STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV. THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV. THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923"

Transkript

1 STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923

2

3 FORORD. Da jeg begyndte at samle oplysninger til min slægts historie hadde jeg intet at bygge paa, det var at begynde paa bar grund. De kilder jeg var henvist til, var spredte oplysninger i tidligere trykte stamtavler, forøvrig maatte jeg søke til det i arkiver opbevarede materiale: kirkebøker, skifteprotokoller o. l. Paa grundlag av dette er saa stamtavlen utarbeidet, og det er mig en kjær plikt at takke arkivfunktionærerne særlig i Bergen og Trondhjem for redebon og interesseret bistand. At der inden slægten var mere interesse end man efter de manglende optegnelser fra ældre tid skulde tro, har jeg faat bevis for ved den velvilje mine henvendelser er møtt med, og jeg takker hver især der har hjulpet mig med stoffets indsamling. Jeg vet, at nærværende stamtavle ikke er fuldstændig, at der i arkivene ligger ubrukt materiale og at der ellers findes unøiagtigheter og feil; det er uundgaaelig ved et arbeide som dette, og jeg ber om velvillig overbærenhet; det er gjort saa godt som det har været mig mulig og forholdene har tilladt. Boken har skaffet mig meget arbeide, men tillike megen glæde. Jeg haaper at ogsaa slægtens medlemmer maa finde den tilfredsstillende og at den vil virke til at styrke slægtsfølelsen. Til dem av slægtens medlemmer der ved sin økonomiske støtte har gjort utgivelsen mulig, bringer jeg herved min varmeste tak. Bergen i mai THORA SOLLIED.

4

5 Den norske familie Kahrs stammer fra en liten landsby Kuhstedt beliggende ca. 35 km. nord for Bremen. Navnet findes bl. a. steder endnu i Hamburg, Bremen og i en del landsbyer i Bremens nærhet, men i Kuhstedt ser det ut som om navnet er forsvundet i sidste halvdel av 18de aarhundrede. Av Bergens borgerbok sees, at 2 av navnet Kahrs fra Bremen stift har tat borgerskap her, og at disse var meget nær beslægtet har jeg ikke været i tvil om, men beviset derfor manglet dog indtil min brorsøn Kristen Kahrs sommeren 1922 la en feriereise om Bremen. Om denne sin tur skriver han bl. a.: Moorlandskapet er flat, av og til litt bølget, men betydelig mer livlig end det frugtbare akerland ellers i Tyskland. Her er eng, kornakre, lyng og enerbuske, frugttrær, smaa furuer og birk i herlig forening. Husene er maleriske og ellers velstelte. Den vigtigste næringsvei er kvægdrift, det korte græs minder mange steder om sætervoldene i Norge; i landsbyerne saa jeg overalt gris og høns spasere omkring og hesteopdrætteriet staar meget høit. I Kuhstedt var det for øieblikket mest torvdriften som la beslag paa arbeidskraften og torv er der nok at ta av i uoverskuelige tider. I landsbyerne var det ingen sjeldenhet at husene bar egennavnsbetegnelse. I Fischerhude var der saaledes Kahrs-Haus. Det var av den gamle type som bruktes for et par hundrede aar siden og som nu mer og mer forsvinder. Først kommer man ind i en stor hal med stengulv, paa den ene side staar kjørene i baaser, paa den anden hester, svin etc. og midt paa gulvet spaserer hønsene omkring i halm. I taket hænger skinker til røkning og længer bort paa gulvet er plaseret en mellemting av peis og grue. Rundt væggene staar paa en smal hylde tintallerkener med inskriptioner, utskaarne træsaker, drikkekrus etc. Bak denne hal ligger et par mindre beboelsesrum. Disse saa ut til at være moderniseret og lignet ingenting. Over porten var utskaaret med kunstfærdige bokstaver i 2 svære ekestolper byggerens Jürgen Kahrs og hustrus navn anno Taket var av halm, mørkt av ælde, væggene var røde, tverbjelkene grønne, den store buede port og takgluggen blaa. Navnet Kahrs har været skrevet forskjellig i tidens løp og det er ikke umulig at de 3 navne Kahrs Cohrs Cordes kan ha samme oprindelse f. eks. Cords Sohn der er gaat over til Cordes Cors Kors der paa plattysk uttales og skrives Kars, senere Kaars eller Kahrs. Alle bønder taler plattysk sig i mellem og mig benævnte man Kaars endda de visste jeg selv sa Kars. Efter endel omflakken i forskjellige landsbyer hvor jeg fandt mange av navnet Kahrs, baade døde og levende, uten at de bragte mig paa ret spor, bestemte jeg mig for Kuhstedt. Visse smaa oplysninger i arkivsakerne hjemme pekte i den retning. Paa kirkegaarden der saa jeg noget som sa mig at nu var jeg endelig paa ret spor. Der stod ca. 10 store gravplater nedstukket i jorden, vel 1 meter høie, ca. 60 cm. brede og 12 cm. tykke 7

6 Disse plater var rester av tidligere velstand, fundet i kirkegaardsjorden og for en del aar tilbake opstillet. Endnu fler findes, men utgravningen gaar langsomt og presten har møie med at kunne bevare dem som kirkegods, da gaardbrukerne mener der kan være bedre anvendelse for saadanne gode byggestene. Bokstaverne var nydelig uthugget, likeledes et englehode og skriftsted paa baksiden; det var saa vakkert utført at det vilde betragtes som kunstverk nutildags og umulig for hver mand at bekoste. Paa en av disse stene stod: IK - MH Ao 1705 DEN 17 MARTY IST DIE EHREN TUGENDSAHME MARGRETE KAHRS, GEBORENE HÜNEKEN, DES EHRBAHREN IOHAN KAHRS GEWESENE EHE- LICHE HAUSFRAUE SELIG IM HERREN ENTSCHLAFEN IHRES ALTERS 59 JAHR. Kirkebøkerne var for Kuhstedts vedkommende bevaret fra 1680 og den første av familien der nu kjendes er Johan Kahrs, hvis 2 sønner og 1 sønnesøn utvandret og bosatte sig i Bergen. 8

7 Som stamfar til familien Kahrs anføres I. Johan Kahrs født ca. 1642, i Kuhstedt 1707, begr. 9. febr. 65 aar gl. Gift med Margrete Hüneken, f. i Kuhstedt ca. 1646, 17. mars 1705, begr. 24. april 59 aar gl. Der er grund til at anta, at hendes far het Ditmar Hüneken og at familien Kahrs fra ham har faat Ditmar-navnet der er eiendommelig for den og som i Bergen yderst sjelden forekommer utenfor den. Margretes bror er uten tvil Cort Hüneken.¹) Av Johan Kahrs og Margrete Hünekens barn kjendes følgende 6: II. 1. Ditmar Kahrs, f. i Kuhstedt 1672, i Bergen Omhandles senere. II. 2. Alheit Kahrs. Gift i Kuhstedt med Johan Fridrich Tehne. 6 barn: 1. Anne Mette Tehne. dpt. 16. oktober Johan Tehne. dpt. 29. januar Cord Tehne. dpt. 29. oktober Anne Margrethe Tehne, dpt. 8. januar Mette Alheit Tehne, dpt. 3. november Johan Fridrich Tehlle, dpt. 16. juni II.3. Lüder Kahrs, f. ca. 1676, 16. juni, begr. i Kuhstedt 18. juni Gift 9. november 1706 med Mein Clausdatter Bøschen fra Bewerstedt, f. ca. 1684, begr. i Kuhstedt 23. januar barn: III. 1. Margrethe Kahrs, dpt. 16. december Gift i Kuhstedt 4. januar 1728 med Johan Hølling. III. 2. Johan Christopher Kahrs, dpt. 29. oktober 1709, begr. 8. mars III. 3. Claus Kahrs, dpt. 22. december 1711, begr. 25. august III. 4. Ditmar Kahrs, dpt. 15. juli 1715, i Bergen Omhandles senere. III. 5. Catrine Lucie Kahrs, dpt. 21. november II. 4. Mette Kahrs, dpt. 28. januar II. 5. Anne Margrethe Kahrs, rlpt. 28. september II. 6. Johan Christopher Kahrs, dpt. 13. mars november 1700 har han faat pas og utreisetilladelse til Bergen 14 aar gl.... ¹) Cort Hünnechen fra Kuuste ved Bremen tok borgerskap i Bergen 20. juli 1674, hvor han døde 1. juni Var kirkeværge for Korskirken, hvis midler han 10. december 1699 overleverte til Clamer E. Meltzer. Han var gift ¹) Anne Margrethe Dohrweg, begr. Korskirken 6. juni 1675 (alle klokker). Gift ²) Korskirken 30. juli 1676, Marie Bambam, datter av bartsker M. Enoch Bambam. 9

8 februar og 12. april møter han som vidne i retten paa sin bror Ditmar Kahrs vegne, senere er han ikke fundet nævnt i nogen retsprotokol eller kirkebok. Antagelig er han død ung og har ialfald ikke efterladt sig efterslægt i Bergen. Kirkebok for begravede mangler fra for Korskirken sogn hvor Ditmar Kahrs bodde og hvor mulig ogsaa Johan Christopher har bodd. Da hans bror Lüder i 1709 døper en søn med hans navn, kan det tyde paa, at han da var død. II. 1. Ditmar Kahrs, døpt i Kuhstedt 26. april 1672, i Bergen 1727, begr. 28. juli. Kjøbmand. Han kom til Bergen i 1690-aarene og var da handelsforvalter i Guldskogaarden for Johan Meyer Aarentzen i Bremen. Fra 16. april 1698 optrær han jevnlig paa sin principals vegne i aile de vanlige forretningssaker. I 1704 er Ditmar Kahrs endnu handelsforvalter i Guldskoen, men 1705 er der en anden. 6. februar 1706 sælger kammerraad og amtsskriver Christopher Johan Mohrsen min handels eller nordfahrs stues grund og kielder beliggende her i Bergen paa contoiret udi Aafiorden saaledes som den nu fore- findes, og ald tilhørende rettighed og brug udi gaarden tilligemed nordfahrbøger og de deri antegnede skyldnere med deris gield, undtagen Anders Christophersen fra loffoden som betaller sin gield til mig selve, alt til den velagtbare unge mand Ditmer Kaars, hvilchen ermelte nordfahr handelsstues grund og nordfahr bogen bemelte Ditmer Kaars strax kand lade sig til levere og maa tiltræde, saasom hand til mig har erlagt og betalt meste med mindste skilling efter voris forening og ydermere forpligter ieg mig og mine arvinger at hiemle hannem dette kieb fri og frelseligen for alle og een hver mands paatalle, saa hand og hans arvinger blive ij aile optenchelige maader for dette kieb og wanhiemmel skadesløs. Ditmar Kahrs løste borgerbrev som kjøbmand 27. mai Han kaldes i borgerboken Ditmer Cars og opgives født i Hugsted i Bremen stift; et saadant stedsnavn findes ikke og er sikkert feilhørsel for Kuhstedt. I 1706 hadde han ogsaa kjøpt Henrich Ditmaers handel og nordfarbog, og ved skjøte dat. 27. februar 1715 kjøpte han hus paa Øvregaten. Tomten var 57 alen lang, 9 alen bred oventil og 13½ alen bred nedentil. Mulig det var det samme hus som Marcus Molle bebodde ved sin død. Det bestod av waanhuset til gaden,,,2de etager, derunder 2de stuer med kiøken og skorsten, bagenfor 1 stue med kiøken og skorsten dernest 2de boder med Ildhus med indemuret bryggerkiedel og skorsten saa og have og plads døde hans morbror Cort Hüncken og Ditmar Kahrs blev værge for de umyndige barn og kjøpte paa auktion Cort Hünckens nordfarbok. Ditmar Kahrs har neppe været syk mange dage, for fra 16. til 18. juli kjøpte han paa auktion diverse husgeraad til værdi 24 rd. og 28. juli blev han begravet i Korskirken paa gulvet under stolene. Lysene var tændt paa alteret og aile klokker ringet. Gravstedet, lysene og klokkeringning kostet 16 rd. 30. september blev Hans Bergendal opnævnt til formynder for barnene. Skifte efter Ditmar Kahrs blev holdt 9. oktober Til arv for de 4 sønner var 639 rd. 10

9 3 sk. Arvemidlerne blev staaende dels i morens iboende hus og dels i den hende tilhørende handelsstue. Gift i huset, Korskirkens sogn, 1. mai 1710 med Barbara Bergendal, f. i Munkebjergby, Sjælland, ca. 1690, i Bergen 1774, begr. i Korskirken 14. december 84 aar gl., datter av sogneprest til Korskirken Jens Sørensen Bergendal og Anne Cathrine Jensdatter Spend. Barbara Bergendal blev gift ²) i Korskirken 28. juli 1729 med Marcus Molle f. i Warnichenhagen, Wismar, i Bergen 1739, begr. i Korskirken 16. juni. Han var handelsforvalter paa stue 1 i Belgaarden fra 1723 til han 3. november 1729 løste borgerbrev som kjøbmand. Marcus Molle døde uten barn, skiftet blev holdt 24. oktober Hans arvinger var søskende, hvorav broren Petter Molle hadde været kjøbmand i Bergen og hadde efterslægt der. Der var oprettet testamente mellem egtefællerne hvorefter Marcus Molles arvinger kun tilkom 50 rd. av boet kjøpte Barbara Bergendal sin mors hus paa auktion for 120 rd., det laa paa Skostrædealminding ved Korskirken, 1752 sælger hun samme hus for 460 rd. og kjøper en større eiendom av sin søn Dithmar for 535 rd., den ligger ogsaa ved Skostrædet med façade til Kongens gade. Ved sin død bebodde hun 19de rode nr. 6 i Lille Kongens gade (Skostrædet 6), det blev da solgt for 180 rd. Dimar Kahrs 6 barn: (III. 1 6). 1. Johan Kahrs, f. 1711,?, g. Gierding. Side Jens Kahrs, f. 1712, 1781, g. Lind. Side Dithmar Kahrs, f. 1713, 1785, g. Heiberg og Koren. Side Søren Kahrs, f. 1715, 1794, g. Friele. Side Margrethe Kahrs, f. 1718, Nicolay Kahrs, f. og død III. 1. Johan Kahrs, dpt. i Korskirken 2. februar (Fad.: Mag. Jens Bergendals hustru Anne Catharina Spendsdatter, mademoiselle Kirstine Bergendal, Cort Hünechen, Henrich Sas 1 ). Hans Bergendal). Ved skjøte dat. 15. september 1733 kjøpte han avdøde Johan Bossings handelsstue i Bugaarden, der bestod av 2 boder, 2 lofter med taske og underliggende grund samt Bøssings handelsbøker med utestaaende nordfar-og bondegjæld. Der hørte dog ikke med rettighet til ildhuset; det maatte kjøperen ordne med sine naboer. Kjøpesum 560 rd. 1734, 23. november løste han borgerbrev. Forretningen er nok snart blit utvidet for i 1739 har han i Bugaarden 4 boder, 5 lofter, 1 folkestue samt handelskleven med kammer holdt han handelsforvalter. Med sin hustru fik han et stort vaaningshus straks indenfor Nykirken, men det solgte han I aarene bor han ialfald paa Øvregaten og sogner til Korskirken, 1750 sogner han til Nykirken ) Henrich Sars, brygger, f. i Wismar, tok borgerskap i Bergen 3. juli 1684, hvor han døde 1715 (skifte 5. juni). Gift 1 ) Korskirken 24. september 1682 Giedsche Smit f. i Barntorp i grevsk. Dobholdt 12. september 1658, 19. oktober Gift 2 ) Korskirken 2. juni 1689 Anne Tweidemann, f. i Kuhstedt 16. april 1661, 11. november Gift 3 ) Korskirken 23. oktober 1695 Wendel Brandt, 30. mars Hans anden kone var sikkert slægtning av Ditmar Kahrs, hvis mormor kan ha været den Anna Tweidemann der blev begr. i Kuhstedt 28. mai 1690, 85 aar gl. Sønnen Hans Sars, dpt. Korskirken 21. oktober 1690, var 1713 fadder til Ditmars søn Dithmar og døde i England Datteren Anne Elisabeth Sars, dpt. 14. mars 1699, var i 1719 fadder til Ditmar Kahrs yngste søn og blev gift i Korskirken 17. september 1727 med skipper Johan Andersen. 11

10 Johan Kahrs drev ved siden av sin kjøbmandshandel ogsaa eiendomshandel, baade i byen og paa landet. Gaarden Sælen var kort tid paa hans haand, likesaa gaardene Slettebakken, Øvre og Nedre Natland er han overtoldbetjent og sidste gang han er fundct nævnt er da han 21. december 1759 staar fadder til sin fætters søn Lyder. Nedenstaaende billcde er kommet fra Frekhaug og er tydelig fra samme haand som portrætterne av guldsmed Jens Kahrs og hustru. Det opgives at forestille en herre av familien Kahrs og det kan i saafald ikke være nogen anden end overtoldbetjent Johan Kahrs. Gift i huset, Nykirkens sogn, 19. februar 1743 med Ide Gierding, dpt. i Nykirken 16. oktober 1718, 1751, begr. i Nykirken 12. januar paa gulvet i Kirken med alle klokker. Hun var datter av Bastian Giertsen Gierding og Clarchie Warnersdatter Ross, og enke efter kjøbmand Hans Lennertsen Weiner med hvem hun hadde en datter der døde ½ aar gl. 2 barn: (IV. 1 2). IV. 1. Barbara Kahrs, dpt. i Korskirken 15. november (Fad.: Barbla sal. Marcus Molls, Karen Lind, Idus Gierding-, Søffren Kahrs, Stinehe Will). Begravet i Korskirken 10. april IV. 2. Cornelia Ross Kahrs, dpt. i Nykirken 24. juli (Fad.: mad. Zidsele Catharina Kahrs né de Heiberg, mad. Anna Weiner né de Bremer, jomf. Didericha Fasmer, Sr. Henrich Jansen Fasmer og Sr. Jens Kahrs). I folketællingslisterne 1801 for Sandvigen oplyses at Cornelia Kahrs 50 aar, vanfør, ugift, opholdes av gaver, er indlogeret hos enken Elen Margrethe Jacobsdatter. Hun lever endnu i Ill. 2. Jens Kahrs, dpt. Korskirken 1. mars (Fad.: Heinrich Holtermans hustru Anna, Anna Margrethe Hünnechen, pige, mag. Jens Bergendal, raadmand Carsten Bagge, Carsten Holterman), 3. februar Guldsmed. Han utstod sin guldsmedlære hos Magnus Bessel , sat mesteraar hos Johannes Møller og tok borgerskap som guldsmed 28. oktober Meddelt bestalling som guardein 14. april I sin ansøkning om den stilling oplyser han, at han har tat eksamen paa Kongsberg. Jens Kahrs drev en efter den tids forhold større virksomhet, 1755 ansaaes han for at ha det meste og bedste guld- og sølvarbeide i byen, 1759 holdt han 3 svende og 4 drenge paa sit verksted. Der findes endnu bevaret vakre arbeider fra hans haand. Jens Kahrs var løitnant ved borgervæbningen og blev 1. september 1764 stadskaptein ved Raadhusalmendingens kompagni. Han var med at starte den 1759 anlagte Cattun og Lerreds Trykkeri Fabrik hvori han ved sin død eiet 5 /12. Fabrikken har neppe lønnet sig og antagelig har han sat til penge paa den opga han guardeinstillingen til fordel for sin ældste søn Ditmar. Antagelig 12

11 Guldsmed Jens Kahrs 18 barn. 13

12 gik det mindre godt med Jens Kahrs' forretning i de sidste aar, mulig han har været syk. De sidste 11 uker laa han til sengs og døde 3., begravet 16. februar 1781 "sat i kirken med fuld ceremonie". Ved skjøte dat. 30. april 1753 kjøpte han Jacob de Langes hus i Skostrædet, 17. rode nr. 1 (nu Bankgaten 2) for 642 rd. Eiendommen bestod av vaaningshuset i 2 etager. "I den nederste en stor stue med bilæggerovn og om væggen betrekket med tapetzerie "ligesom en mindre stue med bilæggerovn. Derhos et rumlig kiøken og en spiseboed, "udi 2den etage 2de stuer med bilæggerovn derhos 3 kammere og et contoir hvorover "er lemmen og huset er med tagsten belagt, nest ved huset paa den nordre side er en "tømret bygning indrettet til hestestald af 2de etager med et kammer og lem over ligesaa "med pandetag belagt, bagenfor waanhuset er der en plads med fri port til gaden og "paa pladsen en vandbrønd med behør, hosstaaende brøggerhus paa 3 tønders rum "m. v. som mur og nagelfast findes". I denne eiendom blev han boende til sin død. Ved registrering i boet var der adskillig kobber og tin, 11 ryslæders og endel "guldlæders" stoler, men ellers et middels utstyr. Da hans bo efter 4 aars skiftebehandling 1 ) sluttes er der intet tilovers. Vaaningshuset blev solgt for 1500 rd. Gift i huset 5. oktober 1739 med Karen Lind, f. 23., dpt. Nykirken 26. juli 1720, 18., begr. Korskirken 23. mai 1807, datter av kjøbmand i Bergen Jørgen Lind og Karen Christensdatter. Jens Kahrs og Karen Lind blev 1751 malet av Mathias Blumenthal, der ogsaa senere malte deres 18 barn, ogsaa de dødfødte. Jens Kahrs' 18 barn: (IV. 1 18). 1. Ditmar Kahrs, f. 1740, 1788, g. Middelthon. 2. Jørgen Kahrs, f. 1741, Barbara Kahrs, f. 1742, 1763, g. Frørup. 4. Karen Kahrs, f. 1743, 1808, g. Schriver. Side Jørgen Kahrs, f. 1745, s. a. 6. Jørgen Kahrs, f. 1746, Dødfedt barn Jørgen Kahrs, f. 1748, 1785, g. Cortonne. Side Anna Catharina Kahrs, f. 1749, Maren Margrethe Kahrs, f. 1750, Cecilie Cathrine Kahrs, f. 1752, 1829, g. Garmann. Side Jens Kahrs, f. 1753,? 13. Anna Kahrs, f. 1754, 1789, ugift. 14.{Christen Kahrs, f. 1755, 1809, g. Juel. Side {Maren Kahrs, f. 1755, 1795, ugift. 16. Margrethe Johanne Kahrs, f. 1758, 1788, g. Rubach. Side Dødfødt datter Catharine Margrethe Kahrs, f. 1762, IV. 1. Ditmar Kahrs, dpt. i Korskirken 16. august (Fad.: Barbara Bergendal, Maren Lind, Jørgen Lind, Jochum Rogen, Johan Kahrs). 14., begr. Domkirken 21. mai 1788 "i muret begravelse". Guldsmed. Han utstod sin lære hos faren , sat mesteraaret hos samme ) Se nærmere herom N. P. T. II p

13 og adjungeredes sin far i guardeinstillingen 16. september Han fik alle embedets indtægter og skulde uten vederlag stemple alt det guld og sølvarbeide som gik ut fra hans fars verksted og desuten betale ham 50 rd. aarlig. Han hadde ogsaa løfte paa succession. Ditmar Kahrs stillet 20. oktober rd. kaution for sin fætter Caspar Kahrs der da var blit foged i Romsdalen og fik stiftsbefalingsmand Schouboes attest for at han for nærværende tid var mer end vederheftig for den sum. Eiet og bebodde 16de rode no. 101 (nu Musægaten 7). Ved skjøte dat. 7. oktober 1773 kjøpte han Fantoft gaard i Skjold skibrede av skyld 1 løp smør. Gaarden blev av enken solgt 30. april 1789 til kjøbmand Hillebrant Harmens. Gift 10. december 1767 m. Anne Marie Middelthon, f. i Kjøbenhavn, 25., begr. 29. december Korskirkegaarden 1810, 75 aar gl Hun bodde da i 19de rode no. 45. (Lille Øvregate 29). Uten barn. Der var oprettet testamente mellem egtefællerne dat. 19. juli Som arving paa Anne Marie Middelthons side meldte sig hendes søstersøn kaptein Stephan Barclay Meydel, men boet var litet og vel 100 rd. minus. IV. 2. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 12. august (Fad.: Mad. Anne Cathrine Bergendal, Karen Davidsdatter, Hans Bergendal, Jochum Schultz, Søfren Kahrs). Begr. Korskirken 26. april IV. 3. Barbara Kahrs, dpt. Korskirken 11. november (Fad.: Barbare Kahrs, Ide Gierding, Echte Jensdatter, Hr. Jens Bergendal. Sr. Willum Møller). 23., begr. i Nykirken 29. december Gift i huset, Korskirkens sogn, 17. januar 1763 m. Niels Frørup, dpt. i Nykirken 4. januar 1735, 18., begr. i Nykirken 24. mai 1776, søn av glarmester Hans Førup og Nille Cathrine Rasch. Niels Frørup gik i guldsmedlære hos Morten Angell , sat mesteraaret hos Jens Kahrs , tok borgerskap som mesterguldsmed 12. august 1760, som kjøbmand 8. mars , 26. november blev Niels Frørup gift igjen med enke efter Henrich Schiøth, Judithe Abrahamsdatter von Erpecom; med hende 4 barn. Ved Barbara Kahrs bryllup var der trykt 1 sang og ved hendes begravelse 2 hvorav titelen av den ene hitsættes: Kiærligste Ære-Blomster Strøede For Edle Gud-Elskende og Dyd Ziirede Nu Himmel-Salige Barbara Frørup né de Kahrs Som blev fød til Verden den l0de Nov Efter at Hun havde levet her i Verden et GUD og Mennesken 15

14 behageligt Levnet udi 21 aar, 1 maaned og 13 dage og Udi et Kierligt Egteskab 11 Maaneder og 4 dage, efter at hun havde glædet Hendes Huus med en Deylig ung Datter Overleverede Sin Dydige Siel udi Sin Skabers Hænder ved en Salig Død den 23 December 1763 Da Hendes Jordiske Levninger ved en anseelig Sørge-Commifat bliver geleidet til Sit Sove-Kammer i Bergens Nye-Kirke den 29 Ejusd. h. A. Ved Hendes Grab Af Sørge-Huusets oprigtige Ven H. D. Skiftet efter Barbara Kahrs blev sat 22. januar Boets hele indtægt var 2286 rd. Begravelsen kostet 150 rd. Til arv for mand og barn blev igjen 609 rd. lndboet var takseret for 450. At Barbara har faat et standsmæssig utstyr fremgaar av fortegnelsen. Der er: 1 sort damaskes klædning, 1 broseret ærmekaabbe, 6 forskjellige skjørter, hvite, røde. sort, grønt, de er av callemanche, demitt og damask, men der nævnes ingen overkjole eller trøie. Derimot 1 regne Taft, 12 serker, 15 forklær hvorav 3 er hvit og blaa, 12 næseduger, 4 par handstrømper, 4 kappekrøller og en del knipling til brudetøi. Til huset var der bl. a.: 10 par linlerred og 10 par strylerreds lagen. 6 lindreyels bordduger med 2 dusin salvetter. 8 strydreyels bordduger med 2 dusin salvetter. 6 linlerreds theduger. 10 bilfeldts og 4 sirtses gardiner med kapper, pudevar m. m. 5 oversenger, 2 undersenger, 17 forskjellige puder, nogen av olmerdug andre av Dansk væhr. 20 ryslæders stoler, 6 taburetter. 1 skatol av valnødtræ, 1 av eketræ. 1 kastedrag av valnød med sølvbeslag. 2 speile, borde, sengesteder, messing og kobber, porselæn og glas. Barbara efterlot en nyfadt datter: Nille Calhrine Frørup, dpt. i Nykirken 14. december 1763, ugift 23. februar IV. 4. Karen Kahrs, dpt. i Korskirken 18. november (Fad.: Karen Lind, Anna Schultz, Marie Bergendal, Eric Andersen, Ditmar Kahrs). 4. december Gift i huset 21. mai 1767 med Corl van Lybech Schriver, f. 31. januar, dpt. i Korskirken 2. februar 1709, 12. december 1776, søn av kjøbmand i Bergen, Albert Schriver og Elsebe Hansdatter Dam. Cort Schriver tok borgerskap som skipper 19. juli 1738, blev senere kjøbmand. Han var første gang gift 18. oktober 1746 med Rebecca Margrethe Rich, f. 1717, 16

15 1760, hun efterlot 1 datter. Til sit første bryllup kjøpte Cort Schriver ved skjøte dat. 7. oktober 1746 Jacob Holtermans hus i Dræggen. Det hadde brandfri kjelder og bestod av en stue rødmalet udvendig til den almindelige gang eller bryge, i mod samme stue i forgangen er en indrettet krambod og nest hos er cammer til madvarer, derfra i bemelte forstuegang en stue med tapet beklæd er treket under loftet ved denne og fornævnte fremstue et bekvemt kiøken hvorfra er opgang til husets øverste verelser bestaaende af et kammer over dagligstuen med vindovn dernest et andet lidet kammer uden ovn og over bagstuen et stort kammer og overværende lem hvorpaa er et med bord afdelt lidet kammer. I formelte stuer befindes 2de bilæggerovne. Paa gaardspladsen er et værelse i mod den murede kielder af bord og standerverk opført. Ovenpaa kielderen er en bygning til børnestue med kackelovn. Paa pladsen er en port til udgang til algaden den er fælles med naboen. Cort Schriver blev begr. i Korskirkens kor 19. december 1776 med fuld ceremonie og biskop Hagerup holdt ligprædikenen. Begravelsen kostet 272 rd., til arv blev der kun igjen 206 rd. og det rak vel ikke langt for Karen Kahrs der sat igjen med 5 smaa barn. Steddatteren Elsebe Albertine Schriver blev 1768 gift med skipper Daniel Clausen. Cort Schrivers maleri hænger i Vestlandske Kunstindustrimuseum. Karen Kahrs oprettet en specerihandel som hun endnu drev i 1801 og bodde da i 15de rode no. 14 (Torvalm. Walkendorfsgt.). Hun blev begr. 15. december] 808 paa Tyskekirkegaarden paa det stykke som tilhører Korskirken, kl. 2, ringet fra 2 4, uden ceremonier, dog betalt. 5 barn: 1. Rebecca Margrethe Schriver, f. 14., dpt. i Korskirken 18. mars 1768, 2. februar 1851, ugift. 2. Karen Albertina Schriver, f. 14., dpt. i Korskirken 20. juni 1769, 18. mars 1860, ugift. 3. Anna Catharina Elisabeth Schriver, f. 6., dpt. i Korskirken 12. juli 1770, 27. februar 1828, ugift. 4. Albert Schriver, f. 12., dpt. i Korskirken 19. iuni 1771, 28. oktober 1852, ugift. Tok borgerskap som kjøbmand og vinhandler 26. juli 1808, opsa dette selv 28. mai 1818; 1815, 5. september kjøpte han gaarden Frekhaug i Herta skibrede og er antagelig flyttet dit med sine søstre. 1846, 27. april opretter han og hans 3 igjenlevende søstre testamente hvorved Johannes Alias Henrichsen indsættes til deres universalarving. Testamentet blev fornyet 22. iuli 1853, tinglæst 13. mai Johannes Alias Henrichsen har ogsaa tiltraadt arven blev Frekhaug delt og skyldsat paa nyt og den nordre gaard sælger Henrichsen 28. mai 1864 for 1300 spd. og 15. juni 1885 sælger han den anden del for kr. Henrichsen var en av byens kjendte gatefigurer og hadde opnavnet Spøttebuksen. Det fortælles at han engang sammen med en del andre unge mennesker besøkte Schrivers paa Frekhaug og blev saa begeistret over stedets naturskjønhet at hans poetiske aare ga sig utslag i et digt til stedets og vertens pris. Derover blev Schriver rørt, fattet godhet for den unge mand og testamenterte ham hele sin eiendom. 5. Johanne Carline Schriver, f. 22. april, dpt. i Korskirken 1. mai 1774, 1. august Av disse søskendes liv paa Frekhaug har Elisabeth Welhaven git en novellistisk skildring. IV. 5. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 13. februar (Fad.: Maren Hofman Krog, Hr. Jens Bergendals, Anna Maria Gerding, Jørgen Lind, Adolph Tanch, Hans Lampe). Begr. i Korskirken under stolene 28. august

16 IV. 6. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 21. juni (Fad.: Maren Lind Sr. Tanchs, Anne Helene Bergendal, Peder van Santen, Thim Petersen, Henrich Bergendal). Begr. i Korskirken 19. december IV. 7. Dødfødt barn, begr. i Korskirken 27. mai IV. 8. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 2. oktober (Fad.: Barbra Molle, Wibiche Tonnesdatter, Christopher Heiberg, Jens Lind, Jens Sørensen Heiberg). 1785, begr. 26. september i Domkirken. Papirtrykker. Konfirmeret i Fjeldberg kirke Han var utdannet i tegning og modellering ved Kjøbenhavn og Stockholms kunstakademier, averterer 1774 i Bergens aviser at han mottar elever i tegning anla Jørgen Kahrs sammen med sin bror guldsmed Ditmar Kahrs en liten fabrik for papirtapeter og voksduk. Av fabrikkens produkter averterer han tilsalgs papirtapet, diverse sorter blomsterverk, ornamenter og historier. Han bodde dengang hos sin bror Ditmar. Gift i St. Jørgens kirke 14. december 1784 med Marie Lovitze Cortonne. 1 ) Efter mandens død fik hun kongl. bevilling til at arbeide med sine to hænder samt informere andre i skrædderarbeidet uden paaanke af mestrene ansøker hun magistraten og blir tilladt at holde svend. - Jørgen Kahrs har ved en og anden reise søgt at gjøre sig duelig i maleriet og skilderiet. Enken lever nu i kummer blev hun ved kongl. naade forundt indtat i malerlauget averterer hun at hun underviser honnette mænds børn i fransk. Uten barn. IV. 9. Anna Catharina Kahrs, dpt. i Korskirken 31. november (Fad.: Cecilia Cathrine Heiberg, Berte Marg. Bessel, Margrethe Maria Friele, Hr. Dithmar Kahrs, Jørgen Lind). Begr. i Korskirken 26. mai IV. 10. Maren Margrethe Kahrs, f. 20., dpt. i Korskirken 23. december (Fad.: Maren Tanch, Christiane Friele, Magdalene Bessel, Hr. Jens Rennord, konsul Henrich Janss. Fasmer). Begr. i Korskirken 19. mars Kaldes ved begravelsen Elen Margrethe. IV. 11. Cecilia Catharina Kahrs, f. 7., dpt. i Korskirken 12. mars (Fad.: Bispinde Pontoppidan, Cecilia Catharina Kahrs, Mette Lexau, Christian Friele, Jens Lind). 31. januar Gift 16. mai 1772 med Johan Garmann, f. 5., dpt. i Mjelde sogn, Haus, 10. januar 1744, 10. januar Proprietær og eier av Store Sandvigen og Mjelde gods. 7 barn: 1. Dødfødt datter 1. oktober Wenche von der Lippe Garmann, f. 2. december 1773, 1. mai Johan Christopher Garmann. f. 1779, 25. januar s. a ) efter tilladelse af stiftsprovst Dr. Mossin af hvem de var trolovede. Mulig hun har tilhørt den reformerte kirke og været av den franskreformerte familie Cortaud der indvandret fra Sydfrankrig til Danmark i slutten av 17de aarhundrede. (Per. Tid. 1909, s.30). 18

17 4. Jens Kahrs Garmann. f. 29. august 1781, 9., begr. paa Korskirkegaarden 17. mars Eiet og bodde paa Storemøllen i Sandvigen. Da det borgerlige artilleri i 1807 organiseredes i Bergen, gjorde han tjeneste ved dette som bombarder, fungerte en tid som sectionschef i kystværnet og utnævntes 10. april 1810 til secondløitnant à la suite i Bergenhusiske regiment (Ytre Sogns komp.), blev premierløitnant, gik av paa vartpenge ved armeforandringen Gift i Korskirken 24. mai 1813 med Christine Staman. f. 18., dpt. i Korskirken 26. december barn. 5. Wenche Karine Garmann, f. 23. august 1782, 2. mai Gift 1 ) i Mjelde sl)gn 7. september 1800 med Hans Lem Jersin, f. ca. 1771, 18. december Birkedommer over Svanø birk i Søndfjord. Gift 2 ) med Melchior Melchiorsen Falch, f. 25. august 1775, 3. februar 1849, løitnant og proprietær paa Amble i Sogn. 6. Jan Garmann, f. 5. januar 1784, 3. december Christopher Garmann. f. 7. august 1788, i Sandvigen 16. juli 1842, proprietrer og eier av Mjelde gaard samt lensmand og veiinspektør. Biskop Pavels kalder ham i 1818 kirkeeier en ung mand af anstand og levemaade. Gift 7. august 1811 med Georgine Brunchorst, paa Eidsvaag 5. august IV. 12. Jens Kahrs, f. 3., dpt. i Korskirken 7. august (Fad.: Biskop Erich Pontoppidan, Jørgen Lind, Dithmar Kahrs, mad: Barbra Molls, Margrethe Marie Friele). Jens har antagelig sittet sine læreaar som guldsmed hos sin far, men denne har forsømt at iagtta laugsreglerne og faat utstedt formel lærekontrakt for ham. Guldsmedlaugets forhandlingsprotokol meddeler nemlig at:,,25. februar 1779 indfandt Sr. Jens Kahrs sig, med anmodning at faae sin søn Jens Kahrs som tilforn icke var indskrevet at faa ham udskrevet som Svend med Paastand at han længe forhen skulde være at andsee som Svend udi Lauget, hvilket icke blev accorderet. Ved skjøte dat. 27. januar 1781 kjøper han sin fars guldsmedverktøi for 150 rd. Er senere ikke fundet nævnt. IV. 13. Anna Kahrs, dpt. 6. december (Fad.: Maren Tanch, Mette Cramer, Karen Treye, Jørgen Lind, Herman Kramer). Begr. i Domkirken 25. mai Ugift. IV. 14. Christen Kahrs, tvilling, f. 2., dpt. i Korskirken 7. december (Fad.: Barbra sal: Molles, jomfru Greve, Hr. Johan Witte, Jørgen Lind, Dithmar Kahrs). efter 6 dages sygdom 18., begr. 25. september 1809 i Domkirkens sakristi. Stiftsprokurør. Bergens latinskoles protokol oplyser at han var privat informeret af monsr. Dithmar Kahrs, kom i 4de klasse ved indmeldelsen 1770 under monsr. Vigeboes private tilsyn. Fortsatte sine studeringer under privat information. Han eiet hus i Bergen, 15de rode no. 125 (Torvalm. Veiten). Gift i Fjeldberg 25. juni 1783 med Christine Ørbech Juel, f. 13., dpt. i Fjeldberg 17. september 1761, 30. december Datter av foged og kammerraad Andreas Juel og Anna Christophersdatter Munthe. 2 barn: (V. 1 2). 19

18 V. 1. Christen Kahrs, dpt. i Fjeldberg 22. december (Fad.: Foged Ulrich W. Koren, Hr. Kahrs, mad. Annc Hundt, mad. Koren, provstinde Koren). paa sin gaard. Sørum, Ringerike, 1. juni Foged. Han blev sat i Bergens latinskolc juli 1796, i aarene fik han karakteren godt haab, 1801 meget godt haab. Student 29. oktober 1801 (laud), cand. jur. 1808, copist 1809, fuldmægtig 1810, foged i Gudbrandsdalen 18. september 1815, foged Ringerike og Hallingdal 22. mai 1833, entlediget 2. mai Ved hans utnævnelse var Søndrc Gunstad i Ringebu fogedgaard. Ca flyttet han til Sigstad i Kvam, Gudbrandsdalen, hvor han bodde resten av sin embedstid. Gift 1 ) 8. august 1817 med Karen Wold Blom, f. 27. september, dpt. i Tønsberg 5. oktober 1786, paa Søndre Gunstad 9., begr. i Ringebu 24. janllar ). Paa hendes gravsten staar: Her hviler Frue : Karen : Kars : fød Blom fød den 27 September 1786 Gift den 8 augusti 1817 Død den 17 januari 1822 Dit hulde Støv Tillhører Jorden Din Skiønne aand Himmelen Dit Minde Savnet Kierlighed Himlens og Jordcns Baand Forener evig vore Hierter. Gift 2 ) Olave Petronelle Kirstine Blom, f. 23. mars, dpt. i Tønsberg 26. april 1791, paa Hole, Ringerike, 21. november Begge døtre av sorenskriver, justitsraad Jan Blom og Anne Cathrine Heegaard. Olave Blom har utgit 2 samlinger smaadigte. Foged Christen Kahrs. Fogcd Christen Kahrs 7 barn: (VI. 1 7). 1. Christian Anton Juel Kahrs, f. 1817, 1878, ug., lensmand. 2. Carl lngvald Kahrs, f , g. Lundesgaard. 3. Janette Bernhardine Christiane Kahrs, f. og Jan Lauritz Kahrs, f. 1821, 1875, g. Oppegaard. 5. Kaja Catharina Ørbech Kahrs, f. 1827, 1920, ug. 6. Olave Christiane Anette Kahrs, f. og Christian Olaus Heegaard Kahrs, f. 1835, 1882, ug. VI. 1. Christian Anton Juel Kahrs, f. 24. september 1817, dpt. i Ringebu 25. mars 1818, Hole, Ringerike, 25. februar Han blev 1856 lensmand i Hole, eiet og bebodde den store vakre gaard Sørum. Han var kjendt for sin elskvædighet og gjestfrihet og hadde mange venner blandt kunstnere i Kristiania; de besøkte ham gjerne om sommeren. Ugift. VI. 2. Carl Ingvald Kahrs, f. 21. december 1818, dpt. i Ringebu 8. mars 1819, paa Gihle i Norderhov Gift med Inger Maria Lundesgaard, 19. oktober 1887, datter av gaardbruker i Soknedalen Elling Lundesgaard. 2 barn:... 1 ) Denne dato er fra kirkeboken. 20

19 VII.1. Christen Kahrs, f. 15. juli, 11. oktober VII.2. Elling Kahrs, f. 24. januar 1857, 18. november Gaardbruker paa Gihle i Norderhov. Ugift. VI.3. Janette Bernhardine Christiane Kahrs, 30. januar dag gl., begr. ved Ringebu 9. februar. VI.4. Jan Lauritz Kahrs, f. 7. december 1821, hjemmedpt. Daab stadfæstet i Ringebu 1. september i Kristiania 11. oktober Protokolfører ved Kristiania byret. Gift med Anna Oppegaard, f. i Enebak 7. december 1847, i Kristiania 22. mai 1912, datter av Halvardus Oppegaard. 2 barn. (VII. 1 2). Anna Oppegaard gift 2 ) med Halvor Tscherning, i Kristiania 11. juni 1894, fuldmægtig hos sorenskriveren i Aker. VII.1. Karen Olave Kahrs, f. i Kristiania 7. februar Bosat i Antwerpcn. Gift med skibskaptein Harald Hauge. VII.2. Kaja Karoline Halvarda Kahrs, f. i Kristiania 20. december Gift i Kristiania 2. oktober 1895 med Carl Magnus Christian Sund, f. paa Sund i Salten 10. juli 1869, søn av lensmand i Gildeskaal og Beiarn, Haagen Olsen Sund og Anette Cathrine Neuman. Carl Sund har gjennemgaat Trondhjems latinskole, Gruners handelsakademi i Kjøbenhavn 1890, ophold i Danzig for sprog, senere England, Frankrig, Schweitz m. fl. Bosatte sig 1899 i Kristiania, var disponent for en større fabrik, løste borgerbrev der 8. juni 1904 og startet egen engrosforretning med fabrikdrift og agenturer. Medlem av de Næringsdrivendes Toldkomite nedsat av staten Medlem av styret og stifter av Nordisk Motorunion 1904, flere gange formand i Nordlændingernes forening i Kristiania, stifter av og senere formand i foreningen Det Nordlige Norges Vel. Ordfører i repræsentantskapet for Kristiania & Oplands Vekselbank. Indehaver av jubilæumsmedaljen fra Nordlændingernes Forening i Kristiania. Æresmedalje fra Nordlandslaget i Amerika, 2 sølvmedaljer fra utstillingen i Marstrand 1904, 1 sølvmedalje fra Risør 1905, 1 sølvmedalje fra Kristiania Deltat i grundlæggelsen av flere grubeforetagender, industrier etc. Siden 1904 utgiver og redaktør for aarsheftet Det Nordlige Norge, utgit et populært videnskabelig arbeide Det sunkne continent (Atlantis). Stadig bidragsyder til dagspressen. Han erholdt H. M. kongens fortjenstmedalje i guld paa sin 50-aarsdag. 6 barn. 1. Haakon Kahrs Sund, f. 21. iuli Handelsskoleeksamen 1914 og videre utdannelse i Amerika. Leder en av prof. Nansens hjælpeekspeditioner i Rusland ved Volga og høsten 1922 en lignendc i Øst Turkestan ved Kurgau. Gift høsten 1922 med fyrs inde Vera E. Dondine, student fra Moskva. 2. Arne Halvor Beissel Sund. f. i Drammen 29. januar Artium ved Frogner skole. Studerer theologi i Rom. 3. Astrid Catharina Sund, f. i Drammen 8. august Gift i Kristiania 7. august 1920 med Bjarne Wahlstrøm. Han var tidligere disponent for et aktieselskap der omsatte skog og trælast, driver nu (1922) utelukkende sin store eiendom Flatlien. Søndre Land. 2 barn. 21

20 4. Carl Magnu. Neuman Sund, f. paa Lille Egeberg i 0. Aker 18. september Agronom. 5. Bjørn Olal Oppegaard Sund, f. i Kristiania 28. februar Farmer i Amerika. 6. Aase Ørja Sund, f. i Kristiania 29. november VI. 5. Kaja Catharina Ørbech Kahrs, f. i Gudbrandsdalen 14. august 1827, 29. juni, begr. i Hole 2. juli Ugift. Hun styrte huset for sin ugifte bror lensmand Anton Kahrs, senere bodde hun endel aar i Stockholm, sine sidste aar i Kristiania. Hun bevarte til sin sidste dag en usvækket interesse for den bygd hun saalænge hadde bodd i, og i 1914 gav hun 1000 kroner, senere kroner foruten at hun 1916 kjøpte den lille vakre gaard Kjeldsberg til barnehjem for Hole og har der sat sig et godt og varig minde. Doktor Christian Kahrs. Kaja Kahrs. VI. 6. Olave Christiana Anette Kahrs, f. 6. mai, 1. juli 1829, begr. paa Kvam kirkegaard. VI. 7. Christian Olaus Heegaard Kahrs, f. paa Follum i Norderhov 17. mai 1835, i Hønefos 10. december Student 1854, cando med. 22. december Fra februar til august 1864 var han under den clansk-tyske krig ansat paa linjeskibet Fredrik VI som marinelæge. I ansat 1½ aar som kandidat ved Rikshospitalets forskjellige avdelinger, opsynslæge ved Søndmørsfisket vaaren 1869 og nedsatte sig februar 1870 som læge i Hønefos, senere i Hole. Erholdt 1876 den danske erindringsmedalje. Ugift. Doktor Anders Daae i Chicago skrev i en avisartikkei om ham: Den yngre slægt kjender ham ikke, den ældre generation vil med vemodblandet glæde erindre den lange ulænkelige, glade og godmodige studenterfigur, som, da han efter 16 aars studium havde fuldendt sin examen, satte sig til at græde, fordi studenterdagene havde været saa korte. Han havde, som han selv udtrykte sig, været mange steder her i verden, men for at se sig endnu lidt mere omkring, reiste han i begynclelsen av 80 aarene som emigrantlæge med seilskibet Alpha 22

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com]

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com] This is the html version of the file http://folk.uio.no/ingeba/schoning_alt.doc. Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web. [Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser

Detaljer

SLEKTREG ISTER OVERRETSSAKFØRER MORTEN PERLEFF SKIBSFØRER ELLING HANSEN TRONDHJEM U TARBEIDET AV F. BR UNS BOKHANDELS FORLAG 1921.

SLEKTREG ISTER OVERRETSSAKFØRER MORTEN PERLEFF SKIBSFØRER ELLING HANSEN TRONDHJEM U TARBEIDET AV F. BR UNS BOKHANDELS FORLAG 1921. SLEKTREG ISTER U TARBEIDET AV OVERRETSSAKFØRER MORTEN PERLEFF OG SKIBSFØRER ELLING HANSEN TRONDHJEM F. BR UNS BOKHANDELS FORLAG 1921. TIL SLEKTEN! &terhvert som tiden gaar og slektledene skifter gaar let

Detaljer

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager En samling avisartikler Lademoen kirkes småskrifter 12 ISBN-13: 978-82-92805-02-2 ISBN-10: 82-92805-02-8 Trondheim 2006 1 2 Forord Her er det samlet en rekke

Detaljer

Scripta manent (det skrevne består)

Scripta manent (det skrevne består) Scripta manent (det skrevne består) BIDRAG TIL EN SLEKTSHISTORIE Nedtegnet av Astrid Charlotte Øverbye f. Hofsvang Index: SLEKTEN PÅ FARSIDEN inkl. tidlig historie 3 FARFAR ("Bestefar på Hadeland") 12

Detaljer

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06.

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille. Kong Olav V 18.06. Det var en qang... fotografier fra Lenvik bind IV "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06. 1961 Det var en gang fotografier fra Lenvik bind IV Redaksjon og

Detaljer

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN KONG OSKARS BESØK I 1873 hadde bygden besøk av kong Oskar. Efter en reise opover Finmarken, like til russegrænsen, tok han med sit kongelige følge paa tilbaketuren om

Detaljer

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 2 SEVALD SIMONSEN Etterkommerne til Simon Asbjørnsen Haustveit og Malena Eilevsdatter Soma EGET FORLAG Stavanger 1962 Ny og noe oppdatert utgave 2010 ved Asbjørn Simonsen

Detaljer

Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD

Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD ii^:i^»iki Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD KRISTIANIA TEATER paa Bnnkpladsen maleri av GUDM. STENERSEN SOPHIE REIMERS TEATERMINDER FOYERN I KRISTIANIA TEATER maleri av Gudm.

Detaljer

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg Carl Edin Nordberg Table of Contents Presten som ikke kunde brukes...1 Carl Edin Nordberg...2 Forord. Presten som ikke kunde brukes...3 Kapitel 1. Den gamle prest maa reise...4 Kapitel 2. Den nye prest

Detaljer

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 1 2003 I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold (Leder) Så kjekt! 3 Av Berit M. Grande

Detaljer

OPGANGSTIDER Store foregangsmenn og livlig utvikling.

OPGANGSTIDER Store foregangsmenn og livlig utvikling. 72 I Nidaros' velmaktstid omkring 1300 hadde byen ca. 2500 a 3000 innbyggere, men på grunn av alle begunstigelser som Bergen blev favorisert med, og på grunn av Hanseatenes hensynsløse konkurranse gikk

Detaljer

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 tjoreningens dannelse forberedtes i møte paa villa Framnæs, Næsøen tirsdag lode juli 1917, hvor følgende herrer var tilstede: G. Lien, Høvik, M. Dahl, T.

Detaljer

SKOLER I STAVANGER 1150-1925

SKOLER I STAVANGER 1150-1925 SKOLER I STAVANGER 1150-1925 Stavanger har en lang historie som skoleby. Som ellers i Vest-Eurropa var det kirken som først så behov for å utdanne nye medarbeidere gjennom målrettet skolegang. Trolig foregikk

Detaljer

Jordsalgslovgivning. En rettshistorisk lovgjennomgang av jordsalgslovgivningen i Finnmark i perioden 1775 1965

Jordsalgslovgivning. En rettshistorisk lovgjennomgang av jordsalgslovgivningen i Finnmark i perioden 1775 1965 Jordsalgslovgivning En rettshistorisk lovgjennomgang av jordsalgslovgivningen i Finnmark i perioden 1775 1965 Professor Kirsti Strøm Bull desember 2014 1 Jordsalgslovgivningen Innhold 1. Jordutvisningsreolusjonen

Detaljer

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE , ' f.. 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE 1898-1923 NÆRVÆRENDE JUBILÆUMSSI

Detaljer

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 Proband Nora Fredrike Jensine Nilsdatter. Opvartningsjomfru/husmor. Født 30.06.1888 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Døpt 01.10.1888 i Tromsøysund (TR).

Detaljer

Søskenparet Fartein og Sigrid Valen

Søskenparet Fartein og Sigrid Valen Søskenparet Fartein og Sigrid Valen 1. Innledning 1 Mange har et inntrykk av hvem Fartein Valen var. Fotografier eller bilder viser en person med sørgmodige trekk og et innadvendt kroppsspråk. Han formelig

Detaljer

TRISTE BLADE AV NORD-NORGES SAGA.

TRISTE BLADE AV NORD-NORGES SAGA. TRISTE BLADE AV NORD-NORGES SAGA. Av O. Nicolaissen TROMSØ MUSEUMS ÅRSHEFTER 46(1923). Nr. 2 AS TROMSØ STIFTSTIDENDES BOKTRYKKERI 1923. Triste blade av Nord-Norges saga. Av O. Nicolaissen Norges sidste

Detaljer

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Thorleif Waaler Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Opphavsrett Thorleif Waaler ISBN 978-82-303-1657-3 3 Forord Denne boken har jeg

Detaljer

.BUSIDING nstoct 1 1925

.BUSIDING nstoct 1 1925 .BUSIDING nstoct 1 1925 DEN STORE HUNGER JOHAN BOJER En moder, skuespil i en akt. 1895. Helga, et billede fra Trøndelagen. 1895. Et folketog, roman. 3. opl. 1896. Olaf den hellige, drama. 1897. Paa kirkevei,

Detaljer

NUMMER 15 1. AUGUST 1936 85. AARGANG

NUMMER 15 1. AUGUST 1936 85. AARGANG NUMMER 15 1. AUGUST 1936 85. AARGANG $r i Logan Tempel. 330 TALE AF ÆLDSTE JOSEPH FIELDING SMITH AF DE TOLVS RAAD. Holdt ved Foraarskonferencen i Salt Lake City (5. April 1936. Jeg ønsker ligeledes at

Detaljer

http://www.archive.org/details/denstorehungerroooboje

http://www.archive.org/details/denstorehungerroooboje - ISSm CD CD CO HK Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/denstorehungerroooboje fc HIENDE 0PL4G JOHAN bojer DEN STORE HUNGER

Detaljer

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel III. Meldalskapellanen 1898-1902

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel III. Meldalskapellanen 1898-1902 Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER Kapitel III. Meldalskapellanen 1898-1902 (Skrevet i 1947) Umiddelbart etter ordinasjonen drog vi så hver vår veg. Min kjæreste, Wilhelma Støren, reiste tilbake til

Detaljer

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III «Fortida er som grunnmuren under huset som vi bor i. Lar vi den forfalle, er det fare for at vi før eller seinere blir husville. I folkets saga finner

Detaljer

ÅRBOK FOR nordmøne museum

ÅRBOK FOR nordmøne museum ÅRBOK FOR nordmøne museum 2002 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 2002 INNHOLD Sverre J. Svendsen Forord Hans Martin Neeraas "Spanjoran". En blodig julekveld. B accalaovise. Side 5 6 32 Chr. Loennechen

Detaljer

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Øivind Larsen (red.) Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Michael 3013; 10: 365 446. Stud. med. Sverre Sørsdal studerte ved Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania/Oslo fra 1919

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen

Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen Andreas Faye: Følgie eller vardøgl Johan Vibe: Topografisk-historiskstatistisk beskrivelse over Sørum Leif Mathisen: Sørvald det første kommunehuset

Detaljer

Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855. Merete Sønsterud

Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855. Merete Sønsterud Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855 Merete Sønsterud Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Født på Flakstad... 5 Familien på Karmøy... 8 7 år på Karmøy... 13 Hendelser

Detaljer