i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E"

Transkript

1 O P P L Æ R I N G S P R O G R A M M E T i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E FORELØPIG UTKAST 29. oktober 2010

2 UTGITT AV: De regionale kompetanse sentrene INFORMASJON TIL TEAMMEDARBEIDERE Fra bekymring til handling: Gjør noe med det! I N F O R - M A S J O N Opplæringsprogram i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk rettet mot gravide og småbarnsforeldre Bakgrunn for programmet: Siden 2007 har (Bufdir) og (Helsedir) hatt et felles oppdrag i forbindelse med Regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre med psykiske vansker og/eller foreldre som misbruker rusmidler som er et ledd i tidlig intervensjonssatsing. RKVTS- regionale Ved oppstart for satsingen i 2007 ble begrepet «De usynlige barna» benyttet om innsatsen rettet mot barn av foreldre med psykiske vansker og rusmiddel avhengighet. I 2009 ble satsingen i regi av helsedirektoratet utvidet 3

3 til å omfatte alle barn som lever i en vanskelig situasjon. Begrepet «barn som pårørende» ble da innført for å innbefatte også barn av pasienter med alvorlig somatisk sykdom eller skade. Fra 1. januar 2010 fikk helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven bestemmelser som omhandler ivaretakelsen av barn som pårørende. Bakgrunnen er de belastningene barn kan utsettes for i forbindelse med foreldres psykiske vansker, rusproblemer, somatisk sykdom og skade. Ny 3-7a Om barneansvarlig personell mv. Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Barneansvarliges oppgaver er blant annet å sørge for at behandlende helsepersonell følger opp barnefokuset og samarbeider med andre tjenester. Helsepersonell skal: n avklare om pasienten har barn n vurdere barnas behov n samtale med pasienten om barnas situasjon n aktivt be om samtykke n gi informasjon til barnet og omsorgsperson n Veilede om andre aktuelle hjelpeinstanser Derfor er opplæringsprogrammet med lokalt samarbeid og rutiner særdeles viktig for å sikre at lovendringen omsettes til praksis. Lovbestemmelsene gjelder for mindreårige barn under 18 år og skal gjelde både for biologiske barn, stebarn, fosterbarn, adoptivbarn og andre. Opplæringsprogrammet; ett element i en bred tverrsektoriell satsing på tidlig intervensjon Tidlig intervensjon innen psykisk helse, rusområdet og i forhold til vold og kriminalitet er et prioritert satsingsområde for Regjeringen. Det er tverrpolitisk enighet om den tverrsektorielle satsingen på tidlig intervensjon. Tidlig intervensjon berører og involverer mange og det er derfor viktig med en bred forankring både på departements- og direktoratsnivå. Et vellykket tidlig intervensjonsarbeid fordrer en samordnet innsats i kommuner, av involverte instanser og etater, direktorater og departementer. Både og Barne-, ungdoms og har kompetansetiltak i sine tidlige intervensjonsinnsatser. Disse kompetansetiltakene skal bistå kommunene med kompetanse, for tidligere å oppdage gravide og småbarnsforeldre som har begynnende eller mer alvorlig/fremskredne problemer med rusmidler, psykiske problemer og/eller vold. Dette ut i fra kunnskap om at slike problemer vil skape vansker for og mangler ved barnets omsorg. Målet er å kunne oppdage og tidlig intervenere overfor denne målgruppa, og til dette trengs det økt bruk av mini-intervensjoner. Det er dokumentert at ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og voksne i risiko, ofte unnlater å handle på grunnlag av bekymring. Det er behov for kompetansehevingstilbud, ikke minst på handlings kompetanse. Direktoratene er opptatt av at uansett hvor du arbeider i landet så skal du få samme tilbud om opplæring i gode metoder innen tidlig intervensjon. og Barne-, ungdoms og har derfor innledet et tett samarbeid om å gi et enhetlig opplæringstilbud med et nasjonalt nedslagsfelt. Prosessen bak programutformingen I desember 2009 begynte vi å samarbeidet mot å smelte sammen deler av tidlig intervensjonssatsingene våre, spesielt rettet mot gravide og småbarnsforeldre. I februar 2010 inviterte og, RVTS, KoRus og Bufetat til å ta del i ei arbeidsgruppe for å utvikle et felles opplæringsprogram i kartleggingsverktøy som omhandler tidlig intervensjon i forhold til rus, psykisk helse og vold, se vedlegg 1. Arbeidsgruppa startet arbeidet i mars 2010, og har følgende medlemmer: Liv Drangsholt Klinisk Sosionom. Jobber med spisskompetanseområdet gravide og alkohol. Arbeider delvis som behandler i skjermet enhet. Kompetansesenter rus sør Telefon: , mobil: E-post: Terje Knutheim Psykologspesialist med særlig ansvar i forhold til forebygging og kompe tanseheving/samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Kompetansesenter rus sør Telefon: ( hjemmekontor)/ E-post: Ingrid Olavsdotter Nesland Senterleder for Regionalt senter om vold og i Midt-Norge. Hun er utdannet klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og familieterapeut, med mastergrad i offentlig administrasjon. Telefon: , mobil: E-post: Solveig Storbækken I N F O R - M A S J O N 4 5

4 Spesialkonsulent ved Kompetansesenter rus vest-bergen med ansvar for koordinering av tidlig intervensjon i regionen. Medansvarlig for nasjonal opplæring av Korusansatte som kursholdere i Motiverende Samtale. Telefon: E-post: Ulrika Haakansson Koordinator for Bufetats satsing: barn av psykisk syke og/eller barn av foreldre som misbruker rusmidler i region øst. Hun er utdannet psykolog. Telefon: E-post: Marit Bergum Hansen Arbeider ved R-bup Øst-Sør. Hun er leder av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Marit Bergum Hansen har tidligere vært sjef for Aline spedbarnsenter i 17 år. Telefon: , mobil: E-post: Randi Saur Arbeider ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun har master i sosialt arbeid og er forsker III ved seksjon om Vold og traumer Voksne. Telefon: E-post: Direktoratene leder og deltar i arbeidsgruppa og har følgende representanter: Fride Rudi Cand. polit. og seniorrådgiver/ nasjonal koordinator for Bufetats oppdrag i regjeringens satsing rettet mot barn av psykisk syke og/eller barn av foreldre som misbruker rusmidler. Telefon sentralbord , mobil: E-post: Solvor Bäcklund Cand.polit, rådgiver i divisjon folkehelse med fagansvar for den nasjonale satsingen på tidlig intervensjon på rusområdet. Hun har ansvar for implementering av veilederen Fra bekymring til handling og samarbeider tett med kompetansesentrene rus. Telefon: sentralbord , dir E-post: Turid Moseid Cand. polit. og seniorrådgiver med ansvar for Regionsentrene for barn og unges psykiske helse. Telefon: E-post: Marianne Virtanen Seniorrådgiver i divisjon for folkehelse med ansvar for alkohol- og gravide-kampanjer Telefon: E-post: Freja Ulvestad Kärki Seniorrådgiver i divisjon for primærhelsetjensten, har fagansvar for volds-, trauma- og, flyktningers/asylsøkeres psykiske helse og psykososiale tjenester ved større ulykker/katastrofer. Hun er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi klinisk familiepsykologi klinisk voksenpsykologi Telefon: E-post: Om arbeidsprosessen Arbeidsgruppa jobbet sammen og hver for seg i mars Resultatet av de rammene arbeidsgruppa ble enige om ble presentert for de aktuelle utøvende aktørene på todagers samarbeidsseminar 24. og 25. mars. På dette seminaret ble rammene for programmet godkjent og regionale opplæringsteam etablert. Bufetats regionale koordinatorer ble valgt som teamledere i en etableringsperiode. Bakgrunnen for dette var at Bufetats modellkommuner ble ansett som mest naturlig å starte opplæring i, ut fra at de allerede har lagt basis for å ta imot opplæring i modellkommunene, som startet arbeidet i Modellkommunene både ønsker og venter på denne type tilbud som ledd i deres oppdrag. Teamleder skal ha en koordinerende rolle. Utover dette skal oppgaver og roller for programgjennomføring avtales i teamet. Det gjelder både for arbeid i forkant, under og etter programavvikling. Disse kan med fordel gå på omgang. Det er laget egen mal for samarbeidsavtale, som er en viktig basis og dessuten tidkrevende å få på plass i forkant av programoppstart. Parallelt med at de regionale teamene begynte sitt samarbeid, videreførte medlemmene i arbeidsgruppa sitt arbeid med å konkretisere innhold i programmet og få det utformet i en programmanual, se under. Til andre arbeidsseminar med de ulike kompetansemiljøene 13. og 14. september forelå råutkast til kursmanual, som ble bearbeidet under denne samlingen, og klargjort for endelig utforming. I etterkant av septembersamlingen er det jobbet med «den røde tråden», språkvask og design, for å ha et første manualutkast klart til oppstart av opplæring i første pilotkommune i oktober Med den skisserte tempoplanen, ber vi om forståelse for at foreliggende I N F O R - M A S J O N 6 7

5 produkt har et foreløpig preg. Opplæringsmanualen må også betraktes som en pilot, som skal videreutvikles og korrigeres i innhold framover. Til tross for dette er vi likevel av den formening at manualen danner en solid basis for å komme i gang med dette viktige opplæringstilbudet, for snarest mulig å iverksette oppdraget for å avdekke og komme i dialog med vordende foreldre og småbarnsforeldre for tidlig intervensjon. Arbeidsgruppa videreføres inntil programmet er implementert etter intensjonen, og vil sammen med og tilby støtte og veiledning for regional forankring. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal organiseres i Rammene for opplæringsteamene Deltakelse i regionale opplæringsteam er omtalt i alle instansers oppdragsbrev fra direktoratene i 2010, og dette vil bli videreført for De regionale opplæringsteamene består av ansatte fra de samme instansene som arbeids gruppa. Det er viktig at instansene er seg bevisst den viktige faglige og pedagogiske utfordringen deres representant-/er til opplæringsteamene vil møte. Hver organisasjon som deltar har en rolle i å fremme tidlig innsats rettet mot gravide og småbarnsforeldre og deres barn. Det gjelder n i forhold til barn n RVTS i forhold til voldsproblematikk n rus i forhold til rusproblematikk, og n Bufetat familievernet og barnevernet i forhold til konfliktfylte familieforhold og utilfredsstillende omsorgsbetingelser. Et vellykket tidlig intervensjonsarbeid fordrer en samordnet innsats på alle nivåer. Hver av disse organisasjonene har gjort og gjør en stor innsats allerede, for at barn skal sikres en god oppvekst. Vi skal samarbeide mer og bedre innen forebygging og tidlig intervensjon også i tråd med den vedtatte samhandlingsreformen (St. meld. Nr ). Opplæringsprogrammet er en innovativ måte å strukturere tverretatlig samarbeid i kommunene. Et samarbeid om opplæring inn mot kommunene gir oss en unik sjanse til å nå fram med støtte og økt kompetanse til de som er i direkte møte sårbare gravide, vordende fedre og småbarnsforeldre! Programmets innhold Kartleggingsverktøy bestående av noen få spørsmål om de ulike temaene i kombinasjon med en kortvarig intervensjon (brief intervention / samtale oppfølging) har dokumentert effekt. Innholdet i opplæringsprogrammet fokuserer økt handlingskompetanse, og tar utgangspunkt i at deltakerne i stor grad besitter nødvendig formalkompetanse (kunnskap) om temaområdene. Programmet inneholder derfor mange øvelser og gir god mulighet for erfaringsutveksling. Det er ønskelig at deltakerne jobber med kasus mellom samlingene, og får utdelt supplerende fagstoff. Opplæringsprogrammet formidler kunnskap om kartleggingsverktøy og samtaleferdigheter til de som i det daglige er nær gravide og småbarnsforeldre. Dette er et viktig første trinn for å sikre tidlig innsats. Det er valgt ut tre kartleggingsverktøy: EPDS, WEAK og Abuse Assessment Screen. Kartleggingsverktøyene er alle godt validerte internasjonalt, men ikke i Norge. Verktøyene er likevel valgt fordi direktoratene og arbeidsgruppa mener de er hensiktsmessige. Studier understøtter at vi går i riktig retning ved å gi opp læring i såkalte mini intervensjoner hvor kartleggingsverktøy benyttes og følges opp, enten med støtte- eller endringsfokusert samtale (motiverende intervju). Programmets innhold vil forhåpentligvis ha en merverdi ved at ulike profesjoner møtes og blir bevisst eventuelle hull i egen kompetanse og kunnskap om andres arbeidsoppgaver. Kanskje vil opplæringsprogrammets deltakelse gi mulighet til å oppdage svakheter ved dagens samarbeidsstrukturer. Programmet vil gi mulighet for kjennskap til hvem og hvor dere kan få fordypende faglig bistand fra. Programmets form Opplæringsprogrammet gjennomføres i løpet av fire dager + en oppfølgingsdag. Det er tenkt at dag 1 og 2 er dager som etterfølger hverandre, mens det er ca. fire ukers mellomrom mellom dag 2 og 3, og dag 3 og 4. Dette for at deltakerne skal få anledning til å jobbe med oppgaver mellom samlingene. I kursmanualen finner dere program, innhold og øvelser for alle dager i samlingene, i den rekkefølgen de skal gjennomføres. Programinnholdet skal følges, men den enkelte må naturligvis tilpasse presentasjonens form. Powerpoint-sidene ligger nummerert etter hver økt, og forefinnes naturligvis elektronisk. Det er viktig at de som skal forestå undervisningen, har klinisk erfaring, og god formidlingsevne. Opplæringsmanualen Den foreliggende manualen er tenkt som et hjelpemiddel for regionale team og kursledere som skal gjennomføre opplæringsprogrammet i kartleggingsverktøy og samtaleferdigheter i det tverrfaglige og tverretatlige kommunale tjenestetilbudet. I N F O R - M A S J O N 8 9

6 Mål for opplæringsprogrammets første fase De etablerte regionale opplæringsteamene skal gjennomføre opplæring i hver sin pilotkommune. Én representant (for pilotkommunene teamleder) følger hele programmet i pilotkommunen for å sikre «den røde tråden» og bygge bro mellom temabolkene ved å introdusere ny opplærinsgbolk i relasjon til foregående opplæringsbolk. Det er en styrke om teamene bruker hverandres kompetanse på tvers, dvs. at selv om for eksempel Bufetat har ansvar for dag 4, betyr det ikke at ikke andre faginstanser-/ personer i teamet kan inviteres til å fylle deler av programmet for dag 4. I en oppstartsperiode anbefales teammedlemmene å øveforelese for hverandre. På samme måte oppfordres det til at faglige kapasiteter kommunalt får bidra i et samspill med de som har det faglige innholdet. Dette bør være tema, og avklares i dialog mellom kommune og opplæringsteamleder i planleggingsprosessen, i forbindelse med kontraktsinngåelse. Det kan være lurt at deltakerne presenterer seg ved oppstart av programmet, og at det føres oversikt over hvem som er tilstede de ulike dagene, og hvor de kommer fra. Det er vesentlig med lederrepresentasjon, gjerne også politikere og evt. fra presse. Det er viktig at kontaktpersonen i kommunen som skal delta i opplæringen er med i prosessen før, under og etter opplæringen, sammen med det regionale opplæringsteamet. Opplæringen i pilotkommunene følges av representant fra arbeidsgruppa, og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), som vil evaluere brukererfaringene med opplæringen. Deltakelse i kommunene I tillegg til den primære målgruppa inviteres alle tjenester som jobber med barn og familier i kommunene og spesialisthelsetjenesten til å delta i opplæringens dag 1 og 4, samt erfaringsdagen, dag 5, som avholdes etter ca. seks måneder. Dag 5 har fokus på kommunens erfaringer knyttet til det å endre rutiner og på å bruke verktøyene for å sikre dialog med foreldre om rus, psykisk helse og vold, samt sikre aktuell oppfølging med tidlig innsats for barna. Opplæringen er i første rekke rettet mot de faggrupper i kommunen som til daglig arbeider med gravide og familier med små barn. Opplæringsprogrammet er derfor relevant for fastleger, (tannleger?) jordmødre, helsesøstre og ansatte i NAV/ ansvarlig i hht. Kap 6 i Sosialtjenesteloven (primærgruppa). Barnevern, familievern, PPT og barnehager bør være representert på hele programmet, sammen med representanter fra spesialisttjenestene og veileder. I utgangspunktet er dette et program som bør kunne omfatte mange det er bare lokaliteter og teknisk utstyr som kan begrense. Som forberedelse til oppstart må det jobbes med hva som skal til for å nå bredest mulig og flest mulig deltakere. Det enkelte opplæringsteam må gjøre seg erfaringer med hvor mange deltakere som kan være på hvert kurs. Kostnader Kommunen står som praktisk arrangør (fristilling av deltakerne, lokaliteter, lunsj). Selve opplæringen er gratis for kommunen. Utgifter i forbindelse med den enkelte organisasjons bidrag i opplæringsprogrammet dekkes av den enkelte organisasjon, jfr. oppdrag forankret i oppdragsbrev. Stimuleringsmidler som eventuelt er gitt til organisasjonen til tidlig intervensjon kan benyttes til dette arbeidet. Dersom dette medfører vansker, tas dette opp via egen ledelse med ansvarlige i direktorat. Spredning Hver instans i opplæringsteamet oppfordres til å knytte til seg to fire fagpersoner fra egen organisasjon, som kan følge opplæring i kommuner i egen region, og på denne måten bygge en bank av aktører som kan sikre økt opplæringskapasitet. Dermed sikres en raskere spredning til «nye» kommuner. Annet Det jobbes med å få opplæringsprogrammet godkjent som utdannende kurs for leger. Det vil bli jobbet for å utarbeide en brosjyre som kan formidles til kommuner. Det er for tidlig å gå aktivt ut for å rekruttere og informere om programtilbudet, men det vil med det første gå ut et informasjonsbrev til blant annet helseforetakene, for at disse skal være forberedt på evt. økte henvendelser om bistand ved at gravide og småbarnsforeldre med behandlingsbehov i større grad forventes å bli fanget opp, med behov for spesialisert behandling. Lykke til! I N F O R - M A S J O N 10 11

7 Innhold Dag 1, del en TEMA: Introduksjon til opplæringsprogrammet. 15 PROGRAM 1. TIME Bakgrunn og formål Målsettinger med opplæringsprogrammet i kommunene Bakgrunn: vi vil styrke kommunens grunnlag for tidlig intervensjon Målsetting med opplæringsprogrammet for målgruppen PROGRAM 2. TIME Programmets innhold Forskjellen på screening og kartlegging Aktuelle kartleggingsverktøy for målgruppen psykisk helse, rus/alkohol og vold Samtaleferdigheter PROGRAM 3. TIME Implementering i kommunen Implementering Evaluering Minoritetsperspektivet Respekt og hensyn Forslag til undervisningstema Litteratur Dag 1, del to TEMA: Dialog om sårbare tema PROGRAM 4. TIME God rådgiveratferd empatisk kommunikasjon...40 Innledning Aktivitet 1 Overtalelsesøvelse Momenter til en forelesning PROGRAM 5. TIME Kommunikasjonsferdigheter Innledning Oppsummering Aktivitet 2: Oppsummeringer Åpne og lukkete spørsmål Aktivitet 3: Åpne og lukkete spørsmål Dag 2 TEMA: Alkohol og graviditet PROGRAM 1. TIME Introduksjon Introduksjon til temaet Aktivitet: Filmen Livsviktig Forelesning PROGRAM 2. TIME Motiverende samtale Innledning Momenter til forelesning: Motivasjonsbyggende samtaleteknikk Endringsprosessen. Aktivitet: Toms kjappe Momenter til forelesnin:g Endringsprosessen PROGRAM 3. TIME Motiverende samtale forts Innledning Momenter til forelesning: Ambivalens Aktivitet: Noe jeg har motstridende tanker om og følelser for PROGRAM 4. TIME Motiverende samtale forts Innledning Momenter til forelesning: Motivasjon og endringssnakk Momenter til forelesning: Spesifikke rådgivningsstrategier Aktivitet PROGRAM 5. TIME Kartleggingsverktøyet TWEAK med tilleggsspørsmål Momenter til forelesning Aktivitet: Rollespill Oppsummering i plenum PROGRAM 6. TIME Når den gravide bruker alkohol Innledning: Hva når den gravide bruker alkohol? Aktivitet: Rollespill Momenter til diskusjon etter rollespill Oppsummering av dagen Aktuell litteratur I N N - H O L D RKVTS- regionale PROGRAM 6. TIME Kommunikasjonsferdigheter forts Innledning Aktivitet 4: Presentasjon av hverandre Aktivitet 5: Videodemonstrasjon

8 Dag 3, del en TEMA: Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid PROGRAM 1. TIME Psykiske reaksjoner i forbindelse med svangerskap og barseltid PROGRAM 2. TIME Opplæring i EPDS metoden. Skjema og støttesamtaler PROGRAM 3. TIME Samtaleferdigheter og gruppeøvelser Aktuell litteratur I N N - H O L D Dag 3, del to TEMA: Snakke om vold PROGRAM 4. TIME Vold i nære relasjoner PROGRAM 5. TIME Sikkerhetsarbeid

9 TEMA: Introduksjon til opplæringsprogrammet Formål: Gi kursdeltakerne informasjon om opplæringsprogrammets formål og innhold og kommunens innspill. Faglig ansvarlig:,, Deltakere: Alle som arbeider med småbarnsforeldre, gravide og barn 1D A G D E L E N 17

10 PROGRAM 1. TIME Bakgrunn og formål (Powerpoint-side 1, 2) n MÅLSETTINGER MED OPPLÆRINGSPROGRAMMET I KOMMUNENE n BAKGRUNN: VI VIL STYRKE KOMMUNENS GRUNNLAG FOR TIDLIG INTERVENSJON n MÅLSETTING MED OPPLÆRINGSPROGRAMMET FOR MÅLGRUPPEN Del av nasjonal satsing på tidlig intervensjon Opplæringsprogrammet «Fra bekymring til handling gjør noe med det», er ett element i den nasjonale satsingen på tidlig intervensjon. Tidlig intervensjon; viktig, tverrsektoriell satsing Tidlig intervensjon er en tverrsektoriell satsing. Det å skulle gripe inn på et tidlig tidspunkt, enten i en tidlig fase i livet eller tidlig fase i problemutvikling, er viktig både når det gjelder psykisk helse, rus og vold. Tidlig intervensjon er også et ledd i Folkehelsearbeidet. Når vi snakker om helsefremmende faktorer i Folkehelsearbeidet så er det de samme faktorene som blir omtalt som beskyttelsesfaktorer i tidlig intervensjonssammenheng. vi hindre at barn utvikler problemer. Dette er formålet med opplæringsprogrammet. Fra bekymring til handling Alle som arbeider med gravide, vordende fedre og småbarnsforeldre (målgruppa) må bli trygge på å være nær nok til å se hva som er vanskelig, og hva som skaper vanskeligheter for målgruppa. Det krever kunnskap, og det krever handlingskompetanse til å åpne opp for skjulte problemområder Dette er problemområder som, av hensyn til ufødte barn og små barn, ikke bør være skjult, fortiet eller tabuisert. Det er ikke nok å ha kunnskapen, vi må også bli gode på å handle. Med det menes både å åpne opp for temaer det er vondt og vanskelig å snakke om, og kunne ta imot åpenheten på en måte som er ivaretakende og utviklingsfremmende når det gjelder å hjelpe. Dette krever høy bevissthet om egen rolles grenser, og bevissthet om hvem som evt. kan bistå for å gjøre en forskjell. Fleksible tiltak på mottakerens premisser De ulike fagmiljøene som kommer i kontakt med målgruppa besitter kunnskap som ofte ikke blir en del av utøvelsen av faget. Utsatte foreldre får ikke den helhetlige, systematiske hjelpen de trenger over tid. Opplæringsprogrammet skal være et bidrag til læring som forhåpentligvis gir bedre grep for å sikre barns vilkår for god nok omsorg, trivsel og utvikling. I denne sammenheng gjelder det spesielt barn av foreldre med psykisk vansker, barn av foreldre som misbruker rusmidler, og/eller barn som lever med vold i nære relasjoner. 1D A G D E L E N Felles oppdrag for å oppdage og handle (Bufdir) og (Helse dir) har et felles oppdrag i forbindelse med Regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre med psykiske vansker og/eller rusmiddelrelaterte problemer. Det er ansatt regionale koordinatorer innenfor begge forvaltningsområdene hvor et element i satsingen er å bistå kommunene med kompetanse, for tidligere å oppdage gravide og småbarnsforeldre som har begynnende eller fremskredne og alvorlige problemer med rusmidler, psykiske problemer og/eller vold. (Powerpoint-side 3) Formålet med programmet Vi kan gjøre noe for å forbedre sårbare barns oppvekstvilkår og livssituasjon gjennom å oppdage risiko for skjevutvikling hos foreldrene tidlig nok. Dette krever fagmiljøer med god kompetanse til å se helheten i problematikken. Ved at gravide, vordende fedre og småbarnsforeldre får hjelp tidlig, kan (Powerpoint-side 4) Målsettinger med opplæringsprogrammet i kommunene Kommuner som satser sterkere En viktig målsetting med opplæringsprogrammet er at kommunene skal utvide sin satsing på helsefremmende arbeid når det gjelder: n alkohol og rusmiddelbruk hos gravide n problematisk rusbruk hos småbarnsfamilier n psykiske vansker hos gravide og småbarnsforeldre n vold i nære relasjoner Kompetente kommuner En annen viktig målsetting er at kommunene gjør flere helsearbeidere i stand til å realisere formålet. Kommunens grunnlag for tidlig identifikasjon og intervensjon skal styrkes i form av: 18 19

11 n gjennomført opplæring i samtalekompetanse om sensitive temaer, med fokus på endring og støtte (Powerpoint-side 5) Bakgrunn: Vi vil styrke kommunens grunnlag for tidlig intervensjon Føre var Vi ønsker at ansatte i ulike tjenester i kommunen skal kunne komme inn så tidlig som mulig i en problemutvikling slik at problemer ikke får vokse seg store. Ved å komme inn så tidlig som mulig, vil færre barn utvikle sammensatte og «tunge» problemer før de får hjelp. Behov for økt satsning St. prp 1 ( ) og opptrappingsplanen for rusfeltet har gitt midler til å styrke økt bruk av mini intervensjoner i ulike tjenester for å oppdage risikofull alkoholbruk. Alkohol er skadelig for fosteret. Det er godt dokumentert at depressive symptomer hos en eller begge foreldre har en skadelig effekt på foreldre barn interaksjon, familieatmosfæren og på barnets utvikling og velvære. Det er videre en dokumentert sammenheng mellom psykiske vansker, rusbruk og bruk av vold. Det er derfor gode grunner til å innføre rutiner i din arbeidshverdag der spørsmål om temaene rus og psykisk helse og vold er integrert i arbeidet. (Powerpoint-side 6) Vi vet nok Å gripe inn tidligere med de beste metoder vi har tilgjengelig er både et mål, en plikt og et stort felles ansvar. Vi har nok kunnskap og solid dokumentasjon; n Vi har kunnskap om og erfaring med barn og unge som lider overlast med bakgrunn i mangelfulle omsorgsrammer (rus, psykisk helse, vold). n Vi vet at mange barn ikke blir sett og forstått ut fra den hverdagen de lever. Ikke minst vet vi nok til å kunne snu ressursbruken fra reparasjon til forebygging og positiv endring! Ønske om å tilby én samlet opplæringspakke Forskning innen rus, psykisk helse og vold tilsier at vi nå må stå samlet og gjøre noe med det. Mange har i oppdrag å styrke handlingskompetansen i kommunene og det skal vi fortsette med. Forskjellen er at denne gangen tilbyr vi en samlet opplæringspakke i stedet for fragmentert kompetanseformidling. (Powerpoint-side 7) Vi skal komme i dialog med foreldre som sliter n Med psykiske vansker n Med misbruk av rusmidler n Med voldsproblematikk (Powerpoint-side 8) Målsetting med opplæringsprogrammet for målgruppen Redusere alkoholrelaterte skader hos barn og foreldre I St. prp 1 ( ) står det at vi skal styrke bruken av mini intervensjon i ulike tjenester for å oppdage risikofull alkoholbruk. For målgruppen gravide og småbarnsforeldre er målsettingen å redusere alkoholrelaterte skader hos barn og foreldre. Sette temaet på dagsorden i tidlig fase Det er viktig å tematisere bruk av alkohol, medikamenter eller illegale rusmidler på en god måte i en tidlig fase i problemutvikling. Derfor er det også en målsetting med opplæringsprogrammet at dette temaet tas opp rutinemessig med gravide, sped- og småbarnsforeldre, slik at de får en mulighet til å ta reflekterte valg rundt bruk av alkohol under graviditet og i småbarnsperioden. Større fokus på far som forelder Det er godt dokumentert at depressive symptomer hos en eller begge foreldre har en skadelig effekt på foreldre/barn interaksjon, familieatmosfæren og på barnets utvikling og velvære. Fokuset har i stor grad vært rettet mot mødres depresjon og hvordan dette påvirker deres foreldr e- rolle og barnas fysiske og mentale helse. Det er viktig at dette opprettholdes og styrkes. Samtidig er det en målsetting med opplæringsprogrammet at fars psykiske helse tillegges tilsvarende betydning. Det vises blant annet til at depresjon, også hos fedre, i barnets første leveår gir økt sjanse for atferds messige problemer i førskolealder. Det synes som om gutter er spesielt sårbare her. Å nå foreldre gjennom barna og vice versa Det er ofte samsvar mellom uheldig bruk av bruk av rusmidler, psykiske vansker, og vold. Tidlig intervensjonsarbeid rettet mot barn på disse tre områdene handler egentlig om tidlig intervensjon rettet mot deres foreldre 1D A G D E L E N 20 21

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Helsesøstre NR. 1 2010 Vinter i Norge. Foto: Pascal Dangman LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Innhold side Leder 5 Prosjekt pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste 6

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus 24.-26 november 2009 rapport 1 : 2010 2 RBUP Nord rapport nr 1 2010 Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.-26.

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer

Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer BJØRN H. SOLBAKKEN GRETHE LAURITZEN RAPPORT NR. 1/2006 STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING OSLO 2006 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

De usynlige barna. Barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre

De usynlige barna. Barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre De usynlige barna Barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre 1 2 INNHOLD Innledning... 4 Regjeringens satsing... 6 Barn som blir sett klarer seg best... 8 De glemte ungdommene...11 Eksempel fra

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE HJEM Psykisk helse i OSLOskolene Ressursperm 1 HJEM FORORD I Osloskolen har vi høye ambisjoner for hver elevs faglige og sosiale utvikling. Alle elever skal få tidlig og tett oppfølging. Ressurspermen

Detaljer