Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI MARS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 07. 08. MARS 2015"

Transkript

1 Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI MARS 2015

2 1. Et retningsvalg for Oppland Gode på å dele, utjevne forskjeller og på å sikre deltakelse. Fellesskap gir trygghet og styrke. Små forskjeller gir samhold og tillit. Fellesskapet bygger på plikter og rettigheter som omfattes alle. Arbeid er utgangspunktet for velferden og er en del av velferden. Arbeid er et gode og det skaper goder. Et samfunn med like muligheter er et samfunn der flere kan lykkes. Sosial trygghet og verdiskaping er forutsetninger for fortsatt framgang for samfunnet vårt. Trygge mennesker skaper mer fordi de våger mer. Sosial ulikhet dreier seg om liv eller død. Sosial ulikhet er det største folkehelseproblemet vi har og den største risikofaktoren for sykdom og tidlig død. Ulikhet tar liv. Skal vi bekjempe sosial ulikhet må vi bekjempe ulikhetens årsaker. Årsakene er mange, men det dreier seg i stor grad om utdanning. Oppland Arbeiderparti mener at H-Frp-regjeringens politikk er på kollisjonskurs med den norske folkesjela. Arbeiderpartiet vil verne om den norske modellen. Kommunestyre- og fylkestingsvalget. 14. september 2015 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Oppland Arbeiderparti skal arbeide for at flest mulig bruker stemmeretten, og at de velger Arbeiderpartiet. Målet er å sikre flest mulig ordførere og fylkesordfører fra Arbeiderpartiet i Oppland. Høstens valg blir et retningsvalg for fylket vårt. Vi prioriterer de store oppgavene, og vektlegger kunnskap, klima og helse. Konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester setter fellesskapsløsningene under press. Dette er utfordrende for innbyggerne, uansett om du blir rammet som arbeidstaker, elev eller pasient. Vi er opptatt av å sikre trygghet og like muligheter for alle. Oppland Arbeiderparti mener vi løser oppgavene best i fellesskap, både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Vi er stolte av Oppland, men vi vil mer. Vi vil ha et fylke hvor alle er med. Hvor de som trenger det får hjelp. Hvor vi løser de viktigste oppgavene i fellesskap. Vi skal bygge framtidas kommuner og fylkeskommune i Oppland. Krav til kommuneøkonomien Norge er et velferdssamfunn basert på at det offentlige skal yte gode og helhetlige velferdstjenester til alle. Oppland Arbeiderparti ønsker sterke og aktive kommuner og fylkeskommuner. Det er vesentlig for framtidas velferdsutvikling, samfunnsutvikling og regional utvikling. Vi vil videreutvikle fellesskapsløsninger og sikre et likeverdig tilbud for innbyggerne i Oppland. Skal kommunene ha mulighet til å gi innbyggerne gode og trygge velferdstjenester må kommunenes økonomi styrkes. Etter mange år med en stabil utvikling i økonomien, ble 2014 et år der skatteveksten i Oppland var langt lavere enn landsgjennomsnittet. Det gjør at mange kommuner har underskudd i 2014 og gjennomfører nedskjæringer i Oppland Arbeiderparti mener det er nødvendig å kompensere kommunene for denne skattesvikten og styrke økonomien i 2015 i revidert budsjett. I Arbeiderpartiets alternative budsjett ble kommuneøkonomien styrket med 3.2 mrd. kroner mer enn H/FrP-regjeringens forslag. Vi prioriterer bedre kommuneøkonomi framfor skattekutt på over 8 mrd. kroner til landets rikeste. Oppland Arbeiderparti støtter arbeidet med et skatteforlik, og en forutsetning for et slikt forlik må være at vi har et skattesystem som fordeler skattebyrden riktigst mulig, og som sørger for at norske og utenlandske selskaper beskattes på samme måte. Den blå-blå regjeringens skattelettepolitikk undergraver velferden og øker forskjellene i samfunnet. Svart økonomi er et utbredt problem i mange bransjer. Arbeidsgivere som unndrar seg beskatning opererer også ofte med uakseptable lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte. Oppland Arbeiderparti mener innsatsen mot svart arbeid må styrkes.

3 Framtidas kommuner og fylkeskommune Oppland Arbeiderparti er positive til en kommune- og regionreform, og ser at dagens struktur er moden for endring. Oppland Arbeiderparti vil delta aktivt i arbeidet med en reform både på kommune- og regionnivå, men mener det er viktig å avklare hvilke oppgaver som de forskjellige forvaltningsnivåene skal ha. Oppland Arbeiderparti mener det er nødvendig å opprettholde sterke folkevalgte organer for å sikre legitimitet og demokrati, og det må følge med en økonomi som er tilstrekkelig for å løse nye og endrede oppgaver. Det må være en selvfølge at folk tilbys likeverdige levekår i hele landet. Dette forutsetter at generalistkommuneprinsippet står ved lag. Oppland Arbeiderparti mener at endringer av kommunestruktur i hovedsak bør være basert på lokal enighet. Det må etableres økonomiske insentiver som legger til rette for dette. Kommunereformen må ha som forutsetning tilføring av nye og utvidede oppgaver til kommunene. Finansdepartementet har gitt Skatteetaten i oppdrag å utrede endringer i skatteetatens oppgaver og kontorstruktur. Skatteetatens oppgaver er i stor grad stedsuavhengige. Oppland Arbeiderparti mener derfor at Skatteetatens tilstedeværelse i distrikts-norge må videreføres. Oppland Arbeiderparti krever at Skatteetatens avdelinger i Oppland må videreføres og tilføres nye oppgaver og stillingshjemler. I Norge er det behov for et sterkt regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring som kan ta et regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig forvaltning. Det regionale nivået må få et klart definert ansvar for de oppgaver som er viktige for regional utvikling, og for samordningen av disse oppgavene med kommunenes og statens virksomhet i regionen. Fylkesmannsembetets oppgaver bør konsentreres om kontroll og tilsyn, og flere oppgaver bør legges til det regionale folkevalgte nivået. Det styrker demokratiet og innebærer maktspredning. Oppland et åpent, tolerant og inkluderende fylke Oppland Arbeiderparti setter verdier som solidaritet, åpenhet og toleranse høyt. Ved å praktisere disse verdiene fremmes både trivsel og verdiskapning i samfunnet. Vi mener det er viktig og nødvendig med kunnskap om religioner og andre kulturer for å motvirke fordommer og rasisme. Dette er verdier som må framheves i en tid der fremmedfrykt og intoleranse brer om seg med katastrofale følger. Alle kommuner i Oppland ønsker vekst i befolkning og arbeidsplasser. Innvandrere og flyktninger er potensiell arbeidskraft. Aktiv tilrettelegging for å ta imot og integrere flere flyktninger og innvandrere i kommuner vil bidra til både økt vekst i befolkningen og arbeidsplasser. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for at kommunene lager en strategi for hvordan kommunene skal ha et godt integreringsarbeid i sin kommune. En slik plan må inneholde tiltak for å øke forståelsen for andre religioner og kultur for alle innbyggere i kommunen. Det må sikre god språkopplæring og aktivt arbeid for å integrere gjennom tilknytning til arbeidslivet med økt fokus på jobbfremskaffing med individuell tilpasning i integreringsprogrammet. Arbeiderpartiets visjon er et forpliktende fellesskap. Vi ønsker et inkluderende samfunn som trekker flest mulig med i felles innsats. Oppland Arbeiderparti fører en politikk basert på sosialdemokratiske verdier og et helhetlig samfunnssyn. Alle skal med. Alle skal ha sine oppgaver i samfunnet. Alle skal kunne bidra til samfunnets utvikling. Alle skal ha rettigheter og plikter i det fellesskapet som kommunen og fylkeskommunen er. Oppland Arbeiderparti inviterer til felles innsats for felles framtid i et rikt, variert og spennende fylke med mange muligheter og noen utfordringer. Hos oss er alle velkomne.

4 2. Det grønne skiftet Oppland Arbeiderparti vil arbeide for fortsatt vekst og utvikling i Oppland. Samtidig må vi ta vare på naturen og miljøet vårt. Vi vil verne om allemannsretten. Opplands befolkning og tilreisende skal sikres tilgang til utmark for friluftsliv, fysisk aktivitet og rekreasjon. Det gir helse og velvære samt styrker reiselivet. Klimaendringene er vår tids største utfordringer. Nye, forpliktende, internasjonale klimaavtaler må følges opp for å få redusert klimautslippene. Det nasjonale målet på 30 % reduksjon av klimautslipp skal nås innen Kuttene i utslippene bør økes til 40 % innen 2020 i forhold til 1990-nivå dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs internasjonal klimaavtale. Samtidig må vi i Norge og i vårt fylke gjøre tiltak for å nå våre mål om utslippsreduksjon av klimagasser. Vi må utvikle ny teknologi, sikre fangst og lagring av CO2 og støtte tiltak mot avskoging i andre land. Her kan vi utgjøre en forskjell. Oppland Arbeiderparti skal fortsatt arbeide for et miljøvennlig avgiftssystem, økningen i antall el-biler er et av flere eksempler på at dette virker. Oppland er en stor produsent av fornybar energi. Dette gir verdiskaping, arbeidsplasser og miljøvennlig energi. Vi vil både effektivisere energibruken og øke produksjonen av fornybar energi. All vann- og vindkraftutbygging må være så skånsom mot naturen som mulig. Bevaring av inngrepsfri natur vil noen ganger være viktigere enn ny utbygging. Avfallsmengdene øker i vårt forbrukssamfunn. Avfall kan forurense, men det er også en ressurs. Vi må utnytte energien i avfallet langt bedre og ytterligere øke gjenvinningen av avfallet. Derfor trenger vi strenge regler og krav for avfallshåndtering, tilskudd til teknologioppbygging, gode miljøstasjoner og styrka opplæring og holdningspåvirkning. Vi vil beholde det offentlige eierskapet i kraftsektoren. Dette er naturverdier som er folkets eiendom. I vårt fylke har vi også store bioenergiressurser. Vi har flere store bioenergianlegg som bl.a. er knyttet opp til fjernvarmeanlegg. Bruken av bioenergi og fjernvarme i offentlig virksomhet skal økes. Det er fortsatt store muligheter til å utvide bruken av bioenergi. Derfor vil vi styrke stimuleringstiltak og bedre rammebetingelser for bruken av bioenergi. Offentlige bygg i framtida bør bygges som lavenergi/passivhus og Oppland bør bli ledende på bruken av tre i sine bygg. Offentlige bygg skal ha lademuligheter for el-biler. Skolene og barnehagene våre skal miljøsertifiseres. Miljø og klimahensyn skal veie tungt i alle samfunnsspørsmål. Oppland Arbeiderparti mener at energisparing er både god klimapolitikk, god energipolitikk og god næringspolitikk. Vi vil følge opp klimameldingen som legger opp til endringer i bygningskravene slik at vi stadig får mer energieffektive hus. Vi må stille krav om energieffektive, offentlige eide bygninger og gjennom Enova gi tilskudd til omlegging i industribygg og boliger. Vi ser at klimaendringene medfører mer flom, ras og skader. Boligområder, jordbruk, veger, jernbaner, telekommunikasjoner og annen infrastruktur rammes. Dette må vi møte med langt bedre forebygging og sikring. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for at Staten prioriterer forebyggende tiltak sterkere. Erstatning og tilskudd må gi rom for forsterkning av infrastruktur og sikringsanlegg. Det bør utredes om det skal settes i gang et nasjonalt program med formål å oppgradere kapasiteten i de kommunale dreneringssystemene for overflatevann. Jernbaneverket og Statens vegvesen må styrke tiltakene mot ras og flom. Det vil koste samfunnet mindre enn stadig ødelagte veger og jernbanelinjer. NVE må settes i stand til å gjøre de nødvendige sikringstiltakene og tilskuddene til gjenoppbygging må økes. Mer enn 120 kommuner venter i dag på bistand fra NVE til faresonekartlegging. I tråd med Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett må NVE få økt budsjettet slik at dette arbeidet kan forseres.

5 Klimautfordringene krever at det satses på virkningsfulle tiltak nå. Selv med kraftfulle virkemidler vil våre områder trolig være mer utsatt for flom og ras enn før. Oppland Arbeiderparti mener det må defineres en statlig, koordinerende enhet som samordner innsatsen i etterkant av større katastrofer som flom, ras og brann, og som sikrer økonomisk oppfølging. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret må gis ressurser for å øke innsatsen for styrket beredskapskompetanse i kommunene. Alt liv og all matproduksjon er avhengig av grunnstoffet fosfor. For at generasjonene etter oss skal kunne produsere nok mat, må fosforet som er i omløp globalt og nasjonalt forvaltes langt bedre. Etterspørselen av fosfor vil kunne overgå produksjonen allerede innen utgangen av dette århundret. Dette vil kunne gi økte matvarepriser. 80% av fosforet som tas ut av fosfatsteinreservene, forsvinner i dag i produksjonen. Det finnes ingen helhetlig strategi for fosforspørsmålet nasjonalt. Norske myndigheter må ta initiativ til en fosforplattform som forener offentlige etater, privat næringsliv og forskningsmiljøer. Støtten til forskning på resirkulering av fosfor må økes. Å resirkulere fosforet som allerede er i omløp er den beste strategien for at reservene som allerede finnes skal vare lengst mulig. Dette vil åpne betydelige muligheter for norsk næringsliv, og samtidig bety den beste støtten til verdens fattige bønder. 3. Kunnskap Opplandsskolen Framtidas Oppland skal bygges på kunnskap. Opplandsskolen skal gi alle muligheter til å lykkes, og grunnlag for å skape sin egen framtid. Fylkestinget skal i juni behandle dimensjonering av utdanningsprogram for hele Oppland sett under ett, og utforme skoletilbudet for framtida. Det er viktig å legge samfunnets behov til grunn for den strukturen som vedtas. Oppland Arbeiderparti mener det er viktig å videreutvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv, nettopp for å kjenne til hva slags arbeidskraft det er behov for. Store, lokale teknologiprosjekt bør også engasjere Opplands skoler helt ned i grunnskolen. Dette vil bidra til å pirre elevenes nysgjerrighet for å sikre at vi utdanner kreative og interesserte mennesker, tar frem verdensledende teknologier, for derigjennom å etablere varige arbeidsplasser i regionen både innen utvikling og produksjon. Oppland Arbeiderparti vil fokusere på yrkesfagsatsing og lærlingeløft. Landet vårt er avhengige av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Lærlinger vil være en viktig ressurs for å møte arbeidskraftbehovet, som regionen vår stor overfor. Som første fylke oppfylte Oppland i 2014 Samfunnskontrakten, der målet var at antall lærlinger skulle øke med 20 prosent sammenlignet med 2011-tall. Nå er det viktig at vi setter oss nye mål for å sikre enda flere læreplasser. Både næringslivet og det offentlige har et stort ansvar når det kommer til å tilby læreplasser. Her må det private og det offentlige ha et tett samarbeid. Oppland Arbeiderparti mener fylkeskommunen må stimulere til å opprette flere, tverrfaglige opplæringskontorer. Vi skal utdanne kreative gründere. Ungdommen må utvikle seg til jobbskapere, ikke bare jobbsøkere. Kreativt partnerskap i skolen har gitt spennende resultater i Oppland, og det skal videreutvikles. Det er også viktig at alle i Opplandsskolen på et tidspunkt får utforske eleveller ungdomsbedrift gjennom Ungt entreprenørskap. Klimaperspektivet i skolen er viktig, og her ligger det muligheter for innovasjon. Klimalaben på Otta vil være et viktig bidrag til å utvikle dette. Oppland Arbeiderparti vil støtte etablering av grønne arbeidsplasser.

6 I Oppland skal det gjøres forsøk med fadderordning på videregående skole, for å bidra til et bedre skolemiljø. Formålet med en fadderordning er å skape trygghet blant førsteklassingene, bygge relasjoner på tvers av årskull og forebygge mobbing. Opplandsskolen skal bidra til å bygge framtidas kunnskapssamfunn. Det er viktig å sikre kvalitet i tilbudet og at lærerne får nødvendig tid, tillit og kompetanse. Det er viktig med en finansieringsordning som bidrar til gode skoler i alle deler av fylket. For at norske elever skal være kvalifisert til arbeidsmarkedet etter endt skolegang, må samfunnet legge til rette for at elevene har tilegnet seg nødvendig kunnskap. Gjennom et lese-, skrive- og regneløft skal vi sikre at de grunnleggende ferdighetene tidlig er pa plass hos alle. Oppland Arbeiderparti krever at et lese-, skrive-, regneløft skal prioriteres. Nasjonal utdanningspolitikk Arbeiderpartiet skal fortsette å utvikle en mer helhetlig skoledag, med flere timer, mer fysisk aktivitet, leksehjelp og påfyll med næring. Forskningsresultater viser at skolemåltid er positivt, ikke bare for elevenes helse og prestasjonsevne, men også som bidrag til sosial utjevning. Oppland Arbeiderparti går inn for et gratis skolemåltid om dagen. Samfunnets behov for ufaglært arbeidskraft går stadig nedover. Oppland Arbeiderparti skal bidra til å løfte debatten om det er riktig å utvide grunnskolen til også å gjelde videregående skole gitt at nødvendige reformer for fleksibilitet, variasjon og oppfølging er gjennomført. Elever bør primært fullføre skolegangen i et ordinært løp, men mange ungdom velger å ta eksamen som privatist. Det kan være fordi de trenger et høyere karaktersnitt for å komme inn på høyere utdanning, eller fordi de pga sykdom eller andre årsaker ikke fullførte et fag i løpet av videregående. I statsbudsjettet for 2015 er prisen nå satt opp fra 403 kroner til 1000 kroner for førstegangseksamener, og fra 826 kroner til 2000 kroner for å forbedre en karakter. Oppland Arbeiderparti mener derfor det nasjonalt bør innføres billigere privatisteksamener, og ønsker at privatister kan følge undervisningen dersom de ønsker dette. Oppland Arbeiderparti mener det er en stor samfunnsutfordring når elever daglig opplever mobbing og utrygghet. Vi må ha et større fokus på forebyggende tiltak, mot mobbing. Oppland Arbeiderparti mener det å ta flere yrkesgrupper inn i skolen er et godt virkemiddel for å motvirke problemet. Tilfeller av mobbing skal håndteres på den enkelte skole, men en viktig forutsetning er tydelige voksne, oppmerksomme medelever og godt forebyggende arbeid fra skolens side. Omfanget av spesialskoler og forsterkede skoler bør begrenses, og fellesskolen skal gi et godt tilbud til alle uavhengig av forutsetninger. For å øke toleransen og forståelsen bør undervisningen rundt verdens religioner utvides med vekt på fordommer, rasisme og diskriminering generelt. Fellesskolen er den viktigste arenaen for blant annet å motvirke radikalisering. Kommuneøkonomien må styrkes, blant annet for å sikre økonomi til ekskursjoner og studieturer. Hvis kommuner og fylkeskommuner ikke får tilstrekkelige rammer vil det bidra til å svekke tilbudet i fellesskolen. Vi har viktige tertiærutdanninger i Oppland, gjennom Fagskolen Innlandet og høgskolene på Lillehammer og Gjøvik. Regjeringa har varslet en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning. Oppland Arbeiderparti støtter HiG sine fusjonsplaner med NTNU, og er opptatt av å se mulighetene i at Gjøvik blir universitetsby. En viktig forutsetning for en slik fusjon er at NTNU forplikter seg til å bidra til regional utvikling i Oppland. Oppland Arbeiderparti støtter Høgskolen i Lillehammer som en egen selvstendig høgskole med forsterka samarbeid med

7 andre høgskoler, universiteter og næringsliv. Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet med utdanningsinstitusjonene i fylket. Oppland Arbeiderparti krever at man skal videreføre Arbeiderpartiets forslag om 11 måneder studiefinansiering som ble lagt frem i vårt siste statsbudsjett. 4. Helse For Oppland Arbeiderparti er et godt helsetilbud for framtida basert på likeverdighet, lik tilgang og høy kvalitet. Helsetilbudet må alltid ta utgangspunkt i pasientenes behov, slik skapes trygghet. Det er en klar sammenheng mellom god helse og livskvalitet. Forebyggende helsearbeid er vårt viktigste virkemiddel for å redusere fysiske og psykiske lidelser. Oppland Arbeiderparti ønsker et samfunn som tilrettelegger for at hver enkelt får mulighet til å leve et aktivt liv i barnehage, skole og lokalmiljøet samt skape møteplasser og lavterskeltilbud som fremmer livsglede og god hverdagshelse. Tidlig innsats for de som er i faresonen, er avgjørende for å hindre skjevutvikling. En god folkehelse og forebygging av sykdom sikres gjennom et tett samarbeid mellom kommunene, ideelle lag og organisasjoner, idretts- og kulturaktører. Mulighet for et aktivt liv i gode lokalsamfunn må gjelde alle. Vi må bygge ned barrierer som hindrer deltagelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet med universell utforming i bygg, uteområder og offentlig kommunikasjon må prioriteres. Framtidas eldre blir flere, de lever lengre og vil sannsynligvis ha behov for mer sammensatte tjenester og tilbud enn i dag. Derfor trenger vi et helse- og omsorgstilbud som legger til rette for at hver enkelt kan få brukt sine ressurser så godt som mulig og så lenge som mulig. Målet vårt er å legge til rette for et bredt spekter av tjenester for å møte disse behovene med gode sjukehjemsplasser, dagtilbud og hjemmetjeneste. Det å gi folk mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig mener vi vil gi bedre funksjonsevne og bedre helse for de eldre. Å delta i sosiale aktiviteter og kulturtilbud er viktig for livskvalitet hele livet. Oppland Arbeiderparti ønsker, i motsetning til den blå-blå regjeringen, å styrke satsingen på den kulturelle spaserstokken. Når vi blir sjuke er det avgjørende å komme raskt i gang med behandling og at behandling sikrer et planlagt og helhetlig pasientforløp. Nye behandlingsmetoder, teknologisk utvikling, kapasitet og kvalitet i behandling er utfordringer et moderne helsevesen må møte på best mulig måte. Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. I innlandet er det gjennom mange år bygd opp et godt helsetilbud ved våre sjukehus. Debatten rundt fremtidig organisering av spesialisthelsetjenesten må sette pasientens beste og kvalitet i fokus. Oppland Arbeiderparti mener prinsippet om at det som kan desentraliseres bør desentraliseres skal ligge til grunn. Det framtidige sykehustilbudet må bygge på dette perspektivet. Dette må i sterkere grad komme til uttrykk i styringsdokumentene i SI. De mest spesialiserte tjeneste bør samles i større fagmiljø. Oppland Arbeiderparti vil forholde seg aktive til den løpende debatten om den framtidige sykehusstrukturen for Sykehuset Innlandet (SI) og det langsiktige utredningsarbeidet som i løpet av høst/vinter 2017/18 skal konkludere med anbefalt modell for innlandets framtidige sykehustilbud. Samtidig er det grunn til å advare mot å trekke forhastede konklusjoner og spre usikkerhet om grunnleggende helsetilbud for befolkningen i Oppland. Oppland

8 Arbeiderparti er uenig med arbeidsgruppen for omstilling somatikk i Sykehuset Innlandet om å flytte akutt kirurgi vekk fra Gjøvik Sykehus. Oppland Arbeiderparti sier i sitt fylkesprogram for perioden at vi vil: «At sykehusene på Gjøvik, Lillehammer og Reinsvoll består og utvikles ved at de sikres investeringsmidler og driftsgrunnlag slik at de kan tilpasse seg befolkningens framtidige behov.» Pasienter opplever store avstander mellom hjem og sjukehus. En effektiv og fleksibel pasienttransport vil være en viktig del av et helhetlig pasienttilbud. Oppland Arbeiderparti mener vi bør legge til rette for at buss og tog kan benyttes på like vilkår for pasientene. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformens målsettinger er å satse mer på forebygging for å hindre og begrense sykdom hos risikogruppene og å bidra til at eldre mennesker holder seg friske så lenge som mulig. Alle skal oppleve trygghet uavhengig av bosted, bakgrunn og økonomi. Flere desentraliserte helsetilbud vil kunne sikre slik trygghet, forutsatt at det finnes gode tilbud på alle nivå i en trinnløs behandling. Den medisinske og teknologiske utviklingen vil åpne for at flere kan få diagnose og behandling hjemme, nær hjemmet eller undervegs til sykehus. Slike tilbud må identifiseres og videreutvikles. Vi må legge til rette for at folk selv kan ta ansvar for sin egen helse i større grad enn de gjør i dag, det gjøres bl.a. ved målrettet folkehelsearbeid i kommunene. Poenget med samhandlingsreformen er å få til en klok arbeidsdeling mellom sykehus, primærhelsetjenesten og helse-/omsorgstjenestene i kommunene der hovedfokus er på folkehelsearbeid, forebygging og mindre behov for sykehusinnleggelser og behandling. Oppland Arbeiderparti understreker viktigheten av behovet for kompetanse og nødvendige ressurser for at kommunene skal kunne utføre disse oppgavene tilfredsstillende. Oppland Arbeiderparti vil som et ledd i utviklingen av Samhandlingsreformen se det som svært viktig at takstsystemene revideres og tilpasses dagens demografiske og desentraliserte behandlingsmodell for trygg hjelp nærmest der du bor. Det er grunn til å stille spørsmål om pasienter som skrives ut fra behandling i sykehus sikres god nok behandling og videre rehabilitering i kommunal regi, slik intensjonene er. Oppland Arbeiderparti ønsker en standard for pasienter med videre behandlingsbehov, slik at de får mer trygghet på hva de kan forvente seg i hjemkommunen. En bedre samordning mellom de ulike tjenester som er rettet mot barn er nødvendig for å fange opp barn i faresonen tidlig og sikre bedre samhandling, tydelig ansvarsdeling og riktig hjelp. Barneverntjenesten i kommunene må styrkes, og vi må bedre samhandling mellom barneverntjenesten, skole, barnehage, NAV, helsestasjon, Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. En nasjonal gjennomgang av alle tjenestene kan sikre mer treffsikker hjelp for det enkelte barn og den enkelte familie. Rehabilitering og habilitering Sykehuset Innlandet har presentert en rapport som peker på nødvendigheten av å samlokalisere for å sikre kvalitet og styrke forskning. Oppland Arbeiderparti mener det er viktig å påpeke at en slik samlokalisering ikke må svekke tilbudet. Det må fortsatt sikres et intensivt, tverrfaglig opptreningstilbud fra Spesialisthelsetjenesten inntil kommunene har nok og riktig kompetanse. Solås rehabiliteringssenter gir i dag et meget godt opptreningstilbud og representerer et viktig fagmiljø til pasienter med nevrologiske lidelser, hjerneslag, traumer etter ulykke eller annen skade i sentralnervesystemet. Oppland Arbeiderparti mener tilbudet på Solås ikke må bygges ned og flyttes, dette for å unngå at pasienter og deres pårørende i Oppland mister et enestående og viktig behandlingstilbud.

9 Oppland Arbeiderparti mener det er viktig å øke fokuset på hverdagsrehabilitering. For mange er dette bedre enn rehabilitering på institusjon. Vi trenger gode rehabiliteringstilbud i offentlig regi og i samarbeid med private aktører. Lokalmedisinske sentra Oppland Arbeiderparti mener at de lokale medisinske sentrene har en god utvikling basert på lokale behov. Tilbudet bør kunne utvikles med polikliniske tjenester innenfor flere spesialiserte områder inklusiv diagnostisering. Dette krever midler til investering i utstyr. Oppland Arbeiderparti sin intensjon er å utvikle LMS til å bli en viktig del av spesialisthelsetjenesten. Når LMS er etablert som en del av et behandlingstilbud må det også følges opp med finansiering som er tilpasset en slik struktur. Det må være tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å stille riktig diagnose. En ny akuttforskrift er ventet i løpet av Tilbud og beredskap ved de lokalmedisinske sentrene må tilpasses denne. Prehospitale tjenester Den medisinske utviklingen gjør også at de prehospitale tjenestene stadig blir bedre. Det er spesielt viktig i et fylke som Oppland. Oppland Arbeiderparti vil understreke behovet for å styrke de prehospitale tjenestene i årene framover, og at de prehospitale helsetjenestene blir tilført nødvendig medisinsk og tekniske utstyr. Oppland Arbeiderparti fremhever behovet for en ny luftambulansebase i Mjøs-området. Psykisk helse Til enhver tid har ca. 20 % av befolkningen i Europa en psykisk lidelse (OECD). Selv om tall varierer så vil anslagsvis hver 6. voksne innbygger i Norge rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Mange opplever psykiske problemer i løpet av ungdomstida. I Sykehuset Innlandet forvalter Divisjon Psykisk helsevern 24 % av SI sitt budsjett. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for å øke satsing på psykisk helsearbeid på en slik måte at det samsvarer med det omfanget dette har for helsen til Opplands innbyggere. Oppland Arbeiderparti viser til helseutvalget i Arbeiderpartiet sitt forslag til ny helsepolitikk og støtter at det er behov for en ny opptrappingsplan for forebygging og tidlig innsats for psykisk helse. Innsatsen må styrkes på de arenaene hvor folk lever livene sine, noe som samsvarer med intensjonen i samhandlingsreformen. Det må settes inn tiltak før problemene utvikler seg og vi må legge til rette for mere forebyggende arbeid. Oppland Arbeiderparti mener det er behov for å vurdere øremerkning av midler og andre finansielle ordninger for å gjennomføre en slik satsing. Det må følge tydelige, statlige føringer med øremerkede midler, slik at intensjonen med tiltakene oppnås. Når øremerkede midler skal overføres til rammetilskudd er det avgjørende at ressursene til kommunene ikke svekkes. Oppland Arbeiderparti vil gi kommunene mulighet til å styrke antall årsverk og øke kommunene sin kompetanse innenfor forebyggende psykisk helsearbeid. Ordningen med støtte til kommunepsykolog må videreføres, da det vil tilføre viktig kompetanse til kommunene. Det vil være spesielt viktig i styrking av barn og unge sin psykiske helse. Oppland Arbeiderparti vil styrke skolene med tverrfaglig kompetanse for å bedre det psykiske helsevernet for barn og unge. Åpenhet og kunnskapsformidling i skolen vil bidra til å fjerne tabuer rundt psykiske lidelser, samt kunne bidra til at flere selv kan oppsøke hjelp og forstå hva slags lidelser de har. Det er viktig å sikre overgangen mellom barn og voksenpsykiatrien, i dag er denne ufullstendig. Videreføring og styrking av ambulante team fra spesialisthelsetjenesten er viktig. Rus Alkohol er det mest brukte rusmiddelet og forårsaker store samfunnsproblemer og kostnader.

10 En restriktiv alkoholpolitikk hvor pris, tilgjengelighet og forbud mot reklame er viktige virkemidler, bidrar til å redusere omfang av helseskader og dårlig livskvalitet. Ikke minst for mange barn som opplever utrygghet og vold der alkohol er en av årsakene. Dagens taxfreeordning utfordrer norsk alkoholpolitikk. Taxfreeutsalgene undergraver mye av myndighetenes arbeid med å regulere alkohol- og tobakksforbruk. Oppland Arbeiderparti mener taxfreeordningen primært bør avvikles. Tannhelse Oppland Arbeiderparti viser til landsmøtevedtatt program Oppland Arbeiderparti fremhever at tannhelsetjenester må bli lettere tilgjengelig, sosiale forskjeller må reduseres og det må opprettes et tak på hvor mye hver enkelt skal måtte betale for tannhelsetjenester. Vi må sikre at løsninger kommer både sårbare grupper og folk flest til gode. Det er viktig å starte med de som trenger det mest. 5. SAMFERDSEL Finansiering Oppland Arbeiderparti mener at gode kommunikasjoner over hele fylket er avgjørende for bosetting, miljø, trafikksikkerhet, vekst og utvikling. Den rødgrønne regjeringen gjennomførte et skikkelig løft i investeringer og drift på vei, jernbane og andre kollektivtilbud. Dette ser vi også resultater av i Oppland med bl.a. store veiprosjekter som nå gjennomføres. Nye, store tiltak ligger i vedtatt Nasjonal Transportplan. Oppland Arbeiderparti vil være en pådriver for at dette gjennomføres. Vi mener at samferdsel bør få en større andel av statsbudsjettet. Utbyggingsprosjektene må sikres full finansiering fra starten slik at det kan bygges sammenhengende, raskt og effektivt. Oppland Arbeiderparti mener det er nødvendig med prosjektfinansiering, men det trengs ikke en privat forskuttering eller låneordning som offentlig privat samarbeid (OPS). Staten kan enten bevilge disse pengene eller låne seg selv ved at samferdselsetatene får anledning til å låne av staten. Skal etatene få anledning til å lånefinansiere, må tilknytningsformen til Staten endres. Vi må vurdere om samferdselsetatene er organisert på en optimal måte for å få god effektivitet. Oppland Arbeiderparti mener at statens andel av utgiftene til veiutbyggingen må økes. Den økonomiske belastningen deler av befolkningen i distriktene vil bli påført som følge av et høyt bompengenivå, er uakseptabel. I mange områder skal store investeringer fordeles på liten trafikk. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for en bompengefinansiering som er bedre tilpasset lokale forhold. Dagpendlere og næringsliv skal få bedre rabattordninger enn i dag, og bilister i områder med stor trafikk må ta en større andel av bompengefinansieringen enn i distriktene med liten trafikk. Høy brukerbetaling gir uønskede effekter for bo- og arbeidsmarkedsregionene, næringslivet, fritidsaktiviteter, hyttemarkedet og områdenes attraktivitet for tilflytting og bosetting. Fylkeskommunene må også få en økning i overføringene som gjør dem i stand til å ruste opp og vedlikeholde fylkesveiene. Oppland Arbeiderparti vil vise til at Oppland har kommet dårlig ut når det gjelder overføringer til fylkesveier på grunn av bindinger i andre fylker, og understreker at dette må det kompenseres for. Fylkeskommunen har nå ansvaret for et svært stort veinett. Det er derfor urimelig at Fylkeskommunen får garantiansvaret for lån til bompengefinansierte utbygginger på riksveiene. Dette ansvaret bør Staten overta. Trafikksikkerhet

11 Oppland Arbeiderparti mener at økt trafikksikkerhet må være grunnleggende i all samferdselsutbygging og drift. Tiltak som midtdeler på veiene, gode lysforhold, gang- og sykkelveier, godt vedlikehold og bedre kollektivtilbud må prioriteres for å redusere ulykker. Tidlig innsats for forståelse av trafikksikkerhet er viktig for å unngå flere skadde og drepte i trafikken. Oppland Arbeiderparti mener at et virkemiddel kan være å innføre grunnleggende trafikk- og sykkelopplæring fra og med grunnskolen. Vi vil at skolebarn så langt som mulig skal gå eller sykle til og fra skolen, forutsatt at dette kan skje på en trygg måte. Det vil redusere risikoen, redusere biltrafikken og bidra til trivsel og god helse. Trygge gang- og sykkelveier på skoleveiene må prioriteres. Det avdekkes en rekke alvorlige mangler på vogntog på norske vinterveier. Dette kan dreie seg om vogntog som kjører på slitte sommerdekk, som mangler kjettinger, har utilstrekkelig kunnskap om kjøring på vinterføre, utøver brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser, praktisering av arbeidsvilkår som går utover trafikksikkerheten og som i tillegg er ødeleggende for konkurransevilkår overfor seriøse bedrifter. Oppland Arbeiderparti krever at Regjeringen følger opp den forrige regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, kriminalitet innenfor transportsektoren. Kontrollen av tyngre kjøretøy må styrkes. Mer effektiv planlegging Oppland Arbeiderparti mener at all samferdselsutbygging må effektiviseres. Planleggingstiden må ned og innsigelsesinstituttet må endres for å sikre raskere og mer effektiv realisering av store samferdselsutbygginger. Når et prosjekt har nasjonal betydning må det vurderes bruk av statlig plan. Klima Et mer ekstremt vær på grunn av klimaendringer medfører at vi stadig oftere får flom og skred. Det må fra statlig side være samme tilnærming til finansiering av reparasjon og sikring av det offentlige veisystemet uavhengig av hvem som eier veien. Oppland Arbeiderparti mener derfor at den statlige kompensasjonen for kostnader ved reparasjon og sikring av fylkeskommunale og kommunale veier må økes betraktelig. Hensynet til klima og miljø må også ligge til grunn i all samferdselsplanlegging og tiltak. Arealplaner i kommunene må bidra til å redusere trafikkveksten så mye som mulig. Bruk av el- og hybridbiler er i vekst. For å stimulere til økende andel el- og hybridbiler, må flere hurtigladestasjoner bygges ut, både i distriktene og langs hovedfartsårer. Den statlige bevilgninga må økes. Hver kommune bør minimum ha ett ladepunkt per tusen innbygger i tillegg til ladepunktene ved større, offentlige arbeidsplasser. I 2015 vil Oslo kommune gjennomføre en omstillingsprosess fra diesel og bensinbiler til nullutslippsbiler. Dette bør også gjennomføres av andre kommuner slik at vi oppnår at alle statlige og kommunale biler blir biler med nullutslippsteknologi. Oppland Arbeiderpartis prioriteringer er: Jernbane: Gjøvik-banen må snarest mulig få timesavganger fra/til Gjøvik På kort sikt trengs gjennomføring av økt strømforsyning nord for Jaren, krysningsspor på Reinsvoll, plattformtiltak i Nittedal og nye togsett. De førstnevnte infrastrukturtiltakene må gjennomføres innen nytt anbud for togdriften skal avgjøres innen utgangen av Tiltakene vil sikre timesavganger til og fra Gjøvik-Oslo, og sammen med nye togsett vil en kunne realisere en dokumentert og betydelig sannsynlig passasjervekst. Det må gjennomføres et planarbeid (KVU og kommunedelplaner) for å avklare hvordan Gjøvikbanen skal føres ut av Oslo. Overordnede planavklaringer må foreligge som grunnlag for NTP

12 Utbygging av Intercity-trianglet til Lillehammer, Halden og Skien med dobbeltspor innen Planlegging og prosjektering av en sammenkobling av Gjøvik- og Dovrebanen må være klar med sikte på byggestart på slutten av utbyggingsperioden for Intercity fram til Lillehammer. Planlegging av sammenkobling må koordineres med planlegging av ny Rv4 Gjøvik - Mjøsbrua. Jernbaneverkets hovedplan for Otta stasjon (ferdig i 2016) må følges opp med investeringsmidler i programperioden Dombås stasjon må få tilsvarende plan- og investeringsprogram. Det må bygges ut kryssingsspor på Dovrebanen for å øke kapasiteten for person- og godstransport Lillehammer Trondheim. Økning av skredsikringsmidlene. Raumabanen må rustes opp for fortsatt å kunne ta godstransport. Dovrebanen fra Lillehammer til Dombås må sikres mot flom og ras. Riksveier: Rv4, E6 og E16 må fullføres i henhold til gjeldende NTP. Rv4 må også bygges ut i Akershus og Oslo og E16 må bygges ut også i Buskerud og Akershus for å sikre rask person- og godstrafikk til og fra Oppland mot Oslo-regionen. E6 Ringebu Otta må fullføres som en sammenhengende utbygging. Oppland Arbeiderparti mener at E16 sammen med Rv134 må prioriteres som stamveier i øst/vest-sambandet. Dette er i tråd med Stortingets vedtak fra 1975 og E16 har den nødvendige vinterstabiliteten og kobler Vestlandet via Østlandet mot Sverige. Med gjennomførte, igangværende og planlagte investeringer blir det meningsløst å nedprioritere E16 til fordel for riksveg 52 over Hemsedal. Med vinterbrøyting av Valdresflya vil E16 også betjene den nordlige delen av fylket og gi kortere kjøretid Bergen - Trondheim. Oppland Arbeiderparti mener at E134 over Haukelifjell bør ha andreprioritet etter E16 når det skal velges to øst-vestforbindelser. Rv15 og E136 har høyere prioritet på Vestlandet enn i Oppland. Rv15 forventes å få økt trafikk i årene framover fordi veiutbygging i Sogn og Fjordane vil knytte E39 og Søre Sunnmøre tettere opp mot Rv15. Dette må møtes med strekningsvise tiltak på både Rv og E136, bygging av nye tunneler på Strynefjellet og bygging av gang- og sykkelveier langs Rv15 på strekningen Otta - Skjåk. Gang- og sykkelveien gjennom Lesja må fullføres. Fylkesveger: Den fylkeskommunale «Lottorekka» 33, 34, 247 og 255 skal fortsatt ha prioritet. Oppland Arbeiderparti forventer at det blir en bedre kostnadskontroll med de store prosjektene for å forhindre utsettelser og avkortinger av prosjekter prioritert i fylkesveiprogrammet. Den statlige fordelinga av midler til fylkeskommunene må endres slik at den i sterkere grad enn i dag avspeiler faktisk antall kilometer fylkesvei i fylkene. Luftfart: Oppland Arbeiderparti vil arbeide for å opprettholde rutetilbudet på Fagernes Lufthavn Leirin. Dette er også avgjørende for å kunne holde en bemanning og et utstyrsnivå for betjening av chartertrafikken. Oppland fylkeskommune må utvikle samarbeidet og alliansebyggingen med nærliggende fylker både innenfor vei- og jernbaneutbygging. Bedre kollektivtilbud Arbeidet med å utvikle kollektivtilbudet slik at det blir attraktivt og trygt for flere å kjøre buss må fortsette. I dag er det i hovedsak skolebarn, ungdom, arbeidsreisende og eldre som

13 bruker buss. Konkurransen mot privatbilen er tøff, langt flere burde bruke bussen ikke minst med tanke på miljø og klima. Tilbudet må økes og det må bli enklere og helst også billigere å bruke buss. Skysstasjonene på Otta og Fagernes må rustes opp. Parkering i nærheten av skysstasjoner, knutepunkt og holdeplasser må være kort nok til at det er attraktivt å ta bussen videre fra distriktene der folk bor, og det bør bli billettsamarbeid med NSB slik at man kan kjøre helt fram med samme billett. Innlandskortet gir 40 % rabatt og er en god ordning for de som ikke reiser daglig. For pendlere som reiser hver dag er månedskortene en god ordning. Ungdomskortet er i dag til fylte 20 år og er et godt tilbud for ungdom å kunne reise i hele Innlandet for en rimelig pris. Det bør utvides til fylte 24 år, slik at også lærlingene får et rimelig kollektivtilbud. Oppland Arbeiderparti vil: Be fylkeskommunen vurdere å opprette pendlerbusser bl.a. mellom Vinstra og Lillehammer og andre plasser der det er aktuelt. Arbeide for et bedre kollektivtilbud mellom Mjøsbyene og ber fylkeskommunen også å følge opp dette. Arbeide for et bedre kollektivtilbud til Oslo Lufthavn. 6. Arbeid og Næring Næring Oppland trenger nye og flere arbeidsplasser og har store ambisjoner for det arbeidet som Arbeiderpartiet har startet med å meisle ut en ny industripolitikk. Sammen vil vi bygge en strategi der offentlige virkemidler og politikk kan bidra til ny industrivekst og jobbvekst. Framtidsrettet industri og utnyttelse av teknologi, kunnskap og innovasjon i vare og tjenesteproduksjon, natur og kulturliv er viktig for at Opplands regioner skal utvikles som gode kraftsentra. Oppland Arbeiderparti vil legge til rette for vekst innen IKT i Oppland, bygge opp rundt eksisterende sterke bedrifter og data- og informasjonssikkerhetsmiljøene som eksempelvis Cyberforsvaret på Jørstadmoen, informasjonssikkerhetsmiljøet ved Høgskolen i Gjøvik og industrimiljøet på Raufoss. Oppland Arbeiderparti vil ha en offensiv næringspolitikk med tiltak for den landbaserte industrien for å styrke konkurranseutsatt næringsliv. Statens virkemiddelapparat for næringsutvikling bør tilpasses næringssvake områder med program eller tiltak som er bedre tilpasset den enkeltes region, som eksempelvis næringsprogrammet "Bedriftene i fokus", som primært er rettet mot bedrifter i Valdres, Midt- og Nord- Gudbrandsdal. For at næringslivet skal kunne utvikles i alle deler av fylket er det nå viktig at ordningen som skal kompensere for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift i Fjellregionen kommer på plass. Oppland Arbeiderparti mener det skal være lavere arbeidsgiveravgift i kommuner med lav befolkningstetthet og dårlig næringsgrunnlag og at retningslinjene for arbeidsgiveravgiften bør endres og forenkles, slik at arbeidsgiveravgiften følger den kommunen hvor virksomheten har sitt hovedkontor uavhengig av hvor de ansatte arbeider. Tilgang på lokal kapital og tilgang til etableringsstipend for grûndere, er nødvendig enten det gjelder bedrifts- og produktutvikling eller etablering av ny virksomhet. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for at det etableres et såkornfond med risikokapital for bedrifter i vekst, som tilpasses Innlandets muligheter, utfordringer og næringsstruktur.

14 Et rikt og mangfoldig kulturliv, en godt utviklet arrangørkompetanse og god anleggsstruktur gjør Oppland til en ledende opplevelsesregion innenfor kultur, idrett og reiseliv. Oppland skal være et foregangsfylke for utviklingen av innovative og bærekraftige arrangementer og foretrukket fylke for lokalisering av strategisk viktige nasjonale og internasjonale arrangementer, der Lillehammer skal være det nasjonale tyngdepunktet innen arrangementskompetanse. Oppland Arbeiderparti mener skognæringen må bli et nasjonalt satsingsområde for utvikling av helhetlige verdi- og næringskjeder i Norge. Alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri. Et omfattende statlig eierskap er et viktig bidrag i norsk næringsutvikling og samfunnsutvikling. Oppland Arbeiderparti mener eierskapet må forvaltes på en aktiv, dynamisk og profesjonell måte, preget av langsiktighet, forutsigbarhet og samfunnsansvar. Den blåblå regjeringen må bidra med kapital til statlig eide selskaper der det er fornuftig for verdiskaping og framtidsrettede arbeidsplasser. Oppland Arbeiderparti mener at nedsalg av statlige selskaper er dårlig politikk og dårlig butikk. Vi vil arbeide aktivt for å stoppe salget av Statskog. Gjennom statlig eierskap er allmennheten sikret adgang til friluftsliv, jakt og fiske. Allmennhetens tilgang til friluftsliv er sentrale elementer i norsk utmarksforvaltning gjennom Allemannsretten. Oppland Arbeiderparti mener at å ha et stort statlig skogeierskap, vil være en viktig drivkraft i utviklingen av skogen som næring i Norge, der Statskog bidrar med kompetanse og utvikling i et skogbruk som preges av stadig større grad av eksport av tømmer. At Statskog er aktør i markedet sikrer nødvendig tyngde til å kunne bedre vilkår samt mulig reetablering av foredlingsindustri nærmere skogbruket. Oppland Arbeiderparti vil legge til rette for økt produksjon av landbruksvarer, med et landbruk over hele landet. Vi vil sikre økt verdiskaping innen verdikjedene for mat og skog, som står sentralt i den nye bioøkonomien. Økt produksjon og verdiskaping med utgangspunkt i verdikjedene innen jord- og skogbruk vil være en del av løsningen knyttet til globale utslipps- og ressursutfordringer, samtidig som det gir fastlandsøkonomien flere ben å stå på. Landbruks- og matdepartementet har foreslått å oppheve hele konsesjonsloven. Forslaget innebærer også at reglene om boplikt i odelsloven oppheves. Saken blir trolig fremmet for Stortinget i vårsesjonen. Vi viser til Arbeiderpartiets landbrukspolitisk plattform vedtatt 2014, der vi mener at konsesjonsbestemmelser, bo- og driveplikt og prisregulering er viktige virkemidler for å opprettholde et landbruk over hele landet. Endringer i disse bestemmelsene bør vurderes samlet. Arbeiderpartiet er åpne for forenkling og en viss liberalisering i disse bestemmelsene for å stimulere til at flere kan etablere seg og investere i primærnæringene, og for å sikre at nedlagte bruk kan tas i bruk til beboelse og drift. Vi vil også se på tiltak for å sikre en bedre arealfordeling. Oppland Arbeiderparti mener at regjeringen bør ta et nasjonalt initiativ som kan bidra til mindre teigblanding og bedre arrondering. Den store andelen leiejord må reduseres, da det bidrar til store kostnader og lite forutsigbarhet for de som driver jorda. Kommunene bør i sterkere grad åpne for å tillate fradeling av gardstun og setrer, slik at jord og skog kan selges til aktive gardbrukere. Oppland Arbeiderparti forventer at regjeringa følger opp Arbeiderpartiets satsing på regional filmsatsing, og mener regjeringa i den varsla Stortingsmeldinga om film må legge til rette for en enda større satsing på film i Oppland, både som kulturuttrykk og som næringsgren. Arbeid Gode kommunikasjoner styrker grunnlaget for hvor man vil bo og jobbe. I årene fremover vil nærliggende fylker til deler av våres regioner, som Oslo og Akershus, oppleve en sterk befolkningsvekst. Dette vil føre til et sterkt press på områdene, når det gjelder næringsarealer og boligarealer. Oppland Arbeiderparti vil jobbe aktivt for å kunne dra nytte av utviklingen, i form av å bli et attraktivt område for etablering av næringsaktivitet, og kunne bli et attraktivt boområde for arbeidstakere i dette området.

15 Et godt, sterkt og organisert arbeidsliv er avgjørende for at vårt næringsliv er konkurransedyktig både nasjonalt og globalt. Vi er avhengig av fagarbeidere og kompetent arbeidskraft uansett hva slags varer og tjenester som skal leveres. Bare innenfor helse- og omsorgsektoren og privat tjenesteyting, vil det være behov for flere tusen nye medarbeidere. Omstillinger må møtes med forskning og utvikling, kompetansefremmende tiltak, etter- og videreutdanning. Våres høgskoler og Fagskolen Innlandet er viktige utdanningsinstitusjoner i dette arbeidet. Det er fortsatt mange som jobber ufrivillig deltid. Oppland Arbeiderparti mener at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet. Den blå-blå Regjeringen har lagt frem forslag om endringer til ny arbeidsmiljølov. Forslagene innebærer økt bruk av midlertidige ansettelser, lengre arbeidsdager, mer pålagt overtid og søndag som arbeidsdag for flere. Oppland Arbeiderparti mener at helheten i forslagene rokker ved kjernen av den norske samfunnsmodellen fordi forslagene samlet sett vil endre viktige forhold i det norske arbeidslivet. Det skjer direkte gjennom at arbeidstakernes ansettelsesvern, reelle medbestemmelse, forutsigbarhet for egen hverdag og varslingsmuligheter på arbeidsplassene svekkes også indirekte ved at organisasjonenes oppslutning og ansvarlighet settes under økt press. Et velregulert, velorganisert og anstendig arbeidsliv med sterke samarbeidsstrukturer, er en hovedårsak til den norske modellens produktivitet, omstillingsevne og suksess. Flere kommuner har vedtatt å ikke følge ny arbeidsmiljølov, om den skulle bli vedtatt. Oppland Arbeiderparti vil arbeide aktivt for at regjeringens endringsforslag til ny arbeidsmiljølov ikke blir iverksatt. Alle nybakte fedre i Norge har i henhold til arbeidsmiljøloven rett til 14 dager fri i forbindelse med fødsel. Det er imidlertid slik at ikke alle fedre har råd til å ta seg fri. Oppland Arbeiderparti ønsker et mer likestilt foreldreskap og en jevnere fordeling av omsorgsoppgaver i hjemmet. Mens Arbeiderpartiet satt i regjering utvidet vi fedrekvoten til 14 uker. Dessverre valgte Høyre/Frp-regjeringen å kutte fire uker i fedres permisjon, slik at fedre nå står tilbake med bare ti uker. Oppland Arbeiderparti vil jobbe for at fedrekvoten igjen blir på 14 uker, der 14 dager av disse ukene kan benyttes i forbindelse med fødsel. 7. Internasjonalt Oppland Arbeiderparti mener det er en selvfølge at Norge som et av verdens rikeste land skal bidra til utvikling i andre land. Det å bidra til utjevning av forskjeller i verden, sikre utdanning og helse for alle, bygge demokrati og bekjempe klimaendringene er solidaritet i praksis, men det er også i Norges egeninteresse å bidra til en fredeligere verden i økologisk balanse. Russlands brudd på folkeretten, annektering av Krim, og posisjonering i flere naboland har skapt alvorlige sikkerhetsutfordringer i Europa. Russlands manglende respekt for andre stater og brudd på folkeretten krever at det internasjonale samfunnet reagerer og sanksjonerer. Samtidig vil Oppland Arbeiderparti peke på den viktige mellomfolkelige dialogen våre folkevalgte i nord har med Russland. Bistå i oppbyggingen av det sosialdemokratiske partiet i Hviterussland Oppland Arbeiderparti er svært bekymret for menneskerettighetsutviklingen i Hviterussland. Mangelen på demokrati, og en stadig mer undertrykkende politikk fra Lukasjenko-regimet, er sørgelig. Norge må kommunisere en klar og tydelig motstand mot det sittende regimet i enhver, passende sammenheng. Det er positivt at regjeringen har sluttet seg til EUs restriktive tiltak overfor det hviterussiske regimet, og denne linjen må fortsette. Det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Hviterussland må forbli begrenset inntil demokratiske rettigheter i landet styrkes. Samtidig må Norge bidra til å bygge opp de demokratiske kreftene innad i Hviterussland, og bør derfor trappe opp den økonomiske støtten til opposisjonelle grupper og andre demokratiske krefter.

16 Norge arbeider gjennom Nordisk Råd for å bedre forholdene i Hviterussland. Med midler fra Nordisk Ministerråd er det opprettet et eksiluniversitet i Vilnius, Litauen for hviterussere. Det er også arrangert rundbordskonferanser i Minsk med deltakelse fra opposisjonspolitikere og medlemmer av parlamentet for å skolere i flerpartidemokrati. Arbeiderpartiet må også bidra til å styrke de demokratiske kreftene i landet, og må derfor bidra med støtte til hviterussiske sosialdemokrater. Norske sosialdemokrater må stå skulder til skulder med våre kamerater i Hviterussland. De opposisjonelle i Hviterussland trenger all den støtten de kan få i kampen mot regimet i landet. Anerkjenn Palestina som en selvstendig stat Konflikten mellom Israel og Palestina har i løpet av det siste året eskalert ytterligere. Gang på gang har Israel begått folkerettsstridige handlinger, gjennom både ulovlig bosettingspolitikk og krigføring. Krigen på Gazastripen sommeren 2014, var forferdelig. Parallelt med Israels kompromissløse okkupasjonslinje, har vi også sett at flere palestinske militante grupper har skutt opp raketter i retning Israel. Også dette er ødeleggende og uakseptabelt. Likevel understreker fjorårets tapstall på palestinsk side, hvilken part som er den svake i dette forholdet. Forholdet mellom partene fremstår mer ubalansert enn noen gang, og håpet om varig fred svinner mer og mer hen. I realiteten står man overfor en énstatssituasjon i regionen. En tostatsløsning er det eneste rette svaret, men realiteten per nå er svært langt fra dette. Oppland Arbeiderparti kan ikke akseptere utviklingen i regionen. Okkupasjon av Palestina og Gaza må ta slutt. Bruddene på folkeretten må opphøre. Det palestinske folk må gis en reell mulighet til å leve i fred og sameksistens med israelerne. For å få til dette, må forhandlingsprosessen mellom landene intensiveres. Det er gjennom samtaler og forhandlinger at en varig fred kan komme på plass. Da må det internasjonale samfunnet legge et langt sterkere press på partene om å få til resultater. Arbeiderpartiet støtter anerkjennelse av Palestina. Spørsmålet om når vi skal anerkjenne Palestina bør vurderes ut i fra hvorvidt det kan skape fremdrift i arbeidet med en tostatsløsning. Grunnlaget for en tostatsløsning er nedfelt i Oslo-avtalen, og Norge leder giverlandssammenslutningen AHLC. For at en levedyktig palestinsk stat kan opprettes, må utestående spørsmål løses. Dette kan kun skje gjennom forhandlinger, i henhold til prinsippene i folkeretten. Det forutsetter gjensidig anerkjennelse og vilje til fredelig sameksistens. Fridom for Vest-Sahara Vest-Sahara er den siste kolonien i verda, og mykje av landet er okkupert av Marokko. Slik har det vore no i fleire tiår. Den marokkanske okkupasjonen er i strid med folkeretten, og Vest-Sahara må verte eit sjølvstendig og suverent land. Vest-Sahara er eit område rikt på naturressursar, som fisk, fosfat og antatte olje- og gassreserver. Økonomisk aktivitet i Vest-Sahara kontrollerast av den marokkanske regjeringa, som tilbyr skattelette og subsidier til dei stadig fleire marokkanske bosetterane i dei okkuperte områdane. Dei siste åra har imidlertid den internasjonale medvita om dei etiske problema knytta til å investere i det okkuperte området auka, og fleire utenlandske selskap har trukket seg ut som følge av negativ medieomtale eller press fra etisk bevisste aksjonærar. Til dømes har fleire selskap i Vest-Sahara blitt kasta ut av Oljefondet. Noregs regjering fraråder norsk næringsliv i Vest-Sahara, som den einaste staden i verda.

17 I dag er Vest-Sahara delt i to av ein 2200 kilometer lang mur oppført av den marokkanske hæren, og områda heilt aust og sør i landet er kontrollert av Polisario, den saharawiske motstandsrørsla. Muren hindrer kontakt mellom flyktningleirane og befolkninga i Vest- Sahara. Den er forsterka av eit av verdas største minefelt som kvart år drep og lemleste mennesker og buskap. Marokko er eit av fire afrikanske land som endå ikkje har undertekna den internasjonale landminekonvensjonen. FN si styrke i Vest-Sahara, MINURSO, er den einaste FN-styrken i verda som ikkje har mandat til å rapportere om brot på menneskerettane. Å la dei få rapportere om slike brot vil vere med på å leggje ekstra press på Marokko. Difor ønsker vi å utvide FN-styrkane sitt mandat slik at dei også er forplikta til å rapportere om brot på menneskerettane. EU har vore særs tilbakehaldne i denne konflikten, og har til og med kjøpt fiskekvotar utanfor Vest-Sahara sin kyst av Marokko. Dei sosialdemokratiske og sosialistiske partia i EU har mykje makt, og det vil vere eit stort skritt på vegen om dei kunne verte meir offensive når det gjeld Vest-Sahara sin sak. Difor må Arbeidarpartiet jobbe med Vest-Sahara-saken opp mot våre systerparti i EU. Noreg må erklære okkupasjonen for ulovleg og fordømme den fordi dette vil vere eit viktig politisk signal, og ei oppmoding til andre land om å gjere det same. Vi må auke den humanitære støtta til dei saharawiske flyktningleirane i Algerie. Desse leirane er så store at dei kan nesten verte rekna som byar, men forholda er langt i frå gode nok. Ved å auke den humanitære støtta vil vi kunne bidra til å betre situasjonen for dei mange flyktningane som bor i desse leirane. Radikalisering ISIL, Al-Qaida og Boko Harams ekstreme herjinger har sjokkert en hel verden, og Oppland Arbeiderparti fordømmer handlingene. Den brutale terrorgruppa ISIL tar over områder i Syria og Irak, og driver millioner av mennesker på flukt. Irakiske myndigheter har bedt om hjelp til å beskytte egen befolkning, og Oppland Arbeiderparti mener det er riktig av Norge å bidra til opptrening av kurdiske og arabiske styrker. Samtidig vil Oppland Arbeiderparti understreke at terrorisme kun kan bekjempes med et bredt sett av politiske, militære og økonomiske virkemidler. Syria og flyktninger Borgerkrigen i Syria har ført til massive humanitære lidelser og millioner av mennesker på flukt. Oppland Arbeiderparti krever at humanitære organisasjoner får mulighet til å levere bistand og hjelp til menneskene som er på flukt internt i Syria. Samtidig må vi gjøre mer for å avhjelpe nabolandene som så langt har tatt imot over fire millioner flyktninger. Dette må innebære økt bistand til flyktninger og flyktningeleirer. Oppland Arbeiderparti beklager at det ikke ble flertall for å øke støtten til Syria med en milliard kroner i budsjettet for Norges rolle Oppland Arbeiderparti mener den ekstraordinære situasjonen krever at Norge gjør en ekstraordinær innsats. Det må også tilsi at det gjøres mer for å bosette flyktninger, og at det må brukes positive virkemidler framfor tvang. Økt hjelp til flyktningene i nærområdene er viktig, men Norge må også ta i mot flere flyktninger, særlig er flyktninger fra Syria en aktuell gruppe. Norge må også i større grad ta i mot flyktninger som har særlige behov for hjelp og i mindre grad sortere flyktninger utfra "integreringsevne". Oppland Arbeiderparti mener at ivaretakelsen av barns beste er et grunnleggende hensyn og viser i den forbindelse til Stoltenberg regjeringens stortingsmelding om Barn på Flukt. Oppland Arbeiderparti mener det er viktig at saksbehandlingskapasiteten i UNE må økes og arbeidet med retur for de som ikke skal være i Norge må intensiveres.

18 8. Tvangsreturnering av barnefamilier. Oppland Arbeiderparti reagerer sterkt på at barnefamilier som har bodd lenge i Norge sendes til Afghanistan. Det er ikke trygt å returnere barn til Afghanistan slik situasjonen er der i dag. Blant annet på grunn av dette tvangsreturnerte ikke den rødgrønne-regjeringa barnefamilier til Afghanistan. Afghanske myndigheter advarer Norge og andre land om at de vil si opp returavtaler dersom returene av sårbare barnefamilier fortsetter. Oppland Arbeiderparti mener at Norge ikke bør tvangsreturnere barnefamilier til Afghanistan av hensyn til menneskene som blir returnert til et fattig og krigsherjet land. Det er viktig for Norge å beholde returavtalen med Afghanistan. Dersom returavtalen sies opp vil Norge ikke lenger kunne returnere kriminelle asylsøkere, noe Oppland Arbeiderparti mener regjeringen bør prioritere høyere enn retur av barnefamilier. 9. Tiltak mot sosial dumping Oppland Arbeiderparti vil arbeide for at alle kommuner i Oppland og Oppland fylkeskommune slutter seg til foreslåtte tiltak. Forslag til tiltak er tillegg til dagens generelle krav til tilbydere i forbindelse med utlysning av offentlig anbud innenfor bygg og anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer og tjenester så langt de passer. 1. Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de ansatte har fagbrev innenfor sitt område. 2. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren. 3. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, enmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev inntas i kontrakter med underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljøloven 14-12a og Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det kreves at minst en person på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt forstått på norsk. 5. Byggherren tillater ikke mer enn et ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan godkjenne to ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer enn to ledd i kontraktskjeden. 6. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet skal være godkjente og aktive lærlingebedrifter. Når størrelsen på prosjektet tilsier det kan oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet (Gjelder norske bedrifter). 7. Etter ligningsloven 6-10, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som har gott noen oppdrag på byggeplass å gi melding til sentralskattekontoret for utenlands saker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på byggeplassen. 8. Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i kontraktskjeden, herunder fremskaffe og fremlegge for byggherren kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller utenlandske arbeidstaker. 9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til en konto i norsk bank. 10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og gir oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene.

19 11. Byggherren kan kreve dagmulkt av tilbyderen dersom han selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal gjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr.1.000,- pr. hverdag. 12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansattes hos eventuelle underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, jfr 5 i forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Tilbyder skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår og som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende dokumentasjon. Dersom tilbyder ikke etterlever disse pliktene og forholdet ikke er rettet innen en fastsatt frist har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør og størrelsen fastsettes samme måte som i punkt Det skal bekreftes på vedlagte egenerklæring at ILO-konvensjon nr.94 blir fulgt. 14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er på vei inn i norsk arbeidsliv, i stadig større omfang. Arbeidsinnvandringen øker, og mange useriøse aktører ser sitt snitt til å omgå norsk lov- og regelverk for på den måten å øke egen fortjeneste. Dette utgjør en alvorlig trussel mot seriøse arbeidsgivere og firma, for eksempel i bygge-, renholds-, hotell-, og restaurantbransjen. Politi, skattemyndigheter, arbeidstilsyn og fagbevegelse er bekymret, samtidig som de nå tar fatt i dette i en grad og omfang vi ikke tidligere har sett. 10. Bevare og utvikle Vest-Oppland fengsel, avdeling Slidreøya. Oppland Arbeiderparti skal arbeide aktivt for at Vest-Oppland fengsel, avdeling Slidreøya, bevares og får etablert ti nye soningsplasser samt konsekvensceller for bedre ressursbruk av politiets personell, som i dag skal dekke et stort område. Det skal arbeides for meningsfylt soning med tilpasning til livet utenfor murene. Slidreøya er et enestående eksempel på soningsforhold som gir lav tilbakefallsprosent og som det må prioriteres å satse videre på. Slidreøya soningsanstalt er en unik soningsplass med svært gode resultat når det gjelder rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet. Det ligger til rette for rask utbygging. Det planlegges i tillegg til flere soningsplasser å bygge en egen overnattingsplass for besøkende ved Slidrefjorden på samme område som fengselet ligger. Dette for at familie og spesielt barn skal kunne besøke innsatte i «normale» omgivelser. Fengselet har ved hjelp fra Venneforeningen bygd opp en industrihall til en verdi av fem millioner og en vevstue. De driver stor jordbruksproduksjon inklusiv vedhogst og salg av egne produkter. Det er oss bekjent eneste fengsel som har en Venneforening som bidrar til utvikling og økonomisk støtte. Befolkningen i Vestre Slidre har anledning til å benytte innsatte som hjelp i bl.a. jordbruket. Dette har skapt et nært forhold mellom fengsel og lokalbefolkning, noe som også er med på å gi soningen mening gjennom sosialisering og bidrag i samfunnet fra de innsatte. Innsatte har stått frem offentlig og sunget for at dette fengselet skal bevares. En av dem holdt appell og sang akapella for fengselet under en fakkelaksjon på Fagernes etter at det ble kjent at Slidreøya kan være nedleggingstruet etter Dette fengselet vil Oppland Arbeiderparti arbeide for å bevare og videreutvikle. 11. Sikring av et profesjonelt symfonisk orkester for Innlandet.

20 Oppland Arbeiderparti vil arbeide for at det blir etablert et fast profesjonelt symfonisk orkester for Innlandet - for å videreutvikle og komplettere det profesjonelle kulturlivet i Hedmark og Oppland. Mens orkesteret er under oppbygging, sikres driftsmidler fra det offentlige i samarbeid med private aktører, slik at dagens antall konserter kan opprettholdes og eventuelt økes. 12. Stopp overføring av skatteoppkreving til skatteetaten. Skatteoppkreving i kommunane er ei god ordning som viser seg å være effektiv. Dei lokale kemnerane er meir effektive enn dei statlege. Oppland Arbeiderparti må arbeide aktivt for at denne ordninga skal bli på lokalt nivå.

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 25/17 den 27.04.2017. Behandling: Anette Musdalslien, Sp, satte fram

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan Saknr. 15/2138-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Statssekretær Arvid Libak 8. juni 2007 Temaer Grunnpilarer i regjeringens helsepolitikk

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer