FOREDRAG INDUSTRIJURISTSEMINARET 13.MARS 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOREDRAG INDUSTRIJURISTSEMINARET 13.MARS 2010"

Transkript

1 FOREDRAG INDUSTRIJURISTSEMINARET 13.MARS 2010 I Hva er en gransking og når bør man iverksette gransking? II Praktiske utfordringer knyttet til mistanke om økonomiske uregelmessigheter III Beste praksis for forebyggende tiltak ADVOKAT ANDERS VENEMYR

2 I Hva er en gransking og når bør man iverksette gransking?

3 NOU 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner De fleste granskingene har dreid seg om klarlegging av et faktisk hendelsesforløp. Andre ganger kan formålet ha vært å få en vurdering og avdekking av systemsvikt. Granskingen av Forsvarets innkjøpspraksis i IKT-sektoren, av saksbehandlingen i UDI og av håndteringen av Fritz Moen-saken kan tjene som eksempler på slike undersøkelser. Plassering av ansvar og vurdering av enkeltpersoners opptreden har også vært tema for granskinger. Denne typen undersøkelser kan illustreres med granskingene av UDI-saken, av Sleipner-ulykken og av den såkalte forskningsjukssaken ved Radiumhospitalet. Ofte er et av formålene med en gransking å hindre at liknende tilfeller kan skje i fremtiden. Et slikt forebyggende formål var blant annet en del av motivasjonen for granskingen av Forsvarets innkjøpspraksis i IKT-sektoren, for ulykkesgranskingen etter togulykken i Lillestrøm og for undersøkelsene etter Sleipner- og Åsta-ulykkene.

4 Utvalgets forslag Undersøkelseskommisjoner skal bare oppnevnes i saker av allmennviktig betydning. Oppnevningsorgan er Kongen i statsråd En avklaring er viktig for fellesskapet, dvs det offentlige. Eksempler på dette er offentlig bruk av midler eller mulig systemsvikt i offentlige organer.

5 Utredning av økonomiske misligheter De senere årene har man også sett en økende bruk av en noe annen form for gransking, utredning av økonomiske misligheter. Denne granskingsformen som først og fremst foregår i kommuner og frittstående, offentlige etater tar sikte på å avdekke sviktende internkontroll og eventuelle økonomiske misligheter som korrupsjon og tapping av offentlige midler. Slike granskinger gjennomføres ofte som en del av ordinær revisjon eller som egne utredninger gjennomført av private firmaer. Denne typen «gransking» omfattes ikke av lovutvalgets mandat.

6 Når bør det gjennomføres en gransking? Formål: Avklare faktiske omstendigheter Andre motiver: Lynavleder vise handlekraft og vilje til å avdekke ulovlige eller kritikkverdige forhold Bestillingsverk - ønsket resultat eller begrensede ressurser

7 Tillegg: Sikring og dokumentasjon av erstatningskrav Faktisk gjennomgang og beregning av erstatningskrav Vannverket på Romerike Bærum saken Andre saker

8 Omstendigheter som kan begrunne en undersøkelse eller gransking Hensyn til de involverte: Mistenkte Selskapet (aksjonærer, styret, ledelsen, tillitsvalgte og de ansatte) Varsleren Aksjonærene Men ofte er det media som er driveren..

9 Intern gransking samtidig med politietterforskning? Politiet ser etter mulige straffbare forhold I en gransking vil det dessuten arbeides med faktiske og organisatoriske forhold: Hva har skjedd? Hvordan kunne dette skje? Tiltak for å forhindre tilsvarende omstendigheter Sikring av sivilrettslige krav Men hva hvis politiet ikke ønsker å engasjere seg pga manglende kapasitet?

10 Viktige rettslige føringer og krav ved undersøkelser/granskinger Generelt om krav til rettferdig behandling Taushetsplikt Kontradiksjon Uskyldspresumsjonen Retningslinjer for granskningen som sikrer "rettssikkerhetgarantiene" : Konfidensialitet (så godt som det lar seg gjøre) Uavhengighet og objektivitet Integritet Profesjonalitet Kort saksbehandling, men likevel grundig nok Fair behandling av varslere Vernet mot selvinkriminering Forklaringer om straffbare forhold i en senere straffesak Forklaringsplikt til tilsynsmyndighetene Eventuell dokumentutlevering

11 Viktige avklaringer før iverksettelse Uavhengighet og upartisket? Mandat Generelt Konkret - i faser? Sammensetning av team/ressurser Kostnader Løpende dialog Tidshorisont Offentliggjøring

12 Indikasjoner/ røde flagg som kan tyde på mulige misligheter eller feil Sterk eller egenrådig ledelse Frittgående /spesialist saksbehandler eller ansvarsområde både bestiller og mottaker Vide/uklare fullmakter og dårlig økonomistyring Liten fokus fra ledelse på etterlevelse av rutiner Liten kontroll med utførelse hva er utført i forhold til det som er betalt?

13 II Praktiske utfordringer II Praktiske utfordringer knyttet til mistanke om økonomiske uregelmessigheter

14 Melding en ansatt har i strid med interne regler solgt varer gjennom eget selskap over flere år til arbeidsgiver Hvilke tiltak bør settes i verk når? 1. Hvem har ansvaret i organisasjonen for å følge opp meldingen? 2. Hvem og hvordan gjennomføres innledende undersøkelser? 3. Hvem skal orienteres? Når? 4. Policy i organisasjonen? 5. Umiddelbar sikring fysisk og/eller logisk? Bakteppe: Rettssikkerhet og forsiktighet

15 Hvordan få verifisert eller avkreftet innholdet i meldingen innledningsvis? Uheldig at interne gjør en større gjennomgang Innledningsvis interne verifikasjoner/avkreftinger, deretter eksterne hvis det kan være av et visst omfang Overordnet må få beskjed, for øvrig konkret vurdering Grundig ettergåelse av melding overfor melderen Internett Ulike registre, Brønnøysund Diskrete henvendelser til betrodde

16 Ulik håndtering av ulike typer av saker Mistanke om økonomiske misligheterbrudd på interne rutiner Reiseregninger Timeføring Manglende informasjon (om egen virksomhet) Personalkonflikter Mobbesaker Seksuell trakassering Dårlig ledelse Manglende arbeidsprestasjoner

17 Særlig om varsleren(melderen) Funksjon? Plass i organisasjonen? Motivasjon (bakenforliggende?) Hvordan er meldingen fremsatt? Anonym?

18 Policy i organisasjonen Ansettelsesavtaler og rutiner Varslet om kontrolltiltak etter AML 9-1 Avtale med tillitsvalgte Policies IT policy Mulige kontrolltiltak i policy Sikring og analyse av elektronisk informasjon i egen policy Mobiltelefon avtale om spesifisert faktura

19 Særlig om elektronisk sikring og analyse Analyse av elektronisk lagret informasjon reguleres bl.a. av personopplysningsloven med forskrift, og også nye e-postregler fra og med mars Ekstern behandler: Egen databehandleravtale Materielt grunnkrav: Samtykke lovhjemmel eller nødvendig for et konkret formål etter en interesseavveining. Prosessuelt grunnkrav: Grundig loggføring av aktivitetene

20 Umiddelbar sikring En innledende konkret vurdering av forholdets mulige grovhet og konsekvenser Personalrettslige konsekvenser (Suspensjon/avskjed m.m.) Utestengelse fra kontor og arkiv Stengning av logiske tilganger Særlig om hjemmekontor og bærbar PC Bakteppe de første timene/dagene er ofte avgjørende ift informasjonssikring

21 Når skal man eventuelt anmelde en sak? Til hvem? Politiet har vide fullmakter Fullmakt fra styret til hvem? Vegring mot anmeldelse? Politi eller Konkurransetilsyn eller andre?

22 III Beste praksis for forebyggende tiltak

23 Kontrollmekanismer OPPDAGENDE FOREBYGGENDE Større anskaffelser Risikoanalyse Større Eiendoms- Eiendomsinvesteringer Gjennomgang av leverandørregister Gjennomgang av prosjektarkiv Gjennomgang av anskaffelser Intervjue nøkkelpersoner Tiltak Analyse Granskning? Forbedre interne rutiner, etc

24 Tiltakslisten til rådmannen i Bærum Styrking av innkjøpsfunksjonen Oppdatering av etiske regler og retningslinjer, styrking av forankring og herunder av opplæring Etablering av varslingsordning Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser samt økt kontroll Nulltoleranse overfor leverandører Omorganisering av berørt eiendomsfunksjon

25 Når bør man sikre et eventuelt økonomisk krav? Hvordan? Politiets sikring/midlertidig forføyning/arrest Motregning? Forsikringsdekning? Hva er dekket under polisen? (Interne og eksterne kostnader dekket?) Krisehåndtering? Varsling til selskapet snarest

26 Noen bærende elementer i forhold til forebygging av økonomiske misligheter 1. Etiske regler, policies, kontrakter og andre standarder 2. Bakgrunnssjekk av medarbeidere og kontraktsparter 3. Risikoanalyser særlig av kritiske eller sårbare prosesser, og dokumentasjon på oppfølging 4. Dilemmatrening og bevisstgjøring 5. Premiering av etisk atferd 6. Varsling til uavhengige 7. Stikkprøver og etterlevelseskontroller 8. Konsekvent håndtering av mistanke og overtramp 9. Klare og uavhengige ansvarsforhold for eventuell oppfølging, rapportering og generell åpenhet om aktuelle tilfeller 10. Oversikt over metodikk og systematikk i forbindelse med forebyggende tiltak

27 Særlig om varsling Obligatorisk etter Sarbanes-Oxley Act Arbeidsmiljøloven 2-4:Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen. Arbeidsmiljøloven 2-5:Forbud mot gjengjeldelse mot varsler og eventuelt krav på oppreisning Arbeidsmiljølovens 3-6:Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

28 Hvem håndterer en granskings- eller mislighetssak? Beskrive strategisk og operativt ansvar på forhånd Krav til involvering av linjeansvarlig Bistand fra eksterne? Konkret eksempel: Etablering av effektivt team Kunnskapsoverføring

29 Beslutninger ved regelbrudd Forutsigbarhet Hvis policy ikke etterleves bortfaller den ved ikke-bruk Hvem beslutter sentralt eller lokalt? Hvem skal avgjøre konsekvensene ved eventuelle brudd? Linjeansvarlig/stabsansvarlig/leder? Struktur og transparens

30 Forebyggende tiltak - metodikk Risikoanalyse Metodikkvalg COSO, EFRM, TQM, TI, m.fl Dokumentasjon på aktivitet og tiltak i en matrise Strategivalg i en compliance rolle

31 Eksempel på oversiktsmatrise Problemstillinger Legale krav Ansvarlig Praksis Vurdering Tiltak Rapportering Dok Kontrollmiljø Mislighetsrisiko Kontrollaktiviteter Informasjon og kommunikasjon Oppfølging

32 Forbedringstiltak Verdigrunnlag og mål Identifisering og analyse av hendelser og oppfølging av risikobildet Effektiv forebygging av økonomiske misligheter Risikovurderinger Kontrollaktiviteter 32

33 Suksessfaktorer Forpliktende engasjement fra ledelsen, med klare strategier og målsettinger Ressurser fra konsern og forretningsområdene, med tydelig ansvars- og oppgavefordeling Bruk og involvering av omforent systematikk og nettverksløsninger Evne og vilje til etterlevelse og konsekvenshåndtering 33

34 Noen anbefalinger Beskytt din virksomhet håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv Statistikk/indekser om landrisiko Nyttige og konkrete råd ud/fcpa/ Bakgrunn og innhold i FCPA

35 Takk for oppmerksomheten! Kontaktinformasjon: Anders Venemyr

ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS

ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS ETIKK ER IKKE BUTIKK? - HISTORIKK, PRAKSIS OG STATUS Landsmøte formannskapssekretærer 2. juni 2008 Advokat Anders Venemyr Innhold 1. Utvikling av etikk- og antikorrupsjonskrav i næringslivet de siste 40

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2 NÅR SANT SKAL SIES Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag... 2 2. En åpen bedriftskultur... 2 En åpen bedriftskultur bygger på trygghet... 2 Hvordan kan bedriften

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Handlingsplan mot korrupsjon

Handlingsplan mot korrupsjon Handlingsplan mot korrupsjon asker mulighetenes kommune Med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst lokalsamfunn Innledning

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Rapport til Bergen kommune Gjennomgang av TTT-anskaffelse i Bergen kommune

Rapport til Bergen kommune Gjennomgang av TTT-anskaffelse i Bergen kommune Rapport til Bergen kommune Gjennomgang av TTT-anskaffelse i Bergen kommune KONFIDENSIELT Til Bergen kommune Advokatfirmaet G-Partner AS legger med dette frem sin rapport for undersøkelsen av TTTanskaffelsen

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 01/08 16.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internrevisjonsrapport nr 02/08 15.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring Forvaltningsrevisjon Rapport Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring November 2009 Forsand kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Granskingsrapport for Bærum kommunerevisjon - 18. april 2007 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Oppsummering fase 1... 5 3 Tiltak fra Rådmannen...

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter

Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter Vedtatt av Riksrevisjonens leder 21.06.2007. Innhold 1 FORMÅLET MED SUPPLERENDE RETNINGSLINJER OM FOREBYGGING OG AVDEKKING AV MISLIGHETER

Detaljer

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI s korrupsjonsforebyggende nettverk

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 5 2 0 0 6 6 1. å r g a n g Det kan være fristende å forsyne seg av godene Korrupsjon kan ramme kommunene av Erling Grimstad, advokat side 4 Hvordan avdekke

Detaljer