Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig"

Transkript

1 Troms fylkeskommune Postboks Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak om at Troms fylkeskommune skal søke å oppnå status som et Trygt Lokalsamfunn/Safe Community i henhold til de kriterier som er fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Fylkestinget ga i samme vedtak fylkesråden i oppdrag å utrede saken og utarbeide en søknad. 1 Representanter for fylkeskommunen har siden i flere møter drøftet et samarbeid med NORSAFETY AS i Harstad om bistand for å gjennomføre en slik kvalifiseringsprosess. Foreliggende søknad og prosjektbeskrivelse har til hensikt å effektuere Fylkestingets vedtak. Det er så langt 16 kommuner og en fylkeskommune i Norge som har klart å oppnå en status som Trygt Lokalsamfunn. Harstad var i 1994 den første kommunen i Norge som fikk en slik godkjenning og Sogn og Fjordane var i 2005 den første fylkeskommunen som oppnådde det samme. Det er flere kommuner og fylkeskommuner som er underveis med søknader. Harstad er fortsatt den eneste kommunen i Troms og Nord-Norge som har denne godkjenningen og Harstad vil i inneværende år søke om regodkjenning for andre gang. NORSAFETY AS er en kompetansebedrift, stiftet i 2003 i Harstad, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over en år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. NORSAFETY er en del av det regionale partnerskap for folkehelse i Troms som er etablert som et ledd i gjennomføringen av den fylkeskommunale handlingsplan for folkehelse. I fylkeskommunens handlingsplan for folkehelse i Troms Meir liv laga er NORSAFETY utpekt som en hovedsamarbeidspartner når det gjelder utvikling av strategier for trygge lokalsamfunn, skadeforebygging og sikkerhet. 1 Fylkestingssak 2/07 ( ) Fylkestingsmelding 2006:2 - fellesskap og muligheter i nord! Besøks-/postadresse: E-post: Telefon Havnegt. 1, 9404 Harstad Mobil Org.nr Bankkonto:

2 I forslag til ny fylkekommunal handlingsplan for folkehelse ( ) er NORSAFETY tiltenkt en viktig rolle i arbeidet med å få laget en strategi og et gjennomføringsprosjekt for godkjenning av Troms fylke som et trygt lokalsamfunn en trygg region. I rammeavtalen mellom Helse Nord og de tre nordnorske fylkeskommunene for samarbeid om folkehelsearbeidet 2 er NORSAFETY tiltenkt oppgaver under satsingsområde om Styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse 3. NORSAFETY har nylig arrangert en regional konferanse i Harstad med tittelen Trygg og tilgjengelig, med rundt 70 deltakere. Konferansen kan betraktes som en oppstart av prosjektet. Foreliggende prosjektbeskrivelse er noe omarbeidet siden første søknad ble fremmet i mai d.å. Troms fylkeskommune har stilt i utsikt en basisfinansiering til prosjektet gjennom bruk av regionale utviklingsmidler med inntil kr over en prosjektperiode på ca. 2,5 år. Prosjektbeskrivelsen er revidert i tråd med denne økonomiske forutsetningen samt en senere oppstart enn først forutsatt. Det er videre forutsatt en restfinansiering fra Helse Nord, Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Troms, Regionrådet i Sør-Troms og Gjensidigestiftelsen. For å kunne oppnå dette er prosjektet foreslått innarbeidet som en del av det videre utredningsarbeid (hovedprosjekt) for etablering av et Kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet i Nord-Norge. Det er avslutningsvis gjort noen presiseringer hva gjelder prosjektets formål og hovedmål. 2 Trygge Lokalsamfunn/Safe Community - krav og kriterier Trygge Lokalsamfunn er et WHO-konsept og varemerke for skade - og ulykkesforebyggende arbeid på lokalt og regionalt nivå. Modellen ble utviklet på 1980-tallet. Karolinska Institutet i Stockholm fungerer som internasjonalt sekretariat og godkjenningsinstans. En godkjenning som trygt lokalsamfunn er basert på et kontinuerlig arbeid for å oppfylle følgende seks hovedkriterier: 1. Organisering basert på samarbeid og partnerskap, styrt av en tverrsektoriell gruppe 2. Langsiktig og bærekraftig handlingsprogram som dekker alle aldersgrupper og områder 3. Handlingsprogram med særskilt oppmerksomhet rettet mot sårbare/utsatte grupper 4. Gode systemer for dokumentasjon av skade-/ulykkesmønster og årsakssammenhenger 5 6 Gode evalueringsrutiner av programmet som helhet, enkeltprosesser og resultater Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk av Trygge lokalsamfunn 2 Inngått 8. juni Helse Nord; Styresak behandlet i møte Side 2

3 3 NORSAFETY AS en kort presentasjon NORSAFETY AS eies av Helse Nord RHF, Forskningsstiftelsen i Harstad, Harstad kommune og Høgskolen i Harstad. Selskapet ble stiftet i 2003 med formål å etablere et kompetansesenter innen skadeforebygging og sikkerhet. Ulike fagmiljø i Harstad har gjennom de siste 20 år utviklet en betydelig kompetanse innen skaderegistrering og praktisk skadeforebygging. Harstad fikk som første norske kommune tildelt status som Trygt lokalsamfunn av WHO i Selskapet har siden juli 2008 daglig leder i full stilling og rådgiver i deltidsstilling. Selskapet vil tilsette mer personale dersom foreliggende prosjekt kan iverksettes og arbeidet med kompetansesenter kan videreføres. NORSAFETY har til formål å: bidra til bedre folkehelse og et tryggere samfunn gjennom forsknings- og utviklingsarbeid og formidling innen skadeforebygging og sikkerhet. utvikle et attraktivt fagmiljø innen skadeforebygging og sikkerhet for å bidra til rekruttering og stabilitet av nøkkelpersonell innen ulike samfunnssektorer NORSAFETY skal gjennom tverrfaglig prosjektrettet virksomhet utvikle og formidle kunnskap om skadeforebygging og sikkerhet som er relevant for offentlig og privat planlegging, helse, miljø og sikkerhet innen nærings - og arbeidsliv og for utdanning av fagpersonell. NORSAFETY har i løpet av først halvår 2008 fått tilsagn fra blant annet Helsedirektoratet og Landsdelutvalget om finansiering av et forprosjekt for utredning av et kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet. Forprosjektet er godt i gang og vil være avsluttet tidlig i Troms fylkeskommune vil i løpet av januar 2009, sammen med andre viktige samarbeidspartnere, inviteres til en presentasjon av forprosjektet og en drøfting av hvordan det kan følges opp på en best mulig måte. Det vil bli søkt flere departementer og direktorater om støtte til gjennomføring av et hovedprosjekt. Også Helse Nord og Landsdelsutvalget vil bli forespurt om å støtte et slikt hovedprosjekt. Forutsatt at forprosjekt og hovedprosjekt konkluderer med at det er grunnlag for et nordnorsk kompetansesenter i skadeforebygging og sikkerhet i Harstad er målsettingen å kunne starte etableringen av senteret i Et samarbeid med Troms fylkeskommune på grunnlag av foreliggende prosjektforslag vil være et viktig bidrag til oppbygging av et slikt senter. Det vises for øvrig til NORSAFETY sin nettside for mer informasjon Side 3

4 4 Prosjekt Troms fylke trygt og tilgjengelig 4.1 Innledning Troms fylkesting har vedtatt å utrede mulighetene for å oppfylle de krav som gjelder for godkjenning som trygt lokalsamfunn i henhold til WHO sine krav. I fylkeskommunens plan for folkehelse er NORSAFETY AS i Harstad utpekt som en aktuell partner i et slikt arbeid. På samme måte er NORSAFETY tiltenkt en rolle i forhold til kompetanseutvikling innen skadeforebygging og sikkerhet i den avtale om folkehelse som i 2007 ble inngått mellom de tre nordnorske fylkeskommunene og Helse Nord RHF. Foreliggende prosjektforslag tar sikte på å gi et konkret innhold til en slik kvalifiseringsprosess og utvikling av praktiske tiltak som kan iverksettes i Troms fylke som helhet med overføringsverdi til andre fylker og kommuner. 4.2 Formål og mål Prosjektets formål er å legge til rette for en søknad om godkjenning av Troms fylke som et trygt lokalsamfunn i tråd med de krav og kriterier som er satt av WHO. Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvilken praksis Troms fylkeskommune må utvikle, i samarbeid med kommunene og statlige myndigheter i Troms fylke, for å kunne oppnå en godkjenning som et trygt lokalsamfunn. Prosjektets viktigste delmål er: - å bidra til økt kunnskap og kompetanse i offentlig forvaltning og privat næringsliv i Troms fylke om relevante tiltak for å nå prosjektets hovedmål - å utvikle kompetanseprogram/kursopplegg i forhold til viktige målgrupper - å utvikle metodikk og systemer som kan kvalitetssikre arbeidet i Troms fylkeskommune og fylkets kommuner med hensyn til skadeforebygging, sikkerhet og tilgjengelighet - å utvikle og gjennomføre et helhetlig utprøvingsprosjekt for slik implementering og kvalitetssikring i region Sør-Troms i løpet av å utforme en søknad i løpet av første halvår 2011 til WHO/Karolinska Institutet i Stockholm om godkjenning av Troms fylkeskommune som et Trygt Lokalsamfunn, 4.3 Rammevilkår Forankring og varighet Prosjektet foreslås å ha en varighet på 2,5 år, med oppstart i januar 2009 og avslutning i juni Det forutsettes inngått en konkret samarbeidsavtale i løpet av første halvår 2009 som regulerer ansvar og forpliktelser mellom Troms fylkeskommune og NORSAFETY i prosjektperioden. Prosjektet søkes integrert som en del av hovedprosjekt for etablering av kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet i Nord-Norge. Et slikt hovedprosjekt skal drøftes med sentrale myndigheter i løpet av vinteren/våren Det forutsettes også at Regionrådet i Sør-Troms stiller seg positiv til å delta som en modellregion for utprøving av blant annet et egenutviklet kompetanseprogram. Regionrådet i Sør-Troms Side 4

5 forventes å ta endelig stilling til deltakelse i prosjektet i løpet av første kvartal 2009, og har så langt uttalt seg positivt om prosjektet. Styret i Helse Nord og Helsedirektoratet forventes å ta stilling til deltakelse i prosjektet i løpet av første kvartal 2009, som en del av behandling av hovedprosjekt for utredning av kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet i Nord-Norge. Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms forventes i løpet av første halvår 2009 å behandle søknader om støtte fra Sør-Troms regionråd til interkommunalt utviklingsarbeid og gjennomføring av kompetansetiltak. For utarbeidelse av kompetanseprogram/kursopplegg beregnet på tverrsektorielle grupper fra både kommunene og fylkeskommunen vil det bli innledet et nettverkssamarbeid med flere høgskoler i landsdelen Eierskap, organisering og personalressurser NORSAFETY AS er prosjekteier og styret i NORSAFETY fungerer som prosjektets styringsgruppe. Troms fylkeskommune, Regionrådet i Sør-Troms og Helse Nord står som primære mottakere av de tjenester og produkter som prosjektet skal levere. Nærmere om innhold og tidspunkt for disse leveransene reguleres i egen avtale mellom partene. Det nedsettes en referansegruppe bestående av to representanter fra Troms fylkeskommune, to fra Helse Nord og to fra regionrådet i Sør-Troms. Det organiseres prosjektgrupper i Sør-Troms-kommunene under utprøvingsfasen. Det stipuleres et ressursbehov for prosjektledelse tilsvarende en full stilling i tidsrommet 1. jan juni Side 5

6 4.3.3 Budsjett Budsjettet er basert på følgende forutsetninger: - Prosjektleder i full stilling i 2,5 år i lønnstrinn 57 - Dekningsbidrag/indirekte kostnader beregnet med 20 % av brutto lønnskostnader - Troms fylkeskommune bærer ca. 40 % av kostnadene via RUP-midler - Helse Nord dekker ca kr av kostnadene innenfor rammen av egen handlingsplan for folkehelse og samarbeidsavtalen med de nordnorske fylkeskommuner om folkehelsearbeid - Helsedirektoratet dekker ca av kostnadene som prosjektmidler til kompetansesenter - Det søkes GjensidigeStiftelsen om dekning av ca kr av kostnadene. - Regionrådet i Sør-Troms dekker resterende 20 % forutsatt innvilgede søknader til fylkesmannen og fylkeskommunen vedrørende interkommunalt utviklingstiltak og kompetanseutvikling i folkehelse. Det vil være NORSAFETY sitt ansvar å sørge for å fremme søknader til Helse Nord, Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Troms og GjensidigeStiftelsen så snart tilsagn foreligger fra Troms fylkeskommune om basisbevilgning og forprosjektrapport vedrørende kompetansesenter er utarbeidet (primo januar 2009). Kostnader Sum Lønn inkl. sosiale utgifter Dekningsbidrag/indirekte kostnader Reiser og kost Møter, konferanser, kurs Metodeutvikling, kursmateriell Rapportering, formidling Sum kostnader/år Finansiering Troms fylkeskommune/rup-midler Helse Nord/folkehelse-/prosjektmidler Helsedirektoratet/prosjektmidler Regionrådet i Sør-Troms/Fylkesmannen Andre f.eks. GjensidigeStiftelsen Sum finansiering/år Side 6

7 4.3.4 Faseinndeling, framdriftsplan og milepæler Prosjektet deles inn i tre hovedfaser. Milepæler fastsettes som en del av detaljplanleggingen av den enkelte fase. Rapportering knyttes til milepæler og avslutning av respektive fase. Det holdes regionkonferanser for spredning av resultater fra prosjektet. Fase 1: konsept-/kursutvikling og restfinansiering; januar juni 2009 Fase 2: metodeutvikling og utprøving i region Sør-Troms; juli juni 2010 Fase 3: implementering i hele fylket og utforming av søknad; juli mai 2011 År Måned Hovedaktiviteter Milepæler 2009 jan juni Konseptutvikling, oppstartprosedyrer og tilsetting av prosjektpersonell Søknad om restfinansiering, herunder integrering av prosjektet i hovedprosjekt om kompetansesenter juli des Utvikling og planlegging av kurset Sikkerhet, - Tilgjengelighet og Helse i plan (STHiP) Iverksetting og gjennomføring av utprøvingsprosjekt i region Sør-Troms (8 kommuner) Gjennomføring av spredningskonferanse i Tromsø Avslutning av pilot-/modellprosjekt i Sør-Troms Starte implementering i resten av fylket 2011 jan juni Utarbeide søknad om akkreditering av Troms fylke som et Trygt Lokalsamfunn i hht WHO kriterier Evaluerings-/oppfølgingsaktiviteter Side 7

8 5 Sammendrag PROSJEKTNAVN Troms fylke trygt og tilgjengelig PROSJEKTTYPE Et utviklingsprosjekt og modellforsøk BAKGRUNN - Fylketingets vedtak i sak 2/07 ( ) - WHO konsept for Trygge Lokalsamfunn/Safe Community - Fylkeskommunens handlingsplan for folkehelse Regionalt utviklingsprogram for Troms Samarbeidsavtale om folkehelse mellom de nordnorske fylkeskommuner og Helse Nord RHF - Forprosjekt om Kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet MÅL Formål: Legge til rette for en søknad om godkjenning av Troms fylke som et Trygt Lokalsamfunn Hovedmål: Klarlegge hvilken praksis Troms fylkeskommune må utvikle, i samarbeid med kommunene og statlige myndigheter i Troms fylke, for å kunne oppnå en godkjenning som et trygt lokalsamfunn. Delmål: Kunnskaps-/metodeutvikling Kompetanseoppbygging kurs-/konferansevirksomhet Modell-/utprøvingsprosjekt i region Sør-Troms Iverksette implementeringsprosesser i hele fylket Søknad til WHO om sertifisering PROSJEKTEIER NORSAFETY AS i Harstad etter oppdrag/med finansiering fra Troms fylkeskommune, Helsedirektoratet, Helse Nord RHF, Regionrådet i Sør- Troms, Fylkesmannen i Troms og Gjensidigestiftelsen. ORGANISERING Styringsgruppe: Styret for NORSAFETY AS Prosjektledelse: NORSAFETY AS ved engasjert personale Referansegruppe: 6 personer oppnevnt av fylkeskommunen, Helse Nord og Regionrådet i Sør-Troms Prosjektgrupper: Oppnevnes i utprøvingskommunene RAMMEVILKÅR Varighet: 2,5 år/1.jan juni 2011 Personell: Prosjektleder tilsvarende 1/1 stilling ltr. 57 Økonomi/stipulerte kostnader: Samlet for hele perioden kr 2,047 mill kr Finansieringsbehov: Fra Troms fylkeskommune: ca. 0,85 mill kr (ca 40 %) Fra andre: ca. 1,2 mill kr (ca. 60 %) FASER/FRAMDRIFT jan juni 2009; Detaljplanlegging/kursutvikling juli des 2010; Utvikling/implementering/utprøving jan juni 2011: Oppfølging/søknad om akkreditering RAPPORTERING Ved avslutning av hver prosjektfase. Sluttrapport i form av søknad om akkreditering av Troms fylke som et Trygt Lokalsamfunn Stig Fredriksson Daglig leder Vedlegg: Notat vedrørende konkretisering av de tre prosjektfaser Side 8

9 Vedlegg: Notat om konkretisering av de tre hovedfaser i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig ansvarsforhold og finansiering Prosjektet, slik det er beskrevet både i den opprinnelige søknad fra mai 2008 og i den reviderte fra 21. nov 2008, er inndelt i tre hovedfaser: FASE I: UTREDNINGS-/PLANLEGGINGSFASEN (ca. jan juni 2009) Dette er i hovedsak å regne som en utredningsfase hvor man gjennomgår de seks kriterier som WHO har satt opp som kvalifiserende for merkevaren Trygt Lokalsamfunn og beskriver ulike tiltak som er relevante i forhold til det enkelte kriterium. Det gjøres også henvisninger til hva andre regioner har gjort eller er i ferd med å gjøre for å oppnå en godkjenning. 5 Fase I avsluttes med at det settes opp en handlings- /tiltaksplan for utvikling og implementering av tiltak samt at det inngås avtale med kommunene om neste fase. Fase I må i all hovedsak defineres som et rent fylkeskommunalt ansvar når det gjelder finansiering. Dersom fase I ikke klarer å levere de forutsatte resultater bør prosjektet vurderes avsluttet og dette foreslås også lagt inn som et forbehold i fylkeskommunens prosjekttilsagn. FASE II: UTVIKLINGS - OG UTPRØVINGSFASEN (ca. juli 2009 desember 2010) Denne fasen handler i stor grad om å utvikle tiltak, systemer og samhandlingsrutiner som kan implementeres i fylkeskommunen, kommunene, helseforetakene (evt. andre). Sør-Troms utpekes som en modell-/utprøvingsregion. Noen tiltak, for eksempel et kompetanseprogram, vil være en nyskapning, mens andre tiltak vil være etterligninger av tiltak som allerede er utprøvd andre steder og funnet effektive. En viktig del av denne fasen vil også være å utvikle en kommunal praksis for systematisk bruk av skaderegisterdata fra helseforetakene. Dette kan gjøres i region Sør-Troms uavhengig av om et nasjonalt skaderegister kommer i drift fra 2009 eller ikke ettersom man her har en fungerende skaderegistrering siden mange år tilbake. Fase II avsluttes med å starte implementering i resterende 17 kommuner/3 delregioner i fylket. Implementeringen gjøres som en del av partnerskapsutviklingen for folkehelse. Fase II vurderes å ha stor interesse og nytteverdi for regional stat, regionhelseforetaket, sentrale statlige myndigheter, Kommunenes Sentralforbund og Gjensidigestiftelsen. Det vil derfor være naturlig at denne fasen søkes finansiert fra flere ulike kilder. FASE III: OPPFØLGINGS OG SØKNADSFASEN (ca. januar juni 2011) Fase III handler om kvalitetssikring og sluttrapportering av prosjektet i form av en søknad til Karolinska Institutet om godkjenning av Troms fylke som trygt lokalsamfunn/en trygg region. Det vil være naturlig at fylkeskommunen i samarbeid med fylkesmannen tar et hovedansvar for finansiering av denne avslutningsfasen. Tabell: Forslag til fordeling av kostnader i de ulike faser av prosjektet FASE Tidsperiode Hovedakt. Kostnad Troms fk % Andre fin. % I jan-juni 09 utredn./planl II juli 09 des 10 utvikl./impl III jan11-juni11 oppf./søknad SUM 2,5 år Sogn og Fjordane fylke; Vestfold fylke; Østfold fylke Side 9

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Informasjon til årskonferansen i Skadeforebyggende Forum Oslo 17.-18. nov 2009 En kort presentasjon Bakgrunn Formål

Detaljer

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 Et prosjekt om styrking av sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid i Ávjovárri urfolksregion (Kautokeino-Karasjok-Porsanger) (Prosjektbeskrivelse 12.8.13/rev.

Detaljer

TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten

TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten Et pilotprosjekt om styrking av skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid i de fem Ofotenkommunene Tjeldsund Evenes Narvik Ballangen Tysfjord Prosjektbeskrivelse 15.1.2013

Detaljer

TRYGG I NORDLAND «Føre var i Vesterålen»

TRYGG I NORDLAND «Føre var i Vesterålen» TRYGG I NORDLAND «Føre var i Vesterålen» Et utviklingsprosjekt for styrking av skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid i de seks Vesterålskommunene Lødingen - Sortland - Andøy - Øksnes - Bø - Hadsel

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior»

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Prosjektskisse Midt-Troms «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Et utviklingsprosjekt for reduksjon av ulykkesskader blant eldre Med støtte fra Troms fylkeskommune og Helse Nord RHF I regi av Midt-Troms

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad 20. august 2015 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST Tid: Fredag 28. august 2015 kl. 0900-1200. Sted: Grendehuset på Sørrollnes på Ibestad (ligger

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Et inspirasjonshefte om kompetanseutvikling for forebygging av ulykker og personskader

Et inspirasjonshefte om kompetanseutvikling for forebygging av ulykker og personskader Et inspirasjonshefte om kompetanseutvikling for forebygging av ulykker og personskader Basert på erfaringer fra prosjektet: Troms fylke trygt og tilgjengelig Når skaden er skjedd er gode råd sent ute (Kinesisk

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Tromsø, 26.6.09 Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting 1 Bakgrunn for søknaden I kommuneproposisjonen

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Seniorrådgiver Einar Lund Lillestrøm 2.12.2011 Hva. K1 - Nasjonalt

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig. prosjektleder. Dato. Bjørn Erik Olsen

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig. prosjektleder. Dato. Bjørn Erik Olsen Nye samferdselskart Jørn Sørvig prosjektleder Dato 1 Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Fylkesrådets bestilling Tilby gode samferdselsløsninger langs Nordlandskysten tilpasset fylkeskommunens

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

REVIDERT PROSJEKTPLAN

REVIDERT PROSJEKTPLAN PROSJEKTNAVN OG LOGO: REVIDERT PROSJEKTPLAN («SiV-prosjektet», del 2 og 3) Utarbeidet av Ole J. Gustavsen, prosjektleder, jan./feb. 2012 Godkjent i Rådmannsutvalget(RU) 13. februar 2012 Vedtatt i Arbeidsutvalget(AU)

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. Skadeforebyggende Forum en liten

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Drammen - Norges beste barnehage

Drammen - Norges beste barnehage Drammen - Norges beste barnehage Prosjektbeskrivelse 2013 Barnehagene i Drammen Forankring av prosjektet Bakgrunn 2012 -Bystyret Vedtatt opprettet i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 Mars 2013 - Bystyret

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Eldre ressurs eller utgift? Informasjons og erfaringsutveksling TL arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt SLT og kriminalitetsforebygging

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer