Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Kl Møtenr: Til behandling: Sak nr Sakstittel 20/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 26. april /13 Ny gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 22/13 Status bestilte prosjekter og kontroller - mai /13 Administrasjonens oppfølging av tidlgere rapport vedr. bestilling/utførerorganiseringen. 24/13 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Språkopplæring for innvandrere" Referatsaker/meldinger Nr. Arkivsak Referatsakstittel 13/ /13 Skatteinngang april Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon evt , eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer Sveinung Skjørestad Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen Sekretariatet 1

2 20/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 26. april 2013 Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Wencke Sissel Olsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kontrollutvalget i Sandnes /13 Protokoll fra møte den 22. februar 2013 legges frem for kontrollutvalget i Sandnes til godkjenning, se vedlegg. FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møte den 26. april SANDNES, Wencke Sissel Olsen Daglig leder Vedlegg: Protokoll fra forrige møte 2

3 21/13 Ny gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Wencke Sissel Olsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kontrollutvalget i Sandnes /13 Bakgrunn I forbindelse med generell opplæring av kontrollutvalget på første møte, ble det bestemt at kontrollutvalget burde ha en ny gjennomgang ca et år etter at det nye kontrollutvalget startet opp. Saksutredning Sekretariatet har derfor laget ny presentasjon som grunnlag for en ny gjennomgang, der også ordfører og rådmann blir invitert til å delta. Gjennomgangen er lagt opp som en diskusjon av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver, samt litt om roller. FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalget tar gjennomgangen til orientering. SANDNES, Wencke Sissel Olsen Daglig leder 3

4 22/13 Status bestilte prosjekter og kontroller - mai 2013 Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 217 Saksbehandler Wencke Sissel Olsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kontrollutvalget i Sandnes /13 Bakgrunn: Denne oversikten er kontrollutvalgets verktøy for å følge saker som går over flere møter. Slike saker oppstår enten ved at kontrollutvalget bestiller en rapport fra revisor eller ved at kontrollutvalget finner at en sak som de mener krever videre oppfølging. Statusoversikten følger sakene fra de oppstår til de er sluttbehandlet og ferdig oppfulgt. Oversikten blir oppdatert til hvert møte. Saksutredning: Kontrollutvalget har i dette møtet ingen nye rapporter eller bestillinger til behandling. Det vil til møtene framover bli purret på oppfølging av flere av rapportene som tidligere har vært behandlet i bystyret. FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mai 2013 til orientering. SANDNES, Wencke Sissel Olsen Daglig leder Vedlegg: Statusoversikt pr. mai 4

5 IS Kontrollutvalget i Sandnes Arkivkode : 217 Saksnr. : 13/00079 Statusoversikt pr. mai 2013 Vedtatte prosjekter under arbeid: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Estimert timeforbr Status/forventet ferdigstilt *) Beredskap Etikk (omdømme?) Byplan Samhandlingsreformen Merknader Selskapskontroller Eierskapskontroll av Sandnes kommune Andre saker: Sak/prosjekt Behandlet Status Merknader Overordnet analyse Lagt fram i mars 12 Undersøkelse Sandnes Læringssenter Ferdigbehandlet Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Bestilt Behandlet Oversendt kommunen Planlagt oppfølging og svarfrist Selvkost mnd. etter bystyrevedtak Skole kartlegging/oppfølging mnd. etter bystyrevedtak Anskaffelser / mnd. etter bystyrevedtak Integrering/opplæring av mnd. etter fremmedspråklige bystyrevedtak19.6. Bestiller-/utførerorganiseringen mnd. etter bystyrevedtak Status/dato for evt. purring Mld. om oppf. sendt. Til behandling Selskapskontroller: Interkommunalt arkiv - IKA Ca 6 mnd. - selskapet Prosjekter der oppfølging er behandlet, men som skal følges opp videre: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Bestilt Behandlet Oversendt kommunen Planlagt oppfølging og svarfrist Status/dato for evt. purring Plan- og byggesaksbehandling sept Tertialvise tilbakemeld. ang utvikling av saksbehandl.tid Side 1 av 2

6 Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Forvaltnings- Vedtatt Behandlet Oppfølging Sluttbehandlet/merkn. revisjonsprosjekter igangsatt i KU behandlet Styring av byggeprosjekter Ferdigbehandlet Barnevern Ferdigbehandlet Kvalitet i barnehage Ferdigbehandlet Kommunale utleieboliger Ferdigbehandlet Selskapskontroller Stavanger Brannvesen IKS Ferdigbehandlet Rogaland Revisjon IKS Ferdigbehandlet Wencke Sissel Olsen Daglig leder Side 2 av 2

7 23/13 Administrasjonens oppfølging av tidlgere rapport vedr. bestilling/utførerorganiseringen. Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 217 Saksbehandler Wencke Sissel Olsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kontrollutvalget i Sandnes /13 Bakgrunn: Bystyret i Sandnes behandlet denne rapporten den 27. mars 2012, der det ble fattet vedtak om at rapportens konklusjoner og anbefalinger skal følges opp ca. 6 mnd. etter bystyrets behandling. Rapporten anbefalte kommunen: 1. at kreftene fremover brukes til å få en mest mulig rasjonell ressursutnyttelse innenfor den eksisterende modellen. 2. å utarbeide noen indikatorer på effektivitet, og forsøke å måle disse over tid, og bruke dem som grunnlag for sammenligninger. 3. å se nærmere om det kan være aktuelt å gi noen et mer operativt organisatorisk ansvar for modellen som helhet. 4. å etablere et fastere samarbeid mellom Bymiljø og Eiendom, slik at bestillerrollen profesjonaliseres ytterligere. Saksutredning: Sekretariatet har tidligere anmodet kommunen om å gi tilbakemelding på oppfølging av rapporten i november Denne er purret på i april 2013, og vi har nå mottatt tilbakemelding fra kommuneadministrasjonen, se vedlegg. Det gis her en grundig utredning innenfor de enkelte anbefalingene. Kort oppsummert: 1. Det gjøres her rede for hva som er gjort - spesielt når det gjelder samling av miljøer, prising og utvikling av datasystemer 2. Her vises bl.a. til samarbeid for utvikling av nøkkeltall, vurderinger om kvaliteten på tallmaterialet, sammenligninger via konkurranseutsetting og bruk av KOSTRA- sammenligninger 3. Rådmannen støtter denne anbefalingen, og poengterer at fokus bør være å utvikle bestiller og uførerorganiseringen innenfor kommunens struktur og i samsvar med reglement vedtatt av formannskapet. Rådmannen vil også gjennomgå interne regle-menter for å bringe disse i samsvar med endringer som har skjedd siden dette ble vedtatt. 4. Dette ønskes ivaretatt gjennom utforming av felles avtalemal, ytterligere standardisering av hovedbestillinger, koordinering av bestillinger og utviklingen av nye samhandlingsformer når Eiendom omdannes til kommunalt foretak. Det vises til vedlegget for utdyping av punktene. 5

8 Sekretariatet er av den oppfatning at administrasjonen har gitt tilbakemelding på hvordan de enkelte punktene er fulgt opp/planlagt fulgt opp. Dersom kontrollutvalget føler seg usikre på noen av punktene, kan det evt. bestilles en oppfølgingsrapport på et senere tidspunkt. FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av rapporten Bestiller/utførerorganiseringen t SANDNES, Wencke Sissel Olsen Daglig leder Vedlegg: Brev av fra Sandnes kommune 6

9 Notat Arkivkode : E 614 G7 &42 Saksnr. : 13/01700 Til : Sandnes Kontrollutvalg Fra : Rådmannen Dato : Kopi : Forvaltningsrevisjonsprosjekt Bestiller- og Utførerorganiseringen Tilbakemelding om rådmannens oppfølging Forvaltningsrevisjonsrapporten Bestiller og Utførerorganiseringen ble behandlet av bystyret den Sandnes Kontrollutvalg skal ihht. vedtaket få en tilbakemelding om oppfølgingen. Rapportens anbefalinger besto av fire punkter. Status på oppfølging av det enkelte punkt blir gjort rede for punktvis i dette notatet. Innledning I forvaltningsrevisjonen ble det sett nærmere på styring, økonomiske forhold og incitamenter, tjenestekvalitet samt interaksjonen mellom bestillerenhetene og utførerenhetene. Metodisk ble Sandnes Matservice lagt til side i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. Rådmannen tar det til etterretning, men er samtidig av den oppfatning at inkludering av Matservice ville ha gitt et mer helhetlig bilde av kommunens bestiller og utførerorganisering. Matservice har utviklet differensiert prissystem herunder også funksjonsprising. Videre har stab Eiendom til forskjell for Bymiljø i større grad tatt i bruk rammestyring av bestillingene. Det gir både økt grad av kvalitetsmåling utfra standarder og marginale transaksjonskostnader. Etter rådmannens syn er disse erfaringene sentrale mht. læring og forbedringsarbeid knyttet til bestiller- og utførerorganiseringen i kommunen. Vi anbefaler kommunen at kreftene fremover brukes til å få en mest mulig rasjonell ressursutnyttelse innenfor eksisterende modell: Mest mulig effektiv ressursutnyttelse står i fokus i det samlede oppfølgings- og utviklingsarbeidet. Reglementet for bestiller og utførerorganiseringen hjemler rutiner for hvordan samhandlingen gjennom kalenderåret skal foregå, og i faste dialogmøter mellom bestiller og utfører settes erfaring og utvikling på dagsorden. Med bestillermiljøet nå samlet to enheter hhv. stab Eiendom og Bymiljø er lagt godt til rette for at samhandlingen med Sandnes bydrift gjennom året. Det arbeides aktivt for å motvirke økte transaksjonskostnader og å unngå dobbelkompetanse. Effektive og enkle IKT-systemer er nødvendig redskaper for å oppnå ønskede resultatmål. Høsten 2012 igangsatte Sandnes Bydrift et arbeid med sikte på å få til prosessforbedringer og gode IT-løsninger. KPMG har bistått i arbeidet. Formålet har vært å kartlegge eksisterende rutiner, prosesser og systemer, og avdekke behov for forbedringer, forenkling, standardisering og systemfunksjonalitet. Behovsanalysen omfatter både Sandnes Bydrift sine egne behov og behovene til kommunens bestillere, stab/støtte og 1

10 ledelse i samhandling med Bydrift. Prosjektets styringsgruppe har representanter fra de ulike aktørene. Implementering av tiltak vil pågå utover i Sandnes Bydrift har beveget seg fra timepris, til ramme- og funksjonsprising på stadig flere områder, men benytter alle metodene for prising. Det vil fortsette, men fastpris vil utvikles for nye områder og der bestiller etterspør det. For eksempel innefor VA er det oftest for stor usikkerhet med arbeidets omfang til at fastpris er ønskelig, for noen av partene. Mye arbeid skjer derfor etter rammer. På den andre siden av metoder for prising har Sandnes Matservice r i lang tid operert med enhetspriser for døgnporsjoner og enkeltprodukter. Byggdrift opererer i hovedsak etter rammestyring kombinert med funksjonskrav. På forespørsel gir Byggdrift fastpris på vedlikeholdsoppdrag. De fleste vedlikeholdsoppdragene skjer etter avtalt timepris og medgåtte timer, noe som også gir godt grunnlag for sammenligninger. Idrett og landskapsdrift benytter i hovedsak timefakturering. Et økende antall prosjektoppdrag skjer etter fastpris. Flere oppgaver skjer også etter rammestyring, for eksempel tilsyn og vedlikehold med kommunens lekeplasser. På bestillersiden har Bymiljø innført et internettbasert meldingssystem for å bedre og forenkle muligheten for publikum til å komme med innspill og tilbakemeldinger. Publikum kan selv følge oppfølgingen av sine meldinger om behov for utbedringer. Det gis tilbakemelding om hvordan det går med den innmeldte saken- om den er fullført, om det er kommunens ansvar eller mv. Meldingen prioriteres hos bestiller. Systemet er innført innenfor vann, avløp, renovasjon og vei. I løpet av 2013 vil det tas i bruk i hele Bymiljø. Bymiljø har to datasystemer for bestilling av oppgaver. Det arbeides med standardisering av bestillinger og i løpet av 2013 skal det være valgt ett system for bestilling av oppgaver fra utførerne. Vi anbefaler kommunen å utarbeide noen indikatorer på effektivitet, og forsøke å måle disse over tid, og bruke dem som grunnlag for sammenligninger. På bestillersiden deltar både stab eiendom og Bymiljø i nettverk med andre kommuner. Nøkkeltall og sammenligninger fra disse benyttes i utviklingen av egne tjenester. Samtidig er rådmannen opptatt av at det skal kunne utvikles enkle og gode indikatorer som utførerne kan benytte. Dette kan være deltakelse i nettverk med andre kommuner og eller eksterne aktører. Det er etablert enkelte indikatorer mellom bestiller og utfører, eksempelvis kostnad pr. begravelse. Det viser seg imidlertid at det oppstår diskusjoner og også faglig uenighet om tallet gir en god indikasjon på effektivitet og kvalitet. Refleksjon om indikatorene kan imidlertid i seg selv ha en verdi, derfor vil rådmannen opprettholde fokuset på at bestillere og utfører sammen finner gode nøkkeltall og indikatorer. I økonomiplanen for har bystyret godkjent at bestillerne fra og med 2014 kan legge opp til at inntil 20 % av dagens produksjon i egenregi kan settes ut på konkurranse. Rådmannen oppfatter dette å være en egnet metode for å sikre at egenproduksjonen skjer på en effektiv og god måte. Sammenligninger vil da kunne skje på konkrete tjenester som både Bydrift og en ekstern leverandør utfører for bestillerne Bymiljø og stab eiendom. Bymiljø har ved bruk av KOSTRA innenfor de forskjellige Vei, Vann, Avløp, Park og idrett definert hovedarbeidsoppgaver som bestilles og kan følges opp. Disse hovedarbeidsområdene brukes både i bestilling hos interne og eksterne utførere. I løpet av 2013 vil det utvikles nøkkeltall innenfor disse områdene slik at effektivitet innenfor disse arbeidsoppgavene kan dokumenteres. 2

11 Vi anbefaler kommunen å se nærmere om det kan være aktuelt å gi noen et mer operativt organisatorisk ansvar for modellen som helhet. Rådmannen er enig i at det er nødvendig å holde fokus på bestiller og utførerorganiseringen, herunder både oppfølging og utvikling. Oppgavene med den strategiske utviklingen er allerede lagt til rådmannens stab som en del av arbeidet med oppfølging av kommunens strukturelle form. Operative saker og problemstillinger skal i samsvar med linjeorganisasjonen løses i linjen, eventuelt ved hjelp av hhv. rådmannens økonomifunksjon eller i organisasjon. Etter rådmannens syn bør fokus være å utvikle bestiller og utførerorganiseringen innenfor den strukturen kommunen har og i samsvar med reglementet som er vedtatt av formannskapet. Rådmannen vil imidlertid gjennomgå det interne reglementet med sikte på å bringe det i overensstemmelse med endringer som har skjedd siden det ble vedtatt. Kjøps- og leveringsplikten er eksempler på bestemmelser, som med vedtatt økonomiplan sitt vedtak om ekstern konkurranse, må omformuleres. Vi anbefaler kommunen å etablere et fastere samarbeid mellom Bymiljø og Eiendom, slik at bestillerrollen profesjonaliseres ytterligere. Læring og erfaringsoverføring mellom bestillerne kan slik rådmannen ser det bidra til både økt kunnskap og forenklinger i bestillerfunksjonene. Ytterligere standardisering av hovedbestillingene er også et tema i dette arbeidet. Samarbeidet bør etter rådmannens fortsatt være knytte til milepælene gjennom året, slik som i forkant av perioderapportene og økonomiplan. Det gir bl.a. muligheter for å drøfte effektiv ressursutnyttelse på bestillersiden mht. kapasitet som er nødvendig i Sandnes bydrift. Koordinering av bestillingene kan også gi et grunnlag for ytterligere effektiv ressursutnyttelse både hos bestiller og utfører. Samtidig vil det måtte utvikles nye samhandlingsformer når stab Eiendom omdannes til kommunalt foretak, slik bystyret har vedtatt. Krav til utøvelsen av bestillerrollen til beste for konsernet er naturlig å nedfelle i eierstrategi overfor det nye foretaket. Bymiljø har i prosjektet strategisk bestiller definert 5 overordnende prosesser som er generelle uansett tjeneste. For å sikre en tydelig bestilling med klare grensesnitt mellom bestiller og utfører, er det utformet en felles avtalemal. Avtalemalen omhandler bestiller sine kjøp av kommunale produkter og tjenester fra utførere som omfattes av bystyrets vedtatte bestiller- og leveringsplikt vedrørende drift, vedlikehold og eventuelt beredskap. Sandnes kommune den 13. mai 2013 Bodil Sivertsen rådmann Sidsel Haugen seniorrådgiver 3

12 24/13 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Språkopplæring for innvandrere" Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 217 Saksbehandler Wencke Sissel Olsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kontrollutvalget i Sandnes /13 Bakgrunn: Bystyret i Sandnes behandlet denne rapporten i møte den , der det ble fattet slikt vedtak: 1. Bystyret i Sandnes tar den fremlagte forvaltningsrevisjonsrapporten Språkopplæring for innvandrere til etterretning. 2. Kontrollutvalget vil spesielt peke på muligheten for å utarbeide bedre måltall for sysselsetting spesielt kvinner ett år etter fullført introduksjonsprogram. 3. Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å ta ytterligere stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. 4. Tilbakemelding om oppfølging av bystyrets vedtak gis Kontrollutvalget, og som melding til utvalg for kultur og oppvekst, ca. 6 mnd. etter at rapporten er ferdigbehandlet i bystyret. Ut fra funnene i rapporten hadde revisor følgende anbefalinger: 1. Vi anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Sandnes kommune. I denne planen kan det være aktuelt å fastsette resultatkrav knyttet til sysselsetting ett år etter avslutte introduksjons-program. 2. Vi anbefaler kommunen å se nærmere på hva som kan gjøres for å øke andelen som får delta i språkpraksis, blant deltakerne på introduksjonsprogrammet. 3. Vi anbefaler kommunen å vurdere en styrking av brukerdialogen, for å sikre at de ulike tilbudene får best mulig effekt. Saksutredning: Sekretariatet har mottatt tilbakemelding den , se vedlagte brev av Kort oppsummert gir kommunen følgende tilbakemelding: 1. Bystyret har nå vedtatt mandat for helhetlig plan for integrering og inkludering. Selve planarbeidet har vært satt litt på vent, men ventes ferdigstilt våren Når det gjelder resultatkrav, vises det her til dette planarbeidet. 2. Det vises her til hva kommunen har gjort/hva som er planlagt gjort for å øke andelen som får delta i språkpraksisen. Det vises bl.a. til samarbeid mellom Flyktningeenheten, Sandnes Læringssenter og NAV, samt mottatte styrkingsmidler fra IMDI for å øke prosjektets omfang slik at det kan gis tilbud til flere. 7

13 3. Det vises her til valgt elevråd samt til Sandnes Læringssenters kontaktutvalg. I tillegg gjennomføres brukerundersøkelser for flere grupper. Det er også et mål at det skal gjennomføres tilbakemelding/evalueringsskjema for i alle kvalifiseringstiltakene i Det vises til den vedlagte tilbakemeldingen for ytterligere opplysninger. Sekretariatet er av den oppfatning at administrasjonen har gitt tilbakemelding på hvordan de enkelte punktene er planlagt fulgt opp. Siden mye av arbeidet med dette er ennå ikke kommet i gang, kan det bes om en ytterligere tilbakemelding på et senere tidspunkt, spesielt gjelder det anbefaling nr. 1 og 2. FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av rapporten Språkopplæring for innvandrere til orientering. Kontrollutvalget vil vurdere ny tilbakemelding på oppfølging av deler av rapporten innen Rapporten videresendes bystyret i Sandnes til orientering. SANDNES, Wencke Sissel Olsen Daglig leder Vedlegg: Brev av

14 Notat Arkivkode : E 614 G7 &42 Saksnr. : 13/01700 Til : Sandnes Kontrollutvalg Fra : Rådmannen Dato : Kopi : Forvaltningsrevisjonsprosjekt Språkopplæring for innvandrere Tilbakemelding om rådmannens oppfølging Forvaltningsrevisjonsrapporten Språkopplæring for innvandrere ble behandlet av bystyret den Sandnes Kontrollutvalg skal ihht. vedtaket få en tilbakemelding om oppfølgingen. Rapportens anbefalinger besto av tre punkter. Status på oppfølging av det enkelte punkt blir gjort rede for punktvis i dette notatet. Vi anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Sandnes kommune. I denne planen kan det være aktuelt å fastsette resultatkrav knyttet til sysselsetting ett år etter avsluttet introduksjonsprogram. Mandat for helhetlig plan for integrering og inkludering er vedtatt av Bystyret. Prosjektet er planlagt og representasjon og mandater for prosjektgruppen og arbeidsgruppene klart. Selve planarbeidet er noe utsatt grunnet nødvendig omprioritering av arbeidsoppgaver, samt at noen nøkkelpersoner avslutter sitt arbeidsforhold i kommunen. Målet er at planen skal ferdigstilles våren Språkopplæringsplanen vil inngå i den helhetlige planen. Ang resultatkrav: Som ett av momentene i integreringsplanens fokusområde Språkopplæring - kvalifisering og arbeid, skal arbeidsgruppen i henhold til mandatet særlig se hvordan språkpraksis kan styrkes og hvordan øke arbeidsdeltakelsen blant grupper som tradisjonelt er vanskelige å integrere i arbeidslivet (særlig kvinner med barn og personer med lav utdanning).videre skal gruppen foreslå målsettinger for språkopplæring i introduksjons programmet, samt sysselsettingsandelen. Når det gjelder den helhetlige planen knyttet til språkopplæringstilbudet i kommunen så er et høringsutkast under utarbeidelse. Dette vil være klart før sommeren og bli sendt ut på høring til aktuelle instanser over sommerferien med tanke på politisk behandling mot slutten av inneværende år. Vi anbefaler kommunen å se nærmere på hva som kan gjøres for å øke andelen som får delta i språkpraksis, blant deltakerne på introduksjonsprogrammet Flyktningenheten har siden januar 2011 hatt totalansvar for språkpraksis i introduksjonsprogrammet. Frem til høsten 2012 hadde enheten en ansatt i 50% stilling som hadde ansvar for fremskaffelse og oppfølging av språkpraksisplasser. 1

15 I 2012 var også andelen av deltakere som var i språkpraksis lav. 30 deltakere introduksjonsprogrammet var grunnskoleelever, og de har ikke hatt språkpraksis grunnet heldagsskole med påfølgende lekselesingskrav. Disse har alle videregående skolegang som mål i sin individuelle plan (ikke arbeid). Fra høsten 2012 ble ansvaret for fremskaffelse og oppfølging av språkpraksisplasser fordelt på alle ansvarlige programrådgivere og arbeidet ble intensivert. Flyktningenheten startet i januar 2013 med en ny jobbkartleggingsmetode ift hver enkelt deltaker Jobpics.Dette har medført markant økning i antall deltakere i språkpraksis, bedre treffsikkerhet ift kompetanse/yrkesvalg for den enkelte og dermed bedre motivasjon hos deltakerne. Kvaliteten på individuell plan, og språkpraksisoppfølging har dermed blitt styrket. Første kvartal 2013 har 28 deltakere vært eller er i språkpraksis. Fra høsten 2013 vil Sandnes Læringssenter iverksette en 50% lærerstilling til å styrke og tilrettelegge norskopplæringen for deltakere som er i språkpraksis, der deltarkerne ha 4 dager språkpraksis pr uke og en dag tilrettelagt norskopplæring. Flyktningenheten vil gjennomføre Forkurs til språkpraksis for alle deltakerne som skal ut i språkpraksis. Flere av kvalifiseringstiltakene i introduksjonsprogrammet har blitt mer arbeids- og bransjerettet. Flyktningenheten og Sandnes læringssenter har økt fokus på innrette språkopplæringen mer praktisk. Kommunen har gode erfaringer med PAN-prosjektet (Praktisk Arbeidsrettet Norskopplæring) som gir praktisk norskopplæring til personer som har lav utdanning fra hjemlandet og som ikke nyttegjør seg tradisjonell norskopplæring. Prosjektet er et samarbeid mellom Flyktningenheten, Sandnes læringssenter og NAV. Nylig har kommunen fått styrkningsmidler fra IMDI til å øke prosjektets omfang slik at flere kan få tilbud. Vi anbefaler kommunen å vurdere en styrking av brukerdialogen, for å sikre at de ulike tilbudene får best mulig effekt. Samarbeidsutvalg ble opprettet i Samarbeidsutvalget hadde tre møter i 2012 og hittil i år er det gjennomført 2 møter og planlagt et tredje møte den 4. juni Det er valgt elevråd for de deltakerne som tar grunnskoleopplæring. Det har så langt vært to møter dette skoleåret. Ett til er planlagt før sommeren. Elevrådet har i år blant annet fått i oppdrag å se på velferds- og kantinetilbudet for elevene og deltagerne ved Sandnes Læringssenter For deltakere som får opplæring i norsk har Sandnes Læringssenter opprettet et kontaktutvalg som møter hvert semester. Medlemmene i kontaktutvalget velges før hvert møte. Det gjennomføres brukerundersøkelser for følgende grupper: - Betalingsdeltakere i kveldsundervisningen hvert semester. - For deltakere i norskopplæringen på dagtid gjennomføres brukerundersøkelser hvert år for et representativt utvalg. - For grunnskoledeltakere gjennomføres brukerundersøkelser ved avslutning av skoleåret. Etter flere av introduksjonstiltakene har det blitt gjennomført tilbakemelding/evalueringsskjema. Målet er at dette skal gjennomføres i alle kvalifiseringstiltakene i Alle deltakere i fødselspermisjon har blitt invitert til dialogmøte, med stort oppmøte. 2

16 3/13 Skatteinngang april Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 232 Saksbehandler Wencke Sissel Olsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kontrollutvalget i Sandnes /13 9

17 SKATTEINNGANG I SANDNES KOMMUNE 2013 FORSKUDDSTREKK I TUSEN KR. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM BUDSJETT REGNSKAP DIFF. I MND DIFF. HITTIL Regnskap Akk. %-vis økn. 13,6 % 16,1 % 10,6 % 11,3 % FORSKUDDSSKATT I TUSEN KR. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM BUDSJETT REGNSKAP DIFF. I MND DIFF. HITTIL Regnskap Akk. %-vis økn. 43,0 % 26,5 % 0,4 % 3,8 % RESTANSER O.L. I TUSEN KR. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM BUDSJETT REGNSKAP DIFF. I MND DIFF. HITTIL Regnskap Akk. %-vis økn. -8,4 % -13,4 % 92,6 % 175,9 % KORRIGERTE FORDELINGSOPPGJØR OG MARGINOPPGJØR I TUSEN KR. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM BUDSJETT REGNSKAP DIFF. I MND DIFF. HITTIL Regnskap Akk. %-vis økn. 0,0 % 0,0 % -100,0 % 105,7 % TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum budsjett Sum regnskap Diff i mnd Diff hittil Regnskap Akk. %-vis endring 13,5 % 15,8 % 10,3 % 11,5 % sammelignet mot 2012

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4-2010 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/10

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5 Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603977 : E: 020 : J.T. Lundeby, S.Haugen, P.Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen

Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3-2011 Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/11 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102564 : E: 210 : Per Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 74/11 Bystyret 31.05.2011 SANDNES BYDRIFT

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 11/123 Møtedato/tid: 10.03.2011, kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thulitt Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi:

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer