HOLD NORGE RENT KONFERANSEN 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLD NORGE RENT KONFERANSEN 2011"

Transkript

1 Velkommen til HOLD NORGE RENT KONFERANSEN januar kl HOVEDTEMATIKK -!"#$%&'(#$)&'*+,$,$(#)(-'&'+*,$,$("*(#..$/%'*')+&$0,*%,1(*(2#$),3-4#$+5.6*')(*(7&",1(#)(6&')+(8/+1,'9(!"#$(&6"#$6*)(,$(.$#06,:,1 #)(7"&();5$("*3

2 OM HOLD NORGE RENT!#6%(2#$),($,'1(,$(,'('&+;#'&6(%<)'&%(:#1(=#$+5.6*')(*(%,1(#==,'16*),($#:(:,%(#==,'16*),(,1&1,$>(=$*"*66*),( #)(.E(=;,66,1(#)(",%(",*,$(#)(1<$*+1&11$&8+;#',$9(F(1*66,))(5'+8,$(!#6%(2#$),($,'1(E(0*%$&(1*6(&1(:,+1(:<6*)( &"=&66()E$(1*6(=#$+"&$6*)(0,7&'%6*')();,''#:(,1&06,$1,>(,==,81*",(*''+&:6*')+#$%'*'),$(#)(&1("*(#",$(1*%(8&'( $,%<+,$,(&"=&66+:,')%,',(*(2#$),9 Skape engasjement!#6%(2#$),($,'1+(7#",%=#$:e6(,$(e(+8&.,(,')&+;,:,'1(#)(8<''+8&.($<'%1(+.5$+:e6,1(#:(=#$+5.6*')(#)( &"=&66(.E(&"",*,9(!#6%(2#$),($,'1(+8&6(+/'6*));5$,(#)(58,(%,'(=$*"*66*),(*''+&1+,'(=#$(E($,%<+,$,(#:=&'),1 &"(=#$+5.6*')+.$#06,:,1>(58,(&'1&66(=$*"*66*),($/%%,&8+;#',$(+#:(0*%$&$(1*6($,',(=$*6<=1+G(#)('?$:*6;5#:$E%,$( 1<+,'(+:E(#)(+1#$,("E$$/%%,&8+;#',$($<'%1(#:(*(8#::<',',9 HE6,1(,$(#)+E(&1(!#6%(2#$),($,'1G8#'=,$&'+,'(:,%(<1%,6*')(&"(I<6686/.&(+8&6(06*(,1(E$6*)(&$$&'),:,'19 Min bit av Norge C'("*81*)('/+&1+'*')(*(JKLL(,$(1#(.*6#1.$#+;,81,$(*(,1(8/+1#:$E%,(#)(,1(*''6&'%+#:$E%,(:,%(=#8<+(.E( 77"(:&$*'(=#$+5.6*')(#)(=$*"*66*)(*''+&1+(*(&$0,*%,1(:#1(=#$+5.6*')(<'%,$(=,66,+(.&$&.6/A(H*'(M*1(&"(2#$),9( N$#+;,81,1(H*'(0*1(&"(2#$),(+8&6(+1*:<6,$,(1*6(&1(.,$+#',$(#)(#$)&'*+&+;#',$(1&$($/%%,&'+"&$(=#$(6#8&6,( #:$E%,$(06&'1();,''#:(<1"*86*'),'(&"(,'(%*)*1&6(8&$11;,',+1,(:,%(:<6*)7,1(=#$(E(:,6%,(=$&(#:(=#$+5.6*') #)(#$)&'*+,$,(=$*"*66*)(*''+&1+(*(+&:&$0,*%(:,%(8#::<',',>(*(1*66,))(1*6(<11,+1*')(&"(+#+*&6,(:,%*,$9 Hvem driver Hold Norge rent? (7&$(%,1(58#'#:*+8,(#)(;<$*%*+8,(&'+"&$,1(=#$(!#6%(2#$),($,'19(P,1<$+&:&$0,*%,1(QRRN( =<'),$,$(+#:(+,8$,1&$*&1(=#$(#$)&'*+&+;#','9(!#6%(2#$),($,'1+('E"?$,'%,(+1511,+.*66,$,(,$(>( H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1>(2#$+8(P,+/>(I$5'1(N<'81(2#$),>(C6$,1<$>(2#$+8(I6&++);,'"*''*')>(2#$+8( H,1&66);,'"*''*')(#)(M&11,$*$,1<$9(!#6%(2#$),($,'1G8#'=,$&'+,'(JKLL(+.#'+,+(+?$+8*61(&"(I$5'1(N<'81( 2#$),(#)(2#$+8(I6&++);,'"*''*')9

3 PROGRAM KSATK(G(LKA(KK LKAKK(G(LKALK LKALK(G(LKATU LKATU(G(LLAKK LLAKK(G(LJAKK LJAKK(G(LTAKK LTAKK(G(LTAUU LTAUU(G(LVAKK LV9KK(G(LWAKK Registrering og kaffe Velkommen Ved Håkon Jentoft, direktør i Avfall Norge Forsøpling, et problem vi kan og vil gjøre noe med Ved Erik Solheim, miljøvernminister Utdeling av Gullklypa 2010 Erik Solheim deler ut Gullklypa 2010!"#$%&$'"(()*+,-.&"#*-./"#01$.$.*-/*2#"#10$.$.*,0*-33.4&#0#/1".'$0&$(5 Innledning ved Pål Spillum, Klif. Ordstyrer: Peter Sundt, senior rådgiver i Mepex Consult. I panelet: Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftrådenes Landsforbund, advokat Hanne S. Torkelsen i KS-bedrift og Petter H. Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO Lunsj Presentasjon og diskusjon av ny rapport om marin forsøpling Ved Pål Inge Hals, rådgiver i Klima- og forurensingsdirektoratet og Bo Eide, Tromsø kommune Oppsummering Ved Nancy Sand, daglig leder i Retursamarbeidet LOOP Enkel servering for den som ønsker

4 OM FOREDRAGSHOLDERNE Erik Solheim, miljø- og utviklingsminister Er kjent for sitt internasjonale engasjement, ikke minst på miljøsiden. Solheim står miljøbevegelsen nær og den frivillige innsats i miljøarbeidet. Dessuten ønsker han også å ta tak i miljøsaker som!"#$%&'()%'*%"++),))%,-.%"/%!"*(0+#12/%'*%')%'$('3+'#%+4%5'))'6 Håkon Jentoft, direktør i Avfall Norge. Avfall Norge har vært initiativtaker og en aktiv støttespiller og har det økonomiske og juridiske ansvaret for Hold Norge Rent. Håkon Jentoft har jobbet i Avfall Norge siden 2000 og har vært direktør i Avfall Norge siden Peter Sundt, senior rådgiver i Mepex Consult. Har tidligere fungert som daglig leder i Hold Norge rent i Er engasjert av Hold Norge rent i forbindelse med prosjektet Min Bit av Norge og Hold Norge rent konferansen. Som generalsekretær i EPRO opptatt av retursystemer for plastemballasje og forsøpling av plast i Europa. Pål Spillum, seksjonssjef i Klima- og forurensningsdirektoratet Seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Hans P. Brubakk, NHO Ansvarlig for NHOs næringspolitiske arbeid, som bl.a. omfatter klima- og miljøpolitikk. Har sittet i NHOs toppledelse siden 2001, først som ansvarlig for kommunikasjon og samfunnskontakt og fra 2005 som næringspolitisk direktør. Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund, FRL er en paraplyorganisasjon for 20 interkommunale friluftsråd med til sammen 180 medlemskommuner som har 70 % av landets befolkning. Har vært med i styringsgruppa for Hold Norge rent siden oppstarten. Hanne S. Torkelsen, advokat i KS-bedrift Hanne S. Torkelsen jobber med juridiske og næringspolitiske spørsmål i energi- og renovasjonsbransjene i KS bedrift. Bo Eide, planlegger, Tromsø kommune Bo Eide har ledet prosjektet for å kartlegge den marine forsøplingen og rydding langs kysten. Kartleggingen gjennomføres i samarbeid med Klif, Diretoratet for Naturforvaltning og Statens Naturoppsyn i forbindelse med rapporten Marin forsøpling. Pål Inge Hals Rådgiver i Klima- og forurensningsdirektoratet. Klima- og forurensningsdirektoratet jobber for en!"*7*'2(212/(!*1%!*,3)156%84#%92/'%:,#(%;"<<'*%3'5%-,22!"*7*'2(212/%1%=#1!%(,33'2%3'5%&'*' dyktige kolleger. Nancy Sand Daglig leder i Retursamarbeidet LOOP som er sekreteriat for Hold Norge Rent. Stiftelsen Retursamarbeidet LOOP jobber med informasjon om kildesortering og gjenvinning.

5 DELTAKERLISTE Hege T. Langerød Hege Svendsen Anders J.Bredesen Therese Werenskiold Ellen Conradi Lisbeth Fjeldly Lene Stensland Kjersti Kildahl Anniken Grundt Lisbeth Åsgard Håkon Jentoft Henrik Lystad Helene Bugge Alice Boyd Per Kirkesæther Jorunn Dahl Hatlebakk Tor Arne Lundquist Håvard Bjordal Tina Skudal Toralf Igesund Thomas Weihe Jan Ove Holmen Brit Uglem Blomsø Gjermund Langedal Thomas Hartung Geir Otto Myrann Kjell Arne Skagemo Morten Dåsnes Jan A. Knutsen Kirsten Kleveland Dag Aursland Göran Drews Jacob Smith Kari-Lill Ljøstad Sverre Huse-Fagerlie Jan Petter Nerhus Eirik Oland Gunn M. Johannessen Knut Monssen Håkon Saxrud Torstein Grønningen Silje Gry Hanssen Are Edgar Stenkjær Emily Robertson Jens Harald Garden Bengt Ove Hagen Bjørn Heggeund Pål Inge Hals Pål Spillum Hannah Hildonen Kristine von Hanno Johs. Bjørndal Marianne Bliksås Hanne S Torkelsen Espen Alvestad Svein Kamfjord Geir Hindahl Hildegunn Iversen Nancy Sand Linda Bay O)%,$(P,'#"&+;#' O66+*%*),(2#$%(OX O66+*%*),(2#$%(OX O.,6&'%(F'=#$:&+;#' O.,6&'%(F'=#$:&+;#' O+8,$(8#::<', O+8,$(8#::<', M&%>(.&$8(#)(*%$,11 M&%>(.&$8(#)(*%$,11 M?$<:(8#::<', M?$<:(8#::<', M&:06,(8#::<',>(YCZ([(CFC M,$),'(8#::<', MFP(OX MFP(N$*"&1(OX \&)6*)"&$,6,",$&'%5$,',+(=#$,'*') DNE FHL 4*+8,$*%*$,81#$&1,1 Foreningen Ren Marina 4#$+"&$,1+(6#)*+1*88#$)&'*+&+;#' 4$,%$*8+1&%(8#::<',>("*$8+#:7,1(:*6;5(#)(6&'%0$9 4$*6<=1+$E%,',+(Q&'%+=#$09([(X1/$*')+)$<..&(!2P 4/68,+:&'','(*(O<+1(O)%,$ 4/68,+:&'','(*(M<+8,$<% I&')+1](Y$&'+.#$1(OX I6&++);,'"*''*') I$5'1(N<'81(2#$),(OX I$5'1(N<'81(2#$),(OX I$5'1(N<'81(2#$),(OX I$5'1(N<'81(2#$),(OX!&%,6&'%(#)(P*'),$*8,(O"=&66++,6+8&.(OX!&:&$(2&1<$+8#6,!&:&$(2&1<$+8#6,!&:#+(=#$"&61'*')(FZX!&$+1&%(8#::<',!&$+1&%(8#::<',>(\$*=1G(#)(<10/))*')+1;,',+1,'!#6%(2#$),(P,'1!#$%&6&'%(=/68,+8#::<', ICA F''7,$$,%(P,'#"&+;#' Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z$,1+65.,1 Z$*+1*&'+&'%(8#::<', KS ZX(M,%$*=1 ZX(M,%$*=1(O"=&66 Q*#'+(^6<0(F'1,$'&1*#'&6 LOOP LOOP LOOP Peter Sundt H,.,_(^#'+<61 Andreas Keus H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1 Ulla Hegg H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1 Sverre Thomas Jahre H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1>( Tone Hiorth H#%<:(8#::<', Terje Bråthen H#%<:(8#::<', Petter H. Brubakk NHO Halfdan Kverneland Olafssøn 2!R(H&1(#)(%$*88, Jorunn Botne 2#$%7#$%6&'%(#)(I<6,'(FZX Øistein Aleksandersen 2#$+8(-+8,$*$,1<$ Heidi Ruud 2#$+8(-+8,$*$,1<$ Einar Østebrød 2#$+8(-+8,$*$,1<$ Randi H. Varberg 2#$+8(P,+*$8(OX Bjørn Sørensen 2#$+8(P,+/(OX Mona Mordal 2#$+8(P,+/(OX Kate Hege Nielsen R+6#(F%$,11+8$,1+ Jan Hauger R+6#(8#::<', Jan Haakon Killerud R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Kari Bilden R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Camelia Median R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Pål A. Sommernes R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Tom Sørum R+6#=;#$%,'+(4$*6<=1+$E% Annika Ljungström R+6#=;#$%,'+(4$*6<=1+$E% Kirsten Lundem `"$,(P#:,$*8,(O"=&66++,6+8&.(FZX Reidar Hansen `"$,(P#:,$*8,(O"=&66++,6+8&.(FZX Kirsten Martinsen P?6*'),'(8#::<',(8<61<$G(#)(=$*1*%+,'7,1,' Trine-Lise Vinje P?6*'),'(8#::<',(8<61<$G(#)(=$*1*%+,'7,1,' Cecilie Lind P&)'GX,66+(OX Harald Willumsen Østbø P,:*8+(!<+7#6%'*')(OX Geir M Jensen P,:*8+(!<+7#6%'*')(OX Berit Pettersen Heidi Viki P,'#"&+;#'(*(I$,'6&'%([(X1/$*')+)$<..&(!2P Frode Karlsen P,1<$& Per Inge Engan Marianne Johnsen ROAF Hans Olav Sandvoll P/=/68,(4$*6<=1+$E% Øystein Hovde X8;?$)E$%+1;,',+1,' Hans Munkevik X']0&66(4*6:(OX Pål Karlsen X']0&66(4*6:(OX Otto Okstad X1&1,'+('&1<$#..+/' Joakim Brodahl X1*=1,6+,'(!E66(X",$*),(P,'1 Oskar Grimstad X1#$1*')+$,.$,+,'1&'1>(C',$)*G(#)(:*6;58#:*1,,' Bo Eide Y$#:+5(Z#::<', Ole Petter Krabberød Y$#'%7,*:(P,'7#6%+",$8(OX Kjetil Siw Line Runa Opdal Mali Hole Skogen WWF Ingeborg Ukkelberg ÅRIM

6 MARIN FORSØPLING Marin forsøpling omfatter avfall og kasserte gjenstander fra aktiviteter til havs og fra landbaserte kilder som er fraktet til havet med vassdrag, avløp eller vind. Marin forsøpling kan være plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir etc. Usynlig problem H&$*'(=#$+5.6*')(<1);5$(,'($,,66(1$<++,6(:#1(%,1(:&$*',(:*6;5( #)(8&'(=5$,(1*6(0,1/%,6*),(+8&%,$(.E(:&$*'1(%/$,6*"9(H&$*'( =#$+5.6*')(,$(,1()6#0&61(:*6;5.$#06,:(#)(,$(.E(:&'),(:E1,$(,1(<+/'6*)(.$#06,:9(F'),'(7&$(,8+&81,(1&66(.E(7"#$(+1#$1( :*6;5.$#06,:,1(,$(*(=56),(\*$,81#$&1,1(=#$('&1<$=#$"&61'*')9 C'($&..#$1(=$&(LScU(&'+6E$(&1(%,1(7",$1(E$(7&"',$(W>V(:*66( 1#''(&"=&66(*(",$%,'+7&",',>(:,'(%,11,(&'+6&),1(1&$(8<'( WKGdK(e(&"(:&$*'(=#$+5.6*')>(+1&::,$(=$&(6&'%>(:,'+(%,1( $,+1,$,'%,(8#::,$(=$&(+8*.>(#6;,*'+1&66&+;#',$(#)(-+8,=&$15/9( N6&+1(,$(%,'("&'6*)+1,(,'8,61=$&8+;#','()6#0&61(#)(*('#$+8,( =&$"&''9 Kartlegging \,1(7&$("?$1(=#$,1&11(,'(8&$16,))*')(6&')+(<1"&6)1,('#$+8,( +1$,'%,$(*(JKLK9(\,'('/,($&..#$1,'(=$&(ZQF4(#)(\2("*+,$( #:=&'),1(&"(.$#06,:,1(*('#$+8,(=&$"&''>(#)(7"&(%,1(:&$*',( &"=&66,1(0,+1E$(&"9!#6%(2#$),($,'1(&'+,$(:&$*'(=#$+5.6*')(+#:(+"?$1("*81*) #)(5'+8,$(E(0*%$&(1*6(0E%,(7#6%'*')++8&.,'%,(*'=#$:&+;#'(#)( +1*:<6,$,(1*6(f,$,(6#8&6,($/%%,&8+;#',$(*(+&:&$0,*%,(:,66#:( 8#::<',$>(=$*6<=1+$E%(#)(=$*"*66*),(6&)(#)(=#$,'*'),$>(+&:1(ZQF4>( \2(#)(X2R(gX1&1,'+(2&1<$#..+/'h9 Kilder: Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF).

7 Vil rydde opp i forsøpling mer effektivt Artikkel hentet fra klif.no Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) går inn for at kommunene får mulighet til å 2#"#10$.$*-33.4&&0#/*",*6-.173%0#/*/8$##-9* bruk av avfallsgebyrene. Vi foreslår at ordningen gjøres frivillig forkommunene. 4*'&'+*,$*')+65+'*'),$(+#:(#",$1$,%,6+,+),0/$>(1"&')+:<681>(.$#%<+,'1&'+"&$(,66,$(5$,:,$8,%,(+1&16*),(&")*=1,$(8&'(0*%$&(.#+*1*"1>(:,'(65+,$(*88,(8#::<',',+(.$#06,:,$ :,%(-'&'+*,$*'),'9 :.$#/$.*$66$;(0,*2#"#10$.0#/ a6#"6*)(=#$+5.6*')(,$(:&'),(+1,%,$(+8;,::,'%,(#)(8&'("?$,(,'(8*6%,(1*6(=#$<$,'+'*')9(\,1(,$(8#::<',',(+#:(7&$(&'+"&$( =#$(#..$/%%*')(*(<6#"6*)(=#$+5.6*')9(a1)*=1,',(1*6(%,11,(:E( *:*%6,$1*%(%,88,+(#",$(8#::<','+(#$%*'?$,(%$*=1+0<%+;,119( H&'),(8#::<',$(5'+8,$(+,)(%,$=#$(,'(+*8$,$,(-'&'+*,$*')9 C'($&..#$1(2#$i#'+<61(7&$(<1&$0,*%,1(=#$(Z6*:&G(#)( =#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1>("*+,$(&1(d(&"(TK(8#::<',$( 0,'/11,$(+,)(&"(&"=&66+),0/$,1(1*6(E(-'&'+*,$,(#..$/%%*')( &"(=#$+5.6*')(.E(=,66,+&$,&6,$9(\,11,(,$(*(+1$*%(:,%(%&),'+( =#$<$,'+'*')+6#">(+#:(*88,(E.',$(=#$(&1(&"=&66+),0/$,1( 8&'(%,88,(8#+1'&%,$(8#::<','(7&$(*(=#$0*'%,6+,(:,%( #..$/%%*')(&"(=#$+5.6*')(.E(<1=&$1++1,%,$(#)(=,66,+&$,&6,$9 8#::<',',(B5$,:,$8,%,B(:*%6,$(1*6(#..$/%%*')( &"(&"=&66>(+*,$(C66,'(!&:0$#>(%*$,815$(=#$(Z6*:&G(#)( =#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,19 Rimelig løsning 2#$i#'+<61+($&..#$1(0&+,$1(.E(,1(<1"&6)(&"(8#::<',$("*+,$( &1(,'(8#::<',(*();,''#:+'*11(0$<8,$(i&9(WU(8$#',$(.,$( *''0/)),$(E$6*)(.E(+5..,68&++,$(#)(#..$/%%*')(&"(=#$+5.6*') *(%,1(#==,'16*),($#:9 j(c1(<1"*%,1(&"=&66+),0/$("*6("?$,(,1(,==,81*"1(1*61&8(=#$(e( +*8$,(-'&'+*,$*')9(I,0/$58'*'),'("*6(*88,(<1);5$,('#,'(+1#$( :,$8#+1'&%(=#$(*''0/)),$',>(+#:(+&:1*%*)(=E$(%,1($,',$, *(+*',(#:)*",6+,$9(NE(%,'',(:E1,'(7*'%$,$("*(#)+E(&1( 8#+1'&%,'(1*6(#..$/%%*'),'(06*$(,'(+&6%,$*')+.#+1(.E(%$*=1+0<%+;,11,',(1*6(8#::<',',>(+*,$(86*:&G(#)( =#$<$,'+*')+%*$,815$(C66,'(!&:0$#9 Bilde: Hold Norge rent Finansiere opprydding av forsøpling!" Klima- og forurensningsdirektoratet foreslår at forurensningslovens regler om avfallsgebyr utvides, slik #$"%&''()*)*"%#)"+)#),-*.*"&//.011-)2"#3"4&.,5/6-)2" gjennom de kommunale renovasjonsgebyrene.!" Etter dagens regler skal gebyret kunne dekke kostnadene ved innsamling og behandling av avfall fra husholdningene.!" 7*$"8*$0."#$"&//.011-)2*)"3-6"86-"+)#),-*.$"1-.*%$*"#3" 9(,9&61)-)2*)*:";"1#2"'<"%&''()*)*"+)#),-*.*",6-%" opprydding over sitt ordinære driftsbudsjett.!" Klima- og forurensningsdirektoratet har ikke utarbeidet et konkret lovforslag, men vil avvente departementes tilbakemelding før dette gjøres.

8 IaQQZQkNO(JKLK Juryen har bestått av:!,6,',(m<)),>(m&%>(n&$8(#)(f%$,11d(;<$/,'+(6,%,$ O''*8,'(I$<'%1>( X,8$,1&$*&1A(QRRN(",%(2&'i/(X&'%(#)(C:*6/(P#0,$1+#' Kategori: Enkeltpersoner - ildsjeler Juryen har lagt vekt på fem kriterier: - I<6686/.&(+8&6()E(1*6(,'(*6%+;,6(+#:(7&$("*+1(.,$+#'6*)(,')&+;,:,'1(#)(,8+1$&#$%*'?$(*''+&1+(=#$(,1(0,%$,( 6#8&6:*6;5(+#:(,$($/%%*)(#)(<1,'(=#$+5.6*')9 - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$();,''#:=5$1(6#8&6,( $/%%,&8+;#',$(,66,$(.E(&'',1("*+(,')&+;,$1(&'%$, - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$(%$,",1(7#6%'*')++8&.,'%,( &$0,*%(#)(+.$,%%(*'=#$:&+;#'(6#8&61>(.E(',11(#)([(,66,$( );,''#:(+#+*&6,(:,%*,$ - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$(&$0,*%,1(#",$(6,')$,(1*% - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$(0*%$&11(1*6(#)(6/88,+(:,%(E( =E(+&8,'(.E(%&)+#$%,'();,''#:(:,%*& Finalistene er: Lene Bekkevold, 19 år, fra Kvæfjord i Troms. Etter å ha lest en rekke avisinnlegg i Harstad tidende som klaget over forsøpling på det vakre stedet Nupen, tok Lene Bekkevold saken i egne hender og arrangerte sin egen ryddeaksjon på stedet. Nupen er kåret til Norges mest romantiske sted og er en kjent turistattraksjon og utsiktspunkt på fylkesveien mellom Ervika i Harstad og Borkenes i Kvæfjord. Juryen peker på at Lene Bekkevold har gått foran med et svært godt eksempel ved å lage en egen ryddeaksjon fremfor å bare akseptere og klage på andres forsøpling. På grunn av mange tilreisende har det vært et omfattende forsøplingsproblem hvor det )1#%4%$"33'%3'5%15''*%"/%,**,2/'*'%&'*'%*A55',$(;"2'*.%"/% dermed snudde det lokale engasjementet i en aktiv retning. Dette viser hvor mye en enkeltperson kan bidra med for å redusere forsøplingsproblemet. Bo Eide, Tromsø Bo Eide har vist ekstraordinær innsats omkring marin forsøpling både i kraft av sin rolle som planlegger i Tromsø kommune samt som aktiv havpadler og fotograf. Han har organisert rydding av store mengder marint søppel på strender sammen med skoler. Han har over en lengre periode bidratt til kartlegging, dokumentering, registrering og måling av forsøpling i Tromsø området som del av KLIF og Direktoratet for naturforvaltnings rapport om marin forsøpling og som del av et europeisk prosjekt på marin søppel. Prosjektet er forankret i OSPAR et internasjonalt forum for marint miljø i Atlanterhavet, et arbeid som har pågått i mange år i Europa. Bo Eide har vist stort personlig engasjement over lengre tid, og han har vist initiativ. Arbeidet har vært resultatorientert med kartlegging og bruk av informasjonen i skolen. Bo Eide har engasjert og inspirert andre, og har bidratt til å synliggjøre omfanget av marin forsøpling som miljøproblem som også rammer norskekysten Per Ole Buxrud, Østre Åmot Rent og pent, Modum kommune. Per Ole Buxrud og Østre Åmot Rent og Pent har siden 2000 organisert 65 voksne og 400 skoleelever til å plukke søppel i Åmot sentrum. Per Ole Buxrud har nær kontakt med skolene og får barn og unge med på ryddingen også utenom den store ryddedagen i april. Arbeidet fremstår som meget organisert med oppdelte kart og gode lister, og ifølge nominanten gjøres alt med et smil og godt humør. På ryddedagen legges det ned over 500 dugnadstimer, men fordelt på 465 personer blir det bare litt over en time på hver. Plukkingen av søppel resten av året føres det ikke dugnadstimer på, men fordi folk bor eller arbeider i rodene sine, er det lettvint å plukke med seg det man ser når man er ute og går. I følge kommunen er det så og si ikke forsøpling i Åmot. Per Ole Buxrud viser stor innsats for sitt lokalmiljø i form av sin person og organisasjon. Han engasjerer andre gjennom godt humør og et velorganisert opplegg. Han har et smittende engasjement som bidrar meget positivt i lokalsamfunnet. Han har vist hvor viktig dugnadsånden og de frivilliges innsats er for et rent og pent nærmiljø, som også gjør Åmot til et trivelig sted for turister og bidrar til å gjøre Modum til en enda mer attraktiv som turistdestinasjon.. Siv Gørbitz, Plukk opp, Bergen Gørbitz har laget Facebook-gruppen; Plukk opp hvor det er over 7000 medlemmer, og hun har samlet inn 1000 underskrifter. Aksjonen går ut på at hver deltaker skal plukke 1 stk søppel hver dag, eller 7 stk i uka. Aksjonen har fått mye oppmerksomhet i media. Siv Gørbitz har lansert en god idé med et stort potensiale. Hun har vist ekstraordinær innsats for å holde Norge rent gjennom å engasjere andre, bruke sosiale medier og å sette saken på dagsorden. Det holdningsskapende budskapet er positivt og viser at mye kan bli gjort når alle gjør litt hver. Kandidaten har jobbet med saken over lengre tid, og bidratt til mediaoppmerksomhet rundt saken.

9 IaQQZQkNO(JKLK Kategori: Virksomheter - organisasjoner Juryen har lagt vekt på at: - I<6686/.&(+8&6()E(1*6(,'(#$)&'*+&+;#'(,66,$("*$8+#:7,1(+#:( ;#00,$(=#$(,1(0,%$,(:*6;5();,''#:(E(=#$7*'%$,(#)($/%%,( #..(,11,$(=#$+5.6*')9 %$,",1(7#6%'*')++8&.,'%,(*'=#$:&+;#'>(#)(&1(&$0,*%,1(7&$(.E)E11(#",$(1*%9 %,1(:&'(8&'(=#$",'1,9 Finalistene er: Norsk Fiskeriretur ved Øistein Aleksandersen B"*($%C1($'*1*')7*%DB"C1*E%'*%')%>*3,%("3%5*1-'*%3'5%"++(,3#12/.% demontering, rengjøring, klargjøring, gjenvinning og salg av kassert *'5($,+%"/%,22')%,-!,##%!*,%"++5*'))(F%"/%>($'*12G*12/'26%B"C1*% har siden 2008 jobbet aktivt for å få til et renere kystmiljø i Norge ved å etablere en innsamlingsordning for kassert >($'*1F%"/%"++5*'))(7)()A*6%B"C1*%H,*%,*<'15')%!"*%4%4%'),<#'*'% et nett av mottaksplasser langs kysten, særlig i nord, for det er et forsøplingsproblem i havet og langs kysten og utgjør et problemavfall for avfallsmottakene. NoFir og daglig leder Øistein Aleksandersen har vist engasjement, pågangsmot og evne til å se muligheter. Det er skapt nedstrømsløsninger hvor avfall blir ressurser i nytt råstoff eller går til gjenbruksmarkedet. Man har også innhentet mye fagkunnskap /;'22"3%(,3,*<'15%3'5%C"IF31#;0'*6%B">*%H,*%-G*)%)1#()'5'%1% 3,2/'%!"*($;'##1/'%!"*,'*%"/%-G*)%+45*1-'*'%!"*%4%>22'%#0(212/'*% på et avfall som tidligere bare har blitt værende på havet eller blitt liggende og forsøplet naturperler langs kysten. NoFir har samarbeidet med en rekke aktører for å få til nye løsninger, både kommunale avfallselskap og private avfallsaktører. De har bidratt <45'%)1#%4%('))'%!"$7(%+4%31#;0+*"<#'3')%("3%,-!,##%!*,%>($'*1F%"/% oppdrettsnæringen utgjør, og funnet løsninger som gjør at avfallet kan bli til nye ressurser eller tas forsvarlig hånd om. Electrolux v/cecilia Nord Gjennom miljøkampanjen Vac from the Sea har Electrolux lansert fem unike støvsugere som alle er laget av plastavfall fra verdenshavene. Søppelstøvsugerne inngår i en verdensturné som skal bidra til å få fokus på en større satsing på gjenvinning av jordens enorme mengder plastavfall. Electrolux har på en konstruktiv måte satt marin forsøpling på dagsorden og bidratt til å spre kunnskap om saken og også stimulert til fysisk opprydning. Som virksomhet har de vært innovative og pekt på mulige løsninger ved å ta i bruk gjenvunnet plastmateriale fra marin forsøpling i sine produkter. Ved å bruke plastavfallet bidrar de også til opprydning i havet og langs kysten. Electrolux har satt marin forsøpling på dagsorden internasjonalt også overfor næringslivet, ikke minst ovenfor plastbransjen. De har løftet marin forsøpling opp som selskapets miljøsak og koblet dette til ressurs og gjenvinning til eget produkt. Kampanjen Vac from the Sea har utvist stor kreativitet. Electrolux har en global satsing med prosjekter i mange land, og viser en modig satsning på marin forsøpling som får frem alvoret i situasjonen. Hamar Naturskole v/ Knut Monssen Gjennom mange år har Knut Monssen og Hamar Naturskole stått for arrangementet Mjøsrensken, en årlig aksjon der skoleelever rensker Mjøsstrendene for søppel. Hamar Naturskole har dratt i gang aktivitet rundt store deler av Mjøsa og engasjert skoler, lærere, skoleelever, næringsliv, media og andre for å renske opp rundt Mjøsa som er drikkevannskilden for mange mennesker og dyr. Hamar naturskole og Knut Monssen har vist engasjement for saken og evne til å trekke med seg andre. Den årlige aksjonen har fått oppmerksomhet i lokalmedia, og bidrar til at mange blir bevisst på forsøplingsproblematikken i Mjøsa. Hamar Naturskole har samarbeidet med kommuner og skoler og vist hvordan ulike aktører i kommunene kan samarbeide om opprydding. Hamar Naturskole kobler også ryddeaksjonene til det pedagogiske opplegget ved skolen og lærer elevene om betydningen av kildesortering, ombruk og ressursene som er i avfallet på en forbilledlig måte. Gangstø Transport v/gøran Drews Gangstø Transport i Vindafjord kommune i Hordaland samler inn <*7$)'%>($'*'5($,+'*.%<#,2)%,22')%20)'*.%/,*2%"/%),7.%(,3)%<*7$)'% &A)'$*,/'*%"/%!J*(#,2/'*%!*,%"++5*'))(,2#'//%1%B"*/'6%K'((7)'2% samarbeides det med andre aktører i Skotland, Færøyene og på Island. Bedriften har lang erfaring med innsamling av #,25<*7$(+#,()%"/%+#,()'3<,##,(;'.%!6'$(6%>($'!J*('$$'*.%"/%H,*%5'% (1()'%4*'2'%7)-15')%-1*$("3H')'2%)1#%4%"3!,))'%>($'*'5($,+6%8'*% hadde Gangstø samlet inn hele 5000 tonn plast totalt. Selskapet jobber aktivt med ulike aktører langs kysten for en bærekraftig innsamling. Svenske Gøran Drews, som er markedsansvarlig hos Gangstø Transport og som pendler mellom Vikebygd og Gøteborg, har lang erfaring fra å jobbe med aktører i kyst- Norge. Gøran har spesielt gode evner når det gjelder å få nordmenn til å rengjøre og kildesortere plasten sin. I tillegg er han svært dyktig til å avsette innsamlet plast i gjenvinningsmarkedet. 84%5'22'%34)'2%<#1*%>($'*'5($,+'2%1$$'%573+')%+4%H,-')%'##'*% brent i fjæra, men brukt som råstoff i industrien. Gangstø er nå i gang med å starte opp en ny gjenvinningsfabrikk i Vikebygd som $,2%/;'2-122'%<45'%!J*('$$'*%"/%7#1$'%)A+'*%>($'*'5($,+%H'*%1% Norge. Gangstø med sitt datterselskap Pioner Plastic er sånn sett en pioner mht å utvikle et norsk kretsløp for denne plasten.

10 SPONSORER OG STØTTESPILLERE Hold Norge rent konferansen er sponset av: I$5'1(N<'81(2#$), 2#$+8(I6&++);,'"*''*') Våre støttespillere H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1 2#$+8(P,+/ I$5'1(N<'81(2#$), C6$,1<$ 2#$+8(I6&++);,'"*''*') 2#$+8(H,1&66);,'"*''*') M&11,$*$,1<$

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Færder nasjonalpark. Marint avfall et økende og mer alvorlig problem

Færder nasjonalpark. Marint avfall et økende og mer alvorlig problem Marint avfall et økende og mer alvorlig problem Estetisk uheldig - omdømme Fare for dyr og planter Usikre virkninger på helse Enorm vekst plast dominerer OF har vedtatt å arbeide for å redusere det marine

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms)

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) SKROTNISSEPROSJEKTET 2013 Januarmøtet 2014 Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) Skrotnisse prosjektet ble startet i 2012 etter at Fylkesmannen stadig fikk henvendelser fra

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Ryddeveileder. FOTO: Inger Hammervold

Ryddeveileder. FOTO: Inger Hammervold Ryddeveileder FOTO: Inger Hammervold FOTO: Mari Mo Osterheider Hver dag er en ryddedag! Hvert år dør en million sjøfugl og 100 000 marine pattedyr på grunn av marin forsøpling. Samtidig havner over 8 millioner

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Skjærgårdstjenesten Vårsamling

Skjærgårdstjenesten Vårsamling Skjærgårdstjenesten Vårsamling Tirsdag 28.april 2015 Scandic Park Sandefjord Liv-Marit Hansen Oslofjordens Friluftsråd Hva er marin forsøpling? Faglige problemstillinger Konsekvenser av forsøpling Motivasjon

Detaljer

Marin forsøpling. Pål Inge Hals

Marin forsøpling. Pål Inge Hals Marin forsøpling Pål Inge Hals Samarbeidsprosjekt Vurdering av kunnskapsstatus Økologiske effekter Sosioøkonomiske effekter Omfanget av forsøpling i norske farvann Mikropartikler Kilder og transportveier

Detaljer

PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014

PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014 PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014 Miljødirektoratet, Oslo 18. 20.mars PROGRAM DAG 1, 18.MARS 12.00 Lunsj 13.00 Velkommen 13.05 Direktørens time Ellen Hambro, Miljødirektoratet 13.50 Pause 14.05 14.50 Pause

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015

Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015 Oslofjordkonferansen II 20.mars 2015 SØPPEL I STRANDSONEN - Kilder og opprydding Liv-Marit Hansen Hva er marin forsøpling? Hvorfor ønsker vi å fjerne marint søppel fra strender? Plast og mikroplast Overvåkning

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 Pl.tot Startnr. Navn Klasse Lag Tid på topp Mellomtid 1 32 Ludviksen, Thorbjørn Senior Bergen Løpeklubb 21.21 14.27 2 67 Søfteland, Andreas Senior

Detaljer

Marin forsøpling og skjærgårdstjenesten - Hva er status og utfordringer i vår region?

Marin forsøpling og skjærgårdstjenesten - Hva er status og utfordringer i vår region? Marin forsøpling og skjærgårdstjenesten - Hva er status og utfordringer i vår region? Foto: Geir Otto Johansen, Adresseavisen Foto: Tom Sørum, Oslofjorden Friluftsråd Kommunemøter 13. og 14.juni 2017 Trondheim

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Rissa skytterlag. Åpent stevne 8-9 feb. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Rissa skytterlag. Åpent stevne 8-9 feb. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Julian Lysvand Leksvik *X*X* 50 X* *XX 50 XX*XX 50 => 150 X9 *9 * * *X9 * 97 => 247 2. Ludmila Sokolova Leksvik X* *X9 49 X9 *XX 49 * *9 *X 49 => 147 XX*X*X9 * *9 98 => 245 25-skudd kl.

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Engh, Kjell Roger 16.mai 20 Laks 6 1 940 9800 1 1 1 Mjørnaren, Birger

Detaljer

PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014

PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014 PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014 Miljødirektoratet, Oslo 18. 20.mars PROGRAM DAG 1, 18.MARS 12.00 Lunsj 13.00 Velkommen 13.05 Direktørens time Ellen Hambro, Miljødirektoratet 13.50 Pause 14.05 14.50 Pause

Detaljer

Kjære statsråd, kjære alle sammen,

Kjære statsråd, kjære alle sammen, Christine Sagen Helgø: Åpning Hold Norge Rent Onsdag 8. februar kl. 10, Clarion Hotel Air Kjære statsråd, kjære alle sammen, Side 1 av 15 Det er en stor glede å få åpne årets Hold Norge Rent-konferanse.

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen

Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen Nofir et direkte resultat av bransjeinitativ Ideen ble unnfanget på AquaNor 2007 Forprosjekt oppdrettsredskap

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Nr: Navn: Tid: Min/sek Dato løpt: Bor i : År født: 1 Berg Marianne 15,07 27.08.2013 Hordvik 1976 2 Berg Bente Kristin 15,28 30.06.2013 Hønefoss 1984 3 Ones Maria 16,09

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup)

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup) Resultatliste Åpent feltstevne. mars (Finalerunden i Bygger n cup) Rollag og Veggli skyttarlag er sponsa av: (hovedsponsor) Premieliste Mesterskap Klasse - + V Tor Arne Solbakken Rygge / / / / / / Gylt

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting 1. maifelten 01.05.2007 St.nr: 08005 Plass Navn Klubb Poeng Finfelt A 1 Ludvig Christian Laheld Aron Skytterklubb 108 2 Asmund Broks V60 Hedrum Sportsskyttere 108 3 Svein

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Terje Allum Siljan 49 50 50 149 144,- 2. Bjørn Sylte Kongsberg 48 43 50 141 96,- 3. Heidi Berglund Asker 42 48 49 139 0,- 4. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 44

Detaljer

Resultater NC 5 SENIOR

Resultater NC 5 SENIOR Kvinner Sr - Resultater 500 M 1 6 Linda Olsen Geithus IL 7 O 40,78 40 2 3 Anette Bjelkevik Arendal Skøiteklub 4 I 41,36 35 3 2 Hedvik Bjelkevik Arendal Skøiteklub 3 O 42,25 30 4 8 Edel Therese Høiseth

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Svein Petter Hanserud Jondalen 50 49 47 93 239 120,- 2. Ivar Odden Gjerpen 49 50 47 89 235 0,- 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2 1. Vegard Aas Bolkesjø 50 49

Detaljer

Vi foreslår i tillegg noen lovtekniske endringer som ikke vil ha materiell betydning.

Vi foreslår i tillegg noen lovtekniske endringer som ikke vil ha materiell betydning. Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 26. August 2010

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 26. August 2010 Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 26. August 2010 Alle Foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole Avtroppende FAU leder Rolf Helge Løkting jr 2 Saksliste Del Del 11 Årsmøte i i Foreldrerådet 1.

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning.

Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. 1. Bakgrunnsinformasjon Elevene skal skaffe seg bakgrunnsinformasjon rundt tema marin forsøpling

Detaljer

Mesterskap Klasse 2-5

Mesterskap Klasse 2-5 Side 1 av 1 Mesterskap Klasse 2-5 1 Christian Lilleng Råde 5 48 49 49 97 243 2 Siv Hege Klokset Råde 5 49 47 50 96 242 3 Kathrine Høybakk Isfjorden og 5 50 48 47 95 240 4 Rune Kristoffersen Langevåg 3

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne nr. 08016 04.11.2007 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Geir Kristiansen 113 2 Per Olov Andersson Ørebro SSK 111 3 Ludvig Chr. Laheld Aron 109 4 Aud E. Fjellvang Zero 107 5 Hans Knigge

Detaljer

Offentlig journal. 13/2 Svar på søknad om deling av grunneiendom, våningshus og garasje. 13/2 Søknad om deling av grunneiendom 2007/ /2008

Offentlig journal. 13/2 Svar på søknad om deling av grunneiendom, våningshus og garasje. 13/2 Søknad om deling av grunneiendom 2007/ /2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2008, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2008 13/2 Svar på søknad om deling av grunneiendom, våningshus og garasje 13/2 Søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014

PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014 PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014 Miljødirektoratet, Oslo 18.-20.mars PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014 18. mars 2014 (med forbehold om endringer) [12.00] LUNSJ [13.00] Velkommen [13.05] Direktørens time,

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016. Oslo, 06.02.2014

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016. Oslo, 06.02.2014 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016 Oslo, 06.02.2014 Eirik Rudi Wærner Arbeidgiver: Hjellnesconsult AS Representerer: Rådgivende ingeniørers Forening Er også styreleder i

Detaljer

Oppgavekort NEAS Sommerskiskole 2015

Oppgavekort NEAS Sommerskiskole 2015 Anne Mari Sagli Oppmøte: 20.06.2015, Kl: 1000 Oppgavebeskrivelse: Lunch kl 13:30 Personer på denne oppgaven: Anne Mari Sagli 97009890 Eva Wiklund:48178764 Siv Hege Stemshaug:99500036 Ranveig Våg:41516255

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Mesterskap Klasse 3-5 1 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 249 99 348 6* Gylt medalje 2 Tobias

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Roger Ottosen Vestre Toten 5 *XX* * 50 9X9XX 48 XX* * * 50 148 *XXX*XX* *X 100 248 * * * *X* *XXX 100

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 14.05.06 14.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin Åpen 1 Kjell Ryen Oslo Feltskyttere 100 2 Lars Peter Wilson Bærum PK 96 3 Knut Skotterud NOP Dal 96 4 Kristian Baumann

Detaljer

Fangststatistikk, laks år 2005 for Enningdalselva på Berby

Fangststatistikk, laks år 2005 for Enningdalselva på Berby Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Håkonsen, Alf 16.mai 20 Laks 7 1 960 9700 1 x >5 1 Granli, Bjarne

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. 1. Pengepremier 25-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker skytterlag. Eker 150 års jubileumsstevne

Pengepremier 25-skudd kl. 1. Pengepremier 25-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker skytterlag. Eker 150 års jubileumsstevne Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. May-Britt Nordli Ringerike 49 50 50 94 243 0,- Gave 2. Michael Holst Eker 36 44 49 90 219 0,- 3. Nils Henrik Strøm Eker 42 41 46 89 218 0,- Pengepremier 25-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag År HSI-verv Fornavn Etternavn År HSI-verv Fornavn Etternavn 1962 Formann: Magne Føleide 1963 Formann: Sturla Okstad 1962 Sekretær: Bjørn Bråthen 1963 Sekretær:

Detaljer

RESULTATER. Elektronikkstevnet. Bane

RESULTATER. Elektronikkstevnet. Bane RESULTATER Elektronikkstevnet Bane 12. september 2004 Stevne : Elektronikk-stevnet 2004 Program: DFS Sted : Varpet skytebane / Nittedal Sk.lag Dato : 12. Sept 2004 Klasse : 2.- 5. 1.Dag-Kjetil Hansen Oslo

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011 Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole 2 Saksliste Del Del 11 Årsmøte i i Foreldrerådet 1. Konstituering av årsmøtet Del a. 2 Valg

Detaljer

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG MINE MÅL/EIDSIVAS MÅL VS KRAV GJENNOM GEOVEKST Vi skal følge aktuelle pålegg og krav inkludert Beredskapsforskriften. NIS skal være fullstendig,

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188 Menn Trim 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM 175 11:11 00:00 2 Knut Ingar Nalum NOTEAM 189 11:52 00:41 3 Petter Bele Kval NOTEAM 187 12:01 00:50 4 Jarle Aagaard NOTEAM 169 12:36 01:25 5 Kjetil Liland NOTEAM

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gol skytterlag. Åpent Stevne 15m Gol

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gol skytterlag. Åpent Stevne 15m Gol Åpent Stevne Gol Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristian Fløysand Gol 47 48 47 97 239 0,- Gave 1. Mari Haugstad Stake Gol 46 46 45 92 229 0,- Gave 1. Bjørn Kleven Gol 44 49 48 91 232 0,- Gave Pengepremier

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer