Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/13 PS 2015/14 PS 2015/15 PS 2015/16 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2015/4 Økonomirapport teknisk for januar /3184 RS 2015/5 Informasjon om arbeid med økonomiplan , inkludert oppfølging av Agenda Kaupang rapporten. RS 2015/6 Referatsak - Fylkesmannens stadfester kommunens vedtak om dispensasjon og endring av rammetillatelse - gnr. 160 bnr Gamle Sørhaugen 17 A og B 2015/ /7788 RS 2015/7 Ny avløpspumpestasjon Sorgenfri /834 RS 2015/8 RS 2015/9 PS 2015/17 PS 2015/18 Utvidelse av Remmendalen avløpsrenseanlegg, Fremdrift og økonomi. Foreløpig sluttvedtak i trafikkreguleringssakene i Haakon VII s vei Innføring av soneparkering for leietakere av bryggeplasser Hovednett for sykkeltrafikk i Halden. Utleggelse til offentlig ettersyn. 2015/ / / /199 PS 2015/19 Asfaltering /365 Side nr. Side2

3 PS2015/13Godkjenningavinnkalling PS2015/14Godkjenningavsaksliste PS2015/15Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/16Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Ulf Ellingsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Økonomirapport teknisk for januar 2015 Sammendrag av saken: Økonomirapport for januar 2015 legges herved frem for HTPLM. Se vedlegg; Side5

6 Teknisk Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Budsjettet til teknisk sektor er noe øket i fht fjorårets budsjett. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i Dette medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan ved utgangen av januar rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca ,- for Brutto lønn: Bruttolønnsprognose med et negativt prognoseavvik på ca ,- pr januar Dette innebefatter også ekstra utgifter til lønn i hht avtale om sikringstjenester på Svinesund kontrollområde. En utgift som igjen dekkes inn av en inntekt som føres i andre inntekter. Avviket er i hovedsak knyttet til timeføring på VA som er på etterskudd og som jevner ut mindreforbruket i andre utgifter. Refusjoner: Foreløpig et positivt prognoseavvik på ca ,- grunnet enkelte alvorlige sykdomstilfeller i sektoren. Netto lønn: Nettolønnsprognose tilsvarende et merforbruk på ca ,- pr januar. Viser til kommentarer over. Andre utgifter: Prognose pr januar tilsvarer et mindreforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca ,- Det er mulig denne prognosen er noe optimistisk, sektorens utfordringer vei og bygg tatt i betraktning. Budsjett vedlikehold bygning tilsier en videreføring av vedlikehold i tråd med siste år. I det vesentligste blir det utført arbeid i form av pålegg og absolutt påkrevde tiltak på eiendomsmassen. Veikapitalen i Halden er redusert med ytterligere 4 mkr i løpet av Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015, men ikke nok til å stoppe et stadig økende etterslep. Halden Side6

7 kommune har en samlet lengde på 165 km. 143 km har asfaltdekke. Resten er grusveier eller veier med betong/stein. I 2014 er det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 29 mkr i henhold til RoSy-rapport for Det utføres i dag delvis hull-lapping i prioriterte gater og veier. Veistandarden er redusert i løpet av 2014 og veikapitalen er redusert med ytterligere 4 mkr. Det vil rapportes på oppdaterte tall i 1. tertialrapport for 2015 Vi står foran feiring av byjubileum. Det er stort press på teknisk for å kunne bidra i den sammenheng. Statuer skal rehabiliteres, kant- og belegningsstein skal rettes, blomster og trær skal plantes. Det er lagt inn ,- til dette arbeidet i budsjett Deler av arbeidet løses i samarbeid med NAV som har prosjekter knyttet til vedlikehold av statuer og paviljonger pågående. Andre inntekter: Prognose tilsier en svikt i inntekter tilsvarende ca ,- og er i hovedsak knyttet til byggesak og Rokke avfallsplass. Brann rapporterer om en prognose tilsvarende ,- i merinntekt. Denne må imidlertid sees i sammenheng med en økt lønnsbelastning. Sum område: Positivt avvik i størrelsesorden ca ,- Tiltak for å dekke inn avvik: Side7

8 (Ved tertialrapportering) Indikatorer Område Indikator Status 2014 Mål 2014 Kommentarer til måleindikatorer: Side8

9 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven-Erik Holter-Tollefsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Fremdriftsplan - Økonomiplan Generell informasjon I henhold til vedtatt budsjett for 2015 skal rådmannen legge frem et program for kostnadsreduksjoner innen 1. mai Det foreslås at dette gjøres i forbindelse med økonomiplanen for Arbeidet med økonomiplanen tar utgangspunkt i økonomiplanen for Rådmannen vil i størst mulig grad forsøke å videreføre tiltak som er vedtatt i gjeldene planer. Dette gjelder også videreføring av forpliktende plan for inndekning av akkumulert merforbruk. Tjenestegjennomgang Agenda Kaupang fremla sin rapport etter tjenestegjennomgangen I rapporten pekes på et betydelig potensiale. Dette er imidlertid ikke noe som kan gjøres fra en dag til en annen, men gjennom strukturelle grep som får effekt frem i tid. Som Agenda Kaupang pekte på i sin gjennomgang av rapporten, er det allerede tiltak som er iverksatt. Bla. er det i Budsjett 2015 satt av midler til forprosjekter innenfor Helse og omsorg, der de største strukturelle endringer skal foregå. I forbindelse med økonomiplanarbeidet for , vil rådmannen vurdere alle de fremlagte tiltakene, samt foreta en risikovurdering av disse, før de eventuelt foreslås lagt inn i økonomiplanen. Alle tiltak vil eventuelt bli drøftet ifht lov og avtaleverk. Når det er sagt, Halden kommune har fremdeles en økonomi, der det økonomiske handlingsrommet er meget begrenset. Behovet for omstrukturering og tiltak er fremdeles tvingende nødvendig. Side9

10 Tidsplan Møte med formannskap og gruppeledere Temaer: - inntektsanslag - rammefordelinger - tiltak Medio mai Orientering om kommune proposisjonen for formannskap og gruppeledere Økonomiplan behandles i formannskapet Økonomiplan behandles i kommunestyret Side 2 av 2 Side10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 160/ / Espen Waleur Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Fylkesmannen i Østfold sitt vedtak av Orientering om fylkesmannens behandling av klagesak - gnr. 160 bnr Gamle Sørhaugen 17 A, B og - dispensasjon og endring av rammetillatelse Sammendrag av saken: Bygningsmyndigheten gav rammetillatelse for oppføring av tre eneboliger og garasjer på eiendommene gnr. 160 bnr. 456, 457 og 458. Tiltakshaver har i ettertid ønsket å endre plasseringen for to av husene. Den endrede plasseringen utløste behov for dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelser. Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø gav dispensasjoner fra reguleringsplanens høydebestemmelser i møte Vedtaket ble påklaget av nabo Tor Erik Braathe (Sølvgata 1) i brev datert Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø behandlet klagen i møte Utvalget tok ikke klagen til følge. Klagen ble endelig behandlet av fylkesmannen i Østfold i vedtak datert Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak. Klagen fra Braathe har derfor ikke ført frem. Side11

12 16FEB 205 Fylkesmanneni Østfold Tor Erik Braathe Sølvgata HALDEN Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2014/ MBR Vår dato: Vedtak i klagesak - Fylkesmannen stadfester Halden kommunes vedtak om dispensasjon og endring av rammetillatelse - gbnr. 160/456 og 457 Vi viser til din klage datert 22. september Klagen gjelder Halden kommunes vedtak av 20. august 2014 om dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelse, samt tillatelse til endret plassering av to prosjekterte boliger på henholdsvis eiendommene gbnr. 160/456 og 160/457. Vi mottok sakens dokumenter fra kommunen den 15. desember Fylkesmannen beklager lang saksbehandlingstid. Fylkesmannensvedtak Fylkesmannenopprettholderkommunensvedtakav 20. august2014. Klagendin har ikkefortfrem. *** Fylkesmarmens vedtak er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven (fv1.) 28 tredje ledd. Du kan lese mer om begrunnelsen for vedtaket under avsnittet "Fylkesmannens vurdering av saken" nedenfor. Du finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. Vi anser at sakens dokumenter, digitale kart og bilder gir tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle klagen, jf. fv Vi har derfor ikke funnet grunn til å se på eiendommen, eller innkalle partene i saken til befaring. For ordens skyld nevner vi at plan- og bygningsloven ikke påbyr befaring. Bakgrunnenfor saken Ansvarlig søker, SG Arkitekter AS, søkte 9. april 2014 på vegne av tiltakshaver Stanislaw Kopostynski om endring av tidligere gitt rammetillatelse for oppføring av tre boliger, samt om dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelse på eiendommene gbnr. 160/456 og 160/457. Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: fmosbostmottakfylkesmannen.no Side12

13 2 Kommunen gav 9. januar 2012 rammetillatelse til oppføring at tre eneboliger med tilhørende garasjer på de tre tilstøtende eiendommene gbnr. 160/456, 160/457 og 160/458. For samtlige av boligene er det også gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimal gesimshøyde. Tiltakshaver har i ettertid ervervet eiendommen gbnr. 160/455, som grenser mot gbnr. 160/456 i nord. Dette arealet er senere lagt til de to eiendommene gbnr. 160/456 og 160/457. Endringen i tomtearealet gjør det nå mulig å endre plasseringen av boligene på de to nevnte eiendommene, slik at det blir mer avstand mellom denne bebyggelsen. Tiltakshaver har derfor søkt om å endre plasseringen av boligene på gbnr. 160/456 (hus nr. 3) og 160/457 (hus nr. 2). I kommunens vedtak 20. august 2014 er endringen beskrevet slik: - Hus nr. 2 (med garasje) trekkes ca. 2 meter mot nord/nordøst. Flyttingen vil føre til at huset vil bli liggende noe høyere i terrenget. Høydeplasseringen endres fra kote + 7,8 meter til kote + 8,0 meter (overkant golv iførste etasje). Det blir for øvrig ingen endringer i bygningens gesimshøyde, uttrykksform, farger eller materialbruk. Hus nr. 3 trekkes ca. 5,5 meter mot nord/nordøst. Flyttingen fører til at høydeplasseringen for dette huset endres fra kote + 8,4 meter til kote + 9,0 meter. Det blir for øvrig ingen endringer i bygningens uttrykksform, farger eller materialbruk. Garasjen, som ble godkjent plassert vest for boligen, flyttes inntil boligens nordfasade. Endringene fører til at boligens gesimshøyde (regnet fra overkant murkrone) reduseres fra 4,8 til 4,65 meter. Ettersom den nye plasseringen vil medføre at de to boligene blir liggende noe høyere i terrenget enn det som var godkjent i den opprinnelige rammetillatelsen, søkte tiltakshaver samtidig om ny dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelse. For ordens skyld nevnes at boligen på eiendommen gbnr. 160/458 allerede er oppført, og berøres ikke av de omsøkte endringene. Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø i Halden kommune behandlet søknadene i møte 20. august 2014, og fattet følgende vedtak: «Dispensasion Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 9 (regulert gesimshøyde) i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 for en gesimshoyde på 4,8 meter for hus 2 og for en gesimshøyde på 4,65 meter for hus 3. Utvalget kan ikke se at hensynene bak lovens formålsbestemmelser eller reguleringsplanens høydebestemmelser ( 9) vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon for gesimshøyder som omsøkt, jf. pbl annet ledd. Det er videre utvalgets oppfatning at fordelene med en dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelser for hus 2 og 3 vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl Endring av rammetillatelsen Utvalget godkjenner den omsøkte plasseringen og høydeplasseringen for bolig nr. 2 og 3 i medhold av plan- og bygningsloven 29-4 første ledd. Utvalget har ovenfor gitt dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelser ( 9) for bolig nr. 2 og 3. Utvalget kan for øvrig ikke se at de omsøkte endringene vil være i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Utvalget gir på denne Side13

14 3 bakgrunn tillatelse til å endre rammetillatelsen 2 og 3.» av som omsøkt for bolig nr. Nabo til tiltaket, Tor Erik Braathe, påklaget vedtaket i klage datert 22. september I klagen er det i hovedsak anført: - Boligene vil med endringen komme nærmere Sølvgata log høyere opp i terrenget. Den nye plasseringen vil ta noe av utsikten sydover for Sølvgata 1. - Boligene strider mot høydebestemmelsen. - Boligenes utforming bryter sterkt med områdets bebyggelse. Det fremstår merkelig at Andreas Ebeltoft opptrer som representant først for Halden kommune og deretter for fylkeskonservatoren i samme sak. Braathe har ikke fått informasjon om at han kan klage, slik kommunen skriver. - Det er andre som har klaget på dette prosjektet. Hus nr. 3 vil med endret plassering gjøre skade på røttene på bjerken på gbnr. 160/455. Det vises for øvrig til klagen. Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø i kommunen behandlet klagen den 19. november 2014, og opprettholdt sitt tidligere vedtak. Samtidig besluttet utvalget at klagen skulle gis oppsettende virkning inntil saken er ferdig behandlet av fylkesmannen, jf. fv Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vi refererer ikke ytterligere fra sakens dokumenter, kommunens vurderinger eller dine anførsler, fordi vi forutsetter at disse er kjent for partene i saken. Fylkesmannens vurdering av saken Innledning Som klageinstans kan Fylkesmannen prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal vurdere de synspunkter du kommer med i klagen, og kan også ta opp andre forhold, jf. fv1. 34 annet ledd. Fylkesmannen kan treffe nytt vedtak i saken, eller oppheve kommunens vedtak og sende saken tilbake til kommunen for helt eller delvis ny behandling, jf. siste ledd. Fylkesmannen skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. I forarbeidene til plan- og bygningsloven, Ot.prp. nr. 32 ( ) s. 139, er det slått fast at vurderingene i 19-2 annet ledd ikke hører inn under kommunens frie skjønn. Nærmere om hva Fylkesmannen skal ta stilling til Fylkesmannen vil innledningsvis presisere at det er kommunens vedtak 20. august 2014 som er gjenstand for prøving i det følgende. Det er med andre ord den endrede plasseringen av hus nr. 2 og 3 og nødvendig dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelse for denne plasseringen som Fylkesmannen skal ta stilling til. Klager har anført at boligenes utforming bryter sterkt med områdets bebyggelse. I rammetillatelsen av 9. januar 2012 ble det vurdert at tiltaket tilfredsstilte kravene som planog bygningsloven og reguleringsplanen stiller til visuelle kvaliteter. Etter det Fylkesmannen forstår, vil ikke den nå omsøkte endringen påvirke selve utformingen av hus nr. 2 og 3. Fylkeskonservatoren har i brev av 20. juni 2014 uttalt at han ikke har noen innvendinger mot søknaden. I brevet heter det blant annet: Side14

15 4 «Fylkeskonservatoren har uttalt seg til tidligere søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelser i brev av Etter å ha vurdert søknadsdokumentene for ovennevnte nye endringer, vil Fylkeskonservatoren fastholde at disse ikke i særlig grad virker inn på forhold som faller inn under vårt saks- arbeids- og kompetanseområde, og vi vil derfor ikke motsette oss at det gis tillatelse til omsøkte flytting av 2 nye bygninger eller gis dispensasjon fra regulert gesimshoyde.» På bakgrunn av fylkeskonservatorens uttalelse og kommunens behandling av saken, legger Fylkesmannen til grunn at den endrede plasseringen heller ikke er i strid med de kravene som stilles i pb til tiltakets visuelle kvaliteter hva omgivelsene angår. Da kravene til visuelle kvaliteter ble avklart i forbindelse med den opprinnelige rammetillatelsen, og de nå omsøkte endringene av tiltaket ikke medfører endringer på dette punkt, faller det utenfor hva Fylkesmannen skal vurdere å ta stilling til utformingen av tiltaket. Klagers anførsel kan dermed ikke føre frem. 3. Tiltakets forhold til plan Eiendommene er i kommuneplanen for Halden , vedtatt 22. juni 2011, avsatt til bebyggelse og anlegg, underformål sentrumsformål. Eiendommene omfattes av reguleringsplan for Sørhalden av 6. september 1984, sist revidert februar På plankartet ligger eiendommen i felt B7. Dette feltet er regulert som spesialområde for bevaring av bygninger i medhold av pb første ledd, samt til "byggeområde for boliger med tilhørende anlegg". 1 reguleringsplanens punkt 9 heter det: «I områdene merket B 1, B 5, B 7 og B 9, skal gesimshøyde ikke være over 4 m målt fra overkant murkrone.» Det ble i forbindelse med rammetillatelsen av 9. januar 2012 gitt dispensasjon for en gesimshøyde på 4, 8 meter for boligene. Den endrede plasseringen kan gi andre høydevirkninger for omgivelsene enn den opprinnelige plasseringen, og er derfor avhengig av ny dispensasjon fra høydebestemmelsen i reguleringsplanen. Generelt om vilkårene for dispensasjon Plan- og bygningsmyndighetene kan gi dispensasjon, men bare dersom vilkårene i pb er oppfylt. Det første vilkåret er at de hensyn som ligger til grunn for lovens formålsparagraf eller den/de bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret er at fordelene ved dispensasjon må være klart større enn ulempene. Miljøverndepartementet uttaler i forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 32 ( ) side 242, at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak. Spørsmålet om å dispensere fra planer reiser særlige spørsmål. Planer er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. De omhandler konkret vurderte forhold knyttet til arealutnyttelsen innenfor et bestemt område, og det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. Dispensasjoner vil lett kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensyn til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen er det viktig at endringer av planene ikke skjer gjennom enkeltdispensasjoner. Side15

16 5 5. Er vilkårene for dispensasjon oppfylt i denne saken? Nedenfor vil vi først se på hvilke hensyn som begrunner høydebestemmelsen i reguleringsplanen. Deretter vil vi vurdere om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved en eventuell dispensasjon. Til slutt må vi ta stilling til om fordelene ved en eventuell dispensasjon vil være klart større enn ulempene Hensynene bak reguleringsplanens høydebestemmelse I likhet med kommunen anser Fylkesmannen at hensynene bak reguleringsplanens høydebestemmelse er å sikre harmoni og samspill med bebyggelsen i nærområdet. I tillegg skal bestemmelsen ivareta hensynet til naboer, slikt som utsikt, begrense innsyn, sikre lys og luft mellom boligene og brannsikkerhet Blir hensynene vesentlig tilsidesatt? I kommunens vedtak er det redegjort slik for ansvarlig søkers begrunnelse for dispensasjonssøknaden: «Omsøkte tiltak tilsidesetter ikke intensjonene i planen. Reguleringsplanens intensjon med bestemmelsen må ha vært å unngå for høye hus i denne delen av planområdet. Det omsøkte prosjektet er svært beskjedent i så måte. Det er gesimshøyden iforhold til eksisterende terreng som er den viktigste faktoren ved vurderingen av bygningens høyder, og dette målet er gunstigere fordi deler av gulvet (murkronen) bevisst er lagt under bakken på den delen av bygget hvor gesimshøyden overskrides.» Kommunen har i sitt vedtak uttalt blant annet: «De omsøkte boligene vil ikke tilsidesette hensynet til harmoni og samspill med omkringliggende bebyggelse på en vesentlig måte. Rådmannen viser i den forbindelse til ftlkeskonservatorens uttalelse, som han i det vesentligste finner å kunne slutte seg til.» I den klageforberedende behandlingen av saken har kommunen videre uttalt: «Administrasjonen har synfart det aktuelle området ved flere anledninger. Rådmannen kan ikke se at den omsøkte endrede plasseringen vil føre til dårligere utsiktsforhold for klageren. Tvert i mot så synes endringen å gi en viss forbedring av utsiktsforholdene som følge av at garasjen til hus 3 legges inntil boligens nordfasade. Rådmannen viser videre til opplysningen fra ansvarlig søker om at det ikke var utstrakt utsikt fra Sølvgata 1for trærne ble hogd iforbindelse med denne byggesaken.» Fylkesmannen kan i det vesentlige slutte seg til kommunens vurdering. Vi påpeker at endringen innebærer at boligene blir liggende noe høyere i terrenget, fra kotehøyde 7,8 til 8,0 for hus 2 og fra kotehøyde 8,4 til 9,0 for hus nr. 3. Når det gjelder avviket fra høydebestemmelsen, vil det være det samme for hus nr. 2 som ved den opprinnelige plasseringen, 0,8 meter. For hus nr. 3, som ligger nærmest klagers eiendom, vil avviket være 0,65 meter. Med andre ord vil den endrede plasseringen medføre et mindre avvik fra reguleringsplanens høydebestemmelse for hus nr. 3 enn det som var tilfellet ved den opprinnelige plasseringen. Etter Fylkesmannens vurdering vil den endrede plasseringen ha forholdsvis små virkninger for omgivelsene. Vi kan derfor ikke se at hensynene bak reguleringsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt med den nye plasseringen av boligene. Vi kan heller ikke se at lovens Side16

17 6 formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Første vilkår for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt Er fordelene klart større enn ulempene? For at dispensasjon fra høydebestemmelsen skal kunne innvilges, må også fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene. Ansvarlig søker har påpekt at en endret plassering av hus nr. 2 og 3 vil føre til at det blir større avstand mellom alle tre boligene. Følgelig vil endringen bidra til mer luft og lys mellom bebyggelsen. Videre vil større avstand mellom de tre boligene gjøre at man slipper å utføre ytterveggene med brannklasse, slik den opprinnelige plasseringen krever. Klager har anført at ulempene ved en dispensasjon er at boligene vil komme nærmere Sølvgata 1 og høyere opp i terrenget. I tillegg vil boligene ta noe av utsikten sydover for klager. Kommunen har i sitt vedtak vurdert dette vilkåret slik: «Rådmannen kan etter en samlet vurdering videre ikke se at det vil medføre noen ulemper av betydning dersom det gis dispensasjoner fra planens høydebestemmelser for en endret plassering av hus nr. 2 og 3 (med garasjer) som omsøkt. Rådmannen legger i sin vurdering særlig vekt på følgende: De omsøkte boligene ikke vil skille seg utfra den omkringliggende bebyggelsen på grunn av sine høyder. Boligenes gesimshøyder vil ikke gi noen form for naboulemper iform av tap av utsikt eller lys med mer, og dette er heller ikke anført av noen av naboene. Fylkeskonservatoren har ikke hatt noen innvendinger mot tiltaket. Det anses å være liten fare for uheldige presedensvirkninger. Det vises til at reguleringsplan for Sørhalden er relativt gammel og at det kun gjenstår kun et mindre antall tomter i planområdet som ikke allerede er fullt utbygd. Hva gjelder fordeler med å gi dispensjoner som omsøkt, så vil rådmannen særlig peke på følgende: De tre boligene er planlagt som et helhetlig prosjekt. Planleggingen har ifølge ansvarlig søker blitt foretatt i dialog med frlkeskonservatoren. Bolig nr. 1 er allerede oppført med samme/tilsvarende gesimshøyder som bolig 2 og 3. Det anses som en klar fordel at helheten i prosjektet opprettholdes. Det vil være vanskelig å oppnå dette dersom gesimshøydene på bolig nr. 2 og 3 må senkes til 4,0 meter. Tiltakshaver vil da være henvist til å føre opp bolig nr. 2 og 3 på det stedet som ble godkjent i rammetillatelsen av Dette vil i så fall innebære at det blir mindre rom og luft mellom boligene, i tillegg til at avstanden mellom boligene blir så liten at det utløser krav om å utføre ytterveggene med brannklasse. Rådmannen konkluderer på denne bakgrunn med at fordelene med en dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelser for hus nr. 2 og 3 vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf pbl » Kommunen har, i den klageforberedende behandlingen av saken, også vist til at det ikke var utstrakt utsikt fra Sølvgata 1 mot syd før trærne ble hogd i forbindelse med oppføringen av de tre boligene. Fylkesmannen er i det vesentlige enig i kommunens vurderinger. Side17

18 7 Vi viser i tillegg til at overskridelsen av gesimshøyden er forholdsvis liten, og at avstanden mellom bolig nr. 3 og Sølvgata 1 fortsatt vil være stor.. De ulempene endringen påfører klager er, etter Fylkesmannens vurdering, forholdsvis små. En fordel ved dispensasjonen er at den muliggjør større avstand mellom de tre boligene. Større avstand vil bidra til mer luft og lys mellom bygningene enn det som var tilfellet med den opprinnelige plasseringen. Dette er arealdisponeringshensyn som normalt veier tungt i en dispensasjonsvurdering. Etter dette er det Fylkesmannens vurdering at fordelene ved en dispensasjon fra høydebestemmelsen er klart større enn ulempene. Lovens andre vilkår for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt. 6. Tiltakets forhold til plan- og bygningsloven 29-4 første ledd I plan- og bygningsloven 29-4 første ledd første punktum, står det at: «Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen» Fra kommunens vurdering av bestemmelsen siterer vi: «Kommunaldepartementets har i rundskriv H-18/90 gitt nærmere retningslinjer til tidligere plan- og bygningslovens 70 om plassering, høyde og avstand til nabogrense. Rundskrivet er relevant for gjeldende någjeldende plan- og bygningslovs Det følger både av nevnte rundskriv og av lovens forarbeider at formålet med bestemmelsene i pbl blant annet er å gi bygningsmyndighetene en mulighet for å ivareta brannvernhensyn, behovet for lys og luft mellom bygninger, avstand til nabobebyggelsen og å ivareta hensynet til terreng- og omgivelsestilpasning. Av rundskrivet fremgår videre at bestemmelsen skal forstås slik at byggherrens ønske skal imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for eksempel naboer og omkringliggende miljø. Rådmannen kan etter en samlet vurdering ikke se at en endret plassering av hus nr. 2 eller 3 vil medføre betydelige ulemper for naboer eller omkringliggende miljø. Rådmannen legger i sin vurdering særlig vekt på følgende: - Administrasjonen har synfart eiendommene og kan ikke se at den endrede plasseringen av boligene vil føre til redusert utsikt for noen av de protesterende naboene. Tvert i mot så er det grunn til å anta at siktforholdene fra nord mot sør vil bli forbedret ved at garasjen til hus nr. 3 legges inntil boligens nordfasade i stedet for å være frittstående vest for boligen (se figur 1 og 2 på side 2 i saksfremlegget). - Det er forholdsvis stor avstand mellom de nye boligene og bebyggelsen på eiendommene til de protesterende naboene. I tillegg til at avstanden er med på å sikre luft og lys mellom bygningene, så vil avstanden bidra til å begrense ulemper som støy og sjenanse.» Etter Fylkesmannens syn har kommunen lagt riktig rettslig forståelse av pb til grunn.. Videre fremstår kommunens vurdering som tilstrekkelig og forsvarlig. Fylkesmannen slutter seg derfor til kommunens vurdering. Side18

19 8 Den endrede plasseringen er etter dette i overensstemmelse med pbl Klagers øvrige anførsler Klager har anført at flyttingen av hus nr. 3 vil medføre at det kommer nærmere et bjerketre på eiendommen gbnr, 160/455. Flyttingen vil, i følge klager, gjøre skade på treets røtter. Det er en tinglyst servitutt i tilknytning til treet. Fylkesmannen antar at servitutten forbyr felling av treet. Servitutten må anses som et privatrettslig forhold. Etter pbl skal bygningsmyndighetene som hovedregel ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. For øvrig vil Fylkesmannen bemerke at ansvarlig søker har innhentet en fagkyndig vurdering fra Institutt for naturforvaltning ved universitetet på Ås som sier at den endrede plasseringen av huset ikke vil ha negativ innvirkning på treet. Dette fordi avstanden mellom huset og treet et tilstrekkelig stor, 6 meter. Videre har klager anført at det fremstår "merkelig" at Andreas Ebeltoft opptrer som representant først for Halden kommune og deretter for fylkeskonservatoren i samme sak. Det fremstår noe uklart for Fylkesmannen hva klager mener med anførselen. Vi kan ikke se at det er lagt frem dokumentasjon som tilsier at Ebeltoft er inhabil til å uttale seg om saken på vegne av fylkeskonservatoren. I likhet med kommunen vil vi påpeke at det ikke er enkeltpersoner ansatt hos fylkeskonservatoren som uttaler seg, men fylkeskonservatoren som embete. Klager har også anført at det er andre som har klaget på dette prosjektet. Vi kan imidlertid ikke se at dette har relevans for foreliggende klage som vi skal ta stilling til. For øvrig viser vi til kommunens redegjørelse for hvordan tidligere klager/naboprotester er blitt behandlet. Konklusjon Fylkesmannen har kommet til at klagen ikke kan føre frem. I likhet med kommunen, har vi kommet til at vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Vi kan ikke se at hensynene bak reguleringsplanens høydebestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved at det gis dispensasjon, og fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pb Fylkesmannen opprettholder derfor kommunens vedtak om innvilgelse av dispensasjon. Fylkesmannen har også kommet til, i likhet med kommunen, at endringen av tiltaket er i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. Fylkesmannen opprettholder derfor kommunens vedtak om innvilgelse av søknad om endring av rammetillatelse. Med hilsen Dette dokurnentet er elektronisk godkjent av Anne Strømsæther e.f. seniorrådgiver Martin Brandt rådgiver Side19

20 9 Saksbehandler: Martin Brandt Kopi til: Stanislaw Kopostynski Gamle Sørhaugen HALDEN Halden kommune Postboks Halden SG arkitekter AS Postboks HALDEN Side20

21 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: M / Marit Nilsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utsendte vedlegg 1 Situasjonsplan 2 Fasadetegning 3 Snittegning overbygg Ny avløpspumpestasjon Sorgenfri Sammendrag av saken: Avløpspumpestasjonen på Sorgenfri skal byttes ut da den er i dårlig forfatning. Dette er et tiltak i Hovedplan VA , P 6272 hvor det er satt av kr. 4 millioner. Dette er en av Halden kommunes viktigste pumpestasjoner. Den pumper alt avløp fra Svinesund, Sponvika og Isebakke videre mot Remmendalen avløpsrenseanlegg. Dagens pumpestasjon har 2 våtoppstilte pumper. Ved pumpehavari eller ytterligere store sprekker i pumpesump vil all kloakk fra Svinesund, Sponvika og Isebakke medføre forurensning av Iddefjorden. Ny pumpestasjon planlegges med 3 tørroppstilte pumper. Man vil da ha en større pumpekapsasitet og en buffer ved pumpehavari. Pumpestasjonen vil få en litt annen plassering enn i dag, se vedlegg 1. Pumpestasjon Sorgenfri planlegges med annen utforming enn de tradisjonelle pumpestasjonene rundt i Halden kommune, se vedlegg 2 og 3. Den nye pumpestasjonen planlegges i glassfasade og innslag av betongelement med tekst. Pumpestasjonen er lokalisert slik at all trafikk på RV21 vil se denne. Pumpestasjonen bør derfor utformes slik at den oppfattes som en estetisk berikelse sammen med Sorgenfri gård. Grunneier er positiv til den planlagte utforming. Side21

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING. TIL DRØFTING: Kommuneplan for frogn 2012-2024. Drøftingsnotat utbyggingsmøter og stedsutvikling, datert 5.8.2011

MØTEINNKALLING. TIL DRØFTING: Kommuneplan for frogn 2012-2024. Drøftingsnotat utbyggingsmøter og stedsutvikling, datert 5.8.2011 Frogn kommune Utvalg for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 25: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.02.2015.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.02.2015. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 18.03.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer