ÅRSRAPPORT STATSBYGG ADRESSE P.b Dep. N-0032 Oslo. TLF BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim. NETT statsbygg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. STATSBYGG ADRESSE P.b. 8106 Dep. N-0032 Oslo. TLF. 815 55 045 BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim. NETT statsbygg."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac accumsan nisl. Duis at odio sed dui imperdiet posuere in quis elit. Donec pulvinar nisi nec elit gravida, viverra blandit neque efficitur. Aenean dignissim eleifend ornare. BAKSIDE Fusce et justo nunc STATSBYGG ADRESSE P.b Dep. N-0032 Oslo TLF BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim NETT statsbygg.no

2 Innhald 1. Melding frå administrerande direktør Introduksjon til verksemda og hovudtal Aktivitetar og resultat dette året Vesentlege forhold i kjerneverksemda Byggherrefunksjonen Eigedomsforvaltningsfunksjonen Utviklings- og rådgivingsfunksjonen Rapportering på mål og resultatkrav i tildelingsbrevet Prosjektgjennomføringa Eigedomsforvaltninga Utviklings- og rådgivingsfunksjonen Rapportering på andre føringar i tildelingsbrevet Fjerning av tidstjuvar Beredskap og tryggleik Anskaffingar Oversikt over ressursbruk og meir- og mindreforbruk Styring og kontroll i verksemda Overordna vurdering av styring og kontroll i Statsbygg Nærmare omtale av forhold knytte til styring og kontroll i Statsbygg Forvaltning av eigne eigedelar Bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen i verksemda Inkluderande arbeidsliv IA SHA Etikk Oppfølging av revisjonssaker Klart språk Digitalisering og IKT Vurdering av framtidsutsikter Årsrekneskapen Kommentar frå leiinga til årsrekneskapen Oppstilling av løyvingsrapportering med notar Vedlegg 1: Ferdigstilte bygg Vedlegg 2: Likestilling og forbod mot diskriminering

3

4 2. Introduksjon til verksemda og hovudtal Statsbygg er ei statleg forvaltningsbedrift som ligg under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbygg skal setje i verk og gjennomføre den vedtekne politikken til Stortinget innanfor den statlege bygg- og eigedomssektoren. Statsbyggs hovudoppgåve er å tilby gode og funksjonelle lokale til statlege verksemder. Dette inneber at Statsbygg skal vere rådgivar for staten i byggje- og eigedomssaker vere byggherre på vegner av staten sørgje for god forvaltning, drift og vedlikehald av eigedommar sikre og koordinere statlege interesser i større eigedomsutviklingsprosessar gjennomføre kjøp og sal av eigedommar på vegner av staten Gjennom verksemda si skal Statsbygg fremje god arkitektur, sørgje for tilgjenge for alle, ta vare på kulturminne og stå for miljøvennlege løysingar. Statsbygg skal vere eit førebilete og medverke til å utvikle bransjen innanfor område som seriøsitet, tryggleik og bruken av digitale verktøy. Statsbygg handterer interessene til staten i kommunale reguleringssaker og har motsegnsrett på vegner av staten etter plan- og bygningsloven. For perioden er det definert fem hovudmål for verksemda: 1. Vi har nøgde og lojale kundar. 2. Vi leverer til avtalt kostnad, tid og kvalitet. 3. Vi er ein rollemodell for BAE-næringa. 4. Vi er miljøleiande. 5. Vi er ein attraktiv arbeidsgivar. Statsbygg er ein stor innkjøpar av varer og tenester. Godt over 90 prosent av kostnadene i tilknyting til nybygg kjem av innkjøp etter konkurranse i marknaden. For vedlikehaldet er tilsvarande tal over 70 prosent. Dette gir eit breitt samarbeid med heile BAE-næringa. Statsbygg har òg eit aktivt samarbeid med bransjeorganisasjonar, utdanningsinstitusjonar og andre offentlege organisasjonar. Statsbygg samarbeider i tillegg med andre tilsvarande organisasjonar i Norden og verda elles. Statsbygg har 877 medarbeidarar, og desse utgjer 852 årsverk. Hovudkontoret til organisasjonen er i Oslo. Statsbygg har fem regionkontor som er lokaliserte i Bergen, Tromsø, Trondheim, Porsgrunn og Oslo. Statsbygg har over tid hatt eit lågt sjukefråvære, og i 2014 var dette på 5 prosent. Turnoveren er låg, og han låg i 2014 på 6,7 prosent. 3

5 Administrerande direktør Kommunikasjonsstaben Intern revisjon og tryggleik Økonomi- og administrasjonsavdelinga Fagleg ressurssenter Strategi- og utviklingsavdelinga Byggherreavdelinga Region Midt-Noregg Region nord Region R sør Region vest Eigedomsavdelinga Region aust Figur 1 Organisasjonskart for Statsbygg Det har i løpet av dei to siste åra vore endringar i toppleiinga i Statsbygg. S Både administrerande direktør, strategi- og utviklingsdirektør og byggherredirektør er nye i perioden har derfor vore eit viktig år for å etablere eit godt fundament for rolleforståing, samhandling og for å løyse felles utfordringar. Statsbyggleiinga. Frå venstre: byggherredir rektør Synnøve Lyssand Sandberg, økonomi- og administrasjonsdirektør Marianne Nordby Fålun, eigedomsdirektør Frode Meinich, direktør Fagleg ressurssenter Jan Myhre, administrerande direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen, kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim og strategi- og utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud. 4

6 Tabell 1 Utvalde hovudtal Utvalde hovudtal Gj. snitt siste 5 år Totale investeringsnivå post (i kr) Investeringsnivå utanfor husleigeordninga kap. 530, 531, 532, 533 og 534 (i kr) Investeringsnivå kurantprosjekt post 32 og 34 (i kr) Husleigeinntekter (i kr) Tal på årsverk Tal på tilsette Tal på oppstarta prosjekt (kurante/ordinære) Tal på ferdigstilte bygg (kurante/ordinære over 10 mill. kroner) Sluttkostnad delt på styringsramme for samla portefølje ferdigstilte bygg (måltal < 1) 0,94 0,94 1,0* 0,94 0,95 0,96 Kjøp av eigedom (i kr) Kjøp av eigedom (tal på) Sal av eigedom (i kr) Sal av eigedom (tal på) Tal på forvalta eigedommar i inn- og utland (tal på bygningar) Brutto forvaltningsareal (mill. m 2 ) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 Klimakorrigert og driftsnormert energiforbruk per m² (kwh/m²). Ekskl. fengselsporteføljen ** 202 Klimakorrigert og driftsnormert energiforbruk per kvm (kwh/m²) for fengselsporteføljen 299 ** Vedlikehald per m² (kr) Kvadratmeter forvalta areal per driftstilsett (ekskl. fengsel) Kvadratmeter forvalta areal per driftstilsett for fengselsporteføljen Driftskostnader per kvadratmeter (kr) (ekskl. fengsel) Driftskostnader per kvadratmeter for fengselsporteføljen (kr) * Indikatoren for 2012 er korrigert for R6 og HiO sjukepleieutdanning. Sluttkostnad blei ikkje gitt opp i 2012, men blir no inkludert slik at indikator for 2012 og dermed perioden blir korrekt. ** Klimakorrigert og driftsnormert energiforbruk er ikkje klart før i april Tabell 2 Nøkkeltal frå årsrekneskapen Nøkkeltal frå årsrekneskapen Gj. snitt siste 5 år Totalkapitalrentabilitet (%) 4,9 % 3,6 % 3,5 % 2,7 % 3,2 % 3,6 % Driftsresultat i % av driftsinntekter 41,8 % 29,3 % 28,7 % 25,1 % 28,9 % 30,8 % Sum eigedelar (i kr) Renteberande gjeld (i kr) Renteberande gjeld i % av eigedelar 3,6 % 4,5 % 6,1 % 7,1 % 7,2 % Reguleringsfond (i kr) Resultat til disponering (i kr) Driftskostnader (i kr) Driftsinntekter (i kr) Lønnskostnader i % av driftskostnader 14,1 % 14,1 % 14,5 % 14,9 % 16,2 % 14,8 % Årsrekneskapen etter rekneskapsprinsippet. 5

7 Viktige hendingar 2014 Januar Februar Mars April Schrøderkvartalet blei tomtevalet for nytt registerbygg i Brønnøysund. No startar det på Vestbanen med nytt nasjonalmuseum! Grunnlovsjubileet startar med feiringa av den nyopna Eidsvollsbygningen. Statsbygg har i nært samarbeid med Riksantikvaren og Eidsvoll 1814 teke Eidsvolls-bygningen tilbake til den standen han stod i i Statsbygg har frå det same tidspunktet teke over drift og forvaltning av bygningen for å sikre at den kulturhistoriske perla får eit verdibevarande vedlikehald og blir teken vare på for framtida. Mai Juni Juli August Statsbygg har ferdigstilt parkområdet Eidsvoll plass vest i Sentrumsparken i Oslo. Området stod ferdig som avtalt til grunnlovsjubileet. Onsdag 14. mai var det klart for offisiell opning! Ved hjelp av LEANmetodikken blei lengda på arbeidet med å setje inn eit sprinkelanlegg i Haugesund fengsel redusert frå 90 til 11 dagar. Både Statsbygg og Kriminalomsorga er strålande nøgde med resultatet og tidsinnsparinga. Gammal yoghurt blir mose på nye vegger. Heimelaga mose skal setje reiselivsmuseet i Balestrand i grøn drakt. Oppskrift mosegrafitti: Ein stad mellom 35 og 70 handfuller med mose (utan jord), 18 liter yoghurt eller surmjølk, 18 liter vatn/øl, 18 ts sukker. Låven går i pluss! Allereie før sola kikka fram for alvor, hadde det største solcelleanlegget i Noreg produsert 1500 kilowatttimar med fornybar energi. Solcellene dekkjer 455 kvadratmeter av det sørvende taket på «Låven» ved Høgskolen i Hedmark på Evenstad. Campus Ås første spadetaket! Bygging av ny barnehage er det første steget på vegen til det nye kvadratmeter store veterinærbygget på Ås. Besøk av statsråd Sanner. Utdeling av diplom for godt arbeid i jakta på tidstjuvar! September Oktober November Desember Statsbyggs nyaste og største! Høgskolen i Bergen er det siste ferdigstilte prosjektet til Statsbygg og er med sine kvadratmeter òg det største av alle i Statsbyggs eigedomsportefølje. Offisiell opning med prominente gjester til stades. Gull til statsbygg.no. Statsbygg vann den gjeve Farmandsprisen for beste offentlege nettstad. På veg mot nytt regjeringskvartal. S-blokka blir riven. Starten på å forme nytt regjeringskvartal. Seks team er innstilte i den opne anbodskonkurransen om parallelloppdrag i samband med byplanprinsipp og byplangrep for det nye regjeringskvartalet. 6

8 3. Aktivitetar og resultat dette året Mål og resultatkrav i tildelingsbrevet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i all hovudsak innfridde, og Statsbyggs kundeundersøking viser at kundane stort sett er godt nøgde. Under følgjer ein kort omtale av Statsbyggs tre kjerneområde knytte til aktivitet i 2014 (3.1), deretter følgjer resultatrapportering knytt til dei konkrete måla og resultatkrava i tildelingsbrevet (3.2), rapportering på andre føringar i tildelingsbrevet (3.3) og ein gjennomgang av meir- og mindreforbruk (3.4). 3.1 Vesentlege forhold i kjerneverksemda Byggherrefunksjonen Statsbygg har i all hovudsak nådd dei resultatmåla som departementet har sett for byggherrefunksjonen. Statsbygg er byggherre både der Statsbygg sjølv skal forvalte bygningane, og for sjølvforvaltande einingar, som enkelte av universiteta. I 2014 var 124 byggjeprosjekt i prosjekterings- og byggjefasen i Statsbyggs regi, 24 av desse blei avslutta dette året. Forbruket i 2014 var på 3,7 milliardar kroner. Byggjeverksemda i Statsbygg er aukande. I 2015 er det forventa at investeringsnivået kjem til liggje på om lag 5 milliardar kroner. Auken er knytt til fleire store byggjeprosjekt som mellom anna Campus Ås og Nasjonalmuseum på Vestbanen. Det er arbeidd målretta med utvikling av prosjektstyring, prosjektleiarkompetanse og beste praksis i prosjektgjennomføring. Statsbyggs kvalitetssystem sikrar gode rutinar for å førebyggje useriøsitet innanfor anskaffingar og på byggjeplassane, mellom anna gjennom krav om deltaking i Startbank, maksimalt to underentreprenørar i kontraktskjeda og hyppige SHA-inspeksjonar. Det blei gjennomført 41 SHA-inspeksjonar på byggjeprosjekta. Vi har funne ei forbetring både i rapporteringsviljen og nedgang i talet på skadar som har ført til fråvære, på byggjeplassane våre samanlikna med i Fire prosjekt utmerka seg spesielt positivt og fekk intern pris for innsatsen. Likevel er useriøsitet framleis ei stor utfordring for både Statsbygg og bransjen generelt. Det blei ikkje avdekt tilfelle av sosial dumping i Statsbygg i Det er eit overordna mål å redusere den samla miljøbelastninga som følgjer lokalbruken til staten. Statsbygg har fleire førebileteprosjekt under prosjektering eller bygging med høge miljøambisjonar. Eitt av desse er nytt bygg for Statens vegvesen og politiet på Stord som vil produsere meir energi enn det bruker i drift. På Høgskolen i Hedmark på Evenstad blir det prosjektert eit bygg som skal oppfylle nullutsleppsdefinisjonen ZEB-COM som inneber at bygget skal produsere energi for å kompensere for utslepp både frå drift av bygget, frå produksjon av materiala til bygget, frå teknisk utstyr og frå byggjefase. Dersom dette lykkast, vil bygget vere leiande når det gjeld miljø, internasjonalt òg. Kortare gjennomføringstid og auka kostnadseffektivitet i byggjeprosjekt er satsingsområde i utviklinga vår. I tillegg er Statsbygg engasjert på viktige utviklingsarenaer for BAE-næringa som Prosjekt Norge, BA2015 og Bygg21. Dette er vi med på for å sikre erfaringsoverføring og utvikling av «beste praksis» for effektive samhandlings-, prosjekterings- og byggjeprosessar. 7

9 3.1.2 Eigedomsforvaltningsfunksjonen Statsbygg forvaltar 2,8 millionar kvadratmeter statlege formålsbygg i inn- og utland. Departementet sine krav til drift og forvaltning av denne bygningsmassen er med nokre få unntak nådde i Statsbygg har som eit ekstraordinært tiltak heva vedlikehaldsaktiviteten i 2014 med omtrent 20 prosent samanlikna med nivået i Ved utgangen av 2014 har Statsbygg ein godt vedlikehalden eigedomsportefølje (med unntak av fengsla) og godt nøgde kundar. Den dårlege tilstanden i fengselsporteføljen gjer driftssituasjonen i fengsla uføreseieleg, og det er derfor svært utfordrande å halde driftskostnadene for fengsla under tilfredsstillande kontroll. Faren for stenging av soningsplassar i enkelte fengsel er no høgst reell. Det er utfordrande å nå målkrava for energiforbruk, spesielt for fengselsporteføljen. Tilstanden i denne porteføljen fører til høgt og uføreseieleg energiforbruk. Eit lågare energiforbruk krev auka samarbeid mellom brukar og Statsbygg som forvaltar i alle delar av porteføljen. Statsbygg har sjølv ansvaret for drifta av dei fleste bygga, og bemanninga er tilfredsstillande etter størrelsen på eigedomsporteføljen Utviklings- og rådgivingsfunksjonen I 2014 har Statsbygg auka aktiviteten innanfor rådgiving og utvikling. Dette er særleg knytt til konseptval og rådgiving til andre statlege aktørar som skal leige i den private marknaden, for å redusere dei samla kostnadene staten har til arealbruk. Arbeidet med nytt regjeringskvartal har vore det største planprosjektet i Dette viktige arbeidet går etter planen. Statsbygg skal leggje til rette for ein vedteken nasjonal minnestad etter 22. juli 2011 på Sørbråten i Hole. Oppdraget er komplekst og involverer mange partar, og det har derfor vore fleire utfordringar i planarbeidet i Statsbygg har arbeidd med fem konseptvalutgreiingar i Dette er eit viktig verktøy for staten for å ta dei samfunnsøkonomisk rette avgjerdene. Det er òg viktig å sjå heile lokalbehovet til sektorane under eitt. Statsbygg hjelper departement og direktorat med strategiske analysar av det samla lokalbehovet deira. Utbyggingar i samband med eigedommane til staten vil påverke interessene til staten. Reguleringsplanarbeid i omgivnadene til eigedommane må derfor bli følgde opp gjennom høyringsutsegner i samsvar med plan- og bygningsloven. Statsbygg har i 2014 varsla to motsegner på vegner av staten. 3.2 Rapportering på mål og resultatkrav i tildelingsbrevet I tildelingsbrevet 2014 kapittel 3 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt Statsbygg totalt ti mål og resultatkrav for verksemda, av desse er fire knytte til prosjektgjennomføringa, tre til eigedomsforvaltninga og tre til utviklings- og rådgivingsfunksjonen Prosjektgjennomføringa Mål 1: Byggjeprosjekta blir gjennomførte i tråd med godkjende økonomiske rammer til avtalt tid. 8

10 Sluttkostnad Statsbygg skal rapportere sluttkostnaden til prosjekta samanlikna med styringsramma, både per prosjekt og for den samla porteføljen av sluttførte prosjekt i 2014: både for porteføljen samla og oppdelt i kurantprosjekt, prosjekt utanfor husleigeordninga 1 og prosjekt i husleigeordninga. Tidsseriedata for siste fem år. Ambisjon: Samla sluttkostnad for prosjekta skal ikkje overstige samla styringsramme for porteføljen dei siste fem åra, det vil seie at samla sluttkostnad delt på samla styringsramme er 1 for porteføljen dei siste fem åra. Resultat 2014: Kravet er oppfylt. Sluttkostnad for ferdigstilte bygg delt på styringsramme blei 0,95 i Samla sluttkostnad delt på samla styringsramma for porteføljen dei siste fem åra er 0,96. For detaljar per prosjekt, sjå vedlegg * Gj.snitt dei siste fem åra Sluttkostnad delt på styringsramme for samla portefølje av ferdigstilte bygg 0,94 0,94 1,00 0,94 0,95 0,96 * 2012 er korrigert for R6 og HiO sjukepleieutdanninga. Sluttkostnad blei ikkje gitt opp i 2012, men inngår her slik at indikator for 2012 og dermed perioden blir oppdatert. Ferdigstilling Statsbygg skal rapportere tidspunkt for overlevering av ferdige byggjeprosjekt i 2014 (per halvår) og måle dette mot avtalt ferdigstilling i styrande dokument på det tidspunkt byggjeløyvinga var gitt. For kurantprosjekt blir tidspunkt for overlevering målt (faktisk ferdigstilling) mot avtalt ferdigstilling oppgitt i styrande dokument ved fastsetjing av endeleg styrings- og kostnadsramme. Ambisjon: Null avvik. Resultat 2014: Kravet er ikkje oppfylt. Av 24 ferdigstilte prosjekt var det forseinkingar knytte til følgjande tre byggjeprosjekt i 2014: o Svolvær politistasjon hadde avtalt ferdigstilling 2. halvår 2013, men blei ferdigstilt 1. halvår o Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand hadde avtalt ferdigstilling i 1. halvår 2013, men blei ferdigstilt 1. halvår o I tillegg har det vore forseinka overlevering av brukartilpassingar ved Halden fengsel. Mål 2: Nybygg overoppfyller krava til energibruk i lov og forskrift. Statsbygg skal rapportere berekna energibruk i prosjekta basert på ferdig forprosjekt. Ambisjon: Byggjeprosjekta skal liggje 5 prosent lågare enn krava i TEK 10 i berekna netto energibruk for den enkelte bygningskategorien. Resultat 2014: Byggjeprosjekta til Statsbygg oppfyller kravet til energinivå i TEK10 5 prosent. 1 Gjeld alle prosjekt med vedteken styrings- og kostnadsramme, uavhengig av kva budsjettkapittel dei er løyvde på. 9

11 Mål 3: Nybygg oppfyller krava til universell utforming i lov og forskrift. Statsbygg skal rapportere oppfylling av krav til universell utforming (UU) basert på forprosjekt. Ambisjon: Alle byggjeprosjekta blir gitte eigne UU-krav som blir nedfelte i byggjeprogrammet. Alle prosjekt skal minst tilfredsstille krava til UU i TEK 10. Resultat 2014: Kravet er oppfylt i alle prosjekt. Mål 4: Oppdragsgivarane er tilfredse med Statsbygg som byggherre. Statsbygg skal i 2014 gjennom eit fastlagt opplegg for gjennomføring av brukarundersøkingar måle kor tilfredse oppdragsgivarane er i byggjeprosjekta, med så vel nybygg som større rehabiliteringsprosjekt. Ambisjon: Indeksen er 70 i Resultat 2014: Statsbygg samla oppnådde KTI på 70. Byggherre oppnådde KTI på Eigedomsforvaltninga Mål 1: Eigedomsforvaltninga er kostnadseffektiv og miljøvennleg. Forvaltningsareal og driftskostnader for ordinær portefølje Statsbygg skal rapportere talet på kvadratmeter forvaltningsareal per driftstilsett og driftskostnad (eksklusiv brukaravhengige driftskostnader og vedlikehald) per kvadratmeter. Det skal etablerast tidsseriedata for dei siste fem åra. Ambisjon: Talet på m 2 forvaltningsareal per driftstilsett er i gjennomsnitt minst 8000, og driftskostnad per m 2 skal ikkje overstige 110 kroner, eksklusive fengselseigedommane. Resultat 2014: Statsbygg oppfylte krava om minimum m 2 forvaltningsareal per driftstilsett og maksimum 110 kroner per m 2 i driftskostnader for den ordinære porteføljen. Indikator Tal på m 2 forvaltningsareal per driftsårsverk Driftskostnader per m Energibruk for ordinær portefølje Statsbygg skal rapportere klimakorrigert og driftsnormert energibruk per kvadratmeter. Ambisjon: Klimakorrigert og driftsnormert energibruk per m 2 skal ikkje overstige 200 kwh. Resultat 2014: Tala for energibruk i 2014 er enno ikkje klare. Energirapport for 2014 skal vere ferdiglaga 1. april Indikator Klimakorrigert og driftsnormert energiforbruk Klar 1. april

12 Forvaltningsareal, driftskostnader og energibruk for fengselsporteføljen For fengselsporteføljen skal det for 2014 rapporterast separate resultat på indikatorane m 2 /driftstilsett, driftskostnad/m 2 og kwh/m 2. Ambisjon: Tal på m 2 forvaltningsareal per driftstilsett er minst m 2, driftskostnad per m 2 skal ikkje overstige 100 kroner, og energibruk per m 2 skal ikkje overstige 280 kwh. Resultat 2014: Statsbygg oppfylte kravet om minimum m 2 forvaltningsareal per driftstilsett for fengsla. Kravet for driftskostnader på 100 kroner per m 2 for fengselsporteføljen blei overskride med 1 krone per m 2. Tala for energibruk i 2014 er ikkje klare enno. Energirapport for 2014 skal vere ferdiglaga 1. april Indikator Tal på m 2 forvaltningsareal per driftsårsverk for fengsla Driftskostnader per m 2 for fengsla Klimakorrigert og driftsnormert energiforbruk for fengselsporteføljen 299 Klar 1. april 2015 Mål 2: Bygningane som Statsbygg forvaltar, er universelt utforma innan Nye byggjeprosjekt følgjer reglane for universell utforming i lov og forskrift. Det er ei langsiktig målsetjing at eldre bygningsmasse òg skal oppgraderast til å nå denne standarden. Statsbygg skal gi rapport om bygningar som i 2014 er oppgraderte til eit nivå som svarer til føresegnene om universell utforming i TEK 10. Rapporten skal gi talet på bygningar og kvadratmeter som er oppgraderte, og eit anslag for gjennomgåande tal på kvadratmeter fram til full måloppnåing. Ambisjonsnivået for 2025 er at alle arbeidsrelaterte og publikumsretta bygningar i Statsbyggs eksisterande bygningsmasse, unnateke fengsla, rettar seg etter føresegnene om universell utforming i gjeldande teknisk forskrift (TEK 10). Resultat 2014: Statsbygg har utbetra 63 bygg med til saman m 2. Dette er fleire kvadratmeter enn planlagt. Det står att 534 bygg og m 2. Mål 3: Leigetakarane er tilfredse med Statsbyggs forvaltning av eigedommane. Statsbygg skal i 2014 måle kor tilfredse leigetakarane er, gjennom eit fastlagt opplegg for gjennomføring av brukarundersøkingar. Ambisjon: Indeksen er 70 i Resultat 2014: Kravet er oppfylt. Kundeundersøkinga viser KTI =

13 3.2.3 Utviklings- og rådgivingsfunksjonen Mål 1: Rådgivinga Statsbygg utfører innanfor konseptval og områdeutvikling, sikrar interessene til staten og ser til samfunnsansvar på ein god måte. Mål 2: Statsbyggs rådgiving til statlege verksemder medverkar til at staten opptrer profesjonelt ved leige i den private marknaden. Statsbygg skal i årsrapporten gi ei kvalitativ utgreiing om arbeidet med rådgiving, med vekt på dei områda som er omtalte i mål 1 og 2. Resultat 2014 kvalitativ utgreiing om arbeidet med rådgiving: Det har vore ein monaleg auke i rådgivingsoppdrag i samband med leige i den private marknaden i Leige av nye lokale opnar opp for modernisering og fornying av organisasjonen til leigetakaren. Her står utvikling av funksjonsanalyse sentralt med vekt på nye arbeidsformer og arbeidsplassløysingar som fremjar auka samhandling og effektivitet i tenesteproduksjonen. Arealbruk og kostnader til lokale varierer monaleg mellom ulike statlege etatar. Statsbygg har i 2014 på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført eit pilotprosjekt med ein database over statlege lokale. I piloten deltok 11 statlege verksemder med 44 lokale. Pilotprosjektet har mellom anna tilrettelagt for innsamling av data på kostnader, areal og energibruk. Piloten skal evaluerast i Statsbygg ser at ein fullskala database vil gi eit vesentleg betre underlag for å effektivisere arealbruken til staten og redusere kostnader knytte til denne. Planarbeidet i prosjektet «Nytt regjeringskvartal» går etter planen. Prosessen med parallelloppdrag/idéfase er sett i gang, og alle teama blei kontraherte før årsskiftet. I 2014 har Statsbygg òg jobba med reguleringsplanar for Vikingtidsmuseum på Bygdøy, Kunnskapsparken Ringerike, Drammen tinghus, Brønnøysundregistera, beredskapssenter for politiet, Bjørgvin fengsel i Bergen og minnestaden Sørbråten i Hole. Mål 3: Oppdragsgivarane er tilfredse med Statsbygg som rådgivar. Statsbygg skal i 2014 gjennom eit fastlagt opplegg for gjennomføring av brukarundersøkingar måle kor tilfredse oppdragsgivarane er med Statsbygg når det gjeld utviklings- og rådgivingsfunksjonen. Ambisjon: Indeksen er 73 i Resultat 2014: Kravet er oppfylt. Kundeundersøkinga viste ein score på Rapportering på andre føringar i tildelingsbrevet I tildelingsbrevet for 2014 kapittel 6 ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbygg gjere greie for arbeidet med fjerning av tidstjuvar, levere eigen rapport om tryggleikstilstanden og gi ein omtale av arbeidet sitt med anskaffingar. Nedanfor følgjer rapportering på dette. 12

14 3.3.1 Fjerning av tidstjuvar Krav: Effektivisering av eiga drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak I august 2014 sende Statsbygg over ein eigen rapport om eksterne tidstjuvar til Kommunalog moderniseringsdepartementet. I tillegg har Statsbygg gjennomgått interne forhold og gjennomført ei rekkje effektiviseringstiltak. Av desse nemner vi spesielt: Krav- og kontraktsdokument Talet på dokument og talet på sider er godt redusert. IKT-system Det er innført nye system for økonomi, prosjektstyring, innkjøp og timeregistrering (SPIRIT-programmet). Dette gir ei meir automatisk utveksling av data mellom system og dermed færre manuelle operasjonar, auka datakvalitet og gjer sporing lettare. Vidare er det i 2014 utført eit stort arbeid for å implementere eigedomsforvaltningssystemet SESAM. Dette er eit viktig bidrag i arbeidet med digitalisering overfor brukarane. Ny portalløysing med dokumenthandteringssystem er òg rulla ut i organisasjonen. Anskaffingar Prosedyrar for anskaffingar under er forenkla, og talet er redusert frå ti til to. Kontrakt for statleg leige i den private marknaden Leigeavtalen i bransjen for næringslokale var lite tilpassa offentlege leigetakarar. Både «eigarane» av leigeavtalen og Statsbygg/Difi har no komme fram til ein ordlyd om «anbefalingar beste praksis» som alle er einige om. Boreplanar Arbeidet med digitalisering av alle boreplanar utarbeidde gjennom 30 år er sluttført. Dette forenklar tilgjenget for brukarane. Godkjenning av tiltak Prosessane i samband med godkjenning av tiltak i kulturhistoriske eigedommar er forenkla i samarbeid med Riksantikvaren. Statsbygg blei som første verksemd tildelt diplom og «dusør» for arbeidet vårt med å identifisere og fange tidstjuvar i 2014 av kommunal- og moderniseringsminister Sanner Beredskap og tryggleik Eigen rapport om tryggleikstilstanden for 2014 er send til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Virksomhets- og økonomiinstruksen Anskaffingar Krav: Omtale av Statsbyggs arbeid med anskaffingar for 2014 Statsbygg er den sentrale innkjøparen i staten innanfor bygg- og eigedomstenester og medverkar til å profesjonalisere statlege anskaffingar. Statsbygg gjennomførte anskaffingar i 2014 for over 4,6 milliardar kroner gjennom investering i byggjeprosjekt og drift og forvaltning av eigedommar. For å auke tryggleiken på anleggsplassane og for å styrkje kampen mot sosial dumping og organisert kriminalitet har Statsbygg intensivert arbeidet sitt med tryggleik, helse og arbeidsmiljø. Statsbygg arbeider med å vidareutvikle kontraktsbestemmingar og kvalifikasjons- og tildelingskriterium slik at dei støttar betre oppunder dette. Statsbygg stiller i entreprisekontraktar krav om at norske leverandørar skal vere knytte til ei offentleg godkjend lærlingordning, og at leverandørar og 13

15 underleverandørar skal rette seg etter FNs barnekonvensjon, ILO-konvensjonen som forbyr barnearbeid, og ILO-konvensjonen om dei tilsette sine rettar. Statsbygg har òg ei avgrensing i kontraktsvilkåra for entreprisar og varer som inneber at ein kontraktspart ikkje kan ha fleire enn to ledd underentreprenørar i kjede under seg. Det blir òg lagt vekt på å kontrahere ut frå kompetanse og organisasjon, og ikkje berre etter lågaste pris, fordi dette vil gi betre totaløkonomi over tid. Innkjøp og avtaleoppfølging innanfor eigedomsforvaltning og administrasjon har fått auka merksemd i Det er særleg lagt vekt på innføring av rammeavtalar for område der det er føremålstenleg, som opplæring og forenkling av prosedyrar, malar og rutinar. Leiinga følgjer tvistesaker på anskaffingsområdet nøye. Tre saker blei tekne inn for KOFA i Oversikt over ressursbruk og meir- og mindreforbruk Nedanfor følgjer ei oversikt over forbruk på dei enkelte budsjettpostane samanlikna med disponibel løyving. Vidare omtaler vi kva midlane på dei enkelte budsjettpostane har blitt brukte til. Totalt for kapittel 530, 531, 532, 533, 534 og 2445 er det i 2014 eit forbruk på 3,7 milliardar kroner (eksklusive driftsresultat på post 24). Dette er ei mindreutgift på 417 millionar kroner eller 10 prosent samanlikna med disponibel løyving. Mindreutgifta fordeler seg som følgjer: Kapittel 2445 med 110 millionar kroner Kapittel 530 med 94 millionar kroner Kapittel 531 med 15 millionar kroner Kapittel 532 med 5 millionar kroner Kapittel 533 med 20 millionar kroner Kapittel 534 med 173 millionar kroner Mindreutgifta på kapittel 2445 skriv seg i hovudsak frå at midlar til perimetersikring av regjeringskvartalet blei løyvde i nysalderinga for 2014, mens forbruket kjem i På kapittel 530 kjem mindreforbruket av faseforskyvingar. På kapittel 534 er kostnader til sikringstiltak i erstatningslokala blitt lågare enn anteke, mens flyttekostnader som er løyvde i 2014, først gjer seg gjeldande i Det har vore eit stort aktivitetsnivå for kurantprosjekta. I 2014 blei det sett i gang 22 prosjekt med ei samla styringsramme på om lag 1 milliard kroner. Reguleringsfondet har gått frå 508 millionar kroner ved inngangen av året til 224 millionar kroner ved utgangen av Fondet har i 2014 i hovudsak blitt brukt til auka satsing på vedlikehald og sikring av regjeringslokale. I all hovudsak held byggjeprosjekta seg innanfor avtalt tid og kostnad. Likviditetsavvik gjeld derfor generelt sett faseforskyvingar og auka aktivitet og har ikkje konsekvensar for sluttkostnad på prosjekta. I 2014 har to ferdigstilte prosjekt gått over styringsramma. Dette gjeld Eidsvollsbygningen og Norsk Reiselivsmuseum. Norsk Reiselivsmuseum blei ferdigstilt eitt år seinare enn planlagt. Svolvær politistasjon blei ferdigstilt eit halvt år seinare enn avtalt. 14

ÅRSRAPPORT 2014. STATSBYGG ADRESSE P.b. 8106 Dep. N-0032 Oslo. TLF. 815 55 045 BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim. NETT statsbygg.

ÅRSRAPPORT 2014. STATSBYGG ADRESSE P.b. 8106 Dep. N-0032 Oslo. TLF. 815 55 045 BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim. NETT statsbygg. ÅRSRAPPORT 2014 BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac accumsan nisl. Duis at odio sed dui imperdiet posuere in quis

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2013-2016

Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Fylkesrådmannens forslag www.telemark.no Innhald 1 INNLEIING OG SAMANDRAG... 2 1.1 SAMANDRAG... 4 2 FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI... 5 3 FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Årsmelding. Statens innkrevjingssentral

Årsmelding. Statens innkrevjingssentral Årsmelding Statens innkrevjingssentral Forteljinga frå side til side 4 5 Milepælane 6 7 Nøkkeltal SI Oppdragsgjevarane Historiske tal 8 9 Orda frå direktøren 10 11 Organisasjonskart Leiarar 12 19 Dei gode

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslag frå... 1 Hovudprioriteringar 9...

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 20 51 og 1600 1650

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 20 51 og 1600 1650 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 20 51 og 1600 1650 Inntektskapittel: 3021 3051, 4600 4638, 5341, 5580, 5605 og 5692

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010

Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010 Dokument 2 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010 Dokument 2 (2010 2011) Denne publikasjonen er tilgjengeleg på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlege etatar kan tinge publikasjonen frå Departementenes

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2012-2015

Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Fylkestingets vedtak www.telemark.no Innhald 1 INNLEIING OG SAMANDRAG... 2 1.1 INNLEIING... 2 1.2 SAMANDRAG... 3 2 FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI... 5 3 FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Årsrapport 2012 Innhald Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Mål 1... 6 Breibandsmarknadene... 6 Marknadene for overføringskapasitet...

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Retningslinjer Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Kapittel 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Innleiing

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2011

Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 1986 2011 I 2011 var det 25 år sidan Noregs Bank flytta inn i det nye hovudsetebygget sitt på Bankplassen. Då nybygget blei innvigd 13. oktober 1986, markerte det slutten på

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2006

Årsmelding og rekneskap 2006 Årsmelding og rekneskap 6 6 Årsmelding og rekneskap 6 Noregs Bank Oslo 7 Hovudkontoret: Bankplassen Postadresse: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 6 Telefaks: 1 31 5 Reg.nr.: 69/7 E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer

Prop. 1 S. Svalbardbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012

Prop. 1 S. Svalbardbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer