(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/00 (06.01) G01S /02 (.01) H04W 4/02 (09.01) H04W 24/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.0.18 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , US, 71 P , US, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver QUALCOMM Incorporated, 77 Morehouse Drive, San Diego, CA , US-USA (72) Oppfinner Moeglein, Mark Leo, c/o QUALCOMM Incorporated77 Morehouse Drive, San Diego, CA , US-USA Burroughs, Kirk Allan, c/o QUALCOMM Incorporated77 Morehouse Drive, San Diego, CA , US-USA (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 70 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Tilveiebringelse av basestasjonsalmanakk til en mobil stasjon (6) Anførte publikasjoner US-A US-A US-A US-B

2 1 Beskrivelse KRYSSREFERANSE TIL BESLEKTEDE SØKNADER BAKGRUNN Område: [0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører tilveiebringelse av en basestasjonsalmanakk for ett eller flere trådløse nettverk til en mobil stasjon. 3 Informasjon: [0002] Posisjonen til en mobil stasjon, som for eksempel en mobiltelefon, kan estimeres basert på informasjon samlet inn fra forskjellige systemer. Ett slikt system kan omfatte Det globale posisjoneringssystem (GPS), som er ett eksempel på et satellittposisjoneringssystem (SPS). SPS-systemer, som GPS, kan omfatte et antall romfartøyer (SV) i bane rundt jorden. Et annet eksempel på et system som kan gi et utgangspunkt for å estimere posisjonen til en mobil stasjon er et cellulært kommunikasjonssystem omfattende et antall bakkebaserte basestasjoner for å støtte kommunikasjon for et antall mobile stasjoner. [0003] Et posisjonsestimat, som også omtales som en "posisjonsfiks", for en mobil stasjon kan frembringes basert i det minste delvis på avstander eller strekninger (ranges) fra den mobile stasjonen til én eller flere sendere, og også basert i det minste delvis på posisjonen til den ene eller de flere senderne. Slike sendere kan omfatte romfartøyer for et SPS-system og/eller bakkebaserte basestasjoner for et cellulært kommunikasjonssystem, for eksempel. Avstander til senderne kan estimeres basert på signaler utsendt av senderne og mottatt ved den mobile stasjonenen. Posisjonen til senderne kan fastslås, i hvert fall i noen tilfeller, basert på sendernes identiteter og sendernes identiteter kan fastslås fra signaler mottatt fra senderne. [0004] En almanakk kan bli opprettholdt for systemer som anvendes for posisjonsestimering. Almanakken kan inneholde forskjellige typer informasjon, herunder for eksempel informasjon som kan bli anvendt under posisjonsestimeringsoperasjoner. Slik informasjon kan inkludere identitetene og beliggenhetene til de forskjellige senderne i systemet, for eksempel. [000] Det henvises til dokumentet US (A1), som beskriver en database som tilveiebringer basestasjonsalmanakk-informasjon vedrørende flere enn én nettverkskommunikasjonsmodus. En trådløs anordning får tilgang til denne databasen gjennom en sentralisert tjener eller et nettverk, eller via basestasjonen, basestasjonskontrolleren eller liknende med hvilken den på det aktuelle tidspunkt kommuniserer.

3 2 3 [0006] Videre henvises til dokumentet US (A1), som beskriver en fremgangsmåte for propagering av efemeridedata for en satellitt i jordbane. Fremgangsmåten inkluderer de trinn å motta baneposisjonsdata for en første tidsperiode av en satellitts jordbane, propagere baneposisjonsdata for satellittens jordbane under en andre tidsperiode forløpende etter den første tidsperioden, tilpasse en keplerst efemeridemodell til de propagerte baneposisjonsdataene for å estimere modellkoeffisienter, og sende de estimerte modellkoeffisientene til mottakere for bestemmelse av mottakerposisjon på et tidspunkt under den andre tidsperioden. [0007] Det henvises også til dokumentet US (B1) vedrørende en hierarkisk datakomprimeringsmetode, med en kompakt form for sekvenser av etterfølgende tupler (og andre teknikker) for å spare plass. En fremgangsmåte for effektivt å prosessere en delmengde av journalfelter er beskrevet. En fleksibel fremgangsmåte for å utforme datahierarkiet (treet) er beskrevet. [0008] Endelig henvises også til dokumentet US (A), som beskriver en fremgangsmåte og et apparat for effektivt å sendee posisjonsassistanseinformasjon til en mobil kommunikasjonsanordning over en styrekanal. En posisjonslokaliseringstjener tilveiebringer en differanse mellom satellittposisjoner som er beregnet ved anvendelse av almanakkdata og så efemeridedata. Ved å sende bare differansen mellom posisjonene og klokkekorreksjoner beregnet ved anvendelse av de to forskjellige datatypene reduseres den totale mengden informasjon som må sendes til en mobil kommunikasjonsanordning betydelig. OPPSUMMERING [0009] Ifølge foreliggende oppfinnelse tilveiebringes en fremgangsmåte som angitt i krav 1 og et apparat som angitt i krav 13. Utførelsesformer av oppfinnelsen kreves beskyttet i de uselvstendige kravene. [00] I et aspekt kan en hierarkisk basestasjonsalmanakk mottas ved en mobil stasjon fra en basestasjonsalmanakk-tjener over et trådløst kommunikasjonsnettverk. I et annet aspekt kan den hierarkiske basestasjonsalmanakken omfatte et flertall nivåer anordnet på en hierarkisk måte, innbefattende et header- og et sektornivå, hvor headernivået omfatter informasjon felles for et flertall sektorer listet på sektornivået. I et ytterligere aspekt kan den hierarkiske basestasjonsalmanakken lagres i et minne i den mobile stasjonen, og en posisjon til den mobile stasjonen kan estimeres basert, i det minste delvis, på informasjon fra den hierarkiske basestasjonsalmanakken. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0011] Ikke-begrensende og ikke-uttømmende eksempler vil bli beskrevet med støtte i de følgende figurene, hvor like henvisningstall henviser til like deler i de forskjellige figurene.

4 3 3 Figur 1 er et skjematisk blokkdiagram av et eksempel på et satellittposisjoneringssystem (SPS) og et eksempel på et cellulært nettverk. Figur 2 er en illustrasjon som viser et eksempel på en basestasjonsalmanakktjener i kommunikasjon med et antall mobile stasjoner over ett eller flere trådløse kommunikasjonsnettverk. Figur 3 er et skjematisk diagram som illustrerer et eksempel på en hierarkisk organisering for en basestasjonsalmanakk. Figur 4 er et flytdiagram av et eksempel på en prosess for å motta en hierarkisk basestasjonsalmanakk ved en mobil stasjon. Figur er et flytdiagram av et eksempel på en prosess for å sende en forespørsel om basestasjonsalmanakk-informasjon fra en mobil stasjon til en basestasjonsalmanakk-tjener. Figur 6 er et skjematisk blokkdiagram som viser et eksempel på en mobil stasjon. Figur 7 er et skjematisk blokkdiagram av et eksempel på en databehandlingsplattform. DETALJERT BESKRIVELSE [0012] Som angitt over kan informasjon i en almanakk bli anvendt for å utføre, i det minste delvis, posisjonsestimeringsoperasjoner for mobile stasjoner. Et posisjonsestimat for en mobil stasjon kan frembringes basert i det minste delvis på avstander eller strekninger fra den mobile stasjonen til én eller flere sendere, så som romfartøyer (SV) og/eller basestasjoner på bakken, for eksempel, og også basert i det minste delvis på posisjonene til den ene eller de flere senderne. Avstanden til senderne kan estimeres basert på signaler utsendt av senderne og mottatt ved den mobile stasjonen. Posisjonene til senderne kan fastslås, i hvert fall i noen tilfeller, basert på sendernes identiteter og sendernes identiteter kan fastslås fra signaler mottatt fra senderne. Som også nevnt tidligere kan en almanakk inneholde forskjellige typer informasjon, herunder for eksempel identitetene og beliggenheten til de forskjellige senderne. [0013] Informasjon vedrørende forskjellige bakkebaserte sendere i et trådløst kommunikasjonssystem kan lagres i det som kan omtales som en basestasjonsalmanakk (BSA). Betegnelsen "basestasjonsalmanakk" er her ment å inkludere et hvilket som helst ordnet sett av informasjon vedrørende et flertall sendere i et trådløst kommunikasjonsnettverk. En basestasjonsalmanakk kan lagres i et minne i en databehandlingsplattform, så som en BSA-tjener, for eksempel, eller i et minne i en mobil stasjon, som et annet eksempel. I et annet aspekt kan basestasjonsalmanakken bli sendt fra en BSAtjener til én eller flere mobile stasjoner. I et ytterligere aspekt kan en delmengde av en BSA lagret ved en BSA-tjener bli sendt til én eller flere mobile stasjoner.

5 4 3 [0014] I ett aspekt kan en mobil stasjon bruke den mottatte BSA-informasjonen til å utføre posisjonsestimeringsoperasjoner, for eksempel gjennom trilaterasjon ved anvendelse av informasjon og målinger fra et antall sendere. Den mobile stasjonen kan også anvende den mottatte BSA-informasjonen, i et annet aspekt, til å snevre inn et kodefasesøksvindu for å innhente signaler utsendt av et SPS for å utføre posisjonsestimeringsoperasjoner med bruk, i det minste delvis, av målinger fra signaler mottatt fra ett eller flere romfartøyer (SV). For å snevre inn et søksvindu kan en mobil stasjon for eksempel bruke informasjon fra en basestasjonsalmanakk til å knytte en identifisering av en sektor som på det aktuelle tidspunkt betjener den mobile stasjonen til en oppføring i en basestasjonsalmanakk. Oppføringen kan gi en beliggenhet av senderen for den betjenende sektoren, fra hvilken en tilnærmet posisjon (innenfor noen kilometer, for eksempel) til den mobile stasjonen kan oppnås. [00] Mobile stasjoner kan ha begrenset informasjonslagringskapasitet, som følge i det minste delvis av størrelses- og kostnadshensyn. Mye informasjon inneholdt i en basestasjonsalmanakk er typisk gjentagende som følge av at tilsvarende parametere lagres for de fleste eller alle sektorene for de fleste eller alle senderne i et trådløst kommunikasjonssystem, så som et cellulært system. Informasjonen vedrørende de forskjellige senderne kan lagres som en flat liste, hvor spesifisert informasjon for enkeltsendere lagres i separate oppføringer for hver enkelt sektor for hver enkelt sender, for eksempel. På grunn av senderinformasjonens gjentagende karakter, og på grunn av en mobil stasjons begrensede kapasitet til å lagre slik informasjon, kan det derfor være fordelaktig å lagre senderinformasjon mer effektivt i en basestasjonsalmanakk ved å redusere unødvendig duplisering av informasjon. [0016] I ett aspekt kan informasjon for en basestasjonsalmanakk lagres ved anvendelse av en hierarkisk organisering. Den hierarkiske organiseringen kan omfatte et antall nivåer. I ett eksempel kan et øverste nivå omfatte en header og det laveste nivået kan omfatte et sektoridentifiserings-(sektor_id)-nivå. Heller enn å gjenta informasjon som kan være felles for alle eller nesten alle sektorer, kan den felles informasjonen bli lagret i headeren. På denne måten kan én enkelt instans av den felles informasjonen lagres i headeren, og denne informasjonen trenger ikke gjentas i alle sektoroppføringene. I ett aspekt vil det forstås at informasjonen lagret i headeren er gjeldende for alle oppføringer på sektornivået hvis ingen unntak er angitt i enkeltoppføringer på sektornivået. Generelt kan hvilken som helst informasjon som ellers ville bli gjentatt i et betydelig antall oppføringer i en tradisjonell basestasjonsalmanakk lagres i én enkelt oppføring på et øvre nivå i en hierarkisk basestasjonsalmanakk, og med det i stor grad redusere mengden av gjentagelse som ellers ville være nødvendig i tradisjonelle basestasjonsalmanakker. [0017] Kun som ett eksempel kan de fleste eller alle sektorene i et cellulært kommunikasjonssystem sende ved et tilsvarende sett av frekvenser. Heller enn å gjenta

6 3 listen av frekvenser i alle sektoroppføringer, kan listen over frekvenser lagres i headeren heller enn i de enkelte sektoroppføringer. I et annet aspekt, dersom noen av sektorene i det cellulære kommunikasjonssystemet anvender frekvenser som ikke samsvarer med listen lagret i headeren, kan oppføringer for disse enkeltsektorene lagre informasjon som kan erstatte eller tilsidesette informasjonen lagret i headeren for disse sektorene. På denne måten kan gjentagelser av mye av informasjonen som forefinnes i en basestasjonsalmanakk unngås, og informasjonen vedrørende basestasjoner kan lagres med bruk av mindre minne. Fordeler med en slik organisering kan inkludere, men er ikke begrenset til redusert størrelse for basestasjonsalmanakken og/eller en økning i kapasiteten til å lagre BSA-informasjon i en mobil stasjon for bruk ved posisjonsestimeringsoperasjoner. [0018] Figur 1 er et skjematisk blokkdiagram av et SPS-system 1 og et cellulært nettverk 1 i kommunikasjon med en mobil stasjon 0. Det cellulære nettverket 1, i dette eksempelet, kan muliggjøre talekommunikasjon for et antall mobile stasjoner innbefattende en mobil stasjon 0, for eksempel, og kan videre støtte posisjonsestimering for de mobile stasjonene i tillegg til å muliggjøre talekommunikasjon. Det cellulære nettverket 1 kan omfatte en hvilken som helst av en rekke typer cellulære nettverk, på hvilke flere eksempler vil bli beskrevet nedenfor. Det cellulære nettverket 1 i dette eksempelet omfatter basestasjoner 132, 134 og 136 som muliggjør kommunikasjon for et antall trådløse terminaler, som for eksempel den mobile stasjonen 0. For enkelhets skyld er bare noen få basestasjoner 132, 134 og 136 og én mobil stasjon 0 vist i figur 1. Selvfølgelig kan andre eksempler inkludere ytterligere antall basestasjoner, og utformingen av basestasjonene vist i figur 1 er kun et eksempel. Videre er det cellulære nettverket 1 kun et eksempel på et trådløst kommunikasjonssystem, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i denne henseende. [0019] Betegnelsen "basestasjon" er her ment å inkludere en hvilken som helst trådløs kommunikasjonsstasjon og/eller -anordning som typisk er installert på et fast sted på bakken og anvendes for å tilrettelegge for kommunikasjon i et trådløst kommunikasjonssystem, for eksempel et cellulært nettverk, selv om rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet ikke er begrenset i denne henseende. I et annet aspekt kan basestasjoner være innlemmet i hvilke som helst av en rekke forskjellige typer elektroniske anordninger. I et aspekt kan en basestasjon omfatte et aksesspunkt i et trådløst lokalt nettverk (WLAN), for eksempel. Et slikt WLAN kan i et aspekt omfatte et IEEE x-nettverk, selv om rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet ikke er begrenset i denne henseende. [00] Med en "mobil stasjon" (MS) menes her til en anordning som fra tid til annen kan ha en posisjon som endrer seg. Endringene i posisjon kan omfatte endringer i retning, avstand, orientering etc., som noen få eksempler. I konkrete eksempler kan en

7 6 3 mobil stasjon omfatte en mobiltelefon, en trådløs kommunikasjonsanordning, brukerutstyr, en bærbar datamaskin, en annen personlig kommunikasjonssystem- (PCS)-anordning, en personlig digital assistent (PDA), en personlig lydanordning (PAD), en bærbar navigasjonsanordning og/eller andre bærbare kommunikasjonsanordninger. En mobil stasjon kan også omfatte en prosessor- og/eller databehandlingsplattform tilpasset for å utføre funksjoner styrt av maskinlesbare instruksjoner. [0021] I et aspekt kan SPS 1 omfatte et antall romfartøyer, for eksempel romfartøyer 112, 114 og 116. Som et eksempel kan SPS 1 omfatte ett eller flere satellittposisjoneringssystemer, så som GPS, GLONASS og Galileo, selv om rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet ikke er begrenset i denne henseende. I ett eller flere aspekter kan den mobile stasjonen 0 motta signaler fra romfartøyene 112, 114 og 116, og kan kommunisere med én eller flere av basestasjonene 132, 134 og 136. For eksempel kan den mobile stasjonen 0 innhente én eller flere målinger fra ett eller flere signaler mottatt fra ett eller flere av romfartøyene og/eller én eller flere av basestasjonene. Imidlertid kan under noen omstendigheter tidsstyringssignaler fra et SPS-system være utilgjengelig. Under slike omstendigheter kan den mobile stasjonen 0 samle inn forplantningsforsinkelsesinformasjon gjennom kommunikasjon med én eller flere av basestasjonene 132, 134 og/eller 136. Den mobile stasjonen 0 kan beregne en posisjon for den mobile stasjonen basert, i det minste delvis, på tidskalibreringsparametere mottatt gjennom kommunikasjon med én eller flere av basestasjonene 132, 134 og/eller 136, og videre basert, i det minste delvis, på kjente posisjoner til basestasjonene. Den mobile stasjonen kan også gjøre bruk av en estimert forplantningsforsinkelse for signaler mottatt fra en basestasjonkilde, en satellittkilde eller begge deler. [0022] I et annet aspekt kan posisjonsbestemmelsesberegninger bli utført av en nettverksentitet som for eksempel en posisjonstjener 170 vist i figur 1, heller enn ved den mobile stasjonen 0. En slik beregning kan baseres, i det minste delvis, på informasjon samlet inn av den mobile stasjonen 0 fra én eller flere av basestasjonene 132, 134 og/eller 136. I et ytterligere aspekt kan posisjonstjeneren 170 sende den beregnede posisjonen til den mobile stasjonen 0. [0023] Et mobilt svitsjesenter (MSC - Mobile Switching Center) 140 i dette eksempelet kan være koblet til basestasjonene 132, 134 og 136, og kan videre være koblet til andre systemer og nettverk, så som et PSTN-(Public Switched Telephone Network)-nettverk, en PDSN-(Packet Data Serving Node)-node 160 og liknende. MSC 140 i dette eksempelet sørger for samordning og styring for basestasjonene koblet til den og styrer videre rutingen av data til/fra de mobile stasjonene som betjenes av disse basestasjonene. I eksempelet vist i figur 1 kan PDSN 160 koble MSC 140 til posisjonstjeneren 170 og til en BSA-tjener 180. Posisjonstjeneren 170 kan samle inn og formatere posisjonsdata, kan gi bistand til mobile stasjoner for posisjonsestimering

8 7 3 og/eller kan utføre beregninger for å frembringe posisjonsestimater for de mobile stasjonene. BSA-tjener 180 forvalter en BSA-database 18, som i dette eksempelet lagrer en hierarkisk basestasjonsalmanakk for det cellulære nettverket 1. [0024] I ett aspekt kan basestasjon-tjeneren 180 forsyne BSA-informasjon til den mobile stasjonen 0. Informasjon som skal innlemmes i BSA'en som forsynes til den mobile stasjonen 0 kan være en delmengde av BSA-databasen 18 valgt i det minste delvis basert på hvilke som helst av et antall parametere spesifisert av den mobile stasjonen. Slike parametere kan inkludere ett eller flere nettverk eller delnettverk spesifisert av den mobile stasjonen 0, mengden data den mobile stasjonen 0 forteller nettverket at den kan lagre, det spesifikke innholdet i dataene og/eller dataenes granularitet, bare for å nevne noen få eksempler på parametere som kan spesifiseres av den mobile stasjonen. Slike parametere kan omtales som basestasjonsalmanakkspesifikasjonsparametere. Det må forstås at en nettverks-id kan være beskrivende for en hvilken som helst ID-parameter i hierarkiet, med unntak av sektor-/celleidentifikatoren på laveste nivå. Som andre eksempler på en spesifikasjonsparameter som kan spesifiseres av den mobile stasjonen, kan forespørselen fra den mobile stasjonen 0 baseres i det minste delvis på en gitt tjenesteleverandør, en gitt nettverksidentifikator, en mobil anordnings funksjonalitet og/eller en bestemt frekvens- eller båndklasse. [00] Som atter andre eksempler kan den mobile stasjonen 0 spørre etter én eller flere forskjellige nettverkstyper, med forskjellige nivåer av etterspurt granularitet og regionstørrelse. I et annet aspekt kan mengden informasjon som overføres til den mobile stasjonen bestemmes av nettverks-id, tilgjengelig plass eller geografiske begrensninger. I et aspekt kan de geografiske begrensningene omfatte, bare for å nevne noen få eksempler, alle sendere innenfor en bestemt radius eller innenfor en geografisk region, eller alle sendere hvis dekningsområder skjærer en bestemt radius fra en best kjent posisjon for den mobile stasjonen, eller alle regioner hvis dekningsområder overlapper med en radius rundt regionen der den mobile enheten er estimert å befinne seg. Imidlertid er disse bare eksempler på hvordan en mobil stasjon kan spesifisere informasjon som skal innlemmes i BSA-informasjon som skal forsynes til den mobile stasjonen, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i disse henseender. [0026] I sin natur kan en basestasjonsalmanakk, så som BSA 18, inneholde informasjon som ikke endrer seg ofte. I ett aspekt kan imidlertid det cellulære nettverket 1 i dette eksempelet varsle den mobile stasjonen 0 om at oppdatert BSA-informasjon er tilgjengelig dersom det cellulære nettverket 1 modifiseres på en måte som krever varsling av den mobile stasjonen. Den mobile stasjonen 0 kan be om oppdatert BSA-informasjon i det minste delvis som reaksjon på mottak av en slik varsling fra BSA-tjener 0.

9 8 3 [0027] I et annet aspekt kan BSA-informasjon som skal leveres til den mobile stasjonen 0 formateres til å gi forholdsvis bred områdedekning og forholdsvis udetaljert informasjon. Alternativt kan BSA-informasjonen formateres til å gi mer detaljert dekningsområdeinformasjon, dersom slik informasjon er tilgjengelig. På denne måten kan den mobile stasjonen 0 spesifisere en bestemt granularitet eller kan spesifisere en "beste tilgjengelig" granularitet i sin forespørsel til BSA-tjeneren 180. I et annet aspekt kan den mobile stasjonen 0 også be om BSA-informasjon som anses å være meget pålitelig, eller den mobile stasjonen kan be om all informasjon tilgjengelig, muligens med pålitelighetsinformasjon innlemmet. Eksempler på typer informasjon som kan anses som meget pålitelig kan inkludere informasjon gitt av en eier av en sender hvor informasjonen antas å være nøyaktig. Andre eksempler på typer kan inkludere informasjon som representerer mengden data anvendt for å bestemme senderinformasjonen eller et konfidensestimat. Andre eksempler på typer kan inkludere en parameter for å angi nivået av kompletthet av almanakkinformasjonen og/eller hvor gammel den er. Selvfølgelig er disse kun eksempler på informasjon som kan anses som meget pålitelig eller bidrar til forståelse av almanakkinformasjonens pålitelighet, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i denne henseende. Rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er heller ikke begrenset til eksemplene over på hvordan en mobil stasjon kan spesifisere BSA-informasjon som skal leveres til den mobile stasjonen. [0028] Figur 2 er en illustrasjon som viser et eksempel på en basestasjonsalmanakktjener 0 i kommunikasjon med et antall mobile stasjoner 222 og 224 over ett eller flere trådløse kommunikasjonsnettverk 232 og 234 og over Internett 240. I dette eksempelet representerer den mobile stasjonen 222 en flermodusanordning som kan støtte kommunikasjon med både et pakkesvitsjet trådløst lokalt nettverk (WLAN) 232 og et cellulært nettverk 234. Disse er naturligvis bare eksempler på de typer trådløse kommunikasjonsnettverk en flermodusanordning kan kommunisere med, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i denne henseende. Også i dette eksempelet representerer den mobile stasjonen 224 en enkeltmodusanordning som kan støtte kommunikasjon med det cellulære nettverket 234. Igjen er det cellulære nettverket bare ett eksempel på et trådløst kommunikasjonsnettverk som en mobil stasjon kan etablere kommunikasjon med. [0029] Figur 2 viser videre et antall sendertyper 2 som de mobile stasjonene 222 og 224 kan overvåke. De mobile stasjonene 222 og 224 kan, men trenger ikke være tilsluttet gitte nettverk knyttet til de forskjellige respektive sendertypene for å kunne overvåke signaler som utsendes fra de forskjellige sendertypene. BSA-informasjon som forsynes til de mobile stasjonene kan derfor, men trenger ikke inkludere informasjon knyttet til nettverkene de mobile stasjonene ikke er tilsluttet. Som nevnt tidligere kan mobile stasjoner spesifisere bestemte nettverk og/eller bestemte sendertyper når de

10 9 3 fremsetter forespørseler om BSA-informasjon. I eksempelet i figur 2 kan de mobile stasjonene 222 og 224 spørre etter BSA-informasjon omfattende i hvert fall en delmengde av en BSA-database fra BSA-tjeneren 0. [00] I et annet aspekt kan BSA-tjeneren 0 få en BSA-database fra en ekstern BSAkilde 260. For eksempel kan en leverandør av et cellulært nettverk avtale med en tredjepart å utvikle og forsyne BSA-informasjon til BSA-tjeneren 0. I hvert fall en delmengde av denne informasjonen kan etter hvert bli sendt til mobile stasjoner 222 og/eller 224. I et ytterligere aspekt kan BSA-tjeneren 0 motta BSA-informasjon fra de mobile stasjonene 222 og/eller 224 etter hvert som de mobile stasjonene utvikler denne informasjonen i det minste delvis gjennom overvåkning av signaler utsendt fra én eller flere av senderne 2. I et annet aspekt kan mobile stasjoner 222 og/eller 224 også velge om eksternt frembragt BSA-informasjon skal leveres til den mobile stasjonen som reaksjon på at den mobile stasjonen fremsetter en forespørsel om dette eller om BSA-informasjon opprinnelig utviklet i det minste delvis av de mobile stasjonene skal leveres. I et ytterligere aspekt kan mobile stasjoner 222 og/eller 224 velge en kombinasjon av informasjon fra eksterne og lokale kilder. [0031] Selv om eksempelet i figur 2 viser to mobile stasjoner, kan i praksis en rekke forskjellige typer mobile stasjoner som besitter et bredt spekter av forskjellige funksjonaliteter og/eller lagringskapasiteter bli anvendt for å kommunisere med et stort mangfold av mulige nettverkstyper. Videre kan de mobile stasjonene fremvise et bredt spekter av forskjellige bruksmønstre. Det kan derfor være fordelaktig om BSA-tjeneren 0 tilveiebringer individuelt tilpassede delmengder av BSA-informasjon som den enkelte mobile stasjon kan trenge og/eller spørre etter, og det kan videre være fordelaktig å tilveiebringe slik informasjon formatert på en fleksibel måte i henhold til spesifisert filstørrelse, dekningsområde og/eller sendertype, bare for å nevne noen få eksempler på parametere som kan spesifiseres. I ett aspekt kan disse parametrene bli spesifisert av de mobile stasjonene. [0032] I et aspekt kan en sendertype defineres i henhold til signalfrekvens eller båndklasse. I et annet aspekt kan typen sender defineres i henhold til nettverksleverandør eller -bærer. Disse er naturligvis bare eksempler på hvordan en sendertype kan defineres, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i disse henseender. [0033] I et ytterligere aspekt kan dekningsområde defineres av en spesifisert størrelse til en spesifisert geometrisk form, så som en radius rundt den mobile stasjonen, som et kvadratisk eller annet rektangulært gitter, eller som en sekskant, bare for å nevne noen få eksempler på geometriske former. Selvfølgelig kan en hvilken som helst form anvendes, og typen form som velges kan avhenge i det minste delvis av den matematiske kompleksiteten gitt en bestemt form.

11 3 [0034] I et ytterligere aspekt kan grupper av sendere hvis informasjon skal innlemmes i BSA-informasjonen som forsynes til en forespørrende mobil stasjon bli bestemt på et hvilket som helst antall måter. Som ett eksempel, dersom individuelle dekningsområder for alle sendere innenfor en gruppe av sendere skjærer formen, eller er helt omgitt av formen, eller noe midt i mellom (for eksempel at det estimerte senteret til dekningsområdet er innenfor formen), kan den aktuelle gruppen av sendere få sin informasjon innlemmet i BSA-informasjonen som forsynes til den forespørrende mobile stasjonen. Som et annet eksempel, dersom noen av senderne i gruppen har dekningsområder som skjærer formen, eller er helt omgitt av formen, eller noe midt i mellom (for eksempel at det estimerte senteret til dekningsområdet er innenfor formen), kan den aktuelle gruppen av sendere få sin informasjon innlemmet i BSA-informasjonen som forsynes til den forespørrende mobile stasjonen. Som nok et annet eksempel kan bestemmelsen av om informasjon for en gitt gruppe av sendere skal innlemmes i BSA-informasjonen som skal forsynes til en forespørrende mobil stasjon være betinget, basert i det minste delvis på tilgjengelig lagringsplass i den forespørrende mobile stasjonen. For eksempel kan informasjon for enten enkeltsendere eller for grupper av sendere bli innlemmet avhengig av tilgjengelig plass, hvor informasjon legges til inntil en terskelmengde av BSA-informasjon er nådd. Mengden BSA-informasjon kan baseres, for eksempel, på en maksimal størrelse eller på en ønsket størrelse av tilgjengelig lagringsplass i den forespørrende mobile anordningen. [003] Figur 3 er et skjematisk diagram som illustrerer et eksempel en hierarkisk organisering for en basestasjonsalmanakk 0. BSA 0 kan i ett aspekt representere en BSA lagret ved en BSA-tjener, så som BSA-tjenere 180 og/eller 0. I et annet aspekt kan BSA 0 representere BSA-informasjon som skal sendes til en mobil stasjon og lagres i den mobile stasjonen. I beskrivelsen som følger vil eksempler på BSA-kodingsskjemaer bli beskrevet, og også skjemaer for å velge informasjonselementer for BSA'en. Ett eksempel på en type trådløst nettverk omfatter et CDMA- (Code Division Multiple Access)-nettverk. CDMA-nettverk, i likhet med en rekke andre nettverk, omfatter ID-parametere som kan være organisert hierarkisk. Det kan derfor være fordelaktig å overføre en almanakk for et gitt sett av sendere på en hierarkisk måte. I eksempelet vist i figur 3 kan BSA 0 omfatte et flertall hierarkiske nivåer. Nærmere bestemt, i eksempelet vist i figur 3, omfatter BSA 0 et headernivå 3, et systemidentifiserings-(sid)-nivå 3, som kan omfatte én eller flere systemidentifiseringsnivå-oppføringer, et nettverksidentifiserings-(nid)-nivå 3, som kan omfatte én eller flere nettverkidentifiseringsnivå-oppføringer, et celleidentifiseringsnivå 340 og et sektoridentifiseringsnivå. Videre i eksempelet i figur 3 omfatter SID-nivået 3 et par av oppføringer SID 321 og SID 322, NID-nivået 3 omfatter oppføringer NID 331 og NID 332, celleidentifiseringsnivået 340 omfatter celleoppføringer og sektoridentifiseringsnivået omfatter sektor-oppføringer

12 NID-oppføringene 331 og 332 kan omfatte én eller flere nettverksidentifikatorer som kan identifisere én eller flere nettverksleverandører, som ett eksempel. Celle-oppføringene kan omfatte én eller flere celleidentifiseringsverdier og/eller én eller flere basestasjonsidentifikatorer, og sektor-oppføringene kan omfatte én eller flere sektoridentifiseringsverdier, i et aspekt. Eksempelet på organisering vist for BSA 0 er naturligvis kun et eksempel, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i disse henseender. For eksempel er ikke rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet begrenset til de spesifikke antallene og/eller typene nivåer vist for BSA 0. Likeledes er ikke rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet begrenset til de viste antallene og/eller typene oppføringer innenfor de forskjellige nivåene i BSA 0. [0036] I BSA-eksempelet 0, for en gitt sett av sendere, kan en mengde informasjon være innlemmet i headeren 311, og i det minste en del av informasjonen lagret i headeren 311 kan bli henvist til etter hvert som beskrivelser legges til i de lavere nivåene i hierarkiet. I det foreliggende eksempelet, på et hvilket som helst av de lavere nivåene, kan informasjonen lagret i headeren tilsidesettes for en gitt oppføring, slik at det er mulig å angi unntak fra informasjonen lagret i header 311. Som nevnt tidligere er CDMA kun et eksempel på nettverkstype. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) og GSM (Global System for Mobile communications) er andre eksempler på hierarkisk organiserte nettverk, hvert med variasjoner i hvordan de fungerer. For eksempel omfatter GSM et TDMA-(Time Division Multiple Access)- basert system, slik at frekvens-, tidsluketiming- og fargekodeinformasjon kan lagres i BSA 0. For CDMA, for eksempel, kan PN-(Pseudorandom Number)-relativsignalidentifikatorinformasjon lagres i BSA 0. For UMTS, for eksempel, kan PNkodesignalidentifikatorinformasjon lagres i BSA 0. I ett aspekt kan BSA 0 lagre informasjon for én enkelt nettverkstype, eller kan lagre informasjon for flere nettverkstyper. Det skal bemerkes at de ovenfor omtalte nettverkstyper kun er eksempler, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i denne henseende. [0037] I et aspekt kan headeren 311 inkludere en samling av informasjon. Flere eksempler på typer informasjon som kan lagres i headeren 311 vil bli beskrevet her. Disse typene informasjon er imidlertid bare eksempler, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i denne henseende. Headeren 311 kan lagre en nummerert frekvensliste, for eksempel. Siden settet av frekvenser som støttes gjerne ikke varierer mye, om i det hele tatt, fra sender til sender og fra sektor til sektor, kan et default sett av frekvenser antas, og en liste over defaultfrekvensene kan lagres i headeren 311. Med andre ord, heller enn å lagre listen av støttede frekvenser i hver celle- eller sektor-oppføring, kan listen av støttede frekvenser lagres i headeren 311. Dersom en sender eller sektor støtter et sett av frekvenser som skiller seg fra det lagret i headeren 311, kan unntaket/unntakene angis i en eksplisitt oppføring på et lavere nivå.

13 12 3 Dersom for eksempel en sektor svarende til sektor-oppføringen 31 støtter et alternativt sett av frekvenser, kan disse frekvensene listes i sektor-oppføringen 31 på sektoridentifiseringsnivået. Frekvensene listet i sektor-oppføringen 31 for dette eksempelet tilsidesetter listen lagret i headeren 311 for den aktuelle sektoren. [0038] I et ytterligere aspekt kan headeren 311 lagre informasjon vedrørende antallet bit anvendt for en sektor-id. Dette kan være fordelaktig siden en sektor-id i mange tilfeller kan være innkodet i en basestasjon-id, men kan være innkodet på en hvilken som helst av en rekke mulige måter. I tillegg til antallet bit anvendt for sektor-id'en, kan informasjonen lagret i headeren 311 inkludere informasjon som spesifiserer om sektor-id'en omfatter de mest signifikante bitene i basestasjon-id'en eller de minst signifikante bitene. [0039] Videre i BSA-eksempelet 0 kan headeren 311 lagre statistisk informasjon for BSA 0. Eksempler på statistikk kan inkludere, men er ikke begrenset til medianstørrelse for et dekningsområde, median terrenghøyde, variasjonsområde for terrenghøyder, antall bit anvendt for å angi terrenghøydeavvik og skalaen til disse bitene, tidsstyringsinformasjon og/eller median og variasjonsområde for antenneposisjonsusikkerheter på celleidentifiseringsnivået 340. I et aspekt kan tidsstyringsinformasjonen omfatte én eller flere av median og variasjonsområde for fremlinkkalibreringsverdier så som fremlink-kalibreringsverdier, median og variasjonsområde for fremlinje-kalibreringsusikkerheter for CDMA og/eller en tidsstyringsrelasjon for UMTS. Et annet eksempel på en statistikk kan omfatte antallet sektorer per celle. I ett aspekt kan antallet sektorer per celle spesifiseres i headeren 311 dersom antallet avviker fra det typiske antallet på tre sektorer per celle. Selv om informasjonen angitt over er beskrevet som lagret i headeren 311, er ikke rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet begrenset i denne henseende, og denne informasjonen kan flyttes ned til lavere nivåer i hierarkiet. I tillegg til noe av eller all informasjonen beskrevet over, kan headeren 311 videre spesifisere en verdi for et antall systemidentifiserings-(sid)- oppføringer som vil følge på systemidentifiseringsnivået 3, som i BSA-eksempelet 0 er det neste, lavere nivået under headeren 311 i den hierarkiske oppbygningen. [0040] I et annet aspekt kan generell informasjon vedrørende ett eller flere systemer innlemmes. Informasjon som kan være listet i SID 321 og/eller SID 322 i dette eksempelet kan for eksempel omfatte en systemidentifikator og/eller et dekningsområdes form, posisjon og/eller størrelse. I ett aspekt kan dekningsområdets posisjon bli angitt som et avvik eller en relativverdi fra et referansepunkt. I et aspekt kan referansepunktet være spesifisert i headeren 311. Alternativt, i et annet aspekt, kan dekningsområdets posisjon bli angitt i en absolutt form. For eksempel kan posisjonen angis som lengdegrad, breddegrad og høyde over ellipsoide. Eksempler på koordinatsystemer som kan anvendes inkluderer World Geodesic System (WGS-84) og ECEF- (Earth-Centered, Earth-Fixed)-koordinatsystemet. SID-oppføringene 321 og 322 kan i

14 13 3 dette eksempelet inkludere en beskrivelse av antallet NID-oppføringer som følger i det neste, lavere nivået i hierarkiet. SID-oppføringene 321 og 322 kan videre inkludere pekere til én eller flere NID-oppføringer som er knyttet til de respektive SIDoppføringene, om noen. I BSA-eksempelet 0 er ingen NID-oppføringer knyttet til SID 322, mens NID-oppføringene 331 og 332 er knyttet til SID 321. SID 321 kan inkludere en beskrivelse av antallet NID-oppføringer knyttet til SID 321, og i ett aspekt kan SID inkludere en peker til én eller flere av NID-oppføringene 331 og 332. I et annet aspekt kan en mekanisme være tilveiebragt i BSA-kodingsskjemaet for å angi enden av NID-oppføringene. [0041] Videre i BSA-eksempelet 0 kan innkodingen på NID-nivå 3 være tilsvarende den beskrevet over med hensyn til SID-nivået 3. For eksempel, på NIDnivå 3, kan unntak fra informasjon lagret i SID 321 og/eller headeren 311 være angitt i den ene eller begge av NID 331 eller 332. For eksempel kan en gitt NID støtte andre frekvenser enn de listet i headeren 311. Disse forskjellene kan angis på NID-nivå 3 for å minimere gjentagelse av frekvensforskjellsinformasjon på det lavere celleidentifiserings- og/eller sektoridentifiseringsnivået. Andre unntak kan angis som kan være relatert til hvilke som helst av de statistiske dataene listet i headeren 311, for eksempel. Slike angitte unntak i NID 331 og/eller NID 332 kan tilsidesette headerinformasjonen for de NID-oppføringene som angir unntaket, og for eventuelle oppføringer fra lavere nivåer som er tilknyttet NID-oppføringene som angir unntaket. I tillegg, i BSA 0, kan NID-oppføringene inkludere antallet celleidentifiseringoppføringer som følger, og NID-oppføringene kan videre inkludere én eller flere pekere til én eller flere celleidentifisering-oppføringer. For eksempel, som fremstilt i figur 3, kan NID 331 angi at fire celleidentifisering-oppføringer følger, og en peker kan være innlemmet til én eller flere av celleidentifisering-oppføringene som er tilknyttet NID 331. Alternativt kan en mekanisme være inlemmet i BSA-kodingsskjemaet for å angi enden av celleidentifisering-oppføringene. [0042] I et annet aspekt omfatter celleidentifiseringslaget 340 for BSA 0 celleidentifisering-oppføringer 341, 342, 343 og 344. Den enkelte celleidentifiseringoppføring kan omfatte celle-id'er og kan omfatte posisjoner for antennene tilknyttet de enkelte celler. Som nevnt tidligere kan en basestasjon-id omfatte en kombinasjon av en celle-id og en sektor-id. I ett eksempel kan en basestasjon-id omfatte 16 bit, selv om rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet ikke er begrenset i denne henseende. Dersom et gitt antall bit i basestasjon-id'en er reservert for sektor-id'en, trenger bare celle-id-bitene angis på celleidentifiseringsnivået 340. I et annet aspekt kan eventuelle forskjeller i antenneposisjon fra sektor til sektor angis i én eller flere oppføringer på celleidentifiseringsnivå 340. Videre kan antenneposisjoner uttrykkes som avstander fra NID-referanseposisjonen beskrevet over, eller de kan uttrykkes i absolutte koordinater, tilsvarende koordinatene beskrevet over i forbindelse med NID-nivået 3. Videre kan,

15 14 3 i et aspekt, unntak fra listen av støttede frekvenser lagret i headeren 311 eller unntak fra eventuelle andre lister på andre, høyere nivåer i hierarkiet angis i én eller flere av celleoppføringene Én eller flere av celle-oppføringene kan videre inkludere informasjon vedrørende usikkerhetsegenskaper knyttet til antenneposisjon og/eller basestasjonsposisjon. I tillegg, som et annet eksempel på type informasjon som kan lagres i én eller flere av oppføringene på celleidentifiseringsnivået 340, kan ett eller flere flagg settes for å angi at antallet sektorer eller antallet bit anvendt for å kode sektoridentifikatorene avviker fra den typiske verdien lagret i en oppføring på høyere nivå. I et annet aspekt, dersom størrelsen til dekningsområdene for de forskjellige sektorene tilknyttet én eller flere av celle-oppføringene 341, 342, 343 og/eller 344 er like, kan celle-oppføringene med de like dekningsområdene for deres respektive sektorer inkludere sektor-dekningsområdeinformasjonen slik at informasjonen ikke trenger gjentas i hver sektor-oppføring. Denne informasjonen kan også bli lagret på høyere nivåer i hierarkiet i noen tilfeller, avhengig av hvor ensartede dekningsområdene er over sektoren i de forskjellige cellene. [0043] På sektoridentifiseringsnivået, som i dette eksempelet omfatter sektoroppføringer tilknyttet celle-oppføringen 341, kan eventuelle unntak fra informasjonen lagret i hvilke som helst av de høyere nivåene i hierarkiet angis. I et aspekt kan relative PN-verdier angis eksplisitt. Videre kan relativverdier fra hvilke som helst av verdiene definert på høyere nivåer også angis. Slike relativverdier kan for eksempel inkludere antenneposisjonsavvik, fremlink-kalibreringsavvik, terrenghøydeinformasjon, frekvensinformasjon etc. [0044] Selv om beskrivelsen over i forbindelse med BSA 0 illustrert i figur 3 angir konkrete eksempler på typer informasjon som kan lagres ved forskjellige lag i hierarkiet, og også angir konkrete eksempler på relasjoner og strukturer mellom forskjellige oppføringer og forskjellige nivåer, er slike typer informasjon og relasjoner og konfigurasjoner bare eksempler, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i disse henseender. For eksempel kan andre utførelser omfatte flere nivåer enn de fremstilt i BSA 0, eller kan omfatte færre nivåer. Likeledes kan ytterligere typer informasjon eller færre typer informasjon innlemmes i BSA 0 enn de omtalt i eksemplene over. [004] Som nevnt tidligere, med henvisning tilbake til figurene 2 og 3, kan den mobile stasjonen 222 be om en delmengde av BSA-informasjon fra BSA-tjener 0. Den mobile stasjonen 222 kan spesifisere informasjon for et gitt dekningsområde, for eksempel, eller kan spesifisere bestemte typer informasjon, som et annet eksempel. I ett aspekt kan den mobile stasjonen 222 be om BSA-informasjon for et forholdsvis bredt dekningsområde, og dersom den mobile stasjonen spesifiserer en grad av fleksibilitet med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen, kan BSA-informasjonen bli forsynt uten sektor- eller cellebeskrivelser, for eksempel. I et annet aspekt kan en beslutning

16 3 om å utelate bestemt BSA-informasjon baseres i det minste delvis på hvilke som helst av en rekke forskjellige variabler. For eksempel kan den mobile stasjonen 222 spesifisere at den bare ønsker BSA-informasjon for de nærmeste 7 km. Anta i dette eksempelet at den mobile stasjonen 222 befinner seg innenfor dekningsområdet til sektor 31. I dette tilfellet kan for eksempel celleidentifiseringsnivået 340 sammen med sektornivået fra BSA 0 utelates, så lenge dekningsområdet for NID 331 ikke er så stort at det ikke oppfyller nivået av nøyaktighet spesifisert av den mobile stasjonen 222. Dersom dekningsområdet for NID 331 overstiger en i terskelstørrelse, bestemt i det minste delvis basert på nivået av nøyaktighet spesifisert av den mobile stasjonen 222, kan informasjon fra celleidentifisering-oppføringen 341 bli innlemmet i BSAdelmengden for å oppfylle det spesifiserte nivået av nøyaktighet. Tilsvarende kan sektorinformasjon bli innlemmet i en situasjon hvor størrelsen til dekningsområdet for celle-oppføringen 341 overstiger en gitt usikkerhet. I et ytterligere aspekt kan den mobile stasjonen 222 eventuelt spørre etter terrenghøydedata og/eller fremlinkkalibreringsdata, eller kan spesifisere at denne informasjonen skal utelates, for eksempel. I et ytterligere aspekt kan den mobile stasjonen 222 også spesifisere varierende nivåer av granularitet for én, flere enn én, eller alle parametrene. [0046] I et annet aspekt kan en mobil stasjon ønske å motta informasjon vedrørende antennebeliggenheter for flere trådløse nettverksleverandører. I noen tilfeller kan flere trådløse nettverksleverandører dele en mastposisjon. I slike tilfeller kan det være fordelaktig å beskrive antenneposisjonene i et listeformat, med referanser til listen fra passende cellenivå- eller sektornivå-oppføringer. I ett aspekt kan en slik liste lagres i en passende oppføring på systemidentifiseringsnivået 3 eller i headeren 311. På denne måten kan en BSA-fil for en blandet bærer og/eller et blandet luftgrensesnitt utformes som koder BSA'en på en effektiv måte. [0047] I et ytterligere aspekt er det noen nettverk som ikke anvender hierarkiske kodingsskjemaer. Trådløse aksesspunkter, så som de som kan være del av WLAN 232, for eksempel, kan være organisert på en ad hoc-måte, i henhold til hvor deres eiere plasserer dem. En trådløst aksesspunkt-almanakk vil trolig være mer tettpakket, som følge av et større antall sendere. De trådløse senderne som skal innlemmes i en BSAdelmengde som skal sendes til en mobil stasjon, så som flermodusanordningen 222, kan velges basert i det minste delvis på deres posisjoner innenfor et geometrisk utformet område spesifisert av den mobile stasjonen, og/eller gjennom innlemmelse av deres dekningsområder i det spesifiserte området. Granulariteten til informasjonen som tilveiebringes kan være større i sentrum av området av interesse enn på steder lengre vekk, i ett aspekt. Dette vil la den mobile stasjonen 222 motta BSA-informasjon fra BSA-tjeneren 0 med mer kompakthet og nøyaktighet der hvor den mobile stasjonen 222 trolig befinner seg på kort sikt, men også ha almanakkinformasjon for et større område. For eksempel kan den mobile stasjonen 222 i sin forespørsel til BSA-tjeneren

17 spesifisere den mest tettpakkede almanakken nærmest sin egen estimerte posisjon, og kan også spesifisere grovere almanakkinformasjon ved lengre avstander. Valget av sendere som skal innlemmes i BSA-delmengden som sendes til den mobile stasjonen 222 kan også avhenge, i det minste delvis, av hvor ofte sendernes signaler detekteres av en gitt mobil enhet, eller hvor ofte de rapporteres av alle mobile enheter. [0048] Fortsatt med henvisning til figurene 2 og 3 kan den mobile stasjonen 222 spesifisere i sin forespørsel til BSA-tjeneren 0 en almanakk som inkluderer alle aksesspunkter for en gitt bærer, for eksempel. I et annet aspekt kan den mobile stasjonen 222 spesifisere aksesspunkter med bruk av en rekke forskjellige metoder, inkludert, for eksempel, aksesspunkter ved eventuelle flyplaser innenfor et spesifisert område, eller i rimelig nærhet til en flyplass nærmest den aktuelle posisjonen til den mobile stasjonen, eller aksesspunkter langs en gitt bilvei eller gruppe av bilveier. Disse er eksempler på hvordan en mobil stasjon kan spesifisere for en almanakktjener hvilken informasjon som skal innlemmes i almanakken som skal leveres til den mobile stasjonen. Rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er naturligvis ikke begrenset til disse spesifikke eksemplene. [0049] I et ytterligere aspekt kan den mobile stasjonen 222 motta en BSA-delmengde fra BSA-tjeneren 0 med informasjon vedrørende trådløse aksesspunkter og/eller basestasjonsendere innenfor områder rundt et antall flyplasser som kan representere sannsynlige destinasjoner for en bruker av den mobile stasjonen. For eksempel kan BSA-tjeneren 0 bli forsynt med informasjon som beskriver et antall sannsynlige destinasjonsflyplasser gitt en avgangsflyplass. I et aspekt kan de sannsynlige destinasjonsflyplassene bestemmes ved å analysere hvilke luftplasser som kan nås i én enkelt flytur fra avgangsflyplassen, selv om rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet ikke er begrenset i denne henseende. BSA-tjeneren 0 kan motta en nylig posisjon fra den mobile stasjonen 222 og kan bestemme avgangsflyplassen fra informasjonen om den nylige posisjonen. På denne måten kan den mobile stasjonen 222 forsynes med BSA-informasjon for et antall sannsynlige destinasjoner før avreise med et fly til en destinasjon. Denne flyplassalmanakkinformasjonen kan gjøre det lettere for den mobile stasjonen 222 å finne ut hvor den befinner seg ved oppstart ved en gitt destinasjonsflyplass. Fra flyplassalmanakkinformasjonen kan den mobile stasjonen 222 forbedre sine søkemetoder for andre sendertyper, spesielt asynkrone nettverk, som kan være vanskelige å lokalisere. Dette eksempelet på teknikk kan bidra til effektsparing og kan redusere søketid. [000] I et ytterligere aspekt kan den mobile stasjonen motta en BSA-delmengde basert på veien og/eller retningen den beveger seg. Ved anvendelse av en veidatabase kan BSA-tjeneren tilveiebringe en almanakk over sendere som den mobile stasjonen trolig vil møte under en gitt reise.

18 17 3 [001] Med henvisning til figur 3 kan BSA 0, som, som nevnt tidligere, kan representere en delmengde av BSA-informasjon som forsynes til en mobil stasjon basert i det minste delvis på en forespørsel fra den mobile stasjonen, bli komprimert ved anvendelse av en hvilken som helst av et stort mangfold av datakomprimeringsteknikker kjent for fagmannen. Hele BSA-informasjonsfilen kan bli komprimerte, i ett aspekt, eller bare en del av BSA-filen kan bli komprimert, i et annet aspekt. Teknikkene beskrevet over for å organisere en BSA på en effektiv måte kombinert med tradisjonelle komprimeringsteknikker kan muliggjøre sterkt forbedret effektivitet uten å kreve utilbørlig komplisert kodings- og dekodingslogikk. [002] I et ytterligere aspekt kan BSA 0 bli kryptert ved anvendelse av en krypteringsnøkkel for BA 0 for å generere en kryptert basestasjonsalmanakk for å sikre at informasjon som etterspørres av en mobil stasjon, så som den mobile stasjonen 222, ikke er sårbar overfor alminnelig innsyn. BSA 0 kan videre bli kapslet inn, slik at bare en delmengde av funksjonelle enheter, så som lavere-nivå posisjoneringsprosesser og/eller en kommunikasjonsdel av en integrert kretsbrikke i den mobile stasjonen 222 vil ha tilgang til det som kan anses som følsom informasjon. I ett aspekt kan en krypteringsnøkkel for BSA 0 lagres i et lokalt minne i den mobile stasjonen 222 for å muliggjøre dekryptering av den krypterte BSA-informasjonen. De lavere-nivå posisjoneringsprosessene og/eller kommunikasjonsdelen av den integrerte kretsbrikken i den mobile stasjonen 222 kan dekryptere den krypterte basestasjonsalmanakken ved hjelp av den tilhørende krypteringsnøkkelen. [003] I eksemplene som beskrives her angis en mobil stasjon, så som den mobile stasjonen 222, å spørre etter BSA-informasjon fra en BSA-tjener, så som tjeneren 0. Som reaksjon på mottak av forespørselen fra den mobile stasjonen 222 strukturerer BSA-tjeneren 0 den aktuelle informasjonen og leverer den til den mobile stasjonen. Imidlertid er en rekke variasjoner av disse eksemplene mulig, i at forskjellige teknikker kan anvendes for å kommunisere BSA-informasjon til den mobile stasjonen 222. I noen tilfeller kan hvilken teknikk som anvendes avhenge i det minste delvis av typen luftgrensesnitt. I noen luftgrensesnitt kan avsenderentiteten også være i stand til å lagre og videresende sin egen BSA-informasjon eller den til sine naboer. For eksempel, med henvisning til figur 1, kan basestasjonen 132 lagre BSA-informasjon, og kan videresende i hvert fall en del av denne BSA-informasjonen til den mobile stasjonen 0 ved mottak av en forespørsel fra den mobile stasjonen 0. Basestasjonen 132 kan komprimere og/eller kryptere informasjonen i henhold til eksemplene angitt over. I et annet aspekt kan basestasjon 132 autentisere den mobile stasjonen 0 før den imøtekommer den mobile stasjonens forespørsel om BSA-informasjon. [004] I tillegg, i ett aspekt, kan basestasjonen 132 periodisk kringkaste BSAinformasjon til alle mobile stasjoner som er innen rekkevidde og som er i stand og har tillatelse til å kommunisere med basestasjonen 132. Slik utsending kan bli gjort med

19 18 3 eller uten påvirkning fra en mobil stasjon eller fra en annen nettverksentitet. I et annet aspekt kan den mobile stasjonen 0 bli gitt en URL (Uniform Resource Locator) som peker til et nettsted hvor den mobile stasjonen 0 kan hente BSA-informasjon. I eksempelet i figur 1 kan nettverksentiteten omfatte BSA-tjeneren 180. Imidlertid, som angitt i figur 2, kan en mobil stasjon også innhente databaseinformasjon fra en uavhengig BSA-leverandør 260, som et annet eksempel. I et aspekt kan en mobil stasjon, så som den mobile stasjonen 224, abonnere på en tjeneste fra den uavhengige BSA-leverandøren 260, som leverer BSA-oppdateringer ved behov. Alternativt, i et annet aspekt, kan den uavhengige BSA-leverandøren 260 gi oppdateringene periodisk, eller når et behov oppstår for eksempel som følge av systemomkonfigurering. [00] Som angitt tidligere kan BSA-tjeneren 0 motta BSA-informasjon fra en tredjepart, i ett aspekt. I et annet aspekt kan BSA-tjeneren 0 eller en hvilken som helst annen nettverksentitet som lagrer BSA-informasjon, så som én eller flere basestasjoner eller ett eller flere aksesspunkter, motta BSA-informasjon innsamlet fra én eller flere mobile stasjoner. Informasjonen innsamlet fra de mobile stasjonene kan omfatte informasjon innhentet under posisjonsestimeringsoperasjoner, for eksempel. I et annet aspekt kan noen mobile stasjoner lagre en database over sendere fra hvilke de har mottatt signaler. Databasen kan omfatte, i ett aspekt, bestemte attributter vedrørende disse senderne, som for eksempel posisjonsinformasjon, frekvens etc. Denne informasjonen kan ha blitt forsynt til de mobile stasjonene av det trådløse nettverket, eller informasjonen kan ha blitt avledet av de mobile stasjonene selv. Uavhengig av kilden kan den innhentede informasjonen være ønskelig for utvikling og vedlikehold av en BSA som kan bli anvendt av hvilke som helst av eller alle de mobile stasjonene i et gitt område. [006] I et ytterligere aspekt kan en mobil stasjon forventes å rapportere en spesifisert mengde informasjon til en basestasjonsalmanakk-tjener, for eksempel, i bytte mot mer komplett BSA-informasjon. Informasjonen som innhentes og rapporteres av den mobile stasjonen kan omfatte en serie av posisjoner sammen med respektive posisjonsusikkerheter, og kan videre omfatte oppdagede attributter ved sendere den mobile stasjonen observerte fra disse posisjonene. Attributtene kan inkludere senderidentifikasjonsinformasjon, for eksempel, samt signalfrekvens, relativ og/eller absolutt signalstyrke, fargekoding, tidsluketiming og/eller hvilken som helst annen relevant informasjon som kan hjelpe BSA-tjeneren med å kartlegge dekningsområdet til de enkelte sendere. Attributtene kan videre inkludere kodefase for enkeltsendere, og/eller tidsrelasjoner mellom en standard tidskilde (så som SPS-tid) og rammestrukturen til ett eller flere mottatte signaler. [007] Figur 4 er et flytdiagram av et eksempel på en fremgangsmåte for å motta en hierarkisk basestasjonsalmanakk ved en mobil stasjon. I trinn 4 mottas ett eller flere signaler representative for en hierarkisk basestasjonsalmanakk ved en mobil stasjon fra

20 19 3 en basestasjonsalmanakk-tjener over et trådløst kommunikasjonsnettverk. Den hierarkiske basestasjonsalmanakken omfatter et flertall nivåer anordnet på en hierarkisk måte, innbefattende et headernivå og et sektornivå, hvor headernivået omfatter informasjon felles for et flertall sektorer listet i sektornivået. I trinn 4 lagres den hierarkiske basestasjonsalmanakken i et minne i den mobile stasjonen. I trinn 4 kan en posisjon til den mobile stasjonen estimeres basert, i det minste delvis, på informasjon fra den hierarkiske basestasjonsalmanakken. I et aspekt kan den mobile stasjonen estimere sin posisjon basert i det minste delvis på informasjon fra den hierarkiske basestasjonsalmanakken. Eksempler i samsvar med oppfinnelsen som kreves beskyttet kan inkludere alle, færre enn, eller flere enn trinnene 4-4. Videre er rekkefølgen til trinnene 4-4 kun et eksempel, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i denne henseende. [008] Figur er et flytdiagram av et eksempel på en fremgangsmåte for å sende en forespørsel om basestasjonsalmanakk-informasjon fra en mobil stasjon til en basestasjonsalmanakk-tjener. I trinn lagres en URL (Uniform Resource Locator) fra en basestasjonsalmanakk-tjener i et minne i en mobil stasjon. I trinn kan en forespørsel om BSA-informasjon bli sendt av den mobile stasjonen til basestasjonsalmanakk-tjeneren over et trådløst kommunikasjonsnettverk ved anvendelse av den lagrede URL'en. Forespørselen fra den mobile stasjonen kan omfatte én eller flere parametere spesifisert av den mobile stasjonen knyttet til innholdet i den etterspurte BSA-informasjonen. I trinn mottas den etterspurte BSA-informasjonen ved den mobile stasjonen fra basestasjonsalmanakk-tjeneren over det trådløse kommunikasjonsnettverket. Eksempler i samsvar med oppfinnelsen som kreves beskyttet kan inkludere alle, færre enn, eller flere enn trinnene -. Videre er rekkefølgen til trinnene - kun et eksempel, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i denne henseende. [009] I et annet aspekt kan det å estimere posisjonen til den mobile stasjonen inkludere å avgjøre om det skal søkes etter en bestemt signalbase basert i det minste delvis på informasjon fra den hierarkiske basestasjonsalmanakken. I et ytterligere aspekt kan det å estimere posisjonen til den mobile stasjonen omfatte å bestemme et tidsvindu og/eller et frekvensvindu i hvilket det skal søkes etter signaler fra én eller flere basestasjoner basert, i det minste delvis, på informasjon fra den hierarkiske basestasjonsalmanakken. I et ytterligere aspekt kan det å estimere posisjonen til den mobile stasjonen inkludere å beregne en avstand fra en hypotetisk posisjon til en mobil stasjon til en basestasjonsposisjon inneholdt i den hierarkiske basestasjonsalmanakken. Disse er naturligvis kun eksempler på hvordan informasjon fra den hierarkiske basestasjonsalmanakken kan anvendes ved estimering av en posisjon til en mobil stasjon, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i denne henseende.

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04K 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2218496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01F 3/04 (06.01) B01F 1/00 (06.01) G01N 2/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2271162 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 60/04 (09.01) H04W 48/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 196721 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.06 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22127 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04J 3/02 (06.01) H04L /14 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2413213 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 19/418 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6B 9/02 (06.01) B6B 2/14 (06.01) B6B 1/16 (06.01) B6B 1/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.11.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer