Filadelfia Omsorgssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Filadelfia Omsorgssenter"

Transkript

1 Informasjonsmagasin

2 Filadelfia Filadelfia er en selvstendig pinsemenighet i Kristiansand med 1500 medlemmer. Totalt 98 ansatte ved årsskiftet, inkludert datterselskap. Herav 31 i Filadelfia og 67 fordelt på barnehagene som menigheten driver. Menigheten er også en del av et nasjonalt nettverket som utgjør Den Norske Pinsebevegelsen, en bevegelse som teller 291 menigheter og medlemmer. Menigheten omsatte i 2009 for kr ,- og konsernet totalt omsatte for kr ,-. Menigheten driver et omfattende tilbud på lik linje med andre tradisjonelle menigheter, alt fra søndagsskole, junior, kor, ungdomsarbeid, gudstjenester, bønnemøter, eldrearbeid, besøkstjenester, samling for psykisk utviklingshemmede, misjon og nødhjelp i utlandet med mer. Alt arbeid er et åpent tilbud til hele befolkningen, enten man er medlem eller ikke. Vi driver også: - bibelskole. - frivillighetssentralen Service Kontakten som er et gratis tilbud til hele byens befolkning. - rusomsorg som du kan lese mer om i dette bladet. - egen nærradio på FM 101,2, nettradio, podcast med mer. - Solkollen barnehager - medeier i Oasen skole Vårt tilbud: Presentasjon Filadelfia Omsorgssenter Filadelfia Omsorgssenter (FOS) er et tilbud til mennesker i nød med rusrelaterte problemer. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som vil en forandring i livet sitt. Vi godkjenner kun C-preparater under oppholdet. Filadelfia Omsorgssenter ble startet i 1997 og eies av pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand. Menigheten har nedsatt en styringsgruppe som har ansvar for driften i samarbeid med daglig leder. Omsorgssenteret er heldøgnsbemannet, eller det settes inn medarbeidere ved behov. Deler av medarbeiderstaben er frivillig tjeneste.. Mål og verdier Filadelfia Omsorgssenter ønsker å lede mennesker til Gud, slik at den enkelte kan bli gjenopprettet til et helt menneske. Vi bygger på kristne livsverdier og normer, hvor vi ønsker å fremme gjensidig tillit, åpenhet, ærlighet og sannhet. Filadelfia Omsorgssenter ønsker å møte enkeltmennesket med respekt, uavhengig av ståsted i livet. Fellesskapet er bygd opp på individuell tilrettelegging, med åndelig, sosial og praktisk omsorg. Samarbeid Filadelfia Omsorgssenter ønsker å samarbeide med de instanser den enkelte gjør seg bruk av. Omsorgssentrene blir ofte brukt i påvente av videre behandling i spesialisthelsetjenesten, eller etter behandling som forberedelse til et mer selvstendig liv i egen bolig. Ønske om plass og kostnader Hvis du ønsker plass på FOS, ta direkte kontakt på telefon for informasjon og avtale om en samtale. Det kan være en fordel å ha avklart med din saksbehandler i Kommunen før du kommer til samtalen, at du ønsker plass på FOS. Spesielt med hensyn til godkjenning om kommunalgaranti for oppholdet. Ved tilbudet i Tordenskjoldsgate betaler flere oppholdet av egne midler. Husleiegaranti må foreligge. Det forutsettes at avrusning er gjennomført før innflytting. Vil du søke 12-soning, avklar dette med din kontaktbetjent og ta kontakt for nærmere avtale. Åpen kafé Side 3 1 Forside fra Bystranda Foto: Morten Marius Larsen 2 Presentasjon Menighet og omsorgssenter 3 Kafé og barmhjertighet Godt samarbeid med det offentlige 4 FOS Landeskogen Et velkomment arbeid i Bygland 5 FOS Tordenskjoldsgate Bo- og ettervernsenter 6 Tabita Kvinnesenter Intervju med Tonnie Lindeland 7 FOS Ettervern Intervju med Stanley Knutsen 8 Kontaktinformasjon Visjon og hilsen fra ordfører 2 Barmhjertighetens Hus Side 3 Landeskogen Side 4 Arbeids- og aktivitetstilbud Tordenskjoldsgate Side 5 Ettervern Side 7 Kvinnesenter Side 6 Illustrasjon: Terje Tveit

3 Det offentlige har tett samarbeid med FOS Per Willy Ormestad er ruskonsulent og leder av Faglig forum i Kristiansand. Han har samarbeidet med FOS over lenger tid, og mener det er behov for privat rusomsorg i Kristiansand, og at FOS kompletterer kommunens eget rusarbeid. Vi trenger denne typen behandlingssteder, sier han. Ormestad mener en av de viktigste fordelene til FOS er at brukerne blir tilbudt et nettverk der de blir inkludert. FOS tilbyr en hel pakke: Det kommunale tilbudet har problemer med å tilby et nettverk som brukerne kan være en del av, men i menighetslivet kommer dette helt naturlig. Han forteller om et langt og godt samarbeid med FOS, og at det er mange som har hatt stedet som et springbrett inn i videre behandling. Han forteller at FOS har vært en god bidragsyter inn i rusbehandlingen i Kristiansand. Det at FOS Tordenskjoldsgate ligger midt i byen gjør det også tilgjengelig både for brukere og det offentlige. I tillegg er det flott med de mulighetene som Landeskogen gir, for de som trenger å komme bort fra byen. Vi jobber sammen for en hensikt, og det er å hjelpe mennesker som sliter. Ormestad mener det er mye spennende på gang i FOS, og trekker fram ressursene som er tilgjengelige. Det er mange som vil hjelpe, det er et stort apparat der hele menigheten er med og bidrar. Det å ha frivillige som står på er verdifullt, og i FOS er det mange ressurspersoner. Han ser en iver og et engasjement i staben som er imponerende. De er flinke til å jobbe tverrfaglig, og folkene på FOS har evnen til å kaste seg rundt og handle når det er nødvendig. Det er en fleksibelhet som gjør dette til et sted det er attraktivt å bruke. Vi har et meget godt samarbeid med FOS, avslutter han. Tekst og foto: Margrethe S. Tveit FOS Åpen kafé Et inkluderende fellesskap Hver torsdag inviterer vi til Åpen kafé i Filadelfia Kristiansand. Kvelden starter med samtale rundt bordene med kaffe og mat og fortsetter med sang, vitnesbyrd og appell. Her er det et inkluderende felleskap for mennesker med behov for kontakt, samtale og oppfølging. Vi ønsker at Åpen kafé skal være en inngangsport til menigheten, og målet er å få kontakt med mennesker som har rusproblemer. Derfor går vi ut på byen hver torsdag for å invitere til fellesskapet. Vi har åpent torsdager kl (utenom skolens ferier) i Dronningens gate 89. Barmhjertighetens hus, Marvika Avrusning og stabilisering Dette huset er et korttids tilbud til de som trenger avrusning eller stabilisering og ønsker hjelp til videre behandling/omsorg. Dette er et ledd i en større sirkel. Oppholdet blir og brukt til å avklare og samordne veien videre. Herfra blir brukerne sendt videre i rehabilitering i FOS-systemet eller til andre eksterne tilbud. Huset blir og brukt til opphold fra egne avdelinger. Huset bemannes av frivillige medarbeidere hele døgnet når personer er inne på stabilisering. 3

4 Knut A. Austad Ordførar i Bygland Velkommen til Bygland Bygland ønskjer Filadelfia Omsorgssenter velkomen til kommunen vår! Me er storleg imponert over kva FOS har utretta i Kristiansand med sitt arbeid for eit godt ettervern ved rusomsorg. Frivilligheitsarbeidet som vert gjort, utan tanke på eigenvinning, men med idealistisk haldning og vilje til å hjelpe har vist godt resultat. Eg vonar at etableringa på Landeskogen vil bere frukter gjennom eit godt samarbeid, og at enkeltpersonar og ressursgrupper i kommunen vil stille opp og støtte dette viktige arbeidet. FOS Landeskogen Bo- og omsorgssenter Filadelfia Omsorgssenter Landeskogen, ligger på Grendi i Bygland kommune, ca. 80 km fra Kristiansand. Senteret har inntil 15 plasser med enkeltrom og fellesareal. Stedet ligger i naturskjønneomgivelser, med et lite gårdsbruk og verksted. Her er det mulighet for stell av dyr, snekkerverksted, vedproduksjon og et rikt friluftsliv. Vi har et godt utstyrt treningsrom. Vi bruker ulike aktivitetstilbud i nærheten. Plassen er et godt sted å starte rehabilitering. Her er mulighet for «å lande», få avstand til en kaotisk hverdag og få hjelp til å møte livet. Lære å kjede seg, planlegge og finne roen. Mange opplever dette som avgjørende for videre behandling. Stedet er døgnbemannet. Det er mulighet for 12-soning. Ved innflytting underskrives en beboerkontrakt med generelle regler og individuelle avtaler. Det er utarbeidet en felles dag/ ukeplan med faste og gjøremål. Den enkelte blir fulgt opp gjennom individuelle samtaler, via ansvarsgrupper, beboermøter, gruppeveiledning og det den enkelte har behov for. Det gis mulighet for å utarbeide en individuellplan plan. Vi deltar i menighetsfelleskapet i Filadelfia Kristiansand, og på møter i nærheten. Adresse: Postboks Grendi Frå Bygland kommune ser me på avtalen med Filadelfia som ei samfunnskontrakt der det offentlege spelar på lag med ein frivillig innsats, og der kommunen vil vere med å tilrettelegge slik at mange kan finne attende til ei god meining med livet. Annonsør og støttepartner: John Lunde AS Annonsør og støttepartner: Daland Eiendom AS 4

5 FOS Tordenskjoldsgate Bo- og ettervernsenter Filadelfia omsorgssenter Tordenskjoldsgate kan tilby bo-trening og støtte til mestring av eget liv. Den enkelte blir fulgt opp gjennom individuelle samtaler, via ansvarsgrupper, beboermøter og det den enkelte har behov for. FOS Tordenskjoldsgate har 11 plasser. Vi har 6 leiligheter og 5 rom med hyggelige fellesrom. Stedet kan være døgnbemannet ved behov, evt. ved 12- soning Ved innflytting underskrives en beboerkontrakt med generelle regler og individuelle avtaler. Det er utarbeidet en felles dag/ ukeplan med individuell tilrettelegging. Det forventes at den som flytter inn, har mulighet for noe arbeid/ aktivitet på dagtid. Vi deltar i menighetsfelleskapet i Filadelfia. Vi ser dette som en viktig del av sosialiseringen og relasjonsbyggingen. Vi oppmuntrer til å utvikle fritidsinteresser. Adresse : Tordenskjoldsgt. 54, 4614 Kristiansand Tekst: Vivi Haug Tobbi Kvaale Spesialisthelsetjenesten Rusbehandling Helse Sør Eit samarbeidsforum... Når Filadelfiamenigheten etablerte Filadelfia Omsorgssenter i Kristiansand for fleire år sidan starta dei med å spørje oss i kommunen om kva behovet rusavhengige i Kristiansand hadde - og som kommunen sjølv ikkje klarte å dekke opp. Filadelfia har bygt opp eit bu-og omsorgssenter for rusavhengige med høg kvalitet; både fysisk og med omsorg for dei som bur der. Saman med oss i kommunen og andre private og frivillige organisasjoner og menigheter har dei vore med å etablere eit samarbeidsforum der me på tvers av forvaltningsnivå jobber ilag for å sikre at ein utfylle kvarandre sine ressurser- til beste for dei rusavhengige. Denne kompetansen bør Bygland kommune spørje etter; også når ein skal etablere noko nytt og kanskje ukjendt i Grendi. Når eg no har slutta i Kristiansand kommune og jobber med samordning av rusfeltet i spesialisthelsetjenesten blir eg bare styrka i kunskapen om at kommunane må bygge opp og sikre at det finnast omsorgstiltak for rusavhengige. Dette er og vil vera ei tydleg kommunal oppgåve i framtida. At kommunane treng å få tilført økonomiske ressurser til å kunne betale for omsorgstiltaka er også viktig. Terskelen inn til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten har ikkje blitt redusert med rusreformen. Så kan eg berre ynskje både Bygland kommune og Filadelfia lykke til med eit spanande samarbeid! Annonsør og støttepartner: Annonsør og støttepartner: Mosvold & Co AS 5

6 Gi aldri opp! Etter litt over 2 år på FOS i Tordenskjoldsgate har Tonnie Lindeland (57) flyttet ut i egen leilighet. Tabita Kvinnesenter Bo- og omsorgssenter 12 kvinner fra menigheten Filadelfia startet arbeidet i I september 2010 ble tilbudet utvidet med Tabita bo- og omsorgssenter. Det er nå 25 kvinner som arbeider frivillig i denne tjenesten. Tilbudet består av: Tabita bo- og omsorgssenter i Marvika. Tilbud til kvinner fra 18 år. Vi kan tilby enkelt rom (inntil 3 plasser) med felles stue, kjøkken og bad. Stedet kan være døgnbemannet ved behov, evt. ved 12- soning. Vi har og mulighet til å ta imot gravide kvinner. Vi kan tilby bo-trening og støtte til mestring av eget liv. Den enkelte blir fulgt opp gjennom samtaler, via beboermøte, ansvarsgrupper og det den enkelte trenger støtte til. Det blir satt opp en felles ukeplan med individuell tilrettelegging. Vi forventer at den enkelte beboer har noe arbeid/aktivitet på dagtid. Ved innflytting underskrives beboerkontrakt med generelle regler og individuelle avtaler for oppholdet. Det kan bli utarbeidet en individuell plan. Vi deltar i menighetsfelleskapet i Filadelfia. Vi ser dette som en viktig del av sosialisering og relasjonsbygging. Vi oppmuntrer til fritidsinteresser. Etter et langt liv med mye rus flyttet hun bort fra Kristiansand. Litt etter litt klarte hun å slutte med rusen på egenhånd. Hun har hatt mange innleggelser for å få hjelp til å komme videre, men ønsket å bo på FOS for å være i trygge omgivelser med gode rammer. - Forskjellen fra tidligere er at jeg har fått et godt nettverk med trygge, rusfrie venner på senteret og i menigheten. For meg har det også vært viktig at det er et bo- og omsorgstilbud uten medikamentell behandling. Utfordringen fra Tonnie til andre i samme situasjon er klar: - Gi aldri opp og bruk god tid. Nå ønsker hun å bruke fremtiden på å hjelpe andre mennesker, og er aktiv medarbeider i Tabita Kvinnesenter. - Jeg har lyst å bruke mine egne erfaringer og gjøre noe godt for kvinner og enslige mødre som har en vanskelig livssituasjon. Fra oss alle: Takk for den du er, og lykke til videre i livet! Tekst: Jan Frithjof Bay Gundersen 6 Tabita Kvinnesenter Møteplass for kvinner Et møtepunkt for kvinner som ønsker et sosialt nettverk. Vi samtaler om diverse temaer om livet, spiser sammen og blir kjent med hverandre. Tidspunkt er torsdager fra kl (utenom skolens ferier). Tabita Kvinnesenter Besøksteam Vi ønsker å vise kristen nestekjærlighet og være et medmenneske for de vi besøker. I praksis kan det bety å ha tid til å lytte, gå tur, gå på kafé, gå sammen på møter med mer. Hvis du ønsker kontakt eller besøk, ring menighetskontoret i Filadelfia på telefon (kontortid: tirsdag - torsdag kl ).

7 Jesus tok rusen Stanley Knutsen (55) var alkoholiker i 45 år... Så møtte han Jesus på Landeskogen. Stanley var bare åtte år gammel da alkoholen festet et grep om livet hans, hjemme på Froland. Etter å ha levd et langt liv i rus ankom han Barmhjertighetens hus, Marvika i Da kunne han knapt gå. - Alkoholen hadde gitt meg store balanseproblemer. Jeg var lei og nedkjørt, forteller Stanley Knutsen. I dag er han fullstendig rusfri. De fire siste årene har han ikke sprukket en eneste gang. - Jeg våkner ikke lenger opp med sykdom, pengeproblemer og stress. Jeg har fått en fred og ro på innsiden, og det er Jesus som har hjulpet meg, smiler Knutsen. I løpet av 18 harde måneder på Landeskogen fikk han et møte med Jesus, og alkoholen ble erstattet med et kristent nettverk. Nå bor han i en egen leilighet i Kristiansand. Gjennom ettervernet til FOS har han faste aktiviteter i Filadelfia, oppfølging fra rusterapeut og en medvandrer fra menigheten inkluderer han i det kristne fellesskapet. - Jeg takker Gud for Filadelfia. Uten dem hadde jeg ligget seks fot under jorden, sier Stanley Knutsen. Tekst og foto: Morten Marius Larsen FOS Ettervern Oppfølging i eget hjem Beboere som har avsluttet behandlingen på FOS opplever ofte en sårbar situasjon når de flytter over i egen bolig. De kan lett bli alene om ansvaret for å tilpasse seg livet utenfor institusjonen. For å lette denne overgangen, avtales det oppfølging over tid som kan innebære følgende elementer: Hjemmebesøk Deltagelse i ansvarsgrupper Telefonkontakt Nettverksoppbygging Aktiviteter sammen med frivillige faddere (medvandrer) Ettervernsgrupper med et aktivitets tilbud Individuelle samtaler Menighetsfelleskap Dersom du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt på tlf eller direkte tlf

8 " Kjærlighet Telefon: FOS Visjon: Herrens Ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud; jeg skal trøste alle som sørger, og gi de sørgende i Sion hodepynt istedenfor aske, gledesolje for sørgedrakt og lovsang istedenfor motløshet. De skal kalles rettferds mektige trær, som Herren selv har plantet for å vise sin herlighet. De skal bygge opp igjen gamle ruiner, gjenreise det som før ble lagt øde, bygge på ny de herjede byer, som lå der øde fra slekt til slekt. Hentet fra Jesaja 61: Ja, E-post: Internett: Gavekonto: jeg vil være med som støttepartner! Kontonr.: Jeg vil støtte med et engangsbeløp på: kr.,-. FOS Administrasjon Barmhjertighetens hus Dronningensgate Marvika 4608 Kristiansand 4632 Kristiansand Telefon: Telefon: Jeg vil støtte med et årlig beløp på: kr.,- Jeg ønsker å betale: Hver måned Hvert kvartal 1 gang FOS Landeskogen FOS Tordenskjoldsgate Postboks 3 Tordenskjoldsgate Grendi 4614 Kristiansand Telefon: Telefon: FOS Kvinnesenter FOS Ettervern Marvika Dronningensgate Navn: Kristiansand 4608 Kristiansand Telefon: Telefon: Adresse: FOS Postnr.: Åpen kafé Poststed: Dronningensgate E-post: Kristiansand Telefon: Telefon: Fødselsdato: " 6265/40 FOS Per Sigurd Sørensen Ordfører i Kristiansand i praksis Kristiansand er heldige som har Filadelfia Omsorgssenter (FOS) med på laget for å hjelpe de som er kommet skjevt ut i livet. Kommunen og det offentlige er avhengige av de frivillige organisasjonenes profesjonelle lavterskeltilbud og vil være det i fremtiden. Her i Starts hjemby vet vi mye om nødvendigheten av å være et godt team. Som ordfører er jeg glad vi har de beste «medspillerne» som FOS, Frelsesarmeen, Blå Kors, Kirkens bymisjon, Shalam og SON med i dette arbeidet. Det er en stor utfordring for samfunnet å hjelpe rusavhengige. De er en sammensatt gruppe, men gjerne med akutte, basale behov som kjærlighet og omsorg, mat, medisinsk hjelp, klær osv. Kommunen har ikke mer oppsøkende virksomhet enn feltsykepleien. FOS er derfor oftest «nærmest brukeren» og dere har en unik mulighet til å hjelpe og motivere enkeltmennesker som kanskje er tunge rusavhengige inn til forlenget hjelp. «Just som jeg er» heter det i en gammel kristen sang. Hos FOS får du komme inn akkurat som du er og blir akseptert for den du er. Dette er helt nødvendig for et verdig liv og likevel så vanskelig for mange av oss å forstå. Vi medmennesker, og ikke minst vi FILADELFIA Svarsending holdninger OSLO politikere, trenger stadig å jobbe med våre Jeg ønsker FOS lykke til i sin omfattende virksomhet med å vise kjærlighet i praksis. Kristiansand blir en tryggere og bedre by med slike som dere.

Større enn oss selv LEDERARTIKKEL

Større enn oss selv LEDERARTIKKEL LEDERARTIKKEL Tekst : Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no Foto : Dreamstime Wiggo er 51 år og gift med May Brit. Sammen har de 3 barn. Han utgjør sammen med Øyvind Valvik pastorteamet i menigheten. Wiggo

Detaljer

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå!

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! Hvem er lik Deg Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Arkiv Resesjon - menighetens mulighet Vi ser at vi som menighet rekker vår hånd ut

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Religion og rusomsorg

Religion og rusomsorg Religion og rusomsorg En studie av ansatte og frivillige i Kristiansand Blå Kors-forening og på Borgestadklinikken avdeling Loland REL-3900 Tina Østerud Sigvaldsen Mastergradsoppgave i religionsvitenskap

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 1. årgang november 2007 Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen Et lite under! Bymisjonen i Drammen fyller 10 år! De følelser som fyller meg er stolthet og

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Frode Daland Temaet

Detaljer

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 4. årgang juni 2010 Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Da gikk han til Gjenbruket og fikk god hjelp. For

Detaljer

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 8. årgang september 2014 Foto: Werner Juvik TEMA: Arbeid og oppfølging Søkte sosialhjelp: Må jobbe for penga Da antallet unge som søkte sosialhjelp økte,

Detaljer

brostein - Gi FRIHETEN en mulighet Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang juni 2008

brostein - Gi FRIHETEN en mulighet Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang juni 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang juni 2008 - Gi FRIHETEN en mulighet En bedre FRIHET! Mange ganger møter jeg mennesker som tilkjennegir en holdning om at mennesker med rus

Detaljer

Visste ikke at Jesus var selve livet!

Visste ikke at Jesus var selve livet! mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2015 ÅRGANG 8 OPPLAG 34 000 FRA RUSMISBRUK TIL LIVSGLEDE: Visste ikke at Jesus var selve livet! ARNE THOMASSEN Om frivillighet og menighet STARTER MISJONSKIRKE

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Nyhetsmagasin f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 1 3 2 1. å r g a n g SIDE 8 SIDE 12 SIDE 14 Roger NÅ BER JEG SJØL Morgan Shoup FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Kimmerud Gård MARITA VIRKE Leiv

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 Leder En visjon Det var en gang et menneske... det var en gang en by. Om få år vil bladet du holder i være historie. Hvilken fortelling byen vår kan se

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

Lys i Mørket 2008. bymisjon. God jul!

Lys i Mørket 2008. bymisjon. God jul! Rom for alle s. 2 3 Tillit Denne høsten har vi opplevd utrolige forandringer. Finanskrisen som har rast kloden rundt har vært like overveldende som uforutsett. Også i dette uværet er vi nokså skjermet

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

brostein Frivillige - Bymisjonens hverdagshelter Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang mars 2009

brostein Frivillige - Bymisjonens hverdagshelter Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang mars 2009 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang mars 2009 Frivillige - Bymisjonens hverdagshelter En frivillig ressurs! Kirkens Bymisjon i Drammen /Kongsberg har ca 165 frivillige i alle

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer