Samhandlingsreformen: Hva har ny folkehelselov betydd? Hvordan arbeider kommunene i dag? Marit Helgesen NIBR,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen: Hva har ny folkehelselov betydd? Hvordan arbeider kommunene i dag? Marit Helgesen NIBR, 08.04.15"

Transkript

1 Samhandlingsreformen: Hva har ny folkehelselov betydd? Hvordan arbeider kommunene i dag? Marit Helgesen NIBR,

2 Folkehelse Folkehelse: «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.» Folkehelsearbeid: «samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse Helsefremming: proaktivt styrke og forbedre befolkningens helse Forebygging: reaktivt opprettholde befolkningens helse ved å forhindre sykdom, skade eller lyte

3 Universelle og selektive tiltak Universalisme: alle med like behov skal ha lik tilgang på tjenester til samme kvalitet uavhengig av geografi + tilstrekkelig dekningsgrad (befolkningsorientert) Selektive eller målrettet: de som har behov for en tjeneste får tilgang til den (tjenesteorientert) (Dahl mfl. 2014) Proportionate universalism: de tilgodeses mest, som i utgangspunktet kommer minst gunstig ut (Marmot et al. 2010).

4 Metode To spørreundersøkelser: 2011 og 2014, spørreskjema sendt til postmottak, som så sender videre svarprosent: 2011: 58 %(hele), 87 % (deler) 2014: 61 % (hele), 75 % (deler), S og F: 57 % Fokusgrupper i 12 kommuner Presentasjon av relevante resultater knyttet til definisjonene: helsefremming og forebygging universelle, selektive Enkelte spørsmål: mulighet for å se utvikling over tid (baseline 2011) før/etter loven

5 Samhandlingsreformens tvillinglover Lov om helse- og omsorgstjenester i kommuner forebygging Primær,- sekundær- og tertiærforebygging, Folkehelseloven helsefremming og forebygging Rundskriv: Ikraftsetting av Lov om folkehelsearbeid Nr. I-6/2011 Forskrift: FOR Veileder: God oversikt en forutsetning for god folkehelse IS-2110

6 Det systematiske folkehelsearbeidet

7 Ressurser i folkehelsearbeidet Kunnskap om forhold som påvirker helse i kommunene (oversiktsarbeid) Kunnskap, kompetanse og kapasitet (folkehelsekoordinator eller annen kompetanse) Organisatoriske (hvor er fkh plassert og tverrsektorielt arbeid)

8 Hovedprioritet i folkehelsearbeidet mye forebygging Aktivitet Andel Helserelatert atferd (livsstil, levevaner) 82 Oppvekstforhold 63 Levekårsforhold 49 Helsetilstand 42 Befolkningssammensetning 17 Miljø (fys., biol., kjem., sos.) 15 Skader og ulykker 13 Annet 5 Vet ikke 3

9 Helsefremmende tiltak vokser fram Helsefremmende tiltak Styrking av kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeidet Styrking av tverrsekt. folkehelsearb. 74 Integrering av folkehelse i kommunal planlegging 69 Økt samarbeid frivillige organisasjoner 50 Utvikling av nye sosiale møteplasser 34 Ingen helsefremmende tiltak utvikl. 4 Annet 7 Vet ikke 2 N= 309 Andel 75

10 Oversikt over helsetilstand & påvirkningsfaktorer Ja Nei I ferd med å utvikle Vet ikke N=

11 Fra oversikt til handling (N=109) % Oversikten ligger til grunn for valg av tiltak 50 Oversikten grunnlag for prioriteringer i KP samfunnsdel 49 Laget kunnskapsbase som inkluderer folkehelseprofilen 48 Oversikten grunnlag for prioriteringer i et handlingsprogram Oversikten trekkes inn i pol beslutninger som angår relevante sektorer Oversikten trekkes inn i pol beslutninger som angår folkehelseutfordringer Oversikten grunnlag for prioriteringer i planstrategien 39 Oversikten grunnlag for prioriteringer i arealplanen 17 Oversikten ikke fulgt opp pol & adm 11 Annet 8 Vet ikke

12 Folkehelsekoordinatoren Status Har Har ikke Vet ikke N

13 Stillingsprosent folkehelsekoordinator, andel Stillingsprosent Annet 12 5 N

14 Plassering: Adm. arbeids- oppgaver Helse Plan Kultur 13,5 25 Rådmannens stab 8 21 Oppvekst 2 17 Teknisk 0,5 8 Annet Vet ikke - 1 N=

15 Plassering: Brukerrettede arbeidsoppgaver Plassering: Brukerrettede arbeidsoppgaver Friskliv Fysak Helsestasjons- skolehelsetjeneste Skole 8 20 Barnehage 2 13 Barnevern 2 6 N=

16 Tverrsektorielt samarbeid om folkehelse hvem deltar? Enhet Andel Helsestasjons- skolehelsetjenesten 81 Skoler 75 Kommunelegetjenesten 71 Rådmannens stab 68 Kultur og idrett 67 Plan/miljø/teknisk 65 Psykisk helsearbeid 56 Barnehager 50 PLO 48 Frisklivsentraler 47 Barnevern 41 Rus 40

17 Gjennomført analyser Vi har spurt oss hva som er sammenhengen mellom ulike bakgrunnsvariabler og prioritet i folkehelsearbeidet

18 Bakgrunnsvariable (uavhengige) Sosioøkonomiske utfordringer (fattigdom) Antall innbyggere som mottar sosialhjelp Antall innbyggere som mottar trygd Materielle/ instrumentelle Antall innbyggere Handlingsrom (frie inntekter per capita i kommunene ) Institutionelle/ ideologiske Ordførers politiske tilhørighet Kompetanse om folkehelse (fhk. i høy stillingsandel)

19 Avhengige variable folkehelsetemaer Inntekt og inkludering Risikogrupper Utdanning Livsstil Fattigdom Alkohol og narkotika Barnehager Mat Inkludering på arbdeidsmarkedet Barnevern Skole/ utdanning Tobakk Bolig Mental helse Oppvekstmiljø Fysisk aktivitet Støy, luft, vann, stråling

20 Fokus på levekår «Jo større sosiale utfordringer, jo større fokus på inntekt og inklusjon + risikogrupper» Utfordringsbildet det å ha mange på sosialhjelp og mange arbeidsledige henger sammen med en anerkjennelse av levekår (inntekt og inklusjon + risikogrupper) som en utfordring i folkehelsearbeidet

21 Fokus på livsstil «Jo mer tid fhk og jo høyere inntekt, jo mer fokus på livsstil» Anerkjennelse av helseatferd som en utfordring i folkehelsearbeidet henger positivt sammen med kommunens inntekt og hvor mye tid folkehelsekoordinator har til å drive folkehelsearbeid

22 Refleksjon De klassiske bakgrunnsvariablene kommunestørrelse og ordførers politiske tilhørighet har liten effekt for hva kommunen har oppmerksomhet på knyttet til folkehelseutfordringer Fhk i høy stillingsandel slår noe ut Må lete andre steder: samarbeidskultur, kapasitet, utfordringsbilde

23 FHKs rolle for satsing på folkehelsearbeid å ha folkehelsekoordinator i minst 70 % stilling: Positiv sammenheng med: partnerskap m FK å ha helseoversikt samarbeid med frivillige org. Basert på: Hagen mfl. kommer lav sosioøkonomisk status (utdanning + inntektsnivå i kommunen) «framoverlent» og utfordringsbilde

24 Avsluttende refleksjon: Oppmerksomhet i folkehelsearbeidet Gis i stor grad til helseog livsstilsrelaterte problemstillinger, men Folkehelseloven har betydning og har satt i gang lokale og regionale prosesser der økt kunnskap, kapasitet, inkludering av fh i planer etc. får økende oppmerksomhet fokus på universalisme

25 Referanser: Helgesen og Hofstad (2014): Determinants in Norwegian local government health promotion institutional perspectives. In J. J. Kronenfeld (ed). Research in the Sociology of Health Care, Volume 32 Technology, Communication and Government Options in Health and Health Care Services. Emerald Group Publishing Limited Hagen mfl. (2015): Health in All policies: a cross-sectional study of the Public Health Coordinators role in Norwegian municipalities. Akseptert for publisering i Scandinavian Journal of Public Health. Schou, mfl. (2014): Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og forebyggende aktør. En nasjonal oversikt over status i kommuner to år etter reformoppstart med et spesielt blikk på innvandrerrike kommuner (www.nibr.no) Helgesen og Hofstad (2012): Regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Ressurser, organisering og koordinering (www.nibr.no)

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør?

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Delplenum 6, 28.08.14 Elisabeth Fosse Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? Presentasjon på Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim, Elisabeth Fosse,

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helseog omsorgsfeltet

Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helseog omsorgsfeltet RÅDMANN Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helseog omsorgsfeltet Speilmelding 2030 19. mai 2015 Hvilke utviklingstrekk frem mot

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET Her får du som politiker vite hvordan du kan være med å skape et godt lokalsamfunn, få innbyggere som trives og skape en struktur som er bærekraftig. Vi gir deg

Detaljer

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NOCCA UNIVES'TEHTABLJONCCLV issu Målselv kommune Tjenesteavtale nr 10 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeid om forebygging OSO -

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Magne Bjørnerud Silje Grande Henriksen Svein Neerland Heidi Lyshol

Magne Bjørnerud Silje Grande Henriksen Svein Neerland Heidi Lyshol Prosessgruppens utfordring: Hva gjør vi nå? Hva må gjøres videre, lokalt og sentralt? Våre fire svar: 1. Politisk forankring 2. Folkehelse er mer enn å gå tur i skogen 3. Ta i bruk kunnskap om strategier

Detaljer