Organisasjonene. må vurdere sin strategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonene. må vurdere sin strategi"

Transkript

1 Mens Når Ved Nr / ISSN: ikke-saker irio ) Svekket Agenda 21 vedtatt USA verst igjen ) side 2 side 3 side 5 Global Forum manglet penger side 6 Hydrogenbilen utstilt i Sao Paulo siste side Organisasjonene må vurdere sin strategi Rio de Janeiro: De frivillige organisasjonene har bare i begrenset grad greid å påvirke det konkrete utfallet av Rio-konferansen, sier Jørn Siljeholm. Det er først og fremst på de «myke» områdene man har fått gjennomsiag, mens man ikke har greid å oppnå stort innenfor biodiversitet, klima og finansiering, oppsummerer Siljeholm. JØrn Siljeholm, tidligere gene ralsekretær i Naturvernforbun det, har fult Rio-prosessen på nært hold helt siden han var hovedrapportør for de frivillige organisasjonene under Ber genskonferansen i I formøtene til Rio-konferansen, de såkalte «prep.coms», har han representert den norske felleskampanjen, i en periode der stadig flere frivillige organisa sjoner og grupperinger er blitt trukket med i prosessen. Forut for Bergenskonferan sen utarbeidet organisasjonene det sakalte Donau-dokumen tet. I forkant av Rio-møtet møttes organisasjoner fra hele verden og kjempet seg fram til «Paris-erklæringen». Donau-erklæringen var vag, endte Paris-erklærin gen opp med på være elendig. Tabbene fra Bergen ble gjen tatt i Paris. Det har vist seg vanskelig å samordne organisa sjonenes innsats. Interesseom råder og kompetansenivå har vært ujevnt fordelt, og det har ikke lykkes organisasjonene å samle seg rundt operasjonelle handlingsmål. Organisasjone nes styrke har ligget på analy sesiden, mener Siljeholm. Silhjeholm hilser det økende organisasjonsengasjementet velkommen, men er tvilende til formen. sa mange trekkes med i prosessen. er det en fare for at de spissformulerte kravene svekkes og at kompetansenivå et synker, selv om deltakelsen Øker. Når representativitet blir viktigere enn kompetanse. smqres demokratiet tynt ut over. Resultatet blir et minste felles multiplum som ikke står noe tilbake for det de offisielle diplomatene bedriver. Jeg er redd organisasjonene må ak septere at man mä innrette større deler av sin egen med virkning mot de harde forhand lingene og at man må sørge for å utdanne kompetente folk til å drive med disse spørsmålene. Dette har tross alt dreid seg om verdens konferanse for miljø og utvikling, poengterer Silje holm. Adgang Organisasjonene har fått ad gang til Rio-prosessen på en helt annen måte enn det som har vært vanlig i internasjonalt diplomati. å være tilstede i de of fisielle delegasjonene, har or ganisasjonene fått en overvåk ningsrolle som bidrar til å skjerpe regjeringene. Det blir vanskeligere å holde tvilsomme forhandlingsstrategier skjult. NGO enes tilstedeværelse er mest synlig pà idésiden. Bare pa de såkalt «myke» områdene har orinisasjonene fått gjen nomslag for sine synspunkter, mener Siljeholm. Organisasjonene har ikke lykkes med å lage gode og spesi fikke pådriverdokumenter som kan distribueres til, og eventu elt brukes av regjeringenes for handlere. Dette er en absolutt nødvendighet for å fà gjen nomnslag, mener Siljeholm, som understreker at generelle «statements» har liten effekt når forhandlingene hardner til. En annen sak er selvsagt at rammen rundt tekstene blir lagt svært tidlig i prosessen, og at. resten for en stor del består av flikking på ord og parenteser. Dette er en realitet organisasjo nene må forholde seg til og ar beide etter. Siljeholm savner også konti nuitet i organisasjonenes delta kelse: Mange grupper deltar fra og til, ofte med forskjellige representanter fra gang til gang. Dermed får ikke folk nødven dig rutine og sikkerhet. Dess verre er internasjonalt arbeid ofte en lavt prioritert virksom het, som lider hver gang organi sasjonene står overfor et buds jettkutt, sier Siljeholm.

2 Jeg Fra Framskritt Av generalsekretær Dag Hareide, Naturvernforbundet Det er ikke vanskelig a se det positive med Rio-møtet: mennesker og 120 statsledere kommer sammen og snakker om alt som burde gjø res. To konvensjoner vedtas om artsmangfold og klima. I Naturvernforbundet har vi fått pa trykk mange ord som vi vil minne politikerne på i årene som kommer. Likevel har ikke dokumente ne som ble vedtatt gitt oss de redskapene som kan snu utvik lingen. Naturødeleggelsene vil fortsette a Øke etter Rio. Det mest positive vi kan si med hånden pa hjertet er at ressurs ordningen og forurensingen vil Øke noe mindre enn før. Grunnen til dette er alt det som ikke ble tatt opp i Rio. Det er Rio-konferansens ta buområder. Jeg vil nevne 10 slike tabuområder: 1. De rikes forbruksvekst. Tekster som ba om en stopp i dc rikes forbruks vekst, ble erstattet med mer ufarlige tekster om at man måtte se pa visse for bruksmønstre. 2. Gjeldsbyrden. Rio repre senterte faktisk et tilbake skritt i forhold til hva som ble oppnadd i Trinidadfor handlingene. 3. Handelsspørsmal. GATT og den «frie» og urettferdi ge verdenshandcl gjelder. Ethvert forsøk på å stille miljøkrav og krav om sær behandling av u-land ble utvannet. Disse tre første område ne opprettholder et urett ferdig økonomisk verdens system. Dc sju neste opp rettholder mange av de viktigste kreftene som idag Ødelegger og truer klodens natur. 4. Atomkraften ble det aldri satt noe spørsmål ved. In gen plan for utfasing, men noen forbedringer på av falissiden. 5. Militæret og vapenindustri en ble avspist med en set ning. Ingenting ble nevnt om behovet for å redusere militært forbruk og ta fatt pa dens enorme forurens ning i freds og krigstid. 6. Den kjemiske industrien ble berørt på avfallssiden. Men ingen konkrete krav om utfasing av miljøgifter, ingen planer for en ren pro duksjon. 7. Det industrielle havfiske ble såvidt berørt, men aldri kritisert. Derimot fikk man løfter om en konferanse som skulle ta opp proble met. 8. Genteknologien ble berørt Men spørsmålet om inter nasjonale regler som skulle gi sikkerhet mot utplasse ring av genmanipulerte planter og dyr, fikk bare en setning om at dette eventu elt kunne vurderes i fram tida. 9. Oljeindustrien skulle man jo tro kom i fokus når kli maet var satt på dagsorden. Men det ble full stopp når det var snakk om forplik telser i klimakonvensjonen og ethvert økonomisk vir kemiddel eller seriøs sats ning på vedvarende energikilder. 10. Multinasjonale selskaper ble i det hele omtrent ikke nevnt. Disse som uten san menligning er verdens store forurensere og ressursøde re, var sterkt med i arbei det fram mot Rio, finansi erte deler av opplegget og snakket også mye om hva de burde gjøre. Til gjen gjeld sørget de for at for muleringer og forpliktelser ikke gjaldt dem. men bare nasjonalstater. Tilslutt, miljøbevegelsen må også se nøye pa de positive til tak som kommer ut av Rio. Dersom milliardene skal forval tes av Verdensbankcn og FAD, er det en stor fare for at de ikke har forandret seg. Det kan gå som med FADs prosjekt for tro peskogene, at det som skulle redde skogen og dets mangfold gjorde det motsatte. Agenda 21 er ikke folkerettslig bindende, men en moralsk og politisk forpliktende handlings plan. På tross av dens lave fol kerettslige status har det vært viktig for dc enkelte regjerin ger å få gjennomsiag for sine,. synspunkter, fordi planen be ører viktige prinsipielle spørs mål. Mange av punktene i pla nen berører også sterke inter essegrupper som vil vite å utnytte rctoriske poenger til sin fordel. Penger Den virkelig store konflikten har dreid seg om penger. Handlingspianen er av UN CED-sekretariatet beregnet til a koste 600 milliarder dollar i året, hvorav 120 milliarder iføl ge sekretariatet bør komme fra industrilandene. Konflikten har, kort fortalt, dreid seg om hvem som skal betale gildet. Tanken om et altomfattende grønt fond, slik u-landene gjennom G-77 opprinnelig sto i, er erstattet av det såkalte -( Global Environmental Facility (GEF), som skal kanalisere penger til prosjekter som bi drar til løsning av globale mil jøproblemcr. GEF vil ligge un der Verdensbanken. UNEP og UNDP. men vil være gjenstand for innsyn og medvirkning fra de berørte landene. For u-ian dene har det vært helt sentralt å presisere at penger til globale miljøformal skal komme i til legg til ordinær bistand. Et annet viktig poeng som det har vært tungt å dra i land. er spørsmålet om utviklings hjelp (DDA). Fler har Norge og norden kjørt hardt på å for plikte Vesten til å Øke sin u-hjelp til 0,7 prosent av brut tonasjonalproduktet. Norge har med sine 1,1 prosent hatt svært gode kort på handen. Mot slutten av forhandlingene var det bare Storbritannia som hadde problemer med dette forslaget. Da hadde amerika nerne allerede sørget for en re torisk genistrek i teksten. der det heter at i-landene bekrefter sin målsetning om 0,7 prosent, slik FN fastsatte for 20 år si den. Men siden USA aldri har godtatt denne målsetningen. kan de heller ikke bekrefte den. Derfor forplikter ikke USA seg til å øke u-hjelpen ut over de 0.19 prosent de yter i dag. Skog Det andre store konfliktspørs målet dreide seg om skog. som involverer ikke bare penger, men også en betydelig grad av nasjonal stolthet og uavhengig hetsbehov i skogrike utvik lingsland som Malaysia og In dia. Retten til utnyttelse av eg ne ressurser står sentralt i den tredje verden. USA har kjørt hardt for å få en egen skogkon vensjon, men måtte nøye seg med et avsnitt om prinsipper for skogforvaltning i tillegg til skogkapittelet i Agenda 21. Ved siden av frykten for å bli frarøvet retten til bruk av egne ressurser, har u-landene også klargjort sin mistanke om at USA har fremmet forslaget om en skogkonvensjon for å beva re verdens skoger som CO sluk. underforstatt at dette skulle lette presset på USA om å redusere sine CO-utslipp. Dette er en av grunnene til at Malaysia ikke vil undertegne klimakonvensjonen. Også atmosfærekapittelet var omstridt til siste slutt, noe først og fremst Saudi-Arahia må holdes ansvarlig for. Tredelt Planen er delt i fire deler so siale og Økonomiske dimensjo ner, vern og forvaltning av ressurser, folkelig deltakelse og gjennomføringsmekanismer. Agenda 21 slår fast at den in ternasjonale Økonomien hør styrke miljø- og utviklingsar beidet gjennom frihandel, overføring av finanser til u-lan dene og en bedre makroøkono misk politikk. Planen behand ler en rekke felter innenfor miljøsektoren, deriblant land bruk, skogbruk, biodiversitet, havressurser og -forurensing, atmosfære og ferskvann. På ut viklingssiden berører den blant annet overføring av penger og teknologi, fattigdom. befolk nings- og kvinnespørsmål og folkelig deltakelse. et globalt synspunkt har vi kommet langt når det gjelder fokusering på fattig domsspørsmål, vannressurser og ganske særlig urbefolknin gens situasjon. På minussiden hør vi nok trekke fram befolk ningsspørsmål, der både Vati kanet og flere u-land har vært uvillige. Finansieringssiden er heller ikke god nok, sier Eldrid Nordbø, som har ledet den norske delegasjonen på cm betsplan. Norge mener Norge har fatt gjennomslag på flere felter, si er miljøvernrninister ThorbjØrn Berntsen, som trekker fram kapitlene om levende marine ressurser, radioaktivt avfall og havforurensing som felter der Agenda 21 betyr skritt i riktig retning. I sin tale til toppmøtet opp summerte Gro Harlem Brundt land den samlede Rio-prosc sen, inkludert Agenda 21. de to konvensjonene og Rio-erklæ ringen, slik: pa mange om råder, for lite framskritt pa de fleste områder, og ingen framskritt på en del områder. Utvmnet erklæring Rio-erklæringen var ett av de dokumentene som alle trodde ville bli en ren formsak å dra i land under UNCED-konfe ransen. Også her lyktes imidlertid amerikanerne i å stelle i stand bråk. Rio-erklæringen, som opprin nelig skulle blitt et verdenscharter på linje med menneske rettighetserkheringen, ble alle rede i vår utvannet til et minste felles multiplum. Med sine 27 punkter er den en prinsipper klæring om rettigheter og plik ter i forhold til miljøet. USA sjokkerte de øvrige delegasjo nene da de erklærte at de ville gjenåpne forhandlingene om erklæringen, etter at det var enighet om den på et forbere dende møte i New York. Opp fatningen var at USA holdt er klæringen som «gissel» i agen da-forhandlingene. Her er noen av hovedpunk tene i Rio-erklæringen: Den slår fast at alle mennes ker har rett til et sunt liv i har

3 Vi Vi Oljeproduserende Men USA NATUR OG MILJØ BULLETIN NORGES NATURVERNFORBUND NATUR OG MILJØ BULLETIN NORGES NATURVERNFORBUND Takk for støffen! TOTAL Emballasje på naturens side. (,O() Honol,3$ Tit 067) Fx (067) TROMS KRAFTFORSYNING 1E1E06 ADRESSE DRAFTFORS3U(NS RE 063) En strøm av tjenester A/S DENOFA OG LILLEBORG Stor-Oslo Lokaltra fikk Får deg trygt fram Ingen tilleggserklæring om CO2 Klimakonvensjonen som er blitt framforhandlet i en egen prosess, ble også undertegnet i Rio. Ny dramatikk omkring industrilandenes forpliktelser til utslippsbegrensninger oppstod da det ble fremmet forslag om en egen forpliktende tilleggserklæring om stabilisering av karbondioksid. Tilleggserklæringen som ble lansert av Sveits, Østerrike og Nederland ble møtt med sterke reaksjoner fra amerikansk hold. USA skal ha sendt brev både til Østerrike og Sveits, der det går klart fram at ameri kanerne anser denne erklærin gen som en belastning på bila terale relasjoner. Statssekretær Michael Kent Young, som var nestleder i den amerikanske delegasjonen, be krefter at USA har sendt brev til «enkelte land». uttrykker vår bekym ring for den tilleggserklæringen som er blitt lansert. Vi synes ikke at en slik erklæring er nyt tig, erklærte Michael Kent Young. Norge Heller ikke Norge var særlig lykkelig over forslaget om en tilleggserklæring, og det var ty delig lettelse å spore i den nor ske delegasjonen da det ble klart at forslaget ikke fikk den nødvendige tilslutning. USA uttrykte sterk skepsis til de landene som har sterke begrensningsmål. tar sikte på å redusere utslippene av COl,, men er ikke tilhengere av bastante målsettinger. Vi et terlyser de konkrete tiltakene hos de mest ambisiøse vest-eu ropeiske landene, sa Young. Avgift EF valgte å legge fram en ut talelse da statsminister Anibal Cavaco Silva undertegnet kon vensjonen på vegne av med lemslandene, der det heter: «EF og medlemsstatene be krefter målsetningen om å sta bilisere CO,-utslippene i år 2000 på 1990-nivå i EF sett un der ett». Dette er imidlertid en NOTISER uttalelse som OECD-land utenfor EF slipper å forholde seg til. Ellers er det interessant å merke seg at tanken om et fel les avgiftsregime på karhon dioksid griper om seg. Det vak te oppsikt da OPEC-landet Venezuela medga at miljøav gifter på CO, nok kom til å bli en realitet i framtiden. land må innstille sin Økonomi på at et slikt avgiftssystem kommer, s. lederen for den venezuelanske delegasjonen, Arnoldo Gabal don. At Gabaldon dagen i forvei en skulle ha sagt at «Venezuela er villig til å medvirke til gjen nomføringen av et avgiftssys tem for CO2», ble imidlertid dementert. ( Sterkest er den som står alene USA har under hele Rio-prosessen spilt en bremseklossrolle. Amerikanernes negative posisjon toppet seg under talen til president George Bush. Jeg har ikke kommet hit for å unnskylde meg, sa Bush. Mange observatører var oppgitt og litt overrasket over hvor mye krefter USA brukte på å spille rollen som «the bad guy». Det er utrolig at den ameri kanske administrasjonen setter seg i en posisjon der alle sparker mot dem, når det er fullstendig unødvendig, sier den amerikan ske senatoren Timothy E. Wirth, som satt i den amerikan ke delegasjonen som observa tør. Han regnes som en av de fremste miljøpolitikerne i USA. Wirh mener at den nye luft forurensningsloven, Clean Air Pact, gjør at USA vil klare a sta bilisere utslippene av karbon dioksid på 1990-nivå innen år 2000 med god margin. USA var verst USA, Saudi-Arabia og Storbritannia kunne også underteg net biodiversitetskonvensjo nen. eventuelt med en reserva sjon mot deler av finansierings kapitlet. Storbritannia gjorde dette uten å miste ansikt, sa Wirth, som ikke hadde noen an nen forklaring på amerikaner nes macochistiske oppførsel enn at president Bush har et stort behov for å fri til konserva tive velgergrupper. Det er ille at den amerikan ske delegasjonen ikke snakker om alle de positive utviklings trekk som faktisk finnes i den amerikanske miljøpolitikken, og det er utrolig at den finner seg i så mye kjeft til ingen nytte, sier Wirth. Strengest President Bush tok på den an nen side sitt monn rikelig igjen da han i sin tale framholdt at USA hadde de strengeste kra vene til utslipp fra biler og indu stri og de strengeste reglene om biodiversitet. USA står ikke tilbake for no en andre land i miljøvernarbei det, sa Bush, og meddelte for samlingen at det aldri er lett å stå alene om a forsvare prinsip per, men noen ganger fordrer lederposisjonen at man gjør det. Den demokratiske president kandidaten, Bill Clinton, uttal te at George Bush svekket USAs internasjonale posisjon ved å framstå så negativt under toppmøtet, etter at man på for hånd har sørget for å utvanne konvensjonen om klimafor andringer og nektet å underskrive kovnensjonen om biodi versitet. selvfølgelig Takk for støtten! GG ScitsEiTrykk Schweigaards gt. 34 Postboks 3750 Gamlebyen 0135 Oslo 1 TIf. 02/ Fax 02/ PH liii PS PETROLEUM Wittusen & Jensen a.s 0360 XONTLEMPAtlMtR Sunnfjord ric Transport Coniaiticrscrz ice 9s 6800 Forde Tlf (058) Fax: (057) øyrane, P.boks 390, 6801 FØRDE NTH Trykk Hoyskoleringen le 7034 Trondheim Tif.: (07) Mobil van Pronk Vesten bør ikke kontrollere miljøfondet GEF (Global En vironmental Facility), sa den nederlandske bistandsministe ren Jan van Pronk under Riokonferansen, van Pronk ga ut trykk for at giverlandene ikke kan presse sine løsninger på mottakerlandene. Nederland Ønsker seg et fond som er like stort som Ver densbankens International De velopment Association (IDA), i størrelsesorden milliar der dollar over en tre-årsperi ode. Skeptiske Miljøorganisasjoner fra Sørøst Asia er skeptiske til de skog plantingsprosjektene som vest lige industriland promoterer i utviklingsland. Utenlandsfinansierte pro sjekter fører til mer, ikke mindre, avskoging, hevder Ga win Chutima fra den thailands ke organisasjonen Coordina tion committee on rural deve lopment. I tillegg fører prosjektene til sosiale konflik ter. Også i India finnes liknende eksempler, der jordbruksarea ler er blitt lagt ut som skog plantasjer. Konflikt Det oppsto en bitter konflikt mellom vest-europeiske land og tredje-verden-grupperingen G-77 omkring de tidligere kommunistregimenes status i forbindelse med finansierings avsnittene i Agenda 21. Russland insiterte på at den tidligere Østblokken skulle be tegnes som «land med Økono mier under forandring», noe som vil berettige til en rekke særrettigheter. G-77 er på sin side redd for at dette vil bety en vridning av bistand i retning Øst-Europanoe som betyr dårligere kår fc de fattigste utviklingslandene. Sentral rolle Det internasjonale pengefon det akter å spille en sentral rol le i arbeidet for miljø og utvik ling, sa IMF-president Michel Camdessus i sin tale under Riokonferansen. Camdessus mente at feilsått økonomisk politikk var årsa ken til miljøødeleggelsene. Rio-konferansen ville bidra til å rette opp illusjonen om at miljøvern ikke kunne være et arbeidsområde for IMF. Fat tigdom og gjenoppbygging av Øst-Europa, de tidligere Sov jet-republikkene og Midt-Øs ten vil bli gitt prioritet både i IMF og i Verdensbanken, sa Camdessus. noen land har spilt en positiv rolle i enkeltstående sa ker, har de alle feilet i de av gjørende nøkkelspørsmålene. Siden det er regjeringens opp gave å løse problemer, finner ikke miljøbevegelsen noen : grunn til å gi noen plusskarak ter, heter det i organisasjonens uttalelse. Bak uttalelsen står store grupperinger som Green peace, Friends Of The Earth International (inkludert natur vernforbundet) og Alliance of Northern People for Environ ment and Development. Uansvarlig Alle de deltakende miljøorga nisasjonene var enige om at USA opptrådte mest negativt og uansvarlig under konferan sen. I spørsmål som klimaen dringer, biodiversitet, biote knologi, forbruksmønstrer, vå penproduksjon og atomavfall har USA blokkert eller vannet ut tekstforslag gjennom hele prosessen. SkandalØs Saudi-Arabia ble en god num mer to på verstingenes liste. Miljøorganisasjonene karakte riserer Saudienes oppførsel som skandaløs og beskylder dem for å ha spilt en spesielt destruktiv rolle på klimasiden. Etter en usedvanlig negativ medvirkning under forhandlin gene om en klimakonvensjon, har Saudiene nådd uante dyb der under Rio-konferansen, ifølge organisasjonene. Uklar Storbritannia kom uheldig ut allerede ved begynnelsen av konferansens ved å så tvil om hvorvidt landet ville signere bi odiversitetskonvensjonen. Andre kvalifikasjoner som ga britene tredjeplassen omfatter deres motstand mot en tilleggs erklæring til klimakonvensjo nen og deres svake og uklare opptreden når det gjelder fi nansielle overføringer til utvik lingslandene. IAEA En liste som ble sirkulert på et tidligere tidspunkt under kon feransen, inkluderte også Ma laysia, Japan og det internasjo nale atomenergibyrået IAEA.

4 Vi Et Disse NATUR OG MILJØ BULLETIN NORGES NATURVERNFORBUND NATUR OG MILJØ BULLETIN NORGES NATURVERNFORBUND Globalt Forum manglet penger Global Forum, den folkelige konferansen i Flamengo-parken, levde flere dager under trussel om stenging, noe som satte et sterkt preg på hele arrangementet. Konferansen samlet omlag deltakere fra hele verden, i tillegg til et ukjent antall lokale besøkende, trolig i sjusifret størrelse. I løpet av et par dager ble det klart at konferansen seilte med et underskudd pa to millioner dollar, noe som førte til at le verandørene av lyd- og lysutstyr truet med a ta utstyret tilbake. Pa et tidspunkt ble ogsa lydutstyret avstengt, men kom i drift igjen kort etter. Oppstyret om underskuddet ble fulgt av anonyme pastander om at lederen av arrange mentskomiteen, Warren (chip) Lindner, hadde overført store summer fra Global Forum til centre for a common future, som hadde leder i Geneve. Be skyldningene om økonomiske misligheter ble imidlertid de mentert etter at generalsekre tæren for UNCED. Maurice Strong, intervenerte. Pa et tidspunkt var oppstan delsen omkring mangelen pa penger sa stor at det nesten overskygget de mange møtene og begivenhetene som fore gikk. Donasjoner fra flere re gjeringer og bedrifter reddet imidlertid arrangementet, som ifølge en talsmann tilslutt end te med et Ørlite overskudd. Global Forum har vært et helt vesentlig møtepunkt for NGO ene som har vært her. Vi har videreført den enormt vik tige dialogen som har pagatt gjennom hele prosessen og for sterket bändene mellom nord og sør, sier Elin Enge, daglig leder av den norske felleskam panjen og sentral i det interna sjonale NGO-arbeidet. har startet prosessen fra a ha en rolle som ideologisk kommentator til å bli foran dringsagenter på egne betingel ser, sier Enge, som særlig leg ger vekt pa avtalene som er blitt inngått mellom ulike mil jøorganisasjoner de sakalte treaties. Mens regjeringsdelegasjone ne slet med sine kompliserte tekster pa Rio Centro, jobbet mange av miljøorganisasjonene med alternative traktater seg i mellom. I alt 32 avtaler med variabel kvalitet ble inngatt. Elin Fnge framhever særlig den traktaten som dreier seg om forbruksmønstre. Mer enn representanter fra nesten organisasjoner deltok i dette arbeidet. Elin Enge framhever forøv rig kvinneorganisasjonenes innsats, som har ført til en fo kusering pa kvinners avgjøren de rolle for en bærekraftig ut vikling. Kvinnenettverkene er eksplosivt slagkraftig, sier Enge. av de viktigste resulta tene fra Global Forum og UN CED er at NGO-miljøet i sam spill med verdens regjeringer har fokusert pa USAs bremse klossrolle. George Bush kan ikke lenger slippe unna med a si at miljøaktivister er ekstre mister. Vi har lykkes i a isolere USA og gitt folk og organisa sjoner i USA et viktig redskap til å forandre amerikansk mil jøpolitikk. sier Enge. Nordmenn i Rio Norsk miljøbevegelse markerte seg på ymse måter under Rio-kon feransen. Bellona fikk svært mye oppmerksom het for sin solide presen tasjon av de akutte miljøproblemene i russiske atombyer. Sammen med russiske repre sentanter la Bellona fram mate riale som indikerer klare helses kader som følge av radioaktiv straling. Naturvernforhundet presen terte sitt Taiga-prosjckt. Sam men med andre rniljøorganisa sjoner fra Canada til Sibir utgjør naturvernforbundet «Taiga Re scue Network». et nettverk som satser pa å redde de store sko gomradene i nord før rovdrift og kommersielle interesser øde legger dem. Felleskampanjens Elin Enge og hennes norske stab spilte en sentral rolle under Global For um. Generalsekretær Dag Ha reide tok tak i den litt forvirrede situasjonen som hersket blant miljøaktivistene i UNCEDs konferansesenter, slik at lobby virksomheten ble organisert i faste former under selve konfe ransen. Norden-møte Telt nummer 25 i Flamengo Park var fylt til trengsel da nor diske organisasjonsfolk møtte de nordiske miljøvernministre ne under Rio-konferansen. Imidlertid hadde ministrene li te nytt å fortelle. Norden-møtet, som mange hadde sett fram til, fikk en skjev start da flere av ministre ne proklamerte at de måtte ga før møtet skulle slutte. Den finske ministeren kom en time for sent til møte, og den <gril lingen» av politikerne som var planlagt ble noksa lunken. Va nenindu.stri, befolkningsvekst g overnasjonale kontrollorga ner var blant temaene som ble tatt opp fra salen. Earth Pledge Et nytt forsøk på å mobilisere verdens befolkning til beste for en miljøvennlig utvikling ble lansert under Rio-konferan sen. «Earth Pledge» eller «Løf te til jorden» er en forpliktelse hver enkelt borger kan pata seg. Under en pressekonferanse ga generalsekretær Maurice Strong stor honnør til redaktø ren for damebladet «Self», et av de største i USA. som had de oppfordret sine lesere til a undertegne «Earth Pledge» og sende sitt løfte til redaksjonen. esultatet ble et sant kaos i re uaksjonslokalene da tusener av postkort veltet inn fra leserne. «Jeg lover etter beste evne a hjelpe til med å gjøre jorden til et sikkert og gjestmildt hjem for nalevende og framtidige ge nerasjoner». heter det i teks ten. Miljøsinken USA framstar na som den virkelige miljøsinken i verdenssamfunnet, var miljøvernmini ster ThorbjØrn Berntsens kom mentar til at USA ikke ville undertegne bindiversitetskon vensjonen. Berntsen var noksa optimis tisk med tanke pa norsk lovgiv ning i forhold til hindiversitets konvensjonen, men medga at det kanskje vil bli behov for å se nærmere pa barskogplanen. Jeg tror den holder mal i forhold til konvensjonen, men den er jo ikke blant de spen stigste her i verden, sa Bernt sen i Rio. Fidel Fidel Castro, den kubanske presidenten, høstet desidert mest applaus blant statslederne som talte under toppmøtet. George Bush, som satt i salen. var synlig overrasket over klappsalvene, men klappet ik ke selv. Det er den Økologiske gjel den som må betales, ikke van lig utenlandsgjeld, sa Fidel Castro, og angrep Vestens for bruksmønster som en hovedar sak til jordas miljøproblemer. Mens de fleste statsledere hadde problemer med å overholde sine tilmalte sju minut ter. satte Castro seg etter fire, visstnok den korteste talen mannen har holdt. Ripa de Meana Hverken Jaques Delors eller Carlo Ripa de Meana fant det bryet verdt a komme til Rio. Derfor var EF-kommisjonens delegasjon ledet av EF-kommi sjonær Abel Matutes. til stor ergrelse for mange av miljøor ganisasjonene i EF-regionen. Matutes, som har store øko nomiske interesser i turist bransjen, beskyldes for å ha Ødelagt Ibiza med gigantiske utbyggingsprosjekter og for a fortsette miseren i Karibien. Dersom noen skulle være i tvil om hvorfor miljøkommisjo nær Ripa di Meana ikke var tilstede, sørget han for a gjøre oppmerksom pa dette i klartekst i en større artikkel i en av de daglige avisene som kom ut under konferansen. Hverken amerikanerne eller de EF-poli tikerne som hadde latt seg presse av USA. ble levnet mye ære. øko-hitler Ikke alle frivillige organisasjo ner som var representert i Rio var like entusiastiske for den generelle enighet om at verden NOTISER ma løse sine problemer. Brasilianske og nordameri kanske industrifolk, organisert gjennom Free Congress Foun dation og American Society for the Defense of Tradition. Fa mily and Property, var skjønt enige om at dagens ledere av en stadig voksende miljøbeve gelse ikke er et har bedre enn anerkjente banditter som Djengis Khan, Josef Stalin og Adolf Hitler. folkene er like sultne pa verdensherredømme som deres hensynsløse forgjengere. Rio-konferansen er deres hittil kraftigste framstøt for å skape et grønt imperium, het det i en brosjyre som ble utdelt. Sukkertoppen Greenpeace hadde med seg et eget fjellklatrerkompani til Rio. Dagen etter at George Bush hadde talt til toppmøtet, erobret sju spensige klatrere selveste Sukkertoppen, der de hang opp et banner på hele 1500 m. Budskapet var at jor den ble «solgt» under toppmø tet. De transnasjonale selska pene har fått det som de vil, sa en av klatrerne. Takk for støtten! Norsk Jernbaneforbund MølIergt. 10, 0179 Oslo. Tif. (02) , Njj Telefax (02) Pran & Torgersen A/S Pb Homansbyen, 0306 Oslo 3 TIf. (02) å satse på kollektivtrafikken! I 1991 fant 18% flere ut at buss er et topp alternativ. La det gå sport i det ta bussen! VIS1.A(DI R FYLKISKOMMUNE 8 \MII RI)SI I S.. 1)1 I.INCIN G 7

5 Dersom RETURADRESSE: Norges Naturverntùrbund, Postboks 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo IIA I IISLW Miljoteknologi i Sao Paulo Sao Paulo: Mens Rio de Janeiro som vanlig solte seg i internasjonal oppmerksomhet, tok storebror Sao Paulo, Latin-Amerikas viktigste økonomiske og industrielle senter, til takke med å arrangere en utstilling for miljøteknologi. Størst oppmerksomhet vakte en japansk hydrogenbil. Mer enn 500 utstillere fra 16 land presenterte nuljøteknolo giske produkter under den fem dager lange utstillingen i Parque Anhembi. et av ver dens største utstillingsområ der. Ved siden av flere av EFlandene, Japan og USA, var også Sverige, Finland og Dan mark representert, mens Nor ge glimret med sitt fravær. Norsk næringsliv viste på den annen side et markant ansikt under industriens møte i Rio forut for selve Rio-konferan sen. Hydrogenbil Utstillingen i Sao Paulo var konsentrert rundt bioteknolo gi. bilmotorer. energi. avfalls behandling og utslippsrensing. Størst oppmerksomhet vakte nok hydrogenbilen som den japanske bilfabrikanten Maz da stilte ut. I forbrenningspro sessen blir hydrogenet omdan net til vann. Fordi hydrogen er en meget brannfarlig gass. lagres stoffet som metallhy brid i fast form, noe som cli minerer eksplosjonsfaren. Gassbusser Det lokale publikum flokket til standen til Sao Paulos kom munale kollektivtrafikksel skap, som er ansvarlig for gjennomføringen av en ambi sjøs plan om å skifte ut hele bussflåten med busser drevet på naturgass i løpet av ti år. Fire og en halv million kjøre tøyer trafikkerer daglig gatene i Sao Paulo, en av de største metropolene i verden, og luft forurensingen er uhyre plag som. I slutten av juni ipner Sao Paulo verdens største fyl lingsstasjon for naturgassdrcv ne busser, og håpet er at over gangen fra diesel til gass skal redusere utslippct av svovel og sot. Kull Mens de japanske og tyske representantene fokuserte sine utstillinger pa nye energikil der, presenterte amerikanerne blant annet renseteknologier for kull. Mye kan gjøres mcd utslipp som fører til lokal for urensing, men noen løsning på 2-utslippene finnes ikke. Imidlertid gjøres det mye for å øke energieffektiviteten i forbrenningsprosessen. C0 Brasil planter skog Sao Paulo: Brasil akter å sette i verk en stor skog plantingspian som skal dekke km Planen er utviklet av universitetet i Sao Paulo med medvirkning fra Jose Goldenberg, den brasilianske miljøvern ministeren. 2. Planen omfatter 2.4 prosent av Brasils totale territorium, hvil ket tilsvarer seks ganger Neder lands landareal. Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av 20 3t ) år og vil koste 22 milliarder dol lar. Floram-prosjektet, som det kalles, er starten på en gigantisk reskoging av tapte skogområ der i Brasil. Mens trærne vok ser, vil de ifølge prosjektieder ne kunne binde store mengder karhon. skogplantingen fo regår innen bærekraftige for mer, er det grunn til å se positivt pa initiativet, sier Lars Løvo]d, daglig leder av det norske Regnskogsfon det. - Navn/bedrift: Adresse: Postn r./sted: JA, jeg vil abonnere på N&M Bulletin Naturvernforbundets nyhetsbrev N&M Bulletin kommer annenhver uke. Abonnement gielder for ett år. Jeg vil abonnere på eksemplar(er) av hvert nummer. Abonnementstype (sett kryss): Institusjoner/bedrifter kr. 500, Privatpersoner (ikke-medlemmer) kr. 350, Privatpersoner (medlemmer) kr. 180, Jeg vil bli medlem, kr. 200, SVARSENDING Avtale nr /5 Pb. Kan sendes ufrankert Norge. Adressaten vil betale portoen. Grünerlokka postkontor 0505 OSLO 5

La oss bruke t-skjortene som skoleuniform, foreslo barna ved invalideskolen i Mbarara. (Foto: Knut Sterud)

La oss bruke t-skjortene som skoleuniform, foreslo barna ved invalideskolen i Mbarara. (Foto: Knut Sterud) . nylig det DET SPRER OG GROR UGANDA Ved Nilens kilde Victoriasjoen er Røde Kors, Skogsel skapet og Naturvernforbundet i Oppland i full gang med å drive planteskole og skogplanting. Opplands-prosjektet

Detaljer

disse prosessene som et alibi tor ikke a gjøre noe. Det er ingen grunn for Norge til å vente med slike tiltak. Gir ikke ved dørene

disse prosessene som et alibi tor ikke a gjøre noe. Det er ingen grunn for Norge til å vente med slike tiltak. Gir ikke ved dørene 22/2-1 Nr. 4 å 991 SSN. 0802-5924 0 Norge verner mindre enn Brasil Ny oljesølsøknad neste ar 0 Berntsen preiket seg til G- Fransk side 6 side 11 side 2 3 atomindustri i grøfta Felleskampanj en jobber for

Detaljer

Overvåking av miljø kan bli stanset

Overvåking av miljø kan bli stanset Vi Det Muligheten Noen Da side En Overvåking av miljø kan bli stanset Norsk miljoovervåking står ifareforå bli betydelig redusert neste år. Norsk insti tutt for Iuftforskning (Nilu) truer med å legge ned

Detaljer

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk I En Jeg Nr. 12 21/6 1 991 ISSN: 0802-5924 I Felles opprop fra NNV og LO D side 3 GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk GATT kan komme til å stikke kjepper i hjulene for Statoils planer om en metanolfabrikk

Detaljer

Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig

Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig De Det Selv Sett De Forsikringsindustrien Middeltemperaturen Selskapene Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig Drivhuseffekten vil øke forsikringspremi ene i Norge, ifølge reassuranseutvalget i Naturskadefondet.

Detaljer

Ordførere krever jernbanesatsing

Ordførere krever jernbanesatsing Vi En Nr. 24 1990 SSN: 0802-5924 NATUR OG MILJØ BULLETIN Metanol rådyrt for staten side 5 0 NINA får internasjonalt senter siste side Internasjonale krav til skipsfarten %ide 6 D Naturvernforbundet vant

Detaljer

FNs konferansediplomati om

FNs konferansediplomati om Internasjonal politikk 61 [1] 2003: FNs 3 28 konferansediplomati ISSN 0020-577X om miljø og utvikling 3 FNs konferansediplomati om miljø og utvikling Fra normdannelse til handlingslammelse? er statsviter

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NORGES NATURVERNFORBUND. Industrien tiggér

NORGES NATURVERNFORBUND. Industrien tiggér De Industrien Ifølge Jo, Vannkraft Nr. 8 1989 Frankrike dumper Atomkraft SIDE 6 Prestisjenederlag for Maggie SIDE 7 10.000 plutoniumsfly over Nordsjøen? SIDE 6 EF: Større utslipp i 1992. SIDE 5 Til kamp

Detaljer

Hva gjør vi med atmos ren?

Hva gjør vi med atmos ren? Hva gjør vi med atmos ren? j ii_ilii( I3esoksadr: TIf. Postgiro: 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 4 1999 temanummer 4 1999 Natur & miljø Bulletin 3 X Redaktør:»ti Irik ()klund Redaksjon: Jens l ctt.

Detaljer

NR. 2 2006. På vei inn i velstanden. Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet

NR. 2 2006. På vei inn i velstanden. Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet NR. 2 2006 På vei inn i velstanden Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet Innhold Leder Verden i India og Kinas hender To kloder må til om landene skal opp på vårt forbruksnivå. Side

Detaljer

Olj erisiko undervurderes siste side. Utsettelse for PVC-anlegg: Tabbe av Norsk Hydro. EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4

Olj erisiko undervurderes siste side. Utsettelse for PVC-anlegg: Tabbe av Norsk Hydro. EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4 Nr. 5 8/3-1 991 ISSN: 0802-5924 0 Olj erisiko undervurderes siste side EF stopper tyske milj Øtiltak? side 4 Nederland investerer 65 milliarder i k-trafikk side 5 Spesialavfall til Halden eller Gj erstad

Detaljer

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Det Overflytlingen Men Kundene Produsentene Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Bedriften Kjemi Service i Tønsberg flytter deler av pro duksjonen av det ozonnedbrytende stoffet 1,1.1 -triklore

Detaljer

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang Uni kar nektet å Çorsikre 300 skip Uni Storebrand har hittil i år sagt nei til å forsikre rundt 300 skip. Årsaken er at båtene ikke oppfylte kravene til miljø og sikkerhet. Antall avslag øker sterkt. Jon

Detaljer

inn i et nytt spor KIirnaorkandIingene

inn i et nytt spor KIirnaorkandIingene Motshtnden Nr. 16 2. september 1994 6. årgang KIirnaorkandIingene inn i et nytt spor De internasjonale klimaforhandlingene lister seg langsomt inn på et nytt og mer konkret spor. De to EU-landene Danmark

Detaljer

Toppøkonomer sier nei til vekst

Toppøkonomer sier nei til vekst Globalt Når Nr. 10 4/6 1993 SSN: 0802-5924 0 Stoltenberg: Ledigheten vanskeliggjør iiljøarbeid side 3 Kritiserer Gro og Gunnar Toppøkonomer sier nei til vekst Vi må ha Økonomisk vekst for å løse miljøproblemene!

Detaljer

Natur& miljø_. vil det være til hjelp for oss at vare nærområder har en lignende avgift. Kanskje vi ogsa kan fa Frankrike med. sier Auken.

Natur& miljø_. vil det være til hjelp for oss at vare nærområder har en lignende avgift. Kanskje vi ogsa kan fa Frankrike med. sier Auken. På En Da Natur& miljø_ Nr. I 13. januar 1995 7. årgang Aukeil skuet over Norges kliniaiirnsats KØBENHAVN: - Jeg er skuffet over Norges holdning i klimapoli tikken, sier Danmarks miljø- og energiminis tersvendaukeniet

Detaljer

Billig barskogvern på Vestlandet

Billig barskogvern på Vestlandet Men Nei, Pa Skogbeltet Nr. 12/13 24. juni 1994 6. årgång Billig barskogvern på Vestlandet 50 kvadratkilometer produktiv og svært verneverdig barskog kan vernes på Vest landet uten store konflikter og dermed

Detaljer

Kontrastenes toppmøte

Kontrastenes toppmøte 7 4: LEDER Coop er eid av forhriik rrie, og alt vi gjør skal være til forbrukernes beste. Vi vet at forbrukerri orisker varer som er produsert under etisk forsvarlige arbeidsvilkår. Derlor ;loserer vi

Detaljer

Stopp oljeboringen i nord

Stopp oljeboringen i nord er at man ikke har den fulle nye bosirdl liiritiio, o Shk gjenvinning høres bedre ut enn det helt kuiiigi pesemilmi.. ni i, i et gammelt op I rnmrr osv. i lii I er mer realistisk, men det krever at du

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund Natur Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund «Hvis dette ikke er drivhuseffekten, hva i helvete er det da?» GUNTIR WELLR VII) UNivIRsiTr nr i ALASKA Niw SIINIIsl Innhold: Klar

Detaljer

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang Vil Jo, Plan- Dermed l-lvordan Relativt Men Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang - Truede arter må veriies automatisk Direktoratet for na turforvaltning (DN) arbeider for automa tisk vern av direkte truede arter,

Detaljer

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene Nat 0 Snøhvit - et svart eventyr i nord ema: Siste slag vassdragene 770802 461002 I til Bedre luft til Begre trivs til Piggfritt i Drammen Vi ønsker at vi alle kan stå sammen for et mer miljovennlig Drammen.

Detaljer

Giftig fisk gir dårligere pris

Giftig fisk gir dårligere pris Dropp Natur & 0 j11 NATUR & MILJØ_BULLETIN Nr 131 2002 I 14 ÅRGANG I UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND innhold Breene blir mindre Fotobevis fra Greenpeace viser at flere isbreer er blitt sterkt re dusert

Detaljer

Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid

Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid Skal Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen vil eksportere den meget ozonnedbrytende gassen halon til u-land. Dette skal skje gjen nom opprettelsen av en ny halonbank.

Detaljer

punger ut til miljø rasering

punger ut til miljø rasering Klimasjefene side 8-11 Passiv skole? side 30-31 natur & miljø / 3-2010 et magasin fra norges naturvernforbund Gruvekamp side 24-25 Staten støtter miljøskadelig virksomhet: punger ut til miljø rasering

Detaljer

Ny grønn general 14. Mot Naturvernforbundets nye generalsekretær. Naturverkamp i Region 9 20. ltin-llio-elva er Chilis Alta.

Ny grønn general 14. Mot Naturvernforbundets nye generalsekretær. Naturverkamp i Region 9 20. ltin-llio-elva er Chilis Alta. 770802 461002 og - pling! kopiere i nnhold Leder En effektiv dag Det er rart å tenke på; før pusset folk tenner og åpnet dører - helt selv. Ven elektriske kinkkeradioen veklni iiivi kluklon VV. )en i.

Detaljer

NATURVERNFORBUNDETS MELDINGSBLAD NR. 5 NOVEMBER 1992. Natur & MiØ. IHf

NATURVERNFORBUNDETS MELDINGSBLAD NR. 5 NOVEMBER 1992. Natur & MiØ. IHf NATURVERNFORBUNDETS MELDINGSBLAD NR. 5 NOVEMBER 1992 Natur & MiØ IHf 2 Nedregate 5B 55 Oslo før. sekretariat.. utvalg. Organisasjonen -Fagsaker Medlemsoppsiutning sammenhenger. til optimisme for fremtiden.

Detaljer

Soldatbistand til stryk-karakter

Soldatbistand til stryk-karakter bistandsaktuelt 6 nr september 2010 FATTIGDOM FOTO: PER-ANDERS PETTERSSON Vi gjør opp status for tusenårsmålene Side 12-13 www.bistandsaktuelt.no I to år var den norske bistandsrådgiveren Hans Dieset stasjonert

Detaljer