Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015"

Transkript

1 Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Fullstendig studieplan finnes her: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING STUDIEMÅL STUDIETS STRUKTUR Teologi i praksis 1 - TEOL Teologi i praksis 2 TEOL Teologi i praksis 3 - TEOL4020, avsluttende praktikum FAGENE Pastorallære Homiletikk Liturgikk Samtale/Sjelesorg Religionspedagogikk Kirkerett ARBEIDSFORMER VURDERING OG OPPFØLGING Vurderingsformer og kompetansefelt Oppfølging Mappeevaluering Regler for fravær TILLEGG De enkelte arbeidsformene avsluttende semester Refleksjonsstarter Praksis 4. og 9. semester Stiftspraksis, avsluttende semester Veien til prestetjeneste (VTP) Emnebeskrivelse TEOL2010 Teologi i praksis Emnebeskrivelse TEOL4010 Teologi i praksis Emnebeskrivelse TEOL4020 Teologi i praksis Eksamensreglement ved Det praktisk-teologiske seminar Litteratur

3 Studieplan for Det praktisk-teologiske seminar 1 INNLEDNING Det praktisk-teologiske seminar er en akademisk og yrkesrettet kirkelig utdanningsinstitusjon. Seminaret sorterer direkte under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, som ser virksomheten i nær sammenheng med de mål og utfordringer som gjelder for kirken for øvrig. For å bli tilsatt som prest i Den norske kirke, må en avlegge de eksamener som seminaret forestår. Seminaret er samlokalisert med Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og utdanningen som gis ved seminaret, inngår som obligatoriske innslag i cand.theol.-graden. Studiet kan også gjennomføres som et frittstående studium. Innenfor profesjonsstudiet i teologi er det en overordnet målsetting å gi kommende prester en best mulig basis for utførelsen av prestetjenesten. Dette innebærer at teoretiske og praktiske sider ved utdanningen i størst mulig grad ses i sammenheng. På en særskilt måte har seminaret ansvar for at praksiserfaringer blir sammenholdt med studiets teoretiske sider. Alle studiets praksisperioder inngår således som deler av seminarets virksomhet. Studieopplegget preges av pedagogiske arbeidsformer som framstår som tjenlige verktøy for faglig integrasjon av teoretiske og praktiske perspektiv. Seminaret ivaretar fagområdene pastorallære, homiletikk, liturgikk, sjelesorg, religionspedagogikk og kirkerett. Undervisningsoppleggene tillegger tverrfaglighet stor vekt. Innenfor seminarets rammer medfører dette blant annet at faglærerne av og til har felles undervisning. Samtidig etterstrebes større integrasjon overfor fakultetets undervisningsområder. Pastorallæren forutsetter og inngår som et vesentlig innslag i det ekklesiologiske studiet, både som kirkehistorisk og systematisk-teologisk disiplin, homiletikken forutsetter eksegesen, liturgikken spiller sammen med liturgihistorie og riteteori, religionspedagogikken trekker veksler på bibelfag og systematikk og sjelesorgen har nære forbindelseslinjer til profesjonsetikk. Seminaret ser det som sin oppgave å motivere til tjeneste i kirken med den forpliktelse som ordinasjon til tjeneste innebærer. Dette skjer i første rekke ved at studiet bistår studentene i deres arbeid med å avklare og utvikle en god yrkesidentitet. Her spiller samvirke mellom refleksjon og yrkesrelevant ferdighetstrening en vesentlig rolle. Studiet gir studenten betydelig ansvar for egen læring ved å gi stort rom for aktiv deltakelse og eksperimentell utprøving. Gudstjenester og daglige morgenbønner bidrar til å utvikle fortrolighet med den kirkelige spiritualitet. Ekskursjoner gir utvidende perspektiv på kirkeliv, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom Veien til prestetjeneste har seminaret formalisert sin samhandling med biskopene. 3

4 Undervisningen forutsetter at teologisk profesjonsutøvelse forstås som en livslang læringsprosess, og at studiet ved Det praktisk-teologiske seminar bare gir en grunnleggende innføring som skal motivere kandidatene til etter- og videreutdanning. 2 STUDIEMÅL Studenten skal gjennom studiet tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som svarer til de krav og forpliktelser som yrkesutøvelsen setter. Utvikling av yrkesidentitet, kunnskap om medarbeidere og ferdigheter i samarbeid og konfliktløsning inngår i kravene. 3 STUDIETS STRUKTUR Profesjonsstudier i teologi er et 6-årig program, hvor de tre første årene gir undervisning på bachelornivå. De tre siste årene ligger på nivå tilsvarende master. Ved fullført program tildeles graden cand.theol. I studiet finnes tre emner som inneholder praktisk-teologiske fag: 4. semester: Teologi i praksis 1 - TEOL2010; 9. semester: Teologi i praksis 2 - TEOL4010 og 12. semester - avsluttende praktikum: Teologi i praksis 3 - TEOL4020. Studentene må levere politiattest ved opptak til cand.theol. og kan bli avkrevd slik attest i forbindelse med gjennomføring av praksis (særlig i TEOL2010 og TEOL4020). På finnes en nettpresentasjon av studieprogrammet. Innenfor profesjonsstudiet har seminaret ansvaret for et undervisningsvolum som svarer til totalt 60 studiepoeng. 3.1 Teologi i praksis 1 - TEOL2010 Emnebeskrivelsen finnes under punkt 7.6. i den fullstendige studieplanen, eller på nettet: 3.2 Teologi i praksis 2 TEOL4010 Det praktisk-teologiske seminar (PTS) og Det teologiske fakultet (TF) har sammen ansvaret for emnet Teologi i praksis 2 TEOL4010. Emnet gir 30 studiepoeng. Det undervises hvert høstsemester og inngår som 9. semester i cand.theol.-programmet. Teologi i praksis 2 gir grunnleggende innføring i profesjonell samtalepraksis (sjelesorg) og prekenlære (homiletikk) i dialog med bibelfag og profesjonsetikk. NT-delemnet Jesus og evangeliene utgjør en vesentlig del av semesterets arbeid. Et sentralt fokus er studentenes arbeid med egen yrkesidentitet som prest, med særlig vekt på kommunikasjon og profesjonsetikk. Studentene skal ut fra forskjellige faglige utgangspunkt få mulighet til å arbeide med sin kommunikasjon med andre mennesker, særlig gjennom forkynnelse og samtale, og mulighet til å reflektere over sin egen væremåte og sitt ansvar i møte med andre mennesker. 4

5 Veiledet praksis ved institusjon (fire uker) er plassert i en samlet bolk omtrent midt i semesteret, og foregår vanligvis på sykehus, i fengsel eller i feltprestkorpset. Praksisperioden har hovedfokus på prestens samtaler med mennesker i en utsatt livssituasjon, og studentene arbeider med å utvikle den enkeltes evne til kommunikasjon med andre i en presterolle. Studentene holder også en preken i løpet av denne praksisperioden. Sjelesorgundervisningen, tekstarbeid og innføringen i profesjonsetikk blir dermed på forskjellig vis viktige inn i dette praktiske arbeidet med kommunikasjon. Bibelfag og homiletikk bidrar inn mot prekenarbeidet med teoretiske perspektiver, forberedelser og etterarbeid. Hele emnebeskrivelsen finnes under punkt Teologi i praksis 3 - TEOL4020, avsluttende praktikum Emnebeskrivelsen finnes i den fullstendige studieplanen under punkt 7.8, eller på nettet: 4 FAGENE 4.1 Pastorallære 4.2 Homiletikk Homiletikkfaget dreier seg om kirkens forkynnelse. Sentralt i faget står formaliserte forkynnelseshandlinger i gudstjenestelige sammenhenger, men andre mindre formelle former for kirkelig kommunikasjon hører også med til fagfeltet. Homiletikkfagets særpreg ligger i vekselvirkingen mellom refleksjon om forkynnelsens hvordan og hva. Det holder sammen arbeidet med forkynnelsens form og praktiske utføring med nytenking om hva evangeliet er og hvordan det kan kommuniseres i vår kontekst. 9. semester, Teologi i praksis 2 TEOL4010 Homiletikkfaget er tett knyttet til NT-faget Jesus og evangeliene og jobber med hvordan man går fra å tolke evangelietekster om Jesus i en NT-faglig sammenheng til å forkynne over de samme tekstene i en kirkelig sammenheng. Det skal sette studenten i stand til å anvende sine NT-ferdigheter i forkynnelsen på en kreativ og kontekstbevisst måte. Undervisningen består av prekenteoretiske innspill til hvordan man skriver en preken over en bibeltekst og av et seminar hvor man prøver seg på prekenskriving og øver seg på å analysere og forstå prosessen involvert i prekenskrivingen. Avsluttende semester, Teologi i praksis 3 TEOL4020 Hovedfokus i dette semesteret er arbeidet med prekener i gudstjenester. De prekenteoretiske forelesningene vektlegger retorikk, skriveprosess og situasjonsforståelse og gir hjelp til oppøvingen av prekeferdighet. 5

6 I det praktiske gudstjenestearbeidet gjør den enkelte student erfaringer med å forberede og fremføre høymesseprekener, samt med å gi og motta veiledning på forkynnelse. 4.3 Liturgikk 4.4 Samtale/Sjelesorg Faget arbeider med presters samtaler og utvikling av den enkelte som samtalepartner. En viktig del av arbeidet er å utvikle studentenes selvforståelse og forståelsen av den/de andre. I undervisningen arbeides det med forståelsen av ulike samtaler, evnen til å skjelne mellom forskjellige samtaler og gjennomtenkning av mulige roller presten kan innta i dem. Det arbeides spesielt med et utvalg av prestens profesjonelle samtaler: Kasualsamtaler, samtaler i tilknytning til dåp, gravferd og bryllup Oppsøkende samtalevirksomhet Samtaler med mennesker i en utsatt situasjon Samtaler med mennesker som vil snakke om noe som oppleves eksistensielt, men som ikke kjenner seg spesielt utsatt eller i krise Arbeidsformen i begge semestre er ressursforelesninger i dialog med casearbeid, rollespill, praktiske øvelser og studentenes praksiserfaringer. 9. semester, Teologi i praksis 2 TEOL4010 Studentene får en første innføring i hva sjelesorg er. De skal få forståelse av hvilke krav som stilles til prester som profesjonelle samtalepartnere i ulike situasjoner, og tilegne seg en forståelse av hva man kan legge i begrepet sjelesorg. Undervisningen står i dialog med studentenes praksis på sykehus, i fengsel eller forsvaret. Praksisstedenes art medfører at en legger særlig vekt på forståelse og utførelse av oppsøkende samtalevirksomhet og samtaler med mennesker i en utsatt livssituasjon. Praksis og undervisning skal også gi godt rom for arbeid med den enkeltes profil og utvikling som samtalepartner gjennom erfaringer, egenrefleksjon og veiledning. Avsluttende semester, Teologi i praksis 3 TEOL4020 På avsluttende semester bearbeides fagets historie med særlig vekt på utviklingen de siste hundre årene og de aktuelle diskurser rundt sjelesorgfaget. Videre drøftes sentrale faglige problemstillinger i forhold til profesjonelle samtaler og den profesjonelles selvforståelse. Den enkelte får arbeide videre med sin selvforståelse som samtalepartner, først og fremst gjennom egenrefleksjon og veiledning i praksis, men også gjennom praksisnære metoder i undervisningen. Det fokuseres spesielt på kasualsamtaler, både i praksisforberedende undervisning og ved at studentenes erfaringer med disse samtalene brukes aktivt i undervisningen etter stiftspraksis. 6

7 4.5 Religionspedagogikk 4.6 Kirkerett 5 ARBEIDSFORMER Studiemålet ved PTS styrer vårt valg av arbeidsformer: Studenten skal gjennom studiet tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som svarer til de krav og forpliktelser som yrkesutøvelsen setter. Utvikling av yrkesidentitet, kunnskap om medarbeidere og ferdigheter i samarbeid og konfliktløsning inngår i kravene. Et slikt studiemål forutsetter varierte og praksisnære arbeidsformer, som skaper refleksjon over praksis og som gir rom for samarbeid. Studieopplegget ved PTS preges generelt av pedagogiske arbeidsformer som styrker faglig integrasjon av teoretiske og praktiske perspektiver, men også av stor grad av tverrfaglighet. Faglærerne har ofte felles undervisning og problemstillinger fra prestetjenesten drøftes like ofte i en tematisk som i en fagspesifikk sammenheng. Karakteristisk for arbeidsformene og forholdet til studieløpet er at studentenes ansvar for egen læring og nærheten til praksis øker utover i studieløpet. Studiearbeidet på alle nivå forutsetter at studentene er til stede i studiemiljøet. Dette framstår som en regel om obligatorisk frammøte, samtidig som det ligger integrert i arbeidsformene at de ikke fungerer uten studenters tilstedeværelse. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger og seminarer, praktiske øvelser, forskjellige former for gruppearbeid og selvstendig arbeid, foruten praksis i menighet og på institusjon. Seminaret har en timeplan hvor forelesninger og seminarvirksomhet med stor deltakelse fra lærerhold veksler med arbeidsformer som forutsetter studentenes selvstendige læringsaktivitet. Veiledning i forskjellige former (grupper med og uten lærer, en-til-en student-praksisveileder/lærer, studentene imellom) er viktig både i praksis og inne på institusjonen. I 4. og 9. semester gis en grunnleggende innføring i de praktisk-teologiske fagene gjennom ressursforelesninger og seminarer. I alle sammenhenger legges det vekt på å integrere teoretiske perspektiver og praktiske øvelser. Det tilstrebes så langt det er mulig integrasjon mellom praktisk-teologiske og andre teologiske fag. Studentenes egen praksis i menighet og på institusjon hentes fram i undervisning, samtaler i mindre grupper med lærer til stede og praksisrapporteringer underveis i studiet. Gjennom studiesemesteret søker man slik å kombinere kunnskap og undervisning fra teoretikum, tilegning av ny praktisk-teologisk kunnskap og utvikling av egen yrkesidentitet og faglig ståsted. Forelesninger, praktiske øvelser og samtaler i grupper er de viktigste arbeidsformene. 7

8 De samme arbeidsformene står også sentralt på avsluttende praktikum. I dette semesteret stiller arbeidsformene likevel større krav til studentenes evne og vilje til samarbeid, men også til selvstendig praktisk-teologisk tenkning. Sentralt i semesteret står praksis. Utdanningen sikter mot den enkeltes utvikling mot å bli en reflektert praktiker, en som med god teoretisk basis har mulighet til å utvikle god praksis. Gjennom på den ene siden å forberede praksisperioden, og på den andre siden bruke den som materiale i studiet når den er gjennomført, ønsker PTS å bidra til en slik utvikling for den enkelte. Mye arbeid skjer i samarbeidende grupper, enten det er arbeid med øvingsgudstjenester eller arbeid med praksisforberedende undervisning eller situasjoner fra praksis. Lærerne bidrar med forelesninger innen de sentrale praktisk-teologiske fag, men i begrenset omfang. 6 VURDERING OG OPPFØLGING 6.1 Vurderingsformer og kompetansefelt Det praktisk-teologiske seminar vurderer studentene gjennom semesterets arbeidsoppgaver, undervisning og praksis i forhold til følgende kompetansefelt: Faglig kompetanse (den teologiske kompetansen - både praktisk og teoretisk - og evt. annen kunnskap som du besitter, og som kreves eller er nyttig for å kunne utøve prestetjeneste) Praktiske yrkesferdigheter (evnen til å utføre presteoppgaver, så som liturgiske handlinger, samtaler og forkynnelse, på en forsvarlig måte) Sosial kompetanse (adekvat opptreden overfor andre mennesker både i og utenfor prestetjenesten, samt evne til å reflektere over sin egen væremåte i møte med andre mennesker, enkeltvis og i grupper) Yrkesetisk kompetanse (bevissthet omkring egen rolle som prest, som offentlig person, i møte med mennesker i utsatte posisjoner, i samtaler etc., og særlig vedrørende temaer som grensesetting, makt og sårbarhet) Endrings- og utviklingskompetanse (evne til å forandre seg (for eksempel ved å motta veiledning), bidra til forandring og forholde seg konstruktivt til forandringer som kommer utenfra) Studentenes egenvurdering og læringsmål relateres til de samme kompetansefeltene. Egenvurdering og læringsmål knyttes til studentens arbeid med den såkalte refleksjonsstarteren (se pkt. 7.2) ved starten av semesteret. Vurderingen oppsummeres i mappesamtalen (se pkt. 7.2) hvor innleggene i mappa vurderes i dialog med studentens og lærernes helhetsvurdering av studentens arbeid gjennom semesteret. Det konkluderes med bestått/ikke bestått for semesteret som 8

9 helhet. Det er formulert arbeidskrav som må være gjennomført og vurdert til bestått i løpet av semesteret for å kunne framstille seg for mappesamtalen. 6.2 Oppfølging Seminarets lærere følger opp studentenes læring på de enkelte kompetansefelt løpende gjennom semesteret, og særskilt i avtalte samtaler. På 4. semester møtes studentene i grupper sammen med en av seminarets lærere. Gruppene er primært sted forberedelse til og bearbeidelse av praksis. Gruppene starter sitt arbeid med en gjennomgang av studentenes refleksjonsstartere. Den enkelte student får anledning til å samtale med de andre om hvordan hun/han kan arbeide med sine utfordringer innenfor det enkelte kompetansefelt, og hva det virker viktig å legge vekt på i praksis og resten av semesteret. Resten av semesteret bringer gruppeleder og hver enkelt student inn tema og erfaringer fra praksis som det reflekteres over i gruppa. På 9. semester arbeider studentene med refleksjonsstarteren i grupper ved semesterstart. I tillegg møter emneansvarlig eller annen lærer den enkelte student til oppfølgende samtale før praksis. På avsluttende semester fører en av seminarets lærere en samtale med studentene i grupper i første halvdel av semesteret. Samtalen tar utgangspunkt i refleksjonsstarteren. I samtalen fokuseres det på studentens og lærerens vurdering av hvordan studenten kan arbeide med sine utfordringer innenfor det enkelte kompetansefelt, og hva det virker viktig å legge vekt på i praksis og resten av semesteret. På avsluttende semester tilrettelegger emneansvarlig en samtale med den enkelte student mot slutten av semesteret. Samtalen er i prinsippet åpen for ethvert tema som studenten ønsker å ta opp. Videre legges det grunnlag for studentens avsluttende refleksjonsnotat ved at man snakker om studentens læring på det enkelte kompetansefelt. (Se mer om mappeevaluering under.) Dersom det i løpet av 4., 9. eller 12. semester blir tvil om en student vil få godkjent et eller flere arbeidskrav eller mappeinnlegg, tas dette opp med studenten så raskt som mulig. I den første samtalen prøver en å finne fram til hvordan studenten og seminarets lærere i samarbeid skal arbeide videre med studentens utfordringer. Dersom studenten ikke viser tilfredsstillende utvikling i den påfølgende tiden, må hun/han regne med særskilt oppfølging i praksis og videre i semesteret. I prosessene i og utenfor institusjonen har rektor til oppgave å se til at vurderingene er forankret i kompetansekravene. Rektor skal også legge til rette for samtaler i lærerkollegiet som sikring av vurderingen. Til sist har rektor ansvar for at dialogen med studenten gjennom hele prosessen er tilfredsstillende, og at studentgruppa for øvrig får tilstrekkelig informasjon. Dersom rektor med støtte blant lærerkolleger og veiledere gjennom semesteret er av den oppfatning at kompetansekravene ikke oppfylles på en tilfredsstillende måte, innkalles studenten til en samtale hvor hun/han blir meddelt at 9

10 arbeidskrav eller innlegg til mappa ikke blir godkjent. Studenten oppfordres til å ha bisitter med til så vel denne som til forutgående samtaler. Rektor inviterer en lærer til å medvirke. Det skrives referat fra samtalen. En student som ikke får emnet godkjent fordi arbeids- eller mappekrav ikke bestått har etter 2 år rett til å søke én (1) gang til om opptak ved et av de praktisk-teologiske seminarene. 6.3 Mappeevaluering Mappeevaluering er en evalueringsform som bygger på at den enkelte student samler dokumentasjon fra studiearbeidet. Denne dokumentasjons-samlingen bygges opp etter faglige kriterier som bestemmes på forhånd, og samlingen ( mappa ) blir godkjent ved slutten av studiet når den oppfyller kriteriene. Mappa vurderes og godkjennes i en såkalt mappesamtale, en samtale mellom studenten og to lærere. Det er dessuten formulert arbeidskrav som studentene må ha gjennomført og fått evaluert til bestått i løpet av semesteret for å kunne framstille seg for mappesamtalen. Mappeevalueringens pedagogiske gevinst er at den er knyttet opp mot og integrert i læringsarbeidet slik det foregår i semesteret, og ikke finner sted som en enkeltstående prøve etter at studiet er fullført. Målet er at ingen papirer skal produseres bare i den hensikt å kontrollere at studenten har lært noe. Denne tenkningen forutsetter at man dokumenterer og arbeider skriftlig gjennom hele læringsprosessen. Innholdet i mappa bygges opp slik at det dokumenteres at studenten har oppfylt forpliktelsene og nådd læringsmålene så langt det er mulig. Studenten leverer enkelte mappekrav underveis, men kan forbedre disse inntil endelig innleveringsfrist. Arbeidskrav må gjennomføres til fastsatte frister og godkjennes før framstilling til mappesamtale. Refleksjon Alle refleksjonene i mappa skal gå utover beskrivelsen av det som ble sagt og gjort i situasjonen det reflekteres over. Refleksjonen skal vise at studenten har hørt og tatt stilling til den veiledningen hun/han har fått. Læringsutbyttet drøftes i dialog med kandidatens egenrefleksjon ved semesterstart (jfr. refleksjonsstarteren) og praktiskteologisk kunnskap og litteratur. Drøftingen kan gjerne ta utgangspunkt i enkle spørsmål som disse: Hva har jeg lært? Hva ser jeg at jeg trenger å arbeide videre med/lære mer om? Innlevering av arbeids- og mappekrav og gjennomføring av mappesamtale Dersom det er avtalt elektronisk levering (i Fronter eller på e-post) leveres de ulike innleggene til fastsatte frister. Dersom mappa leveres i papirform, leveres ett eksemplarer på praktikums kontor innen en fastsatt frist. Studenten tar med et sitt eget eksemplar av mappa til mappesamtalen. Mappa vurderes av to lærere. I en samtale med de to lærerne presenterer og kommenterer studenten innholdet i mappa, lærerne kommenterer og vurderer innholdet 10

11 og trekker en konklusjon i form av godkjent/ikke godkjent eller en samlet bokstavkarakter. Ikke godkjent kan ha form av krav om tillegg til eller revisjon av elementer i mappa. Mappene arkiveres i en fastsatt periode ved seminaret, men de vil ikke være tilgjengelige for andre uten studentens samtykke. Arbeidskrav og mappekrav for de ulike emnene 4. semester (TEOL2010) 9. semester (TEOL4010) Arbeids- og mappekrav Teologi i praksis 2 - TEOL4010, 9. semester Følgende arbeidskrav må være godkjent i løpet av semesteret: 1. Formulering av egne læringsmål ved begynnelsen av semesteret (refleksjonsstarter) ( ord) samt samtale om disse i studentgruppa. Utkast leveres onsdag kl. 15. (Arbeid i grupper 20.8.) Innlevering onsdag Gjennomføring av praksisperiode med de obligatoriske arbeidsoppgavene som kreves, dokumentert gjennom praksisplan og praksisrapport. Uke Innlevering av praksisplan og praksisrapport fredag Praksisrapporten skal underskrives av både studenten og praksisveilederen. 3. En prekensmakebit presentert i seminaret Fra tekst til forkynnelse ( ord) Innlevering fredagen før fremleggingsdagen. 4. Refleksjoner før NT-forelesningene. Leveres aktuelle mandager kl. 15. Leses før forelesninger tirsdag. Se *. 5. Eksegese med utgangspunkt i Matteus-evangeliet ord. Se **. 6. Utkast til NT-hjemmeoppgave + muntlig framlegg Innlevering av utkast kl. 15. Mappa skal inneholde: 1. Egne læringsmål ved begynnelsen av semesteret (refleksjonsstarter) ( ord) Innlevering onsdag a, b, c. Kritisk vurdering av en artikkel eller et kapittel fra pensum i hvert av fagene profesjonsetikk, homiletikk og sjelesorg ( ord pr tekst). Innlevering onsdag Praksispreken sammen med kommentert disposisjon som diskuterer de homiletiske overveielser bak prekenen i dialog med pensum ( ord i tillegg til selve prekenen) Innlevering fredag Faglig tekst som bruker eksempel fra praksis til å drøfte egen rolle som forkynner eller sjelesørger i dialog med pensum i profesjonsetikk ( ord) Innlevering fredag Faglig tekst som drøfter spørsmålet Hva er sjelesorg? med utgangspunkt i praksiserfaringer og i dialog med pensum. ( ord) Innlevering fredag

12 6. NT: Hjemmeoppgave ( ord). Innlevering kl Refleksjon over egen læring ved avslutning av emnet, på bakgrunn av refleksjonsstarteren ( ord). Innlevering samme med samlet mappe kl Oversikt over fravær som dokumenterer maks 20 % fravær. Innlevering samme med samlet mappe kl Annet etter studentens ønske. Innlevering samme med samlet mappe kl. 15. * Til hver forelesning utarbeides en skriftlig refleksjon over den aktuelle Matteusteksten i dialog med sekundærlitteratur som belyser det aktuelle temaet. Refleksjonen skal bestå av studentens egne (eksegetiske) tanker omkring teksten. Omfang: ord Format: font: Times, størrelse 12 punkt; enkel linjeavstand. Innlevering: Refleksjonene legges i Fronterrom som er åpent for alle i gruppen senest mandag ettermiddag klokken Det forventes at samtlige studenter har lest alle refleksjonene før forelesningen på tirsdag og er forberedt på å diskutere det aktuelle temaet i dialog med øvrige deltakere. ** Leserefleksjonene danner i sin tur grunnlag for arbeidskrav 5, en eksegetisk oppgave på cirka ord. Oppgaven skal bestå av en sammensatt reflektion over emnene og perspektivene som er tatt opp i forelesningene. Leserefleksjonene skal veves sammen til et helhetsperspektiv på evangeliet, slik studenten - etter å ha fulgt forelesningene i delemnet - forstår det. Dokumentene i mappa må nummereres som i lista over og navngis og det må framgå (både i tittel og inne i selve dokumentet) hvem som har skrevet det. Mappeinnleggene leveres fortrinnsvis i Fronter gjennom semesteret. Når mappa ved semesterslutt leveres i papirform, må den settes sammen til ett dokument med løpende sidenummerering og innholdsfortegnelse. Mappa vurderes til bestått/ikke bestått etter gjennomført mappesamtale. Avsluttende praktikum (TEOL4020) 6.4 Regler for fravær Praktikums undervisning, øvelser, gruppearbeid og praksis er i sin helhet obligatorisk. Arbeidet forutsetter i høy grad en prosessorientert deltagelse der hver især er et vesentlig bidrag til den felles modningsprosessen. Sykdom og andre nødvendige fravær kan likevel inntreffe. Dersom det totale fraværet overstiger 20 % av semesterets arbeidstid (eller av det enkelte fag), kan frammøtet ikke godkjennes. Studenter som har over 20 % fravær kan levere begrunnet søknad om å kompensere for dette med annet relevant arbeid. Omfanget av dette fastsettes eventuelt av faglærer i hvert enkelt tilfelle. Av hensyn til undervisningsopplegget forventer Praktikum at fravær blir meldt (normalt på forhånd) til kontoret, tlf Det henger lister på kontorets oppslagstavle. 12

13 Lærerne holder oversikt over fravær på daglig basis. Studentene har selv ansvar for å holde regnskap med eget fravær gjennom semesteret. 7 TILLEGG 7.1 De enkelte arbeidsformene avsluttende semester 7.2 Refleksjonsstarter I studieplanen pkt. 61 presenterer Praktikum fem kompetansefelt som beskriver det vi ønsker at studentene arbeider med i løpet av semesteret. Vi ber deg nå reflektere over deg selv som teolog og prest i forhold til hvert enkelt av disse feltene. Vi ber deg reflektere over alle de fem feltene med utgangspunkt i de to refleksjonspunktene under. Refleksjonene formuleres skriftlig. Refleksjonspunkter Beskriv viktige sider ved din kompetanse på dette feltet slik du ser den nå Beskriv de arbeidsmålene du har for videre utvikling på dette feltet i inneværende semester Kompetansefeltene Faglig kompetanse (den teologiske kompetansen - både praktisk og teoretisk - og evt. annen kunnskap som du besitter, og som kreves eller er nyttig for å utøve prestetjeneste) Praktiske yrkesferdigheter (evnen til å utføre presteoppgaver, så som liturgiske handlinger, samtaler og forkynnelse, på en forsvarlig måte) Sosial kompetanse (adekvat opptreden overfor andre mennesker både i og utenfor prestetjenesten, samt evne til å reflektere over sin egen væremåte i møte med andre mennesker, enkeltvis og i grupper) Yrkesetisk kompetanse (bevissthet omkring egen rolle som prest; som offentlig person, i møte med mennesker i utsatte posisjoner, i samtaler etc., og særlig vedrørende temaer som grensesetting, makt og sårbarhet.) Endrings- og utviklingskompetanse (evne til å forandre seg (for eksempel ved å motta veiledning), bidra til forandring og forholde seg konstruktivt til forandringer som kommer utenfra) 13

14 7.3 Praksis 4. og 9. semester Generelt om praksis i menighet og på institusjon Mål og omfang Praksis skal gi kunnskaper om kirkeliv og prestens funksjoner samt gi mulighet til å oppøve egne ferdigheter. Det skal legges til rette for at studentene lærer om seg selv, sine forutsetninger og holdninger i forhold til arbeidet som prest. I løpet av 4. og 9. semester skal studentene gjennomføre 20 dagers menighetspraksis ut fra nærmere definerte arbeidsoppgaver (under) og 4 uker (20 dager) institusjonspraksis. Hvordan praksisdagene skal organiseres må i hvert enkelt tilfelle avtales mellom veileder og student. Oppfølging fra praktikum Praksisopplegget administreres av praksisleder. Alle henvendelser angående praksis bør rettes til denne. Praksisrapport og refleksjonsnotat Som et hjelpemiddel, både med henblikk på skriving av praksisrapport og mer generelt med henblikk på en fornuftig tilegning av praksiserfaringer, anbefales det sterkt at studentene fører en «praksisdagbok» både når de er i menighet og i institusjon. Studenter i menighetspraksis skriver i samarbeid med sin veileder en kort praksisrapport fra praksisperioden. Rapporten leveres som arbeidskrav i 4. semester. Utarbeidelse av rapporten regnes som del av arbeidstiden i praksisperioden. Når flere studenter har praksis sammen, avgjør disse i samråd med veileder om de ønsker å avlevere felles eller enkeltvis rapport. Rapporten skal være studentens og veilederens felles vurdering av følgende områder: Studentens læring og refleksjon over ressurser og utfordringer ved seg selv i forhold til prestetjeneste han/hun er blitt oppmerksom på gjennom praksis Læringsmiljø Veiledning Organisering av praksis Skriv maks 1 side om første strekpunkt og maks ½ side om hvert av de tre siste strekpunktene. Dersom obligatoriske arbeidsoppgaver av en eller annet grunn ikke har kunnet bli gjennomført, skal det redegjøres for dette. Studenter i institusjonspraksis arbeider med tre mappekrav i tilknytning til praksis: Praksispreken sammen med kommentert disposisjon som diskuterer de homiletiske overveielser bak prekenen i dialog med pensum ( ord i tillegg til selve prekenen) Faglig tekst som bruker case fra praksis til å drøfte egen rolle som forkynner eller sjelesørger i dialog med pensum i profesjonsetikk ( ord) Faglig tekst som drøfter spørsmålet Hva er sjelesorg? med utgangspunkt i praksiserfaringer og i dialog med pensum. ( ord) 14

15 Studenter i institusjonspraksis skal også lage et refleksjonsnotat ved praksisens slutt (praksisrapport). Notatet skal inneholde beskrivelse av viktige erfaringer og opplevelser fra praksis, og refleksjon over hvilke ressurser og utfordringer ved seg selv i forhold til prestetjeneste han/hun er blitt oppmerksom på gjennom praksis. Notatet leveres som arbeidskrav.den skal underskrives av både student og praksisveileder.. Om vurdering i praksis All vurdering av den enkelte students kunnskaper og ferdigheter forankres i kompetansekravene fastsatt av PTS (se 6.1). Veileder i praksis skal gi vurderinger og evalueringer tilbake til studenten i den hensikt at hun/han skal lære av det og forberedes til prestetjenesten. Veileder og/eller student skal straks ta kontakt med praksisleder dersom det oppstår problemer i veiledningsforholdet. Underskrift på praksisrapporten (se over) fungerer som veileders godkjenning av studentens praksis. Det kan bli krevd politiattest (barneomsorgsattest) av studenter som skal i praksis. (Jfr Kirkeloven 29 og retningslinjer for bruk av politiattest (barneomsorgsattest) i Den norske kirke https://kirken.no/nb-no/om-kirken/samfunnsansvar/grenseoverskridende-seksuell-atferd/narovergrep-skjer/?id= ) Studenter må selv skaffe slik attest til praksisstedene dersom de blir bedt om det. Se også UiOs beskrivelse Institusjonspraksis Mål Hovedhensikten med institusjonspraksis er å gi studentene samtaletrening og respons på egen kommunikasjon. Tid og sted Institusjonspraksis består av fire uker, fortrinnsvis i sammenheng. Praksisen tas innafor rammen av 9. semester, og må være bestått før opptak på avsluttende praktikum. Institusjonen skal være slik at studenten får den samtaletrening som er praksisens primære mål. Så vidt mulig gjennomføres praksisen med grupper av studenter i praksis samtidig, slik at man kan få fordelen av veiledning i gruppe. Seminaret tilbyr normalt praksis på sykehus, i fengsel og i feltprestkorpset. Innhold Prestetjeneste: Prestetjeneste på en sykehuspost e.l. gjennom alle fire ukene. Forrette en gudstjeneste og evt. andre aktuelle kirkelige handlinger; båreandakter, andakter e.l. Alle studenter skal holde en preken eller annen form for forkynnelse i denne praksisen. Undervisning: Med henblikk på studentenes tjeneste drøftes tema som er relevant for arbeidet studentene går inn i, som f.eks. "Sorg" og "Pasientenes åndelig/eksistensielle behov" i forhold til tjeneste på sykehus. Om institusjonen og prestens plass og funksjon i institusjonsstrukturen. Veiledning: 15

16 Studentene skal normalt ha daglig veiledning, i gruppe eller enkeltvis. Man kan gjerne bruke samtalerapporter i veiledningen. Disse, i tillegg til evaluering av gudstjenestene og studentenes egne problemstillinger utgjør stoffet i veiledningen. Studentene skal kunne forvente å få konstruktiv tilbakemelding på seg selv; hvordan han/hun virker på andre i en kommunikasjonssituasjon. Praksisrapporten (se 7.3.1) skal leses og deretter underskrives av praksisveileder i tillegg til studenten. Dette fungerer som godkjenning av praksis fra veileders side Menighetspraksis Mål Menighetspraksis skal gi innsikt i menighetsliv og prestetjeneste. Det fokuseres spesielt på gudstjenesteliv og på arbeid med barn og unge som en del av menigheten. Dessuten skal praksisen forberede studentene på den senere stiftspraksis (i avsluttende semester). Det forutsettes derfor at studentene utfører et nærmere definert minstemål av prestetjeneste under veiledning. Tid og sted Menighetspraksis går som et langsgående løp fra slutten av januar til slutten av mars. Av disse dagene må påregnes at ca. 5 halve dager er plassert på søndager. Studentene har vanligvis menighetspraksis to og to i samme menighet. P.g.a. praksisens utstrekning i tid må den foregå i rimelig nærhet til Oslo. Studentene må påregne opptil 1 times reisevei til praksisstedet. Reiseutgifter utover Oslo dekkes av PTS. Veileder er prest ansatt i praksismenigheten. Refleksjon og veiledning Refleksjon underveis i praksis sikres ved at studentene bes om å føre praksisdagbok. Der skal praksis beskrives og reflekteres over ut i fra spørsmål som: Hva har jeg gjort i dag? Hva har jeg lært i dag? Hva ser jeg at jeg trenger å lære mer om? Hvilke utfordringer ser jeg at jeg har i forhold til dagens opplevelser? Har dagens erfaringer gjort noe med min spiritualitet? Veiledning gis av lokalt ansatt prest. Det legges stor vekt på god førveiledning. Dessuten skal studentene sikres veiledning etter alle utført arbeidsoppgaver. I tillegg skal hver student ha 4 veiledningstimer basert på kontrakt inngått ved starten av praksis. Disse timene tar utgangspunkt i studentens egne behov med tanke på prestetjeneste. Fokus i disse timene er studentens arbeid med sin yrkesidentitet. Studenter (der to studenter har praksis sammen) og veileder avtaler om denne veiledningen skal foregå enkeltvis eller med de to studentene sammen. Krav til praksisveiledere Teologisk embetseksamen Ordinasjon Minst tre års yrkesansiennitet på det felt det skal veiledes i, henholdsvis menighet eller institusjon 16

17 Ansatt som prest på praksisstedet Teologiske og personlige kvalifikasjoner som tilsier at et tillitsfullt forhold til de aktuelle teologiske studenter lett lar seg etablere. Innhold Praksis skal supplere og stå i dialog med undervisningen som gis ved PTS i det semesteret praksis ligger. Så langt det er mulig er progresjonen i det praktisk-teologiske studiet tilpasset praksisløpet og omvendt. Samtidig vil det være nødvendig at det også foregår øvelser og undervisningslignende aktivitet på praksisstedet. Menighetspraksis bør bli samordnet med institusjonspraksis, slik at de praksisoppgavene i menighet som forutsetter en viss sjelesørgerisk kompetanse legges etter denne. Det er ønskelig at studentene så langt som mulig får samarbeide med hverandre eller veileder i planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver i menighetspraksis. Dette både for å skjerpes på samarbeid som viktig for prestetjenesten og for å få prøve ut prestetjeneste i tryggest mulig rammer. Dette skal likevel ikke være til hinder for at studenter får arbeide selvstendig med enkeltoppgaver som for eksempel trosopplæringstiltak, konfirmantundervisning eller sorgsamtale. Arbeidsoppgaver som må være gjennomført i praksis (obligatoriske arbeidsoppgaver) Møtevirksomhet o.l.: delta på minst 2 stabsmøter delta på minst 1 menighetsrådsmøte samtale med prest, organist og menighetsforvalter om menighetens virksomhet med fokus på ansvarsområder og samarbeid Gudstjenester: være til stede på 5, der minst én av dem inngår i menighetens trosopplæring delta som liturg på 2 av dem, herunder delta ved nattverdfeiring minst 1 gang og om mulig forrette minst 1 dåp delta i gudstjenesteplanlegging gjennom hele praksisperioden Trosopplæring: delta på planlegging av trosopplæring være til stede på to trosopplæringssamlinger, med helt eller delvis ansvar for en av dem være til stede på en gudstjeneste i tilknytning til menighetens trosopplæring Kirkelige handlinger: være til stede på 2-3 begravelser og 1 sorgsamtale eventuelt delta som tekstleser i 1 begravelse Veiledning før- og etterveiledning på utføring arbeidsoppgavene veiledning fra organist på stemmebruk og messesang 4 veiledningstimer (se avsnittet Refleksjon og veiledning ) 17

18 gi og ta i mot veiledning til/fra medstudent på gudstjenesteøvelser som forbereder til rollen som liturg Praksisplan I forhold til rammene over setter veileder og student i fellesskap opp en praksisplan som viser når i perioden arbeidsoppgavene skal gjennomføres. Denne leveres til godkjenning av praksisleder /gruppeleder innen en dato som fastsettes ved semesterstart. 7.4 Stiftspraksis, avsluttende semester 7.5 Veien til prestetjeneste (VTP) Veien til prestetjeneste (VTP) er et innføringsprogram for teologistudenter og andre som vurderer å bli prest i Den norske kirke. Programmet løper parallelt med teologistudiet. Gjennomføring av programmet er obligatorisk for alle som skal ordineres til prest i Den norske kirke. Biskopene i Den norske kirke driver VTP i samarbeid med bispedømmerådene, Det teologiske fakultet/det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske menighetsfakultet og Misjonshøgskolen. Målet for VTP er: - å rekruttere, motivere og forberede til ordinasjon og prestetjeneste, - å utvide deltakernes kjennskap til Den norske kirke, - å gi deltaker og veiledningsbiskop anledning til å bli kjent med hverandre, - å gi biskop som skal forestå ordinasjon, grunnlag for å prøve deltakerens skikkethet. Ved opptak på VTP-programmet blir deltakerne tilknyttet et bestemt bispedømme. Ved søknad om opptak oppgir søkeren tre prioriterte ønsker om bispedømmetilknytning. Bispedømmetilknytningen kan normalt ikke endres. I VTP-programmet inngår tre ordinasjonssamlinger (O1, O2 og O3). O1 gjennomføres normalt i løpet av de to første årene av studiet. O2 følger vanligvis to år etter O1. O1 og O2 går hver over tre dager. Samlingene skal gi hjelp til personlig refleksjon over prestetjenesten og ordinasjonen og gi kjennskap til bispedømmet deltakeren er knyttet til. I samlingene inngår undervisning, gruppearbeid eller annen form for involvering, plenumsamtaler, erfaringer med lokalt kirkeliv, liturgiske samlinger og bibelstudium. O3 arrangeres i tilknytning til stiftspraksis, og skal gi hjelp til utdypende refleksjon over prestetjeneste og ordinasjon på bakgrunn av erfaringene som er gjort gjennom stiftspraksis. Biskopen og deltakeren gjennomgår praksisrapporten sammen. Lønnet stiftspraksis av fem ukers varighet inngår som element både i VTP-programmet og i den praktisk-teologiske utdanning som gis av de tre fakultetene. Stiftspraksis gjennomføres i det bispedømmet deltakeren er tilknyttet. Når særlig tungtveiende hensyn tilsier det, kan stiftspraksis gjennomføres i et annet bispedømme. Alt du ellers trenger å vite om VTP og stiftspraksis finner du på følgende link: 18

19 7.6 Emnebeskrivelse TEOL2010 Teologi i praksis 1 Se 7.7 Emnebeskrivelse TEOL4010 Teologi i praksis 2 Se: Kort om emnet Emnet gir grunnleggende innføring i profesjonell samtalepraksis (sjelesorg) og prekenlære (homiletikk) i dialog med bibelfag og profesjonsetikk. NT-delemnet Jesus og evangeliene utgjør en vesentlig del av emnet. Et sentralt fokus er studentenes arbeid med egen yrkesidentitet som prest, med særlig vekt på kommunikasjon og profesjonsetikk. Studentene skal ut fra forskjellige faglige utgangspunkt få mulighet til å arbeide med sin kommunikasjon med andre mennesker, særlig gjennom forkynnelse og samtale, og mulighet til å reflektere over sin egen væremåte og sitt ansvar i møte med andre mennesker. Praksisperioden har hovedfokus på prestens samtaler med mennesker i en utsatt livssituasjon, og arbeider med den enkeltes evne til kommunikasjon med andre i en presterolle. Studentene holder også sin første preken i denne praksisperioden. Forbindelseslinjene til sjelesorgundervisningen, tekstarbeid og innføringen i profesjonsetikk blir dermed på forskjellig vis viktige. Bibelfag og homiletikk bidrar inn mot prekenarbeidet med teoretiske perspektiver, forberedelser og etterarbeid. Dette emnet inngår med 15 studiepoeng i den praktisk-teologiske utdannelsen som kreves for tilsetting som prest i Den norske kirke. Utdypende om de enkelte fagene I delemnet Jesus og evangeliene arbeider studentene inngående med ett evangelium med utgangspunkt i den greske grunnteksten. Evangeliet leses og fortolkes, med vekt på historiske og litterære spørsmålsstillinger. Emnet skal sette studenten i stand til å jobbe selvstendig, kritisk og kreativt med bibeltekst. Gjennom emnet vil studentene få kjennskap til evangeliet som biografi og fortelling, evangeliets ulike genre og Jesu budskap slik det framkommer i det aktuelle evangeliet. Gjennom tolkning av ulike tekster og bredere oversiktslesning av evangeliet er målet at studentene skal opparbeide en forståelse av evangeliets teologi og plassering innenfor urkristendommen. Homiletikkfaget er tett knyttet til NT-delemnet Jesus og evangeliene og jobber med hvordan man går fra å tolke evangelietekster om Jesus i en NT-faglig sammenheng til å forkynne over de samme tekstene i en kirkelig sammenheng. Det skal sette studenten i stand til å anvende sine NT-ferdigheter i forkynnelsen på en kreativ og kontekstbevisst måte. Undervisningen består av prekenteoretiske innspill til hvordan man skriver en preken over en bibeltekst og av et seminar hvor man prøver seg på prekenskriving og øver seg på å analysere og forstå prosessen involvert i prekenskrivingen. I profesjonsetikken vil studentene få en innføring i profesjonsetikkens grunnlag og temaområder. Profesjonsetikk handler om det moralske grunnlaget for en profesjon som arbeider for og med mennesker. Dette moralske grunnlaget setter krav til egen person i møte med andre. Samtidig utøves profesjon med et kirkelig oppdrag i en bestemt kontekst som preger virksomheten. Etter praksis arbeides det med studentenes praksisfortellinger. Sjelesorgfaget arbeider med presters samtaler med én eller få andre, og med utvikling av den enkelte som samtalepartner. Det arbeides med forståelsen av ulike samtaler, evnen til å skjelne mellom forskjellige samtaler og gjennomtenkning av mulige roller presten kan innta i dem. Det arbeides spesielt med et utvalg av prestens profesjonelle samtaler, med særlig vekt på samtaler med mennesker i en utsatt livssituasjon. Hva lærer du? Studenten skal i dette emnet bruke sin teologiske faglighet i praksis, og derved utvikle sine evner til å reflektere kritisk over både praksis og teori og samspillet dem i mellom. Studenten utfordres til å integrere ulike typer faglighet i møte med praksis, og utvikle sine ferdigheter til å håndtere sammensatte problemer med et tverrfaglig utgangspunkt. Studenten skal etter å ha fullført emnet kunne reflektere hermeneutisk og profesjonsetisk over problemstillingene som er knyttet til at hun/han forvalter en kirkelig, historisk tradisjon i sitt homiletiske og sjelesørgeriske arbeid. Kunnskapsmål Studenten skal tilegne seg kunnskap om eksegetisk arbeid med bibeltekst og forståelse av kompleksiteten i tekstarbeid, teologisk og hermeneutisk kunnskap om forholdet mellom bibeltekst og preken 19

20 kunnskap om ulike forståelser av profesjon og etikk kunnskap om betydningen av rolle, kontekst og egen person i møte med andre i profesjonell praksis kunnskap om forskjellige forståelser av sjelesorg og oversikt over kirkelige samtaleformer Ferdighetsmål Studenten skal utvikle evne til å anvende det eksegetiske håndverket og nyttiggjøre seg det i prekenarbeidet analysere egne og andres prekener reflektere over egen rolle som tekstfortolker, samtalepartner og forkynner ta i mot respons på egen væremåte i møte med andre møte mennesker til samtale i presterolle Holdningsmål Studenten skal få mulighet til å opparbeide bevissthet om kontekstuelt bibelarbeid forståelse for prekenens kommunikasjonssituasjon forståelse av hva som er adekvat atferd i møte med den andre Opptak og adgangsregulering Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Studenter som skal ta dette emnet må innen 15. april levere melding til Det praktisk-teologiske seminar. Skjema finnes her. Har du spørsmål kan du henvende deg til Rigmor Smith-Gahrsen ved Det praktisk-teologiske seminar. Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen. Forkunnskaper Obligatoriske forkunnskaper Emnet forutsetter opptak på det 6-årige teologiprogrammet, samt ferdigstilling av emnene på bachelornivå. Tilsvarende kvalifikasjoner kan gi grunnlag for opptak. Undervisning Det praktisk-teologiske seminar (PTS) og Det teologiske fakultet (TF) har sammen ansvaret for emnet. Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppearbeid, samt en praksisperiode. Veiledet praksis ved institusjon (fire uker) er plassert i en samlet bolk omtrent midt i semesteret, og foregår vanligvis på sykehus, i fengsel eller i feltprestkorpset. Undervisningen går over hele semesteret i henhold til 4.1 i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Obligatoriske aktiviteter: Det er tilstedeværelsesplikt i undervisningen. Det kreves 80 % tilstedeværelse innenfor hvert fag. Fravær på mer enn 20 % kan etter nærmere avtale kompenseres med ekstra arbeidskrav. For oversikt over arbeidskrav som må være gjennomført og godkjent for å kunne framstille seg til eksamen, se studieplanen. Adgang til undervisning Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet. Eksamen Emnet har mappevurdering. Den enkelte student samler dokumentasjon fra studiearbeidet i en mappe som er grunnlag for vurdering av emnet som helhet. Nærmere beskrivelse av innholdet i mappen finnes i studieplanen. Som en del av mappen inngår mappesamtalen som er en samtale mellom studenten og to lærere, hvorav en er lærer i NT. Emnets lærere følger opp studentenes læring løpende. Den løpende vurderingen har ved siden av faglig utvikling særlig fokus på profesjonsforståelse og profesjonsdannelse. Vurderingen av studentens arbeid gjennom semesteret (selvstendig arbeid, aktivitet i undervisning og praksis) forankres i profesjonsstudiets kompetansefelt. Kompetansefeltene er utformet med sikte på å vurdere studentenes evne til å håndtere de faglige og menneskelige utfordringene de vil møte i sin yrkesutøvelse som prest på en ansvarlig måte. Feltene studentene vurderes i forhold til er: Faglig kompetanse (den teologiske kompetansen - både praktisk og teoretisk - og evt. annen kunnskap som kreves eller er nyttig for å kunne utøve prestetjeneste) 20

Det praktisk-teologiske seminar

Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar 2015-16 1 Innhold GENERELT OM PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI... 3 Visjon... 3 Målsetting... 3 Oppbygging av profesjonsstudiet... 4 Hovedkomponenter... 4 PRAKTISK TEOLOGISK

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse... ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse... 7 Formidlingskompetanse... 7 Sosial kompetanse... 8 Yrkesetisk kompetanse...

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9 Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5 Innledning om profesjonsutdanningene... 5 Opptakskrav... 6 Oppbygningen og organiseringen av studiene... 6 Studieløp for musikk, menighet og

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Kulturdepartementets høringsnotat «Organisering av praktisk-teologisk utdanning etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke»

Kulturdepartementets høringsnotat «Organisering av praktisk-teologisk utdanning etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke» DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR TIL Det kongelige kulturdepartement Deres ref: 15/1233- Vår ref: 15/18 Dato: 16.6.2015 DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR Postadresse Postboks 1075 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

Detaljer

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 Referanser: KM 11/08, KM 11/10 Organisering av praktisk teologisk-utdanning høring Sammendrag Kirkerådet

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK UNIVERSITETET I AGDER Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK Kristiansand 2014-2015 Innhold 1. STUDIEBESKRIVELSE 1.1 Fagplan Faglærerutdanning i musikk 1.2 Opptakskrav 1.3 Læringsutbytte 1.4 Arbeidsformer

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer