ÅRSRAPPORT STATSBYGG ADRESSE P.b Dep. N-0032 Oslo. TLF BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim. NETT statsbygg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. STATSBYGG ADRESSE P.b. 8106 Dep. N-0032 Oslo. TLF. 815 55 045 BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim. NETT statsbygg."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac accumsan nisl. Duis at odio sed dui imperdiet posuere in quis elit. Donec pulvinar nisi nec elit gravida, viverra blandit neque efficitur. Aenean dignissim eleifend ornare. BAKSIDE Fusce et justo nunc STATSBYGG ADRESSE P.b Dep. N-0032 Oslo TLF BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim NETT statsbygg.no

2 Innhald 1. Melding frå administrerande direktør Introduksjon til verksemda og hovudtal Aktivitetar og resultat dette året Vesentlege forhold i kjerneverksemda Byggherrefunksjonen Eigedomsforvaltningsfunksjonen Utviklings- og rådgivingsfunksjonen Rapportering på mål og resultatkrav i tildelingsbrevet Prosjektgjennomføringa Eigedomsforvaltninga Utviklings- og rådgivingsfunksjonen Rapportering på andre føringar i tildelingsbrevet Fjerning av tidstjuvar Beredskap og tryggleik Anskaffingar Oversikt over ressursbruk og meir- og mindreforbruk Styring og kontroll i verksemda Overordna vurdering av styring og kontroll i Statsbygg Nærmare omtale av forhold knytte til styring og kontroll i Statsbygg Forvaltning av eigne eigedelar Bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen i verksemda Inkluderande arbeidsliv IA SHA Etikk Oppfølging av revisjonssaker Klart språk Digitalisering og IKT Vurdering av framtidsutsikter Årsrekneskapen Kommentar frå leiinga til årsrekneskapen Oppstilling av løyvingsrapportering med notar Vedlegg 1: Ferdigstilte bygg Vedlegg 2: Likestilling og forbod mot diskriminering

3

4 2. Introduksjon til verksemda og hovudtal Statsbygg er ei statleg forvaltningsbedrift som ligg under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbygg skal setje i verk og gjennomføre den vedtekne politikken til Stortinget innanfor den statlege bygg- og eigedomssektoren. Statsbyggs hovudoppgåve er å tilby gode og funksjonelle lokale til statlege verksemder. Dette inneber at Statsbygg skal vere rådgivar for staten i byggje- og eigedomssaker vere byggherre på vegner av staten sørgje for god forvaltning, drift og vedlikehald av eigedommar sikre og koordinere statlege interesser i større eigedomsutviklingsprosessar gjennomføre kjøp og sal av eigedommar på vegner av staten Gjennom verksemda si skal Statsbygg fremje god arkitektur, sørgje for tilgjenge for alle, ta vare på kulturminne og stå for miljøvennlege løysingar. Statsbygg skal vere eit førebilete og medverke til å utvikle bransjen innanfor område som seriøsitet, tryggleik og bruken av digitale verktøy. Statsbygg handterer interessene til staten i kommunale reguleringssaker og har motsegnsrett på vegner av staten etter plan- og bygningsloven. For perioden er det definert fem hovudmål for verksemda: 1. Vi har nøgde og lojale kundar. 2. Vi leverer til avtalt kostnad, tid og kvalitet. 3. Vi er ein rollemodell for BAE-næringa. 4. Vi er miljøleiande. 5. Vi er ein attraktiv arbeidsgivar. Statsbygg er ein stor innkjøpar av varer og tenester. Godt over 90 prosent av kostnadene i tilknyting til nybygg kjem av innkjøp etter konkurranse i marknaden. For vedlikehaldet er tilsvarande tal over 70 prosent. Dette gir eit breitt samarbeid med heile BAE-næringa. Statsbygg har òg eit aktivt samarbeid med bransjeorganisasjonar, utdanningsinstitusjonar og andre offentlege organisasjonar. Statsbygg samarbeider i tillegg med andre tilsvarande organisasjonar i Norden og verda elles. Statsbygg har 877 medarbeidarar, og desse utgjer 852 årsverk. Hovudkontoret til organisasjonen er i Oslo. Statsbygg har fem regionkontor som er lokaliserte i Bergen, Tromsø, Trondheim, Porsgrunn og Oslo. Statsbygg har over tid hatt eit lågt sjukefråvære, og i 2014 var dette på 5 prosent. Turnoveren er låg, og han låg i 2014 på 6,7 prosent. 3

5 Administrerande direktør Kommunikasjonsstaben Intern revisjon og tryggleik Økonomi- og administrasjonsavdelinga Fagleg ressurssenter Strategi- og utviklingsavdelinga Byggherreavdelinga Region Midt-Noregg Region nord Region R sør Region vest Eigedomsavdelinga Region aust Figur 1 Organisasjonskart for Statsbygg Det har i løpet av dei to siste åra vore endringar i toppleiinga i Statsbygg. S Både administrerande direktør, strategi- og utviklingsdirektør og byggherredirektør er nye i perioden har derfor vore eit viktig år for å etablere eit godt fundament for rolleforståing, samhandling og for å løyse felles utfordringar. Statsbyggleiinga. Frå venstre: byggherredir rektør Synnøve Lyssand Sandberg, økonomi- og administrasjonsdirektør Marianne Nordby Fålun, eigedomsdirektør Frode Meinich, direktør Fagleg ressurssenter Jan Myhre, administrerande direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen, kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim og strategi- og utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud. 4

6 Tabell 1 Utvalde hovudtal Utvalde hovudtal Gj. snitt siste 5 år Totale investeringsnivå post (i kr) Investeringsnivå utanfor husleigeordninga kap. 530, 531, 532, 533 og 534 (i kr) Investeringsnivå kurantprosjekt post 32 og 34 (i kr) Husleigeinntekter (i kr) Tal på årsverk Tal på tilsette Tal på oppstarta prosjekt (kurante/ordinære) Tal på ferdigstilte bygg (kurante/ordinære over 10 mill. kroner) Sluttkostnad delt på styringsramme for samla portefølje ferdigstilte bygg (måltal < 1) 0,94 0,94 1,0* 0,94 0,95 0,96 Kjøp av eigedom (i kr) Kjøp av eigedom (tal på) Sal av eigedom (i kr) Sal av eigedom (tal på) Tal på forvalta eigedommar i inn- og utland (tal på bygningar) Brutto forvaltningsareal (mill. m 2 ) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 Klimakorrigert og driftsnormert energiforbruk per m² (kwh/m²). Ekskl. fengselsporteføljen ** 202 Klimakorrigert og driftsnormert energiforbruk per kvm (kwh/m²) for fengselsporteføljen 299 ** Vedlikehald per m² (kr) Kvadratmeter forvalta areal per driftstilsett (ekskl. fengsel) Kvadratmeter forvalta areal per driftstilsett for fengselsporteføljen Driftskostnader per kvadratmeter (kr) (ekskl. fengsel) Driftskostnader per kvadratmeter for fengselsporteføljen (kr) * Indikatoren for 2012 er korrigert for R6 og HiO sjukepleieutdanning. Sluttkostnad blei ikkje gitt opp i 2012, men blir no inkludert slik at indikator for 2012 og dermed perioden blir korrekt. ** Klimakorrigert og driftsnormert energiforbruk er ikkje klart før i april Tabell 2 Nøkkeltal frå årsrekneskapen Nøkkeltal frå årsrekneskapen Gj. snitt siste 5 år Totalkapitalrentabilitet (%) 4,9 % 3,6 % 3,5 % 2,7 % 3,2 % 3,6 % Driftsresultat i % av driftsinntekter 41,8 % 29,3 % 28,7 % 25,1 % 28,9 % 30,8 % Sum eigedelar (i kr) Renteberande gjeld (i kr) Renteberande gjeld i % av eigedelar 3,6 % 4,5 % 6,1 % 7,1 % 7,2 % Reguleringsfond (i kr) Resultat til disponering (i kr) Driftskostnader (i kr) Driftsinntekter (i kr) Lønnskostnader i % av driftskostnader 14,1 % 14,1 % 14,5 % 14,9 % 16,2 % 14,8 % Årsrekneskapen etter rekneskapsprinsippet. 5

7 Viktige hendingar 2014 Januar Februar Mars April Schrøderkvartalet blei tomtevalet for nytt registerbygg i Brønnøysund. No startar det på Vestbanen med nytt nasjonalmuseum! Grunnlovsjubileet startar med feiringa av den nyopna Eidsvollsbygningen. Statsbygg har i nært samarbeid med Riksantikvaren og Eidsvoll 1814 teke Eidsvolls-bygningen tilbake til den standen han stod i i Statsbygg har frå det same tidspunktet teke over drift og forvaltning av bygningen for å sikre at den kulturhistoriske perla får eit verdibevarande vedlikehald og blir teken vare på for framtida. Mai Juni Juli August Statsbygg har ferdigstilt parkområdet Eidsvoll plass vest i Sentrumsparken i Oslo. Området stod ferdig som avtalt til grunnlovsjubileet. Onsdag 14. mai var det klart for offisiell opning! Ved hjelp av LEANmetodikken blei lengda på arbeidet med å setje inn eit sprinkelanlegg i Haugesund fengsel redusert frå 90 til 11 dagar. Både Statsbygg og Kriminalomsorga er strålande nøgde med resultatet og tidsinnsparinga. Gammal yoghurt blir mose på nye vegger. Heimelaga mose skal setje reiselivsmuseet i Balestrand i grøn drakt. Oppskrift mosegrafitti: Ein stad mellom 35 og 70 handfuller med mose (utan jord), 18 liter yoghurt eller surmjølk, 18 liter vatn/øl, 18 ts sukker. Låven går i pluss! Allereie før sola kikka fram for alvor, hadde det største solcelleanlegget i Noreg produsert 1500 kilowatttimar med fornybar energi. Solcellene dekkjer 455 kvadratmeter av det sørvende taket på «Låven» ved Høgskolen i Hedmark på Evenstad. Campus Ås første spadetaket! Bygging av ny barnehage er det første steget på vegen til det nye kvadratmeter store veterinærbygget på Ås. Besøk av statsråd Sanner. Utdeling av diplom for godt arbeid i jakta på tidstjuvar! September Oktober November Desember Statsbyggs nyaste og største! Høgskolen i Bergen er det siste ferdigstilte prosjektet til Statsbygg og er med sine kvadratmeter òg det største av alle i Statsbyggs eigedomsportefølje. Offisiell opning med prominente gjester til stades. Gull til statsbygg.no. Statsbygg vann den gjeve Farmandsprisen for beste offentlege nettstad. På veg mot nytt regjeringskvartal. S-blokka blir riven. Starten på å forme nytt regjeringskvartal. Seks team er innstilte i den opne anbodskonkurransen om parallelloppdrag i samband med byplanprinsipp og byplangrep for det nye regjeringskvartalet. 6

8 3. Aktivitetar og resultat dette året Mål og resultatkrav i tildelingsbrevet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i all hovudsak innfridde, og Statsbyggs kundeundersøking viser at kundane stort sett er godt nøgde. Under følgjer ein kort omtale av Statsbyggs tre kjerneområde knytte til aktivitet i 2014 (3.1), deretter følgjer resultatrapportering knytt til dei konkrete måla og resultatkrava i tildelingsbrevet (3.2), rapportering på andre føringar i tildelingsbrevet (3.3) og ein gjennomgang av meir- og mindreforbruk (3.4). 3.1 Vesentlege forhold i kjerneverksemda Byggherrefunksjonen Statsbygg har i all hovudsak nådd dei resultatmåla som departementet har sett for byggherrefunksjonen. Statsbygg er byggherre både der Statsbygg sjølv skal forvalte bygningane, og for sjølvforvaltande einingar, som enkelte av universiteta. I 2014 var 124 byggjeprosjekt i prosjekterings- og byggjefasen i Statsbyggs regi, 24 av desse blei avslutta dette året. Forbruket i 2014 var på 3,7 milliardar kroner. Byggjeverksemda i Statsbygg er aukande. I 2015 er det forventa at investeringsnivået kjem til liggje på om lag 5 milliardar kroner. Auken er knytt til fleire store byggjeprosjekt som mellom anna Campus Ås og Nasjonalmuseum på Vestbanen. Det er arbeidd målretta med utvikling av prosjektstyring, prosjektleiarkompetanse og beste praksis i prosjektgjennomføring. Statsbyggs kvalitetssystem sikrar gode rutinar for å førebyggje useriøsitet innanfor anskaffingar og på byggjeplassane, mellom anna gjennom krav om deltaking i Startbank, maksimalt to underentreprenørar i kontraktskjeda og hyppige SHA-inspeksjonar. Det blei gjennomført 41 SHA-inspeksjonar på byggjeprosjekta. Vi har funne ei forbetring både i rapporteringsviljen og nedgang i talet på skadar som har ført til fråvære, på byggjeplassane våre samanlikna med i Fire prosjekt utmerka seg spesielt positivt og fekk intern pris for innsatsen. Likevel er useriøsitet framleis ei stor utfordring for både Statsbygg og bransjen generelt. Det blei ikkje avdekt tilfelle av sosial dumping i Statsbygg i Det er eit overordna mål å redusere den samla miljøbelastninga som følgjer lokalbruken til staten. Statsbygg har fleire førebileteprosjekt under prosjektering eller bygging med høge miljøambisjonar. Eitt av desse er nytt bygg for Statens vegvesen og politiet på Stord som vil produsere meir energi enn det bruker i drift. På Høgskolen i Hedmark på Evenstad blir det prosjektert eit bygg som skal oppfylle nullutsleppsdefinisjonen ZEB-COM som inneber at bygget skal produsere energi for å kompensere for utslepp både frå drift av bygget, frå produksjon av materiala til bygget, frå teknisk utstyr og frå byggjefase. Dersom dette lykkast, vil bygget vere leiande når det gjeld miljø, internasjonalt òg. Kortare gjennomføringstid og auka kostnadseffektivitet i byggjeprosjekt er satsingsområde i utviklinga vår. I tillegg er Statsbygg engasjert på viktige utviklingsarenaer for BAE-næringa som Prosjekt Norge, BA2015 og Bygg21. Dette er vi med på for å sikre erfaringsoverføring og utvikling av «beste praksis» for effektive samhandlings-, prosjekterings- og byggjeprosessar. 7

9 3.1.2 Eigedomsforvaltningsfunksjonen Statsbygg forvaltar 2,8 millionar kvadratmeter statlege formålsbygg i inn- og utland. Departementet sine krav til drift og forvaltning av denne bygningsmassen er med nokre få unntak nådde i Statsbygg har som eit ekstraordinært tiltak heva vedlikehaldsaktiviteten i 2014 med omtrent 20 prosent samanlikna med nivået i Ved utgangen av 2014 har Statsbygg ein godt vedlikehalden eigedomsportefølje (med unntak av fengsla) og godt nøgde kundar. Den dårlege tilstanden i fengselsporteføljen gjer driftssituasjonen i fengsla uføreseieleg, og det er derfor svært utfordrande å halde driftskostnadene for fengsla under tilfredsstillande kontroll. Faren for stenging av soningsplassar i enkelte fengsel er no høgst reell. Det er utfordrande å nå målkrava for energiforbruk, spesielt for fengselsporteføljen. Tilstanden i denne porteføljen fører til høgt og uføreseieleg energiforbruk. Eit lågare energiforbruk krev auka samarbeid mellom brukar og Statsbygg som forvaltar i alle delar av porteføljen. Statsbygg har sjølv ansvaret for drifta av dei fleste bygga, og bemanninga er tilfredsstillande etter størrelsen på eigedomsporteføljen Utviklings- og rådgivingsfunksjonen I 2014 har Statsbygg auka aktiviteten innanfor rådgiving og utvikling. Dette er særleg knytt til konseptval og rådgiving til andre statlege aktørar som skal leige i den private marknaden, for å redusere dei samla kostnadene staten har til arealbruk. Arbeidet med nytt regjeringskvartal har vore det største planprosjektet i Dette viktige arbeidet går etter planen. Statsbygg skal leggje til rette for ein vedteken nasjonal minnestad etter 22. juli 2011 på Sørbråten i Hole. Oppdraget er komplekst og involverer mange partar, og det har derfor vore fleire utfordringar i planarbeidet i Statsbygg har arbeidd med fem konseptvalutgreiingar i Dette er eit viktig verktøy for staten for å ta dei samfunnsøkonomisk rette avgjerdene. Det er òg viktig å sjå heile lokalbehovet til sektorane under eitt. Statsbygg hjelper departement og direktorat med strategiske analysar av det samla lokalbehovet deira. Utbyggingar i samband med eigedommane til staten vil påverke interessene til staten. Reguleringsplanarbeid i omgivnadene til eigedommane må derfor bli følgde opp gjennom høyringsutsegner i samsvar med plan- og bygningsloven. Statsbygg har i 2014 varsla to motsegner på vegner av staten. 3.2 Rapportering på mål og resultatkrav i tildelingsbrevet I tildelingsbrevet 2014 kapittel 3 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt Statsbygg totalt ti mål og resultatkrav for verksemda, av desse er fire knytte til prosjektgjennomføringa, tre til eigedomsforvaltninga og tre til utviklings- og rådgivingsfunksjonen Prosjektgjennomføringa Mål 1: Byggjeprosjekta blir gjennomførte i tråd med godkjende økonomiske rammer til avtalt tid. 8

10 Sluttkostnad Statsbygg skal rapportere sluttkostnaden til prosjekta samanlikna med styringsramma, både per prosjekt og for den samla porteføljen av sluttførte prosjekt i 2014: både for porteføljen samla og oppdelt i kurantprosjekt, prosjekt utanfor husleigeordninga 1 og prosjekt i husleigeordninga. Tidsseriedata for siste fem år. Ambisjon: Samla sluttkostnad for prosjekta skal ikkje overstige samla styringsramme for porteføljen dei siste fem åra, det vil seie at samla sluttkostnad delt på samla styringsramme er 1 for porteføljen dei siste fem åra. Resultat 2014: Kravet er oppfylt. Sluttkostnad for ferdigstilte bygg delt på styringsramme blei 0,95 i Samla sluttkostnad delt på samla styringsramma for porteføljen dei siste fem åra er 0,96. For detaljar per prosjekt, sjå vedlegg * Gj.snitt dei siste fem åra Sluttkostnad delt på styringsramme for samla portefølje av ferdigstilte bygg 0,94 0,94 1,00 0,94 0,95 0,96 * 2012 er korrigert for R6 og HiO sjukepleieutdanninga. Sluttkostnad blei ikkje gitt opp i 2012, men inngår her slik at indikator for 2012 og dermed perioden blir oppdatert. Ferdigstilling Statsbygg skal rapportere tidspunkt for overlevering av ferdige byggjeprosjekt i 2014 (per halvår) og måle dette mot avtalt ferdigstilling i styrande dokument på det tidspunkt byggjeløyvinga var gitt. For kurantprosjekt blir tidspunkt for overlevering målt (faktisk ferdigstilling) mot avtalt ferdigstilling oppgitt i styrande dokument ved fastsetjing av endeleg styrings- og kostnadsramme. Ambisjon: Null avvik. Resultat 2014: Kravet er ikkje oppfylt. Av 24 ferdigstilte prosjekt var det forseinkingar knytte til følgjande tre byggjeprosjekt i 2014: o Svolvær politistasjon hadde avtalt ferdigstilling 2. halvår 2013, men blei ferdigstilt 1. halvår o Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand hadde avtalt ferdigstilling i 1. halvår 2013, men blei ferdigstilt 1. halvår o I tillegg har det vore forseinka overlevering av brukartilpassingar ved Halden fengsel. Mål 2: Nybygg overoppfyller krava til energibruk i lov og forskrift. Statsbygg skal rapportere berekna energibruk i prosjekta basert på ferdig forprosjekt. Ambisjon: Byggjeprosjekta skal liggje 5 prosent lågare enn krava i TEK 10 i berekna netto energibruk for den enkelte bygningskategorien. Resultat 2014: Byggjeprosjekta til Statsbygg oppfyller kravet til energinivå i TEK10 5 prosent. 1 Gjeld alle prosjekt med vedteken styrings- og kostnadsramme, uavhengig av kva budsjettkapittel dei er løyvde på. 9

11 Mål 3: Nybygg oppfyller krava til universell utforming i lov og forskrift. Statsbygg skal rapportere oppfylling av krav til universell utforming (UU) basert på forprosjekt. Ambisjon: Alle byggjeprosjekta blir gitte eigne UU-krav som blir nedfelte i byggjeprogrammet. Alle prosjekt skal minst tilfredsstille krava til UU i TEK 10. Resultat 2014: Kravet er oppfylt i alle prosjekt. Mål 4: Oppdragsgivarane er tilfredse med Statsbygg som byggherre. Statsbygg skal i 2014 gjennom eit fastlagt opplegg for gjennomføring av brukarundersøkingar måle kor tilfredse oppdragsgivarane er i byggjeprosjekta, med så vel nybygg som større rehabiliteringsprosjekt. Ambisjon: Indeksen er 70 i Resultat 2014: Statsbygg samla oppnådde KTI på 70. Byggherre oppnådde KTI på Eigedomsforvaltninga Mål 1: Eigedomsforvaltninga er kostnadseffektiv og miljøvennleg. Forvaltningsareal og driftskostnader for ordinær portefølje Statsbygg skal rapportere talet på kvadratmeter forvaltningsareal per driftstilsett og driftskostnad (eksklusiv brukaravhengige driftskostnader og vedlikehald) per kvadratmeter. Det skal etablerast tidsseriedata for dei siste fem åra. Ambisjon: Talet på m 2 forvaltningsareal per driftstilsett er i gjennomsnitt minst 8000, og driftskostnad per m 2 skal ikkje overstige 110 kroner, eksklusive fengselseigedommane. Resultat 2014: Statsbygg oppfylte krava om minimum m 2 forvaltningsareal per driftstilsett og maksimum 110 kroner per m 2 i driftskostnader for den ordinære porteføljen. Indikator Tal på m 2 forvaltningsareal per driftsårsverk Driftskostnader per m Energibruk for ordinær portefølje Statsbygg skal rapportere klimakorrigert og driftsnormert energibruk per kvadratmeter. Ambisjon: Klimakorrigert og driftsnormert energibruk per m 2 skal ikkje overstige 200 kwh. Resultat 2014: Tala for energibruk i 2014 er enno ikkje klare. Energirapport for 2014 skal vere ferdiglaga 1. april Indikator Klimakorrigert og driftsnormert energiforbruk Klar 1. april

12 Forvaltningsareal, driftskostnader og energibruk for fengselsporteføljen For fengselsporteføljen skal det for 2014 rapporterast separate resultat på indikatorane m 2 /driftstilsett, driftskostnad/m 2 og kwh/m 2. Ambisjon: Tal på m 2 forvaltningsareal per driftstilsett er minst m 2, driftskostnad per m 2 skal ikkje overstige 100 kroner, og energibruk per m 2 skal ikkje overstige 280 kwh. Resultat 2014: Statsbygg oppfylte kravet om minimum m 2 forvaltningsareal per driftstilsett for fengsla. Kravet for driftskostnader på 100 kroner per m 2 for fengselsporteføljen blei overskride med 1 krone per m 2. Tala for energibruk i 2014 er ikkje klare enno. Energirapport for 2014 skal vere ferdiglaga 1. april Indikator Tal på m 2 forvaltningsareal per driftsårsverk for fengsla Driftskostnader per m 2 for fengsla Klimakorrigert og driftsnormert energiforbruk for fengselsporteføljen 299 Klar 1. april 2015 Mål 2: Bygningane som Statsbygg forvaltar, er universelt utforma innan Nye byggjeprosjekt følgjer reglane for universell utforming i lov og forskrift. Det er ei langsiktig målsetjing at eldre bygningsmasse òg skal oppgraderast til å nå denne standarden. Statsbygg skal gi rapport om bygningar som i 2014 er oppgraderte til eit nivå som svarer til føresegnene om universell utforming i TEK 10. Rapporten skal gi talet på bygningar og kvadratmeter som er oppgraderte, og eit anslag for gjennomgåande tal på kvadratmeter fram til full måloppnåing. Ambisjonsnivået for 2025 er at alle arbeidsrelaterte og publikumsretta bygningar i Statsbyggs eksisterande bygningsmasse, unnateke fengsla, rettar seg etter føresegnene om universell utforming i gjeldande teknisk forskrift (TEK 10). Resultat 2014: Statsbygg har utbetra 63 bygg med til saman m 2. Dette er fleire kvadratmeter enn planlagt. Det står att 534 bygg og m 2. Mål 3: Leigetakarane er tilfredse med Statsbyggs forvaltning av eigedommane. Statsbygg skal i 2014 måle kor tilfredse leigetakarane er, gjennom eit fastlagt opplegg for gjennomføring av brukarundersøkingar. Ambisjon: Indeksen er 70 i Resultat 2014: Kravet er oppfylt. Kundeundersøkinga viser KTI =

13 3.2.3 Utviklings- og rådgivingsfunksjonen Mål 1: Rådgivinga Statsbygg utfører innanfor konseptval og områdeutvikling, sikrar interessene til staten og ser til samfunnsansvar på ein god måte. Mål 2: Statsbyggs rådgiving til statlege verksemder medverkar til at staten opptrer profesjonelt ved leige i den private marknaden. Statsbygg skal i årsrapporten gi ei kvalitativ utgreiing om arbeidet med rådgiving, med vekt på dei områda som er omtalte i mål 1 og 2. Resultat 2014 kvalitativ utgreiing om arbeidet med rådgiving: Det har vore ein monaleg auke i rådgivingsoppdrag i samband med leige i den private marknaden i Leige av nye lokale opnar opp for modernisering og fornying av organisasjonen til leigetakaren. Her står utvikling av funksjonsanalyse sentralt med vekt på nye arbeidsformer og arbeidsplassløysingar som fremjar auka samhandling og effektivitet i tenesteproduksjonen. Arealbruk og kostnader til lokale varierer monaleg mellom ulike statlege etatar. Statsbygg har i 2014 på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført eit pilotprosjekt med ein database over statlege lokale. I piloten deltok 11 statlege verksemder med 44 lokale. Pilotprosjektet har mellom anna tilrettelagt for innsamling av data på kostnader, areal og energibruk. Piloten skal evaluerast i Statsbygg ser at ein fullskala database vil gi eit vesentleg betre underlag for å effektivisere arealbruken til staten og redusere kostnader knytte til denne. Planarbeidet i prosjektet «Nytt regjeringskvartal» går etter planen. Prosessen med parallelloppdrag/idéfase er sett i gang, og alle teama blei kontraherte før årsskiftet. I 2014 har Statsbygg òg jobba med reguleringsplanar for Vikingtidsmuseum på Bygdøy, Kunnskapsparken Ringerike, Drammen tinghus, Brønnøysundregistera, beredskapssenter for politiet, Bjørgvin fengsel i Bergen og minnestaden Sørbråten i Hole. Mål 3: Oppdragsgivarane er tilfredse med Statsbygg som rådgivar. Statsbygg skal i 2014 gjennom eit fastlagt opplegg for gjennomføring av brukarundersøkingar måle kor tilfredse oppdragsgivarane er med Statsbygg når det gjeld utviklings- og rådgivingsfunksjonen. Ambisjon: Indeksen er 73 i Resultat 2014: Kravet er oppfylt. Kundeundersøkinga viste ein score på Rapportering på andre føringar i tildelingsbrevet I tildelingsbrevet for 2014 kapittel 6 ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbygg gjere greie for arbeidet med fjerning av tidstjuvar, levere eigen rapport om tryggleikstilstanden og gi ein omtale av arbeidet sitt med anskaffingar. Nedanfor følgjer rapportering på dette. 12

14 3.3.1 Fjerning av tidstjuvar Krav: Effektivisering av eiga drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak I august 2014 sende Statsbygg over ein eigen rapport om eksterne tidstjuvar til Kommunalog moderniseringsdepartementet. I tillegg har Statsbygg gjennomgått interne forhold og gjennomført ei rekkje effektiviseringstiltak. Av desse nemner vi spesielt: Krav- og kontraktsdokument Talet på dokument og talet på sider er godt redusert. IKT-system Det er innført nye system for økonomi, prosjektstyring, innkjøp og timeregistrering (SPIRIT-programmet). Dette gir ei meir automatisk utveksling av data mellom system og dermed færre manuelle operasjonar, auka datakvalitet og gjer sporing lettare. Vidare er det i 2014 utført eit stort arbeid for å implementere eigedomsforvaltningssystemet SESAM. Dette er eit viktig bidrag i arbeidet med digitalisering overfor brukarane. Ny portalløysing med dokumenthandteringssystem er òg rulla ut i organisasjonen. Anskaffingar Prosedyrar for anskaffingar under er forenkla, og talet er redusert frå ti til to. Kontrakt for statleg leige i den private marknaden Leigeavtalen i bransjen for næringslokale var lite tilpassa offentlege leigetakarar. Både «eigarane» av leigeavtalen og Statsbygg/Difi har no komme fram til ein ordlyd om «anbefalingar beste praksis» som alle er einige om. Boreplanar Arbeidet med digitalisering av alle boreplanar utarbeidde gjennom 30 år er sluttført. Dette forenklar tilgjenget for brukarane. Godkjenning av tiltak Prosessane i samband med godkjenning av tiltak i kulturhistoriske eigedommar er forenkla i samarbeid med Riksantikvaren. Statsbygg blei som første verksemd tildelt diplom og «dusør» for arbeidet vårt med å identifisere og fange tidstjuvar i 2014 av kommunal- og moderniseringsminister Sanner Beredskap og tryggleik Eigen rapport om tryggleikstilstanden for 2014 er send til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Virksomhets- og økonomiinstruksen Anskaffingar Krav: Omtale av Statsbyggs arbeid med anskaffingar for 2014 Statsbygg er den sentrale innkjøparen i staten innanfor bygg- og eigedomstenester og medverkar til å profesjonalisere statlege anskaffingar. Statsbygg gjennomførte anskaffingar i 2014 for over 4,6 milliardar kroner gjennom investering i byggjeprosjekt og drift og forvaltning av eigedommar. For å auke tryggleiken på anleggsplassane og for å styrkje kampen mot sosial dumping og organisert kriminalitet har Statsbygg intensivert arbeidet sitt med tryggleik, helse og arbeidsmiljø. Statsbygg arbeider med å vidareutvikle kontraktsbestemmingar og kvalifikasjons- og tildelingskriterium slik at dei støttar betre oppunder dette. Statsbygg stiller i entreprisekontraktar krav om at norske leverandørar skal vere knytte til ei offentleg godkjend lærlingordning, og at leverandørar og 13

15 underleverandørar skal rette seg etter FNs barnekonvensjon, ILO-konvensjonen som forbyr barnearbeid, og ILO-konvensjonen om dei tilsette sine rettar. Statsbygg har òg ei avgrensing i kontraktsvilkåra for entreprisar og varer som inneber at ein kontraktspart ikkje kan ha fleire enn to ledd underentreprenørar i kjede under seg. Det blir òg lagt vekt på å kontrahere ut frå kompetanse og organisasjon, og ikkje berre etter lågaste pris, fordi dette vil gi betre totaløkonomi over tid. Innkjøp og avtaleoppfølging innanfor eigedomsforvaltning og administrasjon har fått auka merksemd i Det er særleg lagt vekt på innføring av rammeavtalar for område der det er føremålstenleg, som opplæring og forenkling av prosedyrar, malar og rutinar. Leiinga følgjer tvistesaker på anskaffingsområdet nøye. Tre saker blei tekne inn for KOFA i Oversikt over ressursbruk og meir- og mindreforbruk Nedanfor følgjer ei oversikt over forbruk på dei enkelte budsjettpostane samanlikna med disponibel løyving. Vidare omtaler vi kva midlane på dei enkelte budsjettpostane har blitt brukte til. Totalt for kapittel 530, 531, 532, 533, 534 og 2445 er det i 2014 eit forbruk på 3,7 milliardar kroner (eksklusive driftsresultat på post 24). Dette er ei mindreutgift på 417 millionar kroner eller 10 prosent samanlikna med disponibel løyving. Mindreutgifta fordeler seg som følgjer: Kapittel 2445 med 110 millionar kroner Kapittel 530 med 94 millionar kroner Kapittel 531 med 15 millionar kroner Kapittel 532 med 5 millionar kroner Kapittel 533 med 20 millionar kroner Kapittel 534 med 173 millionar kroner Mindreutgifta på kapittel 2445 skriv seg i hovudsak frå at midlar til perimetersikring av regjeringskvartalet blei løyvde i nysalderinga for 2014, mens forbruket kjem i På kapittel 530 kjem mindreforbruket av faseforskyvingar. På kapittel 534 er kostnader til sikringstiltak i erstatningslokala blitt lågare enn anteke, mens flyttekostnader som er løyvde i 2014, først gjer seg gjeldande i Det har vore eit stort aktivitetsnivå for kurantprosjekta. I 2014 blei det sett i gang 22 prosjekt med ei samla styringsramme på om lag 1 milliard kroner. Reguleringsfondet har gått frå 508 millionar kroner ved inngangen av året til 224 millionar kroner ved utgangen av Fondet har i 2014 i hovudsak blitt brukt til auka satsing på vedlikehald og sikring av regjeringslokale. I all hovudsak held byggjeprosjekta seg innanfor avtalt tid og kostnad. Likviditetsavvik gjeld derfor generelt sett faseforskyvingar og auka aktivitet og har ikkje konsekvensar for sluttkostnad på prosjekta. I 2014 har to ferdigstilte prosjekt gått over styringsramma. Dette gjeld Eidsvollsbygningen og Norsk Reiselivsmuseum. Norsk Reiselivsmuseum blei ferdigstilt eitt år seinare enn planlagt. Svolvær politistasjon blei ferdigstilt eit halvt år seinare enn avtalt. 14

16 Oversikt over disponibel løyving samanlikna med forbruk i 2014 per kapittel: Kap. Overføring frå 2013 Tildelingsbrev 2014 Prop. 93 S ( ) RNB Prop. 116 S ( ) Lønnsoppgjer Prop. 27 S ( ) Nysaldering Disponibel løyving 2014 (A) (tal i kr) Utbetalt Meir (-) / per mindre behov (+) (B) 2014 (A - B) * Sum *eksklusive post 24 Oversikt tilskot og belastningsfullmakter i 2014 I 2014 har Statsbygg prosjekt som held fram, finansierte med tilskot og belastningsfullmakt for 157,3 millionar kroner. Det er totalt utbetalt 93,7 millionar kroner på desse prosjekta i Innbetalte tilskot og belastningsfullmakter Budsjett 2014 Tilskot, overføring frå 2013 til Tilskot, nye i Utbetalt per Tilbakebetaling ubrukt tilskot Sum tilskot (tal i kr) Knytt til prosjekt/oppdrag 48 prosjekt med ubrukt tilskot som er overført frå 2013 til 2014* 47 nye prosjekt i 2014, der den største gjeld Junkerdalen tollstad (20 mill. kr) 10 tilbakebetalingar, der den største gjeld MH2 Tromsø (7 mill. kr) Kap post 01 underpost Oslo fengsel, A-bygg brukarutstyr Kap post 73 underpost Austsamisk museum i Neiden Norsk Bergverksmuseum Senter for nordlege folk (Aja) Kap. 500 post TP12400 Gjenoppbygging av RKV, planprosess Sum belastningsfullmakter Totalt * Dei største tilskota gjeld: Junkerdal tollstad (14,1 millionar kr), Tromsø politihus (7,5 millionar kr), Regjeringskvartalet spesialarbeid (6,3 millionar kr), Ambassaden i Stockholm perimetersikring (4,4 millionar kr), Høgskolen på Gjøvik bygg A oppgradering (4,4 millionar kr), JD datahall (3,9 millionar kr), Oslo fengsel operasjonssentral (3,4 millionar kr) og Svinesund kontrollområde off. wc (3,0 millionar kr). Kapittel 530 Bygg utanfor husleigeordninga Det er for kapittel 530 utbetalt 899 millionar kroner i 2014, noko som er 94 millionar kroner eller 9,5 prosent mindre enn disponibel løyving. Post 30 Prosjektering av byggjeprosjekt, kan overførast Løyving i saldert budsjett for Overført frå førre terminen Sum løyving Rekneskap Mindreutgift Posten blir nytta til prosjektering av prioriterte byggjeprosjekt. Det er utbetalt 26,5 millionar kroner på posten i 2014, noko som er 52,4 millionar kroner mindre enn disponibel løyving. Mindreutgifta er i hovudsak knytt til overføring av ubrukt løyving frå

17 til 2014 og UiO Livsvitskap. Mindreforbruket i 2014 er i hovudsak planlagt brukt til prosjektering av UiO Livsvitskap og UiO Vikingtidssamlinga i Løyvinga er brukt til desse prosjekta: - UiO Livsvitskap: Det skal gjennomførast eit skisseprosjekt for nytt bygg for livsvitskap inkludert farmasi og kjemi ved UiO. Forventa kostnad til og med skisseprosjekt er 95 millionar kroner, og skisseprosjektet er planlagt ferdigstilt 2. halvår Forprosjektet er forventa ferdigstilt 2. halvår 2016 til ein kostnad på totalt 250 millionar kroner. Det er utbetalt 19,2 millionar kroner på prosjektet i Turvegbru B5 universitetskrysset GBN: Prosjektet er knytt til oppfylling av rekkjefølgjekrav om bygging av turvegbru i reguleringsplanen for nytt Rikshospital. Prosjektet omfattar regulering, prosjektering og bygging av oppgradert turvegsamband via eksisterande undergang. Forventa ferdigstilling er 2. halvår Styrings- og kostnadsramme er 6,1 millionar kroner. Det er utbetalt 0,5 millionar kroner på prosjektet i UiO KMH Vikingtidssamlinga: Det er sett i gang arbeid med skisseprosjekt for utviding og nybygg for Vikingtidssamlinga på Bygdøy. Open plan- og designkonkurranse er planlagd lyst ut 1. halvåret Skisseprosjektet er forventa ferdig 1. halvåret 2016 til ein kostnad på 30 millionar kroner, og forprosjektet er forventa ferdigstilt 2. halvåret Forventa totalkostnad til og med ferdig forprosjekt er 58,5 millionar kroner. Det er utbetalt 3,5 millionar kroner på prosjektet i I samsvar med stikkordsfullmaktene har Statsbygg søkt om å overføre mindreutgift på kroner til neste budsjettermin. Post 31 Igangsetjing av byggjeprosjekt, kan overførast Løyving i saldert budsjett for Overført frå førre terminen Sum løyving Rekneskap Mindreutgift Løyvinga på posten blir brukt til oppstart av nye byggjeprosjekt. Det er utbetalt 42 millionar kroner på posten i 2014, noko som er 62 millionar kroner mindre enn disponibel løyving. Om lag 24 millionar kroner av mindreforbruket er knytte til ei overføring av ubrukt løyving frå 2013 til Resterande mindreforbruk på 38 millionar kroner kjem av at det har teke lengre tid å starte opp prosjekta enn venta. I 2014 blei to byggjeprosjekt sette i gang: - Noregs idrettshøgskole i Oslo: Prosjektet omfattar rehabilitering av gymsalbygget, sentralbygget og symjehallen ved Noregs idrettshøgskole. Planlagd ferdigstilling er 2. halvåret Styrings- og kostnadsramma er på høvesvis 738,3 millionar kroner og 832 millionar kroner (prisnivå ), eksklusive kunstmidlar på 5 millionar kroner. Det er utbetalt 8,1 millionar kroner på prosjektet i Mobilisering av byggjestart har teke noko lengre tid enn venta. - UiT medisin- og helsefag: Prosjektet gjeld bygging av nytt fakultetsbygg for medisin og helsefag ved Universitetet i Tromsø og omfattar nybygg, ombygging og samankopling av eksisterande bygningsmasse og bygging av parkeringshus. Etter ønske frå universitetet 16

18 får prosjektet utsett ferdigstillinga med eitt år frå 1. halvår 2017 til 1. halvår Styrings- og kostnadsramma er på høvesvis 1 166,7 millionar kroner og 1 275,9 millionar kroner (prisnivå ), eksklusive 8,1 millionar kroner i midlar til kunstnarisk utsmykking. Det er utbetalt 34,1 millionar kroner på prosjektet i Statsbygg har brukt fullmakt II Omdisponeringsfullmakter punkt 1, jf. tildelingsbrev 2014, til å omdisponere kroner frå post 31 til post 33, jf. post 33. I samsvar med stikkordsfullmaktene har Statsbygg søkt om å overføre resterande mindreutgift på kroner til neste budsjettermin. Post 33 Vidareføring av byggjeprosjekt, kan overførast Løyving i saldert budsjett for Overført frå førre terminen Sum løyving Rekneskap Meirutgift Posten omfattar løyving til å vidareføre prosjekt som Stortinget tidlegare har vedteke å starte opp. Det er utbetalt 811,5 millionar kroner i 2014, noko som er 61,5 millionar kroner meir enn disponibel løyving på posten. Meirforbruket skriv seg i hovudsak frå endra utbetalingstakt som følgje av inngåing av entreprisar. Løyvinga har i 2014 blitt brukt til følgjande prosjekt: (tal i kr) Prosjekt Løyving 2014 Overført ubrukt løyving Disponibel løyving 2014 (A) Utbetalt 2014 (B) Avvik (A B) UMB Campus Ås UiB Universitetsmuseet fase UMB Ås, Urbygningen UiO Domus Media, fase UiO Domus Media, fase UiT nytt teknologibygg Prosjekt i reklamasjonsfasen Sum For inndekking av meirforbruket på posten har Statsbygg brukt fullmakt II Omdisponeringsfullmakter punkt 1, jf. tildelingsbrev 2014, til å omdisponere kroner frå post 31 til post 33, jf. post 31. Post 36 Kunstnarisk utsmykking, kan overførast Løyving i saldert budsjett for Overført frå førre terminen Sum løyving Rekneskap Mindreutgift Løyvinga skal brukast til kunstnarisk utsmykking av statlege bygg. Løyvinga blir stilt til disposisjon for KORO. Det blir no utført kunstnarisk utsmykking av om lag 35 bygg. Dei største utbetalingane er knytte til Høgskolen i Bergen, nytt politihus i Tromsø, UiT nytt teknologibygg, UMB Urbygningen og bygg A ved Høgskolen på Gjøvik. Det er utbetalt 11,6 millionar kroner i 2014, noko som er 2,9 millionar kroner mindre enn disponibel løyving. Mindreforbruket blir forklart av ei forskyving i utbetalingar frå 2014 til

19 I samsvar med stikkordsfullmaktene har Statsbygg søkt om å overføre mindreutgifta på kroner til neste budsjettermin. Post 45 Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast Løyving i saldert budsjett for Overført frå førre terminen Endring i løyving: Prop. 93 S ( ), Innst. 260 S ( ) Sum løyving Rekneskap Mindreutgift Løyvinga på posten gjeld brukarutstyr til tre prosjekt: - Brukarutstyr til nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen (forprosjekt): Forprosjektet blei ferdigstilt i juni 2014 etter planen og til ein kostnad på 3,5 millionar kroner, mens løyvinga var 6 millionar kroner. Styrings- og kostnadsramme for brukarutstyret er på høvesvis 510 og 555 millionar kroner (kronenivå per ) og er forventa ferdig 1. halvår Brukarutstyr UMB Campus Ås: Prosjektering og anskaffing av brukarutstyr for prosjektet Nybygg for det nye universitetet på Ås og Veterinærinstituttet som òg omfattar nytt Senter for husdyrforsøk. Stortinget har vedteke ei styrings- og kostnadsramme på millionar kroner og millionar kroner. Det er utbetalt 13,4 millionar kroner i 2014, av desse blir 10,8 millionar kroner dekte over KDs budsjett (blir fakturert). Forventa ferdigstilling blir koordinert med byggjeprosjektet som er planlagt ferdigstilt 2. halvår Brukarutstyr R6: Sluttoppgjer og avsluttande arbeid for brukarutstyrsprosjektet har gått føre seg. Det er utbetalt 1,4 millionar kroner i Forventa sluttkostnad er estimert til 71 millionar kroner (ekskl. tilskot), som er i samsvar med styringsramma. Dette betyr at det ikkje er behov for å bruke av uvisseavsetjinga på 2,7 millionar kroner. Det er utbetalt 7,5 millionar kroner i 2014, noko som er 38 millionar kroner mindre enn disponibel løyving. Mindreforbruket er i hovudsak knytt til brukarutstyret for UMB Campus Ås der det er ei forskyving av utbetalingar mellom år. I samsvar med stikkordsfullmaktene har Statsbygg søkt om å overføre mindreutgifta på kroner til neste budsjettermin. Kapittel 531 Eigedommar til kongelege formål Totalt på kapittel 531 er det utbetalt 46,7 millionar kroner i Dette er ei mindreutgift på 14,6 millionar kroner eller 24 prosent samanlikna med den disponible løyvinga. Post 01 Driftsutgifter Løyving i saldert budsjett for Overført frå førre terminen Endring i løyving: Prop. 116 S ( ), Innst. 296 S ( ). Lønnsoppgjeret Sum løyving Rekneskap Mindreutgift Løyvinga skal dekkje Statsbyggs kostnader til forvaltning, drift og vedlikehald av statlege eigedommar som H.M. Kongen har disposisjonsrett til. Det er utbetalt 26,1 millionar kroner i 2014, noko som er tilnærma lik disponibel løyving. 18

20 I samsvar med løyvingsreglementet 5 tredje leddet har Statsbygg søkt om å overføre mindreutgifta på kroner til neste budsjettermin. Post 30 Større rehabiliteringsprosjekt, kan overførast Løyving i saldert budsjett for Overført frå førre termin Endring i løyving: Prop. 93 S ( ), Innst. 260 S ( ) Sum løyving Rekneskap Mindreutgift Løyvinga skal dekkje rehabilitering av taket på Det kongelege slottet og rehabilitering av Slottsplassen. Det er utbetalt 11,1 millionar kroner på posten i 2014, noko som er 6,7 millionar kroner mindre enn disponibel løyving. Mindreforbruket blir forklart med at sluttprognosen for prosjekta ligg lågare enn ramma. Rehabiliteringa av taket på Det kongelege slottet blei ferdig 2. halvår 2012 etter planen, mens utomhusarbeida var planlagde ferdigstilte 1. halvår Utomhusarbeida har blitt meir omfattande enn først venta og blei ferdige i Styrings- og kostnadsramme er på høvesvis 116,3 og 120,7 millionar kroner. Det er ubetalt 4,5 millionar kroner i Sluttkostnaden på prosjektet er forventa å bli 90,5 millionar kroner, noko som er 25,8 millionar kroner mindre enn styringsramma. Av dette er 20 millionar kroner omdisponerte til rehabilitering av Slottsplassen, og i tillegg blei løyvinga sett ned med 2,5 millionar kroner i RNB, jf. Prop. 93 S ( ). Rehabilitering av Slottsplassen har ei ramme på 70 millionar kroner, jf. Prop. 58 S ( ). Arbeida blei ferdigstilte hausten 2013, men det har vorte gjort noko endrings- og tilpassingsarbeid i Forventa sluttkostnad er 69,5 millionar kroner. Det er utbetalt 6,6 millionar kroner i I samsvar med stikkordsfullmaktene har Statsbygg søkt om å overføre av mindreutgifta på kroner til neste budsjettermin. Det er ikkje behov for resterande mindreutgift på i Post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast Løyving i saldert budsjett for Overført frå førre terminen Sum løyving Rekneskap Mindreutgift Løyvinga skal dekkje bygningsarbeid av investeringskarakter. I 2014 er løyvinga i hovudsak gått til følgjande tiltak: - Stiftsgarden i Trondheim: brannsløkkingsanlegg mv. - Gamlehaugen i Bergen: ENØK varmepumpe, innvendig restaurering og fast inventar - Utbetring av nordre inngang og utbetring av vindauge og takreparasjon på Ridehuset og innvendig ombygging av Stallen ved Det kongelege slottet. Mindreutgifta på 7,9 millionar kroner er planlagt brukt til vidare arbeid med ombygging av Stallen ved Det kongelege slottet i

ÅRSRAPPORT 2014. STATSBYGG ADRESSE P.b. 8106 Dep. N-0032 Oslo. TLF. 815 55 045 BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim. NETT statsbygg.

ÅRSRAPPORT 2014. STATSBYGG ADRESSE P.b. 8106 Dep. N-0032 Oslo. TLF. 815 55 045 BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim. NETT statsbygg. ÅRSRAPPORT 2014 BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac accumsan nisl. Duis at odio sed dui imperdiet posuere in quis

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATSBYGG ADRESSE P.b Dep. N-0032 Oslo TLF BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim NETT statsbygg.

ÅRSRAPPORT STATSBYGG ADRESSE P.b Dep. N-0032 Oslo TLF BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim NETT statsbygg. ÅRSRAPPORT 2014 BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac accumsan nisl. Duis at odio sed dui imperdiet posuere in quis

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015. STATSBYGG ADRESSE P.b. 8106 Dep. N-0032 Oslo. TLF. 815 55 045 BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim. NETT statsbygg.

ÅRSRAPPORT 2015. STATSBYGG ADRESSE P.b. 8106 Dep. N-0032 Oslo. TLF. 815 55 045 BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim. NETT statsbygg. ÅRSRAPPORT 2015 BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac accumsan nisl. Duis at odio sed dui imperdiet posuere in quis

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATSBYGG ADRESSE P.b Dep. N-0032 Oslo TLF BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim NETT statsbygg.

ÅRSRAPPORT STATSBYGG ADRESSE P.b Dep. N-0032 Oslo TLF BESØKSADRESSE Erling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim NETT statsbygg. ÅRSRAPPORT 2014 BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac accumsan nisl. Duis at odio sed dui imperdiet posuere in quis

Detaljer

ENERGIRAPPORT 2016 (OVERORDNET MED HOVEDTALL) ENERGIBRUK I STATSBYGGS BYGNINGER

ENERGIRAPPORT 2016 (OVERORDNET MED HOVEDTALL) ENERGIBRUK I STATSBYGGS BYGNINGER ENERGIRAPPORT 2016 (OVERORDNET MED HOVEDTALL) ENERGIBRUK I STATSBYGGS BYGNINGER BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Prop. 40 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 - STATSBYGG

TILDELINGSBREV 2015 - STATSBYGG Statsbygg Postboks 8106 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/6536-1 18. desember 2014 TILDELINGSBREV 2015 - STATSBYGG 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2008 2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 14. november 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Rekneskapsrapport per mars 2017

Rekneskapsrapport per mars 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3682 Orienteringssak: b Møte: 04. mai Rekneskapsrapport per Bakgrunn Aktiviteten på grunntildelinga (GB) har

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV Statsråden Datatilsynet Postboks 8177 Dep. 0034 OSLO Dykkar referanse Vår referanse Dato 200703595-/TNY 13. februar 2009 STATSBUDSJETTET 2009 - TILDELINGSBREV Det vert vist til Stortinget si handsaming

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Prop. 46 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. november 2009,

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 16. november 2007, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Rekneskapsrapport per mars 2016

Rekneskapsrapport per mars 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 28. april Rekneskapsrapport per Bakgrunn Det er endå tidleg på året og vanskeleg

Detaljer

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet St.prp. nr. 30 (2003 2004) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 14. november 2003, godkjend i statsråd same

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

St.prp. nr. 17 ( )

St.prp. nr. 17 ( ) St.prp. nr. 17 (2006 2007) Om endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 24. november 2006, godkjend i statsråd same

Detaljer

Rekneskapsrapport per juli 2015

Rekneskapsrapport per juli 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3180 Orienteringssak: b Møte: 10. september Rekneskapsrapport per Bakgrunn Per har kostnadane vore ca. 14 millionar

Detaljer

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 131 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 19 S (2011 2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Orienteringssak: III d Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 13. september 2012

Orienteringssak: III d Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 13. september 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III d Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 13. september Rekneskapsrapport pr. juli 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/3260 - HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012 Rekneskapsrapport pr. mars 2012 1 Hovudtal MN-fakultetet

Detaljer

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv.

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv. Føretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Statsråden. Deres referanse Vår referanse Dato /KAF 5. februar 2009

Statsråden. Deres referanse Vår referanse Dato /KAF 5. februar 2009 Statsråden Statsbygg Postboks 8106 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803287-/KAF 5. februar 2009 TILDELINGSBREV 2009 1. INNLEIING Statsbygg skal som byggherre og eigedomsforvaltar tilby

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN 2017-2018 MARS 2017 BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 5. mai 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 5. mai 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 5. mai 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Orienteringssak: III i Saksnr.: 09/4975 Møte: 24. juni 2009

Orienteringssak: III i Saksnr.: 09/4975 Møte: 24. juni 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III i Saksnr.: 09/4975 Møte: 24. juni Rekneskap pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på

Detaljer

Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen

Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen Fv 107 Jondalstunnelen 1 Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen Statens vegvesen har innhenta tilbud på bygging av Fv 107 Jondalstunnelen i samsvar med vedtak i fylkestinget 14.10.2008, avsnitt under. 1. Fylkestinget

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 27/2012. Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31.

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 27/2012. Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 27/2012 Saksnr.: 12/13843 Møte: 18. desember Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31. 2012 GRUNNLØYVINGA (GB), TAL I 1000: Bergen

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 25 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Rekneskapsrapport per september 2015

Rekneskapsrapport per september 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3180 Orienteringssak: b Møte: 5. november Rekneskapsrapport per Bakgrunn Per har kostnadane vore ca. 10 millionar

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Orienteringssak: b Saksnr.: 2014/2693 Møte: 11. desember 2014

Orienteringssak: b Saksnr.: 2014/2693 Møte: 11. desember 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Arkivkode: Orienteringssak: b Saksnr.: /2693 Møte: 11. desember Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett på

Detaljer

Rekneskapsrapport per mai 2016

Rekneskapsrapport per mai 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 16. juni Rekneskapsrapport per Bakgrunn På grunntildelinga (GB) er driftsresultatet

Detaljer

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M.

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M. BUDSJETT 215 - REKNESKAP 213 M.M. 1 Statlege verksemder under Kulturdepartementet Frist: 1. mars 214 Dato: Styreleiar (sign): Dagleg leiar (sign): Tabell 1: Administrasjon Organisasjonsnummer (9 siffer

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 76 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 S (2013 2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen

Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen Februar 2015 1 INNLEIING OG INNHALD Revisjonsutvalet og internrevisjonen i Helse Vest er begge ledd i å styrke styret si overvaking av internkontrollen.

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 21 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar Lars Lie Fjell kommune Medlem: Albrigt Sangolt Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding

Detaljer