ILLINOIS PRODUCTION NOTE. University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ILLINOIS PRODUCTION NOTE. University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, 2012. UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN"

Transkript

1 ILLINOIS UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN PRODUCTION NOTE University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, 2012.

2 COPYRIGHT NOTIFICATION In Public Domain. Published prior to This digital copy was made from the printed version held by the University of Illinois at Urbana-Champaign. It was made in compliance with copyright law. Prepared for the Brittle Books Project, Main Library, University of Illinois at Urbana-Champaign by Northern Micrographics Brookhaven Bindery La Crosse, Wisconsin 2012

3 906 Hisn F2SH id DDDDD onnna annan c fc2 7 A TIDSSKRIFT UTGIT AF HISTORIELAGET FOR SOGN No. 3. BERG EN. N. NILSSEN & SØNS BOKTRYKKERI. J9J5. 1 fc5 2l 3 a a a a aaaaac: rsaaaaa aaaaac 2

4

5 TIDSSKRIFT UTGIT AF HISTORIELAGET FOR SOGN No- 3. Mt JBH/^Y Ur 'H- BERGER N. NILSSEN & SØNS BOKTRYKKERI. W5.

6

7 Published Januar Privilege of copyright in the United States reserved under the Act approved March 3» 1905, by Historielaget for Sogn".

8 INDHOLD. G. F. Heiberg: Sogneslegten Hille 7 Dr. Just Bing og Dagny Hermansen: Sogns gaardsbruk og gaardbrukere I. Jostedalen 43 Oluf Kolsrud: Minnetavla over I. E. Leganger 57 Erling Raunehaug: Kvaals-ætti 62 Jon Laberg: Den første skoleordning i Hafslo,.. 78 G. F. Heiberg: Et brev fra Lover for Historielaget for Sogn 86 Aarsberetning for 1912 og Kegnskap for 1912 og Medlem sfortegnel se 111

9 a 3 M OD SH O '3

10

11 SOGNESLEGTEN HILLE. VED G* F. HEIBERG. T^en slegt, for hvilken her skal gjøres rede, bærer sit navn *^ fra gaarden Hilde i Indvikens prestegjeld i Nordfjord. Oprindelig stammer slegten fra gaarden Aarholm i samme prestegjeld. I 1717 giftet nemlig Rasmus Mathiassen Aarholm sig med enken efter Anders Andersen Hilde og fik med hende gaarden Hilde, som paa den tid til vore dager har været i slegtens besiddelse. Gaarden nævnes flere ganger i middelalderen, første gang i Bjørgynjar Kalfskin og senere flere ganger i diplomer fra 1427, 1450, 1463 og Navnet skrives da Hildin. I 1563 kaldes gaarden Hieldenn og fra 1603 Hilde. Det samme gaardnavn, hvis betydning er uviss, forekommer i Ullensaker i Akershus (Hilleren) og i Flåa i Hallingdal og er, da det er et med vin sammensat navn av meget gammel oprindelse. Paa Vestlandet forekommer navnet Hille meget hyppig som navn paa øer og har dette navn formentlig betydningen hylde, d. v. s. avsats, terrasse. Fra disse gaarder Hille (ved Mandal, Ryfylke, Moster, Møgster, Søndhordland og Gulen) stammer mange slegter, der skriver sit slegtsnavn Hille. Ætten fra Hildegaarden i Indviken skriver alle sit navn Hilde, undtagen den til Sogn i slutten av 1700-tallet utflyttede Lars Mathiassen, der ialfald fra han kom til Sogn skrev sit navn Hille, hvilken skrivemaate samtlige hans efterkommere har benyttet.

12 8 HILDESLEGTEN I NORDFJORD. Sogneslegten Hilles ældste kjendte stamfar*) skriver sig som foran anført fra gaarden Aarholm i Indviken og het I. Arne Davidsen Aarholm. Han var bruker av gaarden Aarholm, som da kaldes Hannisuig a, fra 1602 til Han var født ca eller før og døde Enken bruker gaåitteri i626 2?9i Éftéi* Arne Davidsen gaar gaarden til måtién'. v s >\' < " II. Mathias Arnesen, der var gaardbruker paa Aarholm Han blev enkemand i 1646, da nævnes barnené Ltieas'og Mågdeli. Foruten disse barn hadde han sønnertie Arne og Latirits. III a. Årrié Mathiassen bygslet i 1653 halvparten åv farens gaårdsbruk soih da og før vår krongods. San døde vistnok før 1660, hvorefter haiis bror III b. Laurits Mathiassen i 1660 bygslet hele gaarden. Laurits var født ca I 1661 bygget han ny stuebygning, som mån éndriu har tømmeret av. Ef ter traditionen var dette hugget paa gaårdens indmårk. ijaar haii døde vites ikke. Hans søn IV. Mathias Lauritsen er født 1660, døde Han bygslet 1683 halvparten av gaarden med sorenskriver i Nordfjord Peder Kotté. I 1701 indløste han gaardsbruket åv Elisabeth Absalonsdatter Beyer, enke efter presten Jørgeii Hougs. Paa en glasrute i det gamle loftet paa Aarholm stod Mathias' navri og åarstallet Han var gift med Brita Monsdatter Algjeld (Olden), datter åv Mons Rasmussen Algjeld og Kari Beréntsdatter. Brita døde I 1701 nævnes sønnerne Lars 11 aar, Rasmus 9 aar og Mogens l 1^ aar gammel. *) Oplysningerne om slegtens ældste led skyldes væsentlig velvillige meddelelser fra bygdehistorikeren, lærer Jakob Aaland og optegnelser fra sogneprest O. Schjøtt Revers.

13 9 Ved skiftet Ilte oktober 1751 hos enkemanden Mathias Lauritsen Aarholm nævnes barnene: Lars bosat paa farsgaarden, Rasmus bosat paa Hilde, Mons paa Røraas, Ingeborg gift med Peder Andersen Lødøen i Hornindal og Marta gift med gaardbruker Jens Jensen Vik i Stryn. Marta var da død (1744), men efterlot sig 5 barn, nemlig Jens, Mathias, Jakob, Brite og Marte. Hilde gaard i Nordfjord. Va. Mathias Lauritsens søn Lars Mathiassen, f. 1690, f 1764, var gaardbruker paa Aarholm f ra 1727 til Han var gift med Dorte Larsdatter Roset fra Indviken, f. 1688, f 1775, datter av Lars Jakobsen Roset, død 1737 ca. 96 aar gammel, og Abelone Andersdatter. De hadde 3 barn, nemlig Mathias, der fik farsgaarden, Lars, bosat paa Aarheim i Stryn, f 1776 og gift med Malene Andersdatter, samt Brite, gift med gaardbruker Anders Olsen Lyslo i Indviken. Lars' bror

14 10 Rasmus Mathiassen er født paa Aarholm 1693, men flyttet i 1717 til gaarden Hilde, idet han da blev indgiftet paa denne gaard. Brukeren av gaarden Hilde, Anders Andersen, f. 1669, døde Hans enke Marta Larsdatter, f. 1685, giftet sig aaret efter sin mands død med Rasmus Aarholm, hvis efterkommere fremdeles eier gaarden Hilde. Av Marte Larsdatters første egteskap kjendes 4 barn, nemlig: 1. Barbara, der døde ugift Dorthe, gift med Knud Rasmussen Kirkhorn i Hornindal, der ved skjøte av 3die desember 1746 med sin hustrus samtykke bortskjøter gaarden Hilde til sin svoger Mathias Rasmussen, der var halvbror av hustruen. Som barn av første egteskap var nemlig hun odelsberettiget til gaarden. 3. Ragnhild, gift til Stryn med Thore Bolstad. 4. Abelone, død 4de august 1776, gift med Rasmus Arnesen Frøholm, f. 1726, f de november. I sit egteskap med Rasmus Mathiassen hadde Marte Larsdatter mindst 4 barn, der nævnes i skiftet 17de september 1756 efter hendes mand, nemlig: 1. Anders, f. 1716, f 1796, bosat paa gaarden Roset. Han var gift med Kari Abrahamsdatter Blakset, f. 1728, f Mathias, om hvem nærmere nedenfor. 3. Jakob, f. 1728, gift Iste januar 1766 med Eli Isaksdatter Lyslo. 4. Rasmus, f. 1734, gift 28de mai 1765 med Ingeborg Larsdatter Flo f ra Stryn. Blandt andre eiendele i skiftet efter Rasmus Mathiassen nævnes et høit sølvstøp, hvorpaa stod: A. A. S.: M. L. D. (ovennævnte Anders Andersen og Marte Larsdatter. I en rose i støpet stod S. B. M.: D. D. B. Videre nævnes et andet sølvstøp, hvorpaa stod R.(asmus) M.(athias)

15 11 S.(øn), 4 skeer merket A. A. S. Boets værdi utgjorde 233 riksdaler. Som foran anført gik gaarden Hilde i 1746 over til VI. Mathias Rasmussen, f. 1718, f Han blev 12te juni 1754 gift med enke Magnhild Toresdatter Nesi f ra Øvre Flo i Stryn, f. 1722, f 1804, enke efter Isak Arnesen Nesi, død aar gammel. Magnhilds forældre var Tor Pedersen Øvre Flo, død før 1734 og gaardbruker paa Øvre Flo f ra 1729 og hustru Anne Halvorsdatter, død Mathias og Magnhilds egteskap blir da den nye hovedlinje for gaarden Hildes odelsberettigede. De hadde 6 barn, nemlig: Vila. Rasmus, f. 1755, f 1836, gaardbruker paa Hilde, gift 1787 med Marthe Torbjørnsdatter Solberg, født 1755, død de september. De senere eiere av gaarden Hilde er dennes søn Mathias, f. 1791, f 1868, deretter sønnesønnen Rasmus, f. 1834, f 1889, og deretter dennes datter Nille, f. 1855, gift med Mathias Gudbrandsen Ytreeide fra Stryn. Vllb. Isak, f. 1757, f 1831, gift 13de april 1788 med Marte Pedersdatter Flo, f. 1767, f VII c. Lars Mathiassen eller som han senere kaldte sig Lars Mathias Hille, der utflyttet til Sogn og blev stamfar til sogneslegten Hille. Vlld. Marthe, f VII e. Anne, f. 1770, f samme aar. VII f. Arne, der sees at ha været tilstede i Lærdal 1795 som fadder for broren Lars' ældste søn. HILLESLEGTEN I SOGN- Lars Mathias Hille, f. paa gaarden Hilde i Indviken i Nordfjord 1760, døpt 2den mai, f i Fresvik i Sogn de mars. Lars Hille kom som ganske ung gut til Bergen, hvor han tok tjeneste som løpergut hos kjøbmand Wollert Krohn. Han

16 12 vår.'deretter handelsbetjent hos denne i flere åar, indtil han i 1792 reiste til Lærdal foråt overta bestyrelsen av landhandler Hans Hansen Lems handelsforretning. Landhandler Hans Lem blev nemlig i 1792 eier av skoggodset Frønningen, hvor han bosatte sig. Istedetfor at avvikle sin betydelige forretning med gjestgiveri paa [Lærdalsøren lot han denne bestyre av Lars Hille, hvem han hadde faat overlatt av sin ven kjøbmand Wollert Erohn i Bergen. I 1801 sælger imidlertid Lem Lærdalsøren ved skjøte av 26de mai d. a. til Hille for 5990 rdl., en efter datidens forholde meget stor sum. I7de juli s. a. erholder Hille kræmmerbevilgning paa Lærdalsøren mot at betale 11 rd. 93 sk. og nogen tid senere bevilgning til at drive gjestgiveri. I Lærdal drev deretter Hille en meget betydelig landhandlervirksomhet med gjestgiveri og blev meget snart en velstaaende mand. Lærdal var i de dager midtpunktet for handelsomsætningen for store deler av vort land. Likefra middelalderen var der aarlig ho]dt marked, hvor befolkningen fra Hallingdal, Valdres, Hadeland og Land, Søndfjord, Nordfjord og Sogn møttes foråt sælge og kjøpe varer, og utenfor markedstiden var ogsaa Lærdalsøren det sted, hvor bønderne fra ovennævnte distrikter lettest kunde faa avhænde og kjøpe sine varer. Hver høst stevnet en stor fiaate av fiskefartøier til Lærdal, hvor de solgte sommerens fangst av sild og fisk for der at proviantere for vinteren med smør, mel, poteter m. m. Et begrep om, hvilken betydelig handelsplads der var, faar vi av en betænkning fra en ved kgl. resolution av 6te september 1839 nedsat kommission, der hadde til opgave at anstille undersøkelser og avgi betænkning angaaende hensigtsmæssigheten av et byanlæg paa Lærdalsøren. Det heter heri bl. a. Her (o: paa Lærdal) foregaar betydelige omsætninger av fiskevarer, salt, hør, hamp, jern, kornvarer, lin, taugverk, kolonialvarer, glasvarer, kobber, mølle- og slipestener, fiskeredskaper, tobak, brændevine saavel med Indre- og for en del med Ytre-Sogn som Østlandet,, hvis beboere hitfører fete-

17 13 varer, talg, smør, huder, skind, tjære, næver, trækar og møbler. Fra Nord- og Søndfjord foregaar ogsaa en betydelig omsætning av hester, der almindelig føres hen til Østlandets forskjellige egne (Valdres, Hallingdal, Land, Vardal, Hadeland og Toten)." Det var under disse omstændigheter rimelig, at Lars Hille med sit forretningstalent blev en efter datidens forholde rik mand. Fresvik i Sogn. Men saa kom pengek risen i begyndelsen av forrige aarhundrede. Den gik som regel ut over de velstaaende og Lars Hille blev heller ikke sparet. Traditionen vet endnu at berette om, at han brændte op store bundter med værdiløse pengesedler. I mangel av kontanter til at drive sin betydelige vareomsætning utstedte Hille saakaldte interimspengesedler. En saadan trykt og egenhændig underskrevet pengeseddel lydende paa seksten skilling og datert Leirdahlsøren 4de

18 14 desember 1810 opbevares i De Heibergske Samlinger" paa Amble. I 1810 trak Hille sig tilbake fra sin landhandlervirksomhet, idet han ved skjøte av 27de juni d. a. kjøpte nfresvig gods eller Geelmuydenske gods i Tjugum skibrede" for 4280 rdl. Dette gods bestod av gaardene Høyum, Bøthun, Bjørnethun, Hauglum, Flæthe, Breilid, Ottergjæld, Grundeland og Hov, alle beliggende i Fresvik. Ved auktionsskjøte av 22de august 1810 kjøpte Hille endvidere av avgangne Thomas Meidells stervbo" foruten halvdelen i sagbruket og skogen i Fresvikaasen, Meidells øvrige eiendomme i Fresvik for 8410 rdl. Og endelig kjøpte han ved skjøte av 14de desember 1819 for *900 rdl. kaptein Gerhard Geelmuyden Dahls eiendom i Bøthun. Derved var han blit eier av omtrent hele Fresvik og en av Sogns største jordegodseiere. Av Fresvikgodset drev han seiv kun gaarden Hauglum, medens resten dreves av tilsammen 17 leilændinger og forpagtere. Sin eiendom i Lærdal solgte Hille ved skjøte av 26de mai 1812 til Thøger Hansen Døsen for rdl. Lars Hille blev gift de juli i Tønjum kirke i Lærdal med Jensine Byberg, f. i Stavanger 1766 og død 1815 paa Flesje i Balestrand, hvor hun var paa besøk hos sin datter. Hun var datter av guldsmed Byberg i Stavanger. Paa Fresvik kirkegaard, hvor begge er begravet, ligger en skiferhelle, 1 X 1;5 ni., der bærer følgende inskription, hugget i stenen: TIL KIÆRLIGT MINDE OM FORÆLDRENE JENSINE BYBERG HILLE FØD 1766 DØD 1815 OG LARS MATHIAS HILLE FØD 1760 DØD 1830 NEDLAGDES DENNE STEEN AF TAKNEMLIGE BØRN OC BØRNEBØRN.

19 15 Lars Hille og Jensine Byberg Hille hadde 5 barn (a 1 5). W. K. Hille. Derefter deltok han med faren i bestyrelsen av Fresvikgodset, som han overtok ved skjøte av 28de juni 1824 for 3000 rdl. * de desbr. Elsebe (Elisabeth) Marie Hess Lem, f. paafrønningen te mars, f i Bergen de februar, datter av godseier, fhv. landh., theol, student Hans Hansen Lem paa Frønningen, f te april, f te novbr. og dennes Iste hustru (* desbr.) Elsebe Marie Hess, f. 1757, døpt de febr., f mars. 14barn (b 1 14). a 1. Wollert Krohn Hille, f. i Lærdal te juni, f i Lærdal de febr. Som fadder for ham møter farbroren Arne Hilde, den eneste forbindelse Sogneslegten kan sees at ha hat med Nordfjordslegten. Wollert Hille opholdt sig nogen aar i Bergen foråt utdanne sig som handelsmand og var i samme øiemed en tid i England. r s B # i. Elsebe Hille.

20 16 b 1. Lars Mathias Hitte, [L i Fresvik de november, f sammesteds te august, b. 2. Jensine Dorothea Hitte, f. i Fresvik de desember, f i Kristiania de mars. Har efter sin mands død været bosat i Kristiania. * i Fresvik de april Vilhelm Friman Christie Bøgh, f. i Bergen den juni, f i Trondhjem 1888 i juli, søn av sorenskriver i Nordhordland Christoffer Benedict Bøgh, f de jaguar, f te novbr. og Andrea Fredrikke Eleonora Dorthea Perbøl, f. i Kjøbenhavn de februar, f sammesteds de juli. Ved sin fars død kom Vilhelm Bøgh som pleiesøn til denhes ven præsident Christie, efter h vern han var opkaldt, og blev opdraget her. Han ble v student 1838 og tok 2den eksamen aaret efter, men fortsatte ikke studierne. Efter en tid at ha været ansat ved politikammeret i Kristiania utnævntes han 1854 til stiftsarkivar i Trondhjem, hvilken stilling han indehadde til sin død. Var desuten i mange aar lærer ved Trondhjems realskole, forlikskommissær, sceneinstruktør ved Trondhjems teater og i sekstiaarene meget benyttet som festarrangør. 8 barn (c 1 8) alle f. i Trondhjem. c 1. Vollert Hitte Bøgh, f de mars, f i Kristiania de november, student 1873 (haud), cand. med (haud), praktiserende læge paa Tønset til 1885, da han nedsatte sig i Kristiania. Benyttet kommunemand, ordfører i Kristiania 1898, direktør for Norges bank m. v. R 1 St januar 1899 for fortjenstfuld kommunal virksomhet og R. D. D. 0. januar * de september Cecilie Charlotte Nikoline Louise Bache, L de november, f de oktober, datter av konsul i Drammen Mis Bache, f. 1809, f 1870 og Louise Cecilie Henriette Sandholdt, f. 1832, f sønner. c 2. Ole Bøgh, f die november, f paa Sumatra de april. Ugift.

21 17 c 3. Andrea Fredrikke Dorthea Eleonora Bøgh, f de mai. * de desember Daniel Christoffer Stoltz, f de april, søn av repslager i Bergen Daniel Christoffer Stoltz, f de januar, f i Bergen de april og (* i Førde de januar) Birgithe Christine Friis, f. i Sogndal de august, f i Bergen de november. Efter i flereaar at ha været paa kontor i Bergen flyttet han i 1892 til Trondhjem, hvor han driver agenturforretning, 2 barn, <3 4. Vilhelm Friman Christie Bøgh, f de februar, f te mars. Agent i Trondhjem. Ugift. e 5. Elisabeth Marie Bøgh, f de november, f de mai, Ugift, c 6. Valborg Bøgh, h de november, foregaaendes tvillingsøster. * de september Carl Oscar Munthe, f. i Kristiania te desember, søn av distriktslæge i Søndre Østerdalen Christopher Pavels Munthe, f. i Kroken te april, f i Elverum de desember og Christine Margrethe Pav3ls Aabel, f. i Sogndal de september, f de august paa Hvaløerne. Landkadet de aug., secondløitnant de august, gjennemgik den militære høiskole, premierløitnant de januar, kaptein de mai, oberstløitnant 1907 Iste april, major de januar, oberst og chef for Vestopl. infanteri regiment 1912 Iste mai. IUS. W.O. 5 sønner. G 7. Helga Alvilde Bøgh, f de februar. Assistent i Norges banks revision i Kristiania. Ugift. c 8. Christiane (Sanne) Marie Perbøl Bøgh, f te oktober. * de januar Henrich August Bauck, f. 1864

22 18 3die oktober, søn av kjøbmand i Trondhjem Hans Jørgen Bauck og Fredrikke Bull. Student 1883 (laud), cand. jur (laud), overretssakfører i Trondhjem siden Medlem av den norske sakførerforenings hovedstyre. 3 barn. b 3. Hans Lem Hille, f de mars, f de februar. Var i sin ungdom nogen aar i Danmark, hvor han fik merkantil utdannelse. Blev deretter i 1859 bokholder, senere bestyrer av Hjula væveri i Kristiania, hvor han tillike drev agenturforretning. * i Flensburg te mai Anne Cathrine Kruse, f. i Haderslev te februar, f i Kristiania de oktober, datter av hanskefabrikant i Haderslev Jens Andersen Kruse, f. i Odense de oktober, f de januar og Margaretha Friederica Leisner, f de april, f de januar. 8 barn (c 1 8). c 1. Elisabeth Marie Hille, f de februar i Flensburg. * i Kristiania te desbr. Fredrik Christian Lund, f de september, f i Kristiania te mars, søn av skibsfører Halvor Marthinsen Lund og Anne Henriette Pedersen. Agent i Kristiania. 7 barn (d 1 7). d 1. Anna Lund, f te september. Telefonistinde. Ugift, d 2. Ingeborg Lund, f die mars. * i Kristania de mai Tøger Christian Aschehoug, f de juni, søn av toldkasserer i Kristiania Wilken Hornemann Heiberg Aschehoug og Marie Caroline Lund. Student 1881, cand. jur (haud). Fuldm. ved toldkassererkontoret i Kristiania. U. b. d 3. Elisabeth Lund, f Iste juni, f juni. d 4. Margit Lund, f de mai. * i Kristiania de juli Knud Christian

23 19 Balslew Lassen, f de august i Helsingør^ Søn av kaptein i den danske hærs fodfolk Laurids Lassen, f de desember i Aalborg og Anne Kathrine Balslew, f. i Kjøbenhavn de desember. Efterat ha gjennemgaat latinskolen i Odense og blit oplært hos bokhandler Hagerup i Kjøbenhavn, blev han ansat son* medhjælper i Nordiske Forlag i Kjøbenhavn. Var derefter bestyrer for en bokhandel i Kristiania og senere for Nordiske Forlag i Kjøbenhavn. Direktør for Gyldendal og Nordiske Forlags filial i Chicago. U. b. d 5. Halvard Hille Lund, f de juni. Toldassistent i Kristiania. Ugift. d 6. Hans Lem Hille Lund, f de november, t die mars. d 7. Fredrik Christian Lund, f de oktober.. Toldassistent i Kristiania. Ugift, c 2. Hans Lem Hille, f. i Flensburg de august,. f i Kristiania 1860 Iste februar, c 3. Fredrikke Sophie Hille, f. i Flensburg de februar. Lærerinde i Kristiania, c 4. Christine Antonette Hille, f. i Kristiania 1860, f sammesteds 11 maaneder gammel. c 5. Margarethe Dorthea Hille, f. i Kristiania die januar, f i Bergen 1908 Iste september. * i Kristiania de september. Claus Schnelle Ellertsen, f. i Bergen te februar, søn av skibsmægler og dampskibsekspeditør i Bergen Frederik Jahn Ellertsen og Mariane Schnelle. Skibsmægler i Bergen. 5 barn (d 1 5). d 1. Mariane Ellertsen, f de juli, f de mai. d 2. Anna Hille Ellertsen, f de august.

24 20 * i Bergen 1911 I7de august Robert Mohn Olsen, f tø juli, søn av skibsreder Easinus Fredrik Olsen, L de september, f 1910 Iste oktober, g Constance Fredrikke Mohn, f, 1855'24de desember. Skibsreder i Bergen. U. > b. d 3. Margarethe Hitte Ellertsen, L de febr. d 4. Fredrik Johan Ellertsen, f de septbr. Student. Frekventerer for tiden styrmandsskolen, d 5. Ella Ellertsen, f, te oktober, c 6. AnnaCathrine Hille, L de oktober. Lærerinde i Kristiania, c 7. Christine Antonette Hitte, f. 1866, f maaneder gammel. c 8. Helga Jénsine Hille, f de mai. Sykepleierske. b 4. Elisabeth Marie Hille, f de mai, f de sept. b 5. Elisabeth Marie Hess Hitte, t de mars. Bor paa Encmo i LaérdaL " * te oktober Andreas Mathias Andresen, f. i Farsund 1826 Iste oktober, f paa Lærdal 1890 Iste aug., søn av arrestforvarer i Farsund Andreas Fredrik Christiansen og Martha Hansdatter, f. i Flekkefjord 1789, f te mai. Ef ter en tid at ha været godsforv^lter hos Formann paa Lysekloster kom han til Sogn, hvor han viar kontorist først hos sorenskriver Johan H. Cappelen til 1849 og derefter hos sorenskrivar Gr. M. Hjorth, til han i 1855 blev ansat som lensmand i Lærdal, hvilken stilling han indehadde til sin død. Han var tillike f ra konstitueret og fra fast ansat veiinspektør i Indre-Sogn samt fra 1873 assistent hos amtsingeniøren. Fra var han medlem av direktionen for amtsdampskibene. Møtte paa stortingene 1874, 1875 og 1876 som varamand for den i de juni avdøde stortingsmand, overretssakfører C. J. S. Steen. 1 søn (c).

25 21 c. Wottert Hitte Andresen, f de mars i Lærdal. Student 1880, cand. med Var amanuensis hos distriktslæge Engh i Sogndal. Praktiserende læge i Farsund fra , deretter kommunelæge sammesteds til 1 /i 1897, da han blev ansat som reservelæge ved Bergens kommunale sykehus, hvor han fungerte til 31 /ia Har senere været privat praktiserende læge i Bergen. * i Stavanger te juli Margrethe Ulstrup, f. i Stavanger de februar, datter av bankkasserer og dampskibsekspeditør Didrik Emil Smith Ulstrup, f de mars, f de februar og Anna Catharina Marie Norman, f de juni. 4 barn. Lars M. Hille. Lars Mathias Hitte, f den mars i Fresvik, f i Bergen de desember. Blev uteksaminert fra 3

26 22 krigsskolen i 1848 og f ra den militære høiskole Utnævntes 3die april 1849 til surn. secondløitnant i Bergens infanteribrigade, virkelig sekondløitnant de september og premierløitnant de januar. Var derpaa fra 1855 til 1873 ansat i statens veivæsen. Utnævntes til kaptein de mars. I 1873 ansattes han i jernbanevæsenet og fra 1883 som driftsbestyrer i 6te trafikdistrikt (Vossebanen), hvilken stilling han indehadde til sin død. R 1 St de januar 1885 og K 1 St de januar 1895 for fortjenester av jernbanevæsenet. * i Kristiania de april. Mathilde Isdbella Cappelen, f. i Fresvik de november, f i Bergen de mars. 7 barn (c 1 7). cl. Axel Bille, f. i Vang i Valdres den mai. Efter i en aarrække at ha faret tilsjøs, senest som skibskaptein, overtok han Beyers vognmandsforretning, derefter fik han ansættelse i skibsmæglerfirmaet Kinley & Co. i England, hvor han fremdeles er. * 1. i England 1890 Thor a Christine Birkeland 7 f de oktober. 4 barn (d 1 4). * 2. i England 1899 Gunda Eynning, 3 barn (d 5-7). d 1. Lars Mathias Hille, f. i Bergen de mai. d 2. Gerda Kille, f. i Bergen 1892 i oktober, f 1893 i februar, d 3. Gerda Hille, f. Bergen te mars. d 4. Else Hille, f. i Bergen te november, d 5. Yngve Hille, f. i England, d 6. Erik Hille, f. i England, d 7. Gurly Hille, f. i England, c 2. Agnes Sofie Hille, f. Lærdal de september. * i Bergen de september Christen Knagen-

27 23 hjelm Gran, f. i Bergen de mai, søn av konsul Christen Knagenhjelm Gran, f. i Bergen de novbr., f de august og (* de novbr.) Constance Mowinckel, f. i Bergen septbr., f i Bergen septbr. Student Mægler i Bergen. 5 barn (d 1 5). d 1. Mathilde Isabella Cappelen Gran, f. i Bergen de decbr., f i Bergen de aug. d 2. Christen Knagenhjelm Gran, f. i Bergen de mai. Student Eeserveoffieer Befragtningsagent. d 3. Lars Hitte Gran, f. i Bergen de august 7 f i Bergen de juli. Handelsgymnasiast d 4. Signe Hitte Gran, f. i Bergen de mai, f i Bergen de desember, d 5. Gerhard v. d. Lippe Gran, f. i Bergen den mars. Student c 3. Signe Elisa Hitte, f. i Eide i Ulvik de mai. * i Chicago de april Anton Marius Kolderup, f. i Bergen de april, f i Kristiania 1909 Iste november, søn av kjøbmand i Bergen Peter Marius Kolderup og Didrikke Behrens. Ingeniør. Fra 1898 ansat som sektionsingeniør ved Norges statsbaner. 2 barn (d 1 2). d 1. Peter Markus Kolderup, f. i Chicago de mars. d 2. Anton Marius Kolderup, f. i Tønset de august, c 4. Yngve Hille, f. i Eide i Ulvik Tok i 1899 eksamen ved Alnarps høiere landbruksskole. Bestyrer ved grubeselskap i Jågersfontain i S. Afrika. Ugift, c 5. Ingeborg Mathilde Hille, f. i Bergen de januar. Handelsgymnasiast Medlem av Bergens kom-

28 24 munestyre fra Bankbokholder i Bergens skillingsbank. c 6. Sofie Cappelen Hille, f. i Bergen te juli. * i Bergen te oktober Henrik Finne, f. i Stavanger te desember, søn av byfoged Henrik Finne, f. i Kristiania de desember, f i Stavanger 1906 Iste oktober og (* de mai) Axeliane Christine Zetlitz Kielland, f. i Stavanger de februar. Avgangseksamen fra Bergens tekniske skole 1891, var deretter nogen aar maskiningeniør i Chicago, hvorefter han fra var ansat som ingeniør ved Thunes mek. verksted i Kristiania. Har senere været disponent for en av ham oprettet blikemballagefabrik i Stavanger. 4 barn (d 1 4). d 1. Henrik Finne, f. i Stavanger de novbr. d 2. Isabella Mathilde Cappelen Finne, f. i Stavanger de april, d 3. Ingeborg Finne, f. i Stavanger te sept. d 4. Lars Mathias Hille Finne, f. i Stavanger de februar, c 7. Elisabeth Marie Lem Hille, f. i Bergen de mai. * i Bergen die oktober Daniel Leonard Esmark, f. i Brevik de september, søn av skibsreder og grubeeier Axel Thrane Esmark og Clara Nielsen. Han tok 1888 avgangseksamen ved Kristiania tekniske skole og i 1891 ved høiskolen i Charlottenburg. Ansat ved Norges statsbaner 1892, fra 1908 overingeniør ved Bergensbanen og fra 1909 ved Dovrebanen. Utnævntes i 1911 til driftsbestyrer ved Bergensbanen. R 1 St. O. O. 26de novbr for fortjenester av jernbanevæsenet. 3 barn (d 1-3). d 1. Aksel Thrane Esmark, f. paa Voss de februar.

29 25 d 2. Lars Mathias Hitte Esmark, f. paa Voss de mai. d 3. Jens Esmark, f. i Støren i Guldalen de januar. Arnoldus Marius Hitte, f. i Fresvik de mars. Kom 11 aar gammel ind paa Bergens katedralskole. Student 1848, theol. cand (laud). Lærer ved flere private skoler i Kristiania og i 12 aar tillike ved Biskop Arnoldus M. Hille. Akershus strafanstalt. Sekretær i Det norske bibelselskaps centralkomite. Notarius ved det theol, fakultet. Utnævntes de juli til fængselsprest i Bergen og betjente ved siden derav i flere aar Bergens kommunale tvangsarbeidsanstalt og sindssykeanstalt; forflyttedes de juli som resid. kap. til Stange og blev de august utnævnt til sogneprest i Vang og stiftsprovst i Hamar. Utnævntes 1887 Iste juli til biskop i

30 26 - Hamar stift, tok avsked 1906 Iste oktober og har siden været bosat i Kristiania og for en del været beskjæftiget med frivillig arbeide blandt fangerne i Kristiania kredsfængsel. R 1 St te juni og K I St de januar for fortjenstfuld embedsvirksomhet. * de juli. Charlotte Sofie Sandberg, f de desember, f de desember, datter av sogneprest til Fredriksstad Christian Juell Sandberg, f de juni, f de mars, og Marie Catharine Rosenkilde, f te mars, f de september paa Vang. 6 barn (c 1 6). * de november. Georgine Børrea Sandberg, f de september, hans første hustrus søster. 2 barn (c 7 8). c 1. Vollert mile, f. i Kristiania de april. Student 1881, cand. med (laud). Han nedsatte sig høsten 1889 som læge ved Moelven i Ringsaker og f ra 1892 i Vang ved Hamar, hvor han eier Aker gaard. Han er tillike eier av gaarden Nedre Kaaterud i Stange. Han har været formand i amtets landbruksselskap, repræsentant til og medlem av direktionen for Selskapet for Norges vel. * paa Sælid gaard ved Hamar de novbr. Ingeborg Wilhelma Christiane Sæhlie, f te juli, datter av brukseier Andreas Sæhlie, f Iste august, f de august og Christiane Benedicte Todderud, f de juli. 5 barn (d 1 5). d 1. Arnoldus Marius Rille, f de november. Han blev student 1G08 (laud), cand. oeconom 1912 (laud) og gjennemgik vinterlandbruksskolen i Kristiania d 2. Ingeborg Rille, f te januar, d 3. Gudrun Rille, f de august, d 4. Andreas Rille, f te september, d 5. Signe Rille, f de mars.

31 27 c 2. Christian Juell Sandberg Hille, f de septbr., f te mars. c 3. Marie Cathrine Rille, f de oktober, f de desember. c 4. Christian Juell Sandberg Hille, f de septbr. Student 1888, cand. philos Ef ter i nogen aar at ha hat ansættelse først i P. T. Mallings bokhandel og derefter i Cammermeyers bokhandel aapnet han 5te desember 1893 sammen med hr. Vilh. Haffner en bokhandel i Kristiania under navnet Haffner & Hille. Denne forretning drev han i 7 aar og opholdt sig derefter i 12 aar i Amerika, hvorefter han i 1912 kom tilbake og fik ansættelse paa hovedbanens kontor. Ugift. c 5. Elisabeth Marie Hess Hille, f die september, f 8de november s. a. c 6. Elisabeth Marie Cathrine Hille, f de mai. * i Hamar de september Carl Albert Marius Kolstad, f. i Kristiania de mars, søn av snedkermester Andreas Larsen Kolstad, f. i Ullensaker te januar, f i Kristiania te juli, og Marie Cecilie Iversen, f. i Kristiania de april, f de juni. Student 1879, cand. med (laud). Efter i kort tid at ha været assistent hos distriktslæge Juell, Kongsvinger, nedsatte han sig i 1889 paa Hamar. Fra høsten 1892 praktiserende læge i Kristiania og siden 1895 som specialist i øiensygdomme. Erholdt 2den september 1913 professor Monrads guldmedalje for besvarelse av universitetets prisopgave rrumproblemet i den nyere psykologi". 6 barn (d 1 6). d 1. Charlotte Sofie Hille Kolstad, f de juni. d 2. Frithjof Hille Kolstad, f te juli. d 3. Gunhild Hille Kolstad, f de august, d 4. Sverre Hille Kolstad, f de april.

SLEKTREG ISTER OVERRETSSAKFØRER MORTEN PERLEFF SKIBSFØRER ELLING HANSEN TRONDHJEM U TARBEIDET AV F. BR UNS BOKHANDELS FORLAG 1921.

SLEKTREG ISTER OVERRETSSAKFØRER MORTEN PERLEFF SKIBSFØRER ELLING HANSEN TRONDHJEM U TARBEIDET AV F. BR UNS BOKHANDELS FORLAG 1921. SLEKTREG ISTER U TARBEIDET AV OVERRETSSAKFØRER MORTEN PERLEFF OG SKIBSFØRER ELLING HANSEN TRONDHJEM F. BR UNS BOKHANDELS FORLAG 1921. TIL SLEKTEN! &terhvert som tiden gaar og slektledene skifter gaar let

Detaljer

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com]

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com] This is the html version of the file http://folk.uio.no/ingeba/schoning_alt.doc. Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web. [Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser

Detaljer

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 Proband Nora Fredrike Jensine Nilsdatter. Opvartningsjomfru/husmor. Født 30.06.1888 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Døpt 01.10.1888 i Tromsøysund (TR).

Detaljer

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 tjoreningens dannelse forberedtes i møte paa villa Framnæs, Næsøen tirsdag lode juli 1917, hvor følgende herrer var tilstede: G. Lien, Høvik, M. Dahl, T.

Detaljer

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06.

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille. Kong Olav V 18.06. Det var en qang... fotografier fra Lenvik bind IV "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06. 1961 Det var en gang fotografier fra Lenvik bind IV Redaksjon og

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum

Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum Kilder: Arvid E. Older: Slektstavle. Slekten fra Feiring på Biri. Anne Gundersdtr. Feirings etterslekt. Biri-Snertingdal Bygdebok.

Detaljer

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 2 SEVALD SIMONSEN Etterkommerne til Simon Asbjørnsen Haustveit og Malena Eilevsdatter Soma EGET FORLAG Stavanger 1962 Ny og noe oppdatert utgave 2010 ved Asbjørn Simonsen

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 30 Kaare Melsom Andresen

Forfedre til: Side 1 av 30 Kaare Melsom Andresen Forfedre til: Side 1 av 30 1. Generation 1. (Jacob 7, Marcus Anton 6, Hans 5, Andreas Jonsen 4, Jon Hansen 3, Hans Jonsen 2, Jon 1 ) ble født i Apr. 6, 1918 i Tønsberg, Norway og døde i Mar. 31, 1992 i

Detaljer

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE , ' f.. 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE 1898-1923 NÆRVÆRENDE JUBILÆUMSSI

Detaljer

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 Proband Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT).

Detaljer

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Thorleif Waaler Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Opphavsrett Thorleif Waaler ISBN 978-82-303-1657-3 3 Forord Denne boken har jeg

Detaljer

ERIK HANSEN FOSS ØVRE EIKER ANNETTE K. G. H. FOSS KONGSBERG - RINGERIKE

ERIK HANSEN FOSS ØVRE EIKER ANNETTE K. G. H. FOSS KONGSBERG - RINGERIKE AVSTAMNING OG ETTER-SLEKT FOR ERIK HANSEN FOSS ØVRE EIKER OG ANNETTE K. G. H. FOSS KONGSBERG - RINGERIKE VED HALVARD JOHANNES FOSS 1 Vår slektsavstarnning gjennom skolebestyrer Erik Hansen Foss og hustru

Detaljer

Handelsslekten Nissen. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID. Legatstifteren Hans Nissen. 1800 1850 l

Handelsslekten Nissen. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID. Legatstifteren Hans Nissen. 1800 1850 l IV. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID 1800 1850 l Forholdene begynte å bedres i 30 40-årene. Krakket efter II Napoleonskrigéne, pengefallet og de forskjellige politiske opgjør l omkring 1814 var iallfall

Detaljer

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager En samling avisartikler Lademoen kirkes småskrifter 12 ISBN-13: 978-82-92805-02-2 ISBN-10: 82-92805-02-8 Trondheim 2006 1 2 Forord Her er det samlet en rekke

Detaljer

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen Gnr. 148 Fossnes En beskrivelse av Fossnes må falle i to ad skilte deler. Selve gården er en sak for seg. Folkene som eide den, er noe helt annet. Oftest er det jo en nær sammenheng mellom «gården sjøl»

Detaljer

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN KONG OSKARS BESØK I 1873 hadde bygden besøk av kong Oskar. Efter en reise opover Finmarken, like til russegrænsen, tok han med sit kongelige følge paa tilbaketuren om

Detaljer

OPGANGSTIDER Store foregangsmenn og livlig utvikling.

OPGANGSTIDER Store foregangsmenn og livlig utvikling. 72 I Nidaros' velmaktstid omkring 1300 hadde byen ca. 2500 a 3000 innbyggere, men på grunn av alle begunstigelser som Bergen blev favorisert med, og på grunn av Hanseatenes hensynsløse konkurranse gikk

Detaljer

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside:

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside: Nr 1 2003 - Årgang 2 Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side. Bidrag til Slektsveven sendes/

Detaljer

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD

Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD ii^:i^»iki Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD KRISTIANIA TEATER paa Bnnkpladsen maleri av GUDM. STENERSEN SOPHIE REIMERS TEATERMINDER FOYERN I KRISTIANIA TEATER maleri av Gudm.

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Slekten Schøller. Rådmann Jan Wessel

Slekten Schøller. Rådmann Jan Wessel 96 Slekten Schøller. Stiftsgården i Munkegaten er slekten Schøllers monument, og denne bygning gir et klart uttrykk for, at der i sin tid har hersket store forhold innen denne slekl Det var brødrene Caspar

Detaljer

TRISTE BLADE AV NORD-NORGES SAGA.

TRISTE BLADE AV NORD-NORGES SAGA. TRISTE BLADE AV NORD-NORGES SAGA. Av O. Nicolaissen TROMSØ MUSEUMS ÅRSHEFTER 46(1923). Nr. 2 AS TROMSØ STIFTSTIDENDES BOKTRYKKERI 1923. Triste blade av Nord-Norges saga. Av O. Nicolaissen Norges sidste

Detaljer

ETTERKOMMERE LUDVIG MUNTHE

ETTERKOMMERE LUDVIG MUNTHE ETTERKOMMERE AV LUDVIG MUNTHE (1593-1649) Denne boken inneholder alle etterkommere av Ludvig Munthe som jeg hittil har vært i stand til å finne. Det finnes mange flere og jeg håper å komme med oppdateringer

Detaljer

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III «Fortida er som grunnmuren under huset som vi bor i. Lar vi den forfalle, er det fare for at vi før eller seinere blir husville. I folkets saga finner

Detaljer

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN Dette er den ytterste gård på nordsida av Skrovkjosen, men på yttersida (nordvest-) av gården ligg Sommarset med Sommarsetdalen

Detaljer

- - - ') Sil O!1l!mm o.r.s(,kl. T. Sun>!l: De!.! ~ l"r,h ~kdv u r il I Ahr Il..., 1.I~lll.

- - - ') Sil O!1l!mm o.r.s(,kl. T. Sun>!l: De!.! ~ lr,h ~kdv u r il I Ahr Il..., 1.I~lll. -. - - - 142-2. august 1670. Kort efter blev han fradømt embedet som den 3. juli 1671 blev tildelt 12. Comelius Hanssen Hvid. midlertid lyktes det Norman å bevise sin uskyldighet og han blev påny stadfestet

Detaljer