STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mats Erik Vikholt Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Arlene Hall Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Bjørn Dinesen Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Diana Jensen Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Referat IDF: , , og (u.off. Ofl. 14) 2. Rapport for High North Technology Centre (u.off. Ofl. 14) 3. Oppfølging fra styremøtet den 15. oktober der styret ba om oversikt over det økonomiske forhold og samarbeidsforhold med NORUT muntlig orientering 4. Tilbakemelding om planlagt medarbeiderundersøkelse høst 2014 Undersøkelsen utsettes til 2015 pga. store kostnader ved gjennomføring - Muntlig orientering 5. Årsmelding fra Læringsmiljøutvalget (LMU) SAKSLISTE Sak 34/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste Sak 35/13: Budsjett 2014 Sak 36/13: Høgskolen i Narviks plassering i det fremtidige universitets- og høgskolelandskapet Analysen etter intern prosess. Sak 37/13: Kvalitetspriser: Formidlingspris, forskningspris og læringsmiljø- og studiekvalitetspris Sak 38/13: Kvalitetsrapport 2012/2013. Årlig rapport om studiekvalitet. Sak 39/13: Målstruktur/måltavle for HiN 2014 Sak 40/13: Tilsetting av dekan ved Avdeling for teknologi Sak 41/13: Forlengelse av engasjement av professor emeritus Ralph Høibakk Sak 42/13: Forlengelse av engasjement av professor II, Lars Norum Sak 43/13: Forlengelse av engasjement av professor II, Lars Erik Persson Sak 44/13: Høring angående vedtekter for Studentsamskipnaden i Nordland Sak 45/13: Forlengelse av styreperioden for styret i Student i nord Sak 46/13: Eventuelt - Tema for styreseminaret den 11. februar Saken om: Informasjonsstrategi og studentrekruttering står på styrets arbeidsliste utsettes pga. sykdom

3

4 Årsmelding for læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget ved Høgskolen i Narvik SAK 62/12 (styret): Læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget ved Høgskolen i Narvik skal være rådgivende organ for læringsmiljø og studiekvalitet. 1. LMU rapporterer direkte til høgskolens styre, og skal årlig avgi rapport om saker som har vært behandlet i utvalget. Utvalgets sammensetning pr 22/10 13 SAK 77/12 (styret): Styret delegerer til rektor å oppnevnte ansatterepresentanter med personlige vararepresentanter til læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget (LMU) ved Høgskolen i Narvik. LMU skal ha 10 medlemmer med tale, forslags og stemmerett. Høgskolens ledelse: Wenche Falch, vara: Bjørnar Storeng Fagansatt AT: Svein Ove Hareide, vara: Jan-Arne Pettersen Fagansatt AHS: Gunn-Mari Jenssen, vara: Anne S. Evju Ansatt tek/adm: Arvid Urke, det er ikke oppnevnt noen vara Ansatt hovedvernombud: Rolf Håkon Rensaa, vara: Johnny Tokle Leder SpiN: Trine Lise Forsaa, vara: Bjørn Dinesen. Studentrepresentant: Daniel Knudsen, vara: Julia Getz Studentrepresentant: Ekaterina Ilicheva, det er ikke oppnevnt noen vara. Studentrepresentant: Magnus Løeng, det er ikke oppnevnt noen vara. Studentrepresentant: Anton Ploshchik, det er ikke oppnevnt noen vara. Sosialrådgiver, Student i Nord: Nina Holm, møte og talerett jf. Styrets vedtak Sekretær og vara sekretær 15

5 Historikk, mandat og møteaktivitet for det foregående året I 2011 ble det valgt representanter til LMU i mai, og det ble gitt arbeidsoppgaver til utvalget innenfor det da eksisterende mandat om å overta arbeidsoppgavene til studiekvalitetsutvalget som ble nedlagt i styresak 36/11. Utvalgets forslag til nytt mandat og sammensetning ble av forskjellige årsaker først godkjent i styresak 62/12 med en endring i 77/12. Det var en ny sammensetning, nytt mandat og nytt valg for utvalget fra våren Dette har ført til et behov for økt opplæring innad i utvalget i forhold til mandat og planlegging av arbeid i LMU. Utvalget har endret seg en god del i sammensetning siden til årets slutt på grunn av to studentvalg, og naturlig utskiftning av studentrepresentanter ved avslutningen av det akademiske år. Blant studentene påpekes det at det er en begrenset mengde engasjerte studenter som er villig til å stille til verv, og at disse studentene dermed får svært mange verv de må forholde seg til. LMU jobber med å følge opp styrets mål i strategisk plan med klar fokus på kvalitet i utdanning, forskning og interne prosesser. Utvalget arbeider samtidig i forhold til sitt mandat med å initiere behandling som gir løsninger på lavest mulig nivå i organisasjonen. Agendaen for arbeidet i utvalget i det foregående året har vært noe preget av organisasjonsforhold utenfor utvalgets rekkevidde; omorganisering av studentvelferdstilbudet i Nordland, nytt mandat og sammensetning fra styret, naturlig oppmerksomhet omkring årets eksterne evaluering av kvalitetssikringssystemet fra NOKUT og oppmerksomhet omkring høgskolens økonomiske situasjon og hvordan denne eventuelt påvirker og kan påvirke både studiekvalitet og læringsmiljø. Utvalget finner det mer naturlig å rapportere på bakgrunn av det akademiske år da dette gir best kontinuitet i forhold til at halvparten av utvalgets medlemmer er tilknyttet institusjonen på basis av det akademiske året og foreslår derfor at årsmelding for LMU behandles i vårhalvåret i stedet for styremøtet i desember. Referater fra LMU er tilgjengelig på høgskolens nettsider, og blir lagt ut fortløpende etter hvert som referater er godkjent. Hin.no > Om HiN > Styre råd og utvalg > Læringsmiljø og studiekvalitetsutvalg > Referat og årsrapporter 16

6 Oppsummering av saker 2013: 2/13: Sekretær for læringsmiljø og kvalitetsutvalg 4/13: Møtehyppighet 5/13: Valg av leder LMU 22/13: Ledervalg LMU 2013/14 22/13: Valg av leder og nestleder for læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget 2013/14 28/13: Årsberetning LMU 2013 Opplæring og planlegging: 1/13: Gjennomgang av mandatet for LMU 6/13: Orientering om saksbehandling 16/13: Utvalgets arbeids og møteplan for 2013/14 23/13: Møte og arbeidsplan for LMU Studiekvalitet: 3/13: NOKUTs akkreditering av høgskolens kvalitetssikringssystem 7/13: Kvalitetsrapport 2011/12 10/13: Orientering om det videre kvalitetsarbeidet v/hin 13/13: Presentasjon av fremdriftsplan med spesifiserte aktiviteter for revisjon av kvalitetssystemet 17/13: Orientering om nye studenttall 18/13: LMUs rolle i kvalitetssikringssystemet 26/13: Orientering om aktivitet i KlarMelding 27/13: Kvalitetsårsmelding for studieåret 12/13 31/13: Innstilling av kandidater for Kvalitetsprisen /13: Rapport for utdanningskvalitet ved HiN 2012/13 17

7 Læringsmiljø: 14/13: Mottak av nye studenter 15/13: Oppfølging av universell utforming og tilrettelegging 19/13: Student i Nord Eventuelt: 8/13 Problemer med adresselister i Outlook, 11/13 Både mandat og vara kan møte parallelt i en opplæringsperiode Ønske om enkel servering til møteaktiviteten Forespørsel til Student i Nord om ny representant til LMU etter omorganisering Utvalgets medlemmer oppfordres til å følge med på aktuelle styresaker 25/13 Inneklima og ventilasjonstider Fokus på at styresak 77/12 følges opp slik at det er tilstrekkelig med ansattevararepresentanter 29/13: Ingen saker under eventuelt 9/13, 12/13, 21/13, 25/13: Godkjenning av referat Tendenser i sektoren som kan påvirke utvalgets arbeid i 2014 Studiebarometeret (Nokut) lanseres 1. februar 2014 UiO har opprettet lavterskel tilbakemeldingstjeneste for læringsmiljø og studiekvalitet (si fra) høsten 2013 for å fylle et behov for en tilbakemeldingskanal spesielt for studenter som ikke har en verneombudstjeneste. Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning var et gjennomgående tema i jubileumskonferansen for NOKUT i

8 NOKUT har sendt over forslag til behandling i KD for ny tilsynsmodell for NOKUTS tilsyn med høyere utdanning hvor det foreslås to større endringer. Av årets evalueringer for kvalitetssystem har følgende institusjoner i 2013 fått godkjent: HiH, HiST, HiNT, NHH. To institusjoner har blitt underkjent: NTNU og HiN. Norgesuniversitet har i skriftserie nr 1/2013 gitt ut 21 bidrag under paraplyen «Ulike forståelser av kvalitet i norsk fleksibel høyere utdanning» som har spesiell fokus på kvalitet i fleksibel utdanning (nettstøttet), digitalisering av høyere utdanning 19

9 20

10 Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08: på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mats Erik Vikholt Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Til stede fra administrasjonen: Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Børre Bang Wenche Falch Lise Bang Ericsson Anne Gjerløw Jon Are Lunde Eirik Sund Rektor, HiN Direktør, HiN Prodekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Personalsjef Kontorsjef Studiesjef Økonomisjef Referent: Laila B. Steffensen

11 Høgskolestyret ønsker velkommen tilbake til Bjørn Christian Nilsen etter permisjonen og velkommen til ny økonomisjef Eirik Sund. Merknader til innkalling og saksliste: I tillegg til orienteringssakene på lista kommer punkt 9: Orientering om budsjettprosessen ORIENTERINGSSAKER: 1. Referat IDF Når det gjelder HMS ser det ut som det kun er årlige vernerunder på laboratoriene; og det spørres om dette er nok. HMS-systemet settes inn på styrets arbeidsliste. 2. Orientering om søker- opptaks- og studenttall - muntlig v/studiesjef Jon Are Lunde Oversikt søknader, studenter (eksisterende) og nye. Tallene er hentet fra grunnlaget som vi skal rapportere på i dag til DBH. Tall summeres og sendes styret i etterkant. 3. Orientering om planlagt medarbeiderundersøkelse i 2014 ved HiN v/personalsjef Lise Bang Ericsson Det er utviklet et eget system (ARK) for Høgskolesektoren. Dette er et nytt verktøy. Vi ønsker å bruke dette og gjennomføre prosessen høsten Styret ber om å få tilbakemelding om denne saken. 4. Avtaler mellom HiN og NORUT v/rektor Arne Erik Holdø NORUT er randsoneinstitusjon for HiN. Hovedavtalen her var undertegnet i Bevilgninger til HiN og NORUT Narvik (som HiN eier 34% av) er veldig forskjellige. Siden Norut Narvik har så mange oppdrag for NFK ønsker NFK en større eierandel av Norut Narvik. HiN har to roller her: vi er både eier og samarbeidspartner til Norut Narvik. Styret ønsker et saksframlegg med oversikt over det økonomiske forholdet og samarbeidsforholdet her.

12 5. Rapport for High North Technology Centre Saken ble trukket av personhensyn. Rapport kommer til Styremøtet den 3. desember. Styret ønsker at den inneholder mer enn opplisting for å bedre kunne analysere forholdene rundt dette. 6. Langtidsplan for Studentsamskipnaden i Nordland v/direktør Bjørnar Storeng HiN s Direktør sitter i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Dette er en plan for de neste 5 år. Her er skissert vedlikeholdsbehov for boliger både i Narvik og Bodø. Etterslep i Narvik på 50 mill. og Bodø 10 mill. Man har ingen oppfatning av ønske om salg av boliger i Narvik. 7. Strukturen i UH-sektoren muntlig orientering v/direktør Drøftingsnotat har tatt utgangspunkt i de 5 alternativene som ble lagt fram i forrige styremøte. Man har også tatt utgangspunkt i strategisk plan ved HiN. Rapporten ferdigstilles og sendes styret 25. november. Ledelsen fortsetter prosessen. 8. Orientering om status og fremdrift i NOKUT-prosessen v/ Anne Gjerløw og Jon Are Lunde. Jobber med forankring i linjen, Kvalitetsrapport 2012/2013 og videre utviklingsarbeid. Når rapporteringen er over skal det jobbes med bruken av systemet. Tiltak gjøres for å heve studiekvaliteten. Eget prosjekt innen internasjonalisering. Kvalitetsgruppen (fagansatte fra begge avdelinger er representert) har i første omgang hatt fokus på maler for rapportering. Ser på revisjon av Kvalitetssikringssystemet. NOKUT kommer hit i mai. Kvalitetsmål fra strategiplanen jobbes inn. Vi skal ha fokus på at Kvalitetssystemet er i drift og fungerer videre framover. Styret etterspør jevnlig rapportering for å følge opp dette.

13 9. Orientering om budsjettprosessen v/ økonomisjef Eirik Sund 19. november skal budsjettet være ferdig. Behandles i IDF og sendes styret 27. november. Skal se på prosess rundt budsjettmodeller og prinsipper etter hvert. Begynner over nyåret med langtidsbudsjett. STYRESAKER Sak 27/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Referat fra 3. september ingen merknader Referat fra 27. september ingen merknader Sak 28/13: Budsjettforslag Utenfor rammen. Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2015 utenfor rammen. Styret ber om at det prioriteres blant de foreslåtte tiltak utenfor rammen Blant tiltakene ble spesielt nettstøttet undervisning og laboratorieutstyr trukket fram. Vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2015 utenfor rammen. Sak 29/13: Nye studieplaner med emnebeskrivelser skoleåret 2014/2015 Forslag til vedtak: Høgskolen i Narvik starter opptak til ph.d.-studium innenfor «Anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser» 1. november 2013 i henhold til saksfremlegget. Vedtatt som foreslått.

14 Sak 30/13: Studieporteføljen for kommende studieår 2014/2015 Presiserering: Avvik i tabellen for studieportefølje: Bachelor Maskin har en studieretning - maskin, men med mulighet for fordypelse innen konstruksjon, produksjon og teknologiledelse. Forslag til vedtak: Høgskolen i Narvik lyser ut studietilbud for 2014/2015 som det fremgår av saksframlegget. Vedtatt som foreslått. Sak 31/13: Statusrapport - etablering av masterstudium i Helseteknologi Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten vedrørende etablering av masterutdanning i helseteknologi til orientering. Tatt til orientering.

15 Sak 32/13: Arbeidsplan for 2014 for Styret Dato Tema 11. februar Styreseminar: HMS-systemet Prosess i Styret: HiN s posisjon i UH-sektoren: Langsiktig levedyktighet i miljøet her - hva skal til for å få det? Revisjon av STP 12. februar Styremøte: Årsregnskap mars Rapport og planer (frist innsending til KD: 15. mars 2014) sendes innen fristen og styrevedtak ettersendes NOKUT reakkreditering av kvalitetssystemet Strategiplan og handlingsplan 27. mai Regnskap 1. tertial Søkertall NOM Årsberetning fra AMU 11. juni? Reservedato 30. september Regnskap - økonomirapport 2. tertial. Budsjettforslag Utenfor rammen. Nye studieplaner med emnebeskrivelser skoleåret 2015/2016 Studieporteføljen for kommende studieår 2015/2016 Fokus på at Kvalitetssystemet er i drift og fungerer videre framover. Styret etterspør jevnlig rapportering for å følge opp dette. 10. desember Budsjett Rapport om søker-, -opptaks -og studenttall. Kvalitetsrapport. Årlig rapport om studiekvalitet. 2013/2014 Informasjonsstrategi + rekruttering Handlingsplan/strategiplan status Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU). Arbeidsplan for 2015 for Styret Gjort i året som gikk Sak 33/13: Eventuelt Ingen saker.

16

17 SAK 35/2013 Budsjett 2014 Forslag til vedtak: 1. Fremlagt budsjett for 2014 godkjennes. 2. Ledige stillinger og nye stillinger som er lagt inn i budsjettet skal ha godkjenning fra rektoratet før rekruttering/tilsetting gjennomføres. Narvik, 3. desember 2013 Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør 1. Innledning Rektor legger med dette frem forslag til budsjett for Budsjettforslaget innebærer videreføring av den vekststrategi som styret har lagt til grunn i høgskolens strategiske plan. Budsjettet for 2014 har en budsjettramme på omtrent 211 MNOK, hvilket er en økning på vel 6 MNOK i forhold til revidert budsjett Budsjettet legger til grunn en kostnadsramme som er lik inntektsrammen, altså et null-budsjett. Budsjettprosessen har vært gjennomført ved at de ulike avdelinger og administrasjonen har kommet med sine innspill til de behov man ser for Disse har så blitt sammenstilt av økonomiseksjonen og holdt opp mot de tilgjengelige ressurser. Ikke uventet oversteg disse ønskene de tilgjengelige ressurser. Gjennom flere møter i rektoratet og i IDF, har man til slutt kommet frem til et budsjettgrunnlag hvor utgifter og inntekter balanserer. Budsjettforslaget innebærer en prioritering av undervisningsstillinger for å kunne håndtere vår store studieportefølje. For å få dette til, har man vært nødt til å foreta til dels store kutt innenfor administrasjonen. Dette gjelder i første rekke midler til markedsføring, samt at stilling som Informasjonsrådgiver holdes vakant i Budsjettforslaget innebærer også en gradvis overgang til prinsippet om at budsjettmidlene i størst mulig grad allokeres dit hvor kostnadene genereres. Dette vil gi en større forståelse for at behov for varer eller tjenester må vurderes opp mot tilgjengelige ressurser 1

18 2. Foreløpig tildelingsbrev 2014 (Forslag til statsbudsjett) HiN har fått følgende tildeling i foreløpig tildelingsbrev for 2014 (tall i 1000 kr.): Saldert budsjett Kompensasjon for pris- og lønnsjustering Konsekvensjusteringer Nye studieplasser Resultatbasert uttelling utdanningsintensiver 998 Resultatbasert omfordeling forskningsintensiver 940 Budsjettforslag Merknader: Økningen fra 2013 til 2014 er 5,1 %. HiN er tildelt 60 studieplasser i St.prp. 1 i De nye studieplassene skal lokaliseres til Campus Helgeland på Mo og til Universitet i Nordland med 30 plasser hver. Konsekvensjusteringer er knyttet til et engangstilskudd på 1 MNOK i 2013 fra KD til vitenskapelig utstyr for ingeniør- og teknologiutdanning. 3. Budsjettforslag 2014 Budsjett 2014 HiN Adm AT AHS Alta Rev.Bud 2013 HiN Særkostnader KDinntekt BOA Inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Reisekostnader og kurs Husleie, el og varme Eksterne prosjekter Sum kostnader Resultat 0 0 Med den tildelte rammen som er fastsatt i St.prp.1, og eksisterende BOA prosjektportefølje (se vedlegg 2) inklusive ambisjon som er satt for 2014, vil inntektene være på omtrent 211 MNOK. Basert på styrets vedtak og tilbakemeldinger ved behandling av budsjett/revidert budsjett 2013, så er det lagt til grunn en mer realistisk økning i inntekts- og resultatforventning for BOA i Ut over de prosjektene som allerede er en del av BOA er det lagt inn en økning/ambisjon for 2014 på et netto resultat på 3 MNOK. I vedlegg 3 fremgår søknader som er sendt fra HiN. Personalkostnadene er største kostnadspost i budsjettet, og vil utgjøre 129 MNOK (61,4 % av budsjettrammen). De budsjettinnspill som kom fra enhetene viste et ønske om en betydelig økning av antall ansatte. Som nevnt innledningsvis innebærer budsjettforslaget en styrking av de faglige ressurser. (se vedlegg 1). Som en konsekvens av det er det foretatt en reduksjon av 2

19 kostnadene ved kjøp av eksterne undervisningstjenester. Det er lagt inn en kostnadsbesparelse på 1 MNOK i sykelønnsrefusjoner fra NAV. Det vil bli foretatt en vurdering i hvert enkelt tilfelle hvorvidt man kan erstatte sykemeldte eller ikke. Det er ikke planlagt med større investeringer i 2014, ei heller bruk av Note 15 midler. Innenfor driftsbudsjettet er det hensyntatt en internasjonal matematikk konferanse til våren med 0,4 MNOK, oppgradering av sak- og arkivsystem til 0,5 MNOK og anskaffelse av en skuremaskin til glassgangen med 0,2 MNOK Økonomiske midler til FoU og kvalifiseringsgrupper forutsettes dekket innenfor avdelingenes budsjettrammer for Det ble i slutten av 2013 bevilget særskilte økonomiske midler fra KD på 3,2 MNOK til laboratorieutstyr, følgelig er det ikke satt av midler til laboratorier ut over det som er bevilget. Administrasjonen har valgt å sette av 2 MNOK som en «buffer» i budsjettet for 2014 hovedsakelig for å hensynta uvisshet til realisering av de mål som er knyttet til både våre eksterne prosjekter og netto sykelønnsrefusjoner. Spesifikasjon av særkostnader: Netto gevinst gjennom BOA Besparelse sykelønnsrefusjoner Buffer Ing. Utdanning i Bodø/Mo Tillitsvalgte 535 Internasjonal verdenskonferanse i "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences" ved HiN 400 Vernetjeneste 310 Kontigenter 250 Forskningspris, oljemesse, VU 160 Kunnskapsparken Helgeland 100 Forskningsdagene 100 SUM Ingeniørutdanningen i Bodø/Mo er midlertidig lagt inn under posten for Særkostnader. Vil bli fordelt på riktig budsjettenhet etter nærmere avklaring. 4. Omtale av budsjettforslag 2014 per enhet Fellesadministrasjon: Driftskostnadene knyttet til lisenser øker betydelig, og e-læring prosjektet er nå over i en driftsfase som medfører økte driftskostnader med 0,5 MNOK. Administrasjonen vil arbeide for å få redusert kostnadsdriverne i 2014, og således få mer ut av tilgjengelige ressurser. En vakant stilling som Informasjonrådgiver vil ikke bli besatt i Administrasjonen har redusert eksamensutgifter med 0,5 MNOK, hvor det vil bli iverksatt tiltak for å gjennomføre dette. 3

20 Av de foreslåtte kostnadsreduserende tiltak innenfor fellesadministrasjonen, er det tre forhold som Direktør mener er spesielt utfordrende: 1. Eksamensavvikling. Her forutsettes det en reduksjon på Dette må følges meget nøye, slik at eksamener avvikles på billigst mulig måte. 2. Opptakskapasitet. Her må det gjøres en intern vurdering på hvorvidt det kan overføres personell fra andre enheter til studieseksjonen i den aktuelle perioden. 3. Markedsbudsjettet. Regjeringen signaliserer innføring av studiepenger til studenter utenfor EU/EØS-området. Dette kan virke negativt på vår rekruttering av studenter, ettersom de fleste av våre utenlandske studenter i dag er fra land som vil bli berørt av en eventuell innføring av studiepenger. En reduksjon i markedsføringsbudsjettet representerer helt klart en utfordring her. Det er lagt inn kostnader og inntekter knyttet til ingeniørutdanning i Bodø og Mo fra høst 2014 lik basistildeling gitt i St.prp.1 på 1,95 MNOK, og fast ansatte i Bodø forutsettes dekket av disse midlene. Norut AS har besluttet å avslutte leieavtalen med Høgskolen, noe som medfører en inntektsreduksjon på 0,7 MNOK i 2014 sammenliknet med i Det er ikke budsjettert med egne midler til Prosjektstøttekontoret ut over lønn til personell knyttet til kontoret. Avdeling for helse- og samfunn (AHS): I forhold til budsjettramme så er AHS på tilsvarende samme beløp som for Bachelorstudiet i Internasjonal beredskap (BIB) er i St.prp. 1 tildelt Høgskolen i Harstad (HiH) fra høsten For vår høgskole vil iverksatte BIB studieplasser løpe som normalt og vi vil få økonomiske midler slik tidligere bestemt. Det forutsettes at HiN selger tjenester fra eksisterende personale til HiH for drift av BiB-studiet for 0,6 MNOK fra høsten Første kullet Bachelor internasjonal beredskap går ut fra HiN våren Dette kullet er finansiert via prosjektmidler. HiN har pr dato 112 studenter i løp i dette studiet og det er ca 25 studenter som fullfører studiet våren Kull 2012 og 2013 er i første og andre studieår og disse finansieres av studiepoengproduksjon og rammefinansiering. Studiepoenguttelling kommer for første gang i 2014 og det blir full uttelling i HiN er akkrediterende institusjon for studentene som vi pr dato har i studieløp. Fra høsten 2014 vil HiH bli akkrediterende institusjon for de nye kullene som blir tatt opp. Studiet er et samarbeid mellom HiN, HiH og Norges Brannskole (NBSK). Fra høsten 2014 vil HiN ikke ta opp nye studenter på dette studiet da KD har innstilt på at rammefinansieringen skal tildeles HiH. Rektor og direktør er på nåværende tidspunkt inne i forhandlinger med HiH om hvordan midlene til studiet skal fordeles mellom de tre samarbeidspartene. Det er knyttet både faglige og administrative utfordringer til den situasjonen som er oppstått etter at det ble kjent at HiH er tildelt de 40 studieplassene til studiet. 4

21 AHS har en netto nedgang i stillinger fra 2013 til Den siste stipendiatstillingen går ut i løpet av våren 2014 og vi har ikke fått tildelt nye stipendiatstillinger i Forskningsaktiviteten er økende på avdelingen og det er sendt flere søknader om eksterne midler. Vi vil tidligst får svar på disse medio desember. Budsjettet for 2014 er stramt og avdelingen må ta noen grep for å holde rammen. Avdeling for teknologi (AT): Høgskolen har i 2014 valgt å prioritere tilsetting av fagpersonell (se vedlegg 1). I budsjettet legges det inn «satellitter» under AT på følgende steder, jf styresak 72/12 : Bodø - forkurs og første år ingeniørutdanning (forkurs kun 1 halvår) Mo i Rana forkurs og første år ingeniørutdanning (forkurs kun 1 halvår) Harstad forkurs (forkurs kun 1. halvår) Glomfjord Y-veien Hammerfest Y-veien Kirkenes Y-veien (fra høst 2014) Forkurs på Svalbard ligger ikke inne i budsjettet. HiN skal dekke ingeniørbehovet i Nord-Norge gjennom å etablere et nett av studiesteder i landsdelen for forkurs og første år ingeniørutdanning og delmål. Høgskolen skal utvikle og tilby flere desentraliserte og fleksible studier. Foruten første år ingeniørutdanning på Mo i Rana og i Bodø er disse under forutsetning av ekstern finansiering. I St.prp. 1 er det innvilget 60 nye studieplasser med hhv. 30 plasser på Mo og i Bodø. I 2014 forventes nye stipendiat stillinger utlyst, men besatt i AT budsjetterte i 2013 med en budsjettramme på driftsutgifter per område. I 2014 skal dette brytes ned på kontonivå for hvert enkelt område. Dette vil gi sterkere kontroll og styring av budsjettmidlene. Filial Alta: 1 stilling er under tilsetting. Ut over dette vil det ikke bli endringer i personellressursene i Alta i Det er satt av midler til å leie inn undervisningsressurser for å kompensere for FoU tid til ansatte. 5. Eksternt finansierte prosjekter I tabellen nedenfor er det satt opp hva vi har belastet på eksterne prosjekt av lønn direkte, timeføring, indirekte kostnader og egenandeler for årene 2011, 2012, budsjett 2013 og budsjett For 2013 er det benyttet budsjett-tall, i og med at regnskapet ikke er avsluttet. 5

22 Regnskapet per oktober viser imidlertid at det er solgt timer for vel 23 MNOK, slik at årsbudsjettet vil holde med god margin. Her ligger det imidlertid en del «etterføring» fra tidligere år. Sammenligning av budsjettbidrag fra BOA-prosjekter budsjett 2014 Budsjettpost (bud) 2014 (bud) Salg av timer inkl indirekte kostnader Egenandeler Netto bidrag fra BOA Tabellen viser altså at prosjektinntektene går ned i forhold til 2013-budsjettet, noe som er en bidragende årsak til stramme budsjettrammer i Årsaken er at flere store prosjekter allerede har gått ut, eller utgår i løpet av 2014, uten at det er kommet til nye prosjekter i samme størrelsesorden. I vedlegg 2 presenteres en oversikt over inngåtte og planlagte eksterne prosjekt for Oversikten viser at det er inngått eller planlagt konkrete prosjekter som gir et budsjettbidrag på knapt 10,9 MNOK (netto bidrag BOA 13,9 MNOK minus uspesifiserte prosjekt 3 MNOK). Videre er det forutsatt at vi netto må skaffe til veie timesalg på 3 MNOK (etter at egenandeler og andre driftskostnader er dekket). Det innebærer at det må etableres nye prosjekter i en anslått størrelsesorden på 8-9 MNOK. Disse timene forutsettes dessuten solgt av eksisterende bemanning ved Høgskolen. Rektor mener at mulighetene for å øke prosjektporteføljen er stor. Det arbeides med flere konkrete prosjektsøknader jf vedlegg 3. 6

23 Vedlegg 1: Stillinger som skal tilsettes/videreføres i Ansattnr - navn Kommentar Type stilling Stillings størrelse Organisasjonsenhet NN lærling høst 2013 erstatning for lærling som er ferdig Midlertidig 100 ITseksjonen Konsulent Avdeling for teknlogi videreføring av engasjement Midlertidig 60 Administrasjon Avdeling for teknologi NN førstamanuensis bygg erstatning etter planlagt pensjonering Fast 100 Programområde bygg og energi NN førstamanuensis bygg ny stilling Fast 100 Programområde bygg og energi NN Høgskolelektor bygg erstatning etter pensjonering Fast 100 Programområde bygg og energi NN førsteamanuensis bergverk ny stilling Fast 100 Programområde bygg og energi NN professor II erstatning etter pensjonering Midlertidig 20 Programområde industriell teknologi NN førsteamanuensis industriell teknologi erstatning etter pensjonering og planlagt pensjonering Fast 100 Programområde industriell teknologi NN førsteamanuensis industriell teknologi ny stilling Fast 100 Programområde industriell teknologi Vitenskapelig assistent videreføring av engasjement Midlertidig 100 Programområde industriell teknologi NN førsteamanuensis prosessteknologi ny stilling Fast 100 Programområde elektromek.systemer NN førsteamanuensis i elektrorelaterte fag erstatning etter dødsfall Fast 100 Programområde elektromek.systemer NN førsteamanuensis i elektronikkrelaterte fag og satellitt teknologi ny stilling Fast 100 Programområde elektromek.systemer NN førsteamanuensis i elektronikkrelaterte fag og satellitt teknologi erstatning Vikar med mulighet for fast 100 Programområde elektromek.systemer NN førsteamanuensis i elkraftrelaterte fag ny stilling Fast 100 Programområde elektromek.systemer NN stipendiat homogeniseringsteori ny stilling Midlertidig 100 Programområde homogeniseringsteori Forlengelse av stipendiatperiode videreføring av stipendiatstilling Midlertidig 100 Programområde simuleringer Forlengelse av stipendiatperiode videreføring av stipendiatstilling i 3 måneder Midlertidig 100 Programområde simuleringer Forlengelse av professor II videreføring av professor II stilling Midlertidig 20 Studieområde økonomi NN Høgskolelektor Alta erstatning Fast 100 Alta ingeniørutdanning Førsteamanuensis videre engasjement videreføring av engasjement i delstilling Midlertidig 30 Programområde sykepleie Høgskolelærer videre engasjement videreføring av engasjement i delstilling Midlertidig 80 Programområde sykepleie Høgskolelærer videre engasjement videreføring av engasjement i delstilling Midlertidig 80 Programområde sykepleie Prosjektleder prosjektstøttekontor videreføring av engasjement/ny stilling Midlertidig/fast 100 Stabsseksjonen 7

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene Det innkalles til STYREMØTE Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Gunnhill Andreassen

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE torsdag 20. mars 2014 kl.09:00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer