhver lørdag Dette driftes av Jekta AS, og ligger i tilknytning til området som disponeres av Teknisk drift. Ansatte på utestyrken i Verran har ansvar for å "pakke etter" i containere, og for brøyting og strøing på gjenbrukstorget. Torget på Bratreitøra. 12

13 Gjenbrukstorg på Tranamarka sto ferdig i 1. oktober Dette er åpent hver dag fra kl Onsdager er det åpent til kl Mandager i perioden uke 18 uke 36 (mai september) har også åpningstid til kl Torget på Tranamarka. Torgene er avstengt utenom åpningstid, dette betyr at vi har god kontroll på bruken av disse. Det er i all hovedsak tilsyn, informasjon og rydding som er arbeidsoppgavene for betjeningen. Åpningstiden er noe ulik, dette er tilpasset innbyggerantallet i hver kommune. Behandlingskostnader er tatt inn i renovasjonsgebyret. Dette forutsatt at det sorteres ved levering. Det er en del utfordringer ved slik løsning, det er ikke alltid godt sortert i svartsekker som leveres inn. Det er under overveielse å legge ut gjennomsiktige sekker på de stedene som i dag leverer ut sekker for plastemballasje, og kreve at disse skal nyttes ved levering av restavfall på gjenbrukstorg. Det vil da være godt synlig dersom noe legger elektrisk avfall i slik sekk, noe som avdekkes jevnlig gjennom plukkanalyser. Det er vanskelig å få forståelse for at fri levering gjelder ordinære mengder ordinært husholdningsavfall. Enkelte oppfatter at privatpersoner kan levere hva som helst fritt, og klager fr eks på at det må betales for å levere store mengder bygge- og rivningsavfall. Det er også trolig en del mindre bedrifter som leverer under henvisning til at det er fra husholdning. Det oppfordres til at brukbare ting leveres på gjenbruksutsalget. Det arbeides for å få etablert tett samarbeid mellom gjenbruksbutikken Raubua på Tranamarka, Jekta sin gjenbruksbutikk i Malm, og et tilsvarende utsalg som er under planlegging i Snåsa sentrum. 13

14 Tranamarka i Steinkjer er i tillegg til å være gjenbrukstorg for kommunens innbyggere også mottak for alt næringsavfall som leveres fra de tre kommunene. Dette fordi det ikke er installert vekt verken på Bratreitøra eller på Semsøra, og det kan da ikke gis rett pris og dokumentasjon på leveranser. Det er også gjenbruksstasjon, der sortering og omlasting foregår, og deponiet ligger her. (se pkt 4.3 Deponering) Alle oppgaver på Tranamarka utføres av egne ansatte. Besøk på Tranamarka. Krav til sortering vil til enhver tid være avhengig av hvilke nedstrømsløsninger som er tilgjengelige. Dette betyr at kravet til informasjon er stort, og vil trolig bra være økende framover. Bransjen påvirkes av utviklingen innenfor klima- og miljøforskning, og det stilles skiftende krav og forventninger til alle aktører. Det betyr videre at ting endres raskt, og dette gir store utfordringer i forhold til langsiktig planlegging. 14

15 4. Utfordringer og muligheter Renovasjonsbransjen er i rask endring, og det kommer stadig nye løsninger og sorteringsmuligheter. Derfor er det viktig at en langsiktig plan har fokus på mål, mens løsninger for å nå disse målene må kunne justeres og tilpasses i takt med endringer i bransjen Avfallsreduksjon bransjens ansvar? Avfallspyramiden setter klart avfallsforebygging øverst. Her vil alltid økonomiske forhold og den enkeltes holdning være avgjørende. Det er vanskelig å se at dette er noe bransjen kan styre i særlig grad. Holdningsskapende arbeid drives kontinuerlig, særlig mot barn og unge. Avfallspyramiden Avfallspyramiden illustrerer avfallsbransjens prioriterte satsningsområder i det viktige arbeidet med å ta hånd om den den store mengden avfall vi produserer. Det legges til rette for å få samlet inn mest mulig slik at det kan tas hånd om på en miljømessig optimal måte, og slik at minst mulig avfall kommer på avveie. Avfallsreduksjon. I vårt velferdssamfunn med stadig økende forbruk er dette en formidabel utfordring. Mindre forbruk, større fokus på kvalitet på det vi kjøper, mindre emballering og mere ombruk ville kunne gi de beste bidragene. Vi er opptatt av å øke bevisstheten om dette blant kommunenes innbyggere. Bransjen som helhet gir innspill både til produsenter og til politiske myndigheter. Dette ivaretas gjennom Avfall Norge, hvor de aller fleste aktørene i markedet er medlemmer. Endringer i produksjonsprosesser, transportmønster og emballasjebruk vil gi en mer effektiv bruk av råvarer og energi, og er tema som bransjen gir innspill på. 15

16 Økonomi Tabellen under viser total mengde avfall fra husholdninger i perioden Her kommer resultat av finanskrisen i 2009 godt fram, med en betydelig avfallsreduksjon. Dette er i tråd med bransjens erfaringer bedret økonomi i den enkelte husstand påvirker forbruket og derigjennom også avfallsmengde. Økt kjøpekraft gir økt avfallsmengde. Avfallsveksten har gjennom flere år vært større enn både folkevekst og økonomisk vekst (målt som Brutto Nasjonalprodukt). Tonn år 2008 år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 Samlet mengde for alle tre kommuner. Det er i 2012 en liten nedgang i total mengde avfall. Dette er i tråd med tendensen i resten av landet. Tabell s 22 viser at det var en liten økning i mengde til materialgjenvinning, mens mengde til energigjenvinning gikk litt ned. En av årsakene kan være etablering av gjenbruksutslaget Raubua i mai Mengder som går gjennom dette er det ingen mulighet til å veie slik at det med sikkerhet kan sies å være del av forklaringen. Holdninger. Å hindre at avfall oppstår er vanligvis det beste miljøtiltaket. Avfall Norge organiserer også nasjonale kampanjer for å bevisstgjøre den enkelte. Enhet Renovasjon deltar i disse kampanjene. Også lokalt gjøres tiltak for at den enkelte skal være seg bevist på sitt bidrag i miljø-og klimautfordringene, både lokalt, nasjonalt og globalt. Makten ligger hos den enkelte forbruker. Skal målet om avfallsreduksjon nås bør de gode miljøvalgene være like attraktive 16

17 som de mindre gode. Det er i dag mye fokus på gjenbruk / ombruk, og det har fått en positiv klang også i media. Dette er med å gjør holdningsskapende arbeid enklere, særlig blant ungdom. Informasjon Enhet Renovasjon retter i stor grad holdningsskapende arbeid mot barn og unge. Ren informasjon rettes mot husholdningen som helhet. Det nyttes mange kanaler, både nett, aviser og postkasser. I forhold til barn er det spesielt besøk i barnehager og tegnekonkurranser i forhold til bildekorasjoner som genererer kontakt. Det å få besøk av en renovasjonsbil i en barnehage er svært populært, og alle nye biler navnsettes med stor festivitas og ordføreren i spissen. Slike hendinger dekkes av lokalavisene og gir positiv medieomtale. Navnsetting av Bamsebilen. Videre har enhet Renovasjon tilbud om informasjonsopplegg for 4.klassene, der det først er en teoretisk gjennomgang på skolen. Så dekkes buss til Tranamarka der sortering av alle avfallstyper kan besiktiges. Barna får et godt innblikk i hva som skjer med det avfallet som kastes i beholderne hjemme og på skolen, og tilbakemelding fra foreldre forteller om økt bevissthet hos barna. Også for 8. klassetrinn er det lignende tilbud. Videregående skoler er en større utfordring å få innpass i, mens det er årlig opplegg på HINT for klasse med natur og miljø på timeplanen. Disse oppleggene har bevissthet om forbruk som hovedtema, med "Noen skal arve jorden" som overskrift. 17

18 Det sendes ut noe informasjon i postkasser, men dette skjer stadig sjeldnere. Postens distribusjonsruter stemmer ikke med kommunegrenser, og dette gir utfordringer for uadressert informasjon. Det er derfor kun unntaksvis at slik utsending organiseres. Det nyttes i stadig større grad informasjon på internett. Enhet Renovasjon har egen side på hjemmesiden til Steinkjer kommune. Både til Snåsa og Verran kommune har link til denne på sine hjemmesider. Også Steinkjer kommunes Facebook-side nyttes til info. Samarbeid med lokalavisene er godt. Disse nyttes til standard annonsering, og i 2013 også til et målrettet informasjonsopplegg. Det kan være aktuelt å videreføre et tilsvarende opplegg i noe mindre skala framover. Bruktutsalget Raubua har egen Facebook-side. 4.2 Ombruk og materialgjenvinning Begrepene ombruk og gjenbruk nyttes delvis om hverandre. Med materialgjenvinning menes at en avfallsfraksjon brukes til produksjon av en ny vare. Begge disse omfattes av statistikkbegreper "materialgjenvinning". I forhold til andre trinn i avfallspyramiden ombruk er det gjort mye i form av god tilgang til Fretex-beholdere, etablering av gjenbruksutslaget "Raubua" og samarbeid med gjenbruksutsalg både i Verran og etter hvert i Snåsa. Fretex. Steinkjer kommune renovasjon har et omfattende og godt samarbeid med Fretex på innsamling av klær for ombruk. Folk er flinke til å levere og vi ser at mengden klær øker fra år til år. Prognosen for 2013 er framskrevet på bakgrunn av tall pr 1. halvår 18

19 tonn År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Leveringer til Fretex. Fra mai 2010 ble det satt ut nye containere for innsamling til Fretex. De containerne som sto ute tidligere var i stor grad hentet inn, da de jevnlig var utsatt for innbrudd og hærverk. Ordningen ble da at tekstiler kunne leveres på STAS, på Bygdesentralene i Beistad og Stod, samt på alle gjenbrukstorg. Dette var lite tilfredsstillende, og med tilbud om nye containere ble det en betydelig økning i innsamlet mengde. Det er nå satt ut container bl a ved brannstasjon på Nordsia. Det er likevel fortsatt mottak ved STAS like ved. Resultatet var noe overraskende, det kommer inn like mye på STAS som tidligere, mens det kommer leveranser i containeren på returpunktet i tillegg. Dette viser at det fortsatt er et behov for flere slike leveringspunkter rundt om kring. I første omgang vil alle returpunkt få Fretexcontainer, så vil generelt behovet for flere returpunkt vurderes fortløpende. Raubua Bruktutsalget "Raubua" på Tranamarka er godt besøkt og stadig flere leverer godt brukbare gjenstander her i stedet for å kaste dem, og bidrar til økt ombruk. Butikken tilbyr møbler, utstyr og pyntegjenstander samt klær fra Fretex. Fra oppstart mai 2012 har dette blitt et mye brukt tilbud både for de som ønsker å levere og for de som ønsker å kjøpe. Allerede andre sommer er utsalget utvidet med telt på ca 40 kvm for å kunne ha et bredere utvalg. 19

20 Materialgjenvinning. Nye varer blir produsert av materialer fra gjenvunnet avfall. I dag gjelder dette i første rekke metaller, glass, papp / papir samt forskjellige typer plast. Sorteringen av avfallet rundt omkring i hjemmene er bestemmende for hvor mye vi klarer å gjenvinne. Det meste av papir og papp forhandles gjennom REKOM (megler der Steinkjer kommune er medeier). Her varierer prisene på verdensmarkedet fra måned til måned. Det har i lengre tid vært jobbet med å få til et sorteringsanlegg i tilknytning til Norske Skog på Skogn. Slik markedet er i dag har denne prosessen blitt lagt på is, og det er usikkert hvordan dette håndteres videre. Det er i stor grad Trondheim Renholdsverk (TRV) sitt sorteringsanlegg som nyttes i region Midt som også omfatter store deler av Nordland. Det lages nytt papir og ny papp av gjenvunnet papir / papp. Metaller kommer inn via to hovedkanaler. Det ene er levering til containere for glass- og metallemballasje. Her kommer store deler av ordinær småmetall fra husholdninger. Større metallgjenstander leveres på gjenbrukstorgene. For metallemballasje er videre håndtering organisert gjennom Grønt Punkt Norge (GNP) og deres avtaler med produsenter. De store metallgjenstandene selges på kortsiktige avtaler i markedet, da det her er viktig å følge med hvem som til hver tid kan gi best pris. Av gjenvunnet metall lages fr eks armeringsjern, mens glass blir til nye glassprodukter eller til isolasjonsmatter. Plastemballasje samles inn i gjennomsiktige, perforerte sekker. Her er mengden økende, men det er enda en del å gå på her før innsamlet mengde er på landsgjennomsnitt. Det forutsettes at plasten er "slikkepottren", altså ikke inneholder store mengder matrester. Her må det til mer informasjon. En del husstander har for høy terskel for å legge lett forurenset plastemballasje i sekken, det legges i restavfall isteden. Det går med ca to kilo olje til å lage en kilo plast, og med tanke på at ca 6 % av verdens olje og gassproduksjon går med til plastproduksjon er nok de fleste enige i at det er lurt både økonomisk og miljømessig å gjenvinne plast. Man bør tenke globalt og handle lokalt. For hvert tonn plastemballasje som materialgjenvinnes spares ca. 840 kg CO2-ekvivalenter. Kommunene Snåsa, Verran og Steinkjer leverte i ,6 % av husholdningsavfallet til materialgjenvinning. Det er fortsatt et potensiale til å øke dette gjennom enda bedre sortering av glass/metall, papp /papir og ikke minst plast. 20

21 tonn Plast Mat papp/papir farlig avfall tekstiler Utsortert til materialgjeninning i perioden Sortering og nedstrømsløsninger. Deponering. Avfallsdeponier kan påvirke grunnvann, elver, bekker og vegetasjon i nærområdet, og på den måten spre uheldige og farlige stoffer i naturen. Steinkjer kommunes deponi på Tranamarka har godkjent bunntetting og oppsamling av sigevann. Det tas jevnlig prøver for å kontrollere deponiets eventuelle påvirkning i nærområdet. Tidlig på 2000-tallet ble det deponert flere tusen tonn husholdningsavfall årlig på Tranamarka. Nå deponeres kun avfall som det ikke på noen måte er mulig å gjenvinne, i all hovedsak ikke brennbart avfall. For husholdningsavfall utgjør dette ca 2% av total avfallsmengde, tonn. Deponiet har en beregnet levetid på ca 25 år som forkortes når større mengder legges dit. Metangass tas ut av deponiet gjennom et brønnsystem. Avsetning til etterbruksfond er for husholdningene justert tilsvarende mengde som legges på deponi. 21

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 1. INNLEDNING...18 2. RAMMEBETINGELSER...18 2.1. Nasjonale føringer... 18 2.1.1. Nasjonale prinsipper og mål... 18 2.1.2. Virkemiddelbruk

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Vedlegg 1 Organisering og innsamling av husholdningsavfall i dag Vedlegg 2 Rammebetingelser Vedlegg 3 Evaluering av avfallsplan 2006-10

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no ÅRSMELDING REGNSKAP 2011 Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no INNHERRED RENOVASJON Inderøy Leksvik Frosta Malvik Levanger Stjørdal Selbu Meråker Verdal IR-FAKTA Renovasjonstjenesten

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2012-2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG... 6 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020... 8

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID ÅRSMELDING 2012 TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID 1 STØTTE TIL RØRPROSJEKT SJEKKER SORTERINGEN 2 REMIKS MILJØPARK AS VIKTIG SAMFUNNSBYGGER VI SER DET STADIG. Vi har gjort oss selv tydeligere og våre tjenester

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar)

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar) Årsmelding Vi lika bæst å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... 2007 (Martin og Bæstefar) Folkestyrte samfunnstjenester for Salten Iris er et varemerke for avfallshåndtering i Salten. folkestyrte

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets

Detaljer