Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI MARS 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 07. 08. MARS 2015"

Transkript

1 Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI MARS 2015

2 1. Et retningsvalg for Oppland Gode på å dele, utjevne forskjeller og på å sikre deltakelse. Fellesskap gir trygghet og styrke. Små forskjeller gir samhold og tillit. Fellesskapet bygger på plikter og rettigheter som omfattes alle. Arbeid er utgangspunktet for velferden og er en del av velferden. Arbeid er et gode og det skaper goder. Et samfunn med like muligheter er et samfunn der flere kan lykkes. Sosial trygghet og verdiskaping er forutsetninger for fortsatt framgang for samfunnet vårt. Trygge mennesker skaper mer fordi de våger mer. Sosial ulikhet dreier seg om liv eller død. Sosial ulikhet er det største folkehelseproblemet vi har og den største risikofaktoren for sykdom og tidlig død. Ulikhet tar liv. Skal vi bekjempe sosial ulikhet må vi bekjempe ulikhetens årsaker. Årsakene er mange, men det dreier seg i stor grad om utdanning. Oppland Arbeiderparti mener at H-Frp-regjeringens politikk er på kollisjonskurs med den norske folkesjela. Arbeiderpartiet vil verne om den norske modellen. Kommunestyre- og fylkestingsvalget. 14. september 2015 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Oppland Arbeiderparti skal arbeide for at flest mulig bruker stemmeretten, og at de velger Arbeiderpartiet. Målet er å sikre flest mulig ordførere og fylkesordfører fra Arbeiderpartiet i Oppland. Høstens valg blir et retningsvalg for fylket vårt. Vi prioriterer de store oppgavene, og vektlegger kunnskap, klima og helse. Konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester setter fellesskapsløsningene under press. Dette er utfordrende for innbyggerne, uansett om du blir rammet som arbeidstaker, elev eller pasient. Vi er opptatt av å sikre trygghet og like muligheter for alle. Oppland Arbeiderparti mener vi løser oppgavene best i fellesskap, både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Vi er stolte av Oppland, men vi vil mer. Vi vil ha et fylke hvor alle er med. Hvor de som trenger det får hjelp. Hvor vi løser de viktigste oppgavene i fellesskap. Vi skal bygge framtidas kommuner og fylkeskommune i Oppland. Krav til kommuneøkonomien Norge er et velferdssamfunn basert på at det offentlige skal yte gode og helhetlige velferdstjenester til alle. Oppland Arbeiderparti ønsker sterke og aktive kommuner og fylkeskommuner. Det er vesentlig for framtidas velferdsutvikling, samfunnsutvikling og regional utvikling. Vi vil videreutvikle fellesskapsløsninger og sikre et likeverdig tilbud for innbyggerne i Oppland. Skal kommunene ha mulighet til å gi innbyggerne gode og trygge velferdstjenester må kommunenes økonomi styrkes. Etter mange år med en stabil utvikling i økonomien, ble 2014 et år der skatteveksten i Oppland var langt lavere enn landsgjennomsnittet. Det gjør at mange kommuner har underskudd i 2014 og gjennomfører nedskjæringer i Oppland Arbeiderparti mener det er nødvendig å kompensere kommunene for denne skattesvikten og styrke økonomien i 2015 i revidert budsjett. I Arbeiderpartiets alternative budsjett ble kommuneøkonomien styrket med 3.2 mrd. kroner mer enn H/FrP-regjeringens forslag. Vi prioriterer bedre kommuneøkonomi framfor skattekutt på over 8 mrd. kroner til landets rikeste. Oppland Arbeiderparti støtter arbeidet med et skatteforlik, og en forutsetning for et slikt forlik må være at vi har et skattesystem som fordeler skattebyrden riktigst mulig, og som sørger for at norske og utenlandske selskaper beskattes på samme måte. Den blå-blå regjeringens skattelettepolitikk undergraver velferden og øker forskjellene i samfunnet. Svart økonomi er et utbredt problem i mange bransjer. Arbeidsgivere som unndrar seg beskatning opererer også ofte med uakseptable lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte. Oppland Arbeiderparti mener innsatsen mot svart arbeid må styrkes.

3 Framtidas kommuner og fylkeskommune Oppland Arbeiderparti er positive til en kommune- og regionreform, og ser at dagens struktur er moden for endring. Oppland Arbeiderparti vil delta aktivt i arbeidet med en reform både på kommune- og regionnivå, men mener det er viktig å avklare hvilke oppgaver som de forskjellige forvaltningsnivåene skal ha. Oppland Arbeiderparti mener det er nødvendig å opprettholde sterke folkevalgte organer for å sikre legitimitet og demokrati, og det må følge med en økonomi som er tilstrekkelig for å løse nye og endrede oppgaver. Det må være en selvfølge at folk tilbys likeverdige levekår i hele landet. Dette forutsetter at generalistkommuneprinsippet står ved lag. Oppland Arbeiderparti mener at endringer av kommunestruktur i hovedsak bør være basert på lokal enighet. Det må etableres økonomiske insentiver som legger til rette for dette. Kommunereformen må ha som forutsetning tilføring av nye og utvidede oppgaver til kommunene. Finansdepartementet har gitt Skatteetaten i oppdrag å utrede endringer i skatteetatens oppgaver og kontorstruktur. Skatteetatens oppgaver er i stor grad stedsuavhengige. Oppland Arbeiderparti mener derfor at Skatteetatens tilstedeværelse i distrikts-norge må videreføres. Oppland Arbeiderparti krever at Skatteetatens avdelinger i Oppland må videreføres og tilføres nye oppgaver og stillingshjemler. I Norge er det behov for et sterkt regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring som kan ta et regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig forvaltning. Det regionale nivået må få et klart definert ansvar for de oppgaver som er viktige for regional utvikling, og for samordningen av disse oppgavene med kommunenes og statens virksomhet i regionen. Fylkesmannsembetets oppgaver bør konsentreres om kontroll og tilsyn, og flere oppgaver bør legges til det regionale folkevalgte nivået. Det styrker demokratiet og innebærer maktspredning. Oppland et åpent, tolerant og inkluderende fylke Oppland Arbeiderparti setter verdier som solidaritet, åpenhet og toleranse høyt. Ved å praktisere disse verdiene fremmes både trivsel og verdiskapning i samfunnet. Vi mener det er viktig og nødvendig med kunnskap om religioner og andre kulturer for å motvirke fordommer og rasisme. Dette er verdier som må framheves i en tid der fremmedfrykt og intoleranse brer om seg med katastrofale følger. Alle kommuner i Oppland ønsker vekst i befolkning og arbeidsplasser. Innvandrere og flyktninger er potensiell arbeidskraft. Aktiv tilrettelegging for å ta imot og integrere flere flyktninger og innvandrere i kommuner vil bidra til både økt vekst i befolkningen og arbeidsplasser. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for at kommunene lager en strategi for hvordan kommunene skal ha et godt integreringsarbeid i sin kommune. En slik plan må inneholde tiltak for å øke forståelsen for andre religioner og kultur for alle innbyggere i kommunen. Det må sikre god språkopplæring og aktivt arbeid for å integrere gjennom tilknytning til arbeidslivet med økt fokus på jobbfremskaffing med individuell tilpasning i integreringsprogrammet. Arbeiderpartiets visjon er et forpliktende fellesskap. Vi ønsker et inkluderende samfunn som trekker flest mulig med i felles innsats. Oppland Arbeiderparti fører en politikk basert på sosialdemokratiske verdier og et helhetlig samfunnssyn. Alle skal med. Alle skal ha sine oppgaver i samfunnet. Alle skal kunne bidra til samfunnets utvikling. Alle skal ha rettigheter og plikter i det fellesskapet som kommunen og fylkeskommunen er. Oppland Arbeiderparti inviterer til felles innsats for felles framtid i et rikt, variert og spennende fylke med mange muligheter og noen utfordringer. Hos oss er alle velkomne.

4 2. Det grønne skiftet Oppland Arbeiderparti vil arbeide for fortsatt vekst og utvikling i Oppland. Samtidig må vi ta vare på naturen og miljøet vårt. Vi vil verne om allemannsretten. Opplands befolkning og tilreisende skal sikres tilgang til utmark for friluftsliv, fysisk aktivitet og rekreasjon. Det gir helse og velvære samt styrker reiselivet. Klimaendringene er vår tids største utfordringer. Nye, forpliktende, internasjonale klimaavtaler må følges opp for å få redusert klimautslippene. Det nasjonale målet på 30 % reduksjon av klimautslipp skal nås innen Kuttene i utslippene bør økes til 40 % innen 2020 i forhold til 1990-nivå dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs internasjonal klimaavtale. Samtidig må vi i Norge og i vårt fylke gjøre tiltak for å nå våre mål om utslippsreduksjon av klimagasser. Vi må utvikle ny teknologi, sikre fangst og lagring av CO2 og støtte tiltak mot avskoging i andre land. Her kan vi utgjøre en forskjell. Oppland Arbeiderparti skal fortsatt arbeide for et miljøvennlig avgiftssystem, økningen i antall el-biler er et av flere eksempler på at dette virker. Oppland er en stor produsent av fornybar energi. Dette gir verdiskaping, arbeidsplasser og miljøvennlig energi. Vi vil både effektivisere energibruken og øke produksjonen av fornybar energi. All vann- og vindkraftutbygging må være så skånsom mot naturen som mulig. Bevaring av inngrepsfri natur vil noen ganger være viktigere enn ny utbygging. Avfallsmengdene øker i vårt forbrukssamfunn. Avfall kan forurense, men det er også en ressurs. Vi må utnytte energien i avfallet langt bedre og ytterligere øke gjenvinningen av avfallet. Derfor trenger vi strenge regler og krav for avfallshåndtering, tilskudd til teknologioppbygging, gode miljøstasjoner og styrka opplæring og holdningspåvirkning. Vi vil beholde det offentlige eierskapet i kraftsektoren. Dette er naturverdier som er folkets eiendom. I vårt fylke har vi også store bioenergiressurser. Vi har flere store bioenergianlegg som bl.a. er knyttet opp til fjernvarmeanlegg. Bruken av bioenergi og fjernvarme i offentlig virksomhet skal økes. Det er fortsatt store muligheter til å utvide bruken av bioenergi. Derfor vil vi styrke stimuleringstiltak og bedre rammebetingelser for bruken av bioenergi. Offentlige bygg i framtida bør bygges som lavenergi/passivhus og Oppland bør bli ledende på bruken av tre i sine bygg. Offentlige bygg skal ha lademuligheter for el-biler. Skolene og barnehagene våre skal miljøsertifiseres. Miljø og klimahensyn skal veie tungt i alle samfunnsspørsmål. Oppland Arbeiderparti mener at energisparing er både god klimapolitikk, god energipolitikk og god næringspolitikk. Vi vil følge opp klimameldingen som legger opp til endringer i bygningskravene slik at vi stadig får mer energieffektive hus. Vi må stille krav om energieffektive, offentlige eide bygninger og gjennom Enova gi tilskudd til omlegging i industribygg og boliger. Vi ser at klimaendringene medfører mer flom, ras og skader. Boligområder, jordbruk, veger, jernbaner, telekommunikasjoner og annen infrastruktur rammes. Dette må vi møte med langt bedre forebygging og sikring. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for at Staten prioriterer forebyggende tiltak sterkere. Erstatning og tilskudd må gi rom for forsterkning av infrastruktur og sikringsanlegg. Det bør utredes om det skal settes i gang et nasjonalt program med formål å oppgradere kapasiteten i de kommunale dreneringssystemene for overflatevann. Jernbaneverket og Statens vegvesen må styrke tiltakene mot ras og flom. Det vil koste samfunnet mindre enn stadig ødelagte veger og jernbanelinjer. NVE må settes i stand til å gjøre de nødvendige sikringstiltakene og tilskuddene til gjenoppbygging må økes. Mer enn 120 kommuner venter i dag på bistand fra NVE til faresonekartlegging. I tråd med Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett må NVE få økt budsjettet slik at dette arbeidet kan forseres.

5 Klimautfordringene krever at det satses på virkningsfulle tiltak nå. Selv med kraftfulle virkemidler vil våre områder trolig være mer utsatt for flom og ras enn før. Oppland Arbeiderparti mener det må defineres en statlig, koordinerende enhet som samordner innsatsen i etterkant av større katastrofer som flom, ras og brann, og som sikrer økonomisk oppfølging. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret må gis ressurser for å øke innsatsen for styrket beredskapskompetanse i kommunene. Alt liv og all matproduksjon er avhengig av grunnstoffet fosfor. For at generasjonene etter oss skal kunne produsere nok mat, må fosforet som er i omløp globalt og nasjonalt forvaltes langt bedre. Etterspørselen av fosfor vil kunne overgå produksjonen allerede innen utgangen av dette århundret. Dette vil kunne gi økte matvarepriser. 80% av fosforet som tas ut av fosfatsteinreservene, forsvinner i dag i produksjonen. Det finnes ingen helhetlig strategi for fosforspørsmålet nasjonalt. Norske myndigheter må ta initiativ til en fosforplattform som forener offentlige etater, privat næringsliv og forskningsmiljøer. Støtten til forskning på resirkulering av fosfor må økes. Å resirkulere fosforet som allerede er i omløp er den beste strategien for at reservene som allerede finnes skal vare lengst mulig. Dette vil åpne betydelige muligheter for norsk næringsliv, og samtidig bety den beste støtten til verdens fattige bønder. 3. Kunnskap Opplandsskolen Framtidas Oppland skal bygges på kunnskap. Opplandsskolen skal gi alle muligheter til å lykkes, og grunnlag for å skape sin egen framtid. Fylkestinget skal i juni behandle dimensjonering av utdanningsprogram for hele Oppland sett under ett, og utforme skoletilbudet for framtida. Det er viktig å legge samfunnets behov til grunn for den strukturen som vedtas. Oppland Arbeiderparti mener det er viktig å videreutvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv, nettopp for å kjenne til hva slags arbeidskraft det er behov for. Store, lokale teknologiprosjekt bør også engasjere Opplands skoler helt ned i grunnskolen. Dette vil bidra til å pirre elevenes nysgjerrighet for å sikre at vi utdanner kreative og interesserte mennesker, tar frem verdensledende teknologier, for derigjennom å etablere varige arbeidsplasser i regionen både innen utvikling og produksjon. Oppland Arbeiderparti vil fokusere på yrkesfagsatsing og lærlingeløft. Landet vårt er avhengige av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Lærlinger vil være en viktig ressurs for å møte arbeidskraftbehovet, som regionen vår stor overfor. Som første fylke oppfylte Oppland i 2014 Samfunnskontrakten, der målet var at antall lærlinger skulle øke med 20 prosent sammenlignet med 2011-tall. Nå er det viktig at vi setter oss nye mål for å sikre enda flere læreplasser. Både næringslivet og det offentlige har et stort ansvar når det kommer til å tilby læreplasser. Her må det private og det offentlige ha et tett samarbeid. Oppland Arbeiderparti mener fylkeskommunen må stimulere til å opprette flere, tverrfaglige opplæringskontorer. Vi skal utdanne kreative gründere. Ungdommen må utvikle seg til jobbskapere, ikke bare jobbsøkere. Kreativt partnerskap i skolen har gitt spennende resultater i Oppland, og det skal videreutvikles. Det er også viktig at alle i Opplandsskolen på et tidspunkt får utforske eleveller ungdomsbedrift gjennom Ungt entreprenørskap. Klimaperspektivet i skolen er viktig, og her ligger det muligheter for innovasjon. Klimalaben på Otta vil være et viktig bidrag til å utvikle dette. Oppland Arbeiderparti vil støtte etablering av grønne arbeidsplasser.

6 I Oppland skal det gjøres forsøk med fadderordning på videregående skole, for å bidra til et bedre skolemiljø. Formålet med en fadderordning er å skape trygghet blant førsteklassingene, bygge relasjoner på tvers av årskull og forebygge mobbing. Opplandsskolen skal bidra til å bygge framtidas kunnskapssamfunn. Det er viktig å sikre kvalitet i tilbudet og at lærerne får nødvendig tid, tillit og kompetanse. Det er viktig med en finansieringsordning som bidrar til gode skoler i alle deler av fylket. For at norske elever skal være kvalifisert til arbeidsmarkedet etter endt skolegang, må samfunnet legge til rette for at elevene har tilegnet seg nødvendig kunnskap. Gjennom et lese-, skrive- og regneløft skal vi sikre at de grunnleggende ferdighetene tidlig er pa plass hos alle. Oppland Arbeiderparti krever at et lese-, skrive-, regneløft skal prioriteres. Nasjonal utdanningspolitikk Arbeiderpartiet skal fortsette å utvikle en mer helhetlig skoledag, med flere timer, mer fysisk aktivitet, leksehjelp og påfyll med næring. Forskningsresultater viser at skolemåltid er positivt, ikke bare for elevenes helse og prestasjonsevne, men også som bidrag til sosial utjevning. Oppland Arbeiderparti går inn for et gratis skolemåltid om dagen. Samfunnets behov for ufaglært arbeidskraft går stadig nedover. Oppland Arbeiderparti skal bidra til å løfte debatten om det er riktig å utvide grunnskolen til også å gjelde videregående skole gitt at nødvendige reformer for fleksibilitet, variasjon og oppfølging er gjennomført. Elever bør primært fullføre skolegangen i et ordinært løp, men mange ungdom velger å ta eksamen som privatist. Det kan være fordi de trenger et høyere karaktersnitt for å komme inn på høyere utdanning, eller fordi de pga sykdom eller andre årsaker ikke fullførte et fag i løpet av videregående. I statsbudsjettet for 2015 er prisen nå satt opp fra 403 kroner til 1000 kroner for førstegangseksamener, og fra 826 kroner til 2000 kroner for å forbedre en karakter. Oppland Arbeiderparti mener derfor det nasjonalt bør innføres billigere privatisteksamener, og ønsker at privatister kan følge undervisningen dersom de ønsker dette. Oppland Arbeiderparti mener det er en stor samfunnsutfordring når elever daglig opplever mobbing og utrygghet. Vi må ha et større fokus på forebyggende tiltak, mot mobbing. Oppland Arbeiderparti mener det å ta flere yrkesgrupper inn i skolen er et godt virkemiddel for å motvirke problemet. Tilfeller av mobbing skal håndteres på den enkelte skole, men en viktig forutsetning er tydelige voksne, oppmerksomme medelever og godt forebyggende arbeid fra skolens side. Omfanget av spesialskoler og forsterkede skoler bør begrenses, og fellesskolen skal gi et godt tilbud til alle uavhengig av forutsetninger. For å øke toleransen og forståelsen bør undervisningen rundt verdens religioner utvides med vekt på fordommer, rasisme og diskriminering generelt. Fellesskolen er den viktigste arenaen for blant annet å motvirke radikalisering. Kommuneøkonomien må styrkes, blant annet for å sikre økonomi til ekskursjoner og studieturer. Hvis kommuner og fylkeskommuner ikke får tilstrekkelige rammer vil det bidra til å svekke tilbudet i fellesskolen. Vi har viktige tertiærutdanninger i Oppland, gjennom Fagskolen Innlandet og høgskolene på Lillehammer og Gjøvik. Regjeringa har varslet en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning. Oppland Arbeiderparti støtter HiG sine fusjonsplaner med NTNU, og er opptatt av å se mulighetene i at Gjøvik blir universitetsby. En viktig forutsetning for en slik fusjon er at NTNU forplikter seg til å bidra til regional utvikling i Oppland. Oppland Arbeiderparti støtter Høgskolen i Lillehammer som en egen selvstendig høgskole med forsterka samarbeid med

7 andre høgskoler, universiteter og næringsliv. Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet med utdanningsinstitusjonene i fylket. Oppland Arbeiderparti krever at man skal videreføre Arbeiderpartiets forslag om 11 måneder studiefinansiering som ble lagt frem i vårt siste statsbudsjett. 4. Helse For Oppland Arbeiderparti er et godt helsetilbud for framtida basert på likeverdighet, lik tilgang og høy kvalitet. Helsetilbudet må alltid ta utgangspunkt i pasientenes behov, slik skapes trygghet. Det er en klar sammenheng mellom god helse og livskvalitet. Forebyggende helsearbeid er vårt viktigste virkemiddel for å redusere fysiske og psykiske lidelser. Oppland Arbeiderparti ønsker et samfunn som tilrettelegger for at hver enkelt får mulighet til å leve et aktivt liv i barnehage, skole og lokalmiljøet samt skape møteplasser og lavterskeltilbud som fremmer livsglede og god hverdagshelse. Tidlig innsats for de som er i faresonen, er avgjørende for å hindre skjevutvikling. En god folkehelse og forebygging av sykdom sikres gjennom et tett samarbeid mellom kommunene, ideelle lag og organisasjoner, idretts- og kulturaktører. Mulighet for et aktivt liv i gode lokalsamfunn må gjelde alle. Vi må bygge ned barrierer som hindrer deltagelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet med universell utforming i bygg, uteområder og offentlig kommunikasjon må prioriteres. Framtidas eldre blir flere, de lever lengre og vil sannsynligvis ha behov for mer sammensatte tjenester og tilbud enn i dag. Derfor trenger vi et helse- og omsorgstilbud som legger til rette for at hver enkelt kan få brukt sine ressurser så godt som mulig og så lenge som mulig. Målet vårt er å legge til rette for et bredt spekter av tjenester for å møte disse behovene med gode sjukehjemsplasser, dagtilbud og hjemmetjeneste. Det å gi folk mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig mener vi vil gi bedre funksjonsevne og bedre helse for de eldre. Å delta i sosiale aktiviteter og kulturtilbud er viktig for livskvalitet hele livet. Oppland Arbeiderparti ønsker, i motsetning til den blå-blå regjeringen, å styrke satsingen på den kulturelle spaserstokken. Når vi blir sjuke er det avgjørende å komme raskt i gang med behandling og at behandling sikrer et planlagt og helhetlig pasientforløp. Nye behandlingsmetoder, teknologisk utvikling, kapasitet og kvalitet i behandling er utfordringer et moderne helsevesen må møte på best mulig måte. Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. I innlandet er det gjennom mange år bygd opp et godt helsetilbud ved våre sjukehus. Debatten rundt fremtidig organisering av spesialisthelsetjenesten må sette pasientens beste og kvalitet i fokus. Oppland Arbeiderparti mener prinsippet om at det som kan desentraliseres bør desentraliseres skal ligge til grunn. Det framtidige sykehustilbudet må bygge på dette perspektivet. Dette må i sterkere grad komme til uttrykk i styringsdokumentene i SI. De mest spesialiserte tjeneste bør samles i større fagmiljø. Oppland Arbeiderparti vil forholde seg aktive til den løpende debatten om den framtidige sykehusstrukturen for Sykehuset Innlandet (SI) og det langsiktige utredningsarbeidet som i løpet av høst/vinter 2017/18 skal konkludere med anbefalt modell for innlandets framtidige sykehustilbud. Samtidig er det grunn til å advare mot å trekke forhastede konklusjoner og spre usikkerhet om grunnleggende helsetilbud for befolkningen i Oppland. Oppland

8 Arbeiderparti er uenig med arbeidsgruppen for omstilling somatikk i Sykehuset Innlandet om å flytte akutt kirurgi vekk fra Gjøvik Sykehus. Oppland Arbeiderparti sier i sitt fylkesprogram for perioden at vi vil: «At sykehusene på Gjøvik, Lillehammer og Reinsvoll består og utvikles ved at de sikres investeringsmidler og driftsgrunnlag slik at de kan tilpasse seg befolkningens framtidige behov.» Pasienter opplever store avstander mellom hjem og sjukehus. En effektiv og fleksibel pasienttransport vil være en viktig del av et helhetlig pasienttilbud. Oppland Arbeiderparti mener vi bør legge til rette for at buss og tog kan benyttes på like vilkår for pasientene. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformens målsettinger er å satse mer på forebygging for å hindre og begrense sykdom hos risikogruppene og å bidra til at eldre mennesker holder seg friske så lenge som mulig. Alle skal oppleve trygghet uavhengig av bosted, bakgrunn og økonomi. Flere desentraliserte helsetilbud vil kunne sikre slik trygghet, forutsatt at det finnes gode tilbud på alle nivå i en trinnløs behandling. Den medisinske og teknologiske utviklingen vil åpne for at flere kan få diagnose og behandling hjemme, nær hjemmet eller undervegs til sykehus. Slike tilbud må identifiseres og videreutvikles. Vi må legge til rette for at folk selv kan ta ansvar for sin egen helse i større grad enn de gjør i dag, det gjøres bl.a. ved målrettet folkehelsearbeid i kommunene. Poenget med samhandlingsreformen er å få til en klok arbeidsdeling mellom sykehus, primærhelsetjenesten og helse-/omsorgstjenestene i kommunene der hovedfokus er på folkehelsearbeid, forebygging og mindre behov for sykehusinnleggelser og behandling. Oppland Arbeiderparti understreker viktigheten av behovet for kompetanse og nødvendige ressurser for at kommunene skal kunne utføre disse oppgavene tilfredsstillende. Oppland Arbeiderparti vil som et ledd i utviklingen av Samhandlingsreformen se det som svært viktig at takstsystemene revideres og tilpasses dagens demografiske og desentraliserte behandlingsmodell for trygg hjelp nærmest der du bor. Det er grunn til å stille spørsmål om pasienter som skrives ut fra behandling i sykehus sikres god nok behandling og videre rehabilitering i kommunal regi, slik intensjonene er. Oppland Arbeiderparti ønsker en standard for pasienter med videre behandlingsbehov, slik at de får mer trygghet på hva de kan forvente seg i hjemkommunen. En bedre samordning mellom de ulike tjenester som er rettet mot barn er nødvendig for å fange opp barn i faresonen tidlig og sikre bedre samhandling, tydelig ansvarsdeling og riktig hjelp. Barneverntjenesten i kommunene må styrkes, og vi må bedre samhandling mellom barneverntjenesten, skole, barnehage, NAV, helsestasjon, Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. En nasjonal gjennomgang av alle tjenestene kan sikre mer treffsikker hjelp for det enkelte barn og den enkelte familie. Rehabilitering og habilitering Sykehuset Innlandet har presentert en rapport som peker på nødvendigheten av å samlokalisere for å sikre kvalitet og styrke forskning. Oppland Arbeiderparti mener det er viktig å påpeke at en slik samlokalisering ikke må svekke tilbudet. Det må fortsatt sikres et intensivt, tverrfaglig opptreningstilbud fra Spesialisthelsetjenesten inntil kommunene har nok og riktig kompetanse. Solås rehabiliteringssenter gir i dag et meget godt opptreningstilbud og representerer et viktig fagmiljø til pasienter med nevrologiske lidelser, hjerneslag, traumer etter ulykke eller annen skade i sentralnervesystemet. Oppland Arbeiderparti mener tilbudet på Solås ikke må bygges ned og flyttes, dette for å unngå at pasienter og deres pårørende i Oppland mister et enestående og viktig behandlingstilbud.

9 Oppland Arbeiderparti mener det er viktig å øke fokuset på hverdagsrehabilitering. For mange er dette bedre enn rehabilitering på institusjon. Vi trenger gode rehabiliteringstilbud i offentlig regi og i samarbeid med private aktører. Lokalmedisinske sentra Oppland Arbeiderparti mener at de lokale medisinske sentrene har en god utvikling basert på lokale behov. Tilbudet bør kunne utvikles med polikliniske tjenester innenfor flere spesialiserte områder inklusiv diagnostisering. Dette krever midler til investering i utstyr. Oppland Arbeiderparti sin intensjon er å utvikle LMS til å bli en viktig del av spesialisthelsetjenesten. Når LMS er etablert som en del av et behandlingstilbud må det også følges opp med finansiering som er tilpasset en slik struktur. Det må være tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å stille riktig diagnose. En ny akuttforskrift er ventet i løpet av Tilbud og beredskap ved de lokalmedisinske sentrene må tilpasses denne. Prehospitale tjenester Den medisinske utviklingen gjør også at de prehospitale tjenestene stadig blir bedre. Det er spesielt viktig i et fylke som Oppland. Oppland Arbeiderparti vil understreke behovet for å styrke de prehospitale tjenestene i årene framover, og at de prehospitale helsetjenestene blir tilført nødvendig medisinsk og tekniske utstyr. Oppland Arbeiderparti fremhever behovet for en ny luftambulansebase i Mjøs-området. Psykisk helse Til enhver tid har ca. 20 % av befolkningen i Europa en psykisk lidelse (OECD). Selv om tall varierer så vil anslagsvis hver 6. voksne innbygger i Norge rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Mange opplever psykiske problemer i løpet av ungdomstida. I Sykehuset Innlandet forvalter Divisjon Psykisk helsevern 24 % av SI sitt budsjett. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for å øke satsing på psykisk helsearbeid på en slik måte at det samsvarer med det omfanget dette har for helsen til Opplands innbyggere. Oppland Arbeiderparti viser til helseutvalget i Arbeiderpartiet sitt forslag til ny helsepolitikk og støtter at det er behov for en ny opptrappingsplan for forebygging og tidlig innsats for psykisk helse. Innsatsen må styrkes på de arenaene hvor folk lever livene sine, noe som samsvarer med intensjonen i samhandlingsreformen. Det må settes inn tiltak før problemene utvikler seg og vi må legge til rette for mere forebyggende arbeid. Oppland Arbeiderparti mener det er behov for å vurdere øremerkning av midler og andre finansielle ordninger for å gjennomføre en slik satsing. Det må følge tydelige, statlige føringer med øremerkede midler, slik at intensjonen med tiltakene oppnås. Når øremerkede midler skal overføres til rammetilskudd er det avgjørende at ressursene til kommunene ikke svekkes. Oppland Arbeiderparti vil gi kommunene mulighet til å styrke antall årsverk og øke kommunene sin kompetanse innenfor forebyggende psykisk helsearbeid. Ordningen med støtte til kommunepsykolog må videreføres, da det vil tilføre viktig kompetanse til kommunene. Det vil være spesielt viktig i styrking av barn og unge sin psykiske helse. Oppland Arbeiderparti vil styrke skolene med tverrfaglig kompetanse for å bedre det psykiske helsevernet for barn og unge. Åpenhet og kunnskapsformidling i skolen vil bidra til å fjerne tabuer rundt psykiske lidelser, samt kunne bidra til at flere selv kan oppsøke hjelp og forstå hva slags lidelser de har. Det er viktig å sikre overgangen mellom barn og voksenpsykiatrien, i dag er denne ufullstendig. Videreføring og styrking av ambulante team fra spesialisthelsetjenesten er viktig. Rus Alkohol er det mest brukte rusmiddelet og forårsaker store samfunnsproblemer og kostnader.

10 En restriktiv alkoholpolitikk hvor pris, tilgjengelighet og forbud mot reklame er viktige virkemidler, bidrar til å redusere omfang av helseskader og dårlig livskvalitet. Ikke minst for mange barn som opplever utrygghet og vold der alkohol er en av årsakene. Dagens taxfreeordning utfordrer norsk alkoholpolitikk. Taxfreeutsalgene undergraver mye av myndighetenes arbeid med å regulere alkohol- og tobakksforbruk. Oppland Arbeiderparti mener taxfreeordningen primært bør avvikles. Tannhelse Oppland Arbeiderparti viser til landsmøtevedtatt program Oppland Arbeiderparti fremhever at tannhelsetjenester må bli lettere tilgjengelig, sosiale forskjeller må reduseres og det må opprettes et tak på hvor mye hver enkelt skal måtte betale for tannhelsetjenester. Vi må sikre at løsninger kommer både sårbare grupper og folk flest til gode. Det er viktig å starte med de som trenger det mest. 5. SAMFERDSEL Finansiering Oppland Arbeiderparti mener at gode kommunikasjoner over hele fylket er avgjørende for bosetting, miljø, trafikksikkerhet, vekst og utvikling. Den rødgrønne regjeringen gjennomførte et skikkelig løft i investeringer og drift på vei, jernbane og andre kollektivtilbud. Dette ser vi også resultater av i Oppland med bl.a. store veiprosjekter som nå gjennomføres. Nye, store tiltak ligger i vedtatt Nasjonal Transportplan. Oppland Arbeiderparti vil være en pådriver for at dette gjennomføres. Vi mener at samferdsel bør få en større andel av statsbudsjettet. Utbyggingsprosjektene må sikres full finansiering fra starten slik at det kan bygges sammenhengende, raskt og effektivt. Oppland Arbeiderparti mener det er nødvendig med prosjektfinansiering, men det trengs ikke en privat forskuttering eller låneordning som offentlig privat samarbeid (OPS). Staten kan enten bevilge disse pengene eller låne seg selv ved at samferdselsetatene får anledning til å låne av staten. Skal etatene få anledning til å lånefinansiere, må tilknytningsformen til Staten endres. Vi må vurdere om samferdselsetatene er organisert på en optimal måte for å få god effektivitet. Oppland Arbeiderparti mener at statens andel av utgiftene til veiutbyggingen må økes. Den økonomiske belastningen deler av befolkningen i distriktene vil bli påført som følge av et høyt bompengenivå, er uakseptabel. I mange områder skal store investeringer fordeles på liten trafikk. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for en bompengefinansiering som er bedre tilpasset lokale forhold. Dagpendlere og næringsliv skal få bedre rabattordninger enn i dag, og bilister i områder med stor trafikk må ta en større andel av bompengefinansieringen enn i distriktene med liten trafikk. Høy brukerbetaling gir uønskede effekter for bo- og arbeidsmarkedsregionene, næringslivet, fritidsaktiviteter, hyttemarkedet og områdenes attraktivitet for tilflytting og bosetting. Fylkeskommunene må også få en økning i overføringene som gjør dem i stand til å ruste opp og vedlikeholde fylkesveiene. Oppland Arbeiderparti vil vise til at Oppland har kommet dårlig ut når det gjelder overføringer til fylkesveier på grunn av bindinger i andre fylker, og understreker at dette må det kompenseres for. Fylkeskommunen har nå ansvaret for et svært stort veinett. Det er derfor urimelig at Fylkeskommunen får garantiansvaret for lån til bompengefinansierte utbygginger på riksveiene. Dette ansvaret bør Staten overta. Trafikksikkerhet

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2015...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. april 2013 Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer