Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten"

Transkript

1 Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i

2 Foreldre rådgivning/ veiledning i tjenestene Marte Meo DUÅ foreldreprogram Småbarnslosen FORELDRE STØTTENDE TILTAK ICDP Ser du meg Samtalegrupper For barn Og foreldrestøtte TFF Trening i foreldre ferdigheter TIBIR PMTO 2 Barne-og familietjenesten

3 «Gråsoner» mellom skolehelsetjen/helsestasjon/jordmor/ppt/førskoleteam og barnevernet. Prosjekt på VG skole: Fulle lister 2 ganger per uke. Ungdom som lever i vanskelige fam sit.- kunne vært grepet fatt i tidligere. Skolehelsetjenesten: ( vanskelige hjemmeforhold (vold, rus, konflikter), skilsmisser, problematisk forhold til lærer eller medelever, mobbing, angst/depresjon/lei seg, selvskading,»vondter») Mye sosial angst blant ungdom. Behov for sinnemestring Regulering av døgnrytme Relativ fattigdom En viktig del av jobben er å lytte og å påpeke normalitet Oversette det fagfolk på BUP sier- snakke om.- og å ta over der BUP har avsluttet. 3

4 «Gråsoner» mellom skolehelsetjen/helsestasjon/jordmor/ppt /førskoleteam og barnevernet Levanger kommune Påtakelig mer angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Mye sosial angst blant gravide og småbarnsmødre. Enslige forsørgere, samlivsbrudd, slitenhet, for lite avlastning Ensomhet og mangel på nettverk Jobber fulle stillinger (besteforeldrene også)- skal rekke alt (jobb, trening, sosialt liv/medier, barn) Relativ fattigdom Flyktninger/innvandrere har VELDIG store veiledningsbehov Foreldre er opptatte av: Vekt, spising, regulering av døgnrytme. Hvordan stimulere barnet mitt, og hvorfor 4

5 «Gråsoner» mellom skolehelsetjen/helsestasjo/jordmor/ppt/førskoleteam og barnevernet. Veldig opplyste gravide Åpne og ærlige om seg selv Foreldre veldig opptatte av ungene sine-bruker mye ressurser på dem. Ungene er «tidligere» enn før Foreldrene krever mer av jordmor og helsestasjonen- stiller flere spørsmål, er mer kunnskapsrike, ønsker tilbud og klare råd. 5 Barne- og

6 «Gråsoner» mellom skolehelsetjen/helsestasjo/jordmor/ppt/førskoleteam og barnevernet. Et godt samarbeid mellom skole/bhg/foreldre/helse kan forebygge og løse mye! Undervisning i skole (om psykisk helse) fører til økt pågang Å tore å stille spørsmål er et «clue». (du ser det ikke før du tror det) Skole/bhg kan bruke lavterskelmulighetene mer. Mer tid for helsesøster gir mer tid til barna og foreldrene- og ressurser til å følge opp ( vide grenser for hva helsesøster kan gjøre). Hjemmebesøk og hjemmebasert veiledning kan være en svært god løsning for mange. Hjemmehjelp i krisetider vil hjelpe mange familier. Foreldrene er barnas viktigste ressurser, og foreldrestøttende tiltak er vårt viktigste virkemiddel 6

7

8 Forskning viser: Barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling.

9 Grunntanken i mange foreldrestøttende tiltak Den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgsperson(er), mest virkningsfulle strategien er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk

10 TFF- Trening i foreldreferdigheter Målsettingen er å: styrke foreldrenes ferdigheter i fht hvordan de kan møte barnet sitt /ungdommen sin, i utfordringer de møter i hverdagen. minske opplevelsen av å miste kontrollen over barnet/ungdommen, evt. få tilbake den nødvendige foreldre autoriteten. hindre utvikling / eskalering av adferdsvansker og fremme ønsket atferd.

11 PMTO Parent Management Training Oregon- modellen

12 Hva er PMTO? Intervensjonsprogram for å trene i sentrale foreldreferdigheter. Bryte tvingende samspillsmønstre Fremme positivt samarbeid og trivsel. Endring i barnets atferd pga nye rutiner i familien.

13 TIBIR Tidlig innsats for barn i risiko Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

14 TIBIR Gi ansatte og ledere som arbeider og har ansvar for barn, en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår og kan avhjelpes Alle intervensjoner bygger på det samme teoretiske og forskningsmessige grunnlaget som PMTO Målgruppen for TIBIR er barn i alderen 3-12 år og deres foreldre, der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsvansker

15 PMTO kommuneprogrammet TIBiR Etablering av system for opplæring og oppfølging av intervensjoner for barn og familier med atferdsproblemer (rettet mot selektive og indikerte grupper) Hovedmodul I: Opplæring som PMTO terapeut Hovedmodul II: Grunnkurs i Kartlegging og identifisering av atferdsvansker Hovedmodul III: Grunnkurs i foreldrerådgivning 2 påbygningskurs under hovedmodul III i : - konsultasjon for ansatte i barnehager/skoler - ledelse av foreldregrupper Hovedmodul IV: Grunnkurs i Sosial Ferdighetstrening Den skoleomfattende modellen PALS vil kunne benyttes sammen med TIBiR

16 ICDP International Child Development

17 Et enkelt, helsefremmende og forebyggende program Har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Retter seg mot innvandrer familier

18 ICDP bruksområder Bla i forebyggende barneverntiltak for å hjelpe foreldre til å hente fram egne ressurser i omsorgen for barna sine. bli bevisst på kvaliteten av omsorgen og på det samspillet som er nødvendig for barnets følelsesmessige stabilitet, tilknytning og utvikling av ferdigheter.

19 2 veiledere, 1 etnisk norsk og en som snakker samme språk som foreldrene. 12 møter a 3 timer på dagtid Kurset er oversatt til mange ulike språk I Levanger veiledere fra innvandrertjenesten og BaFa

20 Levanger Erfaring fra to foreldregrupper, ulike språk Deltakere rekruttert fra sjefsgården og Leira mottak Planer om en egen gruppe for unge mødre, andre grupper også aktuelle Mulig å legge dette kurset inn som en del av introduksjonsprogrammet i kommunen

21 Innhold ICDP Programmet har tema for godt samspill, som enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med sitt barn og bli bevisst på kvaliteten av omsorgen og på det samspillet som er nødvendig for barnets følelsesmessige stabilitet, tilknytning og utvikling av ferdigheter.

22 Ser du meg Tilbud til barn og foreldre etter samlivsbrudd

23 Forts. Ser du meg Samtalegrupper for barn i skolen i ulike alderstrinn i samarbeid med skolehelsetjenesten og skolen Familievernkontoret tilbyr samtaler og terapi knyttet til familierelasjoner Felles informasjon gis fra skolehelsetjenesten og BUF etat før oppstart

24 Skolehelsetjenesten gjennomfører samtale med barna ved behov etter avslutning Støttet av prosjektmidler fra helsedirektoratet ut 2012 Gjennomført på 3 oppvekstsenter pr dd.(21 barn) Planer om utvidelse

25 SMÅBARNSLOSEN Levanger kommune

26 Lavterskeltilbud der målet er: Å styrke foreldre i foreldrerollen og/eller ansatte i rollen som barnehageansatt.

27 Småbarnslosen tverrfaglig sammensatt team Består av: Helsesøster Spesialpedagog Barnevernspedagog Psykolog Andre fagfolk kan deltar ved behov

28 Småbarnslosen Være en dør inn - drøfte tidlig og adekvate tiltak. Barnets behov i fokus - endring ved fokus på foreldreressurser. Kan ta direkte kontakt via kommunens servicetorg. Tar i mot familier/barnehager. Samlet eller alene Bruk av nettverkskart og reflekterende team som metode.

29 Hovedfokus og oppfølging Deltakere Fokus Oppfølging Foreldre Foreldre/ barnehage Foreldre/ Barnehage Foreldre/ Barnehage Foreldre/barnehage samarbeid. Bekymring for barns utvikling Foreldre/barnehage samarbeid. Ulik oppfattelse/bekymring rundt barns utvikling Bekymring rundt barns atferd Bekymring rundt foreldrefungering Ett møte felles: foreldre/barnehage /helsesøster/deltakere fra losen Internt møte foreldrebarnehage Barnehage- helsesøster og fysioterapeut Interne møter foreldre/barnehage Oppfølgingsmøte i losen Barnevernet

30 Marte meo Videobasert samspillsintervensjon Arbeide for at foreldrene får utløst sitt ubevisste foreldreskap slik at barnet får relevant utviklingsstøtte

31 Elementene i Marte Meo o Barnets kontakt initiativ og behov for pause o Barnets varierte initiativ/uttrykk og foreldrenes bekreftelse o Avvent barnets reaksjon o Benevning o Strukturering/ledelse o Utvidelse: Interesse rettet mot objekter og oppmerksomhet rettet mot andre utenfor dialogen

32 Målgruppe- Marte Meo 1 pedagog sluttfasen for å bli sertifisert terapeut. Foreldre/ spedbarn rekruttert via helsestasjon i opplæringsfasen Målet er at tiltak kan være del av BaFa sin tiltakskjede

33 De utrolige årene Foreldreprogram Styrke forbindelsen mellom hjem og barnehage Styrke den voksnes evne til effektiv ledelse Fremme sosialt kompetente og veltilpassede barn, hjemme og i barnehagen

34 Levanger- DUÅ Foreldrekurs siden kurs pr år 6 fokusbarn i hver gruppe foreldre Kurset går over 12 uker, 2 t pr uke Arbeidsoppgaver/ oppfølging mellom samlingene Oppfølgingsmøte etter avslutning Oppfølging av foreldre etter behov

35 Foreldresitat Æ skjemmes av ungen min Æ kainn itj ha med mæ ungen min nånn plass Det e itj vits å snakk te a, hu hør itj læll Det e sykt korr godt ros virke Æ vart kjent med ungen min på ein ainnan måte No høre hainn jo på beskjedan æ gir Der e jo så artig å vårra sammen med dæm!

36

37 Forutsetninger for å utvikle barns kompetanse Oppdage tidlig de som trenger spesiell støtte, har særlige behov (kartleggings/screeningverktøy) God nok fagkompetanse til å lage helhetlig tiltak Iverksette tiltak så tidlig som mulig Felles forståelse hos alle som samhandler med barnet= Barnet i fokus. Utvikle lagarbeid. Samhandling Vurdere/evaluere om iverksatte tiltak som fremmer barnets utvikling og kompetanse.

38 Familiens hus Inngår i Levanger kommunes strategi for tidlig og tverrfaglig innsats. FH er et tverrfaglig kommunalt lavterskeltilbud, hvor målet er EN DØR FH yter tjenester på både universelle, selekterte og indikerte nivå.

39 Familiene skal møte en helhetlig og FAMILIENS HUS familiestøttende tjeneste i et og samme hus. FH skal fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Tidlig innsats, å oppdage barna tidlig og å nå definerte risikogrupper på et tidlig tidspunkt. En dør, - helhetlige og koordinerte tjenester.

1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3

1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3 1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3 2.0 INNFØRING AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE..4 2.1 TIBIR kommunemodell 5 3.0 ORGANISERING AV

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30 Komitè for levekår Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Familiesentersatsingen - status og veien videre

Familiesentersatsingen - status og veien videre Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30313/2012 2012/3751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Komitè for levekår 07.06.2012 12/15 Tverlandet

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier. Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier. Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1 Et overordnet styringsdokument... 5 2.2 Visjon og verdigrunnlag... 5 3. Satsningsområder oppvekst 2014-2019...

Detaljer

Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune

Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Rapportens oppbygging... 2 1.2 Forkortelser og forebyggingsbegreper... 3 1.3 Historikk

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Ulik kulturbakgrunn- Ulik oppdragertradisjon?

Ulik kulturbakgrunn- Ulik oppdragertradisjon? M a r i a n n e F j e t l a n d 2 0 1 3 Ulik kulturbakgrunn- Ulik oppdragertradisjon? Marianne Fjetland 2013 En ekstra hilsen til deltakere på seminar B Sender her presentasjonen fra konferansen. I og

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Skolevegring. Veileder for intervensjon Drammen kommune, Konnerud bydel

Skolevegring. Veileder for intervensjon Drammen kommune, Konnerud bydel Skolevegring Veileder for intervensjon Drammen kommune, Konnerud bydel Dokument for bruk i Konnerud bydel skoleåret 2010/2011 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 2 Skolevegring... 3 Forekomst og debut... 3

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE HJEM Psykisk helse i OSLOskolene Ressursperm 1 HJEM FORORD I Osloskolen har vi høye ambisjoner for hver elevs faglige og sosiale utvikling. Alle elever skal få tidlig og tett oppfølging. Ressurspermen

Detaljer