Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg"

Transkript

1 Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2011 Sak 4 Politiske uttalelser Sak 5 Årsmelding fra fylkesstyret Sak 6 Årsmelding fylkestingsgruppen Sak 7 Regnskap 2011, budsjett 2012 og kontingent 2013 Sak 8 Vedtektsendringer Sak 9 Utfordringer 2012 Sak 10 Handlingsplan 2012 Sak 11 Tale ved partileder Trine Skei Grande Sak 12 Generell politisk debatt Sak 13 Behandling av innkomne forslag Sak 14 Idémyldring hvordan kan lagene i BuV samarbeide Sak 15 Behandling av Venstres velferdsdokument Sak 16 Valg fylkesstyre, revisor, valgkomite, nominasjonsnemnd Sak 17 Valg av landsmøteutsendinger Sak 18 Behandling av politiske uttalelser Sak 19 Nominasjonsprosessen valg 2013 Sak 20 Eventuelt Vedlegg: Protokoll fylkesårsmøtet 2011 Årsmelding fylkesstyret Handlingsplan 2012 Vedtektsendringer 1

2 Program dag Registrering og kaffe Fylkesårsmøtet settes, velkomsthilsen fra fylkeslederen Sak 1 Sak 2 Godkjenning: innkalling, saksliste, forretningsorden Åpning og konstituering Valg av møteleder og varamøteleder Valg av fullmaktsnemnd bestående av leder og to andre medlemmer som gir innstilling til valgnemnda om godkjenning av utsendingenes fullmakter Valg av referenter Valg av protokollunderskrivere og tellekorps Valg av redaksjonsnemnd Sak 3 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2011 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Politiske uttalelser / H. Stiksrud, leder red.nemnda Årsmelding fra fylkesstyret / fylkesleder R. Borsch Årsmelding fylkestinggruppen / gruppeleder Stiksrud Kaffepause Sak 7 Regnskap 2011, budsjett 2012 og kontingent 2013 Org. nestleder/kasserer Erik Hørlück Berg Sak 8 Sak 9 Vedtektsendringer / Erik H. Berg Utfordringer debatt/ fylkesleder LUNSJ Sak 10 Handlingsplan Sak 11 Tale ved partileder Trine Skei Grande Sak 12 Generell politisk debatt Sak 13 Behandling av innkomne forslag Sak 14 Idémyldring hvordan kan lagene i BuV samarbeide Middag på hotellet 2

3 Program dag Møtestart Sak 15 Behandling av Venstres velferdsdokument Presentasjon av dokumentet v/ Per A. Thorbjørnsen, leder Venstres velferdsutvalg Spørsmål og debatt Behandling av endringsforslag velferdsdokumentet Sak 16 Sak 17 Sak 18 Valg fylkesstyre, revisor, valgkomite, nominasjonsnemnd Valg av landsmøteutsendinger Behandling politiske uttalelser Sak 19 Nominasjonsprosessen valg 2013 Sak 20 Eventuelt Møteslutt Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden - vedtakssak Forslag til vedtak: innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes Sak 2: Konstituering - vedtakssak Forslag til vedtak: Møteledere dag 1: Øystein Senum og Ulla Nordgarden Møteledere dag 2: Erik Hørlück Berg, og Sissel Urke Fullmaktsnemnd: Helge Stiksrud og to fra de påmeldte. Referenter: Trond Nyren og Hallvor Lilleslett Redaksjonsnemnd: Helge Stiksrud (leder), Torleif Dalseide, Ellen Lysne Protokollunderskriver: Gunn-Torill Homme Mathisen, Tore Hogstad Tellekorps: Alexander Solbakken, Ida Brown 3

4 Sak 3: Protokoll fra årsmøtet orienteringssak Protokoll fra årsmøtet februar, Rica Park Hotell, Drammen Fylkesleder Rebekka Borsch ønsket alle velkommen til årsmøtet. sørget for åpning og konstituering av møtet. Ordførerkandidat fra Drammen Venstre, Ulla Nordgarden, ønsket velkommen til Drammen og fortalte litt om byjubileet. Fylkesleder Rebekka Borsch åpnet så møtet formelt og gjennomførte konstituering,, sak 1 og sak 2. Deretter overtok møtelederne. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreplan Vedtak Innkalling, saksliste og kjøreplan ble enstemmig vedtatt Sak 2 Konstituering Forslag fra fylkesstyret: Møteledere: Erik Hørlück Berg og Anne Kjersti Frøyen (Årsmøtet dag 1), Erik Hørlück Berg og Ulla Nordgarden (Årsmøtet dag 2), Torleif Dalseide og Lasse Narjord Thue (Nominasjonsmøtet) Fullmaktsnemd: Anne-Marit Lillestø, Gunn-Torill Homme Mathisen og Kristine Nore Protokollunderskrivere: Helge Stiksrud, Ståle Sørensen Tellekorps valg fra salen: Kjell Hausmann og Tom-Roger Stensberg Referenter valgt fra salen: Torleif Dalseide og Ulla Nordgarden Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 3 Vedtak: Godkjenning av forretningsorden Enstemming vedtatt Sak 4: Politiske uttalelser Runolv Stegane presenterte 3 politiske uttalelser som var sendt inn (Fra Drammen: Flytt Sykehuset til Sundland/Ny Svelvikvei haster. Fra fylkesstyret: Ikke glem frivilligheten). Frist for å sende inn nye ble satt til Alle ble behandlet av redaksjonsnemda. Sak 5: Behandling av program for fylkestingsvalget Runolv Stegane presenterte programmet ved Runolv Stegane med etterfølgende debatt om endringsforslag Vedtak: Årsmøtet innstilte på at redaksjonelle endringer kunne gjøres av programkomiteen i etterkant. Følgende endringsforslag ble vedtatt: s.2. linje 3 Venstre vil arbeide for at fylkeskommunen utlyser flere og større utsmykkingsoppdrag. Venstre ønsker et offentlig skulpturprosjekt over hele Buskerud etter modell av Skulpturlandskap Nordland s.2. linje 13 Venstre vil arbeide for at begge ordningene opprettholdes i kommende valgperiode 4

5 s.2. line 42 Venstre vil stimulere til fremtidsrettet bruk av kulturminner og gjennom det bidra til bevaring av disse og styrke byers og steders særpreg og identitet s.3. nytt kulepunkt - etablere en skulpturpark Buskerud s.3. linje 44 den offentlige skolen byttes ut med videregående opplæring s.3. linje 48 bytte ut skole med opplæring s.4. linje 6 skolene skal ha hovedfokus på elevenes læringsutbytte s.4. linje 14. Nytt avsnitt Venstre ønsker et mer forutsigbart utdanningsløp for videreutdanning og voksenopplæring. Vi vil arbeide for å få på plass en bindende kontrakt mellom privatist og eksamensmyndighet slik at utdanning som går over år kan kombineres med arbeid tross endringer i utdanningsløpet. s.4. linje 41 etter lærlingeplasser tillegg og læreplasser s.4. nytt kulepunkt - at alle skoler skal ha kompetanse rundt mobbeproblematikk - vil arbeide for skriftlig kompetansevurdering og målsetting og en kontrakt mellom privatist og eksamensmyndighet s.5. linje 8. Nytt kulepunkt at kompetanse for pedagogisk bruk av IKT videreutvikles på ulike linje og ulike fag i videregående skole s.5. linje 13 miljøtilpasset endres til miljø/klima og minst mulig ulykker flyttes bakover til siste punkt i oppramsing s.5. linje 43 Det må etableres samtidsinformasjon for alle kollektive rutetilbud s.6. stryke linje om gratis månedskort s.6. linje 29 Buskerud Venstre vil ta initiativ til at fylkeskommunen tar kontakt med kommunene i fylket for å starte et jernbaneselskap s.7. linje 21 Gang og sykkelveier Venstre ønsker å legge til rette for trygg ferdsel for miljøbevisste trafikanter. Venstre vil derfor arbeide for oppgradering og utbygging av gang- og sykkelveinettet. s.7. linje 32 stryke setningen Dette er ikke til hinder s.7. linje 49 endres til Veistrekninger som må prioriteres s.8. linje 6, nytt kulepunkt -ha gode gang- og sykkelveier s 7, linje Stryke veidelen. Kap 5 Regional utvikling s.8. etter linje 23 I de selskapene hvor Buskerud Fylkeskommune helt eller delvis er eier, vil Buskerud Venstre føre en aktiv eierskapspolitikk i tråd med allmenne regler for 5

6 eierskap. Venstre vil også sikre åpenhet rundt fylkeskommunens eierskap, og nedsette konkret mål for hvert enkelt selskap. Der hvor folkevalgte er generalforsamling, vil Venstre arbeide for periodevise mandat og kreve halvårlige rapporter fra generalforsamlingen. Dette for å sikre drift i henhold til god corporate governance. s.9. linje 43 om Vardar og effektivisere eksisterende energinett s.9. linje 41 Buskerud fylkeskommune skal ta en aktiv rolle for å stimulere alle typer virksomheter til miljøsertifisering s.10. linje 9 sette punktum etter helhetlig og stryke både. Starte neste setning med Det er viktig med hensyn til s. 10. Tillegg kulepunkt: Kreve systematisk måling av luftkvalitet i byene i fylket med tanke på tiltak for å forebygge helseskader s.10. tillegg kulepunkt venstre ønsker i nær dialog med grunneiere og naturvernere å øke skogvernet i fylket og avsette nye skogsområder i fylket til vern s.10 tillegg videre dette forutsetter lokal forvaltning av nye verneområder Sak 4 Politiske utalelser. Nina Johnsen presenterte en utalelse om Fjordbyen på Lierstranda og Runolv Stegane presenterte en utalelse om statlig finansiering av nasjonalanlegg. Begge ble vedtatt behandlet. Dag 2, søndag 20. februar Sak 6 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte mars 2010 Vedtak: Tas til orientering. Sak 7 Sak 8 Utfordringer 2011 / fylkesleder Rebekka Borsch Fylkesleiaren innleia om dei viktigaste utfordringane for året Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Fornuftig å etablere ei valkampgruppe i kvart lokallag. Kollektivt ansvar i det enkelte lokallag. Politiske utspel børe vere offensive, men realistiske. Sørg for god relasjon til media. Få fram dei viktigaste Venstresakene, mao kva er våre løysingar. Utnytt VHO sine tenester til lokallaga. Lokalpolitisk Nettverk 18. og 19.mars. Vallister i fleire kommunar i Buskerud. Skolering for nettansvarlege i mars/april. Generell politisk debatt Fylkesleiar Rebekka Borsch prata om Venstres ideologi, kjerneverdiar og hovudfokus i valkampen. Desse hadde innlegg i den generelle politiske debatten: 6

7 Nina Johnsen,Lier, Torleif T. Dalseide,Ål, Rebekka Borsch,Røyken, Lasse Narjord Thue, Røyken, Kjell Hausmann,Drammen, Magne Berg,Hol, Gunn Torill Homme-Mathisen, Hurum. Sak 9 Tale fra partileder Trine Skei Grande Partileiaren meldte forfall på grunn av sjukdom. Sak 10 Behandling av innkomne forslag Ingen saker til behandling. Sak 11 Behandling av Venstres næringspolitiske dokument Ingen forslag om endringar i dokumentet. Sak 12 Behandling av politiske uttalelser Forslaget til uttale frå Drammen Venstre om å bygge nytt sjukehus på Sundland vart vedtatt oversendt til fylkesstyret. Følgjande uttaler vart vedtekne: Ny Svelvikvei haster Traseen mellom Drammen og Tørkop er en stor belastning for beboere og næringsdrivende i området. Den dårlige veistandarden hindrer byutvikling, næringsutvikling og en naturlig økt kommunikasjon mellom nabokommunene Drammen og Svelvik. Venstre ønsker å utbedre veien ved å styre trafikken utenom bydelen, ved å bygge tunnel mellom Kobbervikdalen og Tørkop. Dette vil skåne beboere for tungtrafikk til industriområdene sør for Tørkop og den daglige gjennomgangstrafikken. Det vil stimulere til byutvikling, gi økt næringsvirksomhet langs fjorden og det vil knytte Svelvik og Drammen nærmere hverandre. Drammen kommune har sagt seg villige til å forskuttere 2 millioner kroner til planleggingsmidler, for sikre fremdrift i arbeidet med strekningen. Buskerud Venstre vil jobbe for at Svelvikveien skal komme inn i handlingsprogrammet for fylkesveier. Staten må ta større ansvar for nasjonalanlegget i Vikersund Buskerud Venstre krever handling fra Regjeringen når det gjelder nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund. Statens andel ved investeringer må i første omgang økes til 75 prosent. Det bør skje ved revidert budsjett til våren. Buskerud Venstre vil ta opp dette med Venstres stortingsgruppe for å sikre at det fremmes forslag om dette i nasjonalforsamlingen. 7

8 Det er også på høy tid at staten tar et større ansvar for investeringer og drift av nasjonalanlegg. Buskerud Venstre mener det blir for dyrt både for den enkelte kommune og fylkeskommunen å være vertskap for slike anlegg. Det er ingen mening i at Modum kommune og Buskerud fylkeskommune skal dekke 50 prosent av investeringskostnadene på 40 millioner kroner før neste års VM i Vikersund. Det ligger også i navnet nasjonalanlegg at dette bør være et statlig ansvar. Buskerud Venstre mener også at staten må sterkere inn i bildet når det gjelder drift av slike nasjonalanlegg. Visjonær fjordby på Lierstranda Som et gammelt industriområde med mye gift i grunnen, fremsto Lierstranda som en skamplett for Buskerud. Etter en stor opprenskning er fjorden blitt renere, men fortsatt fremstår flere kilometer av Buskeruds kystlinje som et lite attraktivt og dårlig utnyttet område. Buskerud Venstre ber myndighetene om å se viktigheten av at lokale myndigheter tar ansvar for å rydde opp i gamle miljøsynder på en måte som kan gi en vinn vinn situasjon for hele regionen. Buskerud Venstre har en visjon om en Fjordby. Denne skaper muligheten for et område som kan gi hele Buskeruds befolkning tilgang til en ren Drammensfjord, en renset kystlinje og nye næringsarealer og boliger med strenge miljøkrav. En fjordby, tilrettelagt med gode kollektivløsninger for beboere og næringsliv, vil dessuten ta vekk presset fra landbruksarealer i et av Norges viktigste områder for matproduksjon. Sak 13 Vedtak: Årsmelding fra fylkesstyret Ble lagd fram av fylkesleder R. Borsch Ingen ba om ordet til årsmeldinga. Årsmeldinga vart samrøystes vedtatt. Sak 14 Årsmelding fra fylkestingsgruppen Ble lagd fram av gruppeleder R.Stegane Ingen ba om ordet til årsmeldinga. Vedtak: Samrøystes vedtatt. Sak 15 Regnskap 2010, budsjett 2011 og kontingent 2012 Dette vart lagd fram av kasserar Erik Hørlück Berg. Vedtak; Rekneskapen vart godkjent utan merknader. Årsmøtet vedtok uendra kontingent frå Budsjettet vedtatt samrøystes som foreslått av styret. Sak 16 Handlingsplan og møteplan Vedtak: Årsmøtet gav styret fullmakt til å utarbeide handlingsplan og møteplan for 2011, og vedta desse. Sak 17 Valg. 8

9 Valg av utsendingar til landsmøtet. Møteleiaren tok opp saka før lunsj. Årsmøtet bestemte følgjande:det vert opna for fleire framlegg på utsendingar til landsmøtet. Følgjande ni utsendingar pluss varautsendingar i nummerrekkefølgje vart valde som utsendingar til landsmøtet. Rebekka Borsch, Røyken Runolv Stegane, Sigdal Torleif Dalseide, Ål Ulla Nordgarden, Drammen Øystein Senum, Kongsberg Erik Hørluck Berg, Modum Nina Johnsen, Lier Lasse N. Thue, Røyken Marit Svarverud, Sigdal Varautsendinger i nummerrekkefølge: 1. Ståle Sørensen, Drammen 2. Magne Berg, Hol 3. Yousuf Gilani, Drammen 4. Frode Haugseth, Ringerik 5. Bjørn Lindvig, Hurum 6. Tor K. Haugen, Lier Øvrige valg: Politisk nestleiar: Runolv Stegane, Sigdal (gjenval 2 år) Styremedlemmar: Magne Berg, Hol (gjenval 2 år) Gunn-Torill Homme Mathisen, Hurum (ny, 2 år) 1. vara: Ulla Nordgarden, Drammen (gjenval 1 år) 2.vara: Bjørn Flo Knudsen, Kongsberg (gjenval 1 år) 3.vara: Kristine Nore, Krødsherad (gjenval 1 år) Organisasjonsutval: Leiar : Erik Hørlück Berg Ulla Nordgarden 1 frå Venstrekvinnelaget og 1 frå Unge Venstre Revisorar: Bjørn Lindvig, Hurum (ikkje på val) Jack Engen Nygård, Hurum (ny, 2 år) Valnemd: Leiar: Lasse Thue, Røyken Gro Pedersen, Kongsberg Herulf Johansen, Drammen (ny, 3 år) 1. vara: Ellen Oppsato Mikkelrud, Ål (1 år) 2. vara: Hallvor Lilleslett, Gol (1 år) Sak 18 Valgkampplan for fylkestingsvalget 2011 Vedtak: Årsmøtet gav styret fullmakt til å utarbeide valkampplan for Fylkestingsvalet. Møtet vart heva kl

10 Deltakere årsmøte Buskerud Venstre 1. Ulla Nordgarden, Drammen 2. Ståle Sørensen, Drammen 3. Yousuf Gilani, Drammen 4. Rodney Harper, Drammen 5. Ida Marie Brown, Drammen 6. Kjell Hausman, Drammen 7. Hans Kristian Gentz, Drammen 8. Knut Anders Berg, Drammen 9. Anna S. Evensen, Nedre Eiker Unge Venstre 10. Rebekka Borsch, Røyken 11. Tore Hogstad, Røyken 12. Tom-Roger Stensberg, Røyken 13. Lasse N. Thue, Røyken ikke middag 14. Ole R. Mælingen, Ringerike 15. Olav Relling, Ringerike 16. Marianne Wethal, Ringerike 17. Ole-Gunnar Øhren, Ringerike 18. Frode Haugseth, Ringerike ikke middag 19. Øystein Lid Larsen, Ringerike ikke middag / kun lørdag 20. Kjetil Sudgarden, Ringerike - ikke middag / kun søndag 21. Helge Stiksrud, Ringerike 22. Anne-Marit Lillestø, Ål 23. Bjørn Flo Knudsen, Kongsberg 24. Øystein Senum, Kongsberg 25. Ole Throndsen, Kongsberg 26. Sølvi Flo, Kongsberg 27. Arne Henning Rassmussen, Kongsberg 28. Ellen Korvald, Kongsberg 29. Geir Stave, Hurum 30. Bjørn Lindvig, Hurum 31. Gunn-Torill Homme Mathisen, Hurum 32. Jack Nygård, Hurum ikke middag 33. Marianne Arctander, Hurum ikke middag / kun søndag 34. Helge Feet, Gol 35. Mathias Eide Sataøen, Hol 36. Turid Løyte Hansen, Hol 37. Magne Berg, Hol 38. Torleif Dalseide, Ål 39. Ellen Oppsato Mikkelrud, Ål 40. Anne Kjersti Frøyen, Ål 41. Else Karin Veslegard, Ål 42. Sissel Urke, Ål 43. Runolv Stegane, Sigdal 44. Svein Jakob Hollerud, Sigdal 45. Marit Svarverud, Sigdal 46. Kristine Nore, Sigdal 47. Knut Erik Tovsrud, Sigdal 48. Hanne Stuve, Hole ikke middag / kun søndag 10

11 49. Nina Johnsen, Lier 50. Tor K. Haugen, Lier 51. Gunn Finnby, Lier 52. Odd Eriksen, Lier 53. Christian Behrens, Røyken ikke middag / kun søndag 54. Øystein Kongevold ikke middag / kun søndag 55. Jostein Kretz, Nedre Eiker kun søndag 56. Pål Bentsen, Nedre Eiker kun søndag 57. Asgeir Osnes, Drammen Sak 4: Politiske uttalelser - vedtakssak Forslag til uttalelser blir lagt fram på møtet Sak 5: Årsmelding fra fylkesstyret - vedtakssak Årsmelding 2011 Buskerud Venstre Årsmøtet ble avholdt 19. og 20. februar 2011 på Rica Park Hotell i Drammen. Årsmøtet gjorde følgende valg: Fylkesstyre: Leder: Rebekka Borsch, Røyken (valgt 10 - på valg 12) Politiske nestleder: Runolv Stegane, Sigdal (valgt 11 på valg 13) Org. nestleder/kass: Erik Hørlück Berg, Modum (valgt 10 - på valg 12) Styremedlem: Helge Stiksrud, Ringerike (valgt 10 - på valg 12) Styremedlem: Yousuf Gilani, Drammen (valgt 10 - på valg 12) Styremedlem: Magne Berg, Hol (for et år) (valgt 11 - på valg 12) Styremedlem: Gunn-Torill Homme Mathisen (valg 11 på valg 13) Representant fra Buskerud Unge Venstre: Anna Evensen Representant fra Buskerud Venstrekvinnelag: Ulla Nordgarden Varamedlemmer: 1. varamedlem: Ulla Nordgarden (1 år) 2. varamedlem: Bjørn Flo Knutsen, Kongsberg (1 år) 3. varamedlem: Kristine Nore, Sigdal (1 år) Organisasjonsutvalg: Leder: Erik Hørluck Berg Ulla Nordgarden Revisorer: Bjørn Lindvig, Hurum Jack Engen Nygård, Hurum 11

12 Valgkomite: Lasse Narjord Thue, Røyken Gro Erstein Pedersen, Kongsberg Herulf Johansen, Drammen 1. Vara: Ellen Oppsata Mikkelrud, Ål 2. Vara: Halvor Lilleslett, Gol Landsmøteutsendinger: Rebekka Borsch (Røyken) Runolv Stegane (Sigdal) Torleif Dalseide, Ål Ulla Nordgarden (Drammen) Øystein Semmun (Kongsberg) Erik Hørlück Berg (Modum) Nina Johnsen (Lier) Lasse N. Thue (Røyken) Marit Svarverud (Sigdal) Vararepresentanter: 1. Ståle Sørensen, Drammen 2. Magne Berg, Hol 3. Yousuf Gilani, Drammen 4. Frode Haugseth, Kongsberg 5. Bjørn Lindvig, Hurum 6. Tor K. Haugen, Lier Uthevede navn er de som reiste på landsmøtet. Arbeidsutvalget : Leder: Politiske nestleder: Org. nestleder: Rebekka Borsch, Røyken Runolv Stegane, Sigdal Erik Hørlück Berg, Modum Nettansvarlig oppnevnt av styret: Rebekka Borsch. Senere bestemte styret at også Gunn-Torill Homme Mathisen skulle overta en del av ansvaret for hjemmesiden. Fylkessekretær og kasserer: Erik Hørluck Berg Fylkestinget Fylkesvalget: De fem øverste på fylkestingslista ble valgkamputvalg. Erik Hørluck Berg ble ansatt som valgkampsekretær. Noe mer om valgkampen! Vi hadde besøk av partileder Trine Skei Grande 24. august og hun besøkte Ringerike (Tyristrand Skole), Modum (Simostranda), Øvre Eiker (Hellefoss Klekkeri), Nedre Eiker (Kompetansesenteret Bil-Bygg-Elektro) og Drammen (Haandbryggeriet). Buskerud Venstre fikk 4,9% av stemmene og to representanter i Fylkestinget. Vi har inngått valgteknisk samarbeid med Sp, H, Frp og Krf. Erik Hørlück Berg var forhandlingsleder. Resultat fylkestinget totalt for fylket:: Sv 1-1 3,2 % - 1,9 Ap 15 34,8 % + 1,4 12

13 Sp 3 6,1 % - 1,3 V 2 4,9 % - 0,2 Krf 2 3,5 % - 0,7 H ,9 % + 9,6 Frp ,0 % - 7,5 Fylkestingsmedlemmer: Runolv Stegane og gruppeleder Helge Stiksrud Varamedlemmer: 1. Rebekka Borsch, 2. Ståle Sørensen 3. Anne Kjersti Frøyen, 4. Nina E. Johnsen 5. Bjørn Flo KnudsenDet er utarbeidet egen årsmelding for fylkestingsgruppa. Buskerud Venstre har har følgende representasjon: Fylkesutvalget: Runolv Stegane Hovedutvalget for Kultur: Helge Stiksrud Kontrollkomiteen: Ståle Sørensen 1. vara kontroll Gunn-Torill Homme Mathisen 2. vara kontroll Ole K. Trondsen 3. vara kontroll Sissel Urke 1. vara Samferdsel: Rebekka Borsh 6. vara fylkesutvalget: Helge Stiksrud 2. vara regional: Anne Kjersti Frøyen 2. vara undervisning: Erik Hørluck Berg 2. vara kultur: Nina Johnsen Fylkesstyret har hatt 7 møter (25.1, 28/2, 26/4, 24/5, 16/8, 23/9, 17/11). Oppslutningen om fylkesstyremøtene kunne vært bedre. En utfordring er de lange avstandene i fylket, dette løses til dels ved deltakelse via Skype. Buskerud Venstre har i løpet av 2011, som resultat av listearbeidet, fått fire nye lokallag: Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hole og Flesberg. Totalt sett har vi nå lokallag i 15 av fylkets 21 kommuner: Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hole, Flesberg, Gol, Hol, Hurum, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike, Røyken, Sigdal og Ål. Venstre fikk følgende representasjon og oppslutning under kommunevalget: Drammen 2 3,8 % Kongsberg 6 17,6 % Ringerike 3 6,1 % Ål 4 16,9 % Gol 3 12,6 % Hol 1 4,7 % 13

14 Sigdal 4 16,9 % Modum 1 3,0 % Hole 1 4,2 % Øvre Eiker 1 1,9 % Nedre Eiker 1 2,8 % Flesberg 1 3,4 % Lier 2 4,1 % Røyken 2 6,2 % Hurum 2 7,4 % Samlet medlemstall: Fylkeslaget hadde 342 betalende medlemmer pr , mens det var 379 betalende medlemmer. Dette er en økning på 37 medlemmer. Registrerte medlemmer er 495, dvs. at lokallagene har en viktig jobb å gjøre når det gjelder å få flere medlemmer til å betale kontingent. Landsstyret og øvrig representasjon i Venstre: Buskerud Venstre har vært representert ved fylkesleder på alle landsstyremøtene i Venstres Hovedorganisasjon. På møtet i desember holdt nestleder Erik Hørluck Berg innledning om landbruk for landsstyret. Buskerud Venstre er også representert i følgende partiorganer: Norges Venstrekvinnelag (NVK): Ulla Nordgarden, nestleder Internasjonalt utvalg: Rebekka Borsch Programkomite for stortingsvalgprogrammet : Rebekka Borsch Fylkesråd Fylkesrådsmøtet ble avholdt på Norefjell november Tema var: 1) Fylkeskommunens budsjettforslag for 2012 og handlingsprogram ) Kollektivtrafikken i Buskerud med innledning av adm. dir. i Buskerud Kollektivselskap Henry Gaarde. 3) Venstres nesteleder Ola Elvestuen gjestet fylkesrådsmøtet. Han holdt en generell politisk innledning, men hadde også sterkt fokus på kollektivløsningene i Oslo og Akershus Lokalpolitisk nettverk (LPN) og annen skolering 18. og 19. mars og 22. oktober ble det avholdt lokalpolitisk nettverk sammen med fylkeslagene Vestfold og Telemark i Kongsberg og i Drammen. Fra Buskerud Venstre deltok til sammen nærmere 50 medlemmer. Dessuten ble det holdt to skoleringer av fylkeslederen om oppdatering av de lokale V- hjemmesidene - et møte i Drammen og et på Klækken. Til sammen deltok 15 medlemmer på disse skoleringene. 14

15 Økonomi Økonomien i 2011 har vært preget av valget. Se for øvrig regnskap for Lokallag Fylket har mange aktive og engasjerte lokallag, men mangler fortsatt lokallag i noen kommuner: Hemsedal, Krødsherad, Nore og Uvdal, Nes, Rollag, Flå. Rebekka Borsch Erik Hørluck Berg Helge Stiksrud Magne Berg Runolv Stegane Gunn-Torill Homme Mathisen Yousuf Gilani Anna Evensen Ulla Nordgarden Sak 6: Sak 7: Årsmelding fylkestingsgruppa - vedtakssak Blir lagt fram på møtet Regnskap 2011, budsjett 2012 og kontingent vedtakssak Blir lagt fram på møtet Sak 8: Vedtektsendringer - vedtakssak Forslag til vedtektsendringer: Dagens vedtekter 1. FORMÅL Buskerud Venstre har til formål å samle kvinner og menn med et sosialt liberalt grunnsyn, øke forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål og arbeide for å få Venstres representanter valgt inn i folkevalgte organ. Buskerud Venstre skal arbeide aktivt for Venstres sak i Buskerud i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. Fylkesstyres forslag: 1. Formål Buskerud Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre. Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt. Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, 15

16 og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i. Rettigheter som medlem utøves personlig. 2. ORGANISASJON a) Organer. Buskerud Venstre er sammensatt av Venstres lokallag i fylket. For å bli regnet som et lokallag må lokallaget organiseres etter Venstres Hovedorganisasjons mønstervedtekter for lokallag, med et styre på minst tre personer. Fylkeslagets sentrale organer er fylkesårsmøtet, fylkesstyret, fylkesstyrets arbeidsutvalg, og fylkesrådet. Venstres Hovedorganisasjon krever inn og fordeler fylkeslagets kontingent etter de retningslinjer landsstyret setter. b) Direkte medlemskap. Personer som bor i kommuner der det ikke er et organisert Venstrelag, kan bli medlemmer direkte tilknyttet fylkeslaget. c) Tilknyttede organisasjoner. Disse selvstendige fylkesorganisasjoner, med egne vedtekter, er tilknyttet fylkeslaget hvis de eksisterer: Buskerud Venstrekvinnelag, Buskerud Unge Venstre og Buskerud Venstres Opplysningsforbundsutvalg. d) Likestilling. For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i politisk arbeid, skal begge kjønn som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i fylkeslagets styrer, utvalg og komiteer. Regelen gjelder også i forbindelse med valg av delegasjoner til landsmøtet. 2. Endres til 3 Fylkesråd foreslås endret til fylkestingsgruppa. pkt b) foreslås endret til : Buskerud Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Buskerud Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette. Buskerud Venstre folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill fra eget parti Foreslås endret til: Buskerud Venstrekvinnelag, Buskerud Unge Venstre og Buskerud Liberale Studenter. 3. FYLKESÅRSMØTET I. KOMPETANSE OG SAMMENSETNING. a) Kompetanse. Fylkesårsmøtet er Buskerud Venstres høyeste myndighet. Fylkesårsmøtet avholdes innen utgangen av februar hvert år. Fylkesstyret kaller inn til fylkesårsmøtet med minst en måneds 3 endres til 4 16

17 varsel. I innkallingen settes det en frist for påmelding. Frist for å fremme forslag til politiskeuttalelser/andre forslag som ønskes tatt opp på fylkesårsmøtet, er 14 dager før årsmøtet. For sent innkomne forslag må ha 2/3 flertall av fremmøtte utsendinger på fylkesårsmøtet for å kunne bli tatt opp til behandling. For vedtektsendringer er forslagsfristen to måneder før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer sendes ut sammen med innkallingen til fylkesårsmøtet. Saksdokumenter til fylkesårsmøtet sendes lokallag/påmeldte utsendinger minst sju dager før årsmøtet. b) Sammensetning og representasjonsrett. Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets medlemmer, en utsending fra hvert Venstrekvinnelag og hvert Unge Venstre-lag i fylket og av utsendinger valgt av Venstres lokallag etter følgende regler: a) Antall medlemmer i lokallagene: Inntil 25 medlemmer: 1 utsending medlemmer: 2 utsendinger medlemmer: 3 utsendinger Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer. og b) Representasjon med bakgrunn i stemmetall: 1. Antall stemmer ved sist fylkestingsvalg i den enkelte kommune i år med fylkestingsvalg og det påfølgende år. 2. Antall stemmer ved siste stortingsvalg i den enkelte kommune i år med stortingsvalg og det påfølgende år. Inntil 150 stemmer: 1 utsending For overskytende antall inntil 1.900; en utsending for hvert påbegynt 250 For overskytende antall inntil 7.900; en utsending for hvert påbegynt 400 For ytterligere overskytende antall; en utsending for hvert påbegynt 700 Medlemstallet beregnes pr. 31. desember og bare betalende medlemmer regnes med. I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar Pkt b) endres til: Sammensetning og representasjonsrett. Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets medlemmer, en utsending fra Buskerud Venstrekvinnelag, en utsending fra Buskerud Unge Venstre-lag i fylket hvis disse har avholdt lovlig årsmøte året før årsmøtet, og av utsendinger valgt av Venstres lokallag etter følgende regler: 17

18 årsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall. Medlemmer av valgnemnda har ikke stemmerett med mindre de er valgt som utsendinger fra sitt lokallag. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret. c) Ekstraordinært fylkesårsmøte Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når minst en tredel av lokallagene skriftlig krever det, eller når fylkesstyret vedtar det ved simpelt flertall. Ved krav fra lokallagene skal ekstraordinært fylkesårsmøte holdes innen 20 dager. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Det skal innkalles til ekstraordinært fylkesårsmøte med minst l0 dagers varsel. De valgte utsendinger til det ordinære fylkesårsmøtet er utsendinger til det ekstraordinære. II. ARBEIDSOPPGAVER FYLKESÅRSMØTET. a) Konstituering. Under konstitueringen ledes møtet av fylkeslederen. Møtet oppnevner 1) en møteleder og en varamøteleder som i fellesskap leder fylkesårsmøtet. 2) en fullmaktsnemnd bestående av en leder og to andre medlemmer som gir innstilling til årsmøtet om godkjenning av utsendingenes fullmakter, 3) minst en referent som fører møteprotokollen, 4) et tellekorps, 5) redaksjonsnemnd for politiske uttalelser og 6) to personer til å underskrive protokollen sammen med referenten. Utsendinger fra lokallagene til fylkesårsmøtet skal ha fullmakter underskrevet av leder og et styremedlem i lokallaget. b) Valg av fylkesstyre Fylkesstyret skal ha sju medlemmer. I tillegg kan fylkesstyret ha et medlem valgt av Buskerud Unge Venstre og et medlem valgt av Buskerud Venstrekvinnelag. Fylkesleder, organisatorisk nestleder og to styremedlemmer velges for to år av gangen på det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden. Politisk nestleder og to styremedlemmer velges på andre og fjerde 18

19 ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden. Styret konstituerer seg selv med sekretær og økonomiansvarlig. Det velges tre varamedlemmer i nummerorden til fylkesstyret på hvert fylkesårsmøte. Deres funksjonstid er et år. c) Valg av organisasjonsutvalg Organisasjonsutvalget er sammensatt av organisatorisk nestleder, en representant for Unge Venstre og en for Venstrekvinnelaget utpekt av de to organisasjonene, og to medlemmer valgt av fylkesårsmøtet. Organisatorisk nestleder er leder av organisasjonsutvalget Foreslås slettet her og flyttes til 5 pkt b) Pkt c) foreslås slettet. d) Valg av revisorer Det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger to personer som ikke er medlemmer eller varamedlemmer til fylkesstyret til å revidere fylkeslagets regnskap i de to etterfølgende år. e) Valg av landsmøteutsendinger Hvert fylkesårsmøte velger utsendinger til Venstres landsmøte med vararepresentanter i nummerorden. f) Andre arbeidsoppgaver. Alle ordinære fylkesårsmøter skal: 1. Gjennomgå og stemme over fylkesstyrets forslag til årsmelding og revidert regnskap for siste år. Fylkesstyret har ikke stemmerett under behandlingen av regnskapet. 2. Gjøre vedtak om kontingent for det etterfølgende år. 3. Fastsette godtgjøring og kostnadsdekning for tillitsvalgte i fylkeslaget. 4. Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene. 5. Vedta en handlingsplan for det etterfølgende år. g) Særlige arbeidsoppgaver i stortingsvalgår. Fylkesårsmøtet i stortingsvalgår skal: 1. Behandle og stemme over utkast til stortingsvalgprogram. 2. Vedta en plan for valgkamparbeidet i Buskerud. h) Særlige arbeidsoppgaver ved fylkestings- og kommunestyrevalg. Året før fylkestingsvalg skal fylkesårsmøtet Pkt g) Fylkesårsmøtet skal i stortingsvalgår behandle og stemme over utkast til stortingsvalgprogram Foreslås slettet. (overlates til styret/valgkamputvalg) Teksten slettes fram til: Fylkesårsmøtet skal i år med.. 19

20 oppnevne en programnemnd som skal komme med forslag til fylkesprogram for Buskerud Venstre. Nemnda ledes av politisk nestleder, og har inntil fem medlemmer. Forslaget fra nemnda skal sendes til lokallagene til drøfting før det sluttbehandles av programmøtet. Fylkesprogrammet skal være retningsgivende for utformingen av de lokale valgprogrammer og for arbeidet til Buskerud Venstres representanter til fylkestinget. Fylkesårsmøtet skal i år med fylkestings- og kommunestyrevalg: 1. Behandle og vedta et valgprogram for Buskerud Venstre. Fylkesårsmøtet kan overlate til et eget programmøte å vedta programmet. De valgte utsendinger til det ordinære fylkesårsmøtet er da også utsendinger på programmøtet. 2. Vedta en plan for valgkamparbeidet. i) Protokoller. Protokoll for fylkesårsmøtet utarbeides av møtereferent(er), underskrives av to årsmøtevalgte personer og sendes til utsendingene, til lokallagslederne i de lag som har utsendingsrett til fylkesårsmøtet og til Venstres Hovedorganisasjon. j) Valg av valgnemnd. Valgnemnda består av tre personer. Det velges et nytt medlem til valgnemnda på hvert fylkesårsmøte. Det medlem som har lengst ansiennitet er leder av valgnemnda. Det velges to varamedlemmer hvert år i nummerorden. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyret kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgnemnda. Valgnemnda kommer med forslag til fylkesårsmøtet på kandidater til fylkesstyret med varamedlemmer, medlemmer av nominasjonsnemnd, medlemmer av programnemnd, revisorer og nytt medlem av valgnemnda. k) Utøvelse av medlemsrettigheter Et medlem kan bare utøve sine rettigheter i ett fylkeslag (i samme fylke som der personen er medlem i lokallaget). Pkt 1 endres til: Behandle og vedta et valgprogram for Buskerud Venstre etter forslag fra programkomiteen. Pkt 2 foreslås slettet og nummerering fjernes. III AVSTEMNINGSREGLER - FYLKESÅRSMØTET Møtelederen foreslår avstemningsmåten, men valg skal foretas skriftlig dersom det fremsettes krav om dette. Vedtak i andre saker enn de som angår vedtektsendringer gjøres med simpelt flertall. Dersom stemmetallene for og mot et vedtak er like, faller forslaget. Ved valg til 20

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet.

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet. Agenda Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011 Valg av ordstyrer og sekretær Innkalling ble godkjent Årsberetning Regnskapet Kontingent Nye vedtekter Valg Varaordfører informerer Eventuelt Forslag valglista

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Sentralstyret skal etter vedtektene utarbeide retningslinjer for nominasjonsprosessene foran kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette er

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Adr. Prinsensgt. 3A, 0152 Oslo Tlf: +47 21 42 05 15-483 24 150 E-post: post@pensjonistpartiet.no

Adr. Prinsensgt. 3A, 0152 Oslo Tlf: +47 21 42 05 15-483 24 150 E-post: post@pensjonistpartiet.no Vedtekter, gjeldende fra 14.mai 2010 Side 1 VETEKTER FOR PENSJONISTPARTIET INNHOLDSFORTEGNELSE Forside Forord Side 2 1 Formål Side 2 2 Medlemsskap Side 2 3 Organisasjon Side 2 Partiorganisasjon Side 2

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer