STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV. THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV. THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923"

Transkript

1 STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923

2

3 FORORD. Da jeg begyndte at samle oplysninger til min slægts historie hadde jeg intet at bygge paa, det var at begynde paa bar grund. De kilder jeg var henvist til, var spredte oplysninger i tidligere trykte stamtavler, forøvrig maatte jeg søke til det i arkiver opbevarede materiale: kirkebøker, skifteprotokoller o. l. Paa grundlag av dette er saa stamtavlen utarbeidet, og det er mig en kjær plikt at takke arkivfunktionærerne særlig i Bergen og Trondhjem for redebon og interesseret bistand. At der inden slægten var mere interesse end man efter de manglende optegnelser fra ældre tid skulde tro, har jeg faat bevis for ved den velvilje mine henvendelser er møtt med, og jeg takker hver især der har hjulpet mig med stoffets indsamling. Jeg vet, at nærværende stamtavle ikke er fuldstændig, at der i arkivene ligger ubrukt materiale og at der ellers findes unøiagtigheter og feil; det er uundgaaelig ved et arbeide som dette, og jeg ber om velvillig overbærenhet; det er gjort saa godt som det har været mig mulig og forholdene har tilladt. Boken har skaffet mig meget arbeide, men tillike megen glæde. Jeg haaper at ogsaa slægtens medlemmer maa finde den tilfredsstillende og at den vil virke til at styrke slægtsfølelsen. Til dem av slægtens medlemmer der ved sin økonomiske støtte har gjort utgivelsen mulig, bringer jeg herved min varmeste tak. Bergen i mai THORA SOLLIED.

4

5 Den norske familie Kahrs stammer fra en liten landsby Kuhstedt beliggende ca. 35 km. nord for Bremen. Navnet findes bl. a. steder endnu i Hamburg, Bremen og i en del landsbyer i Bremens nærhet, men i Kuhstedt ser det ut som om navnet er forsvundet i sidste halvdel av 18de aarhundrede. Av Bergens borgerbok sees, at 2 av navnet Kahrs fra Bremen stift har tat borgerskap her, og at disse var meget nær beslægtet har jeg ikke været i tvil om, men beviset derfor manglet dog indtil min brorsøn Kristen Kahrs sommeren 1922 la en feriereise om Bremen. Om denne sin tur skriver han bl. a.: Moorlandskapet er flat, av og til litt bølget, men betydelig mer livlig end det frugtbare akerland ellers i Tyskland. Her er eng, kornakre, lyng og enerbuske, frugttrær, smaa furuer og birk i herlig forening. Husene er maleriske og ellers velstelte. Den vigtigste næringsvei er kvægdrift, det korte græs minder mange steder om sætervoldene i Norge; i landsbyerne saa jeg overalt gris og høns spasere omkring og hesteopdrætteriet staar meget høit. I Kuhstedt var det for øieblikket mest torvdriften som la beslag paa arbeidskraften og torv er der nok at ta av i uoverskuelige tider. I landsbyerne var det ingen sjeldenhet at husene bar egennavnsbetegnelse. I Fischerhude var der saaledes Kahrs-Haus. Det var av den gamle type som bruktes for et par hundrede aar siden og som nu mer og mer forsvinder. Først kommer man ind i en stor hal med stengulv, paa den ene side staar kjørene i baaser, paa den anden hester, svin etc. og midt paa gulvet spaserer hønsene omkring i halm. I taket hænger skinker til røkning og længer bort paa gulvet er plaseret en mellemting av peis og grue. Rundt væggene staar paa en smal hylde tintallerkener med inskriptioner, utskaarne træsaker, drikkekrus etc. Bak denne hal ligger et par mindre beboelsesrum. Disse saa ut til at være moderniseret og lignet ingenting. Over porten var utskaaret med kunstfærdige bokstaver i 2 svære ekestolper byggerens Jürgen Kahrs og hustrus navn anno Taket var av halm, mørkt av ælde, væggene var røde, tverbjelkene grønne, den store buede port og takgluggen blaa. Navnet Kahrs har været skrevet forskjellig i tidens løp og det er ikke umulig at de 3 navne Kahrs Cohrs Cordes kan ha samme oprindelse f. eks. Cords Sohn der er gaat over til Cordes Cors Kors der paa plattysk uttales og skrives Kars, senere Kaars eller Kahrs. Alle bønder taler plattysk sig i mellem og mig benævnte man Kaars endda de visste jeg selv sa Kars. Efter endel omflakken i forskjellige landsbyer hvor jeg fandt mange av navnet Kahrs, baade døde og levende, uten at de bragte mig paa ret spor, bestemte jeg mig for Kuhstedt. Visse smaa oplysninger i arkivsakerne hjemme pekte i den retning. Paa kirkegaarden der saa jeg noget som sa mig at nu var jeg endelig paa ret spor. Der stod ca. 10 store gravplater nedstukket i jorden, vel 1 meter høie, ca. 60 cm. brede og 12 cm. tykke 7

6 Disse plater var rester av tidligere velstand, fundet i kirkegaardsjorden og for en del aar tilbake opstillet. Endnu fler findes, men utgravningen gaar langsomt og presten har møie med at kunne bevare dem som kirkegods, da gaardbrukerne mener der kan være bedre anvendelse for saadanne gode byggestene. Bokstaverne var nydelig uthugget, likeledes et englehode og skriftsted paa baksiden; det var saa vakkert utført at det vilde betragtes som kunstverk nutildags og umulig for hver mand at bekoste. Paa en av disse stene stod: IK - MH Ao 1705 DEN 17 MARTY IST DIE EHREN TUGENDSAHME MARGRETE KAHRS, GEBORENE HÜNEKEN, DES EHRBAHREN IOHAN KAHRS GEWESENE EHE- LICHE HAUSFRAUE SELIG IM HERREN ENTSCHLAFEN IHRES ALTERS 59 JAHR. Kirkebøkerne var for Kuhstedts vedkommende bevaret fra 1680 og den første av familien der nu kjendes er Johan Kahrs, hvis 2 sønner og 1 sønnesøn utvandret og bosatte sig i Bergen. 8

7 Som stamfar til familien Kahrs anføres I. Johan Kahrs født ca. 1642, i Kuhstedt 1707, begr. 9. febr. 65 aar gl. Gift med Margrete Hüneken, f. i Kuhstedt ca. 1646, 17. mars 1705, begr. 24. april 59 aar gl. Der er grund til at anta, at hendes far het Ditmar Hüneken og at familien Kahrs fra ham har faat Ditmar-navnet der er eiendommelig for den og som i Bergen yderst sjelden forekommer utenfor den. Margretes bror er uten tvil Cort Hüneken.¹) Av Johan Kahrs og Margrete Hünekens barn kjendes følgende 6: II. 1. Ditmar Kahrs, f. i Kuhstedt 1672, i Bergen Omhandles senere. II. 2. Alheit Kahrs. Gift i Kuhstedt med Johan Fridrich Tehne. 6 barn: 1. Anne Mette Tehne. dpt. 16. oktober Johan Tehne. dpt. 29. januar Cord Tehne. dpt. 29. oktober Anne Margrethe Tehne, dpt. 8. januar Mette Alheit Tehne, dpt. 3. november Johan Fridrich Tehlle, dpt. 16. juni II.3. Lüder Kahrs, f. ca. 1676, 16. juni, begr. i Kuhstedt 18. juni Gift 9. november 1706 med Mein Clausdatter Bøschen fra Bewerstedt, f. ca. 1684, begr. i Kuhstedt 23. januar barn: III. 1. Margrethe Kahrs, dpt. 16. december Gift i Kuhstedt 4. januar 1728 med Johan Hølling. III. 2. Johan Christopher Kahrs, dpt. 29. oktober 1709, begr. 8. mars III. 3. Claus Kahrs, dpt. 22. december 1711, begr. 25. august III. 4. Ditmar Kahrs, dpt. 15. juli 1715, i Bergen Omhandles senere. III. 5. Catrine Lucie Kahrs, dpt. 21. november II. 4. Mette Kahrs, dpt. 28. januar II. 5. Anne Margrethe Kahrs, rlpt. 28. september II. 6. Johan Christopher Kahrs, dpt. 13. mars november 1700 har han faat pas og utreisetilladelse til Bergen 14 aar gl.... ¹) Cort Hünnechen fra Kuuste ved Bremen tok borgerskap i Bergen 20. juli 1674, hvor han døde 1. juni Var kirkeværge for Korskirken, hvis midler han 10. december 1699 overleverte til Clamer E. Meltzer. Han var gift ¹) Anne Margrethe Dohrweg, begr. Korskirken 6. juni 1675 (alle klokker). Gift ²) Korskirken 30. juli 1676, Marie Bambam, datter av bartsker M. Enoch Bambam. 9

8 februar og 12. april møter han som vidne i retten paa sin bror Ditmar Kahrs vegne, senere er han ikke fundet nævnt i nogen retsprotokol eller kirkebok. Antagelig er han død ung og har ialfald ikke efterladt sig efterslægt i Bergen. Kirkebok for begravede mangler fra for Korskirken sogn hvor Ditmar Kahrs bodde og hvor mulig ogsaa Johan Christopher har bodd. Da hans bror Lüder i 1709 døper en søn med hans navn, kan det tyde paa, at han da var død. II. 1. Ditmar Kahrs, døpt i Kuhstedt 26. april 1672, i Bergen 1727, begr. 28. juli. Kjøbmand. Han kom til Bergen i 1690-aarene og var da handelsforvalter i Guldskogaarden for Johan Meyer Aarentzen i Bremen. Fra 16. april 1698 optrær han jevnlig paa sin principals vegne i aile de vanlige forretningssaker. I 1704 er Ditmar Kahrs endnu handelsforvalter i Guldskoen, men 1705 er der en anden. 6. februar 1706 sælger kammerraad og amtsskriver Christopher Johan Mohrsen min handels eller nordfahrs stues grund og kielder beliggende her i Bergen paa contoiret udi Aafiorden saaledes som den nu fore- findes, og ald tilhørende rettighed og brug udi gaarden tilligemed nordfahrbøger og de deri antegnede skyldnere med deris gield, undtagen Anders Christophersen fra loffoden som betaller sin gield til mig selve, alt til den velagtbare unge mand Ditmer Kaars, hvilchen ermelte nordfahr handelsstues grund og nordfahr bogen bemelte Ditmer Kaars strax kand lade sig til levere og maa tiltræde, saasom hand til mig har erlagt og betalt meste med mindste skilling efter voris forening og ydermere forpligter ieg mig og mine arvinger at hiemle hannem dette kieb fri og frelseligen for alle og een hver mands paatalle, saa hand og hans arvinger blive ij aile optenchelige maader for dette kieb og wanhiemmel skadesløs. Ditmar Kahrs løste borgerbrev som kjøbmand 27. mai Han kaldes i borgerboken Ditmer Cars og opgives født i Hugsted i Bremen stift; et saadant stedsnavn findes ikke og er sikkert feilhørsel for Kuhstedt. I 1706 hadde han ogsaa kjøpt Henrich Ditmaers handel og nordfarbog, og ved skjøte dat. 27. februar 1715 kjøpte han hus paa Øvregaten. Tomten var 57 alen lang, 9 alen bred oventil og 13½ alen bred nedentil. Mulig det var det samme hus som Marcus Molle bebodde ved sin død. Det bestod av waanhuset til gaden,,,2de etager, derunder 2de stuer med kiøken og skorsten, bagenfor 1 stue med kiøken og skorsten dernest 2de boder med Ildhus med indemuret bryggerkiedel og skorsten saa og have og plads døde hans morbror Cort Hüncken og Ditmar Kahrs blev værge for de umyndige barn og kjøpte paa auktion Cort Hünckens nordfarbok. Ditmar Kahrs har neppe været syk mange dage, for fra 16. til 18. juli kjøpte han paa auktion diverse husgeraad til værdi 24 rd. og 28. juli blev han begravet i Korskirken paa gulvet under stolene. Lysene var tændt paa alteret og aile klokker ringet. Gravstedet, lysene og klokkeringning kostet 16 rd. 30. september blev Hans Bergendal opnævnt til formynder for barnene. Skifte efter Ditmar Kahrs blev holdt 9. oktober Til arv for de 4 sønner var 639 rd. 10

9 3 sk. Arvemidlerne blev staaende dels i morens iboende hus og dels i den hende tilhørende handelsstue. Gift i huset, Korskirkens sogn, 1. mai 1710 med Barbara Bergendal, f. i Munkebjergby, Sjælland, ca. 1690, i Bergen 1774, begr. i Korskirken 14. december 84 aar gl., datter av sogneprest til Korskirken Jens Sørensen Bergendal og Anne Cathrine Jensdatter Spend. Barbara Bergendal blev gift ²) i Korskirken 28. juli 1729 med Marcus Molle f. i Warnichenhagen, Wismar, i Bergen 1739, begr. i Korskirken 16. juni. Han var handelsforvalter paa stue 1 i Belgaarden fra 1723 til han 3. november 1729 løste borgerbrev som kjøbmand. Marcus Molle døde uten barn, skiftet blev holdt 24. oktober Hans arvinger var søskende, hvorav broren Petter Molle hadde været kjøbmand i Bergen og hadde efterslægt der. Der var oprettet testamente mellem egtefællerne hvorefter Marcus Molles arvinger kun tilkom 50 rd. av boet kjøpte Barbara Bergendal sin mors hus paa auktion for 120 rd., det laa paa Skostrædealminding ved Korskirken, 1752 sælger hun samme hus for 460 rd. og kjøper en større eiendom av sin søn Dithmar for 535 rd., den ligger ogsaa ved Skostrædet med façade til Kongens gade. Ved sin død bebodde hun 19de rode nr. 6 i Lille Kongens gade (Skostrædet 6), det blev da solgt for 180 rd. Dimar Kahrs 6 barn: (III. 1 6). 1. Johan Kahrs, f. 1711,?, g. Gierding. Side Jens Kahrs, f. 1712, 1781, g. Lind. Side Dithmar Kahrs, f. 1713, 1785, g. Heiberg og Koren. Side Søren Kahrs, f. 1715, 1794, g. Friele. Side Margrethe Kahrs, f. 1718, Nicolay Kahrs, f. og død III. 1. Johan Kahrs, dpt. i Korskirken 2. februar (Fad.: Mag. Jens Bergendals hustru Anne Catharina Spendsdatter, mademoiselle Kirstine Bergendal, Cort Hünechen, Henrich Sas 1 ). Hans Bergendal). Ved skjøte dat. 15. september 1733 kjøpte han avdøde Johan Bossings handelsstue i Bugaarden, der bestod av 2 boder, 2 lofter med taske og underliggende grund samt Bøssings handelsbøker med utestaaende nordfar-og bondegjæld. Der hørte dog ikke med rettighet til ildhuset; det maatte kjøperen ordne med sine naboer. Kjøpesum 560 rd. 1734, 23. november løste han borgerbrev. Forretningen er nok snart blit utvidet for i 1739 har han i Bugaarden 4 boder, 5 lofter, 1 folkestue samt handelskleven med kammer holdt han handelsforvalter. Med sin hustru fik han et stort vaaningshus straks indenfor Nykirken, men det solgte han I aarene bor han ialfald paa Øvregaten og sogner til Korskirken, 1750 sogner han til Nykirken ) Henrich Sars, brygger, f. i Wismar, tok borgerskap i Bergen 3. juli 1684, hvor han døde 1715 (skifte 5. juni). Gift 1 ) Korskirken 24. september 1682 Giedsche Smit f. i Barntorp i grevsk. Dobholdt 12. september 1658, 19. oktober Gift 2 ) Korskirken 2. juni 1689 Anne Tweidemann, f. i Kuhstedt 16. april 1661, 11. november Gift 3 ) Korskirken 23. oktober 1695 Wendel Brandt, 30. mars Hans anden kone var sikkert slægtning av Ditmar Kahrs, hvis mormor kan ha været den Anna Tweidemann der blev begr. i Kuhstedt 28. mai 1690, 85 aar gl. Sønnen Hans Sars, dpt. Korskirken 21. oktober 1690, var 1713 fadder til Ditmars søn Dithmar og døde i England Datteren Anne Elisabeth Sars, dpt. 14. mars 1699, var i 1719 fadder til Ditmar Kahrs yngste søn og blev gift i Korskirken 17. september 1727 med skipper Johan Andersen. 11

10 Johan Kahrs drev ved siden av sin kjøbmandshandel ogsaa eiendomshandel, baade i byen og paa landet. Gaarden Sælen var kort tid paa hans haand, likesaa gaardene Slettebakken, Øvre og Nedre Natland er han overtoldbetjent og sidste gang han er fundct nævnt er da han 21. december 1759 staar fadder til sin fætters søn Lyder. Nedenstaaende billcde er kommet fra Frekhaug og er tydelig fra samme haand som portrætterne av guldsmed Jens Kahrs og hustru. Det opgives at forestille en herre av familien Kahrs og det kan i saafald ikke være nogen anden end overtoldbetjent Johan Kahrs. Gift i huset, Nykirkens sogn, 19. februar 1743 med Ide Gierding, dpt. i Nykirken 16. oktober 1718, 1751, begr. i Nykirken 12. januar paa gulvet i Kirken med alle klokker. Hun var datter av Bastian Giertsen Gierding og Clarchie Warnersdatter Ross, og enke efter kjøbmand Hans Lennertsen Weiner med hvem hun hadde en datter der døde ½ aar gl. 2 barn: (IV. 1 2). IV. 1. Barbara Kahrs, dpt. i Korskirken 15. november (Fad.: Barbla sal. Marcus Molls, Karen Lind, Idus Gierding-, Søffren Kahrs, Stinehe Will). Begravet i Korskirken 10. april IV. 2. Cornelia Ross Kahrs, dpt. i Nykirken 24. juli (Fad.: mad. Zidsele Catharina Kahrs né de Heiberg, mad. Anna Weiner né de Bremer, jomf. Didericha Fasmer, Sr. Henrich Jansen Fasmer og Sr. Jens Kahrs). I folketællingslisterne 1801 for Sandvigen oplyses at Cornelia Kahrs 50 aar, vanfør, ugift, opholdes av gaver, er indlogeret hos enken Elen Margrethe Jacobsdatter. Hun lever endnu i Ill. 2. Jens Kahrs, dpt. Korskirken 1. mars (Fad.: Heinrich Holtermans hustru Anna, Anna Margrethe Hünnechen, pige, mag. Jens Bergendal, raadmand Carsten Bagge, Carsten Holterman), 3. februar Guldsmed. Han utstod sin guldsmedlære hos Magnus Bessel , sat mesteraar hos Johannes Møller og tok borgerskap som guldsmed 28. oktober Meddelt bestalling som guardein 14. april I sin ansøkning om den stilling oplyser han, at han har tat eksamen paa Kongsberg. Jens Kahrs drev en efter den tids forhold større virksomhet, 1755 ansaaes han for at ha det meste og bedste guld- og sølvarbeide i byen, 1759 holdt han 3 svende og 4 drenge paa sit verksted. Der findes endnu bevaret vakre arbeider fra hans haand. Jens Kahrs var løitnant ved borgervæbningen og blev 1. september 1764 stadskaptein ved Raadhusalmendingens kompagni. Han var med at starte den 1759 anlagte Cattun og Lerreds Trykkeri Fabrik hvori han ved sin død eiet 5 /12. Fabrikken har neppe lønnet sig og antagelig har han sat til penge paa den opga han guardeinstillingen til fordel for sin ældste søn Ditmar. Antagelig 12

11 Guldsmed Jens Kahrs 18 barn. 13

12 gik det mindre godt med Jens Kahrs' forretning i de sidste aar, mulig han har været syk. De sidste 11 uker laa han til sengs og døde 3., begravet 16. februar 1781 "sat i kirken med fuld ceremonie". Ved skjøte dat. 30. april 1753 kjøpte han Jacob de Langes hus i Skostrædet, 17. rode nr. 1 (nu Bankgaten 2) for 642 rd. Eiendommen bestod av vaaningshuset i 2 etager. "I den nederste en stor stue med bilæggerovn og om væggen betrekket med tapetzerie "ligesom en mindre stue med bilæggerovn. Derhos et rumlig kiøken og en spiseboed, "udi 2den etage 2de stuer med bilæggerovn derhos 3 kammere og et contoir hvorover "er lemmen og huset er med tagsten belagt, nest ved huset paa den nordre side er en "tømret bygning indrettet til hestestald af 2de etager med et kammer og lem over ligesaa "med pandetag belagt, bagenfor waanhuset er der en plads med fri port til gaden og "paa pladsen en vandbrønd med behør, hosstaaende brøggerhus paa 3 tønders rum "m. v. som mur og nagelfast findes". I denne eiendom blev han boende til sin død. Ved registrering i boet var der adskillig kobber og tin, 11 ryslæders og endel "guldlæders" stoler, men ellers et middels utstyr. Da hans bo efter 4 aars skiftebehandling 1 ) sluttes er der intet tilovers. Vaaningshuset blev solgt for 1500 rd. Gift i huset 5. oktober 1739 med Karen Lind, f. 23., dpt. Nykirken 26. juli 1720, 18., begr. Korskirken 23. mai 1807, datter av kjøbmand i Bergen Jørgen Lind og Karen Christensdatter. Jens Kahrs og Karen Lind blev 1751 malet av Mathias Blumenthal, der ogsaa senere malte deres 18 barn, ogsaa de dødfødte. Jens Kahrs' 18 barn: (IV. 1 18). 1. Ditmar Kahrs, f. 1740, 1788, g. Middelthon. 2. Jørgen Kahrs, f. 1741, Barbara Kahrs, f. 1742, 1763, g. Frørup. 4. Karen Kahrs, f. 1743, 1808, g. Schriver. Side Jørgen Kahrs, f. 1745, s. a. 6. Jørgen Kahrs, f. 1746, Dødfedt barn Jørgen Kahrs, f. 1748, 1785, g. Cortonne. Side Anna Catharina Kahrs, f. 1749, Maren Margrethe Kahrs, f. 1750, Cecilie Cathrine Kahrs, f. 1752, 1829, g. Garmann. Side Jens Kahrs, f. 1753,? 13. Anna Kahrs, f. 1754, 1789, ugift. 14.{Christen Kahrs, f. 1755, 1809, g. Juel. Side {Maren Kahrs, f. 1755, 1795, ugift. 16. Margrethe Johanne Kahrs, f. 1758, 1788, g. Rubach. Side Dødfødt datter Catharine Margrethe Kahrs, f. 1762, IV. 1. Ditmar Kahrs, dpt. i Korskirken 16. august (Fad.: Barbara Bergendal, Maren Lind, Jørgen Lind, Jochum Rogen, Johan Kahrs). 14., begr. Domkirken 21. mai 1788 "i muret begravelse". Guldsmed. Han utstod sin lære hos faren , sat mesteraaret hos samme ) Se nærmere herom N. P. T. II p

13 og adjungeredes sin far i guardeinstillingen 16. september Han fik alle embedets indtægter og skulde uten vederlag stemple alt det guld og sølvarbeide som gik ut fra hans fars verksted og desuten betale ham 50 rd. aarlig. Han hadde ogsaa løfte paa succession. Ditmar Kahrs stillet 20. oktober rd. kaution for sin fætter Caspar Kahrs der da var blit foged i Romsdalen og fik stiftsbefalingsmand Schouboes attest for at han for nærværende tid var mer end vederheftig for den sum. Eiet og bebodde 16de rode no. 101 (nu Musægaten 7). Ved skjøte dat. 7. oktober 1773 kjøpte han Fantoft gaard i Skjold skibrede av skyld 1 løp smør. Gaarden blev av enken solgt 30. april 1789 til kjøbmand Hillebrant Harmens. Gift 10. december 1767 m. Anne Marie Middelthon, f. i Kjøbenhavn, 25., begr. 29. december Korskirkegaarden 1810, 75 aar gl Hun bodde da i 19de rode no. 45. (Lille Øvregate 29). Uten barn. Der var oprettet testamente mellem egtefællerne dat. 19. juli Som arving paa Anne Marie Middelthons side meldte sig hendes søstersøn kaptein Stephan Barclay Meydel, men boet var litet og vel 100 rd. minus. IV. 2. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 12. august (Fad.: Mad. Anne Cathrine Bergendal, Karen Davidsdatter, Hans Bergendal, Jochum Schultz, Søfren Kahrs). Begr. Korskirken 26. april IV. 3. Barbara Kahrs, dpt. Korskirken 11. november (Fad.: Barbare Kahrs, Ide Gierding, Echte Jensdatter, Hr. Jens Bergendal. Sr. Willum Møller). 23., begr. i Nykirken 29. december Gift i huset, Korskirkens sogn, 17. januar 1763 m. Niels Frørup, dpt. i Nykirken 4. januar 1735, 18., begr. i Nykirken 24. mai 1776, søn av glarmester Hans Førup og Nille Cathrine Rasch. Niels Frørup gik i guldsmedlære hos Morten Angell , sat mesteraaret hos Jens Kahrs , tok borgerskap som mesterguldsmed 12. august 1760, som kjøbmand 8. mars , 26. november blev Niels Frørup gift igjen med enke efter Henrich Schiøth, Judithe Abrahamsdatter von Erpecom; med hende 4 barn. Ved Barbara Kahrs bryllup var der trykt 1 sang og ved hendes begravelse 2 hvorav titelen av den ene hitsættes: Kiærligste Ære-Blomster Strøede For Edle Gud-Elskende og Dyd Ziirede Nu Himmel-Salige Barbara Frørup né de Kahrs Som blev fød til Verden den l0de Nov Efter at Hun havde levet her i Verden et GUD og Mennesken 15

14 behageligt Levnet udi 21 aar, 1 maaned og 13 dage og Udi et Kierligt Egteskab 11 Maaneder og 4 dage, efter at hun havde glædet Hendes Huus med en Deylig ung Datter Overleverede Sin Dydige Siel udi Sin Skabers Hænder ved en Salig Død den 23 December 1763 Da Hendes Jordiske Levninger ved en anseelig Sørge-Commifat bliver geleidet til Sit Sove-Kammer i Bergens Nye-Kirke den 29 Ejusd. h. A. Ved Hendes Grab Af Sørge-Huusets oprigtige Ven H. D. Skiftet efter Barbara Kahrs blev sat 22. januar Boets hele indtægt var 2286 rd. Begravelsen kostet 150 rd. Til arv for mand og barn blev igjen 609 rd. lndboet var takseret for 450. At Barbara har faat et standsmæssig utstyr fremgaar av fortegnelsen. Der er: 1 sort damaskes klædning, 1 broseret ærmekaabbe, 6 forskjellige skjørter, hvite, røde. sort, grønt, de er av callemanche, demitt og damask, men der nævnes ingen overkjole eller trøie. Derimot 1 regne Taft, 12 serker, 15 forklær hvorav 3 er hvit og blaa, 12 næseduger, 4 par handstrømper, 4 kappekrøller og en del knipling til brudetøi. Til huset var der bl. a.: 10 par linlerred og 10 par strylerreds lagen. 6 lindreyels bordduger med 2 dusin salvetter. 8 strydreyels bordduger med 2 dusin salvetter. 6 linlerreds theduger. 10 bilfeldts og 4 sirtses gardiner med kapper, pudevar m. m. 5 oversenger, 2 undersenger, 17 forskjellige puder, nogen av olmerdug andre av Dansk væhr. 20 ryslæders stoler, 6 taburetter. 1 skatol av valnødtræ, 1 av eketræ. 1 kastedrag av valnød med sølvbeslag. 2 speile, borde, sengesteder, messing og kobber, porselæn og glas. Barbara efterlot en nyfadt datter: Nille Calhrine Frørup, dpt. i Nykirken 14. december 1763, ugift 23. februar IV. 4. Karen Kahrs, dpt. i Korskirken 18. november (Fad.: Karen Lind, Anna Schultz, Marie Bergendal, Eric Andersen, Ditmar Kahrs). 4. december Gift i huset 21. mai 1767 med Corl van Lybech Schriver, f. 31. januar, dpt. i Korskirken 2. februar 1709, 12. december 1776, søn av kjøbmand i Bergen, Albert Schriver og Elsebe Hansdatter Dam. Cort Schriver tok borgerskap som skipper 19. juli 1738, blev senere kjøbmand. Han var første gang gift 18. oktober 1746 med Rebecca Margrethe Rich, f. 1717, 16

15 1760, hun efterlot 1 datter. Til sit første bryllup kjøpte Cort Schriver ved skjøte dat. 7. oktober 1746 Jacob Holtermans hus i Dræggen. Det hadde brandfri kjelder og bestod av en stue rødmalet udvendig til den almindelige gang eller bryge, i mod samme stue i forgangen er en indrettet krambod og nest hos er cammer til madvarer, derfra i bemelte forstuegang en stue med tapet beklæd er treket under loftet ved denne og fornævnte fremstue et bekvemt kiøken hvorfra er opgang til husets øverste verelser bestaaende af et kammer over dagligstuen med vindovn dernest et andet lidet kammer uden ovn og over bagstuen et stort kammer og overværende lem hvorpaa er et med bord afdelt lidet kammer. I formelte stuer befindes 2de bilæggerovne. Paa gaardspladsen er et værelse i mod den murede kielder af bord og standerverk opført. Ovenpaa kielderen er en bygning til børnestue med kackelovn. Paa pladsen er en port til udgang til algaden den er fælles med naboen. Cort Schriver blev begr. i Korskirkens kor 19. december 1776 med fuld ceremonie og biskop Hagerup holdt ligprædikenen. Begravelsen kostet 272 rd., til arv blev der kun igjen 206 rd. og det rak vel ikke langt for Karen Kahrs der sat igjen med 5 smaa barn. Steddatteren Elsebe Albertine Schriver blev 1768 gift med skipper Daniel Clausen. Cort Schrivers maleri hænger i Vestlandske Kunstindustrimuseum. Karen Kahrs oprettet en specerihandel som hun endnu drev i 1801 og bodde da i 15de rode no. 14 (Torvalm. Walkendorfsgt.). Hun blev begr. 15. december] 808 paa Tyskekirkegaarden paa det stykke som tilhører Korskirken, kl. 2, ringet fra 2 4, uden ceremonier, dog betalt. 5 barn: 1. Rebecca Margrethe Schriver, f. 14., dpt. i Korskirken 18. mars 1768, 2. februar 1851, ugift. 2. Karen Albertina Schriver, f. 14., dpt. i Korskirken 20. juni 1769, 18. mars 1860, ugift. 3. Anna Catharina Elisabeth Schriver, f. 6., dpt. i Korskirken 12. juli 1770, 27. februar 1828, ugift. 4. Albert Schriver, f. 12., dpt. i Korskirken 19. iuni 1771, 28. oktober 1852, ugift. Tok borgerskap som kjøbmand og vinhandler 26. juli 1808, opsa dette selv 28. mai 1818; 1815, 5. september kjøpte han gaarden Frekhaug i Herta skibrede og er antagelig flyttet dit med sine søstre. 1846, 27. april opretter han og hans 3 igjenlevende søstre testamente hvorved Johannes Alias Henrichsen indsættes til deres universalarving. Testamentet blev fornyet 22. iuli 1853, tinglæst 13. mai Johannes Alias Henrichsen har ogsaa tiltraadt arven blev Frekhaug delt og skyldsat paa nyt og den nordre gaard sælger Henrichsen 28. mai 1864 for 1300 spd. og 15. juni 1885 sælger han den anden del for kr. Henrichsen var en av byens kjendte gatefigurer og hadde opnavnet Spøttebuksen. Det fortælles at han engang sammen med en del andre unge mennesker besøkte Schrivers paa Frekhaug og blev saa begeistret over stedets naturskjønhet at hans poetiske aare ga sig utslag i et digt til stedets og vertens pris. Derover blev Schriver rørt, fattet godhet for den unge mand og testamenterte ham hele sin eiendom. 5. Johanne Carline Schriver, f. 22. april, dpt. i Korskirken 1. mai 1774, 1. august Av disse søskendes liv paa Frekhaug har Elisabeth Welhaven git en novellistisk skildring. IV. 5. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 13. februar (Fad.: Maren Hofman Krog, Hr. Jens Bergendals, Anna Maria Gerding, Jørgen Lind, Adolph Tanch, Hans Lampe). Begr. i Korskirken under stolene 28. august

16 IV. 6. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 21. juni (Fad.: Maren Lind Sr. Tanchs, Anne Helene Bergendal, Peder van Santen, Thim Petersen, Henrich Bergendal). Begr. i Korskirken 19. december IV. 7. Dødfødt barn, begr. i Korskirken 27. mai IV. 8. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 2. oktober (Fad.: Barbra Molle, Wibiche Tonnesdatter, Christopher Heiberg, Jens Lind, Jens Sørensen Heiberg). 1785, begr. 26. september i Domkirken. Papirtrykker. Konfirmeret i Fjeldberg kirke Han var utdannet i tegning og modellering ved Kjøbenhavn og Stockholms kunstakademier, averterer 1774 i Bergens aviser at han mottar elever i tegning anla Jørgen Kahrs sammen med sin bror guldsmed Ditmar Kahrs en liten fabrik for papirtapeter og voksduk. Av fabrikkens produkter averterer han tilsalgs papirtapet, diverse sorter blomsterverk, ornamenter og historier. Han bodde dengang hos sin bror Ditmar. Gift i St. Jørgens kirke 14. december 1784 med Marie Lovitze Cortonne. 1 ) Efter mandens død fik hun kongl. bevilling til at arbeide med sine to hænder samt informere andre i skrædderarbeidet uden paaanke af mestrene ansøker hun magistraten og blir tilladt at holde svend. - Jørgen Kahrs har ved en og anden reise søgt at gjøre sig duelig i maleriet og skilderiet. Enken lever nu i kummer blev hun ved kongl. naade forundt indtat i malerlauget averterer hun at hun underviser honnette mænds børn i fransk. Uten barn. IV. 9. Anna Catharina Kahrs, dpt. i Korskirken 31. november (Fad.: Cecilia Cathrine Heiberg, Berte Marg. Bessel, Margrethe Maria Friele, Hr. Dithmar Kahrs, Jørgen Lind). Begr. i Korskirken 26. mai IV. 10. Maren Margrethe Kahrs, f. 20., dpt. i Korskirken 23. december (Fad.: Maren Tanch, Christiane Friele, Magdalene Bessel, Hr. Jens Rennord, konsul Henrich Janss. Fasmer). Begr. i Korskirken 19. mars Kaldes ved begravelsen Elen Margrethe. IV. 11. Cecilia Catharina Kahrs, f. 7., dpt. i Korskirken 12. mars (Fad.: Bispinde Pontoppidan, Cecilia Catharina Kahrs, Mette Lexau, Christian Friele, Jens Lind). 31. januar Gift 16. mai 1772 med Johan Garmann, f. 5., dpt. i Mjelde sogn, Haus, 10. januar 1744, 10. januar Proprietær og eier av Store Sandvigen og Mjelde gods. 7 barn: 1. Dødfødt datter 1. oktober Wenche von der Lippe Garmann, f. 2. december 1773, 1. mai Johan Christopher Garmann. f. 1779, 25. januar s. a ) efter tilladelse af stiftsprovst Dr. Mossin af hvem de var trolovede. Mulig hun har tilhørt den reformerte kirke og været av den franskreformerte familie Cortaud der indvandret fra Sydfrankrig til Danmark i slutten av 17de aarhundrede. (Per. Tid. 1909, s.30). 18

17 4. Jens Kahrs Garmann. f. 29. august 1781, 9., begr. paa Korskirkegaarden 17. mars Eiet og bodde paa Storemøllen i Sandvigen. Da det borgerlige artilleri i 1807 organiseredes i Bergen, gjorde han tjeneste ved dette som bombarder, fungerte en tid som sectionschef i kystværnet og utnævntes 10. april 1810 til secondløitnant à la suite i Bergenhusiske regiment (Ytre Sogns komp.), blev premierløitnant, gik av paa vartpenge ved armeforandringen Gift i Korskirken 24. mai 1813 med Christine Staman. f. 18., dpt. i Korskirken 26. december barn. 5. Wenche Karine Garmann, f. 23. august 1782, 2. mai Gift 1 ) i Mjelde sl)gn 7. september 1800 med Hans Lem Jersin, f. ca. 1771, 18. december Birkedommer over Svanø birk i Søndfjord. Gift 2 ) med Melchior Melchiorsen Falch, f. 25. august 1775, 3. februar 1849, løitnant og proprietær paa Amble i Sogn. 6. Jan Garmann, f. 5. januar 1784, 3. december Christopher Garmann. f. 7. august 1788, i Sandvigen 16. juli 1842, proprietrer og eier av Mjelde gaard samt lensmand og veiinspektør. Biskop Pavels kalder ham i 1818 kirkeeier en ung mand af anstand og levemaade. Gift 7. august 1811 med Georgine Brunchorst, paa Eidsvaag 5. august IV. 12. Jens Kahrs, f. 3., dpt. i Korskirken 7. august (Fad.: Biskop Erich Pontoppidan, Jørgen Lind, Dithmar Kahrs, mad: Barbra Molls, Margrethe Marie Friele). Jens har antagelig sittet sine læreaar som guldsmed hos sin far, men denne har forsømt at iagtta laugsreglerne og faat utstedt formel lærekontrakt for ham. Guldsmedlaugets forhandlingsprotokol meddeler nemlig at:,,25. februar 1779 indfandt Sr. Jens Kahrs sig, med anmodning at faae sin søn Jens Kahrs som tilforn icke var indskrevet at faa ham udskrevet som Svend med Paastand at han længe forhen skulde være at andsee som Svend udi Lauget, hvilket icke blev accorderet. Ved skjøte dat. 27. januar 1781 kjøper han sin fars guldsmedverktøi for 150 rd. Er senere ikke fundet nævnt. IV. 13. Anna Kahrs, dpt. 6. december (Fad.: Maren Tanch, Mette Cramer, Karen Treye, Jørgen Lind, Herman Kramer). Begr. i Domkirken 25. mai Ugift. IV. 14. Christen Kahrs, tvilling, f. 2., dpt. i Korskirken 7. december (Fad.: Barbra sal: Molles, jomfru Greve, Hr. Johan Witte, Jørgen Lind, Dithmar Kahrs). efter 6 dages sygdom 18., begr. 25. september 1809 i Domkirkens sakristi. Stiftsprokurør. Bergens latinskoles protokol oplyser at han var privat informeret af monsr. Dithmar Kahrs, kom i 4de klasse ved indmeldelsen 1770 under monsr. Vigeboes private tilsyn. Fortsatte sine studeringer under privat information. Han eiet hus i Bergen, 15de rode no. 125 (Torvalm. Veiten). Gift i Fjeldberg 25. juni 1783 med Christine Ørbech Juel, f. 13., dpt. i Fjeldberg 17. september 1761, 30. december Datter av foged og kammerraad Andreas Juel og Anna Christophersdatter Munthe. 2 barn: (V. 1 2). 19

18 V. 1. Christen Kahrs, dpt. i Fjeldberg 22. december (Fad.: Foged Ulrich W. Koren, Hr. Kahrs, mad. Annc Hundt, mad. Koren, provstinde Koren). paa sin gaard. Sørum, Ringerike, 1. juni Foged. Han blev sat i Bergens latinskolc juli 1796, i aarene fik han karakteren godt haab, 1801 meget godt haab. Student 29. oktober 1801 (laud), cand. jur. 1808, copist 1809, fuldmægtig 1810, foged i Gudbrandsdalen 18. september 1815, foged Ringerike og Hallingdal 22. mai 1833, entlediget 2. mai Ved hans utnævnelse var Søndrc Gunstad i Ringebu fogedgaard. Ca flyttet han til Sigstad i Kvam, Gudbrandsdalen, hvor han bodde resten av sin embedstid. Gift 1 ) 8. august 1817 med Karen Wold Blom, f. 27. september, dpt. i Tønsberg 5. oktober 1786, paa Søndre Gunstad 9., begr. i Ringebu 24. janllar ). Paa hendes gravsten staar: Her hviler Frue : Karen : Kars : fød Blom fød den 27 September 1786 Gift den 8 augusti 1817 Død den 17 januari 1822 Dit hulde Støv Tillhører Jorden Din Skiønne aand Himmelen Dit Minde Savnet Kierlighed Himlens og Jordcns Baand Forener evig vore Hierter. Gift 2 ) Olave Petronelle Kirstine Blom, f. 23. mars, dpt. i Tønsberg 26. april 1791, paa Hole, Ringerike, 21. november Begge døtre av sorenskriver, justitsraad Jan Blom og Anne Cathrine Heegaard. Olave Blom har utgit 2 samlinger smaadigte. Foged Christen Kahrs. Fogcd Christen Kahrs 7 barn: (VI. 1 7). 1. Christian Anton Juel Kahrs, f. 1817, 1878, ug., lensmand. 2. Carl lngvald Kahrs, f , g. Lundesgaard. 3. Janette Bernhardine Christiane Kahrs, f. og Jan Lauritz Kahrs, f. 1821, 1875, g. Oppegaard. 5. Kaja Catharina Ørbech Kahrs, f. 1827, 1920, ug. 6. Olave Christiane Anette Kahrs, f. og Christian Olaus Heegaard Kahrs, f. 1835, 1882, ug. VI. 1. Christian Anton Juel Kahrs, f. 24. september 1817, dpt. i Ringebu 25. mars 1818, Hole, Ringerike, 25. februar Han blev 1856 lensmand i Hole, eiet og bebodde den store vakre gaard Sørum. Han var kjendt for sin elskvædighet og gjestfrihet og hadde mange venner blandt kunstnere i Kristiania; de besøkte ham gjerne om sommeren. Ugift. VI. 2. Carl Ingvald Kahrs, f. 21. december 1818, dpt. i Ringebu 8. mars 1819, paa Gihle i Norderhov Gift med Inger Maria Lundesgaard, 19. oktober 1887, datter av gaardbruker i Soknedalen Elling Lundesgaard. 2 barn:... 1 ) Denne dato er fra kirkeboken. 20

19 VII.1. Christen Kahrs, f. 15. juli, 11. oktober VII.2. Elling Kahrs, f. 24. januar 1857, 18. november Gaardbruker paa Gihle i Norderhov. Ugift. VI.3. Janette Bernhardine Christiane Kahrs, 30. januar dag gl., begr. ved Ringebu 9. februar. VI.4. Jan Lauritz Kahrs, f. 7. december 1821, hjemmedpt. Daab stadfæstet i Ringebu 1. september i Kristiania 11. oktober Protokolfører ved Kristiania byret. Gift med Anna Oppegaard, f. i Enebak 7. december 1847, i Kristiania 22. mai 1912, datter av Halvardus Oppegaard. 2 barn. (VII. 1 2). Anna Oppegaard gift 2 ) med Halvor Tscherning, i Kristiania 11. juni 1894, fuldmægtig hos sorenskriveren i Aker. VII.1. Karen Olave Kahrs, f. i Kristiania 7. februar Bosat i Antwerpcn. Gift med skibskaptein Harald Hauge. VII.2. Kaja Karoline Halvarda Kahrs, f. i Kristiania 20. december Gift i Kristiania 2. oktober 1895 med Carl Magnus Christian Sund, f. paa Sund i Salten 10. juli 1869, søn av lensmand i Gildeskaal og Beiarn, Haagen Olsen Sund og Anette Cathrine Neuman. Carl Sund har gjennemgaat Trondhjems latinskole, Gruners handelsakademi i Kjøbenhavn 1890, ophold i Danzig for sprog, senere England, Frankrig, Schweitz m. fl. Bosatte sig 1899 i Kristiania, var disponent for en større fabrik, løste borgerbrev der 8. juni 1904 og startet egen engrosforretning med fabrikdrift og agenturer. Medlem av de Næringsdrivendes Toldkomite nedsat av staten Medlem av styret og stifter av Nordisk Motorunion 1904, flere gange formand i Nordlændingernes forening i Kristiania, stifter av og senere formand i foreningen Det Nordlige Norges Vel. Ordfører i repræsentantskapet for Kristiania & Oplands Vekselbank. Indehaver av jubilæumsmedaljen fra Nordlændingernes Forening i Kristiania. Æresmedalje fra Nordlandslaget i Amerika, 2 sølvmedaljer fra utstillingen i Marstrand 1904, 1 sølvmedalje fra Risør 1905, 1 sølvmedalje fra Kristiania Deltat i grundlæggelsen av flere grubeforetagender, industrier etc. Siden 1904 utgiver og redaktør for aarsheftet Det Nordlige Norge, utgit et populært videnskabelig arbeide Det sunkne continent (Atlantis). Stadig bidragsyder til dagspressen. Han erholdt H. M. kongens fortjenstmedalje i guld paa sin 50-aarsdag. 6 barn. 1. Haakon Kahrs Sund, f. 21. iuli Handelsskoleeksamen 1914 og videre utdannelse i Amerika. Leder en av prof. Nansens hjælpeekspeditioner i Rusland ved Volga og høsten 1922 en lignendc i Øst Turkestan ved Kurgau. Gift høsten 1922 med fyrs inde Vera E. Dondine, student fra Moskva. 2. Arne Halvor Beissel Sund. f. i Drammen 29. januar Artium ved Frogner skole. Studerer theologi i Rom. 3. Astrid Catharina Sund, f. i Drammen 8. august Gift i Kristiania 7. august 1920 med Bjarne Wahlstrøm. Han var tidligere disponent for et aktieselskap der omsatte skog og trælast, driver nu (1922) utelukkende sin store eiendom Flatlien. Søndre Land. 2 barn. 21

20 4. Carl Magnu. Neuman Sund, f. paa Lille Egeberg i 0. Aker 18. september Agronom. 5. Bjørn Olal Oppegaard Sund, f. i Kristiania 28. februar Farmer i Amerika. 6. Aase Ørja Sund, f. i Kristiania 29. november VI. 5. Kaja Catharina Ørbech Kahrs, f. i Gudbrandsdalen 14. august 1827, 29. juni, begr. i Hole 2. juli Ugift. Hun styrte huset for sin ugifte bror lensmand Anton Kahrs, senere bodde hun endel aar i Stockholm, sine sidste aar i Kristiania. Hun bevarte til sin sidste dag en usvækket interesse for den bygd hun saalænge hadde bodd i, og i 1914 gav hun 1000 kroner, senere kroner foruten at hun 1916 kjøpte den lille vakre gaard Kjeldsberg til barnehjem for Hole og har der sat sig et godt og varig minde. Doktor Christian Kahrs. Kaja Kahrs. VI. 6. Olave Christiana Anette Kahrs, f. 6. mai, 1. juli 1829, begr. paa Kvam kirkegaard. VI. 7. Christian Olaus Heegaard Kahrs, f. paa Follum i Norderhov 17. mai 1835, i Hønefos 10. december Student 1854, cando med. 22. december Fra februar til august 1864 var han under den clansk-tyske krig ansat paa linjeskibet Fredrik VI som marinelæge. I ansat 1½ aar som kandidat ved Rikshospitalets forskjellige avdelinger, opsynslæge ved Søndmørsfisket vaaren 1869 og nedsatte sig februar 1870 som læge i Hønefos, senere i Hole. Erholdt 1876 den danske erindringsmedalje. Ugift. Doktor Anders Daae i Chicago skrev i en avisartikkei om ham: Den yngre slægt kjender ham ikke, den ældre generation vil med vemodblandet glæde erindre den lange ulænkelige, glade og godmodige studenterfigur, som, da han efter 16 aars studium havde fuldendt sin examen, satte sig til at græde, fordi studenterdagene havde været saa korte. Han havde, som han selv udtrykte sig, været mange steder her i verden, men for at se sig endnu lidt mere omkring, reiste han i begynclelsen av 80 aarene som emigrantlæge med seilskibet Alpha 22

STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV. THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923

STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV. THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923 STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923 FORORD. Da jeg begyndte at samle oplysninger til min slægts historie hadde jeg intet at bygge paa, det var at begynde

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

Det er far til kjøparen, kanselliråd og amtmann Erik Must på Moldegård, som gjer opp med Meinche. Innleiinga på dokument nr. 1 i samlinga.

Det er far til kjøparen, kanselliråd og amtmann Erik Must på Moldegård, som gjer opp med Meinche. Innleiinga på dokument nr. 1 i samlinga. Gardshistorie for Årønes Dokumentsamlinga På Årønes finnes det ei rikholdig dokumentsamling som tidligare ikkje har vorte systematisk lest og avskrive. I 1996 og 1997 las og ordna Helge Hovdenak heile

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag)

Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag) Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag) Jeg har liggende en gammel kontrakt for en tidligere husmannsplass som hørte til mitt hjemsted Østre Åmot. Dokumentet er nesten

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Side 1 av 5. Forfedre til: Marie Caroline Næss [Langeland] 1. Generation. 2. Generation (Foreldre) 3. Generation (Besteforeldre)

Side 1 av 5. Forfedre til: Marie Caroline Næss [Langeland] 1. Generation. 2. Generation (Foreldre) 3. Generation (Besteforeldre) Side av 5. Generation. (Jens Kristian J., Jørgen Johan Jensen, Jens Jenson, Jens, Jonn ) 5 4 ble født i Okt. 0, 887 i Solsvik og døde i Jan. 8, 958 i Sandefjord, Norway. Andre begivenheter i livet til

Detaljer

Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen.

Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 1. En berigtigelse og et tillæg. Av E. A. Thomle. I min artikkel med denne titel i nærværende tidsskrift 11, s. 97 ff. har jeg s. IOO oplyst at Laurits (Jacobsen)

Detaljer

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest )

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Velle Espeland Stortjuven Gjest Baardsen var en habil visedikter, og han hadde en god inntekt av salget av skillingsvisene sine mens han satt i fengsel.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

www.skoletorget.no HC Andersen Norsk Side 1 av 5 Tepotten

www.skoletorget.no HC Andersen Norsk Side 1 av 5 Tepotten Side 1 av 5 Tepotten Tekst: Sitert fra samlingen H. C. Andersens Eventyr, Flensteds Forlag, Odense (årstall ikke angitt) Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 skrevet av Harald Sørgaard Djupvik, april 2011 Av overnente kopi fra panteregisteret fra Herøy fra

Detaljer

Tegneskolens tegneundervisning. Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822

Tegneskolens tegneundervisning. Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Tegneskolens tegneundervisning Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Standard progresjon i akademienes kunstskoler Frihåndsklasse elementærklasse tegning etter fortegninger og geometriske figurer Gipsklassen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 STAVANGER MUSEUM 1877 1927. 8de mars 1927 er det 50 aar siden Stavanger Museum blev besluttet oprettet og Museforeningen i Stavanger blev stiftet.

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter. Kari Telste 7. desember 2011

Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter. Kari Telste 7. desember 2011 Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter Kari Telste 7. desember 2011 Nye lover om seksualitet utenfor ekteskap De viktigste på 1600-tallet: Forordning om løsaktighet, 1617 Christian 5.s

Detaljer

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Ektemann: Nils Olsen Monset 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 14. desember 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 13. juni 1785 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder.

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Jens A. Reimann Lars Nielsen Da Ibsen var i Grimstad (1843-1850), brukte han også sine kreative evner til maling av bilder, tegninger og karikaturer.

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Vær frimodig på Bibelens grunn! Guds Ord presses fra alle sider, STÅ FAST! Gud har gitt oss bud og regler av kjærlighet fordi han elsker oss! Lovløshet er ikke

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Messens indledning. Syndsbekendelse

Messens indledning. Syndsbekendelse Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Dansk Messens liturgi

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kunstnerne og galskapen. Merete Morken Andersen

Kunstnerne og galskapen. Merete Morken Andersen Kunstnerne og galskapen Merete Morken Andersen Menneskelige grenseområder Psykose Religion Seksualitet Traumer Død Tilknytning og berøringsangst Tilhørighet og autonomi Epigenetikk Samspillet mellom

Detaljer

Bjørnstjerne Bjørnson «Faderen»

Bjørnstjerne Bjørnson «Faderen» Denne gang: Bjørnson - «Faderen» Innhold: Les teksten: Innledning til «Faderen» (utvidet tekst) Les teksten: Teksten i originalt språk. Samtale om teksten: Snakk om ord og begreper. Les teksten: Les i

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Dikt Johann Herman Wessel

Dikt Johann Herman Wessel Side 1 av 13 Smeden og Bageren Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Der var en liden Bye, i Byen var en Smed, Som farlig var, naar han blev vred.

Detaljer

Kierkegaards originaltekst

Kierkegaards originaltekst Side 1 av 5 Fra Kjerlighedens Gjerninger Sist oppdatert: 17. desember 2003 Denne teksten er åpningsavsnittet fra Søren Kierkegaards berømte verk Kjerlighedens Gjerninger fra 1848. Et av hovedbudskapene

Detaljer

GRODD MOSE PÅ DERES TALENT"

GRODD MOSE PÅ DERES TALENT HARALD HERRESTHAL "IKKE FØRENN DER ER GRODD MOSE PÅ DERES TALENT" MUSIKKPOLITIKKEN 1859-1905 Innhold FORORD 5 INNLEDNING 7 DET NORSKE SELSKAB AV 1859 8 IBSENS DRØM - ET TEATER, UAVHENGIG AV PUBLIKUMS SMAK

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Gode langsiktige utbyggingsmønstre

Gode langsiktige utbyggingsmønstre FAUSKE BIBLIOTEK NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1988: 34 Gode langsiktige utbyggingsmønstre å r NOU Norges offentlige utredninger 1988 Seriens redaksjon: FORVALTNINGSTJENESTENE STATENS TRYKNINGSKONTOR

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård

Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård Av Randi Tvete Vik I en artikkel om treskjærer Ole Jacobsen Laulo fra Leinstrand i Trondhjemske Samlinger fra 1917 kan vi lese at Laulo i 1867 fikk i oppdrag

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles KJØLLEFJORD Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles prestegjeldet Kjøllefjord. Kjøllefjord, med den eldre kirkegården hvor Kjøllefjord 2 ble bygget.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Ole Christian Ludvig Simonesen Aspen 1871-1926

Ole Christian Ludvig Simonesen Aspen 1871-1926 Ole Christian Ludvig Simonesen Aspen 1871-1926 Ole Christian Ludvig Simonsen Aspen ble født 8. april 1871 på Klubben, Aspa, Straumsneset i Tingvoll kommune. Han var yngste sønn av Husmann Simeon Simensen

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 Var døpt Frederikke, men var alltid nøye på å kalle seg Friederikke. Hadde i 1900 tjenestepost hos Kongelig fulmektig Oluf

Detaljer

Rt-1925-1048

Rt-1925-1048 <noscript>ncit: 6:03</noscript> Page 1 of 5 Rt-1925-1048 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1925-12-04 PUBLISERT: Rt-1925-1048 STIKKORD: Landskatteloven 42 og Skatteloven 43 SAMMENDRAG: Ved et dødsbos salg av et sanatorium og en som direktørbolig

Detaljer

Dikt Johann Herman Wessel

Dikt Johann Herman Wessel Side 1 av 9 Herremanden Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 En Herremand sov engang hen; Og saa skal alle Herremænd, Hvor gierne de end leve ville.

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Oslo kommunale skolehager skolehager

Oslo kommunale skolehager skolehager Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommunale skolehager skolehager Nyttehagen -En nødvendighet for skole og hjem. Fortsatt? Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommunale skolehager Presentasjon ved Tore

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Oktober 2015 Søndag 11. oktober: Skilsmisse er tema i alle landets statskirker. Teksten er fra Markus 10, 2-9; «Det Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille». Vi hadde

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

VARDØ BYS JURISDIKSJON

VARDØ BYS JURISDIKSJON Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON 1789-1817 Statsarkivet i Tromsø 1989 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Jakob Jansa - en smule dikter for 200 år siden

Jakob Jansa - en smule dikter for 200 år siden Dikteren Jakob Jansa (1732-1804) Om Vinteren naar dagen er liden og kort Da reiser Enhver fra sin? Hjemsteder bort Til fremmed Vær, Næring at søge. Jakob Jansa - en smule dikter for 200 år siden Han var

Detaljer

Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl Præsident: G. A. Jahren.

Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl Præsident: G. A. Jahren. Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl. 10.00. Præsident: G. A. Jahren. Præsidenten: Der foreligger til behandling Odelstingets beslutning til midlertidig lov om tillæg til lovene om

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Axel Holst, en bauta i norsk medisin. Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo

Axel Holst, en bauta i norsk medisin. Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo 1 Axel Holst, en bauta i norsk medisin Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo Axel Holst om seg selv I en bok fra jubileet til 25-års studenter uttalte Axel Holst, som var en

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Året 1814 påske Døtre af og opførsel 1. Anna Kirstine Jørgens bolsmand Jørgen Christensen og hustru Anna Maria i Egen 15.

Året 1814 påske Døtre af og opførsel 1. Anna Kirstine Jørgens bolsmand Jørgen Christensen og hustru Anna Maria i Egen 15. Egen kirkebog, konfirmerede piger 1813-1822 Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup, i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Nr. Navne Forældres navne alder kundskaber og 1913. opførsel 1. Anna

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer