HOLD NORGE RENT KONFERANSEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLD NORGE RENT KONFERANSEN 2011"

Transkript

1 Velkommen til HOLD NORGE RENT KONFERANSEN januar kl HOVEDTEMATIKK -!"#$%&'(#$)&'*+,$,$(#)(-'&'+*,$,$("*(#..$/%'*')+&$0,*%,1(*(2#$),3-4#$+5.6*')(*(7&",1(#)(6&')+(8/+1,'9(!"#$(&6"#$6*)(,$(.$#06,:,1 #)(7"&();5$("*3

2 OM HOLD NORGE RENT!#6%(2#$),($,'1(,$(,'('&+;#'&6(%<)'&%(:#1(=#$+5.6*')(*(%,1(#==,'16*),($#:(:,%(#==,'16*),(,1&1,$>(=$*"*66*),( #)(.E(=;,66,1(#)(",%(",*,$(#)(1<$*+1&11$&8+;#',$9(F(1*66,))(5'+8,$(!#6%(2#$),($,'1(E(0*%$&(1*6(&1(:,+1(:<6*)( &"=&66()E$(1*6(=#$+"&$6*)(0,7&'%6*')();,''#:(,1&06,$1,>(,==,81*",(*''+&:6*')+#$%'*'),$(#)(&1("*(#",$(1*%(8&'( $,%<+,$,(&"=&66+:,')%,',(*(2#$),9 Skape engasjement!#6%(2#$),($,'1+(7#",%=#$:e6(,$(e(+8&.,(,')&+;,:,'1(#)(8<''+8&.($<'%1(+.5$+:e6,1(#:(=#$+5.6*')(#)( &"=&66(.E(&"",*,9(!#6%(2#$),($,'1(+8&6(+/'6*));5$,(#)(58,(%,'(=$*"*66*),(*''+&1+,'(=#$(E($,%<+,$,(#:=&'),1 &"(=#$+5.6*')+.$#06,:,1>(58,(&'1&66(=$*"*66*),($/%%,&8+;#',$(+#:(0*%$&$(1*6($,',(=$*6<=1+G(#)('?$:*6;5#:$E%,$( 1<+,'(+:E(#)(+1#$,("E$$/%%,&8+;#',$($<'%1(#:(*(8#::<',',9 HE6,1(,$(#)+E(&1(!#6%(2#$),($,'1G8#'=,$&'+,'(:,%(<1%,6*')(&"(I<6686/.&(+8&6(06*(,1(E$6*)(&$$&'),:,'19 Min bit av Norge C'("*81*)('/+&1+'*')(*(JKLL(,$(1#(.*6#1.$#+;,81,$(*(,1(8/+1#:$E%,(#)(,1(*''6&'%+#:$E%,(:,%(=#8<+(.E( 77"(:&$*'(=#$+5.6*')(#)(=$*"*66*)(*''+&1+(*(&$0,*%,1(:#1(=#$+5.6*')(<'%,$(=,66,+(.&$&.6/A(H*'(M*1(&"(2#$),9( N$#+;,81,1(H*'(0*1(&"(2#$),(+8&6(+1*:<6,$,(1*6(&1(.,$+#',$(#)(#$)&'*+&+;#',$(1&$($/%%,&'+"&$(=#$(6#8&6,( #:$E%,$(06&'1();,''#:(<1"*86*'),'(&"(,'(%*)*1&6(8&$11;,',+1,(:,%(:<6*)7,1(=#$(E(:,6%,(=$&(#:(=#$+5.6*') #)(#$)&'*+,$,(=$*"*66*)(*''+&1+(*(+&:&$0,*%(:,%(8#::<',',>(*(1*66,))(1*6(<11,+1*')(&"(+#+*&6,(:,%*,$9 Hvem driver Hold Norge rent? (7&$(%,1(58#'#:*+8,(#)(;<$*%*+8,(&'+"&$,1(=#$(!#6%(2#$),($,'19(P,1<$+&:&$0,*%,1(QRRN( =<'),$,$(+#:(+,8$,1&$*&1(=#$(#$)&'*+&+;#','9(!#6%(2#$),($,'1+('E"?$,'%,(+1511,+.*66,$,(,$(>( H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1>(2#$+8(P,+/>(I$5'1(N<'81(2#$),>(C6$,1<$>(2#$+8(I6&++);,'"*''*')>(2#$+8( H,1&66);,'"*''*')(#)(M&11,$*$,1<$9(!#6%(2#$),($,'1G8#'=,$&'+,'(JKLL(+.#'+,+(+?$+8*61(&"(I$5'1(N<'81( 2#$),(#)(2#$+8(I6&++);,'"*''*')9

3 PROGRAM KSATK(G(LKA(KK LKAKK(G(LKALK LKALK(G(LKATU LKATU(G(LLAKK LLAKK(G(LJAKK LJAKK(G(LTAKK LTAKK(G(LTAUU LTAUU(G(LVAKK LV9KK(G(LWAKK Registrering og kaffe Velkommen Ved Håkon Jentoft, direktør i Avfall Norge Forsøpling, et problem vi kan og vil gjøre noe med Ved Erik Solheim, miljøvernminister Utdeling av Gullklypa 2010 Erik Solheim deler ut Gullklypa 2010!"#$%&$'"(()*+,-.&"#*-./"#01$.$.*-/*2#"#10$.$.*,0*-33.4&#0#/1".'$0&$(5 Innledning ved Pål Spillum, Klif. Ordstyrer: Peter Sundt, senior rådgiver i Mepex Consult. I panelet: Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftrådenes Landsforbund, advokat Hanne S. Torkelsen i KS-bedrift og Petter H. Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO Lunsj Presentasjon og diskusjon av ny rapport om marin forsøpling Ved Pål Inge Hals, rådgiver i Klima- og forurensingsdirektoratet og Bo Eide, Tromsø kommune Oppsummering Ved Nancy Sand, daglig leder i Retursamarbeidet LOOP Enkel servering for den som ønsker

4 OM FOREDRAGSHOLDERNE Erik Solheim, miljø- og utviklingsminister Er kjent for sitt internasjonale engasjement, ikke minst på miljøsiden. Solheim står miljøbevegelsen nær og den frivillige innsats i miljøarbeidet. Dessuten ønsker han også å ta tak i miljøsaker som!"#$%&'()%'*%"++),))%,-.%"/%!"*(0+#12/%'*%')%'$('3+'#%+4%5'))'6 Håkon Jentoft, direktør i Avfall Norge. Avfall Norge har vært initiativtaker og en aktiv støttespiller og har det økonomiske og juridiske ansvaret for Hold Norge Rent. Håkon Jentoft har jobbet i Avfall Norge siden 2000 og har vært direktør i Avfall Norge siden Peter Sundt, senior rådgiver i Mepex Consult. Har tidligere fungert som daglig leder i Hold Norge rent i Er engasjert av Hold Norge rent i forbindelse med prosjektet Min Bit av Norge og Hold Norge rent konferansen. Som generalsekretær i EPRO opptatt av retursystemer for plastemballasje og forsøpling av plast i Europa. Pål Spillum, seksjonssjef i Klima- og forurensningsdirektoratet Seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Hans P. Brubakk, NHO Ansvarlig for NHOs næringspolitiske arbeid, som bl.a. omfatter klima- og miljøpolitikk. Har sittet i NHOs toppledelse siden 2001, først som ansvarlig for kommunikasjon og samfunnskontakt og fra 2005 som næringspolitisk direktør. Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund, FRL er en paraplyorganisasjon for 20 interkommunale friluftsråd med til sammen 180 medlemskommuner som har 70 % av landets befolkning. Har vært med i styringsgruppa for Hold Norge rent siden oppstarten. Hanne S. Torkelsen, advokat i KS-bedrift Hanne S. Torkelsen jobber med juridiske og næringspolitiske spørsmål i energi- og renovasjonsbransjene i KS bedrift. Bo Eide, planlegger, Tromsø kommune Bo Eide har ledet prosjektet for å kartlegge den marine forsøplingen og rydding langs kysten. Kartleggingen gjennomføres i samarbeid med Klif, Diretoratet for Naturforvaltning og Statens Naturoppsyn i forbindelse med rapporten Marin forsøpling. Pål Inge Hals Rådgiver i Klima- og forurensningsdirektoratet. Klima- og forurensningsdirektoratet jobber for en!"*7*'2(212/(!*1%!*,3)156%84#%92/'%:,#(%;"<<'*%3'5%-,22!"*7*'2(212/%1%=#1!%(,33'2%3'5%&'*' dyktige kolleger. Nancy Sand Daglig leder i Retursamarbeidet LOOP som er sekreteriat for Hold Norge Rent. Stiftelsen Retursamarbeidet LOOP jobber med informasjon om kildesortering og gjenvinning.

5 DELTAKERLISTE Hege T. Langerød Hege Svendsen Anders J.Bredesen Therese Werenskiold Ellen Conradi Lisbeth Fjeldly Lene Stensland Kjersti Kildahl Anniken Grundt Lisbeth Åsgard Håkon Jentoft Henrik Lystad Helene Bugge Alice Boyd Per Kirkesæther Jorunn Dahl Hatlebakk Tor Arne Lundquist Håvard Bjordal Tina Skudal Toralf Igesund Thomas Weihe Jan Ove Holmen Brit Uglem Blomsø Gjermund Langedal Thomas Hartung Geir Otto Myrann Kjell Arne Skagemo Morten Dåsnes Jan A. Knutsen Kirsten Kleveland Dag Aursland Göran Drews Jacob Smith Kari-Lill Ljøstad Sverre Huse-Fagerlie Jan Petter Nerhus Eirik Oland Gunn M. Johannessen Knut Monssen Håkon Saxrud Torstein Grønningen Silje Gry Hanssen Are Edgar Stenkjær Emily Robertson Jens Harald Garden Bengt Ove Hagen Bjørn Heggeund Pål Inge Hals Pål Spillum Hannah Hildonen Kristine von Hanno Johs. Bjørndal Marianne Bliksås Hanne S Torkelsen Espen Alvestad Svein Kamfjord Geir Hindahl Hildegunn Iversen Nancy Sand Linda Bay O)%,$(P,'#"&+;#' O66+*%*),(2#$%(OX O66+*%*),(2#$%(OX O.,6&'%(F'=#$:&+;#' O.,6&'%(F'=#$:&+;#' O+8,$(8#::<', O+8,$(8#::<', M&%>(.&$8(#)(*%$,11 M&%>(.&$8(#)(*%$,11 M?$<:(8#::<', M?$<:(8#::<', M&:06,(8#::<',>(YCZ([(CFC M,$),'(8#::<', MFP(OX MFP(N$*"&1(OX \&)6*)"&$,6,",$&'%5$,',+(=#$,'*') DNE FHL 4*+8,$*%*$,81#$&1,1 Foreningen Ren Marina 4#$+"&$,1+(6#)*+1*88#$)&'*+&+;#' 4$,%$*8+1&%(8#::<',>("*$8+#:7,1(:*6;5(#)(6&'%0$9 4$*6<=1+$E%,',+(Q&'%+=#$09([(X1/$*')+)$<..&(!2P 4/68,+:&'','(*(O<+1(O)%,$ 4/68,+:&'','(*(M<+8,$<% I&')+1](Y$&'+.#$1(OX I6&++);,'"*''*') I$5'1(N<'81(2#$),(OX I$5'1(N<'81(2#$),(OX I$5'1(N<'81(2#$),(OX I$5'1(N<'81(2#$),(OX!&%,6&'%(#)(P*'),$*8,(O"=&66++,6+8&.(OX!&:&$(2&1<$+8#6,!&:&$(2&1<$+8#6,!&:#+(=#$"&61'*')(FZX!&$+1&%(8#::<',!&$+1&%(8#::<',>(\$*=1G(#)(<10/))*')+1;,',+1,'!#6%(2#$),(P,'1!#$%&6&'%(=/68,+8#::<', ICA F''7,$$,%(P,'#"&+;#' Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z$,1+65.,1 Z$*+1*&'+&'%(8#::<', KS ZX(M,%$*=1 ZX(M,%$*=1(O"=&66 Q*#'+(^6<0(F'1,$'&1*#'&6 LOOP LOOP LOOP Peter Sundt H,.,_(^#'+<61 Andreas Keus H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1 Ulla Hegg H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1 Sverre Thomas Jahre H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1>( Tone Hiorth H#%<:(8#::<', Terje Bråthen H#%<:(8#::<', Petter H. Brubakk NHO Halfdan Kverneland Olafssøn 2!R(H&1(#)(%$*88, Jorunn Botne 2#$%7#$%6&'%(#)(I<6,'(FZX Øistein Aleksandersen 2#$+8(-+8,$*$,1<$ Heidi Ruud 2#$+8(-+8,$*$,1<$ Einar Østebrød 2#$+8(-+8,$*$,1<$ Randi H. Varberg 2#$+8(P,+*$8(OX Bjørn Sørensen 2#$+8(P,+/(OX Mona Mordal 2#$+8(P,+/(OX Kate Hege Nielsen R+6#(F%$,11+8$,1+ Jan Hauger R+6#(8#::<', Jan Haakon Killerud R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Kari Bilden R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Camelia Median R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Pål A. Sommernes R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Tom Sørum R+6#=;#$%,'+(4$*6<=1+$E% Annika Ljungström R+6#=;#$%,'+(4$*6<=1+$E% Kirsten Lundem `"$,(P#:,$*8,(O"=&66++,6+8&.(FZX Reidar Hansen `"$,(P#:,$*8,(O"=&66++,6+8&.(FZX Kirsten Martinsen P?6*'),'(8#::<',(8<61<$G(#)(=$*1*%+,'7,1,' Trine-Lise Vinje P?6*'),'(8#::<',(8<61<$G(#)(=$*1*%+,'7,1,' Cecilie Lind P&)'GX,66+(OX Harald Willumsen Østbø P,:*8+(!<+7#6%'*')(OX Geir M Jensen P,:*8+(!<+7#6%'*')(OX Berit Pettersen Heidi Viki P,'#"&+;#'(*(I$,'6&'%([(X1/$*')+)$<..&(!2P Frode Karlsen P,1<$& Per Inge Engan Marianne Johnsen ROAF Hans Olav Sandvoll P/=/68,(4$*6<=1+$E% Øystein Hovde X8;?$)E$%+1;,',+1,' Hans Munkevik X']0&66(4*6:(OX Pål Karlsen X']0&66(4*6:(OX Otto Okstad X1&1,'+('&1<$#..+/' Joakim Brodahl X1*=1,6+,'(!E66(X",$*),(P,'1 Oskar Grimstad X1#$1*')+$,.$,+,'1&'1>(C',$)*G(#)(:*6;58#:*1,,' Bo Eide Y$#:+5(Z#::<', Ole Petter Krabberød Y$#'%7,*:(P,'7#6%+",$8(OX Kjetil Siw Line Runa Opdal Mali Hole Skogen WWF Ingeborg Ukkelberg ÅRIM

6 MARIN FORSØPLING Marin forsøpling omfatter avfall og kasserte gjenstander fra aktiviteter til havs og fra landbaserte kilder som er fraktet til havet med vassdrag, avløp eller vind. Marin forsøpling kan være plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir etc. Usynlig problem H&$*'(=#$+5.6*')(<1);5$(,'($,,66(1$<++,6(:#1(%,1(:&$*',(:*6;5( #)(8&'(=5$,(1*6(0,1/%,6*),(+8&%,$(.E(:&$*'1(%/$,6*"9(H&$*'( =#$+5.6*')(,$(,1()6#0&61(:*6;5.$#06,:(#)(,$(.E(:&'),(:E1,$(,1(<+/'6*)(.$#06,:9(F'),'(7&$(,8+&81,(1&66(.E(7"#$(+1#$1( :*6;5.$#06,:,1(,$(*(=56),(\*$,81#$&1,1(=#$('&1<$=#$"&61'*')9 C'($&..#$1(=$&(LScU(&'+6E$(&1(%,1(7",$1(E$(7&"',$(W>V(:*66( 1#''(&"=&66(*(",$%,'+7&",',>(:,'(%,11,(&'+6&),1(1&$(8<'( WKGdK(e(&"(:&$*'(=#$+5.6*')>(+1&::,$(=$&(6&'%>(:,'+(%,1( $,+1,$,'%,(8#::,$(=$&(+8*.>(#6;,*'+1&66&+;#',$(#)(-+8,=&$15/9( N6&+1(,$(%,'("&'6*)+1,(,'8,61=$&8+;#','()6#0&61(#)(*('#$+8,( =&$"&''9 Kartlegging \,1(7&$("?$1(=#$,1&11(,'(8&$16,))*')(6&')+(<1"&6)1,('#$+8,( +1$,'%,$(*(JKLK9(\,'('/,($&..#$1,'(=$&(ZQF4(#)(\2("*+,$( #:=&'),1(&"(.$#06,:,1(*('#$+8,(=&$"&''>(#)(7"&(%,1(:&$*',( &"=&66,1(0,+1E$(&"9!#6%(2#$),($,'1(&'+,$(:&$*'(=#$+5.6*')(+#:(+"?$1("*81*) #)(5'+8,$(E(0*%$&(1*6(0E%,(7#6%'*')++8&.,'%,(*'=#$:&+;#'(#)( +1*:<6,$,(1*6(f,$,(6#8&6,($/%%,&8+;#',$(*(+&:&$0,*%,(:,66#:( 8#::<',$>(=$*6<=1+$E%(#)(=$*"*66*),(6&)(#)(=#$,'*'),$>(+&:1(ZQF4>( \2(#)(X2R(gX1&1,'+(2&1<$#..+/'h9 Kilder: Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF).

7 Vil rydde opp i forsøpling mer effektivt Artikkel hentet fra klif.no Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) går inn for at kommunene får mulighet til å 2#"#10$.$*-33.4&&0#/*",*6-.173%0#/*/8$##-9* bruk av avfallsgebyrene. Vi foreslår at ordningen gjøres frivillig forkommunene. 4*'&'+*,$*')+65+'*'),$(+#:(#",$1$,%,6+,+),0/$>(1"&')+:<681>(.$#%<+,'1&'+"&$(,66,$(5$,:,$8,%,(+1&16*),(&")*=1,$(8&'(0*%$&(.#+*1*"1>(:,'(65+,$(*88,(8#::<',',+(.$#06,:,$ :,%(-'&'+*,$*'),'9 :.$#/$.*$66$;(0,*2#"#10$.0#/ a6#"6*)(=#$+5.6*')(,$(:&'),(+1,%,$(+8;,::,'%,(#)(8&'("?$,(,'(8*6%,(1*6(=#$<$,'+'*')9(\,1(,$(8#::<',',(+#:(7&$(&'+"&$( =#$(#..$/%%*')(*(<6#"6*)(=#$+5.6*')9(a1)*=1,',(1*6(%,11,(:E( *:*%6,$1*%(%,88,+(#",$(8#::<','+(#$%*'?$,(%$*=1+0<%+;,119( H&'),(8#::<',$(5'+8,$(+,)(%,$=#$(,'(+*8$,$,(-'&'+*,$*')9 C'($&..#$1(2#$i#'+<61(7&$(<1&$0,*%,1(=#$(Z6*:&G(#)( =#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1>("*+,$(&1(d(&"(TK(8#::<',$( 0,'/11,$(+,)(&"(&"=&66+),0/$,1(1*6(E(-'&'+*,$,(#..$/%%*')( &"(=#$+5.6*')(.E(=,66,+&$,&6,$9(\,11,(,$(*(+1$*%(:,%(%&),'+( =#$<$,'+'*')+6#">(+#:(*88,(E.',$(=#$(&1(&"=&66+),0/$,1( 8&'(%,88,(8#+1'&%,$(8#::<','(7&$(*(=#$0*'%,6+,(:,%( #..$/%%*')(&"(=#$+5.6*')(.E(<1=&$1++1,%,$(#)(=,66,+&$,&6,$9 8#::<',',(B5$,:,$8,%,B(:*%6,$(1*6(#..$/%%*')( &"(&"=&66>(+*,$(C66,'(!&:0$#>(%*$,815$(=#$(Z6*:&G(#)( =#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,19 Rimelig løsning 2#$i#'+<61+($&..#$1(0&+,$1(.E(,1(<1"&6)(&"(8#::<',$("*+,$( &1(,'(8#::<',(*();,''#:+'*11(0$<8,$(i&9(WU(8$#',$(.,$( *''0/)),$(E$6*)(.E(+5..,68&++,$(#)(#..$/%%*')(&"(=#$+5.6*') *(%,1(#==,'16*),($#:9 j(c1(<1"*%,1(&"=&66+),0/$("*6("?$,(,1(,==,81*"1(1*61&8(=#$(e( +*8$,(-'&'+*,$*')9(I,0/$58'*'),'("*6(*88,(<1);5$,('#,'(+1#$( :,$8#+1'&%(=#$(*''0/)),$',>(+#:(+&:1*%*)(=E$(%,1($,',$, *(+*',(#:)*",6+,$9(NE(%,'',(:E1,'(7*'%$,$("*(#)+E(&1( 8#+1'&%,'(1*6(#..$/%%*'),'(06*$(,'(+&6%,$*')+.#+1(.E(%$*=1+0<%+;,11,',(1*6(8#::<',',>(+*,$(86*:&G(#)( =#$<$,'+*')+%*$,815$(C66,'(!&:0$#9 Bilde: Hold Norge rent Finansiere opprydding av forsøpling!" Klima- og forurensningsdirektoratet foreslår at forurensningslovens regler om avfallsgebyr utvides, slik #$"%&''()*)*"%#)"+)#),-*.*"&//.011-)2"#3"4&.,5/6-)2" gjennom de kommunale renovasjonsgebyrene.!" Etter dagens regler skal gebyret kunne dekke kostnadene ved innsamling og behandling av avfall fra husholdningene.!" 7*$"8*$0."#$"&//.011-)2*)"3-6"86-"+)#),-*.$"1-.*%$*"#3" 9(,9&61)-)2*)*:";"1#2"'<"%&''()*)*"+)#),-*.*",6-%" opprydding over sitt ordinære driftsbudsjett.!" Klima- og forurensningsdirektoratet har ikke utarbeidet et konkret lovforslag, men vil avvente departementes tilbakemelding før dette gjøres.

8 IaQQZQkNO(JKLK Juryen har bestått av:!,6,',(m<)),>(m&%>(n&$8(#)(f%$,11d(;<$/,'+(6,%,$ O''*8,'(I$<'%1>( X,8$,1&$*&1A(QRRN(",%(2&'i/(X&'%(#)(C:*6/(P#0,$1+#' Kategori: Enkeltpersoner - ildsjeler Juryen har lagt vekt på fem kriterier: - I<6686/.&(+8&6()E(1*6(,'(*6%+;,6(+#:(7&$("*+1(.,$+#'6*)(,')&+;,:,'1(#)(,8+1$&#$%*'?$(*''+&1+(=#$(,1(0,%$,( 6#8&6:*6;5(+#:(,$($/%%*)(#)(<1,'(=#$+5.6*')9 - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$();,''#:=5$1(6#8&6,( $/%%,&8+;#',$(,66,$(.E(&'',1("*+(,')&+;,$1(&'%$, - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$(%$,",1(7#6%'*')++8&.,'%,( &$0,*%(#)(+.$,%%(*'=#$:&+;#'(6#8&61>(.E(',11(#)([(,66,$( );,''#:(+#+*&6,(:,%*,$ - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$(&$0,*%,1(#",$(6,')$,(1*% - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$(0*%$&11(1*6(#)(6/88,+(:,%(E( =E(+&8,'(.E(%&)+#$%,'();,''#:(:,%*& Finalistene er: Lene Bekkevold, 19 år, fra Kvæfjord i Troms. Etter å ha lest en rekke avisinnlegg i Harstad tidende som klaget over forsøpling på det vakre stedet Nupen, tok Lene Bekkevold saken i egne hender og arrangerte sin egen ryddeaksjon på stedet. Nupen er kåret til Norges mest romantiske sted og er en kjent turistattraksjon og utsiktspunkt på fylkesveien mellom Ervika i Harstad og Borkenes i Kvæfjord. Juryen peker på at Lene Bekkevold har gått foran med et svært godt eksempel ved å lage en egen ryddeaksjon fremfor å bare akseptere og klage på andres forsøpling. På grunn av mange tilreisende har det vært et omfattende forsøplingsproblem hvor det )1#%4%$"33'%3'5%15''*%"/%,**,2/'*'%&'*'%*A55',$(;"2'*.%"/% dermed snudde det lokale engasjementet i en aktiv retning. Dette viser hvor mye en enkeltperson kan bidra med for å redusere forsøplingsproblemet. Bo Eide, Tromsø Bo Eide har vist ekstraordinær innsats omkring marin forsøpling både i kraft av sin rolle som planlegger i Tromsø kommune samt som aktiv havpadler og fotograf. Han har organisert rydding av store mengder marint søppel på strender sammen med skoler. Han har over en lengre periode bidratt til kartlegging, dokumentering, registrering og måling av forsøpling i Tromsø området som del av KLIF og Direktoratet for naturforvaltnings rapport om marin forsøpling og som del av et europeisk prosjekt på marin søppel. Prosjektet er forankret i OSPAR et internasjonalt forum for marint miljø i Atlanterhavet, et arbeid som har pågått i mange år i Europa. Bo Eide har vist stort personlig engasjement over lengre tid, og han har vist initiativ. Arbeidet har vært resultatorientert med kartlegging og bruk av informasjonen i skolen. Bo Eide har engasjert og inspirert andre, og har bidratt til å synliggjøre omfanget av marin forsøpling som miljøproblem som også rammer norskekysten Per Ole Buxrud, Østre Åmot Rent og pent, Modum kommune. Per Ole Buxrud og Østre Åmot Rent og Pent har siden 2000 organisert 65 voksne og 400 skoleelever til å plukke søppel i Åmot sentrum. Per Ole Buxrud har nær kontakt med skolene og får barn og unge med på ryddingen også utenom den store ryddedagen i april. Arbeidet fremstår som meget organisert med oppdelte kart og gode lister, og ifølge nominanten gjøres alt med et smil og godt humør. På ryddedagen legges det ned over 500 dugnadstimer, men fordelt på 465 personer blir det bare litt over en time på hver. Plukkingen av søppel resten av året føres det ikke dugnadstimer på, men fordi folk bor eller arbeider i rodene sine, er det lettvint å plukke med seg det man ser når man er ute og går. I følge kommunen er det så og si ikke forsøpling i Åmot. Per Ole Buxrud viser stor innsats for sitt lokalmiljø i form av sin person og organisasjon. Han engasjerer andre gjennom godt humør og et velorganisert opplegg. Han har et smittende engasjement som bidrar meget positivt i lokalsamfunnet. Han har vist hvor viktig dugnadsånden og de frivilliges innsats er for et rent og pent nærmiljø, som også gjør Åmot til et trivelig sted for turister og bidrar til å gjøre Modum til en enda mer attraktiv som turistdestinasjon.. Siv Gørbitz, Plukk opp, Bergen Gørbitz har laget Facebook-gruppen; Plukk opp hvor det er over 7000 medlemmer, og hun har samlet inn 1000 underskrifter. Aksjonen går ut på at hver deltaker skal plukke 1 stk søppel hver dag, eller 7 stk i uka. Aksjonen har fått mye oppmerksomhet i media. Siv Gørbitz har lansert en god idé med et stort potensiale. Hun har vist ekstraordinær innsats for å holde Norge rent gjennom å engasjere andre, bruke sosiale medier og å sette saken på dagsorden. Det holdningsskapende budskapet er positivt og viser at mye kan bli gjort når alle gjør litt hver. Kandidaten har jobbet med saken over lengre tid, og bidratt til mediaoppmerksomhet rundt saken.

9 IaQQZQkNO(JKLK Kategori: Virksomheter - organisasjoner Juryen har lagt vekt på at: - I<6686/.&(+8&6()E(1*6(,'(#$)&'*+&+;#'(,66,$("*$8+#:7,1(+#:( ;#00,$(=#$(,1(0,%$,(:*6;5();,''#:(E(=#$7*'%$,(#)($/%%,( #..(,11,$(=#$+5.6*')9 %$,",1(7#6%'*')++8&.,'%,(*'=#$:&+;#'>(#)(&1(&$0,*%,1(7&$(.E)E11(#",$(1*%9 %,1(:&'(8&'(=#$",'1,9 Finalistene er: Norsk Fiskeriretur ved Øistein Aleksandersen B"*($%C1($'*1*')7*%DB"C1*E%'*%')%>*3,%("3%5*1-'*%3'5%"++(,3#12/.% demontering, rengjøring, klargjøring, gjenvinning og salg av kassert *'5($,+%"/%,22')%,-!,##%!*,%"++5*'))(F%"/%>($'*12G*12/'26%B"C1*% har siden 2008 jobbet aktivt for å få til et renere kystmiljø i Norge ved å etablere en innsamlingsordning for kassert >($'*1F%"/%"++5*'))(7)()A*6%B"C1*%H,*%,*<'15')%!"*%4%4%'),<#'*'% et nett av mottaksplasser langs kysten, særlig i nord, for det er et forsøplingsproblem i havet og langs kysten og utgjør et problemavfall for avfallsmottakene. NoFir og daglig leder Øistein Aleksandersen har vist engasjement, pågangsmot og evne til å se muligheter. Det er skapt nedstrømsløsninger hvor avfall blir ressurser i nytt råstoff eller går til gjenbruksmarkedet. Man har også innhentet mye fagkunnskap /;'22"3%(,3,*<'15%3'5%C"IF31#;0'*6%B">*%H,*%-G*)%)1#()'5'%1% 3,2/'%!"*($;'##1/'%!"*,'*%"/%-G*)%+45*1-'*'%!"*%4%>22'%#0(212/'*% på et avfall som tidligere bare har blitt værende på havet eller blitt liggende og forsøplet naturperler langs kysten. NoFir har samarbeidet med en rekke aktører for å få til nye løsninger, både kommunale avfallselskap og private avfallsaktører. De har bidratt <45'%)1#%4%('))'%!"$7(%+4%31#;0+*"<#'3')%("3%,-!,##%!*,%>($'*1F%"/% oppdrettsnæringen utgjør, og funnet løsninger som gjør at avfallet kan bli til nye ressurser eller tas forsvarlig hånd om. Electrolux v/cecilia Nord Gjennom miljøkampanjen Vac from the Sea har Electrolux lansert fem unike støvsugere som alle er laget av plastavfall fra verdenshavene. Søppelstøvsugerne inngår i en verdensturné som skal bidra til å få fokus på en større satsing på gjenvinning av jordens enorme mengder plastavfall. Electrolux har på en konstruktiv måte satt marin forsøpling på dagsorden og bidratt til å spre kunnskap om saken og også stimulert til fysisk opprydning. Som virksomhet har de vært innovative og pekt på mulige løsninger ved å ta i bruk gjenvunnet plastmateriale fra marin forsøpling i sine produkter. Ved å bruke plastavfallet bidrar de også til opprydning i havet og langs kysten. Electrolux har satt marin forsøpling på dagsorden internasjonalt også overfor næringslivet, ikke minst ovenfor plastbransjen. De har løftet marin forsøpling opp som selskapets miljøsak og koblet dette til ressurs og gjenvinning til eget produkt. Kampanjen Vac from the Sea har utvist stor kreativitet. Electrolux har en global satsing med prosjekter i mange land, og viser en modig satsning på marin forsøpling som får frem alvoret i situasjonen. Hamar Naturskole v/ Knut Monssen Gjennom mange år har Knut Monssen og Hamar Naturskole stått for arrangementet Mjøsrensken, en årlig aksjon der skoleelever rensker Mjøsstrendene for søppel. Hamar Naturskole har dratt i gang aktivitet rundt store deler av Mjøsa og engasjert skoler, lærere, skoleelever, næringsliv, media og andre for å renske opp rundt Mjøsa som er drikkevannskilden for mange mennesker og dyr. Hamar naturskole og Knut Monssen har vist engasjement for saken og evne til å trekke med seg andre. Den årlige aksjonen har fått oppmerksomhet i lokalmedia, og bidrar til at mange blir bevisst på forsøplingsproblematikken i Mjøsa. Hamar Naturskole har samarbeidet med kommuner og skoler og vist hvordan ulike aktører i kommunene kan samarbeide om opprydding. Hamar Naturskole kobler også ryddeaksjonene til det pedagogiske opplegget ved skolen og lærer elevene om betydningen av kildesortering, ombruk og ressursene som er i avfallet på en forbilledlig måte. Gangstø Transport v/gøran Drews Gangstø Transport i Vindafjord kommune i Hordaland samler inn <*7$)'%>($'*'5($,+'*.%<#,2)%,22')%20)'*.%/,*2%"/%),7.%(,3)%<*7$)'% &A)'$*,/'*%"/%!J*(#,2/'*%!*,%"++5*'))(,2#'//%1%B"*/'6%K'((7)'2% samarbeides det med andre aktører i Skotland, Færøyene og på Island. Bedriften har lang erfaring med innsamling av #,25<*7$(+#,()%"/%+#,()'3<,##,(;'.%!6'$(6%>($'!J*('$$'*.%"/%H,*%5'% (1()'%4*'2'%7)-15')%-1*$("3H')'2%)1#%4%"3!,))'%>($'*'5($,+6%8'*% hadde Gangstø samlet inn hele 5000 tonn plast totalt. Selskapet jobber aktivt med ulike aktører langs kysten for en bærekraftig innsamling. Svenske Gøran Drews, som er markedsansvarlig hos Gangstø Transport og som pendler mellom Vikebygd og Gøteborg, har lang erfaring fra å jobbe med aktører i kyst- Norge. Gøran har spesielt gode evner når det gjelder å få nordmenn til å rengjøre og kildesortere plasten sin. I tillegg er han svært dyktig til å avsette innsamlet plast i gjenvinningsmarkedet. 84%5'22'%34)'2%<#1*%>($'*'5($,+'2%1$$'%573+')%+4%H,-')%'##'*% brent i fjæra, men brukt som råstoff i industrien. Gangstø er nå i gang med å starte opp en ny gjenvinningsfabrikk i Vikebygd som $,2%/;'2-122'%<45'%!J*('$$'*%"/%7#1$'%)A+'*%>($'*'5($,+%H'*%1% Norge. Gangstø med sitt datterselskap Pioner Plastic er sånn sett en pioner mht å utvikle et norsk kretsløp for denne plasten.

10 SPONSORER OG STØTTESPILLERE Hold Norge rent konferansen er sponset av: I$5'1(N<'81(2#$), 2#$+8(I6&++);,'"*''*') Våre støttespillere H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1 2#$+8(P,+/ I$5'1(N<'81(2#$), C6$,1<$ 2#$+8(I6&++);,'"*''*') 2#$+8(H,1&66);,'"*''*') M&11,$*$,1<$

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Færder nasjonalpark. Marint avfall et økende og mer alvorlig problem

Færder nasjonalpark. Marint avfall et økende og mer alvorlig problem Marint avfall et økende og mer alvorlig problem Estetisk uheldig - omdømme Fare for dyr og planter Usikre virkninger på helse Enorm vekst plast dominerer OF har vedtatt å arbeide for å redusere det marine

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Marin forsøpling. Pål Inge Hals

Marin forsøpling. Pål Inge Hals Marin forsøpling Pål Inge Hals Samarbeidsprosjekt Vurdering av kunnskapsstatus Økologiske effekter Sosioøkonomiske effekter Omfanget av forsøpling i norske farvann Mikropartikler Kilder og transportveier

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Skjærgårdstjenesten Vårsamling

Skjærgårdstjenesten Vårsamling Skjærgårdstjenesten Vårsamling Tirsdag 28.april 2015 Scandic Park Sandefjord Liv-Marit Hansen Oslofjordens Friluftsråd Hva er marin forsøpling? Faglige problemstillinger Konsekvenser av forsøpling Motivasjon

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms)

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) SKROTNISSEPROSJEKTET 2013 Januarmøtet 2014 Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) Skrotnisse prosjektet ble startet i 2012 etter at Fylkesmannen stadig fikk henvendelser fra

Detaljer

Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen

Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen Nofir et direkte resultat av bransjeinitativ Ideen ble unnfanget på AquaNor 2007 Forprosjekt oppdrettsredskap

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015

Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015 Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015 SØPPEL I STRANDSONEN - Kilder og opprydding Liv-Marit Hansen Hva er marin forsøpling? Hvorfor ønsker vi å fjerne marint søppel fra strender? Plast og mikroplast Overvåkning

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup)

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup) Resultatliste Åpent feltstevne. mars (Finalerunden i Bygger n cup) Rollag og Veggli skyttarlag er sponsa av: (hovedsponsor) Premieliste Mesterskap Klasse - + V Tor Arne Solbakken Rygge / / / / / / Gylt

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Vi foreslår i tillegg noen lovtekniske endringer som ikke vil ha materiell betydning.

Vi foreslår i tillegg noen lovtekniske endringer som ikke vil ha materiell betydning. Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016. Oslo, 06.02.2014

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016. Oslo, 06.02.2014 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016 Oslo, 06.02.2014 Eirik Rudi Wærner Arbeidgiver: Hjellnesconsult AS Representerer: Rådgivende ingeniørers Forening Er også styreleder i

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting 1. maifelten 01.05.2007 St.nr: 08005 Plass Navn Klubb Poeng Finfelt A 1 Ludvig Christian Laheld Aron Skytterklubb 108 2 Asmund Broks V60 Hedrum Sportsskyttere 108 3 Svein

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning.

Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. 1. Bakgrunnsinformasjon Elevene skal skaffe seg bakgrunnsinformasjon rundt tema marin forsøpling

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne nr. 08016 04.11.2007 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Geir Kristiansen 113 2 Per Olov Andersson Ørebro SSK 111 3 Ludvig Chr. Laheld Aron 109 4 Aud E. Fjellvang Zero 107 5 Hans Knigge

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Mesterskap Klasse 3-5 1 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 249 99 348 6* Gylt medalje 2 Tobias

Detaljer

Oppgavekort NEAS Sommerskiskole 2015

Oppgavekort NEAS Sommerskiskole 2015 Anne Mari Sagli Oppmøte: 20.06.2015, Kl: 1000 Oppgavebeskrivelse: Lunch kl 13:30 Personer på denne oppgaven: Anne Mari Sagli 97009890 Eva Wiklund:48178764 Siv Hege Stemshaug:99500036 Ranveig Våg:41516255

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Oppsummering av prosjektet og hovedkonklusjoner Peter Sundt, Mepex Consult AS

Oppsummering av prosjektet og hovedkonklusjoner Peter Sundt, Mepex Consult AS Prosjekt innsamling og gjenvinning av utrangert utstyr fra oppdrettsnæringen Oppsummering av prosjektet og hovedkonklusjoner Peter Sundt, Mepex Consult AS Utrangert utstyr, Aqua Nor 19.08.09 1 Rapporten

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011 Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole 2 Saksliste Del Del 11 Årsmøte i i Foreldrerådet 1. Konstituering av årsmøtet Del a. 2 Valg

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis.

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis. - skaper endring - Medarbeidere Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA 99556260 e-post: post@aksis.no web: Administrasjon Steinar Karlstrøm Adm. Direktør 97 76 19 60 Steinar Walseth Økonomisjef

Detaljer

NMK Troms - Ramfjordmoen Motorstadion 15-16.9.2012. Plass Start Nr Navn Bil Klubb Poeng Sum. 1 66 Lena Marie Nerli Opel NMK Bardu 10,10,10,10,10 50

NMK Troms - Ramfjordmoen Motorstadion 15-16.9.2012. Plass Start Nr Navn Bil Klubb Poeng Sum. 1 66 Lena Marie Nerli Opel NMK Bardu 10,10,10,10,10 50 Bilcross Dame 1 66 Lena Marie Nerli Opel NMK Bardu 10,10,10,10,10 50 2 45 Camilla Utnes Saab NMK Dyr y 5,10,7,10,10 42 3 23 Kristine Engmo Mazda NMK Bardu 10,5,10,3,7 35 4 25 Marita Stenhaug Honda NMK

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 25. jan. 2016 kl. 08:30 Kabelvåg barneskole Kabelvåg barneskole: trinn: 4 5, antall: 30 Tore Hjorts gt 1, 8310 KABELVÅG 75420320/2/ 916 22 536 Beate Ottermo beate.ottermo@vagan.kommune.no 75420320,

Detaljer

RÅD OG UTVALG 2015 2019

RÅD OG UTVALG 2015 2019 RÅD OG UTVALG 2015 2019 Klagenemnda Gunnar Staalen Lars Foss Karin Letmolie Ravnås Ellen Østbye Fremgård 1. Svein Hunstad 2. Karins S. Bråthen 3. Andrea Müller 4. Kent Esten Sandsbråten (Frp) Gunnar Staalen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015. Foto: Bo Eide

ÅRSRAPPORT 2015. Foto: Bo Eide O ÅRSRAPPORT 2015 1 Foto: Bo Eide INNHOLD 1. Innledning 2. Om Hold Norge Rent 3. Medlemmer og samarbeidspartnere 4. Styret 5. Hovedaktiviteter 5.1 Hold Norge Rent-konferansen 5.2 Gullklypa 5.3 Strandryddedagen

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 11813/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 15/3714-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/OVEFRY Navn: ARON TUNET Dok.beskr: TILSYNSRAPPORT 2015 Lnr: 12035/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Jærfestivalen. Herrer 08.05.2011

Jærfestivalen. Herrer 08.05.2011 Jærfestivalen 08.05.2011 Herrer Plassering NHF nr. Navn Klubb Poeng 1 5011 Eivind Johannesen SDSFC 127,720 2 5023 Roar Sandvoll SDSFC 125,320 3 4342 Petter Skudal Oslo HK 125,000 4 4112 John Olav F-Larsen

Detaljer

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Norsk Rockforbunds miljøfagdag Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Frode Syversen Mepex Consult AS Norsk Rockforbunds miljøfagdag 4 april 2014 1 Det er Norge som er best Norsk Rockforbunds miljøfagdag

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Resultatliste klasse med kveldsfinale

Resultatliste klasse med kveldsfinale Klasse 1 Antall premier: 6 1 Emil Hurv Froland JFF 73 0 0 16 1 89 12 2 Henning Andersen Froland JFF 65 0 0 22 1 87 10 3 Anneline Tangen Sannidal JFF 66 0 0 18 0 84 10 4 Elin Ellingsvik Vegerstøl Gjerstad

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET HOVEDUTVALGET FOR NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Saker

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG MINE MÅL/EIDSIVAS MÅL VS KRAV GJENNOM GEOVEKST Vi skal følge aktuelle pålegg og krav inkludert Beredskapsforskriften. NIS skal være fullstendig,

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. 15m 25-skudd kl. 4. Eker og Fiskum Skytterlag. 6.rund LPcup 8 og 10 feb 2011

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. 15m 25-skudd kl. 4. Eker og Fiskum Skytterlag. 6.rund LPcup 8 og 10 feb 2011 Eker og Fiskum 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Benny Sand Eker XX898 45 X99 *X 48 XX9XX 49 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 142 XXX9 *99787 89 25 skudd 231 (2*) 1. Lars Guldbrandsen Kongsberg

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det.

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. 2013-01-16 OPPROPET MED UNDERSKRIFTER Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. Eskil Pedersen med flere har tatt til orde for at Kvitsund Gymnas bør miste statsstøtte

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Kaland Løpskarusell 2013 løp 1

Kaland Løpskarusell 2013 løp 1 Kaland Løpskarusell 203 løp 5.04.203 Jenter 0-9 år: 3 km Vilde Haugland Kalandseid 00 8:50 2 Jeanette Bolstad 047 20:52 02:02 3 Yvonne Bolstad 048 25:38 06:48 4 Stine Fløholm Kalandseid IL 056 27:00 08:0

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Arr.: Rollag og Veggli skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Jan Erik Fredriksen Flesberg 48 47 48 96 239 Sølv medalje 2 Vilde Kongsjorden

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

Utlistet av Preben G Petersen / Magne Teigen, WSSSA KVINNER

Utlistet av Preben G Petersen / Magne Teigen, WSSSA KVINNER Utviklingen av Beste norske resultat på norsk bane 1994-2015 ( Videreføring av Utviklingen av Norske rekorder pr 1.7.1994 men f.o.m. 1994/95 KUN som bestenoteringer!! ) (Jfr. lista for NORSK REKORD som

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer