Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken"

Transkript

1 Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd Oslo og Vestre Viken, 2. september 2009

2 Rapport nr. Nr 4/2009 Revisjonsperiode Juni august 2009 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig rapport) Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør for Oslo universitetssykehus HF Styreleder for Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF Tove Kolbeinsen Heidi Sitara Fjeldvig Karl-Helge Storhaug Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL FOR GJENNOMGANGEN BESKRIVELSER AV PROSJEKTENE FOR ETABLERING AV FTL HOVEDPROSJEKTET (RHF) Hvorfor ble Hovedprosjektet opprettet og hva er prosjektets formål? Hva skal Hovedprosjektet levere og til hvilke frister? MOTTAKSPROSJEKTET (SYKEHUSPARTNER) Hvorfor ble Mottaksprosjektet opprettet og hva er prosjektets formål? Hva skal Mottaksprosjektet levere og til hvilke frister? AVGIVENDE PROSJEKTER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Premissgivers føringer og formål med avgivende prosjekter Hva skal avgivende prosjekt levere og til hvilke frister? VURDERINGER ARBEIDSPROSESSEN FØR OMSTILLINGSPROGRAMMET FTL Vurdering av ansvar og roller i omstillingsprogrammet FTL OUS før Spesielle forhold i omstillingsarbeidet for OUS Omstillingsprogrammet etter Kritiske områder knyttet til roller og ansvar etter VEDLEGG INFORMASJONSGRUNNLAG INTERVJUER SAKSGANG OG RAPPORTBEHANDLING Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 2 av17

3 1 Innledning Denne rapporten omhandler gjennomgang av ansvar og oppgaver for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Formålet er å belyse rolle-, ansvars- og oppgavefordeling som gjelder for aktørene som er involvert i prosjektene. Rapporten må leses i sammenheng med følgende revisjonsrapporter fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd Oslo og Vestre Viken: Gjennomgang av integrasjonsprogrammet i OUS for 1. halvår 2009 Gjennomgang av roller og ansvar i prosjektene Samordning av IKT i Oslo universitetssykehus HF (SIO) og Etablering av felles klinisk informasjonsgrunnlag (FKI). Rapportene er lagt frem for behandling i styret for OUS i styremøte De fremlagte revisjonsrapportene er en oppsummering av revisjoner gjennomført i 1. halvår, og hvor rapportering er gitt løpende til styret og kst. administrerende direktør. Med ny ledelse på plass har konsernrevisjonen sett det som viktig å fremlegge rapportene samlet for å gi et bilde av revisjonsaktivitetene inn mot foretaket i perioden 1.1 Bakgrunn og formål for gjennomgangen I sak 109/2008 den vedtok styret i Helse Sør Øst RHF å gjennomføre en samlet virksomhetsoverdragelse av IKT driftstjenester for den resterende del av foretakene i Helse Sør- Øst i tråd med lov og avtaleverk, til en felles tjenesteleverandør, Sykehuspartner. Sykehuspartner blir etter etableringen den største IKT driftsorganisasjonen innen helse i Norge. Tilsvarende organisasjoner er etablert i Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord. Prosjektene skal gå frem til og er organiser i tre deler: Hovedprosjekt for etablering av felles tjenesteleverandør (FTL) Mottaksprosjektet (eies av Sykehuspartner) for etablering av FTL Avgivende prosjekter for tidligere Helse øst foretak, inkl. i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av FTL I OUS- styresak er det bl.a. pekt på roller og ansvarsforhold i etablering av felles tjenesteleverandør og etablering av nødvendige IKT-løsninger for Oslo universitetssykehus HF. Et spørsmål som har meldt seg er om roller og ansvarsforhold har vært tilstrekkelig avklart mellom partene og om dette har virket inn på fremdriften i integrasjonsarbeidet. I forhold til prosessen med integrasjonen av de 3 sykehusene i OUS, noe som i seg selv er en stor endring, vil etablering av FTL for IKT-området være en spesielt krevende prosess for OUS som i hele perioden vil kreve god risikohåndtering. Med dette som bakgrunn, og fordi det er en klar iboende risiko for at det ikke er tilstrekkelig klarhet i roller, ansvar og oppgaver, har konsernrevisjonen gjennomgått roller, ansvar og oppgaver i tilknytning til etableringen av FTL. Gjennomgangen ligger innenfor revisjonsplan , som er godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF. Formålet er å belyse rolle-, ansvars- og oppgavefordeling som gjelder for aktørene som er involvert i prosjektene. For å oppnå dette har konsernrevisjonen bl.a. vurdert: 1. Risikoer avdekket i arbeidet med å etablere felles tjenesteleverandør før Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 3 av17

4 2. Risikoer som er kommet frem gjennom prosessen før og som konsernrevisjon mener kan ha innvirkning på integrasjonsprosessen etter Det ligger også til formålet at de avklaringer og råd som gis innenfor rammen av konsernrevisjonens gjennomgang, kan bidra til fremdrift i arbeidet med å gjennomføre integrasjonen av OUS. 2 Beskrivelser av prosjektene for etablering av FTL Prosjektet for Felles Tjenesteleverandør (FTL) har bestått av følgende prosjekter: Hovedprosjektet: Representerer RHF-et og er representerer premissgiver for gjennomføring av FTL- prosjektet Mottaksprosjektet Sykehuspartners mottaksprosjekt HF-enes avgivende prosjekter OUS (Aker, Ullevål, Rikshospitalet) Avgivelsesprosjektene er organisert som egne prosjekter i de ulike HFene i Helse Sør-Øst med rapportering til ADene. I OUS er arbeidet organisert i 3 avgivende prosjekter for henholdsvis Ullevål, Aker og Rikshospitalet med rapportert til de fungerende AD ene i hvert sykehus og videre samlet til ny ledelse OUS. Videre i dette kapittelet er de ovennevnte prosjektene nærmere beskrevet. 2.1 Hovedprosjektet (RHF) Hvorfor ble Hovedprosjektet opprettet og hva er prosjektets formål? Formålet med dette prosjektet er overordnet prosjektledelse og koordinering av prosjektene, som skal føre frem til etablering av felles tjenesteleverandør for IKT og operasjonalisering av ny IKT funksjon i helseforetakene og i RHF et. Prosjektet skal avslutte igangsatt kartleggingsarbeid og overlevere kartleggingspakkene til mottaksprosjektet for videre forvaltning og oppdatering. Hovedprosjektet skal koordinere og følge opp lokale prosjekter som kan deles inn i to områder: Reorganisere intern IKT Forberede og gjennomføre virksomhetsoverdragelse Hovedprosjektet skal koordinere og følge opp mottaksprosjektet hos tjenesteleverandøren Sykehuspartner IKT (SP IKT), som skal klargjøre virksomhetsoverdragelsen med bl.a. etablering av ledelseskapasitet til oppbygging av den nye organisasjonen. Hovedprosjektet skal også koordinere og følge opp prosjektet for operasjonalisering av premissgiverrollen i forbindelse med etablering av felles organisering og styring av IKT i regionen. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 4 av17

5 Prosjektet skal sikre samordnet styring av disse prosjektene slik at det blir mest mulig likt grensesnitt mellom helseforetak og felles tjenesteleverandør og mellom HF ene og RHF et for derigjennom å sikre best mulig utnyttelse av de samlede IKT- ressurser i regionen. Hvert av de andre omtalte prosjektene har utarbeidet egne respektive prosjektmandater i henhold til Retningslinjer for mandat for lokalt prosjekt i hvert helseforetak, utgitt at Hovedprosjektet Hva skal Hovedprosjektet levere og til hvilke frister? Hovedprosjektets leveranser er: Dato Leveranser Resultat av kartleggingsprosessen og overføring til mottaksprosjekt Overordnet plan for gjennomføring inkludert risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet plan for kommunikasjon og forankring (endringsledelse) Regionale retningslinjer for oppgavefordeling mellom HF og Sykehuspartner IKT Retningslinjer til og modell for framtidig IKT- organisering i helseforetakene i forhold til etablering av felles tjenesteleverandør Retningslinjer/prinsipper for ansvar, roller, rutiner, avtaler og prosesser for grensenittet mellom helseforetakene og Sykehuspartner IKT Overordnet plan for gjennomføring av virksomhetsoverdragelser inkludert plan for kompetanseoverføring Virksomhetsoverdragelser fra HF ene til Sykehuspartner IKT Oppsummering og evaluering Tabell 1 Leveranser fra Hovedprosjektet 2.2 Mottaksprosjektet (Sykehuspartner) Hvorfor ble Mottaksprosjektet opprettet og hva er prosjektets formål? Formål med Mottaksprosjektet er å etablere en felles tjenesteleverandør (FTL) for IKT og eies av direktør i Sykehuspartner, Arild Gjerdseth. Inkludert i dette vil være å sikre at nødvendige ressurser samles gjennom etablering av en felles tjenesteleverandør for IKT- tjenester som en forretningsenhet i Sykehuspartner. Ressursene i Sykehusparters nåværende IKT- enhet vil inngå i FTL på lik linje med nåværende IKT- ressurser i tidligere Helse Øst og Rikshospitalet. Prosjektet skal planlegge, og på vegne av Helse Sør-Øst, lede gjennomføringen av virksomhetsoverdragelsen av ansatte og produksjonsmidler fra helseforetakene til 1 Databehandlingsansvaret ligger hos administrerende direktør i HF Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 5 av17

6 Sykehuspartner (Avgivelsesprosjektene) og Sykehuspartner er mottakene part i virksomhetsoverdragelsen. Formålet er å etablere en felles tjenesteleverandør for IKT drift og forvaltning for hele Helse Sør-Øst. Etableringen skal ikke forårsake driftsavbrudd eller andre uønskede hendelse som kan påvirke foretakenes kjernevirksomhet. IKT- tjenester som overføres til ny felles tjenesteleverandør skal som hovedprinsipp i 2009 baseres på samme servicenivå, kostnadsnivå og risiko som ved overtakelsen. Mottaksprosjektet vil ha en egen oppfølging og rapportering i Sykehuspartner, men vil koordineres via og rapportere til viseadministrerende direktør gjennom hovedprosjektet. Helseforetakene har personalansvar for alle IKT ansatte inntil virksomhetsoverdragelsen er gjennomført. All kontakt med den enkelte ansatte må gå via de lokale, avgivende prosjekter i HF ene. Sykehuspartner må i god tid før oppstartsdato 1. september 2009 ha laget en ny organisasjonsplan og gjennomført innplassering av ansatte. Gjennom kartlegging av den enkelte og gjennomføring av individuelle samtaler med de medarbeiderne som ønsker det, må prosjektet klarlegge om Sykehuspartner har tilstrekkelig kompetanse for å løse de pålagte oppgavene, eller må forsterke kompetanse med eksterne utlysninger Hva skal Mottaksprosjektet levere og til hvilke frister? Tabellen under gjenspeiler viktige milepæler for prosjektet: KF = Delprosjekt Kommunikasjon og Forankring PO = Delprosjekt Prosess og Organisering ØK = Delprosjekt Økonomi og Avtaler X = Leveranse internt i prosjektet HR = Personal og Praktisk gjennomføring Dato Milepæler Leveranse Når Mottaksprosjekt er etablert Når prosjektmandat og overordnet prosjektplan inkludert ROSanalyse er godkjent av oppdragsgiver Når AS-IS kartlegging er ferdigstilt og overført til Mottaksprosjektet Når overordnet kommunikasjonsstrategi og forankring (endringsledelse) er ferdigstilt Når Mottaksprosjektet har mottatt regionale retningslinjer for ansvarsdeling mellom HF og Sykehuspartner IKT KF: Når WEB side og kommunikasjonsmaler er etablert X PO: Når tidspunkt og omfang for virksomhetsoverdragelse av telefoni til FTL er behandlet i direktørmøtet Når beskrivelse av ansvar, roller, rutiner, avtaler og prosesser for grensesnitt mellom HF ene og FTL er mottatt fra Hovedprosjektet ØK: Når alle HF har signert på at innsamlede data er korrekte og at de kan benyttes som grunnlag for utarbeidelse av 0-linje Leveranse til hovedprosjektet Leveranse fra Hovedprosjektet Leveranse til hovedprosjektet Leveranse fra hovedprosjektet Besluttes etter direktørmøte Leveranse fra hovedprosjektet Leveranse fra HF Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 6 av17

7 HR: Når alle HF har signert på at personalkartleggingen er Leveranse fra HF korrekt ØK: Når utkast til nullinje er sendt til foretakene Utkast sendes HF ene KF: Når allmøter med alle IT avdelingene inkl Sykehuspartner IKT er gjennomført HR: Når oversikt over medarbeidere som skal virksomhetsoverføres er utarbeidet PO: Når organisasjonsmodell basert på innspill om unntak fra HF inklusiv rollebeskrivelser er besluttet av prosjekteier PO: Når konsekvensen av ikke vedtatte unntak er innarbeidet i organisasjonsmodellen og besluttet av prosjekteier ØK: Når oversikt over eiendeler og avtaler som skal overføres med tilhørende foreløpig åpningsbalanse er sendt til foretakene HR: Når overføringsbrev med informasjon om reservasjonsrett er oversendt nye medarbeidere Når plan for gjennomføring av virksomhetsoverdragelse er godkjent av oppdragsgiver ØK: Når eiendeler og avtaler som skal overføres med tilhørende åpningsbalanse er bekreftet av foretakene ØK/PO: Når styringsmodell for Sykehuspartner IKT er etablert (rutiner for rapportering, budsjettering, timeføring, fakturering, ansvarssteder, bestillingsfullmakter, prosess og organisasjon etc) ØK: Når oversikt over lønn og andre goder som skal overføres sammen med personell er sendt til foretakene HR: Når alle nye medarbeidere som ønsker det har gjennomført individuell samtale med ny leder og endelig innplassering foretatt Når virksomhetsoverdragelse fra HF ene til Sykehuspartner IKT er gjennomført Koordineres med Hovedprosjektet Leveranse i samarbeid med avgivende prosjekt X X Dokument sendt ut til HF ene Leveranse i samarbeid med avgivende prosjekt Leveranse til hovedprosjektet Bekreftelse fra HF ene X Leveranse til HF ØK: Når SLA er inngått og signert av alle HF Leveranse fra HF Når oppsummering av evalueringsrapport er ferdigstilt Leveranse til Hovedprosjektet Når prosjektet er overlevert til linjen i nye FTL i Sykehuspartner X ØK: Når verdier er overført til Sykehuspartner med korrekt åpningsbalanse Tabell 2 Mottaksprosjektets leveranser Leveranse fra HF Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 7 av17

8 2.3 Avgivende prosjekter for Oslo Universitetssykehus Avgivende prosjekt for OUS er organisert under de opprinnelige sykehusene: Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Hvert av sykehusene har gjennomført hvert sitt avgivende prosjekt, med egne prosjektmandater og egen prosjektorganisasjon og underlagt rapportering til AD Premissgivers føringer og formål med avgivende prosjekter Hvorfor ble avgivende prosjekter opprettet og hva er prosjektenes formål? I Retningslinjer for mandatet for lokalt prosjekt i hvert helseforetak som er gitt fra Hovedprosjektet er det redegjort for prosjektenes mandat og formål. I tillegg har hvert avgivende prosjekt mulighet til å legge inn lokale formål og føringer. Retningslinjene henviser til sak : Etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT: Sak : Etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT 1. Styret viser til tidligere vedtak (sak nr og nr. 3) samt gjennomført risiko- og konsekvensanalyse og intern høring, og ber administrerende direktør realisere ny felles tjenesteleverandør for IKT som en del av Sykehuspartner ved å gjennomføre en samlet virksomhetsoverdragelse for den resterende del av foretakene i Helse Sør- Øst i tråd med lov og avtaleverk. 2. Styret understreker at god involvering skal sikres og at den regionale omstillingsavtalen og de 12 prinsippene for medvirkning i omstilling legges til grunn for det videre arbeidet. 3. IKT- tjenester som overføres til ny felles tjenesteleverandør skal som hovedprinsipp i 2009 baseres på samme servicenivå, kostnadsnivå og risiko som ved overtakelsen. Videre strategi og handlingsplan skal behandles av styret i annet halvår Behov for investeringer knyttet til gjennomføring av denne strategien vurderes i tilknytning til arbeidet med budsjett Styret understreker at det for sykehusområder som består av flere helseforetak skal gjennomføres samordning av systemløsninger og etablering av felles informasjonsgrunnlag for å sikre standardisering og effektiv drift. Regionale fellesløsninger skal benyttes når ikke særlige hensyn krever andre løsninger. 5. Styret slutter seg til fremlagte fremdriftsplan for å etablere og integrere felles tjenesteleverandør som en del av Sykehuspartner. Dette innebærer å gjennomføre samling av driftsressursene innen IKT, utvikle organisasjonen og gjennomføre nødvendige oppgraderinger av infrastruktur slik at alle helseforetakene kan benytte regionale fellesløsninger. Det etableres et rapporteringssystem i tilknytning til den ordinære virksomhetsrapporteringen. Mandatet inneholder noen presiseringer: Noen presiseringer: Lokal IKT-funksjon omstruktureres slik at lokale oppgaver ivaretas i tråd med styrevedtak og føringer gitt i forhold til hvilke funksjoner og kompetanse som skal være ivaretatt av det enkelte HF. For de av helseforetakene som tidligere har overdratt sine IKT- funksjoner til Sykehuspartner må dagens IKT- organisasjon vurderes på nytt ut fra de forutsetninger og krav til kapasitet og kompetanse lokalt som er lagt til grunn for framtidig organisering og styring på IKT- området. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 8 av17

9 Det ansees ikke som aktuelt å virksomhetsoverdra personell fra dagens Sykehuspartner til HF, også i forhold til de funksjoner og den kompetanse Sykehuspartner i dag besitter i forhold til de oppgaver HF skal forvalte. Lokale prosjekt skal legge forholdene til rette slik at ny tjenesteleverandør v/ mottaksprosjektet kan gjennomføre samtaler med de ansatte som måtte ønske det før virksomhetsoverdragelsen, samt legge forholdene til rette for tilgang til vurdering av lokaler og utstyr som skal overføres. Evt. omkostninger knyttet til å organisere ny IKT-funksjon i HF et ligger i det lokale HF. Andre tilstøtende prosjekter De lokale HF prosjektene er en del av flere prosjekter som skal leveres som ledd i omstilling av IKT i HSØ. I tillegg til HF-prosjektene er det etablert et mottaksprosjekt i Sykehuspartner IKT, et OU-prosjekt i RHF et med fokus på operasjonalisering av premissgiverrollen for å sikre felles samordning og styring, og det er etablert et hovedprosjekt som skal koordinere og følge opp alle de nevnte prosjektene. Hvert av disse prosjektene vil ha egne mandater. Mandater basert på ovennevnte malverk fra Hovedprosjektet er utarbeidet med ulike innhold i de 3 sykehusene. Dokumentet Retningslinjer for mandat for lokalt prosjekt i hvert helseforetak gir rom for enkelte lokale tilpasninger i det lokale prosjektmandatet, dersom de ikke bryter med de sentrale føringene Hva skal avgivende prosjekt levere og til hvilke frister? Dato Leveranser Felles Lokal prosjektorganisasjon etablert Lokalt prosjektmandat godkjent i HF og rapportert til hovedprosjekt Mar 09 Informasjon/kommunikasjonsplan vedtatt Gjennomført samtale med alle ansatte som er berørt* Løpende Løpende Loggføring av endringer av kartlagte data (baseline) frem til virksomhetsoverdragelsen* Informasjon til egne ansatte i henhold til kommunikasjonsplan og behov A) IKT-organisering Modell for organisering av IKT funksjon i HF er beskrevet i forhold til roller, ansvar og prosesser for grensesnittet mot Sykehuspartner IKT Organisasjonskart for organisering av IKT funksjon i HF i forhold til etablering av felles tjenesteleverandør er beskrevet Roller, ansvar og prosesser for grensesnittet mot Sykehuspartner IKT godkjent i HF Ny IKT organisering i forhold til etablering av felles tjenesteleverandør vedtatt i HF Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 9 av17

10 Ny IKT-organisasjon etablert B) Virksomhetsoverdragelse* Hvilke tjenester som skal virksomhetsoverdras og hvilke som ikke skal virksomhetsoverdras er beskrevet Baseline/nullsituasjon for overdragelse til Sykehuspartner IKT avtalt med Sykehuspartner IKT Detaljert plan for virksomhetsoverdragelse beskrevet Virksomhetsoverdragelse er gjennomført Tjenesteavtaler etablert mellom HF og Sykehuspartner IKT C) Andre lokale forhold D) Kommunikasjon E) ROS analyse Tabell 3 Obligatoriske leveranser/milepæler avgivende prosjekt med grå utfylling 3 Vurderinger Kapittel 3 omfatter vurderinger av de observasjonene og risikoområder revisjonen av helseforetaket OUS (Aker, Rikshospitalet og Ullevål) som er knyttet til forståelse av roller og ansvar og kan deles i følgende: 1. Risikoer avdekket i arbeidet med å etablere felles tjenesteleverandør før Risikoer som er kommet frem gjennom prosessen før og som konsernrevisjon mener kan ha innvirkning på integrasjonsprosessen etter Prosjektarbeidet frem til i omstillingsprogrammet er gjennomført og revidert som 5 prosjekter: - Hovedprosjektet (medio april medio mai, rapportering ) - Mottaksprosjektet (tidlig april medio mai, rapportering ) - Avgivende sykehus Aker (rapport ) - Avgivende sykehus Rikshospitalet (rapport ) - Avgivende sykehus Ullevål (rapport ) 3.1 Arbeidsprosessen før Omstillingsprogrammet FTL Den delen av revisjonen, som har vært gjennomført i Omstillingsprogrammet FTL frem til nå, har hatt fokus på prosjektetablering og gjennomføring av de tre prosjektene: Hovedprosjektet, Mottaksprosjektet og avgivende prosjekt for helseforetaket i tidligere helse øst. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 10 av17

11 Revisjonen har fokusert på følgende områder: - Prosjektorganisering: roller, ansvar og myndighet i prosjektgjennomføringen. - Prosjektplanlegging: Mandater, tidsplaner, kvalitetsplan, prosjektavhengigheter, planer for risikostyring, ressurshåndtering, beslutningsstyring, informasjon/kommunikasjon og endringshåndtering. - Prosjektgjennomføring: Etterlevelse av prosjektdirektiv og mandat: rapportering, kommunikasjon, prosjektavhengigheter, risikostyring, ressurshåndtering, håndtering av åpne saker, beslutningsstyring. - Leveranser i prosjektet: Sikring av leveransekvalitet, interaksjon med leveranser mellom Mottaksprosjektet og avgivende prosjekt, prosesskarlegginger. - Samspill: kommunikasjon og samspill fra/til Hovedprosjektet og avgivende prosjekt og kommunikasjon og samspill internt i Mottaksprosjektet. Områdene prosjektorganisering og prosjektgjennomføring har fokusert på ansvars- og rollefordeling i omstillingsprogrammet, om den har vært tilstrekkelig tydelig og forstått av alle parter og om den i praksis har vært etterlevd. De øvrige områdene prosjektplanlegging, leveranser og samspill har fokusert på den tekniske prosjektplanleggingen og tilretteleggingen for en vellykket gjennomføring. Leveranser har fokusert på forståelse av hva som skal leveres og til hvilken kvalitet, mens samspill har vært opptatt av kommunikasjon og samarbeidsklima innad i prosjektene og mellom de tre prosjektene, som en faktor for vellykket gjennomføring Vurdering av ansvar og roller i omstillingsprogrammet FTL OUS før Formål, ansvar, rolle og leveranser for Hovedprosjektet, Mottaksprosjektet og avgivende prosjekter: Aker, Rikshospitalet og Ullevål er beskrevet i kap 2 i denne rapporten. Revisjonen har ikke gjort noen observasjoner i sin gjennomgang av Hovedprosjektet, Mottaksprosjektet og de tre avgivende prosjektene (Aker, Rikshospitalet og Ullevål) som viser manglende forståelse av eller etterlevelse av de roller og ansvarsbeskrivelser som er angitt i mandatene i prosjektperioden. Alle prosjektene har utarbeidet sine mandater i henhold til retningslinjene som er gitt fra hovedprosjektet. Verken Hovedprosjektet eller Mottaksprosjektene har laget egne ansvars- og rollebeskrivelse internt i prosjektene for selve prosjektarbeidet og gjennomføringen av prosjektene, men dette har vært kompensert gjennom at leveransene for de ulike prosjektene har vært entydig etablert allerede i mandatene, noe som er med på å tydeliggjøre ansvarsforholdene. Mottaksprosjektet og Hovedprosjektet tilkjennegir at de hadde en prosess tidlig i prosjektfasen, der ansvar og roller har vært gjenstand for avklaringer og presiseringer, slik at på tidspunkt for vår revisjon var dette avklart i forholdet mellom Mottaksprosjektet og Hovedprosjektet, men begge parter var åpen for at roller og ansvar mellom disse to fortsatt kunne være uklart for avgivende prosjekter. Revisjonens observasjoner i de avgivende prosjektene var at uklarhet i roller og ansvar mellom Hovedprosjektet og Mottaksprosjektet i en tidlig fase var noe til stede, men at dette ikke utgjorde noen reell risiko i prosjektene. For de 3 sykehusene i OUS er dette ikke vurdert som risiko i prosjektgjennomføringen. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 11 av17

12 3.1.2 Spesielle forhold i omstillingsarbeidet for OUS De 3 tidligere sykehusene i Oslo universitetssykehus HF har organisert og gjennomført arbeidet som 3 prosjekter. De har hver for seg kartlagt, dokumentert og arbeidet med operasjonalisering av de føringer og krav til roller og ansvar, som er kommet gjennom Hovedprosjektet og Mottaksprosjektet, og det som er kritisk er ivaretatt for det enkelte sykehus etter 1.9. Den pågående sammenslåingen av de tre helseforetakene Aker, Ullevål og Rikshospitalet til ett helseforetak, Oslo Universitetssykehus HF, har krevd mye ressurser fra sykehusene og hatt stor fokus fra ledelsen i sykehusene. I konsernrevisjonens gjennomgang er det kommet frem at dette har hatt en viss effekt for omstillingsarbeidet for de avgivende sykehusene og gjort arbeidet noe tyngre og mer belastende enn tilfellet har vært for de øvrige helseforetakene i Helse Sør Øst. Dette gjelder spesielt i forhold til å ha tilstrekkelig med ressurser til avgivelsesprosjektene og også øvrige IKT prosjekter, som gjelder dannelsen av OUS og hva som faktisk skal prioriteres i denne forbindelse. Det har også vært tyngre å få nok fokus og oppmerksomhet fra ledelsen i gjennomføringen. Konsernrevisjonens vurdering etter revisjonene er at de 3 sykehusene til tross for dette har gjennomført de kritiske leveranser som er forventet inn mot Hovedprosjektet i forhold til overgang pr Det er enkeltleveranser som ikke er ferdigstilt på Aker, men prosjektleders vurdering er at dette er mindre forhold, som skal være på plass før Konsernrevisjonen har i sin vurdering konkludert med at de 3 sykehusene har god styring og kontroll med sine prosjekter, dvs at det ikke var avdekket forhold som på revisjonstidspunktet skulle tilsi at man ikke skulle gjennomføre virksomhetsoverdragelsen pr som planlagt. Det er viktig å presisere at det i perioden etter vår revisjon og fram mot 1.9. er startet opp og planlegges en del kritiske aktiviteter, bl.a. knyttet til å etablere SLA avtaler som regulerer bl.a. kvalitet og type tjenester etter Risikoer og utfordringer knyttet til dette er beskrevet i rapporten videre Omstillingsprogrammet etter Selve arbeidet i prosjektperioden har, i tillegg til kartlegging av prosesser, personell og utstyr, også vært å gi føringer for operasjonalisering av roller og ansvar i gjenværende IKTorganisasjon (OUS) og Sykehuspartner i perioden etter Når det gjelder vurderinger av mulige risikopunkter for tiden etter vil sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål bli omtalt som ett helseforetak Oslo Universitetssykehus, og de utfordringene som drøftes i dette avsnittet representerer derfor sykehusene generelt.. Vurdering av roller og ansvar i OUS etter har ikke vært gjenstand for vår primær fokus i revisjon av avgivelsesprosjektene. I samtaler med ledelsen i de ulike sykehusene ble bekymringsområder som ledelsen mente var kritiske ivaretatt både i forhold til tidspunktet fram mot 1.9. og etter overgangen tatt med som spesielle observasjoner i revisjonsrapportene. Dette gjelder både forhold i gjenværende IKT- organisasjon og overførte IKT- områder til FTL. Områder knyttet til roller og ansvar i forhold til dette er beskrevet videre i denne rapporten for forhold etter , som det vil være viktig for ledelsen å ivareta i det videre arbeidet med å etablere en felles IKT organisasjon i OUS Kritiske områder knyttet til roller og ansvar etter For å redusere risiko i forhold til overføring av IKT- organisasjonene til FTL, er det planlagt at det fra skal være en periode som betegnes som AS IS. Dette innebærer at HF- ene Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 12 av17

13 skal kunne forvente samme nivå og kvalitet på IKT- tjenestene sine fra Sykehuspartner som de har i dag. Spesielt viktig her vil være å sikre stabil drift av de kritiske IT-systemene. I forhold til sykehusene i OUS innebærer dette at de tre sykehusenes IKT- organisasjoner i perioden etter skal være i stand til å operere slik som før Avtalemessig blir dette løst for perioden til ved at det skal inngås én felles SLA-avtale (Service Level Agreement) mellom OUS og Sykehuspartner, der servicenivå med mer, for å opprettholde et AS IS nivå på hvert av de 3 sykehusene, skal beskrives i 3 vedlegg og skal gjelde i perioden fram til Det er planlagt at man i perioden fra til skal etablere en felles IKT- organisasjon for de lokale IKT- forhold i OUS for å få etablert en ny omforent SLA avtale for et samlet OUS. OUS sin IKT- organisasjon vil etter bestå av ca 70 ressurser der den vesentlige delen opprinnelig er fra RH. Det er konstituert en ny IKT- leder som har startet på dette arbeidet. De tre sykehusene må sammen tilpasse rolle- og ansvarsbeskrivelsene til en ny IKT- funksjon i OUS. For å lykkes med den planlagte fusjonsprosessen i OUS vil det være kritisk å ha god risikostyring på hele IKT-området i hele perioden. Kritiske områder som er beskrevet under er ikke satt i prioritert rekkefølge: 1. Sikre gode SLA- er mot Sykehuspartner. Ikke alle SLA- avtalene for sykehusene i OUS er ferdigstilt pr. dags dato. For at AS IS perioden skal kunne forløpe etter sykehusenes forventninger, må sykehusene gjennom SLAene også sikres tilgang på fagressurser til planlagte og pågående prosjekter. Avtalene må i tillegg til å inneholde tjenester i tjenestekatalogene også inkludere: a. Tilgang på konkret fagpersonell ved behov b. Styring av prioritet, hvem prioriterer hva? c. Tilgang på ressurser for pågående lokale prosjekt. Tilgang til ressurser og gjennomføringskapasitet fra Sykehuspartner til å iverksette pågående og planlagte prosjekter. Dette er prosjekter som tidligere har lagt hos sykehusene, men der ressursene nå er flyttet over til Sykehuspartner. Det forventes og forutsettes fra sykehusene at disse prosjektene vil bli gjennomført som planlagt, samtidig som det fryktes at så ikke vil være tilfelle. Gjennomgangen viste at det var en klar forventning om at alle slike forhold i SLA- avtalen måtte være på plass for at denne skulle underskrives og være gjeldende fra Risiko Erfaringer fra etablering av Sykehuspartner IKT 2006 viser at SLA- avtalene må være inngått for overdragelsen. Manglende avtaler vil kunne gi uenighet om tjeneste omfang- og nivå og føre til diskusjoner om hva som skal leveres. Dette tar fokus bort fra leveranser og kundebehandling. Planlagte eller pågående prosjekter som er vedtatt på sykehusene og der ressurser er overført til FTL kan bli utsatt, terminert eller nedprioritert av FTL, noe som kan være kritisk for sykehusene. OUS vil være helt avhengig av tilgang til ressurser for å kunne gjennomføre nødvendige aktiviteter i arbeidet med sammenslåing av OUS. Anbefaling Det bør være et sterkt fokus på å få SLA- avtalene på plass før Ansvar i forhold til avgivelse av prosjekt- og fagressurser må legges inn i SLA- avtalene. Servicenivåavtalen må dekke de områdene der det i dag er forventninger i helseforetaket om ressurstilgang fra FTL. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 13 av17 Versjon Endelig

14 2. Forståelse av roller og ansvar i endringsperioden fra I perioden frem til skal sykehusene omstille seg til den nye situasjonen med å operasjonalisere SLA- avtalene med Sykehuspartner samtidig som sykehusene skal gjennomføre en konsolidering av de 3 IKT- organisasjonene. Dette vil være en krevende prosess både i forhold til å sikre gode IKT- tjenester i hele perioden for de 3 sykehusene, samtidig som man skal tilrettelegge for endringer som måtte komme ved en sammenslåing til en IKT- organisering lokalt. Det forutsettes at SLA- avtalen som til enhver tid er gjeldende faktisk skal avspeile de roller og ansvar og tjenester som leveres, og at dette er forstått av alle de involverte ressursene i hele perioden. Dette vil være en krevende prosess med operasjonalisering av ansvar og roller i forhold til Sykehuspartner i perioden. Sykehusene opererer som 3 sykehus fram mot en ny IKTorganisasjon i OUS. Dette vil kreve spesiell fokus og risikohåndtering både av ressurser i OUS og i Sykehuspartner slik at helheten sikres og opprettholdes. Risiko Flere samtidige endringsprosesser og prosjekter, som alle har risikoelementer i seg. Dersom disse ikke gjennomføres på en god måte, kan pasientbehandlingen bli påvirket. Anbefaling Det bør legges stor vekt på å sikre at det bygges opp ny IKT- organisasjon i OUS snarest, slik at roller og ansvar i etablering av ny SLA- avtale med Sykehuspartner blir iverksatt og operasjonalisert i god tid før Det bør etableres gode relasjoner inn mot Sykehuspartner, som sikrer at roller og ansvar i hele endringsperioden blir ivaretatt. Det bør etableres løpende dialog/samhandling fra både Sykehuspartner og IT-organisasjonen i OUS som sikrer dette. Som en del av dette vil gode prosesser for å handtere risiko være kritisk. 3. Bestillerkompetanse i gjenværende IKT- virksomhet: God bestillerkompetanse i OUS IKT er kritisk for å få gode SLA- avtalene med tydelige ansvar og roller for IKT-drift. Dette gjelder både i AS IS perioden der sykehusene skal forvalte bestillerrollen hver for seg, og etter da den skal forvaltes samlet gjennom den konsoliderte IKT- funksjonen i OUS. Operasjonalisering av bestillerollen vil være utfordrende både fordi konseptet med felles tjenesteleverandør er nytt, fordi sykehusene ikke har god nok bestillerkompetanse fra før og fordi selve konsolideringsprosessen i seg selv vil være krevende. Risiko Gjennomgangen har vist at det er risiko for at SLA- avtalene med Sykehuspartner kan bli vanskelig å følge opp dersom det ikke fokuseres på å bygge opp denne kompetansen snarest. Kvalifisert bestillerkompetanse er kritisk for å operasjonalisere SLA- avtalene optimalt. Sykehusene har i noen grad påbegynt et samarbeid om dette, der det delvis bygges opp noe på det enkelte sykehus, og delvis noe felles. Manglende eller dårlig bestillerkompetanse vil gi dårlig oppfølging av leveranser og tjenester Relasjoner mellom bestiller og leverandør kan bli problematisk. Det vil være umodne roller på begge side av bordet. Uenighet om knappe ressurser vil kunne oppstå og uenighet om prioritering vil kunne bli et problem for sikker og stabil drift. Dette gjelder også i forhold til å gjennomføre andre IKT-prosjekter, som OUS har planlagt gjennomført i perioden framover Anbefaling Det bør legges stor vekt på å sikre at det bygges opp tilstrekkelig/god bestillerkompetanse i OUS, slik at foretaket samlet sett har god nok kompetanse til å ivareta de behov OUS IKT vil ha også etter Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 14 av17 Versjon Endelig

15 Det må gjøres en streng prioritering av hvilke oppgaver som IKT- funksjonen i OUS skal gjennomføre både i forhold til FTL og andre mer lokale IKT områder i OUS. Det forutsettes at områder som man velger ikke å prioritere konsekvensvurderes. 4. Forståelse og operasjonalisering av Y modellen Hovedprosjektet har representert RHF-et i omstillingsarbeidet og kanalisert beslutninger om føringer for ansvar og roller for IKT i helseforetakene. Styringsmodellen for realisering av Y- modellen er ikke ferdig konkretisert og gjennomført for perioden etter , noe som kan komplisere omstillingsarbeidet. Y-modellen skal være styringsmodellen for IKT i hele HSØ og det er kritisk at den er forankret og enhetlig forstått av alle. Det pågår arbeid med å konkretisere og operasjonalisere denne. I tillegg til at IKT- ressursene skal ha en klar forståelse for eget ansvar og roller skal også den kliniske virksomheten og ledelsen på det enkelte sykehus og AD på OUS kjenne til og forstå de nye styringsstrukturene. Spørsmål som stilles er: a. Hvem skal ta hvilke beslutninger? b. Hvilke fora skal være etablert og hvem skal sitte der? Risiko IKT vil ikke støtte opp om de forretningsprosesser som de er tiltenkt og kritiske hendelser blir ikke ivaretatt på en god måte. For å lykkes med dannelsen av OUS er IKT en kritisk faktor og ansvars- og rolleforhold, som er ett av elementene i Y-modellen, må i hele perioden være avklart og forstått. Anbefaling Det bør sikres at Y-modellen som styringsmodell blir konkretisert internt i OUS slik at alle parter har en felles forståelse av hvordan styringsmodellen skal fungere. I tillegg må den operasjonaliseres for alle involverte partner slik at bl.a. ansvar og roller er tydelig og enhetlig forstått av alle. 5. Beredskap ved kritiske hendelser innen IKT: Ansvar og eskaleringsløp i forbindelse med beredskap ved større driftsproblemer er et kritisk område som må være på plass for de 3 sykehusene fra På tidspunktet for vår revisjon var dette arbeidet ikke ferdigstilt. Hovedprosjektet har utarbeidet retningslinjer for håndtering av kritiske hendelse innen IKT, som skal gjelde fra , og det er igangsatt arbeid som en del av prosjektet for å sikre at alle sykehusene har en tilstrekkelig plan gjeldende fra Med to ansvarlige parter, FTL som ansvarlig for driftsmiljøet på den ene siden og sykehusets AD som ansvarlig for pasientenes sikkerhet på den andre siden, vil det kunne oppstå situasjoner motstridende prioriteringer kan oppstå. Det forutsettes at helseforetaket tilpasser seg denne modellen innen Risiko Sykehusledelsen og FTL kan ha ulik forståelse av eget ansvar i kritiske situasjoner. I tillegg kan ulik vurdering og ulik prioritering av kritiske hendelser oppstå, noe som kan føre til vanskelige samarbeidsforhold og hindre gode beredskapsrutiner. Anbefaling Det bør sikres at hver driftsenhet (sykehus) faktisk har en plan som er god nok fra og optimalt gjennomfører beredskapsøvelser etter nye retningslinjer eller gjennomføre felles gjennomgang av Retningslinjer for håndtering og varsling av kritiske hendelser innen IKT for å innarbeide endringene. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 15 av17 Versjon Endelig

16 4 Vedlegg 4.1 Informasjonsgrunnlag Dokumentasjon Retningslinjer for mandat for lokalt prosjekt i hvert helseforetak, Omstillingsprogrammet Etablering av ny felles tjenesteleverandør Retningslinjer for håndtering og varsling av kritiske hendelser innen IKT, Omstillingsprogrammet Etablering av ny felles tjenesteleverandør Prinsipper for utarbeidelse av tjenesteavtaler mellom Sykehuspartne IKT og helseforetak i tidligere Helse Øst + Rikshospitalet. Retningslinjer for roller for IKT i helseforetaket, Omstillingsprogrammet Etablering av ny felles tjenesteleverandør Prosjektdirektiv, Hovedprosjektet for Etablering av felles tjenesteleverandør Sykehuspartner IKT (versjon 1.1) Mandat for avgivelsesprosjekter Aker, Rikshospitalet, Ullevål Notat: Ansvarsdeling mellom helseforetakene og Sykehuspartner, datert 5.mars 2009 Prosjektdirektiv: Operasjonalisering av felles styring av IKT Premissgiverrollen Revisjonsrapporter for omstillingsprogrammet Etablering av ny felles tjenesteleverandør, for Hovedprosjektet, Mottaksprosjektet og avgivende prosjekter Aker, Riskhospitalet og ullevål. 4.2 Intervjuer Følgende personer er intervjuet som ledd i gjennomgangen av Etablering av ny felles tjenesteleverandør : Navn Tove Strand Heidi Thorsteinsen Thor Lunde Frode Finne Elisabet Barmann Hågå Leif Egil Buen, Bjørg Karin Buttedahl Baste Amble Christian Nygård Line Espedal Eli Rondeel Morten Henriksen Terje Lindstad Tarjei Bråtvedt Kenneth Solstrand Stilling Adm direktør Oslo universitetssykehus HF Ullevål Leder for IT-sikkerhet Ullevål IT-sjef, Ullevål Prosjektleder Mottaksprosjektet Delprosjekt Økonomi & Avtaler, Mottaksprosjektet Delprosjekt analyse og kartlegging, Mottaksprosjektet Delprosjekt Kommunikasjon, Mottaksprosjektet Prosjektleder, Hovedprosjektet Koordinering HF -virksomhetsoverdragelse, Hovedprosjektet Prosjektadministrasjon, Hovedprosjektet IKT-organisering i HF, Hovedprosjektet Prosesser, Hovedprosjektet IKT-direktør Aker Sykehus Rådgiver Aker Sykehus Konst IKT-direktør Oslo universitetssykehus Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 16 av17

17 4.3 Saksgang og rapportbehandling Saksgang Deltakere/Mottakere Dato Adm direktører for Oslo universitetssykehus HF (Aker, Ullevål, Rikshospitalet) Oversendelse av mandat for gjennomgangen Verifikasjon av observasjoner fra gjennomgangene Utsendelse av rapportutkast for kommentarer Kommentarer fra Oslo universitetssykehus HF på rapportutkast Utsendelse av endelig revisjonsrapport for besvarelse og styrebehandling Behandling av rapport og svar i revisjonskomiteen Orientering til styret Helse Sør-Øst RHF Kopi til: Styreleder for Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF IKT-direktører ved Aker, Ullevål og Rikshospitalet Adm direktør for Oslo universitetssykehus HF Kopi til: Styreleder for Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd Oslo og Vestre Viken Adm direktør for Oslo universitetssykehus HF Kopi til: Styreleder for Oslo universitetssykehus Administrerende direktør for Helse Sør-Øst Revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF Styret Helse Sør-Øst RHF 29. mai juni august august september 2009 (for behandling i OUSstyremøte ) 22. september 2009 Ikke fastsatt Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 17 av17

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 SAK NR 21-2016 Etableringsprosjektet Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner plan for etablering av Sykehusinnkjøp HF hvor

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Notat til AD-møtet. U.off inntil et gitt tidspkt? Saken legges frem av (navn/tittel) Styreleder Sykehusinnkjøp HF Steinar Marthinsen

Notat til AD-møtet. U.off inntil et gitt tidspkt? Saken legges frem av (navn/tittel) Styreleder Sykehusinnkjøp HF Steinar Marthinsen Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 22.08. 2016 Fra : Sykehusinnkjøp HF v/styreleder Dato : XX XX XX Saksbehandlende RHF: Helse Sør-Øst RHF Type sak: Statussak Dato for innlevering av saksfremlegg 08.08.2016

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Saknr.:

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Saknr.: Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Til: Bente Mikkelsen Fra: Kristin W. Wieland Kopi: Dato: 5. mars 2009 Sak: Etablering

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Regionalt prosjektmandat

Etablering Sykehusinnkjøp HF Regionalt prosjektmandat Etablering Regionalt prosjektmandat Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Etablering Regionalt prosjektmandat Forfatter Versjon 0.95 Dato 15.august 2016 Status Til godkjenning Filnavn Endringslogg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF. Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp Masterplan v juni 2016

Sykehusinnkjøp HF. Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp Masterplan v juni 2016 Sykehusinnkjøp HF Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp Masterplan v0.4 20.juni 2016 Innhold Formålet med masterplanen Prosjektets mål og oppdrag De viktigste milepælene i prosjektet og arbeidsstrømmene

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene til lokalog områdesykehus PROSJEKTBESKRIVELSE

Prosjektbeskrivelse Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene til lokalog områdesykehus PROSJEKTBESKRIVELSE PROSJEKTBESKRIVELSE Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene fra Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR) til lokal- og områdesykehusene Sykehusområdet Telemark og Vestfold ved Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og AHUS statusrapport

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD Sted: Stort møterom, Helse Vest Tidspunkt: tirsdag 24. november 2009, kl 1330 kl 1600 Deltakere: Reidun Mattingsdal, Aslaug Husa, Janet

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 011-2009 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte handlingsplan

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 40/2014 Leie av arealer i. Styret tar til orientering at administrerende direktør inngår en 4-årig Storgaten 40

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 40/2014 Leie av arealer i. Styret tar til orientering at administrerende direktør inngår en 4-årig Storgaten 40 Vedlegg til sak 50/2014 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med første halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

Tema Statusrapport fase 2 NPSS Dato Til Helse- og Omsorgsdepartementet / Eieravdelingen Saksnr ØK Kopi Saksbeh RAA Fra

Tema Statusrapport fase 2 NPSS Dato Til Helse- og Omsorgsdepartementet / Eieravdelingen Saksnr ØK Kopi Saksbeh RAA Fra Tema Dato 29.10.08 Til Helse- og Omsorgsdepartementet / Eieravdelingen Saksnr ØK 2008-006 Kopi Saksbeh RAA Fra Bente Mikkelsen 1 Innledning Dette notatet har til hensikt å gi en oppsummering av status

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Org.nr. 98 68 776 HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Styresak 0/7 Risikovurdering Gjennomføringsevne e-helseporteføljen Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe /7 Dag Hårstad/Åsmund Kjeldstad Lie

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Forfatter Versjon Dato Status Filnavn Endringslogg Vers jon Dato Tillegg/Endring Endret av 0.1 09.02.2016 Dokument

Detaljer

Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF

Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF 21. juni 2016 Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF Kommunikasjonsplanen må være et levende dokument, som både endres og oppdateres etter behov. Kommunikasjonsmål Hovedmålet med kommunikasjonen

Detaljer

pr. 31. desember 2014

pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 13.2.2015 Styresak 17-2015 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: IKT:

Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: IKT: Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: Dette vedlegget er en komplett oversikt over alle bestillinger gitt i oppdragsdokumentet 2015. Oversikten er et verktøy for å sikre at alle

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 111-2017 ORIENTERINGSSAK - STATUS IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING OG ARBEIDET MED INFORMASJONSSIKKERHET I HELSE SØR-ØST

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Foreløpig møteprotokoll

Foreløpig møteprotokoll Foreløpig møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Dato: Styremøte 24.august 2016 Tidspunkt: Kl. 09:30 14.30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF

Styret Sykehusinnkjøp HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 01.09.2017 SAK NR 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Styret ber administrerende

Detaljer

I foretaksmøtet 7. januar 2015 ble så et nytt oppdrag gitt hvor foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:

I foretaksmøtet 7. januar 2015 ble så et nytt oppdrag gitt hvor foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: Sak 85/16 Orienteringssaker Virksomhetsoverdragelse Sykehusinnkjøp HF Bakgrunn I foretaksmøtet 7. januar 2014 ble de regionale helseforetakene bedt om å komme med forslag til hvordan en utvidet nasjonal

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 102-2016 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 071-2017 BUDSJETTPROSESS 2018 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 8. november 2017 Gro

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner)

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Forfatter AV Dato 14.12.2012 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus Nasjonalt topplederprogram Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport fra HMN RHF - Etterlevelse av pasientrettigheter Styremøte 15.02.2011 Tor Ivar Stamnes Kvalitetssjef Sammendrag Systemtilsynet ble gjennomført i mai 2010. Rapport

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Forslag til oppfølgingsansvar

Forslag til oppfølgingsansvar Innspill til oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Tiltak nr Internrevisjonens anbefaling Oppfølgingsansvar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 18.08.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 065-2015 TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagt konsept for håndtering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Oppdrag gitt i foretaksmøte 31. mai Foreløpig rapport om gjennomføring av oppdraget

Oppdrag gitt i foretaksmøte 31. mai Foreløpig rapport om gjennomføring av oppdraget Oppdrag gitt i foretaksmøte 31. mai 2017 Foreløpig rapport om gjennomføring av oppdraget Status per 20. juni 2017 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Programmet stilles i bero inntil videre... 3 3. Programmets

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 sak NR 010-2008 VIDERE ARBEID MED EIENDOMSOMSRÅDET I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. En bedre styring av eiendomsområdet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer