Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE"

Transkript

1 1 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE avholdes 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR 2012, INKLUDERT BUDSJETT 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. INNKOMNE FORSLAG A) Husordensregler (forslag fra styret). B) Solskjerming av vinder og terrasser (forslag fra Rune Thuv). C) Videoovervåkning (forslag fra Rune Thuv). D) Fakturering for hensetting av gjenstander i fellesarealer (forslag fra Rune Thuv). E) Nytt lekeapparat (forslag fra Marianne Salomonsen). Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE OG REVISOR A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2-4 styremedlemmer for 1-2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité E) Valg av revisor Oslo, Styret i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE

3 3 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 2. ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Ettersom sameiet ikke har vært seksjonert før mot slutten av 2012, og ikke alle leiligheter var overtatt, er det ikke avholdt sameiermøte. Det har derimot vært et fungerende interimstyret i perioden, som har bestått av følgende: Interimstyret Leder Richard Ole Johnsen Sigurd Hoels Vei 98 Styremedlem Eirik Opland Erikstad Sigurd Hoels Vei 42 Styremedlem Jan Ole Ormseth Sigurd Hoels Vei 100 Styremedlem Jan Erik Skogly Postboks 6549 Etterstad Styremedlem Katrine Versvik Thygesen Sigurd Hoels Vei 102 Varamedlem Hadija Bø Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 177 seksjoner, hvorav tre næringsseksjoner og resten boligseksjoner. Sameiet er ikke registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, men vil bli det etter sameiermøtet. Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende adresser: Sigurd Hoels Vei og Sigurd Hoels Vei Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: 128 og 149 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor velges på ordinært sameiermøte 2013.

4 4 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Interimstyrets arbeider frem til sameiermøte 2013 Sameiet har frem til årsmøtet ikke hatt et ordinært styre men et interimstyre bestående av fem medlemmer pluss en vara. Interimstyret ble valgt/utnevnt på informasjonsmøter i forbindelse med leilighetsovertakelse våren/høsten I perioden har interimstyret avholdt 8 styremøter. Ett av disse har vært fellesmøte med rekkehussameiet. Arbeid/vedtak er også gjort på e-post mellom møtene. Saker interimstyret har jobbet med denne perioden kan deles inn i følgende områder: Avtaler Det har vært vesentlig å få på plass gode vedlikeholdsavtaler med eksterne aktører. Flere av disse avtalene er inngått av Skanska/Obos Eiendomsdrift på vegne av sameiet (inngått før etablering av interimstyre). P.d.d. har sameiet vedlikeholdsavtaler som bl.a. omfatter grøntareal, ventilasjonsanlegg, vaktmestertjenester, avfallsanlegg, heisdrift og alarm/utrykning, garasjeport, sprinkler-/brannalarmanlegg og renhold. Utbedring av mangler/reklamasjon Styret har vært med på overtakelse av fellesarealer. I den forbindelse har det vært påpekt noe mangler som er blitt utbedret av entrepenør/underentrepenører. Det har vært tildels store problemer med både ventilasjonsanlegg og flere av heisene. Dette har blitt påpekt og fulgt opp med ansvarlige underentrepenører. Styremedlemmer har fått opplæring i restarting av heis og ventilasjonsanlegg. Styret har vært i dialog med utbygger og leverandør av avfallshåndteringssystem for at dette skal fungere tilfredsstillende. Det har oppstått feil med både garasjeport og ytterdører/boddører. Feilene har vært påpekt og utbedret. Styret har klagd på renhold av fellesarealer. Fakturahåndtering Styret har attestert og fulgt opp sameiets utgifter, herunder krediteringer ved garantifeil. Betaling av regninger og regnskapsførsel foretas av Obos Eiendomsforvaltning. Informasjon til/kontakt med beboere Informasjon til og kontakt med beboere (og seksjonseiere) har vært en prioritert oppgave for styret. Styret har overtatt drift av sameiets nettsider og lagt relevant informasjon på disse. Styret har kjøpt nytt (og enklere) domene og har planlagt innfasing av nye nettsider. Det er også opprettet en egen Facebookside for sameiet. Styret har håndtert post til denne. Videre ble det utarbeidet et informasjonsskriv som ble distribuert til samtlige beboere. Styret har mottatt og besvart innkommen post fra beboere med ulike spørsmål, innspill og kommentarer.

5 5 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Ved noen anledninger er det kommet klage fra beboere på støy mm. fra naboer. Styret har i disse tilfellene tatt kontakt med de impliserte og bidratt til å løse konfliktene. Annet Styret har i perioden også: - utarbeidet husordensregler (vedtas formelt på årsmøtet) - hentet inn og vurdert informasjon om veibom (begrensning av biltrafikk i bakgården) - hentet inn og vurdert informasjon om sikkerhetssystemer (videoovervåkning mm) - bestillt og fått montert smekklåser på samtlige dører i fellesarealene (pga innbrudd/innbruddsforsøk) - montert mottager for fjernkontrollstyring av garasjeport samt gitt beboere mulighet til å kjøpe fjernkontroll - innhentet tilbud på termostatstyring av radiatorer og samkjørt bestilling av dette - innhentet tilbud på merking av husnummerering (ble montert av utbygger) - montert navn på callinganlegg - søkt om montering av elektriske døråpnere der det er behov - vedtatt midlertidige parkeringsbestemmelser (1 HC-plass) - forberedt dugnad - forberedt og arrangert årsmøte - annet forefallende arbeid

6 6 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE ØKONOMISK STATUS Etter samråd med forretningsfører konkluderte styret at sameiet ikke kan være regnskapspliktig for 2012, og at de få bevegelsene før overføres til regnskapet for Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Forretningsfører har utarbeidet et enkelt oppsett for status pr Det er trolig mer informativt for eierne å se på budsjettforslagene, men styret ønsker å informere eierne om status pr produksjon av denne årsmeldingen. Arbeidskapital Arbeidskapital er et begrep, som sier noe om sameiets tilgjengelig midler. Forutsatt at budsjettene som er satt opp holder, vil sameiet har en god likviditet og seksjonseiernes innskudd av oppstartskapital sikrer i utgangspunktet en god økonomisk situasjon. Lån Sameiet har ikke lån. BUDSJETT FOR 2013 Forretningsfører har utarbeidet et budsjettforslag fra perioden , og for et forventet normalår. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under og 3,35 % over kr ,-. Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Richard Ole Johnsen /s/ Eirik Opland Erikstad /s/ Jan Ole Ormseth /s/ Jan Erik Skogly /s/ Katrine Versvik Thygesen /s/

7 7 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE ØKONOMISK STATUS PR BUDSJETT OG NORMALÅRET Regnskap Budsjett Budsjett for Normalåret DRIFTSINNTEKTER: INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Bredbånd Kabel-tv A-konto Energi ANDRE INNTEKTER (startkapital) SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR REVISJONSHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR KONSULENTHONORAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOSTNADER GARASJER/UTOMHUS ENERGI / FYRING KABEL/TV-ANLEGG ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD 0 0 FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES.AV FINANSINNT/KOSTN RESULTAT

8 8 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET Styret er informert av representanten vår i OBOS, at mange boligselskaper bruker en tommelfingerregel om kr 1 000,- pr leilighet, når man fastsetter nivået for styrehonorar. Styret fordeler selv midlene innad i styret. Forslag: Styret i perioden honoreres med kr 1 000,- pr seksjon, altså kr ,-. Interimstyret honoreres med samme beløp for perioden frem mot sameiermøtet. Denne perioden har vært noe kortere, men samtidig unormalt mye arbeid pga. nytt sameie. 4. INNKOMNE FORSLAG A) Husordensregler (forslag fra styret). Viser til vedlagt forslag til husordensregler vedtatt av interimstyret 23.januar Styret ønsker at sameiermøtet vedtar disse for å få en sterkere forankring i sameiet. Forslag: Styrets forslag til husordensregler vedtas slik de foreligger. B) Solskjerming av vinder og terrasser (forslag fra Rune Thuv). Viser til vedlagt innsendt forslag fra Rune Thuv. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret får i oppgave å lage et konsept for farve og utseende samt innhente tilbud på leverandør av utvendig solskjerming for terrasser og vinduer i sameiet, som eiere av leiligheter må følge. Styrets innstilling: Forslag om solskjerming støttes men det foreslås ny ordlyd: Styret gis fullmakt til å, i samarbeid med Sameie II, utarbeide fells konsept (design/farge mm) for utvendig solskjerming. Styrene oppretter en felles hurtigarbeidene komite som innhenter og vurderer tilbud fra leverandører slik at solskjerming kan tilbys beboerne allerede sommeren Beboere som ønsker solskjerming må benytte seg av det tilbudet som forelegges

9 9 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE C) Videoovervåkning (forslag fra Rune Thuv). Viser til vedlagt innsendt forslag fra Rune Thuv. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret får i oppgave innen neste ordinære sameiermøte i år 2014, å utarbeide planer, innhente tilbud på montering av videoovervåking og fremlegge dette for vedtak. Dette omfatter fellesområder i bygg og garasjer samt tilhørende utendørsområder. Styrets innstilling: Forslag om videoovervåkning støttes men det foreslås ny ordlyd: Styret får i oppgave å utarbeide planer for, samt innhente/vurdere tilbud på, videoovervåkning av fellesområder i bygg, garasjeanlegg og utendørsområder. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Sameie II. Styrets eventuelle forslag legges frem for sameiermøte. D) Fakturering for hensetting av gjenstander i fellesarealer (forslag fra Rune Thuv). Viser til vedlagt innsendt forslag fra Rune Thuv. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret kan fakturere, de som er ansvarlig for hensetting av møbler, andre saker og ting på felleseområder, for kostnader for fjerning av dette. Styrets innstilling: Forslaget støttes. E) Nytt lekeapparat (forslag fra Marianne Salomonsen). Viser til vedlagte forslag inkl bilder. Forslag 1: Sameie kjøper inn et nytt lekestativ: Romantic lekehus fra Søve lekemiljø. kr , lengde 2,5 m og bredde 4,5 meter, beregnet på barn fra 1-9år. Lekestativet erstatter dagens turnstenger. For mer info se: ttp://www.sove.no/no/småbarnslek/minihus/romantic/442c.html og vedlegg 1 Forslag 2: Sameie kjøper inn et nytt lekestativ: Minken klatrestativ fra Søve lekemiljø. kr , lengde 2,2 m, bredde 1,1 m. Klatrestativet erstatter dagens turnstenger. For mer info se: og vedlegg 2 Forslag 3: Sameie kjøper ikke inn nye lekeapparater nå, men utreder, med innspill fra beboere, mulighetene for en ny/endret lekeplass til neste sameiermøte Styrets innstilling: Forslag 1 og 2 om nye lekeapparater støttes ikke. Forslag 3 støttes men det foreslås ny ordlyd: Styret, i samarbeid med Sameie II, inviterer beboere til å komme med forslag til nye lekeapparater mm. Styrene vurderer innspillene og legger eventuelt forslag til utbedringer frem for neste sameiermøte.

10 10 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 5. VALG AV TILLITSVALGTE OG REVISOR A) Valg av styreleder for 2 år Interimstyrets innstilling: Jan O. Ormseth B) Valg av 2-4 styremedlemmer for 1-2 år Interimstyrets innstilling for 1 år: Eirik Erikstad og Helge Seierstad Interimstyrets innstilling for 2 år: Katrine Thygesen og Rune Thuv C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Interimstyrets innstilling: Hadiji Bø og Tore Lønøy D) Valg av valgkomité Interimstyrets innstilling: Jan Erik Skogly og Richard Johnsen E) Valg av revisor Forslag: Styret foreslår at sameiet velger en av de faste samarbeidspartnerne til OBOS, hvor det er gode priser og trygge rutiner. Disse er BDO AS, Ernest og Young AS (E&Y) eller Price Waterhouse Coopers (PWC AS).

11 11 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Fra: Rune Thuv Sendt: 12. april :40 Til: Anders Thorud Emne: Valg av styre/forslag til ordinært årsmøte Til forretningsfører Anders Thorud OBOS snr 7145 Viser til informasjon om ordinært sameiermøte 2013 i Tiedemannsbyen Hagekvartalet. Er beboer i leilighet C1-61. Ønsker å få behandlet følgende forslag på det ordinære sameiermøtet, hvis det ikke kommer forslag som er bedre tekstmessig eller ivaretar formålet på en bedre måte. Dette har du/styret oversikt over. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret får i oppgave å lage et konsept for farve og utseende samt innhente tilbud på leverandør av utvendig solskjerming for terrasser og vinduer i sameiet, som eiere av leiligheter må følge. Begrunnelse: Gir et penere utvendig design. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret får i oppgave innen neste ordinære sameiermøte i år 2014, å utarbeide planer, innhente tilbud på montering av videoovervåking og fremlegge dette for vedtak. Dette omfatter fellesområder i bygg og garasjer samt tilhørende utendørsområder. Begrunnelse: Unngå hærverk, innbrudd og forsøpling. Dette vil gjøre området til et hyggeligere sted å bo. Forslag til ordinært sameiermøte 2013: Styret kan fakturere, de som er ansvarlig for hensetting av møbler, andre saker og ting på felleseområder, for kostnader for fjerning av dette. Begrunnelse: Bedre trivsel, unngå at beboere hensetter saker på fellesområder. Samt sende regningen til de det gjelder. Med vennlig hilsen Rune Thuv

12 12 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Fra: Marianne Salomonsen Sendt: 15. april :24 Til: Anders Thorud Emne: Sak til sameiermøtet Tiedemannsbyen Hagekvartalet 14. mai Hei Jeg har følgende sak til dagsorden til sameiermøte i Tiedemannsbyen, Hagekvartalet 14. mai: Nytt lekeapparat Det er mange barn i sameie vårt, og en svært liten lekeplass med lite utvalg i lekeapparater. Foreslår derfor alternativt lekestativ som kan erstatte "turnstengene", med et mer barnevennlig og mer funksjonelt lekeapparat, som garantert vil brukes mer enn de tre turnstengene. Lekeapparatene er vedlikeholdsfrie og har et høyt sikkerhetsnivå. (Dersom noen har andre forslag til lekeapparater så bør det være mulig å komme med disse på møtet, som kontraforslag.) Forslår følgende forslag til vedtak: 1. Sameie kjøper inn et nytt lekestativ: Romantic lekehus fra Søve lekemiljø. kr , lengde 2,5 m og bredde 4,5 meter, beregnet på barn fra 1-9år. Lekestativet erstatter dagens turnstenger. For mer info se: ttp://www.sove.no/no/småbarnslek/minihus/romantic/442c.html og vedlegg 1 2. Sameie kjøper inn et nytt lekestativ: Minken klatrestativ fra Søve lekemiljø. kr , lengde 2,2 m, bredde 1,1 m. Klatrestativet erstatter dagens turnstenger. For mer info se: og vedlegg 2 3. Sameie kjøper ikke inn nye lekeapparater nå, men utreder, med innspill fra beboere, mulighetene for en ny/endret lekeplass til neste sameiermøte. Mvh Marianne Salomonsen (leilighet C3-43) Romantic Minken

13 13 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Orientering om sameiets drift Hjemmeside Styret viser generelt til sameiets hjemmeside på web4.herborvi.no/7145 for ytterligere informasjon. Styret arbeider med å etablere et eget domene Parkering Det er parkering i garasjeanlegget under bebyggelsen. Beboere som ikke har kjøpt og eier parkeringsplass, har ikke rett til å benytte garasjeplassene i anlegget. Åpning av garasjeport skjer via mobiltelefonen (GSM key). Skanska registrer inntil 2 mobilnummer pr p-plass før innflytting. Det vil være nøkkellås i tillegg. Du kan også bestille fjernkontroll for åpning av port. Dette koster kr. 365,- inkl. mva. Bestilles ved å sende en mail til: For registrering kontakt Henriette Stiansen ( ) tlf.: eller på mail Ønske om utleie/utlån av parkeringsplass for mer enn 1 måned av gangen skal på forhånd skriftlig varsles til sameiets styre. Gjesteparkering Det er ikke gjesteparkering i garasjeanlegget. Parkering gjelder kun beboere som har kjøpt parkeringsplass(er). Sykkelparkering Det er sykkelparkering i egne avlåste rom i garasjeanlegget. TV / Bredbånd Bredbånd og kabel-tv leveres av Canal Digital. Beboerne må selv bestille abonnement for telefon etter innflytting. Vaktmester Avtale om vaktmestertjenester og renhold er inngått med OBOS Eiendomsdrift. Hovednummer: (spør etter vaktmester på Tiedemannsbyen Hagekvartalet i Joh. H. Andresens vei (10A-B, 12, 14, 16 og 18A-F) Telefontid: Mandag-torsdag: Fredag: Utenom disse tidspunktene blir telefonen viderekoblet til en beredskapsvakt, og da koster det penger å ringe dette nummeret.

14 14 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

15 HUSORDENSREGLER Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 Foreløpige husordensregler - vedtatt av interimstyret 23. januar ! Generelt 1.1! Formålet med husordensreglene er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø samt å ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø. Lojal oppfølging av reglene fra alle beboere er et vesentlig bidrag til et godt bomiljø. 2! Overdragelse og utleie av leilighet 2.1! Enhver ny eier eller leietaker skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører! (OBOS) innen en uke etter innflytting. 2.2! Beboerne og seksjonsbrukerne plikter å følge bestemmelsene i! husordensreglene. Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent for! eventuelle leietagere, og at disse blir overholdt av leietager og andre som gis! adgang til leiligheten. For eventuelle overtredelser av husordensreglene foretatt av! leietager, svarer seksjonseier som om overtredelsen var hans egen. 3! Fellesarealer! 3.1! For å bidra til trivsel i fellesarealene, plikter alle beboere å benytte sameiets! fellesarealer på en aktsom måte, samt å holde fellesarealer inne og ute ryddig. 3.2! Trappeoppgang, korridorer og felles kjellerrom skal ikke opptas med! gjenstander (søppel, sko, barnevogner, sykler etc.). Rømningsveier skal ikke! sperres, heller ikke midlertidig. 3.3! Det er forbudt å røyke i bygningens innendørs fellesarealer. Det er ikke tillatt å! stumpe sigaretter utomhus og foran hovedinngangene. 3.4! Søppel skal kastes i henviste søppelsjakter. Dersom sjaktene er fulle, plikter! beboerne å oppbevare sitt eget søppel hygienisk inntil beholderen tømmes.! Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing og lignende! plikter beboerne å frakte vekk selv. Man skal ikke sette fra seg søppel eller! annet! avfall på fellesarealene. 3.5! Forurensing av fellesområdene er forbudt. Det er ikke tillatt med mating av! dyr/fugler på!utvendig fellesareal. Husordensregler - Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

16 3.6! All skade som påføres felles eiendom må erstattes av den eller de som forvolder! skaden. Forvoldes skaden av utenforstående skal den erstattes av den som! eventuelt har gitt vedkommende adgang til området. Det skal vises varsomhet ved! flytting. Skade forvoldt på fellesarealer under flytting, må erstattes av eier. 3.7! Dører fra garasje til oppgang/heiser, dør til sykkelbod og tilsvarende må alltid! holdes låst. 3.8! Vedlikehold/opprustning av fellesarealer er en felles forpliktelse og styret! organiserer derfor dugnader ved behov. 3.9! Det må respekteres at definerte hageflekker foran leilighetene i 1. etasje ikke er! fellesareal. 3.10! Oppdager man mangler, skal disse umiddelbart meldes til styret. 4! Bruk av leiligheten 4.1! Den enkelte beboer plikter å sørge for ro mellom kl og både innendørs og utendørs. Ved festlige anledninger skal det gis nabovarsel i forkant. Et slikt varsel tilsidesetter dog ikke det alminnelige nabohensyn. Det skal vises spesielt hensyn med tanke på høy musikk når dører og vinduer er åpne. 4.2! Støyende arbeid som banking eller boring, skal bare skje på hverdager mellom klokken kl og og lørdager fra kl til Støyende arbeid bør begrenses på søndag og helligdager. 4.3! Elektrisk- og gassgrill er tillatt under forsvarlig bruk. Det er ikke tillat med kullgrill.! Grilling skal ikke være til sjenanse for naboene. Gassbeholderen til gassgrillene! skal ikke oppbevares inne i leilighetene eller bodene, men forsvalig på! balkong/takterrasse. 4.4! Styrets godkjennelse må innhentes før alle forandringer som har innvirkning på! bebyggelsens utseende påbegynnes, så som f.eks. maling, solskjerming, skilt eller! andre utvendige faste innretninger. Ved brudd på denne bestemmelsen kan! styret kreve at forholdene tilbakeføres til det opprinnelige og seksjonseier/leietager! vil bli holdt økonomisk ansvarlig. Synlig parabol er ikke tillatt. 4.5! Innvendige endringer i leilighetene som medfører inngrep i byggets! konstruksjoner må ikke foretas. Likeledes må det heller ikke foretas forandringer! som kan være til ulempe for naboer. 4.6! Det er tillatt med husdyr dersom dette ikke er til sjenanse for andre beboere.! Dersom husdyrhold er til sjenanse for andre, vil styret mekle i saken og i alvorlige! tilfeller eventuelt kreve at dyreholdet avsluttes. Lufting av husdyr skal ikke foregå i! gårdsrommet. Husordensregler - Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

17 5! Garasje og kjellerbod 5.1! Biler skal parkeres i parkeringsanlegget på reserverte plasser. 5.2! Parkeringsplasser skal holdes ryddig av bileier. Oppsamling av unødvendig! skrot eller lagring av brennbart materiale på egen parkeringsplass er ikke tillatt. 5.3! Parkering av biler, mopeder, MC, tilhengere, gjenstander etc. utenfor eget! parkeringsareal er ikke tillatt og vil bli fjernet uten forvarsel for eiers regning. 5.4! Det er ikke lov til å oppbevare eksplosive væsker eller på annen måte farlig! materiale i bodene. Likeledes er det forbudt å lagre illeluktende stoff eller annet! som kan sjenere øvrige beboere. Det er ikke tillatt å hensette gjenstander utenfor! bodene eller for øvrig i bygningens kjeller. 6! Overtredelse av husordensreglene 6.1! Overtredelse av husordensreglene rapporteres skriftlig til styret. Styret kan påtale! forholdet skriftlig ovenfor seksjonseieren samt ta saken opp med eventuelle! leietakere/beboere. Styret kan deretter rette eventuelle mangler for seksjonseiers! regning. Når mangler påtales skal varslet inneholde opplysninger om at gjentatt! eller fortsatt overtredelse vil bli ansett som vesentlig mislighold av eierens! sameieplikter. 6.2! Sameiere/beboere plikter til enhver tid å rette seg etter de husordensreglene som! gjelder. Brudd på Husordensreglene kan føre til pålegg om salg av seksjonen! (jf. Lov om eierseksjoner). 6.3! Dersom sameierens/beboerens eller brukerens oppførsel medfører fare for! ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller hans/hennes oppførsel! er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve! fravikelse av seksjonen (jf. Lov om eierseksjoner). Husordensregler - Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

18 VEDTEKTER FOR Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31) 1 Navn Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av bolig- og næringsseksjoner i eiendommen gnr 128 bnr [*] i Oslo kommune. Den enkelte sameier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk av den, eventuelt de bruksenheter vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt eventuelt en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen. Tilleggsdelene omfatter uteareal. Balkonger/terrasser inngår i bruksenhetene. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon som uttrykker sameieandelens størrelse basert på den enkelte bruksenhets bruksareal (dvs. eksklusiv balkong/terrasse). Inndelingen i hoveddeler og tilleggsdeler, samt sameiebrøkens størrelse, fremgår av seksjoneringsbegjæringen. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, dekker og konstruksjoner (også for balkonger/terrasser) samt inngangsdører, vinduer, trapperom med heis, ganger, sportsboder, andre fellesrom og deler av utearealet. Stamledningsnettet for vann og avløp fram til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene og elektrisitet fram til bruksenhetenes sikringsskap, er også fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene sameiernes felles behov. Tekniske installasjoner som kun betjener næringsseksjoner tilhører de respektive næringsseksjoner alene, også om installasjonene er plassert i fellesareal. Eiendommen gnr. 128 bnr [*] (utomhusarealet beliggende mellom bebyggelsen) eies og disponeres av Sameiene Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 og 2 i fellesskap. De nærmere regler om disponering, kostnadsfordeling osv. knyttet til dette arealet er regulert i vedtekter for Tiedemannsbyen Hagekvartalet Utomhussameie. 3 Parkering Vedtekter for Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

19 Garasjeanlegget under bebyggelsen tilhørende Sameiene Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 og 2 utgjør en egen anleggseiendom, gnr. [*] bnr [*]. Denne eiendommen eies av de som eier parkeringsplasser i anlegget samt de overliggende eierseksjonssameiene i felleskap. De seksjonseiere i sameiene Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 som ikke har ervervet parkeringsplass, har ikke rett til å benytte parkeringsplassene i Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. Forholdene omkring parkering i garasje er nærmere regulert i vedtektene for Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. 4 Boder Sameiet disponerer en fellesbod i sambruk med Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 2, i Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. Den nærmere plassering av fellesboden i Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie fremgår av vedlegg 1 til nærværende vedtekter. For bruken av fellesbod betaler Sameiet en forholdsmessig del av drift- og vedlikeholdskostnadene i Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. 5 Formål Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser i eiendommen og å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av fellesområder, eiendeler, mv. tilhørende sameiet, til beste for så vel eiere og brukere av seksjonene for bolig og næringsseksjonene. Sameiet er et kombinasjonsbygg. Boligseksjonene skal brukes til bolig, og kan bare brukes i samsvar med formålet. Næringsseksjonene skal brukes til næringsvirksomhet i henhold til det godkjente reguleringsformål. Det kan fastsettes husordensregler som kun skal være gjeldende for boligseksjonene. 6 Fysisk bruk av bruksenheter og fellesareal Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, og rett til å utnytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere hindres i å bruke dem. Styret kan gi bestemmelser om hvordan fellesarealene skal brukes. Styrets avgjørelse kan bringes inn for sameiermøtet. Selv om den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, plikter sameieren å stille bruksenheten til disposisjon når dette er nødvendig av hensyn til vedlikeholdsarbeider o l. Dette gjelder så vel bruksenhetens hoveddel som tilleggsdel. Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf 4. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Vedtekter for Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

20 Særregler om fellesarealet: Som følge av at sameiet er et kombinert bygg, skal deler av fellesarealene være undergitt begrenset adkomst (bruksrett) for hhv bolig- og næringsseksjonene. Boligseksjonenes særrett: Eierne/brukerne av boligseksjonene skal alene ha rett til å bruke: - innganger og inngangsdører til boligene, ganger og korridorer, trapper, heiser, bodarealer og fellesrom i boligetasjene som utelukkende er beregnet for boligene. Næringsseksjonenes særrett: Næringsseksjonene skal alene ha rett til å bruke: - fasade og inngangsparti i 1. etg som utelukkende er beregnet for næringsseksjonene. Fasade: Næringsseksjonene skal i tilknytning til lovlig virksomhet i sine seksjoner, ha rett til å sette opp faste skilt og andre profileringsanordninger på byggets fasade i 1 etg., innenfor rammen av hva som godkjennes av offentlige myndigheter. Medfølgende denne retten følger også en vedlikeholdsplikt som i sin helhet skal besørges og bekostes av den aktuelle næringsseksjon. Ved bruk av lysskilt skal det tas tilbørlig hensyn til beboerne i sameiet slik at disse ikke blir unødig sjenert. Skilt og reklame på fasade skal ta hensyn til byggets arkitektur og skal godkjennes av sameiets styre. Vinduer i næringsseksjonene skal utformes slik at de ikke er til sjenanse for byggets fasade. Øvrige tiltak og endringer vedrørende fasaden i byggets 1. etasje som utelukkende er beregnet for næringsseksjonene, er gjenstand for styrets godkjennelse med mindre tiltaket faller inn under 10 tredje avsnitt. Styret kan ikke avslå søknad om tiltak som nevnt, med mindre det foreligger saklig grunn. 7 Rettslig rådighet over eierseksjonene Med unntak av de begrensninger som følger av disse vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Det samme gjelder for utleie av tilleggsdel til seksjonen. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Vedtekter for Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1

VEDTEKTER FOR. 1 Navn. Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER FOR. 1 Navn. Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER FOR Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31) 1 Navn Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 (heretter

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET DALSBERGSTIEN 22. Adresse: Dalsbergstien 22, 0170 Oslo

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET DALSBERGSTIEN 22. Adresse: Dalsbergstien 22, 0170 Oslo VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET DALSBERGSTIEN 22 Adresse: Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 30.11.2010. Endret 30.11.2010 og på ekstraordinært sameiermøte 27.05.2014,

Detaljer

VEDTEKTER. for SAM EIET VERVEN 12. (endret på sameiermøtet 19.april 2017) 1 N a v n. 2 Hva Samelet omfatter

VEDTEKTER. for SAM EIET VERVEN 12. (endret på sameiermøtet 19.april 2017) 1 N a v n. 2 Hva Samelet omfatter VEDTEKTER for SAM EIET VERVEN 12 (endret på sameiermøtet 19.april 2017) Sameiets navn er Sameiet Verven 12. 1 N a v n 2 Hva Samelet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SKJOLDNES I

VEDTEKTER FOR SAMEIET SKJOLDNES I Disse vedtektene er utarbeidet i forbindelse med salg av boliger i Prosjektet Skjoldnes. Vedtektene er å betrakte som foreløpige, og det tas forbehold om endringer i forbindelse med innsendelse av endelig

Detaljer

VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE. Adresse: Bjørndalsveien, Asker

VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE. Adresse: Bjørndalsveien, Asker VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE Adresse: Bjørndalsveien, Asker Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets navn er Bjørndalen Panorama

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE. Adresse: Havnegata 3. 1 Navn. Sameiets navn er Indre Vågen Atrium. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE. Adresse: Havnegata 3. 1 Navn. Sameiets navn er Indre Vågen Atrium. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE Adresse: Havnegata 3 fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 med endringer vedtatt i sameiemøte 20.oktober 2014 1 Navn

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole. Tilstede var til sammen 61 seksjonseiere 4 med fullmakt 65 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET VERVEN 10 (sist endret på sameiermøte 19.april 2017) 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Verven Hva Sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET VERVEN 10 (sist endret på sameiermøte 19.april 2017) 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Verven Hva Sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET VERVEN 10 (sist endret på sameiermøte 19.april 2017) 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Verven 10. 2 Hva Sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET SANZ TERRASSE. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for SAMEIET SANZ TERRASSE. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET SANZ TERRASSE 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive bruksenheter i eiendommen gnr. 38, bnr. 187. Den enkelte sameier

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Kolbotnveien 42-44. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 42 eierseksjoner i eiendommen gnr 40 bnr 284 i Oppegård kommune. Seksjonene

Detaljer

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling 04.04.2017 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Kloppedalshagen. 2.

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse 1 Sameiets navn er Sameiet Fønix Terrasse 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr. 10 bnr. 844 i Bergen kommune. Den aktuelle

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent av sameiermøte

VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent av sameiermøte VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent 20. 04. 2016 av sameiermøte 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Crescendo 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive bruksenheter i eiendommen gnr. 119,

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 1. Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Trondheimsveien 139. Sameiet er opprettet med seksjoneringsbegjæring tinglyst 29. september 2008. 2. Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

Humlerekka eierseksjonssameie

Humlerekka eierseksjonssameie VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET Humlerekka eierseksjonssameie 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn skal være Humlerekka eierseksjonssameie. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring datert 7.5.2012 2.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vardefjellet BK2 trinn 2

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vardefjellet BK2 trinn 2 1 V E D T E K T E R For Sameiet Vardefjellet BK2 trinn 2 REVISJONER: Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 9.4.14 Revidert iht. protokoll fra ekstraordinært sameiermøte 7.5.14 Presisering

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 2. Adresse: Midtskogen 3 a og b, 4, 7 a og b og 9a og b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 2.

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 2. Adresse: Midtskogen 3 a og b, 4, 7 a og b og 9a og b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 2. VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 2 Adresse: Midtskogen 3 a og b, 4, 7 a og b og 9a og b fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 1. Adresse: Midtskogen 5a, 5b, 6, 8a og 8b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 1.

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 1. Adresse: Midtskogen 5a, 5b, 6, 8a og 8b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 1. VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 1 Adresse: Midtskogen 5a, 5b, 6, 8a og 8b fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ordinært sameiermøte 14.04.2015

Detaljer

VEDTEKTER for GREFSENTOPPEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for GREFSENTOPPEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for GREFSENTOPPEN BOLIGSAMEIE Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av Sameiet. 4, 5 og 21 endret på ordinært sameiermøte 26. april 2007 18 endret og 25 ny vedtatt på ordinært sameiermøte 31.mars

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 23.04.2012 Endret 10.04.2013 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

VEDTEKTER for HUNDSUND 5 BOLIGSAMEIE. 1 Navn

VEDTEKTER for HUNDSUND 5 BOLIGSAMEIE. 1 Navn VEDTEKTER for HUNDSUND 5 BOLIGSAMEIE Sameiets navn er Hundsund 5 Boligsameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 31 boligseksjoner på eiendommen gnr. 41 bnr. 931 i Bærum kommune. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte Navn. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte Navn. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte 26.04.2016. Sameiets navn er Fornebu Hageby Garasjesameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES 1 Navn og Formål Sameiets navn er Sameiet Golftunet Felles, heretter kalt Sameiet. De enkelte sameiere er Forus Dynamo Borettslag, Forus Terrasse Borettslag, Forus

Detaljer

VEDTEKTER for BOLIGSAMEIET ØVRE TASTARUSTÅ BLOKK FELT A

VEDTEKTER for BOLIGSAMEIET ØVRE TASTARUSTÅ BLOKK FELT A VEDTEKTER for BOLIGSAMEIET ØVRE TASTARUSTÅ BLOKK FELT A Adresse: Gjerdehagen 58-62 fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3 og vedtatt på ekstraordinært sameiermøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 24. august 2009. 1. NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet Rosenborg Park B1. Sameiet består av leiligheter og fellesareal,

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1

V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1 V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1 1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Røa Terrasse. Sameiet opprettes ved oppdelingsbegjæring som tinglyses. 2 Eiendommen Bebyggelsen og tomten

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE Vedtatt i sameiermøte 03.11.1994, 19.11.07, 15.05.08, 22.10.08 og 17.04.12 1 Formål Sameiet omfatter gnr. 29 bnr. 162, seksjon 1-60 i Oslo med påstående bygninger.

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

VEDTEKTER. for NYEGAARDSKVARTALET GARASJESAMEIE

VEDTEKTER. for NYEGAARDSKVARTALET GARASJESAMEIE Utkast til vedtekter utarbeidet av Veidekke Eiendom AS (Utbygger) i forbindelse med salg/seksjonering. Utkastet vil kunne være gjenstand for endringer før overtagelse, i forbindelse med endringer av seksjonering

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

GJØNNESHAGEN BOLIGSAMEIE

GJØNNESHAGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for GJØNNESHAGEN BOLIGSAMEIE Gnr. 18, bnr. 336, Bærum kommune. Adresse: Gjønneshagen 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014)

VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014) VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014) Sameiets navn er Piloten Sameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

VEDTEKTER for TANGEN I BOLIGSAMEIE. 1 Navn

VEDTEKTER for TANGEN I BOLIGSAMEIE. 1 Navn VEDTEKTER for TANGEN I BOLIGSAMEIE (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet) Endret på sameiermøte 22.04.13, Sameiets navn er Tangen I Boligsameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

Vedtekter. For. Gnr. 38 bnr. 712 i Oppegård kommune. Vedtatt på stiftelsesmøte. Navn. Hva sameiet omfatter

Vedtekter. For. Gnr. 38 bnr. 712 i Oppegård kommune. Vedtatt på stiftelsesmøte. Navn. Hva sameiet omfatter Vedtekter For Gnr. 38 bnr. 712 i Oppegård kommune Vedtatt på stiftelsesmøte Sameiets navn er Kornmoenga Garasjesameie 1 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter garasjeanlegg i egen fradelt eiendom

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER Vedtekter for Sameiet Ilsetra Leiligheter, revidert 20. februar 2015 1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Ilsetra Leiligheter. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 25.06.2003

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE Utskriftsdato 06.02.2015 13:46 Vedtekter for Helland Terrasse seksjonssameie Side 1 av 6 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Helland seksjonssameie. Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Sameiet Lungegårdskaien 40. Sameiet ble etablert ved tinglysing av seksjoneringsbegjæring den 12.09.2011 og omfatter eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen UTKAST VEDTEKTER for sameiet Sola Toppen Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av eierseksjonssameiet i henhold til begjæring om seksjonering inngitt til Sola kommune. 1. NAVN Sameiets

Detaljer