Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre."

Transkript

1 8. desember 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid: 15.desember 2011, kl Sted: Radisson BLU Hotell, Gardermoen (romnr. oppgitt på tavle i 1. etg) Kjøreplan for møtet: Kl Demonstrasjon av rapportering fra medisinske kvalitetsregistre Kl Sak 37 41/ 2011 Kl Lunsj Kl Sak 42 50/ 2011 Kl Avslutning Vel møtt! På vegne av sekretariatet - vennlig hilsen Trine Magnus Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Helse Nord RHF / UNN HF / UiT Tlf / Side 1

2 SAKSLISTE INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Møte 15.desember 2011 Saksnr Saksinnhold Side Min 37/2011 Godkjenning innkalling og saksliste /2011 Referat fra forrige møte /2011 Forslag til nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre /2011 Ad. krav om felles register for nyresykdommer /2011 Status IKT - prosjekter og prioriteringer av det videre arbeidet 42/2011 Felles driftsmiljø for nasjonale kvalitetsregistre - valg av strategi for varig løsning 43/2011 Føringer for teknologiske løsninger i kvalitetsregistre/ forslag til notat til e-helseprosjektet 44/2011 Pasientrapporterte utkommemål PROM. Om tilrettelegging fra Nasjonalt servicemiljø /2011 Strategi og handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø /2011 Rapport fra Helse Nord RHF «Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord» 47/2011 Statusrapport for prosjekt Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler /2011 Forslag til vedtekter for kvalitetsregistre /2011 Møteplan /2011 Eventuelt 73 5 Side 2

3 Saksframlegg Møtedato Saksnr 37/11 Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE Tittel Godkjenning innkalling og saksliste Forslag til vedtak Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. Side 3

4 Saksframlegg Møtedato Saksnr 38/11 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Referat fra forrige møte Forslag til vedtak Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte Vedlegg 1: Referat styringsgruppemøte Side 4

5 Sak 38/11 vedlegg 1 Referat styringsgruppemøte Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Saksframlegg Møtedato Saksnr 39/11 Saksbehandler Anne Høye, SKDE Tittel Forslag til nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2012 Bakgrunn for saken: Det vises til referat fra sak 24/10, sak 16/11 og 21/11 vedrørende forslag om nye nasjonale registre for Godkjenning av nye nasjonale registre har blitt svært forsinket grunnet kapasitetsproblemer, men servicemiljøet har i tråd med styringsgruppens beslutning bistått med registerutvikling i tråd med styringsgruppens vedtatte plan. Før foreliggende møte har det vært sak på sirkulasjon om å inkludere fire av de opprinnelig foreslått nasjonale (egentlig fem, se innspill fra Helse Vest vedrørende Nasjonalt porfyriregister) registre i Hemits utviklingsplan. Det vises ellers til Hemits statusrapport for de aktuelle registrene i sak 41/2011. Til drøfting i møtet: Grunnet forsinkelsene har de registre som styringsgruppen har vedtatt heller ikke blitt godkjent av HOD for I vedlegg 2 sees en oversikt over registre som er aktuelle som nasjonale medisinske kvalitetsregistre, med en beskrivelse av status. En sluttført vurdering og HOD-godkjenning av registre tidligere foreslått som nasjonale av styringsgruppen bør skje så snart som mulig. Konsekvenser av forsinkelsene forplanter seg imidlertid i det videre arbeidet. Som beskrevet i tabellen er det en rekke nye registre som står «på vent» for å oppnå nasjonal status: 1. Enkeltstående registre som er godt forankret i HF/RHF. Flere av disse har klar protokoll og er klare for utvikling av teknisk innregistreringsløsning, og ønsker å bli nasjonale 2. Kvalitetsregistre i Kreftregisteret 3. Kvalitetsregistre i hjerte- og karregisteret 4. Kvalitetsregistre i fellesregister for biologiske legemidler Før formell anbefaling av nye nasjonale kvalitetsregistre ønsker SKDE derfor en diskusjon av følgende grunnleggende momenter i styringsgruppen: 1. Endring av godkjenningsprosess Prosessen fra et register søker om nasjonal status til slik status godkjennes går p.t. fra det enkelte register til databehandlingsansvarlig HF, deretter til driftsansvarlig RHF, deretter til den interregionale styringsgruppen, videre til AD-møtet, Helsedirektoratet og HOD. Det vedtatte årshjulet for søknad om godkjenning har vært forsøkt over en periode på tre år, hele tiden med et etterslep på 1-2 år. Det evalueres nå slik at årshjulet ikke fungerer i praksis, og Side 11

12 at det ikke er mulig å følge opp prosessen på en forutsigbar måte. SKDE foreslår derfor at aktuelle registre vurderes fortløpende i styringsgruppen etter hvert som de foreslås av RHFsystemet, før de formidles videre til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet gjør sin vurdering og formidler samlet forslag til HOD. Eventuelle endringer i helsepolitiske føringer kan fanges opp ved årlig gjennomgang av vedtatte prioriteringskriterier. 2. Nasjonal status i forhold til servicemiljøets kapasitet Slik det framgår av vedlagt liste er det flere registre som er svært aktuelle som nasjonale, men som står i fare for å vente på nasjonal status i ubestemt tid i verste fall flere år hvis kapasitet i utvikling av MRS hos Hemit skal ligge til grunn for godkjenning. SKDE foreslår at lista for nasjonal status skilles tydeligere fra lista for utvikling av innregistreringsløsning. Enkelte registre ønsker nasjonal status av faglige hensyn og driftsmessig forutsigbarhet i RHFet, og nasjonal status bør være tett knyttet til faglige krav og klinisk forankring, ikke teknisk kapasitet. I praksis vil dette bety en understrekning av det enkelte RHFs beslutningsansvar når det gjelder utvikling av egne registre, da det vil være opp til det enkelte RHF om registeret stilles på Hemits venteliste, eller om RHFet eller registeret selv velger å finansiere alternativ utvikling. 3. Fokus på fleksibilitet Servicemiljøet yter service overfor aktive, hardt arbeidende registermiljøer i alle RHF i tråd med servicemiljøets formål. Det er uholdbart hvis alle prosesser settes «på vent» på grunn av flaskehalser som kan unngås. Kapasiteten til registerutvikling, inkludert utvikling av innregistreringsløsning, øker i de ulike RHF etter hvert som nodefunksjonen kommer på plass, og etter hvert som RHFene utvikler egen registerkompetanse. Alle RHF har flere typer registre, både nasjonale, regionale og HF-interne. Blant de to sistnevnte vil flere være potensielt nasjonale på sikt. Uavhengig av nasjonal status vil mange registre derfor få utviklet innregistreringsløsning i eget RHF, fordi det er regional kapasitet til det eller fordi registeret har egne utviklingsmidler. Dette er gunstig fordi kapasiteten totalt sett øker, og flere registre vil derfor ha en ferdig innregistreringsløsning på det tidspunkt de ønsker å breddes nasjonalt. En slik utvikling er også i tråd med servicemiljøets klart uttrykte mandat der det framgår at service skal ytes overfor alle medisinske kvalitetsregistre, uavhengig av om de har nasjonal status eller ikke. I vår «portefølje» er derfor registre i en rekke ulike stadier, både ikkenasjonale og nasjonale, og vi er helt avhengige av å bruke alle muligheter i eksisterende RHFer for at registrene skal lykkes med sine formål. Store fellesregistre vil også ha behov for egen utvikling av løsninger tilpasset deres behov (for eksempel Kreftregisteret). Mulighet til å benytte et fåtall godkjente, alternative innregistreringsløsninger er tidligere understreket av styringsgruppen, dette bidrar til å øke kapasiteten totalt sett. SKDE ønsker i tillegg en understrekning av at utvikling av felles tekniske løsninger utover innregistreringsløsning må gi rom for fleksibilitet når det gjelder både innregistrering, mulighet til å analysere data og rapportering. Dette forutsetter selvsagt at løsningene tilfredsstiller generelle krav og standarder. 4. Forslag om nye nasjonale registre De 12 anbefalte registrene fra 2010/2011: 1. Norwegian Spinal cord Injury Register 2. Norsk hjertesviktregister Side 12

13 3. Nasjonalt porfyriregister 4. Det norske nyrebiopsiregister 5. Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer 6. Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon 7. Nasjonalt register for invasiv kardiologi 8. Norsk nefrologiregister 9. Norsk kvalitetsregister for døvblindhet 10. Gastronet/ERCP 11. Nasjonalt register for nakke- og ryggproblemer 12. Nasjonalt register for hidradenitt 2. Nasjonalt register for laparoskopi og Nasjonalt register for HIV. Begge er forankret og prioritert i Helse Sør-Øst. 3. Videre foreslås fortløpende vurdering av registre etter hvert som de ønskes som nasjonale kvalitetsregistre av RHFene eller FHI (som databehandlingsansvarlig for hjertekarregisteret). Forslag til vedtak: 1. Styringsgruppen tilslutter seg forslag om fortløpende vurdering av registre for nasjonal status etter hvert som de foreslås av RHFene. 2. Nasjonal status skal begrunnes ut fra faglige krav og klinisk forankring, ikke servicemiljøets utviklingskapasitet. 3. Felles tekniske løsninger skal utvikles med mulighet for fleksibilitet for godkjente løsninger for innregistrering, analyse og rapportering. 4. Tidligere forslåtte registre for 2010/2011 ønskes godkjent som nasjonale registre. I tillegg foreslås Nasjonalt register for laparoskopi og Nasjonalt register for HIV som nye, nasjonale registre. Vedlegg 2: Tabell med beskrivelse av aktuelle nasjonale medisinske kvalitetsregistre Side 13

14 Sak 39/11 vedlegg 2 Tabell med beskrivelse av aktuelle nasjonale medisinske kvalitetsregistre Side 14

15 Side 15

16 Saksframlegg Møtedato Saksnr 40/11 Saksbehandler Ane Johannessen, SKDE node i Helse Vest Tittel Ad krav om felles register for nyresykdommer Bakgrunn for saken Det vises til referat fra sak 24/10 vedrørende forslag om nye nasjonale registre for Og det vises til Helse- og omsorgsdepartementets brev datert desember 2009 med tittelen «Nasjonale medisinske kvalitetsregistre godkjent i 2009 og fordeling av midler», hvor totalt 19 registre fikk status som nasjonale medisinske kvalitetsregistre. I brevet stiller HOD spørsmålstegn ved hvorvidt det er hensiktsmessig å ha egne registre for nyrebiopsi og nyresykdommer, og anbefaler at det igangsettes et arbeid med sikte på å samle disse til ett register. Faglig ledelse i begge registre har diskutert saken, og mener fortsatt begge registre bør få status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Dette er nærmere begrunnet i vedlagte brev. Forslag til vedtak 1. Styringsgruppen anbefaler at Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk Nefrologiregister videreføres som enkeltstående registre. Vedlegg 3: Søknad om nasjonal status for Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk Nefrologiregister Side 16

17 Sak 40/11 vedlegg 3 Søknad om nasjonal status for Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk Nefrologiregister Side 17

18 Side 18

19 Saksframlegg Møtedato Saksnr 41/11 Saksbehandler Esben Henriksen, Hemit Tittel Status IKT- prosjekter og prioriteringer av det videre arbeidet Bakgrunn for saken I henhold til tidligere vedtak i den interregionale styringsgruppen skal det legges fram statusrapport på den tekniske utviklingen av kvalitetsregistre i hvert møte. Framdrift Signalet ved forrige rapportering var at 12 av 19 register i plan skulle ha en operativ innregistrering i løpet av året. På grunn av en midlertidig utfordrende ressurssituasjon ble det dessverre en forskyvning i forhold til dette. 5 register har allerede operativ løsning og det er forventet at minst ett register til, Korsbånd, produksjonssettes i løpet av året. Registreringsløsningen for ytterligere 5 register er hovedsakelig ferdig og det er derfor forventet produksjonssetting for disse i løpet av januar/februar Avviket i fremdrift i forhold til plan for hele året skyldes en kombinasjon av flere faktorer: Arbeid relatert til register som var påbegynt ved inngangen til 2011 ble undervurdert Ny rapportløsning krevde vesentlig mye mer utviklingsinnsats enn forventet Rekruttering tok lengre tid enn forventet slik at ressurstilgangen var levere enn forutsatt i planen Midlertidige omdisponeringer relatert til oppsigelser har medfør redusert MRS kapasitet i perioden september desember Nye krav dukker opp og forsinker ferdigstilling av register Prosessen rundt intern kryptering har hatt god fremgang siden forrige styringsgruppemøte. Etter det første møtet utarbeidet Hemit et revidert forslag som ble presentert Datatilsynet og representanter fra Helse Sør Øst Med små justeringer ble konseptet akseptert og Hemit har jobbet videre med et konsept som sannsynligvis både tilfredsstiller kravene og er mulig å implementere til en akseptabel kostnad. Detaljert fremdriftsplan er under utarbeidelse, men det er allerede nå klart at det neppe er realistisk med operativ løsning integrert i ett register i løpet av første kvartal Økonomi Gjennom hele året har det vært et underforbruk i forhold til budsjett. På grunn av oppsigelser i systemutviklingsgruppen og relaterte midlertidige omdisponeringer ble denne trenden forsterket i perioden september til desember. Slik det ser ut nå vil Hemit ende opp om lag 4.5 millioner eller 32 % under budsjett. Det er ønskelig å overføre om lag halvparten av de ubrukte midlene for 2011 til Forslag til Side 19

20 budsjett for 2012 legger opp til et forbruk som ligger 20 % over årets faktiske forbruk men 2 millioner under budsjett for Risiko En ny oppsigelse i systemutviklingsgruppen ga en isolert sett større risiko, men summen av øvrige risikoreduserende tiltak gjør at samlet risiko til prosjektet er uforandret eller synker litt. Ytterlige detaljer om fremdrift/status økonomi og risikobilde finnes i egne kapitler i saksunderlaget. Status pr register Status pr register er i satt i henhold til modellen for registerutvikling som er beskrevet i strategiplanen til servicemiljøet. Figur 1: Faser for registeretablering Figur 2: Overordnet status pr register: QA Quality Assurance. Intern kvalitetskontroll og kundegodkjenning. Drift er delt opp i faser i henhold til status på bredding. 1 HF = Registrering på ett HF. N HF = Registrering på flere HF. N RHF registrering fra flere RHF. 4 RHF Registeret har helt eller tilnærmet nasjonal bredding med rapportering fra alle RHF. Side 20

21 Register Status Kommentar Intensivregister Implementering/ Registrering Ny versjon med mindre endringer produksjonssatt 13/10. Startet dialog relatert til integrasjon med Intensivjournal i Dips Diabetes KOLS LKG Hjerteinfarktregisteret Hjerneslagregisteret CP Barne- og ungdomsdiabetes Korsbånd Leddprotese MS/Biobank Hoftebruddregister Norsk spinalskaderegister Implementering/ Registrering Implementering/ Registrering Implementering/ Registrering Implementering/ Registrering Implementering/ Registrering Implementering Implementering Implementering/ Registrering Ikke påbegynt Implementering Ikke påbegynt Implementering/ Registrering Ikke i bruk i HelseVest. Noe bruk på Ullevål, skal muligens brukes på St. Olavs. Diskusjon vedre avlevering av data fra MRS til Fast Track Ny versjon prodsatt 13/10. Foreløpig spesifikasjon for rapporter mottatt. Produksjonssatt 22/9. foreløpig forsiktig bruk. Rapporter utviklet og prodsatt 22/9. Ønsker utvidelse med pasientflyt. Utestående konvertering. Rapporter utviklet og prodsatt 22/9. Utestående konvertering Arbeidet utsatt på grunn av krav til krypteringsløsning. Har fått aksept for å starte registerting for 1 foretak frem til krypteringsløsning er på plass. Møte med register 26/10. Har fått åpning for registrering av data fra 1 foretak frem til krypteringsløsning er på plass. Endringer identifisert i første testrunde implementert. Ny testrunde i løpet av Sannsynlig produksjonssetting tidlig i januar. Databehandleravtale på plass. Installasjon i Nord (prodtest) planlagt 24/11. Sannsynligvis produksjonssetting i løpet av 2011 Planlagt oppstart i Q Utvikles på MVC Krav for første versjon avklart. Ambisjon om produksjonssetting rundt nyttår. Ny versjon i Q med bedret kronikerfunksjonalitet. Krav etablert. Utvikles på MVC. Oppstart implementering i Side 21

22 Register Status Kommentar Norkar Norsk hjertesviktregister Implementering Ikke påbegynt Utvikles på Open Q- Invasiv Kardiologi Reg Nasjonalt register for autoimmune sykdommer Ikke påbegynt Ny releasekandidat klar for kundetest. Sannsynligvis produksjonssetting i januar/februar Ikke påbegynt. Produksjonssettes sannsynligvis til neste år Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon Norsk porfyriregister Utvikles på Open Q- Reg Ikke påbegynt Kun mindre nedringer påkrevd. Målsetning om produksjonssetting av ikke oversettet versjon rundt nyttår. Kreftregisteret Oppstart Opplæring teknisk ressurs 18/10-20/10 Nasjonalt hjertekarregister Oppstart Ny hjertekarforskrift på høring Traumeregister Oppstart Oppstart så snart node i Helse Sør Øst er på plass Biologiske legemidler Oppstart Direkte oppdrag fra HOD. Ønsker MRS system. Oppstart implementering i 2012 Side 22

23 Milepæler registerutvikling Planlagte vs Oppnådde vs Forventet Planlagt (rød) vs faktisk fremdrift(grønn) pr register. K - Kravspesifikasjon avklart, I Oppstart implementering, R registreringsløsning produksjonssatt, D Drift register inklusiv rapportløsning. Side 23

24 Status andre aktiviteter Overordnet status andre aktiviteter Tittel Beskrivelse Status Pasientflyt Ny funksjonalitet nødvendig for Hjerte/Kar register og Traumeregister Endringer eksisterende Hjerte kar Register Integrasjon Intensivjournal Kronikermodul MVC Nye MVC Gamle Nye parametre og rapporter i Hjerneslag og Hjerteinfarkt som følge av samkjøring med Hjerte Kar register Det er stor overlapp mellom dataene som registreres i intensivjournalmodulen til dips og MRS. For å begrense dobbeltarbeid er det derfor ønskelig å overføre dataene på en enkel og sikker måte Ved å gjøre noen utvidelser i MRS relatert til oppfølging av enkeltpasienter og organisering av data vil løsningen være bedre tilbasset behov for kronikerregister For å oppnå bedre ytelse, raskere utviklingstid og mer vedlikeholdbar kode er deler av MRS skrevet om. For at gamle register skal kunne dra nytte av nytt rammeverk uten endringer eller gjennom oppgradering må Ønsker mottatt fra Traume, men det er uavklarte forhold relatert til personvern og datatilsynet Endelige krav ikke mottatt fra Hjerteinfarkt pr 6/12. Ny versjon av Hjerneslag med noen av endringene produksjonssettes sannsynligvis 15/12 Innledende møte med Intensiv 25/10. Innledende møte med DIPS 24/11. Første versjon vill sannsynligvis basere seg på manuell import av xml rapport fra dips og validering i MRS. Muligheter for mer sømløs integrasjon utredes. Møte i Bergen 25/10 Workshop på Værnes 13/12 med representanter fra Barnediabetes, MS og Voksendiabetes. Implementering Q1 eller Q Det nye rammeverket piloteres på Helse Midt internt prosjekt. Rammeverket anses nå som tilstrekkelig klart for at utvikling av nye register kan baseres på det. Opplæring Noder i Helse Vest planlagt 14 og 15/12 I første fase er det prioritert å lage en komplett løsning for nye register. Dersom noen eksisterende Side 24

25 Tittel Beskrivelse Status det gjøres noen endringer register har ytelsesutfordringer som ikke lar seg løse ved optimalisering kan det være aktuelt å se på muligheter for hel eller delvis oppgradering til MVC rammeverk. MRS NHN I forbindelse med test installasjon av MRS i NHN har det dukket opp en del nye krav både til teknisk løsning og dokumentasjon. Hemit har til nå hatt 2 runder med forsøk på installasjon. Begge gangene har det dukket opp nye ting som fortløpende utbedres. Nytt forsøk sannsynligvis i uke Intern Kryptering Forvaltningsregime Importmodul MRS Rapporter V2 Rammeverk for automatiserte webtester Hente ml skjema Splittet installasjon Installasjon av CP og Barnediabetes ble stoppet på grunn av krav om intern kryptering fra Ullevål. Tilsvarende krav har dukket opp for Traume og Hjerte Kar register. Det er nødvendig å etablere gode avtaler og rutiner for oppfølging av registre etter at implementeringsfasen er avsluttet I forbindelse med et Helse Midt internt prosjekt er det laget en utvidelse på MRS som muliggjør innhøsting av data fra Digital Penn Første versjon av Rapportløsning for MRS hadde ikke en tilfredsstillende sikkerhetsløsning. På grunn av dette ble det utviklet en ny versjon der det var mulig med rollebasert tilgang. For å redusere kostnadene og risikoen relatert til endringer i register er det etablert et rammeverk for automatiserte web tester. I forbindelse med sykdomsforløp der det inngår flere skjema er det noen ganger hensiktsmessig å hente data fra andre skjema. Splittet setup gjør det mulig å sette opp en mer skalerbar driftsplattform for MRS 49 eller 50 Konsept presentert Datatilsynet 1/11. Kun mindre innsigelser dukket opp. Hemit har siden jobbet frem et detaljert design som skal kvalitetssikres og risikovurderes av Helse Sør Øst Forslag til forvaltningsavtaler og rutiner utarbeides av Hemit. Foreløpig versjon planlagt presentert for HV i forbindelse med styringsgruppemøte 19/12 Løsningen er nå i testet og det er planlagt pilot i januar 2012 Rapportløsningen ble produksjonssatt i september. Det er laget tester for Kols basert på rammeverket. Første gjennomføring avdekket 2 feil som ikke hadde blitt avdekket i forbindelse med ordinært utviklingsløp. Kravet ble identifisert i forbindelse med utvikling av MS registeret og løsningen ble ferdigstilt i henhold til opprinnelig spesifikasjon i Q Ferdigstilt i Q Side 25

26 Økonomi Pr 1/ Kostnadstype Påløpt tidligere år Påløpt hittil i år Prognose i år Budsjett i år Avvik i kr Avvik i % Forslag Kjøp programvare % Kjøp utstyr % Personell HEMIT % Eksterne konsulenter % Andre kostnader % Uforutsett Sum % Kommentarer til økonomien Oppsigelser i systemutviklingsgruppen medførte interne omrokkeringer og redusert tilgang på interne ressurser en periode. Dette ble delvis kompensert med økt innleie. Hvis forbruket fortsetter på tilsvarende nivå ut året ligger vi an til å havne om lag 4,5 millioner under budsjett 32 %. Hovedårsaken til avviket ligger i gap mellom budsjett for Hemit personell og faktisk tilgang på ressurser. Pr 1/11 har det gått med 3792 timer( kr) til videreutvikling av MRS Påløpt pr register I forhold til interne rutiner for timeføring har ikke alle timer blitt henført til et konkret register, men til en fellespott. For å kunne gi et bedre bilde av faktisk forbruk pr register ble derfor rutinene for timeføring endret i mai. Dette vil gi en riktigere fordeling timer pr register ut året. Prosjektnavn Art Art(T) Forbrukt pr 1/11 Budsjett Rest-budsjett MRS Felles 5994 Personell HEMIT , , , Eksterne konsulenter , , , KURS, SEMINARER, KONGRESSER , , , TELEUTSTYR 2 095, DATAMASKINER , PRINTERE OG ANNET PERIFERUTSTy 6 662, PROGRAMVARE , ANNET IKT-UTSTyR 8 321,50 Sum utstyr , , , PÅLØPTE FERIEPENGER 400, ARBEIDSGIVERAVGIFT 177, ARB AVGIFT AV PÅLØPNE FERIEPEN 21, ANNEN PERSONALKOSTNAD 592, AVISER, TIDSSKRIFTER, BØKER O. 847, MØTEKOSTNADER 5 670, BILGODTGJØRELSE, OPPGAVEPLIKTI , REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ULE 400, KOMP.TILLEGG UTL. TREKK/AVG.PL 2 100, REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER ETT , DIETTKOSTNAD, OPPGAVEPLIKTIG , ANNEN RENTEKOSTNAD 454,38 Side 26

27 Sum andre kostnader , , ,29 SUM MRS felles ,91 Registerprosj ekter 5994 Personell HEMIT ,00 (spesifisert under) 6723 Eksterne konsulenter ,88 Annet 6 122,84 SUM Registerprosjekter(spesifisert under) ,72 SUM Nasjonalt servicemiljø Hemit , , ,37 Prosjektnr Register Intensivregisteret Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Voksendiabetes Personell HEMIT 0 Eksterne konsulenter Påløpt totalt KOLS Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt LKG Personell HEMIT 43602,5 Eksterne konsulenter ,5 Annet 805,84 Påløpt totalt Hjerteinfarktregisteret Personell HEMIT Eksterne konsulenter 62674,76 Påløpt totalt Hjerneslagregisteret Personell HEMIT Eksterne konsulenter Annet 467 Påløpt totalt CP Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Barne- og ungdomsdiabetes Personell HEMIT 9095 Eksterne konsulenter Påløpt totalt Korsbånd Personell HEMIT 10967,5 Eksterne konsulenter Påløpt totalt Leddprotese Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt MS Biobank Personell HEMIT 50022,5 Eksterne konsulenter Påløpt totalt Hoftebruddsregisteret Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Ryggmargsskaderegisteret Personell HEMIT 22202,5 Eksterne konsulenter 79312,5 Side 27

28 Prosjektnr Register Annet 467 Påløpt totalt NORKAR Personell HEMIT 90682,5 Eksterne konsulenter ,5 Annet 3989 Påløpt totalt Norsk hjertesviktregister Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Invasiv kardiologi Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Autoimmune sykdommer Personell HEMIT 6 687,50 Eksterne konsulenter Påløpt totalt Hjemmerespirator Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Porfyri Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Kreftregisteret Personell HEMIT Eksterne konsulenter Påløpt totalt Teknisk fellesprosjekt Personell HEMIT 1 605,00 Eksterne konsulenter ,62 Påløpt totalt Traumeregister Personell HEMIT 2140 Eksterne konsulenter Annet 2886 Påløpt totalt Biologiske legemidler Personell HEMIT 3745 Eksterne konsulenter Annet 394 Påløpt totalt Side 28

29 Risiko Kategorier for sannsynlighet Sannsynligh Frekvens et Svært høy S=4 Høy S=3 Moderat S=2 Lav S=1 Flere ganger i måneden Flere ganger årlig Årlig eller sjeldnere Hvert 2. år eller sjeldnere Tabell 1 Sannsynlighetskategorier Konsekvenskategorier med kriterier Tabell 2 Konsekvenskategorier med kriterier Ikke etablert Letthet Tiltak Medarbeider Ekstern Små til normale ressurser, uten kjennskap til tiltak, uaktsomt uaktsomt Ikke fullt etablert/fungerer ikke etter hensikten Etablert, fungerer etter hensikten Etablert, fungerer etter hensikten Små til normale ressurser, uten kjennskap til tiltak, uaktsomt Små til normale ressurser, normal kjennskap til tiltak, med forsett Gode ressurser, god/fullstendig kjennskap til tiltak, med overlegg Små til normale ressurser, uten kjennskap til tiltak, Små til normal ressurser, normal kjennskap til tiltak, med forsett Gode ressurser, god/fullstendig kjennskap til tiltak, med overlegg Gode ressurser, god/fullstendig kjennskap til tiltak, hjelp av intern medarbeider, med overlegg Konsekvens Katastr ofal K=4 Stor K=3 Modera t K=2 Liten K=1 Lovregulerin g Alvorlig lovbrudd, fengselsstraff/ foretaksstraff (tap av rett til å utøve virksomhet) Mindre alvorlig lovbrudd. Bøtestraff/ foretaksstraff (bot) Mindre alvorlig lovbrudd/ forseelse. Advarsel/ pålegg (som første reaksjon) Virksomheten Ansatte Brukere/pasienter Økonomi Anseelse Økonomi Anseelse/ integritet Erstatning Oppsigels spliktig e og fratatt svært stort autorisasj beløp on Betydelig økonomisk tap. Uopprettelig Økonomisk tap. Uopprettelig Betydelig økonomisk tap. Kan gjenopprette s Økonomisk tap. Kan gjenopprette s Alvorlig tap av anseelse, ødeleggend e virkning for tillit og respekt Alvorlig tap av anseelse. Vedvarende virkning for tillit og respekt. Tap av anseelse. Virkning for tillit og respekt Tap av anseelse Erstatning spliktig stort beløp. Oppsigels e Erstatning spliktig mindre beløp Oppsigels e Skriftlig advarsel Muntlig irettesettel se Liv/helse Økonomi Anseelse/ Integritet Alvorlig tap av Betydelig Tap av liv. anseelse/ økonomis Vedvaren integritet. k tap. de Påvirker Uopprettel helsetap liv, helse ig eller økonomi Helsetap Ikke umiddelba r helsefare Ikke helsefare Økonomis k tap. Uopprettel ig Betydelig økonomis k tap. Kan gjenoppret tes. Økonomis k tap. Kan gjenoppret tes Alvorlig tap av anseelse/ integritet Tap av anseelse/ integritet. Kompromi ttering av krenkende opplysning er Tap av anseelse/ integritet. Kompromi ttering av lite følsomme sensitive opplysning er. Side 29

30 Risiko Id Risiko Tiltak Frist Status 1 Teknisk løsning ikke optimalisert for kronikerforløp Samkjøre endringsønsker fra kroniker register. For eksempel gjennom workshop Q Workshop på Værnes 13/12 2 Kvalitetssikring av nye releaser er for tidkrevende til at det blir utført skikkelig Tilby endringslogg for målrettet testing Q Ønskelig å utsette dette til ny TFS løsning er på plass Automatisere testing Q Rammeverk og tester på plass for Korsbånd. 3 Vanskelig å få i gang registrering i avdelinger uten tilgjengelige rapporter. 4 Forsinkelser på grunn av problemer med produksjonssettinger i Helse Nord God rapportfunksjon som del av "standardpakke" Avklare eksterne frister med Helse Nord IKT i god tid Sørge for tilstrekkelig kvalitetssikring i eget testmiljø og til en hver tid oppdatert installasjonsdokumentasjon Q Rapportworkshop avholdt 30/11. Datadump som del av initiell løsning Etablere drift i NHN 5 Nye krav dukker opp og hindrer leveranser Bruke større del av kapasitet i Hemit til registerutvikling Benytte innleie for å begrense forsinkelser Plan følges Det er igangsatt et arbeid for å sikre bedre kostnadskontroll. Med dette på plass vil det være enklere å vurdere innleie Vurderes fortløpende 6 Nye krav dukker opp etter at løsning er i produksjon 7 Redusert kapasitet i MRS team på grunn av oppsigelser i systemutviklingsgruppe 8 Økonomiske rammer rundt drift i NHN er fortsatt uavklart Planlegge med flere releaser første år Nyansettelser Etablere avtaleforslag Tas med i planer for 2012 En vikar og en konsulent på plass. Ny løsningsarkitekt starter 1/3. Sannsynligvis ytterligere en ansettelse i 2012 Hemit har fått et overlag for totalkostnader som sannsynligvis muliggjør en pris pr register som er sammenliknbar med eksisterende kostnadsbilde 30

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT Sak 50/2013 Status ikt prosjekter Esben Andre Henriksen - HEMIT «Helse Midt-Norge RHF tildeles 5 mill. kroner til HEMIT for å sikre at de nasjonale medisinske kvalitetsregistre får tatt i bruk tekniske

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Saksframlegg Tittel: Bakgrunn for saken: Sammendrag

Saksframlegg Tittel: Bakgrunn for saken: Sammendrag Saksframlegg Møtedato 07.05. Saksnr /20 Saksbehandler Esben Andre Henriksen, Hemit Tittel: Status IKT-prosjekter og prioriteringer av det videre arbeidet Bakgrunn for saken: I henhold til tidligere vedtak

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8.juni 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8.desember 2010 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Avtale med Norsk Helsenett Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Bakgrunn Jan 2009 Oppdragsdok.H else Midt Norge Nov 2010 Programdirektiv for teknisk gruppe April 2011 Oppstartsmøte Des 2011 Sak

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre.

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. HEMIT skal etablere felles tekniske løsninger I Hovedsak innebærer dette: Videreutvikle MRS som en felles nasjonal plattform Etablere registre

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre.

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre. Saksframle Møtedato 13.12.2010 Saksnr 46/10 Saksbehandler Per Olav Skjesol, Tittel: Statusrapport for teknisk utviklin av kvalitetsreistre. Bakrunn for saken: I henhold til tidliere vedtak så skal det

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.oktober 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Erfaringer fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) Bjørn-Yngvar Nordvåg

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 04.03.2015 Møtenr. 01-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 04. mars 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Vara Observatører Gjester Fra FMK

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3. september 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Styringsgruppa for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Deres ref: Vår ref: Dato: Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi I samråd med leder for styringsgruppa

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. juni 2016 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring Bent Indredavik Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre i Norge Prosjektleder for Norsk hjerneslagregister

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 7.april 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 20.september 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for 2012? Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 89/2011 Ståle Langvik Christiansen Beslutning.

Detaljer

Nasjonalt helseregisterprosjekt

Nasjonalt helseregisterprosjekt Nasjonalt helseregisterprosjekt Kvalitetsregisterkonferansen 2012-04-19 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Nasjonalt helseregisterprosjekt En tiårig strategi for modernisering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 2.februar 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3.juni 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil John Petter Skjetne - Produktansvarlig MRS Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 3-2008-1 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Dato: 28. nov. 2008 Besøksadresse: Plan

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 30.mai 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Styringsgruppens medlemmer Fagdirektør Helse Nord RHF, Jan Norum Dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Torsdag 27.09.12 INNKALLING TIL STYRINGSGRUPPEMØTE I SKDE I samråd med styringsgruppens

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland !! Program!12.desember!2014!Radisson!Blu!Hotel!Plaza,!Oslo!! Tid! Tema! Foredragsholder! 10:00% 10:05! Velkommen! Eva!Stensland!

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Takk til alle gode kolleger! Hjerte- og karsykdom 2012-2013*

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

UTKAST 3. Strategi og handlingsplan 2012-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

UTKAST 3. Strategi og handlingsplan 2012-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox UTKAST 3 Strategi og handlingsplan 2012-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse Innledning 3 Visjon 4 Sammendrag 4 1 Bakgrunn 6 1.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 6 1.2 Hva er et medisinsk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål

Detaljer

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Hovedpunkter Hva? Nasjonal satsning Hvorfor registre? Sjeldne diagnoser og tilstander?

Detaljer

Teknologiske løsninger

Teknologiske løsninger Teknologiske løsninger Vernar Sundvor, FHI John Petter Skjetne, HEMIT HKR nettverksmøte 14.-15.03.2011 1 Rammebetingelser Juridisk forankret i Helseregisterloven med forskrift Strategien lagt i gode helseregistre

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer