Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St. Olavs Hospital"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St. Olavs Hospital""

Transkript

1 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" Dato Mars 2012 Utarbeidet Øivind Spjøtvold Kontrollert Hege Gaustad Oppdragsansvarlig Øivind Spjøtvold Et selskap i Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon wwwnorsasno

2 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BESKRIVELSE AV RIVEPROSJEKTET 5 21 BYGNINGER SOM INNGÅR I RIVEPROSJEKTET 5 22 GJENNOMFØRING AV RIVEARBEIDENE 7 3 FORBEREDELSER OG PLANLEGGINGSFASE 8 4 KONTRAHERINGSFASE KONTRAKTSMODELL ANBUDSGRUNNLAG 10 5 SAMHANDLINGSPERIODE HVORFOR SAMHANDLINGSPERIODE Tema i samhandlingsperioden Erfaring med samhandlingsperioden 14 6 ERFARINGER FRA RIVEARBEIDENE REDUKSJON AV ULEMPER KNYTTET TIL STØV, STØY OG RYSTELSER Bakgrunn og krav Erfaringer SIKRING MOT NABOBYGG OG GANGTRAFIKK LOGISTIKK OG TRAFIKK BRANNSIKRING MILJØKARTLEGGING OG UTARBEIDING AV MILJØSANERINGSBESKRIVELSE GJENNOMFØRINGSPLAN RIVING AV HØYBLOKKA AVFALLSPLAN OG OMBRUK KONTAKT OG AVKLARING MED MYNDIGHETER 27 7 OPPSUMMERING 28 VEDLEGG Vedlegg 1: Riveetapper Byggefase 1 og Byggefase 2 Vedlegg 2: Litteraturliste

3 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 2

4 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 3 1 INNLEDNING St Olavs Hospital i Trondheim (tidligere Regionsykehuset i Trondheim eller RiT) skal bygges ut med til sammen m 2 brutto gulvareal i tidsperioden Prosjektet omfatter ved siden av bygging av nye sykehusbygg også riving og ombygging av eksisterende bygninger samt omlegging av infrastruktur og andre arbeider for klargjøring av tomt Helsebygg Midt-Norge (HBMN) er prosjektorganisasjonen som på vegne av Helse Midt-Norge RHF skal forestå utvikling, planlegging og utbygging av St Olavs Hospital i Trondheim, på nåværende sykehusområde på Øya St Olavs Hospital er også en universitetsklinikk, og Helse Midt-Norge RHF er byggherre også for Statens universitetsarealer Nærmere informasjon om utbyggingsprosjektet finnes på HBMN's hjemmesider wwwhelsebyggmidtno Rivingen av eksisterende sykehusbygg er gjennomført i flere etapper og entrepriser i perioden fra 1998 til 2011 Den siste og desidert største riveetappen har vært "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" Prosjektet ble ferdigstilt i mai 2011 og riveprosjektet betegnes som "Norges største riveprosjekt " grunnet både størrelse, kompleksitet og miljøkrav Det har derfor vært stor interesse fra mange hold om akkurat dette riveprosjektet, og HBMN ønsker derfor å dokumentere erfaringene med planlegging, gjennomføring og resultater gjennom foreliggende evalueringsrapport De som har deltatt med innspill i evalueringen har vært HBMN, entreprenør og rådgiver HBMN har satt høye miljømål til gjennomføring av riveprosjektene og har bestemt at alle riveprosjektene skal gjennomføres som miljøvennlig riving Med miljøvennlig riving menes at selve rivearbeidene skal gjennomføres så skånsomt som mulig i forhold til omgivelsene, og at man identifiserer og tar ut alle helse- og miljøskadelige stoffer fra bygningsmassen før man prøver å ombruke og materialgjenvinne mest mulig av inventar, bygningsdeler og materialer

5 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 4 Sentrale aktører i prosjektet har vært: Ansvarlig HBMN: Utbyggingssjef for infrastruktur og riving, Bjørn Remen Prosjektleder HBMN: Prosjektleder for infrastruktur og riving, Svein Wiggen Rådgiver for miljøsanering og riving: COWI AS/Norsas AS v/ miljørådgiver Øivind Spjøtvold PCB-kartlegging av bygninger NGU v/ Rolf Tore Ottesen Riveentreprenør: Arbeidsfellesskapet PeWe Dokken AS v/ Tor Kringler (PL, Dokken) og Oddvar Steinsholt (PGL, PeWe) Følgende tema er vurdert og omtalt i foreliggende evalueringsrapport: Miljøvennlig riving - Miljømål Miljøkartlegging og sanering av helse- og miljøfarlige stoffer Reduksjon av nærmiljøulemper Rivemetode Anbudsprosess Samhandlingsprosess Økonomi Gjenbruk og gjenvinning Det henvises til vedlegg 1 som viser oversikt over bygninger som er revet i tidligere riveprosjekter Disse prosjektene omtales ikke nærmere i foreliggende rapport, men det kan opplyses om at alle disse prosjektene er gjennomført i praksis på samme måte og med omtrent samme resultat som høyblokk-prosjektet som omtales her

6 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 5 2 BESKRIVELSE AV RIVEPROSJEKTET 21 Bygninger som inngår i riveprosjektet Prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg" er planlagt gjennomført som en totalentreprise og omfatter riving av bygninger og konstruksjoner som angitt i Tabell 1 nedenfor Det henvises også til Bilde 1 og 2 på neste side, som viser oversiktsbilder av bygningene som inngår i riveprosjektet Blokk nr Navn Etasjeareal (m 2 ) Riveavfall (tonn) 07 Fødeavdelingen Skade-akutt, AMK Røntgen-avdelingen Lunge-/Nevrokiravd Lunge-/Infeksjonsseksj Høyblokk Nord Høyblokk Midt Høyblokk Sør Klinisk kjemisk Intensiven Operasjon og auditor Røntgenarkiv Operasj-/sterilsentr Framtidens operasjst Avfallsterminal Sparebrua Ny Selbu-brakke Brakkerigg vest for Bl Rød kontorrigg SUM Tabell 1: Oversikt over bygg som er revet

7 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 6 Bilde 1: Bygninger som er revet Bilde er tatt fra nord-nordvest Bilde 2: Oversikt over anleggsområdet og situasjonen ved oppstart Bilde er tatt fra vest

8 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 7 22 Gjennomføring av rivearbeidene Alle riveprosjektene ved St Olavs Hospital gjennomført i regi av HBMN, er utført etter prinsippene om miljøvennlig riving Med miljøvennlig riving menes at man legger vekt på at rivingen gjennomføres så skånsomt som mulig i forhold til omgivelsene (spesielt sykehuset), samtidig som det legges vekt på stor grad av ombruk og gjenvinning av riveproduktene Riveprosjektene gjennomføres i hovedsak på følgende måte: 1 Sikring, rigging og drift av anleggsområde 2 Avstenging av strøm, telefon, vann, avløp og eventuelt andre forsyningsledninger (utført av Helsebygg) 3 Fjerning av inventar og etterlatte effekter 4 Miljøsanering, dvs fjerning av materialer med helse- og miljøskadelige stoffer, som for eksempel PCB og annet farlig avfall 5 Fjerning av innvendige installasjoner, isolasjon og bygningsmaterialer 6 Demontering av takkonstruksjon 7 Nedriving av råbygg 8 Bortkjøring og håndtering av riveavfall 9 Fjerning av kjellervegger, fundamenter, bunnledninger og stikkledninger 10 Vurdering og eventuell opprydding av forurenset grunn 11 Planering og overlevering Helsebygg har en overordnet målsetting om at minst 95 % (vekt) skal ombrukes eller gjenvinnes på en eller annen måte Dvs at maks 5 % skal gå til godkjent deponi for restavfall På de første riveprosjektene var kravet til ombruk og gjenvinning satt til 90 %, men avfallsregnskapene fra disse prosjektene viste resultater på ca 95 %, og kravet på høyblokkprosjektet ble derfor satt til 95 % Det er ønskelig med mest mulig høyverdig ombruk/gjenvinning, og løsningene rangeres i følgende rekkefølge: 1 Ombruk (produktet brukes om igjen med den funksjonen den har hatt, for eksempel ombruk av vinduer og dører) 2 Materialgjenvinning (for eksempel knusing av betong som igjen benyttes som bygningsmateriale eller til oppfylling av områder som skal bebygges) 3 Forbrenning med energigjenvinning Sluttdisponering av riveavfall innen kategori 1-3 vil inngå i 95 %-kravet Når det gjelder kategori 2 ovenfor, vil levering av avfall til avfallsdeponi for inert avfall ikke defineres som gjenvinning, forutsatt at dette ikke er en del av en oppfylling eller underlag for noe som skal bygges og dermed erstatter byggematerialer produsert av jomfruelige materialer På alle riveprosjektene er det utarbeidet avfallsregnskap som viser mengden av de ulike fraksjonene, og hvordan disse mengdene er blitt behandlet og hvor de er levert

9 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 8 3 FORBEREDELSER OG PLANLEGGINGSFASE Forberedelser og planleggingsfasen for riving av Høyblokka omfatter en rekke tema og forhold, og av de viktigste tingene kan følgende nevnes: Erfaring fra tidligere utredninger og riveprosjekter Det er bla utarbeidet to hovedplaner og det er gjennomført flere studier av mulige rivemetoder for høyblokka Metodene som er vurdert er sprengning, kutting av høyblokka i store seksjoner og nedheising ved hjelp av kran samt mer tradisjonelle metoder som omfatter små og store rivemaskiner Det henvises til litteraturliste i vedlegg for nærmere detaljer Utarbeidelse av såkalte Kulturminnerapporter For hver bygning er det utarbeidet en rapport som kalles "Bygningshistorisk arkiv" Rapportene er utarbeidet av arkitektfirmaet Eide & Egeland AS Kravet om disse rapportene er forankret i vedtektene til reguleringsplanen for området, hvor det bla henvises til "Sintef's Kulturminneutredning RIT bygningsmiljø" Rapportene beskriver eksisterende situasjon, historikken til bygget samt arkitektoniske forhold Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) hvor fokus var å identifisere hva rivingen kunne medføre av uønskede hendelser og ulemper overfor sykehuset som skulle være i full drift med minst mulig forstyrrelser Det henvises til rapporten "ROS-analyse riving av Høyblokka" datert , utarbeidet av PTL En del av de tingene som kom opp i ROS-analysen ble tatt inn i anbudsgrunnlaget for riveentreprisen I forbindelse med hele sykehusprosjektet, som omfatter riving, bygging av nye sykehusbygg og omlegging av infrastruktur over flere år, ble det lagt ned mye arbeid i utarbeiding av faseplaner, trafikkruteplaner og riggplaner Dette har vært svært viktig, og helt klart en suksessfaktor, for å få gjennomført en vellykket riving og nybygging samtidig som eksisterende sykehus skulle drives uten forstyrrelser Kartlegging av PCB i bygg som skulle rives NGU ble engasjert for å kartlegge bygningsmassen for PCB i maling, puss og fuger Det ble tatt en rekke materialprøver av byggene og 151 prøver ble analysert for PCB Det henvises til NGU Rapport "Kartlegging av PCB i bygg som skal rives ved St Olavs Hospital, Trondheim" datert Kunnskap om PCB-innhold i bygningsmassen var en viktig del av anbudsgrunnlaget for riveentreprisen Vurdering av brannsikring av bygningsmassen Det ble engasjert rådgivingsbistand knyttet til hvordan man kunne opprettholde tilfredsstillende brannsikring av bygningsmassen fra og med utflytting og til byggene var ferdig revet Det henvises til rapporten "Høyblokk og tilliggende bygninger - Brannsikkerhet i rivingsperiode" utarbeidet av COWI datert

10 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 9 Stavne Gård KF v/ ReBygg har i forbindelse med alle riveprosjektene hatt avtale med HBMN om å få demontere installasjoner og utstyr som en del av den arbeidstreningsvirksomheten som de driver ReBygg har derfor vært inne på de fleste byggene og utarbeidet en liste over inventar og utstyr som de har planlagt å demontere i egen regi Denne lista inngikk i anbudsgrunnlaget slik at entreprenør på forhånd hadde oversikt over det ReBygg skulle demontere St Olavs Hospital, Allmennteknisk avdeling, utarbeidet et notat med opplysninger om bygningsteknisk utstyr (VVS, elektro, automatikk etc) som fantes i byggene En del av dette skulle Allmennteknisk avdeling ta ut selv, mens fjerning av resterende utstyr måtte riveentreprenøren ta inn i sine priser Notat datert 3 mars 2009 utarbeidet av St Olavs Hospital som beskrev hvor man hadde identifisert rom, arealer og utstyr som måtte desinfiseres før oppstart riving, samt at det ble gitt anbefaling om verneutstyr som måtte benyttes ved riving av disse arealene For å kunne ombruke mest mulig av eksisterende møbler, innredninger og medisinteknisk utstyr ble det definert et eget prosjekt, "Avhendingsprosjektet", som ble utført i regi av St Olavs Hospital Arbeidet bestod i å identifisere alt gjenbrukbart utstyr som ble kategorisert i følgende tre kategorier: a) Gjenbrukes i egen regi, dvs sykehuset, b) Kan gjenrukes av andre, dvs andre sykehus eller andre, og c) Står igjen, og overtas av entreprenør eller Stavne Gård Omlegging av infrastruktur Det var mye foreskjellig infrastruktur som gikk til, fra og gjennom bygningsmassen som skulle rives Etablering av ny infrastruktur, både permanent og midlertidig, ble et eget og omfattende prosjekt i forbindelse med hele sykehusutbyggingen Når det gjaldt bygg som skulle rives var det en generell forutsetning at all infrastruktur som gikk til, fra og gjennom bygningsmassen var utkoplet og lagt om på forhånd I tillegg skulle alle ledninger, rør og forbindelser fysisk kappes slik at riveentreprenøren kunne fjerne gjenværende "død infrastruktur" innenfor anleggsgjerdet på en trygg måte, både for seg selv og for sykehuset Samhandlingsperiode Etter at det var inngått kontrakt med riveentreprenør var det satt av 6-7 måneder til en samhandlingsperiode Det var i denne perioden et samarbeid mellom entreprenør, HBMN og rådgiver om følgende tema: 1 Reduksjon av ulemper knyttet til støy, støv og vibrasjoner 2 Sikring mot nabobygg og gangtrafikk, herunder kritisk grensesnitt mot Bevegelsessenteret 3 Logistikk og trafikk 4 Brannsikring 5 Supplerende kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer Miljøsaneringsbeskrivelse 6 Gjennomføringsplan for riving av høyblokk 7 Avfallsplan, som omfatter ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og disponering av restavfall 8 Kontakt og avklaring med myndigheter

11 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 10 4 KONTRAHERINGSFASE 41 Kontraktsmodell For prosjektet ble det valgt en gjennomføringsmodell med totalentreprise med en samhandlingsfase fra kontraktsinngåelse og fram til oppstart riving Som kontraktsbestemmelser ble Helsebyggs standard kontraktsbestemmelser for entrepriser lagt til grunn Prisen som ble gitt i anbudskonkurransen var i utgangspunktet ikke gjenstand for endring i samhandlingsfasen Hensikten med samhandlingsfasen var å få inn kompetansen til entreprenøren i planleggingsfasen, og dermed optimalisere gjenbruk i riveprosjektet, skaffe trygghet for gjennomføringen i forhold til fremdrift, miljøkrav, logistikk og sikkerhet mot nabobygg og et sykehus i drift Entreprenøren har vært prosessansvarlig for samhandlingssprosessene, mens HBMN, rådgiver, St Olavs Hospital og en del andre aktører har bidratt aktivt og konstruktivt for å utnytte felles kompetanse i optimalisering av suksessfaktorene i prosjektet Videre hadde entreprenøren ansvar for alle roller i forhold til Plan- og bygningsloven (SØK, PRO og UTF) 42 Anbudsgrunnlag Beskrivelse av anbudsgrunnlag Anbudsgrunnlaget besto av følgende teknisk underlag: Kort beskrivelse av byggene (19 stk) Tegninger (hovedsakelig byggtegninger) for bygg som rives NGU-rapport, PCB-kartlegging av bygg HMS-krav til utførelse, med bla krav knyttet til reduksjon av ulemper over for sykehuset Når det gjelder miljøkartlegging var det på forhånd gjort en kartlegging av PCB i bygningsmassen Den ble utført av NGU og det ble tatt prøver av maling innvendig og utvendig, puss og fuger

12 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 11 Alle anbydere hadde tilgang til byggene i anbudsfasen, og det ble foretatt flere befaringer og noen materialprøver Øvrig miljøkartlegging skulle utføres av valgt entreprenør som en del av samhandlingsfasen, dvs etter at kontrakt med entreprenør var inngått Evaluering av anbudene var basert på følgende kriterier: Pris 60 % Gjennomføringsplan 25 % Prosjektorganisasjonens kompetanse 15 % Diskusjon/evaluering Miljøsanering Under anbudskonferansen kom det kommentarer fra entreprenørene på at det ikke var gjennomført en fullstendig miljøkartlegging De mente at det var vanskelig å prise miljøsaneringsarbeidene uten at det på forhånd var gjennomført en miljøkartlegging Det var riktig nok gjennomført kartlegging av PCB i maling, puss og fuger, og resultatene herfra var svært viktig ved valg og prising av sluttdisponering av de tunge rivemassene HBMN's argumenter for å ikke fullstendig miljøkartlegge på forhånd var: Det hadde vært vanskelig å miljøkartlegge fullstendig mens sykehuset var i drift, og man måtte derfor uansett ha gjennomført en supplerende kartlegging etter at byggene ble fraflyttet PCB-kartlegging av byggene ble gjort på forhånd, og det var viktig for å kunne vurdere aktuell disponering av tungmassen som utgjør mesteparten av riveavfallet Det ble for øvrig gitt anledning til entreprenørene å befare byggene og foreta en vurdering av omgang av farlig avfall som måtte saneres Det å ikke miljøkartlegge fullstendig på forhånd og samtidig be om fast pris på miljøsanering, gir en større risiko for entreprenøren ved prissetting Det ble innhentet erfaring fra andre sammenlignbare riveprosjekter, og her lå kostnaden på miljøsanering på 5-10 % av total rivekostnad Ut fra dette vurderte HBMN at det utgjorde en relativ liten andel av totalsummen og dermed ikke så stor risiko for entreprenøren I anbudet som ble valgt utgjorde kostnadene på miljøsanering ca 5 % av totalsummen Det viste seg imidlertid at kostnaden til slutt utgjorde ca 11 % av totalkostnad Økningen skyldtes i hovedsak kostnad ved deponering av PCBholdig finstoff (0-10 mm) som var en restfraksjon etter knusing og sikting av gjenbruksbetongen For å unngå at farlig avfall skulle komme på avveie ville HBMN gjennomføre en kvalifisert kontroll på at miljøsanerings- og rivearbeidene gjøres forskriftsmessig Rådgiver ble engasjert i utførelsesfase for å påse at alt miljøskadelig avfall ble sanert og håndtert på riktig måte

13 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 12 HBMN og rådgiver hadde gjennom tidligere gjennomførte riveprosjekter, som hadde gått over en 10-års periode, opparbeidet god erfaring og kunnskap på gjennomføringsmodell, og følte derfor at valgt gjennomføringsmodell for riving av høyblokka var riktig Entreprenørenes synspunkter var som følger: Det var vanskelig på anbudsstadiet å få full oversikt over omfang av farlig avfall, både pga at sykehuset var i drift og at det var relativt kort tid tilgjengelig for så stor bygningsmasse Det var derfor vanskelig å prise miljøsaneringen Det virket unødvendig og ikke samfunnsøkonomisk, at flere entreprenører skulle drive supplerende miljøkartlegging i anbudsfasen Man kunne alternativt utarbeidet poster for aktuelle miljøsaneringsoperasjoner som dermed kunne prises i anbudet, og som ved utførelse kunne avregnes etter virkelig medgåtte mengder, mens resten av rivingen kunne gjøres opp etter fast pris som en totalentreprise Dette har vært praktisert på tidligere entrepriser i regi av HBMN Anbudsgrunnlaget generelt Bortsett fra ulike synspunkter på kapittelet om miljøsanering, mente entreprenøren(e) at det var et godt og entydig anbudsgrunnlag Det ble nevnt at alle grensesnitt var klart beskrevet, og spesielt det at all infrastruktur var utkoplet av HBMN på forhånd, var bra Videre var det positivt at det var satt av god tid til en samhandlingsfase hvor man kunne forberede seg godt før man startet fysisk riving Anbudspriser Det kom inn 4 stk anbud fra kvalifiserte riveentreprenører Prisene varierte fra ca 35 mill kroner eks mva til ca 47 mill kroner eks mva Med utgangspunkt i evalueringskriteriene som omfattet både pris, kompetanse og gjennomføringsplan, ble det besluttet å inngå kontrakt med arbeidsfellesskapet PeWe/Dokken De hadde også lavest anbudspris og kom samtidig best ut totalt i evalueringen

14 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 13 5 SAMHANDLINGSPERIODE 51 Hvorfor samhandlingsperiode 511 Tema i samhandlingsperioden Hensikten med samhandlingsperioden var å optimalisere gjenbruk i riveprosjektet, skaffe trygghet for gjennomføringen i forhold til fremdrift, miljøkrav, logistikk og sikkerhet mot nabobygg og et sykehus i drift Riveprosjektet var såpass stort og komplisert at det var hensiktsmessig for entreprenør å få tid til å forberede seg så godt som mulig Entreprenøren var prosessansvarlig for samhandlingsprosessene, mens HBMN, rådgiver, St Olavs Hospital og andre aktører bidro aktivt og konstruktivt for å utnytte felles kompetanse i optimalisering av suksessfaktorene i prosjektet Tema som ble jobbet med i samhandlingsperioden var: Tema 1) Reduksjon av ulemper knyttet til støv, støy og rystelser 2) Sikring mot nabobygg og gangtrafikk, herunder kritisk grensesnitt mot Bevegelse Resultatdokument Notat som angir metoder, tiltak, organisering og informasjon etc Plan/notat som angir hvordan man ville gjennomføre sikringstiltak overfor gangtrafikk og nabobygg generelt 3) Logistikk og trafikk Notat som angir hvordan og når uttransport av rivemasser skulle foregå 4) Brannsikring Notat som angir konkret løsning for brannsikring av bygningsmasse som skulle rives 5) Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer Miljøsaneringsbeskrivelse for alle bygninger Miljøsaneringsbeskrivelse som skulle rives 6) Gjennomføringsplan for riving av høyblokk Plan/notat som beskriver gjennomføring av riving av høyblokka 7) Avfallsplan, som omfatter ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og disponering av restavfall Notat som angir hvordan målsettingen om høy grad av ombruk og gjenvinning ble ivaretatt, og samtidig viser samlet avfallsdisponering for alt riveavfall 8) Kontakt og avklaringer med myndigheter Søknad om igangsettingstillatelse riving med nødvendige vedlegg og dokumentasjon

15 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 14 Det ble utarbeidet egne notat for hvert av temaene nevnt ovenfor, og til slutt ble alle notatene sammenstilt som en samlet rapportering av samhandlingsperioden For nærmere detaljer henvises til denne samlerapporten (se litteraturliste i vedlegg) 512 Erfaring med samhandlingsperioden Både byggherre og entreprenør mener at samhandlingsperioden, som gikk over 6-7 måneder, var nyttig fordi: For entreprenør ga dette en trygghet og modning mht valg av gjennomføringsmetoder, organisering, innkjøp av utstyr og avtale med underleverandører og avfallsmottak For HBMN ga det også en trygghet for at man var så godt forberedt som mulig før man startet det fysiske rivearbeidet Man kunne gjennomføre et større informasjonsmøte med StOlavs Hospital hvor bla entreprenør informerte direkte til alle ansatte om hvordan rivingen var planlagt gjennomført I tidligere gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyse var det identifisert potensielle ulemper og uønskede hendelser i forhold til selve sykehusdriften Resultatene herfra ble benyttet som et viktig underlag for planlegging av hvordan rivearbeidene kunne gjennomføres og hvordan man best mulig skulle ivareta en god kommunikasjon mellom sykehuset og riveprosjektet Man fikk etablert et godt samarbeidsklima mellom byggeherre, entreprenør, rådgiver og St Olavs Hospital før man startet fysisk riving Man fikk god tid i forhold til nødvendige avklaringer med byggesakskontor mht byggesøknad, og med fylkesmannens miljøvernavdeling mht disponering av lavkontaminerte PCBholdige masser Det henvises til tillatelse fra fylkesmannen vedrørende gjenbruk av rivebetong (se litteraturliste i vedlegg) Man fikk etablert et samarbeid med en entreprenør for et samtidig infrastrukturprosjekt som omfattet legging av VA-ledninger i samme område, og man fikk utarbeidet en felles riggplan i den forbindelse

16 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 15 6 ERFARINGER FRA RIVEARBEIDENE Det er valgt å presentere erfaringene fra selve rivearbeidene etter samme inndeling som temaene i samhandlingsfasen For hvert tema tas utgangspunkt i mål og krav, beskrivelse av planlagt løsning fra samhandlingsperioden, og til slutt erfaringer fra hvordan ting ble gjort og har fungert i praksis 61 Reduksjon av ulemper knyttet til støv, støy og rystelser 611 Bakgrunn og krav I forbindelse med ROS-analysen kom det fram bekymringer fra sykehuset i forhold til ulemper knyttet til støv, støy og vibrasjoner Spesielt støv-problematikken ble viet stor oppmerksomhet i ROS-arbeidet I anbudsgrunnlaget og rivekontrakten var det tatt inn krav til maksimalverdier og krav til målinger underveis I løpet av prosjektet ble man enig om å bearbeide ca tonn (knapt halvparten) av rivebetongen på stedet fordi den skulle gjenbrukes i forbindelse med opparbeiding av nye veger og plasser ved St Olavs Hospital Dette ble valgt ut fra en totalvurdering av miljø og økonomi En slik løsning innebærer selvsagt mer anleggsarbeid på tomta ved at man på stedet klipper ut armering fra betongen før den går gjennom et knuseverk og deretter siktes i ombrukbare steinfraksjoner Selve anleggsperioden ble ikke forlenget nevneverdig fordi man hadde plass til å gjøre arbeidet samtidig som man rev andre bygninger Erfaringene med dette arbeidet var at det genererte mindre støy og støv enn arbeidet med selve rivingen av byggene Planlagte tiltak mht støvebegrensning var: Informasjon skulle gis ved støvende arbeider Dialog med sykehuset som hadde mulighet til å varsle hvis ulempene ble for store Vurdere eventuell flytting av "sårbare" pasienter, for eksempel pasienter med nedsatt immunforsvar Bruk av vannslanger ved riving av betong- og tegl-konstruksjoner Ved ugunstige værforhold skulle arbeidene stoppes Oppfølging og kontroll av filter i ventilasjonsinntak hos omliggende bygg

17 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 16 Bruk av pukk på anleggsområdet for å unngå at kjøretøy skulle trekke med seg skitt og søle på veger i området I tillegg bruk av magnesiumklorid for å dempe støv fra veger som var tilsølt 612 Erfaringer Støy Det kom ikke klager på støy HBMN fikk imidlertid gjennomført støymålinger og støyberegninger i forbindelse med riving av Blokk 07 Føden i september 2010 Her ble det gjort målinger og beregninger i forhold til nærmeste boligbebyggelse som er Ragnhilds gt 4 og 6 Disse husene ligger i retning nord/nordvest for Blokk 07 Det henvises til rapport fra COWI AS Rapporten konkluderer med at utendørs støynivå er over grensen angitt i MD's retningslinje T-1442, men innendørs støynivå forutsatt normal fasadeisolasjon ligger under aktuell grenseverdi Støv Bilde 3: Riving av øvre del av Høyblokka Bildet er tatt fra vest mot øst og viser nordre del HBMN fikk gjennomført støvmåling i tre ulike perioder i tidsrommet november-desember 2010 Det henvises til rapport fra COWI AS datert I denne perioden foregikk det riving av betongskonstruksjoner (klipping av råbygg) og det var kaldt og tørt vær Målepunktene ble plassert nord på riveområdet, dvs i nærheten av Ragnhilds gt Det ble målt døgnmiddelverdier over grenseverdi (50 µg/m 2 ) for kun ett av heldøgnene av totalt 4 heldøgn Det antas at støv fra biltrafikk i området påvirket resultatene, men det antas at det største bidraget var støv fra rivingen Ved klipping av høyblokka var det en del støv i riveområdet Spesielt i perioden rundt årsskiftet var dette merkbart i forbindelse med at det da var tørt og kaldt vær Støv-

18 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 17 mengden ble imidlertid ikke vurdert å være større enn den var under måleperioden som var gjennomført like før Det ble derfor ikke gjennomført ytterligere støvmålinger Det ble i perioder dratt en del søl fra anleggsområdet ut på vegene i området Det ble derfor brukt feiemaskin kontinuerlig for å unngå støvplager, men i enkelte perioder kunne det være en del støv i lufta pga tilsølte veger Fasader på tilliggende sykehusbygg ble etter avtale med St Olavs Hospital vasket etter at rivearbeidet var avsluttet Det ble benyttet vannslanger som støvdempende tiltak i forbindelse med riving/klipping av betong I tillegg hadde de største rivemaskinene påmontert vannslange i enden av rive-armen, og det ble spylt fra bakken med brannslanger Arbeidene ble aldri stoppet pga store støvplager som skyldtes ugunstige værforhold I desember 2010 var det tre pasienter på Gastrosenteret (som ligger inn mot riveområdet) som fikk lungebetennelse pga aspergillusutbrudd Alle tre pasientene var innlagt på sykehuset for blodkreft og hadde nedsatt immunforsvar pga cellegiftbehandling All tre pasientene ble behandlet for lungebetennelsen Aspergillus er en sopp som man kan finne i bygninger, og det antas at kilden for soppen kunne være rivingen av høyblokka Dette var klart en alvorlig og uønsket hendelse Arbeidet med støvdemping ble intensivert etter dette samtidig som sykehuset fulgte opp sårbare pasienter tettere I ROS-analysen, som ble gjennomført tidligere og sammen med sykehuset, var denne typen uønsket hendelse identifisert Tiltakene som ble definert da var støvdemping av selve rivearbeidene, overvåking av filter for luftinntak samt at St Olavs Hospital skulle fortløpende vurdere flytting av sårbare pasienter Rystelser Det ble ikke registrert rystelser over grenseverdiene, men anleggsarbeidet ble stoppet en del ganger pga merkbare rystelser og vibrasjoner på Nevrosenteret Aktivitetene på Nevrosenteret er spesielt sårbare for rystelser da de bla utfører posisjonskirurgi her Det var i forbindelse med oppgraving av fundamenter i grunnen at disse rystelsene oppstod Problemet ble løst ved at man etablerte en tett dialog mellom Nevrosenteret og anleggsarbeidet, og avtalte når man kunne gjennomføre arbeider som kunne gi problematiske rystelser

19 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" Sikring mot nabobygg og gangtrafikk Bilde 4: Foran hovedinngangen til Høyblokka ved oppstart riveprosjekt Hele anleggsområdet var inngjerdet og det var gangtrafikk inntil og langs gjerdet rundt praktisk talt hele anleggsområdet Det var to porter inn til anleggsområdet, en port i sør-øst (ved hjørnet av Bevegelses- og Kvinne- og barn-senteret) og en port i nord-øst Ved hver port var det rondeller utstyrt med adgangskontroll for å unngå at det ikke kom fremmede inn på anleggsområdet Når anleggsområdet var på det største var det fortsatt gangveger langs anleggsgjerdet langs Nevrosenteret mot øst og langs Gastrosenteret mot vest Mot sør, langs Bevegelsesenteret var det i første fase etablert et anleggsgjerde langs søylerekke til Bevegelsessenteret, dvs gangbanen gikk under utkraget del av Nevrosenteret Ved riving nær anleggsgjerdet var det utplassert en person fra entreprenøren på utsida av gjerdet for å kontrollere at det ikke kom bygningsdeler over eller inn mot gjerdet Når det gjelder sikring mot nabobygg var dette spesielt aktuelt mot Bevegelsessenteret i sør i forbindelse med riving av høyblokka (Blokk 21), samt mot Akutt-hjerte-lungesenteret mot sør-vest i forbindelse med riving av "Framtidens operasjonsstuer" og Blokk 26

20 Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" 19 Bilde 5: Bilde tatt fra nord mot sør og viser bygningene som skal rives Bilde 6: Bilde tatt fra vest mot øst, og viser avstanden mellom Høyblokka og Bevegelsessenteret (se rød pil midt på bildet) Det ble vurdert ulike løsninger for sikring mot Bevegelsessenteret i forbindelse med riving av Blokk 21 (søndre del av høyblokka) Blokk 21 er vesentlig høyere enn Bevegelsessenteret og ligger bare 6,7 meter fra Bevegelsessenteret Faren for at biter av Blokk 21 kunne treffe Bevegelses-

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Tema: Riving og drift, kritiske aktiviteter forberedelser

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Tema: Riving og drift, kritiske aktiviteter forberedelser St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Tema: Riving og drift, kritiske aktiviteter forberedelser Bjørn Remen Norges største sykehusutbygging 226 000 kvm (brutto) - 10 års bygging 12,7 mrd

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI Miljøsaneringsbeskrivelse - Hvordan skal den utformes? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI 1 TEK 10 Innhold i miljøsaneringsbeskrivelse 2 Miljøsaneringsbeskrivelse hva er egentlig hensikten?

Detaljer

Voldsminde barnehage, takarbeider

Voldsminde barnehage, takarbeider Trondheim eiendom Voldsminde barnehage, takarbeider BILAG G ET - Krav relatert til påvirkning av ytre miljø Rev Dato Beskrivelse Sign Godkj 04.06.2012 Revidert tilpasset prosjektet Edvard Nordli Trondheim

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI Miljøsaneringsbeskrivelse - Hvordan skal den utformes? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI 1 TEK 10 Innhold i miljøsaneringsbeskrivelse 2 Miljøsaneringsbeskrivelse hva er egentlig hensikten?

Detaljer

GENERELT OM PROSJEKTET

GENERELT OM PROSJEKTET Utbyggingsenheten BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET Utbyggingsenheten Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 1.1 OPPDRAGETS OMFANG OG BAKGRUNN... 3 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 plikt til

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7 1/7 B 1 KRAVSPESIFIKASJON 1 BYGG 2 10 FELLES, RIGG OG DRIFT 2 10.0 Generelt 2 11 GYMSAL OG SFO, Sandesundsveien 53 2 11.0 Generelt 2 11.1 Hjelpearbeider VVS 3 11.2 Hjelpearbeider EL 3 12 MOTTAKSBARNEHAGE,

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

Dokumenttittel: Risikovurdering, SHA og Ytre miljø i bygg- og anleggsfase

Dokumenttittel: Risikovurdering, SHA og Ytre miljø i bygg- og anleggsfase PROJEKTERINGSGRUPPE PROSJEKT: Dokumenttittel: Risikovurdering, SHA og Ytre miljø i bygg- og anleggsfase 00 Anbud K200 28.06.2013 TE Rev. Beskrivelse Rev.dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Side

Detaljer

VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE

VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE Anbudsbeskrivelse Riveprosjekt - Totalentreprise Riving Vang gård, låvebygg og garasje Statkraft AS Dato: 19. april 2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Ytelsesbeskrivelse Riving Sløydsal Melbu Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Sløydsal Melbu skole Ytelsesbeskrivelse for utførelse av rivings arbeider. 1 GENERELT Omfang av rivearbeidene

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON 16.02.2017 Oslo Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Chr Helland Seksjon Tilsyn Seksjonsleder Øystein Andersen Gruppeleder Anya Therese Markus Gruppeleder

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe

Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe Silje Skogvold Fagtreff Forum for miljøkartlegging 10. februar 2016 Bakgrunn Ulik praksis rundt prøvetaking av betong/tyngre bygningsmaterialer Fagtreffet 16.

Detaljer

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst Overordnede mål for avfallshåndtering Statens vegvesen skal i følge Håndbok 211 om avfall: Kartlegge virksomhetens

Detaljer

Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging

Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging Høringsuttalelse til RAPPORT AV 26. MARS 2012 NESØYA SKOLE OG IDRETTSHALL SKOLEDRIFT I ANLEGGSPERIODEN 1 Innledning Denne deluttalelsen

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

D RIFTSPLAN Rokkberget masseuttak

D RIFTSPLAN Rokkberget masseuttak D RIFTSPLAN Rokkberget masseuttak Kommune: Steinkjer Driftsselskap: TG Grus AS Planlegger: Trønderplan AS Dato: 17.11.15 2 DRIFTSPLAN ROKKBERGET MASSEUTTAK INNHOLD 1. TILTAKET........... 3 1.1 TILTAKSBESKRIVELSE...

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi

Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi Utgave: 2 Dato: 20.08.2015 Tiltaksplan vedrørende flytting av avfall ved Heggstadmoen avfallsdeponi 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

LEIRFOSSVEGEN 9 MILJØKARTLEGGING OG RIVING

LEIRFOSSVEGEN 9 MILJØKARTLEGGING OG RIVING Utbyggingsenheten BILAG A ARBEIDSOMFANG LEIRFOSSVEGEN 9 MILJØKARTLEGGING OG RIVING Trondheim Kommune, Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGETS

Detaljer

Innholdsfortegnelse. HELIKOPTERSTØY St.Olavs hospital. Helsebygg Midt-Norge. Vurdering av innendørs støy fra helikopter ved naboer.

Innholdsfortegnelse. HELIKOPTERSTØY St.Olavs hospital. Helsebygg Midt-Norge. Vurdering av innendørs støy fra helikopter ved naboer. Helsebygg Midt-Norge HELIKOPTERSTØY StOlavs hospital Vurdering av innendørs støy fra helikopter ved naboer COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Hva har Gjenbruksprosjektet ført til for Statens vegvesens del? Eirik Øvstedal Utbyggingsavdelingen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hva har Gjenbruksprosjektet ført til for Statens vegvesens del? Eirik Øvstedal Utbyggingsavdelingen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva har Gjenbruksprosjektet ført til for Statens vegvesens del? Eirik Øvstedal Utbyggingsavdelingen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Gjenbruksprosjektets sluttseminar 14. mars 2006 Byggherrestrategien

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

RISIKOVURDERING Trondheim Trafikkstasjon SHA OG YTRE MILJØ M3 VEDLEGG 1

RISIKOVURDERING Trondheim Trafikkstasjon SHA OG YTRE MILJØ M3 VEDLEGG 1 RISIKOVURDERING VEDLEGG 1 Dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner i bygge- og anleggsprosjekter. Risikoanalysen skal følges

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune

Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune Innledning: Meldal kommune innbyr til anbudskonkurranse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger. Grefstad skole

Detaljer

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.:

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.: Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B 2013-02-28 003 F01 2013-02-28 For anskaffelse ED GBJ WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Overskuddsmasser. - gjenbruk og mellomlagring

Overskuddsmasser. - gjenbruk og mellomlagring Overskuddsmasser - gjenbruk og mellomlagring Forurensede gravemasser Forurensningsforskriften 2-5: «Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving Konkurransegrunnlag Del II A Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE Ny skole og idrettshall Rådgiver miljøsanering/riving Trondheim kommune Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 LADE SKOLE...

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) D 11 Rigg og drift D11.01 - Rigg og drift for totalentreprisen Totalentreprenøren medtar komplett rigg og drift for alle arbeider i prosjektet i henhold til

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Rambydalen pukkverk - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974 288 656 0235.0001.03 2012.099.I.FMOA 2012/16593 25/08-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA IVAR Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggefasen Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av arbeidene 2 3 Risikoanalyse 3

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Vedlegg 3 Deluttalelse Mulighetsstudie

Vedlegg 3 Deluttalelse Mulighetsstudie Vedlegg 3 Deluttalelse Mulighetsstudie Høringsuttalelse til RAPPORT AV 26. MARS 2012 NESØYA SKOLE OG IDRETTSHALL SKOLEDRIFT I ANLEGGSPERIODEN Ressursgruppen, herunder FAU (heretter omtalt som Ressursgruppen)

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT P-M-001 \\ios0d1e001\dokument\jkb\10220 norges bank - kjølesentral\05- rapporter\p-m-001 kartlegging av miljø- og helsefarlig

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3 Oslo kommune Plan - og bygningsetaten LMR ARKITEKTUR AS Rosenkrantz gate 15 0160 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): 201513458-5 Oppgis alltid ved henvendelse Dato: 18.12.2015 Saksbeh: Kristin Østerhus Arkivkode:

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Sandnes Tomteselskap Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Elvegata 15 Havnesjefens kontor Oppdragsnr.: 5162318 Dokumentnr.: 5162318-02 Versjon: E01 2016-04-28 Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap

Detaljer

Utvidelse administrasjonsbygg SNJ

Utvidelse administrasjonsbygg SNJ IVAR Utvidelse administrasjonsbygg SNJ Risikovurdering av ytre miljø Utarbeidet 27042015 Utvidelse av adm bygg på SNJ - Risikovurdering ytre miljø 2 / 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Beskrivelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

Hvordan kan vi hindre at overskuddsmasser blir et forurensningsproblem?

Hvordan kan vi hindre at overskuddsmasser blir et forurensningsproblem? Miljøvernavdelingen Hvordan kan vi hindre at overskuddsmasser blir et forurensningsproblem? Dialogmøte om avfall og forurensing, februar 2017. Anne Stine Garborg Zakariassen fmoaasz@fylkesmannen.no Regelverk

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging. Eirik Rudi Wærner Hjellnes Consult AS

Nyheter om miljøkartlegging. Eirik Rudi Wærner Hjellnes Consult AS Nyheter om miljøkartlegging Eirik Rudi Wærner Hjellnes Consult AS eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Prosjektering og tiltaks-klasser SAK10, kapittel 9; Tiltaksklasse 1 Bygninger med BRA større enn 100 m2

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Formål/sammendrag

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

EN BYGGHERRES PERSPEKTIV PÅ AVFALLSHÅNDTERING I SMÅ PROSJEKT

EN BYGGHERRES PERSPEKTIV PÅ AVFALLSHÅNDTERING I SMÅ PROSJEKT EN BYGGHERRES PERSPEKTIV PÅ AVFALLSHÅNDTERING I SMÅ PROSJEKT SVERRE MELVÆR ØGAARD PROSJEKTLEDER STATSBYGG VEST Agenda Litt om meg Litt om Statsbygg Statsbyggs miljøstrategi Utfordringer for Statsbygg Eksempler

Detaljer

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET Utbyggingsenheten Helsevakt Prosjektering BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET U:\500000\EUPU\Sykehjem_prosjekt\Helsevakt 204920\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.1 - kontrakter prosjektering\forprosjekt\bilag

Detaljer

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2...

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2... Oppdragsgiver: Malvik kommune Oppdrag: 524528 Prosjekt 4506 Hommelvik RA Dato: 2014-04-03 Skrevet av: Fjorden Kvalitetskontroll: Forbord HOMMELVIK RENSEANLEGG - FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Tomtealternativ

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

Beskrivelse av løsning/tiltak/ gjennomføring. Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Miljøhandlingsplan

Beskrivelse av løsning/tiltak/ gjennomføring. Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Miljøhandlingsplan MILJØOPPFØLGINGSPLAN FASE: FORPROSJEKT 1.1 Det skal utpekes en miljøansvarlig hos byggherre PD (HFHF) Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Eksisterende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Dronning Eufemias Gate Forurenset grunn - Kostnadseffektiv massedisponering SKANSKA

Dronning Eufemias Gate Forurenset grunn - Kostnadseffektiv massedisponering SKANSKA Dronning Eufemias Gate Forurenset grunn - Kostnadseffektiv massedisponering 1 1 Info om prosjektet Litt om konkurransen Gjenbruk og hva du må tenke på når du graver 2 4 Området i 2005 Dronning Eufemias

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Nye Sunndal. ved. Torstein Ottem

Nye Sunndal. ved. Torstein Ottem Nye Sunndal ved Torstein Ottem Aluminiumverket på Sunndalsøra Kai- og losseanlegg Kaikontor Verksted FoU Støperi Kontorer Støperi Hall A Hall B Tørrense- og gassvaskeanlegg Kontorer Su I-II Bolterenseanlegg

Detaljer

VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE

VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE 11. Juni 2014 AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN NANNESTAD KOMMUNE 2 (8) AVLØPSLØSNING VOLLUAGMOEN Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.:

Detaljer

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Agenda for møtet i dag Hvorfor

Detaljer

Inspeksjonsrapportnummer: I.MVAVA

Inspeksjonsrapportnummer: I.MVAVA Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Solvår Reiten, 38 17 66 79 Vår referanse: 2009/5114 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapportnummer: 2009.044.I.MVAVA Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET Utbyggingsenheten BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET U:\500000\EUPU\Sykehjem_prosjekt\Helsevakt 204920\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.3 - kontrakter utførelse\rivekontrakt\bilag A Generelt om prosjektet.docx

Detaljer

Riving av internatbygg

Riving av internatbygg Riving av internatbygg Øksnevad Videregående Skole Rogaland Fylkeskommune 25.01.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 1 Rigg og drift Side 1-1 1 Rigg og drift 1.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 1.2 AB2 FOIKRING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall - hvordan gjenvinne uten å spre forurensning? Rita Vigdis Hansen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Nyttiggjøring av avfall - hvordan gjenvinne uten å spre forurensning? Rita Vigdis Hansen, seksjon for avfall og grunnforurensning Nyttiggjøring av avfall - hvordan gjenvinne uten å spre forurensning? Rita Vigdis Hansen, seksjon for avfall og grunnforurensning Nyttiggjøring av avfall Hva er avfall? Avfallsdefinisjonen i 27: «Med avfall

Detaljer

MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING

MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING VI I BA GJENVINNING JOBBER HARDT FOR Å GJENVINNE KVALITETSTILSLAG FRA ASFALT OG BETONG BA Gjenvinning driver kommersielle gjenvinningsstasjoner

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong 2 - Mellomlagring av forurensete masser Skien 18.10.2012 Gunnar Djuvik, FMTE FYLKESMANNEN I TELEMARK Miljøvernavdelingen

Detaljer