Marius Emberland. Retorikk og realiteter: Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marius Emberland. Retorikk og realiteter: Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?"

Transkript

1

2 1 Marius Emberland Retorikk og realiteter: Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?

3 2 Forord Denne boken er ment å være et innlegg i en forhåpentligvis voksende diskusjon om bruken av menneskerettighetene som argument i debatter om viktige samfunnsspørsmål. Jeg ønsker å få frem at den norske menneskerettighetsdebatten er preget av et bestemt syn på menneskerettighetene: Jeg velger å kalle det et kommunitaristisk synspunkt. Dette bestemte perspektivet på innhold og funksjoner for grunnleggende spilleregler i samfunnet har behov for et korrektiv fra et annet ståsted som en godt kan kalle et liberalistisk ståsted. Dette siktemålet med boken har preget både innhold og form. Det er mange ting boken ikke er. Den er ikke et vitenskapelig arbeid, selv om den er skrevet av en som til vanlig har sitt virke ved Universitetet i Oslo. Snarere er den vel en debattbok, som dermed ikke er ment å oppfylle vitenskapens krav til argumentasjon og kildedekning. Boken er ikke et nøytralt innlegg i en debatt om norsk menneskerettighetsretorikk (hvis noe slikt kunne tenkes). Til en viss grad har jeg selv vært deltaker i enkelte av de debattene som nevnes. Boken er ikke upartisk. Den tar stilling og den kritiserer en bestemt bruk av menneskerettighetsbegrepet, og den kritiserer denne bruken ut fra et bestemt grunnlag nemlig menneskerettighetsbegrepet slik det er kommet til uttrykk i rettslig forpliktende tekster som er vedtatt mellom stater på det internasjonale plan. Det er ikke nødvendigvis slik at rettslige realiteter om menneskerettigheter er det samme som objektive sannheter om hva menneskerettigheter er eller bør være. Men det er de rettslige realitetene som er utgangspunktet her. Andre innfallsvinkler til menneskerettighetene og deres innhold kan selvsagt tenkes. Slike innfallsvinkler er ikke tema for denne boken. Boken er heller ikke et uttrykk for synspunkter til den institusjon som jeg sogner til ved Universitetet i Oslo. Utsagnene i boken står for min egen regning. Kanskje viktigst: Boken er ikke ment å være en kritikk av de idealer og saker som ligger bak de tre eksemplene på aktuell menneskerettighetsdebatt som blir gjort rede for nedenfor. Faktisk vil forkjemperne for likestilling av muslimske kvinner finne sterk støtte hos denne forfatteren. Heller har jeg ingen sans for at menn slår eller voldtar kvinner; den slags atferd er forkastelig og straffverdig. Ikke har jeg heller noen illusjoner om at myndighetene i en demokratisk rettsstat skal forholde seg passive i kampen mot terrorisme, og jeg tror at en i en slik kamp må regne med at enkelte menneskerettighetsgarantier må vike for andre behov. Det jeg derimot ikke er

4 3 en tilhenger av, er at menneskerettighetene brukes på en måte som kan virke ensidig og lite reflektert. Denne boken er ment å være en støtte til den liberalistiske menneskerettighetstanken. Kritisk refleksjon er en forutsetning for bærekraftige menneskerettigheter. Jeg håper denne boken kan bidra til slik refleksjon. Synspunktene i boken står for egen regning. Jeg takker for kritiske innspill fra Njål Høstmælingen, Torbjørn Røe Isaksen og Heidi Mork Lomell. Manuskriptet bygger til dels på et lunsjforedrag jeg holdt for Civita våren Takk til Therese Thomassen som har stått for bokens design. En særskilt takk til Dag Ekelberg og Terje Svabø i Civita for tiltro til prosjektet og deretter en god porsjon tålmodighet. Oslo, november 2005 Marius Emberland

5 4 1. Hva er menneskerettigheter? A. Vet vi hva menneskerettigheter er? I et moderne samfunn og i en opplyst samfunnsdebatt spiller enkelte verdier en grunnleggende rolle. De nyter også overlegen respekt, i den forstand at man ikke kan være mot dem uten dermed å stille seg utenfor rammene for vår samfunnsorden. Demokratiet er en slik verdi. Beskyttelsen av menneskerettighetene, som er tema her, har i økende grad fått en slik status i Norge. Ingen er imot menneskerettigheter. Alle er jo for dem. Og de blir påberopt hyppig og stadig oftere av ulike og stadig flere samfunnsaktører. Skal en måle verdiers betydning ut fra hvor ofte de blir omtalt, påberopt og nevnt i media og offentlig debatt, kan en lett få inntrykk av at menneskerettighetstanken nå gjennomsyrer det norske samfunnet. Den uttrykker ikke bare en grunnleggende samfunnsverdi; den er blitt en ideologi for noen og en religion for andre. Dette kan være positivt, og det er tross alt viktig å holde fast på enkelte verdier som grunnleggende i en ellers relativisert verden. Men det hefter også betenkeligheter ved å la enkelte verdier få karakter av overlegne argumenter. En overbevisning om overlegenhet vil lett få tyranniske utslag: Argumenter tuftet på menneskerettslige verdier blir de eneste rette. Dette kan være problematisk i enkelte henseender. Det er ikke alltid gitt at menneskerettighetsargumenter bør stå uimotsagt. Det er også problematisk med en ensidig vektlegging av menneskerettighetsargumenter fordi menneskerettigheter kan være så mangt og bli brukt til så mangt. Det hefter en god del uvitenhet ved bruken av menneskerettighetsbegrepet i norsk samfunnsdebatt. Vet de som påberoper seg dem eller omtaler dem hva menneskerettigheter er? Vet vi hva vi er for, og hva vi aldri er imot? Menneskerettighetsbegrepet er uavklart og flytende. Her er menneskerettighetene i godt selskap med andre begreper som uttrykker sentrale sider ved vårt styresett (som for eksempel demokratiet og rettsstaten og tanker om likhet og rettferdighet). Enkelte hevder, kanskje med rette, at slike sentrale begreper etter sitt innhold og sitt formål er og skal være uavklarte og omdiskuterte. 1 Det er i hvert fall viktig å slå fast, også for denne bokens vedkommende, at ingen har monopol på en bestemt forståelse av menneskerettighetene. Det viser seg også vanskelig i praksis å gi en allmenngyldig definisjon av menneskerettighetene,

6 5 nettopp fordi ulike personer legger ulikt innhold i dem avhengig av personlig erfaring, filosofisk grunnsyn, ideologisk overbevisning eller ren og skjær kunnskap. Men vet vi dette, at menneskerettigheter er og kan gi uttrykk for så mange forskjellige ting og verdier? At de menneskerettigheter som noen er for, vil andre være imot? Og kjenner vi godt nok til at menneskerettighetsretorikken i så stor grad er farget av samfunnsdebattantenes og beslutningstakernes ideologiske grunnsyn og politiske agendaer? B. Tema for boken: Menneskerettighetene som kommunitaristisk prosjekt Denne boken er et bidrag til en diskusjon om slike spørsmål. Nærmere bestemt setter den kritisk søkelys på én bestemt forståelse av menneskerettighetsbegrepet. Dette er den forståelsen som synes å dominere menneskerettighetsdebatten i Norge i dag. Dette synet på menneskerettighetene synes på den ene siden å forutsette at menneskerettigheter er til for de personer som vi mener fortjener dem, og, på den andre siden, at plikten til å respektere menneskerettighetene til disse personene i bunn og grunn faller på personer og aktører som flertallet ikke har noe særlig sansen for. En kan sette ulike merkelapper på en slik forståelse. I denne boken blir den for enkelthets skyld blir kalt en kommunitaristisk menneskerettighetsoppfatning. Heller ikke kommunitarismen, som filosofisk og politisk retning, er noen entydig størrelse. Kort sagt betegner kommunitarismen i denne boken en tro på at det er samfunnet som er utgangspunktet for å tenke individ, og ikke omvendt. 2 En kommunitaristisk menneskerettighetsoppfatning vil, slik begrepet forstås her, innebære et syn hvor det er storsamfunnet og dets flertallsoppfatninger av hva som fortjener menneskerettslig beskyttelse, som fortjener et menneskerettslig vern, mens enkeltindividet og i særlig grad individer tilhørende bestemte mindretallsgrupper i mindre grad fortjener beskyttelse på menneskerettslig grunnlag fordi enkeltindividets krav vil kunne gå på bekostning av storsamfunnets og flertallets behov. Denne bruken av menneskerettighetene vil bli forklart nærmere i neste kapittel (kapittel 2 Norsk menneskerettighetsretorikk: Et overblikk). Den blir også belyst ved tre eksempler fra nyere norsk samfunnsdebatt hvor menneskerettighetsretorikken har stått sentralt, og hvor bruken av menneskerettighetene i hovedsak sammenfaller med et kommunitaristisk grunnsyn. Det første eksemplet er bruken av menneskerettighetene i diskusjonen av hvilke tiltak en bør iverksette for å få bukt med den vold mot kvinner som utøves av menn som de har en nær relasjon til (kapittel 3 Er menns vold mot kvinner i nære relasjoner Norge største menneskerettighetsproblem?). Kort sagt har menneskerettighetene i

7 6 denne debatten, etter min mening, ensidig blir brukt til støtte for krav om omfattende offentlige tiltak mot de egentlige krenkerne av menneskerettighetene, nemlig de menn som med eller uten grunn påstås å utøve vold overfor sine nærmeste. Det andre eksemplet på en menneskerettighetsforståelse som ligger en kommunitaristisk oppfatning nær er hentet fra integrasjonsdebatten: Spørsmålet her er om Stortingets flertall måtte vedta innvandringsbegrensende lovgivning av hensyn til sine forpliktelser overfor skilte kvinner som blir diskriminert i tradisjonelle og patriarkalske muslimske miljøer (se kapittel 4 Stortingets utradisjonelle oppfatning av menneskerettighetenes rekkevidde på innvandringsfeltet ). I denne debatten ble fraskilte muslimske kvinners antatte behov for å bli likebehandlet i en skilsmissesituasjon sett på som det eneste relevante menneskerettighetsaspektet ved problemstillingen, og menneskerettighetene ble dessuten strukket langt til støtte for deres sak. Menneskerettighetsvernet til patriarkalske religiøse miljøer ble derimot oversett eller underkjent. Det tredje eksemplet er hentet fra kampen mot terror. Her har menneskerettighetene vært anvendt til støtte for omfattende offentlige tiltak mot terror, og ikke som bolverk mot økt offentlig myndighet. Dette utdypes nærmere i kapittel 5 - Bekjempelse av terrorisme og organisert kriminalitet hvilken plass har menneskerettighetene? C. Hvem har monopol på menneskerettighetsbegrepet? Kommunitarisme versus liberalisme Den menneskerettighetsretorikk som disse debattene gir uttrykk for, er ikke feilaktig selv om den etter min mening ligger på et sidespor. Som sagt kan menneskerettighetene anses for å være noe som i sin kjerne ikke er klarlagt, og hvor det vil være galt å sensurere én forståelse på bekostning av en annen. Den menneskerettighetsretorikk som er gjenstand for kritisk søkelys i denne boken overser og undervurderer likevel sentrale aspekter ved menneskerettighetsbegrepet. Det er et vesentlig poeng for denne boken å få dette frem i lyset. Den menneskerettighetsretorikken som etter mitt syn dominerer samfunnsdebatten nå overser og undervurderer sider ved menneskerettighetene som forutsetter et motsatt utgangspunkt enn dette om at menneskerettighetene er til for de som fortjener dem og at plikten til å respektere dem er tillagt de som flertallet ikke har noe særlig sansen for.

8 7 En kan med god grunn og på godt grunnlag forfekte et motsatt syn på menneskerettighetene: At de først og fremst er til for beskyttelse for de som flertallet ikke har sansen for og som flertallet mener ikke fortjener særskilt beskyttelse, og at ansvaret for å respektere rettighetene i første rekke faller på folkeflertallet representert ved folkevalgte myndigheter det vil si oss selv og våre egne representanter snarere enn de individer og grupper som flertallet mener bør ansvarliggjøres på menneskerettslig grunnlag. Et slikt syn på menneskerettighetene, som er inspirert av liberalismens tanker, legger også til grunn at det er grenser for hvor mye offentlige myndigheter kan og bør gjøre under dekke av å tjene menneskerettighetenes beste. Denne boken kan godt ses på som et partsinnlegg til støtte for økt vektlegg av et slikt syn på menneskerettighetene, som i stor grad sammenfaller med den liberalistiske idétradisjonen. Et slikt partsinnlegg må ikke forstås som en ensidig støtte til et rent (eller antikvert) liberalistisk syn på menneskerettighetene, hvor de blir ansett for å være mekanismer som ene og alene er til for å hindre offentlige myndigheter i å regulere privat atferd. Det er ikke denne bokens mening å forfekte et syn på menneskerettighetene som ikke samsvarer med de rettslige realitetene. Realiteten er at menneskerettighetsbegrepet er farget av så vel liberalisme som kommunitarisme. Det er en styrke ved menneskerettighetene at de fanger opp tanker om samfunnet og om fordelingsrettferdighet like mye som den gir uttrykk for rettsstatens idealer om vern mot vilkårlig myndighetsutøvelse og en sunn skepsis mot utøylet flertallsmakt og offentlig regulering. Boken er likevel et partsinnlegg til støtte for et liberalistisk grunnsyn på menneskerettighetene fordi det etter min mening er behov for det i dagens opinionsklima. Dette vil bli utdypet i siste kapittel, hvor ulempene og betenkelighetene ved den rådende menneskerettighetsoppfatningen blir tatt opp til diskusjon (se kapittel 6 Problematiske aspekter ved norsk menneskerettighetsretorikk i dag). Ideologiske preferanser og rettslige realiteter Til en viss grad vil synspunkter på menneskerettighetenes innhold, rekkevidde og funksjon reflektere ideologisk ståsted. Men det er likevel ikke så enkelt som at en kan og bør legge inn i menneskerettighetsbegrepet det en selv ønsker. Det er i hvert fall ikke slik det gjøres i norsk menneskerettighetsdebatt, heller ikke de eksempler på slik debatt som blir gjenstand for diskusjon i denne boken. Dagens norske menneskerettighetsretorikk forholder seg i stor grad til en viktig realitet og det er menneskerettighetene slik de er kommet til uttrykk i mellomstatlige avtaler til

9 8 beskyttelse av menneskerettighetene (såkalte internasjonale menneskerettighetskonvensjoner). Den dominerende menneskerettighetsretorikken gir i hvert fall inntrykk av å se på menneskerettighetene som ensbetydende med det vern en finner nedfelt i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Enkelte klare utgangspunkter anses med andre ord for å være referansepunkter i den norske menneskerettighetsdebatten selv om menneskerettighetsbegrepet altså på generelt grunnlagt kan sies å være relativisert og mangetydig. For debattantene er menneskerettighetsbegrepet det samme som det internasjonale menneskerettigheter definerer som menneskerettigheter. Men som vi skal se av eksemplene senere, er det sjelden samsvar mellom det innholdet debattantene søker å legge i menneskerettighetsbegrepet og det som er realitetene i de rettslige tekstene de søker å legitimere sine synspunkter med. Faktisk er det grunn til å hevde at menneskerettighetene som uttrykk for rettslige realiteter ligger nærmere liberalismens menneskerettighetssyn enn et kommunitaristisk ståsted. Dette skaper utfordringer for norsk menneskerettighetsretorikk fordi den søker å legge noe inn i rettslige tekster som en rettslig og realpolitisk sett ikke kan gjøre uten å endre dem eller skrive dem på nytt. Internasjonal rett, som menneskerettighetene er en del av, uttrykker realpolitikk mer enn idealisme. Det er liten grunn til å tro at det er mulig å endre innholdet i menneskerettighetskonvensjonene slik at de sammenfaller med de dominerende trekkene ved dagens norske menneskerettighetsretorikk. Norsk menneskerettighetsretorikk er i skvis mellom enkelte idealer og liberalistiske realiteter. Som vi skal se, er det grunn til å være på vakt overfor en bruk av menneskerettighetsbegrepet som i liten grad forholder seg til realitetene i vår egen tid. 2. Norsk menneskerettighetsretorikk et overblikk A. Sentrale aspekter ved menneskerettighetsbegrepet som rettslig realitet Menneskerettighetskonvensjonene Denne boken retter søkelyset på en menneskerettighetsforståelse som avviker fra rettslige realiteter. Menneskerettighetenes regulering i rettslige tekster, og særlig i menneskerettighetskonvensjonene, er referansepunktet for debattantene men de legger noe annet og noe mer inn i dem enn hva det er holdepunkter for. Før vi går videre er det er grunn til å gi et overblikk over menneskerettighetskonvensjonene.

10 9 De internasjonale menneskerettighetene er rettslige normer som kommer til uttrykk i avtaler inngått mellom stater som en del av deres medlemskap i enkelte internasjonale organisasjoner. For Norges del er det særlig traktater inngått som en del av medlemskapet i FN og Europarådet som er viktige. Den norske staten har for eksempel bundet seg til innholdet i FN-konvensjonene om sivile og politiske rettigheter (KSP) og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (KØSK) (begge fra 1966), samt FN-konvensjonen om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen, BK) og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (Kvinnekonvensjonen). Innenfor Europarådet er Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) særlig viktig. EMK er den menneskerettighetskonvensjon som har vist seg å ha størst betydning for norske forhold. Den blir hyppig påberopt i samfunnsdebatten med rette eller urette. Men det er også en økende tendens til å legge vekt på eller hente argumenter fra rettigheter i de ulike FN-konvensjonene. Hva er menneskerettigheter og hvem har dem? Et av den norske menneskerettighetsretorikkens store mysterier er hvordan den har maktet å fri seg fra et helt grunnleggende utgangspunkt ved menneskerettighetstanken slik den er nedfelt i menneskerettighetskonvensjonene: Menneskerettighetenes primære funksjon er å være mindretallets trumfkort mot flertallets overmakt. 3 I et demokratisk samfunn vil flertallets interesser stort sett bli hørt og ivaretatt gjennom frie valg og meningsutvekslinger et flertall vil være i flertall og derfor dra nytte av at de fleste andre deler ens synspunkter. Flertallets interesser vil dessuten være kanalisert gjennom de styrende organer: Offentlige myndigheter springer ut fra flertallet. Det er med andre ord ikke først og fremst flertallet av oss som har behov for menneskerettighetsbeskyttelse. Det er mindretallet. Hvem utgjør dette mindretallet? Alle kan i gitte sammenhenger komme til å befinne seg i en situasjon hvor en er i mindretall. Alle individer kan under gitte omstendigheter komme i en situasjon hvor en med rette eller urette blir utsatt for straffeforfølgning: Å være i politiets og påtalemyndighetens søkelys er noe de færreste av oss vil komme til å bli. Det er rett og slett ikke representativt for folkeflertallet å være i politiets søkelys. Og godt er det. En kan også være i mindretall i andre sammenhenger av mindre dramatisk art. En person som har oppfatninger og meninger som ikke deles av flertallet, befinner en seg i en utsatt posisjon. Jo mer avvikende slike synspunkter fremstår, desto mindre grunn er det til å anta at de vil falle i god jord hos flertallet. Helt sjokkerende og støtende synspunkter vil bare de færreste av oss være villig til å dele eller godta.

11 10 Men det er nettopp de som står for synspunkter eller holdninger som ikke kan deles av flertallet av oss har behov for menneskerettslig beskyttelse. Det er de som har størst behov for vern mot flertallets og samfunnets overmakt. Dette er egentlig ingen nyhet. Det er grunnleggende demokratilære å vise toleranse overfor avvikende synspunkter, personer og grupper. Det er også fundamentalt i vår menneskerettighetsforståelse, slik den er nedfelt i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Merkelig er det da at den norske samfunnsdebatten ser ut til å undervurdere dette helt sentrale trekket ved menneskerettighetene. Som vi skal se i eksemplene i kapitlene 3, 4 og 5, er det en tendens i debatten til å anse menneskerettighetene som noe er til for de som flertallet av oss har sympati for og som derfor fortjener menneskerettslig beskyttelse. Det er også en tendens til å anta at storsamfunnet, representert ved folkeflertallet og offentlige myndigheter, er den sanne garantisten for et menneskerettighetsvern, mens enkelte individer og grupper i den private sfære truer fellesskapets menneskerettigheter. I et moderne likestillingssamfunn som vårt eget, vil de færreste menn utøve vold mot kvinner de bor sammen med. De menn som utøver slik vold, eller som kanskje bare blir mistenkt for det, vil derimot være i mindretall. Det er de kvinnene som utsettes for vold som har samfunnets sympati. De har behov for vern men har de primært behov for et vern tuftet på menneskerettighetstanken? Debatten har fokusert ensidig på kvinnenes menneskerettslige vern. Minoritetsinteressene til de menn som enten slår eller mistenkes for voldsutøvelse anses ikke anses for å være menneskerettighetsbeskyttelse verdig, for vi fordømmer jo deres handlinger. Tilsvarende har en i debatten omkring integrasjon og skilsmisse i muslimske miljøer fokusert på de fraskilte kvinnenes rettmessige vern mot intolerante elementer i eget nærmiljø. Det er de muslimske miljøene som krenker kvinners menneskerettigheter, lyder argumentet. Men et sentralt menneskerettighetspoeng at også ortodokse religiøse samfunn har behov for menneskerettslig vern i form av en viss toleranse for religiøse dogmer blir i liten grad fanget opp av menneskerettighetsbevegelsen. Det er godt mulig at dette kan forklares med at konservative imamer og patriarkalske muslimske menn ikke representerer verdier som flertallet av oss deler. Også i denne debatten er offentlige myndigheter blitt sett på som garantisten for menneskerettslig beskyttelse, selv om faktum har vært at myndighetene selv risikerte å krenke menneskerettighetene til flere grupper gjennom å påta seg denne beskytterrollen. Enda tydeligere blir de kommunitaristiske elementene i debatten omkring kampen mot terrorisme og organisert kriminalitet. Det er storsamfunnet, representert ved befolkningen som helhet, som fortjener menneskerettslig beskyttelse, sier representanter for offentlige

12 11 myndigheter. Samtidig går de inn for omfattende begrensinger i rettsvernet og privatlivsvernet for de personer som i aller høyeste grad utgjør en minoritet i et demokratisk samfunn personer som tilhører terrorgrupper eller som med mer eller mindre gode grunner mistenkes for å gjøre det. Staten har forpliktelsene Det burde være innlysende at der noen har menneskerettigheter, så må noen andre ha forpliktelser til å overholde dem. Likevel er det vanskelig å finne prinsipielle diskusjoner om hvem som er forpliktet etter menneskerettighetene og i så fall hva disse forpliktelsene går ut på i den toneangivende menneskerettighetslitteraturen. 4 Hvem har plikten til å overholde menneskerettighetene etter de menneskerettigheter som er særlig relevante i norsk samfunnsdebatt? Menneskerettighetskonvensjoner er avtaler inngått mellom stater. En stat kan ikke påta seg rettslige forpliktelser for andre enn seg selv, heller ikke for ikke-statlige aktører. Alle menneskerettighetskonvensjoner pålegger staten og dens offentlige myndigheter den primære forpliktelsen til å overholde menneskerettighetene. At det er staten som er bundet av menneskerettighetene og dermed forpliktet til å holde seg innenfor deres rammer, sammenfaller, kan en si, med liberalismens tradisjonelle menneskerettighetssynspunkt. Det var staten som var den største trussel mot menneskerettighetene eller rettere sagt enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter og friheter, for det var staten som historisk hadde vist seg å misbruke sin makt og som dermed hadde vist seg å utgjøre en trussel. Derfor var det også behov for en formulering av menneskerettigheter som tok sikte på å tøyle statens makt for å hindre misbruk og vilkårlighet. Slike forpliktelser kan kalles passivitetsplikter etter konvensjonene. Begrepet er ment å gi uttrykk for det negative i en slik forpliktelse, dvs. en plikt til fravær av offentlig myndighetsutøvelse. Menneskerettighetskonvensjonen verner primært individet og den private sfære mot overgrep fra offentlig myndighetsmakt. Det er til dels tekniske forklaringer på at en etter menneskerettighetskonvensjonene bare kan ansvarliggjøre staten og pålegge offentlige myndigheter forpliktelser. Ettersom dette er mellomstatlige avtaler er det bare statene som kan påta seg forpliktelsene. Men det er ingen tvil om at verdier preget av liberalismens grunntanker om samfunnets inndeling i en offentlig og privat sfære ligger til grunn for de internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har sluttet seg til. Det er staten og de offentlige myndigheter som var og er hovedadressaten for menneskerettighetene. Menneskerettighetene skal først og fremst verne mot misbruk av offentlig myndighetsmakt. Det vil enten komme direkte til uttrykk i

13 12 traktatenes tekst, eller det vil komme til uttrykk i autoritative kilder som kan tjene som supplement til forståelsen av tekstenes rettslige meningsinnhold. Fra et menneskerettslig ståsted er ingenting mer betenkelig enn offentlige trusler mot individenes menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Et kommunitaristisk preget menneskerettighetsperspektiv vil på den andre siden vektlegge statens funksjon som menneskerettighetenes beskytter, og hvor statens viktigste funksjon i menneskerettighetssammenheng vil være å beskytte enkeltindividet mot private aktørers handlinger. Statens plikter til myndighetsutøvelse Offentlige myndigheter er altså hovedadressaten for menneskerettighetene. De som har menneskerettslig beskyttelse har først og fremst krav på beskyttelse mot offentlige myndigheter. Ikke-offentlige aktører kan selvsagt utgjøre en trussel mot de ideer som menneskerettighetene bygger på som individuell verdighet, vern mot vilkårlig og inngripende maktbruk og behov for rettferdighet og likhet. Menneskerettighetskonvensjonene er ikke fremmed for slike tanker. Men menneskerettighetskonvensjonene kan ikke rent teknisk være et instrument til vern mot ikke-statlige aktører. De er ikke forpliktet etter avtalene. De blir derfor kun indirekte bli ansvarliggjort på menneskerettslig grunnlag, ved at konvensjonene pålegger staten plikter til å gripe inn også overfor private aktører. Staten blir altså pålagt å utføre visse former for myndighetshandlinger noen ganger myndighetshandlinger som tar sikte på å regulere private mellomværender. Til en viss grad pålegger konvensjonene slike plikter til handling for å sørge for at menneskerettighetene overholdes av private aktører. Det er likevel grenser for hva statene har hatt ønske om å påta seg av slike handlingspregede forpliktelser. Vidtrekkende forpliktelser til å ha ansvar for private menneskerettighetskrenkelser kan raskt bli byrdefullt for staten. Det er ikke enkelt for offentlige myndigheter å regulere all privat aktivitet på en slik måte at menneskerettighetsovergrep aldri finner sted. Det ville pålegge staten et for omfattende internasjonalt ansvar. Dette er heller ikke noe som ville tjene til menneskerettighetenes fordel Et system hvor staten har et vidtrekkende ansvar for å sørge for at menneskerettighetsbrudd ikke foregår mellom private ville være et system som forutsetter så stor grad av offentlig kontroll at andre verdier som er sentrale for menneskerettighetene som frihet og demokrati ville bli kompromittert. Et omfattende ansvar for staten til å beskytte oss mot private menneskerettighetsbrudd vil også undergrave sentrale liberalistiske trekk ved menneskerettighetskonvensjonene.

14 13 Derfor inneholder konvensjonene bare en begrenset grad av ansvarliggjøring av staten for å sikre at også private aktører oppfyller menneskerettslige krav. Det oppstilles slike forpliktelser etter alle menneskerettighetskonvensjoner. Men de er begrenset, og de vil ofte være formulert så vidt vagt at staten selv langt på vei selv kan velge hvor omfattende de ønsker å forstå sine plikter til gjennom aktiv myndighetshandling å regulere mellomprivate anliggender. Dette kan nok til dels fremstå som teknisk-juridiske argumenter som tilslører reelle behov for å adressere også menneskerettighetsbrudd i den private sfære. Det kan så være, men det er ikke en debatt som skal forfølges her. De realiteter som er skissert over er har formet rekkevidden av menneskerettighetsforpliktelsene etter internasjonale menneskerettigheter. Dermed legger de også føringer på det menneskerettighetsbegrep som debattantene søker dekning i. Mot denne bakgrunnen er menneskerettighetene, slik de finnes nedfelt i gjeldende rettslige instrumenter, ganske enkelt ikke særlig godt egnet som virkemiddel for løsing av mellomprivate interessekonflikter og overgrep. Likevel skal vi se at den norske menneskerettighetsdebatten gir mange eksempler på påstander om at menneskerettighetene først og fremst er normer som er til for å ansvarliggjøre privat atferd, ikke offentlig myndigheter. 3. Er menns vold mot kvinner i nære relasjoner Norges største menneskerettighetsproblem? A. Grunnleggende uenighet og forskjellige virkelighetsoppfatninger Det første eksemplet på en kommunitaristisk preget menneskerettsretorikk dreier seg om hvordan vi forholder oss til den mishandling som menn begår mot de kvinner de lever sammen med eller ellers har et nært forhold til. Bruken av menneskerettighetsbegrepet i denne debatten er samtidig et godt eksempel på hvor grunnleggende uenige de ulike debattantene kan være om hva en ønsker å oppnå ved å legge en menneskerettslig vinkling til grunn for diskusjonen. Eksemplet tydeliggjør også hva jeg mener er ulempene ved å gjøre bruk av en retorikk som befinner seg langt fra de rettslige realiteter som ligger i menneskerettighetene. B. Menns vold mot kvinner i nære relasjoner: Et samfunnsproblem

15 14 Vold i hjemmet antas å være et stort samfunnsproblem her til lands. De tall som presenteres som grunnlag for slike påstander kan vanskelig etterprøves her. Likevel er det nok ingen grunn til å tvile på at menn mishandler kvinner også i Norge, og at problemet kan betegnes som omfattende. Justisdepartementet foretok i 2003 og i 2005 det departementet omtaler som voldsmålinger, som baserer seg på tall innhentet i tilfeldige uker fra politiet og offentlige hjelpetilbud. Begge målinger viser at det i løpet av en tilfeldig valgt uke i sommerhalvåret ble registrert over 1000 henvendelser fra kvinner som gjaldt vold mot dem fra personer de stod i et nært forhold til. 5 De aller fleste voldsutøverne ble oppgitt å være menn. I den grad dette reflekterer realiteter og det er god grunn til å anta at dette gir uttrykk for faktiske problemer er det klart at menns vold mot kvinner må sies å være et betydelig samfunnsproblem. Men er det også et menneskerettighetsproblem? Her nærmer vi oss kjernen i mitt anliggende. C. Samfunnsproblemet får et menneskerettslig uttrykk Amnesty Internationals kampanje i 2004 I mars 2004 igangsatte menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International en verdensomspennende kampanje mot vold mot kvinner. Kampanjen ble lansert gjennom fremleggelsen av rapporten It s in our hands Stop violence against women. 6 Rapporten baserte seg på tall hentet inn i en rekke land, i mange tilfeller stater hvor kvinners generelle situasjon må sies å være betydelig verre enn i Norge. Det statistiske materialet som rapporten bygget på avslørte a worldwide human rights catastrophe, het det i rapporten. Den gikk detaljert til verks i argumentasjonen for hvorfor den manglende adresseringen av vold mot kvinner på verdensbasis kunne være i strid med gjeldende normer til beskyttelse av menneskerettighetene. Ingen av de uttalelsene som gjaldt påstander om menneskerettighetsbrudd gjaldt forholdene i Norge spesielt. Derimot var fokus i rapporten rettet mot situasjonen i land som på mange måter står fjernt fra vårt likestillingsorienterte samfunn hvor kvinners interesser stort sett blir ivaretatt og hvor vold mot kvinner ikke tolereres av storsamfunnet. Amnesty International Norge tok også del i denne kampanjen. Fra slagmarken til soverommet utsettes kvinner for menns vold. Minst én av tre kvinner blir ofre for grov vold i løpet av livet, uttalte organisasjonens generalsekretær Petter Eide. For første gang i sin historie tar Amnesty kampen for menneskerettighetene hjem, het det videre i

16 15 pressemeldingen som Amnesty publiserte 3. mars Vold mot kvinner er et brudd på menneskerettighetene som myndighetene i hvert enkelt land har plikt til å beskytte kvinner mot, også når den finner sted i hjemmet. Hvis myndighetene ikke i tilstrekkelig grad forebygger, etterforsker og straffer vold mot kvinner kan staten trekkes for retten og dømmes. Eide uttalte også at Menneskerettighetene er mer enn lover og forskrifter. De innebærer et prinsipp om likeverd. Hovedargumentet fra Amnesty Norges side var at det gjøres for lite fra norske myndigheters side for å bekjempe vold mot kvinner som begår av deres nærmeste: Kvinner som blir utsatt for menns vold skal oppleve at ansvaret plasseres hos voldsutøveren. Det skjer i liten grad i dag. Debatten i AmnestyNytt 2004 Amnestys argument om statens manglende aktivitet for å bekjempe privat vold ble fulgt opp i medlemsbladet AmnestyNytt utover i Vold mot kvinner er kanskje den største menneskerettighetsskandalen i vår tid, uttalte Petter Eide i et intervju. 8 Rådgiver Patricia Kaaté i Amnesty Norge etterlyste mer konkrete tiltak fra norske myndigheters side i en senere artikkel i samme forum. Regjeringen Bondevik ble rost for å ta vold mot kvinner på alvor gjennom sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner for , som ble fremlagt i juni Handlingsplanens planlagte tiltak var likevel etter Kaatés mening ikke tilstrekkelig målrettede og konkrete. 10 Etter hvert argumenterte organisasjonen for at myndighetenes manglende iverksetting av ytterligere tiltak var et menneskerettighetsproblem. Det er på høy tid at noen setter ofrenes manglende menneskerettslige vern på dagsorden, skrev Kaaté senere på året. Hun gjorde i artikkelen rede for at internasjonale menneskerettighetsstandarder på området forplikter myndighetene til å sikre at kvinners vern mot private voldsutøvere blir reelt. 11 Senere uttalte hun at Statens positive menneskerettlige forpliktelser til å forebygge, etterforske og straffe vold mot kvinner i privat så vel som i offentlig sfære krever at offentlige myndigheter bruker et bredt spekter av virkemidler. 12 Amnesty fortsatte argumentasjonen i Organisasjonen varslet i juni 2005 en kartlegging av kommunenes tilbud til kvinner som er utsatt for vold. Basert på en undersøkelse fra Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ble det hevdet at kvinner i Norge utsettes for så grov vold fra nærstående at det kunne endt med døden. Kjønnsbasert vold mot kvinner er et alvorlig brudd på kvinners menneskerettigheter. Også i Norge er vold mot kvinner et omfattende samfunnsproblem, het det i Amnestys pressemelding. 13 For meg er Amnestys integritet avhengig av at vi greier å fokusere på de

17 16 virkelig alvorlige menneskerettslige utfordringene. Hvis vi bare hadde fokusert på å beskytte politiske fanger og folk med dødsstraff hengende over hodet, ja da ville vi skrumpet inn og bli uvesentlige i løpet av få år. Ingenting av det Amnesty tidligere har drevet med er så omfattende som vold mot kvinner, uttalte Petter Eide i et innlegg i Dagbladet 17. oktober D. Hva sier menneskerettighetene om vold mot kvinner? Menneskerettigheter som rettslige normer Det bildet jeg ønsker å tegne har vel tegnet seg selv: Amnesty presenterte vold mot kvinner i nære relasjoner som et menneskerettslig problem også i Norge. Har organisasjonen rett i dette? For å kunne svare på dette, er vi nødt til å se nærmere på hva menneskerettighetene sier om vold mot kvinner og hva norske myndigheter har gjort og gjør for å ta fatt i problemet. La oss ta det første først. Det skal erkjennes at det ikke er en enkel sak å svare på hva menneskerettighetene sier om vold mot kvinner. Det kommer an på hva en legger i begrepet menneskerettigheter. Amnesty, både internasjonalt og deres norske avdeling, argumenterte imidlertid på bakgrunn av menneskerettigheter som rettslige normer. Det var menneskerettighetsjussen som var deres referansepunkt. Det vil derfor være utgangspunktet også her. 15 To menneskerettighetskonvensjoner og forståelsen av dem ble trukket frem. Kvinnediskrimineringskonvensjonens krav Amnesty viste til FNs kvinnediskrimineringskonvensjon, som er en avtale inngått mellom FNs medlemsstater hvor disse statene forplikter seg på ulike måter til å sikre kvinner særskilt menneskerettlig beskyttelse. Kvinnediskrimineringskonvensjonen er ikke spesifikk i sin omtale av kvinners menneskerettslige vern mot vold i nære relasjoner. Men FN-komiteen som har til oppgave å forvalte konvensjonen og å påse at dens retningslinjer blir fulgt opp av de statene som har bundet seg til den, har ved flere anledninger understreket betydningen av å bekjempe vold mot kvinner. 16 Komiteens uttalelser om hvordan konvensjonens vage retningslinjer best kan forstås og bør forstås er ikke rettslig forpliktende for statene det er konvensjonsteksten som pålegger rettslige plikter. Komiteens synspunkter har likevel en viss betydning for hva en kan legge av rettslig meningsinnhold i konvensjonen.

18 17 Et virkemiddel komiteen har for å klarlegge meningsinnholdet i konvensjonens bestemmelser er utarbeidelse av såkalte generelle anbefalinger til medlemsstatene om hvor langt konvensjonen rekker. Generell anbefaling nr 19 gjelder vold mot kvinner og hvordan medlemsstatene bør forholde seg til dette samfunnsproblemet for å oppfylle kvinnediskrimineringskonvensjonens krav. Det er først og fremst i denne generelle anbefalingen at en får et inntrykk av hva det menneskerettslige vernet i kvinnediskrimineringskonvensjonen går ut på når det gjelder vold i nære relasjoner. I generell anbefaling nr 19 fremkommer det nokså klart at komiteen mener at vold begått av private voldsutøvere er et fenomen som ikke er konvensjonen uvedkommende. Konkret uttaler kvinnediskrimineringskomiteen dette: 9. It is emphasized, however, that discrimination under the Convention is not restricted to action by or on behalf of Governments (see articles 2(e), 2(f) and 5). For example, under article 2(e) the Convention calls on States parties to take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise. Under general international law and specific human rights covenants, States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation. 17 Det komiteen her sier er ikke kontroversielt. Det er ikke tvil om at internasjonal rett til en viss grad krever at offentlige myndigheter gjør noe for å ta fatt i overgrep som privatpersoner foretar overfor hverandre. Slik sett har Amnesty rett i sin argumentasjon. Vold mot kvinner i nære relasjoner kan være et menneskerettslig problem. Men når blir slik vold et slikt problem? Ifølge kvinnediskrimineringskomiteen blir vold mot kvinner i nære relasjoner et menneskerettslig problem, slik kvinnediskrimineringskonvensjonen definerer menneskerettigheter, i de tilfeller som ble identifisert i sitatet over. Sitatet inneholder flere komponenter. Det er viktig å holde tungen rett i munnen her. For det første vil menneskerettighetsproblemet oppstå i tilfeller hvor statlige myndigheter (som altså, som ble skissert innledningsvis, er de som er forpliktet til å sikre menneskerettighetene etter konvensjonen) utviser en eller annen bestemt form for passivitet: Komiteen omtaler slike unnlatelser i bestemte men likevel nokså omtrentlige ordelag, og ordvalget er ikke tilfeldig. Vold mot kvinner blir et menneskerettslig problem under

19 18 konvensjonen hvis offentlige myndigheter fail to act with due diligence, heter det i anbefalingen. En mulig oversettelse av uttrykket til norsk kan være at staten lar være å utvise tilbørlig aktivitet i kampen mot vold mot kvinner. Det kreves altså en viss aktivitetsplikt av myndighetene, men den er ikke ubegrenset: Det holder at myndighetene utviser tilbørlig aktivitet ( with due diligence ). Komiteen sier lite eller ingenting om når terskelen for utilbørlig passivitet blir overtrådt. Det er i tråd med komiteens begrensede mandat. Komiteen er tilbakeholden med å gi spesifikke anbefalinger til statene med henhold til valg av virkemidler og intensiteten i offentlig regulering på et gitt område. Tilbørlighetsstandarden er likevel et uttrykk for at det er klare grenser for hva staten er forpliktet til å gjøre etter konvensjonen. Dette er et vesentlig poeng i den rettslige forståelsen av hvor langt menneskerettighetsbeskyttelsen for kvinner gjelder på området for vold i nære relasjoner. Komiteen spesifiserer noe nærmere hva slags virkemidler som staten kan eller bør iverksette (med tilbørlig grad av aktivitet). Det tales om tiltak som kan hindre overgrep fra private ( prevent violations ), samt krav om bruk av straffeforfølgning av overgripere ( to investigate and punish acts of violence ) og erstatningsordninger til ofrene ( providing compensation ). Uttalelsene gir direktiver om hva slags tiltak som er best egnet til å oppfylle konvensjonens krav. Dette er samtidig krav som er undergitt den samme tilbørlighetsreservasjonen. Og som vi skal se, er dette tiltak som norske myndigheter i det alt vesentlige allerede har satt i verk. Komiteens synspunkter på norske myndigheters tiltak Komiteen har mandat til å be regjeringene i de stater som har undertegnet traktaten å levere regelmessige rapporter til komiteen om hvordan statene selv anser seg å være i overensstemmelse med konvensjonens krav. Kvinnediskrimineringskomiteen har faktisk uttrykt en viss bekymring for den norske statens oppfyllelse av konvensjonens krav på området for vold mot kvinner i nære relasjoner. Denne internasjonale kritikken var vesentlig i Amnestys argumentasjon. Men hva sier egentlig FN-komiteen i sin kritikk av norske myndigheters unnfallenhet? Etter at kvinnediskrimineringskomiteen i januar 2003 hadde ferdigbehandlet Norges siste innleverte rapport, uttalte den blant annet følgende i sine oppsummerende bemerkninger: 419. The Committee is concerned about the persistence of violence, including domestic violence, against women and children in Norway. It is further concerned that

20 19 this violence, the extent of which is unknown, is regarded as falling into the private sphere. The Committee is furthermore concerned that a predominant and growing number of women who seek refuge in shelters for battered women are migrants. It is also concerned that an extremely low percentage of reported rapes results in convictions and that the police and public prosecutors dismiss an increasing number of such cases The Committee urges the State party to intensify its efforts to address the issue of violence against women, including domestic violence, as an infringement of women's human rights. In particular, the Committee urges the State party to undertake appropriate measures and introduce laws in conformity with general recommendation 19 to prevent violence, prosecute and rehabilitate offenders, and provide support services and protection for victims. The Committee also urges the State party to initiate research and analysis of the causes of the very low percentage of trials and convictions in reported rape cases. Komiteen uttrykte altså bekymring for utberedelsen av vold i nære relasjoner i Norge og at volden på dette tidspunktet ble ansett for å tilhøre den private sfære, altså utenfor myndighetenes eget domene. Den uttrykte også bekymring for at et økende antall voldsofre var innvandrerkvinner og at et ekstremt lavt antall voldtektsanmeldelser resulterte i domfellelse. Komiteen oppfordret regjeringen til å intensivere tiltakene, særlig ved å iverksette passende tiltak ( undertake appropriate measures ) og å vedta lovgivning som adresserer slik vold og gir ofrene oppreisning. I tillegg oppfordret komiteen staten til å undersøke nærmere årsakene til det lave antallet domfellelser av voldtekt. Kjernen i komiteens kritikk Komiteens utsagn er nokså klare og spesifikke på enkelte punkter, men velkjent vage på andre. Hva ligger det i et ønskemål om at myndighetene iverksetter egnede tiltak ( undertake appropriate measures )? De kritiske utsagnene baserte seg også på den informasjon som var kjent for komiteen på tidspunktet for behandlingen av rapporten. Dette vil si regjeringens egne opplysninger om iverksatte tiltak på dette tidspunktet, samt informasjon fra de frivillige organisasjoner som etter eget tiltak informerte komiteen. Komiteens synspunkter reflekterer med andre ord ikke tiltak som ble iverksatt etter januar 2003.

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Helse- og omsorgsdepartementet P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 20. august 2008 Deres ref.: 200801442-/VP Vår ref.: 2008/15093 Telefon: +47

Detaljer

Norsk senter for menneskerettigheter Lovavdelingen. P.b St. Olavs plass Postboks 8005 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt.

Norsk senter for menneskerettigheter Lovavdelingen. P.b St. Olavs plass Postboks 8005 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. Justisdepartementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 28. juni 2007 Deres ref.: 2007/00674 ES KES/HKE/bj Vår ref.: 07/3616 Telefon:

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige Justis - og politidepartementet Politiavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 30.april 2008 Deres ref.: 200504909-/IBF Vår ref.: 2008/187

Detaljer

Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV

Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV God kunnskap om menneskerettighetene hos ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren og NAV, vil bidra til sunne holdninger og redusere risikoen

Detaljer

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Et stort antall norske bedrifter har virksomhet i land og områder der det foregår

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

KOMMENTAR TIL UTKAST TIL NORGES 17. OG 18. RAPPORT UNER FN-KONVENSJONEN OM AVSKAFFELSE AV ALLE FORMER FOR RASEDISKRIMINERING

KOMMENTAR TIL UTKAST TIL NORGES 17. OG 18. RAPPORT UNER FN-KONVENSJONEN OM AVSKAFFELSE AV ALLE FORMER FOR RASEDISKRIMINERING Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0032 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 15. august 2005 Deres ref.: 05/310-17 ALT Vår ref.: 05/15635 Telefon: +47

Detaljer

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10.

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. juni 2013 INNLEDNING Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991 I 2003 ble

Detaljer

Religion og menneskerettigheter. Debattmøte. Litteraturhuset, Oslo. Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30

Religion og menneskerettigheter. Debattmøte. Litteraturhuset, Oslo. Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30 Religion og menneskerettigheter. Debattmøte Litteraturhuset, Oslo Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30 I invitasjonen til dette møtet hevdes det at religion i stadig større grad står mot menneskerettigheter

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei!

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Stortingsvalg 017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten hver tiende kvinne oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Også

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Barnekonvensjonen til hverdags og fest

Barnekonvensjonen til hverdags og fest Barnekonvensjonen til hverdags og fest Foredrag Kontaktmøtet Fylkesmannen i Telemark 5/12-13 Njål Høstmælingen slide # 1 Oppsett Rettslig rammeverk Litt om Barnekonvensjonen Metode/kilder Parter Retorikk

Detaljer

Overvåkningsmekanisme. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Overvåkningsmekanisme. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Overvåkningsmekanisme Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Hva er konvensjonens formål? Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel, som trådte i kraft 1. februar 2008, har som

Detaljer

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Kunnskapsdepartementet Vår ref. #/214025 Postboks 8119 Dep Deres ref. 0032 Oslo Oslo, 13.4.2012 Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Det vises

Detaljer

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE CRI(97)36 Version norvégienne Norwegian version DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE ECRIS GENERELLE ANBEFALING NR. 2: SÆRSKILTE ORGANER FOR Å BEKJEMPE RASISME, FREMMEDFRYKT, ANTISEMITTISME

Detaljer

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Sjumilssteget i Østfold- Et krafttak for barn og unge Lena R. L. Bendiksen Det juridiske fakultet Barns menneskerettigheter Beskyttelse av barn

Detaljer

Høring Forslag til lovendring for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Høring Forslag til lovendring for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartementet Postmottak@bld.dep.no UNICEF Norge P.B. 438 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadr.: Rådhusgt. 24 e-mail: mail@unicef.no www.unicef.no Tel: + 47 24145100 Fax:

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref. #196161/1 Deres ref. Oslo, 26.09.2011 Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 BARNEOMBUDET Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 Høring - Forslag til endring i barnehageloven( om politiattest

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer

Kort om CPT. Den europeiske komité for forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT)

Kort om CPT. Den europeiske komité for forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT) Kort om CPT Den europeiske komité for forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT) Forebygging av mishandling av personer som er fratatt sin frihet i Europa Europarådets

Detaljer

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet Barne- og likestillingsdepartementet Barne-og ungdomsavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8036 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 10. oktober 2007 Deres ref.: Vår ref.: 07/10356

Detaljer

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet Tromsø, 26.03.14 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet

Detaljer

Barn og religionsfrihet Knut Haanes- nestleder Camilla Kayed-fagkoordinator

Barn og religionsfrihet Knut Haanes- nestleder Camilla Kayed-fagkoordinator Barn og religionsfrihet Knut Haanes- nestleder Camilla Kayed-fagkoordinator Hvem og hva er Barneombudet? Hvorfor er Barneombudet opptatt av barn og Hvorfor er Barneombudet opptatt av barn og religionsfrihet?

Detaljer

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)]

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)] De forente nasjoner Generalforsamlingen A/RES/66/137 Distr.: Generell 16. februar 2012 66. sesjon Pkt. 64 på dagsordenen Generalforsamlingen, Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen [på grunnlag av rapporten

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Ofrenes rettigheter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Menneskehandel er et brudd på menneske-rettighetene og en inngripen i livet til utallige mennesker i og utenfor Europa. Stadig flere

Detaljer

Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Barnekonvensjonen 25 år! Konvensjonen ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling 20. november 1989 Norge

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/01114-2 Frøydis Heyerdahl 19. september 2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/01114-2 Frøydis Heyerdahl 19. september 2013 Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO BARNEOMBUDET E-post: post@mfa.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/01114-2 Frøydis Heyerdahl 19. september 2013 Høringsuttalelse- utredning om

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Barne- og likestillingsdepartementet, 17. mars 2017 Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Høringsfrist:

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Psykisk helsevernloven 3-1. Legeundersøkelse Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe

Detaljer

Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen

Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen Støtte til fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet - høring av barn og barns beste-vurderingen Fotograf Jannecke Sanne Normann k av barnekonvensjonen

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett?

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Innlegg på Finnmark fylkestings temadag Urfolk, 15. juni 2004. Av Láilá Susanne Vars, doktorgradsstipendiat

Detaljer

Oversikt over personvern og internasjonal regulering av personvern

Oversikt over personvern og internasjonal regulering av personvern Introduksjon til DRI1010 Personvern i offentlig forvaltning: Oversikt over personvern og internasjonal regulering av personvern + noe om læringsmålene for emnet Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Offerets rettsstilling

Offerets rettsstilling Offerets rettsstilling Ragnhild Hennum Professor dr. philos Institutt for offentlig rett Offerets rettsstilling hva skal jeg snakke om? - Offerenes vei inn i strafferettsapparatet anmeldelser og mørketall

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

Europarådets konvensjon om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære. Istanbulkonvensjonen. Trygghet fra frykt fra vold.

Europarådets konvensjon om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære. Istanbulkonvensjonen. Trygghet fra frykt fra vold. Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Istanbulkonvensjonen Trygghet Trygghet fra frykt fra vold Hva er formålet med konvensjonen? Europarådets

Detaljer

17. NOVEMBER Grunnloven 104. En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA

17. NOVEMBER Grunnloven 104. En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA Grunnloven 104 En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA 1. Opplegg Barns menneskerettigheter 104 Elementene i bestemmelsen Barns integritetsvern Barnets beste Retten til å bli hørt

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Den internasjonale rettens innflytelse i Norge

Den internasjonale rettens innflytelse i Norge 1 Høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen Den internasjonale rettens innflytelse i Norge Foredrag på åpen dag 1. juli 2015 i anledning Norges Høyesteretts 200-års jubileum 1. Ingenting er uforanderlig.

Detaljer

JUS5701 Menneskerettigheter. Høst 2016 SENSORVEILEDNING

JUS5701 Menneskerettigheter. Høst 2016 SENSORVEILEDNING JUS5701 Menneskerettigheter Høst 2016 SENSORVEILEDNING Oppgaveteksten lyder: «Tema: Prinsippet om barnets beste på utlendingsfeltet Prinsippet om at barnets beste skal være et «grunnleggende hensyn» følger

Detaljer

Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet: Det internasjonale menneskerettighetsperspektiv

Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet: Det internasjonale menneskerettighetsperspektiv Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet: Det internasjonale menneskerettighetsperspektiv Bostadutvalget 24.08.2006 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen De vernede rettsgoder Vern om individets

Detaljer

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag 5. november 2014 Hvilke nasjonale rettsmidler bør finnes for barn i Norge? Advokat Frode Elgesem I vår familie som alle andre familier kommer barnas rettigheter

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Våpenhandel og menneskerettigheter - Lærdom for å fremme Fairtrade

Våpenhandel og menneskerettigheter - Lærdom for å fremme Fairtrade Våpenhandel og menneskerettigheter - Lærdom for å fremme Fairtrade Hilde Wallacher Faitradekonferansen i Sauda, 20.09.2012 Menneskerettigheter som rettesnor Hva er en rettighet? En rettighet er et rettmessig

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Stortingets ombudsmann for forvaltningen Forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen Forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Stortingets ombudsmann for forvaltningen Forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Stortingets tillitsmann Grunnloven 75 l, ombudsmannsl 1 Selvstendighet og uavhengighet

Detaljer

Modul 1: Hva er menneskehandel?

Modul 1: Hva er menneskehandel? Modul 1: Hva er menneskehandel? Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne en forståelse av begrepet menneskehandel som på engelsk blir referert til som «human trafficking» eller «trafficking in

Detaljer

HVEM BRYR SEG? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner

HVEM BRYR SEG? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner HVEM BRYR SEG? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner Amnesty International Norge REFORM ressurssenter for menn 1 Innholdsfortegnelse Forord: Menn kan stoppe vold mot kvinner... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Europarådet. pass. til dine rettigheter

Europarådet. pass. til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter 1 Velkommen til en spennende ferd Livet er en eventyrlig reise. På vår ferd treffer vi mange andre mennesker, og alle ønsker

Detaljer

Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning

Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning Hva krever den fremtidige debatten av forskere, politikere, mediefolk og andre regionale

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Grunnloven bør beskytte hele spekteret av menneskerettigheter: sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle

Grunnloven bør beskytte hele spekteret av menneskerettigheter: sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle Statsminister og Høyres leder Erna Solberg Statsministerens kontor Pb 8001 Dep 0030 Oslo Oslo, 10. april 2014 Kopi: Stortingspresident Olemic Thommessen Jan Tore Sanner, første nestleder, Kommunal- og

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Det vises til høringsbrev om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov,

Detaljer

Den rettslige behandlingen av voldtekt

Den rettslige behandlingen av voldtekt Den rettslige behandlingen av voldtekt - hvorfor har Norge fått kritikk fra FN? Av Ragnhild Hennum I januar 2003 fikk Norge kritikk fra FN s Kvinnekommisjon fordi så få anmeldte voldtektssaker førte til

Detaljer

Internasjonale menneskeretter KURSOPPGAVER

Internasjonale menneskeretter KURSOPPGAVER JUS1211 - Privatrett II Høst 2016 Internasjonale menneskeretter Om kursopplegget: KURSOPPGAVER I kursundervisningen går vi i dybden på noen menneskerettigheter. Opplegget skal bidra til studentenes læring

Detaljer

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA PAGE 1 Innholdet i foredraget Velferdsstaten og barnevernet Barnevernet og marginalisering Barnevernet

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2017-2021 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Om humanisme... 4 2. Om Human-Etisk Forbund... 5 3. Om seremoniene... 6 4. Om livssynspolitikk... 7 4.1. Demokrati og menneskerettigheter...

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

SAMFUNNSFAG. Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole

SAMFUNNSFAG. Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole SAMFUNNSFAG Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) BAKGRUNNSKUNNSKAP / FØRLESINGSAKTIVITET Se på bildene. Hvilke forskjeller finner du på bildene? Finner du noen likheter? FORSKJELLER:

Detaljer

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, phd., Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Langesund, 14. oktober 2014 Velferdsstatens dilemmaer

Detaljer

Høringsuttalelse om vilkår for familiegjenforening - forslag til endring i utlendingsforskriften

Høringsuttalelse om vilkår for familiegjenforening - forslag til endring i utlendingsforskriften Kommunal- og regionaldepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8112 Dep. NO-0130 Oslo 0032 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 27.10.2005 Deres ref.: 05/313-3 EFC

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 11/887-15-HW 200800877-/KJJ 03.10.2011 HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Likestillings-

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 2. juni 2017

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 2. juni 2017 Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 2. juni 2017 Høringssvar NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov UNICEF er FNs barnefond, og er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF jobber med å sikre

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/ GHE

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/ GHE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/1945-2- GHE 13.12.2012 Høring - endringer i psykisk helsevernloven - varsling av fornærmede og etterlatte ved endringer

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL REGJERINGENS FORSLAG OM ENDRING AV GJERNINGSBESKRIVELSEN I STRAFFELOVENS VOLDTEKTSBESTEMMELSE

HØRINGSUTTALELSE TIL REGJERINGENS FORSLAG OM ENDRING AV GJERNINGSBESKRIVELSEN I STRAFFELOVENS VOLDTEKTSBESTEMMELSE 1. Anbefaling Staten har en menneskerettslig forpliktelse til å sikre kriminalisering og en effektiv strafferettslig forfølgelse av ethvert brudd på individets rett til personlig integritet og seksuell

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

HØRING - FORSLAG OM LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1714-2-LN 200804147-14.01.2009 HØRING - FORSLAG OM LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Kunst og kultur som en rettighet Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Det er 1 118 200 barn og unge mellom 0-18 år i Norge. Det vil si 22% av hele befolkningen (1.

Detaljer

Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET. Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET. Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Mange mennesker

Detaljer

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011.

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011. Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten 95 1388 Borgen o o (I 0 t 72 Oslo, 28. september 2011. Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep

Detaljer

1. Innledning. Kort oppsummering av ombudets konklusjoner

1. Innledning. Kort oppsummering av ombudets konklusjoner Fra: Thea Sofie Rusten [mailto:thea.sofie.rusten@gmail.com] Sendt: 25. april 2014 01:53 Til: Postmottak HOD Emne: Høring reservasjonsordning for fastleger Mitt navn er Thea Sofie Rusten. Jeg stiller meg

Detaljer

Grunnlovsforslag 14. ( ) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland. Dokument 12:14 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 14. ( ) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland. Dokument 12:14 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 14 (20112012) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland Dokument 12:14 (20112012) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland om rett til asyl

Detaljer

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter Høst 2015 SENSORVEILEDNING Oppgaveteksten lyder: «Beskriv og vurder hvordan Høyesterett går frem for å sikre at menneskerettigheter gjennomføres, slik menneskerettighetene

Detaljer

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING Funn og diskusjoner i en doktoravhandling om vilkår for å realisere retten til medvirkning i samsvar med intensjonene Et radikalt prosjekt

Detaljer

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet ADRESSE TIL ETISKE RÅD Krisesentersekretariatet Etisk råd Storgata 11 0155 Oslo etiske.indd 12-1 16-08-07 14:07:45

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune MENNESKERETTIGHETER En innføring Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune Humanist forlag, Oslo 2014 Humanist forlag

Detaljer

En internasjonal bevegelse blir til

En internasjonal bevegelse blir til En internasjonal bevegelse blir til Av daglig leder Tove Smaadahl ved Krisesentersekretariatet Da det første krisesentrene ble åpnet i England i 1972, var nok ingen klar over at de skulle bli en del av

Detaljer

Høringssvar - Reservasjonsordning for fastleger

Høringssvar - Reservasjonsordning for fastleger Helse- og omsorgsdepartementet v/postmottak@hod.dep.no Vår ref.: Deres ref.: Dato: 14/142-2- TK 08.03.2014 Høringssvar - Reservasjonsordning for fastleger 1. Innledning Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar Den europeiske menneskerettsdomstolen Spørsmål og Svar Spørsmål og Svar Hva er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen? Disse spørsmål og svar er utarbeidet av Domstolens justissekretariat. Dokumentet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer