Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst ca : Kretsting Ca : Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring"

Transkript

1 Endringer gjort på tinget er påført. KRETSTING HEDMARK ORIENTERINGSKRETS Lørdag 28. februar 2015, kl Best Western Trudvang Rena hotell Saksliste: 1. Åpning med opprop og godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Valg av tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Styrets beretning for Regnskap for Innkomne saker a. Strategisk plan for Hedmark orienteringskrets b. Hva gjør vi med de hvite områdene? c. Rulleringsplan KM d. Innlands-o e. Kartsamarbeid f. Rekrutteringsprisen for Lagskontingent for Budsjett for Valg 11. Avslutning Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst ca : Kretsting Ca : Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring Sak 3. Valg av dirigent og sekretær Bjørn Bergsløkken (Grue IL) velges som dirigent og Martin Skytteren (Grue IL) som sekretær. Sak 4. Valg av tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 5. Styrets beretning for 2014 Fire vedlegg: Styrets beretning, resultater 2014, medlemsoversikt fra idrettsregistreringen, årsrapport Mjøs-o. Styrets beretning vedtas med de endringer som fremkom på tinget. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

2 Sak 6. Regnskap for 2014 BUDSJETT 13 REGNSKAP 13 BUDSJETT 14 REGNSKAP 14 INNTEKTER: 3420 Tilskudd NOF , , , , Tilskudd Hedmark idrettskrets , , , , Lagskontingent , , , , Egenandeler samlinger , , , , Gavemidler , , , , Diverse , SUM INNTEKTER , , , ,00 UTGIFTER: 4210 Ungdomstiltak/trening , , , , Rekruttstimulering 5 000, , , KM-medaljer 2 000, , , Hovedløp/OLL , , , , Kursutgifter 2 000, , Kartrådet 3 000, , , O-troll-leir , , , NOF representasjon 6 000,00 784, , , Innlands-o , , , , Mjøs-o, momskompensasjon , , , Informasjon/hjemmeside 1 000, , Representasjon adm , , , Styrets møteutgifter 5 000, , , , Kretsting , , , , Telefon/PC drift 2 000, , Porto Div. adm.kostnader 1 500,00 850, ,00 918,00 SUM UTGIFTER , , , ,02 DRIFTSRESULTAT , , , ,02 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter 6 000, , , , Bankgebyrer 500,00 760, ,00 810,00 SUM FINANSPOSTER 5 500, , , ,00 ÅRSRESULTAT , , , ,02 Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

3 BALANSE EIENDELER Bankinnskudd Bank , ,96 Bank , ,39 SUM EIENDELER , ,35 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,35 Gjeld - - SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,35 RESULTATREGNSKAP Inntekter Offentlige tilskudd , ,00 Andre inntekter , ,44 SUM INNTEKTER , ,44 Kostnader Aktivitetsutgifter , ,10 Annen driftskostnad , ,65 SUM KOSTNADER , ,75 DRIFTSRESULTAT , ,69 Finansposter Renteinntekter 5 850, ,00 Bankgebyrer 810,00 760,00 SUM FINANSPOSTER 5 040, ,00 ÅRSRESULTAT , ,69 Revisjonsberetningen legges frem på tinget. Det fremlagte regnskapet godkjennes. Sak 7. Innkomne saker Sak 7a. Strategisk plan for Hedmark orienteringskrets Bakgrunn Norges orienteringsforbund har vedtatt en strategisk plan for perioden frem til I tillegg har Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund gjort endring i tilskuddsordningen. Den nye tilskuddsordningen er faset inn fra 2013, tildelingen baseres nå på resultater og måloppnåelse. NOF krever en enkel handlingsplan som samlet viser hvordan klubben skal gjennomføre tiltakene de søker tilskudd for. Klubber som setter alle tiltak i system vil bli prioritert. Hva er gjort? Med utgangspunkt i forbundets plan utarbeidet kretsstyret i 2012 et forslag til strategisk plan for Hedmark o-krets, dvs. 10 mål for perioden Planen ble, med små endringer, vedtatt på kretstinget Kretsstyret har deretter årlig satt opp to tiltak for hvert mål, som skal gjennomføres i perioden. Status ved årsskiftet ble gjennomgått på tinget i Kretsstyret satte opp nye tiltak for Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

4 Status for disse er presentert nedenfor. Der hvor det står tre kommentarer, gjelder det regionene i rekkefølge sør, midt, nord. Mål: Status ved årsskiftet 2014/15 1 NOF: Orientering er en synlig og attraktiv idrett 1.1 HeOK: Flere o-løp som er enklere og billigere å delta i Tiltak: Løpskarusell (nærløp) i hver region OK Tiltak: Flere løp i nærområdet Som før 1.2 HeOK: Minst 4 oppslag i media/mnd i sesongen for hver klubb Tiltak: PR-ansvarlig i hver klubb Styret vet ikke Tiltak: Sende inn ferdige innlegg med bilder Styret vet ikke 2 NOF: Norsk orientering har gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av deltagere 2.1 HeOK: Bedre oppfølging av nybegynnere Tiltak: Endagskurs for aktivitetsledere for barn og unge, i hver region Nei, avlyst, nei Tiltak: Nybegynnere deltar på vanlige klubbtreninger Påminnelse sendt 2.2 HeOK: Videreutvikling av tur-o Tiltak: Kurs/opplæring i tur-o på nett NOF V Tiltak: Flere poster i nærmiljøet, også gateorientering Styret vet ikke 3 NOF: Norsk orientering har et mangfold av konkurranser som stimulerer til deltagelse og idrettsglede 3.1 HeOK: Det skal være et mangfold av løpstyper Tiltak: Flere arrangementer med fart og spenning Styret vet ikke Tiltak: Se HeOK: Det skal hvert år være flere ulike løpstilbud hver region Tiltak: Premiering av klubb med flest nye medlemmer/nåv. medlemmer Kretsting Tiltak: Arrangere løypeleggerkonkurranse Utlyst, gjennomføres V NOF: Norsk orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene 4.1 HeOK: Nye, levende hjemmesider Tiltak: Etablere facebook-side for HeOK OK Tiltak: Hjemmesideansvarlig i kretsen og i hver klubb Styret vet ikke 4.2 HeOK: Flere trenere, med formell opplæring Tiltak: Arrangere årlige trener 1-kurs på flere steder i Hedmark Sør arrangerer V Tiltak: Informere om hva som inngår i trenerkursene Variabelt 5 NOF: Norsk orientering har en sterk toppidrett som utvikler talenter og sikrer Norges posisjon som en av de ledende orienteringsnasjonene 5.1 HeOK: Vekt på Innlands-o og tilsvarende samarbeid Tiltak: Treninger og samlinger jevnlig, 4-6 treninger i året Ingen aktivitet i Innlands-o Tiltak: Vurdere trenersituasjonen Ingen aktivitet i Innlands-o 5.2 HeOK: Regionale treninger, med vekt på teknikk Tiltak: En temasamling i hver region hvert år Nei, OK, nei Hva må gjøres videre? Det er klubbene som er utførende ledd, så deres planer og aktiviteter på bygge opp under kretsens, slik at vi totalt bidrar til å nå målene som NOF har satt. Gjennomføringen må skje i klubbene, som må ha egne planer, med tiltak (hva som må gjøres) og ansvarlige. Nye tiltak for 2015 er satt opp nedenfor. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

5 Tiltak 2015: 1 NOF: Orientering er en synlig og attraktiv idrett 1.1 HeOK: Flere o-løp som er enklere og billigere å delta i Tiltak: Løpskarusell (nærløp) i hver region Tiltak: Flere løp i nærområdet/sentrumsnært 1.2 HeOK: Minst 4 oppslag i media/mnd i sesongen for hver klubb Tiltak: Løpsleder informerer/inviterer pressen til større løp Tiltak: Løpsleder sender inn ferdige innlegg med bilder 2 NOF: Norsk orientering har gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av deltagere 2.1 HeOK: Bedre oppfølging av nybegynnere Tiltak: Arrangere inspirasjonskveld/-dag for (potensielle) aktivitetsledere Tiltak: Nybegynnere deltar på vanlige klubbtreninger 2.2 HeOK: Videreutvikling av tur-o Tiltak: Kurs/opplæring i tur-o på nett Tiltak: Flere poster i nærmiljøet, også gateorientering 3 NOF: Norsk orientering har et mangfold av konkurranser som stimulerer til deltagelse og idrettsglede 3.1 HeOK: Det skal være et mangfold av løpstyper Tiltak: Flere Råtass-arrangement Tiltak: Se HeOK: Det skal hvert år være flere ulike løpstilbud hver region Tiltak: Flere løp om høsten, også midt i uka Tiltak: Arrangere løypeleggerkonkurranse 4 NOF: Norsk orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene 4.1 HeOK: Nye, levende hjemmesider Tiltak: Klubbene må sende inn info/utlysninger til kretsens hjemmeside og face book Tiltak: Klubbene må spre informasjonen de får, bl. a. på egne hjemmesider og epost 4.2 HeOK: Flere trenere, med formell opplæring Tiltak: Arrangere årlige trener 1-kurs jevnlig Tiltak: Informere om trenerkursene for å ufarliggjøre hva som kreves, se NOF: Norsk orientering har en sterk toppidrett som utvikler talenter og sikrer Norges posisjon som en av de ledende orienteringsnasjonene 5.1 HeOK: Vekt på Innlands-o og tilsvarende samarbeid Tiltak: Bestemmes av nytt kretsstyre Tiltak: Bestemmes av nytt kretsstyre 5.2 HeOK: Regionale treninger, med vekt på teknikk Tiltak: Minst en temasamling i hver region hvert år, ev. om vinteren Kretstinget tar status 2014 til etterretning og vedtar tiltak 2015 i strategisk plan for Hedmark o-krets. Sak 7b. Hva gjør vi med de hvite områdene? Kretsledermøtet diskutere hvordan vi igjen kan skape bærekraftig aktivitet i såkalte «hvite områder» (områder med tidligere god aktivitet, men i dag svært lav eller ingen aktivitet). Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

6 Kretsene ble bedt til Kretsledermøtet å definere hvilke «Hvite områder» de vil prioritere og å diskutere hvordan skape ny aktivitet i dette området. Hver krets skal konkretisere sin egen tiltaksplan. Det vil bli avsatt post 3-midler for 2015 som kretsene kan søke på. På kretsledermøtet 2015 (høsten 2015) vil det bli satt av tid for evaluering og diskutere den videre fremdrift. Tradisjonelt har o-idretten rekruttert blant dem som også er ivrige i andre idretter, slik som ski. Dette fører lett til at foreldre og andre mulige støttespillere er mye opptatt. Det ser vi når det skal velges personer til verv i klubb og krets. Kanskje er det en ide at vi i større grad rekrutterer blant dem som ikke er aktive i andre idrett? Og kanskje bør vi rekruttere blant innvandrere? I begge tilfelle kan det bli en vinn-vinn -situasjon. Det kan være aktuelt å arrangere kurs i samarbeid med skoler. Det bør i så fall følges opp med aktiviteter rett etterpå, slik som trening, foreldremøte der det presenteres hva klubben venter av dem som deltar og liknende. Kan klubbene og kretsen gjøre noe for funksjonshemmede? Her er det mye ugjort. Delegatene på tinget inviteres til å diskutere hva vi skal gjøre, og hvordan klubbene skal følge opp etterpå. Kretsstyret bes om å lage en handlingsplan basert på momenter fra diskusjon på tinget. Sak 7 c. Rulleringsplan KM Kretsstyrets forslag til rulleringsplan er basert på at Oppland arrangerer som før. Det kommer neppe deltagere fra Oppland på Hedmarks mesterskap i nord og sør. Kretstinget må ta stilling til Skal vi ha tre-års rulleringsplan uten Oppland? Skal det å fastsette rulleringsplan for KM skal overlates til kretsstyret? KM lang Oppland Region nord Region midtre Oppland KM stafett Oppland Region nord Region midtre Oppland KM sprint Region nord Region midtre Oppland Region sør KM mellom Region nord Region midtre Oppland Region sør KM natt Region midtre Region sør Region midtre Region sør Arrangementsregler: KM sprint og lang lørdag, tidligste start kl KM mellom og stafett søndag, seneste start kl Felles regler for premiering, men eventuelle egne kretsregler vedrørende KM-medaljer Alternative forslag til vedtak: a. Den foreslåtte rulleringsplanen for KM vedtas b. Kretsstyret må sette opp en tre-års rulleringsplan, der Oppland ikke deltar som arrangør. c. Kretsstyret setter heretter opp rulleringsplanen for KM, og informerer om denne på kretstinget. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

7 Sak 7 d. Innlands-o Innlands-o har ikke levert årsrapport for 2014, til tross for purring. Prosjektet Innlands-o ble etablert i 2009, som en slags videreutvikling av Mjøs-o. Innlands-o skulle dekke Glåmdalen og Nord-Østerdal, som hadde hatt liten aktivitet, i tillegg til Mjøs-området. Innlands-o fikk kr fra NIF (Idrettens kursinstitutt) og kr fra NOF. Så trakk NIF tilbake sin støtte fra NOF opprettholdt sitt tilsagn om støtte, forutsatt at også kretsene ville bidra. Høsten 2012 vedtok derfor kretsstyret å støtte Innlands-o med kr årlig, forutsatt støtte fra Oppland (kr ) og kr fra NOF. Da dette vedtaket ble gjort, var det deltidslønnete trenere (en i hver av våre tre regioner) og en deltidslønnet aktivitetskoordinator. Situasjonen er nå endret. I 2013 var det redusert aktivitet i Innlands-o, og mange arrangementer ble gjennomført i samarbeid med Mjøs-o. Det er ingen trener i nord-regionen. I årsrapporten for 2013 lanserte Innlands-o en ny organisering, med tre regioner (Mjøs-o, Glåmdalen og Nord-Østerdal) og støttefunksjoner fra kretsene, organisert gjennom Nye Innlands-o. I brev fra NOF, datert , kom det beskjed om at det på lengre sikt ikke var noen automatikk i videre tildeling, siden NOF har lagt om tilskuddsordningen. NOF lovet penger i alle fall for 2014, uten å spesifisere beløpet. I brevet kom NOF med en rekke anbefalinger for videre arbeid med finansiering: Klubbene må bidra med tilskudd, slik som for Mjøs-o. Kretsene må bidra med tilskudd (slik de gjør). Egenandeler fra utøvere. Sponsorarbeid i regionene, som Mjøs-o. Tilskudd fra NOF via barne- og ungdomsmidlene Kretsstyret har det siste året hatt flere møter med Onno Verberne, leder for Innlands-o. Som beskrevet i modellen for Nye Innlands-o, ble det etter avtale oppnevnt en koordinator for sør-regionen (Martin Skytteren, Grue IL) og en for nord-regionen (Ingunn Vangen Lunåsmo, Tynset IF). Kontakten med midt-regionen skulle gå via Mjøs-o. Allikevel har det ikke vært noen aktivitet i Innlands-o i 2014, så vidt kretsstyret er kjent med. Kretsen overførte også i 2014 kr til Innlands-o, og vi antar at også Oppland OK og NOF overførte penger. Mjøs-o og Innlands-o har en del ulikheter: Mjøs-o dekker bare Mjøs-området, Innlands-o skal dekke hele Hedmark og Oppland. Mjøs-o er primært en rekrutteringsorganisasjon, Innlands-o ble etablert for å ta vare på juniorløperne. Mjøs-o henvender seg til aldersgruppen under 20 år, og Innlands-o til år. Klubbene betaler støtte til Mjøs, Innlands-o har hatt støtte fra NIF, NOF og de to kretsene. Mjøs-o har skaffet sponsormidler, Innlands-o har ikke. Innlands-o er et prosjekt, og prosjekter skal ikke være evigvarende. Basert på manglende aktivitet og unødig båndlegging av ressurser, mener kretsstyret at Innlands-o bør nedlegges og erstattes av egne regionopplegg i nord og sør, etter samme mal som Mjøs-o. Alderssammensetningen bør vurderes spesielt. Regionoppleggene i nord og sør bør finansieres på samme måte som for Mjøs-o, ved bidrag fra klubbene, sponsorstøtte og at aktivitetsmidler kanaliseres fra kretsen. Kretstinget gir kretsstyret i oppgave å legge frem en modell for nye regionopplegg. Modellen legges frem på kretstinget i 2016, og den må beskrive organisering og finansiering. I mellomtiden får koordinatorene ansvar for samlinger. Styret får fullmakt til å sørge for at pengene fra 2014 (kr ) benyttes til aktiviteter for målgruppen i Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

8 Sak 7 e. Kartsamarbeid Syv klubber i og rundt Trondheim har i 2013 inngått en avtale om gratis bruk av hverandres o-kart til arrangementer de ikke tjener penger på. Avtalen finnes på orientering.no, under Sør-Trøndelag, En slik ordning bør også være aktuell for flere av klubbene i Hedmark, gjerne for alle. I avtalen står det blant annet at: Hvert av lagene kan bruke de andre lagenes kart til intern o-aktivitet uten at det betales for bruken. Som intern aktivitet regnes trening, opplæring og interne løp, herunder klubbmesterskap. Til den aktuelle bruken oversendes lagene på forespørsel siste digitale utgave av kart/kartbaser på OCAD-format. Kartfilene sendes til aktuell løypelegger, treningsansvarlig eller løper i laget. Kopi sendes til lagets kartansvarlige. Brukerlaget sørger for og betaler for kopiering/trykk. Når kartene printes for interne løp, skal de inneholde navn/logo og eventuell annen informasjon eierlaget vil ha med. Ansvaret for at reglene i friluftsloven og VDG-retningslinjene for o-idretten følges, tilligger kartbrukerne enkeltpersoner som drar ut, og lagene ved arrangement. Det enkelte lag kan gå ut av avtalen hvis det finner grunn til det. For øvrige lag vil den fortsatt gjelde. Saken diskuteres på tinget. Kretstinget gir kretsstyret i oppgave å kartlegge hvilke klubber/lag som er interessert i å delta i en slik ordning, og å legge frem et forslag til avtale. Det bør så være opp til klubbene/lagene å sluttføre arbeidet i løpet av 2015, slik at avtalen gjøres gjeldende for Sak 7 f. Rekrutteringsprisen for 2014 Prisen, kr , går til klubben/laget som har størst prosentvis økning i antall medlemmer for de tre siste år, forutsatt økning også det året prisen deles ut for. Dette var et tiltak i strategisk plan. Nå er det kommet godt i gang, så det fjernes fra strategisk plan. Vinneren presenteres på tinget. Sak 8. Lagskontingent for 2015 Styret foreslår at satsene for 2015 blir som for Kontingent for 2015 blir den samme som for 2014: - For lag med 1-15 medlemmer kr For lag med medlemmer kr For lag med medlemmer kr For lag med101 eller flere medlemmer kr Antall medlemmer hentes fra idrettsregisteringen (aktive medlemmer) samme år. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

9 Sak 9. Budsjett for 2015 BUDSJETT 14 REGNSKAP 14 BUDSJETT 15 INNTEKTER: 3420 Tilskudd NOF , , , Tilskudd Hedmark idrettskrets , , , Lagskontingent , , , Egenandeler samlinger , , , Gavemidler , , , Diverse SUM INNTEKTER , , ,00 UTGIFTER: 4210 Ungdomstiltak/trening , , , Rekruttstimulering 5 000, , , KM-medaljer 2 000, , Hovedløp/OLL , , , Kursutgifter 2 000, , Kartrådet 3 000, , O-troll-leir , , , NOF representasjon 6 000, , , Innlands-o , , Mjøs-o, momskompensasjon , , , Informasjon/hjemmeside 1 000, , Representasjon adm , Styrets møteutgifter 5 000, , , Kretsting , , , Telefon/PC drift 2 000, Porto Div. adm.kostnader 1 500,00 918, ,00 SUM UTGIFTER , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , ,00 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter 6 000, , , Bankgebyrer 1 000,00 810, ,00 SUM FINANSPOSTER 5 000, , ,00 ÅRSRESULTAT , , ,00 Det foreslåtte budsjett for 2015 vedtas med de endringer som fremkom på tinget. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

10 Sak 10. Valg Valgkomitéens innstilling er som følger: Kretsstyret Navn Klubb Periode Status Kretsleder Gunn Toril Ryen Tynset IF 2015 Ny Nestleder Anders Skjeset Vang OL Ny Medlem økonomi Anne Mette Normann Tynset IF Ny Medlem arrangement Bjørn O. Bergsløkken, Grue IL Ikke på valg Medlem rekruttering Martin Skytteren Grue IL Valgt som nestleder i vara Kari Vikerhaugen Odal IL 2015 Gjenvalg 2. vara Johan Arnt Johansen Tynset IF/ NØOK 2015 Gjenvalg Andre verv Revisor Johan Ragnar Eggen Alvdal IL 2015 Gjenvalg Revisor Olaug Grue Tynset IF 2015 Ny Vararevisor Arne Røste Ringsaker OL 2015 Gjenvalg Vararevisor Kjersti Narum Vallset/Stange 2015 Ny Valgkomité Leder (midt) Mona Bugge Haug Vallset Stange Ikke på valg Medlem (sør) Roar Sætaberget Lunderseter IL Ikke på valg Medlem (nord) Kari Osmoen Os IL Ny Vara Atle Berg IL Nansen 2015 Gjenvalg Kartråd Leder: Terje Gudbrandsen Hamar OK 2015 Gjenvalg Medlem: John Svergja Kvikne 2015 Gjenvalg Medlem: Jon Ivar Bergersen Eidskog OL 2015 Gjenvalg De foreslåtte kandidater velges. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

Velkommen! Krets&ng Hedmark orienteringskrets

Velkommen! Krets&ng Hedmark orienteringskrets Velkommen! Krets&ng Hedmark orienteringskrets Rena 28.2.2015 Saksliste: 1. Åpning, opprop og godkjenning av representanter 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Valg

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting Abel ungdomsskole, Gjerstad 25.02.2013 Sak 1 Åpning Leder Terje Urfjell åpnet tinget og ønsket delegater og observatører fra klubbene velkommen. Sak 2 Konstituering

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

DAGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER LANGTIDSBUDSJETT

DAGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER LANGTIDSBUDSJETT DAGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER LANGTIDSBUDSJETT 2015-17 1 DAGSORDEN ØSTFOLD SKIKRETS TING I henhold til lov for Østfold Skikrets har Skitinget denne faste dagsorden. Skikretstinget skal: 1. Godkjenne

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets Forslag om sammenslåing av Vestfold Orienteringskrets og Telemark Orienteringskrets 1 Arbeisgruppe Arbeidsgruppen har bestått av : Egil Ronæss Porsgrunn O-lag og leder av Telemark O-krets Britt Fossøy

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 Program for kvelden 17.45 Oppmøte og registrering 18.00 Kulturelt innslag Trondheim kommunale musikk- og kulturskole

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 16. FEBRUAR 2011 Kretstinget for

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 7-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: tirsdag 27. januar 2015, kl. 19:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

TrOKs TING Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER

TrOKs TING Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll TrOKs TING 2012 Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bjerkvik Bjørn-Hugo Myrvang BUL-Tromsø Gudmund Melland og Ola Engelsen Harstad Vidkunn Eidnes,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

TELEMARK FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2016

TELEMARK FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2016 TELEMARK FRIIDRETTSKRETS E-post: mette.dale@friidrett.no Tlf. 481 46 807 Org.nr.: 977 327 369 Sted: Skagerak Arena, Skien Dato: Onsdag 1. Mars Tid: 1800 21.30 Tilstede: PROTOKOLL fra KRETSTING 2016 1 Kretsleder

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 05.09.2012

Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 05.09.2012 Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 05.09.2012 Tilstede : Trond Gjelstad, Anne Lise Andreassen, Per Erik Larsen, Ole Petter Ruud og Anne L. Stenerud. 1. Rask gjennomgang av forrige møtereferat Følgende

Detaljer

Rekrutteringssamling Telemark o-krets

Rekrutteringssamling Telemark o-krets Rekrutteringssamling Telemark o-krets PROGRAM Hvor står norsk orientering i dag? Våre felles mål Hvordan skal vi nå våre felles mål? Suksesshistorier og gode tips Kurstilbud vinteren/våren 2013 Veien videre

Detaljer

Protokoll Gymnastikk- og Turnkrets

Protokoll Gymnastikk- og Turnkrets Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Protokoll Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 25. mars 2017 Scandic Grimstad i. Åpning ved leder Kristian Sjugan Kretsleder Kristian Bjugan, ønsket

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen Saksliste for dagen: 1. Velkommen og litt generelt om ØOK 2. Evaluering av Østfoldsprinten

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 12.02.2014 Sted: Møterom 4062, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

BuOK. BuOK. PROTOKOLL FRA BUSKERUD 0-KRETS TING Idrettens Hus, Drammen

BuOK. BuOK. PROTOKOLL FRA BUSKERUD 0-KRETS TING Idrettens Hus, Drammen BuOK BUSKERUD O-KRETS BUSKERUD ORIENTERINGSKRETS BuOK BUSKERUD 0-KRETS PROTOKOLL FRA BUSKERUD 0-KRETS TING 24.11.2016 Idrettens Hus, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen.

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets 1 Lov basert på Norges Orienteringsforbunds lovnorm for orienteringskretser av 16. november 2004 Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets, stiftet 15.12.1963. Sør-Trøndelag

Detaljer

Frol ski/skiskytteravdelingen

Frol ski/skiskytteravdelingen Frol ski/skiskytteravdelingen Referat årsmøte 03.06.2014 på HINT Følgende saker ble behandlet: 1 Åpning. Avdelingens leder Hans Petter Myhrås ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. 2 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd

ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd Idrettsleiren er Norges største fleridrettsleir med tilbud om ca. 20 ulike idretter og fokus på allsidighet og idrettsglede. I fjor var det ny deltakerrekord med 570

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2016 Søndag 3. april 2016, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 REFERAT

ÅRSMØTE 2016 REFERAT ÅRSMØTE 2016 REFERAT Referat fra Årsmøte 29. mars 2016 Idrettens Hus, Ekeberg 18:00 20:00 Leder i Bueskytterkretsen Marius Haslestad ønsket alle velkommen og introduserte Torgrim Bilstad fra Akershus Idrettskrets

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets

Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK), stiftet 26.september 1940. Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) den 25.mai 2011 1 Formål HOKs formål er å arbeide

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

0. FORMÅL Styret arbeider etter kretsens formål som beskrevet i HOKs lover 1.

0. FORMÅL Styret arbeider etter kretsens formål som beskrevet i HOKs lover 1. INSTRUKSER Hordaland orienteringskrets Ajourført av kretsstyret 4.januar 2016 Instruks for Styret 0. FORMÅL Styret arbeider etter kretsens formål som beskrevet i HOKs lover 1. 1.1 Styret er underlagt kretstinget

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD:

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: SAKLISTE SAKENES BEHANDLING STYRETS BERETNING FOR TINGPERIODEN 2014-2015 VALGKOMITEENS FORSLAG SAKLISTE Åpning Sak

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 1. Åpning 2. Opprop 3. TVSK informerer - Sesongrapporter 4. Økonomi Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 5. Valg av 6 representanter til NSF s ting på Stryn 13. 15. juni (2 stk. fra skikretsen 4 stk.

Detaljer