PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMOTE I NFF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMOTE I NFF"

Transkript

1 Norske Fotterapeuters Forbund PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMOTE I NFF Lordag 23. april 2005 KFOs lokaler, Oslo Sentralstvret er representert ved: Mona Bo1'sen E'n'a Steen.lohansen Torill Hogseth Liv Bruhaug Fungerende fbrbundsleder St1'remedlenr St1'ren-redlerr-r Stl.remedlem Kretsene er representert ved: Reidun Eu)' Bodil Ann Kathrin Irene Karin Heidi Dubland I-lege Helene Guri S. Anne Helene Andreassen Torsvik Walldal Eir ik Snuggerud Dalhaug Bo Ho1'en-r Sandaker Figenschar"r Gustavsen I{edmark Hordalar-rd More og Ronrsdal Nordland Oppland Oslo/Akersl'rus Rogaland Trondelag Vest Agder Vestfbld Ostfold Frafall Hege S1'lvia Venes Lind Sogn og F.iordane Buskerud Delegater fra utvalg: Annelise Ida Engen Brdthen Karlsen IFII) Lrerergruppa Obsen'atsrer: Karin Lise Marit Helga Marie 'f ina Therese Marit Ann Karin Bo1'sen Halr,'orsen H.julstad Hl nne.lohnsen Liller.'ik Ropstad Aasrum Oslo/Akershus Ostfbld Oslo/Akershus Vestfold Osttbld Trondelag Vestfbld Vestfold Dirigent Anne Lise Bjerke KFO

2 Norske Fotterapeuters Forbund Fungerende fbrbundsleder Mona Boy'sen Apner Representantskapsmotet. Sak 1 Konstituering I.l Valg av dirigent Sentralstl'ret fbreslar Anne Lise Bjerke fra KFO som dirigent Enstemmig vedtatt 1.2 Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent 1.3 Godkjenning av dagsorden Endring: o Arstallet i toppteksten i Represerrtantskapmappen endres til "Representantskapsmote 2005". i stedet fbr Enstemmig godkjent I. 4 God kj enn ing av forretnin gs orden Istedet fbr nummerskilt. benvttes navneskilt nir man ber om innlesir. Endring: r I punkt 5 i fbrretningsorden endres ordet "landsmote" til "Representantskapsnr(rte". Reidun Andreassen fbresldr at det ogsa stemmes kontra under ar stemminger. Representantskapet vedtar fbrslaget. Enstemmig godkjent. 1.5 Valg av rekrenter. Sentralsty'ret fbreslir daglig leder i fbrbundet. Ann Beate Karlsen og Anette Solber-s ll'a Oslo/Akershus krets som ref'erenter. Enstemmig godkjent. 1.6 Valg av protokollkomite Anne Helene Gustavsen os Reidun Andreassen er fbreslitt ar,' Sentralstvret. Enstemmig godkjent l

3 Norske Fotterapeuters Forbut-rd 1.7 Valg av tellekorps Tina Johnsen og Karin Bo1'sen er fbreslitt av Sentralstvret. Enstemmig godkjent Sak 2 Arsberetning for 2001 Mona Bovsen og dirigent gjennomgir irsberetningen med Representantskapet. Endringer: o "Kurs "Arsbc'retning fbr kretsledere og Sentralstl're". som refereft til under 1.c) ". ble holdt septernber. ikke 1rl september. o Marit Iljulstad satt som representant for kurskomiteen fiarn til ikke ut perioden. "KFO-Representantskap. O" erskrifien og KFO - YS nettr erkssamling" endres til "KFO Representantskap og KFO YO (.vrkesorganiasjon) nettverkssanrling.. Til arsberetningen fia presiseres det at E,r,a S..lol.ranserl representerte NFF i KFOs representantskap rned hens;-n til Trippel * saken. Enstemmig vedtatt. Hedmark krets ved Reidun Andreassen oppfbrdrer NFF til d fbrklare navneforkortelser. sotl PRIFO og STAFO. i Representantskapsmappen. Hedmark krets red Reidun Andreassen onsker d f? distribuerl kompetanseplatfbrmeu til kretsene. Lise Hah'orsen. observator. meddeler at kompetanseplatformen er a fir-ure pa n rtr'u'.skolenett.no. Sak 3 Regnskap 2001 Representantskapet f-ir utdelt noter til regnskapet og n1'tt resultatregnskap. Noter r cdlegges protokollen Mona Bo1'sen presiserer at kretsregnskapene er regnet inn i NFFs regnskap. Rettelser: o Regnskapet gjelder for ikke o Balansen er fbr :+. ikke o Inntekter fia Siliconkurs pa skal overfbres fra NFFs resultatregnskap til IFIDs regnskap. Resultatregnskapet endres og legges r.ed protokollen. Vestfold krets 'n'ed kasserer og obsen,ator Marit Ropstad stiller sporsnrdl ved de hor e kursinntektene i fbrhold til kostnadene. Mona Bo1'sen forklarer at ogsa kretsinntekter pi kurs regnes inn under NFFs inr-rtekter. I tillegg har inntekter fbr kurs som utgiftsfores i 2005 blitt inntektsf-orr i 200:+. Det prc'sisc-rc-s ogsi at administras.ionsugifier ikke blir kostnadsfbrt pi kurs. Det reelle overskuddet fl'a kursvirksomheten er derfbr n.rindrenn det tallene tilsier. t

4 Norske Fotterapeuters Forbund Vestfbld krets har ikke innsendt regnskapet fbr Vestfbld fbr Dirigent. etter sanrtalc'ttrcd regnskapsforer. anbef-aler at regnskapet godkjenne slik det fbrelegger. Representantskapet godkjenner regnskapet med revisjonsberetningen og innrommer det sittende st1'ret ansvarsfrihet. Kasserer Vestfbld krets. Marit Ropstad. onsker lengre tidsfrister fbr innsending ar regnskap. Sentralstl'ret tar det til etteretning og skal undersske med regnskapsf-orer om det er mr-rlig a endre pd rutinene. Anne Helene Gustavsen. Ostfold krets. fbreslir at bade protokoli og irsregnskap sendes inn samtidig. 1. mars. Sentralstlretar til etteretning at det er fbrr,'irring rundt regnskapsrutiner og ril girrre rutittc'ttcklarere til neste dr. Sak 4 Saker fra Sentralstyret 1.I Erstatte aktivitetsfond med stipendfond Sentralsty'ret onsker d fiernn-re tiltak som st1'rker fotterapifaget i Norge. Tiltakene kan fbr eksernpel vere fbrskningsprosjekter. dokumentasion ar.'behandlinger. eller srnliggioring ar faget i samfunnet. Forslag til budsjettet: Stipendfbnd opprettes hvor det avsettes kr h"'ert hah'dr. Trondelag krets ved Hege Hoy.em papeker at dokumentasjonen bor vere tilglengelig lbr anuct helsepersonell. Hedmark krets ved Reidun Andreassen pipeker at det bor kreves av stipendiaten at resultatcne skal dokumenteres eller legges fiem fbrtrinns'n'is pa en Fagkongress. Lerergruppen ved Ida Engen Karlsen presiserer viktigheten av at pros.iektene utlbrcs ctter godkjente fbrskningsbasefie metoder. fbr at de skal godtas av annet helsepersonell. Enstemmig vedtatt 4.2 Kontingent Forslag til budsjettet: Alle medlemlner. bortsett fia nl utdannede" betaler full kontingent. N1'utdannede lirr tilbr-rd onr medlemskap til halv kontir-rgent firrste iret etter f-erdig endt utdannelse. Reidun Andreassen. Hedmark krets. foreslir i stryke forste setning i fbrslaget. tbrdi rnedlemskontingentsatsene beskrives i vedtektene. Sentralstvret trekker sitt fbrslas

5 Norske Fotterapeuters Forbund N.v-tt forslag: Nl.utdannede fir tilbud om medlemskap til halv kontingent f-orste Aret etter ferdig c-ndt utdannelse. Enstemmig vedtatt 4.3 Lttdanning Sentralstl,ret snsker a jobbe aktirt med mdlet i heve utdanningsnivaet i Norge Forslag til budsjettet: Det opprettes en post pa budsiettet pd kr som oremerkes utdanningssaken. "d Lerergruppen ved lda Engen Karlsen fbreslir at ordl-t'den heve utdanningsnir aet" i fbrklaringen til fbrslaget i Representantskapsmappen endres til "iiobbe med korttpetat.tsc'tt i Norge". N,vtt forslag fra Sentralstl'ret: Det opprettes en post pa kr for i kunne jobbe aktivt med a utvikle kotttpetansr'rl i faget. Det skal avsettes kr i 2005 og kr i 2006 Enstemmig vedtatt 4.4 To representanter pd Representantskapsmole Forslag til endring al' l'edtektene: Hl.er krets skal stille nted to delegater pd Representantskapsmoter. Andre delegat skal ila taleog fbrslagsrett. men ikke stemmerett. Ostlbld krets r,.ed Anne Helene Gustavsen fbreslir at begge represelttalitene skal ha stemmerett. Ny'tt forslag til endring al'r'edtektene: Hver krets skal stille med to delegater pi Representantskapsmoter. Vedtatt med 13 stemmer for og 2 mot. Sak 5 Innkomne forslag Sentralstlret har ikke mottatt innkomnende saker fia kretsene. Sak 6 Forslag til nye vedtekter $ I Navn Norske Fotterapeuters Forbutrd - NF F $2 Formf,l NFF er en partipolitisk uar.'hengig. faglig yrkesorganisasjon innen KFO. hris fbrmal c'r a arbeide fbr rnedlemmenes faglige. okonomiske og sosiale interesser. l

6 Norske Fotterapeuters Forbund $3 Medlemmer Soknad om medlemskap skal skje skriftlig pi godkjent skjema. Som medlemmer kan opptas: 1. Alle fbtterapeuter med autorisasjon/offentlig godkjenning. Vedlagt kopi ar ar"rtori sasj o n s- /o ffbntl i g godkj ennin g sdokument. 2. Elever og privatister. Vedlagt bekreftelse fia studieplass. Alle medlemmer blir tilsluttet nrrmeste kretslag. hvis ikke annet er onskelig. $4 Organisasjon NFFs organisas.ion bestar a'n' folgende: 1 Representantskapsmote/ Landsmste 2 Sentralstl re 3 Kretslag Representantskapsmote/Landsmote er organisasjonens hol.este m1'ndighet. Sentralstvret cr organisasjonens ho1'este m1'ndighet mellom Representantskapsrnote/Landsrlote. $5 Medlemmenes rettigheter og plikter Det enkelte medlem har rettigheter i henhold til disse'u.edtekter. og er fbrpliktet til a handle i samsvar med loi'lig fattede I'edtak og retningslinier. som er trukket opp av fbrbundets ho1'este mvndighet. 5.I Medlemmene skal kunne krele hielp vedrorende skonomi og i faglige og sosiale sporsural. 5.2 Medlemmene skal holde seg oppdaterl i faget. i henhold til Helsepersonello'n'en. S6 Kontingent Medlemskontingenten dekker kontingentil fbrbundet sentralt. kretslag. KFO og FIP. Medlemskontingenten fastsettes av Representantskapsmote/Landsmote og indeksreguleres hvert ir. Medlemskontingenten fbrf-aller til betaling to ganger pr. ir. 6.I A-medlemskap. Fullt betalende medlemmer K-kommltnalt ansatt. Kommunalt ansatte i 100% stilling betaler kontingentil KFO etter gjeldende satser. Kommunalt ansatt i 75% stilling betaler 1/ 4 irskontingent til NFF. Kommunalt ansatt i 50% stilling betaler % drskontingent til NFF. Kommunalt ansatt i 25% stilling betaler % irskontingentil NFF. Kommunalt ansatt under 25oh betaler 1/1 irskontinqentil NFF Passive medlemnter. Passive medlemnter er medlemmer som er midlertidig ute ar' 1'rket. Soknad ont passirt medlemskap mi vaere skriftlig med dokumentasjon. og kan innvilges av Sentralstl're fbr et ar om gangen. l

7 Norske Fotterapeuters F orbund Medlemmer mi selv melde fra. skrifilig med dokumentasjon. ndr de blir peusionister eller I 00 q o uforepensjonister P en sj ons i s tm edl ems kap Pensionister og 1007o uf-orepensjonister betaler abonnementskostnadene -t 150 kr fbr a r [Ere medlem. $7 Utmeldelse og utelukkelse 7.1 Utmeldelse Det enkelte medlem md seh, foreta skriftlig utmelding til sekretariatet. Utnleldelsen ma r cre sekretariatet i hende for utgangen av den f-orste mineden i et r-r1'tt kor.rtinget.rthalr ar. 7.2 Lltelukkelse Sentralstl,ret kan utelukke enkeltmedlemmer som ikke overholder NFFs vedtekter. eller pa annen mite skader eller setter NFF i dirlig r1'. Medlemmet kan anke saken inn fbr fbrste Representantskapsmote/Landsmote etter at rnelding om utelukkels er postlagt sor-n rekommandert sending til oppgitte adresse. $ 8 Representantskap/Landstyre Representantskapet/Landstl'ret er organisasjonens ho1'este m1'ndighet. Det treft'er ar giorelser alle organisasjonsmessige saker. og bestir ar'leder/kontaktperson i kretsene og Sentralstlrc-t. IFID og Lerergruppen har moterett med forslag og talerett. Representant fra KFO har t.t.tote. tale og fbrslagsrett pa NFFs Representantskap/Landsmste. Representantskapet/Landstl.ret a'n'holdes hvert Ar innen 1. n-rai. Kunngioring onl tid og sted fastsettes av Sentralstyret som gir kretslagene melding om berammelse med 3 rnineders varsel. Innkalling med saksliste og dokumenter som skal behandles pa motet skal vrrc medlemmene i hende I maned f.or motet avholdes. Saker som kretslag onsker behar-rdles pa motet. ma vrre sekretariatet i hende 9 uker for motet. Protokoll sendes til medler-nn-lelle og KFO senest 1 maned etter motet. Angiende vedtektsendringer" \ Dagsorden Dagsorden pa det drlige Representantskapsmotet/Landsrnotet skal \'3ere: I Konstituering 2 Sentralstl'rets beretning fbr perioden 3 Revidert regnskap pr med revisorrapport 4 Innkomne forslag 5 Hovedsatsingsomradene fbr kommende periode. 6 Prinsipp program fbr kommende 3 irsperiode 7 Budsjett for kommende ir 8 Valg. Det l'elges Forbundsleder og nestleder annenhvefi ir. Et st1'remedlem et ar og to det fralgene. Det samme glelder r''aramedlemmer. Eksempel: Forste ar er 2005" da velges folgende: Nestleder. 2 st1'remedlenttner og I vara. Ar 2006 r'elges folgende: Forbundsleder. 1 st1'remedlenl og? r'aramedlemurer. Valgkomiteen bestdr ar' 2 medlentmer og ett varamedlem. Hvert medlem sitter to ar. Den lengst sittende er leder og kontaktperson til Sentralst.vret. Rullerende r.alg l

8 Norske Fotterapeuters Forbund Kurskomiteen bestar ar' 3 n-redlemmer som hver l'elges fbr to ir. Komiteen bestetntler selv hvem som er leder og kontaktperson til Sentralstl'ret. Rullerende r.'alg. Det skal kun behandles de pi sakslisten oppfofte saker. bide ved ordinere og ekstraordinaert mote. Punkt 1 i.s S.1 behandles ogsd pi ekstraordinrrt Representantskapsmote/Latrdsnrote. B. 2 Ekstraordincprt Representantskapsmote/Landsmote Ekstraordinrefi Representantskapsmote/Landsmote kan innkalles ar- Sentralstr'ret med 1 minefls varsel. hvis st1'ret f'rnner det nodvendig. Det skal ogsi innkalles til ekstraordincrt Representantskapsmote/Landsmote hvis 1/3 ar,' Representantskapets medlenlmer eller 1'3 ar kretslagene" eller KFOs hovedst)'re f-tnner det nodvendig. 8.3 Avstemminger Sentralstyret har ikke stemmerett angdende regnskap og beretning. Alle saker som behandles pi et ordinrerl eller ekstraordinert Representantskapsmote/Landsm"1. nygiores med absolutt flerfall. dr s. mer enn 509'o ar stemmene. nir ikke annet er bestemt i NFFs r,'edtekter. Ved stemmelikhet er fbrslaget lbrkastet. Fullmakter kan ikke benl-ttes. Blanke stetntrler teller ikke. og det stemmes alltid kontra. 8.1 Llravstemnting Seltralst,vret eller Representantskapsmote/Landsmote kan beslutte at r iktige saker skal sendes ut til urar,stemming. Urar,stemmingen administreres ar'' sekretariatet. Anonrme stemmesedler. Stemmesedlene retumere senest 14 dager etter utsendelsesdato fia sekretariatet. Stemmesedlene ipnes og telles i nrerver ar.forbundsleder og 2 medlemmer fia valgkomiteen' 8.5 Avhende Representantskap/Landsmote bestemmer hvem som kan avhende eller behefte NFFs eicndeler. $ 9 Sentralstyret 9.I Sammensetning Sentralsty'ret bestdr ar,: leder. nestleder. 3 st1'rernedlemmer og 3 r'aramedleurmer. Sentralstl'rets medlemmer velges rullerende pd Representantskapsmote/Landsmote SentralsQrets Qnsvar Sentralstl,ret leder fbrbundet mellom motene i Representantskapsmoteilandsnlote. De har ans\,ar for at fbrbundets regnskap blir fbrt i samsvar med til enhver tids gieldcnde lover og fbrskrifler. Sentralst-vret skal: o Ansette sekretrer. Sekreteren kan ikke r'rere medlem av NFF. o Forr,'alte samarbeidsar.taler med KFO og andre interesse organisasjoner.. Oppner,ne. om nodvendig" faste og/eller hurrigarbeidende utvalg eller rad. o Utarbeide forslag til handlingsprogram og budsjett i trdd rned hovedsatsingsomrader vedtatt av representantskapet

9 Norske Fotterapeuters F orbund 9.3 Prokura Forbundsleder. nestleder og et st1'ren-redlen-r (okonomiansvarlig) har prokura Sentra I s f.v-rets moter Sentralstl.rets moter ledes av Forbundsleder eller nestleder og har moter nar Forbundsleder bestemmer det. eller nar minst 2 av Sentralstyrets medlemmer krever det. Sentralstlret er beslutningsdl.ktig nir minst 3 av rnedlemmener til stede. herunder leder eller nestleder. Fra Sentralst.vrets moter f-ores protokoll som sendes Representantskapets medlemmer og KFO. Sentralsty'ret har rett til i vere representefi pi alle nivier i organisasjonen. Hvis en krets fiemmer en sak for Sentralst)'ret. har de rett til fi r"ere representert med tale- og fbrslagsrett. men uten stemmerett. r'ed behandlingen i Sentralstyret. S10 Suspensjon Tillitsvalgte som bevisst handler i strid rned NFFs vedtekter og motarbeider NFFs Prinsipp og handlingsprogram. Jfr. ogsi organisasjonens kultur og etikk: kan tiatas sir-re tillitsver\ etter vedtak i Sentralst-vret. Frist fbr d anke til Representantskapsmote/Landsrnote er I mined etter at nlelding er postlagl som rekommandeft sending til oppgitte adresse. 'fillitsvalgte som blir suspendert beholder sine rettigheter som medlemmer. $ 1 1 Fagbladet Sentralsty'ret har det or,erordnede ansvar for lagbladet og utpeker redaktor. Det cr Sentralstl'ret sonr fastsetter abonnementsavgiften pi bladet. I l.i Redaktoren Reclaktoren skal ha forbundets fbrmal og tidsskritiets oppgave for o1'e. sanrt ha den Norske Fagpresses Forenings redaktorplakat som veiledende retningslinjer fbr sin redaksionelle virksomhet. S12 Sponsormidler Representantskapsmote/Landsmote godkjermer sponsormidler sorn ikke er orenrerket. Allc sponsorntidler skal til enhver tid budsietteres og fiemlegges i regnskapet. S 13 Vedtektsendring Endring ar. r'edtektene kan bare skje etter behandling og godkienning av Representantskapsmote/Landsmnte. Forslag til endring av vedtektene t-na r e re sendt Sentralstl're innen 15. oktober iret f'or Representantskapsmote/Landsmote holdes. Det kreves 2/3 flertall av motende delegater for at endring kan skje. $ I 4 Tilslutning til hovedorganisasj on Forslag om i melde NFF ut eller inn i hovedorganisasjon kan bare behandles ar Representantskap/Landsmote og md vedtas med 2/3 flerlall av de motende delegater. I

10 S 15 Opplosning Norske Fotterapeuters Forbund Opplosning av NFF kan bare vedtas pd ordinerr Representantskapsmote/Landsnlr.rte o-s, nred 2/3 fler1all av motende delegater. Ved opplosning av NFF vil alle kommunale. f-vlkeskommunale og interkommunale medlemmer sta som enkeltmedlenmer i KFO. Forbundets eiendeler og aktiva skal anvendes til forrnil som Representantskapsmote/Landsmste bestemmer. $ I 6 lkrafttreden og godkj enning Vedtektene trer i kraft pa NFFs Representantskapsmote 23. april 2005 og erstatter NFFs tidligere vedtekter Disse vedtekten er r edtatt ar Representantskapsmotet 23. april og godkj ent ar KFOs Hor edstl re Vedtekter for kretslag av Norske Fotterapeuters Forbund $ I Navn Kretslagets navn skal vere Norske Fotterapeuters Forbund avd... Krets. 52 Organisering Alle NFFs ntedlemmer skal tilknlltes en kretslag med n.rindre annet er a\.talt. Norske Fotterapeuters Forbund lokalt organisereslik at omfang og struktur ivaretar r,'arias.ioner i medlemstall. geografi og'n'irksomheter. Kretslaget skal legge iblgende normalakti'n'iteter inn i sine budsjetter: 2 medlemsmoter per 5r. eventuelt i tilknlrning til faglige aktiviteter og drsmote. Kretslaget stdr ellers fritt til a organisere sin r.'irksomhet. dog slik at de oppgaver er palagt blir i varetatt. $3 Kretslaget Ordinert drsmote holdes hvert dr innen 15. f-ebruar. Arsmotet innkalles med t.llinst 1 rrlaneds varsel. Saker som medlemmene onsker behandlet i irsmstet. mi bringes inn for st)'ret senest 6 uker for arsmotet. Her skal saker som skal behandles i Representantskapet/Landsnrrrtet drofies og behandles. $J 1 Sammensetning Det skal velges leder og nestleder pd rullerende r,'alg annen hver dr. Henhoidsr is 2 og 3 av de ovrig valgte st1'remedlemmene stilles pi l'alg hvert ir. Protokollen sendes til forbundet sekretariat innen 1. mars. Kretslaget skal l-ra tnitritlrunt etr kontaktperson. Leder av kretslaget fungerer som medlemmenes hovedtillitsvalgte i kretsen og har det daglige ansvaret fbr Norske Fotterapeuters Forbund pi kretsnivd. Leder er medlem av NFFs Representantskap s It)

11 $4 Arbeidsomrede Norske Fotterapeuters Forbund Kretslaget skal arbeide for d fiemme Norske Fotterapeuters Forbunds fbrrnal pd grur.urlag ar. program og handlingsplan og retningslinier trukket opp av representantskapet og sentralst\ret Vedtekter, med n1'e endringer, er enstemmig vedtatt. Sak 7 Diskusjonssak, ststtemedlemskap Sponsorer har etterllst muligheten fbr i kunne ststte forbundet giennom stottemedlerrrskap. Forslag fra Representantskapet: Saken oversendes Sentralstl'ret tbr videre utredning og legges fram for Representantskapet i Enstemmig vedtatt Sak 8 Handlingsplan NFF Mona Bo1'sen legger fram handlingsplanen. Enstemmig l'edtatt Sak 9 Budsjett for 2005 og 2006 Liv Bruhaug legger fiam budsiettet. Rettelser: o Orerskrifi i sak 9 endres fia "Budsjett for 2004 og 2005" til "2005 og 2006". o o. "Kontingent FIP" endres til i "Kontingent KFO" endres ril for "Representantskapsmote" endres til for 2006 "st)'rets o Overskuddet for 2005 og 2006 legges til posten disposisjon". Enstemmig godkjent Sak 10 Valg Valg av nestleder. to st1'remedlemmer og ett varamedlem til Sentralstlret. Samt ett medlem til kurskomiteen Valgkorniteen bestdende av Irene Snuggerud og Karin Hansen har innstilt fblgende medlemmer til valg til lolgende ven': o lngrid Skjerdal. Hordaland krets som varamedlen't. Monica Iren Sundseth. Oppland krets som medlem i kurskomiteen Valgkomiteen har ingen innstilling til nestleder. Torill Hogseth. Hedmark og Liv Bruhaug. Troms krets stiller til gienvalg ll

12 Norske Fotteraper-tters Forbund Folgende star til valg: Helene Sandaker er valgt som stvremedlem for ett ir Liv Bruhaug er l'algt som stvremedlem for to ir Torill Hogseth er valgt som st)'remedlem for to ir Ingrid Skjerdal er valgt som varamedlem fbr to ir Monica Iren Sundseth er \ algt som medlen'r i kurskomiteen fbr to dr. under fbrutsetning at hlln blir medlem. Sentralstlret far fullmakt til 6 undersoke at Monica lren Sundseth blir n-redlenl. Dersotrl hun ikke blir medlenr" r'il kurskomiteen besti av to personer i N-vtt Sentralsf re bestdr av folgende: Forbundsleder Mona Bo1'sen. Oslo/Akershus krets St1'remedlem Eva Steen.lohansen. Oslo/Akershus krets -forill St1'remedlem Hogsth. Hedmark krets St,vren'redlen-r Liv Bruhaug. Troms krets Stl,remedlem Helene Sandaker. Vest Agder krets Sentralstl'ret vil konstituere seg selr. Oslo 23. april 2005 Protokollkomite: I,,/ tr t / /lnrt Uh// (ititta+t Anne Helene Custarsen. Ostfbld krets ReidLrrr Andreassen. Hedtnar krets l l

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935.

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935. LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. KAPITTEL I - NAVN, TILKNYTNING.OG FORMAL $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 1. Organisasjon 1.1 Forbundets navn er Norsk Ergoterapeutforbund. 1.2 Forbundet er tilsluttet Unio. 1.3 Forbundet er medlem av World

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket.

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. Vedtekter Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. 1 Forbundets navn Forbundets navn er Norsk Post- og

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer