Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/13 PS 2015/14 PS 2015/15 PS 2015/16 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2015/4 Økonomirapport teknisk for januar /3184 RS 2015/5 Informasjon om arbeid med økonomiplan , inkludert oppfølging av Agenda Kaupang rapporten. RS 2015/6 Referatsak - Fylkesmannens stadfester kommunens vedtak om dispensasjon og endring av rammetillatelse - gnr. 160 bnr Gamle Sørhaugen 17 A og B 2015/ /7788 RS 2015/7 Ny avløpspumpestasjon Sorgenfri /834 RS 2015/8 RS 2015/9 PS 2015/17 PS 2015/18 Utvidelse av Remmendalen avløpsrenseanlegg, Fremdrift og økonomi. Foreløpig sluttvedtak i trafikkreguleringssakene i Haakon VII s vei Innføring av soneparkering for leietakere av bryggeplasser Hovednett for sykkeltrafikk i Halden. Utleggelse til offentlig ettersyn. 2015/ / / /199 PS 2015/19 Asfaltering /365 Side nr. Side2

3 PS2015/13Godkjenningavinnkalling PS2015/14Godkjenningavsaksliste PS2015/15Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/16Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Ulf Ellingsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Økonomirapport teknisk for januar 2015 Sammendrag av saken: Økonomirapport for januar 2015 legges herved frem for HTPLM. Se vedlegg; Side5

6 Teknisk Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Budsjettet til teknisk sektor er noe øket i fht fjorårets budsjett. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i Dette medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan ved utgangen av januar rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca ,- for Brutto lønn: Bruttolønnsprognose med et negativt prognoseavvik på ca ,- pr januar Dette innebefatter også ekstra utgifter til lønn i hht avtale om sikringstjenester på Svinesund kontrollområde. En utgift som igjen dekkes inn av en inntekt som føres i andre inntekter. Avviket er i hovedsak knyttet til timeføring på VA som er på etterskudd og som jevner ut mindreforbruket i andre utgifter. Refusjoner: Foreløpig et positivt prognoseavvik på ca ,- grunnet enkelte alvorlige sykdomstilfeller i sektoren. Netto lønn: Nettolønnsprognose tilsvarende et merforbruk på ca ,- pr januar. Viser til kommentarer over. Andre utgifter: Prognose pr januar tilsvarer et mindreforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca ,- Det er mulig denne prognosen er noe optimistisk, sektorens utfordringer vei og bygg tatt i betraktning. Budsjett vedlikehold bygning tilsier en videreføring av vedlikehold i tråd med siste år. I det vesentligste blir det utført arbeid i form av pålegg og absolutt påkrevde tiltak på eiendomsmassen. Veikapitalen i Halden er redusert med ytterligere 4 mkr i løpet av Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015, men ikke nok til å stoppe et stadig økende etterslep. Halden Side6

7 kommune har en samlet lengde på 165 km. 143 km har asfaltdekke. Resten er grusveier eller veier med betong/stein. I 2014 er det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 29 mkr i henhold til RoSy-rapport for Det utføres i dag delvis hull-lapping i prioriterte gater og veier. Veistandarden er redusert i løpet av 2014 og veikapitalen er redusert med ytterligere 4 mkr. Det vil rapportes på oppdaterte tall i 1. tertialrapport for 2015 Vi står foran feiring av byjubileum. Det er stort press på teknisk for å kunne bidra i den sammenheng. Statuer skal rehabiliteres, kant- og belegningsstein skal rettes, blomster og trær skal plantes. Det er lagt inn ,- til dette arbeidet i budsjett Deler av arbeidet løses i samarbeid med NAV som har prosjekter knyttet til vedlikehold av statuer og paviljonger pågående. Andre inntekter: Prognose tilsier en svikt i inntekter tilsvarende ca ,- og er i hovedsak knyttet til byggesak og Rokke avfallsplass. Brann rapporterer om en prognose tilsvarende ,- i merinntekt. Denne må imidlertid sees i sammenheng med en økt lønnsbelastning. Sum område: Positivt avvik i størrelsesorden ca ,- Tiltak for å dekke inn avvik: Side7

8 (Ved tertialrapportering) Indikatorer Område Indikator Status 2014 Mål 2014 Kommentarer til måleindikatorer: Side8

9 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven-Erik Holter-Tollefsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Fremdriftsplan - Økonomiplan Generell informasjon I henhold til vedtatt budsjett for 2015 skal rådmannen legge frem et program for kostnadsreduksjoner innen 1. mai Det foreslås at dette gjøres i forbindelse med økonomiplanen for Arbeidet med økonomiplanen tar utgangspunkt i økonomiplanen for Rådmannen vil i størst mulig grad forsøke å videreføre tiltak som er vedtatt i gjeldene planer. Dette gjelder også videreføring av forpliktende plan for inndekning av akkumulert merforbruk. Tjenestegjennomgang Agenda Kaupang fremla sin rapport etter tjenestegjennomgangen I rapporten pekes på et betydelig potensiale. Dette er imidlertid ikke noe som kan gjøres fra en dag til en annen, men gjennom strukturelle grep som får effekt frem i tid. Som Agenda Kaupang pekte på i sin gjennomgang av rapporten, er det allerede tiltak som er iverksatt. Bla. er det i Budsjett 2015 satt av midler til forprosjekter innenfor Helse og omsorg, der de største strukturelle endringer skal foregå. I forbindelse med økonomiplanarbeidet for , vil rådmannen vurdere alle de fremlagte tiltakene, samt foreta en risikovurdering av disse, før de eventuelt foreslås lagt inn i økonomiplanen. Alle tiltak vil eventuelt bli drøftet ifht lov og avtaleverk. Når det er sagt, Halden kommune har fremdeles en økonomi, der det økonomiske handlingsrommet er meget begrenset. Behovet for omstrukturering og tiltak er fremdeles tvingende nødvendig. Side9

10 Tidsplan Møte med formannskap og gruppeledere Temaer: - inntektsanslag - rammefordelinger - tiltak Medio mai Orientering om kommune proposisjonen for formannskap og gruppeledere Økonomiplan behandles i formannskapet Økonomiplan behandles i kommunestyret Side 2 av 2 Side10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 160/ / Espen Waleur Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Fylkesmannen i Østfold sitt vedtak av Orientering om fylkesmannens behandling av klagesak - gnr. 160 bnr Gamle Sørhaugen 17 A, B og - dispensasjon og endring av rammetillatelse Sammendrag av saken: Bygningsmyndigheten gav rammetillatelse for oppføring av tre eneboliger og garasjer på eiendommene gnr. 160 bnr. 456, 457 og 458. Tiltakshaver har i ettertid ønsket å endre plasseringen for to av husene. Den endrede plasseringen utløste behov for dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelser. Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø gav dispensasjoner fra reguleringsplanens høydebestemmelser i møte Vedtaket ble påklaget av nabo Tor Erik Braathe (Sølvgata 1) i brev datert Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø behandlet klagen i møte Utvalget tok ikke klagen til følge. Klagen ble endelig behandlet av fylkesmannen i Østfold i vedtak datert Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak. Klagen fra Braathe har derfor ikke ført frem. Side11

12 16FEB 205 Fylkesmanneni Østfold Tor Erik Braathe Sølvgata HALDEN Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2014/ MBR Vår dato: Vedtak i klagesak - Fylkesmannen stadfester Halden kommunes vedtak om dispensasjon og endring av rammetillatelse - gbnr. 160/456 og 457 Vi viser til din klage datert 22. september Klagen gjelder Halden kommunes vedtak av 20. august 2014 om dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelse, samt tillatelse til endret plassering av to prosjekterte boliger på henholdsvis eiendommene gbnr. 160/456 og 160/457. Vi mottok sakens dokumenter fra kommunen den 15. desember Fylkesmannen beklager lang saksbehandlingstid. Fylkesmannensvedtak Fylkesmannenopprettholderkommunensvedtakav 20. august2014. Klagendin har ikkefortfrem. *** Fylkesmarmens vedtak er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven (fv1.) 28 tredje ledd. Du kan lese mer om begrunnelsen for vedtaket under avsnittet "Fylkesmannens vurdering av saken" nedenfor. Du finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. Vi anser at sakens dokumenter, digitale kart og bilder gir tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle klagen, jf. fv Vi har derfor ikke funnet grunn til å se på eiendommen, eller innkalle partene i saken til befaring. For ordens skyld nevner vi at plan- og bygningsloven ikke påbyr befaring. Bakgrunnenfor saken Ansvarlig søker, SG Arkitekter AS, søkte 9. april 2014 på vegne av tiltakshaver Stanislaw Kopostynski om endring av tidligere gitt rammetillatelse for oppføring av tre boliger, samt om dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelse på eiendommene gbnr. 160/456 og 160/457. Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: fmosbostmottakfylkesmannen.no Side12

13 2 Kommunen gav 9. januar 2012 rammetillatelse til oppføring at tre eneboliger med tilhørende garasjer på de tre tilstøtende eiendommene gbnr. 160/456, 160/457 og 160/458. For samtlige av boligene er det også gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimal gesimshøyde. Tiltakshaver har i ettertid ervervet eiendommen gbnr. 160/455, som grenser mot gbnr. 160/456 i nord. Dette arealet er senere lagt til de to eiendommene gbnr. 160/456 og 160/457. Endringen i tomtearealet gjør det nå mulig å endre plasseringen av boligene på de to nevnte eiendommene, slik at det blir mer avstand mellom denne bebyggelsen. Tiltakshaver har derfor søkt om å endre plasseringen av boligene på gbnr. 160/456 (hus nr. 3) og 160/457 (hus nr. 2). I kommunens vedtak 20. august 2014 er endringen beskrevet slik: - Hus nr. 2 (med garasje) trekkes ca. 2 meter mot nord/nordøst. Flyttingen vil føre til at huset vil bli liggende noe høyere i terrenget. Høydeplasseringen endres fra kote + 7,8 meter til kote + 8,0 meter (overkant golv iførste etasje). Det blir for øvrig ingen endringer i bygningens gesimshøyde, uttrykksform, farger eller materialbruk. Hus nr. 3 trekkes ca. 5,5 meter mot nord/nordøst. Flyttingen fører til at høydeplasseringen for dette huset endres fra kote + 8,4 meter til kote + 9,0 meter. Det blir for øvrig ingen endringer i bygningens uttrykksform, farger eller materialbruk. Garasjen, som ble godkjent plassert vest for boligen, flyttes inntil boligens nordfasade. Endringene fører til at boligens gesimshøyde (regnet fra overkant murkrone) reduseres fra 4,8 til 4,65 meter. Ettersom den nye plasseringen vil medføre at de to boligene blir liggende noe høyere i terrenget enn det som var godkjent i den opprinnelige rammetillatelsen, søkte tiltakshaver samtidig om ny dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelse. For ordens skyld nevnes at boligen på eiendommen gbnr. 160/458 allerede er oppført, og berøres ikke av de omsøkte endringene. Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø i Halden kommune behandlet søknadene i møte 20. august 2014, og fattet følgende vedtak: «Dispensasion Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 9 (regulert gesimshøyde) i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 for en gesimshoyde på 4,8 meter for hus 2 og for en gesimshøyde på 4,65 meter for hus 3. Utvalget kan ikke se at hensynene bak lovens formålsbestemmelser eller reguleringsplanens høydebestemmelser ( 9) vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon for gesimshøyder som omsøkt, jf. pbl annet ledd. Det er videre utvalgets oppfatning at fordelene med en dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelser for hus 2 og 3 vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl Endring av rammetillatelsen Utvalget godkjenner den omsøkte plasseringen og høydeplasseringen for bolig nr. 2 og 3 i medhold av plan- og bygningsloven 29-4 første ledd. Utvalget har ovenfor gitt dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelser ( 9) for bolig nr. 2 og 3. Utvalget kan for øvrig ikke se at de omsøkte endringene vil være i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Utvalget gir på denne Side13

14 3 bakgrunn tillatelse til å endre rammetillatelsen 2 og 3.» av som omsøkt for bolig nr. Nabo til tiltaket, Tor Erik Braathe, påklaget vedtaket i klage datert 22. september I klagen er det i hovedsak anført: - Boligene vil med endringen komme nærmere Sølvgata log høyere opp i terrenget. Den nye plasseringen vil ta noe av utsikten sydover for Sølvgata 1. - Boligene strider mot høydebestemmelsen. - Boligenes utforming bryter sterkt med områdets bebyggelse. Det fremstår merkelig at Andreas Ebeltoft opptrer som representant først for Halden kommune og deretter for fylkeskonservatoren i samme sak. Braathe har ikke fått informasjon om at han kan klage, slik kommunen skriver. - Det er andre som har klaget på dette prosjektet. Hus nr. 3 vil med endret plassering gjøre skade på røttene på bjerken på gbnr. 160/455. Det vises for øvrig til klagen. Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø i kommunen behandlet klagen den 19. november 2014, og opprettholdt sitt tidligere vedtak. Samtidig besluttet utvalget at klagen skulle gis oppsettende virkning inntil saken er ferdig behandlet av fylkesmannen, jf. fv Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vi refererer ikke ytterligere fra sakens dokumenter, kommunens vurderinger eller dine anførsler, fordi vi forutsetter at disse er kjent for partene i saken. Fylkesmannens vurdering av saken Innledning Som klageinstans kan Fylkesmannen prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal vurdere de synspunkter du kommer med i klagen, og kan også ta opp andre forhold, jf. fv1. 34 annet ledd. Fylkesmannen kan treffe nytt vedtak i saken, eller oppheve kommunens vedtak og sende saken tilbake til kommunen for helt eller delvis ny behandling, jf. siste ledd. Fylkesmannen skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. I forarbeidene til plan- og bygningsloven, Ot.prp. nr. 32 ( ) s. 139, er det slått fast at vurderingene i 19-2 annet ledd ikke hører inn under kommunens frie skjønn. Nærmere om hva Fylkesmannen skal ta stilling til Fylkesmannen vil innledningsvis presisere at det er kommunens vedtak 20. august 2014 som er gjenstand for prøving i det følgende. Det er med andre ord den endrede plasseringen av hus nr. 2 og 3 og nødvendig dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelse for denne plasseringen som Fylkesmannen skal ta stilling til. Klager har anført at boligenes utforming bryter sterkt med områdets bebyggelse. I rammetillatelsen av 9. januar 2012 ble det vurdert at tiltaket tilfredsstilte kravene som planog bygningsloven og reguleringsplanen stiller til visuelle kvaliteter. Etter det Fylkesmannen forstår, vil ikke den nå omsøkte endringen påvirke selve utformingen av hus nr. 2 og 3. Fylkeskonservatoren har i brev av 20. juni 2014 uttalt at han ikke har noen innvendinger mot søknaden. I brevet heter det blant annet: Side14

15 4 «Fylkeskonservatoren har uttalt seg til tidligere søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelser i brev av Etter å ha vurdert søknadsdokumentene for ovennevnte nye endringer, vil Fylkeskonservatoren fastholde at disse ikke i særlig grad virker inn på forhold som faller inn under vårt saks- arbeids- og kompetanseområde, og vi vil derfor ikke motsette oss at det gis tillatelse til omsøkte flytting av 2 nye bygninger eller gis dispensasjon fra regulert gesimshoyde.» På bakgrunn av fylkeskonservatorens uttalelse og kommunens behandling av saken, legger Fylkesmannen til grunn at den endrede plasseringen heller ikke er i strid med de kravene som stilles i pb til tiltakets visuelle kvaliteter hva omgivelsene angår. Da kravene til visuelle kvaliteter ble avklart i forbindelse med den opprinnelige rammetillatelsen, og de nå omsøkte endringene av tiltaket ikke medfører endringer på dette punkt, faller det utenfor hva Fylkesmannen skal vurdere å ta stilling til utformingen av tiltaket. Klagers anførsel kan dermed ikke føre frem. 3. Tiltakets forhold til plan Eiendommene er i kommuneplanen for Halden , vedtatt 22. juni 2011, avsatt til bebyggelse og anlegg, underformål sentrumsformål. Eiendommene omfattes av reguleringsplan for Sørhalden av 6. september 1984, sist revidert februar På plankartet ligger eiendommen i felt B7. Dette feltet er regulert som spesialområde for bevaring av bygninger i medhold av pb første ledd, samt til "byggeområde for boliger med tilhørende anlegg". 1 reguleringsplanens punkt 9 heter det: «I områdene merket B 1, B 5, B 7 og B 9, skal gesimshøyde ikke være over 4 m målt fra overkant murkrone.» Det ble i forbindelse med rammetillatelsen av 9. januar 2012 gitt dispensasjon for en gesimshøyde på 4, 8 meter for boligene. Den endrede plasseringen kan gi andre høydevirkninger for omgivelsene enn den opprinnelige plasseringen, og er derfor avhengig av ny dispensasjon fra høydebestemmelsen i reguleringsplanen. Generelt om vilkårene for dispensasjon Plan- og bygningsmyndighetene kan gi dispensasjon, men bare dersom vilkårene i pb er oppfylt. Det første vilkåret er at de hensyn som ligger til grunn for lovens formålsparagraf eller den/de bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret er at fordelene ved dispensasjon må være klart større enn ulempene. Miljøverndepartementet uttaler i forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 32 ( ) side 242, at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak. Spørsmålet om å dispensere fra planer reiser særlige spørsmål. Planer er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. De omhandler konkret vurderte forhold knyttet til arealutnyttelsen innenfor et bestemt område, og det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. Dispensasjoner vil lett kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensyn til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen er det viktig at endringer av planene ikke skjer gjennom enkeltdispensasjoner. Side15

16 5 5. Er vilkårene for dispensasjon oppfylt i denne saken? Nedenfor vil vi først se på hvilke hensyn som begrunner høydebestemmelsen i reguleringsplanen. Deretter vil vi vurdere om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved en eventuell dispensasjon. Til slutt må vi ta stilling til om fordelene ved en eventuell dispensasjon vil være klart større enn ulempene Hensynene bak reguleringsplanens høydebestemmelse I likhet med kommunen anser Fylkesmannen at hensynene bak reguleringsplanens høydebestemmelse er å sikre harmoni og samspill med bebyggelsen i nærområdet. I tillegg skal bestemmelsen ivareta hensynet til naboer, slikt som utsikt, begrense innsyn, sikre lys og luft mellom boligene og brannsikkerhet Blir hensynene vesentlig tilsidesatt? I kommunens vedtak er det redegjort slik for ansvarlig søkers begrunnelse for dispensasjonssøknaden: «Omsøkte tiltak tilsidesetter ikke intensjonene i planen. Reguleringsplanens intensjon med bestemmelsen må ha vært å unngå for høye hus i denne delen av planområdet. Det omsøkte prosjektet er svært beskjedent i så måte. Det er gesimshøyden iforhold til eksisterende terreng som er den viktigste faktoren ved vurderingen av bygningens høyder, og dette målet er gunstigere fordi deler av gulvet (murkronen) bevisst er lagt under bakken på den delen av bygget hvor gesimshøyden overskrides.» Kommunen har i sitt vedtak uttalt blant annet: «De omsøkte boligene vil ikke tilsidesette hensynet til harmoni og samspill med omkringliggende bebyggelse på en vesentlig måte. Rådmannen viser i den forbindelse til ftlkeskonservatorens uttalelse, som han i det vesentligste finner å kunne slutte seg til.» I den klageforberedende behandlingen av saken har kommunen videre uttalt: «Administrasjonen har synfart det aktuelle området ved flere anledninger. Rådmannen kan ikke se at den omsøkte endrede plasseringen vil føre til dårligere utsiktsforhold for klageren. Tvert i mot så synes endringen å gi en viss forbedring av utsiktsforholdene som følge av at garasjen til hus 3 legges inntil boligens nordfasade. Rådmannen viser videre til opplysningen fra ansvarlig søker om at det ikke var utstrakt utsikt fra Sølvgata 1for trærne ble hogd iforbindelse med denne byggesaken.» Fylkesmannen kan i det vesentlige slutte seg til kommunens vurdering. Vi påpeker at endringen innebærer at boligene blir liggende noe høyere i terrenget, fra kotehøyde 7,8 til 8,0 for hus 2 og fra kotehøyde 8,4 til 9,0 for hus nr. 3. Når det gjelder avviket fra høydebestemmelsen, vil det være det samme for hus nr. 2 som ved den opprinnelige plasseringen, 0,8 meter. For hus nr. 3, som ligger nærmest klagers eiendom, vil avviket være 0,65 meter. Med andre ord vil den endrede plasseringen medføre et mindre avvik fra reguleringsplanens høydebestemmelse for hus nr. 3 enn det som var tilfellet ved den opprinnelige plasseringen. Etter Fylkesmannens vurdering vil den endrede plasseringen ha forholdsvis små virkninger for omgivelsene. Vi kan derfor ikke se at hensynene bak reguleringsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt med den nye plasseringen av boligene. Vi kan heller ikke se at lovens Side16

17 6 formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Første vilkår for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt Er fordelene klart større enn ulempene? For at dispensasjon fra høydebestemmelsen skal kunne innvilges, må også fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene. Ansvarlig søker har påpekt at en endret plassering av hus nr. 2 og 3 vil føre til at det blir større avstand mellom alle tre boligene. Følgelig vil endringen bidra til mer luft og lys mellom bebyggelsen. Videre vil større avstand mellom de tre boligene gjøre at man slipper å utføre ytterveggene med brannklasse, slik den opprinnelige plasseringen krever. Klager har anført at ulempene ved en dispensasjon er at boligene vil komme nærmere Sølvgata 1 og høyere opp i terrenget. I tillegg vil boligene ta noe av utsikten sydover for klager. Kommunen har i sitt vedtak vurdert dette vilkåret slik: «Rådmannen kan etter en samlet vurdering videre ikke se at det vil medføre noen ulemper av betydning dersom det gis dispensasjoner fra planens høydebestemmelser for en endret plassering av hus nr. 2 og 3 (med garasjer) som omsøkt. Rådmannen legger i sin vurdering særlig vekt på følgende: De omsøkte boligene ikke vil skille seg utfra den omkringliggende bebyggelsen på grunn av sine høyder. Boligenes gesimshøyder vil ikke gi noen form for naboulemper iform av tap av utsikt eller lys med mer, og dette er heller ikke anført av noen av naboene. Fylkeskonservatoren har ikke hatt noen innvendinger mot tiltaket. Det anses å være liten fare for uheldige presedensvirkninger. Det vises til at reguleringsplan for Sørhalden er relativt gammel og at det kun gjenstår kun et mindre antall tomter i planområdet som ikke allerede er fullt utbygd. Hva gjelder fordeler med å gi dispensjoner som omsøkt, så vil rådmannen særlig peke på følgende: De tre boligene er planlagt som et helhetlig prosjekt. Planleggingen har ifølge ansvarlig søker blitt foretatt i dialog med frlkeskonservatoren. Bolig nr. 1 er allerede oppført med samme/tilsvarende gesimshøyder som bolig 2 og 3. Det anses som en klar fordel at helheten i prosjektet opprettholdes. Det vil være vanskelig å oppnå dette dersom gesimshøydene på bolig nr. 2 og 3 må senkes til 4,0 meter. Tiltakshaver vil da være henvist til å føre opp bolig nr. 2 og 3 på det stedet som ble godkjent i rammetillatelsen av Dette vil i så fall innebære at det blir mindre rom og luft mellom boligene, i tillegg til at avstanden mellom boligene blir så liten at det utløser krav om å utføre ytterveggene med brannklasse. Rådmannen konkluderer på denne bakgrunn med at fordelene med en dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelser for hus nr. 2 og 3 vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf pbl » Kommunen har, i den klageforberedende behandlingen av saken, også vist til at det ikke var utstrakt utsikt fra Sølvgata 1 mot syd før trærne ble hogd i forbindelse med oppføringen av de tre boligene. Fylkesmannen er i det vesentlige enig i kommunens vurderinger. Side17

18 7 Vi viser i tillegg til at overskridelsen av gesimshøyden er forholdsvis liten, og at avstanden mellom bolig nr. 3 og Sølvgata 1 fortsatt vil være stor.. De ulempene endringen påfører klager er, etter Fylkesmannens vurdering, forholdsvis små. En fordel ved dispensasjonen er at den muliggjør større avstand mellom de tre boligene. Større avstand vil bidra til mer luft og lys mellom bygningene enn det som var tilfellet med den opprinnelige plasseringen. Dette er arealdisponeringshensyn som normalt veier tungt i en dispensasjonsvurdering. Etter dette er det Fylkesmannens vurdering at fordelene ved en dispensasjon fra høydebestemmelsen er klart større enn ulempene. Lovens andre vilkår for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt. 6. Tiltakets forhold til plan- og bygningsloven 29-4 første ledd I plan- og bygningsloven 29-4 første ledd første punktum, står det at: «Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen» Fra kommunens vurdering av bestemmelsen siterer vi: «Kommunaldepartementets har i rundskriv H-18/90 gitt nærmere retningslinjer til tidligere plan- og bygningslovens 70 om plassering, høyde og avstand til nabogrense. Rundskrivet er relevant for gjeldende någjeldende plan- og bygningslovs Det følger både av nevnte rundskriv og av lovens forarbeider at formålet med bestemmelsene i pbl blant annet er å gi bygningsmyndighetene en mulighet for å ivareta brannvernhensyn, behovet for lys og luft mellom bygninger, avstand til nabobebyggelsen og å ivareta hensynet til terreng- og omgivelsestilpasning. Av rundskrivet fremgår videre at bestemmelsen skal forstås slik at byggherrens ønske skal imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for eksempel naboer og omkringliggende miljø. Rådmannen kan etter en samlet vurdering ikke se at en endret plassering av hus nr. 2 eller 3 vil medføre betydelige ulemper for naboer eller omkringliggende miljø. Rådmannen legger i sin vurdering særlig vekt på følgende: - Administrasjonen har synfart eiendommene og kan ikke se at den endrede plasseringen av boligene vil føre til redusert utsikt for noen av de protesterende naboene. Tvert i mot så er det grunn til å anta at siktforholdene fra nord mot sør vil bli forbedret ved at garasjen til hus nr. 3 legges inntil boligens nordfasade i stedet for å være frittstående vest for boligen (se figur 1 og 2 på side 2 i saksfremlegget). - Det er forholdsvis stor avstand mellom de nye boligene og bebyggelsen på eiendommene til de protesterende naboene. I tillegg til at avstanden er med på å sikre luft og lys mellom bygningene, så vil avstanden bidra til å begrense ulemper som støy og sjenanse.» Etter Fylkesmannens syn har kommunen lagt riktig rettslig forståelse av pb til grunn.. Videre fremstår kommunens vurdering som tilstrekkelig og forsvarlig. Fylkesmannen slutter seg derfor til kommunens vurdering. Side18

19 8 Den endrede plasseringen er etter dette i overensstemmelse med pbl Klagers øvrige anførsler Klager har anført at flyttingen av hus nr. 3 vil medføre at det kommer nærmere et bjerketre på eiendommen gbnr, 160/455. Flyttingen vil, i følge klager, gjøre skade på treets røtter. Det er en tinglyst servitutt i tilknytning til treet. Fylkesmannen antar at servitutten forbyr felling av treet. Servitutten må anses som et privatrettslig forhold. Etter pbl skal bygningsmyndighetene som hovedregel ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. For øvrig vil Fylkesmannen bemerke at ansvarlig søker har innhentet en fagkyndig vurdering fra Institutt for naturforvaltning ved universitetet på Ås som sier at den endrede plasseringen av huset ikke vil ha negativ innvirkning på treet. Dette fordi avstanden mellom huset og treet et tilstrekkelig stor, 6 meter. Videre har klager anført at det fremstår "merkelig" at Andreas Ebeltoft opptrer som representant først for Halden kommune og deretter for fylkeskonservatoren i samme sak. Det fremstår noe uklart for Fylkesmannen hva klager mener med anførselen. Vi kan ikke se at det er lagt frem dokumentasjon som tilsier at Ebeltoft er inhabil til å uttale seg om saken på vegne av fylkeskonservatoren. I likhet med kommunen vil vi påpeke at det ikke er enkeltpersoner ansatt hos fylkeskonservatoren som uttaler seg, men fylkeskonservatoren som embete. Klager har også anført at det er andre som har klaget på dette prosjektet. Vi kan imidlertid ikke se at dette har relevans for foreliggende klage som vi skal ta stilling til. For øvrig viser vi til kommunens redegjørelse for hvordan tidligere klager/naboprotester er blitt behandlet. Konklusjon Fylkesmannen har kommet til at klagen ikke kan føre frem. I likhet med kommunen, har vi kommet til at vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Vi kan ikke se at hensynene bak reguleringsplanens høydebestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved at det gis dispensasjon, og fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pb Fylkesmannen opprettholder derfor kommunens vedtak om innvilgelse av dispensasjon. Fylkesmannen har også kommet til, i likhet med kommunen, at endringen av tiltaket er i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. Fylkesmannen opprettholder derfor kommunens vedtak om innvilgelse av søknad om endring av rammetillatelse. Med hilsen Dette dokurnentet er elektronisk godkjent av Anne Strømsæther e.f. seniorrådgiver Martin Brandt rådgiver Side19

20 9 Saksbehandler: Martin Brandt Kopi til: Stanislaw Kopostynski Gamle Sørhaugen HALDEN Halden kommune Postboks Halden SG arkitekter AS Postboks HALDEN Side20

21 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: M / Marit Nilsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utsendte vedlegg 1 Situasjonsplan 2 Fasadetegning 3 Snittegning overbygg Ny avløpspumpestasjon Sorgenfri Sammendrag av saken: Avløpspumpestasjonen på Sorgenfri skal byttes ut da den er i dårlig forfatning. Dette er et tiltak i Hovedplan VA , P 6272 hvor det er satt av kr. 4 millioner. Dette er en av Halden kommunes viktigste pumpestasjoner. Den pumper alt avløp fra Svinesund, Sponvika og Isebakke videre mot Remmendalen avløpsrenseanlegg. Dagens pumpestasjon har 2 våtoppstilte pumper. Ved pumpehavari eller ytterligere store sprekker i pumpesump vil all kloakk fra Svinesund, Sponvika og Isebakke medføre forurensning av Iddefjorden. Ny pumpestasjon planlegges med 3 tørroppstilte pumper. Man vil da ha en større pumpekapsasitet og en buffer ved pumpehavari. Pumpestasjonen vil få en litt annen plassering enn i dag, se vedlegg 1. Pumpestasjon Sorgenfri planlegges med annen utforming enn de tradisjonelle pumpestasjonene rundt i Halden kommune, se vedlegg 2 og 3. Den nye pumpestasjonen planlegges i glassfasade og innslag av betongelement med tekst. Pumpestasjonen er lokalisert slik at all trafikk på RV21 vil se denne. Pumpestasjonen bør derfor utformes slik at den oppfattes som en estetisk berikelse sammen med Sorgenfri gård. Grunneier er positiv til den planlagte utforming. Side21

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/00381 29.10.2013 2013/1044-22 FM-J Hege Rasch-Engh 18.12.2013 Vedtak - Frogn kommune -

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak 185/11 om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på eiendom gbnr. 21/8 fnr.

Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak 185/11 om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på eiendom gbnr. 21/8 fnr. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2012/2253 423.1 YRR Vår dato: 02.05.2012 Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Eirik Bøe Sletten Deres ref.: Vår dato: 6.7.2012 Tlf. direkte: 74 16 80 26 E-post: esl@fmnt.no Vår ref.: 2012/3279 Arkivnr: 423.1 Innherred samkommune Postboks

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

82 of 108 83 of 108 84 of 108 85 of 108 86 of 108 For: Asbjørn Montelius 87 of 108 Page 1 of 1 Fra: Ola Brekken[o.brekken@haavind.no] Mottatt: 19.12.2008 15:22:31 Til: postmottak Tittel: For: Asbjørn Montelius

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg:

HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg: HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg: GNR 61 BNR 61 - FJELLVEIEN 8 - BYGGETRINN 2 - DISPENSASJONSSØKNAD Saksbehandler:

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Vår ref.: 2011/1566 Arkivnr: 423.1 Lilli Kristine Gjulem og

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 28.01.2016 Vår ref: 15/2047-10 - 16/3220 Arkivkode: GBNR - 29/0087 Saksbeh.: Åse B. Harlem Saksnummer: 018/16 Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/23/66 - Verdal kommune - barnehage - Reinsholm - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reinsholm Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201002587/29 Saksbeh.: HARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016.

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016. Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 23.02.2016 Deres dato 09.02.2016 Vår referanse 2016/2050 423.1 Deres referanse 14/5705 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Askøy

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 27.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Møtet startet med befaring kl. 15.30. Oppmøte på eiendommen (Pionerveien

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Røyken kommune - gbnr 37/12 - Slemmestadveien 15 - klage på endringsvedtak og dispensasjon

Røyken kommune - gbnr 37/12 - Slemmestadveien 15 - klage på endringsvedtak og dispensasjon Vår dato: 29.01.2014 Vår referanse: 2013/6553 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 10/2316-173 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN Innvalgstelefon: 32266644 Røyken kommune

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken.

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken. Stein-Arne Hamre Fleslandsvegen 160 5258 Blomsterdalen Bergen Kommune Etat for byggesak og private planer Pb 7700 5020 BERGEN Blomsterdalen 25/10-2014 Klage på avslag på søknad, deres ref 201340097/17

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100

Saksframlegg. Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2012/668-34453/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100 Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 t:~ Hobøl kommune Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks 1051 4682

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer