Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg"

Transkript

1 Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2011 Sak 4 Politiske uttalelser Sak 5 Årsmelding fra fylkesstyret Sak 6 Årsmelding fylkestingsgruppen Sak 7 Regnskap 2011, budsjett 2012 og kontingent 2013 Sak 8 Vedtektsendringer Sak 9 Utfordringer 2012 Sak 10 Handlingsplan 2012 Sak 11 Tale ved partileder Trine Skei Grande Sak 12 Generell politisk debatt Sak 13 Behandling av innkomne forslag Sak 14 Idémyldring hvordan kan lagene i BuV samarbeide Sak 15 Behandling av Venstres velferdsdokument Sak 16 Valg fylkesstyre, revisor, valgkomite, nominasjonsnemnd Sak 17 Valg av landsmøteutsendinger Sak 18 Behandling av politiske uttalelser Sak 19 Nominasjonsprosessen valg 2013 Sak 20 Eventuelt Vedlegg: Protokoll fylkesårsmøtet 2011 Årsmelding fylkesstyret Handlingsplan 2012 Vedtektsendringer 1

2 Program dag Registrering og kaffe Fylkesårsmøtet settes, velkomsthilsen fra fylkeslederen Sak 1 Sak 2 Godkjenning: innkalling, saksliste, forretningsorden Åpning og konstituering Valg av møteleder og varamøteleder Valg av fullmaktsnemnd bestående av leder og to andre medlemmer som gir innstilling til valgnemnda om godkjenning av utsendingenes fullmakter Valg av referenter Valg av protokollunderskrivere og tellekorps Valg av redaksjonsnemnd Sak 3 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2011 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Politiske uttalelser / H. Stiksrud, leder red.nemnda Årsmelding fra fylkesstyret / fylkesleder R. Borsch Årsmelding fylkestinggruppen / gruppeleder Stiksrud Kaffepause Sak 7 Regnskap 2011, budsjett 2012 og kontingent 2013 Org. nestleder/kasserer Erik Hørlück Berg Sak 8 Sak 9 Vedtektsendringer / Erik H. Berg Utfordringer debatt/ fylkesleder LUNSJ Sak 10 Handlingsplan Sak 11 Tale ved partileder Trine Skei Grande Sak 12 Generell politisk debatt Sak 13 Behandling av innkomne forslag Sak 14 Idémyldring hvordan kan lagene i BuV samarbeide Middag på hotellet 2

3 Program dag Møtestart Sak 15 Behandling av Venstres velferdsdokument Presentasjon av dokumentet v/ Per A. Thorbjørnsen, leder Venstres velferdsutvalg Spørsmål og debatt Behandling av endringsforslag velferdsdokumentet Sak 16 Sak 17 Sak 18 Valg fylkesstyre, revisor, valgkomite, nominasjonsnemnd Valg av landsmøteutsendinger Behandling politiske uttalelser Sak 19 Nominasjonsprosessen valg 2013 Sak 20 Eventuelt Møteslutt Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden - vedtakssak Forslag til vedtak: innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes Sak 2: Konstituering - vedtakssak Forslag til vedtak: Møteledere dag 1: Øystein Senum og Ulla Nordgarden Møteledere dag 2: Erik Hørlück Berg, og Sissel Urke Fullmaktsnemnd: Helge Stiksrud og to fra de påmeldte. Referenter: Trond Nyren og Hallvor Lilleslett Redaksjonsnemnd: Helge Stiksrud (leder), Torleif Dalseide, Ellen Lysne Protokollunderskriver: Gunn-Torill Homme Mathisen, Tore Hogstad Tellekorps: Alexander Solbakken, Ida Brown 3

4 Sak 3: Protokoll fra årsmøtet orienteringssak Protokoll fra årsmøtet februar, Rica Park Hotell, Drammen Fylkesleder Rebekka Borsch ønsket alle velkommen til årsmøtet. sørget for åpning og konstituering av møtet. Ordførerkandidat fra Drammen Venstre, Ulla Nordgarden, ønsket velkommen til Drammen og fortalte litt om byjubileet. Fylkesleder Rebekka Borsch åpnet så møtet formelt og gjennomførte konstituering,, sak 1 og sak 2. Deretter overtok møtelederne. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreplan Vedtak Innkalling, saksliste og kjøreplan ble enstemmig vedtatt Sak 2 Konstituering Forslag fra fylkesstyret: Møteledere: Erik Hørlück Berg og Anne Kjersti Frøyen (Årsmøtet dag 1), Erik Hørlück Berg og Ulla Nordgarden (Årsmøtet dag 2), Torleif Dalseide og Lasse Narjord Thue (Nominasjonsmøtet) Fullmaktsnemd: Anne-Marit Lillestø, Gunn-Torill Homme Mathisen og Kristine Nore Protokollunderskrivere: Helge Stiksrud, Ståle Sørensen Tellekorps valg fra salen: Kjell Hausmann og Tom-Roger Stensberg Referenter valgt fra salen: Torleif Dalseide og Ulla Nordgarden Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 3 Vedtak: Godkjenning av forretningsorden Enstemming vedtatt Sak 4: Politiske uttalelser Runolv Stegane presenterte 3 politiske uttalelser som var sendt inn (Fra Drammen: Flytt Sykehuset til Sundland/Ny Svelvikvei haster. Fra fylkesstyret: Ikke glem frivilligheten). Frist for å sende inn nye ble satt til Alle ble behandlet av redaksjonsnemda. Sak 5: Behandling av program for fylkestingsvalget Runolv Stegane presenterte programmet ved Runolv Stegane med etterfølgende debatt om endringsforslag Vedtak: Årsmøtet innstilte på at redaksjonelle endringer kunne gjøres av programkomiteen i etterkant. Følgende endringsforslag ble vedtatt: s.2. linje 3 Venstre vil arbeide for at fylkeskommunen utlyser flere og større utsmykkingsoppdrag. Venstre ønsker et offentlig skulpturprosjekt over hele Buskerud etter modell av Skulpturlandskap Nordland s.2. linje 13 Venstre vil arbeide for at begge ordningene opprettholdes i kommende valgperiode 4

5 s.2. line 42 Venstre vil stimulere til fremtidsrettet bruk av kulturminner og gjennom det bidra til bevaring av disse og styrke byers og steders særpreg og identitet s.3. nytt kulepunkt - etablere en skulpturpark Buskerud s.3. linje 44 den offentlige skolen byttes ut med videregående opplæring s.3. linje 48 bytte ut skole med opplæring s.4. linje 6 skolene skal ha hovedfokus på elevenes læringsutbytte s.4. linje 14. Nytt avsnitt Venstre ønsker et mer forutsigbart utdanningsløp for videreutdanning og voksenopplæring. Vi vil arbeide for å få på plass en bindende kontrakt mellom privatist og eksamensmyndighet slik at utdanning som går over år kan kombineres med arbeid tross endringer i utdanningsløpet. s.4. linje 41 etter lærlingeplasser tillegg og læreplasser s.4. nytt kulepunkt - at alle skoler skal ha kompetanse rundt mobbeproblematikk - vil arbeide for skriftlig kompetansevurdering og målsetting og en kontrakt mellom privatist og eksamensmyndighet s.5. linje 8. Nytt kulepunkt at kompetanse for pedagogisk bruk av IKT videreutvikles på ulike linje og ulike fag i videregående skole s.5. linje 13 miljøtilpasset endres til miljø/klima og minst mulig ulykker flyttes bakover til siste punkt i oppramsing s.5. linje 43 Det må etableres samtidsinformasjon for alle kollektive rutetilbud s.6. stryke linje om gratis månedskort s.6. linje 29 Buskerud Venstre vil ta initiativ til at fylkeskommunen tar kontakt med kommunene i fylket for å starte et jernbaneselskap s.7. linje 21 Gang og sykkelveier Venstre ønsker å legge til rette for trygg ferdsel for miljøbevisste trafikanter. Venstre vil derfor arbeide for oppgradering og utbygging av gang- og sykkelveinettet. s.7. linje 32 stryke setningen Dette er ikke til hinder s.7. linje 49 endres til Veistrekninger som må prioriteres s.8. linje 6, nytt kulepunkt -ha gode gang- og sykkelveier s 7, linje Stryke veidelen. Kap 5 Regional utvikling s.8. etter linje 23 I de selskapene hvor Buskerud Fylkeskommune helt eller delvis er eier, vil Buskerud Venstre føre en aktiv eierskapspolitikk i tråd med allmenne regler for 5

6 eierskap. Venstre vil også sikre åpenhet rundt fylkeskommunens eierskap, og nedsette konkret mål for hvert enkelt selskap. Der hvor folkevalgte er generalforsamling, vil Venstre arbeide for periodevise mandat og kreve halvårlige rapporter fra generalforsamlingen. Dette for å sikre drift i henhold til god corporate governance. s.9. linje 43 om Vardar og effektivisere eksisterende energinett s.9. linje 41 Buskerud fylkeskommune skal ta en aktiv rolle for å stimulere alle typer virksomheter til miljøsertifisering s.10. linje 9 sette punktum etter helhetlig og stryke både. Starte neste setning med Det er viktig med hensyn til s. 10. Tillegg kulepunkt: Kreve systematisk måling av luftkvalitet i byene i fylket med tanke på tiltak for å forebygge helseskader s.10. tillegg kulepunkt venstre ønsker i nær dialog med grunneiere og naturvernere å øke skogvernet i fylket og avsette nye skogsområder i fylket til vern s.10 tillegg videre dette forutsetter lokal forvaltning av nye verneområder Sak 4 Politiske utalelser. Nina Johnsen presenterte en utalelse om Fjordbyen på Lierstranda og Runolv Stegane presenterte en utalelse om statlig finansiering av nasjonalanlegg. Begge ble vedtatt behandlet. Dag 2, søndag 20. februar Sak 6 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte mars 2010 Vedtak: Tas til orientering. Sak 7 Sak 8 Utfordringer 2011 / fylkesleder Rebekka Borsch Fylkesleiaren innleia om dei viktigaste utfordringane for året Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Fornuftig å etablere ei valkampgruppe i kvart lokallag. Kollektivt ansvar i det enkelte lokallag. Politiske utspel børe vere offensive, men realistiske. Sørg for god relasjon til media. Få fram dei viktigaste Venstresakene, mao kva er våre løysingar. Utnytt VHO sine tenester til lokallaga. Lokalpolitisk Nettverk 18. og 19.mars. Vallister i fleire kommunar i Buskerud. Skolering for nettansvarlege i mars/april. Generell politisk debatt Fylkesleiar Rebekka Borsch prata om Venstres ideologi, kjerneverdiar og hovudfokus i valkampen. Desse hadde innlegg i den generelle politiske debatten: 6

7 Nina Johnsen,Lier, Torleif T. Dalseide,Ål, Rebekka Borsch,Røyken, Lasse Narjord Thue, Røyken, Kjell Hausmann,Drammen, Magne Berg,Hol, Gunn Torill Homme-Mathisen, Hurum. Sak 9 Tale fra partileder Trine Skei Grande Partileiaren meldte forfall på grunn av sjukdom. Sak 10 Behandling av innkomne forslag Ingen saker til behandling. Sak 11 Behandling av Venstres næringspolitiske dokument Ingen forslag om endringar i dokumentet. Sak 12 Behandling av politiske uttalelser Forslaget til uttale frå Drammen Venstre om å bygge nytt sjukehus på Sundland vart vedtatt oversendt til fylkesstyret. Følgjande uttaler vart vedtekne: Ny Svelvikvei haster Traseen mellom Drammen og Tørkop er en stor belastning for beboere og næringsdrivende i området. Den dårlige veistandarden hindrer byutvikling, næringsutvikling og en naturlig økt kommunikasjon mellom nabokommunene Drammen og Svelvik. Venstre ønsker å utbedre veien ved å styre trafikken utenom bydelen, ved å bygge tunnel mellom Kobbervikdalen og Tørkop. Dette vil skåne beboere for tungtrafikk til industriområdene sør for Tørkop og den daglige gjennomgangstrafikken. Det vil stimulere til byutvikling, gi økt næringsvirksomhet langs fjorden og det vil knytte Svelvik og Drammen nærmere hverandre. Drammen kommune har sagt seg villige til å forskuttere 2 millioner kroner til planleggingsmidler, for sikre fremdrift i arbeidet med strekningen. Buskerud Venstre vil jobbe for at Svelvikveien skal komme inn i handlingsprogrammet for fylkesveier. Staten må ta større ansvar for nasjonalanlegget i Vikersund Buskerud Venstre krever handling fra Regjeringen når det gjelder nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund. Statens andel ved investeringer må i første omgang økes til 75 prosent. Det bør skje ved revidert budsjett til våren. Buskerud Venstre vil ta opp dette med Venstres stortingsgruppe for å sikre at det fremmes forslag om dette i nasjonalforsamlingen. 7

8 Det er også på høy tid at staten tar et større ansvar for investeringer og drift av nasjonalanlegg. Buskerud Venstre mener det blir for dyrt både for den enkelte kommune og fylkeskommunen å være vertskap for slike anlegg. Det er ingen mening i at Modum kommune og Buskerud fylkeskommune skal dekke 50 prosent av investeringskostnadene på 40 millioner kroner før neste års VM i Vikersund. Det ligger også i navnet nasjonalanlegg at dette bør være et statlig ansvar. Buskerud Venstre mener også at staten må sterkere inn i bildet når det gjelder drift av slike nasjonalanlegg. Visjonær fjordby på Lierstranda Som et gammelt industriområde med mye gift i grunnen, fremsto Lierstranda som en skamplett for Buskerud. Etter en stor opprenskning er fjorden blitt renere, men fortsatt fremstår flere kilometer av Buskeruds kystlinje som et lite attraktivt og dårlig utnyttet område. Buskerud Venstre ber myndighetene om å se viktigheten av at lokale myndigheter tar ansvar for å rydde opp i gamle miljøsynder på en måte som kan gi en vinn vinn situasjon for hele regionen. Buskerud Venstre har en visjon om en Fjordby. Denne skaper muligheten for et område som kan gi hele Buskeruds befolkning tilgang til en ren Drammensfjord, en renset kystlinje og nye næringsarealer og boliger med strenge miljøkrav. En fjordby, tilrettelagt med gode kollektivløsninger for beboere og næringsliv, vil dessuten ta vekk presset fra landbruksarealer i et av Norges viktigste områder for matproduksjon. Sak 13 Vedtak: Årsmelding fra fylkesstyret Ble lagd fram av fylkesleder R. Borsch Ingen ba om ordet til årsmeldinga. Årsmeldinga vart samrøystes vedtatt. Sak 14 Årsmelding fra fylkestingsgruppen Ble lagd fram av gruppeleder R.Stegane Ingen ba om ordet til årsmeldinga. Vedtak: Samrøystes vedtatt. Sak 15 Regnskap 2010, budsjett 2011 og kontingent 2012 Dette vart lagd fram av kasserar Erik Hørlück Berg. Vedtak; Rekneskapen vart godkjent utan merknader. Årsmøtet vedtok uendra kontingent frå Budsjettet vedtatt samrøystes som foreslått av styret. Sak 16 Handlingsplan og møteplan Vedtak: Årsmøtet gav styret fullmakt til å utarbeide handlingsplan og møteplan for 2011, og vedta desse. Sak 17 Valg. 8

9 Valg av utsendingar til landsmøtet. Møteleiaren tok opp saka før lunsj. Årsmøtet bestemte følgjande:det vert opna for fleire framlegg på utsendingar til landsmøtet. Følgjande ni utsendingar pluss varautsendingar i nummerrekkefølgje vart valde som utsendingar til landsmøtet. Rebekka Borsch, Røyken Runolv Stegane, Sigdal Torleif Dalseide, Ål Ulla Nordgarden, Drammen Øystein Senum, Kongsberg Erik Hørluck Berg, Modum Nina Johnsen, Lier Lasse N. Thue, Røyken Marit Svarverud, Sigdal Varautsendinger i nummerrekkefølge: 1. Ståle Sørensen, Drammen 2. Magne Berg, Hol 3. Yousuf Gilani, Drammen 4. Frode Haugseth, Ringerik 5. Bjørn Lindvig, Hurum 6. Tor K. Haugen, Lier Øvrige valg: Politisk nestleiar: Runolv Stegane, Sigdal (gjenval 2 år) Styremedlemmar: Magne Berg, Hol (gjenval 2 år) Gunn-Torill Homme Mathisen, Hurum (ny, 2 år) 1. vara: Ulla Nordgarden, Drammen (gjenval 1 år) 2.vara: Bjørn Flo Knudsen, Kongsberg (gjenval 1 år) 3.vara: Kristine Nore, Krødsherad (gjenval 1 år) Organisasjonsutval: Leiar : Erik Hørlück Berg Ulla Nordgarden 1 frå Venstrekvinnelaget og 1 frå Unge Venstre Revisorar: Bjørn Lindvig, Hurum (ikkje på val) Jack Engen Nygård, Hurum (ny, 2 år) Valnemd: Leiar: Lasse Thue, Røyken Gro Pedersen, Kongsberg Herulf Johansen, Drammen (ny, 3 år) 1. vara: Ellen Oppsato Mikkelrud, Ål (1 år) 2. vara: Hallvor Lilleslett, Gol (1 år) Sak 18 Valgkampplan for fylkestingsvalget 2011 Vedtak: Årsmøtet gav styret fullmakt til å utarbeide valkampplan for Fylkestingsvalet. Møtet vart heva kl

10 Deltakere årsmøte Buskerud Venstre 1. Ulla Nordgarden, Drammen 2. Ståle Sørensen, Drammen 3. Yousuf Gilani, Drammen 4. Rodney Harper, Drammen 5. Ida Marie Brown, Drammen 6. Kjell Hausman, Drammen 7. Hans Kristian Gentz, Drammen 8. Knut Anders Berg, Drammen 9. Anna S. Evensen, Nedre Eiker Unge Venstre 10. Rebekka Borsch, Røyken 11. Tore Hogstad, Røyken 12. Tom-Roger Stensberg, Røyken 13. Lasse N. Thue, Røyken ikke middag 14. Ole R. Mælingen, Ringerike 15. Olav Relling, Ringerike 16. Marianne Wethal, Ringerike 17. Ole-Gunnar Øhren, Ringerike 18. Frode Haugseth, Ringerike ikke middag 19. Øystein Lid Larsen, Ringerike ikke middag / kun lørdag 20. Kjetil Sudgarden, Ringerike - ikke middag / kun søndag 21. Helge Stiksrud, Ringerike 22. Anne-Marit Lillestø, Ål 23. Bjørn Flo Knudsen, Kongsberg 24. Øystein Senum, Kongsberg 25. Ole Throndsen, Kongsberg 26. Sølvi Flo, Kongsberg 27. Arne Henning Rassmussen, Kongsberg 28. Ellen Korvald, Kongsberg 29. Geir Stave, Hurum 30. Bjørn Lindvig, Hurum 31. Gunn-Torill Homme Mathisen, Hurum 32. Jack Nygård, Hurum ikke middag 33. Marianne Arctander, Hurum ikke middag / kun søndag 34. Helge Feet, Gol 35. Mathias Eide Sataøen, Hol 36. Turid Løyte Hansen, Hol 37. Magne Berg, Hol 38. Torleif Dalseide, Ål 39. Ellen Oppsato Mikkelrud, Ål 40. Anne Kjersti Frøyen, Ål 41. Else Karin Veslegard, Ål 42. Sissel Urke, Ål 43. Runolv Stegane, Sigdal 44. Svein Jakob Hollerud, Sigdal 45. Marit Svarverud, Sigdal 46. Kristine Nore, Sigdal 47. Knut Erik Tovsrud, Sigdal 48. Hanne Stuve, Hole ikke middag / kun søndag 10

11 49. Nina Johnsen, Lier 50. Tor K. Haugen, Lier 51. Gunn Finnby, Lier 52. Odd Eriksen, Lier 53. Christian Behrens, Røyken ikke middag / kun søndag 54. Øystein Kongevold ikke middag / kun søndag 55. Jostein Kretz, Nedre Eiker kun søndag 56. Pål Bentsen, Nedre Eiker kun søndag 57. Asgeir Osnes, Drammen Sak 4: Politiske uttalelser - vedtakssak Forslag til uttalelser blir lagt fram på møtet Sak 5: Årsmelding fra fylkesstyret - vedtakssak Årsmelding 2011 Buskerud Venstre Årsmøtet ble avholdt 19. og 20. februar 2011 på Rica Park Hotell i Drammen. Årsmøtet gjorde følgende valg: Fylkesstyre: Leder: Rebekka Borsch, Røyken (valgt 10 - på valg 12) Politiske nestleder: Runolv Stegane, Sigdal (valgt 11 på valg 13) Org. nestleder/kass: Erik Hørlück Berg, Modum (valgt 10 - på valg 12) Styremedlem: Helge Stiksrud, Ringerike (valgt 10 - på valg 12) Styremedlem: Yousuf Gilani, Drammen (valgt 10 - på valg 12) Styremedlem: Magne Berg, Hol (for et år) (valgt 11 - på valg 12) Styremedlem: Gunn-Torill Homme Mathisen (valg 11 på valg 13) Representant fra Buskerud Unge Venstre: Anna Evensen Representant fra Buskerud Venstrekvinnelag: Ulla Nordgarden Varamedlemmer: 1. varamedlem: Ulla Nordgarden (1 år) 2. varamedlem: Bjørn Flo Knutsen, Kongsberg (1 år) 3. varamedlem: Kristine Nore, Sigdal (1 år) Organisasjonsutvalg: Leder: Erik Hørluck Berg Ulla Nordgarden Revisorer: Bjørn Lindvig, Hurum Jack Engen Nygård, Hurum 11

12 Valgkomite: Lasse Narjord Thue, Røyken Gro Erstein Pedersen, Kongsberg Herulf Johansen, Drammen 1. Vara: Ellen Oppsata Mikkelrud, Ål 2. Vara: Halvor Lilleslett, Gol Landsmøteutsendinger: Rebekka Borsch (Røyken) Runolv Stegane (Sigdal) Torleif Dalseide, Ål Ulla Nordgarden (Drammen) Øystein Semmun (Kongsberg) Erik Hørlück Berg (Modum) Nina Johnsen (Lier) Lasse N. Thue (Røyken) Marit Svarverud (Sigdal) Vararepresentanter: 1. Ståle Sørensen, Drammen 2. Magne Berg, Hol 3. Yousuf Gilani, Drammen 4. Frode Haugseth, Kongsberg 5. Bjørn Lindvig, Hurum 6. Tor K. Haugen, Lier Uthevede navn er de som reiste på landsmøtet. Arbeidsutvalget : Leder: Politiske nestleder: Org. nestleder: Rebekka Borsch, Røyken Runolv Stegane, Sigdal Erik Hørlück Berg, Modum Nettansvarlig oppnevnt av styret: Rebekka Borsch. Senere bestemte styret at også Gunn-Torill Homme Mathisen skulle overta en del av ansvaret for hjemmesiden. Fylkessekretær og kasserer: Erik Hørluck Berg Fylkestinget Fylkesvalget: De fem øverste på fylkestingslista ble valgkamputvalg. Erik Hørluck Berg ble ansatt som valgkampsekretær. Noe mer om valgkampen! Vi hadde besøk av partileder Trine Skei Grande 24. august og hun besøkte Ringerike (Tyristrand Skole), Modum (Simostranda), Øvre Eiker (Hellefoss Klekkeri), Nedre Eiker (Kompetansesenteret Bil-Bygg-Elektro) og Drammen (Haandbryggeriet). Buskerud Venstre fikk 4,9% av stemmene og to representanter i Fylkestinget. Vi har inngått valgteknisk samarbeid med Sp, H, Frp og Krf. Erik Hørlück Berg var forhandlingsleder. Resultat fylkestinget totalt for fylket:: Sv 1-1 3,2 % - 1,9 Ap 15 34,8 % + 1,4 12

13 Sp 3 6,1 % - 1,3 V 2 4,9 % - 0,2 Krf 2 3,5 % - 0,7 H ,9 % + 9,6 Frp ,0 % - 7,5 Fylkestingsmedlemmer: Runolv Stegane og gruppeleder Helge Stiksrud Varamedlemmer: 1. Rebekka Borsch, 2. Ståle Sørensen 3. Anne Kjersti Frøyen, 4. Nina E. Johnsen 5. Bjørn Flo KnudsenDet er utarbeidet egen årsmelding for fylkestingsgruppa. Buskerud Venstre har har følgende representasjon: Fylkesutvalget: Runolv Stegane Hovedutvalget for Kultur: Helge Stiksrud Kontrollkomiteen: Ståle Sørensen 1. vara kontroll Gunn-Torill Homme Mathisen 2. vara kontroll Ole K. Trondsen 3. vara kontroll Sissel Urke 1. vara Samferdsel: Rebekka Borsh 6. vara fylkesutvalget: Helge Stiksrud 2. vara regional: Anne Kjersti Frøyen 2. vara undervisning: Erik Hørluck Berg 2. vara kultur: Nina Johnsen Fylkesstyret har hatt 7 møter (25.1, 28/2, 26/4, 24/5, 16/8, 23/9, 17/11). Oppslutningen om fylkesstyremøtene kunne vært bedre. En utfordring er de lange avstandene i fylket, dette løses til dels ved deltakelse via Skype. Buskerud Venstre har i løpet av 2011, som resultat av listearbeidet, fått fire nye lokallag: Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hole og Flesberg. Totalt sett har vi nå lokallag i 15 av fylkets 21 kommuner: Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hole, Flesberg, Gol, Hol, Hurum, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike, Røyken, Sigdal og Ål. Venstre fikk følgende representasjon og oppslutning under kommunevalget: Drammen 2 3,8 % Kongsberg 6 17,6 % Ringerike 3 6,1 % Ål 4 16,9 % Gol 3 12,6 % Hol 1 4,7 % 13

14 Sigdal 4 16,9 % Modum 1 3,0 % Hole 1 4,2 % Øvre Eiker 1 1,9 % Nedre Eiker 1 2,8 % Flesberg 1 3,4 % Lier 2 4,1 % Røyken 2 6,2 % Hurum 2 7,4 % Samlet medlemstall: Fylkeslaget hadde 342 betalende medlemmer pr , mens det var 379 betalende medlemmer. Dette er en økning på 37 medlemmer. Registrerte medlemmer er 495, dvs. at lokallagene har en viktig jobb å gjøre når det gjelder å få flere medlemmer til å betale kontingent. Landsstyret og øvrig representasjon i Venstre: Buskerud Venstre har vært representert ved fylkesleder på alle landsstyremøtene i Venstres Hovedorganisasjon. På møtet i desember holdt nestleder Erik Hørluck Berg innledning om landbruk for landsstyret. Buskerud Venstre er også representert i følgende partiorganer: Norges Venstrekvinnelag (NVK): Ulla Nordgarden, nestleder Internasjonalt utvalg: Rebekka Borsch Programkomite for stortingsvalgprogrammet : Rebekka Borsch Fylkesråd Fylkesrådsmøtet ble avholdt på Norefjell november Tema var: 1) Fylkeskommunens budsjettforslag for 2012 og handlingsprogram ) Kollektivtrafikken i Buskerud med innledning av adm. dir. i Buskerud Kollektivselskap Henry Gaarde. 3) Venstres nesteleder Ola Elvestuen gjestet fylkesrådsmøtet. Han holdt en generell politisk innledning, men hadde også sterkt fokus på kollektivløsningene i Oslo og Akershus Lokalpolitisk nettverk (LPN) og annen skolering 18. og 19. mars og 22. oktober ble det avholdt lokalpolitisk nettverk sammen med fylkeslagene Vestfold og Telemark i Kongsberg og i Drammen. Fra Buskerud Venstre deltok til sammen nærmere 50 medlemmer. Dessuten ble det holdt to skoleringer av fylkeslederen om oppdatering av de lokale V- hjemmesidene - et møte i Drammen og et på Klækken. Til sammen deltok 15 medlemmer på disse skoleringene. 14

15 Økonomi Økonomien i 2011 har vært preget av valget. Se for øvrig regnskap for Lokallag Fylket har mange aktive og engasjerte lokallag, men mangler fortsatt lokallag i noen kommuner: Hemsedal, Krødsherad, Nore og Uvdal, Nes, Rollag, Flå. Rebekka Borsch Erik Hørluck Berg Helge Stiksrud Magne Berg Runolv Stegane Gunn-Torill Homme Mathisen Yousuf Gilani Anna Evensen Ulla Nordgarden Sak 6: Sak 7: Årsmelding fylkestingsgruppa - vedtakssak Blir lagt fram på møtet Regnskap 2011, budsjett 2012 og kontingent vedtakssak Blir lagt fram på møtet Sak 8: Vedtektsendringer - vedtakssak Forslag til vedtektsendringer: Dagens vedtekter 1. FORMÅL Buskerud Venstre har til formål å samle kvinner og menn med et sosialt liberalt grunnsyn, øke forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål og arbeide for å få Venstres representanter valgt inn i folkevalgte organ. Buskerud Venstre skal arbeide aktivt for Venstres sak i Buskerud i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. Fylkesstyres forslag: 1. Formål Buskerud Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre. Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt. Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, 15

16 og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i. Rettigheter som medlem utøves personlig. 2. ORGANISASJON a) Organer. Buskerud Venstre er sammensatt av Venstres lokallag i fylket. For å bli regnet som et lokallag må lokallaget organiseres etter Venstres Hovedorganisasjons mønstervedtekter for lokallag, med et styre på minst tre personer. Fylkeslagets sentrale organer er fylkesårsmøtet, fylkesstyret, fylkesstyrets arbeidsutvalg, og fylkesrådet. Venstres Hovedorganisasjon krever inn og fordeler fylkeslagets kontingent etter de retningslinjer landsstyret setter. b) Direkte medlemskap. Personer som bor i kommuner der det ikke er et organisert Venstrelag, kan bli medlemmer direkte tilknyttet fylkeslaget. c) Tilknyttede organisasjoner. Disse selvstendige fylkesorganisasjoner, med egne vedtekter, er tilknyttet fylkeslaget hvis de eksisterer: Buskerud Venstrekvinnelag, Buskerud Unge Venstre og Buskerud Venstres Opplysningsforbundsutvalg. d) Likestilling. For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i politisk arbeid, skal begge kjønn som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i fylkeslagets styrer, utvalg og komiteer. Regelen gjelder også i forbindelse med valg av delegasjoner til landsmøtet. 2. Endres til 3 Fylkesråd foreslås endret til fylkestingsgruppa. pkt b) foreslås endret til : Buskerud Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Buskerud Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette. Buskerud Venstre folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill fra eget parti Foreslås endret til: Buskerud Venstrekvinnelag, Buskerud Unge Venstre og Buskerud Liberale Studenter. 3. FYLKESÅRSMØTET I. KOMPETANSE OG SAMMENSETNING. a) Kompetanse. Fylkesårsmøtet er Buskerud Venstres høyeste myndighet. Fylkesårsmøtet avholdes innen utgangen av februar hvert år. Fylkesstyret kaller inn til fylkesårsmøtet med minst en måneds 3 endres til 4 16

17 varsel. I innkallingen settes det en frist for påmelding. Frist for å fremme forslag til politiskeuttalelser/andre forslag som ønskes tatt opp på fylkesårsmøtet, er 14 dager før årsmøtet. For sent innkomne forslag må ha 2/3 flertall av fremmøtte utsendinger på fylkesårsmøtet for å kunne bli tatt opp til behandling. For vedtektsendringer er forslagsfristen to måneder før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer sendes ut sammen med innkallingen til fylkesårsmøtet. Saksdokumenter til fylkesårsmøtet sendes lokallag/påmeldte utsendinger minst sju dager før årsmøtet. b) Sammensetning og representasjonsrett. Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets medlemmer, en utsending fra hvert Venstrekvinnelag og hvert Unge Venstre-lag i fylket og av utsendinger valgt av Venstres lokallag etter følgende regler: a) Antall medlemmer i lokallagene: Inntil 25 medlemmer: 1 utsending medlemmer: 2 utsendinger medlemmer: 3 utsendinger Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer. og b) Representasjon med bakgrunn i stemmetall: 1. Antall stemmer ved sist fylkestingsvalg i den enkelte kommune i år med fylkestingsvalg og det påfølgende år. 2. Antall stemmer ved siste stortingsvalg i den enkelte kommune i år med stortingsvalg og det påfølgende år. Inntil 150 stemmer: 1 utsending For overskytende antall inntil 1.900; en utsending for hvert påbegynt 250 For overskytende antall inntil 7.900; en utsending for hvert påbegynt 400 For ytterligere overskytende antall; en utsending for hvert påbegynt 700 Medlemstallet beregnes pr. 31. desember og bare betalende medlemmer regnes med. I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar Pkt b) endres til: Sammensetning og representasjonsrett. Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets medlemmer, en utsending fra Buskerud Venstrekvinnelag, en utsending fra Buskerud Unge Venstre-lag i fylket hvis disse har avholdt lovlig årsmøte året før årsmøtet, og av utsendinger valgt av Venstres lokallag etter følgende regler: 17

18 årsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall. Medlemmer av valgnemnda har ikke stemmerett med mindre de er valgt som utsendinger fra sitt lokallag. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret. c) Ekstraordinært fylkesårsmøte Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når minst en tredel av lokallagene skriftlig krever det, eller når fylkesstyret vedtar det ved simpelt flertall. Ved krav fra lokallagene skal ekstraordinært fylkesårsmøte holdes innen 20 dager. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Det skal innkalles til ekstraordinært fylkesårsmøte med minst l0 dagers varsel. De valgte utsendinger til det ordinære fylkesårsmøtet er utsendinger til det ekstraordinære. II. ARBEIDSOPPGAVER FYLKESÅRSMØTET. a) Konstituering. Under konstitueringen ledes møtet av fylkeslederen. Møtet oppnevner 1) en møteleder og en varamøteleder som i fellesskap leder fylkesårsmøtet. 2) en fullmaktsnemnd bestående av en leder og to andre medlemmer som gir innstilling til årsmøtet om godkjenning av utsendingenes fullmakter, 3) minst en referent som fører møteprotokollen, 4) et tellekorps, 5) redaksjonsnemnd for politiske uttalelser og 6) to personer til å underskrive protokollen sammen med referenten. Utsendinger fra lokallagene til fylkesårsmøtet skal ha fullmakter underskrevet av leder og et styremedlem i lokallaget. b) Valg av fylkesstyre Fylkesstyret skal ha sju medlemmer. I tillegg kan fylkesstyret ha et medlem valgt av Buskerud Unge Venstre og et medlem valgt av Buskerud Venstrekvinnelag. Fylkesleder, organisatorisk nestleder og to styremedlemmer velges for to år av gangen på det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden. Politisk nestleder og to styremedlemmer velges på andre og fjerde 18

19 ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden. Styret konstituerer seg selv med sekretær og økonomiansvarlig. Det velges tre varamedlemmer i nummerorden til fylkesstyret på hvert fylkesårsmøte. Deres funksjonstid er et år. c) Valg av organisasjonsutvalg Organisasjonsutvalget er sammensatt av organisatorisk nestleder, en representant for Unge Venstre og en for Venstrekvinnelaget utpekt av de to organisasjonene, og to medlemmer valgt av fylkesårsmøtet. Organisatorisk nestleder er leder av organisasjonsutvalget Foreslås slettet her og flyttes til 5 pkt b) Pkt c) foreslås slettet. d) Valg av revisorer Det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger to personer som ikke er medlemmer eller varamedlemmer til fylkesstyret til å revidere fylkeslagets regnskap i de to etterfølgende år. e) Valg av landsmøteutsendinger Hvert fylkesårsmøte velger utsendinger til Venstres landsmøte med vararepresentanter i nummerorden. f) Andre arbeidsoppgaver. Alle ordinære fylkesårsmøter skal: 1. Gjennomgå og stemme over fylkesstyrets forslag til årsmelding og revidert regnskap for siste år. Fylkesstyret har ikke stemmerett under behandlingen av regnskapet. 2. Gjøre vedtak om kontingent for det etterfølgende år. 3. Fastsette godtgjøring og kostnadsdekning for tillitsvalgte i fylkeslaget. 4. Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene. 5. Vedta en handlingsplan for det etterfølgende år. g) Særlige arbeidsoppgaver i stortingsvalgår. Fylkesårsmøtet i stortingsvalgår skal: 1. Behandle og stemme over utkast til stortingsvalgprogram. 2. Vedta en plan for valgkamparbeidet i Buskerud. h) Særlige arbeidsoppgaver ved fylkestings- og kommunestyrevalg. Året før fylkestingsvalg skal fylkesårsmøtet Pkt g) Fylkesårsmøtet skal i stortingsvalgår behandle og stemme over utkast til stortingsvalgprogram Foreslås slettet. (overlates til styret/valgkamputvalg) Teksten slettes fram til: Fylkesårsmøtet skal i år med.. 19

20 oppnevne en programnemnd som skal komme med forslag til fylkesprogram for Buskerud Venstre. Nemnda ledes av politisk nestleder, og har inntil fem medlemmer. Forslaget fra nemnda skal sendes til lokallagene til drøfting før det sluttbehandles av programmøtet. Fylkesprogrammet skal være retningsgivende for utformingen av de lokale valgprogrammer og for arbeidet til Buskerud Venstres representanter til fylkestinget. Fylkesårsmøtet skal i år med fylkestings- og kommunestyrevalg: 1. Behandle og vedta et valgprogram for Buskerud Venstre. Fylkesårsmøtet kan overlate til et eget programmøte å vedta programmet. De valgte utsendinger til det ordinære fylkesårsmøtet er da også utsendinger på programmøtet. 2. Vedta en plan for valgkamparbeidet. i) Protokoller. Protokoll for fylkesårsmøtet utarbeides av møtereferent(er), underskrives av to årsmøtevalgte personer og sendes til utsendingene, til lokallagslederne i de lag som har utsendingsrett til fylkesårsmøtet og til Venstres Hovedorganisasjon. j) Valg av valgnemnd. Valgnemnda består av tre personer. Det velges et nytt medlem til valgnemnda på hvert fylkesårsmøte. Det medlem som har lengst ansiennitet er leder av valgnemnda. Det velges to varamedlemmer hvert år i nummerorden. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyret kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgnemnda. Valgnemnda kommer med forslag til fylkesårsmøtet på kandidater til fylkesstyret med varamedlemmer, medlemmer av nominasjonsnemnd, medlemmer av programnemnd, revisorer og nytt medlem av valgnemnda. k) Utøvelse av medlemsrettigheter Et medlem kan bare utøve sine rettigheter i ett fylkeslag (i samme fylke som der personen er medlem i lokallaget). Pkt 1 endres til: Behandle og vedta et valgprogram for Buskerud Venstre etter forslag fra programkomiteen. Pkt 2 foreslås slettet og nummerering fjernes. III AVSTEMNINGSREGLER - FYLKESÅRSMØTET Møtelederen foreslår avstemningsmåten, men valg skal foretas skriftlig dersom det fremsettes krav om dette. Vedtak i andre saker enn de som angår vedtektsendringer gjøres med simpelt flertall. Dersom stemmetallene for og mot et vedtak er like, faller forslaget. Ved valg til 20

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

SAK 7: Vedtekter. Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter

SAK 7: Vedtekter. Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 7: Vedtekter Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter Forslagsnummer 7.20 til 7.29: Endringsforslag til

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vedtekter 2015 Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon...

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Sakspapirer 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Orientering om landsmøtet Velkommen 4 Program for landsmøtet 5 Praktiske opplysninger 6 Taletid etter leders tale 7 Saksdokumenter

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer