Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2

3 Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen

4 INNHOLD Kapittel 1 Rådmannens innledning...5 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat...9 Kapittel 3 Bærekraft og samfunn...31 Kapittel 4 Medarbeidere og organisasjon...37 Kapittel 5 Brukeropplevd tjenestekvalitet...47 Kapittel 6 Ressursutnyttelse og tjenesteleveranse...61 Kapittel 7 Kommunale foretak...67

5

6 Kapittel 1 Rådmannens innledning Rådmannens innledning Rådmannen legger med dette fram årsberetning for Presentasjonen av fjorårets resultater tar utgangspunkt i våre hovedmålsettinger og søker å gi en balansert vurdering av resultatene i forhold til perspektivene økonomi, samfunn, ansatte, brukere og arbeidsprosesser. Stavanger kommunes regnskap for 2007 avlegges med et regnskapsmessig resultat på 206 millioner kroner. Også for 2007 ble regnskapet gjort opp med et relativt høyt netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat ble i 2007 på 8,9 %. Skatteveksten fra 2006 til 2007 var 8,7 % for Stavanger kommune og samlet ble skatteinngangen 3,3 mrd. kroner. Den høye skatteinngangen må sees i sammenheng med høyt aktivitetsnivå i næringslivet samt en svært lav arbeidsledighet. Virksomhetene har samlet et mindreforbruk i forhold til budsjett på 86 millioner kroner. Virksomhetene har også i 2007 hatt god mål- og økonomistyring. Det positive økonomiske resultatet må imidlertid også ses i sammenheng med kapasitetsbegrensinger i markedet for kommunens kjøp av tjenester. Innen de fleste av kommunens virksomhetsområder er det store utfordringer knyttet til rekruttering. Dette er også et forhold som påvirker det økonomiske resultatet positivt. Regnskapene for de kommunale foretakene er for 2007 gjort opp med et samlet positivt resultat på 28 millioner kroner. Antallet innbyggere i Stavanger var personer ved årsskiftet. Befolkningsveksten var 1,9 % i Samlet har levekårene i Stavanger blitt enda bedre i løpet av Utvikling og gjennomføring av miljø- og klimavennlige tiltak er avgjørende for en bærekraftig samfunnsutvikling. Dette arbeidet har fått økt oppmerksomhet i Resultater fra medarbeiderundersøkelsen i 2007 viser en jevn positiv utvikling i medarbeidertilfredshet. Sammen skaper våre medarbeidere et arbeidsmiljø preget av trivsel og inkludering. Våre ansatte opplever imidlertid en stadig mer krevende og hektisk arbeidshverdag. Både oppgavenes komleksitet og omfang samt brukernes forventningsnivå har betydning for denne utviklingen. Men også økte rekrutteringsutfordringer for kommunen kan belyse ansattes opplevelse av økt arbeidspress. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen benyttes aktivt av ledere og medarbeidere i utviklingsarbeid på den enkelte arbeidsplass. Stor etterspørsel etter og mangel på tilgjengelig arbeidskraft med ønsket kompetanse har preget organisasjonen sterkt i Det har vært gjennomført et omfattende og systematisk arbeid for utvikling og gjennomføring av tiltak for å beholde og rekruttere medarbeidere. Arbeidet med styrket lederutvikling, omdømmebygging samt likestilling og mangfold vil fortsette. Resultatene fra brukerundersøkelsene brukes aktivt for å videreutvikle kommunens tjenester. I 2007 viser brukerundersøkelsene høy tilfredshet blant de store brukergruppene av tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet. Det er gledelig å se at Stavangerskolen gjør det meget godt på de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk lesing både i nasjonal og regional sammenheng. Av storbyene er det bare Oslo som gjør det bedre enn oss. Når elevene trives godt med lærerne Foto øverst: Siv Egeli - Foto midten og nederst: Elisabeth Tønnessen Årsberetning Stavanger kommune 5

7 Kapittel 1 Rådmannens innledning sine og langt bedre enn gjennomsnittet gir det et godt grunnlag for en fortsatt positiv utvikling. Årsberetningen er et fellesprodukt med bidrag fra alle avdelinger, seksjoner og virksomheter. Resultatene i styringskortene til de enkelte virksomheter og avdelinger er presentert og kommentert i et eget hefte som følger som vedlegg til årsberetningen. Rådmannen vil takke alle som har bidratt! Inger Østensjø rådmann Kristine C. Hernes direktør økonomi Balansert styring Kommunens overordnede styringssystem baserer seg på prinsipper hentet fra balansert målstyring. Dette innebærer at en i målutvikling og resultatoppfølging fokuserer på flere sider ved egen organisasjon og tjenesteleveranse, ut over økonomiske resultater. Fokus på sammenhenger mellom arbeidsmiljørelaterte forhold, økonomiske rammer og tjenesteproduksjon legger til rette for helhetlig styring og en optimalisering i utvikling av tjenester og organisasjon. Følgende perspektiv inngår i kommunens styringssystem: Økonomi overholdelse av økonomiske rammer Medarbeidere ansattes vurdering av egen arbeidssituasjon (medarbeidertilfredshet) og tall for sykefravær m.m. Bruker brukernes vurderinger av kommunens tjenester, samt uttrykk for brukerresultater. Arbeidsprosess hva virksomhetene må være dyktige på for å yte gode tjenester Stavanger kommune har strukturert både handlings- og økonomiplan, årsberetning samt kommunens styringsverktøy BASIS i henhold til de ovennevnte perspektiver. De målsetninger som vedtas i handlingsog økonomiplanen skal gjenspeiles i BASIS, og utvikles til målepunkter som gir informasjon om grad av resultatoppnåelse og utviklingsretning. Gjennomførte tiltak og resultatoppnåelse rapporteres i årsberetningen, hvor hvert enkelt perspektiv utgjør et eget kapittel. I tillegg redegjøres det her for status og utvikling i et overordnet samfunnsperspektiv. Rådmannen ønsker slik å gi et balansert bilde av kommunens tjenester og innbyggerservice. For en nærmere presentasjon av resultatoppnåelse (status og utvikling) innenfor ulike virksomhetsområder som skole, barnehage, sykehjem m.v. vises det til eget hefte. Her presenteres de respektive virksomhetsområders styringskort pr , slik disse fremkommer i BASIS. Styringskortene inneholder måltall og resultater innenfor hvert av perspektivene i kommunens styringssystem. 6 Årsberetning Stavanger kommune

8

9 Økonomi

10 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Økonomisk utvikling og resultat Stavanger kommune avlegger årsregnskap 2007 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 206 mill. Netto driftsresultat er på 8,9%. Skatteinngangen var meget god med en skattevekst på 8,7% fra 2006 til 2007 og samlet lik kr 3,3 mrd. God økonomistyring i virksomhetene og sterk vekst i samlede drifts- og finansinntekter bidro til det gode resultatet. Investeringsnivået har vært høyt og brutto investeringsutgifter ble på kr 953 mill. Likviditeten har vært meget god i hele Økonomisk resultat Stavanger kommune (ekskl. foretakene) fikk i 2007 et regnskapsmessig resultat i driften på 206 mill. kroner etter pliktige avsetninger, herunder 50 mill. kroner til erstatning til barn som har opplevd overgrep under offentlig omsorg. Samlet ble frie inntekter, skatt og rammetilskudd netto 65 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Skatteveksten fra 2006 til 2007 ble på 8,7 % og samlet skatteinngang i 2007 ble 3,3 mrd. kroner. Skatteinntekten i 2007 ble 265 mill. kroner høyere enn i Den høye skatteinntekten har sammenheng med det høye aktivitetsnivået i næringslivet og den lave arbeidsledigheten. Virksomhetsområdene viser et samlet netto mindreforbruk i forhold til budsjett på 86 mill. kroner. Dette har delvis sammenheng med kapasitetsbegrensninger i markedet samt utfordringer med hensyn til rekruttering. Det er videre gledelig at lav arbeidsledighet og et målrettet tiltaksarbeid viser igjen i reduserte sosialhjelpsutgifter i Sammenlignet med 2006 er utgiftsnivået 18 mill. kroner lavere i Bykassens likviditet i 2007 har som følge av den høye skatteinntekten vært meget god. Kommunen har hatt en aktiv finansforvaltning. Samlet avkastning på plasserte midler er 5,7 %, mens gjennomsnittlig lånerente i 2007 var på 4,8 %. Samlede rente- og utbytteinntekter i 2007 ble 40 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Investeringsnivået var i 2007 som foregående år høyt. Brutto investeringer (eksklusive finanstransaksjoner) var på 953 mill. kroner i 2007 mot 870 mill. kroner i Kommunens ordinære lånegjeld eksklusive pensjonsforpliktelser økte med 113 mill. kroner fra 2006 til Foto øverst: Siv Egeli - Foto nederst: Odd Atle Edvardsen Årsberetning Stavanger kommune 9

11 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat 2.2 Hovedtall Tabell 1: Netto driftsresultat i mill kroner og prosent Netto driftsresultat Netto resultatgrad m/ 1,43 % 1,70 % -0,57 % -2,34 % 2,47 % 8,37 % 5,03 % 8,90 % avdrag Netto resultatgrad m/ avskrivinger -0,14 % -2,83 % -5,66 % -6,97 % -0,83 % 5,68 % 3,22 % 7,04 % Utvikling i netto driftsresultat bærekraft over tid Et viktig økonomisk nøkkeltall er netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ekskl. finansinntekter (netto resultatgrad). Netto driftsresultat er differansen mellom sum drifts- og finansinntektene og sum drifts- og finansutgiftene. Netto driftsresultat viser hvor mye kommunen kan disponere til investeringer og avsetninger etter at løpende driftsutgifter og renter og avdrag på lån er betalt. En målsetning er å oppnå et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på ca 3 % over tid. Dette for å kunne opprettholde et stabilt investeringsnivå uten uforsvarlig økning av lånegjeld. Stavanger kommune har høyt investeringsnivå og derfor bør netto driftsresultat holder seg på et relativt høyt nivå. Netto driftsresultat i 2007 ble på kr 534,4 mill. Dette tilsvarer en netto resultatgrad på 8,9 %. I 2006 var resultatgrad på 5,03 % etter avsetninger av erstatninger til barn som har opplevd overgrep under offentlig omsorg. Uten disse avsetningene ville resultatgrad ha vært på 7,76 % i Tabellen over viser utvikling i netto driftsresultat fra 2000 til I det kommunale regnskapet utgiftsføres avdrag, mens avskrivingene ikke har resultateffekt da disse har tilsvarende inntektspost. Dermed kommer ikke det reelle kapitalslitet til uttrykk i budsjett og regnskapet. Avskrivingene er høyere enn avdragene. Dette innebærer at driftsresultat gjennomgående viser for positive tall. Grafen under viser at netto driftsresultat i perioden hadde vært betydelig dårligere dersom avskrivingene, og ikke avdragene hadde vært utgiftsført med resultateffekt. Det er for øvrig grunn til å anta at avskrivingene de senere år reelt sett har vært større enn de som fremgår av regnskapene. Dette har sammenheng med forsinkelser ved avleggelse av sluttregnskapet på investeringsprosjekter. Netto resultatgrad m/ avskrivingene viser derfor for positive tall de senere år. (Figur 1) Figur 1: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter ekskl. finansinntekter 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % ,00 % -6,00 % -8,00 % Regnskapsmessig netto driftsresultat Korrigert for avskrivninger 10 Årsberetning Stavanger kommune

12 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Utvikling i brutto lånegjeld i prosent av driftsinntektene Brutto lånegjeld i prosent av driftsinntekter ekskl. finansinntekter viser gjeldsgrad. Gjeldsgraden i 2007 var på 51%. Fra og med år 2000 til og med år 2007 har gjeldsgraden i Stavanger kommune vært relativt stabil. I Handlings- og økonomiplan ble det beregnet en gjeldsgrad på 55 % i 2007, men vesentlig høyere inntekter enn opprinnelig budsjettert (vises til videre kommentarer i avsnitt om drift- og finansinntekter) har gjort at gjeldsgraden ble lavere. Låneopptak ekskl. startlån ble på kr 302 mill i Figur 2: Utvikling i brutto lånegjeld i % av driftsinntekter (gjeldsgrad) Vekst i frie inntekter på kr 256 mill Stavanger kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd inkl. selskapsskatt) ble i 2007 på kr mill. Dette tilsvarer en vekst i frie inntekter på 7,6 % fra Av dette utgjorde inntekts- og formueskatt den største delen på kr mill i Skatteveksten fra 2006 til 2007 ble på 8,7 %. På landbasis økte skatteinntektene for kommunesektoren med 1,7 %. Stavanger hadde skatteinntekter (ekskl. selskapsskatt) på kr pr. innbygger. Dette utgjorde 136,2 % av landsgjennomsnittet. På landsbasis var skatteinntektene kr pr. innbygger. Samlet ble frie inntekter, skatt og rammetilskudd korrigert for inntektsutjevning, kr 65 mill høyere enn justert budsjett. Den høye skatteinntekten har primært sammenheng med det høye aktivitetsnivået i næringslivet og den lave arbeidsledigheten. Den høye skatteinngangen førte til en høyere inntektsutjevning (kr 668 mill i 2007). Som følge av dette fikk Stavanger null i ordinært rammetilskudd og kr 295 mill i selskapsskatt som var kr 94 mill mindre enn justert budsjett Tabell 2 viser oversikt over frie inntekter På figur 3 og 4 neste side vises utvikling i frie inntekter Tabell 2: Sum frie inntekter 2007 Tall i 1000 kroner Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik Vekst fra 2006 Vekst på landsbasis Prosent av landsgjennomsnittet Skatt ,70 % 1,70 % 136,20 % Innbyggertilskudd inkl utgiftsutjevning Inntektsutjevning Selskapsskatt Sum frie inntekter ,60 % Årsberetning Stavanger kommune 11

13 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Figur 3: Utvikling i frie inntekter Frie inntekter Inntekts- og formuesskatt Rammetilskudd Figur 4 : Utvikling i frie inntekter , Formue/inntektsskatt inkl. inntektsutj. Selskapsskatt Rammetilskudd 2.3 Driftsregnskapet Netto driftsresultat for 2007 ble på kr 534,4 mill, mot justert budsjett på kr 240 mill. Regnskapsresultatet ble på kr 206,4 mill. Resultatet fremkommer etter at netto driftsresultat korrigeres for overføringer til investeringsregnskap, avsetning og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk. I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2007 i form av utdrag fra hovedoversiktene. Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett kommenteres. Hovedoversiktene framkommer mer detaljert i årsregnskap 2007 som er trykket i eget hefte. Kommentarene for avvik som relateres virksomhetsområdene kommenteres i hovedsak under avsnitt 2.4 Hovedtall per virksomhetsområdet samt i kommentarene til styringskort i vedlegget til årsberetning. Drifts- og finansinntekter Figur 5 på neste side viser hvor mye de ulike inntektsartene utgjør av de totale inntektene. Inntektsog formueskatt er den største inntektskilden og utgjorde i % av de totale drifts- og finansinntektene. I 2006 utgjorde inntekts-og formueskatt 54% av de totale inntektene. 12 Årsberetning Stavanger kommune

14 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Figur 5 : Forhold mellom i inntektsrarter og de totale drifts- og finansinntektene. Regnskapstall 2007 Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag 5 % Brukerbetaling 4 % Andre salgs- og leieinntekter 9 % Eiendomsskatt 2 % Overføringer med krav til motytelse 13 % Rammetilskudd 5 % Skatt på inntekt og formue 53 % Andre statlige overføringer 8 % Andre overføringer 1 % I tabell 3 under er bykassens hovedinntektskilder satt opp. Avvik mellom budsjett og regnskap er ført opp som tall i tusen kroner og prosent forbruk regnskap av budsjett. Tabellen viser en aggregert oversikt over samlede drifts- og finansinntekter i Frie inntekter (linje 4 og 7) ble kommentert i avsnittet over. De øvrige driftsinntektene som egenbetaling, gebyrer og refusjoner er i hovedsak knyttet til tjenesteproduksjon og vil bli analysert grundigere i påfølgende avsnitt om virksomhetsområdene. Det er til dels store avvik mellom regnskap og budsjett innenfor de enkelte inntektsartene. I dette avsnittet vil kun hovedavvikene bli kommentert. Samlede drift- og finansinntekter i 2007 ble på kr 6.336,9 mill. Dette er en økning på kr 616 mill eller 10,7 % fra I forhold til justert budsjett 2007 hadde disse driftsinntektene et avvik på kr 376 mill. Brukerbetalingene (linje 1) hadde en vekst på 11% i forhold til regnskapet I forhold til justert budsjett 2007 hadde brukerbetalinger et avvik på kr 19,5 mill. Dette skyldes i hovedsak merinntekter på langtids- og korttidsopphold sykehjem i overkant av kr 13 mill. Matpenger SFO/barnehager ble kr 6 mill høyere enn justert budsjett Disse inntektene hadde også tilvarende motpost på utgiftssiden. Andre salgs- og leieinntekter (linje 2) viser merinntekt på kr 36 mill i forhold til justert budsjett. Dette skyldes i hovedsak merinntekter på byggesaksgebyrer hvor deler av disse inntektene ble avsatt på bundne fond samt andre avgiftsfrie avgifter og gebyrer spredt over alle virksomhetsområdene. Overføringene (linje 3,5 og 6) består av blant annet refusjon sykepenger og svangerskapspermisjon, momskompensasjon, tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk helsearbeid, stats- og skjønnstilskudd barnehage. Samlet viser disse inntektsartene en vekst på Tabell 3. Hovedoppsett over bykassens drifts- og finansinntekter Linje Alle tall i hele 1000 kr. Driftsinntekter: Regnskap 2006 Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik Prosent avvik 1 Brukerbetalinger % 2 Andre salgs- og leieinntekter % 3 Overføringer med krav til motytelse % 4 Rammetilskudd % 5 Andre statlige overføringer % 6 Andre overføringer % 7 Skatt på inntekt og formue % 8 Eiendomsskatt % 9 Renteinntekter, utbytte og mottatte % avdrag 10 Sum drift- og finansinntekter % Årsberetning Stavanger kommune 13

15 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat 16 % i forhold til regnskap Disse inntektene ble totalt på kr mill. I forhold til justert budsjett 2007 hadde disse inntektene et avvik på kr 212 mill. Dette skyldes i hovedsak økte merverdiavgiftsrefusjoner for bykassen (kr 16 mill), kommunale foretak og kirkevergen (kr 23 mill). Merverdiavgiftskompensasjon viser totalt merinntekt på kr 39 mill i forhold til justert budsjett Isolert sett ble merverdikompensasjon fra investeringer på kr 119 mill i Dersom forslaget om endring av regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer blir vedtatt, vil disse inntektene bli ført i investeringsregnskap fra Det vil naturligvis påvirke netto driftsresultat fra år 2009 og videre. I tillegg viser integreringstilskudd flyktninger og refusjoner fra andre kommuner ifbm oppreisningsfond merinntekt på henholdsvis kr 5 mill og kr 46 mill. Stats- og skjønnstilskudd barnehage og refusjon svangerskapspermisjon hadde et avvik i forhold til justert budsjett på henholdsvis kr 24 mill og kr 34 mill. Refusjon svangerskapspermisjon hadde motpost på utgiftssiden knyttet til innleie av vikarer, mens merinntekter på barnehagesiden har dekket økte utgifter knyttet til nye barnehageplasser. Det ble også mottatt merinntekter i statstilskudd og refusjoner fra andre i forbindelse med forskjellige tiltak og tjenester enn opprinnelig budsjettert. Dette gjelder blant annet økte refusjoner fra klient sosial og barnevern, refusjoner fra høyskole vedr studentveiledning samt økte refusjoner i forbindelse med norskopplæring av voksne innvandrere. renter på de to ansvarlige lån kr 8,5 mill høyere enn justert budsjett Kommunen har hatt meget god likviditet gjennom hele året. Dette bidro til at renter bankinnskudd ble på kr 43,5 mill, en økning på 87% i forhold til regnskapet I forhold til justert budsjett 2007 utgjorde dette en merinntekt på kr 2 mill. Det er også mottatt kr 20 mill mer i andre renteinntekter enn opprinnelig forutsatt i budsjettet. Dette skyldes i hovedsak økte renteinntekter knyttet til kommunens utlån samt økte renteinntekter fra formidlingslån (startlån). Resterende avvik mellom regnskap og budsjett på kr 7 mill skyldes hovedsakelig avkastning av finansforvaltning og realiserte og urealiserte kursgevinster. Høyere avkastning av finansforvaltningen skyldes høyere rente på rentebærende obligasjoner samt verdistigning på verdipapirer og gevinster etter salg/innløsing av verdipapirer gjennomført i Drifts- og finansutgifter Figur 6 viser forholdet mellom de ulike utgiftsarter og de totale drifts- og finansutgifter. Figur 6: Forhold mellom utgiftsrarter og de totale driftog finansutgifter. Regnskapstall 2007 Overføringer 13 % Renter og avdrag på lån 6 % Eiendomsskatt i linje 8 (tabell 3) er brutto eiendomskatt. Fratrukket eiendommer med fritak utgjorde netto eiendomskatt i 2007 kr 120,8 mill, omtrent som budsjettert. Finansinntekter i linje 9 (tabell 3) er renteinntekter, avkastning på finansplasseringer, utbytte fra Lyse og mottatte avdrag på utlån. Finansinntektene har økt med kr 107 mill ( 46%) i forhold til regnskapet 2006, og viser en merinntekt i forhold til justert budsjett på kr 39 mill. Vekst fra 2006 skyldes i hovedsak økt utbytte fra Lyse og økte renteinntekter grunnet god likviditet og økt rentenivå. Utbytte fra Lyse ble i 2007 på kr 141,9 mill. Videre ble Kjøp som erstatter egenproduksjon 18 % Kjøp som inngår i egenprod.minus fordelte utgifter 11 % Lønn og sosiale utgifter 52 % I tabell 4 under er kommunens hovedutgiftsarter satt opp. Avvik mellom budsjett og regnskap er ført opp som tall i tusen kroner og prosent forbruk regnskap av budsjett. Tabell 4. Hovedoppsett over bykassens drift-og finansutgifter Linje Alle tall i hele 1000 kr. Driftsutgifter Regnskap 2006 Regnskap 2007 Justert bud Avvik Prosent avvik 11 Lønn og sosialeutgifter, ,7 % 12 Kjøp som inngår i egenprod ,4 % minus fordelte utgifter 13 Kjøp som erstatter ,7 % egenproduksjon 14 Overføringer ,9 % 15 Renter og avdrag på lån ,0 % 16 Sum drift- og finansutgifter ,4 % 14 Årsberetning Stavanger kommune

16 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Virksomhetene styrer etter netto driftsrammer, og det vil derfor under driftsutgiftene framkomme til dels store avvik mellom regnskap og budsjett. Avviket mellom budsjett og regnskap som er knyttet til virksomhetene kommenteres ytterligere i påfølgende avsnitt om virksomhetsområdene samt i kommentarene til styringskort i vedlegget til årsberetningen. I dette avsnittet kommenteres i hovedsak utvikling i regnskap fra 2006 til Lønn og sosiale utgifter (linje 11, tabell 4) har økt med 11,5 % fra regnskap Dette skyldes i hovedsak kostnader knyttet til lønnsoppgjør ( kr 70 mill ) og nye stillinger opprettet i Lønn og sosiale utgifter utgjorde 52% av de totale drift- og finansutgiftene i I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter gjennom blant annet kjøp fra kommunale foretak, IKS og private aktører som private barnehager og sykehjem med driftsavtale. Disse kostnadene utgjorde en relativ stor andel av utgiftene knyttet til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Pensjonsutgifter har økt i takt med økte lønnskostnader, hvor reguleringspremien til KLP isolert sett økte med kr 21 mill fra 2006 til Dette skyldes i hovedsak vesentlig økning i folketrygdens grunnebeløp samt en relativ stor andel av ansatte med lang opptjeningstid. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon (linje 12, tabell 4) økte med kr 108 mill i forhold til regnskap Økningen skyldes hovedsakelig utbetalinger av erstatninger til barn som har opplevd overgrep under offentlig omsorg. Disse erstatningene er i regnskapet 2007 ført under linje 12 mens avsetning til disse utbetalingene ble bokført i regnskap 2006 under overføringer (linje 14, tabell 4). Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen produksjon (linje 13, tabell 4) økte med kr 128 mill i forhold til 2006 nivå. Dette gjelder i hovedsak økte utgifter knyttet til kjøp av kommunale foretak (kr 10 mill) og økte overføringer til private barnehager (kr 37 mill). Økte overføringer til private barnehager hadde budsjettmessig dekning på inntektspost knyttet til statsog skjønnstilskudd. Overføringer (linje 14, tabell 4) ble redusert med kr 246 mill i forhold til regnskap Dette skyldes i hovedsak at overføring til Nytt konserthus ( kr 100 mill) og avsetning til barn som har opplevd overgrep under offentlig omsorg ( kr 150 mill) ble ført under denne hovedpost som engangsbeløp i Renter og avdrag på lån samt andre finansutgifter økte med kr 59 mill fra regnskap Dette skyldes økt rentenivå i 2007 samt at det i 2007 ble tatt opp nytt lån på kr 302 mill. Disse utgiftene er omtrent som budsjettert. Regnskapsresultat på kr 206 mill Årsresultat ble kr 206 mill etter interne finanstransaksjoner ( avsetninger og bruk av avsetninger). Årsresultat fremkommer som vist i tabell 5. Linje 17 viser netto driftsresultat som i 2007 var på kr 534 mill. Sum bruk av avsetninger ( linje 21) var på kr 245 mill i 2007, fordelt mellom tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk samt bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Det ble overført kr 294 mill til investeringsregnskapet. Videre ble det avsatt kr 180 mill til disposisjonsfond og kr 98 til bundne fond. Avsetninger til disposisjonsfond gjelder i hovedsak føring av fjorårets regnskapsmessig mindreforbruk ( kr 149,7 mill) samt avsatte midler for gjennomføring av +/- 3% ( kr 30,8 mill). Avsetninger til bundne fond gjelder blant annet ubrukte skjønnsmidler barnehager ( kr 30 mill), overført øremerkede midler ( kr 47 mill), avsetning til selvkostfond ( kr 14,4 mill) samt avsetning av urealisert kursgevinst finansforvaltning ( kr 5,7 mill). Tabell 5: Årsresultat 2007 Linje Alle tall i hele 1000 kr Regnskap 2006 Regnskap 2007 Justert bud Avvik Prosent avvik 17 Netto driftsresultat % 18 Bruk av tidl.års regnsk.messig mindreforbruk % 19 Bruk av disposisjonsfond % 20 Bruk av bundne fond % 21 Sum bruk av avsetninger % 22 Overført til investeringsregnskapet % Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Avsetning til disposisjonsfond % 25 Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger % Årsresultat/Regnskapsmessig merforbruk Årsberetning Stavanger kommune 15

17 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat Tabell 6 viser saldoen på disposisjonsfond. Fondet kan benyttes til drifts- og investeringsformål. Tabell 6: Disposisjonsfond (beløp i hele 1000 kr) Tabell 7 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål. Tabell 7: Bundet driftsfond (beløp i hele 1000 kr) Disposisjonsfond Inngående balanse Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investeringsregnskapet Utgående balanse Bundet driftsfond Inngående balanse Avsetninger driftsregnskap Bruk av avsetninger driftsregnskap Utgående balanse Hovedtall per virksomhetsområdet Samtlige virksomheter har gjennom 2007 hatt problemer med rekruttering av kvalifisert personale. Dette viser seg på ulike måter i regnskapet for Den naturlige konsekvensen blir mindreforbruk av lønnsmidler. En annen effekt er merforbruk på kjøp av vikarer som man særlig merker i pleie og omsorgsvirksomhetene. Historisk lav arbeidsledighet har gitt ytterligere lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp, men utviklingen viser nå en stigende tendens i økonomisk støtte til boutgifter. Både mangel på fagfolk, men også kapasitetsbegrensninger i markedet har gitt lavere aktivitet i teknisk sektor. Noe som viser seg i mindre utgifter til vedlikehold. I det følgende kommenteres resultatet innenfor virksomhetsområdene. RÅDMANN OG POLITISKE ORGANER Alle tall i hele 1000 kr Driftsutgifter Regnskap 2006 Regnskap 2007 Just. bud Avvik i kr Forbruk i % Sum Rådmann og politiske organer ,0 Sum Rådmann og politiske organer ,0 Rådmannen og politiske organer har totalt et nettoforbruk på 98 %. Dette utgjør et mindreforbruk på kr 5 mill. Regnskapsresultatet er noe ulikt i de ulike enhetene. I de enhetene som har et mindreforbruk har det vært ubesatte stillinger som skyldes at det er vanskelig å rekruttere. I tillegg har Personal og organisasjon ubrukte midler tilknyttet ulike prosjekter. Dette er blant annet kr 2,2 mill i ubrukte ekstraordinære rekrutteringsmidler, kr 1,25 i ubrukte lederutviklingsmidler og kr 1,3 mill i ubrukte prosjektmidler psykiatri og uønsket deltid i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. OPPVEKST Alle tall i hele 1000 kr Driftsutgifter Regnskap 2006 Regnskap 2007 Just. bud Avvik i kr Forbruk i % Barnehage ,0 Grunnskole ,6 Johannes læringssenter ,0 Stavanger kulturskole ,9 PPT ,4 Ungdom og fritid ,7 Sum Oppvekst ,7 16 Årsberetning Stavanger kommune

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Årsrapport 2013 Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Innhold Glimt fra 2013 1 Innledning 2 Økonomisk resultat 3 Samfunn og miljø 4 Brukermedvirkning og innbyggerdeltakelse

Detaljer

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3 Årsberetning 2007 Ringsaker kommune Årsberetning 2007 3 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 3 1.2 Virksomheten i 2007... 4 1.3 Økonomisk analyse... 8 1.4 Kort om finansforvaltningen

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014 Årsberetning 2014 Analyse av regnskap 2014 1 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Driftsregnskapet... 6 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 6 2.2 Driftsresultat... 8 2.3 Netto driftsresultat... 11

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 Foto: Inger Toril Holte Breien DOKKA KULTURSTASJON INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 3 1 Forhold

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Årsberetning 2010 VEKST OG UTVIKLING

Årsberetning 2010 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2010 VEKST OG UTVIKLING I Oversikt og analyser 1.1 Innledning Rådmannen legger med dette frem årsberetningen for 2010, - året da Ringsaker kommune fra 1. januar erklærte Brumunddal og Moelv

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2010 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2010 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 9 3. Likestilling

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt ÅRSMELDING 2012 Åpning av Trintom Pluss Nye Hadeland kultursal Åpning av nytt hovedbibliotek Folkeengasjement før skoledebatt Merknad angående oppsett for målrapportering Oppsett for målrapporteringen

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 For regnskapetåret 2012 utarbeides følgende dokumenter: Regnskap/årsberetning for 2012. er utarbeidet etter føringer i kommuneloven 48 samt bestemmelser i regnskapsforskriften

Detaljer