HOLD NORGE RENT KONFERANSEN 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLD NORGE RENT KONFERANSEN 2011"

Transkript

1 Velkommen til HOLD NORGE RENT KONFERANSEN januar kl HOVEDTEMATIKK -!"#$%&'(#$)&'*+,$,$(#)(-'&'+*,$,$("*(#..$/%'*')+&$0,*%,1(*(2#$),3-4#$+5.6*')(*(7&",1(#)(6&')+(8/+1,'9(!"#$(&6"#$6*)(,$(.$#06,:,1 #)(7"&();5$("*3

2 OM HOLD NORGE RENT!#6%(2#$),($,'1(,$(,'('&+;#'&6(%<)'&%(:#1(=#$+5.6*')(*(%,1(#==,'16*),($#:(:,%(#==,'16*),(,1&1,$>(=$*"*66*),( #)(.E(=;,66,1(#)(",%(",*,$(#)(1<$*+1&11$&8+;#',$9(F(1*66,))(5'+8,$(!#6%(2#$),($,'1(E(0*%$&(1*6(&1(:,+1(:<6*)( &"=&66()E$(1*6(=#$+"&$6*)(0,7&'%6*')();,''#:(,1&06,$1,>(,==,81*",(*''+&:6*')+#$%'*'),$(#)(&1("*(#",$(1*%(8&'( $,%<+,$,(&"=&66+:,')%,',(*(2#$),9 Skape engasjement!#6%(2#$),($,'1+(7#",%=#$:e6(,$(e(+8&.,(,')&+;,:,'1(#)(8<''+8&.($<'%1(+.5$+:e6,1(#:(=#$+5.6*')(#)( &"=&66(.E(&"",*,9(!#6%(2#$),($,'1(+8&6(+/'6*));5$,(#)(58,(%,'(=$*"*66*),(*''+&1+,'(=#$(E($,%<+,$,(#:=&'),1 &"(=#$+5.6*')+.$#06,:,1>(58,(&'1&66(=$*"*66*),($/%%,&8+;#',$(+#:(0*%$&$(1*6($,',(=$*6<=1+G(#)('?$:*6;5#:$E%,$( 1<+,'(+:E(#)(+1#$,("E$$/%%,&8+;#',$($<'%1(#:(*(8#::<',',9 HE6,1(,$(#)+E(&1(!#6%(2#$),($,'1G8#'=,$&'+,'(:,%(<1%,6*')(&"(I<6686/.&(+8&6(06*(,1(E$6*)(&$$&'),:,'19 Min bit av Norge C'("*81*)('/+&1+'*')(*(JKLL(,$(1#(.*6#1.$#+;,81,$(*(,1(8/+1#:$E%,(#)(,1(*''6&'%+#:$E%,(:,%(=#8<+(.E( 77"(:&$*'(=#$+5.6*')(#)(=$*"*66*)(*''+&1+(*(&$0,*%,1(:#1(=#$+5.6*')(<'%,$(=,66,+(.&$&.6/A(H*'(M*1(&"(2#$),9( N$#+;,81,1(H*'(0*1(&"(2#$),(+8&6(+1*:<6,$,(1*6(&1(.,$+#',$(#)(#$)&'*+&+;#',$(1&$($/%%,&'+"&$(=#$(6#8&6,( #:$E%,$(06&'1();,''#:(<1"*86*'),'(&"(,'(%*)*1&6(8&$11;,',+1,(:,%(:<6*)7,1(=#$(E(:,6%,(=$&(#:(=#$+5.6*') #)(#$)&'*+,$,(=$*"*66*)(*''+&1+(*(+&:&$0,*%(:,%(8#::<',',>(*(1*66,))(1*6(<11,+1*')(&"(+#+*&6,(:,%*,$9 Hvem driver Hold Norge rent? (7&$(%,1(58#'#:*+8,(#)(;<$*%*+8,(&'+"&$,1(=#$(!#6%(2#$),($,'19(P,1<$+&:&$0,*%,1(QRRN( =<'),$,$(+#:(+,8$,1&$*&1(=#$(#$)&'*+&+;#','9(!#6%(2#$),($,'1+('E"?$,'%,(+1511,+.*66,$,(,$(>( H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1>(2#$+8(P,+/>(I$5'1(N<'81(2#$),>(C6$,1<$>(2#$+8(I6&++);,'"*''*')>(2#$+8( H,1&66);,'"*''*')(#)(M&11,$*$,1<$9(!#6%(2#$),($,'1G8#'=,$&'+,'(JKLL(+.#'+,+(+?$+8*61(&"(I$5'1(N<'81( 2#$),(#)(2#$+8(I6&++);,'"*''*')9

3 PROGRAM KSATK(G(LKA(KK LKAKK(G(LKALK LKALK(G(LKATU LKATU(G(LLAKK LLAKK(G(LJAKK LJAKK(G(LTAKK LTAKK(G(LTAUU LTAUU(G(LVAKK LV9KK(G(LWAKK Registrering og kaffe Velkommen Ved Håkon Jentoft, direktør i Avfall Norge Forsøpling, et problem vi kan og vil gjøre noe med Ved Erik Solheim, miljøvernminister Utdeling av Gullklypa 2010 Erik Solheim deler ut Gullklypa 2010!"#$%&$'"(()*+,-.&"#*-./"#01$.$.*-/*2#"#10$.$.*,0*-33.4&#0#/1".'$0&$(5 Innledning ved Pål Spillum, Klif. Ordstyrer: Peter Sundt, senior rådgiver i Mepex Consult. I panelet: Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftrådenes Landsforbund, advokat Hanne S. Torkelsen i KS-bedrift og Petter H. Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO Lunsj Presentasjon og diskusjon av ny rapport om marin forsøpling Ved Pål Inge Hals, rådgiver i Klima- og forurensingsdirektoratet og Bo Eide, Tromsø kommune Oppsummering Ved Nancy Sand, daglig leder i Retursamarbeidet LOOP Enkel servering for den som ønsker

4 OM FOREDRAGSHOLDERNE Erik Solheim, miljø- og utviklingsminister Er kjent for sitt internasjonale engasjement, ikke minst på miljøsiden. Solheim står miljøbevegelsen nær og den frivillige innsats i miljøarbeidet. Dessuten ønsker han også å ta tak i miljøsaker som!"#$%&'()%'*%"++),))%,-.%"/%!"*(0+#12/%'*%')%'$('3+'#%+4%5'))'6 Håkon Jentoft, direktør i Avfall Norge. Avfall Norge har vært initiativtaker og en aktiv støttespiller og har det økonomiske og juridiske ansvaret for Hold Norge Rent. Håkon Jentoft har jobbet i Avfall Norge siden 2000 og har vært direktør i Avfall Norge siden Peter Sundt, senior rådgiver i Mepex Consult. Har tidligere fungert som daglig leder i Hold Norge rent i Er engasjert av Hold Norge rent i forbindelse med prosjektet Min Bit av Norge og Hold Norge rent konferansen. Som generalsekretær i EPRO opptatt av retursystemer for plastemballasje og forsøpling av plast i Europa. Pål Spillum, seksjonssjef i Klima- og forurensningsdirektoratet Seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Hans P. Brubakk, NHO Ansvarlig for NHOs næringspolitiske arbeid, som bl.a. omfatter klima- og miljøpolitikk. Har sittet i NHOs toppledelse siden 2001, først som ansvarlig for kommunikasjon og samfunnskontakt og fra 2005 som næringspolitisk direktør. Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund, FRL er en paraplyorganisasjon for 20 interkommunale friluftsråd med til sammen 180 medlemskommuner som har 70 % av landets befolkning. Har vært med i styringsgruppa for Hold Norge rent siden oppstarten. Hanne S. Torkelsen, advokat i KS-bedrift Hanne S. Torkelsen jobber med juridiske og næringspolitiske spørsmål i energi- og renovasjonsbransjene i KS bedrift. Bo Eide, planlegger, Tromsø kommune Bo Eide har ledet prosjektet for å kartlegge den marine forsøplingen og rydding langs kysten. Kartleggingen gjennomføres i samarbeid med Klif, Diretoratet for Naturforvaltning og Statens Naturoppsyn i forbindelse med rapporten Marin forsøpling. Pål Inge Hals Rådgiver i Klima- og forurensningsdirektoratet. Klima- og forurensningsdirektoratet jobber for en!"*7*'2(212/(!*1%!*,3)156%84#%92/'%:,#(%;"<<'*%3'5%-,22!"*7*'2(212/%1%=#1!%(,33'2%3'5%&'*' dyktige kolleger. Nancy Sand Daglig leder i Retursamarbeidet LOOP som er sekreteriat for Hold Norge Rent. Stiftelsen Retursamarbeidet LOOP jobber med informasjon om kildesortering og gjenvinning.

5 DELTAKERLISTE Hege T. Langerød Hege Svendsen Anders J.Bredesen Therese Werenskiold Ellen Conradi Lisbeth Fjeldly Lene Stensland Kjersti Kildahl Anniken Grundt Lisbeth Åsgard Håkon Jentoft Henrik Lystad Helene Bugge Alice Boyd Per Kirkesæther Jorunn Dahl Hatlebakk Tor Arne Lundquist Håvard Bjordal Tina Skudal Toralf Igesund Thomas Weihe Jan Ove Holmen Brit Uglem Blomsø Gjermund Langedal Thomas Hartung Geir Otto Myrann Kjell Arne Skagemo Morten Dåsnes Jan A. Knutsen Kirsten Kleveland Dag Aursland Göran Drews Jacob Smith Kari-Lill Ljøstad Sverre Huse-Fagerlie Jan Petter Nerhus Eirik Oland Gunn M. Johannessen Knut Monssen Håkon Saxrud Torstein Grønningen Silje Gry Hanssen Are Edgar Stenkjær Emily Robertson Jens Harald Garden Bengt Ove Hagen Bjørn Heggeund Pål Inge Hals Pål Spillum Hannah Hildonen Kristine von Hanno Johs. Bjørndal Marianne Bliksås Hanne S Torkelsen Espen Alvestad Svein Kamfjord Geir Hindahl Hildegunn Iversen Nancy Sand Linda Bay O)%,$(P,'#"&+;#' O66+*%*),(2#$%(OX O66+*%*),(2#$%(OX O.,6&'%(F'=#$:&+;#' O.,6&'%(F'=#$:&+;#' O+8,$(8#::<', O+8,$(8#::<', M&%>(.&$8(#)(*%$,11 M&%>(.&$8(#)(*%$,11 M?$<:(8#::<', M?$<:(8#::<', M&:06,(8#::<',>(YCZ([(CFC M,$),'(8#::<', MFP(OX MFP(N$*"&1(OX \&)6*)"&$,6,",$&'%5$,',+(=#$,'*') DNE FHL 4*+8,$*%*$,81#$&1,1 Foreningen Ren Marina 4#$+"&$,1+(6#)*+1*88#$)&'*+&+;#' 4$,%$*8+1&%(8#::<',>("*$8+#:7,1(:*6;5(#)(6&'%0$9 4$*6<=1+$E%,',+(Q&'%+=#$09([(X1/$*')+)$<..&(!2P 4/68,+:&'','(*(O<+1(O)%,$ 4/68,+:&'','(*(M<+8,$<% I&')+1](Y$&'+.#$1(OX I6&++);,'"*''*') I$5'1(N<'81(2#$),(OX I$5'1(N<'81(2#$),(OX I$5'1(N<'81(2#$),(OX I$5'1(N<'81(2#$),(OX!&%,6&'%(#)(P*'),$*8,(O"=&66++,6+8&.(OX!&:&$(2&1<$+8#6,!&:&$(2&1<$+8#6,!&:#+(=#$"&61'*')(FZX!&$+1&%(8#::<',!&$+1&%(8#::<',>(\$*=1G(#)(<10/))*')+1;,',+1,'!#6%(2#$),(P,'1!#$%&6&'%(=/68,+8#::<', ICA F''7,$$,%(P,'#"&+;#' Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z6*:&G(#)(=#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1 Z$,1+65.,1 Z$*+1*&'+&'%(8#::<', KS ZX(M,%$*=1 ZX(M,%$*=1(O"=&66 Q*#'+(^6<0(F'1,$'&1*#'&6 LOOP LOOP LOOP Peter Sundt H,.,_(^#'+<61 Andreas Keus H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1 Ulla Hegg H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1 Sverre Thomas Jahre H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1>( Tone Hiorth H#%<:(8#::<', Terje Bråthen H#%<:(8#::<', Petter H. Brubakk NHO Halfdan Kverneland Olafssøn 2!R(H&1(#)(%$*88, Jorunn Botne 2#$%7#$%6&'%(#)(I<6,'(FZX Øistein Aleksandersen 2#$+8(-+8,$*$,1<$ Heidi Ruud 2#$+8(-+8,$*$,1<$ Einar Østebrød 2#$+8(-+8,$*$,1<$ Randi H. Varberg 2#$+8(P,+*$8(OX Bjørn Sørensen 2#$+8(P,+/(OX Mona Mordal 2#$+8(P,+/(OX Kate Hege Nielsen R+6#(F%$,11+8$,1+ Jan Hauger R+6#(8#::<', Jan Haakon Killerud R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Kari Bilden R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Camelia Median R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Pål A. Sommernes R+6#(8#::<',>(P,'#"&+;#'+,1&1,' Tom Sørum R+6#=;#$%,'+(4$*6<=1+$E% Annika Ljungström R+6#=;#$%,'+(4$*6<=1+$E% Kirsten Lundem `"$,(P#:,$*8,(O"=&66++,6+8&.(FZX Reidar Hansen `"$,(P#:,$*8,(O"=&66++,6+8&.(FZX Kirsten Martinsen P?6*'),'(8#::<',(8<61<$G(#)(=$*1*%+,'7,1,' Trine-Lise Vinje P?6*'),'(8#::<',(8<61<$G(#)(=$*1*%+,'7,1,' Cecilie Lind P&)'GX,66+(OX Harald Willumsen Østbø P,:*8+(!<+7#6%'*')(OX Geir M Jensen P,:*8+(!<+7#6%'*')(OX Berit Pettersen Heidi Viki P,'#"&+;#'(*(I$,'6&'%([(X1/$*')+)$<..&(!2P Frode Karlsen P,1<$& Per Inge Engan Marianne Johnsen ROAF Hans Olav Sandvoll P/=/68,(4$*6<=1+$E% Øystein Hovde X8;?$)E$%+1;,',+1,' Hans Munkevik X']0&66(4*6:(OX Pål Karlsen X']0&66(4*6:(OX Otto Okstad X1&1,'+('&1<$#..+/' Joakim Brodahl X1*=1,6+,'(!E66(X",$*),(P,'1 Oskar Grimstad X1#$1*')+$,.$,+,'1&'1>(C',$)*G(#)(:*6;58#:*1,,' Bo Eide Y$#:+5(Z#::<', Ole Petter Krabberød Y$#'%7,*:(P,'7#6%+",$8(OX Kjetil Siw Line Runa Opdal Mali Hole Skogen WWF Ingeborg Ukkelberg ÅRIM

6 MARIN FORSØPLING Marin forsøpling omfatter avfall og kasserte gjenstander fra aktiviteter til havs og fra landbaserte kilder som er fraktet til havet med vassdrag, avløp eller vind. Marin forsøpling kan være plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir etc. Usynlig problem H&$*'(=#$+5.6*')(<1);5$(,'($,,66(1$<++,6(:#1(%,1(:&$*',(:*6;5( #)(8&'(=5$,(1*6(0,1/%,6*),(+8&%,$(.E(:&$*'1(%/$,6*"9(H&$*'( =#$+5.6*')(,$(,1()6#0&61(:*6;5.$#06,:(#)(,$(.E(:&'),(:E1,$(,1(<+/'6*)(.$#06,:9(F'),'(7&$(,8+&81,(1&66(.E(7"#$(+1#$1( :*6;5.$#06,:,1(,$(*(=56),(\*$,81#$&1,1(=#$('&1<$=#$"&61'*')9 C'($&..#$1(=$&(LScU(&'+6E$(&1(%,1(7",$1(E$(7&"',$(W>V(:*66( 1#''(&"=&66(*(",$%,'+7&",',>(:,'(%,11,(&'+6&),1(1&$(8<'( WKGdK(e(&"(:&$*'(=#$+5.6*')>(+1&::,$(=$&(6&'%>(:,'+(%,1( $,+1,$,'%,(8#::,$(=$&(+8*.>(#6;,*'+1&66&+;#',$(#)(-+8,=&$15/9( N6&+1(,$(%,'("&'6*)+1,(,'8,61=$&8+;#','()6#0&61(#)(*('#$+8,( =&$"&''9 Kartlegging \,1(7&$("?$1(=#$,1&11(,'(8&$16,))*')(6&')+(<1"&6)1,('#$+8,( +1$,'%,$(*(JKLK9(\,'('/,($&..#$1,'(=$&(ZQF4(#)(\2("*+,$( #:=&'),1(&"(.$#06,:,1(*('#$+8,(=&$"&''>(#)(7"&(%,1(:&$*',( &"=&66,1(0,+1E$(&"9!#6%(2#$),($,'1(&'+,$(:&$*'(=#$+5.6*')(+#:(+"?$1("*81*) #)(5'+8,$(E(0*%$&(1*6(0E%,(7#6%'*')++8&.,'%,(*'=#$:&+;#'(#)( +1*:<6,$,(1*6(f,$,(6#8&6,($/%%,&8+;#',$(*(+&:&$0,*%,(:,66#:( 8#::<',$>(=$*6<=1+$E%(#)(=$*"*66*),(6&)(#)(=#$,'*'),$>(+&:1(ZQF4>( \2(#)(X2R(gX1&1,'+(2&1<$#..+/'h9 Kilder: Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF).

7 Vil rydde opp i forsøpling mer effektivt Artikkel hentet fra klif.no Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) går inn for at kommunene får mulighet til å 2#"#10$.$*-33.4&&0#/*",*6-.173%0#/*/8$##-9* bruk av avfallsgebyrene. Vi foreslår at ordningen gjøres frivillig forkommunene. 4*'&'+*,$*')+65+'*'),$(+#:(#",$1$,%,6+,+),0/$>(1"&')+:<681>(.$#%<+,'1&'+"&$(,66,$(5$,:,$8,%,(+1&16*),(&")*=1,$(8&'(0*%$&(.#+*1*"1>(:,'(65+,$(*88,(8#::<',',+(.$#06,:,$ :,%(-'&'+*,$*'),'9 :.$#/$.*$66$;(0,*2#"#10$.0#/ a6#"6*)(=#$+5.6*')(,$(:&'),(+1,%,$(+8;,::,'%,(#)(8&'("?$,(,'(8*6%,(1*6(=#$<$,'+'*')9(\,1(,$(8#::<',',(+#:(7&$(&'+"&$( =#$(#..$/%%*')(*(<6#"6*)(=#$+5.6*')9(a1)*=1,',(1*6(%,11,(:E( *:*%6,$1*%(%,88,+(#",$(8#::<','+(#$%*'?$,(%$*=1+0<%+;,119( H&'),(8#::<',$(5'+8,$(+,)(%,$=#$(,'(+*8$,$,(-'&'+*,$*')9 C'($&..#$1(2#$i#'+<61(7&$(<1&$0,*%,1(=#$(Z6*:&G(#)( =#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,1>("*+,$(&1(d(&"(TK(8#::<',$( 0,'/11,$(+,)(&"(&"=&66+),0/$,1(1*6(E(-'&'+*,$,(#..$/%%*')( &"(=#$+5.6*')(.E(=,66,+&$,&6,$9(\,11,(,$(*(+1$*%(:,%(%&),'+( =#$<$,'+'*')+6#">(+#:(*88,(E.',$(=#$(&1(&"=&66+),0/$,1( 8&'(%,88,(8#+1'&%,$(8#::<','(7&$(*(=#$0*'%,6+,(:,%( #..$/%%*')(&"(=#$+5.6*')(.E(<1=&$1++1,%,$(#)(=,66,+&$,&6,$9 8#::<',',(B5$,:,$8,%,B(:*%6,$(1*6(#..$/%%*')( &"(&"=&66>(+*,$(C66,'(!&:0$#>(%*$,815$(=#$(Z6*:&G(#)( =#$<$,'+'*')+%*$,81#$&1,19 Rimelig løsning 2#$i#'+<61+($&..#$1(0&+,$1(.E(,1(<1"&6)(&"(8#::<',$("*+,$( &1(,'(8#::<',(*();,''#:+'*11(0$<8,$(i&9(WU(8$#',$(.,$( *''0/)),$(E$6*)(.E(+5..,68&++,$(#)(#..$/%%*')(&"(=#$+5.6*') *(%,1(#==,'16*),($#:9 j(c1(<1"*%,1(&"=&66+),0/$("*6("?$,(,1(,==,81*"1(1*61&8(=#$(e( +*8$,(-'&'+*,$*')9(I,0/$58'*'),'("*6(*88,(<1);5$,('#,'(+1#$( :,$8#+1'&%(=#$(*''0/)),$',>(+#:(+&:1*%*)(=E$(%,1($,',$, *(+*',(#:)*",6+,$9(NE(%,'',(:E1,'(7*'%$,$("*(#)+E(&1( 8#+1'&%,'(1*6(#..$/%%*'),'(06*$(,'(+&6%,$*')+.#+1(.E(%$*=1+0<%+;,11,',(1*6(8#::<',',>(+*,$(86*:&G(#)( =#$<$,'+*')+%*$,815$(C66,'(!&:0$#9 Bilde: Hold Norge rent Finansiere opprydding av forsøpling!" Klima- og forurensningsdirektoratet foreslår at forurensningslovens regler om avfallsgebyr utvides, slik #$"%&''()*)*"%#)"+)#),-*.*"&//.011-)2"#3"4&.,5/6-)2" gjennom de kommunale renovasjonsgebyrene.!" Etter dagens regler skal gebyret kunne dekke kostnadene ved innsamling og behandling av avfall fra husholdningene.!" 7*$"8*$0."#$"&//.011-)2*)"3-6"86-"+)#),-*.$"1-.*%$*"#3" 9(,9&61)-)2*)*:";"1#2"'<"%&''()*)*"+)#),-*.*",6-%" opprydding over sitt ordinære driftsbudsjett.!" Klima- og forurensningsdirektoratet har ikke utarbeidet et konkret lovforslag, men vil avvente departementes tilbakemelding før dette gjøres.

8 IaQQZQkNO(JKLK Juryen har bestått av:!,6,',(m<)),>(m&%>(n&$8(#)(f%$,11d(;<$/,'+(6,%,$ O''*8,'(I$<'%1>( X,8$,1&$*&1A(QRRN(",%(2&'i/(X&'%(#)(C:*6/(P#0,$1+#' Kategori: Enkeltpersoner - ildsjeler Juryen har lagt vekt på fem kriterier: - I<6686/.&(+8&6()E(1*6(,'(*6%+;,6(+#:(7&$("*+1(.,$+#'6*)(,')&+;,:,'1(#)(,8+1$&#$%*'?$(*''+&1+(=#$(,1(0,%$,( 6#8&6:*6;5(+#:(,$($/%%*)(#)(<1,'(=#$+5.6*')9 - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$();,''#:=5$1(6#8&6,( $/%%,&8+;#',$(,66,$(.E(&'',1("*+(,')&+;,$1(&'%$, - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$(%$,",1(7#6%'*')++8&.,'%,( &$0,*%(#)(+.$,%%(*'=#$:&+;#'(6#8&61>(.E(',11(#)([(,66,$( );,''#:(+#+*&6,(:,%*,$ - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$(&$0,*%,1(#",$(6,')$,(1*% - F(7"*68,'()$&%(8&'%*%&1,'(7&$(0*%$&11(1*6(#)(6/88,+(:,%(E( =E(+&8,'(.E(%&)+#$%,'();,''#:(:,%*& Finalistene er: Lene Bekkevold, 19 år, fra Kvæfjord i Troms. Etter å ha lest en rekke avisinnlegg i Harstad tidende som klaget over forsøpling på det vakre stedet Nupen, tok Lene Bekkevold saken i egne hender og arrangerte sin egen ryddeaksjon på stedet. Nupen er kåret til Norges mest romantiske sted og er en kjent turistattraksjon og utsiktspunkt på fylkesveien mellom Ervika i Harstad og Borkenes i Kvæfjord. Juryen peker på at Lene Bekkevold har gått foran med et svært godt eksempel ved å lage en egen ryddeaksjon fremfor å bare akseptere og klage på andres forsøpling. På grunn av mange tilreisende har det vært et omfattende forsøplingsproblem hvor det )1#%4%$"33'%3'5%15''*%"/%,**,2/'*'%&'*'%*A55',$(;"2'*.%"/% dermed snudde det lokale engasjementet i en aktiv retning. Dette viser hvor mye en enkeltperson kan bidra med for å redusere forsøplingsproblemet. Bo Eide, Tromsø Bo Eide har vist ekstraordinær innsats omkring marin forsøpling både i kraft av sin rolle som planlegger i Tromsø kommune samt som aktiv havpadler og fotograf. Han har organisert rydding av store mengder marint søppel på strender sammen med skoler. Han har over en lengre periode bidratt til kartlegging, dokumentering, registrering og måling av forsøpling i Tromsø området som del av KLIF og Direktoratet for naturforvaltnings rapport om marin forsøpling og som del av et europeisk prosjekt på marin søppel. Prosjektet er forankret i OSPAR et internasjonalt forum for marint miljø i Atlanterhavet, et arbeid som har pågått i mange år i Europa. Bo Eide har vist stort personlig engasjement over lengre tid, og han har vist initiativ. Arbeidet har vært resultatorientert med kartlegging og bruk av informasjonen i skolen. Bo Eide har engasjert og inspirert andre, og har bidratt til å synliggjøre omfanget av marin forsøpling som miljøproblem som også rammer norskekysten Per Ole Buxrud, Østre Åmot Rent og pent, Modum kommune. Per Ole Buxrud og Østre Åmot Rent og Pent har siden 2000 organisert 65 voksne og 400 skoleelever til å plukke søppel i Åmot sentrum. Per Ole Buxrud har nær kontakt med skolene og får barn og unge med på ryddingen også utenom den store ryddedagen i april. Arbeidet fremstår som meget organisert med oppdelte kart og gode lister, og ifølge nominanten gjøres alt med et smil og godt humør. På ryddedagen legges det ned over 500 dugnadstimer, men fordelt på 465 personer blir det bare litt over en time på hver. Plukkingen av søppel resten av året føres det ikke dugnadstimer på, men fordi folk bor eller arbeider i rodene sine, er det lettvint å plukke med seg det man ser når man er ute og går. I følge kommunen er det så og si ikke forsøpling i Åmot. Per Ole Buxrud viser stor innsats for sitt lokalmiljø i form av sin person og organisasjon. Han engasjerer andre gjennom godt humør og et velorganisert opplegg. Han har et smittende engasjement som bidrar meget positivt i lokalsamfunnet. Han har vist hvor viktig dugnadsånden og de frivilliges innsats er for et rent og pent nærmiljø, som også gjør Åmot til et trivelig sted for turister og bidrar til å gjøre Modum til en enda mer attraktiv som turistdestinasjon.. Siv Gørbitz, Plukk opp, Bergen Gørbitz har laget Facebook-gruppen; Plukk opp hvor det er over 7000 medlemmer, og hun har samlet inn 1000 underskrifter. Aksjonen går ut på at hver deltaker skal plukke 1 stk søppel hver dag, eller 7 stk i uka. Aksjonen har fått mye oppmerksomhet i media. Siv Gørbitz har lansert en god idé med et stort potensiale. Hun har vist ekstraordinær innsats for å holde Norge rent gjennom å engasjere andre, bruke sosiale medier og å sette saken på dagsorden. Det holdningsskapende budskapet er positivt og viser at mye kan bli gjort når alle gjør litt hver. Kandidaten har jobbet med saken over lengre tid, og bidratt til mediaoppmerksomhet rundt saken.

9 IaQQZQkNO(JKLK Kategori: Virksomheter - organisasjoner Juryen har lagt vekt på at: - I<6686/.&(+8&6()E(1*6(,'(#$)&'*+&+;#'(,66,$("*$8+#:7,1(+#:( ;#00,$(=#$(,1(0,%$,(:*6;5();,''#:(E(=#$7*'%$,(#)($/%%,( #..(,11,$(=#$+5.6*')9 %$,",1(7#6%'*')++8&.,'%,(*'=#$:&+;#'>(#)(&1(&$0,*%,1(7&$(.E)E11(#",$(1*%9 %,1(:&'(8&'(=#$",'1,9 Finalistene er: Norsk Fiskeriretur ved Øistein Aleksandersen B"*($%C1($'*1*')7*%DB"C1*E%'*%')%>*3,%("3%5*1-'*%3'5%"++(,3#12/.% demontering, rengjøring, klargjøring, gjenvinning og salg av kassert *'5($,+%"/%,22')%,-!,##%!*,%"++5*'))(F%"/%>($'*12G*12/'26%B"C1*% har siden 2008 jobbet aktivt for å få til et renere kystmiljø i Norge ved å etablere en innsamlingsordning for kassert >($'*1F%"/%"++5*'))(7)()A*6%B"C1*%H,*%,*<'15')%!"*%4%4%'),<#'*'% et nett av mottaksplasser langs kysten, særlig i nord, for det er et forsøplingsproblem i havet og langs kysten og utgjør et problemavfall for avfallsmottakene. NoFir og daglig leder Øistein Aleksandersen har vist engasjement, pågangsmot og evne til å se muligheter. Det er skapt nedstrømsløsninger hvor avfall blir ressurser i nytt råstoff eller går til gjenbruksmarkedet. Man har også innhentet mye fagkunnskap /;'22"3%(,3,*<'15%3'5%C"IF31#;0'*6%B">*%H,*%-G*)%)1#()'5'%1% 3,2/'%!"*($;'##1/'%!"*,'*%"/%-G*)%+45*1-'*'%!"*%4%>22'%#0(212/'*% på et avfall som tidligere bare har blitt værende på havet eller blitt liggende og forsøplet naturperler langs kysten. NoFir har samarbeidet med en rekke aktører for å få til nye løsninger, både kommunale avfallselskap og private avfallsaktører. De har bidratt <45'%)1#%4%('))'%!"$7(%+4%31#;0+*"<#'3')%("3%,-!,##%!*,%>($'*1F%"/% oppdrettsnæringen utgjør, og funnet løsninger som gjør at avfallet kan bli til nye ressurser eller tas forsvarlig hånd om. Electrolux v/cecilia Nord Gjennom miljøkampanjen Vac from the Sea har Electrolux lansert fem unike støvsugere som alle er laget av plastavfall fra verdenshavene. Søppelstøvsugerne inngår i en verdensturné som skal bidra til å få fokus på en større satsing på gjenvinning av jordens enorme mengder plastavfall. Electrolux har på en konstruktiv måte satt marin forsøpling på dagsorden og bidratt til å spre kunnskap om saken og også stimulert til fysisk opprydning. Som virksomhet har de vært innovative og pekt på mulige løsninger ved å ta i bruk gjenvunnet plastmateriale fra marin forsøpling i sine produkter. Ved å bruke plastavfallet bidrar de også til opprydning i havet og langs kysten. Electrolux har satt marin forsøpling på dagsorden internasjonalt også overfor næringslivet, ikke minst ovenfor plastbransjen. De har løftet marin forsøpling opp som selskapets miljøsak og koblet dette til ressurs og gjenvinning til eget produkt. Kampanjen Vac from the Sea har utvist stor kreativitet. Electrolux har en global satsing med prosjekter i mange land, og viser en modig satsning på marin forsøpling som får frem alvoret i situasjonen. Hamar Naturskole v/ Knut Monssen Gjennom mange år har Knut Monssen og Hamar Naturskole stått for arrangementet Mjøsrensken, en årlig aksjon der skoleelever rensker Mjøsstrendene for søppel. Hamar Naturskole har dratt i gang aktivitet rundt store deler av Mjøsa og engasjert skoler, lærere, skoleelever, næringsliv, media og andre for å renske opp rundt Mjøsa som er drikkevannskilden for mange mennesker og dyr. Hamar naturskole og Knut Monssen har vist engasjement for saken og evne til å trekke med seg andre. Den årlige aksjonen har fått oppmerksomhet i lokalmedia, og bidrar til at mange blir bevisst på forsøplingsproblematikken i Mjøsa. Hamar Naturskole har samarbeidet med kommuner og skoler og vist hvordan ulike aktører i kommunene kan samarbeide om opprydding. Hamar Naturskole kobler også ryddeaksjonene til det pedagogiske opplegget ved skolen og lærer elevene om betydningen av kildesortering, ombruk og ressursene som er i avfallet på en forbilledlig måte. Gangstø Transport v/gøran Drews Gangstø Transport i Vindafjord kommune i Hordaland samler inn <*7$)'%>($'*'5($,+'*.%<#,2)%,22')%20)'*.%/,*2%"/%),7.%(,3)%<*7$)'% &A)'$*,/'*%"/%!J*(#,2/'*%!*,%"++5*'))(,2#'//%1%B"*/'6%K'((7)'2% samarbeides det med andre aktører i Skotland, Færøyene og på Island. Bedriften har lang erfaring med innsamling av #,25<*7$(+#,()%"/%+#,()'3<,##,(;'.%!6'$(6%>($'!J*('$$'*.%"/%H,*%5'% (1()'%4*'2'%7)-15')%-1*$("3H')'2%)1#%4%"3!,))'%>($'*'5($,+6%8'*% hadde Gangstø samlet inn hele 5000 tonn plast totalt. Selskapet jobber aktivt med ulike aktører langs kysten for en bærekraftig innsamling. Svenske Gøran Drews, som er markedsansvarlig hos Gangstø Transport og som pendler mellom Vikebygd og Gøteborg, har lang erfaring fra å jobbe med aktører i kyst- Norge. Gøran har spesielt gode evner når det gjelder å få nordmenn til å rengjøre og kildesortere plasten sin. I tillegg er han svært dyktig til å avsette innsamlet plast i gjenvinningsmarkedet. 84%5'22'%34)'2%<#1*%>($'*'5($,+'2%1$$'%573+')%+4%H,-')%'##'*% brent i fjæra, men brukt som råstoff i industrien. Gangstø er nå i gang med å starte opp en ny gjenvinningsfabrikk i Vikebygd som $,2%/;'2-122'%<45'%!J*('$$'*%"/%7#1$'%)A+'*%>($'*'5($,+%H'*%1% Norge. Gangstø med sitt datterselskap Pioner Plastic er sånn sett en pioner mht å utvikle et norsk kretsløp for denne plasten.

10 SPONSORER OG STØTTESPILLERE Hold Norge rent konferansen er sponset av: I$5'1(N<'81(2#$), 2#$+8(I6&++);,'"*''*') Våre støttespillere H*6;5",$'%,.&$1,:,'1,1 2#$+8(P,+/ I$5'1(N<'81(2#$), C6$,1<$ 2#$+8(I6&++);,'"*''*') 2#$+8(H,1&66);,'"*''*') M&11,$*$,1<$

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak RAPPORT Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak Oslo, 30. juni 2014 Ref. nr.: 12/4738, prosjekt nr.: 1363

Detaljer

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST INNHOLDSFORTEGNELSE Rapportdel 1. Forord 2. Introduksjon 3. Diskusjon 4. Konklusjoner og anbefalinger 5. Kilder Manual Om marin forsøpling Kort om strandryddedagen Strandrydding:

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP

Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP OM LOOP LOOP skal øke kunnskap, samt forbedre holdninger og atferd, knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar)

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar) Årsmelding Vi lika bæst å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... 2007 (Martin og Bæstefar) Folkestyrte samfunnstjenester for Salten Iris er et varemerke for avfallshåndtering i Salten. folkestyrte

Detaljer

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Avfall Norge Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Sluttrapport August 2012 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: Distribusjon: Åpen Tittel: Oppdragsgiver: Forfatter(e):

Detaljer

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen Innhold 3 framtid - samspill - skaperglede 4 Lillesand skal bli en foregangskommune 5 Ha tro på deg selv 6 Elev - og ungdomsbedrifter i Lillesand 8 Livets søte gleder 9 En hjelpende hånd 10 Kulturell bedrift

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap # 01 / 2015 Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap Enklere blir det ikke Hos RENAS kan du nå samle retur av EE-produkter, emballasje og batterier i ett og samme medlemskap. Til kamp mot miljøgiftene

Detaljer

Her har vi en oppgave, folkens!

Her har vi en oppgave, folkens! Midtre Namdal Avfallsselskap 7863 Overhalla INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2005 Årgang 9 Firerbanden i Ytre Namdal selvsagt med Midtsidene FULLDISTRIBUSJON Her har vi en oppgave, folkens! Merete

Detaljer

Sluttrapport. Strandryddeuka i Lofoten 2014. 19.-21. Mai. Versjon 1. Lofoten Avfallsselskap IKS

Sluttrapport. Strandryddeuka i Lofoten 2014. 19.-21. Mai. Versjon 1. Lofoten Avfallsselskap IKS Sluttrapport Strandryddeuka i Lofoten 2014 19.-21. Mai Versjon 1. Lofoten Avfallsselskap IKS Prosjektrapporten er utgitt av: Lofoten Avfallsselskap IKS Pb 99, 8376 Leknes Prosjektleder: Monica K. Hartviksen

Detaljer

REGIONAL OMSTILLING. Tilbakeblikk 2014. side3. Å jobbe med muligheter og fremtidstro. side4. Tøffe tak i Lærdal. side9. Omstillingskonferansen.

REGIONAL OMSTILLING. Tilbakeblikk 2014. side3. Å jobbe med muligheter og fremtidstro. side4. Tøffe tak i Lærdal. side9. Omstillingskonferansen. 20 14 side4 Tøffe tak i Lærdal side3 Å jobbe med muligheter og fremtidstro side9 side 8 Omstillingskonferansen Kontaktkonferansen REGIONAL OMSTILLING Tilbakeblikk 2014 side10 side11 Prisbelønnet omstillingsarbeid

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Ringer i vannet Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i mange kommuner. Vi har mye å hente på å lære og å la oss inspirere

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no ÅRSMELDING REGNSKAP 2011 Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no INNHERRED RENOVASJON Inderøy Leksvik Frosta Malvik Levanger Stjørdal Selbu Meråker Verdal IR-FAKTA Renovasjonstjenesten

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger. Sven Erik Skønberg. Fredrikstad Dato OR.03.

Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger. Sven Erik Skønberg. Fredrikstad Dato OR.03. Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger Sven Erik Skønberg Fredrikstad Dato OR.03.07 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.03.07 ISBN nr: 978-82-7520-568-9

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING

UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING Sluttbehandlingsavgiften prisjusteres i 2006 Regjeringen foreslår bare å prisjustere sluttbehandlingsavgiften i 2006. Prisjusteringen er på 1, 7 % for

Detaljer

Nordisk Ministerråd, Nordisk avfallsgruppe Seminar om rammedirektivet for avfall (2008 / 98 / EU)

Nordisk Ministerråd, Nordisk avfallsgruppe Seminar om rammedirektivet for avfall (2008 / 98 / EU) Nordisk Ministerråd, Nordisk avfallsgruppe Seminar om rammedirektivet for avfall (2008 / 98 / EU) Dato: 26-27 oktober 2009 Sted: Oslo, SFT Konferansesenter, Strømsveien 96, Oslo Deltakerliste Referenter:

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer