SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD"

Transkript

1 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Campus Ringerike Dato: Fredag Tid: Saksliste: Rektors orienteringer Vedtakssaker Sak 128/14 Sak 129/14 Sak 130/14 Sak131/14 Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr.epost. Strukturendringer i UH sektoren eventuell sammenslåing med Høgskolen i Telemark. HBVs eierinteresser i aksjeselskaper gjennomgang av porteføljen. Studentrepresentantene i høgskolestyret prolongert funksjonstid. Sak 132/14 Budsjett Sak 133/14 Sak 134/14 Sak 135/14 Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsaktivitet ved HBV. Prinsipper vedrørende etablering av gradsstudier som betalingsstudier ved HBV policy og portefølje. Etiske retningslinjer for fag og forskning ved HBV. 1 av 2

2 Sak 136/14 Sak 137/14 Open Access Policy ved HBV. Tildeling av ph.d.-grad i mikro- og nanosystemteknologi. Orienteringssaker Sak 138/14 Sak 139/14 Strategiprosess, hovedutfordringer og videre arbeid med utviklingsplaner. Campusutvikling Campus Ringerike. Sak 140/14 Rapport om opptak til studier for studieåret Sak 141/14 Sluttrapport for oppfølging av tiltaksplan for å redusere overtid. Sak 142/14 Meldingssaker - Referat fra IDF møte , ettersendt pr. epost. - Referat fra ledermøtet , ettersendt pr. epost. - Referat fra ledermøtet , ettersendt pr. epost. - Statusoversikt over saker behandlet av styret (vedlagt). - Fullmaktsmatrise (vedlagt). - Godkjent møtebok fra styremøtet (vedlagt). Velkommen til møtet! Drammen 05/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

3 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5.desember 2014 Saksbehandler Ellen Rye Saksnummer 14/04345 SAK 129/14 STRUKTURENDRINGER I UH-SEKTOREN EVENTUELL SAMMENSLÅING MED HØGSKOLEN I TELEMARK Forslag til vedtak 1. Styret mener at en sammenslåing med Høgskolen i Telemark vil styrke institusjonen som konkurransedyktig internasjonal, nasjonal og regional kunnskapsaktør. Gitt en positiv avklaring av forutsetningene nevnt i vedtak 2, er styret derfor innstilt på å vedta en fusjon mellom HBV og HiT, for å styrke institusjonens muligheter for å realisere ambisjoner og målsettinger innenfor utdanning og forskning. 2. Styret ber om at rektor/høgskoledirektør gjennom dialog med Kunnskapsdepartementet, avklarer følgende forutsetninger for en eventuell fusjon: a. Hvorvidt den nye sammenslåtte institusjonen kan etableres som universitet. b. Hvorvidt Kunnskapsdepartementet vil tildele SAKS-midler som dekker kostnader knyttet til gjennomføring av fusjonsprosessen. 3. Styret mener det er viktig med en snarlig avklaring av fusjonsspørsmålet, og ber om at saken legges frem for endelig behandling i styremøtet i februar eller mars. Styret ber om at saken inneholder følgende: En tilbakemelding om KDs vurdering av forutsetningene for en fusjon, jf. vedtak 2. En tentativ overordnet profil og visjon for den nye institusjonen Overordnede prinsipper og premisser for fusjonen. Plan for utredning av vesentlige forhold som må være avklart ved fusjonstidspunktet, og en vurdering av aktuelle fusjonstidspunkt. I denne sammenheng bør det dras veksler på erfaringer de to institusjoene har fra tidligere prosesser som de har vært involvert i. Styrings- og beslutningsmodell for arbeidet med etablering av den nye institusjonen. 4. Styret forutsetter at prosessen ivaretar involvering og medbestemmelse iht hovedavtalen. Tjenestemannsorganisasjonene skal gis tid og rom for medbestemmelse i strategiske beslutningsprosesser. Videre forutsetter styret at det gis god informasjon til alle deler av organisasjonen. 1 av 6

4 Saksopplysninger Bakgrunn Det vises til oppdragsbrev fra Kunnskapsministeren datert om strukturendringer i UHsektoren, samt styrets behandling av denne saken i S-sak For å legge bedre til rette for kvalitet i høyere utdanning og forskning, vil regjeringen redusere antall institusjoner i sektoren. Institusjonene fikk i oppdrag kritisk å vurdere egne forutsetninger for å oppnå ønskede ambisjoner, og vurdere hvor de ser sin plass i et landskap med færre institusjoner. Regjeringen har understreket at målet med sammenslåinger er å finne løsninger som ivaretar økt kvalitet og faglig robusthet innenfor en rimelig grad av kostnadseffektivitet. I styrets svar på oppdragsbrevet, ble det understreket at HBV mener at en nasjonal struktur basert på regionalt forankrede institusjoner, best vil kunne ivareta de ambisjonene som regjeringen har signalisert for høyere utdanning og forskning. Innenfor en slik struktur, vurderte styret en fusjon med Høgskolen i Telemark (HiT) som det mest aktuelle alternativet. I UHRs representantskapsmøte , informerte Kunnskapsministeren om status for strukturprosessen etter gjennomgang av innspill fra UH-institusjonene. Tilbakemeldingen i møtet var at alle høgskoler må forberede seg på å bli fusjonert, med enkelte unntak. Høgskoler som foreløpig ikke har avklart aktuell samarbeidspartner for sammenslåing, må gå en ny runde med dette. Innspillene fra sektoren peker i ulike retninger, og endelig struktur og antall institusjoner er foreløpig ikke avklart. Regjeringen stiller seg imidlertid positiv til en mulig sammenslåing av HBV og HiT. KD tar sikte på å legge frem stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren i siste halvdel av mars I UHR-møtet ble det gitt signaler om at meldingen vil behandle reorganisering av sektoren både på kort og lengre sikt. Noen fusjoner vil behandles raskt, mens det er behov for en noe lengre prosess for flere av institusjonene. Det ble også orientert om at KD har satt av SAKS-midler til institusjoner med konkrete fusjonsvedtak, og som vil tildeles fortløpende iht endelige vedtak. Regjeringen har tidligere satt midlertidig stopp for etablering av nye universiteter. Stortingsmeldingen vil behandle spørsmålet om nye universitetsetableringer. Ett alternativ er å videreføre ordningen med akkreditering av institusjoner ift et gitt kriteriesett. Et annet er å behandle universitetsetablering gjennom politiske vedtak. Statsråden ga i møtet signaler om at regjeringen ser at det ikke er rimelig at HBV og HiT etter en sammenslåing ikke tildeles universitetsstatus, når andre eksisterende høgskoler får slik status gjennom etablering av universiteter i Nord-Norge. Styreleder og rektor fra HiT og styreleder/rektor og direktør fra HBV hadde et møte med statsråden og representanter fra Kunnskapsdepartementet. Tilbakemeldingene i møtet var at KD ønsker en fusjon mellom HBV og HiT, og at det vil bli stilt økonomiske midler til disposisjon for gjennomføring av en vedtatt fusjon. Statsråden signaliserte at HBV og HiT ville motta et brev om saken. I brevet til HBV og HiT av fra Kunnskapsministeren heter det: Vurdering I løpet av høsten 2014 er det gjennomført et felles ledermøte og et felles styreseminar mellom HBV og HiT, i tillegg til at en rekke andre kontakter er etablert og møter avholdt på institutt- og Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 6

5 fakultetsnivå. Formålet har vært å sondere muligheter for faglige synergier ved en eventuell sammenslåing av de to institusjonene. HBV og HiT har sammenfallende visjoner, strategiske ambisjoner og tydelig regional forankring. Begge er flercampus-virksomheter som vektlegger nærhet og tilhørighet til regionalt arbeidsliv. Institusjonene har både overlappende og komplementære fagmiljø, studieportefølje og FOUI-satsinger. En sammenslåing vil innebære at den nye institusjonen får totalt 7 doktorgradsutdanninger. De etablerte ph.d.-programmene er komplementære, noe som vil styrke og komplettere de to virksomhetenes behov for topputdanning og etablering av helhetlige utdanningsløp, med sømløse overganger fra bachelornivå til master- og doktorgradsnivå. Regjeringen har besluttet å innføre femårig grunnskolelærerutdanning fra Dette innebærer at fagmiljøene må tilfredsstille kravene som stilles til kompetanse på masternivå. En sammenslåing av HiT og HBV vil bidra til at den nye institusjonen kan tilby lærerutdanning innenfor en større bredde av fag og for flere trinn i det 13.-årige løpet. HBVs og HiTs mål er blant annet å utvikles til et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet. Universitetsambisjonen er knyttet til behovet for fagutvikling for styrket kvalitet i utdanning og forskning. Dersom universitetsambisjonen skal oppfylles, ser en fusjon med en eller flere andre institusjoner ut til å være en forutsetning. Det er i flere sammenhenger, for eksempel i dialogmøtet , understreket fra politisk hold at det er knyttet stor risiko til det å stå alene uten en sammenslåing med en eller flere andre institusjoner, dersom universitetsambisjon samtidig opprettholdes. I brevet fra Kunnskapsministeren av , heter det at HiT og HBV i fellesskap har gode forutsetninger for å nå sine mål. Ved HBV er spørsmålet om fremdrift for eventuell fusjon med HiT diskutert i møter med faglig og administrativ ledelse. Det er blant annet diskutert hvorvidt et eventuelt vedtak om fusjon bør forutsette at spørsmål som styringsmodell, faglig og administrativ organisering er avklart. Dekanene er entydige på at det er ønskelig med en snarlig avklaring om fusjonsspørsmålet, og at vedtak om fusjon ikke bør forutsette at struktur og alle avklaringer er på plass. Det bør heller brukes mer tid på restrukturering av den nye organisasjonen etter et fusjonsvedtak. En slik løsning vil gi mulighet for å finne gode løsninger for organisering av en sammenslått institusjon, samtidig som et faglig samarbeid kan komme raskt i gang. Dekanene viser til at også rapporter fra møter på fakultets- og instituttnivå tilsier at rask avklaring om eventuell fusjon er ønskelig. Administrativ ledelse gir også uttrykk for at det er hensiktsmessig med snarlig vedtak om fusjon, basert på de samme begrunnelser som dekanene. Dette bakteppet og Kunnskapsministerens klare anmodning tilsier at styret så snart som mulig tar stilling til spørsmålet om eventuell sammenslåing av HBV og HiT. Formålet med en eventuell fusjon vil være å styrke institusjonens muligheter til å oppnå ambisjoner og målsettinger innenfor utdanning og forskning, samt å imøtekomme de krav som dette stiller til kapasitet og robusthet. Noen overordnete faglige premisser for en fusjon med HiT, bør være som følger: Institusjonen skal ha en profesjonsrettet og arbeidslivsorientert profil. Institusjonen skal ha som ambisjon å være den foretrukne kompetanse-, forsknings-, utviklings- og innovasjonspartner for regionalt samfunns- og næringsliv. De store profesjonsutdanningene skal fortsatt tilbys i alle de tre fylkene. Det skal være forskerutdanning i alle tre fylker. Forutsetningene for en eventuell fusjon bør være at den nye institusjonen kan etableres som universitet, enten gjennom politisk vedtak ved fusjonstidspunktet eller gjennom akkreditering ift gitte kriterier. I svarbrevet til KD presiserte HBV at våre vurderinger av aktuelle partnere for sammenslåing, avhenger av hvilke vedtak som fattes for strukturen i sektoren for øvrig. Innenfor en regionalt forankret modell ble en sammenslåing av HBV, HiT og Høgskolen i Gjøvik (HiG) beskrevet som en aktuell løsning, dersom HiGs primære prioritering om å inngå i en flercampusmodell med NTNU ikke realiseres. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 6

6 Det er fremdeles uklarheter knyttet til hvorvidt det er aktuelt med etablering av NTNU som nasjonalt flercampusuniversitetet. I brev til NTNU av , viser Kunnskapsdepartementet til innspill fra styrene ved Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund, som alle peker på sammenslåing med NTNU til et flercampusuniversitet, som et alternativ. Styret ved NTNU har lagt dette frem som en av tre mulige løsninger, men har foreløpig ikke fattet vedtak om hvorvidt det er aktuelt å vedta en slik løsning. KD ber styret ved NTNU om en første tilbakemelding etter styremøtet 3. desember om hvorvidt det fremdeles er aktuelt å vurdere flercampusalternativet, og en endelig tilrådning om NTNUs framtidige struktur etter styremøtet 26. januar. I svarbrevet på oppdragsbrevet vurderte HBV det slik at dersom det åpnes for etablering av nasjonale flercampusuniversitet, må det vurderes om det er hensiktsmessig å stå utenfor en slik modell. NTNUs alternativ med flercampusmodell synes imidlertid å ha en ensidig teknologisk orientering. HBV, og en eventuell sammenslått institusjon av HBV-HiT, har en langt bredere orientering, med faglig spissing innenfor flere områder. Det å inngå i en flercampusmodell med teknologisk hovedprofil, vurderes derfor ikke som å være i tråd med HBVs visjon. Dersom NTNUs styre eller KD vedtar at en flercampusmodell ikke er en aktuell modell, er det imidlertid uklart hvilke konsekvenser dette får for HiG. I brevet fra Kunnskapsministeren anmodes det om at det iverksettes et arbeid med sikte på fusjon mellom HBV og HiT , men med åpning for at HiG eventuelt kan inkluderes i prosessen senere. Gitt at nødvendige avklaringer knyttet til mulighet for universitetsstatus og tildeling av SAKSmidler er avklart, anbefales det derfor at styret så snart som mulig tar endelig stilling til en fusjon mellom HBV og HiT. Det anbefales derfor at saken legges frem for endelig behandling i styremøtet i februar eller mars Videre prosess Rektor/direktør vil i samarbeid med rektor ved HiT arbeide for å få avklart KDs vurdering av forutsetningene for en eventuell fusjon. Når det gjelder fremdrift for en eventuell sammenslåing med HiT, er det overordnede spørsmålet hva som må være på plass ved fusjonstidspunktet, og hvilke integrasjoner og reorganiseringer som kan tas etter at den nye institusjonen er etablert. For å lykkes med fusjonen, er det avgjørende at det raskt etableres en felles styrings- og beslutningsstruktur for arbeidet med etableringen av den nye institusjonen. Det er vesentlig at fordeler og ulemper ved ulike fusjonstidspunkt vurderes før det tas endelig stilling til dette. Ulike fusjonsmodeller og tidspunkt må derfor vurderes. For å sikre et godt resultat og medvirkning i tråd med gjeldende regelverk, skal det lages en konkret plan for informasjon til tilsatte og studenter og medvirkning fra de samme gruppene. Det er vesentlig at utkast til omstillingsavtale og omstillingshåndbok, samt avklaring av studentenes rettigheter ifm en eventuell fusjon, avklares så raskt som mulig. Gitt at styret vedtar at spørsmålet om sammenslåing av HBV og HiT skal legges frem til behandling i neste styremøte, vil det igangsettes et arbeid med utforming av En tentativ overordnet profil og visjon for den nye institusjonen Overordnede prinsipper og premisser for fusjonsvedtak. Plan for utredning av vesentlige forhold som må være avklart ved fusjonstidspunktet. Styrings- og beslutningsmodell for arbeidet med etablering av den nye institusjonen. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 4 av 6

7 Saksdokumenter 1. Brev fra Kunnskapsministeren av (Vedlagt) Drammen 5/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 5 av 6

8 Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 6 av 6

9

10

11

12 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Saksnummer Nils Dugstad 14/00042-x SAK 130/14 (V) HBVs eierinteresser i aksjeselskaper gjennomgang av porteføljen Forslag til vedtak 1. Styret stadfester at HBV fortsetter sitt eierskap i følgende selskap: Cardiac as, DRIV inkubator as, Papirbredden innovasjon as og Ringerike utvikling as. 2. Styret ber administrasjonen avvikle HBVs engasjement i Gigafib Holding AS. 3. Styret ser Kunnandis tilbud til studentene som et godt tiltak for å styrke studentenes kompetanse og tar høgskoledirektørens forslag til gjennomgang til etterretning. Oppsummering I styremøtet vedtok høgskolestyret policy som skal danne rammen for HBVs engasjement i aksjeselskaper jf 113/14. Høgskoledirektøren signaliserte i samme sak at det ble planlagt å legge fram en egen sak for styret med forslag til nedsalg eller avhending av aksjeporteføljen. Foreliggende sak er en oppfølging av styresak 113/14. Saksopplysning Høgskolestyret har vedtatt at eierskap i aksjeselskap skal følge disse retningslinjene: Samarbeidet skal være av faglig interesse for HBV, og aktiviteten skal styrke høgskolens evne til å utføre primæroppgavene. Fagmiljøer internt ved HBV må være involvert i samarbeidet. Et hovedformål med å inngå samarbeid skal være at kvaliteten på aktiviteten i interne fagmiljøer blir bedre som et resultat av samarbeidet. Samarbeidet skal ikke svekke HBVs faglige uavhengighet. Samarbeidet skal forvaltes slik at det ivaretar HBVs økonomiske interesser. HBV kan ikke direkte eller indirekte subsidiere aktivitet ved samarbeidende virksomhet. Samarbeidende virksomhet må fullt ut dekke de kostnader som følger av dets aktivitet. Kapitalinnskudd skal som hovedregel dekkes av HBVs virksomhetskapital. 1 av 4

13 Det er ikke adgang til å benytte tingsinnskudd. Høgskolens engasjement i ulike aksjeselskaper Høgskolen var i oktober engasjert på eiersiden i 8 selskaper. Dette var følgende selskaper. En nærmere omtale av selskapene ble gitt i sak 113/14. Det vises derfor til denne redegjørelsen for en fyldig presentasjon. Nedenfor følger en kort oppsummering Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Cardiaccs AS ,5% DRIV inkubator AS ,0% Gigafib Holding AS ,0% Kunnandi AS ,8% Microtech Innovation AS ,2% Nasjonalt kompetansesenter for ,7% fri programvare AS Papirbredden Innovasjon AS ,6% Ringerike Utvikling AS ,6% Cardiaccs AS: Skal direkte og indirekte å drive virksomhet innenfor utvikling av teknologibaserte produkter primært for medisinsk anvendelse. Selskapet har patentrettigheter til overvåkning av hjertepasienter. Driv Inkubator: Tilbyr gründere i startfasen hjelp til å bygge opp egen bedrift. Gigafib Holding AS: Selskapets målsetting er å skaffe rimelig, effektiv og moderne datakommunikasjon mellom kommunene og de øvrige aktørene i selskapet. Kunnandi: er en konsulentbedrift styrt av studenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). De tilbyr IT-tjenester, markeds og strategiske analyser, merkevarebygging, salgs-, pris-, og distribusjonsstrategier, og visuell kommunikasjon. MicroTech Innovation: Solgt Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS: Er under styrt avvikling Papirbredden Innovasjon: Skal være katalysator for kunnskapsbasert utviklingsarbeid og innovasjon i Drammensregionen. Selskapets skal arbeidet for etablering/videreutvikling av kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialisering av kunnskap, men også utvikle et miljø for samfunnsmessig innovasjon. Ringerike utvikling AS: Ble stiftet 5. januar 2010 og har som formål å sørge for aktiv og målrettet innsats om konkrete tiltak som skal bidra til å øke verdiskapningen i Ringerikeregionen. Som det framgår ovenfor et to av de åtte selskapene ikke lenger i HBVs portefølje. De øvrige selskap har vært gjenstand for en faglig vurdering i lys av vedtatte policy. Det er de enkelte fagmiljø der selskapet i det vesentlige støtter den faglige virksomheten som har foretatt denne gjennomgangen og gitt sin anbefaling. Gjennomgang av selskapene. Cardiaccs AS. Tekmar (HiVe) har i en årrekke bidratt i en rekke forskningsprosjekter, blant annet finansiert av Forskningsrådet, for å utvikle en mikrosensor for overvåkning av hjertebevegelser. Hjertesensorporsjektene har vært en vesentlig og viktig del av høgskolens Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 4

14 satsning innen mikro-/nanosystemteknologi tilnærmet fra staten. Tidligere forskningsinnsats, sammen med at rettigheter og patenter er overført fra tidligere eier Bio-Medisinsk Innovasjon til Cardiaccs har gjort at høgskolens faglige interesser nå ivaretas ved eierandelen i dette selskapet. Faglig interesse er nå i første rekke relatert til produksjonen av de første enhetene samt ivaretagelse av høgskolens og høgskolens forskeres rettigheter. Det foreligger ikke forretningsplan eller annen dokumentasjon som angir kommersialiseringsmulighetene. Høgskolens faglige interesse ivaretatt gjennom eierskapet, må vurderes på nytt dersom kommersielle muligheter framtrer. Dette fordi finansielle plasseringer i aksjeselskap med formål å sikre økonomisk fortjeneste ansees som hovedregel ikke å ha faglige interesse. Høgskoledirektøren finner at selskapet på en god måte ivaretar høgskolens interesser og anbefaler å beholde eierposisjonen i Cardiaccs as. Driv inkubator AS er en viktig del av høyskolens satsing på helseinnovasjon og inngår i en strategisk utvikling over tid. Etableringen av Papirbredden Innovasjon i 2006, den samtidige oppbyggingen av klyngen Arena Helseinnovasjon og etableringen Vitensenteret helse og teknologi, som åpnet i 2012, er andre sentrale og komplementerende elementer. Satsingen på helseinnovasjon har bidratt til en intern kompetanseheving, tilføring av betydelig ekstern prosjektog forskingsfinansiering, konkret samarbeid i triple helix (offentlig sektor privat sektor akademia) med brukerinvolvering og samarbeid mellom fagpersoner fra alle fakulteter. Satsingen har fått mye oppmerksomhet og er nevnt i flere sentrale dokumenter fra myndighetenes side. Satsingen har hatt betydning for høyskolens arbeid med å implementere Kvalifikasjonsrammeverkets krav til innovasjon og entreprenørskap på alle utdanningsnivåer innen helsevitenskap. Satsingen har også bidratt til en betydelig regional utvikling, og DRIV har medvirket til etablering av bedrifter som har overlevd i tøffe markeder. Noen av bedriftene jobber i dag innenfor Arena Helseinnovasjon. Flere har vært nominert som «Årets sosiale entreprenør» av FERD og vunnet priser. Til forskjell fra NCE enes prioritering av store bedriftsetableringer, fokuserer DRIV på små og mellomstore bedrifter. DRIV er den eneste inkubatoren i landet som har spesialisert seg på helseinnovasjon. DRIV er inkubatoren til Papirbredden Innovasjon, som også ble initiert av høyskolen og som også har helseinnovasjon som hovedsatsingsområde. DRIV har også inngått samarbeidsavtale med Oslo Medtech, som ikke har egen inkubator. Høgskoledirektøren finner at selskapet på en god måte ivaretar høgskolens interesser og anbefaler å beholde eierposisjonen i DRIV inkubator as. Gigafib Holding AS Selskapet er et tjenesteytende selskap som i sin tid ble opprettet for å sikre datakommunikasjon mellom lærerhøgskolen på Eik og Bakkenteigen. Dette formålet er nå kun av historisk interesse. Praktisk sett får HBV dekket all sin kommunikasjon via andre engasjement. Eierskapet følger dermed ikke retningslinjene i den vedtatte policy. Høgskoledirektøren anbefaler følgelig å avvikle HBVs engasjement i selskapet. Kunnandi AS Tanken bak etableringen av Kunnandi var å bidra til at studenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) får en mulighet til å komme nærmere næringslivet. I Kunnandi får studentene en mulighet til bruke sin teoretiske kompetanse i praksis, knytte nettverk og bidra til å fremme seg selv og HBV gjennom Kunnandi. I tillegg ønsker bedriften å fremstå som et alternativ til andre deltidsjobber som preger studenttilværelsen og at et engasjement i selskapet skal hjelpe den enkelte i studiene. De som deltar, skal i tillegg til å være konsulenter i selskapet også være ansvarlig for Kunnandidagen, den årlige karrieredagen som arrangeres ved Campus Ringerike. Høgskolen er som det framgår av tabellen ovenfor ikke noen stor aksjonær i Kunnandi. Dette er langt på vei et studentdrevet tiltak. Høgskoledirektøren ser imidlertid engasjementet som en forsterkning av tilbudet Handelshøgskolen gir sine studenter. Det har vært stilt spørsmål ved hvordan Kunnandi tidligere har mottatt støtte fra Høgskolen i Buskerud. Denne støtten er avviklet, Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 4

15 men Høgskoledirektøren ser behovet for et engasjement fra skolens side. Dette er det muligens bedre anledning til dersom man finner en annen form på tiltaket. Høgskoledirektøren vil i samarbeid med Handelshøgskolen gjennomgå dette engasjementet og vurdere fremtidig organisering i forhold til formålet. Det kan i saken være andre interessenter som har andre vurderinger, dette må avklares i det videre arbeidet. Papirbredden Innovasjon AS Papirbredden Innovasjon (PI) ble etablert i juni 2006 som et regionalt instrument for kunnskapsbasert innovasjon. PI skal bidra til å gi regionen et løft gjennom å skape nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Dette gjør vi gjennom å utvikle og gjennomføre innovasjonsprosjekter som kobler næringsliv, kunnskaps- og forskningsmiljøer og offentlige aktører (trippel helix). PI har en unik posisjon som en uavhengig aktør med aktive eiere fra næringslivet, akademia og offentlig sektor. Eierskapet reflekterer det unike ved PI. I et forprosjekt ledet av Kåre Sandvik ved HiBu, ble det gjort analyser og anbefalinger i forhold til hva som var viktige suksesskriterier for at et selskap som PI skulle lykkes. Når det gjaldt eierskap, poengteres det hvor viktig det var at (den gang) HiBu gikk inn på eiersiden, som den største kunnskapsinstitusjonen lokalisert på Papirbredden. Gjennom PI kan HiBu både styrke sin egen posisjon, samt være med på å utvikle partnerskap og samarbeide med andre høyskoler og universiteter på områder hvor dette er nødvendig for å gi PI og regionen økt konkurransekraft. Høgskoledirektøren finner at selskapet på en god måte ivaretar høgskolens interesser og anbefaler å beholde eierposisjonen i Papirbredden innovasjon as. Ringerike utvikling AS Høgskolen (HiBu) ønsket å gå inn på eiersiden av både strategiske og faglige formål. Strategisk innebærer en videreutvikling av campus (Ringerike) ut fra det bidrag dette gir til regionens utvikling. De faglige formålene er knyttet til innovasjon, næringsutvikling og entreprenørskap. Blant annet ble det etablert en grunderpark som et konkret samarbeidseksempel mellom Ringerike utvikling og HiBu. Samarbeid med selskapet inngår også i arbeidet med doktorgradssatsingen på campus Hønefoss, hvor nettverk og kopling til regionalt næringsliv er viktig. Høgskoledirektøren finner at selskapet på en god måte ivaretar høgskolens interesser og anbefaler å beholde eierposisjonen i Ringerike utvikling as. Saksdokumenter 1. Interne retningslinjer for HBVs eierinteresser i aksjeselskaper. Drammen 5/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 4 av 4

16 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 4. desember 2014 Saksbehandler Saksnummer Nils Dugstad 14/00042-x SAK 131/14 (V) Studentrepresentantene i høgskolestyret prolongert funksjonstid Forslag til vedtak 1. Styret prolongerer nåværende studentrepresentanters og vararepresentanters funksjonstid fram til Saksopplysning I forbindelse med etableringen av Høgskolen i Buskerud og Vestfold skulle studentene høsten 2013 velge representanter til høgskolens styre. Det var på daværende tidspunkt ikke utformet et sett av regler som kunne gjelde for hele studentmassen. Denne utfordringen ble løst ved at studentene valgte to representanter, en representant med varamedlem med utgangspunkt i Høgskolen i Buskerud og det valgreglement som gjaldt der og en representant med varamedlem med utgangspunkt i Høgskolen i Vestfold og det valgreglement som gjaldt der. Begge representanter er valgt med virkningstid fram til Det viser seg nå at dette nok var et uheldig valgt tidspunkt. I høgskolens valgreglement heter det at: Valg av representanter for studentene avholdes i april eller mai. Valget avholdes etter valg av rektor. Studentparlamentet bestemmer valgoppgjørsmåte. Valgstyret fastsetter, i samråd med Studentparlamentet, nærmere regler for valget. (jf. Valgreglementets 21, 2) Studentrepresentantenes funksjonstid er med dette i utakt med høgskolens valgreglement. Nå styres valget av studentrepresentantene til høgskolestyret også av Studentparlamentets vedtekter. Også i forhold til dette reglementet er representasjonen i utakt. Dette betyr at høgskolestyret står uten formelle studentrepresentanter fra og fram til nye kan bli valgt dersom høgskolen og studentene ikke finner en løsning på dette. Studentparlamentet har besluttet å holde ekstraordinært årsmøte i januar 2015 hvor parlamentet vil behandle valg av studentrepresentanter til høgskolestyret. I lys av den situasjon som er oppstått og 1 av 2

17 for å sikre en fornuftig innfasing av nye studentrepresentanter til styret ber Studentparlamentet om at nåværende representanter med vararepresentanter forlenges fram til juni Gjeldende valgreglement for høgskolen og for Studentparlamentet gir ingen anvisning på hvordan en slik situasjon skal løses. Slik høgskoledirektøren tolker reglementet er det imidlertid ikke noe i reglementene som heller er til hinder for å følge studentenes forslag til løsning i denne saken. Det vil etter direktørens mening ikke være i tråd med Universitets- og høgskoleloven at høgskolestyret skulle tre sammen etter nyttår uten studentrepresentanter i styre. Forslaget om å prolongere representantene vil løse denne utfordringen. I tillegg gir den Studentparlamentet anledning til å harmonisere parlamentets vedtekter mot høgskolens valgreglement. Høgskoledirektøren anbefaler derfor at nåværende representanters og vararepresentanters funksjonstid forlenges fram til Denne anbefalingen er også lagt fram for leder av valgnemnda som deler høgskoledirektørens syn i denne saken. Studentrepresentantene og vararepresentantene er forespurt og er villige til å forlenge styreperioden. Saksdokumenter 1. Valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Drammen 5/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

18 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 3. desember 2014 Saksbehandler Knut Gunnar Aspenes, Terje Thomassen Saksnummer 14/03775 SAK 132/14 (V) Budsjett 2015 Forslag til vedtak Styret godkjenner budsjett 2015 for HBV. Oppsummering Budsjett 2015 har en samlet ramme på 901,3 mill kroner. Det må tas forbehold om endringer i bevilgningen til HBV har mottatt endelig tildelingsbrev for 2015 i medio desember. Avtalen om statsbudsjettet 1 som ble godkjent i stortinget innebærer blant annet at foreslått studieavgift for utenlandske studenter skal reverseres og at uttelling for forskningsresultater (RBO) skal styrkes. HBV har ikke fordelt inntektskrav til enhetene vedr studieavgifter, så en reversering i statsbudsjettet vil styrke høgskolens strategiske handlingsrom. En styrking av RBO vil gi tilsvarende uttelling for fakultetene i tråd med ny budsjettfordelingsmodell. Saken presenterer forslag til rammer for høgskolens fakulteter, fellestjenester og institusjonsavsetninger. I september ble det vedtatt en ny budsjettfordelingsmodell jfr. styresak 94/14. Denne er lagt til grunn for fordelingen. I oktober ble en orientering om statsbudsjettet og konsekvenser for HBV presentert i styremøte jfr. styresak 109/14. Foreløpige rammer ble utarbeidet som grunnlag for budsjettarbeidet fram til nå, herunder en foreløpig avsetning med ufordelte midler. Fellestjenester har hatt en gjennomgang av eksisterende rammer i forhold til tilhørende aktiviteter og nye aktiviteter. Nye aktiviteter blir redegjort for. Det er utarbeidet et forslag til fordeling av ufordelte phd-stillinger til fakultetene. Budsjettet for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter viser en økning fra i fjor og er budsjettert til 94,7 mill kroner for Se UHRs hjemmeside «Budsjettavtalen økt satsing på forskning og utdanning»: 1 av 5

19 Handlingsrommet er marginalt slik at budsjettgjennomføringen krever meget god disiplin. I tillegg er arbeidet med lønnsutjamning utfordrende for flere av enhetene. Dette krever en overordnet og samordnet tilnærming knyttet til avgang og tilgang til av nye stillinger. Avslutningsvis i saksfremlegget gis informasjon om videre behandling i forhold til håndtering av årsresultat, ufordelte midler og økonomisk handlingsrom fram mot revidert budsjett. Saksopplysning Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Nedenfor gis et tabellarisk sammendrag av budsjett 2015 for HBV, med endringer fra opprinnelig grunnlag. For ytterligere detaljer om rammer pr enhet, fellestjeneste, samt pr kontoklasse (lønn, andre driftskostnader) så vises det til vedlagte tabeller. Følgende bemerkes til ovenstående hovedtabell: - Institusjonsnivå HBV foreslås redusert med 38 % siden foreløpig fordeling i oktober. Dette skyldes i hovedsak: o 1,350 mill kroner øremerkede midler fordeles til fakultet HE som utstyrsmidler sykepleie o 5,387 mill kroner stipendiatmidler fordeles til fakultetene, 2 stillinger til hver av fakultetene Tekmar, HUT, HE, og 1 stilling til HS o Ufordelt beløp fra oktober (plassert strategisk reserve/ handlingsrom) reduseres med 6,7 mill kroner til nye og endrede oppgaver i felles (se nedenstående forklaring) - Felles, herunder rektorat, foreslås økt med 3 % siden foreløpig fordeling i oktober. Dette forklares med: o 0,95 mill kroner, økning 1 årsverk rektoratets stab, som ble finansiert ved mindreforbruk fra tidligere periode i revidert budsjett 2014 o 0,5 mill kroner, handlingsrom til rektoratet i 2015 o 0,8 mill kroner, styrket driftsbudsjett i 2015 (finansiert ved mindreforbruk fra tidligere periode i revidert budsjett 2014) Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 5

20 o 0,45 mill kroner økt Kopinor avgift (netto fratrukket refusjon økt semesteravgift) o 0,20 mill kroner tomgangsleie for internasjonale studenter o 0,40 mill kroner ny modul FS for internasjonale studenter o 0,50 mill kroner studieadministrative systemer og rutiner (Fronter, FS, Time edit, samt UFU) o 0,2 mill kroner økning felles budsjettpost for patenter o 0,25 mill kroner felles budsjettpost Open access publikasjonskostnader o 2,75 mill kroner styrking av biblioteket. Skyldes manglende refusjoner/ inntekter etter at BI og HiT flytter ut av Drammen, men i hovedsak at budsjettet må styrkes og tilpasses drift HBV med økt studieportefølje og fire forskerutdanninger i vekst o 0,3 mill kroner økte fristasjonskostnader etter at HiT flytter ut av Drammen o 0,3 mill kroner andre justeringer o 1,2 mill kroner av ovenstående dekkes inn med økte innsparingskrav fordelt i fellestjenester - Fakultetene øker med 1 3 % siden oktober. Dette forklares med: o Tekmar: manglet 5 studieplasser i foreløpig fordeling, utgjør 0,2 mill kroner. Tildelt 2 stipendiatstillinger med 10/12 årseffekt, utgjør 1,5 mill kroner o HS: Tildelt 1 stipendiatstilling, utgjør 0,8 mill kroner o HUT: Tildelt 2 stipendiatstillinger, utgjør 1,5 mill kroner o HE: Tildelt 1,35 mill kroner utstyrsmidler sykepleie, tildelt 2 stipendiatstillinger utgjør 1,5 mill kroner Øremerkede midler ble opprinnelig foreslått benyttet til finansiering av utstyr og inventar på Krona. Styret vedtok at 1,35 mill kroner av disse skulle overføres sykepleierutdanningen, jfr. styresak 111/14. Det foreslås at gjenstående finansiering på 1,35 mill kroner av utstyr til optometri avventes til revidert budsjett, i påvente av årsoppgjøret og avklaring eksterne midler. Resterende benyttes til utstyr til ingeniørutdanningen på Krona. Budsjettøkningen for fakultetene er god og skyldes overgang til ny felles budsjettfordelingsmodell og uttelling for økt undervisnings- og forskningsproduksjon. I samsvar med føringer i styrevedtaket, jfr. styresak 109/14, arbeider fakultetene med tilpasning av løpende aktiviteter og utviklingsområder i tillegg til en avsetning på 1-3 % til strategisk arbeid. Fakultetene vurderer budsjettene som stramme men realistiske. Fakultetet HS er unntaket hvor det forventes at tildelt ramme er noe lav i forhold til forventet drifts- og aktivitetsnivå. Fakultetet arbeider målrettet mot å tilpasse aktivitet, kompetanse og bemanning innenfor tildelt ramme, men antyder at det arbeidet vil strekke seg utover Bemanning, kompetanse og utvikling av studietilbud er veldig sentralt i fakultetenes arbeid inn i 2015, og videre. Se for øvrig fakultetenes budsjettdokumenter som følger vedlagt til saken. Budsjettøkningen i fellestjenester er mer marginal og det er lagt inn innsparingskrav ift effektivisering. Samlet vurderes budsjettsituasjonen for 2015 å være marginal. Dette fordi aktivitetsnivået øker med tildelte nye studieplasser, overtagelse av aktiviteter, samt i enkelte tilfeller igangsetting av ny aktivitet ved omprioritering innenfor eksisterende studieplasser. Aktivitetene er ikke fullfinansiert før om 2 år grunnet etterslep i inntektene fra KD (uttelling utdannings- og forskningsinsentivene). SAKS-midler (ny strukturmelding) Det er satt av 75 mill kroner i departementet for Det er ikke fordelt SAKS midler fra statsbudsjettet ennå. Det fremgår at midlene skal fordeles i Forbehold her om at det kan komme tildeling av SAKS midler i tildelingsbrevet i desember. Tildelingene vil være knyttet til arbeidet med struktur i sektoren. For HBVs del vil midlene knyttes til foreliggende intensjoner om ny fusjon. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 5

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike. Vedtakssaker SAK 128/14 V - Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll fra er godkjent pr epost.

Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike. Vedtakssaker SAK 128/14 V - Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll fra er godkjent pr epost. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike Styreleder/rektor Petter Aasen, styremedlem Kristian Tornås,

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent.

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober 2014 - Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Innhold 1. Virkeområde... 1 2. Styrets ansvar... 1 3. Definisjoner... 2 4. Budsjett... 2 5. Forpliktende samarbeid med andre virksomheter... 3 5.1. Kriterier

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Versjon 22.9.14 Høgskolen i Gjøvik (HiG) RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Retningslinjene er fastsatt av styret 2.10.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet Rundskriv Norsk institutt for bioøkonomi Veterinærinstituttet Nr. Vår ref Dato M-1/2017 17/261 14.06.2016 Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 08.05.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Drammen Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre

Detaljer

M ØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 04.06.2015 kl. 14 :0 0

M ØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 04.06.2015 kl. 14 :0 0 M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 04.0.2015 kl. 14 :0 0 Møtet ble holdt Til stede Quality Hotel Tønsberg Jens Petter Aasen, Sverre

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 26.september 2014 - Campus Vestfold Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret.

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret. REGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD ANGÅENDE KLASSIFISERING, STYRING OG REGNSKAPSFØRING AV AKTIVITETER FINANSIERT AV BEVILGNINGER, BIDRAGSINNTEKTER OG OPPDRAGSINNTEKTER, SAMT SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013 F-07-13 Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/9-2013 KD s regionale økonomiseminarer 2013 Kirsti R. Aarøen, underdirektør/regnskapssjef Universitetet i Bergen, Økonomiavdelingen Agenda Bakgrunn

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 28.08.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Kongsberg Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Tollef Thorsnes, Marit Gunda Gundersen Engeset,

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud MØTEBOK Fredag 14.mars 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Thon Åsgårdstrand Hotel Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, varamedlem Tor

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso)

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Innhold: Del I Klassifisering av ulike inntekter BOA: Om endringer i reglement for BOA vil/har lettet klassifisering. Presentasjon av hjelpeark for klassifisering

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA)

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) 1 Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) Informasjonsmøte SVT-fakultetet Mars 2011 Lars Gunnar Indreiten, Prosessleder Prosjektprosessen Morten Øien, Juridisk seniorrådgiver

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH DIREKTØRMØTET I BODØ, 19. MAI 2016 VED PÅL E DIETRICHS, DIREKTØR VED HØGSKOLEN I HEDMARK VISJONENE TIL DE TO HØGSKOLENE HiL Høgskolen i Lillehammer - læring og opplevelser

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016 P360 - dokument 15/08222-5 Saksbehandler Anne Berit Faaberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 15.12.2015 VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1.

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Fusjonsoppgaver 2016 N O T A T Tilråding:

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 11/15 Fusjon mellom HSH og UiS - intensjonsavtale Saksnr: 15/00876-3 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag:

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 Møtedato: Onsdag 11. desember 2013 Dokumentdato: 20.12.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Erfaringer fra fusjonsprosessen HBV Samling for økonomiledere 22 23 april 2015 Økonomidirektør Terje Thomassen

Erfaringer fra fusjonsprosessen HBV Samling for økonomiledere 22 23 april 2015 Økonomidirektør Terje Thomassen Erfaringer fra fusjonsprosessen HBV Samling for økonomiledere 22 23 april 2015 Økonomidirektør Terje Thomassen HBV Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold vedtok fusjon i august 2012. Virksomheten

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

MØTEBOK - fellesstyret

MØTEBOK - fellesstyret MØTEBOK 1 MØTEBOK - fellesstyret Møtedato: Mandag 17.12.12 Dokumentdato: 07.01.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET 17.12.12 Sted:, Bakkenteigen,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/17 Årsrapporter 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-4 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer