Sak nr. Sakstittel/ innhold Ansvar Sak 16/12 Kommentarer til innkalling/saksliste. Øystein Østgaard Innkalling/saksliste godkjent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak nr. Sakstittel/ innhold Ansvar Sak 16/12 Kommentarer til innkalling/saksliste. Øystein Østgaard Innkalling/saksliste godkjent"

Transkript

1 MØTEREFERAT Møte: Møtedato: Geografisk samarbeidsutvalg Sykehuset Innlandet Kongsvinger Tilstede: Regionrådet, Øystein Østgaard Rådmann Kongsvinger kommune Torleif Lindahl Divisjonsdirektør SI Kongsvinger, Rådmann Nord-Odal kommune representert ved Randi Standerholen Avd.sjef DPS Kongsvinger, Tom Eidlaug Kommunalsjef helse og velferd Nes kommune, Tone Thorsen Avdelingssjef Medisinsk avdeling SI Kongsvinger, Ann Kristin Kneppen Helsefaglig rådgiver SI Kongsvinger Eirik Sandberg Kommunalsjef for helse- og omsorg Kongsvinger kommune, representert ved Åge Henning Andersen Kommunalsjef Eidskog kommune Evy Anne Vestli Heggen, representert ved Ingunn Bakke Kommunalsjef for helse- og omsorg Sør-Odal kommune Steinar Amundsen Brukerrepresentant, Asbjørn Holseter Rådmann Åsnes kommune representert ved Toril Gundersen Kommunalsjef velferd Grue kommune, Erik O Møller Kommuneoverlege Kongsvinger kommune Åge Henning Andersen Forfall: Praksiskonsulent/ fastlege, Dag Salicath Rådmann Kongsvinger kommune Torleif Lindahl Kommunalsjef helse og velferd Nes kommune Tone Thorsen Helsefaglig rådgiver SI Kongsvinger Eirik Sandberg Referent: Sak nr. Sakstittel/ innhold Ansvar Sak 16/12 Kommentarer til innkalling/saksliste Øystein Østgaard Innkalling/saksliste godkjent Sak 17/12 Godkjenning av referat fra forrige møte Godkjent uten kommentarer. Øystein Østgaard Sak 18/12 Sak 19/12 Legevakt Ombygging av lokalene som tidligere var sykehusets hovedkjøkken. Prosessen har tatt unødvendig lang tid, hovedsakelig på grunn av sen saksbehandling i SI. Saken er nå under politisk behandling i samtlige kommuner som er tilknyttet Glåmdal Interkommunale legevakt. Svar forventes medio desember Planen er at legevakten skal være i drift fra 1. august Detaljplanleggingen vil ta 2 måneder, anbudsrunden vil ta 2,5 måneder. Selve byggeprosessen vil gå forholdsvis raskt. Installering av Nødnett i SI Kongsvinger skal etter planen skje i mars Planen var å kable til akuttmottaket og legevakten samtidig. Byggeprosessen vil ikke være kommet så langt innen den tid at dett lar seg gjøre. Interkommunalt øyeblikkelig hjelptilbud i 7. etg. Finansieringen er på plass. Det er bevilget 7. millioner kroner (statlig tilskudd) til oppstart og drift første halvår. Teamlederstillingen er lyst ut og det er 9 kvalifiserte søkere til denne stillingen. Det er opprettet arbeidsgrupper som jobber med: - IT og inventar - Kvalitet og rutiner - Bemanning - Administrasjon Åge H Andersen Åge Andersen BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Faks: Org.nr Divisjon Kongsvinger Divisjon Kongsvinger Parkveien Kongsvinger Kongsvinger

2 I første omgang er det 9 senger som skal fordeles mellom Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal, Nes og Grue kommune. Åpningsdato er enda ikke fastsatt, mest realistisk i februar mars 2013 Det skal være et tett samarbeid mellom legevakten og 7. etg. Alle pasienter som skal legges inn i 7. etg. skal gå via legevakt. Åge Andersen Sak 20/12 Samhandlingsreformen satsingsområder Samhandlingsreformen skal være et satsningsområde i Overordnet samarbeidsutvalg og Geografisk samarbeidsutvalg i 2013 De 11 samarbeidsavtalene skal tas i bruk og evalueres. Fastlegene må involveres i større grad og det må bli en tettere dialog mellom 1. og 2. linjetjenesten. Omforente beredskapsplaner, legevaktssamarbeid, felles kommunikasjonsplan, behandlingsforløp (palliasjon, smertebehandling og ernæring) GSU må legge føringer for samarbeid. Fastlegene må også kjenne prosessene. Hvordan få fastlegene informerte og engasjerte? Åge H Andersen mener dette er kommuneoverlegenes ansvar. De lokale almenlegeutvalg har regelmessige møter og dette kan være en fin arena å nå mange på. Praksiskonsulent Dag S Salicath har ansvaret for Legedialogmøtene Kommuneoverlegene bør samles og diskutere/ samordne felles saksliste Konklusjon: GSU oppfordrer kommuneoverlegene gjennom praksiskonsulent Dag S Salicath Velferdsteknologi Meldingsløftet Rehabilitering Overordnet samarbeidsutvalg lager utkast til felles informasjonsstrategi Det bør være en felles kommunal informasjonsstrategi i forbindelse med tilbudet i 7. etg. Kommunene må gå aktivt ut med informasjon til ulike lag og foreninger. Sak 21/12 Sak22/12 Prosjekt SI Desentralisert somatiske helsetjenester Strategisk fokus 2025 utreder bygging av nytt hovedsykehus i Mjøsregionen. Vedtaket er fattet. Sykehuset skal erstatte sykehusene på Gjøvik, Lillehammer, Hamar og deler av Elverum. Det skal utredes hva Sykehuset på Kongsvinger og Tynset skal ha av tilbud i fremtiden. Arbeidsgruppene skal utrede hva som skal være av tilbud etter at det nye hovedsykehuset står ferdig. Akuttfunksjonen og beredskap skal utredes, samt helseforetakstilhørighet for Kongsvinger. Utredningsplanen blir sendt ut til kommunene på høring våren I første omgang gjelder dette somatikken. Prosjekt Nødnett helse Forberedelser og innføring av Nødnett i vår region 2013 Oppstart av forberedelsene i akuttmottaket SI Kongsvinger og Glåmdal Interkommunale legevakt var 18. oktober Mye er fortsatt uklart. Samtlige kommuner må melde inn utstyrsbehov og komme frem til løsninger opp mot øyeblikkelig hjelptilbudet på dagtid. Det er viktig at kommunene samarbeider om felles løsninger med tanke på fremtidige drifts og vedlikeholdskostnader. 2

3 Sak 23/12 Evnt: Psykisk helse Prosjekt Statlige føringer legger opp til styrking av DPS ene med mindre døgnbehandling og mer poliklinikk, dagbehandling og ambulante tjenester. Dette krever god samhandling mellom kommunene og DPS. Akuttfunksjonen skal styrkes ved DPSet. DPS Kongsvinger styrkes ved å få flere oppgaver men får ikke flere stillinger. Alle pasienter som skal innlegges på Sanderud skal gå via DPS Kongsvinger, unntatt øyeblikkelig hjelp og tvang. Mer presis hvordan dette skal gjøres, kommer man tilbake til senere. Det skal også opprettes akuttsenger ved DPSet for akutthenvendelser/ frivillig innleggelse. Man satser på at endringene starter fra nyttår. Nærmere beskjed om oppstart blir gitt. Prosjektrapporten er sendt ut til kommunene for innspill. DPS Kongsvinger opplever samarbeidet med kommunene som meget bra. Statusvurdering Det ble ytret et ønske fra brukerrepresentant Asbjørn Holseter om å ha statusvurdering/ runde rundt bordet som fast agenda på GSU møtene. Konklusjon: Forslaget ble vedtatt. Tom Eidlaug Kongsvinger, 13/11-12 Referent 3

4 STYRINGSGRUPPEMØTE 12. NOVEMBER 2012 Sak nr. Sakstittel/ innhold Ansvar Prosjekt ambulant team, rehabilitering/ Terje Holt Erfaringer så langt vil bli sendt til kommunene. Gruppen ser det som viktig og har jobbet med brukerevaluering, evaluering og tilbakemelding fra kommunene. Det er viktig at etterspørselen kommer fra de ansatte ute. Koordinator må informere sine ansatte om tilbudet. Teamet opplever å bli godt mottatt når de kommer ut. Prosjektet er fortsatt ikke skikkelig bekjentgjort ute i kommunene. Teamet sender ut nyhetsbrev månedlig. Prosjektet skal evalueres i juni Terje Holt Statusrapport for prosjekter støttet av Administrativt samarbeidsutvalg (November 2012) Tittel på prosjekt Ambulant Team Rehabilitering (Prosjektnr ) Deltakere Kommunene i nedslagsfeltet til SI, Kongsvinger. (Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Nes) Prosjektansvarlig Telefonnr. E-post Kort statusrapport. (Hva er gjennomført hva gjenstår. Ta utgangspunkt i prosjektsøknad.) Erfaringer så langt Terje Holt (Seksjonsleder EFS) SI, Kongsvinger ( / ) Kick-off Samling med brukerrepresentanter,rehab.koordinatorer, teamleder og prosjektansvarlig med pressen tilstede. Oppstart iht. plan 4.oktober Teamet i arbeid i Sør-Odal kommune. Prosjektet må gjøres mer kjent på grunnplanet i kommunene. 3 kommuener har så langt etterspurt kompetanseoverføring av teamet. Brukerevalueringskjema og evalueringsskjema av teamet fra kommunens helsepersonell i prosess. Plan for implementering i drift Arbeidskontrakter for aktuelle medarbeidere i teamet opprettet for å frigjøre lønnsmidler til vikarer. Vikarordning på plass for alle aktuelle yrkesgrupper. Status budsjett Avventes til neste rapporteringspunkt. Primo des

5 Prosjekt samhandlingsrutiner/ Eirik Sandberg. Prosjektgruppa har hatt ett prosjektmøte, I møtet ble det gitt litt informasjon, gjennomgang av mandater og noe forberedelse til heldagssamlingen som skal være Heldagssamling på Skaslien tirsdag Viktig arbeidsmøte med fokus på mulighetsområder for faglig samarbeid. Alle i prosjektgruppa skal forberede og kartlegge i eget miljø på forhånd. Det legges opp til at hovedaktiviteter i prosjektet gjennomføres i samlingen den 13. samt i en samling i januar (før 16.1). Arbeidet mellom disse samlingene behovsvurderes av arbeidsgruppene og styres av arbeidsgruppelederne. Legger ved mandatene for arbeidsgruppene. Vet ikke om det er aktuelt å ta opp disse. De er ganske like, men rettet mot fagområdene de representerer. Slik er gruppesammensetningene: Bildediagnostikk og laboratorietjenester Gunnar Kongsrud, brukerrepresentant Nes LHL Mona Myrvang, representant legevakt, Kongsvinger kommune Ida Høiby, representant for tillitsvalgte SI Kongsvinger, NSF Laila Flaen Fjellheim, sjefsbioingeniør avd. for laboratoriemedisin, Kongsvinger divisjon medisinsk service Bjørn Gunnar Tangen, seksjonsleder, seksjon for bildediagnostikk, SI Kongsvinger (arbeidsgruppeleder) Ergo, fysio og sosionomtjenester Sigmund Kvåle, brukerrepresentant, LHL Nes Iris Jensen Bringedal, Kongsvinger kommune Cathrine Teiseth Nerby, representant for vernetjenesten, SI Kongsvinger Else Noer, fagkoordinator, seksjon for ergo-, fysio- og sosionomtj., SI Kongsvinger (arbeidsgruppeleder) Lege og sykepleietjenester Anne Christine Ringstad-Nerli, enhetsleder helseenheten, Kongsvinger kommune Åge Henning Andersen, kommunelege, Kongsvinger kommune Torill Snare, hovedveileder/ sykepleier, SI Kongsvinger Eli Brevig, avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SI Kongsvinger Eirik Sandberg, helsefaglig rådgiver, SI Kongsvinger (arbeidsgruppeleder) Kongsvinger 13/11-12 Referent 5

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-17/305/ Øfsti Dato: 11. juni 2012 REFERAT 040612 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

Forfall: Jan Erik Nilsen, Ingunn Eilertsen, Gunde Sola, Guro Bråstein Ravndal, Jeanette Skaland

Forfall: Jan Erik Nilsen, Ingunn Eilertsen, Gunde Sola, Guro Bråstein Ravndal, Jeanette Skaland Fag- og foretaksutvikling - Seksjon for samhandling Møtereferat Deltakere: Anne Helene Frostestad, Anne Brit Tengesdal, Vigdis Monsen, Frode Otto, Anne Kjersti Medhus, Grete Strømsmo, Beth Ambjørnsen(vara

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 21. februar 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 6

Møtereferat Side 1 av 6 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Referat fra brukerutvalget onsdag 15.oktober 2014 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

Rapport Anbefalinger videre interkommunalt samarbeid Lokalmedisinske tjenester Setesdal 2013

Rapport Anbefalinger videre interkommunalt samarbeid Lokalmedisinske tjenester Setesdal 2013 Rapport Anbefalinger videre interkommunalt samarbeid Lokalmedisinske tjenester Setesdal 2013 Sammendrag av kommunekartlegginger og prosjektanbefalinger Prosjekt Lokalmedisinske tjenester Setesdal September

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer