Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre."

Transkript

1 8. desember 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid: 15.desember 2011, kl Sted: Radisson BLU Hotell, Gardermoen (romnr. oppgitt på tavle i 1. etg) Kjøreplan for møtet: Kl Demonstrasjon av rapportering fra medisinske kvalitetsregistre Kl Sak 37 41/ 2011 Kl Lunsj Kl Sak 42 50/ 2011 Kl Avslutning Vel møtt! På vegne av sekretariatet - vennlig hilsen Trine Magnus Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Helse Nord RHF / UNN HF / UiT Tlf / Side 1

2 SAKSLISTE INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Møte 15.desember 2011 Saksnr Saksinnhold Side Min 37/2011 Godkjenning innkalling og saksliste /2011 Referat fra forrige møte /2011 Forslag til nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre /2011 Ad. krav om felles register for nyresykdommer /2011 Status IKT - prosjekter og prioriteringer av det videre arbeidet 42/2011 Felles driftsmiljø for nasjonale kvalitetsregistre - valg av strategi for varig løsning 43/2011 Føringer for teknologiske løsninger i kvalitetsregistre/ forslag til notat til e-helseprosjektet 44/2011 Pasientrapporterte utkommemål PROM. Om tilrettelegging fra Nasjonalt servicemiljø /2011 Strategi og handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø /2011 Rapport fra Helse Nord RHF «Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord» 47/2011 Statusrapport for prosjekt Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler /2011 Forslag til vedtekter for kvalitetsregistre /2011 Møteplan /2011 Eventuelt 73 5 Side 2

3 Saksframlegg Møtedato Saksnr 37/11 Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE Tittel Godkjenning innkalling og saksliste Forslag til vedtak Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. Side 3

4 Saksframlegg Møtedato Saksnr 38/11 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Referat fra forrige møte Forslag til vedtak Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte Vedlegg 1: Referat styringsgruppemøte Side 4

5 Sak 38/11 vedlegg 1 Referat styringsgruppemøte Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Saksframlegg Møtedato Saksnr 39/11 Saksbehandler Anne Høye, SKDE Tittel Forslag til nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2012 Bakgrunn for saken: Det vises til referat fra sak 24/10, sak 16/11 og 21/11 vedrørende forslag om nye nasjonale registre for Godkjenning av nye nasjonale registre har blitt svært forsinket grunnet kapasitetsproblemer, men servicemiljøet har i tråd med styringsgruppens beslutning bistått med registerutvikling i tråd med styringsgruppens vedtatte plan. Før foreliggende møte har det vært sak på sirkulasjon om å inkludere fire av de opprinnelig foreslått nasjonale (egentlig fem, se innspill fra Helse Vest vedrørende Nasjonalt porfyriregister) registre i Hemits utviklingsplan. Det vises ellers til Hemits statusrapport for de aktuelle registrene i sak 41/2011. Til drøfting i møtet: Grunnet forsinkelsene har de registre som styringsgruppen har vedtatt heller ikke blitt godkjent av HOD for I vedlegg 2 sees en oversikt over registre som er aktuelle som nasjonale medisinske kvalitetsregistre, med en beskrivelse av status. En sluttført vurdering og HOD-godkjenning av registre tidligere foreslått som nasjonale av styringsgruppen bør skje så snart som mulig. Konsekvenser av forsinkelsene forplanter seg imidlertid i det videre arbeidet. Som beskrevet i tabellen er det en rekke nye registre som står «på vent» for å oppnå nasjonal status: 1. Enkeltstående registre som er godt forankret i HF/RHF. Flere av disse har klar protokoll og er klare for utvikling av teknisk innregistreringsløsning, og ønsker å bli nasjonale 2. Kvalitetsregistre i Kreftregisteret 3. Kvalitetsregistre i hjerte- og karregisteret 4. Kvalitetsregistre i fellesregister for biologiske legemidler Før formell anbefaling av nye nasjonale kvalitetsregistre ønsker SKDE derfor en diskusjon av følgende grunnleggende momenter i styringsgruppen: 1. Endring av godkjenningsprosess Prosessen fra et register søker om nasjonal status til slik status godkjennes går p.t. fra det enkelte register til databehandlingsansvarlig HF, deretter til driftsansvarlig RHF, deretter til den interregionale styringsgruppen, videre til AD-møtet, Helsedirektoratet og HOD. Det vedtatte årshjulet for søknad om godkjenning har vært forsøkt over en periode på tre år, hele tiden med et etterslep på 1-2 år. Det evalueres nå slik at årshjulet ikke fungerer i praksis, og Side 11

12 at det ikke er mulig å følge opp prosessen på en forutsigbar måte. SKDE foreslår derfor at aktuelle registre vurderes fortløpende i styringsgruppen etter hvert som de foreslås av RHFsystemet, før de formidles videre til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet gjør sin vurdering og formidler samlet forslag til HOD. Eventuelle endringer i helsepolitiske føringer kan fanges opp ved årlig gjennomgang av vedtatte prioriteringskriterier. 2. Nasjonal status i forhold til servicemiljøets kapasitet Slik det framgår av vedlagt liste er det flere registre som er svært aktuelle som nasjonale, men som står i fare for å vente på nasjonal status i ubestemt tid i verste fall flere år hvis kapasitet i utvikling av MRS hos Hemit skal ligge til grunn for godkjenning. SKDE foreslår at lista for nasjonal status skilles tydeligere fra lista for utvikling av innregistreringsløsning. Enkelte registre ønsker nasjonal status av faglige hensyn og driftsmessig forutsigbarhet i RHFet, og nasjonal status bør være tett knyttet til faglige krav og klinisk forankring, ikke teknisk kapasitet. I praksis vil dette bety en understrekning av det enkelte RHFs beslutningsansvar når det gjelder utvikling av egne registre, da det vil være opp til det enkelte RHF om registeret stilles på Hemits venteliste, eller om RHFet eller registeret selv velger å finansiere alternativ utvikling. 3. Fokus på fleksibilitet Servicemiljøet yter service overfor aktive, hardt arbeidende registermiljøer i alle RHF i tråd med servicemiljøets formål. Det er uholdbart hvis alle prosesser settes «på vent» på grunn av flaskehalser som kan unngås. Kapasiteten til registerutvikling, inkludert utvikling av innregistreringsløsning, øker i de ulike RHF etter hvert som nodefunksjonen kommer på plass, og etter hvert som RHFene utvikler egen registerkompetanse. Alle RHF har flere typer registre, både nasjonale, regionale og HF-interne. Blant de to sistnevnte vil flere være potensielt nasjonale på sikt. Uavhengig av nasjonal status vil mange registre derfor få utviklet innregistreringsløsning i eget RHF, fordi det er regional kapasitet til det eller fordi registeret har egne utviklingsmidler. Dette er gunstig fordi kapasiteten totalt sett øker, og flere registre vil derfor ha en ferdig innregistreringsløsning på det tidspunkt de ønsker å breddes nasjonalt. En slik utvikling er også i tråd med servicemiljøets klart uttrykte mandat der det framgår at service skal ytes overfor alle medisinske kvalitetsregistre, uavhengig av om de har nasjonal status eller ikke. I vår «portefølje» er derfor registre i en rekke ulike stadier, både ikkenasjonale og nasjonale, og vi er helt avhengige av å bruke alle muligheter i eksisterende RHFer for at registrene skal lykkes med sine formål. Store fellesregistre vil også ha behov for egen utvikling av løsninger tilpasset deres behov (for eksempel Kreftregisteret). Mulighet til å benytte et fåtall godkjente, alternative innregistreringsløsninger er tidligere understreket av styringsgruppen, dette bidrar til å øke kapasiteten totalt sett. SKDE ønsker i tillegg en understrekning av at utvikling av felles tekniske løsninger utover innregistreringsløsning må gi rom for fleksibilitet når det gjelder både innregistrering, mulighet til å analysere data og rapportering. Dette forutsetter selvsagt at løsningene tilfredsstiller generelle krav og standarder. 4. Forslag om nye nasjonale registre De 12 anbefalte registrene fra 2010/2011: 1. Norwegian Spinal cord Injury Register 2. Norsk hjertesviktregister Side 12

13 3. Nasjonalt porfyriregister 4. Det norske nyrebiopsiregister 5. Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer 6. Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon 7. Nasjonalt register for invasiv kardiologi 8. Norsk nefrologiregister 9. Norsk kvalitetsregister for døvblindhet 10. Gastronet/ERCP 11. Nasjonalt register for nakke- og ryggproblemer 12. Nasjonalt register for hidradenitt 2. Nasjonalt register for laparoskopi og Nasjonalt register for HIV. Begge er forankret og prioritert i Helse Sør-Øst. 3. Videre foreslås fortløpende vurdering av registre etter hvert som de ønskes som nasjonale kvalitetsregistre av RHFene eller FHI (som databehandlingsansvarlig for hjertekarregisteret). Forslag til vedtak: 1. Styringsgruppen tilslutter seg forslag om fortløpende vurdering av registre for nasjonal status etter hvert som de foreslås av RHFene. 2. Nasjonal status skal begrunnes ut fra faglige krav og klinisk forankring, ikke servicemiljøets utviklingskapasitet. 3. Felles tekniske løsninger skal utvikles med mulighet for fleksibilitet for godkjente løsninger for innregistrering, analyse og rapportering. 4. Tidligere forslåtte registre for 2010/2011 ønskes godkjent som nasjonale registre. I tillegg foreslås Nasjonalt register for laparoskopi og Nasjonalt register for HIV som nye, nasjonale registre. Vedlegg 2: Tabell med beskrivelse av aktuelle nasjonale medisinske kvalitetsregistre Side 13

14 Sak 39/11 vedlegg 2 Tabell med beskrivelse av aktuelle nasjonale medisinske kvalitetsregistre Side 14

15 Side 15

16 Saksframlegg Møtedato Saksnr 40/11 Saksbehandler Ane Johannessen, SKDE node i Helse Vest Tittel Ad krav om felles register for nyresykdommer Bakgrunn for saken Det vises til referat fra sak 24/10 vedrørende forslag om nye nasjonale registre for Og det vises til Helse- og omsorgsdepartementets brev datert desember 2009 med tittelen «Nasjonale medisinske kvalitetsregistre godkjent i 2009 og fordeling av midler», hvor totalt 19 registre fikk status som nasjonale medisinske kvalitetsregistre. I brevet stiller HOD spørsmålstegn ved hvorvidt det er hensiktsmessig å ha egne registre for nyrebiopsi og nyresykdommer, og anbefaler at det igangsettes et arbeid med sikte på å samle disse til ett register. Faglig ledelse i begge registre har diskutert saken, og mener fortsatt begge registre bør få status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Dette er nærmere begrunnet i vedlagte brev. Forslag til vedtak 1. Styringsgruppen anbefaler at Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk Nefrologiregister videreføres som enkeltstående registre. Vedlegg 3: Søknad om nasjonal status for Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk Nefrologiregister Side 16

17 Sak 40/11 vedlegg 3 Søknad om nasjonal status for Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk Nefrologiregister Side 17

18 Side 18

19 Saksframlegg Møtedato Saksnr 41/11 Saksbehandler Esben Henriksen, Hemit Tittel Status IKT- prosjekter og prioriteringer av det videre arbeidet Bakgrunn for saken I henhold til tidligere vedtak i den interregionale styringsgruppen skal det legges fram statusrapport på den tekniske utviklingen av kvalitetsregistre i hvert møte. Framdrift Signalet ved forrige rapportering var at 12 av 19 register i plan skulle ha en operativ innregistrering i løpet av året. På grunn av en midlertidig utfordrende ressurssituasjon ble det dessverre en forskyvning i forhold til dette. 5 register har allerede operativ løsning og det er forventet at minst ett register til, Korsbånd, produksjonssettes i løpet av året. Registreringsløsningen for ytterligere 5 register er hovedsakelig ferdig og det er derfor forventet produksjonssetting for disse i løpet av januar/februar Avviket i fremdrift i forhold til plan for hele året skyldes en kombinasjon av flere faktorer: Arbeid relatert til register som var påbegynt ved inngangen til 2011 ble undervurdert Ny rapportløsning krevde vesentlig mye mer utviklingsinnsats enn forventet Rekruttering tok lengre tid enn forventet slik at ressurstilgangen var levere enn forutsatt i planen Midlertidige omdisponeringer relatert til oppsigelser har medfør redusert MRS kapasitet i perioden september desember Nye krav dukker opp og forsinker ferdigstilling av register Prosessen rundt intern kryptering har hatt god fremgang siden forrige styringsgruppemøte. Etter det første møtet utarbeidet Hemit et revidert forslag som ble presentert Datatilsynet og representanter fra Helse Sør Øst Med små justeringer ble konseptet akseptert og Hemit har jobbet videre med et konsept som sannsynligvis både tilfredsstiller kravene og er mulig å implementere til en akseptabel kostnad. Detaljert fremdriftsplan er under utarbeidelse, men det er allerede nå klart at det neppe er realistisk med operativ løsning integrert i ett register i løpet av første kvartal Økonomi Gjennom hele året har det vært et underforbruk i forhold til budsjett. På grunn av oppsigelser i systemutviklingsgruppen og relaterte midlertidige omdisponeringer ble denne trenden forsterket i perioden september til desember. Slik det ser ut nå vil Hemit ende opp om lag 4.5 millioner eller 32 % under budsjett. Det er ønskelig å overføre om lag halvparten av de ubrukte midlene for 2011 til Forslag til Side 19

20 budsjett for 2012 legger opp til et forbruk som ligger 20 % over årets faktiske forbruk men 2 millioner under budsjett for Risiko En ny oppsigelse i systemutviklingsgruppen ga en isolert sett større risiko, men summen av øvrige risikoreduserende tiltak gjør at samlet risiko til prosjektet er uforandret eller synker litt. Ytterlige detaljer om fremdrift/status økonomi og risikobilde finnes i egne kapitler i saksunderlaget. Status pr register Status pr register er i satt i henhold til modellen for registerutvikling som er beskrevet i strategiplanen til servicemiljøet. Figur 1: Faser for registeretablering Figur 2: Overordnet status pr register: QA Quality Assurance. Intern kvalitetskontroll og kundegodkjenning. Drift er delt opp i faser i henhold til status på bredding. 1 HF = Registrering på ett HF. N HF = Registrering på flere HF. N RHF registrering fra flere RHF. 4 RHF Registeret har helt eller tilnærmet nasjonal bredding med rapportering fra alle RHF. Side 20

21 Register Status Kommentar Intensivregister Implementering/ Registrering Ny versjon med mindre endringer produksjonssatt 13/10. Startet dialog relatert til integrasjon med Intensivjournal i Dips Diabetes KOLS LKG Hjerteinfarktregisteret Hjerneslagregisteret CP Barne- og ungdomsdiabetes Korsbånd Leddprotese MS/Biobank Hoftebruddregister Norsk spinalskaderegister Implementering/ Registrering Implementering/ Registrering Implementering/ Registrering Implementering/ Registrering Implementering/ Registrering Implementering Implementering Implementering/ Registrering Ikke påbegynt Implementering Ikke påbegynt Implementering/ Registrering Ikke i bruk i HelseVest. Noe bruk på Ullevål, skal muligens brukes på St. Olavs. Diskusjon vedre avlevering av data fra MRS til Fast Track Ny versjon prodsatt 13/10. Foreløpig spesifikasjon for rapporter mottatt. Produksjonssatt 22/9. foreløpig forsiktig bruk. Rapporter utviklet og prodsatt 22/9. Ønsker utvidelse med pasientflyt. Utestående konvertering. Rapporter utviklet og prodsatt 22/9. Utestående konvertering Arbeidet utsatt på grunn av krav til krypteringsløsning. Har fått aksept for å starte registerting for 1 foretak frem til krypteringsløsning er på plass. Møte med register 26/10. Har fått åpning for registrering av data fra 1 foretak frem til krypteringsløsning er på plass. Endringer identifisert i første testrunde implementert. Ny testrunde i løpet av Sannsynlig produksjonssetting tidlig i januar. Databehandleravtale på plass. Installasjon i Nord (prodtest) planlagt 24/11. Sannsynligvis produksjonssetting i løpet av 2011 Planlagt oppstart i Q Utvikles på MVC Krav for første versjon avklart. Ambisjon om produksjonssetting rundt nyttår. Ny versjon i Q med bedret kronikerfunksjonalitet. Krav etablert. Utvikles på MVC. Oppstart implementering i Side 21

22 Register Status Kommentar Norkar Norsk hjertesviktregister Implementering Ikke påbegynt Utvikles på Open Q- Invasiv Kardiologi Reg Nasjonalt register for autoimmune sykdommer Ikke påbegynt Ny releasekandidat klar for kundetest. Sannsynligvis produksjonssetting i januar/februar Ikke påbegynt. Produksjonssettes sannsynligvis til neste år Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon Norsk porfyriregister Utvikles på Open Q- Reg Ikke påbegynt Kun mindre nedringer påkrevd. Målsetning om produksjonssetting av ikke oversettet versjon rundt nyttår. Kreftregisteret Oppstart Opplæring teknisk ressurs 18/10-20/10 Nasjonalt hjertekarregister Oppstart Ny hjertekarforskrift på høring Traumeregister Oppstart Oppstart så snart node i Helse Sør Øst er på plass Biologiske legemidler Oppstart Direkte oppdrag fra HOD. Ønsker MRS system. Oppstart implementering i 2012 Side 22

23 Milepæler registerutvikling Planlagte vs Oppnådde vs Forventet Planlagt (rød) vs faktisk fremdrift(grønn) pr register. K - Kravspesifikasjon avklart, I Oppstart implementering, R registreringsløsning produksjonssatt, D Drift register inklusiv rapportløsning. Side 23

24 Status andre aktiviteter Overordnet status andre aktiviteter Tittel Beskrivelse Status Pasientflyt Ny funksjonalitet nødvendig for Hjerte/Kar register og Traumeregister Endringer eksisterende Hjerte kar Register Integrasjon Intensivjournal Kronikermodul MVC Nye MVC Gamle Nye parametre og rapporter i Hjerneslag og Hjerteinfarkt som følge av samkjøring med Hjerte Kar register Det er stor overlapp mellom dataene som registreres i intensivjournalmodulen til dips og MRS. For å begrense dobbeltarbeid er det derfor ønskelig å overføre dataene på en enkel og sikker måte Ved å gjøre noen utvidelser i MRS relatert til oppfølging av enkeltpasienter og organisering av data vil løsningen være bedre tilbasset behov for kronikerregister For å oppnå bedre ytelse, raskere utviklingstid og mer vedlikeholdbar kode er deler av MRS skrevet om. For at gamle register skal kunne dra nytte av nytt rammeverk uten endringer eller gjennom oppgradering må Ønsker mottatt fra Traume, men det er uavklarte forhold relatert til personvern og datatilsynet Endelige krav ikke mottatt fra Hjerteinfarkt pr 6/12. Ny versjon av Hjerneslag med noen av endringene produksjonssettes sannsynligvis 15/12 Innledende møte med Intensiv 25/10. Innledende møte med DIPS 24/11. Første versjon vill sannsynligvis basere seg på manuell import av xml rapport fra dips og validering i MRS. Muligheter for mer sømløs integrasjon utredes. Møte i Bergen 25/10 Workshop på Værnes 13/12 med representanter fra Barnediabetes, MS og Voksendiabetes. Implementering Q1 eller Q Det nye rammeverket piloteres på Helse Midt internt prosjekt. Rammeverket anses nå som tilstrekkelig klart for at utvikling av nye register kan baseres på det. Opplæring Noder i Helse Vest planlagt 14 og 15/12 I første fase er det prioritert å lage en komplett løsning for nye register. Dersom noen eksisterende Side 24

25 Tittel Beskrivelse Status det gjøres noen endringer register har ytelsesutfordringer som ikke lar seg løse ved optimalisering kan det være aktuelt å se på muligheter for hel eller delvis oppgradering til MVC rammeverk. MRS NHN I forbindelse med test installasjon av MRS i NHN har det dukket opp en del nye krav både til teknisk løsning og dokumentasjon. Hemit har til nå hatt 2 runder med forsøk på installasjon. Begge gangene har det dukket opp nye ting som fortløpende utbedres. Nytt forsøk sannsynligvis i uke Intern Kryptering Forvaltningsregime Importmodul MRS Rapporter V2 Rammeverk for automatiserte webtester Hente ml skjema Splittet installasjon Installasjon av CP og Barnediabetes ble stoppet på grunn av krav om intern kryptering fra Ullevål. Tilsvarende krav har dukket opp for Traume og Hjerte Kar register. Det er nødvendig å etablere gode avtaler og rutiner for oppfølging av registre etter at implementeringsfasen er avsluttet I forbindelse med et Helse Midt internt prosjekt er det laget en utvidelse på MRS som muliggjør innhøsting av data fra Digital Penn Første versjon av Rapportløsning for MRS hadde ikke en tilfredsstillende sikkerhetsløsning. På grunn av dette ble det utviklet en ny versjon der det var mulig med rollebasert tilgang. For å redusere kostnadene og risikoen relatert til endringer i register er det etablert et rammeverk for automatiserte web tester. I forbindelse med sykdomsforløp der det inngår flere skjema er det noen ganger hensiktsmessig å hente data fra andre skjema. Splittet setup gjør det mulig å sette opp en mer skalerbar driftsplattform for MRS 49 eller 50 Konsept presentert Datatilsynet 1/11. Kun mindre innsigelser dukket opp. Hemit har siden jobbet frem et detaljert design som skal kvalitetssikres og risikovurderes av Helse Sør Øst Forslag til forvaltningsavtaler og rutiner utarbeides av Hemit. Foreløpig versjon planlagt presentert for HV i forbindelse med styringsgruppemøte 19/12 Løsningen er nå i testet og det er planlagt pilot i januar 2012 Rapportløsningen ble produksjonssatt i september. Det er laget tester for Kols basert på rammeverket. Første gjennomføring avdekket 2 feil som ikke hadde blitt avdekket i forbindelse med ordinært utviklingsløp. Kravet ble identifisert i forbindelse med utvikling av MS registeret og løsningen ble ferdigstilt i henhold til opprinnelig spesifikasjon i Q Ferdigstilt i Q Side 25

26 Økonomi Pr 1/ Kostnadstype Påløpt tidligere år Påløpt hittil i år Prognose i år Budsjett i år Avvik i kr Avvik i % Forslag Kjøp programvare % Kjøp utstyr % Personell HEMIT % Eksterne konsulenter % Andre kostnader % Uforutsett Sum % Kommentarer til økonomien Oppsigelser i systemutviklingsgruppen medførte interne omrokkeringer og redusert tilgang på interne ressurser en periode. Dette ble delvis kompensert med økt innleie. Hvis forbruket fortsetter på tilsvarende nivå ut året ligger vi an til å havne om lag 4,5 millioner under budsjett 32 %. Hovedårsaken til avviket ligger i gap mellom budsjett for Hemit personell og faktisk tilgang på ressurser. Pr 1/11 har det gått med 3792 timer( kr) til videreutvikling av MRS Påløpt pr register I forhold til interne rutiner for timeføring har ikke alle timer blitt henført til et konkret register, men til en fellespott. For å kunne gi et bedre bilde av faktisk forbruk pr register ble derfor rutinene for timeføring endret i mai. Dette vil gi en riktigere fordeling timer pr register ut året. Prosjektnavn Art Art(T) Forbrukt pr 1/11 Budsjett Rest-budsjett MRS Felles 5994 Personell HEMIT , , , Eksterne konsulenter , , , KURS, SEMINARER, KONGRESSER , , , TELEUTSTYR 2 095, DATAMASKINER , PRINTERE OG ANNET PERIFERUTSTy 6 662, PROGRAMVARE , ANNET IKT-UTSTyR 8 321,50 Sum utstyr , , , PÅLØPTE FERIEPENGER 400, ARBEIDSGIVERAVGIFT 177, ARB AVGIFT AV PÅLØPNE FERIEPEN 21, ANNEN PERSONALKOSTNAD 592, AVISER, TIDSSKRIFTER, BØKER O. 847, MØTEKOSTNADER 5 670, BILGODTGJØRELSE, OPPGAVEPLIKTI , REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ULE 400, KOMP.TILLEGG UTL. TREKK/AVG.PL 2 100, REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ETT , DIETTKOSTNAD, OPPGAVEPLIKTIG , ANNEN RENTEKOSTNAD 454,38 Side 26

27 Sum andre kostnader , , ,29 SUM MRS felles ,91 Registerprosj ekter 5994 Personell HEMIT ,00 (spesifisert under) 6723 Eksterne konsulenter ,88 Annet 6 122,84 SUM Registerprosjekter(spesifisert under) ,72 SUM Nasjonalt servicemiljø Hemit , , ,37 Prosjektnr Register Intensivregisteret Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Voksendiabetes Personell HEMIT 0 Eksterne konsulenter Påløpt totalt KOLS Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt LKG Personell HEMIT 43602,5 Eksterne konsulenter ,5 Annet 805,84 Påløpt totalt Hjerteinfarktregisteret Personell HEMIT Eksterne konsulenter 62674,76 Påløpt totalt Hjerneslagregisteret Personell HEMIT Eksterne konsulenter Annet 467 Påløpt totalt CP Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Barne- og ungdomsdiabetes Personell HEMIT 9095 Eksterne konsulenter Påløpt totalt Korsbånd Personell HEMIT 10967,5 Eksterne konsulenter Påløpt totalt Leddprotese Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt MS Biobank Personell HEMIT 50022,5 Eksterne konsulenter Påløpt totalt Hoftebruddsregisteret Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Ryggmargsskaderegisteret Personell HEMIT 22202,5 Eksterne konsulenter 79312,5 Side 27

28 Prosjektnr Register Annet 467 Påløpt totalt NORKAR Personell HEMIT 90682,5 Eksterne konsulenter ,5 Annet 3989 Påløpt totalt Norsk hjertesviktregister Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Invasiv kardiologi Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Autoimmune sykdommer Personell HEMIT 6 687,50 Eksterne konsulenter Påløpt totalt Hjemmerespirator Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Porfyri Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Kreftregisteret Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Teknisk fellesprosjekt Personell HEMIT 1 605,00 Eksterne konsulenter ,62 Påløpt totalt Traumeregister Personell HEMIT 2140 Eksterne konsulenter Annet 2886 Påløpt totalt Biologiske legemidler Personell HEMIT 3745 Eksterne konsulenter Annet 394 Påløpt totalt Side 28

29 Risiko Kategorier for sannsynlighet Sannsynligh Frekvens et Svært høy S=4 Høy S=3 Moderat S=2 Lav S=1 Flere ganger i måneden Flere ganger årlig Årlig eller sjeldnere Hvert 2. år eller sjeldnere Tabell 1 Sannsynlighetskategorier Konsekvenskategorier med kriterier Tabell 2 Konsekvenskategorier med kriterier Ikke etablert Letthet Tiltak Medarbeider Ekstern Små til normale ressurser, uten kjennskap til tiltak, uaktsomt uaktsomt Ikke fullt etablert/fungerer ikke etter hensikten Etablert, fungerer etter hensikten Etablert, fungerer etter hensikten Små til normale ressurser, uten kjennskap til tiltak, uaktsomt Små til normale ressurser, normal kjennskap til tiltak, med forsett Gode ressurser, god/fullstendig kjennskap til tiltak, med overlegg Små til normale ressurser, uten kjennskap til tiltak, Små til normal ressurser, normal kjennskap til tiltak, med forsett Gode ressurser, god/fullstendig kjennskap til tiltak, med overlegg Gode ressurser, god/fullstendig kjennskap til tiltak, hjelp av intern medarbeider, med overlegg Konsekvens Katastr ofal K=4 Stor K=3 Modera t K=2 Liten K=1 Lovregulerin g Alvorlig lovbrudd, fengselsstraff/ foretaksstraff (tap av rett til å utøve virksomhet) Mindre alvorlig lovbrudd. Bøtestraff/ foretaksstraff (bot) Mindre alvorlig lovbrudd/ forseelse. Advarsel/ pålegg (som første reaksjon) Virksomheten Ansatte Brukere/pasienter Økonomi Anseelse Økonomi Anseelse/ integritet Erstatning Oppsigels spliktig e og fratatt svært stort autorisasj beløp on Betydelig økonomisk tap. Uopprettelig Økonomisk tap. Uopprettelig Betydelig økonomisk tap. Kan gjenopprette s Økonomisk tap. Kan gjenopprette s Alvorlig tap av anseelse, ødeleggend e virkning for tillit og respekt Alvorlig tap av anseelse. Vedvarende virkning for tillit og respekt. Tap av anseelse. Virkning for tillit og respekt Tap av anseelse Erstatning spliktig stort beløp. Oppsigels e Erstatning spliktig mindre beløp Oppsigels e Skriftlig advarsel Muntlig irettesettel se Liv/helse Økonomi Anseelse/ Integritet Alvorlig tap av Betydelig Tap av liv. anseelse/ økonomis Vedvaren integritet. k tap. de Påvirker Uopprettel helsetap liv, helse ig eller økonomi Helsetap Ikke umiddelba r helsefare Ikke helsefare Økonomis k tap. Uopprettel ig Betydelig økonomis k tap. Kan gjenoppret tes. Økonomis k tap. Kan gjenoppret tes Alvorlig tap av anseelse/ integritet Tap av anseelse/ integritet. Kompromi ttering av krenkende opplysning er Tap av anseelse/ integritet. Kompromi ttering av lite følsomme sensitive opplysning er. Side 29

30 Risiko Id Risiko Tiltak Frist Status 1 Teknisk løsning ikke optimalisert for kronikerforløp Samkjøre endringsønsker fra kroniker register. For eksempel gjennom workshop Q Workshop på Værnes 13/12 2 Kvalitetssikring av nye releaser er for tidkrevende til at det blir utført skikkelig Tilby endringslogg for målrettet testing Q Ønskelig å utsette dette til ny TFS løsning er på plass Automatisere testing Q Rammeverk og tester på plass for Korsbånd. 3 Vanskelig å få i gang registrering i avdelinger uten tilgjengelige rapporter. 4 Forsinkelser på grunn av problemer med produksjonssettinger i Helse Nord God rapportfunksjon som del av "standardpakke" Avklare eksterne frister med Helse Nord IKT i god tid Sørge for tilstrekkelig kvalitetssikring i eget testmiljø og til en hver tid oppdatert installasjonsdokumentasjon Q Rapportworkshop avholdt 30/11. Datadump som del av initiell løsning Etablere drift i NHN 5 Nye krav dukker opp og hindrer leveranser Bruke større del av kapasitet i Hemit til registerutvikling Benytte innleie for å begrense forsinkelser Plan følges Det er igangsatt et arbeid for å sikre bedre kostnadskontroll. Med dette på plass vil det være enklere å vurdere innleie Vurderes fortløpende 6 Nye krav dukker opp etter at løsning er i produksjon 7 Redusert kapasitet i MRS team på grunn av oppsigelser i systemutviklingsgruppe 8 Økonomiske rammer rundt drift i NHN er fortsatt uavklart Planlegge med flere releaser første år Nyansettelser Etablere avtaleforslag Tas med i planer for 2012 En vikar og en konsulent på plass. Ny løsningsarkitekt starter 1/3. Sannsynligvis ytterligere en ansettelse i 2012 Hemit har fått et overlag for totalkostnader som sannsynligvis muliggjør en pris pr register som er sammenliknbar med eksisterende kostnadsbilde 30

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 29.november 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Årsrapport 2011Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Innholdsfortegnelse Side 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre 3 2 De regionale helseforetakenes organisering

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/52 Fullført og godkjent den 20.10. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 19.10 2011 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer