Fenotypisk beskriving av norsk raudkløver Trifolium pratense

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fenotypisk beskriving av norsk raudkløver Trifolium pratense"

Transkript

1 Sluttrapport for forprosjektet: Fenotypisk beskriving av norsk raudkløver Trifolium pratense Foto 6.juli 2010 Bioforsk Øst Løken Kristin Daugstad 1

2 Innhald side Bakgrunn 3 Materiale 3 Feltarbeid 3 Observasjonar 5 Resultat 6 - Overvintring 6 - Heilheit vår, høgde og avling 7 - Vekstform, farge, bladflekk, blomstring og mjøldogg 10 - Stengel lengde og tal internodier. Blad form, bredde og 13 lengde Tidsbruk 14 Forslag til gjennomføring av hovedprosjekt 15 Litteratur 16 Samletabell resultat 17 2

3 Bakgrunn Raudkløver er den viktigaste belgveksten i engdyrking i Norge. Dyrking av raudkløver starta på Austlandet først på 1800-talet med importert frø. Etter generasjonar med frøproduksjon i Norge vart kløveren etterkvart meir hardfør og tilpassa det norske klimaet. Ved prosjektstart i 2009 var det lagra 5 sortar, 13 gardsstammer (landrasar) og 110 såkalla ville eller semiville populasjonar av norsk raudkløver i Nordisk Genbank. I 2013 er det totale antalet oppe i 144. Dette materialet er i liten grad beskreve. Ei betre beskriving av innsamlingane er viktig både for bevaringsformål og for bruk av materialet i til dømes arbeidet med å utvikle nye sortar. Sidan det er eit stort materiale å beskrive vart det i 2009 etablert eit mindre felt på Bioforsk Øst Løken. Formålet var å få erfaring med beskriving av raudkløver før eit eventuelt større prosjekt. Det var spesielt viktig å finne ut av kor mykje blomstringstida ville variere. Det er fleire av observasjonane som skal utførast ei viss tid etter blomstring. Derfor vil ei langvarig blomstring gjere desse post-blomstring-noteringane usikre. Det blir også ein relativt stor arbeidstopp på dette tidspunktet. Samtidig var det viktig at beskrivinga av sortane eller populasjonane skulle bli best mogleg, slik at det skulle bli direkte nyttbare resultat av forprosjektet. Materiale Mai 2009 vart det i samråd med Petter Marum i Graminor valt ut fem sortar og populasjonar av norsk raudkløver. Desse vart valt ut fordi dei er ulike i vekst og blomstringstid, og dermed kan vise kva vi kan vente oss av variasjonsbredde i dei ulike egenskapane. Reipo: Lea: Stein: Kongsvoll: Tetraploid norsk sort. Foredla på Norges landbrukshøgskule og Bioforsk Øst Løken med opphav i 9 populasjonar. Godkjent Diploid norsk sort. Foredla på Bioforsk Øst Løken av utvlagte klonar i Bjursele, Nordi og GNRK8801. Godkjent Gardsstamme av Nordi -typen, dvs sein blomstring. Frå Moelv i Hedmark. Gardsstamme av Bjursele -typen, dvs halvsein blomstring. Utval i innsamla kløver frå Kongsvoll 880 moh, Sør Trøndelag : Innsamla populasjon frå Skogstad, Elverum i Hedmark. Tidleg blomstring og liten avling. Feltarbeid Frøet vart sådd i veksthus 29. mai og deretter overført til pluggbrett (prikla) 1-2 veker seinare. Det viste seg at plantene vaks svært dårleg til tross for ulike tiltak. Plantene kom seg først då dei vart planta om på nytt i nyinnkjøpt jord. Plantene vart planta i felt 13. august. Dei 5 sortane/populasjonane vart planta i 40 blokker, med fullstendig randomisering i kvar blokk. Planteavstanden var 1 x 1 meter. Kvar plante var utstyrt med ein merkelapp med populasjonsnr, blokk nr og koordinat, f. eks. 4 1 C1. 3

4 A B C D E F G H I J Figur 1: Feltplan 1 Reipo 2 Lea 3 Stein 4 Kongsvoll Feltinspeksjon 29. september viste små men vekstkraftige planter, og alle planter var i live. Det var ingen skilnad mellom sortane/populasjonane. Plantene var så små at dei ikkje vart pussa ned om hausten. Feltet vart anlagt på eit skifte med god næringsstatus, og sidan raudkløver skaffar nitrogenet sjølv vart ikkje feltet gjødsla i forsøksperioden. Feltet vart heller ikkje vatna. Tabell 1 viser nedbør og temperatur som månadsverdiar i prosjektperioden. Sidan feltet var lite vart det vurdert som enklast med manuell fjerning av ugraset. Men det vart sprøyta mot tunrapp med ei blanding av Select og Renol den 1. juni Dette er eit middel som er anbefalt ved konvensjonell frødyrking av raudkløver og påverkar så langt vi veit ikkje blomstring og frøsetting. Tabell 1: Temperatur( 0 C) og nedbør(mm) i forsøksperioden og i perioden Snitt Temperatur Januar -14,7-8,1-7,4 Februar -11,8-8,8-6,8 Mars -2,3-2,3-2,8 April 1,8 6,3 2,2 Mai 7,9 6,5 7,5 7,2 Juni 11,8 11,7 11,4 Juli 14,3 14,7 14,2 August 12,3 12,8 12,8 September 9,4 7,3 8,4 Oktober -0,2 1,6 2,4 November -2,3-7,9-3,0 Desember -11,4-14,7-7,7 4

5 Snitt Nedbør Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Observasjonar Tabell 2 viser ei oversikt over kva observasjonar som er tatt. Alle observasjonar er på enkeltplanter, enten målt som mm eller cm eller vurdert visuellt som % eller på ein skala frå til dømes 1-9. Dei fleste observasjonane er frå UPOV (TG/5/7 2001). I tillegg observerte vi overvintringsevne, heilheit, avling, samt angrep av mjøldogg. Ein må merke seg at dette er egenskapar som bør undersøkast på sådde bestand for å ha overføringsverdi til praktisk dyrking. Tidspunkt for observasjon er gjort etter UPOV så nær som for vekstform. Dette fordi plantene var for små i anleggsåret (som er tida UPOV anbefalar), og observasjonen derfor vart tatt tidleg sommar året etter. Skala for observasjon er ikkje alltid i samsvar med UPOV. Det gjeld målingar av lengde, bredde og høgde, der UPOV har skala frå 1-9 eller 3-7, medan vi har brukt faktiske mål som cm og mm. Dette gjeld også for blomstringstid der UPOV bruker skala 1-9 medan vi har dag=1 for første plante som blomstrar og dag =31 for siste plante. Alt dette kan forøvrig reknast om. Tabell 2: Oversikt observasjonar År Karakter Tidspunkt Skala Dato utført 1 Overvintring Vår mai 1 Heilheit Vår mai UPOV 9 1 Høgde1 Tidleg sommar cm 11.juni UPOV 10 1 (Blad)farge Tidleg sommar 3-7(=mørk) 10.juni UPOV 7 1 Vekstform Tidleg sommar 1-9(=flat) 10.juni UPOV 11 1 Tidspunkt blomstring juni til 28.juli UPOV 12 1 Lengde lengste stengel 1-2 veker etter cm juli midd.blomstring UPOV 14 1 Tal internodier 1-2 veker etter Nr juli midd.blomstring UPOV 16 1 Bladform 1-2 veker etter 1-3(=rund) juli midd.blomstring UPOV 17 1 Bladlengde 1-2 veker etter mm juli midd.blomstring UPOV 18 1 Bladbredde 1-2 veker etter mm juli midd.blomstring UPOV 19 1 Bladflekk Ved beg. Blomstring 1-9(=mest) 8.juli 1 Avling 11 Før 1. slått juli UPOV 20 1 Plantehøgde 4-6 veker etter slått cm 30.august 1 Avling 12 Før 2. slått september 1 Andel stenglar med blomst september 1 Mjøldogg % 4.oktober 2 Overvintring Vår mai 2 Heilheit Vår mai 5

6 Resultat Analysa er gjort ved hjelp av statistikkprogrammet Minitab og General Linear Model (GLM). Tabellane viser LSmeans for dei 5 populasjonane, p-verdi og LSD 5%. Ein del av resultata er også vist i boksplot (interquartile range box, outliers og means). Ein «interquartile range box» består av: 50 % av observasjonane i boksen, resten er på den loddrette linja med unntak av outliers, tversoverstreken er median og sirkel med kryss er mean. outlier 50 % av observasjonane mean median Overvintring Våren 2010 vart overvintringa registrert på ein skala frå 1-9. Der 1 tilsvarar døde planter, medan 9 er planter av ymse storleik men utan synlege skader. Elles noko gradering dersom delar av plantene var død. I 2010 var 88,5 % av plantene i live, medan det i 2011 var gått ned til 82 % levande planter. Ingen av åra var det signifikante forskjellar mellom sortane. Kongsvoll og Reipo hadde begge 75 % levande og Lea 92,5 % levande ved prosjektslutt. Tabell 3: Overvintring Planter Planter Planter Planter Planter Over- Over- Populasjon vintring vintring nr nr nr % % ,5 87,5 8,2 7,6 Kongsvoll ,5 75 7,4 6,2 Lea ,5 8,6 7,3 Reipo ,6 6,3 Stein ,5 80 7,9 6,7 Total mean ,5 82 7,9 6,8 p-verdi ,25 0,17 LSD 5% (1,2) (1,4) 6

7 Bilde tatt 20.mai 2010 Overvintring = 1 ( ) Overvintring = 9 (Stein) Heilheit vår, høgde og avling Heilheit vart registrert på skala 1-9. Døde planter vart ikkje vurdert, medan 1 var dei dårlegaste plantene, og 9 dei største og kraftigaste plantene. Planter med synleg vinterskade fekk karakter 2 og 3, medan frå 4 og oppover var det storleik/avling som vart lagt vekt på. I 2010 var forskjellen melom populasjonar signifikant, der Stein har signifikant lågare heilheit enn , Kongsvoll og Lea (LDS ca 0,6). I 2011 var det ingen signifikant forskjell. Tabell 4: Heilheit, høgde og avling Heilheit Høgde1 Avling11 Høgde2 Stengel Avling12 Heilheit Populasjon vår mengde vår 1-9 cm 1-9 cm ,68 12,75 6,2 11,17 4,32 5,53 4,70 Kongsvoll 6,72 13,41 6,42 12,98 4,12 5,88 4,81 Lea 6,70 16,17 6,27 14,04 4,93 6,62 4,34 Reipo 6,16 15,14 5,98 13,59 4,53 6,07 4,15 Stein 5,81 13,18 5,89 14,96 5,33 6,44 4,58 Total mean 6,41 14,13 6,15 13,35 4,65 6,11 4,52 p-verdi 0,011 0,00 0,4 0,018 0,054 0,009 0,7 LSD 5 % 0,58 1,51 (0,6) 2,11 0,81 0,61 (0,9) 7

8 Bilde tatt 20.mai 2010 Heilheit 3 (Kongsvoll) Heilheit 5 (Reipo) Heilheit 7 ( ) Heilheit 9 (Lea) Høgde vart målt både tidleg sommar (høgde 1) og på gjenveksten etter 1. slåtten (høgde 2)ved å legge ei lett plate oppå planta og måle avstanden frå jorda og opp til plata. Både høgde 1 og høgde 2 viser signifikant forskjell mellom populasjonar. Tidleg sommar er det dei nye sortane Lea og Reipo som er signifikant høgare enn dei tre andre (LSD ca 1,5). På gjenveksten etter 1. slått er det med LSD på ca 2,2 kun som er forskjellig frå Stein. 8

9 Data Data 30 Boxplot of Høgde1; høgde Høgde1 høgde2 Høgde1 høgde2 Høgde1 høgde2 Høgde1 høgde2 Høgde1 høgde2 NAME Kongsvoll Lea Reipo Stein Figur 2: Høgde 1 og høgde 2 Avling vart visuelt vurdert på skala 1-9 sist i juli og sist i september. Fordi blomstring og morfologi først skulle registrerast på alle plantene er dette mykje seinare enn vanleg slått av raudkløver. Avling 11 viste ingen forskjellar mellom populasjonane, medan for avling 12 har signifikant lågare avling enn Lea, Reipo og Stein, medan Kongsvoll har signifikant lågare avling enn Lea. Det er tvilsomt om desse resultata er overførbare til praktisk engdyrking. Boxplot of avling11; avling avling11 avling12 avling11 avling12 avling11 avling12 avling11 avling12 avling11 avling12 NAME Kongsvoll Lea Reipo Stein Figur3: Avling 27. juli (avling 11) og 27. september (avling 12) Samtidig som det vart registrert Avling 12 vart det registrert mengde stenglar med blomst. Gruppert etter mengde med 1= ingen, 3=1-5, 5=6-10, 7=11-15 og 9= 16 eller fleire. Stein har signifikant fleire stenglar med blomst enn Kongsvoll og

10 Vekstform stengelmengde Boxplot of stengelmengde Kongsvoll Lea NAME Reipo Stein Figur 4: Mengde stenglar med blomst Vekstform, farge, bladflekk, blomstring og mjøldogg Vekstform og farge vart notert 10.juni. Bladflekk 8.juli, medan blomstringstid vart observert frå 28.juni til 28.juli. 9 Boxplot of Vekstform Kongsvoll Lea NAME_1 Reipo Stein Figur 5: Vekstform Vekstform er vurdert på skala 1-9 der 1 er opprett (erect) og 9 er flat (prostrat). Observasjonen skal i følgje UPOV takast på hausten i anleggsåret, men på det tidspunktet var plantene for små. Analysa viser at Lea og Reipo er dei mest opprette og skiller seg signifikant frå

11 blomstring Bladflekk dvs om plantene har kvit bladflekk eller ikkje (1=ingen og 9= mange) var vanskeleg å vurdere, fordi farga (lys eller mørk) forstyrra inntrykket. Det kan sjå ut som Kongsvoll og Lea har minst kvite flekkar, og skiller seg i alle fall frå Reipo og Stein. Farge (3=lys og 7=mørk) var også vanskeleg å vurdere, men analysa viser likevel at det er signifikante forskjellar, med Stein og Reipo som dei lysaste og dei tre andre som mørkaste. Tabell 5: Morfologi, blomstring og mjøldoggangrep Farge Vekstform Bladflekk Blomstring Mjøldogg Mjøldogg Populasjon Planter % ,84 7,04 4,45 9,47 13,37 26 Kongsvoll 4,88 6,52 4,03 11,28 16,66 23 Lea 4,78 5,58 4,07 17,36 8,05 21 Reipo 4,57 5,22 4,75 17,75 2,54 14 Stein 4,41 6,15 4,96 15,09 4,89 18 Total mean 4,70 6,10 4,45 14,19 9,10 p-verdi 0,015 0,00 0,008 0,00 0,00 LSD 5% 0,29 0,67 0,56 0,97 6,16 Blomstring vart notert den datoen tre blomsterhovud på planta blomstra. Dette var ein tidkrevande men presis obervasjon. Alle er signifikant forskjellige frå kvarandre så nær som Lea og Reipo, som er omtrent like seint-blomstrande blomstrar tidlegast deretter kjem Kongsvoll, Stein, Lea og Reipo. Lea ser ut til å ha den lengste blomstringsperioden, Medan Reipo og har av dei kortaste. 35 Boxplot of blomstring Kongsvoll Lea NAME_1 Reipo Stein Figur 6: Blomstringstidspunkt 11

12 Den einaste sjukdommen som er notert er mjøldogg, noko som vart gjort den 4. oktober Vel halvparten av plantene var angrepne, angrepet vurdert i % frå 2 til 70. Berre 10 % av plantene hadde meir enn 20 % angrep. Allereie 30.august var det mjøldogg på enkelte planter og insektgnag 12

13 Data Stengel lengde og tal internodier. Blad form, bredde og lengde Alle målingane i tabell 6 vart utført juli. Dette var da nesten alle plantene hadde starta blomstre. Og det er vel to veker etter middel blomstringstid for alle 5 populasjonane. Vi målte lengde på lengste stengel og fann i middel dei kortaste stenglane hos Kongsvoll med 72,36 cm men som ikkje er skillbar frå Dei nye sortane Lea med middel 83,21 cm og Reipo 85,28 cm er skillbar frå dei andre tre populasjonane. Tal internodier på lengste stengel viste ikkje så store forskjellar populasjonane i mellom. Det var kun som har middel 7,34 som skilte seg signifikant frå Lea som har middel på 7,95. Analysa av bladform (1=spiss og 3=rund) viser at Reipo har dei rundaste blada, og skiller seg signifikant frå dei andre fire populasjonane. Reipo har også dei største blada, målt som både bredde og lengde, men den er ikkje skillbar frå Lea og Kongsvoll har dei minste blada. Figur 7 illustrerer nokon av dei morfologiske eigenskapane til populasjonane. Tabell 6: Morfologi Lengste Internodier Blad Blad Blad Populasjon stengel bredde lengde form cm n mm mm ,49 7,34 22,37 43,24 1,36 Kongsvoll 72,36 7,49 22,33 42,47 1,26 Lea 83,21 7,95 25,84 49,98 1,36 Reipo 85,28 7,54 27,50 51,42 1,79 Stein 77,59 7,63 24,41 45,62 1,36 Total mean 78,79 7,59 24,49 46,55 1,42 p-verdi 0,00 0,028 0,00 0,00 0,001 LSD 5% 4,11 0,37 1,96 3,10 0, Line Plot of Mean( stengellengde; bladbredde; bladlengde ) Variable stengellengde bladbredde bladlengde Kongsvoll Lea NAME Reipo Stein Figur 7: Lengste stengel (cm), bladbredde (mm) og bladlengde (mm) 13

14 Tidsbruk Tabell 7: Timebruk Arbeidsoppgåve Timar Timar per plante Kommentar 2009 Så, prikle, plante 28 0,14 Ekstra mykje prikling 2010 Notatar (og foto) 38 0, Stell av feltet 20 0,1 Luking etc Planlegging og grøvre feltarbeid som harving og slått, samt bearbeiding av data og rapportskriving er ikkje med i tidsbruken. Det vart vurdert som uavhengig av antalet populasjonar. Tidsbruken vart registrert ved vanleg prosjekt-timeføring, spesifiseringa på arbeidsoperasjon vart gjort i etterkant. Oppalet av plantene tok lenger tid enn venta, pga dårleg vekst. Sjølve plantinga tok 10,5 timar (3 personar). Det er vanskeleg å seie kor mykje tid det vil ta i ein ideell situasjon, muligens kan vi komme ned på 0,07 timar per plante. Observasjonane vart utført av to personar. Prosjektleiar tok dei fleste, medan Bea Blomlie tok seg av observasjonane «1-2 veker etter middel av blomstring» samt avling ved 1. slått. Denne arbeidstoppen utgjorde to fulle arbeidsdagar. Stell av feltet var mest luking. Sidan feltet var lite vart det vurdert som enklast med manuell fjerning av ugraset. Men det vart sprøyta mot tunrapp. For eit større felt må ein basere seg på sprøyting i større grad, men ein må rekne med noko manuell ugrasbekjemping. Tidsbruken kan da kanskje gå ned til 0,08 timar per plante. 14

15 Forslag til gjennomføring av hovedprosjekt Forprosjektet gav oss ikkje alle svar vi kunne ønske oss. Men utifrå arbeidstoppen «1-2 veker etter middel bomstringstid» må ein velje antalet planter etter kor mykje tilgjengeleg personell ein har på denne tida. Vi brukte 2 dagar på 200 planter. Dersom antalet blir auka til 1000 planter vil det ta 10 dagar. Ein bør då helst ha 3 disponible personar den veka dette skal utførast. To erfarne personar kan klare det på ei veke, men erfaringa på Bioforsk Øst Løken er at slike er mangelvare, spesielt i siste halvdel av juli. Så dersom ein erfaren får med seg to uerfarne vil det sannsynlegvis fortsatt ta ei veke. Planteavstand på ein meter viste seg å vere tilstrekkeleg i dette feltet. Sjølv om plantene kan og bør bli større enn i forprosjektet vil dei fortsatt ha nok plass. Alternativet frå Sveits med planteavstand 0,3 x 0,5 meter og med oppbinding vil vere mykje meir arbeidskrevande. Om ein kan redusere talet planter per populasjon kan ein beskrive fleire populasjonar per felt. Minimum 40 planter per populasjon var etter anbefaling frå liknande undersøking i Sveits. Pga vinterskade fekk me frå 33 til 38 planter per populasjon å observere på i 2010, og nokre av desse var også i dårleg kondisjon frå våren. Ein bør derfor heller vurdere å auke antalet planter per populasjon enn å redusere det. For eksempel ved å plante 50 men observere på 40. Ein kan heller ikkje utelukke at færre planter per populasjon kan vere tilstrekkeleg. Dersom ein reduserer tal planter, dvs tal gjentak per populasjon, vil p-verdi og LSD5% auke. Sannsynlegheita for å få signifikante forskjellar mellom populasjonane vil då bli mindre. Kor mykje dette vil utgjere kan ein undersøke nærare ved å bruke talmaterialet frå forprosjektet. Det bør også diskuterast om overvintring, plantehøgde, blomstringstid og avling kan undersøkast på sådde ruter (ev. i mangel av frø plante inn enkeltplanter på ruter med engrapp), enten som supplement eller som erstatning for enkeltplantefelt. Tidspunkt for blomstring vart gjort «når tre blomsterhovud blomstrar». På enkelte planter var det eit eller to hovud som blomstra først, medan det tredje osv blomstra ei stund seinare. Men dette var eit lite problem i forprosjektet. Det vil vere ein fordel å fordele beskrivinga over fleire år både pga arbeidsmengda, arealbehovet og sikkerheita. Nedanfor eit grovt anslag av tidsbruk og kostnad for eit felt med 800 planter. I timeprisen er det inkludert overhead som dekker administrasjon, jordleige og jordarbeiding. 800 planter Arbeidsoppgåve Timar per plante Timar TAP 800 kr Timar VIP 1000 kr Planlegging 30 Så, prikle, plante 0,07 56 Notatar (og foto) 0, Stell av feltet 0,08 64 Analyse og rapport 50 Sum timar Sum kostnad

16 Litteratur Boller B, P.Tanner, S. Gunter, F.X. Schubiger, Description and evaluation of a collection of former swiss red clover landraces. Czech J. of Genetics and Plant Breeding, 39, 2003 (special issue): Kouame, C.N. and K.H. Quesenberry, Cluster analysis of a world collection of red clover germplasm. Genetic resources and crop evolution 40: Vestad R, Forsøk med norske lokalstammer av rødkløver. Forskning og forsøk nr 14. s Wexelsen H, Undersøkelser over norsk rødkløver. Stammeundersøkelser. Tidsskrift for det norske landbruk: 1:27. Wexelsen H, Lokalstammer av norsk rødkløver. Forskning og forsøk nr 2. s Wexelsen H, Studies on wildgrowing populations of red clover (Trifolium pratense). Acta Agralia fennica. 107: Aamlid, Trygve S. Frøavl av rødkløver. Dyrkingsveiledning. Mars

17 Planter Planter Planter Over- Over- Heilheit Høgde1 Avling11 Høgde2 Stengel Avling12 Heilheit Populasjon vintring vintring vår mengde vår nr nr nr cm 1-9 cm ,2 7,6 6,68 12,75 6,2 11,17 4,32 5,53 4,70 Kongsvoll ,4 6,2 6,72 13,41 6,42 12,98 4,12 5,88 4,81 Lea ,6 7,3 6,70 16,17 6,27 14,04 4,93 6,62 4,34 Reipo ,6 6,3 6,16 15,14 5,98 13,59 4,53 6,07 4,15 Stein ,9 6,7 5,81 13,18 5,89 14,96 5,33 6,44 4,58 Total mean ,9 6,8 6,41 14,13 6,15 13,35 4,65 6,11 4,52 p-verdi ,25 0,17 0,011 0,00 0,4 0,018 0,054 0,009 0,7 LSD 5% (1,2) (1,4) 0,58 1,51 (0,6) 2,11 0,81 0,61 (0,9) Farge Vekstform Bladflekk Blomstring Mjøldogg Lengste Internodier Blad Blad Blad Populasjon stengel bredde lengde form % cm n mm mm ,84 7,04 4,45 9,47 13,37 75,49 7,34 22,37 43,24 1,36 Kongsvoll 4,88 6,52 4,03 11,28 16,66 72,36 7,49 22,33 42,47 1,26 Lea 4,78 5,58 4,07 17,36 8,05 83,21 7,95 25,84 49,98 1,36 Reipo 4,57 5,22 4,75 17,75 2,54 85,28 7,54 27,50 51,42 1,79 Stein 4,41 6,15 4,96 15,09 4,89 77,59 7,63 24,41 45,62 1,36 Total mean 4,70 6,10 4,45 14,19 9,10 78,79 7,59 24,49 46,55 1,42 p-verdi 0,015 0,00 0,008 0,00 0,00 0,00 0,028 0,00 0,00 0,001 LSD 5% 0,29 0,67 0,56 0,97 6,16 4,11 0,37 1,96 3,10 0,24 17

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 2 Innhold Møter og kurs... 2 Informasjon fra LNV... 4 Hvordan gjøre penger av møkk... 6 Normal eller tynn møkk... 7 Analyse av

Detaljer

Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar

Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar Hans Nyeggen, Jan-Ole Skage og Åge Østgård Skogforsk 2005 2 Forord Forsøka i denne rapporten vart lagt ut som ein del av

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Samandrag og oppsummering av heile prosjektet Målet med prosjektet var å få meir kunnskap om beitepussing på setervollar. Kunne pussing av vollane hjelpe

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Økologisk sauehald. kort innføring. Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk. www.bioforsk.no

Økologisk sauehald. kort innføring. Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk. www.bioforsk.no www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 7 I Nr. 7 I 2012 Økologisk sauehald kort innføring Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk Økologisk sauehald kort innføring Martha Ebbesvik,

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Kva meiner turistane?

Kva meiner turistane? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 5 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 15/24 Kva meiner turistane? Brukarundersøking for Sognefjord.no Øyvind Heimset Larsen og Svein Ølnes VF Notat

Detaljer

Mengdemålingar på avløpsnett og avløpsmodell

Mengdemålingar på avløpsnett og avløpsmodell Stord Vatn og Avlaup KF Bilag 2, KDP avløp og vassmiljø, Mengdemåling på avløpsnettet Mengdemålingar på avløpsnett og avløpsmodell Grunnlag for dimensjonering av reinseanlegg Delutgreiing til kommunedelplan

Detaljer

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 NOTAT 2011 12 Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 LARS RAGNAR SOLBERG TORBJØRN HAUKÅS NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg:

Detaljer

Omfang og utvikling Social gaming

Omfang og utvikling Social gaming Omfang og utvikling Social gaming Notat frå Lotteritilsynet til Hamarutvalet juni 2014. Talet på spelarar i Noreg Til å berekne kor mange som spelar sosiale spel i Noreg nyttar Lotteritilsynet data frå

Detaljer

God økonomi i eple til juice

God økonomi i eple til juice God økonomi i eple til juice Ein økologisk eplehage på vel 20 daa vart etablert i Aurland i 2004. Frukta frå hagen skal i hovudsak gå til juiceproduksjon ved Balholm AS, men inntil 20 % av epla kan leverast

Detaljer

Fenologisk utvikling hos grovfôrvekstar vurdert etter ein numerisk skala

Fenologisk utvikling hos grovfôrvekstar vurdert etter ein numerisk skala 80 Fenologisk utvikling hos grovfôrvekstar vurdert etter ein numerisk skala Anne Kjersti Bakken, Helge Bonesmo, Anne Stine Ekker og Anne Langerud / anne.kjersti.bakken@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk Ein rapport til Husbanken om korleis utforming og lokalisering av bustader påverkar forbruket

Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk Ein rapport til Husbanken om korleis utforming og lokalisering av bustader påverkar forbruket VF-rapport 16/03 Vestlandsforsking Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk Ein rapport til Husbanken om korleis utforming og lokalisering av bustader påverkar forbruket Sogndal Carlo Aall, Erling Holden,

Detaljer

Elevbok i matematikk på ungdomssteget

Elevbok i matematikk på ungdomssteget Arbeidsrapport nr. 187 Hilde Opsal Elevbok i matematikk på ungdomssteget VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISBN ISSN Sats Distribusjon Hilde Opsal Høgskulen i Volda 82-7661-241-5 0805-6609 Hilde

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Epledyrking. Økologisk. Småskrift. Gunnhild Jaastad og Rolf Tore Djønne. Nr 2 2009

Epledyrking. Økologisk. Småskrift. Gunnhild Jaastad og Rolf Tore Djønne. Nr 2 2009 Økologisk småskrift Nr 2 2009 Epledyrking Småskrift Gunnhild Jaastad og Rolf Tore Djønne Epledyrking Innhald Innleiing...side 5 Arbeid gjennom året...side 6 Klima...side 7 Før planting og etablering...side

Detaljer

Bevaring av samlingane ved fem statlege museer

Bevaring av samlingane ved fem statlege museer Norsk institutt for kulturminneforskning Bevaring av samlingane ved fem statlege museer Undersøkingar utført for Riksrevisjonen Anne Bjørke Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU ble etablert 1.

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne 1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne Du skal l re ^ kor viktig det er Ô gjere overslag og vurdere kor rimeleg svaret er ^ Ô tolke, vurdere og diskutere matematisk innhald i skriftlege framstillingar

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler. av Bjarne Bjørkavåg Sunde

Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler. av Bjarne Bjørkavåg Sunde Arbeidsnotat nr. 30/11 Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler av Bjarne Bjørkavåg Sunde SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer