Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig"

Transkript

1 Troms fylkeskommune Postboks Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak om at Troms fylkeskommune skal søke å oppnå status som et Trygt Lokalsamfunn/Safe Community i henhold til de kriterier som er fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Fylkestinget ga i samme vedtak fylkesråden i oppdrag å utrede saken og utarbeide en søknad. 1 Representanter for fylkeskommunen har siden i flere møter drøftet et samarbeid med NORSAFETY AS i Harstad om bistand for å gjennomføre en slik kvalifiseringsprosess. Foreliggende søknad og prosjektbeskrivelse har til hensikt å effektuere Fylkestingets vedtak. Det er så langt 16 kommuner og en fylkeskommune i Norge som har klart å oppnå en status som Trygt Lokalsamfunn. Harstad var i 1994 den første kommunen i Norge som fikk en slik godkjenning og Sogn og Fjordane var i 2005 den første fylkeskommunen som oppnådde det samme. Det er flere kommuner og fylkeskommuner som er underveis med søknader. Harstad er fortsatt den eneste kommunen i Troms og Nord-Norge som har denne godkjenningen og Harstad vil i inneværende år søke om regodkjenning for andre gang. NORSAFETY AS er en kompetansebedrift, stiftet i 2003 i Harstad, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over en år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. NORSAFETY er en del av det regionale partnerskap for folkehelse i Troms som er etablert som et ledd i gjennomføringen av den fylkeskommunale handlingsplan for folkehelse. I fylkeskommunens handlingsplan for folkehelse i Troms Meir liv laga er NORSAFETY utpekt som en hovedsamarbeidspartner når det gjelder utvikling av strategier for trygge lokalsamfunn, skadeforebygging og sikkerhet. 1 Fylkestingssak 2/07 ( ) Fylkestingsmelding 2006:2 - fellesskap og muligheter i nord! Besøks-/postadresse: E-post: Telefon Havnegt. 1, 9404 Harstad Mobil Org.nr Bankkonto:

2 I forslag til ny fylkekommunal handlingsplan for folkehelse ( ) er NORSAFETY tiltenkt en viktig rolle i arbeidet med å få laget en strategi og et gjennomføringsprosjekt for godkjenning av Troms fylke som et trygt lokalsamfunn en trygg region. I rammeavtalen mellom Helse Nord og de tre nordnorske fylkeskommunene for samarbeid om folkehelsearbeidet 2 er NORSAFETY tiltenkt oppgaver under satsingsområde om Styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse 3. NORSAFETY har nylig arrangert en regional konferanse i Harstad med tittelen Trygg og tilgjengelig, med rundt 70 deltakere. Konferansen kan betraktes som en oppstart av prosjektet. Foreliggende prosjektbeskrivelse er noe omarbeidet siden første søknad ble fremmet i mai d.å. Troms fylkeskommune har stilt i utsikt en basisfinansiering til prosjektet gjennom bruk av regionale utviklingsmidler med inntil kr over en prosjektperiode på ca. 2,5 år. Prosjektbeskrivelsen er revidert i tråd med denne økonomiske forutsetningen samt en senere oppstart enn først forutsatt. Det er videre forutsatt en restfinansiering fra Helse Nord, Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Troms, Regionrådet i Sør-Troms og Gjensidigestiftelsen. For å kunne oppnå dette er prosjektet foreslått innarbeidet som en del av det videre utredningsarbeid (hovedprosjekt) for etablering av et Kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet i Nord-Norge. Det er avslutningsvis gjort noen presiseringer hva gjelder prosjektets formål og hovedmål. 2 Trygge Lokalsamfunn/Safe Community - krav og kriterier Trygge Lokalsamfunn er et WHO-konsept og varemerke for skade - og ulykkesforebyggende arbeid på lokalt og regionalt nivå. Modellen ble utviklet på 1980-tallet. Karolinska Institutet i Stockholm fungerer som internasjonalt sekretariat og godkjenningsinstans. En godkjenning som trygt lokalsamfunn er basert på et kontinuerlig arbeid for å oppfylle følgende seks hovedkriterier: 1. Organisering basert på samarbeid og partnerskap, styrt av en tverrsektoriell gruppe 2. Langsiktig og bærekraftig handlingsprogram som dekker alle aldersgrupper og områder 3. Handlingsprogram med særskilt oppmerksomhet rettet mot sårbare/utsatte grupper 4. Gode systemer for dokumentasjon av skade-/ulykkesmønster og årsakssammenhenger 5 6 Gode evalueringsrutiner av programmet som helhet, enkeltprosesser og resultater Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk av Trygge lokalsamfunn 2 Inngått 8. juni Helse Nord; Styresak behandlet i møte Side 2

3 3 NORSAFETY AS en kort presentasjon NORSAFETY AS eies av Helse Nord RHF, Forskningsstiftelsen i Harstad, Harstad kommune og Høgskolen i Harstad. Selskapet ble stiftet i 2003 med formål å etablere et kompetansesenter innen skadeforebygging og sikkerhet. Ulike fagmiljø i Harstad har gjennom de siste 20 år utviklet en betydelig kompetanse innen skaderegistrering og praktisk skadeforebygging. Harstad fikk som første norske kommune tildelt status som Trygt lokalsamfunn av WHO i Selskapet har siden juli 2008 daglig leder i full stilling og rådgiver i deltidsstilling. Selskapet vil tilsette mer personale dersom foreliggende prosjekt kan iverksettes og arbeidet med kompetansesenter kan videreføres. NORSAFETY har til formål å: bidra til bedre folkehelse og et tryggere samfunn gjennom forsknings- og utviklingsarbeid og formidling innen skadeforebygging og sikkerhet. utvikle et attraktivt fagmiljø innen skadeforebygging og sikkerhet for å bidra til rekruttering og stabilitet av nøkkelpersonell innen ulike samfunnssektorer NORSAFETY skal gjennom tverrfaglig prosjektrettet virksomhet utvikle og formidle kunnskap om skadeforebygging og sikkerhet som er relevant for offentlig og privat planlegging, helse, miljø og sikkerhet innen nærings - og arbeidsliv og for utdanning av fagpersonell. NORSAFETY har i løpet av først halvår 2008 fått tilsagn fra blant annet Helsedirektoratet og Landsdelutvalget om finansiering av et forprosjekt for utredning av et kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet. Forprosjektet er godt i gang og vil være avsluttet tidlig i Troms fylkeskommune vil i løpet av januar 2009, sammen med andre viktige samarbeidspartnere, inviteres til en presentasjon av forprosjektet og en drøfting av hvordan det kan følges opp på en best mulig måte. Det vil bli søkt flere departementer og direktorater om støtte til gjennomføring av et hovedprosjekt. Også Helse Nord og Landsdelsutvalget vil bli forespurt om å støtte et slikt hovedprosjekt. Forutsatt at forprosjekt og hovedprosjekt konkluderer med at det er grunnlag for et nordnorsk kompetansesenter i skadeforebygging og sikkerhet i Harstad er målsettingen å kunne starte etableringen av senteret i Et samarbeid med Troms fylkeskommune på grunnlag av foreliggende prosjektforslag vil være et viktig bidrag til oppbygging av et slikt senter. Det vises for øvrig til NORSAFETY sin nettside for mer informasjon Side 3

4 4 Prosjekt Troms fylke trygt og tilgjengelig 4.1 Innledning Troms fylkesting har vedtatt å utrede mulighetene for å oppfylle de krav som gjelder for godkjenning som trygt lokalsamfunn i henhold til WHO sine krav. I fylkeskommunens plan for folkehelse er NORSAFETY AS i Harstad utpekt som en aktuell partner i et slikt arbeid. På samme måte er NORSAFETY tiltenkt en rolle i forhold til kompetanseutvikling innen skadeforebygging og sikkerhet i den avtale om folkehelse som i 2007 ble inngått mellom de tre nordnorske fylkeskommunene og Helse Nord RHF. Foreliggende prosjektforslag tar sikte på å gi et konkret innhold til en slik kvalifiseringsprosess og utvikling av praktiske tiltak som kan iverksettes i Troms fylke som helhet med overføringsverdi til andre fylker og kommuner. 4.2 Formål og mål Prosjektets formål er å legge til rette for en søknad om godkjenning av Troms fylke som et trygt lokalsamfunn i tråd med de krav og kriterier som er satt av WHO. Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvilken praksis Troms fylkeskommune må utvikle, i samarbeid med kommunene og statlige myndigheter i Troms fylke, for å kunne oppnå en godkjenning som et trygt lokalsamfunn. Prosjektets viktigste delmål er: - å bidra til økt kunnskap og kompetanse i offentlig forvaltning og privat næringsliv i Troms fylke om relevante tiltak for å nå prosjektets hovedmål - å utvikle kompetanseprogram/kursopplegg i forhold til viktige målgrupper - å utvikle metodikk og systemer som kan kvalitetssikre arbeidet i Troms fylkeskommune og fylkets kommuner med hensyn til skadeforebygging, sikkerhet og tilgjengelighet - å utvikle og gjennomføre et helhetlig utprøvingsprosjekt for slik implementering og kvalitetssikring i region Sør-Troms i løpet av å utforme en søknad i løpet av første halvår 2011 til WHO/Karolinska Institutet i Stockholm om godkjenning av Troms fylkeskommune som et Trygt Lokalsamfunn, 4.3 Rammevilkår Forankring og varighet Prosjektet foreslås å ha en varighet på 2,5 år, med oppstart i januar 2009 og avslutning i juni Det forutsettes inngått en konkret samarbeidsavtale i løpet av første halvår 2009 som regulerer ansvar og forpliktelser mellom Troms fylkeskommune og NORSAFETY i prosjektperioden. Prosjektet søkes integrert som en del av hovedprosjekt for etablering av kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet i Nord-Norge. Et slikt hovedprosjekt skal drøftes med sentrale myndigheter i løpet av vinteren/våren Det forutsettes også at Regionrådet i Sør-Troms stiller seg positiv til å delta som en modellregion for utprøving av blant annet et egenutviklet kompetanseprogram. Regionrådet i Sør-Troms Side 4

5 forventes å ta endelig stilling til deltakelse i prosjektet i løpet av første kvartal 2009, og har så langt uttalt seg positivt om prosjektet. Styret i Helse Nord og Helsedirektoratet forventes å ta stilling til deltakelse i prosjektet i løpet av første kvartal 2009, som en del av behandling av hovedprosjekt for utredning av kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet i Nord-Norge. Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms forventes i løpet av første halvår 2009 å behandle søknader om støtte fra Sør-Troms regionråd til interkommunalt utviklingsarbeid og gjennomføring av kompetansetiltak. For utarbeidelse av kompetanseprogram/kursopplegg beregnet på tverrsektorielle grupper fra både kommunene og fylkeskommunen vil det bli innledet et nettverkssamarbeid med flere høgskoler i landsdelen Eierskap, organisering og personalressurser NORSAFETY AS er prosjekteier og styret i NORSAFETY fungerer som prosjektets styringsgruppe. Troms fylkeskommune, Regionrådet i Sør-Troms og Helse Nord står som primære mottakere av de tjenester og produkter som prosjektet skal levere. Nærmere om innhold og tidspunkt for disse leveransene reguleres i egen avtale mellom partene. Det nedsettes en referansegruppe bestående av to representanter fra Troms fylkeskommune, to fra Helse Nord og to fra regionrådet i Sør-Troms. Det organiseres prosjektgrupper i Sør-Troms-kommunene under utprøvingsfasen. Det stipuleres et ressursbehov for prosjektledelse tilsvarende en full stilling i tidsrommet 1. jan juni Side 5

6 4.3.3 Budsjett Budsjettet er basert på følgende forutsetninger: - Prosjektleder i full stilling i 2,5 år i lønnstrinn 57 - Dekningsbidrag/indirekte kostnader beregnet med 20 % av brutto lønnskostnader - Troms fylkeskommune bærer ca. 40 % av kostnadene via RUP-midler - Helse Nord dekker ca kr av kostnadene innenfor rammen av egen handlingsplan for folkehelse og samarbeidsavtalen med de nordnorske fylkeskommuner om folkehelsearbeid - Helsedirektoratet dekker ca av kostnadene som prosjektmidler til kompetansesenter - Det søkes GjensidigeStiftelsen om dekning av ca kr av kostnadene. - Regionrådet i Sør-Troms dekker resterende 20 % forutsatt innvilgede søknader til fylkesmannen og fylkeskommunen vedrørende interkommunalt utviklingstiltak og kompetanseutvikling i folkehelse. Det vil være NORSAFETY sitt ansvar å sørge for å fremme søknader til Helse Nord, Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Troms og GjensidigeStiftelsen så snart tilsagn foreligger fra Troms fylkeskommune om basisbevilgning og forprosjektrapport vedrørende kompetansesenter er utarbeidet (primo januar 2009). Kostnader Sum Lønn inkl. sosiale utgifter Dekningsbidrag/indirekte kostnader Reiser og kost Møter, konferanser, kurs Metodeutvikling, kursmateriell Rapportering, formidling Sum kostnader/år Finansiering Troms fylkeskommune/rup-midler Helse Nord/folkehelse-/prosjektmidler Helsedirektoratet/prosjektmidler Regionrådet i Sør-Troms/Fylkesmannen Andre f.eks. GjensidigeStiftelsen Sum finansiering/år Side 6

7 4.3.4 Faseinndeling, framdriftsplan og milepæler Prosjektet deles inn i tre hovedfaser. Milepæler fastsettes som en del av detaljplanleggingen av den enkelte fase. Rapportering knyttes til milepæler og avslutning av respektive fase. Det holdes regionkonferanser for spredning av resultater fra prosjektet. Fase 1: konsept-/kursutvikling og restfinansiering; januar juni 2009 Fase 2: metodeutvikling og utprøving i region Sør-Troms; juli juni 2010 Fase 3: implementering i hele fylket og utforming av søknad; juli mai 2011 År Måned Hovedaktiviteter Milepæler 2009 jan juni Konseptutvikling, oppstartprosedyrer og tilsetting av prosjektpersonell Søknad om restfinansiering, herunder integrering av prosjektet i hovedprosjekt om kompetansesenter juli des Utvikling og planlegging av kurset Sikkerhet, - Tilgjengelighet og Helse i plan (STHiP) Iverksetting og gjennomføring av utprøvingsprosjekt i region Sør-Troms (8 kommuner) Gjennomføring av spredningskonferanse i Tromsø Avslutning av pilot-/modellprosjekt i Sør-Troms Starte implementering i resten av fylket 2011 jan juni Utarbeide søknad om akkreditering av Troms fylke som et Trygt Lokalsamfunn i hht WHO kriterier Evaluerings-/oppfølgingsaktiviteter Side 7

8 5 Sammendrag PROSJEKTNAVN Troms fylke trygt og tilgjengelig PROSJEKTTYPE Et utviklingsprosjekt og modellforsøk BAKGRUNN - Fylketingets vedtak i sak 2/07 ( ) - WHO konsept for Trygge Lokalsamfunn/Safe Community - Fylkeskommunens handlingsplan for folkehelse Regionalt utviklingsprogram for Troms Samarbeidsavtale om folkehelse mellom de nordnorske fylkeskommuner og Helse Nord RHF - Forprosjekt om Kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet MÅL Formål: Legge til rette for en søknad om godkjenning av Troms fylke som et Trygt Lokalsamfunn Hovedmål: Klarlegge hvilken praksis Troms fylkeskommune må utvikle, i samarbeid med kommunene og statlige myndigheter i Troms fylke, for å kunne oppnå en godkjenning som et trygt lokalsamfunn. Delmål: Kunnskaps-/metodeutvikling Kompetanseoppbygging kurs-/konferansevirksomhet Modell-/utprøvingsprosjekt i region Sør-Troms Iverksette implementeringsprosesser i hele fylket Søknad til WHO om sertifisering PROSJEKTEIER NORSAFETY AS i Harstad etter oppdrag/med finansiering fra Troms fylkeskommune, Helsedirektoratet, Helse Nord RHF, Regionrådet i Sør- Troms, Fylkesmannen i Troms og Gjensidigestiftelsen. ORGANISERING Styringsgruppe: Styret for NORSAFETY AS Prosjektledelse: NORSAFETY AS ved engasjert personale Referansegruppe: 6 personer oppnevnt av fylkeskommunen, Helse Nord og Regionrådet i Sør-Troms Prosjektgrupper: Oppnevnes i utprøvingskommunene RAMMEVILKÅR Varighet: 2,5 år/1.jan juni 2011 Personell: Prosjektleder tilsvarende 1/1 stilling ltr. 57 Økonomi/stipulerte kostnader: Samlet for hele perioden kr 2,047 mill kr Finansieringsbehov: Fra Troms fylkeskommune: ca. 0,85 mill kr (ca 40 %) Fra andre: ca. 1,2 mill kr (ca. 60 %) FASER/FRAMDRIFT jan juni 2009; Detaljplanlegging/kursutvikling juli des 2010; Utvikling/implementering/utprøving jan juni 2011: Oppfølging/søknad om akkreditering RAPPORTERING Ved avslutning av hver prosjektfase. Sluttrapport i form av søknad om akkreditering av Troms fylke som et Trygt Lokalsamfunn Stig Fredriksson Daglig leder Vedlegg: Notat vedrørende konkretisering av de tre prosjektfaser Side 8

9 Vedlegg: Notat om konkretisering av de tre hovedfaser i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig ansvarsforhold og finansiering Prosjektet, slik det er beskrevet både i den opprinnelige søknad fra mai 2008 og i den reviderte fra 21. nov 2008, er inndelt i tre hovedfaser: FASE I: UTREDNINGS-/PLANLEGGINGSFASEN (ca. jan juni 2009) Dette er i hovedsak å regne som en utredningsfase hvor man gjennomgår de seks kriterier som WHO har satt opp som kvalifiserende for merkevaren Trygt Lokalsamfunn og beskriver ulike tiltak som er relevante i forhold til det enkelte kriterium. Det gjøres også henvisninger til hva andre regioner har gjort eller er i ferd med å gjøre for å oppnå en godkjenning. 5 Fase I avsluttes med at det settes opp en handlings- /tiltaksplan for utvikling og implementering av tiltak samt at det inngås avtale med kommunene om neste fase. Fase I må i all hovedsak defineres som et rent fylkeskommunalt ansvar når det gjelder finansiering. Dersom fase I ikke klarer å levere de forutsatte resultater bør prosjektet vurderes avsluttet og dette foreslås også lagt inn som et forbehold i fylkeskommunens prosjekttilsagn. FASE II: UTVIKLINGS - OG UTPRØVINGSFASEN (ca. juli 2009 desember 2010) Denne fasen handler i stor grad om å utvikle tiltak, systemer og samhandlingsrutiner som kan implementeres i fylkeskommunen, kommunene, helseforetakene (evt. andre). Sør-Troms utpekes som en modell-/utprøvingsregion. Noen tiltak, for eksempel et kompetanseprogram, vil være en nyskapning, mens andre tiltak vil være etterligninger av tiltak som allerede er utprøvd andre steder og funnet effektive. En viktig del av denne fasen vil også være å utvikle en kommunal praksis for systematisk bruk av skaderegisterdata fra helseforetakene. Dette kan gjøres i region Sør-Troms uavhengig av om et nasjonalt skaderegister kommer i drift fra 2009 eller ikke ettersom man her har en fungerende skaderegistrering siden mange år tilbake. Fase II avsluttes med å starte implementering i resterende 17 kommuner/3 delregioner i fylket. Implementeringen gjøres som en del av partnerskapsutviklingen for folkehelse. Fase II vurderes å ha stor interesse og nytteverdi for regional stat, regionhelseforetaket, sentrale statlige myndigheter, Kommunenes Sentralforbund og Gjensidigestiftelsen. Det vil derfor være naturlig at denne fasen søkes finansiert fra flere ulike kilder. FASE III: OPPFØLGINGS OG SØKNADSFASEN (ca. januar juni 2011) Fase III handler om kvalitetssikring og sluttrapportering av prosjektet i form av en søknad til Karolinska Institutet om godkjenning av Troms fylke som trygt lokalsamfunn/en trygg region. Det vil være naturlig at fylkeskommunen i samarbeid med fylkesmannen tar et hovedansvar for finansiering av denne avslutningsfasen. Tabell: Forslag til fordeling av kostnader i de ulike faser av prosjektet FASE Tidsperiode Hovedakt. Kostnad Troms fk % Andre fin. % I jan-juni 09 utredn./planl II juli 09 des 10 utvikl./impl III jan11-juni11 oppf./søknad SUM 2,5 år Sogn og Fjordane fylke; Vestfold fylke; Østfold fylke Side 9

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer