Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE"

Transkript

1 1 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE avholdes 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR 2012, INKLUDERT BUDSJETT 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. INNKOMNE FORSLAG A) Husordensregler (forslag fra styret). B) Solskjerming av vinder og terrasser (forslag fra Rune Thuv). C) Videoovervåkning (forslag fra Rune Thuv). D) Fakturering for hensetting av gjenstander i fellesarealer (forslag fra Rune Thuv). E) Nytt lekeapparat (forslag fra Marianne Salomonsen). Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE OG REVISOR A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2-4 styremedlemmer for 1-2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité E) Valg av revisor Oslo, Styret i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE

3 3 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 2. ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Ettersom sameiet ikke har vært seksjonert før mot slutten av 2012, og ikke alle leiligheter var overtatt, er det ikke avholdt sameiermøte. Det har derimot vært et fungerende interimstyret i perioden, som har bestått av følgende: Interimstyret Leder Richard Ole Johnsen Sigurd Hoels Vei 98 Styremedlem Eirik Opland Erikstad Sigurd Hoels Vei 42 Styremedlem Jan Ole Ormseth Sigurd Hoels Vei 100 Styremedlem Jan Erik Skogly Postboks 6549 Etterstad Styremedlem Katrine Versvik Thygesen Sigurd Hoels Vei 102 Varamedlem Hadija Bø Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 177 seksjoner, hvorav tre næringsseksjoner og resten boligseksjoner. Sameiet er ikke registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, men vil bli det etter sameiermøtet. Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende adresser: Sigurd Hoels Vei og Sigurd Hoels Vei Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: 128 og 149 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor velges på ordinært sameiermøte 2013.

4 4 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Interimstyrets arbeider frem til sameiermøte 2013 Sameiet har frem til årsmøtet ikke hatt et ordinært styre men et interimstyre bestående av fem medlemmer pluss en vara. Interimstyret ble valgt/utnevnt på informasjonsmøter i forbindelse med leilighetsovertakelse våren/høsten I perioden har interimstyret avholdt 8 styremøter. Ett av disse har vært fellesmøte med rekkehussameiet. Arbeid/vedtak er også gjort på e-post mellom møtene. Saker interimstyret har jobbet med denne perioden kan deles inn i følgende områder: Avtaler Det har vært vesentlig å få på plass gode vedlikeholdsavtaler med eksterne aktører. Flere av disse avtalene er inngått av Skanska/Obos Eiendomsdrift på vegne av sameiet (inngått før etablering av interimstyre). P.d.d. har sameiet vedlikeholdsavtaler som bl.a. omfatter grøntareal, ventilasjonsanlegg, vaktmestertjenester, avfallsanlegg, heisdrift og alarm/utrykning, garasjeport, sprinkler-/brannalarmanlegg og renhold. Utbedring av mangler/reklamasjon Styret har vært med på overtakelse av fellesarealer. I den forbindelse har det vært påpekt noe mangler som er blitt utbedret av entrepenør/underentrepenører. Det har vært tildels store problemer med både ventilasjonsanlegg og flere av heisene. Dette har blitt påpekt og fulgt opp med ansvarlige underentrepenører. Styremedlemmer har fått opplæring i restarting av heis og ventilasjonsanlegg. Styret har vært i dialog med utbygger og leverandør av avfallshåndteringssystem for at dette skal fungere tilfredsstillende. Det har oppstått feil med både garasjeport og ytterdører/boddører. Feilene har vært påpekt og utbedret. Styret har klagd på renhold av fellesarealer. Fakturahåndtering Styret har attestert og fulgt opp sameiets utgifter, herunder krediteringer ved garantifeil. Betaling av regninger og regnskapsførsel foretas av Obos Eiendomsforvaltning. Informasjon til/kontakt med beboere Informasjon til og kontakt med beboere (og seksjonseiere) har vært en prioritert oppgave for styret. Styret har overtatt drift av sameiets nettsider og lagt relevant informasjon på disse. Styret har kjøpt nytt (og enklere) domene og har planlagt innfasing av nye nettsider. Det er også opprettet en egen Facebookside for sameiet. Styret har håndtert post til denne. Videre ble det utarbeidet et informasjonsskriv som ble distribuert til samtlige beboere. Styret har mottatt og besvart innkommen post fra beboere med ulike spørsmål, innspill og kommentarer.

5 5 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Ved noen anledninger er det kommet klage fra beboere på støy mm. fra naboer. Styret har i disse tilfellene tatt kontakt med de impliserte og bidratt til å løse konfliktene. Annet Styret har i perioden også: - utarbeidet husordensregler (vedtas formelt på årsmøtet) - hentet inn og vurdert informasjon om veibom (begrensning av biltrafikk i bakgården) - hentet inn og vurdert informasjon om sikkerhetssystemer (videoovervåkning mm) - bestillt og fått montert smekklåser på samtlige dører i fellesarealene (pga innbrudd/innbruddsforsøk) - montert mottager for fjernkontrollstyring av garasjeport samt gitt beboere mulighet til å kjøpe fjernkontroll - innhentet tilbud på termostatstyring av radiatorer og samkjørt bestilling av dette - innhentet tilbud på merking av husnummerering (ble montert av utbygger) - montert navn på callinganlegg - søkt om montering av elektriske døråpnere der det er behov - vedtatt midlertidige parkeringsbestemmelser (1 HC-plass) - forberedt dugnad - forberedt og arrangert årsmøte - annet forefallende arbeid

6 6 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE ØKONOMISK STATUS Etter samråd med forretningsfører konkluderte styret at sameiet ikke kan være regnskapspliktig for 2012, og at de få bevegelsene før overføres til regnskapet for Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Forretningsfører har utarbeidet et enkelt oppsett for status pr Det er trolig mer informativt for eierne å se på budsjettforslagene, men styret ønsker å informere eierne om status pr produksjon av denne årsmeldingen. Arbeidskapital Arbeidskapital er et begrep, som sier noe om sameiets tilgjengelig midler. Forutsatt at budsjettene som er satt opp holder, vil sameiet har en god likviditet og seksjonseiernes innskudd av oppstartskapital sikrer i utgangspunktet en god økonomisk situasjon. Lån Sameiet har ikke lån. BUDSJETT FOR 2013 Forretningsfører har utarbeidet et budsjettforslag fra perioden , og for et forventet normalår. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under og 3,35 % over kr ,-. Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Richard Ole Johnsen /s/ Eirik Opland Erikstad /s/ Jan Ole Ormseth /s/ Jan Erik Skogly /s/ Katrine Versvik Thygesen /s/

7 7 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE ØKONOMISK STATUS PR BUDSJETT OG NORMALÅRET Regnskap Budsjett Budsjett for Normalåret DRIFTSINNTEKTER: INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Bredbånd Kabel-tv A-konto Energi ANDRE INNTEKTER (startkapital) SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR REVISJONSHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR KONSULENTHONORAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOSTNADER GARASJER/UTOMHUS ENERGI / FYRING KABEL/TV-ANLEGG ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD 0 0 FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES.AV FINANSINNT/KOSTN RESULTAT

8 8 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET Styret er informert av representanten vår i OBOS, at mange boligselskaper bruker en tommelfingerregel om kr 1 000,- pr leilighet, når man fastsetter nivået for styrehonorar. Styret fordeler selv midlene innad i styret. Forslag: Styret i perioden honoreres med kr 1 000,- pr seksjon, altså kr ,-. Interimstyret honoreres med samme beløp for perioden frem mot sameiermøtet. Denne perioden har vært noe kortere, men samtidig unormalt mye arbeid pga. nytt sameie. 4. INNKOMNE FORSLAG A) Husordensregler (forslag fra styret). Viser til vedlagt forslag til husordensregler vedtatt av interimstyret 23.januar Styret ønsker at sameiermøtet vedtar disse for å få en sterkere forankring i sameiet. Forslag: Styrets forslag til husordensregler vedtas slik de foreligger. B) Solskjerming av vinder og terrasser (forslag fra Rune Thuv). Viser til vedlagt innsendt forslag fra Rune Thuv. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret får i oppgave å lage et konsept for farve og utseende samt innhente tilbud på leverandør av utvendig solskjerming for terrasser og vinduer i sameiet, som eiere av leiligheter må følge. Styrets innstilling: Forslag om solskjerming støttes men det foreslås ny ordlyd: Styret gis fullmakt til å, i samarbeid med Sameie II, utarbeide fells konsept (design/farge mm) for utvendig solskjerming. Styrene oppretter en felles hurtigarbeidene komite som innhenter og vurderer tilbud fra leverandører slik at solskjerming kan tilbys beboerne allerede sommeren Beboere som ønsker solskjerming må benytte seg av det tilbudet som forelegges

9 9 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE C) Videoovervåkning (forslag fra Rune Thuv). Viser til vedlagt innsendt forslag fra Rune Thuv. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret får i oppgave innen neste ordinære sameiermøte i år 2014, å utarbeide planer, innhente tilbud på montering av videoovervåking og fremlegge dette for vedtak. Dette omfatter fellesområder i bygg og garasjer samt tilhørende utendørsområder. Styrets innstilling: Forslag om videoovervåkning støttes men det foreslås ny ordlyd: Styret får i oppgave å utarbeide planer for, samt innhente/vurdere tilbud på, videoovervåkning av fellesområder i bygg, garasjeanlegg og utendørsområder. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Sameie II. Styrets eventuelle forslag legges frem for sameiermøte. D) Fakturering for hensetting av gjenstander i fellesarealer (forslag fra Rune Thuv). Viser til vedlagt innsendt forslag fra Rune Thuv. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret kan fakturere, de som er ansvarlig for hensetting av møbler, andre saker og ting på felleseområder, for kostnader for fjerning av dette. Styrets innstilling: Forslaget støttes. E) Nytt lekeapparat (forslag fra Marianne Salomonsen). Viser til vedlagte forslag inkl bilder. Forslag 1: Sameie kjøper inn et nytt lekestativ: Romantic lekehus fra Søve lekemiljø. kr , lengde 2,5 m og bredde 4,5 meter, beregnet på barn fra 1-9år. Lekestativet erstatter dagens turnstenger. For mer info se: ttp://www.sove.no/no/småbarnslek/minihus/romantic/442c.html og vedlegg 1 Forslag 2: Sameie kjøper inn et nytt lekestativ: Minken klatrestativ fra Søve lekemiljø. kr , lengde 2,2 m, bredde 1,1 m. Klatrestativet erstatter dagens turnstenger. For mer info se: og vedlegg 2 Forslag 3: Sameie kjøper ikke inn nye lekeapparater nå, men utreder, med innspill fra beboere, mulighetene for en ny/endret lekeplass til neste sameiermøte Styrets innstilling: Forslag 1 og 2 om nye lekeapparater støttes ikke. Forslag 3 støttes men det foreslås ny ordlyd: Styret, i samarbeid med Sameie II, inviterer beboere til å komme med forslag til nye lekeapparater mm. Styrene vurderer innspillene og legger eventuelt forslag til utbedringer frem for neste sameiermøte.

10 10 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 5. VALG AV TILLITSVALGTE OG REVISOR A) Valg av styreleder for 2 år Interimstyrets innstilling: Jan O. Ormseth B) Valg av 2-4 styremedlemmer for 1-2 år Interimstyrets innstilling for 1 år: Eirik Erikstad og Helge Seierstad Interimstyrets innstilling for 2 år: Katrine Thygesen og Rune Thuv C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Interimstyrets innstilling: Hadiji Bø og Tore Lønøy D) Valg av valgkomité Interimstyrets innstilling: Jan Erik Skogly og Richard Johnsen E) Valg av revisor Forslag: Styret foreslår at sameiet velger en av de faste samarbeidspartnerne til OBOS, hvor det er gode priser og trygge rutiner. Disse er BDO AS, Ernest og Young AS (E&Y) eller Price Waterhouse Coopers (PWC AS).

11 11 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Fra: Rune Thuv Sendt: 12. april :40 Til: Anders Thorud Emne: Valg av styre/forslag til ordinært årsmøte Til forretningsfører Anders Thorud OBOS snr 7145 Viser til informasjon om ordinært sameiermøte 2013 i Tiedemannsbyen Hagekvartalet. Er beboer i leilighet C1-61. Ønsker å få behandlet følgende forslag på det ordinære sameiermøtet, hvis det ikke kommer forslag som er bedre tekstmessig eller ivaretar formålet på en bedre måte. Dette har du/styret oversikt over. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret får i oppgave å lage et konsept for farve og utseende samt innhente tilbud på leverandør av utvendig solskjerming for terrasser og vinduer i sameiet, som eiere av leiligheter må følge. Begrunnelse: Gir et penere utvendig design. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret får i oppgave innen neste ordinære sameiermøte i år 2014, å utarbeide planer, innhente tilbud på montering av videoovervåking og fremlegge dette for vedtak. Dette omfatter fellesområder i bygg og garasjer samt tilhørende utendørsområder. Begrunnelse: Unngå hærverk, innbrudd og forsøpling. Dette vil gjøre området til et hyggeligere sted å bo. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret kan fakturere, de som er ansvarlig for hensetting av møbler, andre saker og ting på felleseområder, for kostnader for fjerning av dette. Begrunnelse: Bedre trivsel, unngå at beboere hensetter saker på fellesområder. Samt sende regningen til de det gjelder. Med vennlig hilsen Rune Thuv

12 12 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Fra: Marianne Salomonsen Sendt: 15. april :24 Til: Anders Thorud Emne: Sak til sameiermøtet Tiedemannsbyen Hagekvartalet 14. mai Hei Jeg har følgende sak til dagsorden til sameiermøte i Tiedemannsbyen, Hagekvartalet 14. mai: Nytt lekeapparat Det er mange barn i sameie vårt, og en svært liten lekeplass med lite utvalg i lekeapparater. Foreslår derfor alternativt lekestativ som kan erstatte "turnstengene", med et mer barnevennlig og mer funksjonelt lekeapparat, som garantert vil brukes mer enn de tre turnstengene. Lekeapparatene er vedlikeholdsfrie og har et høyt sikkerhetsnivå. (Dersom noen har andre forslag til lekeapparater så bør det være mulig å komme med disse på møtet, som kontraforslag.) Forslår følgende forslag til vedtak: 1. Sameie kjøper inn et nytt lekestativ: Romantic lekehus fra Søve lekemiljø. kr , lengde 2,5 m og bredde 4,5 meter, beregnet på barn fra 1-9år. Lekestativet erstatter dagens turnstenger. For mer info se: ttp://www.sove.no/no/småbarnslek/minihus/romantic/442c.html og vedlegg 1 2. Sameie kjøper inn et nytt lekestativ: Minken klatrestativ fra Søve lekemiljø. kr , lengde 2,2 m, bredde 1,1 m. Klatrestativet erstatter dagens turnstenger. For mer info se: og vedlegg 2 3. Sameie kjøper ikke inn nye lekeapparater nå, men utreder, med innspill fra beboere, mulighetene for en ny/endret lekeplass til neste sameiermøte. Mvh Marianne Salomonsen (leilighet C3-43) Romantic Minken

13 13 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Orientering om sameiets drift Hjemmeside Styret viser generelt til sameiets hjemmeside på web4.herborvi.no/7145 for ytterligere informasjon. Styret arbeider med å etablere et eget domene Parkering Det er parkering i garasjeanlegget under bebyggelsen. Beboere som ikke har kjøpt og eier parkeringsplass, har ikke rett til å benytte garasjeplassene i anlegget. Åpning av garasjeport skjer via mobiltelefonen (GSM key). Skanska registrer inntil 2 mobilnummer pr p-plass før innflytting. Det vil være nøkkellås i tillegg. Du kan også bestille fjernkontroll for åpning av port. Dette koster kr. 365,- inkl. mva. Bestilles ved å sende en mail til: For registrering kontakt Henriette Stiansen ( ) tlf.: eller på mail Ønske om utleie/utlån av parkeringsplass for mer enn 1 måned av gangen skal på forhånd skriftlig varsles til sameiets styre. Gjesteparkering Det er ikke gjesteparkering i garasjeanlegget. Parkering gjelder kun beboere som har kjøpt parkeringsplass(er). Sykkelparkering Det er sykkelparkering i egne avlåste rom i garasjeanlegget. TV / Bredbånd Bredbånd og kabel-tv leveres av Canal Digital. Beboerne må selv bestille abonnement for telefon etter innflytting. Vaktmester Avtale om vaktmestertjenester og renhold er inngått med OBOS Eiendomsdrift. Hovednummer: (spør etter vaktmester på Tiedemannsbyen Hagekvartalet i Joh. H. Andresens vei (10A-B, 12, 14, 16 og 18A-F) Telefontid: Mandag-torsdag: Fredag: Utenom disse tidspunktene blir telefonen viderekoblet til en beredskapsvakt, og da koster det penger å ringe dette nummeret.

14 14 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

15 HUSORDENSREGLER Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 Foreløpige husordensregler - vedtatt av interimstyret 23. januar ! Generelt 1.1! Formålet med husordensreglene er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø samt å ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø. Lojal oppfølging av reglene fra alle beboere er et vesentlig bidrag til et godt bomiljø. 2! Overdragelse og utleie av leilighet 2.1! Enhver ny eier eller leietaker skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører! (OBOS) innen en uke etter innflytting. 2.2! Beboerne og seksjonsbrukerne plikter å følge bestemmelsene i! husordensreglene. Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent for! eventuelle leietagere, og at disse blir overholdt av leietager og andre som gis! adgang til leiligheten. For eventuelle overtredelser av husordensreglene foretatt av! leietager, svarer seksjonseier som om overtredelsen var hans egen. 3! Fellesarealer! 3.1! For å bidra til trivsel i fellesarealene, plikter alle beboere å benytte sameiets! fellesarealer på en aktsom måte, samt å holde fellesarealer inne og ute ryddig. 3.2! Trappeoppgang, korridorer og felles kjellerrom skal ikke opptas med! gjenstander (søppel, sko, barnevogner, sykler etc.). Rømningsveier skal ikke! sperres, heller ikke midlertidig. 3.3! Det er forbudt å røyke i bygningens innendørs fellesarealer. Det er ikke tillatt å! stumpe sigaretter utomhus og foran hovedinngangene. 3.4! Søppel skal kastes i henviste søppelsjakter. Dersom sjaktene er fulle, plikter! beboerne å oppbevare sitt eget søppel hygienisk inntil beholderen tømmes.! Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing og lignende! plikter beboerne å frakte vekk selv. Man skal ikke sette fra seg søppel eller! annet! avfall på fellesarealene. 3.5! Forurensing av fellesområdene er forbudt. Det er ikke tillatt med mating av! dyr/fugler på!utvendig fellesareal. Husordensregler - Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

16 3.6! All skade som påføres felles eiendom må erstattes av den eller de som forvolder! skaden. Forvoldes skaden av utenforstående skal den erstattes av den som! eventuelt har gitt vedkommende adgang til området. Det skal vises varsomhet ved! flytting. Skade forvoldt på fellesarealer under flytting, må erstattes av eier. 3.7! Dører fra garasje til oppgang/heiser, dør til sykkelbod og tilsvarende må alltid! holdes låst. 3.8! Vedlikehold/opprustning av fellesarealer er en felles forpliktelse og styret! organiserer derfor dugnader ved behov. 3.9! Det må respekteres at definerte hageflekker foran leilighetene i 1. etasje ikke er! fellesareal. 3.10! Oppdager man mangler, skal disse umiddelbart meldes til styret. 4! Bruk av leiligheten 4.1! Den enkelte beboer plikter å sørge for ro mellom kl og både innendørs og utendørs. Ved festlige anledninger skal det gis nabovarsel i forkant. Et slikt varsel tilsidesetter dog ikke det alminnelige nabohensyn. Det skal vises spesielt hensyn med tanke på høy musikk når dører og vinduer er åpne. 4.2! Støyende arbeid som banking eller boring, skal bare skje på hverdager mellom klokken kl og og lørdager fra kl til Støyende arbeid bør begrenses på søndag og helligdager. 4.3! Elektrisk- og gassgrill er tillatt under forsvarlig bruk. Det er ikke tillat med kullgrill.! Grilling skal ikke være til sjenanse for naboene. Gassbeholderen til gassgrillene! skal ikke oppbevares inne i leilighetene eller bodene, men forsvalig på! balkong/takterrasse. 4.4! Styrets godkjennelse må innhentes før alle forandringer som har innvirkning på! bebyggelsens utseende påbegynnes, så som f.eks. maling, solskjerming, skilt eller! andre utvendige faste innretninger. Ved brudd på denne bestemmelsen kan! styret kreve at forholdene tilbakeføres til det opprinnelige og seksjonseier/leietager! vil bli holdt økonomisk ansvarlig. Synlig parabol er ikke tillatt. 4.5! Innvendige endringer i leilighetene som medfører inngrep i byggets! konstruksjoner må ikke foretas. Likeledes må det heller ikke foretas forandringer! som kan være til ulempe for naboer. 4.6! Det er tillatt med husdyr dersom dette ikke er til sjenanse for andre beboere.! Dersom husdyrhold er til sjenanse for andre, vil styret mekle i saken og i alvorlige! tilfeller eventuelt kreve at dyreholdet avsluttes. Lufting av husdyr skal ikke foregå i! gårdsrommet. Husordensregler - Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

17 5! Garasje og kjellerbod 5.1! Biler skal parkeres i parkeringsanlegget på reserverte plasser. 5.2! Parkeringsplasser skal holdes ryddig av bileier. Oppsamling av unødvendig! skrot eller lagring av brennbart materiale på egen parkeringsplass er ikke tillatt. 5.3! Parkering av biler, mopeder, MC, tilhengere, gjenstander etc. utenfor eget! parkeringsareal er ikke tillatt og vil bli fjernet uten forvarsel for eiers regning. 5.4! Det er ikke lov til å oppbevare eksplosive væsker eller på annen måte farlig! materiale i bodene. Likeledes er det forbudt å lagre illeluktende stoff eller annet! som kan sjenere øvrige beboere. Det er ikke tillatt å hensette gjenstander utenfor! bodene eller for øvrig i bygningens kjeller. 6! Overtredelse av husordensreglene 6.1! Overtredelse av husordensreglene rapporteres skriftlig til styret. Styret kan påtale! forholdet skriftlig ovenfor seksjonseieren samt ta saken opp med eventuelle! leietakere/beboere. Styret kan deretter rette eventuelle mangler for seksjonseiers! regning. Når mangler påtales skal varslet inneholde opplysninger om at gjentatt! eller fortsatt overtredelse vil bli ansett som vesentlig mislighold av eierens! sameieplikter. 6.2! Sameiere/beboere plikter til enhver tid å rette seg etter de husordensreglene som! gjelder. Brudd på Husordensreglene kan føre til pålegg om salg av seksjonen! (jf. Lov om eierseksjoner). 6.3! Dersom sameierens/beboerens eller brukerens oppførsel medfører fare for! ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller hans/hennes oppførsel! er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve! fravikelse av seksjonen (jf. Lov om eierseksjoner). Husordensregler - Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

18 VEDTEKTER FOR Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31) 1 Navn Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av bolig- og næringsseksjoner i eiendommen gnr 128 bnr [*] i Oslo kommune. Den enkelte sameier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk av den, eventuelt de bruksenheter vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt eventuelt en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen. Tilleggsdelene omfatter uteareal. Balkonger/terrasser inngår i bruksenhetene. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon som uttrykker sameieandelens størrelse basert på den enkelte bruksenhets bruksareal (dvs. eksklusiv balkong/terrasse). Inndelingen i hoveddeler og tilleggsdeler, samt sameiebrøkens størrelse, fremgår av seksjoneringsbegjæringen. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, dekker og konstruksjoner (også for balkonger/terrasser) samt inngangsdører, vinduer, trapperom med heis, ganger, sportsboder, andre fellesrom og deler av utearealet. Stamledningsnettet for vann og avløp fram til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene og elektrisitet fram til bruksenhetenes sikringsskap, er også fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene sameiernes felles behov. Tekniske installasjoner som kun betjener næringsseksjoner tilhører de respektive næringsseksjoner alene, også om installasjonene er plassert i fellesareal. Eiendommen gnr. 128 bnr [*] (utomhusarealet beliggende mellom bebyggelsen) eies og disponeres av Sameiene Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 og 2 i fellesskap. De nærmere regler om disponering, kostnadsfordeling osv. knyttet til dette arealet er regulert i vedtekter for Tiedemannsbyen Hagekvartalet Utomhussameie. 3 Parkering Vedtekter for Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

19 Garasjeanlegget under bebyggelsen tilhørende Sameiene Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 og 2 utgjør en egen anleggseiendom, gnr. [*] bnr [*]. Denne eiendommen eies av de som eier parkeringsplasser i anlegget samt de overliggende eierseksjonssameiene i felleskap. De seksjonseiere i sameiene Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 som ikke har ervervet parkeringsplass, har ikke rett til å benytte parkeringsplassene i Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. Forholdene omkring parkering i garasje er nærmere regulert i vedtektene for Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. 4 Boder Sameiet disponerer en fellesbod i sambruk med Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 2, i Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. Den nærmere plassering av fellesboden i Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie fremgår av vedlegg 1 til nærværende vedtekter. For bruken av fellesbod betaler Sameiet en forholdsmessig del av drift- og vedlikeholdskostnadene i Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. 5 Formål Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser i eiendommen og å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av fellesområder, eiendeler, mv. tilhørende sameiet, til beste for så vel eiere og brukere av seksjonene for bolig og næringsseksjonene. Sameiet er et kombinasjonsbygg. Boligseksjonene skal brukes til bolig, og kan bare brukes i samsvar med formålet. Næringsseksjonene skal brukes til næringsvirksomhet i henhold til det godkjente reguleringsformål. Det kan fastsettes husordensregler som kun skal være gjeldende for boligseksjonene. 6 Fysisk bruk av bruksenheter og fellesareal Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, og rett til å utnytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere hindres i å bruke dem. Styret kan gi bestemmelser om hvordan fellesarealene skal brukes. Styrets avgjørelse kan bringes inn for sameiermøtet. Selv om den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, plikter sameieren å stille bruksenheten til disposisjon når dette er nødvendig av hensyn til vedlikeholdsarbeider o l. Dette gjelder så vel bruksenhetens hoveddel som tilleggsdel. Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf 4. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Vedtekter for Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

20 Særregler om fellesarealet: Som følge av at sameiet er et kombinert bygg, skal deler av fellesarealene være undergitt begrenset adkomst (bruksrett) for hhv bolig- og næringsseksjonene. Boligseksjonenes særrett: Eierne/brukerne av boligseksjonene skal alene ha rett til å bruke: - innganger og inngangsdører til boligene, ganger og korridorer, trapper, heiser, bodarealer og fellesrom i boligetasjene som utelukkende er beregnet for boligene. Næringsseksjonenes særrett: Næringsseksjonene skal alene ha rett til å bruke: - fasade og inngangsparti i 1. etg som utelukkende er beregnet for næringsseksjonene. Fasade: Næringsseksjonene skal i tilknytning til lovlig virksomhet i sine seksjoner, ha rett til å sette opp faste skilt og andre profileringsanordninger på byggets fasade i 1 etg., innenfor rammen av hva som godkjennes av offentlige myndigheter. Medfølgende denne retten følger også en vedlikeholdsplikt som i sin helhet skal besørges og bekostes av den aktuelle næringsseksjon. Ved bruk av lysskilt skal det tas tilbørlig hensyn til beboerne i sameiet slik at disse ikke blir unødig sjenert. Skilt og reklame på fasade skal ta hensyn til byggets arkitektur og skal godkjennes av sameiets styre. Vinduer i næringsseksjonene skal utformes slik at de ikke er til sjenanse for byggets fasade. Øvrige tiltak og endringer vedrørende fasaden i byggets 1. etasje som utelukkende er beregnet for næringsseksjonene, er gjenstand for styrets godkjennelse med mindre tiltaket faller inn under 10 tredje avsnitt. Styret kan ikke avslå søknad om tiltak som nevnt, med mindre det foreligger saklig grunn. 7 Rettslig rådighet over eierseksjonene Med unntak av de begrensninger som følger av disse vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Det samme gjelder for utleie av tilleggsdel til seksjonen. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Vedtekter for Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet.

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Kolbotnveien 42-44. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 42 eierseksjoner i eiendommen gnr 40 bnr 284 i Oppegård kommune. Seksjonene

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo. VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 1 Navn Sameiets navn er Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

Detaljer

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie 1 Valdresgata 16 S/E Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE Vedtatt i sameiermøte 03.11.1994, 19.11.07, 15.05.08, 22.10.08 og 17.04.12 1 Formål Sameiet omfatter gnr. 29 bnr. 162, seksjon 1-60 i Oslo med påstående bygninger.

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie

Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sameiet Preståsen Park II Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sameiet Preståsen Park II, avholdes torsdag 14. april 2011, kl. 18.00 i Røde Kors-huset, Den lille salen, Rådhusgata

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer