STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mats Erik Vikholt Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Arlene Hall Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Bjørn Dinesen Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Diana Jensen Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Referat IDF: , , og (u.off. Ofl. 14) 2. Rapport for High North Technology Centre (u.off. Ofl. 14) 3. Oppfølging fra styremøtet den 15. oktober der styret ba om oversikt over det økonomiske forhold og samarbeidsforhold med NORUT muntlig orientering 4. Tilbakemelding om planlagt medarbeiderundersøkelse høst 2014 Undersøkelsen utsettes til 2015 pga. store kostnader ved gjennomføring - Muntlig orientering 5. Årsmelding fra Læringsmiljøutvalget (LMU) SAKSLISTE Sak 34/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste Sak 35/13: Budsjett 2014 Sak 36/13: Høgskolen i Narviks plassering i det fremtidige universitets- og høgskolelandskapet Analysen etter intern prosess. Sak 37/13: Kvalitetspriser: Formidlingspris, forskningspris og læringsmiljø- og studiekvalitetspris Sak 38/13: Kvalitetsrapport 2012/2013. Årlig rapport om studiekvalitet. Sak 39/13: Målstruktur/måltavle for HiN 2014 Sak 40/13: Tilsetting av dekan ved Avdeling for teknologi Sak 41/13: Forlengelse av engasjement av professor emeritus Ralph Høibakk Sak 42/13: Forlengelse av engasjement av professor II, Lars Norum Sak 43/13: Forlengelse av engasjement av professor II, Lars Erik Persson Sak 44/13: Høring angående vedtekter for Studentsamskipnaden i Nordland Sak 45/13: Forlengelse av styreperioden for styret i Student i nord Sak 46/13: Eventuelt - Tema for styreseminaret den 11. februar Saken om: Informasjonsstrategi og studentrekruttering står på styrets arbeidsliste utsettes pga. sykdom

3

4 Årsmelding for læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget ved Høgskolen i Narvik SAK 62/12 (styret): Læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget ved Høgskolen i Narvik skal være rådgivende organ for læringsmiljø og studiekvalitet. 1. LMU rapporterer direkte til høgskolens styre, og skal årlig avgi rapport om saker som har vært behandlet i utvalget. Utvalgets sammensetning pr 22/10 13 SAK 77/12 (styret): Styret delegerer til rektor å oppnevnte ansatterepresentanter med personlige vararepresentanter til læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget (LMU) ved Høgskolen i Narvik. LMU skal ha 10 medlemmer med tale, forslags og stemmerett. Høgskolens ledelse: Wenche Falch, vara: Bjørnar Storeng Fagansatt AT: Svein Ove Hareide, vara: Jan-Arne Pettersen Fagansatt AHS: Gunn-Mari Jenssen, vara: Anne S. Evju Ansatt tek/adm: Arvid Urke, det er ikke oppnevnt noen vara Ansatt hovedvernombud: Rolf Håkon Rensaa, vara: Johnny Tokle Leder SpiN: Trine Lise Forsaa, vara: Bjørn Dinesen. Studentrepresentant: Daniel Knudsen, vara: Julia Getz Studentrepresentant: Ekaterina Ilicheva, det er ikke oppnevnt noen vara. Studentrepresentant: Magnus Løeng, det er ikke oppnevnt noen vara. Studentrepresentant: Anton Ploshchik, det er ikke oppnevnt noen vara. Sosialrådgiver, Student i Nord: Nina Holm, møte og talerett jf. Styrets vedtak Sekretær og vara sekretær 15

5 Historikk, mandat og møteaktivitet for det foregående året I 2011 ble det valgt representanter til LMU i mai, og det ble gitt arbeidsoppgaver til utvalget innenfor det da eksisterende mandat om å overta arbeidsoppgavene til studiekvalitetsutvalget som ble nedlagt i styresak 36/11. Utvalgets forslag til nytt mandat og sammensetning ble av forskjellige årsaker først godkjent i styresak 62/12 med en endring i 77/12. Det var en ny sammensetning, nytt mandat og nytt valg for utvalget fra våren Dette har ført til et behov for økt opplæring innad i utvalget i forhold til mandat og planlegging av arbeid i LMU. Utvalget har endret seg en god del i sammensetning siden til årets slutt på grunn av to studentvalg, og naturlig utskiftning av studentrepresentanter ved avslutningen av det akademiske år. Blant studentene påpekes det at det er en begrenset mengde engasjerte studenter som er villig til å stille til verv, og at disse studentene dermed får svært mange verv de må forholde seg til. LMU jobber med å følge opp styrets mål i strategisk plan med klar fokus på kvalitet i utdanning, forskning og interne prosesser. Utvalget arbeider samtidig i forhold til sitt mandat med å initiere behandling som gir løsninger på lavest mulig nivå i organisasjonen. Agendaen for arbeidet i utvalget i det foregående året har vært noe preget av organisasjonsforhold utenfor utvalgets rekkevidde; omorganisering av studentvelferdstilbudet i Nordland, nytt mandat og sammensetning fra styret, naturlig oppmerksomhet omkring årets eksterne evaluering av kvalitetssikringssystemet fra NOKUT og oppmerksomhet omkring høgskolens økonomiske situasjon og hvordan denne eventuelt påvirker og kan påvirke både studiekvalitet og læringsmiljø. Utvalget finner det mer naturlig å rapportere på bakgrunn av det akademiske år da dette gir best kontinuitet i forhold til at halvparten av utvalgets medlemmer er tilknyttet institusjonen på basis av det akademiske året og foreslår derfor at årsmelding for LMU behandles i vårhalvåret i stedet for styremøtet i desember. Referater fra LMU er tilgjengelig på høgskolens nettsider, og blir lagt ut fortløpende etter hvert som referater er godkjent. Hin.no > Om HiN > Styre råd og utvalg > Læringsmiljø og studiekvalitetsutvalg > Referat og årsrapporter 16

6 Oppsummering av saker 2013: 2/13: Sekretær for læringsmiljø og kvalitetsutvalg 4/13: Møtehyppighet 5/13: Valg av leder LMU 22/13: Ledervalg LMU 2013/14 22/13: Valg av leder og nestleder for læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget 2013/14 28/13: Årsberetning LMU 2013 Opplæring og planlegging: 1/13: Gjennomgang av mandatet for LMU 6/13: Orientering om saksbehandling 16/13: Utvalgets arbeids og møteplan for 2013/14 23/13: Møte og arbeidsplan for LMU Studiekvalitet: 3/13: NOKUTs akkreditering av høgskolens kvalitetssikringssystem 7/13: Kvalitetsrapport 2011/12 10/13: Orientering om det videre kvalitetsarbeidet v/hin 13/13: Presentasjon av fremdriftsplan med spesifiserte aktiviteter for revisjon av kvalitetssystemet 17/13: Orientering om nye studenttall 18/13: LMUs rolle i kvalitetssikringssystemet 26/13: Orientering om aktivitet i KlarMelding 27/13: Kvalitetsårsmelding for studieåret 12/13 31/13: Innstilling av kandidater for Kvalitetsprisen /13: Rapport for utdanningskvalitet ved HiN 2012/13 17

7 Læringsmiljø: 14/13: Mottak av nye studenter 15/13: Oppfølging av universell utforming og tilrettelegging 19/13: Student i Nord Eventuelt: 8/13 Problemer med adresselister i Outlook, 11/13 Både mandat og vara kan møte parallelt i en opplæringsperiode Ønske om enkel servering til møteaktiviteten Forespørsel til Student i Nord om ny representant til LMU etter omorganisering Utvalgets medlemmer oppfordres til å følge med på aktuelle styresaker 25/13 Inneklima og ventilasjonstider Fokus på at styresak 77/12 følges opp slik at det er tilstrekkelig med ansattevararepresentanter 29/13: Ingen saker under eventuelt 9/13, 12/13, 21/13, 25/13: Godkjenning av referat Tendenser i sektoren som kan påvirke utvalgets arbeid i 2014 Studiebarometeret (Nokut) lanseres 1. februar 2014 UiO har opprettet lavterskel tilbakemeldingstjeneste for læringsmiljø og studiekvalitet (si fra) høsten 2013 for å fylle et behov for en tilbakemeldingskanal spesielt for studenter som ikke har en verneombudstjeneste. Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning var et gjennomgående tema i jubileumskonferansen for NOKUT i

8 NOKUT har sendt over forslag til behandling i KD for ny tilsynsmodell for NOKUTS tilsyn med høyere utdanning hvor det foreslås to større endringer. Av årets evalueringer for kvalitetssystem har følgende institusjoner i 2013 fått godkjent: HiH, HiST, HiNT, NHH. To institusjoner har blitt underkjent: NTNU og HiN. Norgesuniversitet har i skriftserie nr 1/2013 gitt ut 21 bidrag under paraplyen «Ulike forståelser av kvalitet i norsk fleksibel høyere utdanning» som har spesiell fokus på kvalitet i fleksibel utdanning (nettstøttet), digitalisering av høyere utdanning 19

9 20

10 Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08: på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mats Erik Vikholt Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Til stede fra administrasjonen: Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Børre Bang Wenche Falch Lise Bang Ericsson Anne Gjerløw Jon Are Lunde Eirik Sund Rektor, HiN Direktør, HiN Prodekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Personalsjef Kontorsjef Studiesjef Økonomisjef Referent: Laila B. Steffensen

11 Høgskolestyret ønsker velkommen tilbake til Bjørn Christian Nilsen etter permisjonen og velkommen til ny økonomisjef Eirik Sund. Merknader til innkalling og saksliste: I tillegg til orienteringssakene på lista kommer punkt 9: Orientering om budsjettprosessen ORIENTERINGSSAKER: 1. Referat IDF Når det gjelder HMS ser det ut som det kun er årlige vernerunder på laboratoriene; og det spørres om dette er nok. HMS-systemet settes inn på styrets arbeidsliste. 2. Orientering om søker- opptaks- og studenttall - muntlig v/studiesjef Jon Are Lunde Oversikt søknader, studenter (eksisterende) og nye. Tallene er hentet fra grunnlaget som vi skal rapportere på i dag til DBH. Tall summeres og sendes styret i etterkant. 3. Orientering om planlagt medarbeiderundersøkelse i 2014 ved HiN v/personalsjef Lise Bang Ericsson Det er utviklet et eget system (ARK) for Høgskolesektoren. Dette er et nytt verktøy. Vi ønsker å bruke dette og gjennomføre prosessen høsten Styret ber om å få tilbakemelding om denne saken. 4. Avtaler mellom HiN og NORUT v/rektor Arne Erik Holdø NORUT er randsoneinstitusjon for HiN. Hovedavtalen her var undertegnet i Bevilgninger til HiN og NORUT Narvik (som HiN eier 34% av) er veldig forskjellige. Siden Norut Narvik har så mange oppdrag for NFK ønsker NFK en større eierandel av Norut Narvik. HiN har to roller her: vi er både eier og samarbeidspartner til Norut Narvik. Styret ønsker et saksframlegg med oversikt over det økonomiske forholdet og samarbeidsforholdet her.

12 5. Rapport for High North Technology Centre Saken ble trukket av personhensyn. Rapport kommer til Styremøtet den 3. desember. Styret ønsker at den inneholder mer enn opplisting for å bedre kunne analysere forholdene rundt dette. 6. Langtidsplan for Studentsamskipnaden i Nordland v/direktør Bjørnar Storeng HiN s Direktør sitter i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Dette er en plan for de neste 5 år. Her er skissert vedlikeholdsbehov for boliger både i Narvik og Bodø. Etterslep i Narvik på 50 mill. og Bodø 10 mill. Man har ingen oppfatning av ønske om salg av boliger i Narvik. 7. Strukturen i UH-sektoren muntlig orientering v/direktør Drøftingsnotat har tatt utgangspunkt i de 5 alternativene som ble lagt fram i forrige styremøte. Man har også tatt utgangspunkt i strategisk plan ved HiN. Rapporten ferdigstilles og sendes styret 25. november. Ledelsen fortsetter prosessen. 8. Orientering om status og fremdrift i NOKUT-prosessen v/ Anne Gjerløw og Jon Are Lunde. Jobber med forankring i linjen, Kvalitetsrapport 2012/2013 og videre utviklingsarbeid. Når rapporteringen er over skal det jobbes med bruken av systemet. Tiltak gjøres for å heve studiekvaliteten. Eget prosjekt innen internasjonalisering. Kvalitetsgruppen (fagansatte fra begge avdelinger er representert) har i første omgang hatt fokus på maler for rapportering. Ser på revisjon av Kvalitetssikringssystemet. NOKUT kommer hit i mai. Kvalitetsmål fra strategiplanen jobbes inn. Vi skal ha fokus på at Kvalitetssystemet er i drift og fungerer videre framover. Styret etterspør jevnlig rapportering for å følge opp dette.

13 9. Orientering om budsjettprosessen v/ økonomisjef Eirik Sund 19. november skal budsjettet være ferdig. Behandles i IDF og sendes styret 27. november. Skal se på prosess rundt budsjettmodeller og prinsipper etter hvert. Begynner over nyåret med langtidsbudsjett. STYRESAKER Sak 27/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Referat fra 3. september ingen merknader Referat fra 27. september ingen merknader Sak 28/13: Budsjettforslag Utenfor rammen. Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2015 utenfor rammen. Styret ber om at det prioriteres blant de foreslåtte tiltak utenfor rammen Blant tiltakene ble spesielt nettstøttet undervisning og laboratorieutstyr trukket fram. Vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2015 utenfor rammen. Sak 29/13: Nye studieplaner med emnebeskrivelser skoleåret 2014/2015 Forslag til vedtak: Høgskolen i Narvik starter opptak til ph.d.-studium innenfor «Anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser» 1. november 2013 i henhold til saksfremlegget. Vedtatt som foreslått.

14 Sak 30/13: Studieporteføljen for kommende studieår 2014/2015 Presiserering: Avvik i tabellen for studieportefølje: Bachelor Maskin har en studieretning - maskin, men med mulighet for fordypelse innen konstruksjon, produksjon og teknologiledelse. Forslag til vedtak: Høgskolen i Narvik lyser ut studietilbud for 2014/2015 som det fremgår av saksframlegget. Vedtatt som foreslått. Sak 31/13: Statusrapport - etablering av masterstudium i Helseteknologi Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten vedrørende etablering av masterutdanning i helseteknologi til orientering. Tatt til orientering.

15 Sak 32/13: Arbeidsplan for 2014 for Styret Dato Tema 11. februar Styreseminar: HMS-systemet Prosess i Styret: HiN s posisjon i UH-sektoren: Langsiktig levedyktighet i miljøet her - hva skal til for å få det? Revisjon av STP 12. februar Styremøte: Årsregnskap mars Rapport og planer (frist innsending til KD: 15. mars 2014) sendes innen fristen og styrevedtak ettersendes NOKUT reakkreditering av kvalitetssystemet Strategiplan og handlingsplan 27. mai Regnskap 1. tertial Søkertall NOM Årsberetning fra AMU 11. juni? Reservedato 30. september Regnskap - økonomirapport 2. tertial. Budsjettforslag Utenfor rammen. Nye studieplaner med emnebeskrivelser skoleåret 2015/2016 Studieporteføljen for kommende studieår 2015/2016 Fokus på at Kvalitetssystemet er i drift og fungerer videre framover. Styret etterspør jevnlig rapportering for å følge opp dette. 10. desember Budsjett Rapport om søker-, -opptaks -og studenttall. Kvalitetsrapport. Årlig rapport om studiekvalitet. 2013/2014 Informasjonsstrategi + rekruttering Handlingsplan/strategiplan status Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU). Arbeidsplan for 2015 for Styret Gjort i året som gikk Sak 33/13: Eventuelt Ingen saker.

16

17 SAK 35/2013 Budsjett 2014 Forslag til vedtak: 1. Fremlagt budsjett for 2014 godkjennes. 2. Ledige stillinger og nye stillinger som er lagt inn i budsjettet skal ha godkjenning fra rektoratet før rekruttering/tilsetting gjennomføres. Narvik, 3. desember 2013 Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør 1. Innledning Rektor legger med dette frem forslag til budsjett for Budsjettforslaget innebærer videreføring av den vekststrategi som styret har lagt til grunn i høgskolens strategiske plan. Budsjettet for 2014 har en budsjettramme på omtrent 211 MNOK, hvilket er en økning på vel 6 MNOK i forhold til revidert budsjett Budsjettet legger til grunn en kostnadsramme som er lik inntektsrammen, altså et null-budsjett. Budsjettprosessen har vært gjennomført ved at de ulike avdelinger og administrasjonen har kommet med sine innspill til de behov man ser for Disse har så blitt sammenstilt av økonomiseksjonen og holdt opp mot de tilgjengelige ressurser. Ikke uventet oversteg disse ønskene de tilgjengelige ressurser. Gjennom flere møter i rektoratet og i IDF, har man til slutt kommet frem til et budsjettgrunnlag hvor utgifter og inntekter balanserer. Budsjettforslaget innebærer en prioritering av undervisningsstillinger for å kunne håndtere vår store studieportefølje. For å få dette til, har man vært nødt til å foreta til dels store kutt innenfor administrasjonen. Dette gjelder i første rekke midler til markedsføring, samt at stilling som Informasjonsrådgiver holdes vakant i Budsjettforslaget innebærer også en gradvis overgang til prinsippet om at budsjettmidlene i størst mulig grad allokeres dit hvor kostnadene genereres. Dette vil gi en større forståelse for at behov for varer eller tjenester må vurderes opp mot tilgjengelige ressurser 1

18 2. Foreløpig tildelingsbrev 2014 (Forslag til statsbudsjett) HiN har fått følgende tildeling i foreløpig tildelingsbrev for 2014 (tall i 1000 kr.): Saldert budsjett Kompensasjon for pris- og lønnsjustering Konsekvensjusteringer Nye studieplasser Resultatbasert uttelling utdanningsintensiver 998 Resultatbasert omfordeling forskningsintensiver 940 Budsjettforslag Merknader: Økningen fra 2013 til 2014 er 5,1 %. HiN er tildelt 60 studieplasser i St.prp. 1 i De nye studieplassene skal lokaliseres til Campus Helgeland på Mo og til Universitet i Nordland med 30 plasser hver. Konsekvensjusteringer er knyttet til et engangstilskudd på 1 MNOK i 2013 fra KD til vitenskapelig utstyr for ingeniør- og teknologiutdanning. 3. Budsjettforslag 2014 Budsjett 2014 HiN Adm AT AHS Alta Rev.Bud 2013 HiN Særkostnader KDinntekt BOA Inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Reisekostnader og kurs Husleie, el og varme Eksterne prosjekter Sum kostnader Resultat 0 0 Med den tildelte rammen som er fastsatt i St.prp.1, og eksisterende BOA prosjektportefølje (se vedlegg 2) inklusive ambisjon som er satt for 2014, vil inntektene være på omtrent 211 MNOK. Basert på styrets vedtak og tilbakemeldinger ved behandling av budsjett/revidert budsjett 2013, så er det lagt til grunn en mer realistisk økning i inntekts- og resultatforventning for BOA i Ut over de prosjektene som allerede er en del av BOA er det lagt inn en økning/ambisjon for 2014 på et netto resultat på 3 MNOK. I vedlegg 3 fremgår søknader som er sendt fra HiN. Personalkostnadene er største kostnadspost i budsjettet, og vil utgjøre 129 MNOK (61,4 % av budsjettrammen). De budsjettinnspill som kom fra enhetene viste et ønske om en betydelig økning av antall ansatte. Som nevnt innledningsvis innebærer budsjettforslaget en styrking av de faglige ressurser. (se vedlegg 1). Som en konsekvens av det er det foretatt en reduksjon av 2

19 kostnadene ved kjøp av eksterne undervisningstjenester. Det er lagt inn en kostnadsbesparelse på 1 MNOK i sykelønnsrefusjoner fra NAV. Det vil bli foretatt en vurdering i hvert enkelt tilfelle hvorvidt man kan erstatte sykemeldte eller ikke. Det er ikke planlagt med større investeringer i 2014, ei heller bruk av Note 15 midler. Innenfor driftsbudsjettet er det hensyntatt en internasjonal matematikk konferanse til våren med 0,4 MNOK, oppgradering av sak- og arkivsystem til 0,5 MNOK og anskaffelse av en skuremaskin til glassgangen med 0,2 MNOK Økonomiske midler til FoU og kvalifiseringsgrupper forutsettes dekket innenfor avdelingenes budsjettrammer for Det ble i slutten av 2013 bevilget særskilte økonomiske midler fra KD på 3,2 MNOK til laboratorieutstyr, følgelig er det ikke satt av midler til laboratorier ut over det som er bevilget. Administrasjonen har valgt å sette av 2 MNOK som en «buffer» i budsjettet for 2014 hovedsakelig for å hensynta uvisshet til realisering av de mål som er knyttet til både våre eksterne prosjekter og netto sykelønnsrefusjoner. Spesifikasjon av særkostnader: Netto gevinst gjennom BOA Besparelse sykelønnsrefusjoner Buffer Ing. Utdanning i Bodø/Mo Tillitsvalgte 535 Internasjonal verdenskonferanse i "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences" ved HiN 400 Vernetjeneste 310 Kontigenter 250 Forskningspris, oljemesse, VU 160 Kunnskapsparken Helgeland 100 Forskningsdagene 100 SUM Ingeniørutdanningen i Bodø/Mo er midlertidig lagt inn under posten for Særkostnader. Vil bli fordelt på riktig budsjettenhet etter nærmere avklaring. 4. Omtale av budsjettforslag 2014 per enhet Fellesadministrasjon: Driftskostnadene knyttet til lisenser øker betydelig, og e-læring prosjektet er nå over i en driftsfase som medfører økte driftskostnader med 0,5 MNOK. Administrasjonen vil arbeide for å få redusert kostnadsdriverne i 2014, og således få mer ut av tilgjengelige ressurser. En vakant stilling som Informasjonrådgiver vil ikke bli besatt i Administrasjonen har redusert eksamensutgifter med 0,5 MNOK, hvor det vil bli iverksatt tiltak for å gjennomføre dette. 3

20 Av de foreslåtte kostnadsreduserende tiltak innenfor fellesadministrasjonen, er det tre forhold som Direktør mener er spesielt utfordrende: 1. Eksamensavvikling. Her forutsettes det en reduksjon på Dette må følges meget nøye, slik at eksamener avvikles på billigst mulig måte. 2. Opptakskapasitet. Her må det gjøres en intern vurdering på hvorvidt det kan overføres personell fra andre enheter til studieseksjonen i den aktuelle perioden. 3. Markedsbudsjettet. Regjeringen signaliserer innføring av studiepenger til studenter utenfor EU/EØS-området. Dette kan virke negativt på vår rekruttering av studenter, ettersom de fleste av våre utenlandske studenter i dag er fra land som vil bli berørt av en eventuell innføring av studiepenger. En reduksjon i markedsføringsbudsjettet representerer helt klart en utfordring her. Det er lagt inn kostnader og inntekter knyttet til ingeniørutdanning i Bodø og Mo fra høst 2014 lik basistildeling gitt i St.prp.1 på 1,95 MNOK, og fast ansatte i Bodø forutsettes dekket av disse midlene. Norut AS har besluttet å avslutte leieavtalen med Høgskolen, noe som medfører en inntektsreduksjon på 0,7 MNOK i 2014 sammenliknet med i Det er ikke budsjettert med egne midler til Prosjektstøttekontoret ut over lønn til personell knyttet til kontoret. Avdeling for helse- og samfunn (AHS): I forhold til budsjettramme så er AHS på tilsvarende samme beløp som for Bachelorstudiet i Internasjonal beredskap (BIB) er i St.prp. 1 tildelt Høgskolen i Harstad (HiH) fra høsten For vår høgskole vil iverksatte BIB studieplasser løpe som normalt og vi vil få økonomiske midler slik tidligere bestemt. Det forutsettes at HiN selger tjenester fra eksisterende personale til HiH for drift av BiB-studiet for 0,6 MNOK fra høsten Første kullet Bachelor internasjonal beredskap går ut fra HiN våren Dette kullet er finansiert via prosjektmidler. HiN har pr dato 112 studenter i løp i dette studiet og det er ca 25 studenter som fullfører studiet våren Kull 2012 og 2013 er i første og andre studieår og disse finansieres av studiepoengproduksjon og rammefinansiering. Studiepoenguttelling kommer for første gang i 2014 og det blir full uttelling i HiN er akkrediterende institusjon for studentene som vi pr dato har i studieløp. Fra høsten 2014 vil HiH bli akkrediterende institusjon for de nye kullene som blir tatt opp. Studiet er et samarbeid mellom HiN, HiH og Norges Brannskole (NBSK). Fra høsten 2014 vil HiN ikke ta opp nye studenter på dette studiet da KD har innstilt på at rammefinansieringen skal tildeles HiH. Rektor og direktør er på nåværende tidspunkt inne i forhandlinger med HiH om hvordan midlene til studiet skal fordeles mellom de tre samarbeidspartene. Det er knyttet både faglige og administrative utfordringer til den situasjonen som er oppstått etter at det ble kjent at HiH er tildelt de 40 studieplassene til studiet. 4

21 AHS har en netto nedgang i stillinger fra 2013 til Den siste stipendiatstillingen går ut i løpet av våren 2014 og vi har ikke fått tildelt nye stipendiatstillinger i Forskningsaktiviteten er økende på avdelingen og det er sendt flere søknader om eksterne midler. Vi vil tidligst får svar på disse medio desember. Budsjettet for 2014 er stramt og avdelingen må ta noen grep for å holde rammen. Avdeling for teknologi (AT): Høgskolen har i 2014 valgt å prioritere tilsetting av fagpersonell (se vedlegg 1). I budsjettet legges det inn «satellitter» under AT på følgende steder, jf styresak 72/12 : Bodø - forkurs og første år ingeniørutdanning (forkurs kun 1 halvår) Mo i Rana forkurs og første år ingeniørutdanning (forkurs kun 1 halvår) Harstad forkurs (forkurs kun 1. halvår) Glomfjord Y-veien Hammerfest Y-veien Kirkenes Y-veien (fra høst 2014) Forkurs på Svalbard ligger ikke inne i budsjettet. HiN skal dekke ingeniørbehovet i Nord-Norge gjennom å etablere et nett av studiesteder i landsdelen for forkurs og første år ingeniørutdanning og delmål. Høgskolen skal utvikle og tilby flere desentraliserte og fleksible studier. Foruten første år ingeniørutdanning på Mo i Rana og i Bodø er disse under forutsetning av ekstern finansiering. I St.prp. 1 er det innvilget 60 nye studieplasser med hhv. 30 plasser på Mo og i Bodø. I 2014 forventes nye stipendiat stillinger utlyst, men besatt i AT budsjetterte i 2013 med en budsjettramme på driftsutgifter per område. I 2014 skal dette brytes ned på kontonivå for hvert enkelt område. Dette vil gi sterkere kontroll og styring av budsjettmidlene. Filial Alta: 1 stilling er under tilsetting. Ut over dette vil det ikke bli endringer i personellressursene i Alta i Det er satt av midler til å leie inn undervisningsressurser for å kompensere for FoU tid til ansatte. 5. Eksternt finansierte prosjekter I tabellen nedenfor er det satt opp hva vi har belastet på eksterne prosjekt av lønn direkte, timeføring, indirekte kostnader og egenandeler for årene 2011, 2012, budsjett 2013 og budsjett For 2013 er det benyttet budsjett-tall, i og med at regnskapet ikke er avsluttet. 5

22 Regnskapet per oktober viser imidlertid at det er solgt timer for vel 23 MNOK, slik at årsbudsjettet vil holde med god margin. Her ligger det imidlertid en del «etterføring» fra tidligere år. Sammenligning av budsjettbidrag fra BOA-prosjekter budsjett 2014 Budsjettpost (bud) 2014 (bud) Salg av timer inkl indirekte kostnader Egenandeler Netto bidrag fra BOA Tabellen viser altså at prosjektinntektene går ned i forhold til 2013-budsjettet, noe som er en bidragende årsak til stramme budsjettrammer i Årsaken er at flere store prosjekter allerede har gått ut, eller utgår i løpet av 2014, uten at det er kommet til nye prosjekter i samme størrelsesorden. I vedlegg 2 presenteres en oversikt over inngåtte og planlagte eksterne prosjekt for Oversikten viser at det er inngått eller planlagt konkrete prosjekter som gir et budsjettbidrag på knapt 10,9 MNOK (netto bidrag BOA 13,9 MNOK minus uspesifiserte prosjekt 3 MNOK). Videre er det forutsatt at vi netto må skaffe til veie timesalg på 3 MNOK (etter at egenandeler og andre driftskostnader er dekket). Det innebærer at det må etableres nye prosjekter i en anslått størrelsesorden på 8-9 MNOK. Disse timene forutsettes dessuten solgt av eksisterende bemanning ved Høgskolen. Rektor mener at mulighetene for å øke prosjektporteføljen er stor. Det arbeides med flere konkrete prosjektsøknader jf vedlegg 3. 6

23 Vedlegg 1: Stillinger som skal tilsettes/videreføres i Ansattnr - navn Kommentar Type stilling Stillings størrelse Organisasjonsenhet NN lærling høst 2013 erstatning for lærling som er ferdig Midlertidig 100 ITseksjonen Konsulent Avdeling for teknlogi videreføring av engasjement Midlertidig 60 Administrasjon Avdeling for teknologi NN førstamanuensis bygg erstatning etter planlagt pensjonering Fast 100 Programområde bygg og energi NN førstamanuensis bygg ny stilling Fast 100 Programområde bygg og energi NN Høgskolelektor bygg erstatning etter pensjonering Fast 100 Programområde bygg og energi NN førsteamanuensis bergverk ny stilling Fast 100 Programområde bygg og energi NN professor II erstatning etter pensjonering Midlertidig 20 Programområde industriell teknologi NN førsteamanuensis industriell teknologi erstatning etter pensjonering og planlagt pensjonering Fast 100 Programområde industriell teknologi NN førsteamanuensis industriell teknologi ny stilling Fast 100 Programområde industriell teknologi Vitenskapelig assistent videreføring av engasjement Midlertidig 100 Programområde industriell teknologi NN førsteamanuensis prosessteknologi ny stilling Fast 100 Programområde elektromek.systemer NN førsteamanuensis i elektrorelaterte fag erstatning etter dødsfall Fast 100 Programområde elektromek.systemer NN førsteamanuensis i elektronikkrelaterte fag og satellitt teknologi ny stilling Fast 100 Programområde elektromek.systemer NN førsteamanuensis i elektronikkrelaterte fag og satellitt teknologi erstatning Vikar med mulighet for fast 100 Programområde elektromek.systemer NN førsteamanuensis i elkraftrelaterte fag ny stilling Fast 100 Programområde elektromek.systemer NN stipendiat homogeniseringsteori ny stilling Midlertidig 100 Programområde homogeniseringsteori Forlengelse av stipendiatperiode videreføring av stipendiatstilling Midlertidig 100 Programområde simuleringer Forlengelse av stipendiatperiode videreføring av stipendiatstilling i 3 måneder Midlertidig 100 Programområde simuleringer Forlengelse av professor II videreføring av professor II stilling Midlertidig 20 Studieområde økonomi NN Høgskolelektor Alta erstatning Fast 100 Alta ingeniørutdanning Førsteamanuensis videre engasjement videreføring av engasjement i delstilling Midlertidig 30 Programområde sykepleie Høgskolelærer videre engasjement videreføring av engasjement i delstilling Midlertidig 80 Programområde sykepleie Høgskolelærer videre engasjement videreføring av engasjement i delstilling Midlertidig 80 Programområde sykepleie Prosjektleder prosjektstøttekontor videreføring av engasjement/ny stilling Midlertidig/fast 100 Stabsseksjonen 7

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Møtebok 10 STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

TELEFONSTYREMØTE 8. mai 2013 kl. 09.00 på Styrerommet, HiN

TELEFONSTYREMØTE 8. mai 2013 kl. 09.00 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: TELEFONSTYREMØTE 8. mai 2013 kl. 09.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Randi Erlandsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN Det innkalles til: Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00 Pr telefon, Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian

Detaljer

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling?

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Erfaringer fra fusjonsdiskusjoner fra Høgskolen i Narvik Kjetil Kvalsvik Høgskolen i Narvik Litt om fusjoner En fusjons og/eller alliansebølge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020 Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Universitets - og høyskolesektoren i Norge 8 universiteter 8 vitenskapelige høgskoler 2 kunsthøgskoler

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/11 MØTE 10. NOVEMBER 2011 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget)

HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo HØGSKOLEN I NARVIK Deres ref.: Vår ref.: Narvik, 2010/54/KKV 22.04.2010 HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE GODKJENT 18. juni 2013 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 27. februar 2007 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte LUNSJ NB! Fra 11.45 til 12.15 BIBEL OG BØNN: Sveinung Hestnes I møtet

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN

Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering Rapport prosjekt teater juni 2014 Saksbehandler: Jørn Johannessen, Oslo 06.06.14 Bakgrunnen for prosjektet. Den 20.02.12 ble det gjort styrevedtaket,sak 11/12, om opprettelse av mastergradstudiumet i teater.

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Høgskolen i Narvik November 2012. Nord - Norges Teknologiske Høgskole

Høgskolen i Narvik November 2012. Nord - Norges Teknologiske Høgskole Høgskolen i Narvik November 2012 Nord - Norges Teknologiske Høgskole Høgskolen i Narvik 1500 studenter 200 ansatte Beliggenhet kun få minutters gangavstand fra Narvik sentrum 1. November 2012, NOKUT akkreditering

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer