Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst ca : Kretsting Ca : Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring"

Transkript

1 Endringer gjort på tinget er påført. KRETSTING HEDMARK ORIENTERINGSKRETS Lørdag 28. februar 2015, kl Best Western Trudvang Rena hotell Saksliste: 1. Åpning med opprop og godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Valg av tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Styrets beretning for Regnskap for Innkomne saker a. Strategisk plan for Hedmark orienteringskrets b. Hva gjør vi med de hvite områdene? c. Rulleringsplan KM d. Innlands-o e. Kartsamarbeid f. Rekrutteringsprisen for Lagskontingent for Budsjett for Valg 11. Avslutning Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst ca : Kretsting Ca : Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring Sak 3. Valg av dirigent og sekretær Bjørn Bergsløkken (Grue IL) velges som dirigent og Martin Skytteren (Grue IL) som sekretær. Sak 4. Valg av tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 5. Styrets beretning for 2014 Fire vedlegg: Styrets beretning, resultater 2014, medlemsoversikt fra idrettsregistreringen, årsrapport Mjøs-o. Styrets beretning vedtas med de endringer som fremkom på tinget. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

2 Sak 6. Regnskap for 2014 BUDSJETT 13 REGNSKAP 13 BUDSJETT 14 REGNSKAP 14 INNTEKTER: 3420 Tilskudd NOF , , , , Tilskudd Hedmark idrettskrets , , , , Lagskontingent , , , , Egenandeler samlinger , , , , Gavemidler , , , , Diverse , SUM INNTEKTER , , , ,00 UTGIFTER: 4210 Ungdomstiltak/trening , , , , Rekruttstimulering 5 000, , , KM-medaljer 2 000, , , Hovedløp/OLL , , , , Kursutgifter 2 000, , Kartrådet 3 000, , , O-troll-leir , , , NOF representasjon 6 000,00 784, , , Innlands-o , , , , Mjøs-o, momskompensasjon , , , Informasjon/hjemmeside 1 000, , Representasjon adm , , , Styrets møteutgifter 5 000, , , , Kretsting , , , , Telefon/PC drift 2 000, , Porto Div. adm.kostnader 1 500,00 850, ,00 918,00 SUM UTGIFTER , , , ,02 DRIFTSRESULTAT , , , ,02 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter 6 000, , , , Bankgebyrer 500,00 760, ,00 810,00 SUM FINANSPOSTER 5 500, , , ,00 ÅRSRESULTAT , , , ,02 Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

3 BALANSE EIENDELER Bankinnskudd Bank , ,96 Bank , ,39 SUM EIENDELER , ,35 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,35 Gjeld - - SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,35 RESULTATREGNSKAP Inntekter Offentlige tilskudd , ,00 Andre inntekter , ,44 SUM INNTEKTER , ,44 Kostnader Aktivitetsutgifter , ,10 Annen driftskostnad , ,65 SUM KOSTNADER , ,75 DRIFTSRESULTAT , ,69 Finansposter Renteinntekter 5 850, ,00 Bankgebyrer 810,00 760,00 SUM FINANSPOSTER 5 040, ,00 ÅRSRESULTAT , ,69 Revisjonsberetningen legges frem på tinget. Det fremlagte regnskapet godkjennes. Sak 7. Innkomne saker Sak 7a. Strategisk plan for Hedmark orienteringskrets Bakgrunn Norges orienteringsforbund har vedtatt en strategisk plan for perioden frem til I tillegg har Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund gjort endring i tilskuddsordningen. Den nye tilskuddsordningen er faset inn fra 2013, tildelingen baseres nå på resultater og måloppnåelse. NOF krever en enkel handlingsplan som samlet viser hvordan klubben skal gjennomføre tiltakene de søker tilskudd for. Klubber som setter alle tiltak i system vil bli prioritert. Hva er gjort? Med utgangspunkt i forbundets plan utarbeidet kretsstyret i 2012 et forslag til strategisk plan for Hedmark o-krets, dvs. 10 mål for perioden Planen ble, med små endringer, vedtatt på kretstinget Kretsstyret har deretter årlig satt opp to tiltak for hvert mål, som skal gjennomføres i perioden. Status ved årsskiftet ble gjennomgått på tinget i Kretsstyret satte opp nye tiltak for Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

4 Status for disse er presentert nedenfor. Der hvor det står tre kommentarer, gjelder det regionene i rekkefølge sør, midt, nord. Mål: Status ved årsskiftet 2014/15 1 NOF: Orientering er en synlig og attraktiv idrett 1.1 HeOK: Flere o-løp som er enklere og billigere å delta i Tiltak: Løpskarusell (nærløp) i hver region OK Tiltak: Flere løp i nærområdet Som før 1.2 HeOK: Minst 4 oppslag i media/mnd i sesongen for hver klubb Tiltak: PR-ansvarlig i hver klubb Styret vet ikke Tiltak: Sende inn ferdige innlegg med bilder Styret vet ikke 2 NOF: Norsk orientering har gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av deltagere 2.1 HeOK: Bedre oppfølging av nybegynnere Tiltak: Endagskurs for aktivitetsledere for barn og unge, i hver region Nei, avlyst, nei Tiltak: Nybegynnere deltar på vanlige klubbtreninger Påminnelse sendt 2.2 HeOK: Videreutvikling av tur-o Tiltak: Kurs/opplæring i tur-o på nett NOF V Tiltak: Flere poster i nærmiljøet, også gateorientering Styret vet ikke 3 NOF: Norsk orientering har et mangfold av konkurranser som stimulerer til deltagelse og idrettsglede 3.1 HeOK: Det skal være et mangfold av løpstyper Tiltak: Flere arrangementer med fart og spenning Styret vet ikke Tiltak: Se HeOK: Det skal hvert år være flere ulike løpstilbud hver region Tiltak: Premiering av klubb med flest nye medlemmer/nåv. medlemmer Kretsting Tiltak: Arrangere løypeleggerkonkurranse Utlyst, gjennomføres V NOF: Norsk orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene 4.1 HeOK: Nye, levende hjemmesider Tiltak: Etablere facebook-side for HeOK OK Tiltak: Hjemmesideansvarlig i kretsen og i hver klubb Styret vet ikke 4.2 HeOK: Flere trenere, med formell opplæring Tiltak: Arrangere årlige trener 1-kurs på flere steder i Hedmark Sør arrangerer V Tiltak: Informere om hva som inngår i trenerkursene Variabelt 5 NOF: Norsk orientering har en sterk toppidrett som utvikler talenter og sikrer Norges posisjon som en av de ledende orienteringsnasjonene 5.1 HeOK: Vekt på Innlands-o og tilsvarende samarbeid Tiltak: Treninger og samlinger jevnlig, 4-6 treninger i året Ingen aktivitet i Innlands-o Tiltak: Vurdere trenersituasjonen Ingen aktivitet i Innlands-o 5.2 HeOK: Regionale treninger, med vekt på teknikk Tiltak: En temasamling i hver region hvert år Nei, OK, nei Hva må gjøres videre? Det er klubbene som er utførende ledd, så deres planer og aktiviteter på bygge opp under kretsens, slik at vi totalt bidrar til å nå målene som NOF har satt. Gjennomføringen må skje i klubbene, som må ha egne planer, med tiltak (hva som må gjøres) og ansvarlige. Nye tiltak for 2015 er satt opp nedenfor. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

5 Tiltak 2015: 1 NOF: Orientering er en synlig og attraktiv idrett 1.1 HeOK: Flere o-løp som er enklere og billigere å delta i Tiltak: Løpskarusell (nærløp) i hver region Tiltak: Flere løp i nærområdet/sentrumsnært 1.2 HeOK: Minst 4 oppslag i media/mnd i sesongen for hver klubb Tiltak: Løpsleder informerer/inviterer pressen til større løp Tiltak: Løpsleder sender inn ferdige innlegg med bilder 2 NOF: Norsk orientering har gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av deltagere 2.1 HeOK: Bedre oppfølging av nybegynnere Tiltak: Arrangere inspirasjonskveld/-dag for (potensielle) aktivitetsledere Tiltak: Nybegynnere deltar på vanlige klubbtreninger 2.2 HeOK: Videreutvikling av tur-o Tiltak: Kurs/opplæring i tur-o på nett Tiltak: Flere poster i nærmiljøet, også gateorientering 3 NOF: Norsk orientering har et mangfold av konkurranser som stimulerer til deltagelse og idrettsglede 3.1 HeOK: Det skal være et mangfold av løpstyper Tiltak: Flere Råtass-arrangement Tiltak: Se HeOK: Det skal hvert år være flere ulike løpstilbud hver region Tiltak: Flere løp om høsten, også midt i uka Tiltak: Arrangere løypeleggerkonkurranse 4 NOF: Norsk orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene 4.1 HeOK: Nye, levende hjemmesider Tiltak: Klubbene må sende inn info/utlysninger til kretsens hjemmeside og face book Tiltak: Klubbene må spre informasjonen de får, bl. a. på egne hjemmesider og epost 4.2 HeOK: Flere trenere, med formell opplæring Tiltak: Arrangere årlige trener 1-kurs jevnlig Tiltak: Informere om trenerkursene for å ufarliggjøre hva som kreves, se NOF: Norsk orientering har en sterk toppidrett som utvikler talenter og sikrer Norges posisjon som en av de ledende orienteringsnasjonene 5.1 HeOK: Vekt på Innlands-o og tilsvarende samarbeid Tiltak: Bestemmes av nytt kretsstyre Tiltak: Bestemmes av nytt kretsstyre 5.2 HeOK: Regionale treninger, med vekt på teknikk Tiltak: Minst en temasamling i hver region hvert år, ev. om vinteren Kretstinget tar status 2014 til etterretning og vedtar tiltak 2015 i strategisk plan for Hedmark o-krets. Sak 7b. Hva gjør vi med de hvite områdene? Kretsledermøtet diskutere hvordan vi igjen kan skape bærekraftig aktivitet i såkalte «hvite områder» (områder med tidligere god aktivitet, men i dag svært lav eller ingen aktivitet). Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

6 Kretsene ble bedt til Kretsledermøtet å definere hvilke «Hvite områder» de vil prioritere og å diskutere hvordan skape ny aktivitet i dette området. Hver krets skal konkretisere sin egen tiltaksplan. Det vil bli avsatt post 3-midler for 2015 som kretsene kan søke på. På kretsledermøtet 2015 (høsten 2015) vil det bli satt av tid for evaluering og diskutere den videre fremdrift. Tradisjonelt har o-idretten rekruttert blant dem som også er ivrige i andre idretter, slik som ski. Dette fører lett til at foreldre og andre mulige støttespillere er mye opptatt. Det ser vi når det skal velges personer til verv i klubb og krets. Kanskje er det en ide at vi i større grad rekrutterer blant dem som ikke er aktive i andre idrett? Og kanskje bør vi rekruttere blant innvandrere? I begge tilfelle kan det bli en vinn-vinn -situasjon. Det kan være aktuelt å arrangere kurs i samarbeid med skoler. Det bør i så fall følges opp med aktiviteter rett etterpå, slik som trening, foreldremøte der det presenteres hva klubben venter av dem som deltar og liknende. Kan klubbene og kretsen gjøre noe for funksjonshemmede? Her er det mye ugjort. Delegatene på tinget inviteres til å diskutere hva vi skal gjøre, og hvordan klubbene skal følge opp etterpå. Kretsstyret bes om å lage en handlingsplan basert på momenter fra diskusjon på tinget. Sak 7 c. Rulleringsplan KM Kretsstyrets forslag til rulleringsplan er basert på at Oppland arrangerer som før. Det kommer neppe deltagere fra Oppland på Hedmarks mesterskap i nord og sør. Kretstinget må ta stilling til Skal vi ha tre-års rulleringsplan uten Oppland? Skal det å fastsette rulleringsplan for KM skal overlates til kretsstyret? KM lang Oppland Region nord Region midtre Oppland KM stafett Oppland Region nord Region midtre Oppland KM sprint Region nord Region midtre Oppland Region sør KM mellom Region nord Region midtre Oppland Region sør KM natt Region midtre Region sør Region midtre Region sør Arrangementsregler: KM sprint og lang lørdag, tidligste start kl KM mellom og stafett søndag, seneste start kl Felles regler for premiering, men eventuelle egne kretsregler vedrørende KM-medaljer Alternative forslag til vedtak: a. Den foreslåtte rulleringsplanen for KM vedtas b. Kretsstyret må sette opp en tre-års rulleringsplan, der Oppland ikke deltar som arrangør. c. Kretsstyret setter heretter opp rulleringsplanen for KM, og informerer om denne på kretstinget. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

7 Sak 7 d. Innlands-o Innlands-o har ikke levert årsrapport for 2014, til tross for purring. Prosjektet Innlands-o ble etablert i 2009, som en slags videreutvikling av Mjøs-o. Innlands-o skulle dekke Glåmdalen og Nord-Østerdal, som hadde hatt liten aktivitet, i tillegg til Mjøs-området. Innlands-o fikk kr fra NIF (Idrettens kursinstitutt) og kr fra NOF. Så trakk NIF tilbake sin støtte fra NOF opprettholdt sitt tilsagn om støtte, forutsatt at også kretsene ville bidra. Høsten 2012 vedtok derfor kretsstyret å støtte Innlands-o med kr årlig, forutsatt støtte fra Oppland (kr ) og kr fra NOF. Da dette vedtaket ble gjort, var det deltidslønnete trenere (en i hver av våre tre regioner) og en deltidslønnet aktivitetskoordinator. Situasjonen er nå endret. I 2013 var det redusert aktivitet i Innlands-o, og mange arrangementer ble gjennomført i samarbeid med Mjøs-o. Det er ingen trener i nord-regionen. I årsrapporten for 2013 lanserte Innlands-o en ny organisering, med tre regioner (Mjøs-o, Glåmdalen og Nord-Østerdal) og støttefunksjoner fra kretsene, organisert gjennom Nye Innlands-o. I brev fra NOF, datert , kom det beskjed om at det på lengre sikt ikke var noen automatikk i videre tildeling, siden NOF har lagt om tilskuddsordningen. NOF lovet penger i alle fall for 2014, uten å spesifisere beløpet. I brevet kom NOF med en rekke anbefalinger for videre arbeid med finansiering: Klubbene må bidra med tilskudd, slik som for Mjøs-o. Kretsene må bidra med tilskudd (slik de gjør). Egenandeler fra utøvere. Sponsorarbeid i regionene, som Mjøs-o. Tilskudd fra NOF via barne- og ungdomsmidlene Kretsstyret har det siste året hatt flere møter med Onno Verberne, leder for Innlands-o. Som beskrevet i modellen for Nye Innlands-o, ble det etter avtale oppnevnt en koordinator for sør-regionen (Martin Skytteren, Grue IL) og en for nord-regionen (Ingunn Vangen Lunåsmo, Tynset IF). Kontakten med midt-regionen skulle gå via Mjøs-o. Allikevel har det ikke vært noen aktivitet i Innlands-o i 2014, så vidt kretsstyret er kjent med. Kretsen overførte også i 2014 kr til Innlands-o, og vi antar at også Oppland OK og NOF overførte penger. Mjøs-o og Innlands-o har en del ulikheter: Mjøs-o dekker bare Mjøs-området, Innlands-o skal dekke hele Hedmark og Oppland. Mjøs-o er primært en rekrutteringsorganisasjon, Innlands-o ble etablert for å ta vare på juniorløperne. Mjøs-o henvender seg til aldersgruppen under 20 år, og Innlands-o til år. Klubbene betaler støtte til Mjøs, Innlands-o har hatt støtte fra NIF, NOF og de to kretsene. Mjøs-o har skaffet sponsormidler, Innlands-o har ikke. Innlands-o er et prosjekt, og prosjekter skal ikke være evigvarende. Basert på manglende aktivitet og unødig båndlegging av ressurser, mener kretsstyret at Innlands-o bør nedlegges og erstattes av egne regionopplegg i nord og sør, etter samme mal som Mjøs-o. Alderssammensetningen bør vurderes spesielt. Regionoppleggene i nord og sør bør finansieres på samme måte som for Mjøs-o, ved bidrag fra klubbene, sponsorstøtte og at aktivitetsmidler kanaliseres fra kretsen. Kretstinget gir kretsstyret i oppgave å legge frem en modell for nye regionopplegg. Modellen legges frem på kretstinget i 2016, og den må beskrive organisering og finansiering. I mellomtiden får koordinatorene ansvar for samlinger. Styret får fullmakt til å sørge for at pengene fra 2014 (kr ) benyttes til aktiviteter for målgruppen i Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

8 Sak 7 e. Kartsamarbeid Syv klubber i og rundt Trondheim har i 2013 inngått en avtale om gratis bruk av hverandres o-kart til arrangementer de ikke tjener penger på. Avtalen finnes på orientering.no, under Sør-Trøndelag, En slik ordning bør også være aktuell for flere av klubbene i Hedmark, gjerne for alle. I avtalen står det blant annet at: Hvert av lagene kan bruke de andre lagenes kart til intern o-aktivitet uten at det betales for bruken. Som intern aktivitet regnes trening, opplæring og interne løp, herunder klubbmesterskap. Til den aktuelle bruken oversendes lagene på forespørsel siste digitale utgave av kart/kartbaser på OCAD-format. Kartfilene sendes til aktuell løypelegger, treningsansvarlig eller løper i laget. Kopi sendes til lagets kartansvarlige. Brukerlaget sørger for og betaler for kopiering/trykk. Når kartene printes for interne løp, skal de inneholde navn/logo og eventuell annen informasjon eierlaget vil ha med. Ansvaret for at reglene i friluftsloven og VDG-retningslinjene for o-idretten følges, tilligger kartbrukerne enkeltpersoner som drar ut, og lagene ved arrangement. Det enkelte lag kan gå ut av avtalen hvis det finner grunn til det. For øvrige lag vil den fortsatt gjelde. Saken diskuteres på tinget. Kretstinget gir kretsstyret i oppgave å kartlegge hvilke klubber/lag som er interessert i å delta i en slik ordning, og å legge frem et forslag til avtale. Det bør så være opp til klubbene/lagene å sluttføre arbeidet i løpet av 2015, slik at avtalen gjøres gjeldende for Sak 7 f. Rekrutteringsprisen for 2014 Prisen, kr , går til klubben/laget som har størst prosentvis økning i antall medlemmer for de tre siste år, forutsatt økning også det året prisen deles ut for. Dette var et tiltak i strategisk plan. Nå er det kommet godt i gang, så det fjernes fra strategisk plan. Vinneren presenteres på tinget. Sak 8. Lagskontingent for 2015 Styret foreslår at satsene for 2015 blir som for Kontingent for 2015 blir den samme som for 2014: - For lag med 1-15 medlemmer kr For lag med medlemmer kr For lag med medlemmer kr For lag med101 eller flere medlemmer kr Antall medlemmer hentes fra idrettsregisteringen (aktive medlemmer) samme år. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

9 Sak 9. Budsjett for 2015 BUDSJETT 14 REGNSKAP 14 BUDSJETT 15 INNTEKTER: 3420 Tilskudd NOF , , , Tilskudd Hedmark idrettskrets , , , Lagskontingent , , , Egenandeler samlinger , , , Gavemidler , , , Diverse SUM INNTEKTER , , ,00 UTGIFTER: 4210 Ungdomstiltak/trening , , , Rekruttstimulering 5 000, , , KM-medaljer 2 000, , Hovedløp/OLL , , , Kursutgifter 2 000, , Kartrådet 3 000, , O-troll-leir , , , NOF representasjon 6 000, , , Innlands-o , , Mjøs-o, momskompensasjon , , , Informasjon/hjemmeside 1 000, , Representasjon adm , Styrets møteutgifter 5 000, , , Kretsting , , , Telefon/PC drift 2 000, Porto Div. adm.kostnader 1 500,00 918, ,00 SUM UTGIFTER , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , ,00 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter 6 000, , , Bankgebyrer 1 000,00 810, ,00 SUM FINANSPOSTER 5 000, , ,00 ÅRSRESULTAT , , ,00 Det foreslåtte budsjett for 2015 vedtas med de endringer som fremkom på tinget. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

10 Sak 10. Valg Valgkomitéens innstilling er som følger: Kretsstyret Navn Klubb Periode Status Kretsleder Gunn Toril Ryen Tynset IF 2015 Ny Nestleder Anders Skjeset Vang OL Ny Medlem økonomi Anne Mette Normann Tynset IF Ny Medlem arrangement Bjørn O. Bergsløkken, Grue IL Ikke på valg Medlem rekruttering Martin Skytteren Grue IL Valgt som nestleder i vara Kari Vikerhaugen Odal IL 2015 Gjenvalg 2. vara Johan Arnt Johansen Tynset IF/ NØOK 2015 Gjenvalg Andre verv Revisor Johan Ragnar Eggen Alvdal IL 2015 Gjenvalg Revisor Olaug Grue Tynset IF 2015 Ny Vararevisor Arne Røste Ringsaker OL 2015 Gjenvalg Vararevisor Kjersti Narum Vallset/Stange 2015 Ny Valgkomité Leder (midt) Mona Bugge Haug Vallset Stange Ikke på valg Medlem (sør) Roar Sætaberget Lunderseter IL Ikke på valg Medlem (nord) Kari Osmoen Os IL Ny Vara Atle Berg IL Nansen 2015 Gjenvalg Kartråd Leder: Terje Gudbrandsen Hamar OK 2015 Gjenvalg Medlem: John Svergja Kvikne 2015 Gjenvalg Medlem: Jon Ivar Bergersen Eidskog OL 2015 Gjenvalg De foreslåtte kandidater velges. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Gardermoen 22. 23. mars 2014

Gardermoen 22. 23. mars 2014 R ÅRSBERETNING 2012-2013 Forbundstinget 2014 Årsberetning 2012 2013 Gardermoen 22. 23. mars 2014 1 FORBUNDSTINGET 2014 Innholdsfortegnelse 1. NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE 3 2. FASTE OG DELTIDSANSATTE

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog Saksliste årsmøte ( 12 1 ) 1. Åpning a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 NBBF Region Vest Tid: Torsdag 24. april 2014, Kl. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen Innhold

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer