STYRETS BERETNING Stiftelsen Industrilaboratoriet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING Stiftelsen Industrilaboratoriet"

Transkript

1

2 STYRETS BERETNING Stiftelsen Industrilaboratoriet Styret i Stiftelsen Industrilaboratoriet legger med dette frem styrets beretning for bedriftens 25. driftsår. Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) er en allmennyttig stiftelse etablert i 1989 med formål å drive forsknings og utviklingsvirksomhet, særlig innen bioteknologi med tilknytning til akvakulturproduksjon. Som ledd i virksomheten skal ILAB drive et akvalaboratorium (Industrilaboratoriet) ved Høyteknologisenteret i Bergen. Forvaltning og bruk av fasilitetene er regulert gjennom egen avtale mellom eier av Industrilaboratoriet (Universitetet i Bergen) og ILAB. ILAB er medlem av Norecopa som har overordnet mål å fremme bruken av «de 3 R ene» innen dyreforsøk i Norge. De 3 R ene betyr at vi arbeider for å erstatte dyreforsøk med alternativer (Replacement), redusere antall dyr som benyttes (Reduction) og forbedring av dyreforsøkene for å redusere lidelse samt øke dyrenes nytteverdi (Refinement). 1. Hovedpunkter for virksomheten Lokalisering: ILAB er lokalisert ved Marineholmen Forskningspark og drifter mer enn 20 tørrlaboratorier og våtlaboratorier der sistnevnte laboratorier inkluderer fiskekar, smittelaboratorier for akvatiske dyr og lokaler godkjent for forsøk med genmodifiserte organismer. Fasilitetene som ILAB drifter omfatter også et teknisk anlegg for forsyning av sjøvann, et anlegg for forsyning av ferskvann, et anlegg for desinfeksjon av avløpsvann og en egen avdeling for produksjon av forsøksfisk. Tilrettelegger kvalitetssikrede forsøk: ILAB tilbyr praktisk tilrettelegging av forsøk med akvatiske dyr, sikker og kontinuerlig overvåking av vannmiljøet og har stor fokus på dyrevelferd. Ved laboratoriene gjennomføres det også egne forskningsprosjekter på fiskeparasitter og oppdragsforskning for kunder der ILAB tilbyr forskningskompetanse i tillegg til tekniske driftskompetanse. ILAB har ansvar for mer enn 250 fiskekar der det i snitt kan velges en vannkvalitet for hvert andre fiskekar. Fleksibiliteten ved valg av vannkvaliteter er unik for fasiliteten, og åpner for høy utnyttelsesgrad tross ulike krav til vannkvalitet i de ulike forsøkene. Anlegget er tilkoblet doble alarmsystemer med overvåking av vannivåer, temperaturer, saltinnhold og andre vitale fysiske og kjemiske vannkvalitets parametere som sikrer god fiskevelferd. Bedriften er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO For å sikre høy kvalitet på forsøkene som gjennomføres ved ILAB produseres det egen forsøksfisk, og det drives et eget klekkeri for lakselus. Side 1 av 14

3 I 2014 ble en av i alt 19 våtlaboratorier ombygd og oppgradert til nyeste standard av våtroms laboratorier. Dette innebærer en rekke forbedringer. Styring av vanntilførsel er forbedret og våtlaboratoriet kan nå anvendes til forsøk som krever klorert avløp slik at det kan gjennomføres flere forsøk som inkluderer bruk av bl.a. syk eller genmodifisert fisk. Det er installert samme type standardiserte fiskekar som i resten av anlegget. Bilde: Egenprodusert startfôringsklar yngel. Kunder: Kunder i 2014 var ulike forskningsgrupper ved Universitetet i Bergen, Uni Research AS, Veterinærinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning (NIFES) og private leverandører av forskningsbaserte produkter og tjenester til havbruksnæringen der hovedproduktene er legemidler og fiskefôr. ILAB har i løpet av 2014 også deltatt som part i flere forsknings og utviklingsprosjekter (FoU prosjekter). Tilrettelegger for høyere utdanning og læreplass for akvakulturfaget: Det ble i 2014 gjennomført 5 doktorgrader og 11 mastergrader ved Institutt for biologi der deler av oppgavene ble utført i ILAB sine lokaler. Gjennom 2014 har ILAB tilrettelagt praksisplasser for 3 studenter i faget BIO 205 ved Universitetet i Bergen, og deltatt med praktisk undervisning i kurs om forsøksdyrlære (LAS203). Som opplæringsbedrift har ILAB i 2014 inngått en lærekontrakt innen akvakultur. Bedriften har også en arbeidsavtale med en elev i akvakulturfaget ved en videregående skole for teknisk allmennfaglig utdanning (TAF elev). Forskningskompetanse: For å møte økt etterspørsel av forskningstjenester innen de siste utfordringene oppdrettsnæringen står ovenfor, tilbyr ILAB forskningsoppdrag i forhold til både lakselus og gjelle amøbe sykdommen AGD (engelsk: Amoebic Gill Disease). ILAB har i denne forbindelse i samarbeid med EWOS, NIVA og Havforskningsinstituttet fått midler fra Regionalt Forskningsfond (RFF). Universitetet i Bergen har videre fått midler fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) til anvendt forskning på AGD, og ILAB er part i disse prosjektene som skal gå til medio ILAB ble i 2014 tatt opp som part i et Side 2 av 14

4 Europeisk forskningsprosjekt der deler av parasittstudiene skal gjennomføres ved fasiliteter som ILAB drifter. Et fagpanel oppnevnt av Norges forskningsråd vurderte innovasjonsgrad og forskningskvalitet i de ulike prosjektene. RFF Vestlandet vurderte deretter regional relevans og verdiskapingspotensial for landsdelen. Prosjektet som ILAB skal delta i er av dette fagpanelet vurdert til å ligge helt i forskningsfronten innenfor fagfeltet. ILAB gjennomførte i 2014 tre egne AGD forsøk, som publiseres i tidsskrifter, for å etablere vår egen smittemodell for denne parasitten. Sommeren 2014 gjennomførte ILAB et ernæringsstudium i samarbeid med Bergen Teknologioverføring AS (BTO) hvor sekkedyr, Tunikater, ble testet som et mulig fôr til laks. Tørrvekten til tunikater består av 55 % proteiner, og med et slikt høyt proteininnhold er tanken at sekkedyr kan brukes som proteinkilde i fiskefôr. I tillegg inneholder sekkedyrene også verdifulle omega 3 fettsyrer. Høsten 2014 gjennomførte ILAB to fôr tilsetnings forsøk for et fransk firma der det ble undersøkt om naturlig forekommende tilsetningsstoffer kunne fungere som «antilusemiddel». Det ble også gjennomført et forsøk der leppefisk sin mottakelighet for AGD sammenlignet med laks ble testet. Forsøket ble gjort i forbindelse med en masteroppgave og var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Marine Harvest avd. Labrus og ILAB. Senhøsten 2014 ble det gjennomført et stort lakselusforsøk der høstsmolt, som del av et avlsprogram, ble smittet med lakselus og testet for variasjoner i «familiær» svakhet eller styrke. Viktige hendelser i 2014 har vært: ILAB har videreutviklet egen forskningskompetanse innen lakselus og gjelleamøbesykdommen AGD. ILAB har i 2014 blitt tatt opp som part i flere større forskningsprosjekter knyttet til disse forskningsfeltene. ILAB har inngått samarbeidsavtale med Bergen Teknologi Overføring om gjennomføring av FoU prosjektet «Tunikater, utvikling av en effektiv høste og prosessmetode for nye produkter» finansiert av Norges forskningsråd og havbruksnæringen. ILAB ble tatt opp som part i et EU finansiert prosjekt Parafish Control, Horizon2020 der det bl.a. skal gjøres studier på lakselus. ILAB arrangerte et faglig seminar i forbindelse med 25 år jubileet. Seminar etterfulgt av festmiddag ble arrangert 11. september der det deltok 110 gjester. Tema og paneldebatt på fagseminaret handlet blant annet om hvordan ILAB skal kunne fremskaffe finansiering til utbygging av fasilitetene for å imøtekomme økt etterspørsel for å gjennomføre forsøk med fisk. Ansatte ved ILAB presenterte historien om bedriftens opprinnelse, og utvikling fram til dagens krav til teknisk drift av fasiliteter med høy kvalitet og egen forskningskompetanse spesielt innen Side 3 av 14

5 parasitter. I tillegg fortalte de største kundene hvilke innovativ betydning ILAB har hatt for utvikling av eget firma / institutt. Sammen med Universitetet i Bergen har ILAB arbeidet planmessig for å sikre personell og driftssikkerhet ved pumpestasjonen lokalisert på Dokkeskjærskaien. Ny pumpestasjon med sikrere tilkomst og økt kapasitet er prosjektert av UiB og tomteforhold er avklart. Prosjektet er forventet å kunne realiseres innen en tre års periode. Som ledd i å sikre sjøvannsforsyning før dette, arbeides det med å etablere en fullverdig backup løsning med sjøvann fra Indre Puddefjorden Energisentral. Arbeidet med å sikre sjøvannsforsyningen vil fortsette i I teknisk sentral ble det foretatt større utbedringer av varmepumpeanlegget for å redusere energikostnader knyttet til drift av bl.a. akvakulturanlegget. En av to varmepumper er skiftet ut og det er tilrettelagt for å supplere med fjernvarme ved behov. Tidligere kunne det kun benyttes varme fra varmepumpe eller fjernvarme. Det ble opprettet en ny kontrollerstilling ved ILAB med oppgave å håndtere tilbud, timeføring, fakturering, kontroll og betaling av regninger. En ny avtale ble tegnet med leverandør for regnskapstjenester. Viktige milepæler for bedriften de siste 10 årene: Juni 2008 Nytt ferskvannsanlegg settes i drift. Egen vannledning til Svartediket og fellingsanlegg erstatter tidligere bruk av drikkevann til fiskeforsøk. September 2010 ILAB blir sertifisert i henhold til standarden ISO 9001:2008. Desember 2010 ILAB etablerer salg av tjenester knyttet til lakselus forskning. Mai 2011 Nytt tilbygg med 155 netto kvadratmeter våtroms laboratorier knyttet til Bioblokken ved Marineholmen Forskningspark ferdigstilles. ILAB legger inn første parti av rogn for produksjon av egen forsøksfisk. Oktober 2011 Et nytt lakselus laboratorium ferdigstilles for produksjon av lakselus (eggstrenger, copepoditter, preadult og adult lakselus) samt gjennomføring av in vivo og in vitro lakselusforsøk. Februar 2013 Første oppdrag knyttet til forskning på amøbe gjellesykdommen AGD. Side 4 av 14

6 2. Regnskapsmessige forhold: Resultat: Samlede driftsinntekter for ILAB var i 2014 kr mot kr i Årsresultatet for driften viste et overskudd på kr i 2014 mot et overskudd i 2013 på kr Vedlagt regnskap med noter gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av bedriftens utvikling og virksomhet. Inntekter: Oppdrag fra Universitetet i Bergen og Uni Research AS utgjorde ca 21 % av omsetningen. Andelen har økt fra foregående år med 2 %. De resterende 79 % er oppdrag fra andre kunder. Figur1: Omsetningen ved ILAB i 2014, fordelt etter kundegrupper. Kilde, Uni Økonomi. Universitetet i Bergen og Uni Research AS disponerte gjennom 2014 i alt 54 % av det disponible utleiearealet, andre kunder disponerte 41 % av totalt disponibelt areal. Rest som utgjør 5% var fordelt på vedlikehold og ledig kapasitet. Figur 2: Bruk av areal ved ILAB etter kundegrupper i Side 5 av 14

7 Bedriftens balanse: Styret foreslår følgende disponering av årets resultat: Resultat kr Overført til egenkapital kr Fri egenkapital utgjør pr kr Bedriftens grunnkapital på kr er intakt, og opptjent egenkapital er endret fra kr ved utgangen av 2013 til kr ved utgangen av Det ble i 2014 benyttet kr mot kr i 2013 til innkjøp av varige driftsmidler ved Industrilaboratoriet. Vesentlig del av investeringene relateres til kjøp av inventar og utstyr for rehabilitering av eldre (>20 år) våtlaboratorier og prosessutstyr i disse. Dette for å sikre fortsatt høy kvalitet på tekniske installasjoner. Beløpene er aktivert med nedskrivningstid på 5 eller 10 år. Bedriftens likviditet er god. Likviditetsgrad (sum omløpsmidler / kortsiktig gjeld) økte gjennom 2014 fra 1,4 til 1,7. Det er ikke tatt opp lånefinansiering eller benyttet kassakreditt til finansiering av løpende drift i ILAB har ingen langsiktig gjeld knyttet til tidligere låneopptak og er fri for pantegjeld. 3. Personale, arbeidsmiljø og det ytre miljø: Personale og arbeidsmiljø: Antall ansatte ved utgangen av 2014 var 15 eksklusiv lærlinger og elev i bedrift. Styret er opptatt av at det ikke skal forekomme diskriminering av kjønn. Andel kvinner ved bedriften i 2014 var 33 %. Andelen kvinner i styret var 33 %. Fravær ved ILAB var 1,8 % i Av dette var alt korttidsfravær. Gjennom den ordinære driften håndterer ILAB desinfeksjonsmidler og andre kjemikalier. I denne sammenheng er det utarbeidet instrukser og rutiner for ivaretakelse av personsikkerhet og miljø. Daglig leder for bedriften i 2014 var Reidar Handegård. Ytre miljø: ILAB desinfiserer avløpet fra sykdomslaboratoriet med klor i henhold til krav fra veterinærmyndighetene. Klor nøytraliseres før utslipp til resipient. Anlegget er døgnkontinuerlig overvåket. Restkjemikalier fra ILABs forskjellige laboratorieaktiviteter behandles som spesialavfall i samsvar med spesialavfallsforskriften. Side 6 av 14

8 4. Styret Styrets sammensetning i 2014: Styreleder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Johannes Hellevang, Hellevang AS, Daglig leder Aurora Brønstad, Dyreavdelingen Universitetet i Bergen, Veterinær Lise Øvreås, Universitetet i Bergen, Professor Petter Bomann Larsen, Universitetet i Bergen, Seniorrådgiver Hallvard Lerøy, Seniorrådgiver Bjørn Myrseth, Vitamar AS, Adm. dir. Det ble avholdt 4 styremøter i Styret vil takke samarbeidspartnere som har bidradd til bedriftens virksomhet og de ansatte for dedikert og helhjertet innsats i et hektisk driftsår for å videreutvikle bedriftens tjenester innenfor de gode kvalitetsnormer ILAB er anerkjent for. 5. Fortsatt drift I henhold til lovpålagt krav opplyses det om at bedriften er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 6. Henvisning til regnskapslovens 3 3 Styret kjenner ellers ikke til noen forhold for bedømmelse av bedriftens stilling og resultat av virksomheten som ikke fremgår av balanse, resultatregnskap, noter og styrets beretning. Det er heller ikke inntrådt forhold av vesentlig betydning etter regnskapsårets utgang som ikke allerede er omhandlet i styrets beretning. 7. Utsiktene for 2015 og fremover: ILAB ønsker å bli forbundet med følgende: Optimal forsøksdesign og gjennomføring av kvalitetssikrede forsøk. Fremragende teknisk kompetanse. Fremragende forskningskompetanse. Optimal beliggenhet. Spesialkompetanse innen vannbehandling og våtlaboratorier. God Dyrevelferd Ressursbruk som er bærekraftig og miljøvennlig. Side 7 av 14

9 ILABs ledelse i samarbeid med ansatte laget i 2011 en strategi for å oppnå ovennevnte punkter med tidsavgrensning til perioden Bedriften har i den anledning fastsatt følgende overordnede strategiske mål: Sikre optimal drift i overgangen fra nåværende til ny driftsorganisasjon er på plass ved Bioblokken Plan for etablering av ny sjøvannsforsyning og utvikle bedre vannbehandlingsmetoder av sjøvannet. Fortsatt egen produksjon av forsøksfisk Videreutvikle egne smittemodeller og opprettholde produksjon av parasitter Opprettholde den sentrale beliggenheten Forbedre og bygge ut nåværende infrastruktur på Marineholmen øke tilgjengelig utleieareal og omsetning med 25 % fra 2010 til For å oppnå de strategiske mål anser bedriften personellet som den viktigste ressursen. Deres kompetanse og motivasjon spesielt innen biologi og teknikk vil være avgjørende for fortsatt suksess og økt aktivitet i årene som kommer. Det er også en forutsetning for ILAB at virksomheten drives med overskudd slik at det nødvendige løpende vedlikehold fortsatt kan finansieres over driften og sikre fortsatt høy standard i bedriftens avanserte laboratoriefasiliteter. Det er for kommende 5 års periode planlagt et omfattende arbeid med utskifting av akvakulturrørnettet i Industrilaboratoriet. Til sammen må nær en halv kilometer med PVCrør av relativ stor dimensjon skiftes ut som følge av høy alder. Rørene erstattes med mer miljøvennlige rør som har lengre forventet levetid. Tempoet i utskiftningsarbeidet vil i hovedsak bli styrt av de midler som eier av laboratorielokalene gjør tilgjengelig for denne type vedlikehold supplert av bidrag fra ILABs egen økonomi. ILAB har etter 25 års drift, spesielt de siste årene, nasjonalt og internasjonalt befestet sin posisjon som et attraktivt oppdragslaboratorium for akademia og havbruksnæringen. Omsetningsgrunnlaget for bedriften er gjennom satsing på nye fiskehelsetjenester økt betydelig. Flere store næringsaktører innen havbruk har i 2014 kontaktet ILAB for å sondere muligheten for kjøp av tjenester fra bedriften. Det er en klar dreining fra at kunder kun ønsker å leie forsøksfasiliteter til at kunder nå vil kjøpe tjenester inkludert forskningskompetanse. Å realisere dette potensialet vil kreve mer areal og personalressurser i årene som kommer. For å møte økt etterspørsel etter bedriftens tjenester samarbeider ILAB med Universitetet i Bergen og GC Rieber Eiendom AS for økt tilgang på våtroms laboratorier ved Marineholmen. På kort sikt ved at ILAB leier ledig kapasitet i eksisterende lokaler i Bioblokken på Marineholmen, og på lengre sikt ved å se på muligheten for utvidelse i andre bygg. Med sin sentrale beliggenhet og omkranset av attraktive forskningsmiljøer har styret og administrasjonen store forventninger til en positiv utvikling i årene som kommer. Side 8 av 14

10 Bilde: Sentral beliggenhet ved Marineholmen Forskningspark Bergen, 17. mars 2015 Side 9 av 14

11 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET REGNSKAP 2014 Side 10 av 14

12 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET REGNSKAP 2014 Side 11 av 14

13 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET REGNSKAP 2014 Side 12 av 14

14 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET REGNSKAP 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Salgsinntekter: Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de utføres. Hovedregelen for vurderingen og klassifisering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, korrigert for nedskriving og avskriving. Nedskriving foretas når forskjellen mellom virkelig verdi og bokført verdi er vesentlig, og verdiforringelsen antar ikke å være av forbigående karakter. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Note 2 Varige driftsmidler Varme og sanitær Inventar, utstyr, bil og data Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivinger pr Årets avskrivinger Akkumulerte avskrivinger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 10 år 5/10 år Avskrivingsplan Linær Linær Side 13 av 14

15 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET REGNSKAP 2014 Note 3 Bankinnskudd I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundne skattetrekkmidler med kr Skyldig skattetrekk pr er kr Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.m. Lønnskostnad: Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (note 5) Andre ytelser og refusjoner Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: Ytelse ledende personer: Lønn daglig leder inkl. vaktordning (lønnskode: 111 A) Styrehonorarer (lønnskode: 111 A) Kostnader til revisor: Lovpålagt revisjon Tjenester utenfor revisjon Sum Note 5 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelse for fast ansatte er dekket ved en kollektiv innskuddsbasert pensjonsforsikring som omfatter 15 personer. Forpliktelsen er ikke balanseført. Selskapets andel av påløpt premie er regnskapsført som årets pensjonskostnad med kr Side 14 av 14

16 STIFTELSEN INDUSTRILABORATRIET ÅRSBERETNING

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

2013 odvin oto: Helge SkF

2013 odvin oto: Helge SkF Foto: Helge Skodvin 2013 VÅRE NØKKELTALL 2013 2012 2011 i mill nok Inntekt 367,9 393,2 388,8 Lønnskostnad 264,5 264,5 259,4 Avskriving 1,8 1,3 1,5 Driftskostnad 111,0 128,2 125,7 DRIFTSRESULTAT -9,4-0,9

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap

Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 97 Sak nr.: 2013/61 Mcte: 30.10 2014 Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap Universitetet i Bergen gir Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Dette er Uni Research

Dette er Uni Research 2012 Dette er Uni Research Uni Research styre Adm. direktør Hovedkontor Uni CIPR Uni Computing Uni Helse Uni Klima Uni Miljø Uni Rokkansenteret Uni Sars Centre Uni CIPR (Centre for Integrated Petroleum

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsiden: Endelig en Norsk Standard for passivhus Det ene kontorbygget etter det andre profileres som passivhus, og passivhusstandard

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsiden: Internasjonalt samarbeid om standarder for arktiske operasjoner I oktober var i alt 66 eksperter fra sju land samlet i Tromsø

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic. ÅRSRAPPORT 2004 DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59 E-mail: diagenic@diagenic.com INNHOLD BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Beskrivelse av virksomheten 3 Årsberetning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer