ILLINOIS PRODUCTION NOTE. University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ILLINOIS PRODUCTION NOTE. University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, 2012. UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN"

Transkript

1 ILLINOIS UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN PRODUCTION NOTE University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, 2012.

2 COPYRIGHT NOTIFICATION In Public Domain. Published prior to This digital copy was made from the printed version held by the University of Illinois at Urbana-Champaign. It was made in compliance with copyright law. Prepared for the Brittle Books Project, Main Library, University of Illinois at Urbana-Champaign by Northern Micrographics Brookhaven Bindery La Crosse, Wisconsin 2012

3 906 Hisn F2SH id DDDDD onnna annan c fc2 7 A TIDSSKRIFT UTGIT AF HISTORIELAGET FOR SOGN No. 3. BERG EN. N. NILSSEN & SØNS BOKTRYKKERI. J9J5. 1 fc5 2l 3 a a a a aaaaac: rsaaaaa aaaaac 2

4

5 TIDSSKRIFT UTGIT AF HISTORIELAGET FOR SOGN No- 3. Mt JBH/^Y Ur 'H- BERGER N. NILSSEN & SØNS BOKTRYKKERI. W5.

6

7 Published Januar Privilege of copyright in the United States reserved under the Act approved March 3» 1905, by Historielaget for Sogn".

8 INDHOLD. G. F. Heiberg: Sogneslegten Hille 7 Dr. Just Bing og Dagny Hermansen: Sogns gaardsbruk og gaardbrukere I. Jostedalen 43 Oluf Kolsrud: Minnetavla over I. E. Leganger 57 Erling Raunehaug: Kvaals-ætti 62 Jon Laberg: Den første skoleordning i Hafslo,.. 78 G. F. Heiberg: Et brev fra Lover for Historielaget for Sogn 86 Aarsberetning for 1912 og Kegnskap for 1912 og Medlem sfortegnel se 111

9 a 3 M OD SH O '3

10

11 SOGNESLEGTEN HILLE. VED G* F. HEIBERG. T^en slegt, for hvilken her skal gjøres rede, bærer sit navn *^ fra gaarden Hilde i Indvikens prestegjeld i Nordfjord. Oprindelig stammer slegten fra gaarden Aarholm i samme prestegjeld. I 1717 giftet nemlig Rasmus Mathiassen Aarholm sig med enken efter Anders Andersen Hilde og fik med hende gaarden Hilde, som paa den tid til vore dager har været i slegtens besiddelse. Gaarden nævnes flere ganger i middelalderen, første gang i Bjørgynjar Kalfskin og senere flere ganger i diplomer fra 1427, 1450, 1463 og Navnet skrives da Hildin. I 1563 kaldes gaarden Hieldenn og fra 1603 Hilde. Det samme gaardnavn, hvis betydning er uviss, forekommer i Ullensaker i Akershus (Hilleren) og i Flåa i Hallingdal og er, da det er et med vin sammensat navn av meget gammel oprindelse. Paa Vestlandet forekommer navnet Hille meget hyppig som navn paa øer og har dette navn formentlig betydningen hylde, d. v. s. avsats, terrasse. Fra disse gaarder Hille (ved Mandal, Ryfylke, Moster, Møgster, Søndhordland og Gulen) stammer mange slegter, der skriver sit slegtsnavn Hille. Ætten fra Hildegaarden i Indviken skriver alle sit navn Hilde, undtagen den til Sogn i slutten av 1700-tallet utflyttede Lars Mathiassen, der ialfald fra han kom til Sogn skrev sit navn Hille, hvilken skrivemaate samtlige hans efterkommere har benyttet.

12 8 HILDESLEGTEN I NORDFJORD. Sogneslegten Hilles ældste kjendte stamfar*) skriver sig som foran anført fra gaarden Aarholm i Indviken og het I. Arne Davidsen Aarholm. Han var bruker av gaarden Aarholm, som da kaldes Hannisuig a, fra 1602 til Han var født ca eller før og døde Enken bruker gaåitteri i626 2?9i Éftéi* Arne Davidsen gaar gaarden til måtién'. v s >\' < " II. Mathias Arnesen, der var gaardbruker paa Aarholm Han blev enkemand i 1646, da nævnes barnené Ltieas'og Mågdeli. Foruten disse barn hadde han sønnertie Arne og Latirits. III a. Årrié Mathiassen bygslet i 1653 halvparten åv farens gaårdsbruk soih da og før vår krongods. San døde vistnok før 1660, hvorefter haiis bror III b. Laurits Mathiassen i 1660 bygslet hele gaarden. Laurits var født ca I 1661 bygget han ny stuebygning, som mån éndriu har tømmeret av. Ef ter traditionen var dette hugget paa gaårdens indmårk. ijaar haii døde vites ikke. Hans søn IV. Mathias Lauritsen er født 1660, døde Han bygslet 1683 halvparten av gaarden med sorenskriver i Nordfjord Peder Kotté. I 1701 indløste han gaardsbruket åv Elisabeth Absalonsdatter Beyer, enke efter presten Jørgeii Hougs. Paa en glasrute i det gamle loftet paa Aarholm stod Mathias' navri og åarstallet Han var gift med Brita Monsdatter Algjeld (Olden), datter åv Mons Rasmussen Algjeld og Kari Beréntsdatter. Brita døde I 1701 nævnes sønnerne Lars 11 aar, Rasmus 9 aar og Mogens l 1^ aar gammel. *) Oplysningerne om slegtens ældste led skyldes væsentlig velvillige meddelelser fra bygdehistorikeren, lærer Jakob Aaland og optegnelser fra sogneprest O. Schjøtt Revers.

13 9 Ved skiftet Ilte oktober 1751 hos enkemanden Mathias Lauritsen Aarholm nævnes barnene: Lars bosat paa farsgaarden, Rasmus bosat paa Hilde, Mons paa Røraas, Ingeborg gift med Peder Andersen Lødøen i Hornindal og Marta gift med gaardbruker Jens Jensen Vik i Stryn. Marta var da død (1744), men efterlot sig 5 barn, nemlig Jens, Mathias, Jakob, Brite og Marte. Hilde gaard i Nordfjord. Va. Mathias Lauritsens søn Lars Mathiassen, f. 1690, f 1764, var gaardbruker paa Aarholm f ra 1727 til Han var gift med Dorte Larsdatter Roset fra Indviken, f. 1688, f 1775, datter av Lars Jakobsen Roset, død 1737 ca. 96 aar gammel, og Abelone Andersdatter. De hadde 3 barn, nemlig Mathias, der fik farsgaarden, Lars, bosat paa Aarheim i Stryn, f 1776 og gift med Malene Andersdatter, samt Brite, gift med gaardbruker Anders Olsen Lyslo i Indviken. Lars' bror

14 10 Rasmus Mathiassen er født paa Aarholm 1693, men flyttet i 1717 til gaarden Hilde, idet han da blev indgiftet paa denne gaard. Brukeren av gaarden Hilde, Anders Andersen, f. 1669, døde Hans enke Marta Larsdatter, f. 1685, giftet sig aaret efter sin mands død med Rasmus Aarholm, hvis efterkommere fremdeles eier gaarden Hilde. Av Marte Larsdatters første egteskap kjendes 4 barn, nemlig: 1. Barbara, der døde ugift Dorthe, gift med Knud Rasmussen Kirkhorn i Hornindal, der ved skjøte av 3die desember 1746 med sin hustrus samtykke bortskjøter gaarden Hilde til sin svoger Mathias Rasmussen, der var halvbror av hustruen. Som barn av første egteskap var nemlig hun odelsberettiget til gaarden. 3. Ragnhild, gift til Stryn med Thore Bolstad. 4. Abelone, død 4de august 1776, gift med Rasmus Arnesen Frøholm, f. 1726, f de november. I sit egteskap med Rasmus Mathiassen hadde Marte Larsdatter mindst 4 barn, der nævnes i skiftet 17de september 1756 efter hendes mand, nemlig: 1. Anders, f. 1716, f 1796, bosat paa gaarden Roset. Han var gift med Kari Abrahamsdatter Blakset, f. 1728, f Mathias, om hvem nærmere nedenfor. 3. Jakob, f. 1728, gift Iste januar 1766 med Eli Isaksdatter Lyslo. 4. Rasmus, f. 1734, gift 28de mai 1765 med Ingeborg Larsdatter Flo f ra Stryn. Blandt andre eiendele i skiftet efter Rasmus Mathiassen nævnes et høit sølvstøp, hvorpaa stod: A. A. S.: M. L. D. (ovennævnte Anders Andersen og Marte Larsdatter. I en rose i støpet stod S. B. M.: D. D. B. Videre nævnes et andet sølvstøp, hvorpaa stod R.(asmus) M.(athias)

15 11 S.(øn), 4 skeer merket A. A. S. Boets værdi utgjorde 233 riksdaler. Som foran anført gik gaarden Hilde i 1746 over til VI. Mathias Rasmussen, f. 1718, f Han blev 12te juni 1754 gift med enke Magnhild Toresdatter Nesi f ra Øvre Flo i Stryn, f. 1722, f 1804, enke efter Isak Arnesen Nesi, død aar gammel. Magnhilds forældre var Tor Pedersen Øvre Flo, død før 1734 og gaardbruker paa Øvre Flo f ra 1729 og hustru Anne Halvorsdatter, død Mathias og Magnhilds egteskap blir da den nye hovedlinje for gaarden Hildes odelsberettigede. De hadde 6 barn, nemlig: Vila. Rasmus, f. 1755, f 1836, gaardbruker paa Hilde, gift 1787 med Marthe Torbjørnsdatter Solberg, født 1755, død de september. De senere eiere av gaarden Hilde er dennes søn Mathias, f. 1791, f 1868, deretter sønnesønnen Rasmus, f. 1834, f 1889, og deretter dennes datter Nille, f. 1855, gift med Mathias Gudbrandsen Ytreeide fra Stryn. Vllb. Isak, f. 1757, f 1831, gift 13de april 1788 med Marte Pedersdatter Flo, f. 1767, f VII c. Lars Mathiassen eller som han senere kaldte sig Lars Mathias Hille, der utflyttet til Sogn og blev stamfar til sogneslegten Hille. Vlld. Marthe, f VII e. Anne, f. 1770, f samme aar. VII f. Arne, der sees at ha været tilstede i Lærdal 1795 som fadder for broren Lars' ældste søn. HILLESLEGTEN I SOGN- Lars Mathias Hille, f. paa gaarden Hilde i Indviken i Nordfjord 1760, døpt 2den mai, f i Fresvik i Sogn de mars. Lars Hille kom som ganske ung gut til Bergen, hvor han tok tjeneste som løpergut hos kjøbmand Wollert Krohn. Han

16 12 vår.'deretter handelsbetjent hos denne i flere åar, indtil han i 1792 reiste til Lærdal foråt overta bestyrelsen av landhandler Hans Hansen Lems handelsforretning. Landhandler Hans Lem blev nemlig i 1792 eier av skoggodset Frønningen, hvor han bosatte sig. Istedetfor at avvikle sin betydelige forretning med gjestgiveri paa [Lærdalsøren lot han denne bestyre av Lars Hille, hvem han hadde faat overlatt av sin ven kjøbmand Wollert Erohn i Bergen. I 1801 sælger imidlertid Lem Lærdalsøren ved skjøte av 26de mai d. a. til Hille for 5990 rdl., en efter datidens forholde meget stor sum. I7de juli s. a. erholder Hille kræmmerbevilgning paa Lærdalsøren mot at betale 11 rd. 93 sk. og nogen tid senere bevilgning til at drive gjestgiveri. I Lærdal drev deretter Hille en meget betydelig landhandlervirksomhet med gjestgiveri og blev meget snart en velstaaende mand. Lærdal var i de dager midtpunktet for handelsomsætningen for store deler av vort land. Likefra middelalderen var der aarlig ho]dt marked, hvor befolkningen fra Hallingdal, Valdres, Hadeland og Land, Søndfjord, Nordfjord og Sogn møttes foråt sælge og kjøpe varer, og utenfor markedstiden var ogsaa Lærdalsøren det sted, hvor bønderne fra ovennævnte distrikter lettest kunde faa avhænde og kjøpe sine varer. Hver høst stevnet en stor fiaate av fiskefartøier til Lærdal, hvor de solgte sommerens fangst av sild og fisk for der at proviantere for vinteren med smør, mel, poteter m. m. Et begrep om, hvilken betydelig handelsplads der var, faar vi av en betænkning fra en ved kgl. resolution av 6te september 1839 nedsat kommission, der hadde til opgave at anstille undersøkelser og avgi betænkning angaaende hensigtsmæssigheten av et byanlæg paa Lærdalsøren. Det heter heri bl. a. Her (o: paa Lærdal) foregaar betydelige omsætninger av fiskevarer, salt, hør, hamp, jern, kornvarer, lin, taugverk, kolonialvarer, glasvarer, kobber, mølle- og slipestener, fiskeredskaper, tobak, brændevine saavel med Indre- og for en del med Ytre-Sogn som Østlandet,, hvis beboere hitfører fete-

17 13 varer, talg, smør, huder, skind, tjære, næver, trækar og møbler. Fra Nord- og Søndfjord foregaar ogsaa en betydelig omsætning av hester, der almindelig føres hen til Østlandets forskjellige egne (Valdres, Hallingdal, Land, Vardal, Hadeland og Toten)." Det var under disse omstændigheter rimelig, at Lars Hille med sit forretningstalent blev en efter datidens forholde rik mand. Fresvik i Sogn. Men saa kom pengek risen i begyndelsen av forrige aarhundrede. Den gik som regel ut over de velstaaende og Lars Hille blev heller ikke sparet. Traditionen vet endnu at berette om, at han brændte op store bundter med værdiløse pengesedler. I mangel av kontanter til at drive sin betydelige vareomsætning utstedte Hille saakaldte interimspengesedler. En saadan trykt og egenhændig underskrevet pengeseddel lydende paa seksten skilling og datert Leirdahlsøren 4de

18 14 desember 1810 opbevares i De Heibergske Samlinger" paa Amble. I 1810 trak Hille sig tilbake fra sin landhandlervirksomhet, idet han ved skjøte av 27de juni d. a. kjøpte nfresvig gods eller Geelmuydenske gods i Tjugum skibrede" for 4280 rdl. Dette gods bestod av gaardene Høyum, Bøthun, Bjørnethun, Hauglum, Flæthe, Breilid, Ottergjæld, Grundeland og Hov, alle beliggende i Fresvik. Ved auktionsskjøte av 22de august 1810 kjøpte Hille endvidere av avgangne Thomas Meidells stervbo" foruten halvdelen i sagbruket og skogen i Fresvikaasen, Meidells øvrige eiendomme i Fresvik for 8410 rdl. Og endelig kjøpte han ved skjøte av 14de desember 1819 for *900 rdl. kaptein Gerhard Geelmuyden Dahls eiendom i Bøthun. Derved var han blit eier av omtrent hele Fresvik og en av Sogns største jordegodseiere. Av Fresvikgodset drev han seiv kun gaarden Hauglum, medens resten dreves av tilsammen 17 leilændinger og forpagtere. Sin eiendom i Lærdal solgte Hille ved skjøte av 26de mai 1812 til Thøger Hansen Døsen for rdl. Lars Hille blev gift de juli i Tønjum kirke i Lærdal med Jensine Byberg, f. i Stavanger 1766 og død 1815 paa Flesje i Balestrand, hvor hun var paa besøk hos sin datter. Hun var datter av guldsmed Byberg i Stavanger. Paa Fresvik kirkegaard, hvor begge er begravet, ligger en skiferhelle, 1 X 1;5 ni., der bærer følgende inskription, hugget i stenen: TIL KIÆRLIGT MINDE OM FORÆLDRENE JENSINE BYBERG HILLE FØD 1766 DØD 1815 OG LARS MATHIAS HILLE FØD 1760 DØD 1830 NEDLAGDES DENNE STEEN AF TAKNEMLIGE BØRN OC BØRNEBØRN.

19 15 Lars Hille og Jensine Byberg Hille hadde 5 barn (a 1 5). W. K. Hille. Derefter deltok han med faren i bestyrelsen av Fresvikgodset, som han overtok ved skjøte av 28de juni 1824 for 3000 rdl. * de desbr. Elsebe (Elisabeth) Marie Hess Lem, f. paafrønningen te mars, f i Bergen de februar, datter av godseier, fhv. landh., theol, student Hans Hansen Lem paa Frønningen, f te april, f te novbr. og dennes Iste hustru (* desbr.) Elsebe Marie Hess, f. 1757, døpt de febr., f mars. 14barn (b 1 14). a 1. Wollert Krohn Hille, f. i Lærdal te juni, f i Lærdal de febr. Som fadder for ham møter farbroren Arne Hilde, den eneste forbindelse Sogneslegten kan sees at ha hat med Nordfjordslegten. Wollert Hille opholdt sig nogen aar i Bergen foråt utdanne sig som handelsmand og var i samme øiemed en tid i England. r s B # i. Elsebe Hille.

20 16 b 1. Lars Mathias Hitte, [L i Fresvik de november, f sammesteds te august, b. 2. Jensine Dorothea Hitte, f. i Fresvik de desember, f i Kristiania de mars. Har efter sin mands død været bosat i Kristiania. * i Fresvik de april Vilhelm Friman Christie Bøgh, f. i Bergen den juni, f i Trondhjem 1888 i juli, søn av sorenskriver i Nordhordland Christoffer Benedict Bøgh, f de jaguar, f te novbr. og Andrea Fredrikke Eleonora Dorthea Perbøl, f. i Kjøbenhavn de februar, f sammesteds de juli. Ved sin fars død kom Vilhelm Bøgh som pleiesøn til denhes ven præsident Christie, efter h vern han var opkaldt, og blev opdraget her. Han ble v student 1838 og tok 2den eksamen aaret efter, men fortsatte ikke studierne. Efter en tid at ha været ansat ved politikammeret i Kristiania utnævntes han 1854 til stiftsarkivar i Trondhjem, hvilken stilling han indehadde til sin død. Var desuten i mange aar lærer ved Trondhjems realskole, forlikskommissær, sceneinstruktør ved Trondhjems teater og i sekstiaarene meget benyttet som festarrangør. 8 barn (c 1 8) alle f. i Trondhjem. c 1. Vollert Hitte Bøgh, f de mars, f i Kristiania de november, student 1873 (haud), cand. med (haud), praktiserende læge paa Tønset til 1885, da han nedsatte sig i Kristiania. Benyttet kommunemand, ordfører i Kristiania 1898, direktør for Norges bank m. v. R 1 St januar 1899 for fortjenstfuld kommunal virksomhet og R. D. D. 0. januar * de september Cecilie Charlotte Nikoline Louise Bache, L de november, f de oktober, datter av konsul i Drammen Mis Bache, f. 1809, f 1870 og Louise Cecilie Henriette Sandholdt, f. 1832, f sønner. c 2. Ole Bøgh, f die november, f paa Sumatra de april. Ugift.

21 17 c 3. Andrea Fredrikke Dorthea Eleonora Bøgh, f de mai. * de desember Daniel Christoffer Stoltz, f de april, søn av repslager i Bergen Daniel Christoffer Stoltz, f de januar, f i Bergen de april og (* i Førde de januar) Birgithe Christine Friis, f. i Sogndal de august, f i Bergen de november. Efter i flereaar at ha været paa kontor i Bergen flyttet han i 1892 til Trondhjem, hvor han driver agenturforretning, 2 barn, <3 4. Vilhelm Friman Christie Bøgh, f de februar, f te mars. Agent i Trondhjem. Ugift. e 5. Elisabeth Marie Bøgh, f de november, f de mai, Ugift, c 6. Valborg Bøgh, h de november, foregaaendes tvillingsøster. * de september Carl Oscar Munthe, f. i Kristiania te desember, søn av distriktslæge i Søndre Østerdalen Christopher Pavels Munthe, f. i Kroken te april, f i Elverum de desember og Christine Margrethe Pav3ls Aabel, f. i Sogndal de september, f de august paa Hvaløerne. Landkadet de aug., secondløitnant de august, gjennemgik den militære høiskole, premierløitnant de januar, kaptein de mai, oberstløitnant 1907 Iste april, major de januar, oberst og chef for Vestopl. infanteri regiment 1912 Iste mai. IUS. W.O. 5 sønner. G 7. Helga Alvilde Bøgh, f de februar. Assistent i Norges banks revision i Kristiania. Ugift. c 8. Christiane (Sanne) Marie Perbøl Bøgh, f te oktober. * de januar Henrich August Bauck, f. 1864

22 18 3die oktober, søn av kjøbmand i Trondhjem Hans Jørgen Bauck og Fredrikke Bull. Student 1883 (laud), cand. jur (laud), overretssakfører i Trondhjem siden Medlem av den norske sakførerforenings hovedstyre. 3 barn. b 3. Hans Lem Hille, f de mars, f de februar. Var i sin ungdom nogen aar i Danmark, hvor han fik merkantil utdannelse. Blev deretter i 1859 bokholder, senere bestyrer av Hjula væveri i Kristiania, hvor han tillike drev agenturforretning. * i Flensburg te mai Anne Cathrine Kruse, f. i Haderslev te februar, f i Kristiania de oktober, datter av hanskefabrikant i Haderslev Jens Andersen Kruse, f. i Odense de oktober, f de januar og Margaretha Friederica Leisner, f de april, f de januar. 8 barn (c 1 8). c 1. Elisabeth Marie Hille, f de februar i Flensburg. * i Kristiania te desbr. Fredrik Christian Lund, f de september, f i Kristiania te mars, søn av skibsfører Halvor Marthinsen Lund og Anne Henriette Pedersen. Agent i Kristiania. 7 barn (d 1 7). d 1. Anna Lund, f te september. Telefonistinde. Ugift, d 2. Ingeborg Lund, f die mars. * i Kristania de mai Tøger Christian Aschehoug, f de juni, søn av toldkasserer i Kristiania Wilken Hornemann Heiberg Aschehoug og Marie Caroline Lund. Student 1881, cand. jur (haud). Fuldm. ved toldkassererkontoret i Kristiania. U. b. d 3. Elisabeth Lund, f Iste juni, f juni. d 4. Margit Lund, f de mai. * i Kristiania de juli Knud Christian

23 19 Balslew Lassen, f de august i Helsingør^ Søn av kaptein i den danske hærs fodfolk Laurids Lassen, f de desember i Aalborg og Anne Kathrine Balslew, f. i Kjøbenhavn de desember. Efterat ha gjennemgaat latinskolen i Odense og blit oplært hos bokhandler Hagerup i Kjøbenhavn, blev han ansat son* medhjælper i Nordiske Forlag i Kjøbenhavn. Var derefter bestyrer for en bokhandel i Kristiania og senere for Nordiske Forlag i Kjøbenhavn. Direktør for Gyldendal og Nordiske Forlags filial i Chicago. U. b. d 5. Halvard Hille Lund, f de juni. Toldassistent i Kristiania. Ugift. d 6. Hans Lem Hille Lund, f de november, t die mars. d 7. Fredrik Christian Lund, f de oktober.. Toldassistent i Kristiania. Ugift, c 2. Hans Lem Hille, f. i Flensburg de august,. f i Kristiania 1860 Iste februar, c 3. Fredrikke Sophie Hille, f. i Flensburg de februar. Lærerinde i Kristiania, c 4. Christine Antonette Hille, f. i Kristiania 1860, f sammesteds 11 maaneder gammel. c 5. Margarethe Dorthea Hille, f. i Kristiania die januar, f i Bergen 1908 Iste september. * i Kristiania de september. Claus Schnelle Ellertsen, f. i Bergen te februar, søn av skibsmægler og dampskibsekspeditør i Bergen Frederik Jahn Ellertsen og Mariane Schnelle. Skibsmægler i Bergen. 5 barn (d 1 5). d 1. Mariane Ellertsen, f de juli, f de mai. d 2. Anna Hille Ellertsen, f de august.

24 20 * i Bergen 1911 I7de august Robert Mohn Olsen, f tø juli, søn av skibsreder Easinus Fredrik Olsen, L de september, f 1910 Iste oktober, g Constance Fredrikke Mohn, f, 1855'24de desember. Skibsreder i Bergen. U. > b. d 3. Margarethe Hitte Ellertsen, L de febr. d 4. Fredrik Johan Ellertsen, f de septbr. Student. Frekventerer for tiden styrmandsskolen, d 5. Ella Ellertsen, f, te oktober, c 6. AnnaCathrine Hille, L de oktober. Lærerinde i Kristiania, c 7. Christine Antonette Hitte, f. 1866, f maaneder gammel. c 8. Helga Jénsine Hille, f de mai. Sykepleierske. b 4. Elisabeth Marie Hille, f de mai, f de sept. b 5. Elisabeth Marie Hess Hitte, t de mars. Bor paa Encmo i LaérdaL " * te oktober Andreas Mathias Andresen, f. i Farsund 1826 Iste oktober, f paa Lærdal 1890 Iste aug., søn av arrestforvarer i Farsund Andreas Fredrik Christiansen og Martha Hansdatter, f. i Flekkefjord 1789, f te mai. Ef ter en tid at ha været godsforv^lter hos Formann paa Lysekloster kom han til Sogn, hvor han viar kontorist først hos sorenskriver Johan H. Cappelen til 1849 og derefter hos sorenskrivar Gr. M. Hjorth, til han i 1855 blev ansat som lensmand i Lærdal, hvilken stilling han indehadde til sin død. Han var tillike f ra konstitueret og fra fast ansat veiinspektør i Indre-Sogn samt fra 1873 assistent hos amtsingeniøren. Fra var han medlem av direktionen for amtsdampskibene. Møtte paa stortingene 1874, 1875 og 1876 som varamand for den i de juni avdøde stortingsmand, overretssakfører C. J. S. Steen. 1 søn (c).

25 21 c. Wottert Hitte Andresen, f de mars i Lærdal. Student 1880, cand. med Var amanuensis hos distriktslæge Engh i Sogndal. Praktiserende læge i Farsund fra , deretter kommunelæge sammesteds til 1 /i 1897, da han blev ansat som reservelæge ved Bergens kommunale sykehus, hvor han fungerte til 31 /ia Har senere været privat praktiserende læge i Bergen. * i Stavanger te juli Margrethe Ulstrup, f. i Stavanger de februar, datter av bankkasserer og dampskibsekspeditør Didrik Emil Smith Ulstrup, f de mars, f de februar og Anna Catharina Marie Norman, f de juni. 4 barn. Lars M. Hille. Lars Mathias Hitte, f den mars i Fresvik, f i Bergen de desember. Blev uteksaminert fra 3

26 22 krigsskolen i 1848 og f ra den militære høiskole Utnævntes 3die april 1849 til surn. secondløitnant i Bergens infanteribrigade, virkelig sekondløitnant de september og premierløitnant de januar. Var derpaa fra 1855 til 1873 ansat i statens veivæsen. Utnævntes til kaptein de mars. I 1873 ansattes han i jernbanevæsenet og fra 1883 som driftsbestyrer i 6te trafikdistrikt (Vossebanen), hvilken stilling han indehadde til sin død. R 1 St de januar 1885 og K 1 St de januar 1895 for fortjenester av jernbanevæsenet. * i Kristiania de april. Mathilde Isdbella Cappelen, f. i Fresvik de november, f i Bergen de mars. 7 barn (c 1 7). cl. Axel Bille, f. i Vang i Valdres den mai. Efter i en aarrække at ha faret tilsjøs, senest som skibskaptein, overtok han Beyers vognmandsforretning, derefter fik han ansættelse i skibsmæglerfirmaet Kinley & Co. i England, hvor han fremdeles er. * 1. i England 1890 Thor a Christine Birkeland 7 f de oktober. 4 barn (d 1 4). * 2. i England 1899 Gunda Eynning, 3 barn (d 5-7). d 1. Lars Mathias Hille, f. i Bergen de mai. d 2. Gerda Kille, f. i Bergen 1892 i oktober, f 1893 i februar, d 3. Gerda Hille, f. Bergen te mars. d 4. Else Hille, f. i Bergen te november, d 5. Yngve Hille, f. i England, d 6. Erik Hille, f. i England, d 7. Gurly Hille, f. i England, c 2. Agnes Sofie Hille, f. Lærdal de september. * i Bergen de september Christen Knagen-

27 23 hjelm Gran, f. i Bergen de mai, søn av konsul Christen Knagenhjelm Gran, f. i Bergen de novbr., f de august og (* de novbr.) Constance Mowinckel, f. i Bergen septbr., f i Bergen septbr. Student Mægler i Bergen. 5 barn (d 1 5). d 1. Mathilde Isabella Cappelen Gran, f. i Bergen de decbr., f i Bergen de aug. d 2. Christen Knagenhjelm Gran, f. i Bergen de mai. Student Eeserveoffieer Befragtningsagent. d 3. Lars Hitte Gran, f. i Bergen de august 7 f i Bergen de juli. Handelsgymnasiast d 4. Signe Hitte Gran, f. i Bergen de mai, f i Bergen de desember, d 5. Gerhard v. d. Lippe Gran, f. i Bergen den mars. Student c 3. Signe Elisa Hitte, f. i Eide i Ulvik de mai. * i Chicago de april Anton Marius Kolderup, f. i Bergen de april, f i Kristiania 1909 Iste november, søn av kjøbmand i Bergen Peter Marius Kolderup og Didrikke Behrens. Ingeniør. Fra 1898 ansat som sektionsingeniør ved Norges statsbaner. 2 barn (d 1 2). d 1. Peter Markus Kolderup, f. i Chicago de mars. d 2. Anton Marius Kolderup, f. i Tønset de august, c 4. Yngve Hille, f. i Eide i Ulvik Tok i 1899 eksamen ved Alnarps høiere landbruksskole. Bestyrer ved grubeselskap i Jågersfontain i S. Afrika. Ugift, c 5. Ingeborg Mathilde Hille, f. i Bergen de januar. Handelsgymnasiast Medlem av Bergens kom-

28 24 munestyre fra Bankbokholder i Bergens skillingsbank. c 6. Sofie Cappelen Hille, f. i Bergen te juli. * i Bergen te oktober Henrik Finne, f. i Stavanger te desember, søn av byfoged Henrik Finne, f. i Kristiania de desember, f i Stavanger 1906 Iste oktober og (* de mai) Axeliane Christine Zetlitz Kielland, f. i Stavanger de februar. Avgangseksamen fra Bergens tekniske skole 1891, var deretter nogen aar maskiningeniør i Chicago, hvorefter han fra var ansat som ingeniør ved Thunes mek. verksted i Kristiania. Har senere været disponent for en av ham oprettet blikemballagefabrik i Stavanger. 4 barn (d 1 4). d 1. Henrik Finne, f. i Stavanger de novbr. d 2. Isabella Mathilde Cappelen Finne, f. i Stavanger de april, d 3. Ingeborg Finne, f. i Stavanger te sept. d 4. Lars Mathias Hille Finne, f. i Stavanger de februar, c 7. Elisabeth Marie Lem Hille, f. i Bergen de mai. * i Bergen die oktober Daniel Leonard Esmark, f. i Brevik de september, søn av skibsreder og grubeeier Axel Thrane Esmark og Clara Nielsen. Han tok 1888 avgangseksamen ved Kristiania tekniske skole og i 1891 ved høiskolen i Charlottenburg. Ansat ved Norges statsbaner 1892, fra 1908 overingeniør ved Bergensbanen og fra 1909 ved Dovrebanen. Utnævntes i 1911 til driftsbestyrer ved Bergensbanen. R 1 St. O. O. 26de novbr for fortjenester av jernbanevæsenet. 3 barn (d 1-3). d 1. Aksel Thrane Esmark, f. paa Voss de februar.

29 25 d 2. Lars Mathias Hitte Esmark, f. paa Voss de mai. d 3. Jens Esmark, f. i Støren i Guldalen de januar. Arnoldus Marius Hitte, f. i Fresvik de mars. Kom 11 aar gammel ind paa Bergens katedralskole. Student 1848, theol. cand (laud). Lærer ved flere private skoler i Kristiania og i 12 aar tillike ved Biskop Arnoldus M. Hille. Akershus strafanstalt. Sekretær i Det norske bibelselskaps centralkomite. Notarius ved det theol, fakultet. Utnævntes de juli til fængselsprest i Bergen og betjente ved siden derav i flere aar Bergens kommunale tvangsarbeidsanstalt og sindssykeanstalt; forflyttedes de juli som resid. kap. til Stange og blev de august utnævnt til sogneprest i Vang og stiftsprovst i Hamar. Utnævntes 1887 Iste juli til biskop i

30 26 - Hamar stift, tok avsked 1906 Iste oktober og har siden været bosat i Kristiania og for en del været beskjæftiget med frivillig arbeide blandt fangerne i Kristiania kredsfængsel. R 1 St te juni og K I St de januar for fortjenstfuld embedsvirksomhet. * de juli. Charlotte Sofie Sandberg, f de desember, f de desember, datter av sogneprest til Fredriksstad Christian Juell Sandberg, f de juni, f de mars, og Marie Catharine Rosenkilde, f te mars, f de september paa Vang. 6 barn (c 1 6). * de november. Georgine Børrea Sandberg, f de september, hans første hustrus søster. 2 barn (c 7 8). c 1. Vollert mile, f. i Kristiania de april. Student 1881, cand. med (laud). Han nedsatte sig høsten 1889 som læge ved Moelven i Ringsaker og f ra 1892 i Vang ved Hamar, hvor han eier Aker gaard. Han er tillike eier av gaarden Nedre Kaaterud i Stange. Han har været formand i amtets landbruksselskap, repræsentant til og medlem av direktionen for Selskapet for Norges vel. * paa Sælid gaard ved Hamar de novbr. Ingeborg Wilhelma Christiane Sæhlie, f te juli, datter av brukseier Andreas Sæhlie, f Iste august, f de august og Christiane Benedicte Todderud, f de juli. 5 barn (d 1 5). d 1. Arnoldus Marius Rille, f de november. Han blev student 1G08 (laud), cand. oeconom 1912 (laud) og gjennemgik vinterlandbruksskolen i Kristiania d 2. Ingeborg Rille, f te januar, d 3. Gudrun Rille, f de august, d 4. Andreas Rille, f te september, d 5. Signe Rille, f de mars.

31 27 c 2. Christian Juell Sandberg Hille, f de septbr., f te mars. c 3. Marie Cathrine Rille, f de oktober, f de desember. c 4. Christian Juell Sandberg Hille, f de septbr. Student 1888, cand. philos Ef ter i nogen aar at ha hat ansættelse først i P. T. Mallings bokhandel og derefter i Cammermeyers bokhandel aapnet han 5te desember 1893 sammen med hr. Vilh. Haffner en bokhandel i Kristiania under navnet Haffner & Hille. Denne forretning drev han i 7 aar og opholdt sig derefter i 12 aar i Amerika, hvorefter han i 1912 kom tilbake og fik ansættelse paa hovedbanens kontor. Ugift. c 5. Elisabeth Marie Hess Hille, f die september, f 8de november s. a. c 6. Elisabeth Marie Cathrine Hille, f de mai. * i Hamar de september Carl Albert Marius Kolstad, f. i Kristiania de mars, søn av snedkermester Andreas Larsen Kolstad, f. i Ullensaker te januar, f i Kristiania te juli, og Marie Cecilie Iversen, f. i Kristiania de april, f de juni. Student 1879, cand. med (laud). Efter i kort tid at ha været assistent hos distriktslæge Juell, Kongsvinger, nedsatte han sig i 1889 paa Hamar. Fra høsten 1892 praktiserende læge i Kristiania og siden 1895 som specialist i øiensygdomme. Erholdt 2den september 1913 professor Monrads guldmedalje for besvarelse av universitetets prisopgave rrumproblemet i den nyere psykologi". 6 barn (d 1 6). d 1. Charlotte Sofie Hille Kolstad, f de juni. d 2. Frithjof Hille Kolstad, f te juli. d 3. Gunhild Hille Kolstad, f de august, d 4. Sverre Hille Kolstad, f de april.

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen.

Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 1. En berigtigelse og et tillæg. Av E. A. Thomle. I min artikkel med denne titel i nærværende tidsskrift 11, s. 97 ff. har jeg s. IOO oplyst at Laurits (Jacobsen)

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Gammelgaard Gammel 1 Christian Jacobsen G 26.11 1815 30 Gammelgaard husfader godsforpagter gaard 2 Engel Ida Luise Balle G 16.02 1824 21 Nordborg husmoder hans kone gods 3 Elsabe Margarethe Jacobsen

Detaljer

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 STAVANGER MUSEUM 1877 1927. 8de mars 1927 er det 50 aar siden Stavanger Museum blev besluttet oprettet og Museforeningen i Stavanger blev stiftet.

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer ble født den 3. februar 1820 i Fosnes 1. Foreldrene var Peder Pedersen Tranaas (slektsledd 136) og Olava Eriksdatter (137) fra

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000 Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011 Øvelse 1. 4m fri, jenter - født 20 1p Silje Mari Bjørlykke 5.13,45 421 35,54(35,54) 1.14,29(38,75) 1.53,76(39,47) 2.34,23(40,47) 3.14,59(40,36) 3.54,43(39,84) 4.35,03(40,60)

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Året 1814 påske Døtre af og opførsel 1. Anna Kirstine Jørgens bolsmand Jørgen Christensen og hustru Anna Maria i Egen 15.

Året 1814 påske Døtre af og opførsel 1. Anna Kirstine Jørgens bolsmand Jørgen Christensen og hustru Anna Maria i Egen 15. Egen kirkebog, konfirmerede piger 1813-1822 Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup, i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Nr. Navne Forældres navne alder kundskaber og 1913. opførsel 1. Anna

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad Arbeidere på Nes Verk 1799 1804; Merknad I Oberbergamtets arkiv som oppbevares ved Riksarkivet finnes utdrag fra regnskapene for Nes Verks fattigvesen for årene 1799, 1800, 1801 og 1804. Disse regnskapene

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Martin Johansen, født 10 okt 1878 i Arnebergseie, Romedal, Hedmark, 1 død 1966 i Hurdal, 1 gravlagt i Hurdal krk., Hurdal. 1 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 2 med Petronelle Olava Nilsdatter, født

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Ole.... Halvorsen.......... Stokkebæk.......................................................

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Hans Kristen ARNTZEN 1 Hans Kristen ARNTZEN ble født Ekstrand i Bamble, Telemark den 1 nov 1926. Han

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B Side: 1 Bj erkv ik SK Christoffer Sandersen 20 25 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.22.11 0 3 * 28 50 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.48.22 86 4 * 38 25 Rygg M (10 0 2r o e) 99 1999.23.01 0 1 P * Ingeborg Vassbakk

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Bodil Bodil Johanne Johanne ØDEGÅRD ØDEGÅRD apr 0 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Bodil Johanne ØDEGÅRD 1 Bodil Johanne ØDEGÅRD ble født på/i Drammen, Buskerud den 17

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Politikerarkivene - Datauttak

Politikerarkivene - Datauttak Politikerarkivene - Datauttak Treff på søkestrengen "Broch" Ved å klikke på ett navn, får du opp en biografi over vedkommende. For perioden 1814-1903 er det kun tilrettelagt opplysninger om personens politiske

Detaljer

Resultatliste Lørdag 31. januar 2015

Resultatliste Lørdag 31. januar 2015 Jenter 13-16 år combined 2,5 km pulk + 2,5 km snørekjøring 1 5 Julie Boysen Hillestad Holmenkollen SK 12:04:00 00:06:04 00:12:29 2 2 Synne Knag Nittedal HK 12:01:00 00:06:44 00:13:36 00:01:07 3 Emilie

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

@ TNJT Byneset 16-18.august 2013.xlsx JENTER Matchoppsett Side: 1 av 7 - Oppdatert: 18.08.2013 kl. 15:17

@ TNJT Byneset 16-18.august 2013.xlsx JENTER Matchoppsett Side: 1 av 7 - Oppdatert: 18.08.2013 kl. 15:17 Gruppe C (Spill om plass 17-24) Gruppe B (Spill om plass 9-16) Gruppe A (Spill om plass 1-8) JENTER Matchoppsett Side: 1 av 7 - Oppdatert: 18.08.2013 kl. 15:17 Jente A.01 BING PAULSEN, Maiken 2 Jente A.06

Detaljer

Forfedre av MONS Arild OPPEDAL. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av MONS Arild OPPEDAL. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av MONS Arild OPPEDAL 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen MONS Arild OPPEDAL 1 MONS Arild OPPEDAL ble født Oslo den 30 des 1944. Han er sønn av Magne Monsen OPPEDAL

Detaljer

Døde og dødfødte. Begravelsesste d. Sarp u. Hafslund Skjeberg Anne Marie Larsd

Døde og dødfødte. Begravelsesste d. Sarp u. Hafslund Skjeberg Anne Marie Larsd Nr Dødsdag Begravelsdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelsste d Fødlsdato Foreldre Merknader 2 6.0.5 30.05.5 23.0.5 Syrine Mathisd - arbeidsmannsdatte r 5 år Nils Gulbrandn og 24.05.5 Anne

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 3/1/0 3/43/0 3/78/0 3/262/0 4/7/0 4/10/0 4/12/0 4/15/0 SKÅREDALEN EIENDOM AS c/o Block Watne AS,Postboks 1817 Vika 123 HEMMINGSTAD GÅRD UTVIKLING AS Longhammarvegen 36

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Fondet er opprettet ved gaver og donasjoner til Universitetet i Oslo fra følgende personer: Ingeborg Marie Mette ved testament av 12. desember 1888 og Jean Mette jr. ved gavebrev

Detaljer

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD 7 des 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Ellen Margrethe SAXRUD 1 Ellen Margrethe SAXRUD ble født på/i Oslo den 22 jun 1946. Hun er datter av

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

Hakadal Alpin takker våre hovedsponsorer SpareBank1 Nittedal og NOKAB

Hakadal Alpin takker våre hovedsponsorer SpareBank1 Nittedal og NOKAB Alge Timing Norge AS / Alge Timing Norge AS Tlf: 41852020 - Side 1-22.01.15 13:43 DELTAKERLISTE : Fremad-Hurdal 91 2003 MOLTZAU Fredrikke Christine Fremad-Hurdal U12-J 98 2004 BJØRTOMT Marthe Fremad-Hurdal

Detaljer

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888.

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909 Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. UTSKRIFTSBAR VERSJON FRA DIGITALVERSJONEN VED NORSK

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 1 Sverre Isaksen ABRAHAMSEN ble født Asdalstangen i Bamble Telemark den

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Trippelrenn 18.01.12

Trippelrenn 18.01.12 Klasse 4 år NC Syver Briskeby NOIL 5 NC Espen Hjelmås Molden Gran IL 3 NC Jenny Hval-Granlund Søndre Ål Spk 2 NC Andreas Koller Gran IL 7 NC Sondre Molden Alm Gran IL 4 NC Magnus Rustaden Søndre Ål Spk

Detaljer

Program Årsklasse 2003 og eldre

Program Årsklasse 2003 og eldre . Kretskarusell 204-20 26. OKTOBER 204 Grimstad svømmeklubb og Agder svømmekrets Program Årsklasse 2003 og eldre Side av 6 Klubboversikt (begge årsklasser) Jenter Gutter Sammenlagt Pers Ind Pers Ind Pers

Detaljer

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans ble født den 18. April 1809 i Hamarøy i Nordland 1. Foreldrene var Jens Christophersen (slektsledd 84) og Ane Hansdatter (85) på Korsvik. Hanna Catharina

Detaljer

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50 Herrer 50 km 1 Morten Urdal Bakke NTNUI 2 Sigmund Rimstad NTNUI 3 Martin Hallberg NTNUI 4 Einar Raknes Brekke NTNUI 5 Tore Ødegård NTNUI 6 Vegard Ruttenborg NTNUI 7 Erik L Solberg NTNUI 8 Martin Moxnes

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Forfedre Forfedre av av Audun Audun SKÅR SKÅR 26 sep 2013 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Audun SKÅR 1 Audun SKÅR ble født på/i Nannestad, Akershus den 3 mai 1946. Han er sønn av Gunnar

Detaljer

Klubbmesterskap Fristil Felles

Klubbmesterskap Fristil Felles Jenter 3 år Engebakken, Isabell Furnes Skiløperforening 4 Faraasen, Isabell Nybygda IL 3 Hovde, Jenny Nybygda IL 1 Jevne, Kristine Stubberud Nybygda IL 6 Rønningen, Ella Slettum Nybygda IL 141 Slettum,

Detaljer

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag Pengepremie 15 skudd kl 1 1. Rune Rustøen Olden 49 48 50 147 0,- 2. Andreas Sunde Olden 47 49 48 144 0,- 3. Svein Otto Melheim Eidsbygda 47 48 48 143 0,- 4. Kåre R Haugen Markane 47 46 46 139 0,- Pengepremier

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1. 200 rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00 Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 100 meter rygg Senior - Alfabetisk Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.46,30 Anna Sofie

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer