Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken"

Transkript

1 Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd Oslo og Vestre Viken, 2. september 2009

2 Rapport nr. Nr 4/2009 Revisjonsperiode Juni august 2009 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig rapport) Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør for Oslo universitetssykehus HF Styreleder for Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF Tove Kolbeinsen Heidi Sitara Fjeldvig Karl-Helge Storhaug Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL FOR GJENNOMGANGEN BESKRIVELSER AV PROSJEKTENE FOR ETABLERING AV FTL HOVEDPROSJEKTET (RHF) Hvorfor ble Hovedprosjektet opprettet og hva er prosjektets formål? Hva skal Hovedprosjektet levere og til hvilke frister? MOTTAKSPROSJEKTET (SYKEHUSPARTNER) Hvorfor ble Mottaksprosjektet opprettet og hva er prosjektets formål? Hva skal Mottaksprosjektet levere og til hvilke frister? AVGIVENDE PROSJEKTER FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Premissgivers føringer og formål med avgivende prosjekter Hva skal avgivende prosjekt levere og til hvilke frister? VURDERINGER ARBEIDSPROSESSEN FØR OMSTILLINGSPROGRAMMET FTL Vurdering av ansvar og roller i omstillingsprogrammet FTL OUS før Spesielle forhold i omstillingsarbeidet for OUS Omstillingsprogrammet etter Kritiske områder knyttet til roller og ansvar etter VEDLEGG INFORMASJONSGRUNNLAG INTERVJUER SAKSGANG OG RAPPORTBEHANDLING Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 2 av17

3 1 Innledning Denne rapporten omhandler gjennomgang av ansvar og oppgaver for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Formålet er å belyse rolle-, ansvars- og oppgavefordeling som gjelder for aktørene som er involvert i prosjektene. Rapporten må leses i sammenheng med følgende revisjonsrapporter fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd Oslo og Vestre Viken: Gjennomgang av integrasjonsprogrammet i OUS for 1. halvår 2009 Gjennomgang av roller og ansvar i prosjektene Samordning av IKT i Oslo universitetssykehus HF (SIO) og Etablering av felles klinisk informasjonsgrunnlag (FKI). Rapportene er lagt frem for behandling i styret for OUS i styremøte De fremlagte revisjonsrapportene er en oppsummering av revisjoner gjennomført i 1. halvår, og hvor rapportering er gitt løpende til styret og kst. administrerende direktør. Med ny ledelse på plass har konsernrevisjonen sett det som viktig å fremlegge rapportene samlet for å gi et bilde av revisjonsaktivitetene inn mot foretaket i perioden 1.1 Bakgrunn og formål for gjennomgangen I sak 109/2008 den vedtok styret i Helse Sør Øst RHF å gjennomføre en samlet virksomhetsoverdragelse av IKT driftstjenester for den resterende del av foretakene i Helse Sør- Øst i tråd med lov og avtaleverk, til en felles tjenesteleverandør, Sykehuspartner. Sykehuspartner blir etter etableringen den største IKT driftsorganisasjonen innen helse i Norge. Tilsvarende organisasjoner er etablert i Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord. Prosjektene skal gå frem til og er organiser i tre deler: Hovedprosjekt for etablering av felles tjenesteleverandør (FTL) Mottaksprosjektet (eies av Sykehuspartner) for etablering av FTL Avgivende prosjekter for tidligere Helse øst foretak, inkl. i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av FTL I OUS- styresak er det bl.a. pekt på roller og ansvarsforhold i etablering av felles tjenesteleverandør og etablering av nødvendige IKT-løsninger for Oslo universitetssykehus HF. Et spørsmål som har meldt seg er om roller og ansvarsforhold har vært tilstrekkelig avklart mellom partene og om dette har virket inn på fremdriften i integrasjonsarbeidet. I forhold til prosessen med integrasjonen av de 3 sykehusene i OUS, noe som i seg selv er en stor endring, vil etablering av FTL for IKT-området være en spesielt krevende prosess for OUS som i hele perioden vil kreve god risikohåndtering. Med dette som bakgrunn, og fordi det er en klar iboende risiko for at det ikke er tilstrekkelig klarhet i roller, ansvar og oppgaver, har konsernrevisjonen gjennomgått roller, ansvar og oppgaver i tilknytning til etableringen av FTL. Gjennomgangen ligger innenfor revisjonsplan , som er godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF. Formålet er å belyse rolle-, ansvars- og oppgavefordeling som gjelder for aktørene som er involvert i prosjektene. For å oppnå dette har konsernrevisjonen bl.a. vurdert: 1. Risikoer avdekket i arbeidet med å etablere felles tjenesteleverandør før Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 3 av17

4 2. Risikoer som er kommet frem gjennom prosessen før og som konsernrevisjon mener kan ha innvirkning på integrasjonsprosessen etter Det ligger også til formålet at de avklaringer og råd som gis innenfor rammen av konsernrevisjonens gjennomgang, kan bidra til fremdrift i arbeidet med å gjennomføre integrasjonen av OUS. 2 Beskrivelser av prosjektene for etablering av FTL Prosjektet for Felles Tjenesteleverandør (FTL) har bestått av følgende prosjekter: Hovedprosjektet: Representerer RHF-et og er representerer premissgiver for gjennomføring av FTL- prosjektet Mottaksprosjektet Sykehuspartners mottaksprosjekt HF-enes avgivende prosjekter OUS (Aker, Ullevål, Rikshospitalet) Avgivelsesprosjektene er organisert som egne prosjekter i de ulike HFene i Helse Sør-Øst med rapportering til ADene. I OUS er arbeidet organisert i 3 avgivende prosjekter for henholdsvis Ullevål, Aker og Rikshospitalet med rapportert til de fungerende AD ene i hvert sykehus og videre samlet til ny ledelse OUS. Videre i dette kapittelet er de ovennevnte prosjektene nærmere beskrevet. 2.1 Hovedprosjektet (RHF) Hvorfor ble Hovedprosjektet opprettet og hva er prosjektets formål? Formålet med dette prosjektet er overordnet prosjektledelse og koordinering av prosjektene, som skal føre frem til etablering av felles tjenesteleverandør for IKT og operasjonalisering av ny IKT funksjon i helseforetakene og i RHF et. Prosjektet skal avslutte igangsatt kartleggingsarbeid og overlevere kartleggingspakkene til mottaksprosjektet for videre forvaltning og oppdatering. Hovedprosjektet skal koordinere og følge opp lokale prosjekter som kan deles inn i to områder: Reorganisere intern IKT Forberede og gjennomføre virksomhetsoverdragelse Hovedprosjektet skal koordinere og følge opp mottaksprosjektet hos tjenesteleverandøren Sykehuspartner IKT (SP IKT), som skal klargjøre virksomhetsoverdragelsen med bl.a. etablering av ledelseskapasitet til oppbygging av den nye organisasjonen. Hovedprosjektet skal også koordinere og følge opp prosjektet for operasjonalisering av premissgiverrollen i forbindelse med etablering av felles organisering og styring av IKT i regionen. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 4 av17

5 Prosjektet skal sikre samordnet styring av disse prosjektene slik at det blir mest mulig likt grensesnitt mellom helseforetak og felles tjenesteleverandør og mellom HF ene og RHF et for derigjennom å sikre best mulig utnyttelse av de samlede IKT- ressurser i regionen. Hvert av de andre omtalte prosjektene har utarbeidet egne respektive prosjektmandater i henhold til Retningslinjer for mandat for lokalt prosjekt i hvert helseforetak, utgitt at Hovedprosjektet Hva skal Hovedprosjektet levere og til hvilke frister? Hovedprosjektets leveranser er: Dato Leveranser Resultat av kartleggingsprosessen og overføring til mottaksprosjekt Overordnet plan for gjennomføring inkludert risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet plan for kommunikasjon og forankring (endringsledelse) Regionale retningslinjer for oppgavefordeling mellom HF og Sykehuspartner IKT Retningslinjer til og modell for framtidig IKT- organisering i helseforetakene i forhold til etablering av felles tjenesteleverandør Retningslinjer/prinsipper for ansvar, roller, rutiner, avtaler og prosesser for grensenittet mellom helseforetakene og Sykehuspartner IKT Overordnet plan for gjennomføring av virksomhetsoverdragelser inkludert plan for kompetanseoverføring Virksomhetsoverdragelser fra HF ene til Sykehuspartner IKT Oppsummering og evaluering Tabell 1 Leveranser fra Hovedprosjektet 2.2 Mottaksprosjektet (Sykehuspartner) Hvorfor ble Mottaksprosjektet opprettet og hva er prosjektets formål? Formål med Mottaksprosjektet er å etablere en felles tjenesteleverandør (FTL) for IKT og eies av direktør i Sykehuspartner, Arild Gjerdseth. Inkludert i dette vil være å sikre at nødvendige ressurser samles gjennom etablering av en felles tjenesteleverandør for IKT- tjenester som en forretningsenhet i Sykehuspartner. Ressursene i Sykehusparters nåværende IKT- enhet vil inngå i FTL på lik linje med nåværende IKT- ressurser i tidligere Helse Øst og Rikshospitalet. Prosjektet skal planlegge, og på vegne av Helse Sør-Øst, lede gjennomføringen av virksomhetsoverdragelsen av ansatte og produksjonsmidler fra helseforetakene til 1 Databehandlingsansvaret ligger hos administrerende direktør i HF Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 5 av17

6 Sykehuspartner (Avgivelsesprosjektene) og Sykehuspartner er mottakene part i virksomhetsoverdragelsen. Formålet er å etablere en felles tjenesteleverandør for IKT drift og forvaltning for hele Helse Sør-Øst. Etableringen skal ikke forårsake driftsavbrudd eller andre uønskede hendelse som kan påvirke foretakenes kjernevirksomhet. IKT- tjenester som overføres til ny felles tjenesteleverandør skal som hovedprinsipp i 2009 baseres på samme servicenivå, kostnadsnivå og risiko som ved overtakelsen. Mottaksprosjektet vil ha en egen oppfølging og rapportering i Sykehuspartner, men vil koordineres via og rapportere til viseadministrerende direktør gjennom hovedprosjektet. Helseforetakene har personalansvar for alle IKT ansatte inntil virksomhetsoverdragelsen er gjennomført. All kontakt med den enkelte ansatte må gå via de lokale, avgivende prosjekter i HF ene. Sykehuspartner må i god tid før oppstartsdato 1. september 2009 ha laget en ny organisasjonsplan og gjennomført innplassering av ansatte. Gjennom kartlegging av den enkelte og gjennomføring av individuelle samtaler med de medarbeiderne som ønsker det, må prosjektet klarlegge om Sykehuspartner har tilstrekkelig kompetanse for å løse de pålagte oppgavene, eller må forsterke kompetanse med eksterne utlysninger Hva skal Mottaksprosjektet levere og til hvilke frister? Tabellen under gjenspeiler viktige milepæler for prosjektet: KF = Delprosjekt Kommunikasjon og Forankring PO = Delprosjekt Prosess og Organisering ØK = Delprosjekt Økonomi og Avtaler X = Leveranse internt i prosjektet HR = Personal og Praktisk gjennomføring Dato Milepæler Leveranse Når Mottaksprosjekt er etablert Når prosjektmandat og overordnet prosjektplan inkludert ROSanalyse er godkjent av oppdragsgiver Når AS-IS kartlegging er ferdigstilt og overført til Mottaksprosjektet Når overordnet kommunikasjonsstrategi og forankring (endringsledelse) er ferdigstilt Når Mottaksprosjektet har mottatt regionale retningslinjer for ansvarsdeling mellom HF og Sykehuspartner IKT KF: Når WEB side og kommunikasjonsmaler er etablert X PO: Når tidspunkt og omfang for virksomhetsoverdragelse av telefoni til FTL er behandlet i direktørmøtet Når beskrivelse av ansvar, roller, rutiner, avtaler og prosesser for grensesnitt mellom HF ene og FTL er mottatt fra Hovedprosjektet ØK: Når alle HF har signert på at innsamlede data er korrekte og at de kan benyttes som grunnlag for utarbeidelse av 0-linje Leveranse til hovedprosjektet Leveranse fra Hovedprosjektet Leveranse til hovedprosjektet Leveranse fra hovedprosjektet Besluttes etter direktørmøte Leveranse fra hovedprosjektet Leveranse fra HF Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 6 av17

7 HR: Når alle HF har signert på at personalkartleggingen er Leveranse fra HF korrekt ØK: Når utkast til nullinje er sendt til foretakene Utkast sendes HF ene KF: Når allmøter med alle IT avdelingene inkl Sykehuspartner IKT er gjennomført HR: Når oversikt over medarbeidere som skal virksomhetsoverføres er utarbeidet PO: Når organisasjonsmodell basert på innspill om unntak fra HF inklusiv rollebeskrivelser er besluttet av prosjekteier PO: Når konsekvensen av ikke vedtatte unntak er innarbeidet i organisasjonsmodellen og besluttet av prosjekteier ØK: Når oversikt over eiendeler og avtaler som skal overføres med tilhørende foreløpig åpningsbalanse er sendt til foretakene HR: Når overføringsbrev med informasjon om reservasjonsrett er oversendt nye medarbeidere Når plan for gjennomføring av virksomhetsoverdragelse er godkjent av oppdragsgiver ØK: Når eiendeler og avtaler som skal overføres med tilhørende åpningsbalanse er bekreftet av foretakene ØK/PO: Når styringsmodell for Sykehuspartner IKT er etablert (rutiner for rapportering, budsjettering, timeføring, fakturering, ansvarssteder, bestillingsfullmakter, prosess og organisasjon etc) ØK: Når oversikt over lønn og andre goder som skal overføres sammen med personell er sendt til foretakene HR: Når alle nye medarbeidere som ønsker det har gjennomført individuell samtale med ny leder og endelig innplassering foretatt Når virksomhetsoverdragelse fra HF ene til Sykehuspartner IKT er gjennomført Koordineres med Hovedprosjektet Leveranse i samarbeid med avgivende prosjekt X X Dokument sendt ut til HF ene Leveranse i samarbeid med avgivende prosjekt Leveranse til hovedprosjektet Bekreftelse fra HF ene X Leveranse til HF ØK: Når SLA er inngått og signert av alle HF Leveranse fra HF Når oppsummering av evalueringsrapport er ferdigstilt Leveranse til Hovedprosjektet Når prosjektet er overlevert til linjen i nye FTL i Sykehuspartner X ØK: Når verdier er overført til Sykehuspartner med korrekt åpningsbalanse Tabell 2 Mottaksprosjektets leveranser Leveranse fra HF Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 7 av17

8 2.3 Avgivende prosjekter for Oslo Universitetssykehus Avgivende prosjekt for OUS er organisert under de opprinnelige sykehusene: Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Hvert av sykehusene har gjennomført hvert sitt avgivende prosjekt, med egne prosjektmandater og egen prosjektorganisasjon og underlagt rapportering til AD Premissgivers føringer og formål med avgivende prosjekter Hvorfor ble avgivende prosjekter opprettet og hva er prosjektenes formål? I Retningslinjer for mandatet for lokalt prosjekt i hvert helseforetak som er gitt fra Hovedprosjektet er det redegjort for prosjektenes mandat og formål. I tillegg har hvert avgivende prosjekt mulighet til å legge inn lokale formål og føringer. Retningslinjene henviser til sak : Etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT: Sak : Etablering av ny felles tjenesteleverandør for IKT 1. Styret viser til tidligere vedtak (sak nr og nr. 3) samt gjennomført risiko- og konsekvensanalyse og intern høring, og ber administrerende direktør realisere ny felles tjenesteleverandør for IKT som en del av Sykehuspartner ved å gjennomføre en samlet virksomhetsoverdragelse for den resterende del av foretakene i Helse Sør- Øst i tråd med lov og avtaleverk. 2. Styret understreker at god involvering skal sikres og at den regionale omstillingsavtalen og de 12 prinsippene for medvirkning i omstilling legges til grunn for det videre arbeidet. 3. IKT- tjenester som overføres til ny felles tjenesteleverandør skal som hovedprinsipp i 2009 baseres på samme servicenivå, kostnadsnivå og risiko som ved overtakelsen. Videre strategi og handlingsplan skal behandles av styret i annet halvår Behov for investeringer knyttet til gjennomføring av denne strategien vurderes i tilknytning til arbeidet med budsjett Styret understreker at det for sykehusområder som består av flere helseforetak skal gjennomføres samordning av systemløsninger og etablering av felles informasjonsgrunnlag for å sikre standardisering og effektiv drift. Regionale fellesløsninger skal benyttes når ikke særlige hensyn krever andre løsninger. 5. Styret slutter seg til fremlagte fremdriftsplan for å etablere og integrere felles tjenesteleverandør som en del av Sykehuspartner. Dette innebærer å gjennomføre samling av driftsressursene innen IKT, utvikle organisasjonen og gjennomføre nødvendige oppgraderinger av infrastruktur slik at alle helseforetakene kan benytte regionale fellesløsninger. Det etableres et rapporteringssystem i tilknytning til den ordinære virksomhetsrapporteringen. Mandatet inneholder noen presiseringer: Noen presiseringer: Lokal IKT-funksjon omstruktureres slik at lokale oppgaver ivaretas i tråd med styrevedtak og føringer gitt i forhold til hvilke funksjoner og kompetanse som skal være ivaretatt av det enkelte HF. For de av helseforetakene som tidligere har overdratt sine IKT- funksjoner til Sykehuspartner må dagens IKT- organisasjon vurderes på nytt ut fra de forutsetninger og krav til kapasitet og kompetanse lokalt som er lagt til grunn for framtidig organisering og styring på IKT- området. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 8 av17

9 Det ansees ikke som aktuelt å virksomhetsoverdra personell fra dagens Sykehuspartner til HF, også i forhold til de funksjoner og den kompetanse Sykehuspartner i dag besitter i forhold til de oppgaver HF skal forvalte. Lokale prosjekt skal legge forholdene til rette slik at ny tjenesteleverandør v/ mottaksprosjektet kan gjennomføre samtaler med de ansatte som måtte ønske det før virksomhetsoverdragelsen, samt legge forholdene til rette for tilgang til vurdering av lokaler og utstyr som skal overføres. Evt. omkostninger knyttet til å organisere ny IKT-funksjon i HF et ligger i det lokale HF. Andre tilstøtende prosjekter De lokale HF prosjektene er en del av flere prosjekter som skal leveres som ledd i omstilling av IKT i HSØ. I tillegg til HF-prosjektene er det etablert et mottaksprosjekt i Sykehuspartner IKT, et OU-prosjekt i RHF et med fokus på operasjonalisering av premissgiverrollen for å sikre felles samordning og styring, og det er etablert et hovedprosjekt som skal koordinere og følge opp alle de nevnte prosjektene. Hvert av disse prosjektene vil ha egne mandater. Mandater basert på ovennevnte malverk fra Hovedprosjektet er utarbeidet med ulike innhold i de 3 sykehusene. Dokumentet Retningslinjer for mandat for lokalt prosjekt i hvert helseforetak gir rom for enkelte lokale tilpasninger i det lokale prosjektmandatet, dersom de ikke bryter med de sentrale føringene Hva skal avgivende prosjekt levere og til hvilke frister? Dato Leveranser Felles Lokal prosjektorganisasjon etablert Lokalt prosjektmandat godkjent i HF og rapportert til hovedprosjekt Mar 09 Informasjon/kommunikasjonsplan vedtatt Gjennomført samtale med alle ansatte som er berørt* Løpende Løpende Loggføring av endringer av kartlagte data (baseline) frem til virksomhetsoverdragelsen* Informasjon til egne ansatte i henhold til kommunikasjonsplan og behov A) IKT-organisering Modell for organisering av IKT funksjon i HF er beskrevet i forhold til roller, ansvar og prosesser for grensesnittet mot Sykehuspartner IKT Organisasjonskart for organisering av IKT funksjon i HF i forhold til etablering av felles tjenesteleverandør er beskrevet Roller, ansvar og prosesser for grensesnittet mot Sykehuspartner IKT godkjent i HF Ny IKT organisering i forhold til etablering av felles tjenesteleverandør vedtatt i HF Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 9 av17

10 Ny IKT-organisasjon etablert B) Virksomhetsoverdragelse* Hvilke tjenester som skal virksomhetsoverdras og hvilke som ikke skal virksomhetsoverdras er beskrevet Baseline/nullsituasjon for overdragelse til Sykehuspartner IKT avtalt med Sykehuspartner IKT Detaljert plan for virksomhetsoverdragelse beskrevet Virksomhetsoverdragelse er gjennomført Tjenesteavtaler etablert mellom HF og Sykehuspartner IKT C) Andre lokale forhold D) Kommunikasjon E) ROS analyse Tabell 3 Obligatoriske leveranser/milepæler avgivende prosjekt med grå utfylling 3 Vurderinger Kapittel 3 omfatter vurderinger av de observasjonene og risikoområder revisjonen av helseforetaket OUS (Aker, Rikshospitalet og Ullevål) som er knyttet til forståelse av roller og ansvar og kan deles i følgende: 1. Risikoer avdekket i arbeidet med å etablere felles tjenesteleverandør før Risikoer som er kommet frem gjennom prosessen før og som konsernrevisjon mener kan ha innvirkning på integrasjonsprosessen etter Prosjektarbeidet frem til i omstillingsprogrammet er gjennomført og revidert som 5 prosjekter: - Hovedprosjektet (medio april medio mai, rapportering ) - Mottaksprosjektet (tidlig april medio mai, rapportering ) - Avgivende sykehus Aker (rapport ) - Avgivende sykehus Rikshospitalet (rapport ) - Avgivende sykehus Ullevål (rapport ) 3.1 Arbeidsprosessen før Omstillingsprogrammet FTL Den delen av revisjonen, som har vært gjennomført i Omstillingsprogrammet FTL frem til nå, har hatt fokus på prosjektetablering og gjennomføring av de tre prosjektene: Hovedprosjektet, Mottaksprosjektet og avgivende prosjekt for helseforetaket i tidligere helse øst. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 10 av17

11 Revisjonen har fokusert på følgende områder: - Prosjektorganisering: roller, ansvar og myndighet i prosjektgjennomføringen. - Prosjektplanlegging: Mandater, tidsplaner, kvalitetsplan, prosjektavhengigheter, planer for risikostyring, ressurshåndtering, beslutningsstyring, informasjon/kommunikasjon og endringshåndtering. - Prosjektgjennomføring: Etterlevelse av prosjektdirektiv og mandat: rapportering, kommunikasjon, prosjektavhengigheter, risikostyring, ressurshåndtering, håndtering av åpne saker, beslutningsstyring. - Leveranser i prosjektet: Sikring av leveransekvalitet, interaksjon med leveranser mellom Mottaksprosjektet og avgivende prosjekt, prosesskarlegginger. - Samspill: kommunikasjon og samspill fra/til Hovedprosjektet og avgivende prosjekt og kommunikasjon og samspill internt i Mottaksprosjektet. Områdene prosjektorganisering og prosjektgjennomføring har fokusert på ansvars- og rollefordeling i omstillingsprogrammet, om den har vært tilstrekkelig tydelig og forstått av alle parter og om den i praksis har vært etterlevd. De øvrige områdene prosjektplanlegging, leveranser og samspill har fokusert på den tekniske prosjektplanleggingen og tilretteleggingen for en vellykket gjennomføring. Leveranser har fokusert på forståelse av hva som skal leveres og til hvilken kvalitet, mens samspill har vært opptatt av kommunikasjon og samarbeidsklima innad i prosjektene og mellom de tre prosjektene, som en faktor for vellykket gjennomføring Vurdering av ansvar og roller i omstillingsprogrammet FTL OUS før Formål, ansvar, rolle og leveranser for Hovedprosjektet, Mottaksprosjektet og avgivende prosjekter: Aker, Rikshospitalet og Ullevål er beskrevet i kap 2 i denne rapporten. Revisjonen har ikke gjort noen observasjoner i sin gjennomgang av Hovedprosjektet, Mottaksprosjektet og de tre avgivende prosjektene (Aker, Rikshospitalet og Ullevål) som viser manglende forståelse av eller etterlevelse av de roller og ansvarsbeskrivelser som er angitt i mandatene i prosjektperioden. Alle prosjektene har utarbeidet sine mandater i henhold til retningslinjene som er gitt fra hovedprosjektet. Verken Hovedprosjektet eller Mottaksprosjektene har laget egne ansvars- og rollebeskrivelse internt i prosjektene for selve prosjektarbeidet og gjennomføringen av prosjektene, men dette har vært kompensert gjennom at leveransene for de ulike prosjektene har vært entydig etablert allerede i mandatene, noe som er med på å tydeliggjøre ansvarsforholdene. Mottaksprosjektet og Hovedprosjektet tilkjennegir at de hadde en prosess tidlig i prosjektfasen, der ansvar og roller har vært gjenstand for avklaringer og presiseringer, slik at på tidspunkt for vår revisjon var dette avklart i forholdet mellom Mottaksprosjektet og Hovedprosjektet, men begge parter var åpen for at roller og ansvar mellom disse to fortsatt kunne være uklart for avgivende prosjekter. Revisjonens observasjoner i de avgivende prosjektene var at uklarhet i roller og ansvar mellom Hovedprosjektet og Mottaksprosjektet i en tidlig fase var noe til stede, men at dette ikke utgjorde noen reell risiko i prosjektene. For de 3 sykehusene i OUS er dette ikke vurdert som risiko i prosjektgjennomføringen. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 11 av17

12 3.1.2 Spesielle forhold i omstillingsarbeidet for OUS De 3 tidligere sykehusene i Oslo universitetssykehus HF har organisert og gjennomført arbeidet som 3 prosjekter. De har hver for seg kartlagt, dokumentert og arbeidet med operasjonalisering av de føringer og krav til roller og ansvar, som er kommet gjennom Hovedprosjektet og Mottaksprosjektet, og det som er kritisk er ivaretatt for det enkelte sykehus etter 1.9. Den pågående sammenslåingen av de tre helseforetakene Aker, Ullevål og Rikshospitalet til ett helseforetak, Oslo Universitetssykehus HF, har krevd mye ressurser fra sykehusene og hatt stor fokus fra ledelsen i sykehusene. I konsernrevisjonens gjennomgang er det kommet frem at dette har hatt en viss effekt for omstillingsarbeidet for de avgivende sykehusene og gjort arbeidet noe tyngre og mer belastende enn tilfellet har vært for de øvrige helseforetakene i Helse Sør Øst. Dette gjelder spesielt i forhold til å ha tilstrekkelig med ressurser til avgivelsesprosjektene og også øvrige IKT prosjekter, som gjelder dannelsen av OUS og hva som faktisk skal prioriteres i denne forbindelse. Det har også vært tyngre å få nok fokus og oppmerksomhet fra ledelsen i gjennomføringen. Konsernrevisjonens vurdering etter revisjonene er at de 3 sykehusene til tross for dette har gjennomført de kritiske leveranser som er forventet inn mot Hovedprosjektet i forhold til overgang pr Det er enkeltleveranser som ikke er ferdigstilt på Aker, men prosjektleders vurdering er at dette er mindre forhold, som skal være på plass før Konsernrevisjonen har i sin vurdering konkludert med at de 3 sykehusene har god styring og kontroll med sine prosjekter, dvs at det ikke var avdekket forhold som på revisjonstidspunktet skulle tilsi at man ikke skulle gjennomføre virksomhetsoverdragelsen pr som planlagt. Det er viktig å presisere at det i perioden etter vår revisjon og fram mot 1.9. er startet opp og planlegges en del kritiske aktiviteter, bl.a. knyttet til å etablere SLA avtaler som regulerer bl.a. kvalitet og type tjenester etter Risikoer og utfordringer knyttet til dette er beskrevet i rapporten videre Omstillingsprogrammet etter Selve arbeidet i prosjektperioden har, i tillegg til kartlegging av prosesser, personell og utstyr, også vært å gi føringer for operasjonalisering av roller og ansvar i gjenværende IKTorganisasjon (OUS) og Sykehuspartner i perioden etter Når det gjelder vurderinger av mulige risikopunkter for tiden etter vil sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål bli omtalt som ett helseforetak Oslo Universitetssykehus, og de utfordringene som drøftes i dette avsnittet representerer derfor sykehusene generelt.. Vurdering av roller og ansvar i OUS etter har ikke vært gjenstand for vår primær fokus i revisjon av avgivelsesprosjektene. I samtaler med ledelsen i de ulike sykehusene ble bekymringsområder som ledelsen mente var kritiske ivaretatt både i forhold til tidspunktet fram mot 1.9. og etter overgangen tatt med som spesielle observasjoner i revisjonsrapportene. Dette gjelder både forhold i gjenværende IKT- organisasjon og overførte IKT- områder til FTL. Områder knyttet til roller og ansvar i forhold til dette er beskrevet videre i denne rapporten for forhold etter , som det vil være viktig for ledelsen å ivareta i det videre arbeidet med å etablere en felles IKT organisasjon i OUS Kritiske områder knyttet til roller og ansvar etter For å redusere risiko i forhold til overføring av IKT- organisasjonene til FTL, er det planlagt at det fra skal være en periode som betegnes som AS IS. Dette innebærer at HF- ene Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 12 av17

13 skal kunne forvente samme nivå og kvalitet på IKT- tjenestene sine fra Sykehuspartner som de har i dag. Spesielt viktig her vil være å sikre stabil drift av de kritiske IT-systemene. I forhold til sykehusene i OUS innebærer dette at de tre sykehusenes IKT- organisasjoner i perioden etter skal være i stand til å operere slik som før Avtalemessig blir dette løst for perioden til ved at det skal inngås én felles SLA-avtale (Service Level Agreement) mellom OUS og Sykehuspartner, der servicenivå med mer, for å opprettholde et AS IS nivå på hvert av de 3 sykehusene, skal beskrives i 3 vedlegg og skal gjelde i perioden fram til Det er planlagt at man i perioden fra til skal etablere en felles IKT- organisasjon for de lokale IKT- forhold i OUS for å få etablert en ny omforent SLA avtale for et samlet OUS. OUS sin IKT- organisasjon vil etter bestå av ca 70 ressurser der den vesentlige delen opprinnelig er fra RH. Det er konstituert en ny IKT- leder som har startet på dette arbeidet. De tre sykehusene må sammen tilpasse rolle- og ansvarsbeskrivelsene til en ny IKT- funksjon i OUS. For å lykkes med den planlagte fusjonsprosessen i OUS vil det være kritisk å ha god risikostyring på hele IKT-området i hele perioden. Kritiske områder som er beskrevet under er ikke satt i prioritert rekkefølge: 1. Sikre gode SLA- er mot Sykehuspartner. Ikke alle SLA- avtalene for sykehusene i OUS er ferdigstilt pr. dags dato. For at AS IS perioden skal kunne forløpe etter sykehusenes forventninger, må sykehusene gjennom SLAene også sikres tilgang på fagressurser til planlagte og pågående prosjekter. Avtalene må i tillegg til å inneholde tjenester i tjenestekatalogene også inkludere: a. Tilgang på konkret fagpersonell ved behov b. Styring av prioritet, hvem prioriterer hva? c. Tilgang på ressurser for pågående lokale prosjekt. Tilgang til ressurser og gjennomføringskapasitet fra Sykehuspartner til å iverksette pågående og planlagte prosjekter. Dette er prosjekter som tidligere har lagt hos sykehusene, men der ressursene nå er flyttet over til Sykehuspartner. Det forventes og forutsettes fra sykehusene at disse prosjektene vil bli gjennomført som planlagt, samtidig som det fryktes at så ikke vil være tilfelle. Gjennomgangen viste at det var en klar forventning om at alle slike forhold i SLA- avtalen måtte være på plass for at denne skulle underskrives og være gjeldende fra Risiko Erfaringer fra etablering av Sykehuspartner IKT 2006 viser at SLA- avtalene må være inngått for overdragelsen. Manglende avtaler vil kunne gi uenighet om tjeneste omfang- og nivå og føre til diskusjoner om hva som skal leveres. Dette tar fokus bort fra leveranser og kundebehandling. Planlagte eller pågående prosjekter som er vedtatt på sykehusene og der ressurser er overført til FTL kan bli utsatt, terminert eller nedprioritert av FTL, noe som kan være kritisk for sykehusene. OUS vil være helt avhengig av tilgang til ressurser for å kunne gjennomføre nødvendige aktiviteter i arbeidet med sammenslåing av OUS. Anbefaling Det bør være et sterkt fokus på å få SLA- avtalene på plass før Ansvar i forhold til avgivelse av prosjekt- og fagressurser må legges inn i SLA- avtalene. Servicenivåavtalen må dekke de områdene der det i dag er forventninger i helseforetaket om ressurstilgang fra FTL. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 13 av17 Versjon Endelig

14 2. Forståelse av roller og ansvar i endringsperioden fra I perioden frem til skal sykehusene omstille seg til den nye situasjonen med å operasjonalisere SLA- avtalene med Sykehuspartner samtidig som sykehusene skal gjennomføre en konsolidering av de 3 IKT- organisasjonene. Dette vil være en krevende prosess både i forhold til å sikre gode IKT- tjenester i hele perioden for de 3 sykehusene, samtidig som man skal tilrettelegge for endringer som måtte komme ved en sammenslåing til en IKT- organisering lokalt. Det forutsettes at SLA- avtalen som til enhver tid er gjeldende faktisk skal avspeile de roller og ansvar og tjenester som leveres, og at dette er forstått av alle de involverte ressursene i hele perioden. Dette vil være en krevende prosess med operasjonalisering av ansvar og roller i forhold til Sykehuspartner i perioden. Sykehusene opererer som 3 sykehus fram mot en ny IKTorganisasjon i OUS. Dette vil kreve spesiell fokus og risikohåndtering både av ressurser i OUS og i Sykehuspartner slik at helheten sikres og opprettholdes. Risiko Flere samtidige endringsprosesser og prosjekter, som alle har risikoelementer i seg. Dersom disse ikke gjennomføres på en god måte, kan pasientbehandlingen bli påvirket. Anbefaling Det bør legges stor vekt på å sikre at det bygges opp ny IKT- organisasjon i OUS snarest, slik at roller og ansvar i etablering av ny SLA- avtale med Sykehuspartner blir iverksatt og operasjonalisert i god tid før Det bør etableres gode relasjoner inn mot Sykehuspartner, som sikrer at roller og ansvar i hele endringsperioden blir ivaretatt. Det bør etableres løpende dialog/samhandling fra både Sykehuspartner og IT-organisasjonen i OUS som sikrer dette. Som en del av dette vil gode prosesser for å handtere risiko være kritisk. 3. Bestillerkompetanse i gjenværende IKT- virksomhet: God bestillerkompetanse i OUS IKT er kritisk for å få gode SLA- avtalene med tydelige ansvar og roller for IKT-drift. Dette gjelder både i AS IS perioden der sykehusene skal forvalte bestillerrollen hver for seg, og etter da den skal forvaltes samlet gjennom den konsoliderte IKT- funksjonen i OUS. Operasjonalisering av bestillerollen vil være utfordrende både fordi konseptet med felles tjenesteleverandør er nytt, fordi sykehusene ikke har god nok bestillerkompetanse fra før og fordi selve konsolideringsprosessen i seg selv vil være krevende. Risiko Gjennomgangen har vist at det er risiko for at SLA- avtalene med Sykehuspartner kan bli vanskelig å følge opp dersom det ikke fokuseres på å bygge opp denne kompetansen snarest. Kvalifisert bestillerkompetanse er kritisk for å operasjonalisere SLA- avtalene optimalt. Sykehusene har i noen grad påbegynt et samarbeid om dette, der det delvis bygges opp noe på det enkelte sykehus, og delvis noe felles. Manglende eller dårlig bestillerkompetanse vil gi dårlig oppfølging av leveranser og tjenester Relasjoner mellom bestiller og leverandør kan bli problematisk. Det vil være umodne roller på begge side av bordet. Uenighet om knappe ressurser vil kunne oppstå og uenighet om prioritering vil kunne bli et problem for sikker og stabil drift. Dette gjelder også i forhold til å gjennomføre andre IKT-prosjekter, som OUS har planlagt gjennomført i perioden framover Anbefaling Det bør legges stor vekt på å sikre at det bygges opp tilstrekkelig/god bestillerkompetanse i OUS, slik at foretaket samlet sett har god nok kompetanse til å ivareta de behov OUS IKT vil ha også etter Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 14 av17 Versjon Endelig

15 Det må gjøres en streng prioritering av hvilke oppgaver som IKT- funksjonen i OUS skal gjennomføre både i forhold til FTL og andre mer lokale IKT områder i OUS. Det forutsettes at områder som man velger ikke å prioritere konsekvensvurderes. 4. Forståelse og operasjonalisering av Y modellen Hovedprosjektet har representert RHF-et i omstillingsarbeidet og kanalisert beslutninger om føringer for ansvar og roller for IKT i helseforetakene. Styringsmodellen for realisering av Y- modellen er ikke ferdig konkretisert og gjennomført for perioden etter , noe som kan komplisere omstillingsarbeidet. Y-modellen skal være styringsmodellen for IKT i hele HSØ og det er kritisk at den er forankret og enhetlig forstått av alle. Det pågår arbeid med å konkretisere og operasjonalisere denne. I tillegg til at IKT- ressursene skal ha en klar forståelse for eget ansvar og roller skal også den kliniske virksomheten og ledelsen på det enkelte sykehus og AD på OUS kjenne til og forstå de nye styringsstrukturene. Spørsmål som stilles er: a. Hvem skal ta hvilke beslutninger? b. Hvilke fora skal være etablert og hvem skal sitte der? Risiko IKT vil ikke støtte opp om de forretningsprosesser som de er tiltenkt og kritiske hendelser blir ikke ivaretatt på en god måte. For å lykkes med dannelsen av OUS er IKT en kritisk faktor og ansvars- og rolleforhold, som er ett av elementene i Y-modellen, må i hele perioden være avklart og forstått. Anbefaling Det bør sikres at Y-modellen som styringsmodell blir konkretisert internt i OUS slik at alle parter har en felles forståelse av hvordan styringsmodellen skal fungere. I tillegg må den operasjonaliseres for alle involverte partner slik at bl.a. ansvar og roller er tydelig og enhetlig forstått av alle. 5. Beredskap ved kritiske hendelser innen IKT: Ansvar og eskaleringsløp i forbindelse med beredskap ved større driftsproblemer er et kritisk område som må være på plass for de 3 sykehusene fra På tidspunktet for vår revisjon var dette arbeidet ikke ferdigstilt. Hovedprosjektet har utarbeidet retningslinjer for håndtering av kritiske hendelse innen IKT, som skal gjelde fra , og det er igangsatt arbeid som en del av prosjektet for å sikre at alle sykehusene har en tilstrekkelig plan gjeldende fra Med to ansvarlige parter, FTL som ansvarlig for driftsmiljøet på den ene siden og sykehusets AD som ansvarlig for pasientenes sikkerhet på den andre siden, vil det kunne oppstå situasjoner motstridende prioriteringer kan oppstå. Det forutsettes at helseforetaket tilpasser seg denne modellen innen Risiko Sykehusledelsen og FTL kan ha ulik forståelse av eget ansvar i kritiske situasjoner. I tillegg kan ulik vurdering og ulik prioritering av kritiske hendelser oppstå, noe som kan føre til vanskelige samarbeidsforhold og hindre gode beredskapsrutiner. Anbefaling Det bør sikres at hver driftsenhet (sykehus) faktisk har en plan som er god nok fra og optimalt gjennomfører beredskapsøvelser etter nye retningslinjer eller gjennomføre felles gjennomgang av Retningslinjer for håndtering og varsling av kritiske hendelser innen IKT for å innarbeide endringene. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 15 av17 Versjon Endelig

16 4 Vedlegg 4.1 Informasjonsgrunnlag Dokumentasjon Retningslinjer for mandat for lokalt prosjekt i hvert helseforetak, Omstillingsprogrammet Etablering av ny felles tjenesteleverandør Retningslinjer for håndtering og varsling av kritiske hendelser innen IKT, Omstillingsprogrammet Etablering av ny felles tjenesteleverandør Prinsipper for utarbeidelse av tjenesteavtaler mellom Sykehuspartne IKT og helseforetak i tidligere Helse Øst + Rikshospitalet. Retningslinjer for roller for IKT i helseforetaket, Omstillingsprogrammet Etablering av ny felles tjenesteleverandør Prosjektdirektiv, Hovedprosjektet for Etablering av felles tjenesteleverandør Sykehuspartner IKT (versjon 1.1) Mandat for avgivelsesprosjekter Aker, Rikshospitalet, Ullevål Notat: Ansvarsdeling mellom helseforetakene og Sykehuspartner, datert 5.mars 2009 Prosjektdirektiv: Operasjonalisering av felles styring av IKT Premissgiverrollen Revisjonsrapporter for omstillingsprogrammet Etablering av ny felles tjenesteleverandør, for Hovedprosjektet, Mottaksprosjektet og avgivende prosjekter Aker, Riskhospitalet og ullevål. 4.2 Intervjuer Følgende personer er intervjuet som ledd i gjennomgangen av Etablering av ny felles tjenesteleverandør : Navn Tove Strand Heidi Thorsteinsen Thor Lunde Frode Finne Elisabet Barmann Hågå Leif Egil Buen, Bjørg Karin Buttedahl Baste Amble Christian Nygård Line Espedal Eli Rondeel Morten Henriksen Terje Lindstad Tarjei Bråtvedt Kenneth Solstrand Stilling Adm direktør Oslo universitetssykehus HF Ullevål Leder for IT-sikkerhet Ullevål IT-sjef, Ullevål Prosjektleder Mottaksprosjektet Delprosjekt Økonomi & Avtaler, Mottaksprosjektet Delprosjekt analyse og kartlegging, Mottaksprosjektet Delprosjekt Kommunikasjon, Mottaksprosjektet Prosjektleder, Hovedprosjektet Koordinering HF -virksomhetsoverdragelse, Hovedprosjektet Prosjektadministrasjon, Hovedprosjektet IKT-organisering i HF, Hovedprosjektet Prosesser, Hovedprosjektet IKT-direktør Aker Sykehus Rådgiver Aker Sykehus Konst IKT-direktør Oslo universitetssykehus Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 16 av17

17 4.3 Saksgang og rapportbehandling Saksgang Deltakere/Mottakere Dato Adm direktører for Oslo universitetssykehus HF (Aker, Ullevål, Rikshospitalet) Oversendelse av mandat for gjennomgangen Verifikasjon av observasjoner fra gjennomgangene Utsendelse av rapportutkast for kommentarer Kommentarer fra Oslo universitetssykehus HF på rapportutkast Utsendelse av endelig revisjonsrapport for besvarelse og styrebehandling Behandling av rapport og svar i revisjonskomiteen Orientering til styret Helse Sør-Øst RHF Kopi til: Styreleder for Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF IKT-direktører ved Aker, Ullevål og Rikshospitalet Adm direktør for Oslo universitetssykehus HF Kopi til: Styreleder for Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd Oslo og Vestre Viken Adm direktør for Oslo universitetssykehus HF Kopi til: Styreleder for Oslo universitetssykehus Administrerende direktør for Helse Sør-Øst Revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF Styret Helse Sør-Øst RHF 29. mai juni august august september 2009 (for behandling i OUSstyremøte ) 22. september 2009 Ikke fastsatt Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Side 17 av17

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Saknr.:

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Saknr.: Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Til: Bente Mikkelsen Fra: Kristin W. Wieland Kopi: Dato: 5. mars 2009 Sak: Etablering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD Sted: Stort møterom, Helse Vest Tidspunkt: tirsdag 24. november 2009, kl 1330 kl 1600 Deltakere: Reidun Mattingsdal, Aslaug Husa, Janet

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF

Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF 21. juni 2016 Kommunikasjonsplan for etablering av Sykehusinnkjøp HF Kommunikasjonsplanen må være et levende dokument, som både endres og oppdateres etter behov. Kommunikasjonsmål Hovedmålet med kommunikasjonen

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Forfatter Versjon Dato Status Filnavn Endringslogg Vers jon Dato Tillegg/Endring Endret av 0.1 09.02.2016 Dokument

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 18.08.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet

Statusrapport for omstillingsprogrammet Helse Sør-Øst - Bærekraftig utvikling Administrerende direktør Programkontoret Statusrapport for omstillingsprogrammet Rapportperiode Uke 8, 2008 Ansvarlig Tore Robertsen / Rune Aasgaard 1 Overordnet status

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 sak NR 010-2008 VIDERE ARBEID MED EIENDOMSOMSRÅDET I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. En bedre styring av eiendomsområdet

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus Nasjonalt topplederprogram Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Organisasjonskart Digital fornying Helse Sør-Øst: Styret i Helse Sør-Øst Budsjett og økonomisk langtidsplan

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst Evalueringsrapport for Prosjekt Program Gevinst 03.05.2011 INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn for prosjektet...3 1.1 Arbeid med gevinstrealisering i SunHF 2009...3 2 Suksesskriterier...5 3 Styring og organisering...5

Detaljer

Arbeidsstrøm 3. F1: Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse

Arbeidsstrøm 3. F1: Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse Arbeidsstrøm 3 F1: Fellesfunksjoner og organisering i fra første virksomhetsoverdragelse F1: Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse # Arbeidspakke Formål

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Bjørn Nilsen tlf. 75 51 29 08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 94-2005 ETABLERING AV HELSE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016 SAK NR 31-2016 Gjennomgang av foretaksprotokollen - avsjekk Forslag til vedtak: Styret ber konst. daglig leder særlig følge opp

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata.

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata. splan Steg i Input/grunnlag Registrering Output/overføring Grunnlaget for registrering foreligger i form av kontrakt. Kontrakter utarbeides av Personalforvaltning i OSS, på grunnlag av ansettelsesvedtak.

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status per tredje tertial

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen 14. april 2010 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2011 SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12. mai 2011

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer