Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram (ÖPP) for bruk i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram (ÖPP) for bruk i Norge"

Transkript

1 Rapport til Helsedirektoratet 2013 Foreldre er viktige Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram (ÖPP) for bruk i Norge Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet

2 Kompetansesenter Rus - region vest Bergen er ett av syv regionale kompetansesentra innen rusfeltet i Norge, med regionalt ansvar for Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeidsområder er innen forebygging, tidlig intervensjon og styrking av kompetanse i arbeid med rusmiddelavhengige. Kompetansesenteret bistår med råd og veiledning, kurs/konferanser, seminar, erfaringsutveksling og prosjektutvikling. Stiftelsen Bergensklinikkene er en uavhengig, livssynsnøytral ideell non-profit og selveiende stiftelse for «mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet» gjennom behandling, forebygging, forskning og undervisning. Heftets tittel: Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram for bruk i Norge Forfatter: Spesialkonsulent Espen Endresen Stiftelsen Bergensklinikkene Rapporten kan bestilles hos: KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Vestre Torggate 11, 5015 Bergen Tlf Område: Hordaland, Sogn og Fjordane. Hjemmeside: Spisskompetanse: «Kjønn og rus» og «Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid» Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet. Layout: Camilla Holcroft

3 Spesialkonsulent Espen Endresen Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram (Öpp) for bruk i Norge Rapport til Helsedirektoratet 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen 2013 Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet Stiftelsen Bergensklinikkene Korus Vest Bergen 1

4 Forord Fra 2009 har foreldrerollen i rusforebyggende arbeid vært et spissområde for Kompetansesenter rus region vest Bergen (KoRus Bergen). Som ledd i arbeidet med spissområdet fikk KoRus Bergen i 2010 ansvaret for å videreutvikle og koordinere arbeidet med Örebro preventionsprogram (ÖPP) i Norge i perioden frem til årsskifte ÖPP er utviklet ved Örebro universitet i Sverige, og er et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet legger til grunn en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Grunntanken bak ÖPP er å redusere ungdoms alkoholbruk ved å påvirke foreldrenes holdninger til og atferd overfor drikking blant unge. Programmet har form av korte intervensjoner på de ordinære foreldremøtene i ungdomsskolen. I arbeidsperioden 2010 til 2012 har KoRus Bergen arbeidet med følgende: - oversatt programmet til bokmål og nynorsk og tilrettelagt for norske forhold, - oppdatert og tilgjengeliggjort eksisterende materiell på formidler- og instruktørnivå, - utdannet formidlere lokalt i 21 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane, samt i utvalgte kommuner i fire øvrige KoRus regioner, - utdannet instruktører i region midt, region vest Stavanger, region øst, region Oslo, samt Hordaland og Sogn og Fjordane, - gjennomført spørreundersøkelse i egen region høsten 2012 om erfaringene omkring bruken av ÖPP. KoRus Bergen har under hele prosjektperioden nytt godt av samarbeidet med de andre kompetansesentrene som arbeider med ÖPP, både når det gjelder arrangement av kurs på ulike nivå og når det gjelder diskusjon av faglige spørsmål knyttet til foreldrerettede innsatser. I denne rapporten beskrives bakgrunnen for arbeidet med ÖPP, og det gjøres rede for gjennomføringen av innsatsen i henhold til oppdraget fra Helsedirektoratet. Rapporten er rettet til Helsedirektoratet og de øvrige Kompetansesentra for rus, og oppsummerer og reflekterer ÖPP-arbeidet fra KoRus Bergen i perioden Som en naturlig følge av tilretteleggingsarbeidet avsluttes rapporten med konkrete anbefalinger fra KoRus Bergen vedrørende det videre foreldrerettede forebyggingsarbeidet i ungdomsskolen. Bergen, 16. april 2013 Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Vibeke Johannessen virksomhetssjef 2 Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram for bruk i Norge

5 1. Oppdrag: Våren 2010 fikk Kompetansesenter rus region vest Bergen ved Stiftelsen Bergensklinikkene (KoRus Bergen) i oppgave av Helsedirektoratet å videreutvikle og koordinere arbeidet med ÖPP i Norge. Dette som en naturlig del av arbeidet med det nasjonale spisskompetanseområdet Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Bakgrunnen for oppdraget var at stadig flere norske kommuner tok programmet i bruk, og Helsedirektoratet ønsket følgelig å sikre en enhetlig og kvalitetsmessig tilfredsstillende norsk versjon av programmet. KoRus Bergen fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å besørge en god norsk oversettelse av programmet, stå for utprøvingen av en ny norsk versjon, utdanne instruktører i alle kompetansesenterregioner, samt sammen med Helsedirektoratet sørge for en evaluering av programmet i en norsk sammenheng. Prosjektperioden for ÖPP ble bestemt til å vare fra våren 2010 ut året Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus Bergen har det nasjonale ansvaret for temaet Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Det innebærer blant annet at KoRus systematiserer og utvikler kunnskap som favner mangfoldet av moderne foreldreskap og samtidig forsøker å se utøvelse av foreldreskap mot en barne- og ungdomskultur i bevegelse. Unge og voksnes psykiske helse er under konstant prestasjonspress og rådende grunnverdier for unge ser ut til å være synlighet, ønske om fremgang og konsum. KoRus forstår foreldreskap i et livsløpsperspektiv, fra graviditet til alderdom og død. Kunnskap om hva det vil si å være foreldre, og utøvelsen av foreldrerollen i praksis, varierer over tid og vil alltid foregå innenfor en gitt kultur- og samfunnspolitisk kontekst. Det vi utvikler av kunnskap, tiltak, samarbeid og kompetanseutvikling bærer derfor i seg en praktiserende kultursensitivitet. En rekke bakgrunnsvariabler er styrende for arbeidet med spisskompetanseområdet: Kjønn, etnisitet, religiøs tilhørighet, bosted, klasse/utdanning/yrke, familieform, seksuell orientering, sosioøkonomisk status (kulturell, sosial og økonomisk kapital), samt oppdragelsesstil står sentralt i utviklingsarbeidet. KoRus ser det derfor som viktig å ivareta en bredde i den faglige forståelsen av feltet som strekker seg utover en helse- og sosialfaglig orientering ved å inkludere blant andre humanister, samfunnsvitere og kulturarbeidere/kunstnere i utviklingsarbeidet. Gjennom utviklingen av spisskompetanseområdet Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid, nasjonalt og regionalt, bistår KoRus kompetanse- og kunnskapsbygging på flere arenaer og innenfor en rekke fagfelt. Kunnskaps- og kompetanseutviklingen skjer i tett samarbeid med ulike faggrupper og kollegaer ved institusjoner, offentlige etater og ved andre kompetansesentra. Samarbeidspartnerne varierer avhengig av alder og livssituasjon, hos så vel barnet som foreldrene. Aktuelle arenaer for samarbeid og fagutvikling er: Helsestasjoner, barnehager, skoler, ulike arbeidsplasser, kulturog fritidssektoren, (rus)behandlingsenheter/-institusjoner, høgskoler, universitet, samt andre kompetansesentre med tilgrensende mandat. Målet for arbeidet med foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet er å utvide eget og andre fagpersoners repertoar om hva som setter barn og unge på konstruktive spor og som kan beskytte mot problemskapende rusbruk. Foreldre, førskolelærere og lærere pekes ofte på som de viktigste rusforebyggerne. Ikke minst fordi de er de voksne som møter de unge jevnt og regelmessig i en alder hvor vaner og uvaner utvikles. Ressurser til forebygging er vanligvis begrensede. Derfor ser tilnærmingen til foreldre ut som å være en av de mest lønnsomme måtene for å øke virkningen av forebyggingsstrategiene. Stiftelsen Bergensklinikkene Korus Vest Bergen 3

6 I tråd med dette har ÖPP vært en viktig brikke i arbeidet med spissområdet. Gjennom opplæring av og styrking av kompetansen hos fagpersoner som står i en relasjon til ungdomsforeldre, gir programmet en god basis for å styrke foreldrenes kunnskaper og handlingsrepertoar overfor deres egne barns normutfordrende atferd. Programmet har som en sentral målsetting å utsette alkoholdebuten hos ungdom, gjennom å bevisstgjøre foreldre om deres betydning for egne barns konsum av alkohol. 2. Bakgrunn for Örebro preventionsprogram (ÖPP): ÖPP ble utviklet på initiativ fra Statens folkhälsoinstitut i Sverige (FHI). Bakteppet var de politiske og samfunnsmessige endringene som inntraff da Sverige ble medlem i EU, deriblant endringer i pris og tilgjengelighet på alkoholholdige varer og betydningen dette hadde for den generelle folkehelsen. Bekymringen rettet seg særskilt mot den dramatiske økningen i alkoholkonsum blant svenske ungdommer. FHI ønsket derfor å utvikle et universelt forebyggingsprogram som hadde til hensikt å redusere ungdommers inntak av alkohol, og i 1999 utlyste FHI forsknings- og utviklingsmidler for å utvikle og prøve ut kommunebaserte forebyggingsprogrammer. For tildeling av utviklingsmidler ble det satt som vilkår at programmet etter utviklingen ikke skulle kreve ekstra kostnader eller ressurser, men skulle kunne fungere innenfor rammen av de eksisterende ressursene i kommunene. Dessuten skulle programmet kunne implementeres bredt, rettes mot ungdom i alderen hvor drikkingen øker og fungere like godt uansett størrelse på lokalsamfunnet. Med utgangspunkt i disse kriteriene utviklet en forskergruppe ved Centrum för Utvecklingsforskning (CfU) ved Örebro universitet ÖPP. Da forskning har vist at familierettede forebyggingsprogrammer er spesielt effektive når det kommer til å redusere drikking blant ungdom, valgte forskergruppen å rette programmet mot ungdommens foreldre (Spoth et. al. 2000). Den bærende antagelsen var at foreldrenes holdninger til ungdomsdrikking påvirker barnas handlingsmønster: strenge og tydelige foreldreholdninger mot ungdomsdrikking utsetter debuten og minsker frekvensen av drikking hos barn. Denne antagelsen ble formulert med bakgrunn i egen forskningsvirksomhet ved CfU og med støtte i en lang rekke internasjonale studier. Forskergruppen prøvde ut ÖPP og gjennomførte kontrollerte studier av metoden ved flere ungdomsskoler i Sverige i perioden Flere hundre foreldre ved utvalgte ungdomsskoler i Örebro og Kumla fikk i denne perioden presentert ÖPP som del av eksperimentgruppen. Resultatet fra denne utprøvingen ble så sammenliknet med resultater fra tilsvarende ungdomsskoler der foreldrene ikke hadde fått presentert metoden. Foreldrene som tok del i metoden ble søkt bevisstgjort om hvilken betydning deres egne holdinger til alkoholkonsum hos ungdom har for deres egne barns faktiske omgang med alkohol. Som en del av dette ble de presentert for forskning som viser at foreldre som har en tillatende holdning til alkoholkonsum hos ungdom og som tilbyr barna alkohol i eget hjem, generelt har barn som drikker mer enn barn som ikke har foreldre med denne innstillingen. Foreldrene ble aktivt oppmuntret til å forholde seg til egne barns forhold til alkohol og til å ha en nulltoleranse overfor alkoholbruk blant ungdom. I tillegg ble foreldrene oppfordret til å diskutere og til å forsøke å komme frem til noen felles holdninger knyttet til ungdommens alkoholbruk. I treårsperioden der foreldrene tok del i metoden foretok forskerne samtidig en undersøkelse av hvilken betydning dette hadde for ungdommens forhold til alkohol. Blant resultatene i studien fant forskerne at foreldrene i eksperimentgruppen i betydelig større grad enn foreldrene i kontrollgruppen hadde opprettholdt en restriktiv holdning til bruk av alkohol blant ungdom. For mens foreldrene i eksperimentgruppen var blitt mer restriktive i forsøksperioden 4 Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram for bruk i Norge

7 utviklet foreldrene i kontrollgruppen en mer tolerant holdning til ungdomsdrikking etter hvert som dere egne barn ble eldre. Samtidig fant forskerne at det var store forskjeller i alkoholvaner og konsum hos ungdommer der foreldrene hadde tatt del i forebyggingsmetoden og der foreldrene ikke hadde tatt del i denne. Ungdommene i eksperimentgruppen drakk betydelig sjeldnere og drakk sjeldnere i et omfang der de ble beruset. I tillegg minsket alkoholkonsumet hos ungdom som allerede hadde begynt å eksperimentere med alkohol. Også annen normbrytende atferd som skulk, juksing, hærverk, tyveri og vold sank og var lavere i eksperimentgruppen sammenliknet med kontrollgruppen. På bakgrunn av denne studien og utprøvningen utarbeidet og tilpasset forskergruppen ved CfU programmet. 3. Programmet: Forebyggingsprogrammet ÖPP er en forskningsbasert foreldremøtemetode som er utviklet av Stattin, Kerr og Koutakis ved Örebro universitetet. Hensikten er å forebygge tidlig alkoholdebut og drikking blant ungdom, gjennom å påvirke foreldres holdning til ungdoms alkoholbruk. Utviklerne av ÖPP vektla at programmet skulle være tydelig, effektivt og lett å administrere. Selve gjennomføringen av ÖPP i skolene består av korte presentasjoner som inngår som en del av de ordinære foreldremøtene i åttende til og med tiende klasse. I løpet av minutter presenteres forskningsbaserte argumenter som viser at barn som får alkohol av sine foreldre, drikker mer enn andre i ungdomstiden, og at ungdoms alkoholvaner påvirkes av foreldrenes holdning til ungdomsdrikking. Det gis belegg for at ungdom oppfatter at foreldre har en legitim autoritet når det gjelder barnas forhold til alkohol eller deltagelse i aktiviteter der alkohol inngår. Ungdommen oppfatter altså ikke at dette er spørsmål om personlige valg, men som en arena hvor foreldrene har en naturlig medbestemmelsesrett. Foreldremøtene, slik de gjengis i programmets manual, består av følgende delmomenter (Koutakis 2008): 1. Introduksjon I presentasjonens første moment settes foreldrene inn i sammenhengene programmet retter seg mot. Elever i grunnskolens siste fase står overfor en periode med gjennomgripende forandringer. Forventninger fra lærere og foreldre endres, ungdommen modnes og utvikles både fysisk og psykisk og deres meninger, holdninger og atferd på en rekke områder endres. Endringene synes å være særlig tydelige når det gjelder ungdommens forhold til alkohol og tobakk. På terskelen til voksenlivet vekkes gradvis nysgjerrigheten for å prøve ut og utforske forhold som ligger dette til. Grenser utfordres og ungdommen utsetter seg for ulike former for risiko i eksperimentene i overgangen mot en voksen tilværelse. I denne sårbare fasen av livet eksperimenterer mange ungdommer med tobakk, alkohol og rusmidler. Men foreldrene spiller fortsatt en hovedrolle i barnas liv og meningsdannelse og har et særskilt ansvar for å skape gode forutsetninger for barna også i denne perioden. 2. Ungdoms alkoholbruk og foreldrenes innstilling til å gi unge alkohol Dette momentet presenterer ulike forskningsresultater om ungdom og alkohol, og informerer foreldrene om faktorer som har innvirkning på deres alkoholbruk, blant annet sammenhengen mellom denne og foreldrenes innstilling til å gi dem alkohol. Mange foreldre er uvitende om deres egne barns omgang med alkohol. En rekke ungdomsundersøkelser viser at andelen som prøver ut alkohol og som drikker seg beruset øker i takt med alderen. (Bergensundersøkelsene ). Den gjennomsnittelige Stiftelsen Bergensklinikkene Korus Vest Bergen 5

8 debutalderen for alkohol for norsk ungdom er i følge Helsedirektoratet i dag ved ca 15 års alder (settegrenser.no). I takt med at ungdommenes holdninger til, omgang med og bruk av alkohol endres, endres også foreldrenes holdninger og atferd i forhold til ungdomsdrikking seg studien viser at foreldrene generelt blir mer tillatende til ungdomsdrikking etter hvert som deres barn blir eldre (Stattin 2002). I kontrast til dette viser ÖPP-studien at det har stor betydning for det reelle alkoholkonsumet hos ungdommen hvordan foreldrene forholder seg til ungdommens alkoholbruk. Barn av foreldre som har en tillatende holdning til at de drikker nyter alkohol langt oftere enn barn av foreldre som har en restriktiv holdning. 3. Hva kan foreldre gjøre? Moment 3 beskriver hva forskning sier at foreldre kan gjøre for å påvirke ungdommens forhold til alkohol. Særlig vektlegges betydningen av at foreldrene inntar en restriktiv holdning til at ungdom drikker og at de kommuniserer dette tydelig overfor ungdommen. 4. Om avtaler mellom foreldrene I dette momentet fremheves betydningen av at foreldrene diskuterer og formulerer felles regler og normer for forhold som berører ungdommen. De sosiale nettverkene som omgir barna har en viktig betydning for deres helse og utvikling. En felles normdannelse blant de voksne er med på å forsterke aksepten og etterlevelsen av reglene samfunnet har satt for ungdom og alkohol (Holder 1998). 5. Kort avslutning og oppsummering Det avsluttende momentet presenterer resultatene fra den opprinnelige ÖPP-studien for å vise betydningen av at foreldre er restriktive og av at foreldregruppen gjør avtaler seg imellom. 6. Foreldrediskusjoner Foreldrene oppmuntres til å diskutere og finne ut om de ønsker å gjøre avtaler om felles normer og regler i foreldregruppen. 7. Brev hjem til foreldrene I etterkant av foreldremøtet oppsummeres presentasjonen og de eventuelle overenskomstene i foreldrediskusjonene. Brevet sendes til samtlige foreldre i klassen og er med på å spre informasjonen fra foreldremøtet og samtidig befeste kunnskapen om foreldrenes betydning i forhold til ungdommens bruk av alkohol. Effekten av dette momentet er ikke evaluert i ÖPP, men er utprøvd med gode resultater i andre studier (Perry et. al. 1998) 8. Evaluering Formidlere som ønsker en indikasjon på hvordan programmet blir mottatt i foreldregruppen kan benytte et ferdigutarbeidet evalueringsskjema til dette formålet Programutviklerne antar at forklaringen på hvorfor programmet fungerer er at foreldre som deltar lærer å utøve tydeligere lederskap, noe som igjen påvirker barnas atferd. I følge Koutakis har programmet vist seg å være effektiv også i forhold til forebygging av annen normbrytende atferd som skulking, stjeling og hærverk (Koutakis et. al. 2008). 6 Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram for bruk i Norge

9 4. Begrunnelse for foreldrerettede tiltak i ÖPP: Å arbeide for å utsette alkoholdebuten hos norsk ungdom er et lite kontroversielt tema hos foreldre og fagfolk. Den gjennomsnittelige debutalderen hos ungdom i Norge har i lang tid vaket rett i underkant av 15 år alder selv om trenden de senere årene er en svak stigning i debutalderen. Tidlig alkoholdebut er forbundet med en rekke ulike risikoer, enten det er en forhøyet risiko for misbruk eller avhengighet, eller for ulike former for akuttskader og problematferd. Koutakis viser i sin studie over ÖPP at tidlig alkoholdebut også kan relateres til risikofylt seksuell atferd (Epstein et. al 1994). Å debutere tidlig med alkohol ser med andre ord ut til å kunne ha betydning for en rekke forhold både på kort og på lang sikt. Tilsvarende reduseres risikoen for å utvikle et misbruk eller en avhengighet jo lengre alkoholdebuten utsettes (Koutakis 2011). Ungdomsundersøkelser viser at ungdommen får tilgang på alkohol fra mange ulike hold (Bergensundersøkelsene ). Flertallet av ungdommen oppgir at de får alkoholen av venner eller kjente eller får disse eller andre til å kjøpe den for seg. Et stort antall oppgir også at de tar alkoholen hjemme uten lov. Flere oppgir etter stigende alder at de også kjøper alkoholen selv. Men et betydelig antall av ungdomsskoleelevene som drikker alkohol rapporterer foreldrene som kilde. Rundt 10 prosent av ungdommen i 8. trinn oppgir i disse undersøkelsene at de får med seg alkohol fra hjemmet. (Vi finner også liknende trender i de ulike Ungdata-undersøkelsene som er foretatt i region vest, Bergen). Som del av begrunnelsen for ÖPP refererer Koutakis til studier som viser at ungdommer som vokser opp i hjem der foreldrene tidlig lar dem få prøve alkohol og hvor det generelt råder en tillatende holdning til alkoholbruk blant ungdom, har en større risiko for å rammes av alkoholrelaterte problemer i ungdomstiden. I følge Koutakis viser flere studier at foreldrenes tillatende holdninger i forhold til alkoholbruk blant ungdom har større betydning for ungdommens bruk av alkohol enn foreldrenes egen alkoholbruk (Koutakis 2011). Hjemmet og familien utgjør den viktigste konteksten for barns utvikling. Etter hvert som barn vokser til tilbringer de mindre tid i hjemmet og mer tid sammen med jevnaldrende utenfor hjemmet. Mange foreldre er av den oppfattelse at deres innflytelse over barna synker på bekostning av venners innflytelse i denne perioden. Men foreldre øver påvirkning overfor barnas atferd og meningsdannelse på flere ulike måter, både gjennom kontroll og veiledning og gjennom sosialisering. Foreldre er med på å sette rammene for den tiden ungdommen tilbringer utenfor hjemmet, ved å begrense tiden, stille forventninger til hvor ungdommen oppholder seg og til relasjonene ungdommen har med sine jevnaldrende. I tillegg påvirker foreldrene barna gjennom videreformidlingen av sine grunnverdier i samværet med barna. Positivt samvær mellom foreldre og barn er en viktig beskyttende faktor i forhold til å utvikle problematferd, og en viktig arena for internalisering av samfunnets verdier og holdninger. Positive relasjoner påvirker barnas motivasjon til å etterleve foreldrenes forventninger til deres handlinger. Det finnes godt empirisk belegg for at gode relasjoner mellom foreldre og barn kan være med på å gi mindre drikking og mindre problematferd hos ungdommen (Bell et. al. 2000, Borawski 2003, Wood 2004). Stiftelsen Bergensklinikkene Korus Vest Bergen 7

10 5. Tilrettelegging av ÖPP for bruk i Norge: Kartlegging av eksisterende kompetanse 2010 Som del av det forberedende arbeidet for å tilrettelegge og utvikle ÖPP i Norge, kartla KoRus Bergen våren 2010 bruken av ÖPP i Norge frem til KoRus fikk tildelt koordineringsansvaret. Gjennom henvendelser til programutvikler, samt ulike kompetansemiljøer i Norge, kom det frem at opplæring i programmet var gitt til spredte enkeltkommuner rundt omkring i landet, og at det per mai 2010 kun fantes en sertifisert ÖPP-instruktør på landsbasis. Unntaket fra dette var KoRus øst som i lang tid hadde arbeidet systematisk med ÖPP i sine regioner, og KoRus Oslo som samarbeidet med KoRus øst om opplæring. Siden 2006 hadde en rekke Østfoldkommuner gjennom Interregprosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom norske og svenske kommuner, tatt del i ÖPP og fra 2007 tok KoRus øst regien i opplæringsarbeidet i denne regionen og ga tilbud om opplæring via programutvikler Nikolaus Koutakis. Per mai 2010 hadde KoRus øst arrangert syv opplæringskurs. I KoRus Bergens egen region hadde representanter fra Bergen og Voss kommune tatt del i opplæringen. Kartlegging av informasjons- og undervisningsmateriell 2010 Deler av ÖPP fikk førstegang norsk språkdrakt gjennom Interregprosjektet. I 2007 ble selve foreldrepresentasjonene oversatt til norsk av Gunhild Broen, Rygge kommune. Foruten foreldrepresentasjonene, ble også et informasjonsskriv med de vanligste spørsmålene omkring ÖPP gjort tilgjengelig på norsk. I 2010 ba KoRus Bergen programutviklerne om en samlet oversikt over hvilket materiale som var produsert for ÖPP og fikk deretter tilgang på de svenske versjonene av dette materialet. Seks standardiserte foreldrebrev, informasjonsmateriell, manual for formidlerne, instruksjon til klasselærere, evalueringsskjema og kurspresentasjoner med undertekster var ennå ikke gjort tilgjengelige på norsk. I september 2011 fikk KoRus tilgang til opplæringsmaterialet for ÖPP-instruktører. Norsk oversettelse August 2010 inngikk KoRus Bergen en avtale med Språkverkstaden om en oversettelse av alt tilgjengelig ÖPP-materiell til nynorsk og bokmål. Oversettelsene av materialet var ferdigstilt og ble gjort tilgjengelig for samtlige KoRus ved utgangen av september Oversettelsen av opplæringsmaterialet for ÖPP-instruktørene ble først ferdigstilt september 2011 (se over). Tilrettelegging av statistikk til norske forhold Statistikken som presenteres i foreldremøtene i den svenske versjonen av ÖPP er basert på to ulike undersøkelser: studien som ble utført av Håkan Stattin og Margaret Kerr ved CfU og fant sted fra , samt den opprinnelige ÖPP-studien til Koutakis i studien er en totalundersøkelse av alle gutter og jenter i den svenske kommunen Köping som omfatter både ungdommens egenvurdering og foreldrenes vurderinger. Over 3000 ungdommer og deres foreldre tok del i den longitudinelle undersøkelsen. De to forholdene som legges frem i ÖPP-presentasjonene fra denne studien viser (1) andelen ungdom i alderen som har vært beruset minst en gang det siste året og (2) andelen ungdom i alderen som har vært beruset mer enn ti ganger siste halvår. I den norske presentasjonene suppleres studien med lokale og/eller regionale Ungdata-tall som viser liknende trender, dog i aldersspennet på ungdomsskolen. ÖPP-studien er også en totalgruppeundersøkelse gjennomført ved åtte ungdomsskoler i Örebroområdet. Over 900 ungdommer og deres foreldre tok del i studien. Studien er longitudinell og ble gjennomført 8 Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram for bruk i Norge

11 over tre år og omfatter både ungdommens egenvurdering, foreldrenes vurderinger og lærernes vurderinger. Fra denne studien belyses følgende forhold i ÖPP-presentasjonene: (1) andelen foreldre som har en tillatende innstilling til ungdommens alkoholbruk i relasjon til barnets alder 9-17 år, (2) andelen 14 og 15 åringer som angir at de har vært beruset mer enn fire ganger siste halvår, i relasjon til foreldrenes innstilling til ungdoms alkoholbruk, (3) endringer i foreldreholdninger over tid (fra barna er 13 til de er 15) delt etter intervensjons- og kontrollgruppe og skalert etter mer tillatende mer restriktiv, (4) andelen ungdommer i respektivt intervensjons- og kontrollgruppe som oppgir å ha vært beruset en gang siste måneden, og (5) andelen ungdommer i respektive gruppe som oppgir å ha vært beruset mer enn en gang siste måneden. I de norske presentasjonen suppleres også ÖPP-studien av lokale tall hentet fra Ungdata-undersøkelser. KoRus Bergen har imidlertid ikke kjennskap til noen norske undersøkelser hvor ungdommen og deres foreldre har blitt fulgt longitudinelt på en tilsvarende måte som i ÖPP-studien. En norsk evaluering over samme lest ville generert sammenliknbare tall. En slik studie var ikke mulig å gjennomføre innenfor prosjektrammen KoRus Bergen mottok til ÖPP og i en tidlig fase av prosjektet vurderte derfor Helsedirektoratet å hente inn eksterne anbud på en evaluering med bakgrunn i KoRus Bergens skisse til prosjektutførelse. Nettsider og database I den opprinnelige prosjektskissen ble det lagt planer for å utarbeide en egen internettressurs for ÖPP som skulle inneholde generell informasjon om ÖPP, gi oversikter over kursvirksomhet, relevante fagartikler, kontaktinformasjon til ÖPP-ansvarlige ved de ulike KoRusene, samt gi tilgang til oppdatert undervisningsmateriell for sertifiserte formidlere og instruktører. Siden skulle administreres av KoRus Bergen eller etter avtale av forebygging.no. I tillegg skulle det opprettes en samlet database over alle sertifiserte ÖPP-instruktører. Opprettelsen av et eget domene ble satt på vent i påvente av et eget norsk navn på programmet. ÖPP-sidene ble i mellomtiden lagt til KoRus Bergen sine hjemmesider. KoRus Bergen fikk senere tilbud fra programutviklerne om å legge sidene under domenet Effekt.org med administratorrettigheter for den norske delen av siden. Forutsetningene for at så skulle skje var at Effekt ble tatt i bruk i Norge med de vilkårene til bruk det ville medføre (se avsnitt dialog om utvikling). I samråd med ÖPP-instruktørene og de involverte ÖPP-ansvarlige ved KoRusene ble det funnet å være mest hensiktsmessig med tanke på oppdatering og vedlikehold at det enkelte KoRus holder oversikt over ÖPP-instruktørene i sine regioner. Det har derfor ikke blitt opprettet en sentral database. Evaluering Foruten den opprinnelige ÖPP-studien fra , der resultatene ble publisert i tidsskriftet Addiction i 2008, er det gjort enkelte andre evalueringer av programmet. I 2009 gjennomførte Koning med flere en studie i Holland der ÖPP samt intervensjoner rettet direkte mot elevene ble gitt sammen og hver for seg elever fordelt på 19 skoler, samt deres foreldre tok del i studien. Studien viste at verken ÖPP eller elevintervensjonene hadde noen effekt på ungdomsdrikking når de ble gitt alene, men at det ga effekt dersom de ble gitt sammen. Resultatet i denne studien er dermed i tråd med det programutviklerne selv hevder i sitt informasjons- og opplæringsmateriale: «Det bør understrekes at denne enkle, men tilsynelatende effektive foreldremøtemetoden ikke alene kan erstatte annet forebyggende arbeid i kommunen og på skolene. Foreldremøtemetoden kan derimot betraktes som et viktig ledd i det generelle, langsiktige forebyggende arbeidet lokalt» (Koutakis 2008). Stiftelsen Bergensklinikkene Korus Vest Bergen 9

12 I 2011 publiserte Standberg og Bodin ved Stad en artikkel i Addiction basert på en studie av ÖPP foretatt fra 2007 til Studien ble også publisert som en egen Stad-rapport elever fordelt på 40 skoler tok del i studien, samt 1314 foreldre. I likhet med den opprinnelige ÖPP-studien viser denne studien at foreldre som har tatt del i ÖPP oppgir å ha en mer restriktiv innstilling til drikking blant ungdom enn foreldrene i kontrollgruppen. Det er også færre ungdommer som oppgir at de har blitt tilbudt alkohol hjemme i ÖPP-gruppen enn i kontrollgruppen. Men ifølge Strandberg og Bodin viser analysen statistisk signifikant programeffekt når det gjelder ungdomsdrikking etter 12 måneders oppfølging bare for ett av de tre studerte utfallene, og kun ved en av de fire metodene som ble brukt for å adressere bortfallet ved målingen. Etter 30-måneders oppfølging fant Strandberg og Bodin ingen effekt av programmet verken for konsum per uke, debuttidspunkt eller berusningsfrekvens. De konkluderer dermed med at ÖPP slik det ble anvendt på studiens tidspunkt verken minsker eller utsetter drikking blant ungdom eller reduserer alkoholkonsumet. Denne studien har i ettertid fått tilsvar i Addiction der en re-analyse av Strandberg og Bodins datamateriale foretatt av Metin Özdemir og Håkan Stattin viser signifikante effekter for ÖPP på en rekke områder. Özdemir og Stattin finner signifikante effekter av ÖPP både når det gjelder reduksjon av beruselse siste måned og når det gjelder beruselse over tid (life-time). I re-analysen vises det også til at ÖPP gjennom å påvirke foreldrenes restriktivitet har signifikant indirekte effekt på beruselse over tid, beruselse siste måned, samt for frekvens og omfang av drikkingen. En tilsvarende evaluering av ÖPP der foreldre og deres barn følges den tiden de går igjennom programmet, er ikke blitt gjort i Norge (se over). 10 Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram for bruk i Norge

Å MØTE ELEVER MED RUSPROBLEMER

Å MØTE ELEVER MED RUSPROBLEMER Å MØTE ELEVER MED RUSPROBLEMER KORUS VEST BERGEN STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE Kompetansesenter rus region vest Bergen (KoRus vest Bergen) er ett av syv regionale kompetansesentra innen rusfeltet i Norge,

Detaljer

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter IS-1978 Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. Begrepsavklaringer... 7 1.2. Skolen som arena for forebyggende arbeid...

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Tiltaket Unge&Rus i Oslo

Tiltaket Unge&Rus i Oslo Skriftserie fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 1 2008 Beate Steinkjer: Tiltaket Unge&Rus i Oslo en prosessevaluering En studie av iverksetting og gjennomføring av et rusforebyggende tiltak i skolen Nordnorsk

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

Vurdering av program for forebygging av problematferd

Vurdering av program for forebygging av problematferd Vurdering av program for forebygging av problematferd og Vurdering utvikling av av rusprogrammer sosial kompetanse i skolen Thomas Nordahl, Henrik Natvig, Oddrun Samdal, Reidar Thyholdt, Britt Unni Wilhelmsen

Detaljer

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324 Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM TF-rapport nr. 324 2013 Tittel: Ung i Vestfold 2013 TF-rapport nr: 324 Forfatter(e): Ingvild Vardheim Dato: 29.10.2013 ISBN: 978-82-7401-637-8 ISSN: 1501-9918 Pris:

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve. 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve. 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Eli Torild Hellandsjø Bu STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE OG NORGES IDRETTSHØGSKOLE Arne Klyve STIFTELSEN

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN RUSMIDDELFOREBYGGING/ FOLKEHELSEARBEID: 4 Ungdata -toget på skinner 8 Fortsetter kampen mot frafall 11

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Av: Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse, barnevernspedagoger og ansatt i Ungdomsteamet i Fredrikstad kommune. Hvordan skal vi oppdage og hjelpe

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Hva er det med familieråd?

Hva er det med familieråd? Hva er det med familieråd? Samlerapport fra prosjektet: «Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge» STURLA FALCK (red) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer