Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi Rene beholdere forebygger problemer Fra aske til ny bruk 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 20

2 Trondheim Renholdsverk Innhold Leder 2-3 Selskapene 4-5 Miljømessige verdier 7-10 Renholdsverket Tid for å se fremover Nye løsninger frigjør areal Kunnskap motiverer 16 Retura TRV Trangere tider øker miljøfokuset Et utfordrende år I front med miljøteknologi Rene beholdere forebygger problemer Fra aske til ny bruk 24 Trondheim Renholdsverk HR-avdelingen Styrets beretning Resultatregnskap 32 Balanse 33 Kontanstrømoppstilling 34 Revisjonsberetning 35 Konsernet Trondheim Renholdsverk AS (TRV) hadde i 2008 et svært godt år. 20 ble derimot et både utfordrende og ekspansivt år. Ole Petter Krabberød Adm.dir. Trondheim Renholdsverk Resultatet er preget av den globale fi nanskrisen med en dramatisk nedgang i leverte mengder og sterkere priskonkurranse både oppstrøms og nedstrøms på resirkulerte og leverte varer. Isolert sett er det bra at vi kaster mindre, men det får økonomiske konsekvenser når byggeaktiviteter stopper opp og forbruket går ned. Konsernet samlet fi kk et negativt resultat i 20, hvor Renholdsverket nådde sine mål og gikk i pluss, mens Retura TRV fi kk røde tall. Ekspansjonen henspiller til økt aktivitet i nye selskaper i Kristiansund og Ulsteinvik. Disse har selvfølgelig også merket fi nanskrisen. Konsernet TRV omsatte i 2005 for 143 mill. kr. I 20, selv i et vanskelig marked, omsatte konsernet for 266 mill. kr. Dette er altså nesten en dobling på 4 år. Antall ansatte har i samme periode gått fra 163 til 162, slik at omsetning per ansatt har økt dramatisk. Det betyr flere tonn per sjåfør og driftspersonell, og flere fakturaer, HMS-aktiviteter etc. per administrativt ansatt. I tillegg kommer vår relative andel av aktiviteter i datterselskaper og tilsluttede selskaper. Dette beløper seg til ca. 60 mill. kr i omsetning. De ansatte har gjort en svært god jobb i et krevende år. I Renholdsverket var volumnedgangen på 3 %. I Retura TRV var volumnedgangen for den største fraksjonen, grovavfall, på hele 15 %. Vi har foretatt en del kostnadsreduksjoner og er bedre rustet i Vi ser i skrivende stund ikke en entydig oppsving i markedet, men pris og mengdeutviklingen er positiv. Den viktigste indikatoren er ofte aktivitetsnivået i bygg- og anleggsnæringen. Inngangen av 20 var preget av en alvorlig lønnskonfl ikt blant renovatørene i Renholdsverket, og derigjennom mye negativ presse. Lønnskonfl ikten dreide seg om ulike bonusavtaler for gamle og nye ansatte. Etter at både fagforening og ledelse fi rte på kravene, ble partene endelig enige om både bonus, lønnssystem og budsjettkrav i slutten av februar. Resultatene av endringene og det gode samarbeidet i etterkant er svært positive. Vi holder budsjettene med margin, sykefraværet har gått dramatisk ned og kundetilfredsheten er tilbake der den var; svært god. Prosessen med å fi nne en egnet organisering for konsernet Trondheim Renholdsverk har vært arbeidskrevende og har pågått i en årrekke. Ny rettspraksis i EU og derav nye konkurranseregler, samt forbudet mot kryssubsidiering, krever at det skal være et klarere skille mellom monopol- eller egenregiselskapet Renholdsverket og de øvrige selskapene i konsernet. Renholdsverket må også rapportere mer direkte til eier av konsernet. Resultatet av utredninger og diskusjoner ble at Renholdsverket skal ha en annen daglig leder og et annet styre enn TRV og Retura TRV. De aller fl este vedtektsendringene er gjort, men av administrative grunner gjenstår et par detaljer. Konsernet har tilpasset seg de nye kravene, samtidig som det holdes samlet. Det gjør at TRV fortsatt kan være en stor og viktig aktør i byens miljøsatsing. Imidlertid har det vært krevende for ansatte at det gikk politikk i en sak som kun hadde utspring i at EU hadde endret sin rettspraksis. Renholdsverket AS Virksomheten i selskapet i 20 har vært preget av konsolidering og ytterligere omstilling for å tilpasse oss økonomiske og andre krav stilt av eieren. Bystyret vedtok i november 2007 Kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon , og en tilhørende handlingsplan ble lagt ut på høring av Formannskapet i vedtak av 6. oktober 20. I handlingsplanen er det beskrevet hvordan matavfall kan sorteres ut, hvis det blir vedtatt, men det er ikke skrevet hvordan matavfall skal håndteres videre med tanke på framstilling av biogass. Politikerne har ikke endelig tatt stilling til prosjektet, men kalkylene tyder på at man må skaffe ytterligere volum enn det TRV disponerer for at investeringen skal være regningssvarende. Å skaffe dette kvantumet er ingen umulighet, men krever samarbeid med andre aktører. Handlingsplanen legger for øvrig opp til en rekke gode miljøtiltak. Økt gjenbruk og gjenvinning har en klar miljøprofi l, særlig med tanke på økt utnyttelse av ressurser i avfallet. Byen og selskapet skal bygge to nye gjenvinningsstasjoner, en på hver side av byen. Den store satsingen i handlingsplanen er imidlertid målet om å få 50 % av avfallet under bakken innen Her vil vi bruke ny teknologi og helst nye forskrifter for å få en mest mulig lik behandling av eksisterende borettslag og sameier og aktørene i byggebransjen. Nye oppsamlingsløsninger bidrar samtidig til å minimere lokale miljøulemper som lukt og forsøpling. Retura TRV AS Retura TRV leverer mye papp, papir, fl is og metaller, og disse råvareprisene er i stor grad bestemt internasjonalt. Selv om vi leverer papir til Norske Skog og papp til Peterson er det ofte Kina og aktiviteter i andre markeder som legger premisser for prisene. Både prisene og nedgang i volum gav selskapet røde tall. De fl este ansatte i Retura TRV har nå fl yttet fra Tempe til Heggstadmoen. På Heggstadmoen startet man opp sortering av metall fra asken fra forbrenningsovnen til Trondheim Energi. Deponiet på Heggstadmoen er stengt, noe som har medført inntektstap og økte kostnader siden vi nå må frakte deponimengdene til ny lokalitet. Mengdene er i prosent lave, men det dreier seg om store kvanta i vår bransje. Stengingen skyldes at man etter nye undersøkelser har funnet at det gamle deponiet ligger på kvikkleire. Man er føre var med ikke å øke avfallsmengdene ytterligere. I 20 har konsernet vokst i Trondheim og ekspandert videre i Midt- Norge, gjennom vekst og en ny etablering med samarbeidspartner på Nordvestlandet. Disse etableringene er inne i en oppbyggingsfase i et krevende marked. Igjen er det fi nanskrisen som gir lavere volum og lavere priser. I en oppbyggingsfase er disse nye selskapene særs sårbare mht. krav til kritisk masse for å kunne drive lønnsomt. Disse endringene i rammebetingelsene har ført til en betydelig omstilling av Retura TRV og tilsluttede selskaper. Årsrapport Årsrapport 20

3 Trondheim Renholdsverk Om selskapene Eierandel i andre selskap Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Renholdsverket AS (eierandel 100 %) Retura TRV AS (eierandel 100 %) Trøndelag Gjenvinning (eierandel 33,3 %) Meldal Miljøanlegg AS (eierandel 32 %) Nordvest Gjenvinning AS (eierandel 50 %) Kristiansund Industriservice AS (eierandel 51 %) Surnadal Avfall AS (eierandel 40 %) Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk har en historie som går helt tilbake til Det ble begynnelsen på en miljøhistorie om en bedrift som hele tiden har jobbet for å fremme gode løsninger, som tjener mennesker og miljø. Trondheim Renholdsverk eies 100 % av Trondheim kommune. Virksomheten er knyttet til håndtering av alle avfallstyper fra husholdninger og næringsliv. Et av våre viktigste fundament er at forretningsvirksomheten foregår i tråd med de strengeste kvalitets- og miljøbestemmelser som fi nnes, både etter nasjonale og internasjonale regler, og standarder. Namdal Avfallstransport AS (eierandel 49 %) Søre Sunnmøre Gjenvinning AS (eierandel 50,1 %) Trondheim Renholdsverk eier datterselskapene Retura TRV og Renholds verket. Renholdsverket utfører tjenester knyttet til privathusholdningen i Trondheim kommune, mens Retura TRV leverer avfallsløsninger til næringslivet. Retura TRVs tjenester omfatter håndtering av alle typer avfall, inklusive sikkerhetsmakulering, tømming av fettutskillere og sandfangkummer. I tillegg tilbyr Retura TRV utleie av containere til private. Retura TRV AS Retura TRV ble opprettet 1. juni 2005, og er den største aktøren innen avfallshåndtering for næringslivet i Trondheim. Driften omfatter innsamling og transport, mottak Weee Recycling AS (eierandel 20 %) Retura Norge AS (eierandel 9,92 %) Rekom AS (eierandel 3,43 %) og sortering, og forsendelser til material gjenvinning. Retura TRV har franchiseavtale med det landsdekkende kjedesamarbeidet Retura Norge, hvor også Retura TRV er medeier. Renholdsverket AS Renholdsverket ble opprettet 1. januar 2006, og er en del av konsernet Trondheim Renholdsverk. Renholdsverket har ansvar for renovasjonstjenester i Trondheim kommune, og sel skapet skal drives i balanse i henhold til prinsipper om selvkost. Bedriften jobber i tillegg med informasjonsarbeid om kildesortering, gjenbruk og annen miljøvennlig avfallshåndtering. Trøndelag Gjenvinning AS (33,33 % eierandel) Trøndelag Gjenvinning ble opprettet i 2004 og eier 88 % av Isak D. Westgaard AS, som er et transport- og gjenvinningsfirma. I tillegg eier Trøndelag Gjenvinning også 88 % av Westgaard Renovasjon. Namdal Avfallstransport AS (49 % eierandel) Namdal Avfallstransport er et transportfi rma. Selskapet har en anbudskontrakt med Midtre Namdal Avfallsselskap frem til oktober 20, om innsamling av husholdningsavfall i 9 kommuner. Selskapet har vunnet en innsamlingskontrakt med Innherred Renovasjon fra Meldal Miljøanlegg AS (32 % eierandel) Meldal Miljanlegg eier og driver mottaksanlegg for avfall, herunder også et deponi. Selskapet har eksistert siden 2001, og i 2008 kjøpte Trondheim Renholdsverk seg inn på eiersiden. Øvrige eiere er Hamos Forvaltning IKS og Meldal Kommune som hver eier 34 %. WEEE-Recycling AS (20 % eierandel) WEEE Recycling er et privat aksjeselskap, i drift siden 1. juli Selskapet har et av verdens mest moderne anlegg for gjenvinning av EE-avfall og kuldemøbler. Anlegget er det eneste for behandling av KFKholdige kuldemøbler i Norge. Rekom AS (3,43 % eierandel) Rekom er eid av 59 kommuner og interkommunale avfallsselskaper i Norge. Selskapets hovedoppgave er å opptre som megler for alle interesserte leverandører av avfall og gjenvinningsmaterialer, ved salg av ulike avfallstyper og ved kjøp av gjenvinningstjenester. RETURA TRV HAR I TILLEGG EIERANDELER I: Retura Norge AS (9,92 % eierandel) Retura Norge AS er en landsdekkende salgsorganisasjon for renovasjonstjenester mot næringslivet. Retura Norge AS tilbyr komplette, kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger over hele Norge. Nordvest Gjenvinning AS (50 % eierandel) Retura Nordvest ble etablert i juni 2007, og er eid 50 % av Retura TRV AS og 50 % av Wilhelmsen og Sønner AS. Selskapet betjener kunder i Surnadal, Molde, Sunndalsøra og Oppdal. Basen for Retura Nordvest er sorteringsanlegget i Bolga, men har også omlastningsstasjoner både på Oppdal og i Molde. I 2008 kjøpte Retura Nordvest 51 % av Kristiansund Industriservice AS (KIAS). Kristiansund Industriservice AS (51 % eierandel) Kristiansund Industriservice AS er et multidisiplinselskap som leverer en rekke tjenester til industrien on-/ offshore. Surnadal Avfall AS (40 % eierandel) Surnadal Avfall AS eies av Retura TRV (40 %), Arne Fiske (20 %) og Surnadal Transport AS (40 %). Selskapet ble etablert i 2006 og virksomheten er konsentrert om avfallshåndtering. Selskapet er lokalisert i Surnadal. Søre Sunnmøre Gjenvinning AS (50.1 % eierandel) Søre Sunnmøre Gjenvinning AS ble stiftet i 20. Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS eier de resterende 49,9 %. Selskapets hovedkontor er i Ulsteinvik. Selskapet driver innsamling og sortering av næringsavfall på Søre Sunnmøre. Årsrapport Årsrapport 20

4 Trondheim Renholdsverk Miljømessige verdier I 20 samlet TRV inn i overkant av tonn avfall, ca tonn av denne mengden var slagg fra Trondheim Energi på Heimdal. Dette ble behandlet i det nye askesorteringsanlegget på Heggstadmoen og gjenvinning av utsortert metall ga en CO 2 -besparelse på over tonn. Lyspærer, lysrør og sparepærer kan inneholde miljøgifter og skal leveres som farlig avfall eller tilbake til butikk D ette viser hvor viktig det er at slagget behandles før det kjøres til deponi på Langøya. Her ligger det store verdier, både økonomisk og miljømessig. Ser vi bort ifra slagget fra varmesentralen disponerte TRV tonn avfall i 20. Gjenbruk, materialgjenvinning og energigjenvinning er vårt bidrag til å redusere CO 2 -utslippene. Det er tydelig at god avfallshåndtering gir samfunnet en betydelig miljøgevinst. Gjenvinning gir redusert miljøbelastning. Det reduserer behovet for nye materialer, noe som betyr mindre forbruk av råvarer og en kraftig reduksjon i utslippet av klimagasser. I 2008 kunne TRV presentere et klimaregnskap for første gang. I 20 har vi gått ett skritt lenger og forsøkt å regne på fl ere miljøpåvirkninger enn kun klima. Vi har nå også inkludert de lokale miljøfaktorene smogdannelse og forsuring for å få et mer helhetlig perspektiv på miljøet. Smog er et problem i mange store byer og kan være skadelig for både helse og miljøet. Forsuring forstyrrer næringsbalansen i jorda. Også i 20 har vi egen miljørapport hvor det står mer om den jobben TRV gjør for å opptre miljøriktig og forvalte ressursene rett. Miljøregnskapet viser at vi sparer miljøet for nær tonn CO 2. Vi reduserer smoggdannelsen med ca. 14 tonn og forsuring med ca. 404 tonn SO 2 -ekvivalenter. Gjenvinningsnivåer - fordeling Trondheim Renholdsverk Det er fortsatt noe avfall som deponeres, men nedgangen er markant fra år til år. Deponiforbudet som ble innført 1. juli 20 vil etter hvert være med på å øke gjenvinningsgraden betraktelig på landsbasis og starter en veldig positiv trend. Vi skal ikke mange tiår tilbake før så godt som alt avfallet ble gravd ned. Nå bidrar Trondheim Renholdsverk til at avfallet i stedet fi nner veien inn i nye kretsløp, som verdifulle ressurser. Dette er viktig fordi avfallsmengdene øker og ressurser må forvaltes til nytte også for framtidige generasjoner. I tillegg til god gjenvinning vil vi ta vare på byens arealer. Gamle fyllinger blir historie og nye blir unødvendige, og byen blir et triveligere sted. Deponiet på Heggstadmoen ble avviklet i 20. Mengde (tonn) Til direkte gjenbruk Andel disponert Til materialgjenvinning ,83 % Til energigjenvinning ,95 % Til deponi ,22 % 1. Trondheim Renholdsverk samler ikke inn materialer til direkte gjenbruk i egen regi, men i samarbeid med UFF og Fretex. 07 Årsrapport 20

5 Trondheim Renholdsverk Kravet til god miljøhåndtering øker med mengden Boligområder og industriområder bygges stadig tettere. Samtidig øker avfallsmengdene både hos bedrifter og husholdninger. Dette skaper nye utfordringer. Kundens krav til tilgjengelighet, enkelhet og effektiv bruk av arealer må forenes med renovatørenes muligheter til effektiv og risikofri gjennomføring av innhentingen. Kretsløp, miljø og logistikk må forenes gjennom praktiske og gode løsninger for alle parter. Trondheim Renholdsverk jobber med dette hver dag og fi nner stadig nye løsninger. Avfall blir råstoff Vårt miljøbidrag har to hovedfokus; gjøre det enkelt for byens befolkning og næringsliv å opptre miljøvennlig, og ta vare på ressursene ved å gjenvinne avfallet til nytt råstoff. Dette gjør vi gjennom de løsninger vi tilrettelegger for kundene, og gjennom de sorteringsanlegg vi bygger og utvikler. Nær halvparten til materialgjenvinning Nøkkelen til høy gjenvinningsgrad er god kildesortering. Tilrettelegging, informasjon og effektiv utsortering bidrar til at deponeringsgraden blir stadig lavere. Av mengdene vi samler inn gjennom renovasjonsordningene for materialgjenvinning, går papir i sin helhet til videre sortering i Trondheim, før det sendes til ulike papiranlegg som Norske Skog på Skogn og Peterson på Ranheim. Innsamlet plast går i sin helhet til anlegg for materialgjenvinning i henhold til de enhver tid gjeldende avtaler som Grønt Punkt Norge har i inn- og utland. Innsamlet restavfall blir levert til Trondheim Energi på Heimdal for energigjenvinning. Olje er ikke en fornybar ressurs, men plasten kan heldigvis brukes på ny Nøkkeltall Trondheim Renholdsverk Tall i tonn Mottatt plast Mottatt papp/papir til sortering Mottatt glass-/metallemballasje Mottatt EE-avfall 907 Mottatt farlig avfall 986 Mottatt avfall til forbrenning Mottatt treverk til gjenvinning Mottatt metaller til gjenvinning Mottatt hageavfall Annet avfall til gjenvinning Mottatt avfall til deponi Totalt Innsamlede mengder til sortering 3-beholder, inklusive innsamlet kommunalt næringsavfall (tall i tonn) Papp/papir Plastemballasje Restavfall til forbrenning Årsrapport 20 08

6 Mottatte mengder ved Heggstadmoen gjenvinningsstasjon Rent treverk Impregnert treverk EE-avfall Papp/papir Plastemballasje Isopor PCB-ruter Metall Eternitt Brennbart restavfall Deponi Gjenbrukstorg (Fretex) Glass- og metallemballasje Hageavfall Sum Antall kg farlig avfall mottatt fra husholdninger i 20 Antall kg Spillolje Annet oljeavfall Drivstoff/fyringsolje 180 Løsemidler Malingsavfall, inkl. spraybokser Kvikksølvholdig avfall, inkl. lysstoffrør og alkaliske batterier Kadiumholdig avfall 0 Usorterte batterier Blybatterier Annet uorganisk avfall, inkl. metallhydroksidslam 170 Cyanidholdig avfall 10 Bekjempningsmidler, inkl. gjødsel Reaktivt avfall, inkl. herdere Etsende produkter, inkl. rengjøringsmidler Annet organisk avfall, inkl PCB og KFK 400 Fotokjemi 0 Totalt Utfører renovasjonstjenester for private husstander i Trondheim Årsrapport 20 10

7 Renholdsverket Tid for å se fremover Etter en periode med mange endringer har tiden vært inne for å konsolidere gjennomførte effektivitetsprosesser. Parallelt har blikket blitt løftet langt inn i fremtiden. Bilde av fraksjon i setting Trondheim er en by i vekst, det forventes en årlig befolkningsøkning på ca. 2 % i året de neste 10 årene. Dette medfører at byen fortettes og det blir mindre tilgjengelig areal. Samtidig vil avfallsmengdene øke. Hvordan skal disse utfordringene møtes? Byens politikere må ta stilling til hvordan avfallet skal håndteres i fremtiden, sier drift- og forvaltningssjef Rolf Granlund. Renholdsverket har vært en betydelig bidragsyter i jobben med å utarbeide en ny handlingsplan for kommunen. Vi har utredet hvordan kildesorteringen kan foregå i fremtiden og sett på nedgravde løsninger, posesortering kontra fl erdunksystem, samt vurdert konsekvensene av å utnytte matavfallet til biogassproduksjon. Byen har også behov for utvidet gjenvinningsstasjonskapasitet. I denne forbindelse er det snakk om både en fl ytting og utvidelse av eksisterende stasjon, samt bygging av en ny på østsiden av byen. Våre analyser har resultert i en handlingsplan som politikerne skal ta stilling til våren Underjordisk fremtid Nedgravde avfallsløsninger frigjør overfl ateareal, det er mer hygienisk og brannsikkert. Estetikken er også bedre og nye boligkompleks må legge til rette for slike løsninger. Løsningenes mange fordeler gjør det hensiktsmessig å etablere underjordisk avfallshåndtering også i eksisterende boområder. For å utvikle Renholdsverkets kompetanse er det opprettet en egen stilling som håndterer denne typen prosjekter. Kvalitetssikret henting Elektronisk henteregistrering er i ferd med å bli innført på alle Renholdsverkets komprimatorbiler. Dette vil si at avfallsdunkens posisjon legges inn via GPS og alle tømminger registreres elektronisk. Systemet bidrar til å kvalitetssikre at alle tømmeoppdrag blir gjennomført til riktig tid og at informasjon om eventuelle avvik blir elektronisk loggført, og sendt til de som kan gjøre noe med det. Dette skaper enklere prosesser internt og en bedre kvalitet på vår informasjonsservice mot abonnentene. Vi henter på døra Renholdsverket har også utvidet sitt sortiment med en tjeneste som kalles Avfallstaxi. Dette er en varebil som henter grovavfall ute hos kundene for så å kjøre det til vår gjenvinningsstasjon for riktig behandling. Dette er et tilbud både til de som ikke disponerer egen bil, og til de som rett og slett ønsker at andre skal ta jobben med å kjøre grovavfallet til gjenvinning. Etter en litt rolig start er etterspørselen i ferd med å ta seg opp. Kvaliteten når nye høyder Renovasjonen i Trondheim utføres godt innenfor de rammevilkår som er gitt av kommunen, både når det gjelder kvalitet og økonomi. Trondheim har en meget lav renovasjonsavgift sammenlignet med andre kommuner her i landet. Etter en litt turbulent start på 20 var det i siste halvår kun klager på 0,4 promille av oppdragene. I Renholdsverkets avtale med Trondheim kommune er det samme måltallet satt til maks 0,7 promille av oppdragene. Det er gledelig å se at kvaliteten nå stabiliserer seg på et jevnt og godt nivå over tid. Når dette skjer samtidig med at sykefraværet går markert ned er det et bevis på at fl ere riktige ting er blitt gjort. Sykefraværet for Renholdsverket gikk ned fra 14,6 % i første halvår av 20 til 9,2 % i andre halvår. Mindre vekst i mengdene Avfallsmengdene har alltid økt jevnt og trutt fra år til år, men denne trenden ble brutt i 20. Finanskrisen førte til redusert oppussing og fornyingsvirksomhet i hjemmene og dermed mindre grovavfall. På slutten av året viste avfallsmengden en økende tendens. Det er grunn til å tro at 20 blir stående som et unntaksår. 13 Årsrapport 20

8 Renholdsverket Nye løsninger frigjør areal I takt med befolkningsvekst og fortetting av byen oppstår behovet for nye avfallsløsninger. Svaret finnes trolig under bakken. Nedgravde containere gir et ryddig inntrykk. Her fra Rosenborg Park Trondheim er på full fart mot husstander, noe som medfører et økt press på tilgjengelig areal. Tradisjonell avfallshåndtering med beholdere og containere er forholdsvis plasskrevende, derfor satser Renholdsverket på underjordiske alternativer der dette er hensiktsmessig. I handlingsplanen som er lagt frem for kommunen er det foreslått at halvparten av byens avfallshåndtering skal være underjordisk i 2020 og alle større, nye boligprosjekt må legge til rette for slike løsninger. Mange underjordiske fordeler Det finnes forskjellige typer nedgravde løsninger, men felles for alle er at behovet for overfl ateareal er mindre, estetikken er bedre, effektiviteten økes og arbeidsbelastningen reduseres. Sammenlignet med beholderrenovasjon er innsamlingen omtrent dobbelt så effektiv, noe som gjør at én bil kan betjene et mye større Borettslag Ant beboere Løsning Kattem Borettslag 254 Mobilt avfallssug Rosenborg Park B5+B6 67 Nedgravd container Rosenborg Park B1 40 Mobilt avfallssug Flatåseggen Borettslag 220 Mobilt avfallssug Søndre Flatåsen Borettslag 152 Mobilt avfallssug Stubban Terrasse 60 Nedgravde containere Rosenborg skole Nedgravde containere, ferdigstilt i 20 men tatt i bruk i januar 2010 antall husstander. Også i forhold til hygiene og sikkerhet er det betydelige gevinster og man unngår utfordringer knyttet til lukt, skadedyr og brannfare. Forskjellige løsninger I hovedsak skiller man mellom nedgravde containere og avfallssug. Avfallssug er det eneste systemet hvor man skiller punktet hvor brukeren kaster avfallet fra punktet hvor renovatøren henter det. Dette gir mulighet for høy servicegrad mot bruker, samtidig som man unngår trafi kk fra tunge kjøretøy i boligområder. Avfallssug egner seg godt for mellomstore til store borettslag/sameier. Nedgravde containere er en rimeligere løsning. Disse tømmes ved hjelp av en kranbil og krever adkomst for renovasjonsbil. Løsningen er godt egnet for mindre til mellomstore borettslag/sameier, og kan også benyttes ved returpunkt/midtbypunkt der dette er hensiktsmessig. Tømming med mobilt avfallssug Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Ole Petter Krabberød Trondheim Renholdsverk Rolf Granlund Renholdsverket 15 Årsrapport 20

9 Kunnskap motiverer Kunnskap om at avfallet kommer til nytte er en viktig motivasjonsfaktor for våre kunder. Gjennom en rekke informasjonstiltak opplyser vi husstandene i Trondheim om kildesortering og utnyttelse av innsamlet avfall. Tone K. Berg og Berit Nordseth Informasjonsrådgivere Renholdsverket Kundemagasinet Råstoff er i 20 utgitt i tre nummer. I tillegg er tømmeplanen distribuert til alle husstander. Den første utgaven av Råstoff omhandlet kildesortering i et overordnet miljøperspektiv. Det ble lagt frem innsamlingsresultater fra 2008 og byens befolkning fi kk skryt for god sortering. Samtidig ble det fokusert på fremtidige utfordringer og mål. Lydhøre fjerdeklassinger på omvisning på Heggstadmoen. Det andre nummeret dreide seg om hageavfall og kompost, samt sortering av glass-/metallemballasje og plast. Ved hjelp av visualisering og enkle huskeregler ble det tydeliggjort hvordan dette avfallet skal leveres. Vi erfarer at kundene har behov for jevnlig sorteringsinformasjon og at budskapene stadig må gjentas. Årets siste nummer hadde fokus på EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) og kampanjen Operasjon duppeditt. Hovedbudskapet var at alt som går på strøm og batterier må samles inn, og det ble informert om hvor dette avfallet kan leveres. Ny og forbedret årsrapport Malen for konsernårsrapporten fi kk et løft både i forhold til innhold og utseende. Vi laget for første gang en miljørapport som inkluderer et samlet miljøregnskap for konsernet. Brett og vinn Returkartonglotteriet har vart i over 10 år og det deles årlig ut 1,6 mill. kroner. For å delta må man merke en kartongkubbe (minimum seks kartonger stappet i den syvende), med eget eller en forenings navn og telefonnummer. Det foretas landstrekning fi re ganger i året, i hver trekning er hovedpremien på kroner, i tillegg er det 29 premier á kroner. I 20 ble to kartongbrettere i Trondheim belønnet med kroner hver. 60 % av drikkekartongene leveres til gjenvinning, men bare to av ti kunder deltar i lotteriet. I samarbeid med Grønt Punkt Norge har Renholdsverket annonsert i Adresseavisen og reklamert for lotteriet. Kompostkurs Vår og høst arrangerer Renholdsverket gratis kurs i varmkompostering. Dersom man velger å inngå en komposteringsavtale med oss etter gjennomført kurs får man et årlig fradrag i renovasjonsavgiften på 400 kroner pr. kjøkken. I 20 deltok 80 personer på kompostkurs. Byens fjerdeklassinger på besøk Alle fjerdeklasser blir invitert til omvisning på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon. I 20 takket 30 skoler ja til tilbudet og i alt elever kom på besøk. Denne holdningsskapende satsingen får gode tilbakemeldinger og er et populært tiltak. For å gjøre det lettere for skolene å stille opp betaler Renholdsverket busstransport til og fra gjenvinningsstasjonen. Leverer avfallsløsninger til næringslivet og leier ut containere til private Årsrapport 20 16

10 Retura TRV Papir, papp og kartong kan gjenvinnes igjen og igjen Trangere tider øker miljøfokuset Finanskrisen rystet verden i 20 og vibrasjonene nådde helt opp til trivelige Trøndelag. Samtidig er det en kjent sak at nedgangstider byr på nye muligheter, og med innovative løsninger har Retura TRV erobret nye kunder. Per Inge Engan Salgsdirektør Retura TRV Hvis man er fl ink til å sortere oppnår man ikke bare en miljøeffekt, det er også penger å spare. Enda fl ere virksomheter fi kk øynene opp for dette i året som gikk og valgte Retura som leverandør. Mange legger vekt på den kompetansen Retura kan tilby og setter stor pris på å ha en fast kontaktperson. Vi prøver å være smarte på kundenes vegne, forteller salgsdirektør Per Inge Engan. Målet er alltid at kunden skal merke effekten av våre avfallsløsninger på bunnlinja, dette målet skal nås uten å gå på kompromiss med miljøet. Det skal ganske enkelt lønne seg å være miljøvennlig. I tillegg tar vi godt vare på avfallet vi samler inn, slik at det kan komme til nytte igjen. God kildesortering starter med god planlegging, fortsetter Engan. Vi tar først en grundig gjennomgang av virksomhetens avfallstyper og kartlegger mengder. Dette danner grunnlaget for en skreddersydd avfallsløsning. Mange ønsker også at vi skal utarbeide en avfallsplan. Når løsningen er på plass hjelper vi kunden med å komme i gang med sorteringen og kan tilby opplæring på forskjellige nivå. Videre følger vi opp med rapportering og kvalitetssikring. Hele veien er miljøet i fokus og vi garanterer våre kunder en miljøriktig behandling av avfallet. Engan opplever at Returas kompetanse etterspørres i stadig større grad og opplever at mange satser på miljøet. Mange bedrifter jobber med forskjellige typer miljøsertifi seringer og kildesortering er ofte en sentral faktor i dette arbeidet. Med våre systemer gjør vi denne sertifi seringsprosessen enklere og resultatene kan kjapt dokumenteres. Kombinasjonen av kompetanse og service sikrer oss en ledende posisjon og bidrar til at vi makter å øke omsetningen i et år hvor mange har opplevd nedgang. Landets mest kompakte anlegg Det er foretatt store investeringer på Heggstadmoen og visjonen er et avfallsanlegg som skal være helt i toppen i internasjonal sammenheng. Moderne teknologi og en målbevisst, fremtidsrettet satsing gir resultater. Knapt noe avfall havner i dag på deponi, nesten alt fi nner veien videre til ny bruk. På Heggstadmoen ligger blant annet et av landets mest effektive papirsorteringsanlegg. Anlegget mottar papp og papir fra hele Midt-Norge og er tilnærmet helautomatisk. Det er også bygd en hall for innendørs sortering av grovavfall. Denne ble oppført i 2008 og er på hele kvm. Det er mange fordeler med å sortere under tak, man oppnår en høyere gjenvinningsgrad, avfallet holder seg tørt og man reduserer problemet med avfall som blåser utover. Den nyeste satsningen er et sorteringsanlegg som tar ut metall fra forbrenningsaske. Gjenvinnbart metall sorteres ut ved hjelp av avansert separasjonsteknologi og sendes videre til omsmelting. Tar miljøansvar Med sin store containerfl åte og mange kjøretøy er Retura godt synlig i bybildet. Som en svært synlig aktør med stort miljøfokus føler Retura et ansvar for at byen skal vise seg fra sin beste side. I samarbeid med Trondheim Bydrift og forskjellige arrangører legges det ned en betydelig innsats for at byens mange arrangement skal ha en ren og fi n ramme, noe som kommer både fastboende og tilreisende til gode. 19 Årsrapport 20

11 Retura TRV I front med miljøteknologi Avfallstransport er en sentral del av Retura TRV AS sin virksomhet og det er ikke til å unngå at transport medfører en del miljømessige ulemper. For å redusere utslippene har Retura TRV en offensiv holdning når det gjelder bruk av moderne teknologi og innovative logistikkløsninger. I tillegg bidrar sjåførene med gode holdninger og hensynsfull kjøring. Pål Eggen Transportsjef Retura TRV Strengere utslippskrav har bidratt til utvikling av nye løsninger for dieselmotorer, forbrenningsprosesser og etterbehandling av eksos. Det er blitt investert mye i nye kjøretøy og de fl este av Returas biler har nå Euro 4 eller Euro 5-motorer, forteller transportsjef Pål Eggen. Det vil si at bilene slipper ut mindre og renere eksos. For å redusere utslippene etterbehandles eksosen med tilsetningsstoffet AdBlue, en stabil, fargeløs og vannliknende væske som er giftfri og fargeløs. Det aktive stoffet i AdBlue kalles urea og er fremstilt av naturgass. Urea er et stabilt og giftfritt stoff som også finnes naturlig i miljøet. GPS-styrte kjøreruter Alle faste kjøreruter er lagt inn i et GPS-system som gir god oversikt over oppdragene, sikrer rasjonell kjøring og hurtig avviksregistrering. Totalt sett bidrar dette til høy kvalitet på Returas tjenester og det byr på nye muligheter innen kundeservice. Flatklemt er miljøvennlig Bruk av komprimerende utstyr ute hos kundene reduserer transportbehovet, noe som kommer både miljøet og kunden til gode. Plast, papp og papir er fraksjoner som egner seg for komprimering. Ring når det er fullt En del kunder har varierende avfallsmengder og noen av disse velger å ringe når det er behov for tømming. Denne tjenesten kalles anropstømming og passer de kundene som kan være litt fl eksible på tømmetidspunkt. På denne måten unngår man å kjøre ut for å tømme halvfulle beholdere og man oppnår både en økonomisk og en miljømessig gevinst. Sjåføren avgjør mye Det hviler et stort ansvar på sjåførens skuldre. Store kjøretøy skal manøvreres i tett bytrafi kk og på trange steder. Sikkerheten står alltid i høysetet, i tillegg er det mye fokus på miljøriktig kjøring. Det er viktig å etterstrebe en jevn fl yt, noe som er blitt enklere med dagens moderne automatgir. I tillegg er det mye å vinne på å tilpasse farten og prøve å unngå å stoppe helt opp i situasjoner som ikke krever dette, for eksempel inn mot lyskryss. Brukte ledninger inneholder plast og metall som kan gjenvinnes Årsrapport 20 20

12 Retura TRV Søppelstank kan være et problem Retura har løsningen! Næringskunder kan bestille en spesialbygd bil som tømmer søppla og vasker dunken samtidig. Rene beholdere forebygger problemer Retura har anskaffet en unik renovasjonsbil som kan tømme og vaske beholdere i én og samme operasjon. Vaskeprosessen er miljøvennlig og foregår i et lukket system. Foruten å hente avfall har Retura et bredt tjenestetilbud. Dette gir selskapet fl ere bein å stå på og gjør Retura til en mer komplett leverandør. En av de nyeste tjenestene er beholdervask, et tilbud som egner seg spesielt godt for dagligvare, borettslag, institusjoner, hotell og restauranter. Dette er kunder som har mye restavfall og avfallet inneholder en god del matrester. Spesielt sommerstid kan dette medføre en del lukt og problemer med skadedyr. Dette forebygges effektivt med jevnlig renhold og Retura tilbyr avtaler med faste vaskeintervaller. Spesialbilen er fullt utstyrt for innsamling og komprimering av avfall, i tillegg er den utstyrt med eget vaskeanlegg og oppsamlingstank for brukt vann. Vaskeanlegget har to vaskearmer som automatisk høytrykksspyler beholdere fra liter. Til tjeneste En annen tjeneste Retura tilbyr er tømming av sandfang og sluk. Dette er en billig og effektiv forsikring mot oversvømmelser og anbefales gjennomført vår og høst. Typiske kunder er borettslag, verksteder, vaskehaller, bensinstasjoner, parkeringsanlegg og forskjellige produksjonsbedrifter. Retura har også en egen sikkerhetsmakuleringsbil. Dette er en innovativ og kostnadseffektiv løsning som sørger for at makuleringen skjer på stedet. Bilen makulerer i sikkerhetsklasse 3-4 og kan makulere dokumenter opp til kategorien hemmelig. Den inneholder også en egen papirpresse som komprimerer papiret til store baller. Med nyvasket dunk er lukta borte. Det lønner seg å vaske med jevne intervaller. 23 Årsrapport 20

13 Fra aske til ny bruk Retura TRV håndterer aske fra forbrenningsanlegget til Trondheim Energi på Heimdal. F orbrenning av avfall til energiproduksjon er en god måte å gjenvinne avfall på. Forbrenning skaper imidlertid aske. Asken fra et avfallsforbrenningsanlegg er et komplisert avfallsprodukt og inneholder både jern og tungmetaller. Mesteparten av jernet og metallene fra asken kan gjenvinnes. For å få tak i dette metallet har vi investert i et anlegg som ved hjelp av magnetisme, strøm, sikter og optiske lesere kan sortere ut stål, jern, kobber, aluminium og lignende. Anlegget er automatisk og betjenes av én mann. Forbrenningsasken mates med hjullaster inn i anlegget, ut kommer fi re fraksjoner. Dette er magnetisk metall, rustfritt metall, aluminium og askeslagg. Et system med stadig mindre sikter og fl ere kraftige magneter skiller metallet fra asken. Asken går også igjennom en virvelseparator som ved hjelp av elektrisitet gjør ikke-magnetisk metall midlertidig magnetisk, slik at også disse metallene kan skilles ut. I løpet av 20 ble ca tonn aske behandlet. Askeslagget som blir igjen etter sortering sendes med båt til Langøya hvor NOAH har ansvar for videre behandling. Metallet selges på internasjonale råvarebørser. Tilsvarende anlegg fi nnes også i Oslo og Bergen. Foto: Terje O. Nordvik Reiser seg fra asken Et miljøselskap med en sentral og offensiv rolle i midt-norsk avfallshåndtering Årsrapport 20 24

14 Trondheim Renholdsverk HR-avdelingen Ragnhild Thorin HMS- og miljørådgiver Konsernet TRV ble første gang sertifi sert i henhold til kvalitets- og miljøstandardene ISO 9001 og ISO i Sertifi seringen krever årlige oppfølgingsrevisjoner og revisjonen i 20 ble gjennomført av to revisorer fra Teknologisk Institutt Sertifi sering AS i mars. Dette resulterte i 12 observasjoner, hvorav tre avvik. Både avvikene og de øvrige observasjonene ble lukket av revisor etter tilbakemelding fra konsernet. Dette er en bekreftelse på at arbeidet med systematisk forbedring i tilknytning til utførelsen av våre daglige gjøremål fungerer. ISO-sertifi seringen er kanskje av størst verdi for Retura TRV, i forbindelse med franchiseavtalen og de daglige henvendelsene fra næringslivet. Styringssystemet tilfredsstiller i tillegg HMS-kravene i internkontrollforskriften. Systematisk HMS-arbeid Konsernet brukte 20 til å forberede en ytterlige styrking og forbedring av HMS-arbeidet. Ved siden av aktiv jobbing med sykefraværsgruppen og Brattøra Bedriftshelsetjeneste, ble det ansatt en HMS-rådgiver i 50 % stilling og et elektronisk kvalitetssystem ble innført. Det elektroniske kvalitetssystemet EQS gjør at all informasjon ligger lett tilgjengelig for de ansatte i konsernet, og det er enklere å fi nne fram til de prosedyrene som gjelder de respektive avdelingene. Det er et mål å få mest mulig informasjon ut på EQS slik at alt er tilgjengelig for alle. Vi jobber for at dette skal være så brukervennlig som mulig slik at terskelen for å logge seg på systemet er lav, sier HMS-rådgiver Ragnhild Thorin. TRV følger lovverkets krav til HMS-opplæring og som en del av HMS&K-systemet er det utført en rekke faste oppgaver slik som vernerunder og internrevisjoner. TRV har også egne AKAN-kontakter. Konsernet gikk i 2008 over til Brattøra BHT som bedriftshelsetjeneste, og de har i løpet av 20 gjort seg bedre kjent med driften og de ansatte. AMU er aktiv og engasjert og legger press på gode løsninger inn i organisasjonen. Det er satt fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær. Sykefraværsgruppen møttes også i 20 siste onsdag hver måned. Gruppen er sammensatt av representanter fra NAV, ulike avdelingsledere/ driftsledere, bedriftshelsetjenesten, hovedvernombudet og HR-sjef. Gruppen gjennomgår statistikker og trender innen fravær, men har hovedfokus mot den enkelte ansatte og hva som har skjedd siden sist i hver enkelt sak. Her diskuteres videre tiltak, både i form av tilrettelegging, støtteordninger, behandlingsalternativer og muligheter for utprøving i andre arbeidsoppgaver enn dem som tilligger den enkeltes faste stilling. Det legges også føringer for hvem som gjør hva videre, for eksempel i form av innkallinger til dialogmøter, når og hvordan samtaler avholdes, og hvem som skal delta i det enkelte tilfellet. Det er mye som tyder på at det systematiske arbeidet i sykefraværsgruppen har gitt resultater. Samlet for konsernet var sykefraværet i snitt på 9,5 %, noe som er litt høyre enn målet. Men en viktig og gledelig utvikling er at sykefraværet i avdelingen for innsamling og transport i Renholdsverket i fjerde kvartal i 20 var helt nede i 4,7 %. Dette ser ut til å fortsette inn i 2010, og det er et rekordlavt fravær for en avdeling med så stor fysisk belastning. Sykefraværet i 20 er for TRV AS på 4,15 %, for Retura TRV AS på 8,8 %. Renholdsverket AS hadde et samlet fravær på 11,8 %. Ytre miljø mer miljøvennlig drift Konsernet TRV er en miljøbedrift, hvor hovedprosessen i begge datterselskap omhandler ivaretakelse av økonomiske og materielle ressurser i avfallet, samtidig som vi gjennom vår håndtering tar hensyn til og verner helse og ytre miljø. Sertifi seringen i henhold til ISO 14001:2004 viser at TRV tar dette arbeidet på alvor. Når det gjelder det ytre miljøet har TRV i 20 fortsatt arbeidet med forsterket søkelys på de prioriterte miljøaspektene av driftsprosessene; bedre utnyttelse av drivstoff og økte avfallsmengder til gjenvinning. Det jobbes kontinuerlig med å få til best mulig logistikk i transportrutene, både for Retura og Renholdsverket. Renovasjonsrutene for Renholdsverket er stabile og tiltakene får større effekt over tid. I 20 ble det gjort store endringer i containerrenovasjonen, noe som har bedret effektiviteten og logistikken. Et eksempel på dette er på Byneset hvor det kreves mye kjøring for å komme til selve tømmeplassene. På Byneset sto det tidligere tre ulike containertyper som alle måtte tømmes med ulike biler. Det ble derfor en del unødvendig kjøring som medførte mer dieselbruk enn strengt tatt nødvendig. Disse ble i 20 erstattet med ensartede containere slik at en bil kan ta hele tømmerunden. Sikkerhet Det ble i 20 rapportert 15 skader i konsernet Trondheim Renholdsverk. Dette er en nedgang fra de siste årene, og en markant nedgang sammenlignet med tallene fra 2004 og 2005, hvor de tilsvarende tallene var henholdsvis 27 og 20. Av de rapporterte skadene i 20 var det 7 skader med fravær og 8 skader uten fravær. 4 av skadene fant sted i Retura TRV og 11 i Renholdsverket. TRV hadde ingen skader. Samlet i konsernet var det 141 fraværsdager som skyldes skade. Det ble i 20 rapportert om to branner på Heggstadmoen. Den ene brannen var i papirsorteringsanlegget. Brannen startet i en pappdunge, og årsaken er uviss. Brannen ble slukket ute, og fi kk ingen store konsekvenser. Den andre brannen var i avfall på lager for brennbart avfall. Retura TRV lagret avfall for Trondheim Energi i sommerperioden fra 1. mai til 1. oktober. Avfallet ble så varmt at det tok fyr og har resultert i at vi sluttet å lagre avfall til forbrenning på denne måten. Kvalitet aktiv jobbing med henvendelser TRV er en markedsrettet bedrift som søker å tilfredstille de forventninger som våre kunder har til kvaliteten på våre tjenester, noe som innebærer at vi arbeider aktivt med å oppfylle og sikre alle kvalitetsforpliktelser vi har inngått i våre avtaler. Sertifi seringen i henhold til ISO 9001:2000 viser at TRV tar dette arbeidet på alvor. Målsettingene for bedre kvalitet dokumenteres via kundeundersøkelser, både for Retura TRV og innenfor husholdningsrenovasjonen som Renholdsverket betjener. Begge selskap kan vise til gode resultater. Fra var det en klageoppgang i Renholdsverket, men i 20 ble denne trenden kraftig snudd. I 2008 og 20 ble det jobbet med Årsrapport Årsrapport 20

15 Trondheim Renholdsverk ny rutestruktur og sonestruktur som gjorde at vi hadde forventninger om bedre resultater for 20. Starten av 20 var preget av uro i Renholdsverket, men i februar 20 kom lokale avtaler om lønn og arbeidsvilkår på plass. Dette ga arbeidsro og fokus på arbeidsoppgavene i driften, og antall klager gikk da også markant ned og har hold seg lavt siden. Retura TRV AS søker å tilby næringslivet det beste innen avfallsrådgivning og -service, og ved å benytte Retura TRV som samarbeidspartner skal kunden være trygg på at avfallet håndteres forsvarlig til kostnadseffektive priser. Utvikling kundehenvendelser 20 i Renholdsverket (Klager på renovasjon) Jan 257 Sum alle Feb 498 Mar Apr Måltall Kontinuerlig forbedring I 20 begynte vi med elektronisk avviksmelding i EQS hvor melder kan følge saksgangen fra dag til dag. Det er fortsatt mulig å melde avvik på skjema slik at vi skal fange opp fl est mulig avvik. Rapporteringen inkluderer foruten rene avvik, også farlige forhold, nestenulykker og rene forbedringsforslag til forebyggende aktivitet. Det ble i 20 registrert 237 slike avvik (uten personskade), mot 174 i Antallet viser en oppgang etter at det hadde vært synkende de siste årene. Det har vært jobbet mye med fokus på ufarliggjøringen av avviksmeldinger og at dette er et forbedringssystem og ikke en skylddeling eller ansvarsfordeling. Dette Mai Jun Jul 55 Aug har også gjort sitt til at terskelen for å fylle ut et skjema har sunket, og at antallet blir stadig mer reelt. En stor andel av avvikene totalt omhandler levering av avfall som strider mot vedtatte sorteringskrav, og da spesielt vedrørende innsamling av farlig avfall. Foruten sterkt fokus på avvik hos farlig avfall, bør det bemerkes at det også føres egne avviksregistreringer på enkelte områder utenom selve HMS&K-systemet. Spesielt gjelder dette kundehenvendelsene på renovasjon og mottakskontrollene ved Heggstadmoen. Avvikene er i stor grad løst internt, men kunder og eksterne samarbeidspartnere er også kontaktet for tiltak. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og legge til rette for tiltak som kan bidra til å redusere sykefravær og skaderisiko Sep Okt Nov 33 Des Styrets beretning 20 Trondheim Renholdsverk AS (TRV) er et selskap som driver utleie av fast eiendom, hovedsakelig til egne datterselskapers operative virksomhet, samt leveranser av fellesadministrative funksjoner til heleide datterselskaper. Selskapet forvalter eierskapet i de to heleide datterselskapene Renholdsverket AS og Retura Trondheim Renholdsverk AS. I tillegg forvalter selskapet minoritetsposter i andre selskaper i Norge. Trondheim Renholdsverk AS er 100 % eiet av Trondheim kommune. Selskapet er et offentligrettslig organ. For konsernet har virksomheten i 20 vært preget av en stabil og tilfredsstillende utvikling i husholdningsvirksomheten og morselskapets resultatutvikling er svært tilfredsstillende. Husholdningsvirksomheten har spart betydelige beløp, og fører tilbake 2,7 mill. kroner til selvkostfond i 20. Konsernets fallende resultat fra 2008 er først og fremst en funksjon av sterkt svekkede resultater i den konkurranseutsatte delen av konsernet. De sviktende resultatene er først og fremst en følge av den globale økonomiske krisens innvirkning på nedstrømspriser, fallende avfallsmengder og tilhørende tiltakende sterk priskonkurranse. Stenging av deponiet på Heggstadmoen preger også virksomhetens inntjening. Redegjørelse til årsregnskapet Resultatregnskap Selskapets omsetning ble i 20 32,33 mill. kroner. Tilsvarende i ,85 mill. kroner, dvs. en økning på 4,8 %. Konsernets samlede omsetning ble i ,08 mill. kroner, dvs. en økning på ca. 17,43 mill. kroner fra 2008 eller 7,01 %. Økningen i konsernets omsetning skyldes økning i aktiviteten i heleide datterselskaper. Selskapets driftskostnader ble i 20 30,15 mill. kroner. Tilsvarende i ,29 mill. kroner, dvs. en endring på 0,46 %. Konsernets samlede driftskostnader ble i ,33 mill. kroner mot 227,01 millioner kroner i Den relative økningen i driftskostnader er på 14,24 %. Driftsresultatet i selskapet ble i 20 2,18 mill. kroner. Tilsvarende i ,57 mill. kroner. Det gir en driftsmargin for selskapet i 20 på 6,74 % mot tilsvarende 1,82 % i Konsernets samlede driftsresultat ble i 20 6,75 mill. kroner mot et driftsresultat i 2008 på 21,63 mill. kroner. Det gir konsernet en samlet driftsmargin på 2,54 % mot tilsvarende 8,70 % i Resultatet etter skatt for selskapet er på 5,02 mill. kroner, mens det for 2008 var 3,03 mill. kroner. Samlet for konsernet er resultat etter skatt 1,26 mill. kroner. Resultat etter skatt i 2008 var for konsernet samlet 9,56 mill. kroner. Styret anbefaler på bakgrunn av dette at det utbetales utbytte for 20 på 2 mill. kroner. Styret foreslår at årets resultat i Trondheim Renholdsverk AS etter skatt på kroner disponeres slik: Overført til annen egenkapital kroner Avsatt til utbytte Med hensyn til andre forhold som er viktig for å bedømme selskapets økonomiske stilling og resultat av virksomheten, vises det til fremlagte regnskap, samt noter og kontantstrømoppstilling. Balanse Bokført egenkapital ved årsskiftet i Trondheim Renholdsverk AS var 32,54 mill. kroner. Dette tilsvarer 26,11 % av selskapets totalkapital på 124,60 mill. kroner. Konsernets samlede egenkapital var ved årsskiftet 48,75 mill. kroner, som gir en egenkapitalandel på 17,24 %. Utover dette er ikke styret kjent med at det er inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som er av betydning for bedømmelsen av selskapets resultat og økonomiske stilling. Det fremlagte regnskap med tilhørende balanseoppstilling, resultatoppstilling og noter, gir en rettvisende oversikt over selskapets og konsernets resultat og utvikling, og dets stilling. De mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor, er vesentlige endringer i datterselskapenes rammebetingelser knyttet til drift så som dieselpriser og energipriser. Årsrapport Årsrapport 20

16 Trondheim Renholdsverk Konsernet er samlet sett også eksponert for variasjoner i råvarepriser som pulp & paper og stål og metaller. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Vurdering av finansiell risiko Trondheim kommune eier selskapet 100 %. Trondheim kommune er også en av selskapets og konsernets største långivere. Trondheim kommunes andel av konsernets langsiktige gjeld er ikke sikret i pant. Langsiktig gjeld er eksponert mot endringer i rentenivået (NIBOR, 3-mnd.). Utover gjeld til Trondheim kommune har selskapet og konsernet et betydelig volum av leasingkontrakter inngått med i hovedsak selskapets hovedbankforbindelse. Betingelsene i leasingavtalene er knyttet til NIBOR, 3-mnd med et påslag. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses svært lav, da det historisk sett ikke har vært lite tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre fi nansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Selskapet har etablert konsernkontoordning i Fokus Bank som alle heleide datterselskaper i konsernet er en del av. Forretningsområder Selskapets forretningsområder er drift av eiendommer og produksjon og leveranse av fellesadministrative tjenester til datterselskaper mv., samt forvaltning av eierandeler i datterselskaper og eksterne selskaper. Selskapet besitter verdier i form av fast eiendom som i all hovedsak leies ut til konsernets egen virksomhet. Til dette medgår ressurser til bygningsdrift, renhold, kantine mv. Utover dette inneholder selskapet konsernstab som består av stabsfunksjoner til administrativ ledelse, økonomi/ regnskap, HMS&K, IKT og personal. Kjøp og salg av tjenester mellom selskapene i konsernet er regulert i egne avtaler. Likestilling Selskapet har i 20 ikke etablert noen spesiell strategi for å fremme likestilling. Av selskapets 14 ansatte er 9 kvinner, dvs, en kvinneandel på 64 %. Selskapet har ingen kvinnelige ledere. En sentral del av konsernets arbeidsoppgaver er fysisk krevende arbeid og dermed tas det hensyn til ansattes fysiske funksjonsevner ved rekruttering i store deler av virksomheten. Konsernet har fl ere ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. For enkelte stillingskategorier i konsernet fi nnes gjerne den beste arbeidskraften blant minoritetsspråklige. Bedriften ser at den har et potensiale i forbindelse med intern og ekstern rekruttering til enkelte stillingskategorier på ulike nivå. Utover de stillinger som forutsetter en viss fysisk funksjonsevne, praktiserer selskapet nøytralitet med hensyn til rekruttering ift. kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Selskapet er arbeidsgivermedlem i KS-bedrift, og har tariffavtaler som gjelder for det kommunale tariffområdet. Det innebærer at for det personell som omfattes av tariffavtalene, så legges kjønnsspesifikke føringer i sentrale og eventuelle lokale forhandlinger til grunn. Opprykk i lønnsstigene utover tariffavtalenes minimumsbestemmelser praktiseres likt uavhengig av kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Arbeidstidsordninger i bedriften følger de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn. Deltidsarbeid er ikke vanlig ved bedriften. Overtidsarbeid avhenger i stor grad av hvilken stilling vedkommende har. Arbeidsmiljø og ytre miljø Sykefraværet i Trondheim Renholdsverk AS var i 20 på 4,23 % mot 5,9 % i For konsernet Trondheim Renholdsverk samlet var sykefraværet 9,5 % i 20 mot 8,9 % i Selskapet har i 20 ikke hatt personskader. Konsernet hadde i 20 til sammen 17 skadetilfeller (21 skadetilfeller i 2008), hvorav 6 medførte fravær (12 medførte fravær i 2008). Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og legge til rette for tiltak som kan bidra til å redusere sykefravær og skaderisiko. Selskapet og konsernet har bedriftshelsetjeneste og avtale med treningsstudio for ansatte. Selskapet driver ikke virksomhet som i spesiell grad innebærer bruk av innsatsfaktorer som forurenser det ytre miljø. For øvrig henvises det til datterselskapenes årsregnskaper. Konsernet har i 20 utarbeidet en egen miljørapport for sin samlede virksomhet. Fremtidsutsikter Styret anser selskapets og konsernets fremtidsutsikter for å være gode. Innen konkurranseutsatt sektor vil 2010 også bli et krevende år spesielt mht. avfallsmengder. I tillegg registreres en stadig tiltakende priskonkurranse. Bortfallet av avfallsdeponivirksomheten på Heggstadmoen vil fortsatt påvirke konsernets marginer på Trondheim, 6. april 2010 mellomkort sikt. Imidlertid er de konkurranseeksponerte virksomhetene i konsernet i ferd med å bli godt posisjonert både markeds- og logistikkmessig for den utviklingen som skjer innen avfallssektoren også innen nye forretningsområder, og det er gjort eller er i ferd med å gjøres, investeringer i virksomheten som vil bidra til å styrke selskapets posisjon som et av de ledende gjenvinningsselskapene i Midt-Norge. På mellomlangt sikt legges derfor til grunn normale forutsetninger for vekst. For den skjermede sektor av konsernets virksomhet er fremtidsutsiktene knyttet til avtaleverket med Trondheim kommune og politiske føringer. Renholdsverket AS skal reforhandle alle sine avtaler med Trondheim kommune i Styret har på avleggelsestidspunktet for regnskapet ingen informasjon som tilsier at disse avtalene ikke vil bli fornyet fra og med Styret ønsker å takke alle ansatte og konsernets forbindelser for den innsats og interesse som er vist for selskapet i 20. Roar Arntzen, styreleder Terje Norddal, nestleder Ole Petter Krabberød, adm. dir. Inge Bjørnebekk, styremedlem Hilde Opoku, styremedlem Dina Elverum Aune, styremedlem Børge Raaness, styremedlem Vibeke Åldstedt Gran, styremedlem Årsrapport Årsrapport 20

17 Trondheim Renholdsverk Resultatregnskap Balanse Trondheim Renholdsverk konsern Trondheim Renholdsverk konsern Trondheim Renholdsverk AS Retura Trondheim Renholdsverk AS Renholdsverket AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Beholdningsendringer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning/nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Herav minoritetens andel Årsresultat majoritet EIENDELER Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Trondheim, 6. april 2010 I styret for Trondheim Renholdsverk AS OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Roar Arntzen, styreleder Terje Norddal, nestleder Ole Petter Krabberød, adm. dir. Avsatt utbytte Avgitt konsernbidrag Sum overføringer Inge Bjørnebekk, styremedlem Hilde Opoku, styremedlem Dina Elverum Aune, styremedlem Børge Raaness, styremedlem Vibeke Åldstedt Gran, styremedlem Årsrapport Årsrapport 20

18 Trondheim Renholdsverk Kontantstrømoppstilling Trondheim Renholdsverk AS MORSELSKAP KONSERN KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Pensjonskostnad uten kontanteffekt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Resultatandel fra tilknyttede selskaper Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger fra minoritetsinteresser Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Utbetaling på lånefordring konsernselskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved opptak av ny gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetaling på gjeld til konsernselskap Innbetaling ved opptak lån konsernselskap Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Årsrapport Årsrapport 20

19 Redaktør: Ansvarlig redaktør: Foto: Tekst: Layout: Papir: Tone K. Berg Ole Petter Krabberød Anne-Line Bakken, Dobbel J Reklamebyrå, Renholdsverket TRV, Dobbel J Reklamebyrå Dobbel J Reklamebyrå, 100 % resirkulert

pe2365 Layout og print: Grafisk senter, Tk Mai 2013 2012 / årsrapport

pe2365 Layout og print: Grafisk senter, Tk Mai 2013 2012 / årsrapport pe2365 Layout og print: Grafisk senter, Tk Mai 2013 2012 / årsrapport Årsberetning 2012 Trondheim Renholdsverk AS og konsern Virksomhetens art og tilholdssted Trondheim Renholdsverk AS (TRV) er et selskap

Detaljer

Leder. Innhold. -utslipp. Vi ønsker en helhetlig miljøtankegang og inkluderer i år de lokale miljøpåvirkningene

Leder. Innhold. -utslipp. Vi ønsker en helhetlig miljøtankegang og inkluderer i år de lokale miljøpåvirkningene MILJØRAPPORT 2009 Innhold Leder 3 Informasjon om konsernet 4-5 Slik ble avfallet behandlet i 2009 6-9 Nedgravde løsninger 10-11 Nye biler 12-13 Sorteringsanlegg for bunnaske 14-15 Tiltak for bedre kildesortering

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon

Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon Ny tenkt konsernstruktur? Verktøy i miljøsatsingentrondheim Omsetning 280 mill. kr. i 2009 200 ansatte Trondheim

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Vi er tilbake etter finanskrisen

Vi er tilbake etter finanskrisen Årsrapport 2010 Innhold Leder 2-3 Selskapene 4-5 Miljørapport 6-12 Renholdsverket 13-20 Avfallsstatistikk 14-15 Et suksessår 16-17 Ambisjoner under bakken 18-19 Gjenbrukssuksess på Torget 20 Retura TRV

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel)

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel) Årsrapport 2007 Innhold Nøkkeltall TRV 2007...side 02 Eierandeler i andre selskap...side 02 Ledende miljøbedrift...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning 2007...side 05 Husholdningsavfall...side

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Innhold

Eierandeler i andre selskap. Innhold Årsrapport 2006 Innhold Eierandeler i andre selskap...side 02 Nøkkeltall 2006...side 02 Direktøren har ordet...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning...side 05 HMS&K...side 08 Husholdningsavfall...side

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør Orientering fra Innherred Renovasjon Geir Tore Leira, administrerende direktør Om Innherred Renovasjon Nord-Trøndelag Inderøy Mosvik Leksvik Frosta Stjørdal Meråker Levanger Verdal Sør-Trøndelag Malvik

Detaljer

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Vedlegg 2 Utkast årsmelding 2010

Vedlegg 2 Utkast årsmelding 2010 Vedlegg 2 Utkast årsmelding 2010 Styrets årsberetning Fosen Renovasjon ble stiftet i 1997. Selskapet eies av de fire kommunene, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Selskapets forretningsadresser i Rissa kommune.

Detaljer

Byutvikling og avfallshåndtering i Trondheim kommune

Byutvikling og avfallshåndtering i Trondheim kommune Byomforming 2009 Byutvikling og avfallshåndtering i Trondheim kommune Senioringeniør Knut Bakkejord, Trondheim kommune Byutvikling og avfall i Trondheim kommune Byen fram til 1800 tallet? Avfall fra middelalderbyen

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Gode avfallsløsninger tar hensyn til både økonomi og miljø

Gode avfallsløsninger tar hensyn til både økonomi og miljø Gode avfallsløsninger tar hensyn til både økonomi og miljø La oss fortelle deg hvordan FOR ET MILJØ I BALANSE ET MILJØ I BALANSE Vi tar hånd om alt avfall. Fra alle bransjer, over hele landet. Enkelt og

Detaljer

Miljøvennlig avfallstransport

Miljøvennlig avfallstransport Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøvennlig avfallstransport Tone Emblem 15.11.2012 VERDIER I OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN Visjon: Fremtidsrettet verdiskapende avfallshåndtering Formål: Renovasjonsetaten

Detaljer

Retura TRV I Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal I Telefon: I E-post:

Retura TRV I Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal I Telefon: I E-post: Retura TRV I Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal I Telefon: 72 54 05 10 I E-post: trondheim@returatrv.no RETURA TRV Avfallshåndtering satt i system Retura TRV er en av landets største aktører innen avfallshåndtering

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Avfall ressurser på av-veie?

Avfall ressurser på av-veie? Avfall ressurser på av-veie? Sandnes og Stavanger renovasjon har blitt IKS, Næring AS, Egenregi AS tilbyr henting og behandling av restavfall, papp & papir, organisk avfall, glass, metall, farlig avfall,

Detaljer

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK SAK 20/2014 BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2015 med et samlet låneopptak på

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2016 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2017 Årsrapport RfD 2016 side 37 for 2016 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 RfD i korte trekk Innsamling og behandling av husholdningsavfall i 9 kommuner Noen næringskunder,

Detaljer

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 Saksframlegg STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar at det på

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS Miljøverndepartementet Pb. 8013 Dep, 0030 Oslo Forslag til endring av forurensningsloven Kommunenes mulighet til å pålegge besittere av næringsavfall tilknytning til ny avfallsinfrastruktur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Forenklet miljøregnskap 2015

Forenklet miljøregnskap 2015 Forenklet miljøregnskap 2015 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet. Totalt

Detaljer

Avfallsplan for Trondheim kommune forslag til planprogram 1

Avfallsplan for Trondheim kommune forslag til planprogram 1 Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030 - forslag til planprogram 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Formål og føringer for planarbeidet 3 Generelt 4 Dagens rammebetingelser 4

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Nedstrømsløsninger. kvalitet på råvarer og logistikk ERLEND RAGNVALDSEN REKOM AS. rekom.no

Nedstrømsløsninger. kvalitet på råvarer og logistikk ERLEND RAGNVALDSEN REKOM AS. rekom.no Nedstrømsløsninger kvalitet på råvarer og logistikk ERLEND RAGNVALDSEN REKOM AS Oversikt: Litt om Status nedstrømløsninger 2016 Kvalitet på råvarer Om logistikk Litt om Stiftet i 1998 Eid av 57 norske

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Ser muligheter under bakken. Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer.

Ser muligheter under bakken. Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer. Årsrapport 2014 Ser muligheter under bakken Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer. Om EnvinA Innhold Om Envina IKS 3 Nå starter fremtiden

Detaljer

Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo

Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo 1 Innledning Styret i Follo Ren vedtok 24. april 2013 å be representantskapet om å øke selskapets låneramme med 140 mill NOK, og at selskapsavtalens

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012

Økonomiplan 2009-2012 Follo Ren IKS Verkstedveien 29,1400 Ski Tlf.: +47 64 85 23 30 Faks: +47 64 85 23 40 Org. nr. 975 804 569 MVA E-post: post@folloren.no www.folloren.no Økonomiplan 2009-2012 September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

UTSTYR. Til kildesortering

UTSTYR. Til kildesortering UTSTYR Til kildesortering I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Det skal lønne seg å kildesortere. For å lykkes med dette er tilrettelegging

Detaljer

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE.

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE saksnr 15/150576 TIDSPUNKT: 16.12.2015 KL. 09:00

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013 Vekk med «bossspannene» innen 2020 Avfalls konferanse 2013 1 BIR AS - historie Det må bli slutt på den meget brukte praksis at nattpotten tømmes i kjøkkenvasken Stadsfysikus Joakim Lindholm i Bergen, 1892?

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Konsulenttjenester - Plukkanalyser avfall i SESAM-området

Konsulenttjenester - Plukkanalyser avfall i SESAM-området Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse Konsulenttjenester - Plukkanalyser avfall i SESAM-området Bakgrunn 7 avfallselskap og et kommunalt samarbeid i Trøndelagsfylkene samarbeider om planlegging

Detaljer

Veolia Miljø Endre Persen, direktør 14. oktober 2008

Veolia Miljø Endre Persen, direktør 14. oktober 2008 Veolia Miljø Endre Persen, direktør 14. oktober 2008 Visjon Veolia Miljø skal være Norges fremste miljøbedrift Konsernets kjernevirksomhet er basert på å gjenvinne avfall til råstoff. Vi håndterer hvert

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Det beste ved løsningen er det du ikke ser. Nedgravde løsninger for avfallshåndtering

Det beste ved løsningen er det du ikke ser. Nedgravde løsninger for avfallshåndtering Det beste ved løsningen er det du ikke ser Nedgravde løsninger for avfallshåndtering Fordeler med nedgravde løsninger Luktdempende Brannsikre God estetikk Lang levetid Hindrer skadedyr Renere bomiljø Adgangskontroll

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Framtidens byer seminar Bergen 19. oktober 2011 Toralf Igesund Prosjektleder Avfall Norge Bærekraftig avfallhåndtering

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.03.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer