Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig"

Transkript

1 Troms fylkeskommune Postboks Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak om at Troms fylkeskommune skal søke å oppnå status som et Trygt Lokalsamfunn/Safe Community i henhold til de kriterier som er fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Fylkestinget ga i samme vedtak fylkesråden i oppdrag å utrede saken og utarbeide en søknad. 1 Representanter for fylkeskommunen har siden i flere møter drøftet et samarbeid med NORSAFETY AS i Harstad om bistand for å gjennomføre en slik kvalifiseringsprosess. Foreliggende søknad og prosjektbeskrivelse har til hensikt å effektuere Fylkestingets vedtak. Det er så langt 16 kommuner og en fylkeskommune i Norge som har klart å oppnå en status som Trygt Lokalsamfunn. Harstad var i 1994 den første kommunen i Norge som fikk en slik godkjenning og Sogn og Fjordane var i 2005 den første fylkeskommunen som oppnådde det samme. Det er flere kommuner og fylkeskommuner som er underveis med søknader. Harstad er fortsatt den eneste kommunen i Troms og Nord-Norge som har denne godkjenningen og Harstad vil i inneværende år søke om regodkjenning for andre gang. NORSAFETY AS er en kompetansebedrift, stiftet i 2003 i Harstad, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over en år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. NORSAFETY er en del av det regionale partnerskap for folkehelse i Troms som er etablert som et ledd i gjennomføringen av den fylkeskommunale handlingsplan for folkehelse. I fylkeskommunens handlingsplan for folkehelse i Troms Meir liv laga er NORSAFETY utpekt som en hovedsamarbeidspartner når det gjelder utvikling av strategier for trygge lokalsamfunn, skadeforebygging og sikkerhet. 1 Fylkestingssak 2/07 ( ) Fylkestingsmelding 2006:2 - fellesskap og muligheter i nord! Besøks-/postadresse: E-post: Telefon Havnegt. 1, 9404 Harstad Mobil Org.nr Bankkonto:

2 I forslag til ny fylkekommunal handlingsplan for folkehelse ( ) er NORSAFETY tiltenkt en viktig rolle i arbeidet med å få laget en strategi og et gjennomføringsprosjekt for godkjenning av Troms fylke som et trygt lokalsamfunn en trygg region. I rammeavtalen mellom Helse Nord og de tre nordnorske fylkeskommunene for samarbeid om folkehelsearbeidet 2 er NORSAFETY tiltenkt oppgaver under satsingsområde om Styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse 3. NORSAFETY har nylig arrangert en regional konferanse i Harstad med tittelen Trygg og tilgjengelig, med rundt 70 deltakere. Konferansen kan betraktes som en oppstart av prosjektet. Foreliggende prosjektbeskrivelse er noe omarbeidet siden første søknad ble fremmet i mai d.å. Troms fylkeskommune har stilt i utsikt en basisfinansiering til prosjektet gjennom bruk av regionale utviklingsmidler med inntil kr over en prosjektperiode på ca. 2,5 år. Prosjektbeskrivelsen er revidert i tråd med denne økonomiske forutsetningen samt en senere oppstart enn først forutsatt. Det er videre forutsatt en restfinansiering fra Helse Nord, Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Troms, Regionrådet i Sør-Troms og Gjensidigestiftelsen. For å kunne oppnå dette er prosjektet foreslått innarbeidet som en del av det videre utredningsarbeid (hovedprosjekt) for etablering av et Kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet i Nord-Norge. Det er avslutningsvis gjort noen presiseringer hva gjelder prosjektets formål og hovedmål. 2 Trygge Lokalsamfunn/Safe Community - krav og kriterier Trygge Lokalsamfunn er et WHO-konsept og varemerke for skade - og ulykkesforebyggende arbeid på lokalt og regionalt nivå. Modellen ble utviklet på 1980-tallet. Karolinska Institutet i Stockholm fungerer som internasjonalt sekretariat og godkjenningsinstans. En godkjenning som trygt lokalsamfunn er basert på et kontinuerlig arbeid for å oppfylle følgende seks hovedkriterier: 1. Organisering basert på samarbeid og partnerskap, styrt av en tverrsektoriell gruppe 2. Langsiktig og bærekraftig handlingsprogram som dekker alle aldersgrupper og områder 3. Handlingsprogram med særskilt oppmerksomhet rettet mot sårbare/utsatte grupper 4. Gode systemer for dokumentasjon av skade-/ulykkesmønster og årsakssammenhenger 5 6 Gode evalueringsrutiner av programmet som helhet, enkeltprosesser og resultater Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk av Trygge lokalsamfunn 2 Inngått 8. juni Helse Nord; Styresak behandlet i møte Side 2

3 3 NORSAFETY AS en kort presentasjon NORSAFETY AS eies av Helse Nord RHF, Forskningsstiftelsen i Harstad, Harstad kommune og Høgskolen i Harstad. Selskapet ble stiftet i 2003 med formål å etablere et kompetansesenter innen skadeforebygging og sikkerhet. Ulike fagmiljø i Harstad har gjennom de siste 20 år utviklet en betydelig kompetanse innen skaderegistrering og praktisk skadeforebygging. Harstad fikk som første norske kommune tildelt status som Trygt lokalsamfunn av WHO i Selskapet har siden juli 2008 daglig leder i full stilling og rådgiver i deltidsstilling. Selskapet vil tilsette mer personale dersom foreliggende prosjekt kan iverksettes og arbeidet med kompetansesenter kan videreføres. NORSAFETY har til formål å: bidra til bedre folkehelse og et tryggere samfunn gjennom forsknings- og utviklingsarbeid og formidling innen skadeforebygging og sikkerhet. utvikle et attraktivt fagmiljø innen skadeforebygging og sikkerhet for å bidra til rekruttering og stabilitet av nøkkelpersonell innen ulike samfunnssektorer NORSAFETY skal gjennom tverrfaglig prosjektrettet virksomhet utvikle og formidle kunnskap om skadeforebygging og sikkerhet som er relevant for offentlig og privat planlegging, helse, miljø og sikkerhet innen nærings - og arbeidsliv og for utdanning av fagpersonell. NORSAFETY har i løpet av først halvår 2008 fått tilsagn fra blant annet Helsedirektoratet og Landsdelutvalget om finansiering av et forprosjekt for utredning av et kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet. Forprosjektet er godt i gang og vil være avsluttet tidlig i Troms fylkeskommune vil i løpet av januar 2009, sammen med andre viktige samarbeidspartnere, inviteres til en presentasjon av forprosjektet og en drøfting av hvordan det kan følges opp på en best mulig måte. Det vil bli søkt flere departementer og direktorater om støtte til gjennomføring av et hovedprosjekt. Også Helse Nord og Landsdelsutvalget vil bli forespurt om å støtte et slikt hovedprosjekt. Forutsatt at forprosjekt og hovedprosjekt konkluderer med at det er grunnlag for et nordnorsk kompetansesenter i skadeforebygging og sikkerhet i Harstad er målsettingen å kunne starte etableringen av senteret i Et samarbeid med Troms fylkeskommune på grunnlag av foreliggende prosjektforslag vil være et viktig bidrag til oppbygging av et slikt senter. Det vises for øvrig til NORSAFETY sin nettside for mer informasjon Side 3

4 4 Prosjekt Troms fylke trygt og tilgjengelig 4.1 Innledning Troms fylkesting har vedtatt å utrede mulighetene for å oppfylle de krav som gjelder for godkjenning som trygt lokalsamfunn i henhold til WHO sine krav. I fylkeskommunens plan for folkehelse er NORSAFETY AS i Harstad utpekt som en aktuell partner i et slikt arbeid. På samme måte er NORSAFETY tiltenkt en rolle i forhold til kompetanseutvikling innen skadeforebygging og sikkerhet i den avtale om folkehelse som i 2007 ble inngått mellom de tre nordnorske fylkeskommunene og Helse Nord RHF. Foreliggende prosjektforslag tar sikte på å gi et konkret innhold til en slik kvalifiseringsprosess og utvikling av praktiske tiltak som kan iverksettes i Troms fylke som helhet med overføringsverdi til andre fylker og kommuner. 4.2 Formål og mål Prosjektets formål er å legge til rette for en søknad om godkjenning av Troms fylke som et trygt lokalsamfunn i tråd med de krav og kriterier som er satt av WHO. Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvilken praksis Troms fylkeskommune må utvikle, i samarbeid med kommunene og statlige myndigheter i Troms fylke, for å kunne oppnå en godkjenning som et trygt lokalsamfunn. Prosjektets viktigste delmål er: - å bidra til økt kunnskap og kompetanse i offentlig forvaltning og privat næringsliv i Troms fylke om relevante tiltak for å nå prosjektets hovedmål - å utvikle kompetanseprogram/kursopplegg i forhold til viktige målgrupper - å utvikle metodikk og systemer som kan kvalitetssikre arbeidet i Troms fylkeskommune og fylkets kommuner med hensyn til skadeforebygging, sikkerhet og tilgjengelighet - å utvikle og gjennomføre et helhetlig utprøvingsprosjekt for slik implementering og kvalitetssikring i region Sør-Troms i løpet av å utforme en søknad i løpet av første halvår 2011 til WHO/Karolinska Institutet i Stockholm om godkjenning av Troms fylkeskommune som et Trygt Lokalsamfunn, 4.3 Rammevilkår Forankring og varighet Prosjektet foreslås å ha en varighet på 2,5 år, med oppstart i januar 2009 og avslutning i juni Det forutsettes inngått en konkret samarbeidsavtale i løpet av første halvår 2009 som regulerer ansvar og forpliktelser mellom Troms fylkeskommune og NORSAFETY i prosjektperioden. Prosjektet søkes integrert som en del av hovedprosjekt for etablering av kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet i Nord-Norge. Et slikt hovedprosjekt skal drøftes med sentrale myndigheter i løpet av vinteren/våren Det forutsettes også at Regionrådet i Sør-Troms stiller seg positiv til å delta som en modellregion for utprøving av blant annet et egenutviklet kompetanseprogram. Regionrådet i Sør-Troms Side 4

5 forventes å ta endelig stilling til deltakelse i prosjektet i løpet av første kvartal 2009, og har så langt uttalt seg positivt om prosjektet. Styret i Helse Nord og Helsedirektoratet forventes å ta stilling til deltakelse i prosjektet i løpet av første kvartal 2009, som en del av behandling av hovedprosjekt for utredning av kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet i Nord-Norge. Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms forventes i løpet av første halvår 2009 å behandle søknader om støtte fra Sør-Troms regionråd til interkommunalt utviklingsarbeid og gjennomføring av kompetansetiltak. For utarbeidelse av kompetanseprogram/kursopplegg beregnet på tverrsektorielle grupper fra både kommunene og fylkeskommunen vil det bli innledet et nettverkssamarbeid med flere høgskoler i landsdelen Eierskap, organisering og personalressurser NORSAFETY AS er prosjekteier og styret i NORSAFETY fungerer som prosjektets styringsgruppe. Troms fylkeskommune, Regionrådet i Sør-Troms og Helse Nord står som primære mottakere av de tjenester og produkter som prosjektet skal levere. Nærmere om innhold og tidspunkt for disse leveransene reguleres i egen avtale mellom partene. Det nedsettes en referansegruppe bestående av to representanter fra Troms fylkeskommune, to fra Helse Nord og to fra regionrådet i Sør-Troms. Det organiseres prosjektgrupper i Sør-Troms-kommunene under utprøvingsfasen. Det stipuleres et ressursbehov for prosjektledelse tilsvarende en full stilling i tidsrommet 1. jan juni Side 5

6 4.3.3 Budsjett Budsjettet er basert på følgende forutsetninger: - Prosjektleder i full stilling i 2,5 år i lønnstrinn 57 - Dekningsbidrag/indirekte kostnader beregnet med 20 % av brutto lønnskostnader - Troms fylkeskommune bærer ca. 40 % av kostnadene via RUP-midler - Helse Nord dekker ca kr av kostnadene innenfor rammen av egen handlingsplan for folkehelse og samarbeidsavtalen med de nordnorske fylkeskommuner om folkehelsearbeid - Helsedirektoratet dekker ca av kostnadene som prosjektmidler til kompetansesenter - Det søkes GjensidigeStiftelsen om dekning av ca kr av kostnadene. - Regionrådet i Sør-Troms dekker resterende 20 % forutsatt innvilgede søknader til fylkesmannen og fylkeskommunen vedrørende interkommunalt utviklingstiltak og kompetanseutvikling i folkehelse. Det vil være NORSAFETY sitt ansvar å sørge for å fremme søknader til Helse Nord, Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Troms og GjensidigeStiftelsen så snart tilsagn foreligger fra Troms fylkeskommune om basisbevilgning og forprosjektrapport vedrørende kompetansesenter er utarbeidet (primo januar 2009). Kostnader Sum Lønn inkl. sosiale utgifter Dekningsbidrag/indirekte kostnader Reiser og kost Møter, konferanser, kurs Metodeutvikling, kursmateriell Rapportering, formidling Sum kostnader/år Finansiering Troms fylkeskommune/rup-midler Helse Nord/folkehelse-/prosjektmidler Helsedirektoratet/prosjektmidler Regionrådet i Sør-Troms/Fylkesmannen Andre f.eks. GjensidigeStiftelsen Sum finansiering/år Side 6

7 4.3.4 Faseinndeling, framdriftsplan og milepæler Prosjektet deles inn i tre hovedfaser. Milepæler fastsettes som en del av detaljplanleggingen av den enkelte fase. Rapportering knyttes til milepæler og avslutning av respektive fase. Det holdes regionkonferanser for spredning av resultater fra prosjektet. Fase 1: konsept-/kursutvikling og restfinansiering; januar juni 2009 Fase 2: metodeutvikling og utprøving i region Sør-Troms; juli juni 2010 Fase 3: implementering i hele fylket og utforming av søknad; juli mai 2011 År Måned Hovedaktiviteter Milepæler 2009 jan juni Konseptutvikling, oppstartprosedyrer og tilsetting av prosjektpersonell Søknad om restfinansiering, herunder integrering av prosjektet i hovedprosjekt om kompetansesenter juli des Utvikling og planlegging av kurset Sikkerhet, - Tilgjengelighet og Helse i plan (STHiP) Iverksetting og gjennomføring av utprøvingsprosjekt i region Sør-Troms (8 kommuner) Gjennomføring av spredningskonferanse i Tromsø Avslutning av pilot-/modellprosjekt i Sør-Troms Starte implementering i resten av fylket 2011 jan juni Utarbeide søknad om akkreditering av Troms fylke som et Trygt Lokalsamfunn i hht WHO kriterier Evaluerings-/oppfølgingsaktiviteter Side 7

8 5 Sammendrag PROSJEKTNAVN Troms fylke trygt og tilgjengelig PROSJEKTTYPE Et utviklingsprosjekt og modellforsøk BAKGRUNN - Fylketingets vedtak i sak 2/07 ( ) - WHO konsept for Trygge Lokalsamfunn/Safe Community - Fylkeskommunens handlingsplan for folkehelse Regionalt utviklingsprogram for Troms Samarbeidsavtale om folkehelse mellom de nordnorske fylkeskommuner og Helse Nord RHF - Forprosjekt om Kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet MÅL Formål: Legge til rette for en søknad om godkjenning av Troms fylke som et Trygt Lokalsamfunn Hovedmål: Klarlegge hvilken praksis Troms fylkeskommune må utvikle, i samarbeid med kommunene og statlige myndigheter i Troms fylke, for å kunne oppnå en godkjenning som et trygt lokalsamfunn. Delmål: Kunnskaps-/metodeutvikling Kompetanseoppbygging kurs-/konferansevirksomhet Modell-/utprøvingsprosjekt i region Sør-Troms Iverksette implementeringsprosesser i hele fylket Søknad til WHO om sertifisering PROSJEKTEIER NORSAFETY AS i Harstad etter oppdrag/med finansiering fra Troms fylkeskommune, Helsedirektoratet, Helse Nord RHF, Regionrådet i Sør- Troms, Fylkesmannen i Troms og Gjensidigestiftelsen. ORGANISERING Styringsgruppe: Styret for NORSAFETY AS Prosjektledelse: NORSAFETY AS ved engasjert personale Referansegruppe: 6 personer oppnevnt av fylkeskommunen, Helse Nord og Regionrådet i Sør-Troms Prosjektgrupper: Oppnevnes i utprøvingskommunene RAMMEVILKÅR Varighet: 2,5 år/1.jan juni 2011 Personell: Prosjektleder tilsvarende 1/1 stilling ltr. 57 Økonomi/stipulerte kostnader: Samlet for hele perioden kr 2,047 mill kr Finansieringsbehov: Fra Troms fylkeskommune: ca. 0,85 mill kr (ca 40 %) Fra andre: ca. 1,2 mill kr (ca. 60 %) FASER/FRAMDRIFT jan juni 2009; Detaljplanlegging/kursutvikling juli des 2010; Utvikling/implementering/utprøving jan juni 2011: Oppfølging/søknad om akkreditering RAPPORTERING Ved avslutning av hver prosjektfase. Sluttrapport i form av søknad om akkreditering av Troms fylke som et Trygt Lokalsamfunn Stig Fredriksson Daglig leder Vedlegg: Notat vedrørende konkretisering av de tre prosjektfaser Side 8

9 Vedlegg: Notat om konkretisering av de tre hovedfaser i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig ansvarsforhold og finansiering Prosjektet, slik det er beskrevet både i den opprinnelige søknad fra mai 2008 og i den reviderte fra 21. nov 2008, er inndelt i tre hovedfaser: FASE I: UTREDNINGS-/PLANLEGGINGSFASEN (ca. jan juni 2009) Dette er i hovedsak å regne som en utredningsfase hvor man gjennomgår de seks kriterier som WHO har satt opp som kvalifiserende for merkevaren Trygt Lokalsamfunn og beskriver ulike tiltak som er relevante i forhold til det enkelte kriterium. Det gjøres også henvisninger til hva andre regioner har gjort eller er i ferd med å gjøre for å oppnå en godkjenning. 5 Fase I avsluttes med at det settes opp en handlings- /tiltaksplan for utvikling og implementering av tiltak samt at det inngås avtale med kommunene om neste fase. Fase I må i all hovedsak defineres som et rent fylkeskommunalt ansvar når det gjelder finansiering. Dersom fase I ikke klarer å levere de forutsatte resultater bør prosjektet vurderes avsluttet og dette foreslås også lagt inn som et forbehold i fylkeskommunens prosjekttilsagn. FASE II: UTVIKLINGS - OG UTPRØVINGSFASEN (ca. juli 2009 desember 2010) Denne fasen handler i stor grad om å utvikle tiltak, systemer og samhandlingsrutiner som kan implementeres i fylkeskommunen, kommunene, helseforetakene (evt. andre). Sør-Troms utpekes som en modell-/utprøvingsregion. Noen tiltak, for eksempel et kompetanseprogram, vil være en nyskapning, mens andre tiltak vil være etterligninger av tiltak som allerede er utprøvd andre steder og funnet effektive. En viktig del av denne fasen vil også være å utvikle en kommunal praksis for systematisk bruk av skaderegisterdata fra helseforetakene. Dette kan gjøres i region Sør-Troms uavhengig av om et nasjonalt skaderegister kommer i drift fra 2009 eller ikke ettersom man her har en fungerende skaderegistrering siden mange år tilbake. Fase II avsluttes med å starte implementering i resterende 17 kommuner/3 delregioner i fylket. Implementeringen gjøres som en del av partnerskapsutviklingen for folkehelse. Fase II vurderes å ha stor interesse og nytteverdi for regional stat, regionhelseforetaket, sentrale statlige myndigheter, Kommunenes Sentralforbund og Gjensidigestiftelsen. Det vil derfor være naturlig at denne fasen søkes finansiert fra flere ulike kilder. FASE III: OPPFØLGINGS OG SØKNADSFASEN (ca. januar juni 2011) Fase III handler om kvalitetssikring og sluttrapportering av prosjektet i form av en søknad til Karolinska Institutet om godkjenning av Troms fylke som trygt lokalsamfunn/en trygg region. Det vil være naturlig at fylkeskommunen i samarbeid med fylkesmannen tar et hovedansvar for finansiering av denne avslutningsfasen. Tabell: Forslag til fordeling av kostnader i de ulike faser av prosjektet FASE Tidsperiode Hovedakt. Kostnad Troms fk % Andre fin. % I jan-juni 09 utredn./planl II juli 09 des 10 utvikl./impl III jan11-juni11 oppf./søknad SUM 2,5 år Sogn og Fjordane fylke; Vestfold fylke; Østfold fylke Side 9

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Informasjon til årskonferansen i Skadeforebyggende Forum Oslo 17.-18. nov 2009 En kort presentasjon Bakgrunn Formål

Detaljer

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 Et prosjekt om styrking av sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid i Ávjovárri urfolksregion (Kautokeino-Karasjok-Porsanger) (Prosjektbeskrivelse 12.8.13/rev.

Detaljer

TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten

TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten Et pilotprosjekt om styrking av skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid i de fem Ofotenkommunene Tjeldsund Evenes Narvik Ballangen Tysfjord Prosjektbeskrivelse 15.1.2013

Detaljer

TRYGG I NORDLAND «Føre var i Vesterålen»

TRYGG I NORDLAND «Føre var i Vesterålen» TRYGG I NORDLAND «Føre var i Vesterålen» Et utviklingsprosjekt for styrking av skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid i de seks Vesterålskommunene Lødingen - Sortland - Andøy - Øksnes - Bø - Hadsel

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Kristina Forsberg rådgiver Troms fylkeskommune Det begynte i 2007 med behandling av fylkestingsmelding 2006:2- Fellesskap og muligheter

Detaljer

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior»

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Prosjektskisse Midt-Troms «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Et utviklingsprosjekt for reduksjon av ulykkesskader blant eldre Med støtte fra Troms fylkeskommune og Helse Nord RHF I regi av Midt-Troms

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad 20. august 2015 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST Tid: Fredag 28. august 2015 kl. 0900-1200. Sted: Grendehuset på Sørrollnes på Ibestad (ligger

Detaljer

Et 3-årig prosjekt i Midt-Troms om hvordan å forebygge ulykker og personskader i nye snøscooterløyper ( )

Et 3-årig prosjekt i Midt-Troms om hvordan å forebygge ulykker og personskader i nye snøscooterløyper ( ) Trygge og sikre snøscooterløyper Et 3-årig prosjekt i Midt-Troms om hvordan å forebygge ulykker og personskader i nye snøscooterløyper (2016-2018) Prosjektleder Kees Jan Verhage (Sist rev. 13.2.17) Innhold

Detaljer

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold Reviderte Retningslinjer for Regionalt partnerskapsfond i Østfold 2013-2016 Regionalt partnerskapsfond ble opprettet av Østfold fylkeskommune etter vedtak i fylkestinget 05.12.2012. Midler til fondet kan

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Prosjekt. Finnsnes 2.febr 2016; «Sikker Senior Midt-Troms»

Prosjekt. Finnsnes 2.febr 2016; «Sikker Senior Midt-Troms» Prosjekt Drivkraft for et Tryggere samfunn «Sikker Senior Midt-Troms» 2015-2016 Offentlig eid AS stiftet i 2003 Helse Nord RHF største eier Kontorsted Harstad Regionalt kompetansesenter P.t. 5 ansatte

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE Saknr. 408/09 Ark.nr. K21. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark vedtar å bevilge kr 100 000,- pr. år i treårsperioden 2010 2012 til prosjektet universell

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Dato xx.12.12.10 Saksfremlegg Saksbehandler: Reidar Aasheim Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet. Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den

Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet. Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den 22.11.17 Bakgrunn for prosjekt Finnmarksmodell barnevernet På en felles samling for rådmenn og barnevernledere i juni

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse»

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 19. 08. 2016 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Problemstilling... 3 4. Avgrensninger... 3 5. Metode... 4 5.1 Utvalg/målgruppe...

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/2054 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet 16.03.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre Sammendrag Prosjektet En bedre skole for elevene

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Prosjektplan KLARE Autismeprosjekt 2010 2012 Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Fra prosjekt til daglig drift. En modell

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO www.hio.no SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO Høgskolen i Oslo lyser ut kr 2 400 000 til samarbeidsprosjekter med søknadsfrist 15. oktober 2011. Bakgrunn Bakgrunnen er at tidligere

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Et inspirasjonshefte om kompetanseutvikling for forebygging av ulykker og personskader

Et inspirasjonshefte om kompetanseutvikling for forebygging av ulykker og personskader Et inspirasjonshefte om kompetanseutvikling for forebygging av ulykker og personskader Basert på erfaringer fra prosjektet: Troms fylke trygt og tilgjengelig Når skaden er skjedd er gode råd sent ute (Kinesisk

Detaljer

MAL FOR SØKNAD TIL OG IT-HANDLINGSPLAN FOR HELSE NORD

MAL FOR SØKNAD TIL OG IT-HANDLINGSPLAN FOR HELSE NORD MAL FO SØKNAD TIL SI@ OG IT-HANDLINGSPLAN FO HELSE NOD Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt senter for telemedisin Avd. for IKT-strategi Universitetssykehuset Nord-Norge Postboks 8054 Dep Org. Nr 974

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2195-1 Saksbehandler Hege Solli Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Tromsø, 26.6.09 Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting 1 Bakgrunn for søknaden I kommuneproposisjonen

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Prosjektplan: Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Prosjektplan: Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Prosjektplan: Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Handlingsplan for Alstahaug kommune Prosjektplan: Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Alstahaug kommune 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer