Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2

3 Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen

4 INNHOLD Kapittel 1 Rådmannens innledning...5 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat...9 Kapittel 3 Bærekraft og samfunn...31 Kapittel 4 Medarbeidere og organisasjon...37 Kapittel 5 Brukeropplevd tjenestekvalitet...47 Kapittel 6 Ressursutnyttelse og tjenesteleveranse...61 Kapittel 7 Kommunale foretak...67

5

6 Kapittel 1 Rådmannens innledning Rådmannens innledning Rådmannen legger med dette fram årsberetning for Presentasjonen av fjorårets resultater tar utgangspunkt i våre hovedmålsettinger og søker å gi en balansert vurdering av resultatene i forhold til perspektivene økonomi, samfunn, ansatte, brukere og arbeidsprosesser. Stavanger kommunes regnskap for 2007 avlegges med et regnskapsmessig resultat på 206 millioner kroner. Også for 2007 ble regnskapet gjort opp med et relativt høyt netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat ble i 2007 på 8,9 %. Skatteveksten fra 2006 til 2007 var 8,7 % for Stavanger kommune og samlet ble skatteinngangen 3,3 mrd. kroner. Den høye skatteinngangen må sees i sammenheng med høyt aktivitetsnivå i næringslivet samt en svært lav arbeidsledighet. Virksomhetene har samlet et mindreforbruk i forhold til budsjett på 86 millioner kroner. Virksomhetene har også i 2007 hatt god mål- og økonomistyring. Det positive økonomiske resultatet må imidlertid også ses i sammenheng med kapasitetsbegrensinger i markedet for kommunens kjøp av tjenester. Innen de fleste av kommunens virksomhetsområder er det store utfordringer knyttet til rekruttering. Dette er også et forhold som påvirker det økonomiske resultatet positivt. Regnskapene for de kommunale foretakene er for 2007 gjort opp med et samlet positivt resultat på 28 millioner kroner. Antallet innbyggere i Stavanger var personer ved årsskiftet. Befolkningsveksten var 1,9 % i Samlet har levekårene i Stavanger blitt enda bedre i løpet av Utvikling og gjennomføring av miljø- og klimavennlige tiltak er avgjørende for en bærekraftig samfunnsutvikling. Dette arbeidet har fått økt oppmerksomhet i Resultater fra medarbeiderundersøkelsen i 2007 viser en jevn positiv utvikling i medarbeidertilfredshet. Sammen skaper våre medarbeidere et arbeidsmiljø preget av trivsel og inkludering. Våre ansatte opplever imidlertid en stadig mer krevende og hektisk arbeidshverdag. Både oppgavenes komleksitet og omfang samt brukernes forventningsnivå har betydning for denne utviklingen. Men også økte rekrutteringsutfordringer for kommunen kan belyse ansattes opplevelse av økt arbeidspress. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen benyttes aktivt av ledere og medarbeidere i utviklingsarbeid på den enkelte arbeidsplass. Stor etterspørsel etter og mangel på tilgjengelig arbeidskraft med ønsket kompetanse har preget organisasjonen sterkt i Det har vært gjennomført et omfattende og systematisk arbeid for utvikling og gjennomføring av tiltak for å beholde og rekruttere medarbeidere. Arbeidet med styrket lederutvikling, omdømmebygging samt likestilling og mangfold vil fortsette. Resultatene fra brukerundersøkelsene brukes aktivt for å videreutvikle kommunens tjenester. I 2007 viser brukerundersøkelsene høy tilfredshet blant de store brukergruppene av tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet. Det er gledelig å se at Stavangerskolen gjør det meget godt på de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk lesing både i nasjonal og regional sammenheng. Av storbyene er det bare Oslo som gjør det bedre enn oss. Når elevene trives godt med lærerne Foto øverst: Siv Egeli - Foto midten og nederst: Elisabeth Tønnessen Årsberetning Stavanger kommune 5

7 Kapittel 1 Rådmannens innledning sine og langt bedre enn gjennomsnittet gir det et godt grunnlag for en fortsatt positiv utvikling. Årsberetningen er et fellesprodukt med bidrag fra alle avdelinger, seksjoner og virksomheter. Resultatene i styringskortene til de enkelte virksomheter og avdelinger er presentert og kommentert i et eget hefte som følger som vedlegg til årsberetningen. Rådmannen vil takke alle som har bidratt! Inger Østensjø rådmann Kristine C. Hernes direktør økonomi Balansert styring Kommunens overordnede styringssystem baserer seg på prinsipper hentet fra balansert målstyring. Dette innebærer at en i målutvikling og resultatoppfølging fokuserer på flere sider ved egen organisasjon og tjenesteleveranse, ut over økonomiske resultater. Fokus på sammenhenger mellom arbeidsmiljørelaterte forhold, økonomiske rammer og tjenesteproduksjon legger til rette for helhetlig styring og en optimalisering i utvikling av tjenester og organisasjon. Følgende perspektiv inngår i kommunens styringssystem: Økonomi overholdelse av økonomiske rammer Medarbeidere ansattes vurdering av egen arbeidssituasjon (medarbeidertilfredshet) og tall for sykefravær m.m. Bruker brukernes vurderinger av kommunens tjenester, samt uttrykk for brukerresultater. Arbeidsprosess hva virksomhetene må være dyktige på for å yte gode tjenester Stavanger kommune har strukturert både handlings- og økonomiplan, årsberetning samt kommunens styringsverktøy BASIS i henhold til de ovennevnte perspektiver. De målsetninger som vedtas i handlingsog økonomiplanen skal gjenspeiles i BASIS, og utvikles til målepunkter som gir informasjon om grad av resultatoppnåelse og utviklingsretning. Gjennomførte tiltak og resultatoppnåelse rapporteres i årsberetningen, hvor hvert enkelt perspektiv utgjør et eget kapittel. I tillegg redegjøres det her for status og utvikling i et overordnet samfunnsperspektiv. Rådmannen ønsker slik å gi et balansert bilde av kommunens tjenester og innbyggerservice. For en nærmere presentasjon av resultatoppnåelse (status og utvikling) innenfor ulike virksomhetsområder som skole, barnehage, sykehjem m.v. vises det til eget hefte. Her presenteres de respektive virksomhetsområders styringskort pr , slik disse fremkommer i BASIS. Styringskortene inneholder måltall og resultater innenfor hvert av perspektivene i kommunens styringssystem. 6 Årsberetning Stavanger kommune

8

9 Økonomi

10 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Økonomisk utvikling og resultat Stavanger kommune avlegger årsregnskap 2007 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 206 mill. Netto driftsresultat er på 8,9%. Skatteinngangen var meget god med en skattevekst på 8,7% fra 2006 til 2007 og samlet lik kr 3,3 mrd. God økonomistyring i virksomhetene og sterk vekst i samlede drifts- og finansinntekter bidro til det gode resultatet. Investeringsnivået har vært høyt og brutto investeringsutgifter ble på kr 953 mill. Likviditeten har vært meget god i hele Økonomisk resultat Stavanger kommune (ekskl. foretakene) fikk i 2007 et regnskapsmessig resultat i driften på 206 mill. kroner etter pliktige avsetninger, herunder 50 mill. kroner til erstatning til barn som har opplevd overgrep under offentlig omsorg. Samlet ble frie inntekter, skatt og rammetilskudd netto 65 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Skatteveksten fra 2006 til 2007 ble på 8,7 % og samlet skatteinngang i 2007 ble 3,3 mrd. kroner. Skatteinntekten i 2007 ble 265 mill. kroner høyere enn i Den høye skatteinntekten har sammenheng med det høye aktivitetsnivået i næringslivet og den lave arbeidsledigheten. Virksomhetsområdene viser et samlet netto mindreforbruk i forhold til budsjett på 86 mill. kroner. Dette har delvis sammenheng med kapasitetsbegrensninger i markedet samt utfordringer med hensyn til rekruttering. Det er videre gledelig at lav arbeidsledighet og et målrettet tiltaksarbeid viser igjen i reduserte sosialhjelpsutgifter i Sammenlignet med 2006 er utgiftsnivået 18 mill. kroner lavere i Bykassens likviditet i 2007 har som følge av den høye skatteinntekten vært meget god. Kommunen har hatt en aktiv finansforvaltning. Samlet avkastning på plasserte midler er 5,7 %, mens gjennomsnittlig lånerente i 2007 var på 4,8 %. Samlede rente- og utbytteinntekter i 2007 ble 40 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Investeringsnivået var i 2007 som foregående år høyt. Brutto investeringer (eksklusive finanstransaksjoner) var på 953 mill. kroner i 2007 mot 870 mill. kroner i Kommunens ordinære lånegjeld eksklusive pensjonsforpliktelser økte med 113 mill. kroner fra 2006 til Foto øverst: Siv Egeli - Foto nederst: Odd Atle Edvardsen Årsberetning Stavanger kommune 9

11 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat 2.2 Hovedtall Tabell 1: Netto driftsresultat i mill kroner og prosent Netto driftsresultat Netto resultatgrad m/ 1,43 % 1,70 % -0,57 % -2,34 % 2,47 % 8,37 % 5,03 % 8,90 % avdrag Netto resultatgrad m/ avskrivinger -0,14 % -2,83 % -5,66 % -6,97 % -0,83 % 5,68 % 3,22 % 7,04 % Utvikling i netto driftsresultat bærekraft over tid Et viktig økonomisk nøkkeltall er netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ekskl. finansinntekter (netto resultatgrad). Netto driftsresultat er differansen mellom sum drifts- og finansinntektene og sum drifts- og finansutgiftene. Netto driftsresultat viser hvor mye kommunen kan disponere til investeringer og avsetninger etter at løpende driftsutgifter og renter og avdrag på lån er betalt. En målsetning er å oppnå et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på ca 3 % over tid. Dette for å kunne opprettholde et stabilt investeringsnivå uten uforsvarlig økning av lånegjeld. Stavanger kommune har høyt investeringsnivå og derfor bør netto driftsresultat holder seg på et relativt høyt nivå. Netto driftsresultat i 2007 ble på kr 534,4 mill. Dette tilsvarer en netto resultatgrad på 8,9 %. I 2006 var resultatgrad på 5,03 % etter avsetninger av erstatninger til barn som har opplevd overgrep under offentlig omsorg. Uten disse avsetningene ville resultatgrad ha vært på 7,76 % i Tabellen over viser utvikling i netto driftsresultat fra 2000 til I det kommunale regnskapet utgiftsføres avdrag, mens avskrivingene ikke har resultateffekt da disse har tilsvarende inntektspost. Dermed kommer ikke det reelle kapitalslitet til uttrykk i budsjett og regnskapet. Avskrivingene er høyere enn avdragene. Dette innebærer at driftsresultat gjennomgående viser for positive tall. Grafen under viser at netto driftsresultat i perioden hadde vært betydelig dårligere dersom avskrivingene, og ikke avdragene hadde vært utgiftsført med resultateffekt. Det er for øvrig grunn til å anta at avskrivingene de senere år reelt sett har vært større enn de som fremgår av regnskapene. Dette har sammenheng med forsinkelser ved avleggelse av sluttregnskapet på investeringsprosjekter. Netto resultatgrad m/ avskrivingene viser derfor for positive tall de senere år. (Figur 1) Figur 1: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter ekskl. finansinntekter 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % ,00 % -6,00 % -8,00 % Regnskapsmessig netto driftsresultat Korrigert for avskrivninger 10 Årsberetning Stavanger kommune

12 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Utvikling i brutto lånegjeld i prosent av driftsinntektene Brutto lånegjeld i prosent av driftsinntekter ekskl. finansinntekter viser gjeldsgrad. Gjeldsgraden i 2007 var på 51%. Fra og med år 2000 til og med år 2007 har gjeldsgraden i Stavanger kommune vært relativt stabil. I Handlings- og økonomiplan ble det beregnet en gjeldsgrad på 55 % i 2007, men vesentlig høyere inntekter enn opprinnelig budsjettert (vises til videre kommentarer i avsnitt om drift- og finansinntekter) har gjort at gjeldsgraden ble lavere. Låneopptak ekskl. startlån ble på kr 302 mill i Figur 2: Utvikling i brutto lånegjeld i % av driftsinntekter (gjeldsgrad) Vekst i frie inntekter på kr 256 mill Stavanger kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd inkl. selskapsskatt) ble i 2007 på kr mill. Dette tilsvarer en vekst i frie inntekter på 7,6 % fra Av dette utgjorde inntekts- og formueskatt den største delen på kr mill i Skatteveksten fra 2006 til 2007 ble på 8,7 %. På landbasis økte skatteinntektene for kommunesektoren med 1,7 %. Stavanger hadde skatteinntekter (ekskl. selskapsskatt) på kr pr. innbygger. Dette utgjorde 136,2 % av landsgjennomsnittet. På landsbasis var skatteinntektene kr pr. innbygger. Samlet ble frie inntekter, skatt og rammetilskudd korrigert for inntektsutjevning, kr 65 mill høyere enn justert budsjett. Den høye skatteinntekten har primært sammenheng med det høye aktivitetsnivået i næringslivet og den lave arbeidsledigheten. Den høye skatteinngangen førte til en høyere inntektsutjevning (kr 668 mill i 2007). Som følge av dette fikk Stavanger null i ordinært rammetilskudd og kr 295 mill i selskapsskatt som var kr 94 mill mindre enn justert budsjett Tabell 2 viser oversikt over frie inntekter På figur 3 og 4 neste side vises utvikling i frie inntekter Tabell 2: Sum frie inntekter 2007 Tall i 1000 kroner Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik Vekst fra 2006 Vekst på landsbasis Prosent av landsgjennomsnittet Skatt ,70 % 1,70 % 136,20 % Innbyggertilskudd inkl utgiftsutjevning Inntektsutjevning Selskapsskatt Sum frie inntekter ,60 % Årsberetning Stavanger kommune 11

13 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Figur 3: Utvikling i frie inntekter Frie inntekter Inntekts- og formuesskatt Rammetilskudd Figur 4 : Utvikling i frie inntekter , Formue/inntektsskatt inkl. inntektsutj. Selskapsskatt Rammetilskudd 2.3 Driftsregnskapet Netto driftsresultat for 2007 ble på kr 534,4 mill, mot justert budsjett på kr 240 mill. Regnskapsresultatet ble på kr 206,4 mill. Resultatet fremkommer etter at netto driftsresultat korrigeres for overføringer til investeringsregnskap, avsetning og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk. I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2007 i form av utdrag fra hovedoversiktene. Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett kommenteres. Hovedoversiktene framkommer mer detaljert i årsregnskap 2007 som er trykket i eget hefte. Kommentarene for avvik som relateres virksomhetsområdene kommenteres i hovedsak under avsnitt 2.4 Hovedtall per virksomhetsområdet samt i kommentarene til styringskort i vedlegget til årsberetning. Drifts- og finansinntekter Figur 5 på neste side viser hvor mye de ulike inntektsartene utgjør av de totale inntektene. Inntektsog formueskatt er den største inntektskilden og utgjorde i % av de totale drifts- og finansinntektene. I 2006 utgjorde inntekts-og formueskatt 54% av de totale inntektene. 12 Årsberetning Stavanger kommune

14 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Figur 5 : Forhold mellom i inntektsrarter og de totale drifts- og finansinntektene. Regnskapstall 2007 Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag 5 % Brukerbetaling 4 % Andre salgs- og leieinntekter 9 % Eiendomsskatt 2 % Overføringer med krav til motytelse 13 % Rammetilskudd 5 % Skatt på inntekt og formue 53 % Andre statlige overføringer 8 % Andre overføringer 1 % I tabell 3 under er bykassens hovedinntektskilder satt opp. Avvik mellom budsjett og regnskap er ført opp som tall i tusen kroner og prosent forbruk regnskap av budsjett. Tabellen viser en aggregert oversikt over samlede drifts- og finansinntekter i Frie inntekter (linje 4 og 7) ble kommentert i avsnittet over. De øvrige driftsinntektene som egenbetaling, gebyrer og refusjoner er i hovedsak knyttet til tjenesteproduksjon og vil bli analysert grundigere i påfølgende avsnitt om virksomhetsområdene. Det er til dels store avvik mellom regnskap og budsjett innenfor de enkelte inntektsartene. I dette avsnittet vil kun hovedavvikene bli kommentert. Samlede drift- og finansinntekter i 2007 ble på kr 6.336,9 mill. Dette er en økning på kr 616 mill eller 10,7 % fra I forhold til justert budsjett 2007 hadde disse driftsinntektene et avvik på kr 376 mill. Brukerbetalingene (linje 1) hadde en vekst på 11% i forhold til regnskapet I forhold til justert budsjett 2007 hadde brukerbetalinger et avvik på kr 19,5 mill. Dette skyldes i hovedsak merinntekter på langtids- og korttidsopphold sykehjem i overkant av kr 13 mill. Matpenger SFO/barnehager ble kr 6 mill høyere enn justert budsjett Disse inntektene hadde også tilvarende motpost på utgiftssiden. Andre salgs- og leieinntekter (linje 2) viser merinntekt på kr 36 mill i forhold til justert budsjett. Dette skyldes i hovedsak merinntekter på byggesaksgebyrer hvor deler av disse inntektene ble avsatt på bundne fond samt andre avgiftsfrie avgifter og gebyrer spredt over alle virksomhetsområdene. Overføringene (linje 3,5 og 6) består av blant annet refusjon sykepenger og svangerskapspermisjon, momskompensasjon, tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk helsearbeid, stats- og skjønnstilskudd barnehage. Samlet viser disse inntektsartene en vekst på Tabell 3. Hovedoppsett over bykassens drifts- og finansinntekter Linje Alle tall i hele 1000 kr. Driftsinntekter: Regnskap 2006 Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik Prosent avvik 1 Brukerbetalinger % 2 Andre salgs- og leieinntekter % 3 Overføringer med krav til motytelse % 4 Rammetilskudd % 5 Andre statlige overføringer % 6 Andre overføringer % 7 Skatt på inntekt og formue % 8 Eiendomsskatt % 9 Renteinntekter, utbytte og mottatte % avdrag 10 Sum drift- og finansinntekter % Årsberetning Stavanger kommune 13

15 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat 16 % i forhold til regnskap Disse inntektene ble totalt på kr mill. I forhold til justert budsjett 2007 hadde disse inntektene et avvik på kr 212 mill. Dette skyldes i hovedsak økte merverdiavgiftsrefusjoner for bykassen (kr 16 mill), kommunale foretak og kirkevergen (kr 23 mill). Merverdiavgiftskompensasjon viser totalt merinntekt på kr 39 mill i forhold til justert budsjett Isolert sett ble merverdikompensasjon fra investeringer på kr 119 mill i Dersom forslaget om endring av regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer blir vedtatt, vil disse inntektene bli ført i investeringsregnskap fra Det vil naturligvis påvirke netto driftsresultat fra år 2009 og videre. I tillegg viser integreringstilskudd flyktninger og refusjoner fra andre kommuner ifbm oppreisningsfond merinntekt på henholdsvis kr 5 mill og kr 46 mill. Stats- og skjønnstilskudd barnehage og refusjon svangerskapspermisjon hadde et avvik i forhold til justert budsjett på henholdsvis kr 24 mill og kr 34 mill. Refusjon svangerskapspermisjon hadde motpost på utgiftssiden knyttet til innleie av vikarer, mens merinntekter på barnehagesiden har dekket økte utgifter knyttet til nye barnehageplasser. Det ble også mottatt merinntekter i statstilskudd og refusjoner fra andre i forbindelse med forskjellige tiltak og tjenester enn opprinnelig budsjettert. Dette gjelder blant annet økte refusjoner fra klient sosial og barnevern, refusjoner fra høyskole vedr studentveiledning samt økte refusjoner i forbindelse med norskopplæring av voksne innvandrere. renter på de to ansvarlige lån kr 8,5 mill høyere enn justert budsjett Kommunen har hatt meget god likviditet gjennom hele året. Dette bidro til at renter bankinnskudd ble på kr 43,5 mill, en økning på 87% i forhold til regnskapet I forhold til justert budsjett 2007 utgjorde dette en merinntekt på kr 2 mill. Det er også mottatt kr 20 mill mer i andre renteinntekter enn opprinnelig forutsatt i budsjettet. Dette skyldes i hovedsak økte renteinntekter knyttet til kommunens utlån samt økte renteinntekter fra formidlingslån (startlån). Resterende avvik mellom regnskap og budsjett på kr 7 mill skyldes hovedsakelig avkastning av finansforvaltning og realiserte og urealiserte kursgevinster. Høyere avkastning av finansforvaltningen skyldes høyere rente på rentebærende obligasjoner samt verdistigning på verdipapirer og gevinster etter salg/innløsing av verdipapirer gjennomført i Drifts- og finansutgifter Figur 6 viser forholdet mellom de ulike utgiftsarter og de totale drifts- og finansutgifter. Figur 6: Forhold mellom utgiftsrarter og de totale driftog finansutgifter. Regnskapstall 2007 Overføringer 13 % Renter og avdrag på lån 6 % Eiendomsskatt i linje 8 (tabell 3) er brutto eiendomskatt. Fratrukket eiendommer med fritak utgjorde netto eiendomskatt i 2007 kr 120,8 mill, omtrent som budsjettert. Finansinntekter i linje 9 (tabell 3) er renteinntekter, avkastning på finansplasseringer, utbytte fra Lyse og mottatte avdrag på utlån. Finansinntektene har økt med kr 107 mill ( 46%) i forhold til regnskapet 2006, og viser en merinntekt i forhold til justert budsjett på kr 39 mill. Vekst fra 2006 skyldes i hovedsak økt utbytte fra Lyse og økte renteinntekter grunnet god likviditet og økt rentenivå. Utbytte fra Lyse ble i 2007 på kr 141,9 mill. Videre ble Kjøp som erstatter egenproduksjon 18 % Kjøp som inngår i egenprod.minus fordelte utgifter 11 % Lønn og sosiale utgifter 52 % I tabell 4 under er kommunens hovedutgiftsarter satt opp. Avvik mellom budsjett og regnskap er ført opp som tall i tusen kroner og prosent forbruk regnskap av budsjett. Tabell 4. Hovedoppsett over bykassens drift-og finansutgifter Linje Alle tall i hele 1000 kr. Driftsutgifter Regnskap 2006 Regnskap 2007 Justert bud Avvik Prosent avvik 11 Lønn og sosialeutgifter, ,7 % 12 Kjøp som inngår i egenprod ,4 % minus fordelte utgifter 13 Kjøp som erstatter ,7 % egenproduksjon 14 Overføringer ,9 % 15 Renter og avdrag på lån ,0 % 16 Sum drift- og finansutgifter ,4 % 14 Årsberetning Stavanger kommune

16 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Virksomhetene styrer etter netto driftsrammer, og det vil derfor under driftsutgiftene framkomme til dels store avvik mellom regnskap og budsjett. Avviket mellom budsjett og regnskap som er knyttet til virksomhetene kommenteres ytterligere i påfølgende avsnitt om virksomhetsområdene samt i kommentarene til styringskort i vedlegget til årsberetningen. I dette avsnittet kommenteres i hovedsak utvikling i regnskap fra 2006 til Lønn og sosiale utgifter (linje 11, tabell 4) har økt med 11,5 % fra regnskap Dette skyldes i hovedsak kostnader knyttet til lønnsoppgjør ( kr 70 mill ) og nye stillinger opprettet i Lønn og sosiale utgifter utgjorde 52% av de totale drift- og finansutgiftene i I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter gjennom blant annet kjøp fra kommunale foretak, IKS og private aktører som private barnehager og sykehjem med driftsavtale. Disse kostnadene utgjorde en relativ stor andel av utgiftene knyttet til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Pensjonsutgifter har økt i takt med økte lønnskostnader, hvor reguleringspremien til KLP isolert sett økte med kr 21 mill fra 2006 til Dette skyldes i hovedsak vesentlig økning i folketrygdens grunnebeløp samt en relativ stor andel av ansatte med lang opptjeningstid. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon (linje 12, tabell 4) økte med kr 108 mill i forhold til regnskap Økningen skyldes hovedsakelig utbetalinger av erstatninger til barn som har opplevd overgrep under offentlig omsorg. Disse erstatningene er i regnskapet 2007 ført under linje 12 mens avsetning til disse utbetalingene ble bokført i regnskap 2006 under overføringer (linje 14, tabell 4). Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen produksjon (linje 13, tabell 4) økte med kr 128 mill i forhold til 2006 nivå. Dette gjelder i hovedsak økte utgifter knyttet til kjøp av kommunale foretak (kr 10 mill) og økte overføringer til private barnehager (kr 37 mill). Økte overføringer til private barnehager hadde budsjettmessig dekning på inntektspost knyttet til statsog skjønnstilskudd. Overføringer (linje 14, tabell 4) ble redusert med kr 246 mill i forhold til regnskap Dette skyldes i hovedsak at overføring til Nytt konserthus ( kr 100 mill) og avsetning til barn som har opplevd overgrep under offentlig omsorg ( kr 150 mill) ble ført under denne hovedpost som engangsbeløp i Renter og avdrag på lån samt andre finansutgifter økte med kr 59 mill fra regnskap Dette skyldes økt rentenivå i 2007 samt at det i 2007 ble tatt opp nytt lån på kr 302 mill. Disse utgiftene er omtrent som budsjettert. Regnskapsresultat på kr 206 mill Årsresultat ble kr 206 mill etter interne finanstransaksjoner ( avsetninger og bruk av avsetninger). Årsresultat fremkommer som vist i tabell 5. Linje 17 viser netto driftsresultat som i 2007 var på kr 534 mill. Sum bruk av avsetninger ( linje 21) var på kr 245 mill i 2007, fordelt mellom tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk samt bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Det ble overført kr 294 mill til investeringsregnskapet. Videre ble det avsatt kr 180 mill til disposisjonsfond og kr 98 til bundne fond. Avsetninger til disposisjonsfond gjelder i hovedsak føring av fjorårets regnskapsmessig mindreforbruk ( kr 149,7 mill) samt avsatte midler for gjennomføring av +/- 3% ( kr 30,8 mill). Avsetninger til bundne fond gjelder blant annet ubrukte skjønnsmidler barnehager ( kr 30 mill), overført øremerkede midler ( kr 47 mill), avsetning til selvkostfond ( kr 14,4 mill) samt avsetning av urealisert kursgevinst finansforvaltning ( kr 5,7 mill). Tabell 5: Årsresultat 2007 Linje Alle tall i hele 1000 kr Regnskap 2006 Regnskap 2007 Justert bud Avvik Prosent avvik 17 Netto driftsresultat % 18 Bruk av tidl.års regnsk.messig mindreforbruk % 19 Bruk av disposisjonsfond % 20 Bruk av bundne fond % 21 Sum bruk av avsetninger % 22 Overført til investeringsregnskapet % Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Avsetning til disposisjonsfond % 25 Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger % Årsresultat/Regnskapsmessig merforbruk Årsberetning Stavanger kommune 15

17 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Tabell 6 viser saldoen på disposisjonsfond. Fondet kan benyttes til drifts- og investeringsformål. Tabell 6: Disposisjonsfond (beløp i hele 1000 kr) Tabell 7 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål. Tabell 7: Bundet driftsfond (beløp i hele 1000 kr) Disposisjonsfond Inngående balanse Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investeringsregnskapet Utgående balanse Bundet driftsfond Inngående balanse Avsetninger driftsregnskap Bruk av avsetninger driftsregnskap Utgående balanse Hovedtall per virksomhetsområdet Samtlige virksomheter har gjennom 2007 hatt problemer med rekruttering av kvalifisert personale. Dette viser seg på ulike måter i regnskapet for Den naturlige konsekvensen blir mindreforbruk av lønnsmidler. En annen effekt er merforbruk på kjøp av vikarer som man særlig merker i pleie og omsorgsvirksomhetene. Historisk lav arbeidsledighet har gitt ytterligere lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp, men utviklingen viser nå en stigende tendens i økonomisk støtte til boutgifter. Både mangel på fagfolk, men også kapasitetsbegrensninger i markedet har gitt lavere aktivitet i teknisk sektor. Noe som viser seg i mindre utgifter til vedlikehold. I det følgende kommenteres resultatet innenfor virksomhetsområdene. RÅDMANN OG POLITISKE ORGANER Alle tall i hele 1000 kr Driftsutgifter Regnskap 2006 Regnskap 2007 Just. bud Avvik i kr Forbruk i % Sum Rådmann og politiske organer ,0 Sum Rådmann og politiske organer ,0 Rådmannen og politiske organer har totalt et nettoforbruk på 98 %. Dette utgjør et mindreforbruk på kr 5 mill. Regnskapsresultatet er noe ulikt i de ulike enhetene. I de enhetene som har et mindreforbruk har det vært ubesatte stillinger som skyldes at det er vanskelig å rekruttere. I tillegg har Personal og organisasjon ubrukte midler tilknyttet ulike prosjekter. Dette er blant annet kr 2,2 mill i ubrukte ekstraordinære rekrutteringsmidler, kr 1,25 i ubrukte lederutviklingsmidler og kr 1,3 mill i ubrukte prosjektmidler psykiatri og uønsket deltid i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. OPPVEKST Alle tall i hele 1000 kr Driftsutgifter Regnskap 2006 Regnskap 2007 Just. bud Avvik i kr Forbruk i % Barnehage ,0 Grunnskole ,6 Johannes læringssenter ,0 Stavanger kulturskole ,9 PPT ,4 Ungdom og fritid ,7 Sum Oppvekst ,7 16 Årsberetning Stavanger kommune

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008 Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2008 2011 Årsbudsjett 2008 Hva er utgangspunktet? Snuoperasjon 2002-2004 2006 et av kommunens beste driftsår Penger på bok God kvalitet i tjenestetilbudet

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

3.1 Økonomiske hovedtall/finansielle nøkkeltall

3.1 Økonomiske hovedtall/finansielle nøkkeltall Årsrapport 2014 3 Økonomisk resultat 3.1 Økonomiske hovedtall/finansielle nøkkeltall 3.2 Analyser av driftsregnskapet 3.3 Finansielle målsettinger 3.4 Analyser av investeringsregnskapet 3.5 Analyser av

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer