SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD"

Transkript

1 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Campus Ringerike Dato: Fredag Tid: Saksliste: Rektors orienteringer Vedtakssaker Sak 128/14 Sak 129/14 Sak 130/14 Sak131/14 Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr.epost. Strukturendringer i UH sektoren eventuell sammenslåing med Høgskolen i Telemark. HBVs eierinteresser i aksjeselskaper gjennomgang av porteføljen. Studentrepresentantene i høgskolestyret prolongert funksjonstid. Sak 132/14 Budsjett Sak 133/14 Sak 134/14 Sak 135/14 Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsaktivitet ved HBV. Prinsipper vedrørende etablering av gradsstudier som betalingsstudier ved HBV policy og portefølje. Etiske retningslinjer for fag og forskning ved HBV. 1 av 2

2 Sak 136/14 Sak 137/14 Open Access Policy ved HBV. Tildeling av ph.d.-grad i mikro- og nanosystemteknologi. Orienteringssaker Sak 138/14 Sak 139/14 Strategiprosess, hovedutfordringer og videre arbeid med utviklingsplaner. Campusutvikling Campus Ringerike. Sak 140/14 Rapport om opptak til studier for studieåret Sak 141/14 Sluttrapport for oppfølging av tiltaksplan for å redusere overtid. Sak 142/14 Meldingssaker - Referat fra IDF møte , ettersendt pr. epost. - Referat fra ledermøtet , ettersendt pr. epost. - Referat fra ledermøtet , ettersendt pr. epost. - Statusoversikt over saker behandlet av styret (vedlagt). - Fullmaktsmatrise (vedlagt). - Godkjent møtebok fra styremøtet (vedlagt). Velkommen til møtet! Drammen 05/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

3 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5.desember 2014 Saksbehandler Ellen Rye Saksnummer 14/04345 SAK 129/14 STRUKTURENDRINGER I UH-SEKTOREN EVENTUELL SAMMENSLÅING MED HØGSKOLEN I TELEMARK Forslag til vedtak 1. Styret mener at en sammenslåing med Høgskolen i Telemark vil styrke institusjonen som konkurransedyktig internasjonal, nasjonal og regional kunnskapsaktør. Gitt en positiv avklaring av forutsetningene nevnt i vedtak 2, er styret derfor innstilt på å vedta en fusjon mellom HBV og HiT, for å styrke institusjonens muligheter for å realisere ambisjoner og målsettinger innenfor utdanning og forskning. 2. Styret ber om at rektor/høgskoledirektør gjennom dialog med Kunnskapsdepartementet, avklarer følgende forutsetninger for en eventuell fusjon: a. Hvorvidt den nye sammenslåtte institusjonen kan etableres som universitet. b. Hvorvidt Kunnskapsdepartementet vil tildele SAKS-midler som dekker kostnader knyttet til gjennomføring av fusjonsprosessen. 3. Styret mener det er viktig med en snarlig avklaring av fusjonsspørsmålet, og ber om at saken legges frem for endelig behandling i styremøtet i februar eller mars. Styret ber om at saken inneholder følgende: En tilbakemelding om KDs vurdering av forutsetningene for en fusjon, jf. vedtak 2. En tentativ overordnet profil og visjon for den nye institusjonen Overordnede prinsipper og premisser for fusjonen. Plan for utredning av vesentlige forhold som må være avklart ved fusjonstidspunktet, og en vurdering av aktuelle fusjonstidspunkt. I denne sammenheng bør det dras veksler på erfaringer de to institusjoene har fra tidligere prosesser som de har vært involvert i. Styrings- og beslutningsmodell for arbeidet med etablering av den nye institusjonen. 4. Styret forutsetter at prosessen ivaretar involvering og medbestemmelse iht hovedavtalen. Tjenestemannsorganisasjonene skal gis tid og rom for medbestemmelse i strategiske beslutningsprosesser. Videre forutsetter styret at det gis god informasjon til alle deler av organisasjonen. 1 av 6

4 Saksopplysninger Bakgrunn Det vises til oppdragsbrev fra Kunnskapsministeren datert om strukturendringer i UHsektoren, samt styrets behandling av denne saken i S-sak For å legge bedre til rette for kvalitet i høyere utdanning og forskning, vil regjeringen redusere antall institusjoner i sektoren. Institusjonene fikk i oppdrag kritisk å vurdere egne forutsetninger for å oppnå ønskede ambisjoner, og vurdere hvor de ser sin plass i et landskap med færre institusjoner. Regjeringen har understreket at målet med sammenslåinger er å finne løsninger som ivaretar økt kvalitet og faglig robusthet innenfor en rimelig grad av kostnadseffektivitet. I styrets svar på oppdragsbrevet, ble det understreket at HBV mener at en nasjonal struktur basert på regionalt forankrede institusjoner, best vil kunne ivareta de ambisjonene som regjeringen har signalisert for høyere utdanning og forskning. Innenfor en slik struktur, vurderte styret en fusjon med Høgskolen i Telemark (HiT) som det mest aktuelle alternativet. I UHRs representantskapsmøte , informerte Kunnskapsministeren om status for strukturprosessen etter gjennomgang av innspill fra UH-institusjonene. Tilbakemeldingen i møtet var at alle høgskoler må forberede seg på å bli fusjonert, med enkelte unntak. Høgskoler som foreløpig ikke har avklart aktuell samarbeidspartner for sammenslåing, må gå en ny runde med dette. Innspillene fra sektoren peker i ulike retninger, og endelig struktur og antall institusjoner er foreløpig ikke avklart. Regjeringen stiller seg imidlertid positiv til en mulig sammenslåing av HBV og HiT. KD tar sikte på å legge frem stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren i siste halvdel av mars I UHR-møtet ble det gitt signaler om at meldingen vil behandle reorganisering av sektoren både på kort og lengre sikt. Noen fusjoner vil behandles raskt, mens det er behov for en noe lengre prosess for flere av institusjonene. Det ble også orientert om at KD har satt av SAKS-midler til institusjoner med konkrete fusjonsvedtak, og som vil tildeles fortløpende iht endelige vedtak. Regjeringen har tidligere satt midlertidig stopp for etablering av nye universiteter. Stortingsmeldingen vil behandle spørsmålet om nye universitetsetableringer. Ett alternativ er å videreføre ordningen med akkreditering av institusjoner ift et gitt kriteriesett. Et annet er å behandle universitetsetablering gjennom politiske vedtak. Statsråden ga i møtet signaler om at regjeringen ser at det ikke er rimelig at HBV og HiT etter en sammenslåing ikke tildeles universitetsstatus, når andre eksisterende høgskoler får slik status gjennom etablering av universiteter i Nord-Norge. Styreleder og rektor fra HiT og styreleder/rektor og direktør fra HBV hadde et møte med statsråden og representanter fra Kunnskapsdepartementet. Tilbakemeldingene i møtet var at KD ønsker en fusjon mellom HBV og HiT, og at det vil bli stilt økonomiske midler til disposisjon for gjennomføring av en vedtatt fusjon. Statsråden signaliserte at HBV og HiT ville motta et brev om saken. I brevet til HBV og HiT av fra Kunnskapsministeren heter det: Vurdering I løpet av høsten 2014 er det gjennomført et felles ledermøte og et felles styreseminar mellom HBV og HiT, i tillegg til at en rekke andre kontakter er etablert og møter avholdt på institutt- og Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 6

5 fakultetsnivå. Formålet har vært å sondere muligheter for faglige synergier ved en eventuell sammenslåing av de to institusjonene. HBV og HiT har sammenfallende visjoner, strategiske ambisjoner og tydelig regional forankring. Begge er flercampus-virksomheter som vektlegger nærhet og tilhørighet til regionalt arbeidsliv. Institusjonene har både overlappende og komplementære fagmiljø, studieportefølje og FOUI-satsinger. En sammenslåing vil innebære at den nye institusjonen får totalt 7 doktorgradsutdanninger. De etablerte ph.d.-programmene er komplementære, noe som vil styrke og komplettere de to virksomhetenes behov for topputdanning og etablering av helhetlige utdanningsløp, med sømløse overganger fra bachelornivå til master- og doktorgradsnivå. Regjeringen har besluttet å innføre femårig grunnskolelærerutdanning fra Dette innebærer at fagmiljøene må tilfredsstille kravene som stilles til kompetanse på masternivå. En sammenslåing av HiT og HBV vil bidra til at den nye institusjonen kan tilby lærerutdanning innenfor en større bredde av fag og for flere trinn i det 13.-årige løpet. HBVs og HiTs mål er blant annet å utvikles til et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet. Universitetsambisjonen er knyttet til behovet for fagutvikling for styrket kvalitet i utdanning og forskning. Dersom universitetsambisjonen skal oppfylles, ser en fusjon med en eller flere andre institusjoner ut til å være en forutsetning. Det er i flere sammenhenger, for eksempel i dialogmøtet , understreket fra politisk hold at det er knyttet stor risiko til det å stå alene uten en sammenslåing med en eller flere andre institusjoner, dersom universitetsambisjon samtidig opprettholdes. I brevet fra Kunnskapsministeren av , heter det at HiT og HBV i fellesskap har gode forutsetninger for å nå sine mål. Ved HBV er spørsmålet om fremdrift for eventuell fusjon med HiT diskutert i møter med faglig og administrativ ledelse. Det er blant annet diskutert hvorvidt et eventuelt vedtak om fusjon bør forutsette at spørsmål som styringsmodell, faglig og administrativ organisering er avklart. Dekanene er entydige på at det er ønskelig med en snarlig avklaring om fusjonsspørsmålet, og at vedtak om fusjon ikke bør forutsette at struktur og alle avklaringer er på plass. Det bør heller brukes mer tid på restrukturering av den nye organisasjonen etter et fusjonsvedtak. En slik løsning vil gi mulighet for å finne gode løsninger for organisering av en sammenslått institusjon, samtidig som et faglig samarbeid kan komme raskt i gang. Dekanene viser til at også rapporter fra møter på fakultets- og instituttnivå tilsier at rask avklaring om eventuell fusjon er ønskelig. Administrativ ledelse gir også uttrykk for at det er hensiktsmessig med snarlig vedtak om fusjon, basert på de samme begrunnelser som dekanene. Dette bakteppet og Kunnskapsministerens klare anmodning tilsier at styret så snart som mulig tar stilling til spørsmålet om eventuell sammenslåing av HBV og HiT. Formålet med en eventuell fusjon vil være å styrke institusjonens muligheter til å oppnå ambisjoner og målsettinger innenfor utdanning og forskning, samt å imøtekomme de krav som dette stiller til kapasitet og robusthet. Noen overordnete faglige premisser for en fusjon med HiT, bør være som følger: Institusjonen skal ha en profesjonsrettet og arbeidslivsorientert profil. Institusjonen skal ha som ambisjon å være den foretrukne kompetanse-, forsknings-, utviklings- og innovasjonspartner for regionalt samfunns- og næringsliv. De store profesjonsutdanningene skal fortsatt tilbys i alle de tre fylkene. Det skal være forskerutdanning i alle tre fylker. Forutsetningene for en eventuell fusjon bør være at den nye institusjonen kan etableres som universitet, enten gjennom politisk vedtak ved fusjonstidspunktet eller gjennom akkreditering ift gitte kriterier. I svarbrevet til KD presiserte HBV at våre vurderinger av aktuelle partnere for sammenslåing, avhenger av hvilke vedtak som fattes for strukturen i sektoren for øvrig. Innenfor en regionalt forankret modell ble en sammenslåing av HBV, HiT og Høgskolen i Gjøvik (HiG) beskrevet som en aktuell løsning, dersom HiGs primære prioritering om å inngå i en flercampusmodell med NTNU ikke realiseres. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 6

6 Det er fremdeles uklarheter knyttet til hvorvidt det er aktuelt med etablering av NTNU som nasjonalt flercampusuniversitetet. I brev til NTNU av , viser Kunnskapsdepartementet til innspill fra styrene ved Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund, som alle peker på sammenslåing med NTNU til et flercampusuniversitet, som et alternativ. Styret ved NTNU har lagt dette frem som en av tre mulige løsninger, men har foreløpig ikke fattet vedtak om hvorvidt det er aktuelt å vedta en slik løsning. KD ber styret ved NTNU om en første tilbakemelding etter styremøtet 3. desember om hvorvidt det fremdeles er aktuelt å vurdere flercampusalternativet, og en endelig tilrådning om NTNUs framtidige struktur etter styremøtet 26. januar. I svarbrevet på oppdragsbrevet vurderte HBV det slik at dersom det åpnes for etablering av nasjonale flercampusuniversitet, må det vurderes om det er hensiktsmessig å stå utenfor en slik modell. NTNUs alternativ med flercampusmodell synes imidlertid å ha en ensidig teknologisk orientering. HBV, og en eventuell sammenslått institusjon av HBV-HiT, har en langt bredere orientering, med faglig spissing innenfor flere områder. Det å inngå i en flercampusmodell med teknologisk hovedprofil, vurderes derfor ikke som å være i tråd med HBVs visjon. Dersom NTNUs styre eller KD vedtar at en flercampusmodell ikke er en aktuell modell, er det imidlertid uklart hvilke konsekvenser dette får for HiG. I brevet fra Kunnskapsministeren anmodes det om at det iverksettes et arbeid med sikte på fusjon mellom HBV og HiT , men med åpning for at HiG eventuelt kan inkluderes i prosessen senere. Gitt at nødvendige avklaringer knyttet til mulighet for universitetsstatus og tildeling av SAKSmidler er avklart, anbefales det derfor at styret så snart som mulig tar endelig stilling til en fusjon mellom HBV og HiT. Det anbefales derfor at saken legges frem for endelig behandling i styremøtet i februar eller mars Videre prosess Rektor/direktør vil i samarbeid med rektor ved HiT arbeide for å få avklart KDs vurdering av forutsetningene for en eventuell fusjon. Når det gjelder fremdrift for en eventuell sammenslåing med HiT, er det overordnede spørsmålet hva som må være på plass ved fusjonstidspunktet, og hvilke integrasjoner og reorganiseringer som kan tas etter at den nye institusjonen er etablert. For å lykkes med fusjonen, er det avgjørende at det raskt etableres en felles styrings- og beslutningsstruktur for arbeidet med etableringen av den nye institusjonen. Det er vesentlig at fordeler og ulemper ved ulike fusjonstidspunkt vurderes før det tas endelig stilling til dette. Ulike fusjonsmodeller og tidspunkt må derfor vurderes. For å sikre et godt resultat og medvirkning i tråd med gjeldende regelverk, skal det lages en konkret plan for informasjon til tilsatte og studenter og medvirkning fra de samme gruppene. Det er vesentlig at utkast til omstillingsavtale og omstillingshåndbok, samt avklaring av studentenes rettigheter ifm en eventuell fusjon, avklares så raskt som mulig. Gitt at styret vedtar at spørsmålet om sammenslåing av HBV og HiT skal legges frem til behandling i neste styremøte, vil det igangsettes et arbeid med utforming av En tentativ overordnet profil og visjon for den nye institusjonen Overordnede prinsipper og premisser for fusjonsvedtak. Plan for utredning av vesentlige forhold som må være avklart ved fusjonstidspunktet. Styrings- og beslutningsmodell for arbeidet med etablering av den nye institusjonen. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 4 av 6

7 Saksdokumenter 1. Brev fra Kunnskapsministeren av (Vedlagt) Drammen 5/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 5 av 6

8 Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 6 av 6

9

10

11

12 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Saksnummer Nils Dugstad 14/00042-x SAK 130/14 (V) HBVs eierinteresser i aksjeselskaper gjennomgang av porteføljen Forslag til vedtak 1. Styret stadfester at HBV fortsetter sitt eierskap i følgende selskap: Cardiac as, DRIV inkubator as, Papirbredden innovasjon as og Ringerike utvikling as. 2. Styret ber administrasjonen avvikle HBVs engasjement i Gigafib Holding AS. 3. Styret ser Kunnandis tilbud til studentene som et godt tiltak for å styrke studentenes kompetanse og tar høgskoledirektørens forslag til gjennomgang til etterretning. Oppsummering I styremøtet vedtok høgskolestyret policy som skal danne rammen for HBVs engasjement i aksjeselskaper jf 113/14. Høgskoledirektøren signaliserte i samme sak at det ble planlagt å legge fram en egen sak for styret med forslag til nedsalg eller avhending av aksjeporteføljen. Foreliggende sak er en oppfølging av styresak 113/14. Saksopplysning Høgskolestyret har vedtatt at eierskap i aksjeselskap skal følge disse retningslinjene: Samarbeidet skal være av faglig interesse for HBV, og aktiviteten skal styrke høgskolens evne til å utføre primæroppgavene. Fagmiljøer internt ved HBV må være involvert i samarbeidet. Et hovedformål med å inngå samarbeid skal være at kvaliteten på aktiviteten i interne fagmiljøer blir bedre som et resultat av samarbeidet. Samarbeidet skal ikke svekke HBVs faglige uavhengighet. Samarbeidet skal forvaltes slik at det ivaretar HBVs økonomiske interesser. HBV kan ikke direkte eller indirekte subsidiere aktivitet ved samarbeidende virksomhet. Samarbeidende virksomhet må fullt ut dekke de kostnader som følger av dets aktivitet. Kapitalinnskudd skal som hovedregel dekkes av HBVs virksomhetskapital. 1 av 4

13 Det er ikke adgang til å benytte tingsinnskudd. Høgskolens engasjement i ulike aksjeselskaper Høgskolen var i oktober engasjert på eiersiden i 8 selskaper. Dette var følgende selskaper. En nærmere omtale av selskapene ble gitt i sak 113/14. Det vises derfor til denne redegjørelsen for en fyldig presentasjon. Nedenfor følger en kort oppsummering Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Cardiaccs AS ,5% DRIV inkubator AS ,0% Gigafib Holding AS ,0% Kunnandi AS ,8% Microtech Innovation AS ,2% Nasjonalt kompetansesenter for ,7% fri programvare AS Papirbredden Innovasjon AS ,6% Ringerike Utvikling AS ,6% Cardiaccs AS: Skal direkte og indirekte å drive virksomhet innenfor utvikling av teknologibaserte produkter primært for medisinsk anvendelse. Selskapet har patentrettigheter til overvåkning av hjertepasienter. Driv Inkubator: Tilbyr gründere i startfasen hjelp til å bygge opp egen bedrift. Gigafib Holding AS: Selskapets målsetting er å skaffe rimelig, effektiv og moderne datakommunikasjon mellom kommunene og de øvrige aktørene i selskapet. Kunnandi: er en konsulentbedrift styrt av studenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). De tilbyr IT-tjenester, markeds og strategiske analyser, merkevarebygging, salgs-, pris-, og distribusjonsstrategier, og visuell kommunikasjon. MicroTech Innovation: Solgt Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS: Er under styrt avvikling Papirbredden Innovasjon: Skal være katalysator for kunnskapsbasert utviklingsarbeid og innovasjon i Drammensregionen. Selskapets skal arbeidet for etablering/videreutvikling av kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialisering av kunnskap, men også utvikle et miljø for samfunnsmessig innovasjon. Ringerike utvikling AS: Ble stiftet 5. januar 2010 og har som formål å sørge for aktiv og målrettet innsats om konkrete tiltak som skal bidra til å øke verdiskapningen i Ringerikeregionen. Som det framgår ovenfor et to av de åtte selskapene ikke lenger i HBVs portefølje. De øvrige selskap har vært gjenstand for en faglig vurdering i lys av vedtatte policy. Det er de enkelte fagmiljø der selskapet i det vesentlige støtter den faglige virksomheten som har foretatt denne gjennomgangen og gitt sin anbefaling. Gjennomgang av selskapene. Cardiaccs AS. Tekmar (HiVe) har i en årrekke bidratt i en rekke forskningsprosjekter, blant annet finansiert av Forskningsrådet, for å utvikle en mikrosensor for overvåkning av hjertebevegelser. Hjertesensorporsjektene har vært en vesentlig og viktig del av høgskolens Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 4

14 satsning innen mikro-/nanosystemteknologi tilnærmet fra staten. Tidligere forskningsinnsats, sammen med at rettigheter og patenter er overført fra tidligere eier Bio-Medisinsk Innovasjon til Cardiaccs har gjort at høgskolens faglige interesser nå ivaretas ved eierandelen i dette selskapet. Faglig interesse er nå i første rekke relatert til produksjonen av de første enhetene samt ivaretagelse av høgskolens og høgskolens forskeres rettigheter. Det foreligger ikke forretningsplan eller annen dokumentasjon som angir kommersialiseringsmulighetene. Høgskolens faglige interesse ivaretatt gjennom eierskapet, må vurderes på nytt dersom kommersielle muligheter framtrer. Dette fordi finansielle plasseringer i aksjeselskap med formål å sikre økonomisk fortjeneste ansees som hovedregel ikke å ha faglige interesse. Høgskoledirektøren finner at selskapet på en god måte ivaretar høgskolens interesser og anbefaler å beholde eierposisjonen i Cardiaccs as. Driv inkubator AS er en viktig del av høyskolens satsing på helseinnovasjon og inngår i en strategisk utvikling over tid. Etableringen av Papirbredden Innovasjon i 2006, den samtidige oppbyggingen av klyngen Arena Helseinnovasjon og etableringen Vitensenteret helse og teknologi, som åpnet i 2012, er andre sentrale og komplementerende elementer. Satsingen på helseinnovasjon har bidratt til en intern kompetanseheving, tilføring av betydelig ekstern prosjektog forskingsfinansiering, konkret samarbeid i triple helix (offentlig sektor privat sektor akademia) med brukerinvolvering og samarbeid mellom fagpersoner fra alle fakulteter. Satsingen har fått mye oppmerksomhet og er nevnt i flere sentrale dokumenter fra myndighetenes side. Satsingen har hatt betydning for høyskolens arbeid med å implementere Kvalifikasjonsrammeverkets krav til innovasjon og entreprenørskap på alle utdanningsnivåer innen helsevitenskap. Satsingen har også bidratt til en betydelig regional utvikling, og DRIV har medvirket til etablering av bedrifter som har overlevd i tøffe markeder. Noen av bedriftene jobber i dag innenfor Arena Helseinnovasjon. Flere har vært nominert som «Årets sosiale entreprenør» av FERD og vunnet priser. Til forskjell fra NCE enes prioritering av store bedriftsetableringer, fokuserer DRIV på små og mellomstore bedrifter. DRIV er den eneste inkubatoren i landet som har spesialisert seg på helseinnovasjon. DRIV er inkubatoren til Papirbredden Innovasjon, som også ble initiert av høyskolen og som også har helseinnovasjon som hovedsatsingsområde. DRIV har også inngått samarbeidsavtale med Oslo Medtech, som ikke har egen inkubator. Høgskoledirektøren finner at selskapet på en god måte ivaretar høgskolens interesser og anbefaler å beholde eierposisjonen i DRIV inkubator as. Gigafib Holding AS Selskapet er et tjenesteytende selskap som i sin tid ble opprettet for å sikre datakommunikasjon mellom lærerhøgskolen på Eik og Bakkenteigen. Dette formålet er nå kun av historisk interesse. Praktisk sett får HBV dekket all sin kommunikasjon via andre engasjement. Eierskapet følger dermed ikke retningslinjene i den vedtatte policy. Høgskoledirektøren anbefaler følgelig å avvikle HBVs engasjement i selskapet. Kunnandi AS Tanken bak etableringen av Kunnandi var å bidra til at studenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) får en mulighet til å komme nærmere næringslivet. I Kunnandi får studentene en mulighet til bruke sin teoretiske kompetanse i praksis, knytte nettverk og bidra til å fremme seg selv og HBV gjennom Kunnandi. I tillegg ønsker bedriften å fremstå som et alternativ til andre deltidsjobber som preger studenttilværelsen og at et engasjement i selskapet skal hjelpe den enkelte i studiene. De som deltar, skal i tillegg til å være konsulenter i selskapet også være ansvarlig for Kunnandidagen, den årlige karrieredagen som arrangeres ved Campus Ringerike. Høgskolen er som det framgår av tabellen ovenfor ikke noen stor aksjonær i Kunnandi. Dette er langt på vei et studentdrevet tiltak. Høgskoledirektøren ser imidlertid engasjementet som en forsterkning av tilbudet Handelshøgskolen gir sine studenter. Det har vært stilt spørsmål ved hvordan Kunnandi tidligere har mottatt støtte fra Høgskolen i Buskerud. Denne støtten er avviklet, Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 4

15 men Høgskoledirektøren ser behovet for et engasjement fra skolens side. Dette er det muligens bedre anledning til dersom man finner en annen form på tiltaket. Høgskoledirektøren vil i samarbeid med Handelshøgskolen gjennomgå dette engasjementet og vurdere fremtidig organisering i forhold til formålet. Det kan i saken være andre interessenter som har andre vurderinger, dette må avklares i det videre arbeidet. Papirbredden Innovasjon AS Papirbredden Innovasjon (PI) ble etablert i juni 2006 som et regionalt instrument for kunnskapsbasert innovasjon. PI skal bidra til å gi regionen et løft gjennom å skape nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Dette gjør vi gjennom å utvikle og gjennomføre innovasjonsprosjekter som kobler næringsliv, kunnskaps- og forskningsmiljøer og offentlige aktører (trippel helix). PI har en unik posisjon som en uavhengig aktør med aktive eiere fra næringslivet, akademia og offentlig sektor. Eierskapet reflekterer det unike ved PI. I et forprosjekt ledet av Kåre Sandvik ved HiBu, ble det gjort analyser og anbefalinger i forhold til hva som var viktige suksesskriterier for at et selskap som PI skulle lykkes. Når det gjaldt eierskap, poengteres det hvor viktig det var at (den gang) HiBu gikk inn på eiersiden, som den største kunnskapsinstitusjonen lokalisert på Papirbredden. Gjennom PI kan HiBu både styrke sin egen posisjon, samt være med på å utvikle partnerskap og samarbeide med andre høyskoler og universiteter på områder hvor dette er nødvendig for å gi PI og regionen økt konkurransekraft. Høgskoledirektøren finner at selskapet på en god måte ivaretar høgskolens interesser og anbefaler å beholde eierposisjonen i Papirbredden innovasjon as. Ringerike utvikling AS Høgskolen (HiBu) ønsket å gå inn på eiersiden av både strategiske og faglige formål. Strategisk innebærer en videreutvikling av campus (Ringerike) ut fra det bidrag dette gir til regionens utvikling. De faglige formålene er knyttet til innovasjon, næringsutvikling og entreprenørskap. Blant annet ble det etablert en grunderpark som et konkret samarbeidseksempel mellom Ringerike utvikling og HiBu. Samarbeid med selskapet inngår også i arbeidet med doktorgradssatsingen på campus Hønefoss, hvor nettverk og kopling til regionalt næringsliv er viktig. Høgskoledirektøren finner at selskapet på en god måte ivaretar høgskolens interesser og anbefaler å beholde eierposisjonen i Ringerike utvikling as. Saksdokumenter 1. Interne retningslinjer for HBVs eierinteresser i aksjeselskaper. Drammen 5/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 4 av 4

16 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 4. desember 2014 Saksbehandler Saksnummer Nils Dugstad 14/00042-x SAK 131/14 (V) Studentrepresentantene i høgskolestyret prolongert funksjonstid Forslag til vedtak 1. Styret prolongerer nåværende studentrepresentanters og vararepresentanters funksjonstid fram til Saksopplysning I forbindelse med etableringen av Høgskolen i Buskerud og Vestfold skulle studentene høsten 2013 velge representanter til høgskolens styre. Det var på daværende tidspunkt ikke utformet et sett av regler som kunne gjelde for hele studentmassen. Denne utfordringen ble løst ved at studentene valgte to representanter, en representant med varamedlem med utgangspunkt i Høgskolen i Buskerud og det valgreglement som gjaldt der og en representant med varamedlem med utgangspunkt i Høgskolen i Vestfold og det valgreglement som gjaldt der. Begge representanter er valgt med virkningstid fram til Det viser seg nå at dette nok var et uheldig valgt tidspunkt. I høgskolens valgreglement heter det at: Valg av representanter for studentene avholdes i april eller mai. Valget avholdes etter valg av rektor. Studentparlamentet bestemmer valgoppgjørsmåte. Valgstyret fastsetter, i samråd med Studentparlamentet, nærmere regler for valget. (jf. Valgreglementets 21, 2) Studentrepresentantenes funksjonstid er med dette i utakt med høgskolens valgreglement. Nå styres valget av studentrepresentantene til høgskolestyret også av Studentparlamentets vedtekter. Også i forhold til dette reglementet er representasjonen i utakt. Dette betyr at høgskolestyret står uten formelle studentrepresentanter fra og fram til nye kan bli valgt dersom høgskolen og studentene ikke finner en løsning på dette. Studentparlamentet har besluttet å holde ekstraordinært årsmøte i januar 2015 hvor parlamentet vil behandle valg av studentrepresentanter til høgskolestyret. I lys av den situasjon som er oppstått og 1 av 2

17 for å sikre en fornuftig innfasing av nye studentrepresentanter til styret ber Studentparlamentet om at nåværende representanter med vararepresentanter forlenges fram til juni Gjeldende valgreglement for høgskolen og for Studentparlamentet gir ingen anvisning på hvordan en slik situasjon skal løses. Slik høgskoledirektøren tolker reglementet er det imidlertid ikke noe i reglementene som heller er til hinder for å følge studentenes forslag til løsning i denne saken. Det vil etter direktørens mening ikke være i tråd med Universitets- og høgskoleloven at høgskolestyret skulle tre sammen etter nyttår uten studentrepresentanter i styre. Forslaget om å prolongere representantene vil løse denne utfordringen. I tillegg gir den Studentparlamentet anledning til å harmonisere parlamentets vedtekter mot høgskolens valgreglement. Høgskoledirektøren anbefaler derfor at nåværende representanters og vararepresentanters funksjonstid forlenges fram til Denne anbefalingen er også lagt fram for leder av valgnemnda som deler høgskoledirektørens syn i denne saken. Studentrepresentantene og vararepresentantene er forespurt og er villige til å forlenge styreperioden. Saksdokumenter 1. Valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Drammen 5/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Tidspunkt: 15.03.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell telefon 69 30 62 82 e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer