STYRETS BERETNING Stiftelsen Industrilaboratoriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING Stiftelsen Industrilaboratoriet"

Transkript

1

2 STYRETS BERETNING Stiftelsen Industrilaboratoriet Styret i Stiftelsen Industrilaboratoriet legger med dette frem styrets beretning for bedriftens 25. driftsår. Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) er en allmennyttig stiftelse etablert i 1989 med formål å drive forsknings og utviklingsvirksomhet, særlig innen bioteknologi med tilknytning til akvakulturproduksjon. Som ledd i virksomheten skal ILAB drive et akvalaboratorium (Industrilaboratoriet) ved Høyteknologisenteret i Bergen. Forvaltning og bruk av fasilitetene er regulert gjennom egen avtale mellom eier av Industrilaboratoriet (Universitetet i Bergen) og ILAB. ILAB er medlem av Norecopa som har overordnet mål å fremme bruken av «de 3 R ene» innen dyreforsøk i Norge. De 3 R ene betyr at vi arbeider for å erstatte dyreforsøk med alternativer (Replacement), redusere antall dyr som benyttes (Reduction) og forbedring av dyreforsøkene for å redusere lidelse samt øke dyrenes nytteverdi (Refinement). 1. Hovedpunkter for virksomheten Lokalisering: ILAB er lokalisert ved Marineholmen Forskningspark og drifter mer enn 20 tørrlaboratorier og våtlaboratorier der sistnevnte laboratorier inkluderer fiskekar, smittelaboratorier for akvatiske dyr og lokaler godkjent for forsøk med genmodifiserte organismer. Fasilitetene som ILAB drifter omfatter også et teknisk anlegg for forsyning av sjøvann, et anlegg for forsyning av ferskvann, et anlegg for desinfeksjon av avløpsvann og en egen avdeling for produksjon av forsøksfisk. Tilrettelegger kvalitetssikrede forsøk: ILAB tilbyr praktisk tilrettelegging av forsøk med akvatiske dyr, sikker og kontinuerlig overvåking av vannmiljøet og har stor fokus på dyrevelferd. Ved laboratoriene gjennomføres det også egne forskningsprosjekter på fiskeparasitter og oppdragsforskning for kunder der ILAB tilbyr forskningskompetanse i tillegg til tekniske driftskompetanse. ILAB har ansvar for mer enn 250 fiskekar der det i snitt kan velges en vannkvalitet for hvert andre fiskekar. Fleksibiliteten ved valg av vannkvaliteter er unik for fasiliteten, og åpner for høy utnyttelsesgrad tross ulike krav til vannkvalitet i de ulike forsøkene. Anlegget er tilkoblet doble alarmsystemer med overvåking av vannivåer, temperaturer, saltinnhold og andre vitale fysiske og kjemiske vannkvalitets parametere som sikrer god fiskevelferd. Bedriften er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO For å sikre høy kvalitet på forsøkene som gjennomføres ved ILAB produseres det egen forsøksfisk, og det drives et eget klekkeri for lakselus. Side 1 av 14

3 I 2014 ble en av i alt 19 våtlaboratorier ombygd og oppgradert til nyeste standard av våtroms laboratorier. Dette innebærer en rekke forbedringer. Styring av vanntilførsel er forbedret og våtlaboratoriet kan nå anvendes til forsøk som krever klorert avløp slik at det kan gjennomføres flere forsøk som inkluderer bruk av bl.a. syk eller genmodifisert fisk. Det er installert samme type standardiserte fiskekar som i resten av anlegget. Bilde: Egenprodusert startfôringsklar yngel. Kunder: Kunder i 2014 var ulike forskningsgrupper ved Universitetet i Bergen, Uni Research AS, Veterinærinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning (NIFES) og private leverandører av forskningsbaserte produkter og tjenester til havbruksnæringen der hovedproduktene er legemidler og fiskefôr. ILAB har i løpet av 2014 også deltatt som part i flere forsknings og utviklingsprosjekter (FoU prosjekter). Tilrettelegger for høyere utdanning og læreplass for akvakulturfaget: Det ble i 2014 gjennomført 5 doktorgrader og 11 mastergrader ved Institutt for biologi der deler av oppgavene ble utført i ILAB sine lokaler. Gjennom 2014 har ILAB tilrettelagt praksisplasser for 3 studenter i faget BIO 205 ved Universitetet i Bergen, og deltatt med praktisk undervisning i kurs om forsøksdyrlære (LAS203). Som opplæringsbedrift har ILAB i 2014 inngått en lærekontrakt innen akvakultur. Bedriften har også en arbeidsavtale med en elev i akvakulturfaget ved en videregående skole for teknisk allmennfaglig utdanning (TAF elev). Forskningskompetanse: For å møte økt etterspørsel av forskningstjenester innen de siste utfordringene oppdrettsnæringen står ovenfor, tilbyr ILAB forskningsoppdrag i forhold til både lakselus og gjelle amøbe sykdommen AGD (engelsk: Amoebic Gill Disease). ILAB har i denne forbindelse i samarbeid med EWOS, NIVA og Havforskningsinstituttet fått midler fra Regionalt Forskningsfond (RFF). Universitetet i Bergen har videre fått midler fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) til anvendt forskning på AGD, og ILAB er part i disse prosjektene som skal gå til medio ILAB ble i 2014 tatt opp som part i et Side 2 av 14

4 Europeisk forskningsprosjekt der deler av parasittstudiene skal gjennomføres ved fasiliteter som ILAB drifter. Et fagpanel oppnevnt av Norges forskningsråd vurderte innovasjonsgrad og forskningskvalitet i de ulike prosjektene. RFF Vestlandet vurderte deretter regional relevans og verdiskapingspotensial for landsdelen. Prosjektet som ILAB skal delta i er av dette fagpanelet vurdert til å ligge helt i forskningsfronten innenfor fagfeltet. ILAB gjennomførte i 2014 tre egne AGD forsøk, som publiseres i tidsskrifter, for å etablere vår egen smittemodell for denne parasitten. Sommeren 2014 gjennomførte ILAB et ernæringsstudium i samarbeid med Bergen Teknologioverføring AS (BTO) hvor sekkedyr, Tunikater, ble testet som et mulig fôr til laks. Tørrvekten til tunikater består av 55 % proteiner, og med et slikt høyt proteininnhold er tanken at sekkedyr kan brukes som proteinkilde i fiskefôr. I tillegg inneholder sekkedyrene også verdifulle omega 3 fettsyrer. Høsten 2014 gjennomførte ILAB to fôr tilsetnings forsøk for et fransk firma der det ble undersøkt om naturlig forekommende tilsetningsstoffer kunne fungere som «antilusemiddel». Det ble også gjennomført et forsøk der leppefisk sin mottakelighet for AGD sammenlignet med laks ble testet. Forsøket ble gjort i forbindelse med en masteroppgave og var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Marine Harvest avd. Labrus og ILAB. Senhøsten 2014 ble det gjennomført et stort lakselusforsøk der høstsmolt, som del av et avlsprogram, ble smittet med lakselus og testet for variasjoner i «familiær» svakhet eller styrke. Viktige hendelser i 2014 har vært: ILAB har videreutviklet egen forskningskompetanse innen lakselus og gjelleamøbesykdommen AGD. ILAB har i 2014 blitt tatt opp som part i flere større forskningsprosjekter knyttet til disse forskningsfeltene. ILAB har inngått samarbeidsavtale med Bergen Teknologi Overføring om gjennomføring av FoU prosjektet «Tunikater, utvikling av en effektiv høste og prosessmetode for nye produkter» finansiert av Norges forskningsråd og havbruksnæringen. ILAB ble tatt opp som part i et EU finansiert prosjekt Parafish Control, Horizon2020 der det bl.a. skal gjøres studier på lakselus. ILAB arrangerte et faglig seminar i forbindelse med 25 år jubileet. Seminar etterfulgt av festmiddag ble arrangert 11. september der det deltok 110 gjester. Tema og paneldebatt på fagseminaret handlet blant annet om hvordan ILAB skal kunne fremskaffe finansiering til utbygging av fasilitetene for å imøtekomme økt etterspørsel for å gjennomføre forsøk med fisk. Ansatte ved ILAB presenterte historien om bedriftens opprinnelse, og utvikling fram til dagens krav til teknisk drift av fasiliteter med høy kvalitet og egen forskningskompetanse spesielt innen Side 3 av 14

5 parasitter. I tillegg fortalte de største kundene hvilke innovativ betydning ILAB har hatt for utvikling av eget firma / institutt. Sammen med Universitetet i Bergen har ILAB arbeidet planmessig for å sikre personell og driftssikkerhet ved pumpestasjonen lokalisert på Dokkeskjærskaien. Ny pumpestasjon med sikrere tilkomst og økt kapasitet er prosjektert av UiB og tomteforhold er avklart. Prosjektet er forventet å kunne realiseres innen en tre års periode. Som ledd i å sikre sjøvannsforsyning før dette, arbeides det med å etablere en fullverdig backup løsning med sjøvann fra Indre Puddefjorden Energisentral. Arbeidet med å sikre sjøvannsforsyningen vil fortsette i I teknisk sentral ble det foretatt større utbedringer av varmepumpeanlegget for å redusere energikostnader knyttet til drift av bl.a. akvakulturanlegget. En av to varmepumper er skiftet ut og det er tilrettelagt for å supplere med fjernvarme ved behov. Tidligere kunne det kun benyttes varme fra varmepumpe eller fjernvarme. Det ble opprettet en ny kontrollerstilling ved ILAB med oppgave å håndtere tilbud, timeføring, fakturering, kontroll og betaling av regninger. En ny avtale ble tegnet med leverandør for regnskapstjenester. Viktige milepæler for bedriften de siste 10 årene: Juni 2008 Nytt ferskvannsanlegg settes i drift. Egen vannledning til Svartediket og fellingsanlegg erstatter tidligere bruk av drikkevann til fiskeforsøk. September 2010 ILAB blir sertifisert i henhold til standarden ISO 9001:2008. Desember 2010 ILAB etablerer salg av tjenester knyttet til lakselus forskning. Mai 2011 Nytt tilbygg med 155 netto kvadratmeter våtroms laboratorier knyttet til Bioblokken ved Marineholmen Forskningspark ferdigstilles. ILAB legger inn første parti av rogn for produksjon av egen forsøksfisk. Oktober 2011 Et nytt lakselus laboratorium ferdigstilles for produksjon av lakselus (eggstrenger, copepoditter, preadult og adult lakselus) samt gjennomføring av in vivo og in vitro lakselusforsøk. Februar 2013 Første oppdrag knyttet til forskning på amøbe gjellesykdommen AGD. Side 4 av 14

6 2. Regnskapsmessige forhold: Resultat: Samlede driftsinntekter for ILAB var i 2014 kr mot kr i Årsresultatet for driften viste et overskudd på kr i 2014 mot et overskudd i 2013 på kr Vedlagt regnskap med noter gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av bedriftens utvikling og virksomhet. Inntekter: Oppdrag fra Universitetet i Bergen og Uni Research AS utgjorde ca 21 % av omsetningen. Andelen har økt fra foregående år med 2 %. De resterende 79 % er oppdrag fra andre kunder. Figur1: Omsetningen ved ILAB i 2014, fordelt etter kundegrupper. Kilde, Uni Økonomi. Universitetet i Bergen og Uni Research AS disponerte gjennom 2014 i alt 54 % av det disponible utleiearealet, andre kunder disponerte 41 % av totalt disponibelt areal. Rest som utgjør 5% var fordelt på vedlikehold og ledig kapasitet. Figur 2: Bruk av areal ved ILAB etter kundegrupper i Side 5 av 14

7 Bedriftens balanse: Styret foreslår følgende disponering av årets resultat: Resultat kr Overført til egenkapital kr Fri egenkapital utgjør pr kr Bedriftens grunnkapital på kr er intakt, og opptjent egenkapital er endret fra kr ved utgangen av 2013 til kr ved utgangen av Det ble i 2014 benyttet kr mot kr i 2013 til innkjøp av varige driftsmidler ved Industrilaboratoriet. Vesentlig del av investeringene relateres til kjøp av inventar og utstyr for rehabilitering av eldre (>20 år) våtlaboratorier og prosessutstyr i disse. Dette for å sikre fortsatt høy kvalitet på tekniske installasjoner. Beløpene er aktivert med nedskrivningstid på 5 eller 10 år. Bedriftens likviditet er god. Likviditetsgrad (sum omløpsmidler / kortsiktig gjeld) økte gjennom 2014 fra 1,4 til 1,7. Det er ikke tatt opp lånefinansiering eller benyttet kassakreditt til finansiering av løpende drift i ILAB har ingen langsiktig gjeld knyttet til tidligere låneopptak og er fri for pantegjeld. 3. Personale, arbeidsmiljø og det ytre miljø: Personale og arbeidsmiljø: Antall ansatte ved utgangen av 2014 var 15 eksklusiv lærlinger og elev i bedrift. Styret er opptatt av at det ikke skal forekomme diskriminering av kjønn. Andel kvinner ved bedriften i 2014 var 33 %. Andelen kvinner i styret var 33 %. Fravær ved ILAB var 1,8 % i Av dette var alt korttidsfravær. Gjennom den ordinære driften håndterer ILAB desinfeksjonsmidler og andre kjemikalier. I denne sammenheng er det utarbeidet instrukser og rutiner for ivaretakelse av personsikkerhet og miljø. Daglig leder for bedriften i 2014 var Reidar Handegård. Ytre miljø: ILAB desinfiserer avløpet fra sykdomslaboratoriet med klor i henhold til krav fra veterinærmyndighetene. Klor nøytraliseres før utslipp til resipient. Anlegget er døgnkontinuerlig overvåket. Restkjemikalier fra ILABs forskjellige laboratorieaktiviteter behandles som spesialavfall i samsvar med spesialavfallsforskriften. Side 6 av 14

8 4. Styret Styrets sammensetning i 2014: Styreleder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Johannes Hellevang, Hellevang AS, Daglig leder Aurora Brønstad, Dyreavdelingen Universitetet i Bergen, Veterinær Lise Øvreås, Universitetet i Bergen, Professor Petter Bomann Larsen, Universitetet i Bergen, Seniorrådgiver Hallvard Lerøy, Seniorrådgiver Bjørn Myrseth, Vitamar AS, Adm. dir. Det ble avholdt 4 styremøter i Styret vil takke samarbeidspartnere som har bidradd til bedriftens virksomhet og de ansatte for dedikert og helhjertet innsats i et hektisk driftsår for å videreutvikle bedriftens tjenester innenfor de gode kvalitetsnormer ILAB er anerkjent for. 5. Fortsatt drift I henhold til lovpålagt krav opplyses det om at bedriften er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 6. Henvisning til regnskapslovens 3 3 Styret kjenner ellers ikke til noen forhold for bedømmelse av bedriftens stilling og resultat av virksomheten som ikke fremgår av balanse, resultatregnskap, noter og styrets beretning. Det er heller ikke inntrådt forhold av vesentlig betydning etter regnskapsårets utgang som ikke allerede er omhandlet i styrets beretning. 7. Utsiktene for 2015 og fremover: ILAB ønsker å bli forbundet med følgende: Optimal forsøksdesign og gjennomføring av kvalitetssikrede forsøk. Fremragende teknisk kompetanse. Fremragende forskningskompetanse. Optimal beliggenhet. Spesialkompetanse innen vannbehandling og våtlaboratorier. God Dyrevelferd Ressursbruk som er bærekraftig og miljøvennlig. Side 7 av 14

9 ILABs ledelse i samarbeid med ansatte laget i 2011 en strategi for å oppnå ovennevnte punkter med tidsavgrensning til perioden Bedriften har i den anledning fastsatt følgende overordnede strategiske mål: Sikre optimal drift i overgangen fra nåværende til ny driftsorganisasjon er på plass ved Bioblokken Plan for etablering av ny sjøvannsforsyning og utvikle bedre vannbehandlingsmetoder av sjøvannet. Fortsatt egen produksjon av forsøksfisk Videreutvikle egne smittemodeller og opprettholde produksjon av parasitter Opprettholde den sentrale beliggenheten Forbedre og bygge ut nåværende infrastruktur på Marineholmen øke tilgjengelig utleieareal og omsetning med 25 % fra 2010 til For å oppnå de strategiske mål anser bedriften personellet som den viktigste ressursen. Deres kompetanse og motivasjon spesielt innen biologi og teknikk vil være avgjørende for fortsatt suksess og økt aktivitet i årene som kommer. Det er også en forutsetning for ILAB at virksomheten drives med overskudd slik at det nødvendige løpende vedlikehold fortsatt kan finansieres over driften og sikre fortsatt høy standard i bedriftens avanserte laboratoriefasiliteter. Det er for kommende 5 års periode planlagt et omfattende arbeid med utskifting av akvakulturrørnettet i Industrilaboratoriet. Til sammen må nær en halv kilometer med PVCrør av relativ stor dimensjon skiftes ut som følge av høy alder. Rørene erstattes med mer miljøvennlige rør som har lengre forventet levetid. Tempoet i utskiftningsarbeidet vil i hovedsak bli styrt av de midler som eier av laboratorielokalene gjør tilgjengelig for denne type vedlikehold supplert av bidrag fra ILABs egen økonomi. ILAB har etter 25 års drift, spesielt de siste årene, nasjonalt og internasjonalt befestet sin posisjon som et attraktivt oppdragslaboratorium for akademia og havbruksnæringen. Omsetningsgrunnlaget for bedriften er gjennom satsing på nye fiskehelsetjenester økt betydelig. Flere store næringsaktører innen havbruk har i 2014 kontaktet ILAB for å sondere muligheten for kjøp av tjenester fra bedriften. Det er en klar dreining fra at kunder kun ønsker å leie forsøksfasiliteter til at kunder nå vil kjøpe tjenester inkludert forskningskompetanse. Å realisere dette potensialet vil kreve mer areal og personalressurser i årene som kommer. For å møte økt etterspørsel etter bedriftens tjenester samarbeider ILAB med Universitetet i Bergen og GC Rieber Eiendom AS for økt tilgang på våtroms laboratorier ved Marineholmen. På kort sikt ved at ILAB leier ledig kapasitet i eksisterende lokaler i Bioblokken på Marineholmen, og på lengre sikt ved å se på muligheten for utvidelse i andre bygg. Med sin sentrale beliggenhet og omkranset av attraktive forskningsmiljøer har styret og administrasjonen store forventninger til en positiv utvikling i årene som kommer. Side 8 av 14

10 Bilde: Sentral beliggenhet ved Marineholmen Forskningspark Bergen, 17. mars 2015 Side 9 av 14

11 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET REGNSKAP 2014 Side 10 av 14

12 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET REGNSKAP 2014 Side 11 av 14

13 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET REGNSKAP 2014 Side 12 av 14

14 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET REGNSKAP 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Salgsinntekter: Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de utføres. Hovedregelen for vurderingen og klassifisering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, korrigert for nedskriving og avskriving. Nedskriving foretas når forskjellen mellom virkelig verdi og bokført verdi er vesentlig, og verdiforringelsen antar ikke å være av forbigående karakter. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Note 2 Varige driftsmidler Varme og sanitær Inventar, utstyr, bil og data Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivinger pr Årets avskrivinger Akkumulerte avskrivinger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 10 år 5/10 år Avskrivingsplan Linær Linær Side 13 av 14

15 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET REGNSKAP 2014 Note 3 Bankinnskudd I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundne skattetrekkmidler med kr Skyldig skattetrekk pr er kr Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.m. Lønnskostnad: Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (note 5) Andre ytelser og refusjoner Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: Ytelse ledende personer: Lønn daglig leder inkl. vaktordning (lønnskode: 111 A) Styrehonorarer (lønnskode: 111 A) Kostnader til revisor: Lovpålagt revisjon Tjenester utenfor revisjon Sum Note 5 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelse for fast ansatte er dekket ved en kollektiv innskuddsbasert pensjonsforsikring som omfatter 15 personer. Forpliktelsen er ikke balanseført. Selskapets andel av påløpt premie er regnskapsført som årets pensjonskostnad med kr Side 14 av 14

16 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET ÅRSBERETNING

STYRETS BERETNING Stiftelsen Industrilaboratoriet

STYRETS BERETNING Stiftelsen Industrilaboratoriet ÅRSBERETNING 2015 STYRETS BERETNING Stiftelsen Industrilaboratoriet Styret i Stiftelsen Industrilaboratoriet legger med dette frem styrets beretning for bedriftens 26. driftsår. Stiftelsen Industrilaboratoriet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer