SAK NR OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK VEDTAK:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 029 2015 OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar informasjonen om oppfølging av budsjett 2015 til orientering. 2. Styret tar til orientering at det i forbindelse med tertialrapporten for 1. tertial 2015 vil bli lagt frem nye innsparingstiltak dersom planlagte tiltak ikke skulle få tilsiktet virkning. Styret tar også til orientering at det i forbindelse med tertialrapporteringen vil bli lagt frem en komplett tiltaksliste for divisjon Gjøvik som foreløpig ikke har utarbeidet ferdig tiltaksliste. 3. Styret merker seg for øvrig at det vil bli holdt tilbake ubrukte investeringsmidler for divisjoner som gjennom den månedlige regnskapsrapporteringen ikke kan sannsynliggjøre drift/resultat i balanse. Brumunddal, 13. mars 2015 Morten Lang-Ree administrerende direktør

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK BUDSJETT Bakgrunn I vedtaket for budsjett 2015, styresak nr Mål og budsjett 2015, ber styret om å få seg forelagt en ny og kvalitetssikret tiltakspakke med divisjonsvise tiltak og tiltak på tvers av divisjoner i møtet i februar Fristen ble av administrerende direktør utvidet til mars slik at divisjonene skulle få tid til å utarbeide nye tiltak for å komme i balanse i I styresak nr beregnet divisjonene og stab prognosen (per oktober) for 2014 til +35,9 millioner kroner. Endelig resultat ble +18,8 millioner kroner. De somatiske divisjonene hadde en prognose på -16 millioner kroner, mens resultatet til slutt ble - 28,5 millioner kroner. Dårligere resultatet enn antatt gir i seg selv en betydelig større omstillingsutfordring enn det som var forutsatt da styresaken ble skrevet høsten Kvalitetssikrede tiltakspakker fra divisjonene 2.1 Innledning Divisjonene fikk i oppdrag av økonomidirektør å kvalitetssikre tiltakene i forhold til budsjett 2015, og samtidig oppdatere med endelig resultat 2014 som inngangsfart. Felles mal er benyttet. Tiltakene er delt i inntektsøkende tiltak og kostnadsreduserende tiltak. Dette for å vise robustheten i tiltakene. Dersom det mangler tiltak, eller divisjonene har levert underskudd så langt i 2015, må divisjonene angi hvilken måned det er lagt opp til å ha drift i balanse. Dersom det ikke er drift i balanse i angitt måned, må avbøtende/alternative tiltak iverksettes umiddelbart. Dette vil bli fulgt opp månedlig. Divisjonene skal ha resultat i balanse i Etter styremøtet 18. desember 2014 og vedtaket fra styret om å få seg forelagt en kvalitetssikret tiltakspakke, er det avholdt tre ekstraordinære møter med de tre somatiske divisjonene Elverum- Hamar, Gjøvik og Lillehammer for å diskutere mulige tiltak på tvers, gjennomføre idedugnad og kvalitetssikre hverandres tiltak. Møtene ble holdt 19. januar, 9. februar og 17. februar. I tillegg ble det holdt et ekstra møte med divisjon Lillehammer 10. mars. Møtene var konstruktive og medførte konkretisering av ulike tiltak. Det kom frem svært få tiltak på tvers av divisjonene. Nedenfor vises tiltakene pr divisjon. Side 2 av 21

3 2.2 Divisjon Elverum/Hamar Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger 2014 Oversskuddsmidler/prognosepenger SI - fordelt til somatiske divisjoner Korr ø-hjelpspenger til kommunene Ubrukte midler avsatt til kommunene i divisjonens opptaksområde Redusert behandlingskostnad Pasient - særtilfelle Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Økte kostnader til AIO utdanning Ref tariffavtale Koordinatorstilling kreftbehandling prostata Ref ved tak i statsbudsjett -700 Sum nye forpliktelser/kostander Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP - redusert basis Basisendringer Styrking av basisfinansiering inkl pensjon Basisendringer Styrking av budsjett knyttet til kompetanse, AIO Basisendringer Kreftkoordinator prostata - ref statsbudsjettet 700 Sum endring basis Sum utfordringsilde: Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Inntektsøkende tiltak Befolkningsvekst og kvalitet på medisinsk koding Flere avdelinger Generell aktivitetsøkning 1% - netto effekt - økt varekost 1 mill kr Liten Flere avdelinger Forbedret medisinsk koding - sentralt prosjekt og tiltak i dvisjonen Middels Fag- eller avdelingsspesifikke tiltak Divisjonsdirektør Ø-Hjelpsmidler ikke benyttet av kommuner i divisjonens opptaksområde Liten Kir Hamar Redusert gjestepasientkostnad SI - økning operasjoner prostata/mamma tidligere OUS Liten Med Elverum Økt aktivitet og bedret registrering av palliasjon Liten Øye avdeling Jobbglidning - forebygging av svaksynthet/blindhet Liten Kir Hamar, Med Hamar, Med Elverum Pakkeforløp kreft prostata, mamma, lunge, gastro Middels Gyn/Føde avd Økning av fødsler fra Sverige Middels Kostnadsreduserende tiltak Bemanningsreduksjon - fast og variabel lønn Barn- og ungdom Bemanningsreduksjon 2, Liten Med Elverum Bemanningsreduksjon Medisinsk overvåkning 0, Liten Akutt Elverum-Hamar Bemanningsreduksjon akuttmottak Elverum - årseffekt oppsagt avtale om legevakt 1, Liten Bilde Hamar Bemanningsreduksjon 3, Liten Akutt Elverum-Hamar Redusert bruk av variabel lønn intensiv Hamar 2, Middels Flere avdelinger Redusert vikarkostnad til leger - høyt sykefravær 2014, etterbetaling lønn i , Middels Flere avdelinger Redusert bruk av vikarer til sykepleiere (operasjon, akuttmed) 3, Middels Varekostnader og andre driftskostnader Flere avdelinger Innkjøpsavtaler apotek og radiologi Liten Sum tiltak 14, Innslagstidspunkt Risikovurdering Kontroll Utfordring Tiltak Sum Divisjon Elverum-Hamar har revidert sitt forslag til budsjett For å oppnå et økonomisk resultat i balanse i 2015 vil divisjonen arbeide med å gjennomføre inntektsøkende tiltak på 17,9 millioner kroner og kostnadsreduserende tiltak på 14,4 millioner kroner. Av de tiltakene som skal gjennomføres er 65 % vurdert til å ha liten risiko og 35 % å ha middels risiko for gjennomføring. Divisjon Elverum-Hamar kunne ha gjennomført ytterligere tiltak med 3-4 måneders effekt på 1,5 millioner kroner i 2015 hvis arbeidet med ny dialyseavdeling i Elverum hadde startet som planlagt i begynnelsen av året. Dette arbeidet ble stanset sentralt på grunn av arbeidet med å prioritere investeringsprosjekter i 2015 som følge av begrensninger i likviditeten i Helse Sør-Øst. Divisjon Elverum-Hamar gjennomførte betydelige tiltak også i 2014, og innfridde disse tiltakene samlet sett. Divisjonens økonomiske resultat i 2014 på minus 4 millioner kr representerer et avvik på under 0,4 % av totalbudsjettet. Tiltakene i 2015 er krevende. Divisjonen mottar 70 % av sine inntekter fra aktivitetsbasert virksomhet og 30 % fra basis/grunnfinansiering. Dette betyr at divisjonen er svært avhengig av aktivitetsvolum og svært sårbar for endringer i aktivitetsvolum som blant annet svingninger i øyeblikkelig hjelp. For å holde et høyt aktivitetsnivå i en arbeidsintensiv virksomhet, må divisjonen ha et tilstrekkelig antall fagpersoner i ulike posisjoner og funksjoner. En reduksjon i Side 3 av 21

4 bemanning og pasientvolum kan gi økte gjestepasientkostnader for Sykehuset Innlandet hvis pasienter må behandles på sykehus utenfor foretaket Inntektsøkende tiltak Generell pasientvekst 7 millioner kroner Divisjon Elverum-Hamar økte sin produksjon av antall DRG-poeng med 2,8 % fra 2013 til Dette var en kombinasjon av generell pasientvekst og spesifikke tiltak som økt behandling av pasienter innenfor urologi og mamma/plastikk-kirurgi. Befolkningen i opptaksområdet til divisjon Elverum-Hamar har en vekst på ca 0,7 % årlig. Andelen eldre øker, muligheten for behandling og inngrep som ikke tidligere var tilgjengelig øker og antall pasienter fra andre deler av helseregionen som får behandling i divisjonen øker. Dette gjelder blant annet behandling med robotkirurgi. I tillegg var pasientvolumet innenfor ortopedi og barn lavere enn i normalår i Divisjonen mener derfor at estimatet på 1 % vekst i pasientgrunnlaget utover spesifikke satsningsområder med god innsats og fokus på logistikk, skal være mulig å nå i Forbedret medisinsk koding 2 millioner kroner Avdeling for helsefag har iverksatt et prosjekt for å sikre bedret medisinsk kodekvalitet i Sykehuset Innlandet. Prosjektet skal sikre at kodeansvarlige i divisjonene er informert om gjeldende kodeverk og hvordan pasientbehandlingen skal registreres slik at divisjonene ikke går glipp av rettmessige inntekter. I tillegg har divisjon Elverum-Hamar gjennomgått egen kodepraksis og ser forbedringspotensialer innenfor enkelte fagområder. Målsettingen om forbedret kodepraksis på 2 millioner kr representerer en økning på 0,3 % fra nivået på ISF-refusjoner i Ubrukte ø-hjelps midler millioner kroner Det var ca 7 millioner kroner i ubrukte midler til etablering av ø-hjelp senger i kommunene innenfor Sykehuset Innlandets opptaksområde. Av dette mottok divisjon Elverum-Hamar 5,9 millioner kroner. Ingen kommuner med unntak av Ringsaker kommune har fått midler til prosjekter for å etablere ø-hjelp senger innenfor opptaksområdet til divisjon Elverum-Hamar. I november 2015 etablerer Hamar kommune et slikt tilbud. Stange og Løten kommune etablerer tilbud ved å kjøpe plasser av Ringsaker kommune fra mai Det estimeres at 4 millioner kroner i ubrukte midler kan overføres fra felles post i Sykehuset Innlandet til divisjon Elverum- Hamar i siste tertial Redusert gjestepasientkostnad OUS 1,5 millioner kr Sykehuset Innlandet har etablert en mulighet for divisjonene til å øke sin basisfinansiering ved å tilby behandling til pasienter som alternativt sendes ut av foretakets opptaksområde for behandling. Høsten 2013 ble det inngått en avtale mellom divisjonsdirektør Elverum-Hamar og administrerende direktør om økt behandling av prostata og mamma/plastikk pasienter i Denne avtalen hadde virkning i ni måneder i Beregnet helårs effekt tilsier en økning i inntekter fra pasienter med behov for operasjoner innenfor de nevnte kategorier på 1,5 millioner kroner. Pakkeforløp kreft og palliasjon 2,4 millioner kroner Nye krav og tidsfrister for behandling av kreftpasienter medfører et økt behov for å tilby nødvendige undersøkelser i løpet av kort tid. Dette vil medføre et økt behov for å legge inn pasienter som har lang reise, for å kunne gjennomføre nødvendige undersøkelser i løpet av et par Side 4 av 21

5 dager. Det er beregnet et økt volum for pasienter med mistanke om kreft innenfor urologi, mamma, tarm og lungekreft. Det er etablert et palliativt team i Elverum. Teamet begynte sitt arbeid i Helårseffekten av deres innsats for pasienter med kreftdiagnose er beregnet økt med 0,4 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning i pasientvolumet på 15 pasienter. Forebygging av blindhet/svaksynthet jobb glidning 0,5 millioner kroner Øyeavdelingen frigjør legetid ved at sykepleiere kan sette injeksjoner i øyet på pasienter med fare for å utvikle svaksynthet eller blindhet. Frigjort legetid til annen pasientbehandling innenfor et område med lang ventetid er satt til 0,5 millioner kroner. Fødsler fra Sverige/Dalarna 0,5 millioner kroner Divisjon Elverum-Hamar har en avtale med Dalarna om å ta i mot fødende fra denne regionen til sykehuset i Elverum. I 2014 var det svært få fødsler fra Sverige. I 2015 ser det ut som fødselsvolumet skal komme tilbake til nivået i Estimert effekt 0,5 millioner kroner Kostnadsreduserende tiltak Reduksjon av personalkostnader/bemannings reduksjon 12,9 millioner kroner Barne- og ungdomsavdelingen har hatt en gjennomgang av sin aktivitet og sitt bemanningsbehov. Gjennomgangen konstaterte at avdelingen kunne redusere sitt personalforbruk. Det er iverksatt tiltak for nedbemanning i avdelingen tilsvarende to faste stillinger. Bildeavdelingen på Hamar har gjennomgått sitt behov for bemanning på dag, kveld og natt. Her viser gjennomgangen muligheten for å redusere bemanningen med tre faste årsverk. Reduksjonen skyldes ny teknologi og nye undersøkelsesmetoder. Avtalen om leveranse av legevakttjenester til Elverum kommune opphørte 1. juli Akuttmottaket i Elverum har redusert personalforbruket som følge av dette med tre årsverk. Halvårseffekten tatt ut i 2014 var 1,5 årsverk, mens ytterligere reduksjon i 2015 utgjør 1,5 årsverk. Medisinsk overvåkning reduserer sitt personalbehov med 0,9 årsverk basert på pasientvolum og behov for faste stillinger. Intensivenheten på Hamar ble slått sammen med medisinsk overvåkning Hamar i Sammenslåingen viser nå en betydelig økonomisk effekt. Det beregnes en reduksjon i kostnaden i variabel lønn på enheten i 2015 på 2 millioner kroner. Flere avdelinger i divisjonen hadde et betydelig høyere forbruk enn normalt til legevikarer i Årsaken var høyt sykefravær. I tillegg ble det oppdaget feil i utbetaling av lønn i 2012 og 2013 til enkelte leger som fikk sitt tilgodehavende utbetalt i 2014 (engangskostnad). Divisjonen har derfor satt opp en målsetting om å redusere lønn til legevikarer og overtid i 2015 med tre millioner kroner. I forhold til estimatene høsten 2014 er det konstatert at behovet for vikarer til operasjon og anestesi er lavere enn beregnet. Verdien av dette er estimert til 2 millioner kroner. Redusert varekostnad og andre driftskostnader 1,5 millioner kroner Verdien av ny avtale om innkjøp av handelsvarer til sykehusapotekene i Elverum og på Hamar er 0,7 millioner kr. Bildeavdelingen på Hamar har reforhandlet en lokal avtale vedrørende innkjøp av forbruksvarer som skal gi en kostnadsreduksjon fra 2014 på 0,8 millioner kroner. Status etter februar for divisjon Elverum-Hamar er et akkumulert resultat i balanse. Side 5 av 21

6 2.3 Divisjon Gjøvik Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger 2014 Engangshendelse Etterregning OUS Engangshendelse 700 Ekstraordinær lav aktivitet tann/kjeve Engangshendelse Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Akuttmedisin/Kirurgi Økning kostnader AIO -500 Medisin Økt kostnad overlege onklologi (halvårsvirkning) -650 Sum nye forpliktelser/kostnader Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Basisendringer Styrking av budsjett knyttet til kompetanse, AIO Sum endring basis Sum utfordringsilde: Innslagstidspunkt Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Risikovurdering Kirurgi Økt elektiv aktivitet sommeren, protseser i økning Liten Kirurgi Økt stomipoliklinikk Liten Kirurgi Økt egenbetaling med forbruksmateriell (støttestrømper) Liten ØNH Økt poliklinikk- hørsel Middels ØNH Bedre lokaler tann-kjeve, bedret logistikk Middels Medisn Kvalitetsforbedring diagnosesetting-omorganisering Liten Medisin Økt poliklinikk- bedre resursutnyttelse Liten Medisin Økt antall innleggelser (50-60 innleggelser i økning fra 2014) Middels Alle Bedring medisinsk koding Liten Sum inntektsøkende tiltak Kirurgi Redusert bemanning kirurgisk poliklinikk 1, Liten Bildediagnostikk Talegjenkjenning 1, Middels Bildediagnostikk Pilot - redusere unødvendige undersøkelser Middels Medisin Bedre organisering av legetjenesten -innsparing variabel lønn 0, Middels Medisin Redusere bemanning arkiv - bortfall papirepikriser 1, Liten Medisin-Kirurgi Redusert antall turnusleger og timetall per uke 0, Stor Gyn Omorganisere poliklinikk Liten Alle Kutte velferdstiltak (Urbane totninger) Liten Alle Redusert kursbudsjett med 10 % Liten Alle Redusere kjøp av UTA 1, Liten Alle Kløverhotellet Middels Alle Ny rammeavtale sykehusapotekene Liten Alle Kvalitetsforbedring - redusert liggetid Middels Sum kostnadsreduserende tiltak , Kontroll Utfordring Tiltak Sum Inntektsøkende tiltak For kirurgisk avdeling er det økte inntektskrav på om lag 1,3 millioner kr samt en del fellestiltak som berører alle avdelingene. Det legges opp til en større elektiv virksomhet sommeren 2015 og en effektivisering av poliklinikkdriften. ØNH planlegger økt aktivitet innenfor fagområdet hørsel tilsvarende 0,8 millioner kr, da det i dag er ventelister på denne behandlingen. I tillegg arbeides det for bedret logistikk og økte inntekter på tann/kjeve. For medisinsk avdeling er det et økt inntektskrav på 2,5 millioner kr samt en del felles tiltak som berører alle avdelingene. Tiltakene går hovedsakelig ut på å legge til rette for et økende antall pasienter samt å få bedre rutiner rundt diagnosesetting av pasienter. Side 6 av 21

7 2.3.2 Kostnadsreduserende tiltak Det planlegges med en reduksjon av fem årsverk i Tiltakene er fordelt på redusert kjøp av UTA-timer 1, reduserte tjenesteplaner for turnuskandidatene, lavere bemanning som følge av elektronisk pasientjournal og som følge av talegjenkjenning etter innføring av det nye PACS /RIS. Divisjonen venter en lavere kostnad til medikamenter knyttet til ny rammeavtale for Sykehusapoteket. Andre kostnadsreduserende tiltak er kutt i velferdstiltak og bruken av kompetansemidler. Dette er ikke tiltak divisjonen ønsker skal videreføres i fremtiden Det er et resultat av at det for øyeblikket ikke er andre områder en ser muligheter for kostnadsbesparelser. Divisjonen skal arbeide for en mer effektiv drift på poliklinikkene, reduksjon i unødvendige undersøkelser på bildediagnostisk avdeling og gjennomføre kvalitetsforbedrende tiltak som blant annet reduserer antall liggedøgn/bruken av variabel lønn. Avtalen med Kløverhotellet går ut høsten Tilbudet gjelder hovedsakelig pasienter som er til poliklinisk behandling ved stråleenheten. Divisjonen er i dialog med Kløverhotellet og pasienttilbudet til denne gruppen er per dags dato ikke endelig avklart. Divisjonenventes å ha en drift i balanse fra oktober/november høsten Divisjonen har ikke kommet i mål i forhold til budsjettkravet. Det settes derfor i gang et omstilling- og utviklingsarbeid som skal møte restutfordringen samt bidra inn i budsjettarbeidet for Hovedmålet med omstilling- og utviklingsarbeidet vil være: God pasientbehandling innenfor de rammene divisjonen har Videreutvikle en robust og bærekraftig spesialisthelsehelsetjeneste i Gjøvikregionen Skape økonomisk handlingsrom til investeringer Det utarbeides egen prosjektplan for dette arbeidet. Effektivisering av drift og reduksjon av kostnader står sentralt i arbeidet. Status etter februar for divisjon Gjøvik er et akkumulert underskudd på kr 1,6 millioner kr. 1 Utvidet arbeidstid leger Side 7 av 21

8 2.4 Divisjon Lillehammer Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger Akuttmedisin Reduksjon vikarbruk akuttmedisin avdelingsledelse og akuttmottak pga ekstraordinær situasjon Gyn/Føde Overgrepsmottak Bildediagnostikk Økning takster BDS Kirurgi Engangskostnader ifm installering nye Autoklaver 400 Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Indremedisin Økning sykepeleiere og leger Akuttmedisin/Kirurgi Økning kostnader AIO Sum nye forpliktelser/kostander Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Basisendringer Styrking av budsjett knyttet til kompetanse, AIO Basisendringer Styrking budsjett Sum endring basis Sum utfordringsilde: Side 8 av 21

9 Innslagstidspunkt Risikovurdering Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Helårseffekt Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med inn Kr Inntektsøkende tiltak Fag- eller avdelingsspesifikke tiltak Kirurgi Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk Liten Gyn/Føde Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk Middels Barn Økning totalt heldøgn/poliklinikk Middels Indremedisin Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk Middels Nevrologi Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk Middels Bildediagnostikk Økning aktivitet Liten Alle Palliasjon Liten Nevrologi Hente tilbake gjestepasienter langtids EEG Middels Sum inntektsøkende tiltak Kostnadsreduserende tiltak Bemanningsreduksjon - fast og variabel lønn Barn Reduksjon lønnskostnader barne-og ungdomsposten 1, Liten Gyn/Føde Reduksjon lønnskostnader gyn/føde 1, Liten Kirurgi Reduksjon lønn avd ledelse 0, Middels Kirurgi Leger, to pensjonister, nettoeffekt 0, Liten Kirurgi Stenging uro/gastro sommerferie 0, Liten Alle Netto effekt etablering pasienthotell 13, Liten Indremedisin Reduksjon variabel lønn leger 0, Middels Akuttmedisin/GynFøde/ Kirurgi Reduksjon tjenesteplan 2, Liten Kirurgi/Akuttmedisin Nedtak ett operasjonsteam ved reduksjon vikarinnleie og variabel lønn. 2, Middels Bildediagnostikk Reduksjon innleie leger ved bedre utnyttelt turnus 1, Middels Akuttmedisin Reduksjon vikarbruk Intensiv med ny prosedyre 2, Middels Divisjonsledelse Reduksjon lønn 0, Liten Indremedisin Stenge dialyseavd 6 mnd på Otta pga ledig kapasitet på Lillehammer 0, Liten Bildediagnostikk Reduksjon varekost ved egenbetaling CD'er Middels Kirurgi Besparelser innkjøp Middels Alle Endret apotekavtale Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Totalt 29, Kontroll Utfordring Helårseffekt Tiltak Sum Korrigering for engangsinntekter/-kostnader Akuttmedisinsk avdeling opplevde en ekstraordinær situasjon i 2014, og det er ikke ventet at dette gjentar seg i Overgrepsmottaket har tidligere vært dekket av kommunene i Gudbrandsdal politidistrikt. For budsjett 2015 ble denne finansieringen tatt ut av budsjettet, da det ble bestemt at divisjonene måtte dekke dette selv. I etterkant har avtalen blitt reforhandlet, og overgrepsmottaket vil bli dekket av kommunene også i Det er usikkert hvordan finansieringsformen for overgrepsmottakene vil bli i 2016, derfor er inntekten satt opp som en engangsinntekt i På avdeling for Bildediagnostikk øker takstene på mammografi fra 102 kr i 2014 til 510 kr i Det er estimert undersøkelser i Dette vil gi en økning på 1,2 millioner kr. Det ble installert nye autoklaver på Kirurgisk avdeling i Her påløp det kostnader som man ikke venter skal videreføres i I tråd med vedtatt budsjett for 2015 ble Indremedisinsk avdeling i 2015 styrket med 3,6 millioner kr. på grunn av stor aktivitet, korridorpasienter og vedvarende problem med utskrivningsklare pasienter til bl.a. Lillehammer kommune samt behov for økt lungemedisinsk kompetanse. Side 9 av 21

10 2.4.2 Inntektsøkende tiltak Det planlegges med økning i aktivitet ved alle avdelinger i Økningen er beregnet ut fra faktisk regnskap 2014, og vurderes som realistisk av ledergruppen i divisjonen. Kirurgisk avdeling var opprinnelig tiltenkt en økning i aktivitet i tråd med vurderingene i ressursgrupperapporten. Disse forutsetningene er korrigert etter at regnskap for 2014 ble klart. Planen for kirurgisk avdeling er nå å komme opp på et aktivitetsnivå tilsvarende 2013-nivået for døgnpasienter; - dvs. 28 flere døgnpasienter enn i Dette anses mulig når en tar i betraktning problemer i forbindelse med nye autoklaver i Av forsiktighetshensyn budsjetteres det med en lavere DRG-indeks enn foregående år. Dagkirurgisk aktivitet har hatt en god økning fra 2013 til 2014, og denne økningen ventes å fortsette i Aktiviteten de to første månedene i 2015 underbygger dette. Det er økte satser for dagkirurgisk aktivitet i 2015, og dette vil avspeiles i inntektene tilsvarende. Økning i aktivitet på døgnkirurgi, dagkirurgi og poliklinikk er samlet satt til 3 millioner kr. Det er lagt til en generell økning i aktivitet hos Bildediagnostikk med effekt kr. Dette er mindre enn den forutsatte økningen iht statsbudsjettet, men det er ikke kapasitet til større økning. Palliativt team er nå styrket ved ansettelser gjort i 2014 (en LIS og en sykepleier). Dette tiltaket vurderes som faglig godt og trygt økonomisk. Netto inntektsøkning er beregnet til 2,5 millioner kr for Nevrologisk avdeling legger opp til å få tilbake pasienter som gjennomfører langtids EEG. Dette skjer i dag ved OUS. Langtids EEG ble startet opp ved nevrologisk avdeling i 2014, og det var da 62 pasientopphold. Dette planlegges i første omgang økt med 30 opphold i Det er beregnet et forsiktig anslag på økte inntekter for nevrologisk avdeling med 30 sykehusopphold, dette gir kr i Det forutsettes at nevrologisk avdeling undersøker pasientene innenfor dagens bemanningsplan, og uten nevneverdige kostnader til forbruksmateriell og - utstyr Kostnadsreduserende tiltak Divisjon Lillehammer gjør følgende endringene i antall årsverk og senger i 2015, utdypende kommentarer rundt hvert punkt følger under tabellen: Side 10 av 21

11 Oversikt endring årsverk Lillehammer 2015 Avdeling Tekst Årsverk Sengetall Alle Netto nedtak stillinger ifm etablering Pasienthotell -13,00 19,00 Indremedisin Økning dialysen 1,40 Indremedisin Økning LIS lege og overlege 2,00 Indremedisin Økning Infeksjon 1,10 Barn Reduksjon lønnskostnader barne-og ungdomsposten -1,50 Gyn/Føde Reduksjon lønnskostnader gyn/føde -1,50 Kirurgi Reduksjon lønn avd ledelse -0,50 Kirurgi Leger, to pensjonister, nettoeffekt -0,50 Kirurgi Stenging uro/gastro sommerferie -0,67 Indremedisin Reduksjon variabel lønn leger -0,75 Akuttmedisin/GynFøde/ Kirurgi Reduksjon tjenesteplan -2,50 Kirurgi/Akuttmedisin Nedtak ett operasjonsteam -2,75 Bildediagnostikk Reduksjon innleie leger ved bedre utnyttelt turnus -1,50 Akuttmedisin Reduksjon vikarbruk Intensiv med ny prosedyre -2,50 Divisjonsledelse Reduksjon lønn -0,50 Indremedisin Stenge dialyseavd i 6 mnd på Otta pga ledig kapasitet på Lillehammer -0,90 Netto nedtak årsverk og senger ,57 19,00 Den 1. mai 2015 etablerer divisjonen Pasienthotell. Dette ventes å gi en innsparing i 2015 på ca 3,5 millioner kr. Pasienthotellet etableres med 26 senger. Pleiefaktoren er lavere her enn ved en vanlig sengepost, og man planlegger driften med 7,4 sykepleiere i tillegg til en sekretær og avdelingssykepleier i 0,6 stilling. I 2015 vil det bli netto nedtak på 13 årsverk på de ulike avdelingene som et resultat av etableringen. I den forbindelse vil de ulike avdelingene redusere sin bemanning og antall senger som vist under: Detaljert oversikt tilgang/avgang til Pasienthotellet Avdeling Tekst Årsverk Sengetall Kirurgi Avgir antall stillinger Urologi/Gastro -5,00-6,00 Kirurgi Avgir antall stillinger Ortopedi -8,00-6,00 Gyn/Føde Avgir antall stillinger -1,00-1,00 Barn Avgir antall stillinger -1,00-1,00 Nevrologi Avgir antall stillinger -5,00-5,00 Brutto nedtak ifm etablering Pasienthotell -20,00-19,00 Alle Nyansettelser Pasienthotell 7,00 Netto reduksjon 2015 ifm etablering Pasienthotell -13,00 Barneavdelingen har fått et kronekrav i budsjettet tilsvarende 1 millioner kr/ 1,5 årsverk. Dette tas på lønnsområdet ved å redusere bemanning i stillere perioder. Kvinneklinikken har fått et tilsvarende kronekrav som anses realistisk. Kirurgisk avdeling reduserer lønnskostnader tilsvarende ett årsverk. Dette gjelder nettoeffekt ved pensjonering av to leger og ved at det ikke settes inn vikar for en ansatt i administrasjonen som har permisjon. Urologisk seksjon vil samarbeide med Urologisk seksjon på Hamar i sommerferien. Dette antas å gi en netto innsparing for divisjonen på kr / 0,67 årsverk. Side 11 av 21

12 Flere avdelinger ved divisjonen har redusert/ skal redusere tjenesteplanene til legene. For 2015 er dette beregnet å utgjøre ca 2,75 millioner kr/ 2,5 årsverk. I 2014 ble kapasiteten på operasjonsavdelingen økt med et team. Dette teamet blir nå redusert ved at man avslutter innleie av vikarer og reduserer variabel lønn ved akuttmedisinsk avdeling. Avdeling for Bildediagnostikk har fått ansatt overleger i ledige stillinger, og man venter derfor at kostnadene for innleie av vikarer og overtidsbruk vil reduseres i 2015 med 2 millioner kr / 1,5 årsverk. Akuttmedisinsk avdeling har i samarbeid med Indremedisinsk avdeling utarbeidet en ny prosedyre for pasientflyten på Intensiv, som vil gi bedret forutsigbarhet for utnyttelse av personalet på enheten. Dette vil gi en reduksjon av vikarkostnader. Dette er beregnet til 2,5 årsverk. Divisjonsledelsen bidrar med en reduksjon i lønnskostnader på kr/ 0,5 årsverk. Indremedisinsk avdeling vil stenge driften av dialyseavdelingen på LMS Otta midlertidig i seks måneder pga få pasienter. Dette vil utgjøre ca kr/0,9 årsverk. Bildediagnostikk vil iverksette fakturering av institutter/ fysioterapeuter/ kiropraktor for CDkopiering. Dette er beregnet å gi en innsparing på varekostnader på kr. Varekostnadene på kirurgisk avdeling er gjennomgått, og avdelingen ser et innsparingspotensial på 1,2 millioner kr. Innkjøpsprisene på implantater har blitt redusert, og man venter et lavere forbruk av medikamenter når det nå tas ned senger på sengepostene. Dessuten vil det også bli innsparinger knyttet til innkjøp av andre medisinske forbruksvarer og matforsyning til inneliggende pasienter. Den sentrale apotekavtalen i Helse Sør-Øst er endret og for divisjon Lillehammer utgjør dette en innsparing på kr i Divisjonsledelsen har diskutert flere mulige tiltak som kan komme i tillegg til de som allerede er satt opp på listen. Divisjonen vil jobbe videre med disse samtidig som vi vil praktisere streng ansettelseskontroll og tett økonomisk oppfølging av avdelingene. Selv om divisjonen har presentert tiltak som gir økonomisk balanse for 2015, vil divisjonen stille til disposisjon inntil 5 millioner kr av ikke disponerte MTU-midler, som er «divisjonens penger», hvis de økonomiske tiltakene, mot formodning, ikke skulle slå til. Status etter februar for divisjon Lillehammer er et akkumulert underskudd på kr 5,8 millioner kr Samlet vurdering av divisjonsdirektør Divisjonsledelsen vurderer det samlede opplegget for økonomisk tilpasning som realistisk med tanke på de enkelte tiltak og sammensetning av inntekts- og kostnadsreduserende tiltak. Samtidig har divisjonsledelsen forståelse for den tydelige forventning styret har til at divisjonen får orden på økonomistyringen. Divisjon Lillehammer har et klart ansvar for å sørge for at driften går i balanse. Divisjonen kan ikke fortsette med å gå i underskudd da det svekker divisjonens muligheter for vekst og utvikling og ikke minst finansiering av nytt utstyr og bygg. Manglende økonomistyring gir også dårlig omdømme og er egnet til å svekke tilliten til divisjonen. Divisjonsledelsen vil nøye følge utviklingen videre. Dersom tiltakene mot formodning skulle vise Side 12 av 21

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer