Hvordan jobber vi for å sikre høy verdi av styringsinformasjon i Helse Vest? eller drift- forvaltning og utvikling av heilskapleg styringsinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan jobber vi for å sikre høy verdi av styringsinformasjon i Helse Vest? eller drift- forvaltning og utvikling av heilskapleg styringsinformasjon"

Transkript

1 1 Hvordan jobber vi for å sikre høy verdi av styringsinformasjon i Helse Vest? eller drift- forvaltning og utvikling av heilskapleg styringsinformasjon Samling for føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod og vernetenesta nivå 2 den 10. september 2013 Hege Fjell Urdahl, Leder analyse og styringsinformasjon Helse Vest RHF

2 1. Hva er «Datavarehuset»? 2. Hva er DFU? Hvem deltar? 3. Hvordan prioriterer vi styringsinformasjon? 4. Hvordan jobber vi daglig for å levere? 5. Hva er retning på arbeidet?

3 Styringsinformasjonsportalen i Helse Vest («Datavarehuset»)

4 4 Fire «kuber» utgjør kjernen i styringsportalen

5 Mange spørsmål om status for driften av sykehusene på Vestlandet kan besvares i Styringsinformasjonsportalen Hvor lenge venter pasientene på behandling i Helse Vest? Hvor mange døgnopphold har vi hatt i Helse Vest i år? Hva er utviklingen i netto månedsverk for leger i Helse Vest? Til sammen har portalen om lag 350 unike rapporter, som alle kan justeres til å besvare de aktuelle spørsmålene man har til driften av sykehusene. Portalen har over «hit» i måneden, de mest populære rapportene er økonomi, trendrapport HRindikatorer, og oversikt over ventetidsutvikling

6 Hvem har tilgang til hva? Tilganger er gitt til personer som har bruk for informasjonen til å utføre oppgaver innenfor ledelse, administrasjon og rapportering og er begrenset til den ansattes ansvarsområde (og HF). Det er to primære årsaker til at ikke all informasjon er tilgjengelig for alle: 1. Styringsportalen og kubene inneholder personsensitiv informasjon 2. Helse Vest har kun 2000 lisenser fra Microsoft Det er behov for at tillitsvalgte har relevante tilganger. Per i dag er det besluttet at Konserntillitsvalgte og Konsernhovedverneombud skal ha tilgang til hele datavarehuset.

7 Har vi en visjon for styringsinformasjon i Helse Vest? Felles presentasjon av virksomheten skal lede til gode beslutninger Gode beslutninger har høy verdi Kvalitet i tjenestene gir god pasientbehandling Riktige inntekter ikke for høye, ikke for lave Riktig kostnadsnivå lønn/varekost i forhold til aktivitet disponering av begrensede faglige- og økonomiske ressurser Parallelt med at utvikling og tilgjengeliggjøring av Helse Vest sitt datavarehus ble et stort underskudd snudd til overskudd i helseregionen, samtidig som flere pasienter behandles. Rollen til styringsinformasjon har vært, og fortsetter å være, avgjørende.

8 8 Hvordan oppnår vi at den styringsinformasjonen med høyest verdi for virksomhetene utvikles? Våre fem fora for Drift Forvaltning og Utvikling (DFU), med medlemmer fra alle de fem HF ene, skal styre utviklingen av datavarehuset. Datavarehusteamet i HVIKT, som leverer løsningene, er helt avgjørende for at målene for styringsinformasjon i Helse Vest leveres.

9 9 Historikk: Felles styringsinformasjon i Helse Vest 2013 VI HAR Portal med 350 rapporter som brukes over ganger i måneden av 2000 personer Arbeidsprosesser som sikrer god drift og utvikling av portalen og rolleavklaring mellom aktørene med månedlige drifts- og utviklingsmøter Stadig forbedret plattformen, rutiner, metodikk; Rolle- og ansvarsmatrise utviklet Teknologi som legger til rette for fellesskap mellom «self service» analyse og datavarehus 2012 DFU ene ble etablert med mandat Oppstart systemansvarlig for datavarehusløsningen og leder styringsinformasjon Første «Budsjettprosess» for utviklingsprosjekter, systemeiermøte og vedtak i AD-møte 2011 Strategi for styringsinformasjon ble utarbeidet, med forslag til beslutningsprosess for videreutvikling av løsningen AD-møtet i Helse Vest gikk for «full satsing» og oppbemanning v/ HVIKT og HV : Prosjekt/program «Heilskapleg Styringsinformasjon» Etablering av datavarehusmiljø i HVIKT og valg av plattform for løsningen Utvikling av styringsportal med rapporter på felles styringsinformasjon; «ryggrad»

10 DFU strukturen ble justert i august 2013 Endringen skal bl.a legge til rette for: 1. Bruk av kvalitetsindikatorer i kvalitetsforbedring og for pasientsikkerhetskampanjen 2. Å se helhetlig på rapportering innenfor fag- økonomi og HR-områdene 3. Videreutvikling av styringsinformasjon innenfor Innkjøpsområdet og understøtte arbeidsprosessen «bestilling til betaling» Gammel organisering (juli13) Koordinerende DFU Ny organisering (aug13) Koordinerende DFU DFU HR, HMS og Ressurs DFU Helse Medisin Kvalitet DFU Økonomi og innkjøp DFU Foretak- og styrerapportering DFU Verktøy og Arkitektur DFU HR, HMS og Ressurs DFU Kvalitet DFU Regnskap og Innkjøp DFU Virksomhets rapportering, aktivitet og økonomi DFU Verktøy og Arkitektur Ressurskube Aktivitetsrapportering Regnskapsrapporter «Dashboard» Konsolidering av verktøy Ressurskube Regnskapsrapporter «Dashboard» Konsolidering av verktøy 20-dager Kreft Reprogram. postering Deltidskartlegging 20-dager Kreft Deltidskartlegging Aktivitetsrapportering Tilganger tillitsvalgte Trombolyseprosent Innkjøps-KPI er Tilganger tillitsvalgte Trombolyseprosent Innkjøps-KPI er Statistikk Sykehusapotek Sammenstilte, brutte fravær Epikrisetid Statistikk Sykehusapotek Sammenstilte, brutte fravær Epikrisetid Bierverv Bierverv Reprogram. postering

11 Medlemmer i DFUene pr september 2013 DFU HR, HMS og Ressurs Helse Stavanger Helse Fonna Solgunn Marie Haddeland DFU Innkjøp og regnskap?? Finn Arve Åsbu DFU Virksomhetsrapportering, økonomi og aktivitet Per Dahle Olav Lystad DFU Arkitektur og verktøy Brad Folsom Terje Medby DFU Kvalitet Øyvind Aas, Irene Mathisen Tomas Jonsson Helse Bergen Helse Førde Helse Vest IKT Apotekene Helse Vest RHF Systemansvarlig Lene Fog Høien, Lars Cathrine Espelid, Heidi Nygård, Bente Marie Berit Jan Løland Kulild, Terje Lyslo, Andersen Berntsen, (leder), Finn Mariella Laila Vilnes Rovik, Oddny Cathrine Olav Mjærum, Verdult Helgheim Sønnesyn Fredhøi Gina Holsen Øivind Solvang Bjørn Tony Myrmellom? Kristin Pundsnes, Oddny Hauge Kleppe, Kåre Mentz Lysne Morten Smaadal, Pål Ove Vadset, Knut Ivar (Audun Lange) Osvoll Pål Ove Vadset, Håkon Ersland Gudny Bukve Lars Espelid, Sedef Sicakkan Ola Rye Sedef Sicakkan, Lars Espelid Harald Løbersli, Mounir Haizoune Lisa Eriksen, Mounir Haizoune Ola Rye x x Zartash Waen (leder), Tove Trovatn Anne May Sønstabø (leder), Jan-Erik Lorentzen, Erik Sverrbo, Terje Beck Nilsen Øivind Solvang (leder) Anne Kvalvik (leder), Charlotta Schaefer (lederstøtte), Erik Sverrbo, Terje Beck Nilsen Øivind Solvang Øivind Solvang Øivind Solvang Koordinerende DFU Hege Fjell Urdahl (leder), John-Kåre Knudsen (IKT), Øivind Solvang og ledere for de øvrige DFUene

12 DFU enes hovedoppgaver er å 1. Definere løsningsforslag og utarbeide prosjektbeskrivelser for nye utviklingsoppgaver 2. Foreslå prioritert portefølje av utviklingsprosjekter innenfor fagområdet 3. Lage prosesser og rutiner for kvalitetssikring av grunnlagsdata 4. Gjøre løsningene kjent og sørge for utbredelse av løsningene i eget HF 5. Følge opp at løsningene innen respektive fagområder driftes og forvaltes med god kvalitet

13 «Aktørene» i DFU-arbeidet 13 DFU ene møter ved behov, minimum en gang per kvartal Koordinerende DFU møter månedlig. Tema ved møtene er i hovedsak 1) status på utviklingsprosjekter, 2) ressurssituasjon, 3) implementeringsarbeid, og 4) videreutvikling av teknologiske løsninger Fag-, HR-, og økonomidirektørmøtene konsulteres av hvert enkelt DFU-leder ved behov, for å sikre forankring av utviklingen Systemeierne møtes en gang i halvåret for å ta stilling til 1) status oppgaver i henhold til prosjekt og 2) eventuelle justeringer i prioritert liste i henhold til fremdrift og nye behov. Koordinerende DFU utarbeider forvaltningsrapport på bakgrunn av samlet status fra DFU ene og HVIKT Direktørmøtet vedtar endelig prioritert utviklingsløp som ledd i budsjettprosessen

14 Hvordan prioriteres utviklingsoppgaver for DFUene? 14

15 Utviklingsprosjekter i 2013 DFU Nr Tittel utviklingsprosjekt Est IKT-timer Est HF-timer HR, HMS og ressursinformasjon 1 Ressurskube Deltidskartlegging Tilgang for tillitsvalgte og verneombud Sammenstilte, brutte fravær Bierverv Sum HR, HMS og ressursinformasjon Økonomi og innkjøp 6 Regnskapsrapporter Reprogrammering av posteringsrapport Innkjøps-KPI er Statistikkrapportering fra sykehusapotekene Sum økonomi og innkjøp Helse, medisin og kvalitet 10 Aktivitetsrapportering Kreftforløp Trombolyseprosent Epikrisetid Sum helse, medisin og kvalitet Verktøy og 14 Konsolidering av verktøy 200 Arkitektur Styre og 15 Felles virksomhetsrapport Rapportering Sum NB! Merk at disse ligger ihht «gammel» organisering

16 Gjennomføringsplan DFU Nr Tittel utviklingsprosjekt Est IKTtimer 1 Ressurskube Deltidskartlegging 300 HR, HMS og 3 Tilgang for tillitsvalgte og verneombud 200 ressursinformasjon 4 Sammenstilte, brutte fravær Bierverv Regnskapsrapporter 100 Økonomi og 7 Reprogrammering av posteringsrapport 200 innkjøp 8 Innkjøps-KPI er Statistikkrapportering fra sykehusapotekene Aktivitetsrapportering 650 Helse, medisin og 11 Kreftforløp 400 kvalitet 12 Trombolyseprosent Epikrisetid 100 Verktøy/Arkitektur 14 Konsolidering av verktøy 200 Styre/Rapporterin g 15 Felles virksomhetsrapport 200 Sum 4050 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Vi lærer kontinuerlig hvordan vi best bør kjøre utviklingsprosjekter og estimere ressursbehovet hos HVIKT, hos helseforetakene og på RHF et Koordinerende DFU skal sikre at læringen resulterer i stadig forbedring i planleggingen og gjennomføringen

17 DFU prosessen balanserer behovet for prioritering av begrensede ressurser med rask utviklingstid ved behov Eksempel: «Alle møter»-prosjektet startet opp våren I løpet av august og september har Analyse- og Datavarehusteamene jobbet for å bygge en kube for «Ikke-møtt» i datavarehuset. Denne vil gi mulighet for å trekke ut ukentlige oversikter over ikke-møtt ved ulike poliklinikker, og viser alder, kjønn på pasient, tidspunkt for planlagt oppmøte og avslutningskode brukt for den planlagte kontakten.

18 Tema fremover i DFUene 18 1 Levere på de prioriterte prosjektene ut året Har vi framdrift i prosjektene? Hvorfor / hvorfor ikke? 2 Prioritere utviklingsoppgaver for 2014 Gode prosesser i foretakene bak prioriteringene som vedtas i høst God praksis rundt «bestillinger» til datavarehusteamet i hverdagen 3 Konsolidere Slette rapporter som ikke brukes? 4 Understøtte arbeidet med god og konsistent datakvalitet Sikre kompletthet i dataene; Stadig utvikling av felles registreringspraksis Lik registreringspraksis i kildesystemene GAT, DIPS, etc.

19 Hvordan jobber vi daglig for å levere? Hvilken teknologi og hvilke rutiner skal sikre god drift, forvaltning og utvikling av BI* og styringsinformasjon i Helse Vest? *BI= Business Intelligence

20 Sharepoint Web-/ presentasjonslaget Applikasjonslaget Power Pivot Power View Excel Services Fysiske kuber (Aktivitet, Venteliste, HR, Finans) Stjerneskjema (precube) Databaselaget Staging DIPS OF/SIM Agresso GAT Etc. Kilder

21 Årshjul DFU i 2013 og Koordinerende DFU 04/12 DFU-møter Drifts- og Utviklingsmøter Koordinerende DFU 27/02 AD møtet 04/11 Okt Nov Des Jan Feb Mar Signaler fra eierne om antatte fokusområder neste år. Systemeiere 18/09 Sep Apr Systemeiere 25/04 Aug Mai Koordinerende DFU 04/09 Jul Jun Gjennomgang av nominerte kandidater Koordinerende DFU 05/06 Liste over kandidater som fagansvarlige jobber aktivt med (spesifikasjon) i sommerperioden.

22 Årshjul Drift og forvaltning Fysisk møte Drifts- og forvaltningsmøte Årsplan for: Utvikling: Prioriterte tiltak Overheng Drift og forvaltning Oppgradering plattform Oppgradering av kildesystem Årsrapport fra fjoråret Des Jan Nov Feb Okt Sep Månedlige driftsmøter (Lync) Mar Apr Fysisk møte Drifts- og forvaltningsmøte Estimat på nominerte kandidater Revisjon av gjenstående aktiviteter inneværende år Antatt overheng til 2014 Aug Jul Jun Mai Fysisk møte Drifts- og forvaltningsmøte Revisjon av gjenstående aktiviteter Hva er levert? Hva er igjen på gjenstående aktiviteter? Justerte estimater på gjenstående - Eventuelle omprioriterte tiltak Sommerens aktiviteter Ferieplan Estimering av nominerte kandidater

23 Månedshjul for Drift og Forvaltning Driftsrapport Datavarehusteam Status utviklingsoppgaver Timeføring (Dag -2) Driftsmøtet avholdes første uken i ny måned Referat (Dag 7) Driftsmøte (Dag 0)

24 Drift og Forvaltning Sikre at rapporter fungerer Sikre at portalen fungerer Sikre at integrasjoner fungerer Oppgradering av kildesystemer og kontroll av at view/tabeller stemmer Funksjonell Teknisk Rapportering Sikre oppetid/stabil drift Gode rutiner for nedetid/ driftsavvik Informasjonsplan ved nedetid/driftsavvik Gode rutiner for innmelding i Assyst Sikre at løsningene kommer raskest mulig opp. Håndtere enkle oppdateringer/patchinger på applikasjonene. Sikre god kommunikasjon med enheter i IKT som foretar patching/sikkerhetsoppdateringer på infrastruktur. Rapportering på nedetid/driftsavvik Rapportering på antall åpne saker Bruke tid på de som er gamle på driftsmøtet Forventes at dette er forberedt i forkant av møtet iht. kritikalitet, eskalering og evt. innleie. Rapportering på antall løste saker Fordelt per type saker og per HF Rapport fra overvåking av tjenestene. Rapport og plan for planlagte oppgraderinger av kildesystemer Rapport og plan for oppgradering av komponenter i datavarehusplattformen

25 Stegene i en Utviklingsoppgave Spesifikasjon Oppstartsmøte for spesifikasjonsarbeidet Agenda: Hva skal leveres? Hvilke medlemmer som skal delta? Hvem som skal drive arbeidet fremover? Ansvar for fremdrift og plan kan f.eks. være DFU-leder for L/M tiltak og prosjektleder for M/H. Benytte standard maler for spesifikasjon av løsning og testcase. Utvikling Utarbeide teknisk løsningsbeskrivelse (med utgpkt i den funksjonelle) Avklaring av spørsmål ifm. teknisk løsning gjøres med systemansvarlig og leder av aktuelt DFU. Detaljering av utviklingsplan og endelig timeestimat. Smidig metode: avklaring underveis, oppdeling i mindre oppgaver/sprinter (DFU leder, fagansvarlig, utvikler og evt. systemansvarlig) Enhetstest iht. testkriterier Utarbeide teknisk dokumentasjon (utvikler) Utarbeide brukerdokumentasjon (fagansvarlig evt. sammen med DFU leder) Test Testplanlegging: detaljering av testfasen med aktiviteter Utarbeidelse av testcase (DFU leder) Avklare tilganger for testressurser til løsning og testsystem (ALM) Gjennomføre test Gjennomgang av avvik i testsystem Iterasjon: feilretting og retesting Ende til ende test (akseptansetest) Utarbeide sluttrapport på test Innføring Utarbeide endringsdokumentasjon (Fagansvarlig) Melde til endringsråd (IKT) (Fagansvarlig) Gjennomføre produksjonssetting (utvikler) Grovtesting etter produksjonssetting (utvalgte brukere) Melde ifra at produksjonssetting er gjennomført (fagansvarlig melder fra til leder DFU, leder koordinerende DFU og systemansvarlig)

26 Vi er nå midt i planarbeidet for nye Utviklingsoppgaver for 2014 Innmelding av kandidater (-> 23. august) Prioritering av kandidater (DFU) (23. august) Innsendelse av prioritert lister (til Koordinerende DFU) (23. august) Spesifikasjon av kandidater (Ferdigstilles 3. september) Sammenstilling av kandidater og prioritering (4. september) NÅ Fremleggelse for systemeiere (18. september) Vedtak i Direktørmøte (4. november) Ytterligere spesifikasjon og planlegging av aktiviteter 2014 (nov/des)

27 «Budsjettprosess» 2014 for Utviklingsoppgaver = DFUene involvert

28 Grovestimat IKT og HF-ressurser Utviklingsoppgaver Det er ulik belastning i de ulike fasene: Spesifikasjon HF ressurs Utvikling HF ressurs Test HF ressurs Innføring HF ressurs IKT ressurs IKT ressurs IKT ressurs IKT ressurs

29 Hva er retningen på arbeidet? Se data fra ulike kilder i sammenheng Økt fokus på kvalitetsmåling- og forbedring Koble nye kildesystemer på kubene

30 Verdien av felles styringsinformasjon for Helse Vest vises i utviklingen av felles Virksomhetsrapport Felles virksomhetsrapport publiseres innen jul 2013 Denne viser et felles sett indikatorer i rapporten på HF- og RHF nivå Et sett «HF-spesifikke» indikatorer kan velges ut, i tillegg til de felles indikatorene Denne rapporten ble brukt i et «case» for Helse Vest i juni 2013 for å vise hvordan ny Microsoft-teknologi vil ytterligere forbedre visningen av styringsinformasjon for ledere i virksomheten

31 Verdien av rapporten: Reduserer rapporteringstid Sikrer felles fokus på de viktigste indikatorene i hele foretaksgruppen Rapporten skal være tilgjengelig på alle ledernivå og gir grunnlag for Ressurs- og kostnadsstyring Aktivitetsstyring Kvalitetsøkning

32 En kvalitetsportal skal være kjernen i styringsinformasjon knyttet til kvalitetsforbedring i Helse Vest Data på kvalitetsindikatorer skal finnes ett sted for alle som er involvert i kvalitetsforbedring i Helse Vest. Vi arbeider for å sette informasjon fra Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet inn i sin kliniske sammenheng.

33 Spørsmål? Kommentarer?

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Mål med presentasjonen Forsøke å gi et innblikk i hvordan verden ser ut for

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Strategisk IKT-forum (SIKT) Helse Vest. Samling føretakshovudtillitsvalde Sola 05.03.2012

Strategisk IKT-forum (SIKT) Helse Vest. Samling føretakshovudtillitsvalde Sola 05.03.2012 Strategisk IKT-forum (SIKT) Helse Vest Samling føretakshovudtillitsvalde Sola 05.03.2012 SIKT - formål og mandat Har rådgivande myndigheit til direktørmøtet Fokus på regional tverrfaglig samhandling om

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart Avtale om utviklingstjenester Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart mellom Økonomi og planavdelingen (heretter kalt Kunden) For Kunden (Sted/dato, underskrift, tittel):..., den.... Universitetes

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/ SAK NR 23- Virksomhetsrapportering per 31. mars Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 31. august Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Et nyttig verktøy for innsikt i sykehusenes legemiddelforbruk Skule Ingeberg, Utviklingssjef for statistikk og analyse, Sykehusapotekene HF

Et nyttig verktøy for innsikt i sykehusenes legemiddelforbruk Skule Ingeberg, Utviklingssjef for statistikk og analyse, Sykehusapotekene HF Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk Et nyttig verktøy for innsikt i sykehusenes legemiddelforbruk Skule Ingeberg, Utviklingssjef for statistikk og analyse, Sykehusapotekene HF Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring - Helse Nord og styringssystemer Erik Slørdal Skjemstad rådgiver analyse Erik Slørdal Skjemstad Siviløkonom med spesialisering i finansiering og investering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 8.12.2016 Møtested Thon Hotell Opera, Oslo Tid 14.00 18.00

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Fokusområder 2004 Helse Vest RHF

Fokusområder 2004 Helse Vest RHF Fokusområder 2004 Helse Vest RHF Pasientfokus Ventelister/ventetider, jfr. vedlegg Oppfølging av ventetidsprosjektet Balanse 2005 - Framdrift på tiltak i HF-a Database for styringsinformasjon Prosjekt

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD Sted: Stort møterom, Helse Vest Tidspunkt: tirsdag 24. november 2009, kl 1330 kl 1600 Deltakere: Reidun Mattingsdal, Aslaug Husa, Janet

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: Tid: 09:00-13.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: Tid: 09:00-13. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: 22.6.2016 Tid: 09:00-13.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

BEVISST-prosjektet 2015

BEVISST-prosjektet 2015 BEVISST-prosjektet 2015 Standardiserte dashbord: - lett tilgang til styrings- og ledelsesinformasjon for ledere på alle nivå - grunnlag for utvikling og analyse av virksomheten Prosjektbeskrivelse Innledning

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 53-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 05/03/2012 SAK NR 10-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 021-2011 Virksomhetsrapportering pr 28.02.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Det vises til sak 28/2016 der overordnede føringer for budsjett 2016 ble diskutert.

Det vises til sak 28/2016 der overordnede føringer for budsjett 2016 ble diskutert. SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Budsjett 2017 Saksnummer 39/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Senterets økonomi er basert på tre inntektskilder; rammefinansiering fra henholdsvis

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Elektronisk kurve i DIPS: Lang marsj fra ide til ferdig løsning

Elektronisk kurve i DIPS: Lang marsj fra ide til ferdig løsning Elektronisk kurve i DIPS: Lang marsj fra ide til ferdig løsning Kristin Christoffersen medforfatter Tomas Nordheim Alme DIPS ASA HelsIT 2010 Innhold Historikk Visjonen Om DIPS Panorama og Medikasjon Utfordringer

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no Få en bedre IT-hverdag i kommunen Effektiv samhandling, del 1 Bruk av Intranett til kommunikasjon av nyheter og kunngjøringer, samt til

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Legemiddelbehandling og pasientsikkerhet LOP-II Utarbeiding av handlingsplan for oppfølging av prioriterte tiltak i LOP- rapport fra mars 2009

Legemiddelbehandling og pasientsikkerhet LOP-II Utarbeiding av handlingsplan for oppfølging av prioriterte tiltak i LOP- rapport fra mars 2009 Legemiddelbehandling og pasientsikkerhet LOP-II Utarbeiding av handlingsplan for oppfølging av prioriterte tiltak i LOP- rapport fra mars 2009 Anne Elise Monclair / Liv Rustenberg 17.09.09 Innledning og

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010

Rapport 1. tertial 2010 Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 SAK NR 009-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Forprosjekt til Overordnet strategi for identifisering, rekruttering og utvikling av ledere i Helse Nord Nasjonalt topplederprogram Knut Langeland Bodø april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Alle Møter. Når alle møter blir ventetida kortere. Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014

Alle Møter. Når alle møter blir ventetida kortere. Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014 Alle Møter Når alle møter blir ventetida kortere Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014 BT.no 29.april 2013 DIAGNOSE 1.890.757 avslutningskoder ved poliklinikkane i 2013

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Foretaksmøteprotokoll 20. juni 2013 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer