I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig."

Transkript

1 Protokoll Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Aslaksrud Kristiansen, Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas. Administrasjon: Hildegard Johannessen Stein Aarskog på sak; 41 Meldt forfall: Kopi til: Administrasjonen, Tillitsvalgte, Kunnskapsdepartementet Innkalt av: Styrets leder og rektor Tid: 23.september 2010 kl Sted: Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Tegnesalen Møteplan: Styremøte Saksliste: S 2010/35 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent. I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig. Styreleder informerte om omrokering av sakslisten. Sakslisten ble behandlet i denne rekkefølgen: 35, 36, 41, 43, 47, 42, 40, 45, 38, 37, 39, 44 og 46. S 2010/36 Godkjenning av referat fra styremøtet 8. juni 2010 S 2010/37 Referat fra styrets møte 08. juni 2010 godkjennes. Status økonomi Rektor innledet kort om status økonomi pr. 14. september 2010, og presenterte økonomirapport pr. 31.august 2010 som er oversendt Kunnskapsdepartementet. Budsjettet er i henhold til prognosen og det er pr. dags dato ingen kritiske avvik å melde. Dersom budsjettet tillater det, kan det bli aktuelt å søke om overføring av midler til neste års budsjett. I et slikt tilfelle vil man se på mulighetene til å øremerke midler til å bidra til finansieringen av nytt arkivsystem. Styret og rektor ønsker å ta opp i førstkommende Etatsstyringsmøte om innlevering av økonomirapporten kan harmoniseres med avstemming i bank. Styret sa seg godt fornøyd med økonomistyringen. Vedtak: Styret tar redegjørelsen rundt status økonomi til orientering S 2010/38 Søkerstatus skoleåret 2010/2011 og Studieportefølje skoleåret 2011/2012

2 Protokoll Side 2 av 5 Rektor informerte om søkerstatus, samt la frem en oversikt over den historiske utvikling i studenttall fra 2007/ /2011. En tilsvarende oversikt med nøkkeltall for perioden er oversendt Kunnskapsdepartementet. Rektor informerte kort om status og fremdriften i forhold til oppstart av nye fagskolestudier. - Det skal blant annet arrangeres et bransjeseminar på Vea 28. sept. - Representanter fra bransjen, eksempelvis Gartnerforbundet stiller seg positive til det som skjer på Vea og de studiene som utvikles. Styret diskuterte kort rundt etablering av de nye studiene, henholdsvis; Eksperimentell formgivning og Miljøbevisst plantebruk. Styret stilte spørsmål om hvor stort markedet er for disse studiene og litt rundt innholdet. Styret diskutert rundt mulighetene til å se mer på butikkdrift, innkjøp og konkret bransjekunnskap i de fremtidige studiene. Det ble nevnt at Mesterbrevet ikke nødvendigvis gir tilstrekkelig kunnskap til å kunne drifte en blomsterbutikk på en lønnsom måte, og at det derfor på sikt kan være aktuelt å se på utvikling av påbygningsmoduler. Det ble også diskutert hvorfor det ikke eksisterer noen fagbrev for gartnere og om dette er noe Vea kan se nærmere på. Rektor ønsker et vedtak fra styret angående oppstart av studier ved neste styremøte den 28. oktober. Vedtak: Styret tar den foreløpige orienteringen til etterretning, og ber administrasjonen fremlegge ytterligere informasjon til neste styremøte i oktober, før eventuell beslutning om oppstart av nye fagskolestudier. S 2010/ 39 Resultatrapport 1. halvår 2010 Rektor informerte om arbeidet med resultatrapport 1. halvår Rapporten er tidligere oversendt styret for høring, og ble deretter oversendt Kunnskapsdepartementet. S 2010/ 40 Vedtak: Styret godkjenner resultatrapporten 1. halvår Revisjon av Strategisk plan Rektor innledet med å informere om nåværende strategisk plan som ble utarbeidet i Det ble diskutert på styremøtet i juni om det var på tide med nytt strategiseminar. Styret ser ikke behov for et strategiseminar før tilbakemelding på innspill om videregående opplæring i etatsstyringsmøtet foreligger. Realistisk oppstart av arbeid med strategisk plan blir tidligst i januar. Rektor ser det som viktig i forhold til NOKUT at det blir gjort en rullering av strategisk plan. Styret ser det som tilstrekkelig ovenfor NOKUT at temaet strategisk plan står på agendaen. Styret ser det som hensiktsmessig med små endringer og ingen stor revidering i forhold til dagens situasjon

3 Protokoll Side 3 av 5 S 2010/ 41 Vedtak: Styret ønsker å diskutere strategiske temaer i de to neste styremøtene, før arbeid med rullering av strategisk plan kan igangsettes. KSS Oppfølging og implementering av Kvalitetssikringssystemet Pedagogisk utviklingsleder presenterte seg selv ovenfor styret. Kort om bakgrunn og arbeidsoppgaver fremover. Pedagogisk utviklingsleder orienterte kort om KSS. Det har blant annet blitt gjennomført en presentasjon av KSS med personalet. Vea har vært i dialog med utvikler av datasystemet og er i ferd med å få de siste detaljene på plass. Mål for ferdigstilling er innen høstferien uke 41. Videre fremdrift vil da være å sette i gang deler av systemet, i en prøveperiode, umiddelbart etter høstferien. Prøveperioden kulminerer i et KSS seminar i uke 2. S 2010/ 42 Vedtak: Styret tar redegjørelsen rundt Kvalitetssikringssystemet til orientering. Internasjonalt samarbeid Rektor informerte om avlyst besøk og presenterte fremtidige muligheter. Det ble foreslått for Styret at gjenbesøket fra Anqing vil bli arrangert fra søndag 07. november med avslutning og underskrift av samarbeidsavtale tirsdag 09. november. Rektor presenterte et nytt utkast til samarbeidsavtale etter tilbakemelding fra styret. Det nye utkastet er formulert mer i retning av en intensjonsavtale og et forprosjekt og vil derfor ikke sette Vea i en situasjon hvor det blir skapt unødige forventninger. Rektor informerte litt rundt Veas ønsker om mer internasjonal virksomhet på Vea. Det meste av internasjonal virksomhet har vært i forbindelse med arbeid utenfor Vea, og det er derfor ønskelig å se på mulighetene for at internasjonale studietilbud kan etableres på Vea. Dette vil ikke være avhengig av eller opprettet på grunn av Anqing, men må ses som en naturlig og integrert del av Veas internasjonale virksomhet. Flere ansatte på Vea ønsker å bidra til mer internasjonalt arbeid i fremtiden. Styret diskuterte og kommenterte noe rundt rektors redegjørelser. - Spennende og interessant med internasjonalt arbeid. - Like mye en strategisak. - Det må utvikles intern kompetanse. Undervisning, veiledning og evaluering må gis på engelsk for å kunne bli mer internasjonale og for at det skal være et stort nok marked. Ikke bare Skandinavia. Kommunikasjon og avtaler skal også gjøres på engelsk. - Litt usikkerhet i styret i forhold til prosjektet Kina, men veldig positive til at det defineres som forprosjekt og at Vea kan komme i gang med mer internasjonalt arbeid. Styret foreslo at det skulle undersøkes om flere aktører kunne komme på banen i internasjonale prosjekter. Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge, Norad og Eksportrådet ble nevnt som aktuelle instanser. I forbindelse med videreutviklingen av internasjonale prosjekter på Vea, bør det ses på mulige støtteordninger. Vedtak: Styret godkjenner det reviderte utkastet til samarbeidsavtale mellom Anqing Vocational Technical College (AVTC) og Vea Statens fagskole for gartnere og

4 Protokoll Side 4 av 5 S 2010/ 43 blomsterdekoratører (Vea). Oppfølgingssaker Fremtidig VG2 blomsterdekorering tilbakemelding fra KS og videre arbeid. Rektor informerte om at det pr. dags dato ikke foreligger noe svar fra Kunnskapsdepartementet, i forhold til videre veivalg for Vea og VG2 blomsterdekoratør. Styret diskutert noe rundt problematikken med små fag og at flere skoler har problemer med å få nok søkere til oppstart av klasser. Hjeltnes gartnerskole ble brukt som eksempel, hvor Hordaland fylke nå må kjøpe plasser på Gjennestad pga for lav søkning til Hjeltnes. Styret drøftet situasjonen og aktuelle tiltak. S 2010/ 44 Vedtak: Styret ber rektor kontakte Kunnskapsdepartementet for status og videre fremdrift i saken. Jordleie Vea Styreleder informerer om at jorden bør og skal leies ut på grunn av at jorden skal være i bruk. Har vært i kontakt med landbrukskontoret i forbindelse med nye bestemmelser i lordloven. Styreleder i samarbeid med avdelingsleder Stab starter arbeidet med å få underskrevet en standardavtale for videre utleie. Det skal ikke inngås langtidsleieforhold. Fremtidig problematikk med parkering ble diskutert. Styreleder har vært i dialog med landbrukskontoret som ser det som uproblematisk å søke om omdisponering av jord for å frigjøre areal til ny parkeringsplass. Vedtak: Styret anbefaler at det oppnevnes en gruppe til å utarbeide en ny jordleieavtale med Kristian Vea. Avtalen skal ikke være på mer enn 2-3 år. S 2010/ 45 Lokale lønnsforhandlinger Vea forberedende drøftinger Rektor informerte om hvordan saksgangen skal være under de lokale lønnsforhandlingene. Det er fra sentralt hold satt av kr 109,951,- til lokale lønnsforhandlinger. Styret gir rektor fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger på Vea. Rektors lønn skal forhandles utenfor den tildelte rammen. Styret ønsker ikke å avsette mer midler fra budsjettet til den lokale lønnsforhandlingspotten. Vedtak: Styret gir rektor de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forberedende drøftinger ifm de lokale lønnsforhandlinger. Med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets praksis og stramme budsjettrammer

5 Protokoll Side 5 av 5 S 2010/ 46 beslutter styret at det ikke avsettes/ tilføres egne midler til årets lokale lønnsforhandlinger. Styret forhandler rektors lønn. Disse forhandlingene føres mellom styret og rektor og holdes utenom den sentralt avsatte forhandlings potten. Byggestatus økonomi Rektor og avdelingsleder teknisk drift informerte om økonomistatus på byggeprosjektet, nytt bibliotek. Vea må bære en kostnad i forhold til utbedring av lekkasje på kulvertledning på kr ,-. På bakgrunn av rapport datert fra Statsbygg angående ubrukte midler pålydende kr ,- tiltenkt ferdigstillelse av uteområdet og bytte av kulvertledning som ble liggende under ny mur og fremtidig asfalt, ble arbeidet med utbedring av kulvertledning startet. Ny rapport fra Statsbygg, datert , viste imidlertid en feil i tidligere oppsatte ubrukte midler slik at gjenstående sum ble redusert til ,-. Dette er årsaken til at kr ,- må bæres av Vea. Statsbygg har gått utover sin gitte betalingsfullmakt med ,- og ber Kunnskapsdepartementet om at overforbruket stilles til disposisjon i prosjektet. Statsbygg anbefaler at det over skolens driftsbudsjett for 2011, gis ekstra tilskudd til Vea pålydende kr ,- til sluttføring av asfaltdekke på veien. S 2010/ 47 Vedtak: Styret viser til statsbyggs sluttrapport byggeprosjekt oversendt til kunnskapsdepartementet og avventer videre saksbehandling. Styret forventer at Statsbyggs overforbruk ikke blir belastet Veas budsjett. Nye signaler fra KD vedrørende eventuell fremtidig finansiering? Styreleder og nesteleder presenterte kort de signaler som har blitt gitt i Etatsstyringsmøtet og ved åpningen av det nye fagskolebiblioteket. Det ble diskutert ulike fremtidige scenarioer med potensielle muligheter og utfordringer. Styret påpekte at Vea gjennom det utviklingsarbeidet som er lagt ned de siste årene har flere dokumenterte bekreftelser på kvalitet, gjennom NOKUT, og at Vea må fortsette utviklingen av fagskolen for å være forberedt på potensielle endringer av strategi i fremtiden. Styret ønsket at Vea skal være forberedt på å kunne svare på eventuelle spørsmål fra lokalmedia i forhold til bevilgninger på kommende statsbudsjett. Eventuelt Vedtak: Styret tar redegjørelsen rundt signalene fra KD til orientering. Det ble ikke meldt inn noen saker under eventuelt Møtet ble ledet av styreleder Ole Rud Møtet ble avsluttet kl Ref. Kristian Kjølhamar

Styret ved Vea. Protokoll

Styret ved Vea. Protokoll 09.06.2011 Side 1 av 7 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Jørn Inge Løssfelt, Administrasjon: Hildegard Johannessen, Stein

Detaljer

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24 08.02.2011 Side 1 av 9 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Kristiansen Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Ida Karina Skjellerud. Administrasjon:

Detaljer

Protokoll. Administrasjon: Hildegard Johannessen, Jonny Westergård på sak 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48.

Protokoll. Administrasjon: Hildegard Johannessen, Jonny Westergård på sak 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48. 22.09. 2009 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Mari Kramperud Arnesen, Rolf Kristiansen, Jørn Inge Løsfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Marie Julie Homb Rømo, Johnny

Detaljer

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent)

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent) 29.04.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Rolf Kristiansen, Vigdis Ringstad og Marie Julie Homb Rømo Administrasjon:

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport Årsrapport 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Mål, oppgaver og resultatkrav... 8 Innledning... 8 Mål... 8 Resultatkrav... 8 1 MÅL 1: GI FAGSKOLEUTDANNING MED GOD KVALITET... 8 1.1 FUNKSJONELL ORGANISERING

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune Steinkjerhallen AS Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune 2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Eierskapskontroll: gjennomføring og metode...

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer