Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl på Kommunehuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 1/10 Kommunens årsregnskap 2009 med revisjonsberetning 2/10 Skatteregnskap 2009 med kontrollbrev fra Skatt Vest 3/10 Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr /10 Rapport om selskapskontroll i IVAR IKS 5/10 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Innholdet i barnehagetilbudet 6/10 Oversikt over status prosjekter og kontroller 7/10 Kontrollutvalgets årsmelding /10 Rundskriv H-02/09: Tolkninger fra Departementet - kontroll og revisjon 9/10 Styrking av egenkontrollen i kommunene - orientering om rapport 10/10 Godkjenning av protokoll fra møtet EVENTUELT MELDINGER Periode: 04. desember april 2010 Nr. Referatsakstittel 1/10 Melding om politisk vedtak - Tertialrapport med budsjettreguleringer 2/10 Melding om pol.vedtak - Selskapskontroll Finnfast AS 3/10 Melding om pol.vedtak - Forvaltningsrevisjon Plan og byggesaker 4/10 Melding om pol.vedtak - Eiendomsskatt i Rennesøy kommune /10 Melding om pol. vedtak - Budsjett Økonomiplan /10 Melding om politisk vedtak - Orientering om kommunen sitt tilsyn med barnehager i /10 Melding om politisk vedtak - Årsplan for Rennesøy kontrollutvalg 2010 Rådmann og økonomisjef er invitert til å orientere i sakene 1 og 2 Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon evt , eller på e- post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Rennesøy, 29. mars 2010 Jostein Eiane Leder av kontrollutvalget Per Kåre Vatland Sekretariatet 1

2 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak : Arkivkode : E: 210 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP 2009 MED REVISJONSBERETNING Bakgrunn Kontrollutvalget skal iht. til kommunelovens 77, 4. ledd og forskrift om kontrollutvalg 7 uttale seg om kommunens årsregnskap før kommunestyret vedtar regnskapet. Uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Etter kontrollutvalgsforskriftens 8 skal også kontrollutvalget påse at revisjons merknader i forhold til regnskapet (i revisjonsberetning og årsoppgjørsnotatet) blir fulgt opp. Saksutredning Regnskapet for 2008 viser et nettodriftsresultat på kr ,- og et resultat etter avsetninger på kr 0,-. Netto driftsresultat utgjør 4,24 % av driftsinntektene. I netto driftsresultat ligger det inne momskompensasjon på investeringer. Holdes disse utenfor ville driftsresultatet vært negativt med kr ,-. Rådmann og økonomisjef er invitert til å orientere i møtet. Det vises ellers til årsregnskap og årsmelding og rådmannens orientering i møte. Revisjonsberetning og andre merknader fra revisjonen. Rogaland Revisjon IKS har gitt revisjonsberetning for 2009 med en presisering, som gjelder akkumulert underskudd på renovasjonsområde, kr Revisjonen peker på at denne er i strid med forurensningslovenes 34. Revisjonen har også i år utarbeidet et årsoppgjørsnotat der de har oppsummert revisjonen gjennom året og i årsoppgjøret. Forhold som er nevnt i dette notatet vil også være grunnlag for en evt. oppfølging fra kontrollutvalget side iht. forskriftens 8. Revisor bemerker i årsoppgjørsnotatet at de ikke har avdekket forhold som kontrollutvalget er pliktige til å følge opp. Revisjonsberetningen og årsoppgjørsnotatet 2009 tilsier at årsregnskapet og årsmeldingen kan godkjennes av kommunestyret. Kontrollutvalget skal etter forskriftens 7, uttale seg om årsregnskapet etter at de har mottatt revisjonsberetning og øvrig dokumentasjon fra revisjonen. Regelen innebærer at kontrollutvalget kan knytte kommentarer til årsregnskapet, som skal følge med til kommunestyret når de behandler regnskapet. Disse kommentarene skal være kjent for formannskapet når de avgir innstilling til kommunestyret. 2

3 Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Rennesøy har ingen kommentarer til årsmelding og regnskap 2009 for Rennesøy kommune ut over det som går fram av revisjonsberetningen for 2009 og revisors årsoppgjørsnotat. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Kommunens årsregnskap og årsmelding Sendes ut fra kommunen 2. Revisjonsberetning for Årsoppgjørsnotat 2009 brev nr. 6 fra Rogaland Revisjon IKS Saksliste Neste sak 3

4 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak : Arkivkode : E: 232 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 SKATTEREGNSKAP 2009 MED KONTROLLBREV FRA SKATT VEST Bakgrunn Kontrollutvalget har mottatt Årsrapport 2009 fra skatteoppkreveren i Rennesøy, og Kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rennesøy kommune, fra Skatt Vest, (se vedlegg). Kontrollrapporten er sendt til kommunestyret med kopi til kontrollutvalget. I 2004 ble behandling og av skatteregnskapene lagt om. Riksrevisjonen overtok revisjonen mens skatteregnskapet nå blir behandlet og godkjent av Stortinget på nasjonalt nivå. I forbindelse med omleggingen kom Skattedirektoratet med en uttalelse der de mente at skatteregnskapene fortsatt burde legges fram kontrollutvalget og kommunestyret til orientering. Saksutredning Skatteregnskapet viser en samlet skatteinngang på 349,3 mill kr. Skatteinngangen har økt med 4,9 % i forhold til Kommunens andel av skatteinngangen er på 92,2 mill kr dette er en nedgang på 1,3 % i forhold til året før. Marginoppgjøret for 2009 viser et underskudd ca 4,0 mill kr. Rennesøy kommune setter av 10 % i margin. De tre foregående årene har kommunen hatt overskudd på marginoppgjøret. Restansene pr er på 7,6 mill kr. Dette er en økning på 2,6 mill kr fra året før. Skatteoppkrever vil intensivere innfordringsarbeidet i Skatteoppkrever har i løpet av 2009 gjennomført 4 av 5 planlagte arbeidsgiverkontroller. Mens det i 2008 ikke ble gjennomført noen kontroller. Det arbeides med en ny og bedre løsning for arbeidsgiverkontrollen. Det vises ellers til skatteoppkrevers årsrapport for Kontrollrapporten oppsummerer de ettersyn som Skatt Vest har utført i 2009, samt gir kommentarer til det avlagte skatteregnskapet. I kontrollrapporten fra Skatt Vest er det gjort anmerkning i forhold til ressurssituasjonen. Skatteoppkrever har fått pålegg om å sørge for tilstrekkelige ressurser til arbeidsgiverkontrollen slik at målkravene kan oppfylles. Kontrollrapporten fra Skatt Vest konkluderer med at det er etablert rutiner mv. som sikrer at skatteregnskapet i det alt vesentlige er korrekt, fullstendig og tidsriktig bokført, samt at gjeldende regelverk er fulgt. 4

5 De forhold som Skatt Vest har tatt opp med skatteoppkrever i løpet av året som gikk, har kommunen gitt tilbakemeldinger på. Kontrollutvalget har ikke mottatt andre rapporter som tyder på at Skatt Vest gjennom sine kontroller har funnet vesentlige avvik i løpet av året som gikk. Skatteoppkrever er invitert til å delta i møtet under behandlingen av skatteregnskapet. Forslag til VEDTAK: 1. Kontrollutvalget i Rennesøy tar Årsrapport 2009 fra skatteoppkreveren i Rennesøy, med Kontrollrapport 2009 fra Skatt Vest til orientering. 2. Saken videresendes til kommunestyret til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Årsrapport 2009 fra skatteoppkreveren i Rennesøy kommune. 2. Kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i 1142 Rennesøy kommune. Saksliste Neste sak Forrige sak 5

6 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak : Arkivkode : E: 212 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 BUDSJETTOPPFØLGING KONTROLL OG TILSYN PR Bakgrunn Etter forskrift om kontrollutvalg 18, skal kontrollutvalget lage forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette medfører også ansvar for å følge opp budsjettet gjennom året. Som for kommunen er det tertialvis oppfølging av budsjettet. Rapporten som legges fram nå er pr , og vil være lik årsregnskapet. Saksutredning Tertialrapporten kontroll og tilsyn pr viser et mindreforbruk på 1,2 % (kr 5.000). Årsaken til mindreforbruket er tilbakebetalingen fra Sekretariatet for vedr. overskudd i Både utgifter til kontrollutvalgt og revisjonen viser et ubetydelig merforbruk. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Rennesøy tar tertialrapport kontroll og tilsyn pr til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr Tertialrapport pr fra Rogaland Revisjon IKS. Saksliste Neste sak Forrige sak 6

7 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak : Arkivkode : E: 216 &58 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 RAPPORT OM SELSKAPSKONTROLL I IVAR IKS Bakgrunn Kontrollutvalget i Rennesøy bestilte den selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i det interkommunale selskapet IVAR IKS. Selskapskontrollen gjennomføres sammen med øvrige eierkommuner. Kontrollutvalget ba i sitt vedtak om at det ble sett nærmere på følgende problemstilinger: 1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp, blant annet i forhold til utvikling av selskapets tjenestespekter? 2. Hvor kostnadseffektivt drives selskapet, f.eks. sett i forhold til lignende selskaper? 3. Hvordan blir selvkostreglene for tjenestene på VAR-områdene ivaretatt av selskapet, og hvordan blir kostnadene fordelt mellom eierne/kundene? 4. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet? 5. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? Saksutredning. Sekretariatet har nå fått oversendt den ferdigstilte rapporten for behandling i eierkommunenes kontrollutvalg. Revisor har ved utarbeiding av rapporten i hovedsak benyttet følgende kilder/metode: Lov om interkommunale selskaper Selskapsavtalen for IVAR IKS Vedtak og føringer gitt av kommunene om selskapets eierstrategi Lovregler på VAR-området Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Veiler om beregning av kommunale avfallsgebyr Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper Intervjuer/møter Dokumentgranskning Samlet oversikt over metode og kilder finnes i rapportens vedleggsdel. Revisor bemerker at selskapet oppfyller eller arbeider tilfredsstillende innenfor de aller fleste områder kontrollutvalget ba om nærmere undersøkelse av. Det betyr at Man finner selskapets eierform godt tilpasset formålet Eierkommunene utøver eierstrategi overfor selskapet. Rennesøy kommune har ikke utarbeidet en samlet eierstrategi. Det anbefales derfor at ALLE kommunen sammen utarbeider en eierstrategi for selskapet. 7

8 Representantskapet utøver sin myndighet i tråd med lover og regler Rennesøy kommune har ikke rapportering om sine selskaper i samlet i et kommunestyremøte. Eierkommunene har ellers utstrakt oppfølging av selskapet VAR-kostnader blir belastet eierkommunene iht. selskapsavtalen Styret har sørget for en forsvarlig forvaltning av selskapet, bortsett fra at det knytter seg usikkerhet til store bokførte beløp på selvkostfond. Dette beløpet er ved utg. av 2008 på 462 mill. kr. Selskapet må klargjøre hvor store disse selvkostfondene reelt er, og skille renovasjonsfondet ut i en selvkostdel og en næringsdel. Ut fra revisors gjennomgang, fremmes følgende anbefalinger overfor eierne og selskapet: Eierkommunene bør utarbeide en felles eierstrategi for selskapet. For de kommuner som ikke har utarbeidet eierskapsmeldinger og generelle eierstrategier, anbefaler vi at dette arbeidet prioriteres. Dette gjelder kommunene Hå, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. De samme kommunene bør også på generell basis utvikle et system for oppfølging og en rutine for rapportering av sine selskaper. De kommuner som ikke har registrert sine styreverv på bør prioritere å få utført denne registreringen. Dette gjelder kommunene Sandnes, Hå, Finnøy og Kvitsøy. Selskapet bør tegne styreforsikring for det økonomiske ansvaret. 1 Selskapet bør avvikle ordningen med lån til ansatte. Selskapet må ajourføre selvkostfondene og skille renovasjonsfondet i en selvkostdel (husholdningsavfall) og en næringsdel (næringsavfall). Det vises ellers til selve rapporten for en mer utfyllende oversikt over undersøkelser, konklusjoner og anbefalinger. Ifølge forskriftens 15 skal et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. Styrets og representantskapets kommentarer går fra av kap 1 Høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er stort sett sammenfallende. Det poengteres bl.a. her at man vil be selskapets revisor om å avklare de juridiske sidene ved de omtalte selvkostfondene. I tillegg vil styret behandle ordingen med lån til ansatte. Styret vil også vurdere oppretting av en ordning med styreforsikring. Ut over dette støtter man opp om rapportens anbefalinger. Selv om verken Forskrift om kontrollutvalg med kommentarer eller litteratur om emnet nevner samme oppfølgingsplikt overfor selskapskontroller som overfor forvaltningsrevisjon, vil en foreslå at rapportens konklusjoner og anbefalinger følges opp. De deler av rapporten som gjelder forvaltningsrevisjonsdelen vil uansett komme inn under kontrollutvalgets oppfølgingsplikt på samme måte som ved øvrig forvaltningsrevisjon. Det foreslås derfor å følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger innen en gitt frist. Da representantskapet kun har to obligatoriske møter årlig, bør man vurdere når det kan være tjenlig å sette frist for tilbakemelding i henhold til dette. Tidspunkt for tilbakemelding vil også måtte ses i sammenheng med at saken ikke vil være ferdigbehandlet i alle eierkommunene før siste halvdel av april. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i denne saken. 1 Samtlige AS er og IKS er der Sandnes kommune er eier ble tilskrevet av kontrollutvalget i Sandnes/ sekretariatet i februar 2007, der de ble anmodet om å vurdere tegning av slik forsikring. 8

9 Forslag til VEDTAK: 1. Kommunestyret i Rennesøy tar den framlagte selskapskontrollen i IVAR IKS til etterretning. 2. Rapporten oversendes rådmannen og selskapets styre og ledelse for videre oppfølging av rapportens anbefaleringer. Tilbakemelding på oppfølging gis til kontrollutvalget innen utgangen av SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Selskapskontroll av IVAR IKS, rapport fra Rogaland Revisjon IKS. Saksliste Neste sak Forrige sak 9

10 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak : Arkivkode : E: 216 A10 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON: INNHOLDET I BARNEHAGETILBUDET Bakgrunn Kontrollutvalget har i følge forskriften om kontrollutvalg ansvar for å bestille forvaltningsrevisjoner. Bestillingen skal være i tråd med plan for forvaltningsrevisjon og innen for vedtatt budsjettramme. Saksutredning Sekretariatet har bedt Rogaland Revisjon om å lage et forslag til prosjektmandat til neste prosjekt på listen i planen for forvaltningsrevisjon, som er Innholdet i barnehagetilbudet. I forslaget ligger det følgende forslag til formulering av formål: Å vurdere kvaliteten på barnehagetjenestene slik den oppleves av brukere og styres av administrasjonen Videre foreslås det at revisjonen skal undersøke følgende problemstillinger: Hvordan er barnehagetilbudet statistisk sammenlignet med andre kommuner? Hvordan styres innholdet i tilbudet (økonomi, kvalitetssystem, planer, organisering, kompetanse mv)? Hvordan følger kommunen opp sitt tilsynsansvar? Hvordan opplever de foresatte barnehagetilbudet i kommunen? I hvilken grad etterlever kommunen berørte krav i lov og regelverk? Det blir foreslått en tidsramme for prosjektet på timer. Kontrollutvalgets budsjettramme for 2010 er delvis budet opp gjennom andre bestillinger. Ved å bestille revisjonen nå kan kontrollutvalget be revisjonen benytte overskytende timer i år til å opp starteprosjektet. Prosjektet må uansett sluttføres i 2011, og en forutsetter at rapporten ferdigstilles til siste møtet før sommerferien Kontrollutvalget må vurdere om forslaget til prosjektmandat er dekkende for det kontrollutvalget vil oppnå med forvaltningsrevisjonen på dette området. Dersom kontrollutvalget ser andre forhold som bør dekkes inn må dette tas opp i forbindelse med bestillingen. 10

11 Forslag til VEDTAK: 1. Kontrollutvalget i Rennesøy bestiller forvaltningsrevisjonen Innholdet i barnehagetilbudet i tråd med framlagt prosjektmandat og de endringer som kom fram i møtet. 2. Kontrollutvalget forutsetter at rapporten leveres til møtet i juni SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Forslag til prosjektmandat: Innhold i barnehagetilbudet fra Rogaland Revisjon IKS Saksliste Neste sak Forrige sak 11

12 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak : Arkivkode : E: 216 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 OVERSIKT OVER STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER Bakgrunn Oversikt over status prosjekter og kontroller er kontrollutvalgets styringsverktøy for å kunne følger bestillinger til rapporten er sluttbehandlet/ferdig fulgt opp. Oversikten oppdateres til hvert møte. Saksutredning Kontrollutvalget har i dette møtet behandlet en bestilling av ny forvaltningsrevisjon, for levering i Videre har kontrollutvalget behandlet rapport om selskapskontroll i IVAR IKS. Fra tidligere har kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon i bestilling som forventes klar til siste møtet i år. Selskapskontrollen i Stavangerrevisjonen Havn har blitt forskjøvet i tid og forventes klar til møtet i september. Kontrollutvalget skal i møtet i juni følge opp forvaltningsrevisjonen Rutiner på plan og byggesaksområdet. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Rennesøy tar oversikt over status prosjekter og kontroller april 2010 til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Oversikt over status prosjekter og kontroller april Saksliste Neste sak Forrige sak 12

13 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak : Arkivkode : E: 033 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2009 Bakgrunn Kontrollutvalget skal etter kommunelovens 77 nr. 6 rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporteringen skjer dels løpende og dels gjennom årsmeldingen hvor kontrollutvalget oppsummerer sitt arbeid gjennom året. Saksutredning Årsmeldingen oppsummerer kontrollutvalgets arbeid med løpende tilsyn med kommunen og gjennomføringen av forvaltningsrevisjon og selskapskontroller. Kontrollutvalget har gjennom året rapportert fortløpende i saker som gjelder godkjenning av regnskap, skatteregnskap og budsjett for kontroll og tilsyn og rapporter om forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Kontrollutvalget har i 2009 videresendt følgende rapporter til kommunestyret: 1. Forvaltningsrevisjon: Rutiner på plan- og byggesaksområdet 2. Selskapskontroll: Finnfast AS Kontrollutvalget har også utarbeidet årsplan for 2010, som ble vedtatt i kontrollutvalgets møte i desember Dersom kontrollutvalget har endringer til det framlagte utkastet vil sekretariatet innarbeide disse før årsmeldingen videresendes til kommunestyret. Forslag til VEDTAK: 1. Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar det framlagte forslag til årsmelding for Årsmeldingen videresendes til kommunestyret. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Kontrollutvalgets årsmelding for Saksliste Neste sak Forrige sak 13

14 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak : Arkivkode : E: 047 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Rennesøy /2010 RUNDSKRIV H-02/09: TOLKNINGER FRA DEPARTEMENTET - KONTROLL OG REVISJON Bakgrunn: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) samler med ujevne mellomrom tilbakemeldinger som er gitt til kommunene og andre om diverse forhold som angår den kommunale forvaltning i et rundskriv. Her er også uttalelser vedrørende kontroll og revisjon samlet i et eget kapittel. Forrige rundskriv var H-19/05 og H-02/06. Det nye rundskrivet har betegnelsen H-02/09. Uttalelser fra Departementet gir føringer for hvordan lover og forskrifter skal tolkes og forstås. De er en del av prinsippet om lovers forskjellige rang. Grunnloven står øverst, og slike tolkninger som det er snakk om her ligger nederst på rangstigen. 2 Det betyr at de skal tas hensyn til som gjeldende praksis, så sant de ikke strider mot alle lover og forskrifter som ligger over dem på rangstigen. Saksutredning: Innenfor området kontroll og tilsyn, har Departementet i perioden siden forrige rundskriv (2006), gitt uttalelse til følgende saker som gjelder revisjon og kontrollutvalg (hovedpoeng er satt i kursiv av saksbehandler): Om val av medlem til og samansetjing av kontrollutvalet 1) Sak 07/2541 Kommunelova 77 nr. 1 og 2 Saka reiste spørsmål om tilfelle der alle medlemene i kommunestyret hadde verv som gjorde at dei ikkje kunne veljast som medlem til kontrollutvalet. Departementet uttala at lova byggjer på at kommunestyret ved val av formannskap og andre organ, alltid må sjå til at minst eitt medlem av kommunestyret kan veljast til kontrollutvalet. 2) Sak 08/640 Kommunelova 10 a og 77 nr. 1 og 2 Departementet uttala seg om fleire spørsmål om val av medlem til kontrollutvalet, mellom anna om: varamedlem til kontrollutvalet er utelukka frå val til ein kommunestyrekomité, jf. omgrepet medlemmer i kommunelova 10 a nr. 2 andre punktum, eit medlem av ein kommunestyrekomité er utelukka frå val til kontrollutvalet, jf. kommunelova 77 nr. 2, kravet i kommunelova 77 nr. 1 fjerde punktum om at minst eitt av medlemene til kontrollutvalet skal veljast mellom kommunestyret sine medlemer, og at kommunestyret må vere representert i kontrollutvalet i heile valperioden. 2 Lex-superior prinsippet 14

15 3) Sak 08/478 Kommunelova 77 nr. 1 og 2 Saka gjaldt spørsmål om samansetjinga av kontrollutvalet, og regelen om at kommunalt tilsette er utelukka frå val til kontrollutvalet. Departementet uttala seg om ulovleg samansetjing av kontrollutvalet fekk noko å seie for gyldigheita til vedtaka, og om kven som skal reknast som tilsette i kommunen etter kommunelova 77 nr. 2 Om retten for kontrollutvalet til innsyn i skatterekneskapen og tilsyn med skatteoppkrevjaren i kommunen Sak 07/331 Kommunelova 76 og 77 Saka gjaldt spørsmål om kontrollutvalet har rett til innsyn i skatterekneskapen til kommunen, og om kontrollutvalet sitt tilsyn med skatteoppkrevjarfunksjonen i kommunen. Departementet uttala at kontrollutvalet må ha lik rett som andre forvaltnings- eller tilsynsorgan til å få opplysningar om skatterekneskapen, og at det må byggje på ei konkret vurdering i kvar sak om kor langt utvalet kan føre tilsyn med skatteoppkrevjaren. Om retten for kontrollutvalet til innsyn i e-posten til tilsette i kommunen Sak 06/2684 Kommunelova 77 og kontrollforskrifta 4 (pdf-format) Saka gjaldt spørsmål om kontrollutvalet hadde rett til innsyn i e-posten til dei tilsette i kommunen. Departementet la til grunn at ei gransking av e-post ligg heilt i grenseland for kva som er ein naturleg og naudsynt del av tilsynsfunksjonen for kontrollutvalet etter kommunelova 77 nr. 7. Datatilsynet hadde og gjeve fråsegn i saka. Om retten for kontrollutvalet til innsyn i datasystem Sak 07/842 Kommunelova 77 (pdf-format) Departementet uttala seg om retten for kontrollutvalet og einskildmedlemmer av kontrollutvalet til å hente opplysningar frå dei ulike datasystema i kommunen i samband med eit forvaltningsrevisjonsprosjekt, og understreka at kompetansen etter kommunelova 77 er lagt til kontrollutvalet som kollegialt organ. Spørsmål om kontrollutval og revisjon 1) Sak 06/1463 Kommunelova 77, forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar (pdf-format) Departementet uttala seg om fleire spørsmål til forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar, mellom anna om; høvet til å gjere endringar i budsjettforslaget frå kontrollutvalet før det vert behandla i kommunestyret eller fylkestinget: Kontrollutvalgets forslag til budsjett er kontrollutvalgets eget og kan bare endres av kontrollutvalget selv. Det innebærer ikke at formannskapet ved sitt samlede budsjettforslag for hele kommunens virksomhet er bundet til å ta hensyn til kontrollutvalgets vurdering om det strider mot sjølvstendet til revisor å ta på seg forvaltningsoppdrag eller selskapskontroll, dersom revisor på førehand har vore med på å lage plan for den same forvaltningsrevisjonen eller selskapskontrollen: En revisor har i utgangspunktet ingen rolle ved utarbeidelsen av slike planer. Hvorvidt en revisor kan medvirke ved utarbeidelse av forslag til en slik plan er et spørsmål om vedkommende vil være inhabil etter forvaltningsloven 6 eller om det vil være i strid med bestemmelsene om revisors uavhengighet i loven 79 og forskrift om revisjon 13. Vi kan vanskelig se at lov og forskrift i seg selv er til hinder for at revisor kan gi bistand til kontrollutvalgets sekretariat i forbindelse med slike planer, men dersom revisor senere skal - eller det er en mulighet for dette - gjennomføre revisjon på bakgrunn av den aktuelle planen, må anledningen til å bidra ved utarbeidelse av planen (eller senere påta seg revisjonsoppdrag med utgangspunkt i planen) vurderes i lys av forvaltningsloven 6 og bestemmelsene om revisors uavhengighet. Etter forvaltningsloven 6 vil inhabilitet kunne oppstå i en rekke situasjoner både der vedkommende revisor selv må anses for å være part i saken, eller har nær tilknytning til en part, og etter den mer skjønnsmessige bestemmelse i annet ledd hvor det blir avgjørende om det foreligger såkalte "særegne forhold". Det vil føre for langt å her gå nærmere inn på alle de situasjoner som kan være aktuelle i forhold utarbeidelse av slike planer som omtalt. Vurderingen må gjøres konkret. 15

16 om det same omstendet vil vere problematisk for sekretariatet i kontrollutvalet: At sekretariatet har bidratt i forbindelse med utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll vil ikke kunne gjøre sekretariatet inhabilt til å foreta bestilling med utgangspunkt i de samme planer, like lite som kontrollutvalget selv vil kunne være inhabilt til å gjennomføre bestillinger på grunnlag av planer det selv har utarbeidet. Sekretariatet er i denne relasjon ikke uavhengig av kontrollutvalget, og skal heller ikke være det. om kontrollutvalet kan be om å få planar frå revisjonen om revisjon av årsrekneskapen i kommunen, og gje merknader og ev. godkjenne desse: En revisjonsplan for revisjon av årsregnskapet utarbeides på revisjonens eget faglige ansvar. På denne bakgrunn vil det etter vår oppfatning ikke være naturlig for kontrollutvalget å gi merknader til eller godkjenne slike planer. 2) Sak 05/3251 Forskrift om kontrollutval 10, 13 og 14 (pdf-format) Eit kontrollutvalssekretariat stilte fleire spørsmål om oppgåver, funksjon og myndigheit til kontrollutvalet, sekretariatet og revisjonen, og departementet uttala seg mellom anna om; korleis selskapskontroll og eigarkontroll i selskap som ikkje er fullt ut offentleg eigde må gjerast innanfor rammene aksjelova set for korleis eigarane kan opptre: Aksjeloven kva kontroll som må reknast som eigarkontroll, og kva som er selskapskontroll med forvaltningsrevisjon: Kontrollen etter første ledd vil primært dreie seg om hvorvidt pålagt ansvar og instrukser etterleves av den som utøver kommunens eierfunksjon. Forvaltningsrevisjon vil gjerne innebære en bredere tilnærming, hvor det tas utgangspunkt i måloppnåelse, effektivitet og samfunnsmessige virkninger. kva instans i kommunen som bestemmer om ein skal gjere forvaltningsrevisjon i eit selskap Kommunestyret via vedtatt Plan for selskapskontroll Om selskapskontroll i kommunane 1) Sak 06/450 Kommunelova 77 og 80 (pdf-format) Departementet uttala seg om fleire spørsmål til regelverket om selskapskontroll i kommunane, mellom anna: om kommunerevisoren si rolle i høve til selskapskontroll: Selskapskontroll er en oppgave som ligger utenfor revisors oppgaver i forbindelse med revisjon av kommunens (eller et kommunalt foretaks) årsregnskap. I merknadene til bestemmelsen fremgår at oppdrag til å gjennomføre selskapskontroll kan gis til "(d) en som har innsynsrett etter kommuneloven 80" - i tillegg til at oppgaven gjennomføres av kontrollutvalgets sekretariat. Vår oppfatning er at den mest naturlige forståelsen av lovbestemmelsene sammenholdt med forskriften, er at oppdrag til å gjennomføre selskapskontroll kan gis til den som iht. til det ovenstående er valgt som "kommunens revisor" - og at innsynsretten i praksis gjennomføres av den som har oppdragsansvaret for gjennomføringen av kontrollen. Hvem som er oppdragsansvarlig vil på samme måte som for regnskapsrevisjon avgjøres av hvem revisjonsenheten utpeker i kva grad retten til innsyn etter kommunelova 80 må utøvast som ledd i ein planlagd selskapskontroll, eller om ein når som helst kan spørje etter dokument og informasjon: dette bør begrenses til det innsyn som nødvendig for å danne grunnlag for utarbeiding av planen for selskapskontroll. En omfattende informasjonsinnhenting og undersøkelser som går utover dette vil etter vår oppfatning stå i et anstrengt forhold til kravet om en planmessig tilnærming, og kan neppe sies å være i samsvar med forskriftens om retten for kontrollutval og revisor til å vere til stades på generalforsamlinga og representantskapsmøtar i selskapa kan nyttast fritt i høve til den plan for selskapskontroll som er vedteke: antar vi at denne retten kan utøves uavhengig av vedtatt plan for selskapskontroll. Utøvelsen av møteretten vil være lite inngripende og innebære liten administrativ merbelastning for selskapet kor fritt kontrollutvalet står til å avgjere kven som i praksis skal gjennomføre selskapskontrollen, jf. kontrollutvalsforskrifta 13, og kva organ som er omfatta av omgrepet tilsvarende organer i kommunelova 80 tredje ledd. Kontrollutvalgsforskriften 13 tredje ledd fastsetter at kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. I merknadene til denne bestemmelsen uttaler departementet: 16

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5 Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen

Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3-2011 Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/11 Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/11 Godkjenning

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4-2010 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/10

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer