Årsmelding Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden"

Transkript

1 Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel for Vestlandsjordbruket Lise Austrheim, Bart van Gool: Tilpassing av gjødselpraksis til høgare gjødselprisar Innkalling til årsmøte Fredag 13. mars kl Same stad som fagmøtet. Lunsj frå kl Innkalling til ekstraordinært årsmøte Tysdag 19. mai kl Landbrukstunet, Stend.

2 Side 2 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008

3 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Side 3 Innhald: Styreleiaren har ordet Side 3 Verksemda i 2008 Side 4 Sakliste Side 7 Medlemspengar m.m. Valnemnda si innstilling Side 7 Rekneskap 2008 Side 8 Budsjett 2009 Side 8 Arbeidsplan 2009 Side 7 Side9 Vedtektsendringar Side 10 Oversikt tilsette Side 11 Styreleiaren har ordet. Gode medlemar! Året 2008 er over og vi ser oss tilbake korleis året gjekk. Eg kom inn som styreleiar dette året utan å ha vore styremedlem tidlegare. Lærekurva vart temmeleg bratt, men det er greitt med utfordringar innimellom. På fyrste styremøte etter årsmøtet fekk styret signal om at den daglege leiaren ville slutte innan utgongen av året. Trygve Torsteinsen hadde då vore dagleg leiar sidan samanslåinga som danna Forsøksringen Hordaland. Han hadde arbeidd totalt 20 år i forsøksringsystemet i Hordaland då han slutta i desember. Styreleiaren og styret har full forståing for at Trygve ville endra på arbeidssituasjonen sin etter mange år med stort arbeidspress og ansvar. Vi har framleis Trygve med på laget, men berre som timeløna ekstrahjelp. Styreleiaren og styret vil takka Trygve Torsteinsen for den store innsatsen hans gjennom mange år. Vi har brukt ein del tid på å få på plass den nye leiarstrukturen i forsøksringen. Det starta med ei samling av tilsette og styret på Skånevik Fjordhotell. Der hadde vi god hjelp av Inger Karin Larsen til å analysere situasjonen, og medarbeidarane samt styret gjekk gjennom ein test av kva persontype dei er. I ettertid har vi brukt Inger Karin til litt oppfylging i prosessen med å etablera den nye leiinga. Styret tilsette Liv Lyngstad som dagleg leiar med eit overordna ansvar. Leif Trygve Berge har fått personalansvaret og oppfylging av det daglege arbeidet. Bente Juveng Øpstad vil ta seg av rekneskap, økonomi og kontorfunksjonar. Økonomien har vore ei utfordring i 2008 med mange usikkerheiter. Budsjettet var sett opp med eit underskot på kr Dette var gjort på grunn av utgifter til nytt datasystem og ein relativ høg eigenkapital. Mot slutten av året fekk vi oss ei stor overrasking med ein stor rekning på tenestepensjonen til dei tilsette. Det var langt over ein stor auke i budsjettet. Byggteknisk planlegging har slite med litt for få oppdrag i året som gjekk, men det ser ut til å betre seg litt. Vi vil likevel minne om at vi har eit slikt tilbod, så ta kontakt om du har planar om å bygge. Det er ledig kapasitet innan bygg og anlegg no og den bør landbruket utnytte. Forsøksringen er no med i Samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn og Fjordane der styreleiaren set som medlem av arbeidsutvalet. Hovudoppgåvene her er politisk kontakt og samarbeid med forskingsmiljøa om utviklinga innan jordbruket i dei to fylka. Eg vil takka FMLA, kommunar og private bedrifter som har støtta forsøksringen økonomisk og på andre måtar. Til slutt vil eg takka alle tilsette og styret for innsatsen og eit godt samarbeid i Vi går inn i eit nytt år med stor optimisme og pågangsmot. Lukke til alle saman! Beste helsing Bjarte Naterstad Namneendring. Landbrukets Forsøksringer har endra namn til Norsk Landbruksrådgiving. I haust vart det også lansert ein ny logo for Norsk Landbruksrådgiving som i stor grad byggjer på den gamle logoen. Det er eit sterkt ynskje om at alle forsøksringane endrar namn og tek i bruk dei nye logoane. Styret hadde namneendring for Forsøksringen Hordaland oppe på styremøte i januar Dei vedtok at Forsøksringen Hordaland skal endre namn til : Landbruksrådgjeving Hordaland frå 1. april Innkalling til ekstraordinært årsmøte. Tysdag 19. mai 2009 kl på Landbrukstunet Stend SAKLISTE: 1. Godkjenne innkalling 2. Val av møteleiar og to til å skrive under protokollen 3. Vedtektsendring Sakspapir: Sjå punkt 7 under ordinært årsmøte.

4 Side 4 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Verksemda i 2008 Tilsette I 2008 hadde me desse tilsette: Trygve Torsteinsen, dagleg leiar (slutta 01.12) Liv Lyngstad, fagleg koord., (dagleg leiar frå 01.11) Leif Trygve Berge (personalleiar frå 01.12) Bente Øpstad (administrasjonsleiar frå 01.12) Lise N. Austrheim Henrik Tellevik Øyvind Vatshelle Jorunn Ringheim Hernes Bart van Gool Einar Johan Tvedt Ingvill Leira (slutta 08.08) Steinar Johansen Olav Klubben Mari Aker (permisjon) Dette utgjorde ca 10 årsverk. I tillegg har me i periodar leigd inn ekstrahjelp, hovudsakelig til jordprøvar og gjødselplanar i Sunnhordland og på Voss. Styret Leiar Bjarte Naterstad, Kvinnherad Nestleiar Magne Gjuvsland, Fusa Styrerep. Frank Kvammen, Radøy (på val i 2009) Styrerep. Hans A. Breivik, Øygarden (på val i 2009) Styrerep. Torunn Eikeland, Stord (på val i 2009) Styrerep. Jørn Nordgård, Voss Styrerep. Vidar R. Synnevåg, Kvinnherad Styrerep. Leif Trygve Berge (tilsette) Vararepresentantar har vore 1.Frank Skjerping, Osterøy, 2. Harald Rune Askeland, Radøy, 3. Inge Malkenes, Tysnes Øyvind Vatshelle er vara frå dei tilsette. Styret har hatt 7 ordinære møte og har handsama 70 saker i løpet av året. Ei av dei viktigaste sakene i år har vore overgang til teamorganisering av arbeidet og leiinga av ringen. Dette starta etter at det vart klart at Trygve ynskte å trekkje seg som dagleg leiar. Ei anna hovudsak har vore vidare samarbeid og regionalisering på Vestlandet. Utanom dette har vanleg budsjettarbeid, planlegging av verksemda og personalsaker vore styret si hovudoppgåve. Styret deltok i januar på kurs for tillitsvalde i regi av LFR. Fagråda. Aktiviteten i fagråda har vore svært liten i året som gjekk. Styret har vurdert funksjonen til fagråda. I framtida ser ein at aktiviteten til fagråda gjerne bør overførast til fagteama i forsøksringen. Valnemnda er samansett av Olav Sandvik, Kvinnherad (leiar), Inga Rørlien, Granvin, Kjersti Berge (økologisk), John Inge Nesse, Lindås, og Olav Botnevik, Os Medlemer Det er framleis endringar i medlemsmassen, og vi ser også i år ein svak nedgang i talet på medlemer. 117 medlemer melde seg ut av forsøksringen, dei aller fleste grunna at dei la ned gardsdrifta. I 2008 fekk me 65 nye, og hadde pr totalt medlemer. Støttemedlemer Me vil rette ei varm takk til alle støttemedlemene våre. Fleire firma og privatpersonar har støtta oss i året som gjekk, både økonomisk og gjennom ulike former for samarbeid. Me vil òg rette ei særskild takk til kommunane som er svært viktige støttespelarar for oss. Arbeidsmiljø. Einar Johan Tvedt har vore verneombod. Vi har hatt nokre lengre sjukemeldingar i år, men dei skuldast truleg ikkje arbeidsmiljøet. Sjukefråværet i forsøksringen er elles lågt. Me er ei IA-bedrift (Inkluderande Arbeidsliv). Likestilling. I år har det vore ei kvinne i styret. Blant dei tilsette er det framleis lik fordeling mellom menn og kvinner, og dei har lik løn. Arbeidsoppgåver Medlemsskriv I 2008 gav me berre ut årsmeldinga som eige skriv. Utover dette har me saman med dei andre landbruksorganisasjonane brukt Vestlandsk Landbruk som medlemsblad. Her har me vore ein av dei flittigaste bidragsytarane, med 25 fagartiklar/innlegg i bladet i tillegg til organisasjonsstoff. Heimesida vår, har vorte oppdatera kvar veke fram til november. Her finst kontaktopplysningar, fagstoff og informasjon om ulike arrangement. Me arbeidar for å få på plass ei ny regional heimeside i samarbeid med Sunnmøre

5 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Side 5 Forsøksring og Forsøksringen Sogn og Fjordane. Heimesida ser ut til å bli meir og meir brukt av både medlemer og andre, og styret ser på dette som eit viktig satsingsområde. Individuell rådgjeving Jordprøvar og gjødslingsplanar har som vanleg vore ei av hovudoppgåvene våre. Alle gjødselplanar inneheld no kart, utarbeidd i kartdelen i Skifteplan. Driftsplanar og ulike økonomiske analysar er ei teneste vi heile tida utviklar og forbetrar. I år har me knytt den økonomiske rådgjevinga sterkare saman med strategisk rådgjeving i samband med spørsmål om nybygg og ombygging av driftsbygningane på garden. Me gjev råd i samband med utarbeiding av miljøplanar på gardane, og me hjelpar til med søknader om SMIL-tilskot. For fruktdyrkarane tilbyr me hjelp til planteplanar og søknader til innovasjon Noreg om stønad til rydding og nyplanting av fruktfelt. Testing av åkersprøyter har vore eit tilbod i år også, men det er ikkje mange som spør etter dette. Me har i år også utarbeidd ein del grøfteplanar. Rettleiing over telefon tek og ein stor del av arbeidsdagen til mange av ringleiarane. Me skulle gjerne ha vore meir ute på besøk hjå medlemene, men det er eit spørsmål om ressursbruk. I år har me også gjeve rettleiing og råd om gjødsling og slåttepraksis i samband med grasanalysar. Me arbeidar no med å utvikle eit tilsvarande rådgjevingstilbod for tilbakemelding på surfôranalysar. Me har også teke grasprøver ein gong i veka frå begynninga av mai, for å gje råd om rett haustetid for graset. Forsøk I 2008 hadde me desse 19 forsøksfelta: Hjorteskade, hjå Sigmund Leitet, Fusa Energi og proteinrike vekstar, hjå Knut Dugstad, Voss Kalium og svovel til økologisk eng, hjå Knut Dugstad, Voss Tyning av lyssiv, hjå Egil Nævdal, Lindås 2 felt Tyning av høymole, Fana prestegard Verknad av fjørfegjødsel på eng, i alt 3 felt hjå Voss Jordbruksskule, Henrik Barthel, Ølve og Tørris Digernes, Stord. Registrering av rognebærmøll, 8 felt Granvin og Kvam Varmekjære steinfrukter, hjå Lars Atle Aalvik, Kvam Feltregistreringar frukt, Hardanger, 4 felt Registreringar i øko-eplefelt hjå Annhild Oma, Kvam Me rettar ein stor takk til alle feltvertar for all hjelp og velvilje. Utan dykk ville det vore svært vanskeleg å utføre forsøk. Fellestingingar I Nordhordland, på Osterøy og på Askøy formidlar me skjelsand og veggrus. Elles formidla me også i 2008 planter, både juletre- og forskjellige bærplantar. Etter- og vidareutdanning For å halde oss fagleg oppdaterte har me også i år delteke på ei rekkje ulike kurs og fagmøte/fagturar. Av fagleg kompetanseutvikling kan me nemna : Plantemøtet Bioforsk Plantevernmøter Konferansen Lam 2008 Byggtreff 2008 Studietur Nederland (Grovfôr, bygningar) Seminar om økologisk mjølk Fagsamling med FK konservering/fôranalyse Jubileumsseminar på Fureneset Beitekurs Ringleiarkurs, - gras og grovfôr - økonomi Me har delteke på / gjennomført kurs for å betre eigen organisasjon m.a. Leiarkurs WEB-kurs Kurs for tillitsvalde Agrar Kurs i bruk av Super-Office for alle tilsette Seminar om organisasjonsutvikling med Inger Karin Larsen, styret og alle medarbeidarar Medarbeidarmøte For å planlegge og samordna verksemda har me hatt telefonmøte fast annakvar måndag. I 2008 har medarbeidarane i tillegg hatt 4 samlingar, og to av desse gjekk over 2 dagar, den eine saman med styret.

6 Side 6 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Kurs I alt har me skipa til 7 EB-kurs. I tillegg begynte 7 nye kurs hausten 2008 som vert fullførte til våren. I 2008 har me skipa til 9 autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel, og her har me hatt til saman 159 deltakarar. Oversikt over kurs i 2008: Regnskapkurs 1stk Kurs i tørrmuring 2 stk Maskinførarkurs 2 stk Bedriftsleiing 1 stk Bærkurs 1 stk Bygningar til sau 1 stk Erfaringsgrupper grovfôr 2 stk Markdagar og fagmøte I 2008 har med skipa til ei lang rekkje ulike markdagar og fagmøte. Me kan nemna: 5 våronnmøte i Indre Hordaland, saman med TINE og landbrukskontora 8 markvandringar med aktuelle tema i frukt og bærdyrking i samarbeid med Kvam Fruktdyrkarlag 2 fagmøte om samdrift, Tysvær, Åkra 11 markvandringar Rett før slåtten, spreidd i heile fylket. 5 markvandringar om fjell utmarksbeite i samarbeid med Nortura og Fatland 1 markvandring med tema fjørfegjødsel og økologisk grønfôrdyrking. 2 fagmøte om gjerdehald, Os og Austevoll 1 fagdag beiting, villsau i Austevoll/ Fitjar I alt 5 erfaringsgrupper grovfôr er i gang Deltaking på dei ulike tilskipingane har variert sterkt, frå nokre få frammøtte til meir enn 70 på beitevandring til Fitjarøyane. Prosjekt Hardangermeny Forsøksringen Hordaland var prosjektmedarbeidar i Hardangermeny fram til april 2008, då 3. fase av prosjektet vart avslutta. Vår fremste oppgåve var å stimulere til økt småskala vidareforedling av mat i Hardanger-kommunane, og å motivere fleire lokale småskala matprodusentar til å levere produkta sine direkte til serveringsbedrifter og hotell i nærområdet. Fjørfegjødsel I samband med at me har starta formidling av fjørfegjødsel, så har me lagt ut tre forsøksfelt for å sjå på verknaden av ulike mengder fjørfegjødsel som overflategjødsling til eng. Prosjektet er eit samarbeid med Fjørfelaget Vest, og er støtta av FMLA. Evaluering av effekten av løyvde STILKtilskot til rydding av attgrodd kulturmark. Landbruksavdelinga ved Fylkesmannen i Hordaland lyste ut dette prosjektet og Forsøksringen Hordaland vart tildelt oppgåva. Me var på synfaring på 70 område i 10 kommunar i Hordaland. Konklusjonen var at tiltaka hadde ført til at dei aller fleste områda i dag vart vurdert til å ha høg eller svært høg beite og kulturlandskapsverdi. Innføring av felles server og nytt administrasjonssystem Alle medarbeidarane er no kopla opp til LR sin felles server. Saman med tre andre større forsøksringar har me i 2008 utvikla og tilpassa ein versjon av Super Office til vårt behov. Medlemsarkivet vårt og all kontakt me har med medlemmene og andre vert no lagra i Super Office som ligg på serveren. I tillegg nyttar me Super Office til dagbokføring, og til å legge inn oppdrag som skal fakturerast. I 2009 vil me ta i bruk nytt rekneskapsprogram som kommuniserar med Super Office, slik at all overføring av data mellom dei to programma går elektronisk. I desember var alle medarbeidarane på kurs i bruk av Super Office. Eit felles medlemsarkiv vil gje ein enklare arbeidsdag for medarbeidarane. Me vonar at me framover også vert meir effektive, slik at me kan gjere ein endå betre jobb overfor medlemmene, uansett kor i fylket dei held til. Nye web-sider Forsøksringen Hordaland har delteke i gruppa som har utarbeidd nye heimesider for Norsk Landbruksrådgiving. Me er i gang med å utvikle ei felles heimeside med ny design for Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre, som skal vere klar til vekstsesongen 2009.

7 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Side 7 Sakliste for årsmøtet 1. Godkjenne innkalling 2. Val av møteleiar og to til å skrive under protokollen 3. Årsmelding og revidert rekneskap Kontingent og andre betalingssatsar, honorar tillitsvalde 5. Arbeidsplan og budsjett for Val av leiar, nestleiar, styremedlemer, varafolk, revisor og valnemnd. 7. Vedtektsendring Det har ikkje kome inn framlegg til saker frå medlemer innan fristen gjekk ut SAK 3. Årsmelding og rekneskap 2008 Sjølve rekneskapen står på side 8. Styrets forslag til disponering av resultatet: Resultatet vert trekt i frå eigenkapitalen Forslag til vedtak: Årsmelding og rekneskap for 2008 vert godkjend SAK 4. Kontingent og andre betalingssatsar, honorar til tillitsvalde. Kontingent: Kontingenten vert fastsett etter storleiken på bruket. Alt jordbruksareal, (ikkje berre fulldyrka jord) frå søknaden om produksjonstillegg året før ligg til grunn for berekning av kontingenten. Kontingentsatsar i 2008 (utan MVA) Bruk opp til 100 dekar: kr 800 Bruk frå 100 til 200 dekar kr 1050 Bruk over 200 dekar kr 1300 For frukt og bærprodusentar og dei som driv økologisk har ein faggruppekontingent på 500 kroner i tillegg. Dei økologiske produsentane får fagbladet Økologisk Landbruk i tillegg. Forsøksringen Hordaland ligg framleis blant dei aller lågaste i landet m.o.t. medlemsbetaling. Løn og andre kostnadar aukar stadig, medan statlege og kommunale tilskot ligg fast, eller går nedover. Styret ser det difor slik at me ikkje har noko anna val enn å auke medlemspengane i 2009, og foreslår en auke på 50 kr for alle arealgruppene. For å unngå at medlemmer med ekstensiv økologisk produksjon og mykje areal får ein urimeleg høg kontingent, foreslår styret ein flat kontingent for medlemmer med økologisk produksjon. Det er rabatt for medlemmer i samdrift. Styrets forslag til endring: Kontingentsatsar i 2009 (utan MVA): Bruk opp til 100 dekar: kr 850 Bruk frå 100 til 200 dekar kr 1100 Bruk over 200 dekar kr 1350 Faggruppekontingent for frukt og bær står fast på 500 kroner i tillegg. Medlemmer med økologisk produksjon: Kontingent kr 1350,- inkludert fagbladet Økologisk Landbruk Satsar for betalingstenester : Satsar for 2008 (utan MVA). Medlemer: (effektiv tid, ingen reisekostnader) Gjødselplan og liknande. kr 300 / time Økonomisk rådgjeving. kr 450 / time Bygningsplanlegging: kr 550 / time (kr 450/ time frå 15.10) Ikkje medlemer: Kr 750 / time + reisekostnader, ev marknadspris. Styrets forslag til endring: Satsar for 2009 (utan MVA): Bygningsteknisk og økonomisk rådgjeving: 500 / time. Anna rådgjeving: kr 350 /time Ikkje medlem: kr 750 / time Honorar til tillitsvalde: I 2008 har møtegodtgjersle til tillitsvalde vore kr for eit heildagsmøte. Fast godtgjersle til styreleiar har vore kr ,- pr år. Reiseutgifter har vore dekka etter faktiske utgifter samt staten sine satsar for bilgodtgjersle. Valnemnda si innstilling: Godtgjersle til leiar og møtegodtgjersle bør vera uendra i Reiseutgifter skal dekkast etter rekning / staten sine satsar. kr

8 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Side 8 BALANSE Eigenkapital Aktiva Kontormaskiner 15 Aksjar 1 Sum anleggsmidlar 16 Lønsforskot 12 Kundefordringar Tap på fordringar 250 Bankinnskot Sum omløpsmidlar SUM Passiva Avsetningar 120 Skatt og avgifter 435 Lønn og feriep. 422 Annen gjeld 404 Eigenkapital SUM Endring i eigenkapital -445 Note 1 Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova sine føresegner. Det er utarbeidd etter norske rekneskapsstandardar. Selskapet nyttar rekneskapsreglane for små føretak. Note 2 - Pensjonspremiefond Pensjonsforpliktningar for dei tilsette er dekka ved ei kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand gjennom Norsk Landbruksrådgiving. Ordninga omfatta ved starten av året 12 tilsette, og ved utgangen av året 10. Ordninga er ikkje balanseført, og den årlege pensjonspremien samt ev. tilleggsbetalingar til pensjonspremiefond ser ein på som pensjonskostnadane i året. I 2008 vart, i likskap med i 2007, ein del av premien trekt på premiefondet, og kostnaden er ikkje ført i rekneskapen. For begge åra vart fondet nytta tilnærma fullt ut i forhold til inneståande ved delpremie-betalingane i desember. I 2007 vart det såleis nytta kr av fondet. I 2008 kr Note 3 - Styret Tilsette - Revisor RESULTATREKNESKAP Budsjett Budsjett Rekneskap Budsjett 2009 Sals/leigeinntekter/annonser Kursinntekt Rammetilskot Kommunale tilskot Medlemskontingent Støttekontingent Medlemstenester Feltgodtgjørsle Eksterne oppdrag Ans. and. av pensjon Andre inntekter Ref av driftsutg Vidaresal SUM INNTEKTER Forsøk Kurs/Fagmøte/Markdagar Medlemsblad Løn fast tilsette Løn tilf. hjelp Kjøp av tenester frå FMLA Personalforikring Kontorhald Datautstyr og program Kurs og etterutdanning Reisekostnadar Kontingentar Styre/Årsmøte Innkjøp til vidaresal Andre utgifter Tap på fordringar Avskrivingar SUM UTGIFTER Driftsresultat Finansinntekter RESULTAT Det har vore 11 fast tilsette i løpet av året, samt 1 fast innleigd og 2 personar tilsette på timebasis. I samband med fast innleige er det for 2008 nytta kr Styremedlemene får møtegodtgjersle på kr 1700,-/dag og får dekka reiseutgiftene sine til møta. Styreleiar har i tillegg ei godtgjersle på kr , -/år. Det er betalt honorar til styret for 2008 med kr ,- til saman. Dagleg leiar får løn etter tariffavtale mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening og Naturviterne. Revisor Jostein Bøyum vart vald til revisor for Honorar til revisor er kostnadsført med kr

9 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 Side 9 Sak 5. Arbeidsplan og budsjett 2009 Forslag til Arbeidsplan 2009, Skriftleg informasjon: Fagartiklar Webside E-post til medlemar Kurs/Markdagar/Fagmøte: Kurs, 28 stk Markdagar Fagmøter Dyrkingsgrupper økologisk, 3 stk Individuell rådgjeving, tenester: Jordprøvetaking, 450 bruk Gjødselplanar, 459stk SMIL-planar, 27 stk Økonomiplanar, 40 stk Bygningsplanlegging, 20 stk Gratis førsteråd - øko, 32 stk Rådgjevingsavtalar - øko, 6 stk Forsøk: Fjørfefelt, 3 stk Høymole, 1 stk Lyssiv Erter i attlegg øko Nye grasartar/sortar Gjødsling Eksterne oppdrag: Brunsnigle Registreringar på økobruk Beitebruksplanar Rådgjeving nye bærprodusentar Økoløft i kommunane RMP arbeid Andre økoprosjekt Arbeidskraft Henrik Tellevik, Leif Trygve Berge og Jorunn Ringheim Hernes har alle mellombels auka stillingsprosentane. Einar Tvedt vel å gå ned i 90 % stilling. Liv Lyngstad har frå november arbeidd i 100 % stilling Steinar Johansen har 100% stilling. Utover i 2008 vart det mindre oppdrag, og ein har drøfta om han kan gjere andre oppgåver for forsøksringen. Olav Klubben er utleigd til oss frå FMLA, i alle fall frem til sumaren. Trygve Torsteinsen vert leigd inn på timebasis. Me har ei ledig stilling på Voss, og me vonar at ein ny medarbeidar vil vere på plass så snart som mogleg. Dei andre har uforandra stillingar. Alt i alt utgjer detta ca 10 årsverk for Medlemstal Me trur at medlemstalet totalt sett vil halda seg nokolunde stabilt i år, dvs rundt medlemar. Medlemsskriv Me kjem til å halda fram samarbeidet med Vestlandsk Landbruk, og vil skrive fagartiklar i bladet. Bladet Økologisk Landbruk går i tillegg til medlemer som driv økologisk. E-post meldingar til medlemer er ein svært rask, effektiv og billeg måte å gje ut informasjon på. Dette ynskjer me å utvikla vidare i Med eit felles medlemsarkiv vert det lettare å gjennomføre. Medlemsretta aktivitet. Styret ynskjer å setja fokus på medlemsretta aktivitet. Dette gjer me fordi forsøksringen først og fremst er til for bonden og for landbruksnæringa. Om vi skal tene medlemene på best mogleg vis, så må arbeidskrafta rettast i størst mogleg grad mot dei aktivitetane som medlemene har trong for. Samstundes aukar kostnadane til drifta av ringen, og me må ta betaling for nokre av dei tenestene som tidligare har vore gratis. Dette gjelder gjødselplanar, planteplanar, SMILsøknader og økonomisk rådgjeving. Med ein timepris på 350 til 500 kroner, og inga betaling for reiskostnadar og reisetid, skal det ikkje mykje til for å få lønsemd ut av den rådgjevinga du kjøper hjå oss. Det har vore noko dalande interesse for bygningsteknisk planlegging, men me vonar at dette er forbigåande, og at etterspurnaden igjen vil auke. For å ha råd til å vedlikehalda og vidareutvikla kompetansen på økonomisk rådgjeving må me ha eit breiare kundegrunnlag enn me har hatt i eige

10 Side 10 Forsøksringen Hordaland, Årsmelding 2008 område dei siste åra. Me vil difor i år selje denne tenesta også i andre fylke. Prosjekt Våre tilsette er ettertrakta arbeidskraft for andre, og for å kunne halda på den kompetansen desse representerer er me nøydde til å skaffa oss inntekter også frå eksterne kjelder. Aktuelle prosjekt i år er Økoløft i Voss og Kvam og surfôranalysar i samarbeid med FK og Yara. I tillegg kjem vi til å samarbeida med FMLA om øko-prosjekt og prosjekt knytt til endringar av RMP-ordninga.. Me freistar etter beste evne å prissette våre tenester til ekstern oppdragsgjevar på ein slik måte at dette i alle fall går i balanse for ringen reint økonomisk. Kompetanseheving I 2009 må me bruke ein del tid på innføring av det nye kundestøttesystemet, Super Office, og på innføring av nye rutinar for timeføring og fakturering. Fagleg vil rådgjeving knytt til surfôranalysar vere sentralt. Me er også oppmoda av Fylkesmannen si landbruksavdeling om å auke vår kompetanse innan biologisk mangfald i kulturlandskapet. Dei ynskjer at me skal vere gode støttespelarar og rådgjevarar på dette området, som dei vil ha meir fokus på i tida framover. Forsøksringane på Vestlandet Me vil fortsetje arbeidet med å knytte ringane i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre sterkare saman. Felles heimesider, felles administrative rutinar og samkøyring av spisskompetanse er dei felt me ynskjer å samarbeide om. I det heile er dette med samarbeid og alliansebygging, både med andre lag og organisasjonar innan landbruket, offentlege etatar og andre samfunnsaktørar noko me vert nøydd til å leggja sterkare vekt på dei næraste åra. Strategiplan På grunn av endringar i leiinga av ringen og ny organisering av arbeidet har ein ikkje kome i mål med revidering av strategiplanen i Dette arbeidet vil bli teke oppatt i Det felles styre og medarbeidarseminaret i Skånevik i september 2008, var starten på noko nytt, og tankane og ideane frå dette seminaret vil verte fylgt opp vidare framover. Visjon og verdiar for Forsøksringen Hordaland vart drøfta i Skånevik og me held fast på at visjonen vår skal vere: Vi gjer det lettare å vere bonde! Sak 6. Val. Valnemnda si innstilling Som fylgje av diskusjonen / vedtaket i styret om å redusera talet på styremedlemer, ser valnemnda det naturleg at vi ikkje føreslår nokon ny i staden for Hans Arne Breivik som no går ut av styret. Valnemnda er einig om fylgjande forslag til kandidatar til verv i Forsøksringen Hordaland: Leiar: Bjarte Naterstad - attval Styremedlemer for to år: Frank Kvammen - attval Torunn Eikeland - attval Varamedlemer til styret i nummerorden: 1.Frank Skjerping - attval 2.Harald Rune Askeland - attval 3.Inge Malkenes - attval Sak 7. Vedtektsendring. 9a i vedtektene omhandlar årsmøtet, deriblant saklista for årsmøtet: 9 ÅRSMØTET a. Årsmøtet skal haldast innan utgangen av mars, på ein stad som styret finn hensiktsmessig. Innkalling skal skje med minst 2 vekers varsel. Saksliste: 1. Godkjenning av innkallinga 2. Val av møteleiar og to til å skrive under protokollen 3. Årsmelding og revidert rekneskap 4. Kontingent og andre betalingssatsar, honorar tillitsvalde 5. Arbeidsplan og budsjett 6. Val av leiar, nestleiar, styremedlemer, varamedlemer, revisor og valnemnd 7. Innkomne framlegg. - Desse må styret ha motteke seinast 15. januar Styret ynskjer å endra punkt 4 på saklista til årsmøtet, slik at årsmøtet berre vedtek kontingent og honorar til tillitsvalde. Styret ynskjer å kunne endre betalingssatsane i løpet av året, for betre styre økonomien. Forslag til nytt ordlyd punkt 4 på saklista til årsmøtet: 4. Kontingent og honorar til tillitsvalde.

11 Forsøksringen Hordaland Tilsette 2009 Liv Lyngstad, dagleg leiar - Næringsutvikling - Frukt - Kulturlandskap, SMIL og RMP - Beitebruksplanar (Øystese) Bente Juveng Øpstad, administrasjonsleiar - Medlemsarkiv - Fakturering - Rekneskap, løn (Stend) Leif Trygve Berge, personalleiar - Økologisk landbruk - Mekanisering - Høyproduksjon - Sauehald / driftsbygningar sau (Ølve) Steinar Johansen - Bygningsteknisk rådgjeving - Teikning og prosjektering - SMIL gamle bygningar (Stend) Bart van Gool - Strategisk økonomirådgjeving - Intensiv grovfôrdyrking/beitebruk - Næringsutvikling - Driftsbygningar storfe (Seimsfoss) Lise Austrheim - Nye fôrvokstrar, artar og sortar - Grovfôrkvalitet - Kulturlandskap, SMIL og RMP - Generell jord- og plantekultur (Stend) Øyvind Vatshelle - Ekstensivt beite, beitebruksplan - Gjerdehald - Kulturlandskap, SMIL og RMP - Web-ansavarleg (Knarvik) Olav Klubben - Generell jord- og plantekultur - Forsøksverksemda - Økologisk landbruk (Stend) Jorunn Ringheim Hernes - Generell jord- og plantekultur - Urtedyrking / (Voss) Henrik Tellevik - Plantevern - Bær, nisjeproduksjonar - Høyproduksjon - Generell jord- og plantekultur (Askøy) Einar Tvedt - Kulturlandskap, SMIL og RMP - Økologisk landbruk - Generell jord- og plantekultur (Seimsfoss) Trygve Torsteinsen, innleigd konsulent - Grøfteplanlegging - Erstatningssaker - Maskinførarbevis Ny ringleiar på Voss, ledig 100% stilling - Grovfôrdyrking - Kulturlandskap, SMIL og RMP - Generell jord- og plantekultur

12 B Retur: Fanavegen 245, 5244 Forsøksringen Hordaland Fanavegen 245, 5244 Fana Tlf E-post: NO MVA

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Figur 1. Tur for dei tilsette

Figur 1. Tur for dei tilsette Figur 1. Tur for dei tilsette Produsentlaget for norske delikatessebær I gjekk Norske Delikatessebær og Norsk Jordbærdyrkarlagt saman og danna Norsk Bærdyrkerlag. Haugaland Landbruksrådgjeving hadde leiar

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving Side - 19

Haugaland landbruksrådgjeving Side - 19 Kontingent for samdrifter Samdrifter som er ei organisatorisk eining skal betala ein avdelingskontingent + grunnkontingent for kvar av deltakarane i samdrifta. Dei samdriftmedlemene som i tillegg har ei

Detaljer

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag 25.04 2017 kl. 13.00 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Sak 01.17. Opprop og oppteljing

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest Nye satsingar for landbruksrågivinga Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest I 2016 : Omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving i heile landet. Frå 1.1.2017:

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Ringbladet. Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving. Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang

Ringbladet. Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving. Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang Ringbladet Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang - om Jordbruk og utbytte I Norge er Fullgjødsel et eksempel på skreddersydd produktutvikling med dokumenterte

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen.

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. ÅRSMØTE 2015 Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl 17.00 18.30 Fitjar

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet!

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet! Nidaros Mållag http://www.nm.no/lag/nidaros-mallag/ Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00 Innkalling og sakspapir Vel møtt på årsmøtet! helsing styret E-post? Styret bed om at alle som har, sender oss e-postadressa

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver 1 Medlemsorganisasjon med omlag 1550 medlemmer, bønder i Hordaland Styret vert valt på årsmøtet 12 medarbeidarar i dag

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +)

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +) Unge, bygda og landbruket prosjekt om rekruttering til og verdiskaping i landbruket (2008 2012 +) Prosjektleiar Eli Janette Fosso, FMLA Hordaland Steg I: Finansiering frå LMD: Tre pilotar: 1. Frølandsdalen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg.

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Til medlemmane i Mental Helse Os / MHO: Os, 5. februar 2014 Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Den viktigaste saka

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Styremøte 8-9. februar i Bergen

Styremøte 8-9. februar i Bergen Styremøte 8-9. februar i Bergen 01/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknad 02/06 liste til årsmøtet 2005. Årsmøte startar 31.03 kl. 13:00 og skal vera avslutta til lunsj 01.04. Det

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde Etne E-lag Etne E-lag held vanleg årsmøte på Etne E-lag sitt møtelokale på Nyvoll, onsdag 01. juni 2016 kl. 19.00. Medlemmer som ynskjer å delta på årsmøte må registrera seg til kontoret på telefon 53771155,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Sakliste til årsmøtet 2017

Sakliste til årsmøtet 2017 Sakliste til årsmøtet 2017 OPNING AV MØTET MED NAMNEOPPROP. SAK 1. Godkjenning av innkalling og sakliste SAK 2. Val av møteleiar, skrivar og to til å skrive under protokollen SAK 3. Årsmelding 2016 SAK

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2015 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2015 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-14 TIL 31/8-15 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2014-2015

Detaljer