PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMOTE I NFF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMOTE I NFF"

Transkript

1 Norske Fotterapeuters Forbund PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMOTE I NFF Lordag 23. april 2005 KFOs lokaler, Oslo Sentralstvret er representert ved: Mona Bo1'sen E'n'a Steen.lohansen Torill Hogseth Liv Bruhaug Fungerende fbrbundsleder St1'remedlenr St1'ren-redlerr-r Stl.remedlem Kretsene er representert ved: Reidun Eu)' Bodil Ann Kathrin Irene Karin Heidi Dubland I-lege Helene Guri S. Anne Helene Andreassen Torsvik Walldal Eir ik Snuggerud Dalhaug Bo Ho1'en-r Sandaker Figenschar"r Gustavsen I{edmark Hordalar-rd More og Ronrsdal Nordland Oppland Oslo/Akersl'rus Rogaland Trondelag Vest Agder Vestfbld Ostfold Frafall Hege S1'lvia Venes Lind Sogn og F.iordane Buskerud Delegater fra utvalg: Annelise Ida Engen Brdthen Karlsen IFII) Lrerergruppa Obsen'atsrer: Karin Lise Marit Helga Marie 'f ina Therese Marit Ann Karin Bo1'sen Halr,'orsen H.julstad Hl nne.lohnsen Liller.'ik Ropstad Aasrum Oslo/Akershus Ostfbld Oslo/Akershus Vestfold Osttbld Trondelag Vestfbld Vestfold Dirigent Anne Lise Bjerke KFO

2 Norske Fotterapeuters Forbund Fungerende fbrbundsleder Mona Boy'sen Apner Representantskapsmotet. Sak 1 Konstituering I.l Valg av dirigent Sentralstl'ret fbreslar Anne Lise Bjerke fra KFO som dirigent Enstemmig vedtatt 1.2 Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent 1.3 Godkjenning av dagsorden Endring: o Arstallet i toppteksten i Represerrtantskapmappen endres til "Representantskapsmote 2005". i stedet fbr Enstemmig godkjent I. 4 God kj enn ing av forretnin gs orden Istedet fbr nummerskilt. benvttes navneskilt nir man ber om innlesir. Endring: r I punkt 5 i fbrretningsorden endres ordet "landsmote" til "Representantskapsnr(rte". Reidun Andreassen fbresldr at det ogsa stemmes kontra under ar stemminger. Representantskapet vedtar fbrslaget. Enstemmig godkjent. 1.5 Valg av rekrenter. Sentralsty'ret fbreslir daglig leder i fbrbundet. Ann Beate Karlsen og Anette Solber-s ll'a Oslo/Akershus krets som ref'erenter. Enstemmig godkjent. 1.6 Valg av protokollkomite Anne Helene Gustavsen os Reidun Andreassen er fbreslitt ar,' Sentralstvret. Enstemmig godkjent l

3 Norske Fotterapeuters Forbut-rd 1.7 Valg av tellekorps Tina Johnsen og Karin Bo1'sen er fbreslitt av Sentralstvret. Enstemmig godkjent Sak 2 Arsberetning for 2001 Mona Bovsen og dirigent gjennomgir irsberetningen med Representantskapet. Endringer: o "Kurs "Arsbc'retning fbr kretsledere og Sentralstl're". som refereft til under 1.c) ". ble holdt septernber. ikke 1rl september. o Marit Iljulstad satt som representant for kurskomiteen fiarn til ikke ut perioden. "KFO-Representantskap. O" erskrifien og KFO - YS nettr erkssamling" endres til "KFO Representantskap og KFO YO (.vrkesorganiasjon) nettverkssanrling.. Til arsberetningen fia presiseres det at E,r,a S..lol.ranserl representerte NFF i KFOs representantskap rned hens;-n til Trippel * saken. Enstemmig vedtatt. Hedmark krets ved Reidun Andreassen oppfbrdrer NFF til d fbrklare navneforkortelser. sotl PRIFO og STAFO. i Representantskapsmappen. Hedmark krets red Reidun Andreassen onsker d f? distribuerl kompetanseplatfbrmeu til kretsene. Lise Hah'orsen. observator. meddeler at kompetanseplatformen er a fir-ure pa n rtr'u'.skolenett.no. Sak 3 Regnskap 2001 Representantskapet f-ir utdelt noter til regnskapet og n1'tt resultatregnskap. Noter r cdlegges protokollen Mona Bo1'sen presiserer at kretsregnskapene er regnet inn i NFFs regnskap. Rettelser: o Regnskapet gjelder for ikke o Balansen er fbr :+. ikke o Inntekter fia Siliconkurs pa skal overfbres fra NFFs resultatregnskap til IFIDs regnskap. Resultatregnskapet endres og legges r.ed protokollen. Vestfold krets 'n'ed kasserer og obsen,ator Marit Ropstad stiller sporsnrdl ved de hor e kursinntektene i fbrhold til kostnadene. Mona Bo1'sen forklarer at ogsa kretsinntekter pi kurs regnes inn under NFFs inr-rtekter. I tillegg har inntekter fbr kurs som utgiftsfores i 2005 blitt inntektsf-orr i 200:+. Det prc'sisc-rc-s ogsi at administras.ionsugifier ikke blir kostnadsfbrt pi kurs. Det reelle overskuddet fl'a kursvirksomheten er derfbr n.rindrenn det tallene tilsier. t

4 Norske Fotterapeuters Forbund Vestfbld krets har ikke innsendt regnskapet fbr Vestfbld fbr Dirigent. etter sanrtalc'ttrcd regnskapsforer. anbef-aler at regnskapet godkjenne slik det fbrelegger. Representantskapet godkjenner regnskapet med revisjonsberetningen og innrommer det sittende st1'ret ansvarsfrihet. Kasserer Vestfbld krets. Marit Ropstad. onsker lengre tidsfrister fbr innsending ar regnskap. Sentralstl'ret tar det til etteretning og skal undersske med regnskapsf-orer om det er mr-rlig a endre pd rutinene. Anne Helene Gustavsen. Ostfold krets. fbreslir at bade protokoli og irsregnskap sendes inn samtidig. 1. mars. Sentralstlretar til etteretning at det er fbrr,'irring rundt regnskapsrutiner og ril girrre rutittc'ttcklarere til neste dr. Sak 4 Saker fra Sentralstyret 1.I Erstatte aktivitetsfond med stipendfond Sentralsty'ret onsker d fiernn-re tiltak som st1'rker fotterapifaget i Norge. Tiltakene kan fbr eksernpel vere fbrskningsprosjekter. dokumentasion ar.'behandlinger. eller srnliggioring ar faget i samfunnet. Forslag til budsjettet: Stipendfbnd opprettes hvor det avsettes kr h"'ert hah'dr. Trondelag krets ved Hege Hoy.em papeker at dokumentasjonen bor vere tilglengelig lbr anuct helsepersonell. Hedmark krets ved Reidun Andreassen pipeker at det bor kreves av stipendiaten at resultatcne skal dokumenteres eller legges fiem fbrtrinns'n'is pa en Fagkongress. Lerergruppen ved Ida Engen Karlsen presiserer viktigheten av at pros.iektene utlbrcs ctter godkjente fbrskningsbasefie metoder. fbr at de skal godtas av annet helsepersonell. Enstemmig vedtatt 4.2 Kontingent Forslag til budsjettet: Alle medlemlner. bortsett fia nl utdannede" betaler full kontingent. N1'utdannede lirr tilbr-rd onr medlemskap til halv kontir-rgent firrste iret etter f-erdig endt utdannelse. Reidun Andreassen. Hedmark krets. foreslir i stryke forste setning i fbrslaget. tbrdi rnedlemskontingentsatsene beskrives i vedtektene. Sentralstvret trekker sitt fbrslas

5 Norske Fotterapeuters Forbund N.v-tt forslag: Nl.utdannede fir tilbud om medlemskap til halv kontingent f-orste Aret etter ferdig c-ndt utdannelse. Enstemmig vedtatt 4.3 Lttdanning Sentralstl,ret snsker a jobbe aktirt med mdlet i heve utdanningsnivaet i Norge Forslag til budsjettet: Det opprettes en post pa budsiettet pd kr som oremerkes utdanningssaken. "d Lerergruppen ved lda Engen Karlsen fbreslir at ordl-t'den heve utdanningsnir aet" i fbrklaringen til fbrslaget i Representantskapsmappen endres til "iiobbe med korttpetat.tsc'tt i Norge". N,vtt forslag fra Sentralstl'ret: Det opprettes en post pa kr for i kunne jobbe aktivt med a utvikle kotttpetansr'rl i faget. Det skal avsettes kr i 2005 og kr i 2006 Enstemmig vedtatt 4.4 To representanter pd Representantskapsmole Forslag til endring al' l'edtektene: Hl.er krets skal stille nted to delegater pd Representantskapsmoter. Andre delegat skal ila taleog fbrslagsrett. men ikke stemmerett. Ostlbld krets r,.ed Anne Helene Gustavsen fbreslir at begge represelttalitene skal ha stemmerett. Ny'tt forslag til endring al'r'edtektene: Hver krets skal stille med to delegater pi Representantskapsmoter. Vedtatt med 13 stemmer for og 2 mot. Sak 5 Innkomne forslag Sentralstlret har ikke mottatt innkomnende saker fia kretsene. Sak 6 Forslag til nye vedtekter $ I Navn Norske Fotterapeuters Forbutrd - NF F $2 Formf,l NFF er en partipolitisk uar.'hengig. faglig yrkesorganisasjon innen KFO. hris fbrmal c'r a arbeide fbr rnedlemmenes faglige. okonomiske og sosiale interesser. l

6 Norske Fotterapeuters Forbund $3 Medlemmer Soknad om medlemskap skal skje skriftlig pi godkjent skjema. Som medlemmer kan opptas: 1. Alle fbtterapeuter med autorisasjon/offentlig godkjenning. Vedlagt kopi ar ar"rtori sasj o n s- /o ffbntl i g godkj ennin g sdokument. 2. Elever og privatister. Vedlagt bekreftelse fia studieplass. Alle medlemmer blir tilsluttet nrrmeste kretslag. hvis ikke annet er onskelig. $4 Organisasjon NFFs organisas.ion bestar a'n' folgende: 1 Representantskapsmote/ Landsmste 2 Sentralstl re 3 Kretslag Representantskapsmote/Landsmote er organisasjonens hol.este m1'ndighet. Sentralstvret cr organisasjonens ho1'este m1'ndighet mellom Representantskapsrnote/Landsrlote. $5 Medlemmenes rettigheter og plikter Det enkelte medlem har rettigheter i henhold til disse'u.edtekter. og er fbrpliktet til a handle i samsvar med loi'lig fattede I'edtak og retningslinier. som er trukket opp av fbrbundets ho1'este mvndighet. 5.I Medlemmene skal kunne krele hielp vedrorende skonomi og i faglige og sosiale sporsural. 5.2 Medlemmene skal holde seg oppdaterl i faget. i henhold til Helsepersonello'n'en. S6 Kontingent Medlemskontingenten dekker kontingentil fbrbundet sentralt. kretslag. KFO og FIP. Medlemskontingenten fastsettes av Representantskapsmote/Landsmote og indeksreguleres hvert ir. Medlemskontingenten fbrf-aller til betaling to ganger pr. ir. 6.I A-medlemskap. Fullt betalende medlemmer K-kommltnalt ansatt. Kommunalt ansatte i 100% stilling betaler kontingentil KFO etter gjeldende satser. Kommunalt ansatt i 75% stilling betaler 1/ 4 irskontingent til NFF. Kommunalt ansatt i 50% stilling betaler % drskontingent til NFF. Kommunalt ansatt i 25% stilling betaler % irskontingentil NFF. Kommunalt ansatt under 25oh betaler 1/1 irskontinqentil NFF Passive medlemnter. Passive medlemnter er medlemmer som er midlertidig ute ar' 1'rket. Soknad ont passirt medlemskap mi vaere skriftlig med dokumentasjon. og kan innvilges av Sentralstl're fbr et ar om gangen. l

7 Norske Fotterapeuters F orbund Medlemmer mi selv melde fra. skrifilig med dokumentasjon. ndr de blir peusionister eller I 00 q o uforepensjonister P en sj ons i s tm edl ems kap Pensionister og 1007o uf-orepensjonister betaler abonnementskostnadene -t 150 kr fbr a r [Ere medlem. $7 Utmeldelse og utelukkelse 7.1 Utmeldelse Det enkelte medlem md seh, foreta skriftlig utmelding til sekretariatet. Utnleldelsen ma r cre sekretariatet i hende for utgangen av den f-orste mineden i et r-r1'tt kor.rtinget.rthalr ar. 7.2 Lltelukkelse Sentralstl,ret kan utelukke enkeltmedlemmer som ikke overholder NFFs vedtekter. eller pa annen mite skader eller setter NFF i dirlig r1'. Medlemmet kan anke saken inn fbr fbrste Representantskapsmote/Landsmote etter at rnelding om utelukkels er postlagt sor-n rekommandert sending til oppgitte adresse. $ 8 Representantskap/Landstyre Representantskapet/Landstl'ret er organisasjonens ho1'este m1'ndighet. Det treft'er ar giorelser alle organisasjonsmessige saker. og bestir ar'leder/kontaktperson i kretsene og Sentralstlrc-t. IFID og Lerergruppen har moterett med forslag og talerett. Representant fra KFO har t.t.tote. tale og fbrslagsrett pa NFFs Representantskap/Landsmste. Representantskapet/Landstl.ret a'n'holdes hvert Ar innen 1. n-rai. Kunngioring onl tid og sted fastsettes av Sentralstyret som gir kretslagene melding om berammelse med 3 rnineders varsel. Innkalling med saksliste og dokumenter som skal behandles pa motet skal vrrc medlemmene i hende I maned f.or motet avholdes. Saker som kretslag onsker behar-rdles pa motet. ma vrre sekretariatet i hende 9 uker for motet. Protokoll sendes til medler-nn-lelle og KFO senest 1 maned etter motet. Angiende vedtektsendringer" \ Dagsorden Dagsorden pa det drlige Representantskapsmotet/Landsrnotet skal \'3ere: I Konstituering 2 Sentralstl'rets beretning fbr perioden 3 Revidert regnskap pr med revisorrapport 4 Innkomne forslag 5 Hovedsatsingsomradene fbr kommende periode. 6 Prinsipp program fbr kommende 3 irsperiode 7 Budsjett for kommende ir 8 Valg. Det l'elges Forbundsleder og nestleder annenhvefi ir. Et st1'remedlem et ar og to det fralgene. Det samme glelder r''aramedlemmer. Eksempel: Forste ar er 2005" da velges folgende: Nestleder. 2 st1'remedlenttner og I vara. Ar 2006 r'elges folgende: Forbundsleder. 1 st1'remedlenl og? r'aramedlemurer. Valgkomiteen bestdr ar' 2 medlentmer og ett varamedlem. Hvert medlem sitter to ar. Den lengst sittende er leder og kontaktperson til Sentralst.vret. Rullerende r.alg l

8 Norske Fotterapeuters Forbund Kurskomiteen bestar ar' 3 n-redlemmer som hver l'elges fbr to ir. Komiteen bestetntler selv hvem som er leder og kontaktperson til Sentralstl'ret. Rullerende r.'alg. Det skal kun behandles de pi sakslisten oppfofte saker. bide ved ordinere og ekstraordinaert mote. Punkt 1 i.s S.1 behandles ogsd pi ekstraordinrrt Representantskapsmote/Latrdsnrote. B. 2 Ekstraordincprt Representantskapsmote/Landsmote Ekstraordinrefi Representantskapsmote/Landsmote kan innkalles ar- Sentralstr'ret med 1 minefls varsel. hvis st1'ret f'rnner det nodvendig. Det skal ogsi innkalles til ekstraordincrt Representantskapsmote/Landsmote hvis 1/3 ar,' Representantskapets medlenlmer eller 1'3 ar kretslagene" eller KFOs hovedst)'re f-tnner det nodvendig. 8.3 Avstemminger Sentralstyret har ikke stemmerett angdende regnskap og beretning. Alle saker som behandles pi et ordinrerl eller ekstraordinert Representantskapsmote/Landsm"1. nygiores med absolutt flerfall. dr s. mer enn 509'o ar stemmene. nir ikke annet er bestemt i NFFs r,'edtekter. Ved stemmelikhet er fbrslaget lbrkastet. Fullmakter kan ikke benl-ttes. Blanke stetntrler teller ikke. og det stemmes alltid kontra. 8.1 Llravstemnting Seltralst,vret eller Representantskapsmote/Landsmote kan beslutte at r iktige saker skal sendes ut til urar,stemming. Urar,stemmingen administreres ar'' sekretariatet. Anonrme stemmesedler. Stemmesedlene retumere senest 14 dager etter utsendelsesdato fia sekretariatet. Stemmesedlene ipnes og telles i nrerver ar.forbundsleder og 2 medlemmer fia valgkomiteen' 8.5 Avhende Representantskap/Landsmote bestemmer hvem som kan avhende eller behefte NFFs eicndeler. $ 9 Sentralstyret 9.I Sammensetning Sentralsty'ret bestdr ar,: leder. nestleder. 3 st1'rernedlemmer og 3 r'aramedleurmer. Sentralstl'rets medlemmer velges rullerende pd Representantskapsmote/Landsmote SentralsQrets Qnsvar Sentralstl,ret leder fbrbundet mellom motene i Representantskapsmoteilandsnlote. De har ans\,ar for at fbrbundets regnskap blir fbrt i samsvar med til enhver tids gieldcnde lover og fbrskrifler. Sentralst-vret skal: o Ansette sekretrer. Sekreteren kan ikke r'rere medlem av NFF. o Forr,'alte samarbeidsar.taler med KFO og andre interesse organisasjoner.. Oppner,ne. om nodvendig" faste og/eller hurrigarbeidende utvalg eller rad. o Utarbeide forslag til handlingsprogram og budsjett i trdd rned hovedsatsingsomrader vedtatt av representantskapet

9 Norske Fotterapeuters F orbund 9.3 Prokura Forbundsleder. nestleder og et st1'ren-redlen-r (okonomiansvarlig) har prokura Sentra I s f.v-rets moter Sentralstl.rets moter ledes av Forbundsleder eller nestleder og har moter nar Forbundsleder bestemmer det. eller nar minst 2 av Sentralstyrets medlemmer krever det. Sentralstlret er beslutningsdl.ktig nir minst 3 av rnedlemmener til stede. herunder leder eller nestleder. Fra Sentralst.vrets moter f-ores protokoll som sendes Representantskapets medlemmer og KFO. Sentralsty'ret har rett til i vere representefi pi alle nivier i organisasjonen. Hvis en krets fiemmer en sak for Sentralst)'ret. har de rett til fi r"ere representert med tale- og fbrslagsrett. men uten stemmerett. r'ed behandlingen i Sentralstyret. S10 Suspensjon Tillitsvalgte som bevisst handler i strid rned NFFs vedtekter og motarbeider NFFs Prinsipp og handlingsprogram. Jfr. ogsi organisasjonens kultur og etikk: kan tiatas sir-re tillitsver\ etter vedtak i Sentralst-vret. Frist fbr d anke til Representantskapsmote/Landsrnote er I mined etter at nlelding er postlagl som rekommandeft sending til oppgitte adresse. 'fillitsvalgte som blir suspendert beholder sine rettigheter som medlemmer. $ 1 1 Fagbladet Sentralsty'ret har det or,erordnede ansvar for lagbladet og utpeker redaktor. Det cr Sentralstl'ret sonr fastsetter abonnementsavgiften pi bladet. I l.i Redaktoren Reclaktoren skal ha forbundets fbrmal og tidsskritiets oppgave for o1'e. sanrt ha den Norske Fagpresses Forenings redaktorplakat som veiledende retningslinjer fbr sin redaksionelle virksomhet. S12 Sponsormidler Representantskapsmote/Landsmote godkjermer sponsormidler sorn ikke er orenrerket. Allc sponsorntidler skal til enhver tid budsietteres og fiemlegges i regnskapet. S 13 Vedtektsendring Endring ar. r'edtektene kan bare skje etter behandling og godkienning av Representantskapsmote/Landsmnte. Forslag til endring av vedtektene t-na r e re sendt Sentralstl're innen 15. oktober iret f'or Representantskapsmote/Landsmote holdes. Det kreves 2/3 flertall av motende delegater for at endring kan skje. $ I 4 Tilslutning til hovedorganisasj on Forslag om i melde NFF ut eller inn i hovedorganisasjon kan bare behandles ar Representantskap/Landsmote og md vedtas med 2/3 flerlall av de motende delegater. I

10 S 15 Opplosning Norske Fotterapeuters Forbund Opplosning av NFF kan bare vedtas pd ordinerr Representantskapsmote/Landsnlr.rte o-s, nred 2/3 fler1all av motende delegater. Ved opplosning av NFF vil alle kommunale. f-vlkeskommunale og interkommunale medlemmer sta som enkeltmedlenmer i KFO. Forbundets eiendeler og aktiva skal anvendes til forrnil som Representantskapsmote/Landsmste bestemmer. $ I 6 lkrafttreden og godkj enning Vedtektene trer i kraft pa NFFs Representantskapsmote 23. april 2005 og erstatter NFFs tidligere vedtekter Disse vedtekten er r edtatt ar Representantskapsmotet 23. april og godkj ent ar KFOs Hor edstl re Vedtekter for kretslag av Norske Fotterapeuters Forbund $ I Navn Kretslagets navn skal vere Norske Fotterapeuters Forbund avd... Krets. 52 Organisering Alle NFFs ntedlemmer skal tilknlltes en kretslag med n.rindre annet er a\.talt. Norske Fotterapeuters Forbund lokalt organisereslik at omfang og struktur ivaretar r,'arias.ioner i medlemstall. geografi og'n'irksomheter. Kretslaget skal legge iblgende normalakti'n'iteter inn i sine budsjetter: 2 medlemsmoter per 5r. eventuelt i tilknlrning til faglige aktiviteter og drsmote. Kretslaget stdr ellers fritt til a organisere sin r.'irksomhet. dog slik at de oppgaver er palagt blir i varetatt. $3 Kretslaget Ordinert drsmote holdes hvert dr innen 15. f-ebruar. Arsmotet innkalles med t.llinst 1 rrlaneds varsel. Saker som medlemmene onsker behandlet i irsmstet. mi bringes inn for st)'ret senest 6 uker for arsmotet. Her skal saker som skal behandles i Representantskapet/Landsnrrrtet drofies og behandles. $J 1 Sammensetning Det skal velges leder og nestleder pd rullerende r,'alg annen hver dr. Henhoidsr is 2 og 3 av de ovrig valgte st1'remedlemmene stilles pi l'alg hvert ir. Protokollen sendes til forbundet sekretariat innen 1. mars. Kretslaget skal l-ra tnitritlrunt etr kontaktperson. Leder av kretslaget fungerer som medlemmenes hovedtillitsvalgte i kretsen og har det daglige ansvaret fbr Norske Fotterapeuters Forbund pi kretsnivd. Leder er medlem av NFFs Representantskap s It)

11 $4 Arbeidsomrede Norske Fotterapeuters Forbund Kretslaget skal arbeide for d fiemme Norske Fotterapeuters Forbunds fbrrnal pd grur.urlag ar. program og handlingsplan og retningslinier trukket opp av representantskapet og sentralst\ret Vedtekter, med n1'e endringer, er enstemmig vedtatt. Sak 7 Diskusjonssak, ststtemedlemskap Sponsorer har etterllst muligheten fbr i kunne ststte forbundet giennom stottemedlerrrskap. Forslag fra Representantskapet: Saken oversendes Sentralstl'ret tbr videre utredning og legges fram for Representantskapet i Enstemmig vedtatt Sak 8 Handlingsplan NFF Mona Bo1'sen legger fram handlingsplanen. Enstemmig l'edtatt Sak 9 Budsjett for 2005 og 2006 Liv Bruhaug legger fiam budsiettet. Rettelser: o Orerskrifi i sak 9 endres fia "Budsjett for 2004 og 2005" til "2005 og 2006". o o. "Kontingent FIP" endres til i "Kontingent KFO" endres ril for "Representantskapsmote" endres til for 2006 "st)'rets o Overskuddet for 2005 og 2006 legges til posten disposisjon". Enstemmig godkjent Sak 10 Valg Valg av nestleder. to st1'remedlemmer og ett varamedlem til Sentralstlret. Samt ett medlem til kurskomiteen Valgkorniteen bestdende av Irene Snuggerud og Karin Hansen har innstilt fblgende medlemmer til valg til lolgende ven': o lngrid Skjerdal. Hordaland krets som varamedlen't. Monica Iren Sundseth. Oppland krets som medlem i kurskomiteen Valgkomiteen har ingen innstilling til nestleder. Torill Hogseth. Hedmark og Liv Bruhaug. Troms krets stiller til gienvalg ll

12 Norske Fotteraper-tters Forbund Folgende star til valg: Helene Sandaker er valgt som stvremedlem for ett ir Liv Bruhaug er l'algt som stvremedlem for to ir Torill Hogseth er valgt som st)'remedlem for to ir Ingrid Skjerdal er valgt som varamedlem fbr to ir Monica Iren Sundseth er \ algt som medlen'r i kurskomiteen fbr to dr. under fbrutsetning at hlln blir medlem. Sentralstlret far fullmakt til 6 undersoke at Monica lren Sundseth blir n-redlenl. Dersotrl hun ikke blir medlenr" r'il kurskomiteen besti av to personer i N-vtt Sentralsf re bestdr av folgende: Forbundsleder Mona Bo1'sen. Oslo/Akershus krets St1'remedlem Eva Steen.lohansen. Oslo/Akershus krets -forill St1'remedlem Hogsth. Hedmark krets St,vren'redlen-r Liv Bruhaug. Troms krets Stl,remedlem Helene Sandaker. Vest Agder krets Sentralstl'ret vil konstituere seg selr. Oslo 23. april 2005 Protokollkomite: I,,/ tr t / /lnrt Uh// (ititta+t Anne Helene Custarsen. Ostfbld krets ReidLrrr Andreassen. Hedtnar krets l l

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Basis-lovnorm for region NN

Basis-lovnorm for region NN Basis-lovnorm for region NN Vedtatt av forbundsstyret dd.mm.ai. Lov for region NN stiftet dd.mm.aa. Vedtatt den dd.mm.66 med senere endringer senest av dd.mm.5i. Godkjent av forbundsstyret den dd.mm.ai.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Lover for Haugesund og Omegn Hundeklubb. Gjeldende frå 01.01.2007. 3. Formål Klubbens formål er å: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. c) Bidra til

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

VELforbundets vedtekter

VELforbundets vedtekter VELforbundets VEDTEKTER_etter Landsmøtet 2013 side 1 VELforbundets vedtekter Vedtatt på landsmøtet 26. mars 2011, med endringer på landsmøtet 4. mai 2013. 1 NAVN OG STATUS Organisasjonen ble stiftet 10.06.2010

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR 1 Navn og adresse Foreningens navn er Foreningen Frisørfagets Opplæringskontor, med kortformen FO. 2 Formål og virkemidler FO er et samarbeidsorgan

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører)

naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører) Vedtekter NAML Revidert årsmøtet på 2009 naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører) 1 FORMÅL VEDTEKTER naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører) er en bransjeorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014 1. Formål og virksomhet Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov.

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. 23 KAPITTEL 6: TRAVLAG 6-1 Formål (1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. (2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb stiftet 1945 Vedtatt av årsmøtet den 28. februar med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2014 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 13. juni 2014 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2014 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer