(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/00 (06.01) G01S /02 (.01) H04W 4/02 (09.01) H04W 24/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.0.18 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , US, 71 P , US, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver QUALCOMM Incorporated, 77 Morehouse Drive, San Diego, CA , US-USA (72) Oppfinner Moeglein, Mark Leo, c/o QUALCOMM Incorporated77 Morehouse Drive, San Diego, CA , US-USA Burroughs, Kirk Allan, c/o QUALCOMM Incorporated77 Morehouse Drive, San Diego, CA , US-USA (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 70 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Tilveiebringelse av basestasjonsalmanakk til en mobil stasjon (6) Anførte publikasjoner US-A US-A US-A US-B

2 1 Beskrivelse KRYSSREFERANSE TIL BESLEKTEDE SØKNADER BAKGRUNN Område: [0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører tilveiebringelse av en basestasjonsalmanakk for ett eller flere trådløse nettverk til en mobil stasjon. 3 Informasjon: [0002] Posisjonen til en mobil stasjon, som for eksempel en mobiltelefon, kan estimeres basert på informasjon samlet inn fra forskjellige systemer. Ett slikt system kan omfatte Det globale posisjoneringssystem (GPS), som er ett eksempel på et satellittposisjoneringssystem (SPS). SPS-systemer, som GPS, kan omfatte et antall romfartøyer (SV) i bane rundt jorden. Et annet eksempel på et system som kan gi et utgangspunkt for å estimere posisjonen til en mobil stasjon er et cellulært kommunikasjonssystem omfattende et antall bakkebaserte basestasjoner for å støtte kommunikasjon for et antall mobile stasjoner. [0003] Et posisjonsestimat, som også omtales som en "posisjonsfiks", for en mobil stasjon kan frembringes basert i det minste delvis på avstander eller strekninger (ranges) fra den mobile stasjonen til én eller flere sendere, og også basert i det minste delvis på posisjonen til den ene eller de flere senderne. Slike sendere kan omfatte romfartøyer for et SPS-system og/eller bakkebaserte basestasjoner for et cellulært kommunikasjonssystem, for eksempel. Avstander til senderne kan estimeres basert på signaler utsendt av senderne og mottatt ved den mobile stasjonenen. Posisjonen til senderne kan fastslås, i hvert fall i noen tilfeller, basert på sendernes identiteter og sendernes identiteter kan fastslås fra signaler mottatt fra senderne. [0004] En almanakk kan bli opprettholdt for systemer som anvendes for posisjonsestimering. Almanakken kan inneholde forskjellige typer informasjon, herunder for eksempel informasjon som kan bli anvendt under posisjonsestimeringsoperasjoner. Slik informasjon kan inkludere identitetene og beliggenhetene til de forskjellige senderne i systemet, for eksempel. [000] Det henvises til dokumentet US (A1), som beskriver en database som tilveiebringer basestasjonsalmanakk-informasjon vedrørende flere enn én nettverkskommunikasjonsmodus. En trådløs anordning får tilgang til denne databasen gjennom en sentralisert tjener eller et nettverk, eller via basestasjonen, basestasjonskontrolleren eller liknende med hvilken den på det aktuelle tidspunkt kommuniserer.

3 2 3 [0006] Videre henvises til dokumentet US (A1), som beskriver en fremgangsmåte for propagering av efemeridedata for en satellitt i jordbane. Fremgangsmåten inkluderer de trinn å motta baneposisjonsdata for en første tidsperiode av en satellitts jordbane, propagere baneposisjonsdata for satellittens jordbane under en andre tidsperiode forløpende etter den første tidsperioden, tilpasse en keplerst efemeridemodell til de propagerte baneposisjonsdataene for å estimere modellkoeffisienter, og sende de estimerte modellkoeffisientene til mottakere for bestemmelse av mottakerposisjon på et tidspunkt under den andre tidsperioden. [0007] Det henvises også til dokumentet US (B1) vedrørende en hierarkisk datakomprimeringsmetode, med en kompakt form for sekvenser av etterfølgende tupler (og andre teknikker) for å spare plass. En fremgangsmåte for effektivt å prosessere en delmengde av journalfelter er beskrevet. En fleksibel fremgangsmåte for å utforme datahierarkiet (treet) er beskrevet. [0008] Endelig henvises også til dokumentet US (A), som beskriver en fremgangsmåte og et apparat for effektivt å sendee posisjonsassistanseinformasjon til en mobil kommunikasjonsanordning over en styrekanal. En posisjonslokaliseringstjener tilveiebringer en differanse mellom satellittposisjoner som er beregnet ved anvendelse av almanakkdata og så efemeridedata. Ved å sende bare differansen mellom posisjonene og klokkekorreksjoner beregnet ved anvendelse av de to forskjellige datatypene reduseres den totale mengden informasjon som må sendes til en mobil kommunikasjonsanordning betydelig. OPPSUMMERING [0009] Ifølge foreliggende oppfinnelse tilveiebringes en fremgangsmåte som angitt i krav 1 og et apparat som angitt i krav 13. Utførelsesformer av oppfinnelsen kreves beskyttet i de uselvstendige kravene. [00] I et aspekt kan en hierarkisk basestasjonsalmanakk mottas ved en mobil stasjon fra en basestasjonsalmanakk-tjener over et trådløst kommunikasjonsnettverk. I et annet aspekt kan den hierarkiske basestasjonsalmanakken omfatte et flertall nivåer anordnet på en hierarkisk måte, innbefattende et header- og et sektornivå, hvor headernivået omfatter informasjon felles for et flertall sektorer listet på sektornivået. I et ytterligere aspekt kan den hierarkiske basestasjonsalmanakken lagres i et minne i den mobile stasjonen, og en posisjon til den mobile stasjonen kan estimeres basert, i det minste delvis, på informasjon fra den hierarkiske basestasjonsalmanakken. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0011] Ikke-begrensende og ikke-uttømmende eksempler vil bli beskrevet med støtte i de følgende figurene, hvor like henvisningstall henviser til like deler i de forskjellige figurene.

4 3 3 Figur 1 er et skjematisk blokkdiagram av et eksempel på et satellittposisjoneringssystem (SPS) og et eksempel på et cellulært nettverk. Figur 2 er en illustrasjon som viser et eksempel på en basestasjonsalmanakktjener i kommunikasjon med et antall mobile stasjoner over ett eller flere trådløse kommunikasjonsnettverk. Figur 3 er et skjematisk diagram som illustrerer et eksempel på en hierarkisk organisering for en basestasjonsalmanakk. Figur 4 er et flytdiagram av et eksempel på en prosess for å motta en hierarkisk basestasjonsalmanakk ved en mobil stasjon. Figur er et flytdiagram av et eksempel på en prosess for å sende en forespørsel om basestasjonsalmanakk-informasjon fra en mobil stasjon til en basestasjonsalmanakk-tjener. Figur 6 er et skjematisk blokkdiagram som viser et eksempel på en mobil stasjon. Figur 7 er et skjematisk blokkdiagram av et eksempel på en databehandlingsplattform. DETALJERT BESKRIVELSE [0012] Som angitt over kan informasjon i en almanakk bli anvendt for å utføre, i det minste delvis, posisjonsestimeringsoperasjoner for mobile stasjoner. Et posisjonsestimat for en mobil stasjon kan frembringes basert i det minste delvis på avstander eller strekninger fra den mobile stasjonen til én eller flere sendere, så som romfartøyer (SV) og/eller basestasjoner på bakken, for eksempel, og også basert i det minste delvis på posisjonene til den ene eller de flere senderne. Avstanden til senderne kan estimeres basert på signaler utsendt av senderne og mottatt ved den mobile stasjonen. Posisjonene til senderne kan fastslås, i hvert fall i noen tilfeller, basert på sendernes identiteter og sendernes identiteter kan fastslås fra signaler mottatt fra senderne. Som også nevnt tidligere kan en almanakk inneholde forskjellige typer informasjon, herunder for eksempel identitetene og beliggenheten til de forskjellige senderne. [0013] Informasjon vedrørende forskjellige bakkebaserte sendere i et trådløst kommunikasjonssystem kan lagres i det som kan omtales som en basestasjonsalmanakk (BSA). Betegnelsen "basestasjonsalmanakk" er her ment å inkludere et hvilket som helst ordnet sett av informasjon vedrørende et flertall sendere i et trådløst kommunikasjonsnettverk. En basestasjonsalmanakk kan lagres i et minne i en databehandlingsplattform, så som en BSA-tjener, for eksempel, eller i et minne i en mobil stasjon, som et annet eksempel. I et annet aspekt kan basestasjonsalmanakken bli sendt fra en BSAtjener til én eller flere mobile stasjoner. I et ytterligere aspekt kan en delmengde av en BSA lagret ved en BSA-tjener bli sendt til én eller flere mobile stasjoner.

5 4 3 [0014] I ett aspekt kan en mobil stasjon bruke den mottatte BSA-informasjonen til å utføre posisjonsestimeringsoperasjoner, for eksempel gjennom trilaterasjon ved anvendelse av informasjon og målinger fra et antall sendere. Den mobile stasjonen kan også anvende den mottatte BSA-informasjonen, i et annet aspekt, til å snevre inn et kodefasesøksvindu for å innhente signaler utsendt av et SPS for å utføre posisjonsestimeringsoperasjoner med bruk, i det minste delvis, av målinger fra signaler mottatt fra ett eller flere romfartøyer (SV). For å snevre inn et søksvindu kan en mobil stasjon for eksempel bruke informasjon fra en basestasjonsalmanakk til å knytte en identifisering av en sektor som på det aktuelle tidspunkt betjener den mobile stasjonen til en oppføring i en basestasjonsalmanakk. Oppføringen kan gi en beliggenhet av senderen for den betjenende sektoren, fra hvilken en tilnærmet posisjon (innenfor noen kilometer, for eksempel) til den mobile stasjonen kan oppnås. [00] Mobile stasjoner kan ha begrenset informasjonslagringskapasitet, som følge i det minste delvis av størrelses- og kostnadshensyn. Mye informasjon inneholdt i en basestasjonsalmanakk er typisk gjentagende som følge av at tilsvarende parametere lagres for de fleste eller alle sektorene for de fleste eller alle senderne i et trådløst kommunikasjonssystem, så som et cellulært system. Informasjonen vedrørende de forskjellige senderne kan lagres som en flat liste, hvor spesifisert informasjon for enkeltsendere lagres i separate oppføringer for hver enkelt sektor for hver enkelt sender, for eksempel. På grunn av senderinformasjonens gjentagende karakter, og på grunn av en mobil stasjons begrensede kapasitet til å lagre slik informasjon, kan det derfor være fordelaktig å lagre senderinformasjon mer effektivt i en basestasjonsalmanakk ved å redusere unødvendig duplisering av informasjon. [0016] I ett aspekt kan informasjon for en basestasjonsalmanakk lagres ved anvendelse av en hierarkisk organisering. Den hierarkiske organiseringen kan omfatte et antall nivåer. I ett eksempel kan et øverste nivå omfatte en header og det laveste nivået kan omfatte et sektoridentifiserings-(sektor_id)-nivå. Heller enn å gjenta informasjon som kan være felles for alle eller nesten alle sektorer, kan den felles informasjonen bli lagret i headeren. På denne måten kan én enkelt instans av den felles informasjonen lagres i headeren, og denne informasjonen trenger ikke gjentas i alle sektoroppføringene. I ett aspekt vil det forstås at informasjonen lagret i headeren er gjeldende for alle oppføringer på sektornivået hvis ingen unntak er angitt i enkeltoppføringer på sektornivået. Generelt kan hvilken som helst informasjon som ellers ville bli gjentatt i et betydelig antall oppføringer i en tradisjonell basestasjonsalmanakk lagres i én enkelt oppføring på et øvre nivå i en hierarkisk basestasjonsalmanakk, og med det i stor grad redusere mengden av gjentagelse som ellers ville være nødvendig i tradisjonelle basestasjonsalmanakker. [0017] Kun som ett eksempel kan de fleste eller alle sektorene i et cellulært kommunikasjonssystem sende ved et tilsvarende sett av frekvenser. Heller enn å gjenta

6 3 listen av frekvenser i alle sektoroppføringer, kan listen over frekvenser lagres i headeren heller enn i de enkelte sektoroppføringer. I et annet aspekt, dersom noen av sektorene i det cellulære kommunikasjonssystemet anvender frekvenser som ikke samsvarer med listen lagret i headeren, kan oppføringer for disse enkeltsektorene lagre informasjon som kan erstatte eller tilsidesette informasjonen lagret i headeren for disse sektorene. På denne måten kan gjentagelser av mye av informasjonen som forefinnes i en basestasjonsalmanakk unngås, og informasjonen vedrørende basestasjoner kan lagres med bruk av mindre minne. Fordeler med en slik organisering kan inkludere, men er ikke begrenset til redusert størrelse for basestasjonsalmanakken og/eller en økning i kapasiteten til å lagre BSA-informasjon i en mobil stasjon for bruk ved posisjonsestimeringsoperasjoner. [0018] Figur 1 er et skjematisk blokkdiagram av et SPS-system 1 og et cellulært nettverk 1 i kommunikasjon med en mobil stasjon 0. Det cellulære nettverket 1, i dette eksempelet, kan muliggjøre talekommunikasjon for et antall mobile stasjoner innbefattende en mobil stasjon 0, for eksempel, og kan videre støtte posisjonsestimering for de mobile stasjonene i tillegg til å muliggjøre talekommunikasjon. Det cellulære nettverket 1 kan omfatte en hvilken som helst av en rekke typer cellulære nettverk, på hvilke flere eksempler vil bli beskrevet nedenfor. Det cellulære nettverket 1 i dette eksempelet omfatter basestasjoner 132, 134 og 136 som muliggjør kommunikasjon for et antall trådløse terminaler, som for eksempel den mobile stasjonen 0. For enkelhets skyld er bare noen få basestasjoner 132, 134 og 136 og én mobil stasjon 0 vist i figur 1. Selvfølgelig kan andre eksempler inkludere ytterligere antall basestasjoner, og utformingen av basestasjonene vist i figur 1 er kun et eksempel. Videre er det cellulære nettverket 1 kun et eksempel på et trådløst kommunikasjonssystem, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i denne henseende. [0019] Betegnelsen "basestasjon" er her ment å inkludere en hvilken som helst trådløs kommunikasjonsstasjon og/eller -anordning som typisk er installert på et fast sted på bakken og anvendes for å tilrettelegge for kommunikasjon i et trådløst kommunikasjonssystem, for eksempel et cellulært nettverk, selv om rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet ikke er begrenset i denne henseende. I et annet aspekt kan basestasjoner være innlemmet i hvilke som helst av en rekke forskjellige typer elektroniske anordninger. I et aspekt kan en basestasjon omfatte et aksesspunkt i et trådløst lokalt nettverk (WLAN), for eksempel. Et slikt WLAN kan i et aspekt omfatte et IEEE x-nettverk, selv om rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet ikke er begrenset i denne henseende. [00] Med en "mobil stasjon" (MS) menes her til en anordning som fra tid til annen kan ha en posisjon som endrer seg. Endringene i posisjon kan omfatte endringer i retning, avstand, orientering etc., som noen få eksempler. I konkrete eksempler kan en

7 6 3 mobil stasjon omfatte en mobiltelefon, en trådløs kommunikasjonsanordning, brukerutstyr, en bærbar datamaskin, en annen personlig kommunikasjonssystem- (PCS)-anordning, en personlig digital assistent (PDA), en personlig lydanordning (PAD), en bærbar navigasjonsanordning og/eller andre bærbare kommunikasjonsanordninger. En mobil stasjon kan også omfatte en prosessor- og/eller databehandlingsplattform tilpasset for å utføre funksjoner styrt av maskinlesbare instruksjoner. [0021] I et aspekt kan SPS 1 omfatte et antall romfartøyer, for eksempel romfartøyer 112, 114 og 116. Som et eksempel kan SPS 1 omfatte ett eller flere satellittposisjoneringssystemer, så som GPS, GLONASS og Galileo, selv om rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet ikke er begrenset i denne henseende. I ett eller flere aspekter kan den mobile stasjonen 0 motta signaler fra romfartøyene 112, 114 og 116, og kan kommunisere med én eller flere av basestasjonene 132, 134 og 136. For eksempel kan den mobile stasjonen 0 innhente én eller flere målinger fra ett eller flere signaler mottatt fra ett eller flere av romfartøyene og/eller én eller flere av basestasjonene. Imidlertid kan under noen omstendigheter tidsstyringssignaler fra et SPS-system være utilgjengelig. Under slike omstendigheter kan den mobile stasjonen 0 samle inn forplantningsforsinkelsesinformasjon gjennom kommunikasjon med én eller flere av basestasjonene 132, 134 og/eller 136. Den mobile stasjonen 0 kan beregne en posisjon for den mobile stasjonen basert, i det minste delvis, på tidskalibreringsparametere mottatt gjennom kommunikasjon med én eller flere av basestasjonene 132, 134 og/eller 136, og videre basert, i det minste delvis, på kjente posisjoner til basestasjonene. Den mobile stasjonen kan også gjøre bruk av en estimert forplantningsforsinkelse for signaler mottatt fra en basestasjonkilde, en satellittkilde eller begge deler. [0022] I et annet aspekt kan posisjonsbestemmelsesberegninger bli utført av en nettverksentitet som for eksempel en posisjonstjener 170 vist i figur 1, heller enn ved den mobile stasjonen 0. En slik beregning kan baseres, i det minste delvis, på informasjon samlet inn av den mobile stasjonen 0 fra én eller flere av basestasjonene 132, 134 og/eller 136. I et ytterligere aspekt kan posisjonstjeneren 170 sende den beregnede posisjonen til den mobile stasjonen 0. [0023] Et mobilt svitsjesenter (MSC - Mobile Switching Center) 140 i dette eksempelet kan være koblet til basestasjonene 132, 134 og 136, og kan videre være koblet til andre systemer og nettverk, så som et PSTN-(Public Switched Telephone Network)-nettverk, en PDSN-(Packet Data Serving Node)-node 160 og liknende. MSC 140 i dette eksempelet sørger for samordning og styring for basestasjonene koblet til den og styrer videre rutingen av data til/fra de mobile stasjonene som betjenes av disse basestasjonene. I eksempelet vist i figur 1 kan PDSN 160 koble MSC 140 til posisjonstjeneren 170 og til en BSA-tjener 180. Posisjonstjeneren 170 kan samle inn og formatere posisjonsdata, kan gi bistand til mobile stasjoner for posisjonsestimering

8 7 3 og/eller kan utføre beregninger for å frembringe posisjonsestimater for de mobile stasjonene. BSA-tjener 180 forvalter en BSA-database 18, som i dette eksempelet lagrer en hierarkisk basestasjonsalmanakk for det cellulære nettverket 1. [0024] I ett aspekt kan basestasjon-tjeneren 180 forsyne BSA-informasjon til den mobile stasjonen 0. Informasjon som skal innlemmes i BSA'en som forsynes til den mobile stasjonen 0 kan være en delmengde av BSA-databasen 18 valgt i det minste delvis basert på hvilke som helst av et antall parametere spesifisert av den mobile stasjonen. Slike parametere kan inkludere ett eller flere nettverk eller delnettverk spesifisert av den mobile stasjonen 0, mengden data den mobile stasjonen 0 forteller nettverket at den kan lagre, det spesifikke innholdet i dataene og/eller dataenes granularitet, bare for å nevne noen få eksempler på parametere som kan spesifiseres av den mobile stasjonen. Slike parametere kan omtales som basestasjonsalmanakkspesifikasjonsparametere. Det må forstås at en nettverks-id kan være beskrivende for en hvilken som helst ID-parameter i hierarkiet, med unntak av sektor-/celleidentifikatoren på laveste nivå. Som andre eksempler på en spesifikasjonsparameter som kan spesifiseres av den mobile stasjonen, kan forespørselen fra den mobile stasjonen 0 baseres i det minste delvis på en gitt tjenesteleverandør, en gitt nettverksidentifikator, en mobil anordnings funksjonalitet og/eller en bestemt frekvens- eller båndklasse. [00] Som atter andre eksempler kan den mobile stasjonen 0 spørre etter én eller flere forskjellige nettverkstyper, med forskjellige nivåer av etterspurt granularitet og regionstørrelse. I et annet aspekt kan mengden informasjon som overføres til den mobile stasjonen bestemmes av nettverks-id, tilgjengelig plass eller geografiske begrensninger. I et aspekt kan de geografiske begrensningene omfatte, bare for å nevne noen få eksempler, alle sendere innenfor en bestemt radius eller innenfor en geografisk region, eller alle sendere hvis dekningsområder skjærer en bestemt radius fra en best kjent posisjon for den mobile stasjonen, eller alle regioner hvis dekningsområder overlapper med en radius rundt regionen der den mobile enheten er estimert å befinne seg. Imidlertid er disse bare eksempler på hvordan en mobil stasjon kan spesifisere informasjon som skal innlemmes i BSA-informasjon som skal forsynes til den mobile stasjonen, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i disse henseender. [0026] I sin natur kan en basestasjonsalmanakk, så som BSA 18, inneholde informasjon som ikke endrer seg ofte. I ett aspekt kan imidlertid det cellulære nettverket 1 i dette eksempelet varsle den mobile stasjonen 0 om at oppdatert BSA-informasjon er tilgjengelig dersom det cellulære nettverket 1 modifiseres på en måte som krever varsling av den mobile stasjonen. Den mobile stasjonen 0 kan be om oppdatert BSA-informasjon i det minste delvis som reaksjon på mottak av en slik varsling fra BSA-tjener 0.

9 8 3 [0027] I et annet aspekt kan BSA-informasjon som skal leveres til den mobile stasjonen 0 formateres til å gi forholdsvis bred områdedekning og forholdsvis udetaljert informasjon. Alternativt kan BSA-informasjonen formateres til å gi mer detaljert dekningsområdeinformasjon, dersom slik informasjon er tilgjengelig. På denne måten kan den mobile stasjonen 0 spesifisere en bestemt granularitet eller kan spesifisere en "beste tilgjengelig" granularitet i sin forespørsel til BSA-tjeneren 180. I et annet aspekt kan den mobile stasjonen 0 også be om BSA-informasjon som anses å være meget pålitelig, eller den mobile stasjonen kan be om all informasjon tilgjengelig, muligens med pålitelighetsinformasjon innlemmet. Eksempler på typer informasjon som kan anses som meget pålitelig kan inkludere informasjon gitt av en eier av en sender hvor informasjonen antas å være nøyaktig. Andre eksempler på typer kan inkludere informasjon som representerer mengden data anvendt for å bestemme senderinformasjonen eller et konfidensestimat. Andre eksempler på typer kan inkludere en parameter for å angi nivået av kompletthet av almanakkinformasjonen og/eller hvor gammel den er. Selvfølgelig er disse kun eksempler på informasjon som kan anses som meget pålitelig eller bidrar til forståelse av almanakkinformasjonens pålitelighet, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i denne henseende. Rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er heller ikke begrenset til eksemplene over på hvordan en mobil stasjon kan spesifisere BSA-informasjon som skal leveres til den mobile stasjonen. [0028] Figur 2 er en illustrasjon som viser et eksempel på en basestasjonsalmanakktjener 0 i kommunikasjon med et antall mobile stasjoner 222 og 224 over ett eller flere trådløse kommunikasjonsnettverk 232 og 234 og over Internett 240. I dette eksempelet representerer den mobile stasjonen 222 en flermodusanordning som kan støtte kommunikasjon med både et pakkesvitsjet trådløst lokalt nettverk (WLAN) 232 og et cellulært nettverk 234. Disse er naturligvis bare eksempler på de typer trådløse kommunikasjonsnettverk en flermodusanordning kan kommunisere med, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i denne henseende. Også i dette eksempelet representerer den mobile stasjonen 224 en enkeltmodusanordning som kan støtte kommunikasjon med det cellulære nettverket 234. Igjen er det cellulære nettverket bare ett eksempel på et trådløst kommunikasjonsnettverk som en mobil stasjon kan etablere kommunikasjon med. [0029] Figur 2 viser videre et antall sendertyper 2 som de mobile stasjonene 222 og 224 kan overvåke. De mobile stasjonene 222 og 224 kan, men trenger ikke være tilsluttet gitte nettverk knyttet til de forskjellige respektive sendertypene for å kunne overvåke signaler som utsendes fra de forskjellige sendertypene. BSA-informasjon som forsynes til de mobile stasjonene kan derfor, men trenger ikke inkludere informasjon knyttet til nettverkene de mobile stasjonene ikke er tilsluttet. Som nevnt tidligere kan mobile stasjoner spesifisere bestemte nettverk og/eller bestemte sendertyper når de

10 9 3 fremsetter forespørseler om BSA-informasjon. I eksempelet i figur 2 kan de mobile stasjonene 222 og 224 spørre etter BSA-informasjon omfattende i hvert fall en delmengde av en BSA-database fra BSA-tjeneren 0. [00] I et annet aspekt kan BSA-tjeneren 0 få en BSA-database fra en ekstern BSAkilde 260. For eksempel kan en leverandør av et cellulært nettverk avtale med en tredjepart å utvikle og forsyne BSA-informasjon til BSA-tjeneren 0. I hvert fall en delmengde av denne informasjonen kan etter hvert bli sendt til mobile stasjoner 222 og/eller 224. I et ytterligere aspekt kan BSA-tjeneren 0 motta BSA-informasjon fra de mobile stasjonene 222 og/eller 224 etter hvert som de mobile stasjonene utvikler denne informasjonen i det minste delvis gjennom overvåkning av signaler utsendt fra én eller flere av senderne 2. I et annet aspekt kan mobile stasjoner 222 og/eller 224 også velge om eksternt frembragt BSA-informasjon skal leveres til den mobile stasjonen som reaksjon på at den mobile stasjonen fremsetter en forespørsel om dette eller om BSA-informasjon opprinnelig utviklet i det minste delvis av de mobile stasjonene skal leveres. I et ytterligere aspekt kan mobile stasjoner 222 og/eller 224 velge en kombinasjon av informasjon fra eksterne og lokale kilder. [0031] Selv om eksempelet i figur 2 viser to mobile stasjoner, kan i praksis en rekke forskjellige typer mobile stasjoner som besitter et bredt spekter av forskjellige funksjonaliteter og/eller lagringskapasiteter bli anvendt for å kommunisere med et stort mangfold av mulige nettverkstyper. Videre kan de mobile stasjonene fremvise et bredt spekter av forskjellige bruksmønstre. Det kan derfor være fordelaktig om BSA-tjeneren 0 tilveiebringer individuelt tilpassede delmengder av BSA-informasjon som den enkelte mobile stasjon kan trenge og/eller spørre etter, og det kan videre være fordelaktig å tilveiebringe slik informasjon formatert på en fleksibel måte i henhold til spesifisert filstørrelse, dekningsområde og/eller sendertype, bare for å nevne noen få eksempler på parametere som kan spesifiseres. I ett aspekt kan disse parametrene bli spesifisert av de mobile stasjonene. [0032] I et aspekt kan en sendertype defineres i henhold til signalfrekvens eller båndklasse. I et annet aspekt kan typen sender defineres i henhold til nettverksleverandør eller -bærer. Disse er naturligvis bare eksempler på hvordan en sendertype kan defineres, og rammen til oppfinnelsen som kreves beskyttet er ikke begrenset i disse henseender. [0033] I et ytterligere aspekt kan dekningsområde defineres av en spesifisert størrelse til en spesifisert geometrisk form, så som en radius rundt den mobile stasjonen, som et kvadratisk eller annet rektangulært gitter, eller som en sekskant, bare for å nevne noen få eksempler på geometriske former. Selvfølgelig kan en hvilken som helst form anvendes, og typen form som velges kan avhenge i det minste delvis av den matematiske kompleksiteten gitt en bestemt form.

11 3 [0034] I et ytterligere aspekt kan grupper av sendere hvis informasjon skal innlemmes i BSA-informasjonen som forsynes til en forespørrende mobil stasjon bli bestemt på et hvilket som helst antall måter. Som ett eksempel, dersom individuelle dekningsområder for alle sendere innenfor en gruppe av sendere skjærer formen, eller er helt omgitt av formen, eller noe midt i mellom (for eksempel at det estimerte senteret til dekningsområdet er innenfor formen), kan den aktuelle gruppen av sendere få sin informasjon innlemmet i BSA-informasjonen som forsynes til den forespørrende mobile stasjonen. Som et annet eksempel, dersom noen av senderne i gruppen har dekningsområder som skjærer formen, eller er helt omgitt av formen, eller noe midt i mellom (for eksempel at det estimerte senteret til dekningsområdet er innenfor formen), kan den aktuelle gruppen av sendere få sin informasjon innlemmet i BSA-informasjonen som forsynes til den forespørrende mobile stasjonen. Som nok et annet eksempel kan bestemmelsen av om informasjon for en gitt gruppe av sendere skal innlemmes i BSA-informasjonen som skal forsynes til en forespørrende mobil stasjon være betinget, basert i det minste delvis på tilgjengelig lagringsplass i den forespørrende mobile stasjonen. For eksempel kan informasjon for enten enkeltsendere eller for grupper av sendere bli innlemmet avhengig av tilgjengelig plass, hvor informasjon legges til inntil en terskelmengde av BSA-informasjon er nådd. Mengden BSA-informasjon kan baseres, for eksempel, på en maksimal størrelse eller på en ønsket størrelse av tilgjengelig lagringsplass i den forespørrende mobile anordningen. [003] Figur 3 er et skjematisk diagram som illustrerer et eksempel en hierarkisk organisering for en basestasjonsalmanakk 0. BSA 0 kan i ett aspekt representere en BSA lagret ved en BSA-tjener, så som BSA-tjenere 180 og/eller 0. I et annet aspekt kan BSA 0 representere BSA-informasjon som skal sendes til en mobil stasjon og lagres i den mobile stasjonen. I beskrivelsen som følger vil eksempler på BSA-kodingsskjemaer bli beskrevet, og også skjemaer for å velge informasjonselementer for BSA'en. Ett eksempel på en type trådløst nettverk omfatter et CDMA- (Code Division Multiple Access)-nettverk. CDMA-nettverk, i likhet med en rekke andre nettverk, omfatter ID-parametere som kan være organisert hierarkisk. Det kan derfor være fordelaktig å overføre en almanakk for et gitt sett av sendere på en hierarkisk måte. I eksempelet vist i figur 3 kan BSA 0 omfatte et flertall hierarkiske nivåer. Nærmere bestemt, i eksempelet vist i figur 3, omfatter BSA 0 et headernivå 3, et systemidentifiserings-(sid)-nivå 3, som kan omfatte én eller flere systemidentifiseringsnivå-oppføringer, et nettverksidentifiserings-(nid)-nivå 3, som kan omfatte én eller flere nettverkidentifiseringsnivå-oppføringer, et celleidentifiseringsnivå 340 og et sektoridentifiseringsnivå. Videre i eksempelet i figur 3 omfatter SID-nivået 3 et par av oppføringer SID 321 og SID 322, NID-nivået 3 omfatter oppføringer NID 331 og NID 332, celleidentifiseringsnivået 340 omfatter celleoppføringer og sektoridentifiseringsnivået omfatter sektor-oppføringer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329669 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 6/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.04.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2481227 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 8/18 (09.01) H04W 8/24 (09.01) H04W 60/00 (09.01) H04W 60/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217389 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/00 (06.01) B07C 3/18 (06.01) G06Q /08 (12.01) G06Q 0/32 (12.01) H04L 29/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2393707 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 (2006.01) B63B 3/44 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) B63B 39/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224173 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24H 3/00 (06.01) F24F 1/00 (11.01) F24F /00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 1/02 (06.01) H01M 8/06 (06.01) F24D

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 219769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06Q /32 (12.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217972 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/12 (2006.01) H04W 8/28 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.07.11 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/04 (06.01) E03C 1/0 (06.01) H01H 2/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 226837 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 39/02 (06.01) B63B 39/00 (06.01) B63J 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.0 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q 0/00 (2006.01) G08G 1/123 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20092789 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.07.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer