ÅRSPLAN SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE

2 Sagvåg og barnehage Sagvåg og barnehage har to avdelingar. Avdeling Sagvåg som ligg i Nysæter kyrkje og avd. som ligg ved inngangen til gruveområdet på. Barnehagen tek i mot barn frå 1-6 år. Opningstida er for tida frå Barnehagestyrar er Eli Lunde Sandnes. Pedagogiske leiarar er Anita G. Borrevik-Blåfjell Irene N. Vinje-Krekjahaugane Mariann Steinsland-Grønedaanel Avd opnar 15. november. Tlf Styrar Ass.styrar Garderobe avd.sagvåg Garderobe avd Mobil avd

3 Me byggjer arbeidet og planane våre på Lov om barnehager av 17.juni 2005 med forskrifter. Rammeplan for barnehagen,med fokus på barns medverknad,,omsorg, oppseding,,leik og læring, samarbeid med heimen og dei sju fagområda Språk, tekst og kommunikasjon Kropp, rørsle og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antal, rom og form Plan for oppvekst i Stord kommune Med fokus på barns sterke sider knytta til Slik lærer me Overgang barnehage skule Kommuneplanen i Stord. Stord kommune sin verdiplakat Eigen prosjektplan Nærmiljø og samfunn.

4 Barnehagelova 1 og 2 Formål og innhald 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (i kraft 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). 2. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den Peagogiske virksomhet.. Endret ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (i kraft 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827).

5 Vår pedagogiske visjon Ungar kan-frå problem til dugleik Barn forstår verda i kring seg ut frå dei erfaringar dei har fått tidlegare Tilføring av nye erfaringar gjer at barnet må tenkja nytt Utvikling av ny forståing og kunnskap=læring. Arbeidsredskap Observasjon Kva er dette barnet flink til, kva ønskjer barnet å læra, kva dugleik må me øva på. Ved å byggja på barnet sine sterke sider øver me opp ny kunnskap.. Basiskompetanse med vekt på språk Språkleik med rim, regler, song, eventyr,forteljingar m.m. Å kunna kommunisera med andre er ein grunnleggjande forutsetning for vekst og utvikling. Me nyttar Snakkepakken, Språksprell, små lesegrupper og daglege rutinesituasjoner.

6 Foreldremedverknad For å sikra samarbeidet med heimen skal barnehagen ha eit Foreldreråd og eit Samarbeidsutval. Foreldreråd For at barna skal få eit godt barnehagetilbod er me avhengige av eit jamleg og godt samarbeid mellom heim og barnehage. Det skaper ein trygg kvardag for barna å oppleva vaksne som har ein open og god kommunikasjon. Foreldremøter 2 gonger i året. Foreldresamtaler 2 gonger i året Foreldresamlingar 3-4 gonger i året Dagleg komunikasjonasjon og samtaler. Samarbeidsutvalet 10/11 Foreldrerepresentant Bjørn I. Waage (Personleg vara Styrk Øgård ) Personal Irene Vinje John Bathgate (Personleg vara) Kommunen Nils Magne Blålid Kjersti Karlsen(Vara)

7 FORELDRESAMARBEID Me vil Leggja grunnlag for respekt,lojalitet og toleranse. Ha ein god og tydeleg dialog med føresatte om det som er viktig for barnet, Ha tid til den daglege kontakten ved bringe og hentesituasjonen slik at den vert eit viktig bindeledd mellom barn, foreldre og personalet. Vera nettverksskapande ved å arrangera foreldresamankomster gjennom året f.eks solidaritetsdag, foreldrekaffi, sommarfest m.m Vera tydelege i høve våre forventningar til foreldresamarbeid. Foreldra bidreg med Å bruka tid på å væra i barnehagen med barnet dei første dagane. Informerer om forhold som kan ha innverknad for baret sin trivsel. Hjelpa til med å halda orden i garderobehyllene og sjå at barnet har nok og rette byteklær. Gjera seg kjent med planar og lesa informasjonsskriv. Ta del i arrangementer, møter, råd og utval. Melda frå til barnehagen dersom dei er misnøgde med noko.

8 BARNEMEDVERKNAD Barn skal jamleg få mogelegheit til aktiv deltaking i planlegging og vurdering av barnehagens versemd Lov om barnehager 3 Kva gjer me Følelser Barna er med og lagar tankekart til prosjekt/tema Eg kan klara Meg sjøv og dei andre Kropp Barna tek del i planlegging og utføring av rutinegjeremål. Me observerer kva barnet er oppteken av i leik og samtalar og tek barns initiativ med i vidare planarbeid. Dei andre Saman Barna får og støtte til å ta sine eigne val i frileik ute og inne. Barnesamtalar med 4 og 5 åringane

9 Mål for vaksenrollen i SoL barnehage i høve til barnehaelovas bestemmelse om korleis innhald skal følgjast opp. Vaksne skal verna om barnet og imøtekomma deira grunnleggjande behov, men og gje det den fridom, medansvar og støtte det treng for å verta deltakande i sitt eige liv. Vaksne skal støtta barnet til å vera del av det sosiale fellesskap, utvikla venskap og omsorg for seg sjølv og andre. Vaksne skal leggja til rette for barns læring og utvikling ved å integrera dei i daglege gjeremål, vera gode rollemodeller og inspirera barn til eigen utforsking og filosofering. Vaksne skal støtta, inspirera og oppmuntra barna i leiken og gje dei utfordringar etter alder og individuelle føresetnader.. Vaksne skal visa glede og interesse for det som opptek barnet, og gjerne bidra til vidare utforsking. Vaksne skal gje rom og anerkjenning for barns eigne opplevingar. Vaksne skal ta del i og bidra til at barn får oppleva humor og livsglede.

10 TID OG ROM FOR LEIK Barn leker.når de leker, gir livet gjenlyd i det de leker. Skarpt og viltert eller dystert dumpt. Gir det gjenlyd så lenge det får lov. Alt de tror og vet om virkeligheten Gjør de lek av, det er det merkelige. Voksne tror at lek er tidsfordriv. Der tar de feil, lek er livet. (Kajenn) Gjennom leiken endrar barnet si merksemd, si undring og sitt ønskje om å forstå og oppfatta, til ei kulturform som utviklar barnet sin kunnskap, dugleik og kompetanse. Å LEIKA ER EIT MÅL I SEG SJØLV. Gjennom dagsplanen legg me til rette for barns behov for leik Barna vel leik og aktivitet Frukost når det høver for barnet Tilrettelagte aktiviteter, smågrupper, turar Måltid på basane Barn vel sjølv, leik, aktiviteter m.m ute eller inne.

11 Pedagogisk dokumentasjon Kvar månad har me eit hovudfokus i høve tema knytt opp mot fagområda i rammeplanen. Planen for månaden vert gjort saman med barna gjennom tankekart og ut frå observasjon. Ut frå dette dokumenterer me med t.d. fotomontasjer, praksisforteljingar, teikningar osv. Gjennom refleksjon ut frå dokumentasjon frå tema og kvardagen vår evaluerer me kvar månad korleis det har gått. Den pedagogiske dokumentasjonen sikrar oss progresjon i arbeidet vårt. Me nyttar oss og av observasjonsskjemaet Tras 4,5 og 6 åringane har me barnesamtalar med 1-2 gonger i året. Alle foreldre får tilbod om samtaler 2 gonger i året. Vurdering Saman med foreldra vil me dette året gjennomføra dokumentasjon,evaluering og vurdering knytta opp mot læring og danning i høve garderobesituasjoner gjennom dagen og fysisk fostring knytta opp mot utetida. Foreldra vil gje tilbakemelding på evalueringsskjema i januar og gjennom foreldresamtaler til våren.

12 Prosjekt Sagvåg og Ein del av byen Stord MålSaman med barna vil me gjerda oss kjent med Sagvåg og området. Dette året har me tema Vatn og vannveger i Sagvåg og området Gjennom arbeid med dette tema vil me dokumentera arbeid og progresjon i dei ulike fagområda i Rammeplanen. Prosjektavslutning vil enda ut i ei utstilling på sommarfesten.

13 OVERGANG BARNEHAGE-SKULE Stord kommune har innført ein plan for overgang barnehage skule. For dei barna som skal over i skulen føl me den planen. Planen vert delt ut til foreldra siste året barnet går i barnehagen Barnehagen har elles eit godt og nært samarbeid med dei to skulane som ligg i nærmiljøet til barnehagen Sagvåg skule og skule. Me har faste dagar der me nyttar gymsalen på desse skulane. I tillegg vert me inviterte på teater, song og musikktilstelningar.

14 August 2010 Når nokon smiler varmt mot meg,skin sola om det er overskya. Tilvenning for nye barn Kjennskap og vennskap Hurra! Kewin. Blåfjell Leik og aktiviteter i smågrupper Vennskap 30 31

15 VATN SEPTEMBER 2010 Ingen har så lite å seia,at dei ikkje har noko dei skulle sagt Saman med barna startar me kartlegging av plasser som me skal nytta i prosjektet Hurra! Andrea Hurra! Aya Ahn Krekjeha ugane 12 13Hurra! Solfrid. Krekjehau gane Hurra! Lukas Mattias 30

16 OKTOBER2010 1Hurra! Vilja Grønedal en 2 3 Vatn Hurra! Oliver. 8 9Hurra! Marte Kristin Grønedal en 1110 Natur,miljø og teknikk Hurra! Emil Krekjeha ugane Planleggi ngsdag. Bh stengt Hurra! Olve 16 17Hurra! Erika Krekjehauga ne. Ferdinand !30.Hurra! Kevin Krekjahau gane 31Solan Hurra

17 Barn hjelper barn. Førebuing til aksjonsdag for Tora barneheim NOVEMBER Hurra! Sofie Grønedal en Hurra! Lana Helen Krekjahau gane Planleggin gsdag Bh stengt Torofest Etikk,religion og filosofi Hurra! Bakr Blåfjell 29Hurra! Aurora Grønedal en 30

18 DESEMBER Førjulstid, adventstradisjonar og julebodskapen. Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God jul til deg og dine. 6.Hurra! Celina Grøned alen Julafta 25 1.juledag 26 2.juledag Etikk,religion og filosofi

19 JANUAR 2011 Lær av dagen i går. Lev for dagen i dag. Håp for morgondagen( Ukjent) Vatn 1.Nyttårsdag 2Hurra! Emil Andre Hugs småfuglane Antal,rom og form 24Hurra! Angelica Hurra! William

20 FEBRUAR 2011 Karneval knytta opp mot prosjekt Sagvåg og, Vatn Saman med barna lagar me masker, kostymer musikkinstrument og pynt til karnevalet. 1Hurra! Dorthea Blåfjell 2Hurra! Regine 3 4Hurra! Eirik Grøne Dalane Planleggi ngsdag bh stengt Hurra! Celina. Krekja haugane Hurra! Linnea Merethe Blåfjell Kunst,kultur og kreativitet Karneval

21 MARS 2011 Det som er smått for dei store er ofte stort for dei små. Vatn Kunst, kultur og kreativitet Hurra Sebastian Den internasjonale dagen for vatn Vårjamn døger

22 APRIL 2011 Endring i naturen, dyr og planteliv. 1 2Hurra! Even Leander 3Hurra! Liv Marit Krekjahauan e Hurra! Linnea Elise Hurra! Mathias Blåfjell 7Hurra! Ole Thomas Grønedalen Språk,tekst og komunikasjon Palme søndag Bh stengjer kl Påske dag 21Hurra! Vanessa Grønedalan e Skjær torsdag Hurra! Jessica Marlen. Blåfjell 22 Lang fredag Påskeaf ta 24 1.påskedag

23 MAI Offentleg høgtidsdag Nasjonaldagar,med særleg fokus på 17.mai. 2.Hurra! Henrick Eliah Blåfjell Me vil gjera barna kjent med nasjonalsongar og vårsongar Grunn lovsdag Kropp,rørsle og helse 23. Hurra! Tilda Oliv Grønedalan e

24 Juni 2011 Håpar på fine og varme dagar med turer til stand og fjell. 5 på topp turane er i innspurten for 6 åringane Hurra! Casper 1 2Hurra! Anna Grøne Dalane Kristi himmelfa rtsdag bh stengt 3Hurra! Kristian og Lars Emira Blåfjell Planlegingsd ag bh stengt 4Hurra! Mads Krekjaha ugane Pinse dag Bh stengt Hurra! Oliver Grøneda lane 19 Hurra! Kristian Blåfjell Avslutning med tema frå prosjekt Sagvåg og Sankthan safta 25Hurra! Ariell Isabelle 26 Kropp,rørsle og helse Hurra! Andrine Krekja haugane

25 Juli Hurra! Jens Martin Krekjehau gane Me tek ferie frå og med 4.juli. 11Hurra! Gina Camilla Blåfjell Takk for dette året og velkomne tilbake dei som framleis går her, og lukka til på skulen og i nye barnehager til dei som sluttar hos oss Hurra! Anders Blåfjell 20Hurra! Thea Grønedalen Hurra! Sander Andrè Krekjahau gane Hurra! Thomas og Marius Blåfjell

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66

Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66 Trosvik Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2014/2015 August Vi ønsker alle et flott barnehageår 10.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer