SAK NR OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK VEDTAK:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 029 2015 OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar informasjonen om oppfølging av budsjett 2015 til orientering. 2. Styret tar til orientering at det i forbindelse med tertialrapporten for 1. tertial 2015 vil bli lagt frem nye innsparingstiltak dersom planlagte tiltak ikke skulle få tilsiktet virkning. Styret tar også til orientering at det i forbindelse med tertialrapporteringen vil bli lagt frem en komplett tiltaksliste for divisjon Gjøvik som foreløpig ikke har utarbeidet ferdig tiltaksliste. 3. Styret merker seg for øvrig at det vil bli holdt tilbake ubrukte investeringsmidler for divisjoner som gjennom den månedlige regnskapsrapporteringen ikke kan sannsynliggjøre drift/resultat i balanse. Brumunddal, 13. mars 2015 Morten Lang-Ree administrerende direktør

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK BUDSJETT Bakgrunn I vedtaket for budsjett 2015, styresak nr Mål og budsjett 2015, ber styret om å få seg forelagt en ny og kvalitetssikret tiltakspakke med divisjonsvise tiltak og tiltak på tvers av divisjoner i møtet i februar Fristen ble av administrerende direktør utvidet til mars slik at divisjonene skulle få tid til å utarbeide nye tiltak for å komme i balanse i I styresak nr beregnet divisjonene og stab prognosen (per oktober) for 2014 til +35,9 millioner kroner. Endelig resultat ble +18,8 millioner kroner. De somatiske divisjonene hadde en prognose på -16 millioner kroner, mens resultatet til slutt ble - 28,5 millioner kroner. Dårligere resultatet enn antatt gir i seg selv en betydelig større omstillingsutfordring enn det som var forutsatt da styresaken ble skrevet høsten Kvalitetssikrede tiltakspakker fra divisjonene 2.1 Innledning Divisjonene fikk i oppdrag av økonomidirektør å kvalitetssikre tiltakene i forhold til budsjett 2015, og samtidig oppdatere med endelig resultat 2014 som inngangsfart. Felles mal er benyttet. Tiltakene er delt i inntektsøkende tiltak og kostnadsreduserende tiltak. Dette for å vise robustheten i tiltakene. Dersom det mangler tiltak, eller divisjonene har levert underskudd så langt i 2015, må divisjonene angi hvilken måned det er lagt opp til å ha drift i balanse. Dersom det ikke er drift i balanse i angitt måned, må avbøtende/alternative tiltak iverksettes umiddelbart. Dette vil bli fulgt opp månedlig. Divisjonene skal ha resultat i balanse i Etter styremøtet 18. desember 2014 og vedtaket fra styret om å få seg forelagt en kvalitetssikret tiltakspakke, er det avholdt tre ekstraordinære møter med de tre somatiske divisjonene Elverum- Hamar, Gjøvik og Lillehammer for å diskutere mulige tiltak på tvers, gjennomføre idedugnad og kvalitetssikre hverandres tiltak. Møtene ble holdt 19. januar, 9. februar og 17. februar. I tillegg ble det holdt et ekstra møte med divisjon Lillehammer 10. mars. Møtene var konstruktive og medførte konkretisering av ulike tiltak. Det kom frem svært få tiltak på tvers av divisjonene. Nedenfor vises tiltakene pr divisjon. Side 2 av 21

3 2.2 Divisjon Elverum/Hamar Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger 2014 Oversskuddsmidler/prognosepenger SI - fordelt til somatiske divisjoner Korr ø-hjelpspenger til kommunene Ubrukte midler avsatt til kommunene i divisjonens opptaksområde Redusert behandlingskostnad Pasient - særtilfelle Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Økte kostnader til AIO utdanning Ref tariffavtale Koordinatorstilling kreftbehandling prostata Ref ved tak i statsbudsjett -700 Sum nye forpliktelser/kostander Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP - redusert basis Basisendringer Styrking av basisfinansiering inkl pensjon Basisendringer Styrking av budsjett knyttet til kompetanse, AIO Basisendringer Kreftkoordinator prostata - ref statsbudsjettet 700 Sum endring basis Sum utfordringsilde: Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Inntektsøkende tiltak Befolkningsvekst og kvalitet på medisinsk koding Flere avdelinger Generell aktivitetsøkning 1% - netto effekt - økt varekost 1 mill kr Liten Flere avdelinger Forbedret medisinsk koding - sentralt prosjekt og tiltak i dvisjonen Middels Fag- eller avdelingsspesifikke tiltak Divisjonsdirektør Ø-Hjelpsmidler ikke benyttet av kommuner i divisjonens opptaksområde Liten Kir Hamar Redusert gjestepasientkostnad SI - økning operasjoner prostata/mamma tidligere OUS Liten Med Elverum Økt aktivitet og bedret registrering av palliasjon Liten Øye avdeling Jobbglidning - forebygging av svaksynthet/blindhet Liten Kir Hamar, Med Hamar, Med Elverum Pakkeforløp kreft prostata, mamma, lunge, gastro Middels Gyn/Føde avd Økning av fødsler fra Sverige Middels Kostnadsreduserende tiltak Bemanningsreduksjon - fast og variabel lønn Barn- og ungdom Bemanningsreduksjon 2, Liten Med Elverum Bemanningsreduksjon Medisinsk overvåkning 0, Liten Akutt Elverum-Hamar Bemanningsreduksjon akuttmottak Elverum - årseffekt oppsagt avtale om legevakt 1, Liten Bilde Hamar Bemanningsreduksjon 3, Liten Akutt Elverum-Hamar Redusert bruk av variabel lønn intensiv Hamar 2, Middels Flere avdelinger Redusert vikarkostnad til leger - høyt sykefravær 2014, etterbetaling lønn i , Middels Flere avdelinger Redusert bruk av vikarer til sykepleiere (operasjon, akuttmed) 3, Middels Varekostnader og andre driftskostnader Flere avdelinger Innkjøpsavtaler apotek og radiologi Liten Sum tiltak 14, Innslagstidspunkt Risikovurdering Kontroll Utfordring Tiltak Sum Divisjon Elverum-Hamar har revidert sitt forslag til budsjett For å oppnå et økonomisk resultat i balanse i 2015 vil divisjonen arbeide med å gjennomføre inntektsøkende tiltak på 17,9 millioner kroner og kostnadsreduserende tiltak på 14,4 millioner kroner. Av de tiltakene som skal gjennomføres er 65 % vurdert til å ha liten risiko og 35 % å ha middels risiko for gjennomføring. Divisjon Elverum-Hamar kunne ha gjennomført ytterligere tiltak med 3-4 måneders effekt på 1,5 millioner kroner i 2015 hvis arbeidet med ny dialyseavdeling i Elverum hadde startet som planlagt i begynnelsen av året. Dette arbeidet ble stanset sentralt på grunn av arbeidet med å prioritere investeringsprosjekter i 2015 som følge av begrensninger i likviditeten i Helse Sør-Øst. Divisjon Elverum-Hamar gjennomførte betydelige tiltak også i 2014, og innfridde disse tiltakene samlet sett. Divisjonens økonomiske resultat i 2014 på minus 4 millioner kr representerer et avvik på under 0,4 % av totalbudsjettet. Tiltakene i 2015 er krevende. Divisjonen mottar 70 % av sine inntekter fra aktivitetsbasert virksomhet og 30 % fra basis/grunnfinansiering. Dette betyr at divisjonen er svært avhengig av aktivitetsvolum og svært sårbar for endringer i aktivitetsvolum som blant annet svingninger i øyeblikkelig hjelp. For å holde et høyt aktivitetsnivå i en arbeidsintensiv virksomhet, må divisjonen ha et tilstrekkelig antall fagpersoner i ulike posisjoner og funksjoner. En reduksjon i Side 3 av 21

4 bemanning og pasientvolum kan gi økte gjestepasientkostnader for Sykehuset Innlandet hvis pasienter må behandles på sykehus utenfor foretaket Inntektsøkende tiltak Generell pasientvekst 7 millioner kroner Divisjon Elverum-Hamar økte sin produksjon av antall DRG-poeng med 2,8 % fra 2013 til Dette var en kombinasjon av generell pasientvekst og spesifikke tiltak som økt behandling av pasienter innenfor urologi og mamma/plastikk-kirurgi. Befolkningen i opptaksområdet til divisjon Elverum-Hamar har en vekst på ca 0,7 % årlig. Andelen eldre øker, muligheten for behandling og inngrep som ikke tidligere var tilgjengelig øker og antall pasienter fra andre deler av helseregionen som får behandling i divisjonen øker. Dette gjelder blant annet behandling med robotkirurgi. I tillegg var pasientvolumet innenfor ortopedi og barn lavere enn i normalår i Divisjonen mener derfor at estimatet på 1 % vekst i pasientgrunnlaget utover spesifikke satsningsområder med god innsats og fokus på logistikk, skal være mulig å nå i Forbedret medisinsk koding 2 millioner kroner Avdeling for helsefag har iverksatt et prosjekt for å sikre bedret medisinsk kodekvalitet i Sykehuset Innlandet. Prosjektet skal sikre at kodeansvarlige i divisjonene er informert om gjeldende kodeverk og hvordan pasientbehandlingen skal registreres slik at divisjonene ikke går glipp av rettmessige inntekter. I tillegg har divisjon Elverum-Hamar gjennomgått egen kodepraksis og ser forbedringspotensialer innenfor enkelte fagområder. Målsettingen om forbedret kodepraksis på 2 millioner kr representerer en økning på 0,3 % fra nivået på ISF-refusjoner i Ubrukte ø-hjelps midler millioner kroner Det var ca 7 millioner kroner i ubrukte midler til etablering av ø-hjelp senger i kommunene innenfor Sykehuset Innlandets opptaksområde. Av dette mottok divisjon Elverum-Hamar 5,9 millioner kroner. Ingen kommuner med unntak av Ringsaker kommune har fått midler til prosjekter for å etablere ø-hjelp senger innenfor opptaksområdet til divisjon Elverum-Hamar. I november 2015 etablerer Hamar kommune et slikt tilbud. Stange og Løten kommune etablerer tilbud ved å kjøpe plasser av Ringsaker kommune fra mai Det estimeres at 4 millioner kroner i ubrukte midler kan overføres fra felles post i Sykehuset Innlandet til divisjon Elverum- Hamar i siste tertial Redusert gjestepasientkostnad OUS 1,5 millioner kr Sykehuset Innlandet har etablert en mulighet for divisjonene til å øke sin basisfinansiering ved å tilby behandling til pasienter som alternativt sendes ut av foretakets opptaksområde for behandling. Høsten 2013 ble det inngått en avtale mellom divisjonsdirektør Elverum-Hamar og administrerende direktør om økt behandling av prostata og mamma/plastikk pasienter i Denne avtalen hadde virkning i ni måneder i Beregnet helårs effekt tilsier en økning i inntekter fra pasienter med behov for operasjoner innenfor de nevnte kategorier på 1,5 millioner kroner. Pakkeforløp kreft og palliasjon 2,4 millioner kroner Nye krav og tidsfrister for behandling av kreftpasienter medfører et økt behov for å tilby nødvendige undersøkelser i løpet av kort tid. Dette vil medføre et økt behov for å legge inn pasienter som har lang reise, for å kunne gjennomføre nødvendige undersøkelser i løpet av et par Side 4 av 21

5 dager. Det er beregnet et økt volum for pasienter med mistanke om kreft innenfor urologi, mamma, tarm og lungekreft. Det er etablert et palliativt team i Elverum. Teamet begynte sitt arbeid i Helårseffekten av deres innsats for pasienter med kreftdiagnose er beregnet økt med 0,4 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning i pasientvolumet på 15 pasienter. Forebygging av blindhet/svaksynthet jobb glidning 0,5 millioner kroner Øyeavdelingen frigjør legetid ved at sykepleiere kan sette injeksjoner i øyet på pasienter med fare for å utvikle svaksynthet eller blindhet. Frigjort legetid til annen pasientbehandling innenfor et område med lang ventetid er satt til 0,5 millioner kroner. Fødsler fra Sverige/Dalarna 0,5 millioner kroner Divisjon Elverum-Hamar har en avtale med Dalarna om å ta i mot fødende fra denne regionen til sykehuset i Elverum. I 2014 var det svært få fødsler fra Sverige. I 2015 ser det ut som fødselsvolumet skal komme tilbake til nivået i Estimert effekt 0,5 millioner kroner Kostnadsreduserende tiltak Reduksjon av personalkostnader/bemannings reduksjon 12,9 millioner kroner Barne- og ungdomsavdelingen har hatt en gjennomgang av sin aktivitet og sitt bemanningsbehov. Gjennomgangen konstaterte at avdelingen kunne redusere sitt personalforbruk. Det er iverksatt tiltak for nedbemanning i avdelingen tilsvarende to faste stillinger. Bildeavdelingen på Hamar har gjennomgått sitt behov for bemanning på dag, kveld og natt. Her viser gjennomgangen muligheten for å redusere bemanningen med tre faste årsverk. Reduksjonen skyldes ny teknologi og nye undersøkelsesmetoder. Avtalen om leveranse av legevakttjenester til Elverum kommune opphørte 1. juli Akuttmottaket i Elverum har redusert personalforbruket som følge av dette med tre årsverk. Halvårseffekten tatt ut i 2014 var 1,5 årsverk, mens ytterligere reduksjon i 2015 utgjør 1,5 årsverk. Medisinsk overvåkning reduserer sitt personalbehov med 0,9 årsverk basert på pasientvolum og behov for faste stillinger. Intensivenheten på Hamar ble slått sammen med medisinsk overvåkning Hamar i Sammenslåingen viser nå en betydelig økonomisk effekt. Det beregnes en reduksjon i kostnaden i variabel lønn på enheten i 2015 på 2 millioner kroner. Flere avdelinger i divisjonen hadde et betydelig høyere forbruk enn normalt til legevikarer i Årsaken var høyt sykefravær. I tillegg ble det oppdaget feil i utbetaling av lønn i 2012 og 2013 til enkelte leger som fikk sitt tilgodehavende utbetalt i 2014 (engangskostnad). Divisjonen har derfor satt opp en målsetting om å redusere lønn til legevikarer og overtid i 2015 med tre millioner kroner. I forhold til estimatene høsten 2014 er det konstatert at behovet for vikarer til operasjon og anestesi er lavere enn beregnet. Verdien av dette er estimert til 2 millioner kroner. Redusert varekostnad og andre driftskostnader 1,5 millioner kroner Verdien av ny avtale om innkjøp av handelsvarer til sykehusapotekene i Elverum og på Hamar er 0,7 millioner kr. Bildeavdelingen på Hamar har reforhandlet en lokal avtale vedrørende innkjøp av forbruksvarer som skal gi en kostnadsreduksjon fra 2014 på 0,8 millioner kroner. Status etter februar for divisjon Elverum-Hamar er et akkumulert resultat i balanse. Side 5 av 21

6 2.3 Divisjon Gjøvik Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger 2014 Engangshendelse Etterregning OUS Engangshendelse 700 Ekstraordinær lav aktivitet tann/kjeve Engangshendelse Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Akuttmedisin/Kirurgi Økning kostnader AIO -500 Medisin Økt kostnad overlege onklologi (halvårsvirkning) -650 Sum nye forpliktelser/kostnader Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Basisendringer Styrking av budsjett knyttet til kompetanse, AIO Sum endring basis Sum utfordringsilde: Innslagstidspunkt Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Risikovurdering Kirurgi Økt elektiv aktivitet sommeren, protseser i økning Liten Kirurgi Økt stomipoliklinikk Liten Kirurgi Økt egenbetaling med forbruksmateriell (støttestrømper) Liten ØNH Økt poliklinikk- hørsel Middels ØNH Bedre lokaler tann-kjeve, bedret logistikk Middels Medisn Kvalitetsforbedring diagnosesetting-omorganisering Liten Medisin Økt poliklinikk- bedre resursutnyttelse Liten Medisin Økt antall innleggelser (50-60 innleggelser i økning fra 2014) Middels Alle Bedring medisinsk koding Liten Sum inntektsøkende tiltak Kirurgi Redusert bemanning kirurgisk poliklinikk 1, Liten Bildediagnostikk Talegjenkjenning 1, Middels Bildediagnostikk Pilot - redusere unødvendige undersøkelser Middels Medisin Bedre organisering av legetjenesten -innsparing variabel lønn 0, Middels Medisin Redusere bemanning arkiv - bortfall papirepikriser 1, Liten Medisin-Kirurgi Redusert antall turnusleger og timetall per uke 0, Stor Gyn Omorganisere poliklinikk Liten Alle Kutte velferdstiltak (Urbane totninger) Liten Alle Redusert kursbudsjett med 10 % Liten Alle Redusere kjøp av UTA 1, Liten Alle Kløverhotellet Middels Alle Ny rammeavtale sykehusapotekene Liten Alle Kvalitetsforbedring - redusert liggetid Middels Sum kostnadsreduserende tiltak , Kontroll Utfordring Tiltak Sum Inntektsøkende tiltak For kirurgisk avdeling er det økte inntektskrav på om lag 1,3 millioner kr samt en del fellestiltak som berører alle avdelingene. Det legges opp til en større elektiv virksomhet sommeren 2015 og en effektivisering av poliklinikkdriften. ØNH planlegger økt aktivitet innenfor fagområdet hørsel tilsvarende 0,8 millioner kr, da det i dag er ventelister på denne behandlingen. I tillegg arbeides det for bedret logistikk og økte inntekter på tann/kjeve. For medisinsk avdeling er det et økt inntektskrav på 2,5 millioner kr samt en del felles tiltak som berører alle avdelingene. Tiltakene går hovedsakelig ut på å legge til rette for et økende antall pasienter samt å få bedre rutiner rundt diagnosesetting av pasienter. Side 6 av 21

7 2.3.2 Kostnadsreduserende tiltak Det planlegges med en reduksjon av fem årsverk i Tiltakene er fordelt på redusert kjøp av UTA-timer 1, reduserte tjenesteplaner for turnuskandidatene, lavere bemanning som følge av elektronisk pasientjournal og som følge av talegjenkjenning etter innføring av det nye PACS /RIS. Divisjonen venter en lavere kostnad til medikamenter knyttet til ny rammeavtale for Sykehusapoteket. Andre kostnadsreduserende tiltak er kutt i velferdstiltak og bruken av kompetansemidler. Dette er ikke tiltak divisjonen ønsker skal videreføres i fremtiden Det er et resultat av at det for øyeblikket ikke er andre områder en ser muligheter for kostnadsbesparelser. Divisjonen skal arbeide for en mer effektiv drift på poliklinikkene, reduksjon i unødvendige undersøkelser på bildediagnostisk avdeling og gjennomføre kvalitetsforbedrende tiltak som blant annet reduserer antall liggedøgn/bruken av variabel lønn. Avtalen med Kløverhotellet går ut høsten Tilbudet gjelder hovedsakelig pasienter som er til poliklinisk behandling ved stråleenheten. Divisjonen er i dialog med Kløverhotellet og pasienttilbudet til denne gruppen er per dags dato ikke endelig avklart. Divisjonenventes å ha en drift i balanse fra oktober/november høsten Divisjonen har ikke kommet i mål i forhold til budsjettkravet. Det settes derfor i gang et omstilling- og utviklingsarbeid som skal møte restutfordringen samt bidra inn i budsjettarbeidet for Hovedmålet med omstilling- og utviklingsarbeidet vil være: God pasientbehandling innenfor de rammene divisjonen har Videreutvikle en robust og bærekraftig spesialisthelsehelsetjeneste i Gjøvikregionen Skape økonomisk handlingsrom til investeringer Det utarbeides egen prosjektplan for dette arbeidet. Effektivisering av drift og reduksjon av kostnader står sentralt i arbeidet. Status etter februar for divisjon Gjøvik er et akkumulert underskudd på kr 1,6 millioner kr. 1 Utvidet arbeidstid leger Side 7 av 21

8 2.4 Divisjon Lillehammer Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger Akuttmedisin Reduksjon vikarbruk akuttmedisin avdelingsledelse og akuttmottak pga ekstraordinær situasjon Gyn/Føde Overgrepsmottak Bildediagnostikk Økning takster BDS Kirurgi Engangskostnader ifm installering nye Autoklaver 400 Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Indremedisin Økning sykepeleiere og leger Akuttmedisin/Kirurgi Økning kostnader AIO Sum nye forpliktelser/kostander Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Basisendringer Styrking av budsjett knyttet til kompetanse, AIO Basisendringer Styrking budsjett Sum endring basis Sum utfordringsilde: Side 8 av 21

9 Innslagstidspunkt Risikovurdering Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Helårseffekt Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med inn Kr Inntektsøkende tiltak Fag- eller avdelingsspesifikke tiltak Kirurgi Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk Liten Gyn/Føde Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk Middels Barn Økning totalt heldøgn/poliklinikk Middels Indremedisin Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk Middels Nevrologi Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk Middels Bildediagnostikk Økning aktivitet Liten Alle Palliasjon Liten Nevrologi Hente tilbake gjestepasienter langtids EEG Middels Sum inntektsøkende tiltak Kostnadsreduserende tiltak Bemanningsreduksjon - fast og variabel lønn Barn Reduksjon lønnskostnader barne-og ungdomsposten 1, Liten Gyn/Føde Reduksjon lønnskostnader gyn/føde 1, Liten Kirurgi Reduksjon lønn avd ledelse 0, Middels Kirurgi Leger, to pensjonister, nettoeffekt 0, Liten Kirurgi Stenging uro/gastro sommerferie 0, Liten Alle Netto effekt etablering pasienthotell 13, Liten Indremedisin Reduksjon variabel lønn leger 0, Middels Akuttmedisin/GynFøde/ Kirurgi Reduksjon tjenesteplan 2, Liten Kirurgi/Akuttmedisin Nedtak ett operasjonsteam ved reduksjon vikarinnleie og variabel lønn. 2, Middels Bildediagnostikk Reduksjon innleie leger ved bedre utnyttelt turnus 1, Middels Akuttmedisin Reduksjon vikarbruk Intensiv med ny prosedyre 2, Middels Divisjonsledelse Reduksjon lønn 0, Liten Indremedisin Stenge dialyseavd 6 mnd på Otta pga ledig kapasitet på Lillehammer 0, Liten Bildediagnostikk Reduksjon varekost ved egenbetaling CD'er Middels Kirurgi Besparelser innkjøp Middels Alle Endret apotekavtale Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Totalt 29, Kontroll Utfordring Helårseffekt Tiltak Sum Korrigering for engangsinntekter/-kostnader Akuttmedisinsk avdeling opplevde en ekstraordinær situasjon i 2014, og det er ikke ventet at dette gjentar seg i Overgrepsmottaket har tidligere vært dekket av kommunene i Gudbrandsdal politidistrikt. For budsjett 2015 ble denne finansieringen tatt ut av budsjettet, da det ble bestemt at divisjonene måtte dekke dette selv. I etterkant har avtalen blitt reforhandlet, og overgrepsmottaket vil bli dekket av kommunene også i Det er usikkert hvordan finansieringsformen for overgrepsmottakene vil bli i 2016, derfor er inntekten satt opp som en engangsinntekt i På avdeling for Bildediagnostikk øker takstene på mammografi fra 102 kr i 2014 til 510 kr i Det er estimert undersøkelser i Dette vil gi en økning på 1,2 millioner kr. Det ble installert nye autoklaver på Kirurgisk avdeling i Her påløp det kostnader som man ikke venter skal videreføres i I tråd med vedtatt budsjett for 2015 ble Indremedisinsk avdeling i 2015 styrket med 3,6 millioner kr. på grunn av stor aktivitet, korridorpasienter og vedvarende problem med utskrivningsklare pasienter til bl.a. Lillehammer kommune samt behov for økt lungemedisinsk kompetanse. Side 9 av 21

10 2.4.2 Inntektsøkende tiltak Det planlegges med økning i aktivitet ved alle avdelinger i Økningen er beregnet ut fra faktisk regnskap 2014, og vurderes som realistisk av ledergruppen i divisjonen. Kirurgisk avdeling var opprinnelig tiltenkt en økning i aktivitet i tråd med vurderingene i ressursgrupperapporten. Disse forutsetningene er korrigert etter at regnskap for 2014 ble klart. Planen for kirurgisk avdeling er nå å komme opp på et aktivitetsnivå tilsvarende 2013-nivået for døgnpasienter; - dvs. 28 flere døgnpasienter enn i Dette anses mulig når en tar i betraktning problemer i forbindelse med nye autoklaver i Av forsiktighetshensyn budsjetteres det med en lavere DRG-indeks enn foregående år. Dagkirurgisk aktivitet har hatt en god økning fra 2013 til 2014, og denne økningen ventes å fortsette i Aktiviteten de to første månedene i 2015 underbygger dette. Det er økte satser for dagkirurgisk aktivitet i 2015, og dette vil avspeiles i inntektene tilsvarende. Økning i aktivitet på døgnkirurgi, dagkirurgi og poliklinikk er samlet satt til 3 millioner kr. Det er lagt til en generell økning i aktivitet hos Bildediagnostikk med effekt kr. Dette er mindre enn den forutsatte økningen iht statsbudsjettet, men det er ikke kapasitet til større økning. Palliativt team er nå styrket ved ansettelser gjort i 2014 (en LIS og en sykepleier). Dette tiltaket vurderes som faglig godt og trygt økonomisk. Netto inntektsøkning er beregnet til 2,5 millioner kr for Nevrologisk avdeling legger opp til å få tilbake pasienter som gjennomfører langtids EEG. Dette skjer i dag ved OUS. Langtids EEG ble startet opp ved nevrologisk avdeling i 2014, og det var da 62 pasientopphold. Dette planlegges i første omgang økt med 30 opphold i Det er beregnet et forsiktig anslag på økte inntekter for nevrologisk avdeling med 30 sykehusopphold, dette gir kr i Det forutsettes at nevrologisk avdeling undersøker pasientene innenfor dagens bemanningsplan, og uten nevneverdige kostnader til forbruksmateriell og - utstyr Kostnadsreduserende tiltak Divisjon Lillehammer gjør følgende endringene i antall årsverk og senger i 2015, utdypende kommentarer rundt hvert punkt følger under tabellen: Side 10 av 21

11 Oversikt endring årsverk Lillehammer 2015 Avdeling Tekst Årsverk Sengetall Alle Netto nedtak stillinger ifm etablering Pasienthotell -13,00 19,00 Indremedisin Økning dialysen 1,40 Indremedisin Økning LIS lege og overlege 2,00 Indremedisin Økning Infeksjon 1,10 Barn Reduksjon lønnskostnader barne-og ungdomsposten -1,50 Gyn/Føde Reduksjon lønnskostnader gyn/føde -1,50 Kirurgi Reduksjon lønn avd ledelse -0,50 Kirurgi Leger, to pensjonister, nettoeffekt -0,50 Kirurgi Stenging uro/gastro sommerferie -0,67 Indremedisin Reduksjon variabel lønn leger -0,75 Akuttmedisin/GynFøde/ Kirurgi Reduksjon tjenesteplan -2,50 Kirurgi/Akuttmedisin Nedtak ett operasjonsteam -2,75 Bildediagnostikk Reduksjon innleie leger ved bedre utnyttelt turnus -1,50 Akuttmedisin Reduksjon vikarbruk Intensiv med ny prosedyre -2,50 Divisjonsledelse Reduksjon lønn -0,50 Indremedisin Stenge dialyseavd i 6 mnd på Otta pga ledig kapasitet på Lillehammer -0,90 Netto nedtak årsverk og senger ,57 19,00 Den 1. mai 2015 etablerer divisjonen Pasienthotell. Dette ventes å gi en innsparing i 2015 på ca 3,5 millioner kr. Pasienthotellet etableres med 26 senger. Pleiefaktoren er lavere her enn ved en vanlig sengepost, og man planlegger driften med 7,4 sykepleiere i tillegg til en sekretær og avdelingssykepleier i 0,6 stilling. I 2015 vil det bli netto nedtak på 13 årsverk på de ulike avdelingene som et resultat av etableringen. I den forbindelse vil de ulike avdelingene redusere sin bemanning og antall senger som vist under: Detaljert oversikt tilgang/avgang til Pasienthotellet Avdeling Tekst Årsverk Sengetall Kirurgi Avgir antall stillinger Urologi/Gastro -5,00-6,00 Kirurgi Avgir antall stillinger Ortopedi -8,00-6,00 Gyn/Føde Avgir antall stillinger -1,00-1,00 Barn Avgir antall stillinger -1,00-1,00 Nevrologi Avgir antall stillinger -5,00-5,00 Brutto nedtak ifm etablering Pasienthotell -20,00-19,00 Alle Nyansettelser Pasienthotell 7,00 Netto reduksjon 2015 ifm etablering Pasienthotell -13,00 Barneavdelingen har fått et kronekrav i budsjettet tilsvarende 1 millioner kr/ 1,5 årsverk. Dette tas på lønnsområdet ved å redusere bemanning i stillere perioder. Kvinneklinikken har fått et tilsvarende kronekrav som anses realistisk. Kirurgisk avdeling reduserer lønnskostnader tilsvarende ett årsverk. Dette gjelder nettoeffekt ved pensjonering av to leger og ved at det ikke settes inn vikar for en ansatt i administrasjonen som har permisjon. Urologisk seksjon vil samarbeide med Urologisk seksjon på Hamar i sommerferien. Dette antas å gi en netto innsparing for divisjonen på kr / 0,67 årsverk. Side 11 av 21

12 Flere avdelinger ved divisjonen har redusert/ skal redusere tjenesteplanene til legene. For 2015 er dette beregnet å utgjøre ca 2,75 millioner kr/ 2,5 årsverk. I 2014 ble kapasiteten på operasjonsavdelingen økt med et team. Dette teamet blir nå redusert ved at man avslutter innleie av vikarer og reduserer variabel lønn ved akuttmedisinsk avdeling. Avdeling for Bildediagnostikk har fått ansatt overleger i ledige stillinger, og man venter derfor at kostnadene for innleie av vikarer og overtidsbruk vil reduseres i 2015 med 2 millioner kr / 1,5 årsverk. Akuttmedisinsk avdeling har i samarbeid med Indremedisinsk avdeling utarbeidet en ny prosedyre for pasientflyten på Intensiv, som vil gi bedret forutsigbarhet for utnyttelse av personalet på enheten. Dette vil gi en reduksjon av vikarkostnader. Dette er beregnet til 2,5 årsverk. Divisjonsledelsen bidrar med en reduksjon i lønnskostnader på kr/ 0,5 årsverk. Indremedisinsk avdeling vil stenge driften av dialyseavdelingen på LMS Otta midlertidig i seks måneder pga få pasienter. Dette vil utgjøre ca kr/0,9 årsverk. Bildediagnostikk vil iverksette fakturering av institutter/ fysioterapeuter/ kiropraktor for CDkopiering. Dette er beregnet å gi en innsparing på varekostnader på kr. Varekostnadene på kirurgisk avdeling er gjennomgått, og avdelingen ser et innsparingspotensial på 1,2 millioner kr. Innkjøpsprisene på implantater har blitt redusert, og man venter et lavere forbruk av medikamenter når det nå tas ned senger på sengepostene. Dessuten vil det også bli innsparinger knyttet til innkjøp av andre medisinske forbruksvarer og matforsyning til inneliggende pasienter. Den sentrale apotekavtalen i Helse Sør-Øst er endret og for divisjon Lillehammer utgjør dette en innsparing på kr i Divisjonsledelsen har diskutert flere mulige tiltak som kan komme i tillegg til de som allerede er satt opp på listen. Divisjonen vil jobbe videre med disse samtidig som vi vil praktisere streng ansettelseskontroll og tett økonomisk oppfølging av avdelingene. Selv om divisjonen har presentert tiltak som gir økonomisk balanse for 2015, vil divisjonen stille til disposisjon inntil 5 millioner kr av ikke disponerte MTU-midler, som er «divisjonens penger», hvis de økonomiske tiltakene, mot formodning, ikke skulle slå til. Status etter februar for divisjon Lillehammer er et akkumulert underskudd på kr 5,8 millioner kr Samlet vurdering av divisjonsdirektør Divisjonsledelsen vurderer det samlede opplegget for økonomisk tilpasning som realistisk med tanke på de enkelte tiltak og sammensetning av inntekts- og kostnadsreduserende tiltak. Samtidig har divisjonsledelsen forståelse for den tydelige forventning styret har til at divisjonen får orden på økonomistyringen. Divisjon Lillehammer har et klart ansvar for å sørge for at driften går i balanse. Divisjonen kan ikke fortsette med å gå i underskudd da det svekker divisjonens muligheter for vekst og utvikling og ikke minst finansiering av nytt utstyr og bygg. Manglende økonomistyring gir også dårlig omdømme og er egnet til å svekke tilliten til divisjonen. Divisjonsledelsen vil nøye følge utviklingen videre. Dersom tiltakene mot formodning skulle vise Side 12 av 21

13 seg å ikke gi ønsket effekt, må ytterligere tiltak settes inn. Divisjonen arbeider kontinuerlig med effektiviseringstiltak. 2.5 Divisjon Prehospitale tjenester Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger Korr ø-hjelpspenger til kommunene 0 Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Økt bemanning AMK Innlandet og Komeptanseenheten Knyttet til krav til responstider og arbeidsoppgaver med nytt nødnett samt behovet for å oppretholde og videreutvikle komeptansen i tjenstene Redsuert bemanning Enhet for reiseoppgjør Tilpassing til behovet og antatt effekt av nye forskrifter på området Økt driftskostnad nødnett; ett kvartal mer i 2015 Kostnader til ett kvartal mer i Sum nye forpliktelser/kostnader Basisendringer Basisendringer Innsparingskrav Basisendringer MR SI Kongsvinger - reduserte pasientreisekostnader Basisendringer Redusert bemanning Enhet for reiseoppgjør Sum endring basis Sum utfordringsilde: 833 Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Innslagstidspunkt Virkning 2015 Risikovurdering Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Pasientreisekostnader Optimalisering av samkjøring kommuneinterne drosjeturer 0, Middels Pasientreisekostnader Helsebuss Østerdalen samt helsebuss Gudbrandsdal (uten båreplass) - dette gir midre kostander til innleie av ekstra maxitaxi pga for liten kapasitet nå 0, Liten Pasientreiser Innlandet (ledelse og drift) Strukturendringer, ett årsverk. Helårseffekt 1 mill kr fom Det kan bli aktuelt med omstillingsmidler (etterlønn) for ansatte i Folldal som ikke kan gå over i tilsvarende stilling ved PI på Moelv. 1, Middels På dette punktet kan også regne med innsparinger knyttet til optimalisering av samkjøring av drosjeturer på tvers av fylkesgrensene. På årsbasis fom 2016 kan en regne med inntil 4 mill kr i innsparte pasientreisekostnader Det er satt av omstillingsmidler, 1,3 mill kr, til lønn Sum tiltak 1, Kontroll Utfordring 833 Tiltak Sum Tiltakene er de samme som i det opprinnelige budsjettet. Resultatet for 2014 ble godt slik at inngangsfarten er bedre enn beregnet da budsjettet ble satt opp. Det gjør at det foreløpig ikke er nødvendig med ytterligere tiltak for divisjonen. Oppstillingen ovenfor viser at dersom tiltakene får den forutsatte effekten og den økonomiske utviklingen fortsetter som i 2014, vil divisjonen komme ut med et positivt resultat. Status etter februar for divisjon Prehospitale tjenester er et akkumulert overskudd på 1 millioner kr. Side 13 av 21

14 2.6 Divisjon Habilitering og Rehabilitering Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Helårsdrift Smertepoliklinikk Risiko for red. inntekter jr. koderevisjon og red. ISF-inntekterhøst Sum nye forpliktelser/kostander Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Sum endring basis Sum utfordringsilde: Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Administrasjon Ubrukte lønnsmidler Liten Hab. Oppland Avd.leder vakant i 1/2 år. Avd. leder hab. Hedmark går inn og tar begge avdelingene i en p 0, Liten Hab.tjeneste Hedmark Leasing bortfaller Liten Hab.tjeneste Hedmark Noe nedtak variabel lønn Liten Granheim Stenge om sommeren, reduksjon i ferievikarer Liten Avd. for fys/med og reh Kursbudsjett Liten Avd. for fys/med og reh Overlege redusert stilling 0, Liten Avd. for fys/med og reh Engasjement -stillinger ned Liten Avd. for fys/med og reh Nedtak variabel lønn Liten Nye tiltak: Avd. for fys/med og reh Få opp innteksiden som har vært dårlig de siste månedene (ISF) Avd. for fys/med og reh Holde lønnsbudsjettet og ta ned stillinger i tråd med budsjett Sum tiltak 0, Innslagstidspunkt Risikovurdering Kontroll Utfordring Tiltak Sum 578 Divisjonen har gjennomgått sine tiltak i styresak nr Alle tiltakene ser ut til fremdeles å kunne gjennomføres med høy sannsynlighet. Divisjonen er allikevel klar over at det har vært sviktende ISF-inntekter de siste månedene og at det har vært høyt stillingsforbruk på en av avdelingene. Det jobbes kontinuerlig med å få både inntektsøkning og reduksjon av stillinger på plass. Status etter februar for divisjon Habilitering/rehabilitering er et akkumulert underskudd på kr 0,7 millioner kr. Side 14 av 21

15 2.7 Divisjon Medisinsk service Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Avd. medisinsk teknologi Bortfall av ekstraordinære kostnader Hamar Avd. medisinsk teknologi Bortfall av ekstraordinære kostnader Tynset 500 Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avd. medisinsk teknologi Kostnader økt utstyrsportefølje Sum nye forpliktelser/kostander Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Sum endring basis Sum utfordringsilde: Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Kvalitetsikring opprinnelige Tiltak Utgiftsreduksjon: Avd. medisinsk teknisk Fjerne Siemensavtale på rtg avd. Tynset Liten Ny leverandør av Olumpus-skop Middels Med.biokjemi Redusere laboratorierekvisita, opprinnelig Liten Immunologi- og transfusjonsmedisin Reduserte priser på blodposer Liten Mikrobiologi Besparelse lab.utstyr Middels Innteksøkning: Med.biokjemi Økte polikliniske inntekter Liten Mikrobiologi Merinntekter Middels Nye tiltak: Utgiftsreduksjon: Alle avdelinger Redusert bruk av stillinger. Fordeling mellom avdelingene er ikke avklart. 4, Stor Sum tiltak 4, Innslagstidspunkt Risikovurdering Kontroll Utfordring Tiltak Sum 0 Divisjonen har kvalitetssikret sine tiltak i styresak nr Utfordringsbildet i styresaken var på 4,8 millioner. kr. Divisjonen endte med 7,5 millioner. kr. i underskudd i (Behandlingshjelpemidler holdes utenfor da overskridelser her skal dekkes sentralt). Divisjonen må derfor finne dekning for ytterligere 2,7 millioner. kr. I tillegg kommer ØLP krav på 1 millioner. kr. Avdeling for Medisinsk teknologi har noe bortfall av ekstraordinære kostnader fra Avdelingen får økte kostnader på grunn av økt utstyrsportefølje. Ved en nøye gjennomgang kan avdelingen øke sine tiltak fra 1,75 millioner. kr. 2,35 millioner. kr. Medisinsk Biokjemi øker sitt estimat for å redusere forbruk av laboratorierekvisita fra kr til kr. Dette kan gjennomføres på grunn av investering i nytt analyseinstrument. Divisjonen står således igjen med en utfordring på 2,8 millioner. kr. Denne utfordringen må tas ved redusert bruk av stillinger. Fordeling mellom avdelingene er ikke avklart. Divisjonen har en svært marginal bemanning på alle fagområder slik at dette vil høyst sannsynlig gå ut over tilbudet og er av stor risiko. Status etter februar for divisjon Medisinsk service er et akkumulert underskudd på kr 1,5 millioner kr. Side 15 av 21

16 2.8 Divisjon Psykisk helsevern Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Alle avdelinger Ansettelse i ledige stillinger, i hovedsak spesialister Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Divisjonens fellesområde Økte kostnader til LAR-medisiner Avdeling for TSB Rammetilskudd til Enhet for gravide og familie, helårsvirkning av styrking av bemanning Avdeling for Akutt- og psykose Sanderud Tilpasning av inngangsfart til budsjettramme. Avdelingen ligger an til et underskudd på 5,5 m Administrasjon Divisjonen har opprettet en omstillingsenhet i forbindelse med overtallige som følge av divisjonens kostnadsreduserende tiltak. Divisjonen arbeider med å finne alternative oppgaver til disse. Dette er problematisk ettersom de som er overtallige er ufaglært/fagarbeider/hjelpepleier. Det er i liten grad ledige stillinger for disse personalkategoriene ettersom det som etterspørres er ansatte med minimum 3-årig utdannelse utover videregående skole Sum nye forpliktelser/kostander Basisendringer Alle Psykisk helsevern, vridning døgn-dag Alle Økt gebyr ikke - møtt poliklinikk -764 Alle Manglende prisjustering egenandeler Alle Sparetiltak ØLP Avd for akutt og psykosebehandling, Reinsvoll, BUP døgn o Overføring av funksjoner til Divisjon internservice -21 Alle Netto tilskudd i forbindelse med økte pensjonskostnader Sum endring basis Sum utfordringsilde: Inntekter: Innslagstidspunkt Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Risikovurdering Alle avdelinger VOP BUP Hedmark og DPS Tynset Alle avdelinger innen voksenpsykiatri skal øke produktiviteten ved poliklinikkene. Det er krav om at det på kontordager skal settes opp timeavtale med 5 pasienter. Det lite økning i produktiviteten i januar samtidig som divisjonen hadde svikt i aktiviteten som følge av ledige stillinger. I det siste tilfelle vil en spare mer på lønnskostnader enn inntektsbortfallet Stor Tilskudd fra St. Olav vedrørende Fjellregionen. Tiltaket er St. Olavs kostnadsandel på døgnenheten på Tynset. Saken er hos samhandlingsdirektør i HSØ til behandling. Det er stor usikkerhet når HSØ får gjennomført drøftingene med Helse Midt RHF Stor Kostnader: Alle avdelinger Generell reduksjon i avdelingenes økonomiske ramme Middels Alle avdelinger Omorganisering av FOU funksjonen ved divisjonen slik at ressursene ved dette blir fordelt til avdelingene Liten Avdeling for Akutt- og psykose Sanderud Reduksjon i antall ansatte Middels DPS Gjøvik, BUP Gjøvik Jevnaker kommune blir overført til Vestre Vikens sykehusområde. I den forbindelse reduseres antall stillinger ved poliklinikkene Middels BUP døgn, Avdeling for Akutt- og psykose Reinsvoll, Avdeling for alderspsykiatri, Avdeling for TSB Rammereduksjon i forbindelse med overføring av Jevnaker til Vestre Viken. Øvrige avdelinger som har hatt Jevnaker som opptaksområde, men som ikke får en direkte merkbar nedgang i aktiviteten. I hovedsak vil avdelingene måtte redusere antall stillinger Middels Alle avdelinger Sum tiltak Alle divisjonens avdelinger har blitt bedt om å gjennomgå legenes UTA-avtaler med tanke på å redusere disse til et nivå som det er nødvendig for avdelingens drift. Divisjonen har her et kostnadsnivå på 30 mill kr inklusive sosiale kostnader. Divisjonen satser på at dette tiltaket med tillegg av besparelse i forbindele med ledige stillinger vil dekke eventuell redusert virkning av øvrige tiltak. Det er pr februar netti 30 månedsverk ledige stillinger ved divisjonen. Dette tallet inkluderer omstillingskandidater. Ledige legestillinger blir delvis erstattet av innleie av lege fra vikarbyrå. Divisjonen vil om nødvendig innføre ansettelseskontroll for å dekke opp eventuell manglende virkning av de øvrige tiltakene Kontroll Utfordring Tiltak Sum 0 Divisjon Psykisk helsevern ser i forhold til opprinnelig årsbudsjett en økning i den budsjettmessige utfordring på 11,4 millioner kr. Det ble i opprinnelig budsjett forutsatt at avtalen med Fjellregionen ville gi en netto inntekt på 7,4 millioner kr. Ettersom iverksettelsen av avtalen vil komme senere på året enn forutsatt, vil divisjonen sannsynligvis få redusert denne inntekten med 3,1 millioner kr. I budsjettsaken forutsatte divisjonen også at kostnader til omstillingskandidater i 2015 kunne dekkes av en avsetning i regnskap for Det var ikke mulig å gjennomføre denne avsetningen, og divisjonen får dermed kostnader beregnet til 8,3 millioner kr som ikke var med i utfordringsbildet fremlagt i budsjettsaken. Side 16 av 21

17 Divisjonen vil dekke inn de reduserte inntektene/økte kostnadene ved å redusere kostnader til UTA 2 avtaler og ved ledige stillinger. Status etter februar for divisjon Psykisk helsevern er et akkumulert underskudd på kr 1,7 millioner kr. Det er etter regnskapsavslutning funnet at lønnskostnadene skulle vært 3,8 millioner kr lavere og resultatet dermed tilsvarende bedre, dvs at divisjonen har et overskudd på 2,1 millioner kr etter februar. 2.9 Divisjon Eiendom og Internservice Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Sum korrigert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Teknisk drift og vedlikehold Kvalitetsrådgiver 700 Sum nye forpliktelser/kostander Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Sum endring basis Sum utfordringsilde: Innslagstidspunkt Risikovurdering Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Divisjonsledelse Kostnadsreduserende tiltak Liten Eiendomsforvaltning Kostnadsreduserende tiltak forsikring eiendom Liten Eiendomsforvaltning Gjennomgang av utleie eiendom Middels Eiendomsforvaltning Parkeringsinntekter økning pga reforhandlet avtale Europark Liten Eiendomsforvaltning Gjennomgang på boligansvar. Reduserer basis til Liten Innkjøp og kontrakt Kostnadsreduserende tiltak forsikring kjøretøy Middels Matforsyning Nedtak på 0,5 stilling Gjøvik fra 1.3 0, Stor Matforsyning Nedtak på 0,53 stilling HOV fra , Liten Matforsyning 1 stilling Tynset fra , Stor Matforsyning Bedre kostnadskontroll på innkjøp av varer 0, Middels Prosjekt og portefølje Økt fokus på timeføring av lønnskostnader på prosjekter Liten Renhold og tekstil Redusering stillinger grunnet stengning Hov 2, Liten Renhold og tekstil Redusering stillinger grunnet stenging Hagen 0, Middels Renhold og tekstil Redusere stillingsbruk Aurdal, juni , Liten Renhold og tekstil Kostnadsreduserende tiltak, reduserte vareforbruk med mer Middels Renhold og tekstil Redusering av ubrukte stillinger, ELV, HAM, RNV, KOS 1, Liten Servicetorg Helårseffekt redusert åpningstid Reinsvoll Liten Servicetorg Helårseffekt redusert åpningstid Sanderud 1, Liten Servicetorg Ytterligere reduksjon åpningstider Reinsvoll Middels Servicetorg Tiltak for reduksjon av portokostnader Middels Teknisk drift og vedlikehold Besparelse Bredebygden 80% stilling fra , Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse Bredebygden 20% stilling fra , Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse 1 stilling ovf fra Hov til ledig stilling Gvk 1, Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse på 1 stilling fra Hov til Reinsvoll ved forventet ledighet, halvårseffekt 0, Middels Teknisk drift og vedlikehold Besparelse 1 stilling ovf Hagen fra , Liten Teknisk drift og vedlikehold Sammenslåiong av stillingsbrøker KOS sparer 30% stilling 0, Liten Teknisk drift og vedlikehold nedtak på 2*20% stilling Lena 0, Liten Teknisk drift og vedlikehold Kostnadsreduksjoner Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse i innkjøp av varer og tjenester, 41 serien Middels Transport og forsyning Kostnadsreduserende tiltak Middels Sum tiltak 11, Kontroll Utfordring Tiltak Sum Divisjonen ser ikke at det er nødvendig å kvantifisere nye behov for Det er endringer innenfor visse avdelinger og seksjoner, men det velges å ta disse økningene innenfor dagens driftsbudsjett. Divisjonens resultat svinger i takt med klinikkenes aktivitet. Som tabellen viser har divisjon et utfordringsbilde som er positivt. Med et positivt resultat på 12,1 millioner kr og basisnedtak på 11,4 millioner er det strengt tatt ikke nødvendig å utføre tiltak for å tilpasse seg ny basisramme for Dog er det slik at divisjon Eiendom og intern service kontinuerlig arbeider med forbedringer. 2 Utvidet arbeidstid Side 17 av 21

18 Divisjonen tok tak i ØLP utfordringen for 2015 på 2,1 % nedtak i basis våren Avdelingssjefene kom frem med ideer og tiltak. Selv med den gode farten regnskapet viste seg å få for 2014, ser divisjonen ingen grunn til å vente med gode ideer. Deler av resultatet for 2014 kan tilskrives helårseffekter av tidligere års tiltak. Denne effekten ønsker divisjonen å opprettholde. Noen av tiltakene for 2015 ble påbegynt og har hatt effekt i ,5 millioner av divisjonens overskudd tilhører parkeringsinntekter som i flg føringer fra Helseog omsorgsdepartementet ikke skal benyttes til «subsidiering» av øvrig drift i sykehusene. Disse overskuddsmidlene skal dermed i utgangspunktet tilbakeføres parkeringstilbudene i Sykehuset Innlandet. Divisjonen kan også velge å øke vedlikeholdet mot slutten av året når en bedre ser konturene av resultatet for I 2014 ble det valgt å bruke betydelige ekstra driftsmidler til vedlikehold. Budsjett for vedlikehold ble overskredet med ca 7 millioner kr i Dette var midler tatt fra besparelser på lønn og andre driftskostnader. Status etter februar for divisjon Eiendom og intern service er et akkumulert overskudd på kr 3,5 millioner kr Divisjon Kongsvinger Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger Korr ø-hjelpspenger til kommunene 0 Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Flere Kostnader som følge av økt aktivitet Radiologi Merkost lønn som følge av MR Flere AIO + diverse Sum nye forpliktelser/kostander Basisendringer Basisendringer Sum endring basis Sum utfordringsilde: Ortopedi Øke med 2 proteser i uken Liten Gyn/Føde Økt poliklinikk med 769 kontakter Liten Øye Økt poliklinikk med 880 kontakter Liten Revma Noe økt innleggelse (øk 44), samt poliklinikk (øk 875) Liten Kirurgi Økt poliklinikk med 436 kontakter Liten Innslagstidspunkt Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Risikovurdering Sum tiltak Kontroll Utfordring Tiltak Sum 0 Divisjonen har kvalitetssikret inngangsfarten og tiltak. Det er gjort noen mindre justeringer i forhold til opprinnelig plan. Etter januar 2015 hadde divisjonen en måloppnåelse på mer enn 200 % samlet. Divisjonen har ikke klart tiltaket knyttet til Revmatologi, dette henger sammen med forsinkelse i ansettelse av revmatolog. Avdelingen jobber med dette, men det vil ikke være mulig å hente inn avviket. Imidlertid har divisjonen innenfor ortopedi hatt aktivitet langt utover planen. Status etter februar for divisjon Kongsvinger er et akkumulert overskudd på 6 millioner kr. Side 18 av 21

19 2.11 Divisjon Tynset Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger Korr ø-hjelpspenger til kommunene Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Sum nye forpliktelser/kostnader Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Sum endring basis Sum utfordringsilde: Alle Reduksjon i variabel lønn (omstilling og utvikling div Tynset ) Middels Indremedisin, Kirurgi og føde Reduksjon i pleiestillinger (omstilling og utvikling div Tynset ) 5, Stor Alle Økt aktivitet 0,8% jfr statsbudsjettet Middels Indremedisin, Kirurgi og Ortopedi Økt aktivitet gjestepasienter Middels Innslagstidspunkt Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Risikovurdering Sum tiltak 5, Kontroll Utfordring Tiltak Sum 0 I budsjettsaken for divisjon Tynset 2015 ble utfordringsbildet antatt å være 4,3 millioner kr. Etter avslutningen av regnskap 2014 viser ny beregning et utfordringsbilde på 5,3 millioner kr. Hoveddelen av de skisserte omstillingstiltakene refererer seg til prosjektet Omstilling og utvikling divisjon Tynset Her er det skissert bemanningsreduksjon på 5,3 årsverk i 2015, noe som tilsvarer åtte årsverk på årsbasis. Det endrede utfordringsbildet møtes med skjerpede tidskrav til gjennomføring av omstillingsprosjektet. Status etter februar for divisjon Tynset er et akkumulert overskudd på kr 0,5 millioner kr. Side 19 av 21

20 2.12 Oppsummering reduksjon i årsverk og sengetall Omstillingstiltak 2015 Reduksjon i bemanning (faste årsverk) og sengetall Divisjon Årsverk Sengetall Elverum Hamar 14,4 0 Gjøvik 5,0 0,0 Lillehammer 24,6 19,0 Prehospitale tjenester 1,0 Habilitering og rehabilitering 0,8 0 Medisinsk service 4,5 Psykisk helsevern 22,0 0 Eiendom og internservice 11,4 Kongsvinger 0,0 0 Tynset 5,3 0 Stab 2,0 Sum 91,0 19 Divisjon Psykisk helsevern øker sengetallet med 9 i 2015 sammenlignet med Periodisering av ISF-inntekter Planlagte ISF refusjoner i % pr tertial 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % Aksetittel 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % B01 Elverum / B02 Gjøvik B03 Lillehammer B05 Hab/Rehab B10 Kongsvinger B20 Tynset Totalsum Hamar 1 tert 34,22 % 34,90 % 34,70 % 35,13 % 33,40 % 33,84 % 34,38 % 2 tert 31,31 % 31,37 % 31,68 % 31,52 % 32,02 % 33,43 % 31,61 % 3 tert 34,48 % 33,74 % 33,63 % 33,35 % 34,58 % 32,73 % 34,01 % Denne oversikten viser at divisjonene har periodisert aktivitet og inntekter litt ulikt i sine budsjetter. Divisjonene Gjøvik og Lillehammer har lagt opp til lavere inntektsbudsjett i siste Side 20 av 21

Vedlegg til styresak 039-2016. Tertialrapport 1 2016. Omstillingstiltak pr divisjon

Vedlegg til styresak 039-2016. Tertialrapport 1 2016. Omstillingstiltak pr divisjon Vedlegg til styresak 039-2016 Tertialrapport 1 2016 Omstillingstiltak pr divisjon Innhold 1. Omstillingstiltak 2016 divisjon Elverum-Hamar... 3 2. Omstillingstiltak 2016 divisjon Gjøvik... 4 3. Omstillingstiltak

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Vedlegg 1 til sak 092 2015. Divisjonsvise budsjett 2016

Vedlegg 1 til sak 092 2015. Divisjonsvise budsjett 2016 Vedlegg 1 til sak 092 2015 Divisjonsvise budsjett 2016 1 Innhold 2 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 5 2.1 Om budsjettprosessen 2016... 5 2.2 Resultatbudsjett... 5 2.2.1 Resultat og prognose 2015... 6 2.2.2 Utfordringsbilde

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING BUDSJETT 2017 VEDTAK. 1. Styret tar «Oppfølging budsjett 2017» til orientering.

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING BUDSJETT 2017 VEDTAK. 1. Styret tar «Oppfølging budsjett 2017» til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 007 2017 OPPFØLGING BUDSJETT 2017 Forslag til VEDTAK 1. Styret tar «Oppfølging budsjett 2017» til orientering. 2. Styret ser fortsatt alvorlig på den økonomiske

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 019 2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2015 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til

Detaljer

Vedlegg til sak 035-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling

Vedlegg til sak 035-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling Vedlegg til sak 035-2012 Divisjonsvis bemanningsutvikling Brumunddal, 25. april 2012 Side 1 av 25 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 2 2 DIVISJON GJØVIK... 5 3 DIVISJON LILLEHAMMER... 7 4 DIVISJON PREHOSPITALE

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Vedlegg 1 til sak 102-2014

Vedlegg 1 til sak 102-2014 Vedlegg 1 til sak 102-2014 Divisjonsvise budsjett 2015 Brumunddal, 11. desember 2014 1 Innhold 2 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 5 2.1 Om budsjettprosessen 2015... 5 2.2 Resultatbudsjett divisjon Elverum-Hamar...

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte juni 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 21.06.2017 Noen hovedpunkt Mai måned: Gjennomgående høy aktivitet Økonomisk resultat

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Interne revisjoner på foretaksnivå

Interne revisjoner på foretaksnivå Styresak 01-01 Vedlegg 1 Revisjonsplan 01 1 Eiendom- og Internservice Eiendom- og Internservice og Økonomi Oppfølging av kap. A i pasientrettighetsloven Interne revisjoner på foretaksnivå Strålevern Tilsyn

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering.

1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 093-2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2016 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

VEDTAK. 1. Styret tar de framlagte tiltakene for å nå budsjettmålet for 2016 til orientering.

VEDTAK. 1. Styret tar de framlagte tiltakene for å nå budsjettmålet for 2016 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.15 SAK NR 006 2016 OPPFØLGING BUDSJETT DIVISJONSVISE TILTAK 2016 Forslag til VEDTAK 1. Styret tar de framlagte tiltakene for å nå budsjettmålet for 2016 til orientering.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 15.12.2016 Prognosen for 2016 kan bli mellom 55-60 millioner 70 000 Akkumulert negativt avvik Somatikk Arendal 60 000 50 000 40 000

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017 STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 10 Saksnr. arkiv: 17/00705 Sakstype: Beslutningssak 2. tertialrapport 2017 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per 2. tertial et økonomisk resultat på 1,5 mill.

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Interne revisjoner på foretaksnivå

Interne revisjoner på foretaksnivå Styresak Plan for interne revisjoner 0 Vedlegg Revisjonsplan 0 Målområder god Organisering Tilsyn med blodbankvirksomheten HR Helse Helse Helse Eiendom- Internservice Sykehusapoteket 0 Pasient-administrativt

Detaljer

Administrerende direktørs rapport pr 30. september 2008

Administrerende direktørs rapport pr 30. september 2008 Økonomiavdeling Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: 71120951 Helse Midt-Norge RHF Vår ref.: 2008/354-0 HNI Deres ref.: Arkivkode: 131 Dato: 14.09.2008 Administrerende direktørs rapport pr

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Vedlegg 1 til sak 052-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling

Vedlegg 1 til sak 052-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling Vedlegg 1 til sak 052-2012 Divisjonsvis bemanningsutvikling Brumunddal, 14. juni 2012 Side 1 av 26 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 2 2 DIVISJON GJØVIK... 6 3 DIVISJON LILLEHAMMER... 8 4 DIVISJON PREHOSPITALE

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Vedlegg 3 til tertialrapport 2. tertial 2013. Tiltak i 2013 og skisse til tiltak i 2014. for å oppnå økonomisk balanse

Vedlegg 3 til tertialrapport 2. tertial 2013. Tiltak i 2013 og skisse til tiltak i 2014. for å oppnå økonomisk balanse Vedlegg 3 til tertialrapport 2. tertial 2013 Tiltak i 2013 og skisse til tiltak i 2014 for å oppnå økonomisk balanse Divisjon Elverum Hamar Divisjon Elverum-Hamar arbeider med følgende tiltak for budsjett

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

Klinikk for somatikk Arendal. Budsjett 2018

Klinikk for somatikk Arendal. Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Budsjett 2018 Klinikkdirektør Styremøte 14.12.17 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Aktivitetsbudsjett 2018 o Årsverksbudsjett pr stillingskategori og pr

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Styresak 018-2012 Vedlegg. Revisjonsplan 2012. Målområder. Pasientbehandling. Forskning. Organisering og utvikling av fellestjenester

Styresak 018-2012 Vedlegg. Revisjonsplan 2012. Målområder. Pasientbehandling. Forskning. Organisering og utvikling av fellestjenester Styresak 018-2012 Vedlegg Revisjonsplan 2012 Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

2014 Budsjettprinsipper og metoder

2014 Budsjettprinsipper og metoder 2014 er og metoder Budsjettverktøy og metoder Prognosemodellen og tiltak Budsjettering foregår i prognosemodellen ved bruk av tiltak. Budsjettet tar utgangspunkt i prognosen for 2013, korrigert for forventet

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Presentasjon til styret Arendal 26.01.2017 Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd Endringer i drift 2017 sammenlignet med drift 2016: Beløp og risikovurdering:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Omstilling og utvikling. Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik 2015-2016

Omstilling og utvikling. Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik 2015-2016 Omstilling og utvikling Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik 2015-2016 Innhold OPPDRAG... 3 GENERELT... 4 Beskrivelse av oppdragene... 6 Reduksjon av senger... 6 Dagkirurgi... 9 Poliklinikker... 10 Utviklingstrekk

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand 18.05.2017 Utvikling i HR STATUS ÅRSVERK PR MAI Kommentarer årsverk 39 årsverk over budsjett hittil 8 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer