Årsmelding Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden"

Transkript

1 Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel for Vestlandsjordbruket Lise Austrheim, Bart van Gool: Tilpassing av gjødselpraksis til høgare gjødselprisar Innkalling til årsmøte Fredag 13. mars kl Same stad som fagmøtet. Lunsj frå kl Innkalling til ekstraordinært årsmøte Tysdag 19. mai kl Landbrukstunet, Stend.

2 Side 2 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008

3 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Side 3 Innhald: Styreleiaren har ordet Side 3 Verksemda i 2008 Side 4 Sakliste Side 7 Medlemspengar m.m. Valnemnda si innstilling Side 7 Rekneskap 2008 Side 8 Budsjett 2009 Side 8 Arbeidsplan 2009 Side 7 Side9 Vedtektsendringar Side 10 Oversikt tilsette Side 11 Styreleiaren har ordet. Gode medlemar! Året 2008 er over og vi ser oss tilbake korleis året gjekk. Eg kom inn som styreleiar dette året utan å ha vore styremedlem tidlegare. Lærekurva vart temmeleg bratt, men det er greitt med utfordringar innimellom. På fyrste styremøte etter årsmøtet fekk styret signal om at den daglege leiaren ville slutte innan utgongen av året. Trygve Torsteinsen hadde då vore dagleg leiar sidan samanslåinga som danna Forsøksringen Hordaland. Han hadde arbeidd totalt 20 år i forsøksringsystemet i Hordaland då han slutta i desember. Styreleiaren og styret har full forståing for at Trygve ville endra på arbeidssituasjonen sin etter mange år med stort arbeidspress og ansvar. Vi har framleis Trygve med på laget, men berre som timeløna ekstrahjelp. Styreleiaren og styret vil takka Trygve Torsteinsen for den store innsatsen hans gjennom mange år. Vi har brukt ein del tid på å få på plass den nye leiarstrukturen i forsøksringen. Det starta med ei samling av tilsette og styret på Skånevik Fjordhotell. Der hadde vi god hjelp av Inger Karin Larsen til å analysere situasjonen, og medarbeidarane samt styret gjekk gjennom ein test av kva persontype dei er. I ettertid har vi brukt Inger Karin til litt oppfylging i prosessen med å etablera den nye leiinga. Styret tilsette Liv Lyngstad som dagleg leiar med eit overordna ansvar. Leif Trygve Berge har fått personalansvaret og oppfylging av det daglege arbeidet. Bente Juveng Øpstad vil ta seg av rekneskap, økonomi og kontorfunksjonar. Økonomien har vore ei utfordring i 2008 med mange usikkerheiter. Budsjettet var sett opp med eit underskot på kr Dette var gjort på grunn av utgifter til nytt datasystem og ein relativ høg eigenkapital. Mot slutten av året fekk vi oss ei stor overrasking med ein stor rekning på tenestepensjonen til dei tilsette. Det var langt over ein stor auke i budsjettet. Byggteknisk planlegging har slite med litt for få oppdrag i året som gjekk, men det ser ut til å betre seg litt. Vi vil likevel minne om at vi har eit slikt tilbod, så ta kontakt om du har planar om å bygge. Det er ledig kapasitet innan bygg og anlegg no og den bør landbruket utnytte. Forsøksringen er no med i Samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn og Fjordane der styreleiaren set som medlem av arbeidsutvalet. Hovudoppgåvene her er politisk kontakt og samarbeid med forskingsmiljøa om utviklinga innan jordbruket i dei to fylka. Eg vil takka FMLA, kommunar og private bedrifter som har støtta forsøksringen økonomisk og på andre måtar. Til slutt vil eg takka alle tilsette og styret for innsatsen og eit godt samarbeid i Vi går inn i eit nytt år med stor optimisme og pågangsmot. Lukke til alle saman! Beste helsing Bjarte Naterstad Namneendring. Landbrukets Forsøksringer har endra namn til Norsk Landbruksrådgiving. I haust vart det også lansert ein ny logo for Norsk Landbruksrådgiving som i stor grad byggjer på den gamle logoen. Det er eit sterkt ynskje om at alle forsøksringane endrar namn og tek i bruk dei nye logoane. Styret hadde namneendring for Forsøksringen Hordaland oppe på styremøte i januar Dei vedtok at Forsøksringen Hordaland skal endre namn til : Landbruksrådgjeving Hordaland frå 1. april Innkalling til ekstraordinært årsmøte. Tysdag 19. mai 2009 kl på Landbrukstunet Stend SAKLISTE: 1. Godkjenne innkalling 2. Val av møteleiar og to til å skrive under protokollen 3. Vedtektsendring Sakspapir: Sjå punkt 7 under ordinært årsmøte.

4 Side 4 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Verksemda i 2008 Tilsette I 2008 hadde me desse tilsette: Trygve Torsteinsen, dagleg leiar (slutta 01.12) Liv Lyngstad, fagleg koord., (dagleg leiar frå 01.11) Leif Trygve Berge (personalleiar frå 01.12) Bente Øpstad (administrasjonsleiar frå 01.12) Lise N. Austrheim Henrik Tellevik Øyvind Vatshelle Jorunn Ringheim Hernes Bart van Gool Einar Johan Tvedt Ingvill Leira (slutta 08.08) Steinar Johansen Olav Klubben Mari Aker (permisjon) Dette utgjorde ca 10 årsverk. I tillegg har me i periodar leigd inn ekstrahjelp, hovudsakelig til jordprøvar og gjødselplanar i Sunnhordland og på Voss. Styret Leiar Bjarte Naterstad, Kvinnherad Nestleiar Magne Gjuvsland, Fusa Styrerep. Frank Kvammen, Radøy (på val i 2009) Styrerep. Hans A. Breivik, Øygarden (på val i 2009) Styrerep. Torunn Eikeland, Stord (på val i 2009) Styrerep. Jørn Nordgård, Voss Styrerep. Vidar R. Synnevåg, Kvinnherad Styrerep. Leif Trygve Berge (tilsette) Vararepresentantar har vore 1.Frank Skjerping, Osterøy, 2. Harald Rune Askeland, Radøy, 3. Inge Malkenes, Tysnes Øyvind Vatshelle er vara frå dei tilsette. Styret har hatt 7 ordinære møte og har handsama 70 saker i løpet av året. Ei av dei viktigaste sakene i år har vore overgang til teamorganisering av arbeidet og leiinga av ringen. Dette starta etter at det vart klart at Trygve ynskte å trekkje seg som dagleg leiar. Ei anna hovudsak har vore vidare samarbeid og regionalisering på Vestlandet. Utanom dette har vanleg budsjettarbeid, planlegging av verksemda og personalsaker vore styret si hovudoppgåve. Styret deltok i januar på kurs for tillitsvalde i regi av LFR. Fagråda. Aktiviteten i fagråda har vore svært liten i året som gjekk. Styret har vurdert funksjonen til fagråda. I framtida ser ein at aktiviteten til fagråda gjerne bør overførast til fagteama i forsøksringen. Valnemnda er samansett av Olav Sandvik, Kvinnherad (leiar), Inga Rørlien, Granvin, Kjersti Berge (økologisk), John Inge Nesse, Lindås, og Olav Botnevik, Os Medlemer Det er framleis endringar i medlemsmassen, og vi ser også i år ein svak nedgang i talet på medlemer. 117 medlemer melde seg ut av forsøksringen, dei aller fleste grunna at dei la ned gardsdrifta. I 2008 fekk me 65 nye, og hadde pr totalt medlemer. Støttemedlemer Me vil rette ei varm takk til alle støttemedlemene våre. Fleire firma og privatpersonar har støtta oss i året som gjekk, både økonomisk og gjennom ulike former for samarbeid. Me vil òg rette ei særskild takk til kommunane som er svært viktige støttespelarar for oss. Arbeidsmiljø. Einar Johan Tvedt har vore verneombod. Vi har hatt nokre lengre sjukemeldingar i år, men dei skuldast truleg ikkje arbeidsmiljøet. Sjukefråværet i forsøksringen er elles lågt. Me er ei IA-bedrift (Inkluderande Arbeidsliv). Likestilling. I år har det vore ei kvinne i styret. Blant dei tilsette er det framleis lik fordeling mellom menn og kvinner, og dei har lik løn. Arbeidsoppgåver Medlemsskriv I 2008 gav me berre ut årsmeldinga som eige skriv. Utover dette har me saman med dei andre landbruksorganisasjonane brukt Vestlandsk Landbruk som medlemsblad. Her har me vore ein av dei flittigaste bidragsytarane, med 25 fagartiklar/innlegg i bladet i tillegg til organisasjonsstoff. Heimesida vår, har vorte oppdatera kvar veke fram til november. Her finst kontaktopplysningar, fagstoff og informasjon om ulike arrangement. Me arbeidar for å få på plass ei ny regional heimeside i samarbeid med Sunnmøre

5 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Side 5 Forsøksring og Forsøksringen Sogn og Fjordane. Heimesida ser ut til å bli meir og meir brukt av både medlemer og andre, og styret ser på dette som eit viktig satsingsområde. Individuell rådgjeving Jordprøvar og gjødslingsplanar har som vanleg vore ei av hovudoppgåvene våre. Alle gjødselplanar inneheld no kart, utarbeidd i kartdelen i Skifteplan. Driftsplanar og ulike økonomiske analysar er ei teneste vi heile tida utviklar og forbetrar. I år har me knytt den økonomiske rådgjevinga sterkare saman med strategisk rådgjeving i samband med spørsmål om nybygg og ombygging av driftsbygningane på garden. Me gjev råd i samband med utarbeiding av miljøplanar på gardane, og me hjelpar til med søknader om SMIL-tilskot. For fruktdyrkarane tilbyr me hjelp til planteplanar og søknader til innovasjon Noreg om stønad til rydding og nyplanting av fruktfelt. Testing av åkersprøyter har vore eit tilbod i år også, men det er ikkje mange som spør etter dette. Me har i år også utarbeidd ein del grøfteplanar. Rettleiing over telefon tek og ein stor del av arbeidsdagen til mange av ringleiarane. Me skulle gjerne ha vore meir ute på besøk hjå medlemene, men det er eit spørsmål om ressursbruk. I år har me også gjeve rettleiing og råd om gjødsling og slåttepraksis i samband med grasanalysar. Me arbeidar no med å utvikle eit tilsvarande rådgjevingstilbod for tilbakemelding på surfôranalysar. Me har også teke grasprøver ein gong i veka frå begynninga av mai, for å gje råd om rett haustetid for graset. Forsøk I 2008 hadde me desse 19 forsøksfelta: Hjorteskade, hjå Sigmund Leitet, Fusa Energi og proteinrike vekstar, hjå Knut Dugstad, Voss Kalium og svovel til økologisk eng, hjå Knut Dugstad, Voss Tyning av lyssiv, hjå Egil Nævdal, Lindås 2 felt Tyning av høymole, Fana prestegard Verknad av fjørfegjødsel på eng, i alt 3 felt hjå Voss Jordbruksskule, Henrik Barthel, Ølve og Tørris Digernes, Stord. Registrering av rognebærmøll, 8 felt Granvin og Kvam Varmekjære steinfrukter, hjå Lars Atle Aalvik, Kvam Feltregistreringar frukt, Hardanger, 4 felt Registreringar i øko-eplefelt hjå Annhild Oma, Kvam Me rettar ein stor takk til alle feltvertar for all hjelp og velvilje. Utan dykk ville det vore svært vanskeleg å utføre forsøk. Fellestingingar I Nordhordland, på Osterøy og på Askøy formidlar me skjelsand og veggrus. Elles formidla me også i 2008 planter, både juletre- og forskjellige bærplantar. Etter- og vidareutdanning For å halde oss fagleg oppdaterte har me også i år delteke på ei rekkje ulike kurs og fagmøte/fagturar. Av fagleg kompetanseutvikling kan me nemna : Plantemøtet Bioforsk Plantevernmøter Konferansen Lam 2008 Byggtreff 2008 Studietur Nederland (Grovfôr, bygningar) Seminar om økologisk mjølk Fagsamling med FK konservering/fôranalyse Jubileumsseminar på Fureneset Beitekurs Ringleiarkurs, - gras og grovfôr - økonomi Me har delteke på / gjennomført kurs for å betre eigen organisasjon m.a. Leiarkurs WEB-kurs Kurs for tillitsvalde Agrar Kurs i bruk av Super-Office for alle tilsette Seminar om organisasjonsutvikling med Inger Karin Larsen, styret og alle medarbeidarar Medarbeidarmøte For å planlegge og samordna verksemda har me hatt telefonmøte fast annakvar måndag. I 2008 har medarbeidarane i tillegg hatt 4 samlingar, og to av desse gjekk over 2 dagar, den eine saman med styret.

6 Side 6 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Kurs I alt har me skipa til 7 EB-kurs. I tillegg begynte 7 nye kurs hausten 2008 som vert fullførte til våren. I 2008 har me skipa til 9 autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel, og her har me hatt til saman 159 deltakarar. Oversikt over kurs i 2008: Regnskapkurs 1stk Kurs i tørrmuring 2 stk Maskinførarkurs 2 stk Bedriftsleiing 1 stk Bærkurs 1 stk Bygningar til sau 1 stk Erfaringsgrupper grovfôr 2 stk Markdagar og fagmøte I 2008 har med skipa til ei lang rekkje ulike markdagar og fagmøte. Me kan nemna: 5 våronnmøte i Indre Hordaland, saman med TINE og landbrukskontora 8 markvandringar med aktuelle tema i frukt og bærdyrking i samarbeid med Kvam Fruktdyrkarlag 2 fagmøte om samdrift, Tysvær, Åkra 11 markvandringar Rett før slåtten, spreidd i heile fylket. 5 markvandringar om fjell utmarksbeite i samarbeid med Nortura og Fatland 1 markvandring med tema fjørfegjødsel og økologisk grønfôrdyrking. 2 fagmøte om gjerdehald, Os og Austevoll 1 fagdag beiting, villsau i Austevoll/ Fitjar I alt 5 erfaringsgrupper grovfôr er i gang Deltaking på dei ulike tilskipingane har variert sterkt, frå nokre få frammøtte til meir enn 70 på beitevandring til Fitjarøyane. Prosjekt Hardangermeny Forsøksringen Hordaland var prosjektmedarbeidar i Hardangermeny fram til april 2008, då 3. fase av prosjektet vart avslutta. Vår fremste oppgåve var å stimulere til økt småskala vidareforedling av mat i Hardanger-kommunane, og å motivere fleire lokale småskala matprodusentar til å levere produkta sine direkte til serveringsbedrifter og hotell i nærområdet. Fjørfegjødsel I samband med at me har starta formidling av fjørfegjødsel, så har me lagt ut tre forsøksfelt for å sjå på verknaden av ulike mengder fjørfegjødsel som overflategjødsling til eng. Prosjektet er eit samarbeid med Fjørfelaget Vest, og er støtta av FMLA. Evaluering av effekten av løyvde STILKtilskot til rydding av attgrodd kulturmark. Landbruksavdelinga ved Fylkesmannen i Hordaland lyste ut dette prosjektet og Forsøksringen Hordaland vart tildelt oppgåva. Me var på synfaring på 70 område i 10 kommunar i Hordaland. Konklusjonen var at tiltaka hadde ført til at dei aller fleste områda i dag vart vurdert til å ha høg eller svært høg beite og kulturlandskapsverdi. Innføring av felles server og nytt administrasjonssystem Alle medarbeidarane er no kopla opp til LR sin felles server. Saman med tre andre større forsøksringar har me i 2008 utvikla og tilpassa ein versjon av Super Office til vårt behov. Medlemsarkivet vårt og all kontakt me har med medlemmene og andre vert no lagra i Super Office som ligg på serveren. I tillegg nyttar me Super Office til dagbokføring, og til å legge inn oppdrag som skal fakturerast. I 2009 vil me ta i bruk nytt rekneskapsprogram som kommuniserar med Super Office, slik at all overføring av data mellom dei to programma går elektronisk. I desember var alle medarbeidarane på kurs i bruk av Super Office. Eit felles medlemsarkiv vil gje ein enklare arbeidsdag for medarbeidarane. Me vonar at me framover også vert meir effektive, slik at me kan gjere ein endå betre jobb overfor medlemmene, uansett kor i fylket dei held til. Nye web-sider Forsøksringen Hordaland har delteke i gruppa som har utarbeidd nye heimesider for Norsk Landbruksrådgiving. Me er i gang med å utvikle ei felles heimeside med ny design for Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre, som skal vere klar til vekstsesongen 2009.

7 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Side 7 Sakliste for årsmøtet 1. Godkjenne innkalling 2. Val av møteleiar og to til å skrive under protokollen 3. Årsmelding og revidert rekneskap Kontingent og andre betalingssatsar, honorar tillitsvalde 5. Arbeidsplan og budsjett for Val av leiar, nestleiar, styremedlemer, varafolk, revisor og valnemnd. 7. Vedtektsendring Det har ikkje kome inn framlegg til saker frå medlemer innan fristen gjekk ut SAK 3. Årsmelding og rekneskap 2008 Sjølve rekneskapen står på side 8. Styrets forslag til disponering av resultatet: Resultatet vert trekt i frå eigenkapitalen Forslag til vedtak: Årsmelding og rekneskap for 2008 vert godkjend SAK 4. Kontingent og andre betalingssatsar, honorar til tillitsvalde. Kontingent: Kontingenten vert fastsett etter storleiken på bruket. Alt jordbruksareal, (ikkje berre fulldyrka jord) frå søknaden om produksjonstillegg året før ligg til grunn for berekning av kontingenten. Kontingentsatsar i 2008 (utan MVA) Bruk opp til 100 dekar: kr 800 Bruk frå 100 til 200 dekar kr 1050 Bruk over 200 dekar kr 1300 For frukt og bærprodusentar og dei som driv økologisk har ein faggruppekontingent på 500 kroner i tillegg. Dei økologiske produsentane får fagbladet Økologisk Landbruk i tillegg. Forsøksringen Hordaland ligg framleis blant dei aller lågaste i landet m.o.t. medlemsbetaling. Løn og andre kostnadar aukar stadig, medan statlege og kommunale tilskot ligg fast, eller går nedover. Styret ser det difor slik at me ikkje har noko anna val enn å auke medlemspengane i 2009, og foreslår en auke på 50 kr for alle arealgruppene. For å unngå at medlemmer med ekstensiv økologisk produksjon og mykje areal får ein urimeleg høg kontingent, foreslår styret ein flat kontingent for medlemmer med økologisk produksjon. Det er rabatt for medlemmer i samdrift. Styrets forslag til endring: Kontingentsatsar i 2009 (utan MVA): Bruk opp til 100 dekar: kr 850 Bruk frå 100 til 200 dekar kr 1100 Bruk over 200 dekar kr 1350 Faggruppekontingent for frukt og bær står fast på 500 kroner i tillegg. Medlemmer med økologisk produksjon: Kontingent kr 1350,- inkludert fagbladet Økologisk Landbruk Satsar for betalingstenester : Satsar for 2008 (utan MVA). Medlemer: (effektiv tid, ingen reisekostnader) Gjødselplan og liknande. kr 300 / time Økonomisk rådgjeving. kr 450 / time Bygningsplanlegging: kr 550 / time (kr 450/ time frå 15.10) Ikkje medlemer: Kr 750 / time + reisekostnader, ev marknadspris. Styrets forslag til endring: Satsar for 2009 (utan MVA): Bygningsteknisk og økonomisk rådgjeving: 500 / time. Anna rådgjeving: kr 350 /time Ikkje medlem: kr 750 / time Honorar til tillitsvalde: I 2008 har møtegodtgjersle til tillitsvalde vore kr for eit heildagsmøte. Fast godtgjersle til styreleiar har vore kr ,- pr år. Reiseutgifter har vore dekka etter faktiske utgifter samt staten sine satsar for bilgodtgjersle. Valnemnda si innstilling: Godtgjersle til leiar og møtegodtgjersle bør vera uendra i Reiseutgifter skal dekkast etter rekning / staten sine satsar. kr

8 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Side 8 BALANSE Eigenkapital Aktiva Kontormaskiner 15 Aksjar 1 Sum anleggsmidlar 16 Lønsforskot 12 Kundefordringar Tap på fordringar 250 Bankinnskot Sum omløpsmidlar SUM Passiva Avsetningar 120 Skatt og avgifter 435 Lønn og feriep. 422 Annen gjeld 404 Eigenkapital SUM Endring i eigenkapital -445 Note 1 Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova sine føresegner. Det er utarbeidd etter norske rekneskapsstandardar. Selskapet nyttar rekneskapsreglane for små føretak. Note 2 - Pensjonspremiefond Pensjonsforpliktningar for dei tilsette er dekka ved ei kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand gjennom Norsk Landbruksrådgiving. Ordninga omfatta ved starten av året 12 tilsette, og ved utgangen av året 10. Ordninga er ikkje balanseført, og den årlege pensjonspremien samt ev. tilleggsbetalingar til pensjonspremiefond ser ein på som pensjonskostnadane i året. I 2008 vart, i likskap med i 2007, ein del av premien trekt på premiefondet, og kostnaden er ikkje ført i rekneskapen. For begge åra vart fondet nytta tilnærma fullt ut i forhold til inneståande ved delpremie-betalingane i desember. I 2007 vart det såleis nytta kr av fondet. I 2008 kr Note 3 - Styret Tilsette - Revisor RESULTATREKNESKAP Budsjett Budsjett Rekneskap Budsjett 2009 Sals/leigeinntekter/annonser Kursinntekt Rammetilskot Kommunale tilskot Medlemskontingent Støttekontingent Medlemstenester Feltgodtgjørsle Eksterne oppdrag Ans. and. av pensjon Andre inntekter Ref av driftsutg Vidaresal SUM INNTEKTER Forsøk Kurs/Fagmøte/Markdagar Medlemsblad Løn fast tilsette Løn tilf. hjelp Kjøp av tenester frå FMLA Personalforikring Kontorhald Datautstyr og program Kurs og etterutdanning Reisekostnadar Kontingentar Styre/Årsmøte Innkjøp til vidaresal Andre utgifter Tap på fordringar Avskrivingar SUM UTGIFTER Driftsresultat Finansinntekter RESULTAT Det har vore 11 fast tilsette i løpet av året, samt 1 fast innleigd og 2 personar tilsette på timebasis. I samband med fast innleige er det for 2008 nytta kr Styremedlemene får møtegodtgjersle på kr 1700,-/dag og får dekka reiseutgiftene sine til møta. Styreleiar har i tillegg ei godtgjersle på kr , -/år. Det er betalt honorar til styret for 2008 med kr ,- til saman. Dagleg leiar får løn etter tariffavtale mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening og Naturviterne. Revisor Jostein Bøyum vart vald til revisor for Honorar til revisor er kostnadsført med kr

9 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Side 9 Sak 5. Arbeidsplan og budsjett 2009 Forslag til Arbeidsplan 2009, Skriftleg informasjon: Fagartiklar Webside E-post til medlemar Kurs/Markdagar/Fagmøte: Kurs, 28 stk Markdagar Fagmøter Dyrkingsgrupper økologisk, 3 stk Individuell rådgjeving, tenester: Jordprøvetaking, 450 bruk Gjødselplanar, 459stk SMIL-planar, 27 stk Økonomiplanar, 40 stk Bygningsplanlegging, 20 stk Gratis førsteråd - øko, 32 stk Rådgjevingsavtalar - øko, 6 stk Forsøk: Fjørfefelt, 3 stk Høymole, 1 stk Lyssiv Erter i attlegg øko Nye grasartar/sortar Gjødsling Eksterne oppdrag: Brunsnigle Registreringar på økobruk Beitebruksplanar Rådgjeving nye bærprodusentar Økoløft i kommunane RMP arbeid Andre økoprosjekt Arbeidskraft Henrik Tellevik, Leif Trygve Berge og Jorunn Ringheim Hernes har alle mellombels auka stillingsprosentane. Einar Tvedt vel å gå ned i 90 % stilling. Liv Lyngstad har frå november arbeidd i 100 % stilling Steinar Johansen har 100% stilling. Utover i 2008 vart det mindre oppdrag, og ein har drøfta om han kan gjere andre oppgåver for forsøksringen. Olav Klubben er utleigd til oss frå FMLA, i alle fall frem til sumaren. Trygve Torsteinsen vert leigd inn på timebasis. Me har ei ledig stilling på Voss, og me vonar at ein ny medarbeidar vil vere på plass så snart som mogleg. Dei andre har uforandra stillingar. Alt i alt utgjer detta ca 10 årsverk for Medlemstal Me trur at medlemstalet totalt sett vil halda seg nokolunde stabilt i år, dvs rundt medlemar. Medlemsskriv Me kjem til å halda fram samarbeidet med Vestlandsk Landbruk, og vil skrive fagartiklar i bladet. Bladet Økologisk Landbruk går i tillegg til medlemer som driv økologisk. E-post meldingar til medlemer er ein svært rask, effektiv og billeg måte å gje ut informasjon på. Dette ynskjer me å utvikla vidare i Med eit felles medlemsarkiv vert det lettare å gjennomføre. Medlemsretta aktivitet. Styret ynskjer å setja fokus på medlemsretta aktivitet. Dette gjer me fordi forsøksringen først og fremst er til for bonden og for landbruksnæringa. Om vi skal tene medlemene på best mogleg vis, så må arbeidskrafta rettast i størst mogleg grad mot dei aktivitetane som medlemene har trong for. Samstundes aukar kostnadane til drifta av ringen, og me må ta betaling for nokre av dei tenestene som tidligare har vore gratis. Dette gjelder gjødselplanar, planteplanar, SMILsøknader og økonomisk rådgjeving. Med ein timepris på 350 til 500 kroner, og inga betaling for reiskostnadar og reisetid, skal det ikkje mykje til for å få lønsemd ut av den rådgjevinga du kjøper hjå oss. Det har vore noko dalande interesse for bygningsteknisk planlegging, men me vonar at dette er forbigåande, og at etterspurnaden igjen vil auke. For å ha råd til å vedlikehalda og vidareutvikla kompetansen på økonomisk rådgjeving må me ha eit breiare kundegrunnlag enn me har hatt i eige

10 Side 10 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 område dei siste åra. Me vil difor i år selje denne tenesta også i andre fylke. Prosjekt Våre tilsette er ettertrakta arbeidskraft for andre, og for å kunne halda på den kompetansen desse representerer er me nøydde til å skaffa oss inntekter også frå eksterne kjelder. Aktuelle prosjekt i år er Økoløft i Voss og Kvam og surfôranalysar i samarbeid med FK og Yara. I tillegg kjem vi til å samarbeida med FMLA om øko-prosjekt og prosjekt knytt til endringar av RMP-ordninga.. Me freistar etter beste evne å prissette våre tenester til ekstern oppdragsgjevar på ein slik måte at dette i alle fall går i balanse for ringen reint økonomisk. Kompetanseheving I 2009 må me bruke ein del tid på innføring av det nye kundestøttesystemet, Super Office, og på innføring av nye rutinar for timeføring og fakturering. Fagleg vil rådgjeving knytt til surfôranalysar vere sentralt. Me er også oppmoda av Fylkesmannen si landbruksavdeling om å auke vår kompetanse innan biologisk mangfald i kulturlandskapet. Dei ynskjer at me skal vere gode støttespelarar og rådgjevarar på dette området, som dei vil ha meir fokus på i tida framover. Forsøksringane på Vestlandet Me vil fortsetje arbeidet med å knytte ringane i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre sterkare saman. Felles heimesider, felles administrative rutinar og samkøyring av spisskompetanse er dei felt me ynskjer å samarbeide om. I det heile er dette med samarbeid og alliansebygging, både med andre lag og organisasjonar innan landbruket, offentlege etatar og andre samfunnsaktørar noko me vert nøydd til å leggja sterkare vekt på dei næraste åra. Strategiplan På grunn av endringar i leiinga av ringen og ny organisering av arbeidet har ein ikkje kome i mål med revidering av strategiplanen i Dette arbeidet vil bli teke oppatt i Det felles styre og medarbeidarseminaret i Skånevik i september 2008, var starten på noko nytt, og tankane og ideane frå dette seminaret vil verte fylgt opp vidare framover. Visjon og verdiar for Forsøksringen Hordaland vart drøfta i Skånevik og me held fast på at visjonen vår skal vere: Vi gjer det lettare å vere bonde! Sak 6. Val. Valnemnda si innstilling Som fylgje av diskusjonen / vedtaket i styret om å redusera talet på styremedlemer, ser valnemnda det naturleg at vi ikkje føreslår nokon ny i staden for Hans Arne Breivik som no går ut av styret. Valnemnda er einig om fylgjande forslag til kandidatar til verv i Forsøksringen Hordaland: Leiar: Bjarte Naterstad - attval Styremedlemer for to år: Frank Kvammen - attval Torunn Eikeland - attval Varamedlemer til styret i nummerorden: 1.Frank Skjerping - attval 2.Harald Rune Askeland - attval 3.Inge Malkenes - attval Sak 7. Vedtektsendring. 9a i vedtektene omhandlar årsmøtet, deriblant saklista for årsmøtet: 9 ÅRSMØTET a. Årsmøtet skal haldast innan utgangen av mars, på ein stad som styret finn hensiktsmessig. Innkalling skal skje med minst 2 vekers varsel. Saksliste: 1. Godkjenning av innkallinga 2. Val av møteleiar og to til å skrive under protokollen 3. Årsmelding og revidert rekneskap 4. Kontingent og andre betalingssatsar, honorar tillitsvalde 5. Arbeidsplan og budsjett 6. Val av leiar, nestleiar, styremedlemer, varamedlemer, revisor og valnemnd 7. Innkomne framlegg. - Desse må styret ha motteke seinast 15. januar Styret ynskjer å endra punkt 4 på saklista til årsmøtet, slik at årsmøtet berre vedtek kontingent og honorar til tillitsvalde. Styret ynskjer å kunne endre betalingssatsane i løpet av året, for betre styre økonomien. Forslag til nytt ordlyd punkt 4 på saklista til årsmøtet: 4. Kontingent og honorar til tillitsvalde.

11 Forsøksringen Hordaland Tilsette 2009 Liv Lyngstad, dagleg leiar - Næringsutvikling - Frukt - Kulturlandskap, SMIL og RMP - Beitebruksplanar (Øystese) Bente Juveng Øpstad, administrasjonsleiar - Medlemsarkiv - Fakturering - Rekneskap, løn (Stend) Leif Trygve Berge, personalleiar - Økologisk landbruk - Mekanisering - Høyproduksjon - Sauehald / driftsbygningar sau (Ølve) Steinar Johansen - Bygningsteknisk rådgjeving - Teikning og prosjektering - SMIL gamle bygningar (Stend) Bart van Gool - Strategisk økonomirådgjeving - Intensiv grovfôrdyrking/beitebruk - Næringsutvikling - Driftsbygningar storfe (Seimsfoss) Lise Austrheim - Nye fôrvokstrar, artar og sortar - Grovfôrkvalitet - Kulturlandskap, SMIL og RMP - Generell jord- og plantekultur (Stend) Øyvind Vatshelle - Ekstensivt beite, beitebruksplan - Gjerdehald - Kulturlandskap, SMIL og RMP - Web-ansavarleg (Knarvik) Olav Klubben - Generell jord- og plantekultur - Forsøksverksemda - Økologisk landbruk (Stend) Jorunn Ringheim Hernes - Generell jord- og plantekultur - Urtedyrking / (Voss) Henrik Tellevik - Plantevern - Bær, nisjeproduksjonar - Høyproduksjon - Generell jord- og plantekultur (Askøy) Einar Tvedt - Kulturlandskap, SMIL og RMP - Økologisk landbruk - Generell jord- og plantekultur (Seimsfoss) Trygve Torsteinsen, innleigd konsulent - Grøfteplanlegging - Erstatningssaker - Maskinførarbevis Ny ringleiar på Voss, ledig 100% stilling - Grovfôrdyrking - Kulturlandskap, SMIL og RMP - Generell jord- og plantekultur

12 B Retur: Fanavegen 245, 5244 Forsøksringen Hordaland Fanavegen 245, 5244 Fana Tlf E-post: NO MVA

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 2 Været 2009 Været for oss bønder var todelt i 2009. Etter ein behageleg vinter fekk vi godt vær og gode arbeidsforhold i april. Dette gode været, til tider med for lite vatn,

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innhald Brosjyrer Blad Klistremerker Hefter SERVICE Vi utfører det meste innen grafiske tjenester. Vår førtrykksavdeling er behjelperlig med å utforme trykksakene

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit 1 Innhald: Sakliste og program til årsmøte 2013 3 HSG si heimeside 4 Styret 6 Årsmøtet 2012 6 Lokallag 13 Beitesesongen 2012 13 Årsmelding for Geit i vekst 2012 16 Info rovvilt 19 Arbeid i fylkeslaget

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2008 Innhald Framsida : Helga Fossheim, Odd Arne Espeland og Bjørn Lothe på Stavali.1 Program årsmøte 7.-8.mars 2009.4 Tillitsvalde i HBS 2008...5 Lokallagsleiarar

Detaljer

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP Landbruk på dagsorden Landbruk på dagsorden 2009 er storsatsinga til organisasjonen. Dette er ei viktig satsing både opp mot jordbruksforhandlingane og ikkje minst opp mot

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve?

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve? Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 11-19. oktober 2011 Innhald

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer