Kristian Lein Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristian Lein Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kristian Lein Stilling: Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: E-post: Utdanning: 1985: Cand. Oecon, Universitetet i Oslo (UiO) Praksis og yrkeserfaring: 2010-dd Forsker II(bistilling) Østlandsforskning 2008-dd Forvaltningsrevisor Innlandets revisjon IKS Foreleser og sensor Høgskolen i Lillehammer Foreleser og sensor (mikro- og makroøkonomi) Handelshøyskolen BI- Gjøvik Forsker 2 Østlandsforskning 1994 Avdelingsdirektør (9 mnd) Konkurransetilsynet 1993 Prosjektleder Prisdirektoratet Seksjonssjef Prisdirektoratet Førstekonsulent Prisdirektoratet 1986 Seminarleder sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo Militærtjeneste Forsvarets Overkommando, administrasjonsavd. Publikasjoner A Gradsavhandlinger, monografier, forskningsrapporter, utredninger Lein, K ( ): I perioden ansvarlig for ca 25 ulike revisjonsrapporter av kommunal drift og forvaltning. Rapportene kan finnes på Alnes, P.K, Lein, K og Arnesen, T (2009): Skandinaviakrysset - Glåmdalsregionens infrastruktur i skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv. Rapport 3/

2 Lein, K og Løge, K (2009): Prosjekt RAMSKOG - rammebetingelser for skogbruk og skogindustri. Rapport 2/2009. Lein, K (2008): Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge - Delprosjekt: Treforedlingsindustri. Notat 14/2009. Johnsen, S. I., Dervo, B. og Lein, K Økonomiske konsekvenser for edelkrepsfisket ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspest. NINA Rapport 318. Lein, K (2007): Innlandet 2030: Infrastruktur. Notat 7/2007. Størdal, S, Lein, K og Kristoffersen, J (2006): Rammebetingelser for skogbaserte næringer i Norden - metodisk tilnærming og oversikt over relevante rammebetingelser. Notat 17/2006. Arnesen, T og Lein, K (2006): Sjusjøen nåtid og framtid. En utredning. Rapport 8/2006. Lein, K og Køhn, E (2006): E 16 Betydning, standard og investeringsbehov. Rapport 1/2006. Lein, K, Dervo, B og Aschim, J.P (2005): Nærings- og reiselivsutvikling med utgangspunkt i Randsfjorden. Notat 5/2005. Lein, K og Køhn, E (2005): Regional utvikling og infrastruktur i Innlandet og Østfold. Rapport 7/2005. Lein, K og Køhn, E (2004): Rv 3 Betydning, standard og investeringsbehov. Rapport nr 11/2004. Lein, K og Arnesen, T: Ny utbygging på Sjusjøen - Konsekvenser, muligheter og kritiske faktorer. Notat 1/2004. Lein, K, Køhn, E og Hagen, S.E (2003): Infrastruktur og næringsutvikling i Hedmark og Oppland. Rapport nr 15/2003. Lein, K og Gillebo, R (2003): Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning. Rapport nr 10/2003. Lein, K og Gillebo, R (2003): Rammebetingelser for transport av tømmer og trevarer - Rørosbanen og Solørbanen. Rapport nr 1/2003. Lein, K (2002): Eierskapets betydning for bedrifter, destinasjoner og regioner En litteraturstudie. Rapport 11/

3 Frederiksen, O.F., og Lein, K (2002): Regionfelt Østlandet Temautredning Samfunn Sammendragsrapport. Rapport 7/2002. Lein, K., Størdal, S., Hesjadalen, M., Økseter, P., Vaagen, K og Grefsrud R (2001): Regionfelt Østlandet. Temautredning Landbruk. Rapport 15/2001. Lein, K (2001): Regionfelt Østlandet. Teamutredning Samfunn Delutredning Næringsliv og sysselsetting. Rapport 14/2001. Grefsrud, R og Lein, K (2001): Evaluering av HeB ESS - Etablerer- og småbedriftsservice. Rapport 13/2001. Taugbøl, T, Vistad, O.I., Nellemann, C., Kaltenborn, B.P., Flyen, A.C., Swensen, G., Nybakken, A., Horgen, B.C., Grefsrud, R., Lein, K., Sivertsen, J.B. & Gurigarad, K.(2001): Hyttebygging i Norge. En oppsummering og vurdering av ulike miljø- og samfunnsmessige effekter av hyttebygging i fjell- og skogtraktene i Sør-Norge. NINA Oppdragsmelding 709: 64pp. Ørbeck, M og Lein, K (2000): Statlige overføringer og lokale økonomier. Et forprosjekt til KRDs "Effektutredning". Rapport 11/2000. Birkelund, H, Ørbeck, M og Lein, K (2000): Fra Pløye til pleie - Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon. Rapport 9/2000. Birkelund, H, Lein, K og Aas, Ø (2000): Elvebeskatning av laksefisket, sammenheng mellom regulering, beskatning og verdiskapning av fisket: Dokumentasjon av informasjonsinnhenting. Rapport 3/2000. Lein, K og Arnesen, T: En vurdering av planene for et alpinanlegg ved Natrudstilen. Notat 2/2000. Birkelund, H og Lein, K (1999): Utflagging av eierskap fra distriktene En undersøkelse av eierendringer i seks fylker. Rapport nr 12/1999. Birkelund, H og Lein, K (1999): Omfang og virkninger av eierendringer i regionalt næringsliv en litteratursurvey. Rapport nr 11/1999. Birkelund, H og Lein, K (1998): Utlokalisering av eierskap fra Oppland. Rapport nr 2/1998. Ørbeck, M, Hagen, S.E og Lein, K (1998): Skogbaserte næringers regionale struktur, betydning og utvikling. Rapport nr 20/1998. Lein, K og Sæter, J.A (1998): Evaluering av MERKUR: Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane. Rapport 5/

4 Lein, K (1996): Lover og regelverk som påvirker omsetning og verdiskaping i tømmermarkedet. Rapport 32/1996. Wedum, G og Lein, K (1995): Naturlig importskjerming for kjøtt. Notat 11/1995. Lein, K (1995): Trelastindustrien strukturendringer i det norske markedet for trelast. Notat 11/1995. Lein, K (1995): Trelastindustrien internasjonale markeder og markedstrender. Notat 9/1995. Ensby, S og Lein, K: Fra bedriftsidé til EU-prosjekt. Suksesskriterier og barrierer. Rapport nr 32/1995. Birkelund, H og Lein, K (1995): Kjøttindustrien i Hedmark og Oppland. Rapport nr 12/1995. Birkelund, H og Lein, K (1995): Markedsmessige utfordringer for kjøttindustrien. Rapport nr 3/1995. Birkelund, H, Haugen, J og Lein, K (1994): Norsk Medlemskap i EU konsekvenser for sysselsettingen i Ringsaker. Notat 16/1994. B Publiserte vitenskapelige og populærvitenskapelige fremstillinger Størdal, S., Baardsen, S. & Lein K. (2007): Rammevilkår for skogsektoren. I Berger, Forsberg & Ørbeck (red) Inre Skandinavien - en gränsregion under omvandling (s ). Karlstad University Press, Karlstad Størdal, S, Lein, K, Ørbeck, M og Hagen, S.E (2004): Regional differences in harvesting levels and wood-based employment in Norway. Small-scale Forest Economics, Management and Policy 3 (1): Størdal, S, Lein, K, Ørbeck, M og Hagen, S.E (2003): Regional differences and future prospects of forestry and forest industries and the implication on rural development in Norway. Paper presented at Forestry and Rural Development in Industrialised Countries Symposium, Rotorua, New Zealand. March

5 Lein, K, Flagestad, A og Hagen, S.E (2003): Success of winter sports destinations the influence of ownership. Paper presented at the 12 th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research. Stavanger oktober Aas, Ø, Birkelund, H og Lein, K (2001): Laksefiske som næring noen sentrale forhold. Kap 3.5 i: Laksefiskeboka, Trondheim NINA Temahefte 20. Red: Peder Fiske og Øystein Aas. Aas, Ø, Birkelund, H og Lein, K (2001): Næringsmessige konsekvenser av ulike fiskereguleringer. Kap 8 i: Laksefiskeboka, Trondheim NINA Temahefte 20. Red: Peder Fiske og Øystein Aas. Lein, K (1997): New Zealand Skognæring i rask vekst. Norsk Skogbruk 4: Lein, K (1997): New Zealand roundwood markets viewed from the far north. New Zealand Forestry, August 1997: C Undervisningskompendier, pedagogisk veilednings-materiale og utredninger Undervisningskompendium mikroøkonomi, v 2005 (Høgskolen i Lillehammer) Undervisningskompendium konkurransestrategi v 2004 (Høgskolen i Lillehammer) Undervisningskompendium Makroøkonomi h 2003 (BI Gjøvik) D Annen relevant skriftlig produksjon Konjunkturrapporter for Innlandet (2013): Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. 4 upubliserte rapporter, hhv februar, mai, september og november. Per K Alnes hovedansvarlig. Sammendrag av rapportene Konjunkturrapporter for Innlandet (2012): Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. 4 upubliserte rapporter, hhv februar, mai, september og november. Per K Alnes hovedansvarlig. Sammendrag av rapportene Konjunkturrapporter for Innlandet (2011): Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. 4 upubliserte rapporter, hhv februar, mai, september og november. Per K Alnes hovedansvarlig. Sammendrag av rapportene Konjunkturrapporter for Innlandet (2010): Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. 2 upubliserte rapporter, hhv september og november. Per K Alnes hovedansvarlig. Sammendrag av rapportene 5

6 Konjunkturrapporter for Innlandet (2008): Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. 3 upubliserte rapporter, hhv. februar, mars, mai. Undertegnede ansvarlig for alle rapporter siden oppstart september Sammendrag av rapportene publiseres på Nasjonal konjunkturrapport (2008): April Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. Upublisert rapport. Alnes, P.K., Lein, K. og Onshus, T (2007): Tallinnhenting fra norsk idrett for kulturmomsutvalget. Vedlegg til NOU om merverdiavgiftsreglene på kultur- og idrettsområdet. Innlandsindeksen (2007): Utarbeidet på oppdrag for Hedmark og Oppland Fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Sparebanken Hedmark og Eidsiva Energi Vekst. Undertegnede var prosjektleder og hovedforfatter. Lein, K og Størdal, S: Bioetanol fra trevirke (2007). Rapport utarbeidet på oppdrag fra EN Energi. Konseptvalgutredning E6 Kolomoen-Lillehammer (2007): Bistand til Statens Vegvesen Region Øst sitt arbeid med konseptvalgutredning. Konjunkturrapporter for Innlandet (2007): Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. 5 upubliserte rapporter, hhv. februar, april, mai, september, november. Undertegnede ansvarlig for alle rapporter siden oppstart september Sammendrag av rapportene Nasjonal konjunkturrapport (2007): Februar Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. Upublisert rapport. Konseptvalgutredning E6 Øyer-Otta (2006/2007): Bistand til Statens Vegvesen Region Øst sitt arbeid med konseptvalgutredning (pilotprosjekt i Statens vegvesen). Konjunkturrapporter for Innlandet (2006): Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. 5 upubliserte rapporter, hhv. februar, april, mai, september, november. Undertegnede ansvarlig for alle rapporter siden oppstart september Sammendrag av rapportene Nasjonal konjunkturrapport (2005): Februar Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. Upublisert rapport. Konjunkturrapporter for Innlandet (2005): Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. 5 upubliserte rapporter, hhv. februar, april, mai, september og november. Undertegnede 6

7 ansvarlig for alle rapporter siden oppstart september Sammendrag av rapportene Kartlegging av næringsutviklingsprosjekter (2004). Oppdragsgiver: NHO Innlandet. Upublisert oversikt/notat. Avbøtende tiltak i Åmotregionen Regionfelt Østlandet (2004): Sekretær for offentlig utvalg. Ansvarlig for delutredning om utmarksnæringer. Konjunkturrapporter for Innlandet (2004): Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. 5 upubliserte rapporter, hhv. februar, april, juni, september og november. Undertegnede ansvarlig for alle rapporter siden oppstart september Sammendrag av rapportene Innlandsindeksen (2004): Utarbeidet på oppdrag for Hedmark og Oppland Fylkeskommuner. Undertegnede var prosjektleder for arbeidet. Nasjonal konjunkturrapport (2003): Oktober Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. Upublisert rapport. Konjunkturrapporter for Innlandet (2003): Utarbeidet av Østlandsforskning for Norges Bank. 6 upubliserte rapporter, hhv. februar, april, juni, september, oktober, desember. Undertegnede ansvarlig for alle rapporter siden oppstart september Sammendrag av rapportene Mulighetenes Oppland (2004). Flaskehalser og infrastruktur. Innspill til planarbeid i Oppland Fylkeskommune. Upublisert notat, Revisjon av MERKUR-programmet (2003): Rapport fra arbeidsgruppe. Februar Undertegnede ledet arbeidet. Konjunkturrapporter for Innlandet (2002): Upubliserte rapporter, hhv september og november Undertegnede ansvarlig for alle rapporter siden oppstart september Innlandsindeksen (2002): Utarbeidet på oppdrag fra omstillingsprogrammet Morgenlandet. Undertegnede var prosjektleder for arbeidet. Rapport fra verdiskapningsprosjekt i Mandalselva (2002): Upublisert rapport. I samarbeid med Børre Dervo, NINA. Tømmertransport på jernbane i Norge: Utredning levert til utvalg oppnevnt av Samferdselsdepartementet, I samarbeid med Rolf Gillebo, CIVITAS. Uvalget leverte prosjektrapport i 2002 (utgitt av Norges Skogeierforbund, januar 2002). 7

8 Kartlegging av konkurrenter til treindustrien (1997): Utredning for prosjekt Levende Skog (Norges Skogeierforbund). Upublisert rapport. Prosjekt tømmeromsetning ( ): Upubliserte notater fra prosjekt ang. alternative omsetningssystem for tømmer. Samarbeidsprosjekt NLH, Østlandsforskning, Trelastindustriens Landsforening og Norges Skogeierforbund. 8

2626 Lillehammer www.ostforsk.no

2626 Lillehammer www.ostforsk.no 2626 Lillehammer www.ostforsk.no Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 1 DESIGN OG PRODUKSJON: SANDBECK REKLAMEBYRÅ AS - GJØVIK TRYKK: BT GRAFISKE - KOLBU Å RSBERETNING 2001 D ETTE ER ØSTLANDSFORSKNING Østlandsforskning

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Hyttebygging i Norge NINA. En oppsummering og vurdering av ulike miljø- og samfunnsmessige. NINA Oppdragsmelding 709

Hyttebygging i Norge NINA. En oppsummering og vurdering av ulike miljø- og samfunnsmessige. NINA Oppdragsmelding 709 NINA Norsk institutt for naturforskning Hyttebygging i Norge En oppsummering og vurdering av ulike miljø- og samfunnsmessige effekter av hyttebygging i fjell- og skogtraktene i Sør-Norge Trond Taugbøl,

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 9

Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 9 Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 9 2 6 0 5 L i l le h am m er w w w. o s t f o r s k. n o D E T T E E R Ø S T L A N D S F O R S K N I N G Østlandsforskning (ØF) er et velrennomert forskningsinstitutt etablert

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

TURISME I VERNEOMRÅDER

TURISME I VERNEOMRÅDER 87 TURISME I VERNEOMRÅDER FORPROSJEKT Mette Marie Heiberg Haaken M. Christensen Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Velkommen til hele skogsektorens møteplass

Velkommen til hele skogsektorens møteplass s&t1.2 2014 PRE 09.05.14 12.36 Side 1 S T E D E T F O R L Y S E I D E E R O G M E R E N N 5 0 F O R E D R A G Velkommen til hele skogsektorens møteplass Hovedtema: SKOG22 27. og 28. mai 2014 Etter stormene

Detaljer

Curriculum Vitae. Simen Pedersen

Curriculum Vitae. Simen Pedersen Curriculum Vitae Simen Pedersen Stilling: Partner/samfunnsøkonom i Vista Analyse Utdanning: Master i samfunnsøkonomisk analyse (profesjonsstudiet), UiO 2008 Nasjonalitet: Norsk Født: 18. november 1982

Detaljer

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas 256 Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring Marte Qvenild Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder - med fokus på jakt, fiske og hytter Delrapport 1: Påvirker nærhet til verneområder hytter og

Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder - med fokus på jakt, fiske og hytter Delrapport 1: Påvirker nærhet til verneområder hytter og 142 Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder - med fokus på jakt, fiske og hytter Delrapport 1: Påvirker nærhet til verneområder hytter og hyttetomters verdi i markedet? Delrapport 2: Jakt

Detaljer

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning, Universitetsalleen 11 Fridthjov Anderssens vei 2, Universitetet i Nordland, 8049 Bodø 8005 Bodø Tlf: (+47) 75 41 18

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.no Utdanning: 1992-97 Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1991-92: Grunnfag pedagogikk,

Detaljer

Potensialet for økonomisk verdiskaping ved etablering av Fulufjellet nasjonalpark. Marit Vorkinn

Potensialet for økonomisk verdiskaping ved etablering av Fulufjellet nasjonalpark. Marit Vorkinn 422 Potensialet for økonomisk verdiskaping ved etablering av Fulufjellet nasjonalpark Marit Vorkinn NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland?

Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland? ØF-notat 07/2013 Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland? av Bjørnar Sæther og Merethe Lerfald ØF-notat 07/2013 Framtidsbilde hva slags landbruks skal vi utdanne

Detaljer

ØF-rapport nr. 10/2010. Bioenergi i Innlandet næringsmiljøets klyngeegenskaper. Merethe Lerfald, Tor Arnesen og Svein Erik Hagen.

ØF-rapport nr. 10/2010. Bioenergi i Innlandet næringsmiljøets klyngeegenskaper. Merethe Lerfald, Tor Arnesen og Svein Erik Hagen. ØF-rapport nr. 10/2010 Bioenergi i Innlandet næringsmiljøets klyngeegenskaper Merethe Lerfald, Tor Arnesen og Svein Erik Hagen [År] ØF-rapport nr. 10/2010 Bioenergi i Innlandet - næringsmiljøets klyngeegenskaper

Detaljer

Simen Pedersen Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo

Simen Pedersen Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo Curriculum Vitae Simen Pedersen Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo Tlf.: +47 95 99 38 88 Nasjonalitet: Norsk E-post: simen.pedersen@vista-analyse.no Født: 18. november 1982 PROFIL

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Knut Arild Larsen Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 98 26 39 71 E-post: kal@proba.no Født: 1947 Nøkkelkvalifikasjoner Knut Arild Larsen

Detaljer

Sluttrapport Forprosjekt Næringsutvikling Lillehammer Regionråd

Sluttrapport Forprosjekt Næringsutvikling Lillehammer Regionråd Sluttrapport Forprosjekt Næringsutvikling Lillehammer Regionråd 8. mars 2013 Forord Regionrådet for Lillehammer-regionen (Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner) søkte sommeren 2012 etter ekstern bistand

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus

Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus ØF-notat nr. 04/2003 Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus Litteraturstudie av Reidun Grefsrud ØF-notat nr. 04/2003 Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus Litteraturstudie

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

Curriculum vitae: Kristin Dale

Curriculum vitae: Kristin Dale Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand

Detaljer