Organisasjonene. må vurdere sin strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonene. må vurdere sin strategi"

Transkript

1 Mens Når Ved Nr / ISSN: ikke-saker irio ) Svekket Agenda 21 vedtatt USA verst igjen ) side 2 side 3 side 5 Global Forum manglet penger side 6 Hydrogenbilen utstilt i Sao Paulo siste side Organisasjonene må vurdere sin strategi Rio de Janeiro: De frivillige organisasjonene har bare i begrenset grad greid å påvirke det konkrete utfallet av Rio-konferansen, sier Jørn Siljeholm. Det er først og fremst på de «myke» områdene man har fått gjennomsiag, mens man ikke har greid å oppnå stort innenfor biodiversitet, klima og finansiering, oppsummerer Siljeholm. JØrn Siljeholm, tidligere gene ralsekretær i Naturvernforbun det, har fult Rio-prosessen på nært hold helt siden han var hovedrapportør for de frivillige organisasjonene under Ber genskonferansen i I formøtene til Rio-konferansen, de såkalte «prep.coms», har han representert den norske felleskampanjen, i en periode der stadig flere frivillige organisa sjoner og grupperinger er blitt trukket med i prosessen. Forut for Bergenskonferan sen utarbeidet organisasjonene det sakalte Donau-dokumen tet. I forkant av Rio-møtet møttes organisasjoner fra hele verden og kjempet seg fram til «Paris-erklæringen». Donau-erklæringen var vag, endte Paris-erklærin gen opp med på være elendig. Tabbene fra Bergen ble gjen tatt i Paris. Det har vist seg vanskelig å samordne organisa sjonenes innsats. Interesseom råder og kompetansenivå har vært ujevnt fordelt, og det har ikke lykkes organisasjonene å samle seg rundt operasjonelle handlingsmål. Organisasjone nes styrke har ligget på analy sesiden, mener Siljeholm. Silhjeholm hilser det økende organisasjonsengasjementet velkommen, men er tvilende til formen. sa mange trekkes med i prosessen. er det en fare for at de spissformulerte kravene svekkes og at kompetansenivå et synker, selv om deltakelsen Øker. Når representativitet blir viktigere enn kompetanse. smqres demokratiet tynt ut over. Resultatet blir et minste felles multiplum som ikke står noe tilbake for det de offisielle diplomatene bedriver. Jeg er redd organisasjonene må ak septere at man mä innrette større deler av sin egen med virkning mot de harde forhand lingene og at man må sørge for å utdanne kompetente folk til å drive med disse spørsmålene. Dette har tross alt dreid seg om verdens konferanse for miljø og utvikling, poengterer Silje holm. Adgang Organisasjonene har fått ad gang til Rio-prosessen på en helt annen måte enn det som har vært vanlig i internasjonalt diplomati. å være tilstede i de of fisielle delegasjonene, har or ganisasjonene fått en overvåk ningsrolle som bidrar til å skjerpe regjeringene. Det blir vanskeligere å holde tvilsomme forhandlingsstrategier skjult. NGO enes tilstedeværelse er mest synlig pà idésiden. Bare pa de såkalt «myke» områdene har orinisasjonene fått gjen nomslag for sine synspunkter, mener Siljeholm. Organisasjonene har ikke lykkes med å lage gode og spesi fikke pådriverdokumenter som kan distribueres til, og eventu elt brukes av regjeringenes for handlere. Dette er en absolutt nødvendighet for å fà gjen nomnslag, mener Siljeholm, som understreker at generelle «statements» har liten effekt når forhandlingene hardner til. En annen sak er selvsagt at rammen rundt tekstene blir lagt svært tidlig i prosessen, og at. resten for en stor del består av flikking på ord og parenteser. Dette er en realitet organisasjo nene må forholde seg til og ar beide etter. Siljeholm savner også konti nuitet i organisasjonenes delta kelse: Mange grupper deltar fra og til, ofte med forskjellige representanter fra gang til gang. Dermed får ikke folk nødven dig rutine og sikkerhet. Dess verre er internasjonalt arbeid ofte en lavt prioritert virksom het, som lider hver gang organi sasjonene står overfor et buds jettkutt, sier Siljeholm.

2 Jeg Fra Framskritt Av generalsekretær Dag Hareide, Naturvernforbundet Det er ikke vanskelig a se det positive med Rio-møtet: mennesker og 120 statsledere kommer sammen og snakker om alt som burde gjø res. To konvensjoner vedtas om artsmangfold og klima. I Naturvernforbundet har vi fått pa trykk mange ord som vi vil minne politikerne på i årene som kommer. Likevel har ikke dokumente ne som ble vedtatt gitt oss de redskapene som kan snu utvik lingen. Naturødeleggelsene vil fortsette a Øke etter Rio. Det mest positive vi kan si med hånden pa hjertet er at ressurs ordningen og forurensingen vil Øke noe mindre enn før. Grunnen til dette er alt det som ikke ble tatt opp i Rio. Det er Rio-konferansens ta buområder. Jeg vil nevne 10 slike tabuområder: 1. De rikes forbruksvekst. Tekster som ba om en stopp i dc rikes forbruks vekst, ble erstattet med mer ufarlige tekster om at man måtte se pa visse for bruksmønstre. 2. Gjeldsbyrden. Rio repre senterte faktisk et tilbake skritt i forhold til hva som ble oppnadd i Trinidadfor handlingene. 3. Handelsspørsmal. GATT og den «frie» og urettferdi ge verdenshandcl gjelder. Ethvert forsøk på å stille miljøkrav og krav om sær behandling av u-land ble utvannet. Disse tre første område ne opprettholder et urett ferdig økonomisk verdens system. Dc sju neste opp rettholder mange av de viktigste kreftene som idag Ødelegger og truer klodens natur. 4. Atomkraften ble det aldri satt noe spørsmål ved. In gen plan for utfasing, men noen forbedringer på av falissiden. 5. Militæret og vapenindustri en ble avspist med en set ning. Ingenting ble nevnt om behovet for å redusere militært forbruk og ta fatt pa dens enorme forurens ning i freds og krigstid. 6. Den kjemiske industrien ble berørt på avfallssiden. Men ingen konkrete krav om utfasing av miljøgifter, ingen planer for en ren pro duksjon. 7. Det industrielle havfiske ble såvidt berørt, men aldri kritisert. Derimot fikk man løfter om en konferanse som skulle ta opp proble met. 8. Genteknologien ble berørt Men spørsmålet om inter nasjonale regler som skulle gi sikkerhet mot utplasse ring av genmanipulerte planter og dyr, fikk bare en setning om at dette eventu elt kunne vurderes i fram tida. 9. Oljeindustrien skulle man jo tro kom i fokus når kli maet var satt på dagsorden. Men det ble full stopp når det var snakk om forplik telser i klimakonvensjonen og ethvert økonomisk vir kemiddel eller seriøs sats ning på vedvarende energikilder. 10. Multinasjonale selskaper ble i det hele omtrent ikke nevnt. Disse som uten san menligning er verdens store forurensere og ressursøde re, var sterkt med i arbei det fram mot Rio, finansi erte deler av opplegget og snakket også mye om hva de burde gjøre. Til gjen gjeld sørget de for at for muleringer og forpliktelser ikke gjaldt dem. men bare nasjonalstater. Tilslutt, miljøbevegelsen må også se nøye pa de positive til tak som kommer ut av Rio. Dersom milliardene skal forval tes av Verdensbankcn og FAD, er det en stor fare for at de ikke har forandret seg. Det kan gå som med FADs prosjekt for tro peskogene, at det som skulle redde skogen og dets mangfold gjorde det motsatte. Agenda 21 er ikke folkerettslig bindende, men en moralsk og politisk forpliktende handlings plan. På tross av dens lave fol kerettslige status har det vært viktig for dc enkelte regjerin ger å få gjennomsiag for sine,. synspunkter, fordi planen be ører viktige prinsipielle spørs mål. Mange av punktene i pla nen berører også sterke inter essegrupper som vil vite å utnytte rctoriske poenger til sin fordel. Penger Den virkelig store konflikten har dreid seg om penger. Handlingspianen er av UN CED-sekretariatet beregnet til a koste 600 milliarder dollar i året, hvorav 120 milliarder iføl ge sekretariatet bør komme fra industrilandene. Konflikten har, kort fortalt, dreid seg om hvem som skal betale gildet. Tanken om et altomfattende grønt fond, slik u-landene gjennom G-77 opprinnelig sto i, er erstattet av det såkalte -( Global Environmental Facility (GEF), som skal kanalisere penger til prosjekter som bi drar til løsning av globale mil jøproblemcr. GEF vil ligge un der Verdensbanken. UNEP og UNDP. men vil være gjenstand for innsyn og medvirkning fra de berørte landene. For u-ian dene har det vært helt sentralt å presisere at penger til globale miljøformal skal komme i til legg til ordinær bistand. Et annet viktig poeng som det har vært tungt å dra i land. er spørsmålet om utviklings hjelp (DDA). Fler har Norge og norden kjørt hardt på å for plikte Vesten til å Øke sin u-hjelp til 0,7 prosent av brut tonasjonalproduktet. Norge har med sine 1,1 prosent hatt svært gode kort på handen. Mot slutten av forhandlingene var det bare Storbritannia som hadde problemer med dette forslaget. Da hadde amerika nerne allerede sørget for en re torisk genistrek i teksten. der det heter at i-landene bekrefter sin målsetning om 0,7 prosent, slik FN fastsatte for 20 år si den. Men siden USA aldri har godtatt denne målsetningen. kan de heller ikke bekrefte den. Derfor forplikter ikke USA seg til å øke u-hjelpen ut over de 0.19 prosent de yter i dag. Skog Det andre store konfliktspørs målet dreide seg om skog. som involverer ikke bare penger, men også en betydelig grad av nasjonal stolthet og uavhengig hetsbehov i skogrike utvik lingsland som Malaysia og In dia. Retten til utnyttelse av eg ne ressurser står sentralt i den tredje verden. USA har kjørt hardt for å få en egen skogkon vensjon, men måtte nøye seg med et avsnitt om prinsipper for skogforvaltning i tillegg til skogkapittelet i Agenda 21. Ved siden av frykten for å bli frarøvet retten til bruk av egne ressurser, har u-landene også klargjort sin mistanke om at USA har fremmet forslaget om en skogkonvensjon for å beva re verdens skoger som CO sluk. underforstatt at dette skulle lette presset på USA om å redusere sine CO-utslipp. Dette er en av grunnene til at Malaysia ikke vil undertegne klimakonvensjonen. Også atmosfærekapittelet var omstridt til siste slutt, noe først og fremst Saudi-Arahia må holdes ansvarlig for. Tredelt Planen er delt i fire deler so siale og Økonomiske dimensjo ner, vern og forvaltning av ressurser, folkelig deltakelse og gjennomføringsmekanismer. Agenda 21 slår fast at den in ternasjonale Økonomien hør styrke miljø- og utviklingsar beidet gjennom frihandel, overføring av finanser til u-lan dene og en bedre makroøkono misk politikk. Planen behand ler en rekke felter innenfor miljøsektoren, deriblant land bruk, skogbruk, biodiversitet, havressurser og -forurensing, atmosfære og ferskvann. På ut viklingssiden berører den blant annet overføring av penger og teknologi, fattigdom. befolk nings- og kvinnespørsmål og folkelig deltakelse. et globalt synspunkt har vi kommet langt når det gjelder fokusering på fattig domsspørsmål, vannressurser og ganske særlig urbefolknin gens situasjon. På minussiden hør vi nok trekke fram befolk ningsspørsmål, der både Vati kanet og flere u-land har vært uvillige. Finansieringssiden er heller ikke god nok, sier Eldrid Nordbø, som har ledet den norske delegasjonen på cm betsplan. Norge mener Norge har fatt gjennomslag på flere felter, si er miljøvernrninister ThorbjØrn Berntsen, som trekker fram kapitlene om levende marine ressurser, radioaktivt avfall og havforurensing som felter der Agenda 21 betyr skritt i riktig retning. I sin tale til toppmøtet opp summerte Gro Harlem Brundt land den samlede Rio-prosc sen, inkludert Agenda 21. de to konvensjonene og Rio-erklæ ringen, slik: pa mange om råder, for lite framskritt pa de fleste områder, og ingen framskritt på en del områder. Utvmnet erklæring Rio-erklæringen var ett av de dokumentene som alle trodde ville bli en ren formsak å dra i land under UNCED-konfe ransen. Også her lyktes imidlertid amerikanerne i å stelle i stand bråk. Rio-erklæringen, som opprin nelig skulle blitt et verdenscharter på linje med menneske rettighetserkheringen, ble alle rede i vår utvannet til et minste felles multiplum. Med sine 27 punkter er den en prinsipper klæring om rettigheter og plik ter i forhold til miljøet. USA sjokkerte de øvrige delegasjo nene da de erklærte at de ville gjenåpne forhandlingene om erklæringen, etter at det var enighet om den på et forbere dende møte i New York. Opp fatningen var at USA holdt er klæringen som «gissel» i agen da-forhandlingene. Her er noen av hovedpunk tene i Rio-erklæringen: Den slår fast at alle mennes ker har rett til et sunt liv i har

3 Vi Vi Oljeproduserende Men USA NATUR OG MILJØ BULLETIN NORGES NATURVERNFORBUND NATUR OG MILJØ BULLETIN NORGES NATURVERNFORBUND Takk for støffen! TOTAL Emballasje på naturens side. (,O() Honol,3$ Tit 067) Fx (067) TROMS KRAFTFORSYNING 1E1E06 ADRESSE DRAFTFORS3U(NS RE 063) En strøm av tjenester A/S DENOFA OG LILLEBORG Stor-Oslo Lokaltra fikk Får deg trygt fram Ingen tilleggserklæring om CO2 Klimakonvensjonen som er blitt framforhandlet i en egen prosess, ble også undertegnet i Rio. Ny dramatikk omkring industrilandenes forpliktelser til utslippsbegrensninger oppstod da det ble fremmet forslag om en egen forpliktende tilleggserklæring om stabilisering av karbondioksid. Tilleggserklæringen som ble lansert av Sveits, Østerrike og Nederland ble møtt med sterke reaksjoner fra amerikansk hold. USA skal ha sendt brev både til Østerrike og Sveits, der det går klart fram at ameri kanerne anser denne erklærin gen som en belastning på bila terale relasjoner. Statssekretær Michael Kent Young, som var nestleder i den amerikanske delegasjonen, be krefter at USA har sendt brev til «enkelte land». uttrykker vår bekym ring for den tilleggserklæringen som er blitt lansert. Vi synes ikke at en slik erklæring er nyt tig, erklærte Michael Kent Young. Norge Heller ikke Norge var særlig lykkelig over forslaget om en tilleggserklæring, og det var ty delig lettelse å spore i den nor ske delegasjonen da det ble klart at forslaget ikke fikk den nødvendige tilslutning. USA uttrykte sterk skepsis til de landene som har sterke begrensningsmål. tar sikte på å redusere utslippene av COl,, men er ikke tilhengere av bastante målsettinger. Vi et terlyser de konkrete tiltakene hos de mest ambisiøse vest-eu ropeiske landene, sa Young. Avgift EF valgte å legge fram en ut talelse da statsminister Anibal Cavaco Silva undertegnet kon vensjonen på vegne av med lemslandene, der det heter: «EF og medlemsstatene be krefter målsetningen om å sta bilisere CO,-utslippene i år 2000 på 1990-nivå i EF sett un der ett». Dette er imidlertid en NOTISER uttalelse som OECD-land utenfor EF slipper å forholde seg til. Ellers er det interessant å merke seg at tanken om et fel les avgiftsregime på karhon dioksid griper om seg. Det vak te oppsikt da OPEC-landet Venezuela medga at miljøav gifter på CO, nok kom til å bli en realitet i framtiden. land må innstille sin Økonomi på at et slikt avgiftssystem kommer, s. lederen for den venezuelanske delegasjonen, Arnoldo Gabal don. At Gabaldon dagen i forvei en skulle ha sagt at «Venezuela er villig til å medvirke til gjen nomføringen av et avgiftssys tem for CO2», ble imidlertid dementert. ( Sterkest er den som står alene USA har under hele Rio-prosessen spilt en bremseklossrolle. Amerikanernes negative posisjon toppet seg under talen til president George Bush. Jeg har ikke kommet hit for å unnskylde meg, sa Bush. Mange observatører var oppgitt og litt overrasket over hvor mye krefter USA brukte på å spille rollen som «the bad guy». Det er utrolig at den ameri kanske administrasjonen setter seg i en posisjon der alle sparker mot dem, når det er fullstendig unødvendig, sier den amerikan ske senatoren Timothy E. Wirth, som satt i den amerikan ke delegasjonen som observa tør. Han regnes som en av de fremste miljøpolitikerne i USA. Wirh mener at den nye luft forurensningsloven, Clean Air Pact, gjør at USA vil klare a sta bilisere utslippene av karbon dioksid på 1990-nivå innen år 2000 med god margin. USA var verst USA, Saudi-Arabia og Storbritannia kunne også underteg net biodiversitetskonvensjo nen. eventuelt med en reserva sjon mot deler av finansierings kapitlet. Storbritannia gjorde dette uten å miste ansikt, sa Wirth, som ikke hadde noen an nen forklaring på amerikaner nes macochistiske oppførsel enn at president Bush har et stort behov for å fri til konserva tive velgergrupper. Det er ille at den amerikan ske delegasjonen ikke snakker om alle de positive utviklings trekk som faktisk finnes i den amerikanske miljøpolitikken, og det er utrolig at den finner seg i så mye kjeft til ingen nytte, sier Wirth. Strengest President Bush tok på den an nen side sitt monn rikelig igjen da han i sin tale framholdt at USA hadde de strengeste kra vene til utslipp fra biler og indu stri og de strengeste reglene om biodiversitet. USA står ikke tilbake for no en andre land i miljøvernarbei det, sa Bush, og meddelte for samlingen at det aldri er lett å stå alene om a forsvare prinsip per, men noen ganger fordrer lederposisjonen at man gjør det. Den demokratiske president kandidaten, Bill Clinton, uttal te at George Bush svekket USAs internasjonale posisjon ved å framstå så negativt under toppmøtet, etter at man på for hånd har sørget for å utvanne konvensjonen om klimafor andringer og nektet å underskrive kovnensjonen om biodi versitet. selvfølgelig Takk for støtten! GG ScitsEiTrykk Schweigaards gt. 34 Postboks 3750 Gamlebyen 0135 Oslo 1 TIf. 02/ Fax 02/ PH liii PS PETROLEUM Wittusen & Jensen a.s 0360 XONTLEMPAtlMtR Sunnfjord ric Transport Coniaiticrscrz ice 9s 6800 Forde Tlf (058) Fax: (057) øyrane, P.boks 390, 6801 FØRDE NTH Trykk Hoyskoleringen le 7034 Trondheim Tif.: (07) Mobil van Pronk Vesten bør ikke kontrollere miljøfondet GEF (Global En vironmental Facility), sa den nederlandske bistandsministe ren Jan van Pronk under Riokonferansen, van Pronk ga ut trykk for at giverlandene ikke kan presse sine løsninger på mottakerlandene. Nederland Ønsker seg et fond som er like stort som Ver densbankens International De velopment Association (IDA), i størrelsesorden milliar der dollar over en tre-årsperi ode. Skeptiske Miljøorganisasjoner fra Sørøst Asia er skeptiske til de skog plantingsprosjektene som vest lige industriland promoterer i utviklingsland. Utenlandsfinansierte pro sjekter fører til mer, ikke mindre, avskoging, hevder Ga win Chutima fra den thailands ke organisasjonen Coordina tion committee on rural deve lopment. I tillegg fører prosjektene til sosiale konflik ter. Også i India finnes liknende eksempler, der jordbruksarea ler er blitt lagt ut som skog plantasjer. Konflikt Det oppsto en bitter konflikt mellom vest-europeiske land og tredje-verden-grupperingen G-77 omkring de tidligere kommunistregimenes status i forbindelse med finansierings avsnittene i Agenda 21. Russland insiterte på at den tidligere Østblokken skulle be tegnes som «land med Økono mier under forandring», noe som vil berettige til en rekke særrettigheter. G-77 er på sin side redd for at dette vil bety en vridning av bistand i retning Øst-Europanoe som betyr dårligere kår fc de fattigste utviklingslandene. Sentral rolle Det internasjonale pengefon det akter å spille en sentral rol le i arbeidet for miljø og utvik ling, sa IMF-president Michel Camdessus i sin tale under Riokonferansen. Camdessus mente at feilsått økonomisk politikk var årsa ken til miljøødeleggelsene. Rio-konferansen ville bidra til å rette opp illusjonen om at miljøvern ikke kunne være et arbeidsområde for IMF. Fat tigdom og gjenoppbygging av Øst-Europa, de tidligere Sov jet-republikkene og Midt-Øs ten vil bli gitt prioritet både i IMF og i Verdensbanken, sa Camdessus. noen land har spilt en positiv rolle i enkeltstående sa ker, har de alle feilet i de av gjørende nøkkelspørsmålene. Siden det er regjeringens opp gave å løse problemer, finner ikke miljøbevegelsen noen : grunn til å gi noen plusskarak ter, heter det i organisasjonens uttalelse. Bak uttalelsen står store grupperinger som Green peace, Friends Of The Earth International (inkludert natur vernforbundet) og Alliance of Northern People for Environ ment and Development. Uansvarlig Alle de deltakende miljøorga nisasjonene var enige om at USA opptrådte mest negativt og uansvarlig under konferan sen. I spørsmål som klimaen dringer, biodiversitet, biote knologi, forbruksmønstrer, vå penproduksjon og atomavfall har USA blokkert eller vannet ut tekstforslag gjennom hele prosessen. SkandalØs Saudi-Arabia ble en god num mer to på verstingenes liste. Miljøorganisasjonene karakte riserer Saudienes oppførsel som skandaløs og beskylder dem for å ha spilt en spesielt destruktiv rolle på klimasiden. Etter en usedvanlig negativ medvirkning under forhandlin gene om en klimakonvensjon, har Saudiene nådd uante dyb der under Rio-konferansen, ifølge organisasjonene. Uklar Storbritannia kom uheldig ut allerede ved begynnelsen av konferansens ved å så tvil om hvorvidt landet ville signere bi odiversitetskonvensjonen. Andre kvalifikasjoner som ga britene tredjeplassen omfatter deres motstand mot en tilleggs erklæring til klimakonvensjo nen og deres svake og uklare opptreden når det gjelder fi nansielle overføringer til utvik lingslandene. IAEA En liste som ble sirkulert på et tidligere tidspunkt under kon feransen, inkluderte også Ma laysia, Japan og det internasjo nale atomenergibyrået IAEA.

4 Vi Et Disse NATUR OG MILJØ BULLETIN NORGES NATURVERNFORBUND NATUR OG MILJØ BULLETIN NORGES NATURVERNFORBUND Globalt Forum manglet penger Global Forum, den folkelige konferansen i Flamengo-parken, levde flere dager under trussel om stenging, noe som satte et sterkt preg på hele arrangementet. Konferansen samlet omlag deltakere fra hele verden, i tillegg til et ukjent antall lokale besøkende, trolig i sjusifret størrelse. I løpet av et par dager ble det klart at konferansen seilte med et underskudd pa to millioner dollar, noe som førte til at le verandørene av lyd- og lysutstyr truet med a ta utstyret tilbake. Pa et tidspunkt ble ogsa lydutstyret avstengt, men kom i drift igjen kort etter. Oppstyret om underskuddet ble fulgt av anonyme pastander om at lederen av arrange mentskomiteen, Warren (chip) Lindner, hadde overført store summer fra Global Forum til centre for a common future, som hadde leder i Geneve. Be skyldningene om økonomiske misligheter ble imidlertid de mentert etter at generalsekre tæren for UNCED. Maurice Strong, intervenerte. Pa et tidspunkt var oppstan delsen omkring mangelen pa penger sa stor at det nesten overskygget de mange møtene og begivenhetene som fore gikk. Donasjoner fra flere re gjeringer og bedrifter reddet imidlertid arrangementet, som ifølge en talsmann tilslutt end te med et Ørlite overskudd. Global Forum har vært et helt vesentlig møtepunkt for NGO ene som har vært her. Vi har videreført den enormt vik tige dialogen som har pagatt gjennom hele prosessen og for sterket bändene mellom nord og sør, sier Elin Enge, daglig leder av den norske felleskam panjen og sentral i det interna sjonale NGO-arbeidet. har startet prosessen fra a ha en rolle som ideologisk kommentator til å bli foran dringsagenter på egne betingel ser, sier Enge, som særlig leg ger vekt pa avtalene som er blitt inngått mellom ulike mil jøorganisasjoner de sakalte treaties. Mens regjeringsdelegasjone ne slet med sine kompliserte tekster pa Rio Centro, jobbet mange av miljøorganisasjonene med alternative traktater seg i mellom. I alt 32 avtaler med variabel kvalitet ble inngatt. Elin Fnge framhever særlig den traktaten som dreier seg om forbruksmønstre. Mer enn representanter fra nesten organisasjoner deltok i dette arbeidet. Elin Enge framhever forøv rig kvinneorganisasjonenes innsats, som har ført til en fo kusering pa kvinners avgjøren de rolle for en bærekraftig ut vikling. Kvinnenettverkene er eksplosivt slagkraftig, sier Enge. av de viktigste resulta tene fra Global Forum og UN CED er at NGO-miljøet i sam spill med verdens regjeringer har fokusert pa USAs bremse klossrolle. George Bush kan ikke lenger slippe unna med a si at miljøaktivister er ekstre mister. Vi har lykkes i a isolere USA og gitt folk og organisa sjoner i USA et viktig redskap til å forandre amerikansk mil jøpolitikk. sier Enge. Nordmenn i Rio Norsk miljøbevegelse markerte seg på ymse måter under Rio-kon feransen. Bellona fikk svært mye oppmerksom het for sin solide presen tasjon av de akutte miljøproblemene i russiske atombyer. Sammen med russiske repre sentanter la Bellona fram mate riale som indikerer klare helses kader som følge av radioaktiv straling. Naturvernforhundet presen terte sitt Taiga-prosjckt. Sam men med andre rniljøorganisa sjoner fra Canada til Sibir utgjør naturvernforbundet «Taiga Re scue Network». et nettverk som satser pa å redde de store sko gomradene i nord før rovdrift og kommersielle interesser øde legger dem. Felleskampanjens Elin Enge og hennes norske stab spilte en sentral rolle under Global For um. Generalsekretær Dag Ha reide tok tak i den litt forvirrede situasjonen som hersket blant miljøaktivistene i UNCEDs konferansesenter, slik at lobby virksomheten ble organisert i faste former under selve konfe ransen. Norden-møte Telt nummer 25 i Flamengo Park var fylt til trengsel da nor diske organisasjonsfolk møtte de nordiske miljøvernministre ne under Rio-konferansen. Imidlertid hadde ministrene li te nytt å fortelle. Norden-møtet, som mange hadde sett fram til, fikk en skjev start da flere av ministre ne proklamerte at de måtte ga før møtet skulle slutte. Den finske ministeren kom en time for sent til møte, og den <gril lingen» av politikerne som var planlagt ble noksa lunken. Va nenindu.stri, befolkningsvekst g overnasjonale kontrollorga ner var blant temaene som ble tatt opp fra salen. Earth Pledge Et nytt forsøk på å mobilisere verdens befolkning til beste for en miljøvennlig utvikling ble lansert under Rio-konferan sen. «Earth Pledge» eller «Løf te til jorden» er en forpliktelse hver enkelt borger kan pata seg. Under en pressekonferanse ga generalsekretær Maurice Strong stor honnør til redaktø ren for damebladet «Self», et av de største i USA. som had de oppfordret sine lesere til a undertegne «Earth Pledge» og sende sitt løfte til redaksjonen. esultatet ble et sant kaos i re uaksjonslokalene da tusener av postkort veltet inn fra leserne. «Jeg lover etter beste evne a hjelpe til med å gjøre jorden til et sikkert og gjestmildt hjem for nalevende og framtidige ge nerasjoner». heter det i teks ten. Miljøsinken USA framstar na som den virkelige miljøsinken i verdenssamfunnet, var miljøvernmini ster ThorbjØrn Berntsens kom mentar til at USA ikke ville undertegne bindiversitetskon vensjonen. Berntsen var noksa optimis tisk med tanke pa norsk lovgiv ning i forhold til hindiversitets konvensjonen, men medga at det kanskje vil bli behov for å se nærmere pa barskogplanen. Jeg tror den holder mal i forhold til konvensjonen, men den er jo ikke blant de spen stigste her i verden, sa Bernt sen i Rio. Fidel Fidel Castro, den kubanske presidenten, høstet desidert mest applaus blant statslederne som talte under toppmøtet. George Bush, som satt i salen. var synlig overrasket over klappsalvene, men klappet ik ke selv. Det er den Økologiske gjel den som må betales, ikke van lig utenlandsgjeld, sa Fidel Castro, og angrep Vestens for bruksmønster som en hovedar sak til jordas miljøproblemer. Mens de fleste statsledere hadde problemer med å overholde sine tilmalte sju minut ter. satte Castro seg etter fire, visstnok den korteste talen mannen har holdt. Ripa de Meana Hverken Jaques Delors eller Carlo Ripa de Meana fant det bryet verdt a komme til Rio. Derfor var EF-kommisjonens delegasjon ledet av EF-kommi sjonær Abel Matutes. til stor ergrelse for mange av miljøor ganisasjonene i EF-regionen. Matutes, som har store øko nomiske interesser i turist bransjen, beskyldes for å ha Ødelagt Ibiza med gigantiske utbyggingsprosjekter og for a fortsette miseren i Karibien. Dersom noen skulle være i tvil om hvorfor miljøkommisjo nær Ripa di Meana ikke var tilstede, sørget han for a gjøre oppmerksom pa dette i klartekst i en større artikkel i en av de daglige avisene som kom ut under konferansen. Hverken amerikanerne eller de EF-poli tikerne som hadde latt seg presse av USA. ble levnet mye ære. øko-hitler Ikke alle frivillige organisasjo ner som var representert i Rio var like entusiastiske for den generelle enighet om at verden NOTISER ma løse sine problemer. Brasilianske og nordameri kanske industrifolk, organisert gjennom Free Congress Foun dation og American Society for the Defense of Tradition. Fa mily and Property, var skjønt enige om at dagens ledere av en stadig voksende miljøbeve gelse ikke er et har bedre enn anerkjente banditter som Djengis Khan, Josef Stalin og Adolf Hitler. folkene er like sultne pa verdensherredømme som deres hensynsløse forgjengere. Rio-konferansen er deres hittil kraftigste framstøt for å skape et grønt imperium, het det i en brosjyre som ble utdelt. Sukkertoppen Greenpeace hadde med seg et eget fjellklatrerkompani til Rio. Dagen etter at George Bush hadde talt til toppmøtet, erobret sju spensige klatrere selveste Sukkertoppen, der de hang opp et banner på hele 1500 m. Budskapet var at jor den ble «solgt» under toppmø tet. De transnasjonale selska pene har fått det som de vil, sa en av klatrerne. Takk for støtten! Norsk Jernbaneforbund MølIergt. 10, 0179 Oslo. Tif. (02) , Njj Telefax (02) Pran & Torgersen A/S Pb Homansbyen, 0306 Oslo 3 TIf. (02) å satse på kollektivtrafikken! I 1991 fant 18% flere ut at buss er et topp alternativ. La det gå sport i det ta bussen! VIS1.A(DI R FYLKISKOMMUNE 8 \MII RI)SI I S.. 1)1 I.INCIN G 7

5 Dersom RETURADRESSE: Norges Naturverntùrbund, Postboks 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo IIA I IISLW Miljoteknologi i Sao Paulo Sao Paulo: Mens Rio de Janeiro som vanlig solte seg i internasjonal oppmerksomhet, tok storebror Sao Paulo, Latin-Amerikas viktigste økonomiske og industrielle senter, til takke med å arrangere en utstilling for miljøteknologi. Størst oppmerksomhet vakte en japansk hydrogenbil. Mer enn 500 utstillere fra 16 land presenterte nuljøteknolo giske produkter under den fem dager lange utstillingen i Parque Anhembi. et av ver dens største utstillingsområ der. Ved siden av flere av EFlandene, Japan og USA, var også Sverige, Finland og Dan mark representert, mens Nor ge glimret med sitt fravær. Norsk næringsliv viste på den annen side et markant ansikt under industriens møte i Rio forut for selve Rio-konferan sen. Hydrogenbil Utstillingen i Sao Paulo var konsentrert rundt bioteknolo gi. bilmotorer. energi. avfalls behandling og utslippsrensing. Størst oppmerksomhet vakte nok hydrogenbilen som den japanske bilfabrikanten Maz da stilte ut. I forbrenningspro sessen blir hydrogenet omdan net til vann. Fordi hydrogen er en meget brannfarlig gass. lagres stoffet som metallhy brid i fast form, noe som cli minerer eksplosjonsfaren. Gassbusser Det lokale publikum flokket til standen til Sao Paulos kom munale kollektivtrafikksel skap, som er ansvarlig for gjennomføringen av en ambi sjøs plan om å skifte ut hele bussflåten med busser drevet på naturgass i løpet av ti år. Fire og en halv million kjøre tøyer trafikkerer daglig gatene i Sao Paulo, en av de største metropolene i verden, og luft forurensingen er uhyre plag som. I slutten av juni ipner Sao Paulo verdens største fyl lingsstasjon for naturgassdrcv ne busser, og håpet er at over gangen fra diesel til gass skal redusere utslippct av svovel og sot. Kull Mens de japanske og tyske representantene fokuserte sine utstillinger pa nye energikil der, presenterte amerikanerne blant annet renseteknologier for kull. Mye kan gjøres mcd utslipp som fører til lokal for urensing, men noen løsning på 2-utslippene finnes ikke. Imidlertid gjøres det mye for å øke energieffektiviteten i forbrenningsprosessen. C0 Brasil planter skog Sao Paulo: Brasil akter å sette i verk en stor skog plantingspian som skal dekke km Planen er utviklet av universitetet i Sao Paulo med medvirkning fra Jose Goldenberg, den brasilianske miljøvern ministeren. 2. Planen omfatter 2.4 prosent av Brasils totale territorium, hvil ket tilsvarer seks ganger Neder lands landareal. Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av 20 3t ) år og vil koste 22 milliarder dol lar. Floram-prosjektet, som det kalles, er starten på en gigantisk reskoging av tapte skogområ der i Brasil. Mens trærne vok ser, vil de ifølge prosjektieder ne kunne binde store mengder karhon. skogplantingen fo regår innen bærekraftige for mer, er det grunn til å se positivt pa initiativet, sier Lars Løvo]d, daglig leder av det norske Regnskogsfon det. - Navn/bedrift: Adresse: Postn r./sted: JA, jeg vil abonnere på N&M Bulletin Naturvernforbundets nyhetsbrev N&M Bulletin kommer annenhver uke. Abonnement gielder for ett år. Jeg vil abonnere på eksemplar(er) av hvert nummer. Abonnementstype (sett kryss): Institusjoner/bedrifter kr. 500, Privatpersoner (ikke-medlemmer) kr. 350, Privatpersoner (medlemmer) kr. 180, Jeg vil bli medlem, kr. 200, SVARSENDING Avtale nr /5 Pb. Kan sendes ufrankert Norge. Adressaten vil betale portoen. Grünerlokka postkontor 0505 OSLO 5

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet 14.10.15 En kort klimahistorie Klimaproblemene er ikke nye! 1824: Drivhuseffekten beskrives første gang 1896: Kull knyttes til drivhuseffekten

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Det globale klima og Norges rolle. Mads Greaker, Forskningsleder SSB

Det globale klima og Norges rolle. Mads Greaker, Forskningsleder SSB 1 Det globale klima og Norges rolle Mads Greaker, Forskningsleder SSB 1 Hva vet vi og hva vet vi ikke? 1. Det finnes en drivhuseffekt som påvirkes av bla. CO2 2 2. CO2 utslippene øker Menneskeskapte globale

Detaljer

Workshop om erfaringer og mulige strategier for å bringe miljøvern nærmere folket Arrangert av Miljøverndepartementet, Oslo 10.06.

Workshop om erfaringer og mulige strategier for å bringe miljøvern nærmere folket Arrangert av Miljøverndepartementet, Oslo 10.06. Erfaringer fra tidligere brede kommunerettede programmer Hva er kritiske suksessfaktorer for å nå fram til folk, skape entusiasme og påvirke at atferd endres? Carlo Aall Vestlandsforsking Workshop om erfaringer

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød

Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød Innledning! I hele verden møter mennesker utfordringer som har å gjøre med vann.! Vann berører de fleste sider av samfunnet: Politikk,

Detaljer

Klima og geopolitikk Hvordan endrer klimapolitikken maktbalansen i verden?

Klima og geopolitikk Hvordan endrer klimapolitikken maktbalansen i verden? Klima og geopolitikk Hvordan endrer klimapolitikken maktbalansen i verden? Klimaseminaret 2014, Trondheim Solveig Aamodt CICERO Senter for klimaforskning Oversikt CICERO og CICEP Hvorfor er klima geopolitikk?

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet 14.10.15 En kort klimahistorie Klimautfordringen er ikke et nytt konsept: 1824: Drivhuseffekten beskrives av den franske fysikeren Joseph

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

WWF-Norges posisjoner og krav til 11. partsmøte under Konvensjonen om biologisk mangfold, COP 11

WWF-Norges posisjoner og krav til 11. partsmøte under Konvensjonen om biologisk mangfold, COP 11 WWF-Norge Postboks 6784 St. Olavs plass 0130 Oslo Org.nr.: 952330071MVA Tlf: 22 03 65 00 www@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Miljøverndepartementet Birthe Ivars Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 3.10.2012

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Foto : Fernand Schmit

Foto : Fernand Schmit Foto : Fernand Schmit ! samarbeid med alle mulige bedrifter. Bellona har mange gode kort på hånda i arbeidet sitt. De har utmerkede kontakter med hele bredden av den internasjonale miljøbevegelsen.

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Grunnvann Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Vi har prosjekt om grunnvann. Vi vil skrive om grunnvann fordi det høres interessant tu, og vi ville finne ut hvordan grunnvannssituasjonen

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Globale utslipp av klimagasser

Globale utslipp av klimagasser Globale utslipp av klimagasser Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/ Side 1 / 5 Globale utslipp av klimagasser Publisert 30.10.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Kapittel 2 Danningsbegrepet som analytisk begrep i lys av nyere barndomssosiologi..49

Kapittel 2 Danningsbegrepet som analytisk begrep i lys av nyere barndomssosiologi..49 Innhold Barnehagen som danningsarena Introduksjon...13 Kapittel 1 Studier av barnehagen som danningsarena sosialepistemologiske per spek ti ver...19 Elin Erik sen Øde gaard og Thor olf Krü ger Danning

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve Kjære lesere! Vi ber dere innstendig om å ta del i de videodokumentarene vi her har lagt ut, og som belyser hva vi er vitne til i dag, nemlig et økonomisk «krakk» som ligger an til å bli verre enn «krakket»

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Heidi Rapp Nilsen Stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk. Sterk bærekraftig utvikling premiss for fornybar energi

Heidi Rapp Nilsen Stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk. Sterk bærekraftig utvikling premiss for fornybar energi Heidi Rapp Nilsen Stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk Sterk bærekraftig utvikling premiss for fornybar energi 1 Definisjon av Bærekraftig Utvikling Brundtland-kommisjonen 1987 Our common

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Tyatira Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Egil Lillestøl, CERN & Univ. of Bergen

Egil Lillestøl, CERN & Univ. of Bergen Verdens energiforbruk krever Store tall: kilo (k) = 10 3 Mega (M) = 10 6 Giga (G) = 10 9 Tera (T) = 10 12 Peta (P) = 10 15 1 år = 8766 timer (h) (bruk 10 000 h i hoderegning) 1 kw kontinuerlig forbruk

Detaljer

Innholdsfortegnelse innkomne uttalelser

Innholdsfortegnelse innkomne uttalelser Innholdsfortegnelse innkomne uttalelser 1. Pels 2. Dyrevelferd 3. Pant på pels 4. Avvikle pelsdyrnæringen innen 2020 5. Fusjonskraft 6. Subsidier av økologisk landbruk 7. Opprettelse av egen enhet i mattilsynet

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter

Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter Miljøfyrtårndagene i Tromsø, 23. sept. 2009 Mads B. Nakkerud mads@idebanken.no God på miljø 140 120 100 Yale-universitetet, 2008: Norsk miljøvern

Detaljer

Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse.

Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse. Jeg er glad for denne anledningen til å komme hit på NORKLIMA forskerkonferanse. 1 I Arktis smelter isen og de store økosystemene er truet. Vi, som polarnasjon, har vært opptatte av å fortelle dette til

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer