Følgeevaluering av felles helse- og sosialplan for Buskerud Arbeidsnotat nr 2: Fokus på organisering og samhandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgeevaluering av felles helse- og sosialplan for Buskerud Arbeidsnotat nr 2: Fokus på organisering og samhandling"

Transkript

1 Følgeevaluering av felles helse- og sosialplan for Buskerud Arbeidsnotat nr 2: Fokus på organisering og samhandling Roald Lysø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

2 Tittel Forfattere : FØLGEEVALUERING AV FELLES HELSE- OG SOSIALPLAN FOR BUSKERUD. Arbeidsnotat nr. 2 Fokus på organisering og samhandling : Roald Lysø NTF-arbeidsnotat : 2001:2 ISSN : ISSN Prosjektnummer : 1095 Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Prosjektrådgiver Medarbeider Layout/redigering Referat Emneord : Følgeevaluering av Felles Helse- og Sosialplan for Buskerud : Buskerud Fylkeskommune : Roald Lysø : Trond Kongsvik : Niels Arvid Sletterød Anders Sønstebø : I dette delproduktet i følgeevalueringen har vi satt fokus på organisering og samhandling i organisasjonen Felles helse- og sosialplan. : Følgeevaluering, Organisering, Relasjoner, Samhandling Dato : Januar 2001 Antall sider : 21 Pris : 50, Utgiver : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefax

3 FORORD Dette arbeidsnotatet er den andre skriftlige rapporteringen fra følgeevalueringen av Felles helse- og sosialplan for Buskerud. Notatet er en kortfattet presentasjon av problematiseringer, oppsummeringer, og tilrådinger. Vi har valgt å bygge opp notatet ved først å presentere arbeidet som er utført av NTF i år 2000 i del I, i del II vurderer vi effekten av de tilrådinger som ble gitt i NTF-arbeidsnotat 2000:1, i del III presenterer vi våre forslag til forbedringer før vi i del IV beskriver hovedinnsatsen for år I NTF-arbeidsnotat 2000:1, del II, gjorde vi rede for hva vi forstår med følgeevaluering, i del III presenterte vi våre teoretiske perspektiver og hovedfokus. Innholdet i disse to delene har vært viktige perspektiv og innfallsvinkler for arbeidet i prosjektet. Fram til nå har vi hatt hovedfokus på organisasjonen, dvs. roller, mandat, handlingsrom, oppgavefordeling og arbeidsformer. I år 2001 vil vi i større grad fokusere på prosjektene, men samtidig vil vi følge utviklingen i organisasjonen. Siden april 1999 har NTF fulgt arbeidet med gjennomføringen av Felles helseog sosialplan i Buskerud. NTFs arbeid har vært gjennomført som Dokumentstudier. Deltakende observasjoner. Konstruktiv og kritisk innspiller/medspiller i møtene til Administrativt samordningsråd og i møter med sekretariatet. Løpende dialog med aktørene. Data er samlet inn gjennom drøftingsmøter eller samtaler med Buskerudrådets arbeidsutvalg, Administrativt samordningsråd, Faglige samarbeidsråd, sekretariatet og prosjektlederne. I perioden har det vært kontakt via telefon eller e-post med både mange av disse aktørene. Arbeidet har vært spennende og berikende. Vi takker alle parter for samarbeidet så langt og lover at vi skal bestrebe oss på å være konstruktive og kritiske innspillere og medspillere i det videre arbeidet. 1 Steinkjer, januar 2001 Roald Lysø prosjektleder Niels Arvid Sletterød seniorforsker

4 2 INNHOLD side FORORD 1 INNHOLD 2 FIGURLISTE 3 1. OM ARBEIDET I ÅR Følgeevaluering Organisasjonen Aktiviteter 5 2. TILRÅDINGER I NTF-ARBEIDSNOTAT 2000: Behovet for formell styring og optimal drift av arbeidet med Felles helse- og sosialplan samspill eller potensiell konflikt? Sekretariatet som katalysator, utviklingsagent, saksbehandler og administrator det muliges kunst? Koordinering og utvikling betinger handlingsrom og legitimitet Deltakerrollen på de ulike arenaer HVORDAN FORBEDRE ORGANISASJONEN? Administrativt samordningsråd (ASOR) Fra faglige samarbeidsråd til utvalg for samarbeidsutvikling Prosjektene Formidlings- og samhandlingstiltak bruk av internett En alternativ organisasjonsmodell Framtida for Felles helse- og sosialplan ÅR LITTERATURLISTE 19

5 3 FIGURLISTE Figur side 1.1: Felles helse- og sosialplan i Buskerud. Organisasjonen 5 3.1: En alternativ organisasjonsmodell 16

6 4 1. OM ARBEIDET I ÅR Følgeevaluering NTFs evaluatorrolle i forhold til å kvalitetssikre resultat- og organisasjonsutviklingen i Felles helse- og sosialplan har tatt utgangspunkt følgende forståelse av hva følgeevaluering er (For mer utdypende drøfting av hva følgeevaluering er vises til NTF-arbeidsnotat 2000:1, del II): "Faglig, kritisk konstruktiv observatør og innspiller eller faglig og kritisk konstruktiv deltaker og medspiller eller en kombinasjon av begge. Denne form for dynamisk og utviklingsorientert evaluering, der evaluator kontinuerlig er med i en dialog, er det NTF benevner som følgeevaluering. Følgeevaluering er altså systematisk regi av kunnskapsutvikling og læringsprosessen på de ulike arenaer, for de ulike aktører og er fokusert mot spesielle resultater og konsekvenser." Etter dette er det klart at følgeevaluering får betydning for: utøvelsen av evaluatorrollen kommunikasjonen og relasjonen mellom NTF og utviklingsagentene i prosjektet (sekretariat, råd og prosjektledere) kunnskapsutviklingsprosessen (kommunikativ og dialogisk) brukerorienteringen av kunnskapen kunnskap for handling etablering og oppbygging av læringsarenaer og læringsaktivitet relasjoner mellom de ulike aktører og læringsarenaene formidlingspraksis (både internt i prosjektet og til offentligheten, både egen formidling og NTF sin formidling) 1.2 Organisasjonen Figur 1 er en modell av organisasjonen Felles helse- og sosialplan. Organisasjonen er kompleks og omfatter både mange nivåer og aktører. Modellen forsøker å illustrere at målene med planen skal synliggjøres på det som her kalles primærarena og omfatter kommuner, fylkeskommune, institusjoner og brukere. Kort sagt, det er befolkningens behov for samordnede og målrettede tjenester som skal være i fokus, og det er primærarenaenes behov og ideer om samarbeid og samhandling som skal danne basis for etablering av adekvate utviklingstiltak og prosjekter. Organisasjonen Felles helse- og sosialplan er i denne sam-

7 5 menheng et verktøy som skal brukes og utvikles for at målene skal nås, utfordringen er å foredle verktøyet. Buskerudrådet AU B E F O L K N I N G E N Primær-arena Pol. Kommuner Adm. Pol. Fylkeskommune Adm. Institusjoner Brukerorganisasjoner B E H O V o g I D E E R Prosjekter P1 P2 P3 P4 P5 Pn? Organisasjon AU Administrativt Samordn.-råd F.råd1 F.råd2 F.råd3 F.råd4 Sekr. Figur 1.1: Felles helse- og sosialplan i Buskerud. Organisasjonen 1.3 Aktiviteter NTF har hatt en rolle som kritisk konstruktiv medspiller og deltaker på ulike arenaer i arbeidet med Felles helse- og sosialplan (jf. pkt. 1.1). Nedenfor summeres aktivitetene opp i stikkord form. Møter og seminar Vi har deltatt på alle møter i administrativt samordningsråd, både som innledere, med forberedte innspill, presentasjoner og som deltakere (jfr. evaluatorrollen) Vi har deltatt på møte med ett av fagrådene (henvisning- og utskrivingsrutiner). Vi har ledet erfaringsseminar/dialogkonferanse. Deltakere var medlemmer i fagrådene og sekretariatet. Formålet var å drøfte fagrådenes oppgaver og plass i organisasjonen. jf. pkt Vi fungerte som både deltaker og innspiller i konferansen.

8 6 Vi har hatt rolle som både deltaker og innspiller i flere fellesmøter for sekretariat og prosjektledere. Vi har deltatt i ett møte med AU for Buskerudrådet. NTFs rolle har vært som innleder, deltaker og innspiller i forhold til arbeidet med planen, organisering av arbeidet. Samtaler, intervjuer og rådgiving Prosjektledere. I forhold til prosjektbeskrivelser, form og innhold; søknader om prosjektmidler, organisering av prosjektet. Sekretariat. I forhold til roller, oppgaver, organisering, tiltak og samarbeid. Evalueringsskjema Evalueringsskjema ble utformet i samarbeid med sekretariat og prosjektledere. Resultatene er benyttet i arbeidet med å utarbeide forslag til tiltak for Det har vært sendt ut evalueringsskjema til følgende personer: Prosjektledere. Det var god respons fra prosjektlederne. Alle hadde lagt ned mye arbeid i å fylle ut skjema. og kom med viktige tilleggskommentarer og forslag. Sekretariat. Vi fikk god respons og gode tilleggskommentarer og innspill. Administrativt samordningsråd. Flere av rådets medlemmer unnlot å svare på skjemaet, men de som gjorde det hadde gode innspill til videre arbeid.

9 2. TILRÅDINGER I NTF-ARBEIDSNOTAT 2000:1 I det følgende vil vi trekke fram de tilrådinger vi gav i evalueringsnotatet i februar 2000 (NTF-arbeidsnotat 2000:1), se på hva som er gjort og hvilke effekter en har fått av tiltakene. Disse vurderingene, sammen med erfaringene fra følgeevalueringen gjennom året danner grunnlager for våre tilrådinger i kapittel Behovet for formell styring og optimal drift av arbeidet med Felles helse- og sosialplan samspill eller potensiell konflikt? Våre råd Det byråkratiske rammeverket må avklares; kjerneoppgaver, sekundære og delegerte oppgaver, politiske og administrative oppgaver, ansvar, fullmakter, saksgang. Spesielt bør en avklare Administrativt samordningsråds styringsfunksjon og instruksjonsmyndighet i forhold til sekretariat, faglige samarbeidsråd og prosjekter i det daglige handlingsrettede arbeidet. Sagt på en annen måte; på hvilket detaljnivå skal eventuell styring skje? I forhold til svaret på dette spørsmålet vil det være naturlig å avklare interne og eksterne rapporteringsrutiner og -innhold i og mellom: Administrativt samordningsråd og Arbeidsutvalget Faglige samarbeidsråd Styringsgrupper for prosjektene Sekretariat leder og medarbeider Prosjektledere En slik øvelse vil kunne bidra både til synliggjøring av og økt bevissthet om hvilke områder som skaper utfordringer og hvilke behov det er for presiseringer og avklaringer. Hva har skjedd? Administrativt samordningsråd har, i møte 22. mars 2000 (bla.), drøftet og vedtatt utdypende beskrivelser, fullmakter og instrukser for rådets arbeidsutvalg, for sekretariatet og for prosjektlederne. Dette har ført til tydeligere ansvars- og oppgavefordeling internt i organisasjonen (jf. pkt. 2.2).

10 8 Selv om det er kommet til en avklaring og en har oppnådd forbedringer, har en ikke fullt ut lyktes med å utløse det handlingspotensial som ligger i oppgave- /rollefordeling og intensjoner. Med så mange aktører skal det godt gjøres å mobilisere alle til innsats til en hver tid. Konklusjonen er at en er på vei, men at det er rom for forbedringer (jf. kapittel 3). 2.2 Sekretariatet som katalysator, utviklingsagent, saksbehandler og administrator det muliges kunst? I følge Felles helse- og sosialplan skal sekretariatet være en pådriver og koordinator for samarbeidsprosesser innen helse- og sosialområdene i Buskerud. Dessuten skal sekretariatet forberede møter og saker for rådene og være et bindeledd mellom dem. Vi oppfatter det slik at sekretariatet både skal ha en innovativ utviklerrolle, en byråkratisk planlegger-/saksbehandlerrolle og en administrativ (leder)rolle. Her er det viktig å være oppmerksom på muligheten for rollekonflikter. Det kan oppstå interrollekonflikter som skyldes at man forsøker å spille uforenelige roller samtidig, eller det oppstår intrarollekonflikter fordi man stilles overfor uforenelige forventninger til utøvelsen av en og samme rolle. Våre råd 1. Disse rollene bør beskrives, særlig med tanke på hvilke oppgaver som tilligger rollen og hvordan man best går fram for å løse dem. administrativ leder koordinator saksbehandler utviklingsagent/pådriver 2. Sekretariatet foretas en gjennomgang av oppgavefordeling; individuelle ansvarsområder og kollektive ansvarsområder. Denne gjennomgangen bør skje både i lys av de rollebeskrivelsene som er gjort. 3. Beskrive møtestruktur og saksbehandlingsrutiner i forhold til rådene.

11 Hva har skjedd? Administrativt samordningsråd har vedtatt en beskrivelse av sekretariatets oppgaver etter innspill fra sekretariatet. Denne beskrivelsen avklarer daglig leders mandat, oppgaver og rolle og er et godt utgangspunkt for å videreutvikle arbeidet i sekretariatet. Det er dessuten foretatt en oppgavefordeling mellom daglig leder og nestleder. Likevel oppleves det slik at sekretariatet slites mellom reaktive og proaktive handlinger. Selv om sekretariatet har fått et legalt handlingsrom er det vår oppfatning at en har et potensial i forhold til å utnytte det Koordinering og utvikling betinger handlingsrom og legitimitet Våre råd For å sikre den uformelle legitimiteten og skape handlingsrom er det nødvendig å utvikle gode informasjons- og formidlingsrutiner mellom aktørene i organisasjonen, mellom organisasjonen, prosjektene og omgivelsene. Vi anbefaler at en samarbeider med fylkeskommunens informasjonsleder om den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av dette; jfr. informasjonsstrategier i Buskerud fylkeskommune. Hva har skjedd? Det er utarbeidet en egen informasjonsstrategi som er vedtatt av Administrativt samordningsråd. Informasjonsbladet Grenseløst sendes til et stort antall mottakere. En vurdering av innholdet i dette bladet viser at det inneholder målrette og aktuell informasjon fra prosjektet. Informasjonen om prosjektene og andre aktuelle tema vil være viktig i tida som kommer. Også på møtene i Administrativt samordningsråd har det vært informert fra prosjektene og andre aktuelle aktiviteter.

12 Deltakerrollen på de ulike arenaer Våre råd 1. Arbeidet med å få etablert Buskerudrådet som øverste arena bør intensiveres. Dette er viktig for å bidra til legitimitet med å gjennomfør arbeidet med Felles helse- og sosialplan for Buskerud. Slik situasjonen nå er opererer Administrativt samordningsråd som om rådet har fått delegert alle fullmakter fra Buskerudrådet. 2. Administrativt samordningsråd bør avklare om rådets medlemmer har en forpliktelse til at de som individer har et selvstendig ansvar for oppfølging mellom møtene, eller om det er slik at jobben utføres som samlet råd i møte og at det videre arbeidet skal utføres av andre. Videre bør det drøftes hva som da blir konsekvensene av den ene eller andre konklusjonen. 3. Administrativt samordningsråd bør avklare hvilke oppgaver og hvilket handlingsrom rådet ønsker å gi AU? Skal AU ha et selvstendig ansvar for å være en pådriver eller oppfølger mellom møtene, eller skal AU f.eks. bare ha en tilretteleggerrolle i forhold til samordningsrådets møter og aktiviteter. Hva har skjedd? 1. Buskerudrådet er etablert. Buskerudrådet har etablert eget arbeidsutvalg, og det ser ut til at AU ønsker å ha en aktiv rolle i forhold til arbeidet for å realisere målene i planen. 2. Vi opplever fremdeles medlemmene i Administrativt samordningsråd som uklare mht. hvordan de opplever sin rolle som medlem i rådet. Vi har ingen klar oppfatning av om i hvilken grad alle rådets medlemmer opplever seg eller fungerer som agenter for Felles helse- og sosialplan. Dette gjelder både deres daglige virke i sine organisasjoner eller nettverk. 3. Oppgavene for AU er avklart og Administrativt samordningsråd forventer at AU skal ha en aktiv rolle mellom møtene i rådet.

13 3. HVORDAN FORBEDRE ORGANISASJONEN? NTF har gjennomført drøftinger med Buskerudrådets arbeidsutvalg, Administrativt samordningsråd, fagrådene, prosjektlederne og sekretariatet med sikte på å finne fram til forbedringer i organisasjonen uten å miste de gode grepene som allerede er foretatt. Målsetting med eventuelle endringer Sørge for en handlingsrettet organisering gjennom å etablere arenaer for idéutvikling, nyskaping og tiltaksutvikling. Skape handlingsrom. Skape motivasjon og engasjement hos aktørene. Skape forpliktelse hos alle aktører i forhold til å bidra til at ideer og tiltak blir foreslått, utviklet og gjennomført. Vurderinger Vi har vurdert størrelse og sammensetning, arbeidsformer/samarbeidsformer og roller i Administrativt samordningsråd, rådets arbeidsutvalg og for de faglige rådene. Forhold knyttet til sekretariatets oppgaver, roller og fullmakter er ikke vurdert i denne omgang, både fordi det er foretatt endringer/forbedringer i løpet av året og fordi sekretariatet uansett må tilpasse seg de endringer som skjer. Vi har ikke hatt grunnlag for å vurdere Buskerudrådet i denne omgang. Vi konstaterer at rådet er etablert og at rådet har valgt et arbeidsutvalg for å ivareta rådets interesser mellom rådsmøtene, men Buskerudrådet har fungert alt for kort tid til at det er gjort noen erfaringer. Som følge av drøftingene med Buskerudrådets arbeidsutvalg konkluderer vi med at det vil være fornuftig å styrke samarbeidet og dialogen mellom AU for Buskerudrådet og AU for Administrativt samordningsråd. Administrativt samordningsråd er stort ti faste medlemmer og tre observatører og er sammensatt av representanter fra fylkeskommune, kommuner, brukerorganisasjoner og observatører fra statlig nivå. Det er vanskelig, men ikke umulig, å skape dynamikk i slike store råd eller uvalg. I tillegg er det slik at rådsmedlemmene innehar ledende og krevende stillinger i sine organisasjoner. Deltakelse i rådet vil derfor konkurrere med den daglige virksomheten. Til nå har rådet i for stor grad vært preget av å konsentrere seg om "det indre 11

14 12 liv" (organisasjonen) og en har hatt problemer med å finne en arbeidsform som kan utløse utvikling og nyskaping. Målsettingen for Felles helse- og sosialplan i Buskerud kan grovt oppsummeres gjennom begrepene forbedring, utvikling og nyskaping i "gråsoneområdet" slik at fylkets innbyggere skal oppleve at tiltaksapparatet samhandler og at tilbudet er samordnet. Rådet bør derfor i større grad spisse sin aktivitet i denne retning. Som hovedkonklusjon mener vi at samordningsrådets størrelse, sammensetting, arbeidsform og medlemmenes rolle bør være gjenstand for en fortløpende vurdering og avspeile både behovet for stabilitet og nyskaping/utvikling. De faglige samarbeidsrådene har ikke funnet sin form og opplever seg i stor grad som revet løs fra organisasjonen, svakt koblet til igangværende prosjekter og usikre på hvilke oppgaver de har. Dette kan blant annet skyldes at Administrativt samordningsråd ikke har satt utviklings- og nyskapingsoppgaver høyt nok på dagsordenen og at samordningsrådet dermed ikke står fram som en tydelig etterspørrer. På den andre siden synes det ikke som om fagrådene har vært i standt til å operasjonalisere sine mandater til praktisk handling. Rådene gir uttrykk for at de ønsker konkrete oppgaver og at det er kort vei fra ord til handling. Flere har hevdet at de faglige rådene burde legges ned og at en bør finne andre måter å ivareta de faglige områdene/utfordringene på. På den andre siden er det et sterkt ønske om å sikre god medvirkning i planen fra både fagfolk og brukere. Brukermedvirkning er da også ett av de bærende prinsipper i planen. I de konkrete prosjektene er det god brukermedvirkning, sannsynligvis fordi en her samarbeider med konkrete målsettinger om konkrete tiltak. Hvordan en kan oppnå slik medvirkning i den formelle organisasjonen bør være et tema for drøfting. Brukermedvirkning i faglige samarbeidsråd som ikke fungerer er i praksis ingen medvirkning. og virker i stedet demotiverende både for brukere og fagfolk. Å legge ned de faglige rådene uten å sette noe i stedet betyr at en har prioritert bort muligheten for økt brukemedvirkning. For å skape bedre dynamikk i organisasjonen foreslås følgende:

15 Administrativt samordningsråd (ASOR) Dagens sammensetting Fra kommunene: fem helse- og sosialsjefer eller tilsvarende, herav Drammen en fast plass. Fra fylkeskommunen: fylkeshelsesjef, alle sykehusene, en leder ved en mindre fylkeskommunal virksomhet innen helse- og sosial, pasientombudet. Fra statlig nivå: Fylkesmann, fylkeslege og fylkestrygdedirektør deltar med en observatør hver. Fra brukerorganisasjonene: to faste medlemmer FFO og eldrerådet. I tillegg deltar sekretariatet på møtene. ASOR har etablert et arbeidsutvalg som består av tre representanter. En fra fylkeskommunen, en fra kommunene og en fra brukerorganisasjonene. I tillegg møter sekretariatet. Forslag til endring Antall medlemmer i rådet reduseres og får følgende sammensetting: tre fra kommunene (en fra Drammen + to fra de øvrige kommunene i Bukerud) tre fra fylkeskommunen (en fra fylkeshelsesjefen, en fra sykehusene, en fra institusjonene to fra brukerorganisasjonene (som nå) Når rådet anser det som nødvendig inviteres representanter fra etater og/eller organisasjoner til å delta på møtene. Her bør samordningsrådet drøfte framtidig forhold til sykehusene og den regionale statsforvaltningen med bakgrunn i de endringer som vil skje innen sykehusdriften fra år Her bør en spesielt vurdere observatørstatus, medlemsstatus eller gjest-/samarbeidspartstatus. ASOR bør i større grad fungere som bestiller og pådriver, og den "byråkratiske" rollen bør tones ned i forhold til "utviklerrollen". Møtene i ASOR organiseres ved at en foretar et tydelig skille mellom saker tilknyttet drift og saker

16 14 som omhandler utfordringer og mulige nye tiltak/løsninger/prosjekter innen helse- og sosialområdet i fylket. Medlemmene i ASOR har et særlig ansvar for å formidle inntrykk og forslag til ASOR og fra ASOR og ut i de nettverkene de representerer. Arbeidsutvalget opprettholdes. I saker som gjelder den daglige driften av Felles helse- og sosialplan, og som ikke innebærer betydelige omdisponeringer av ressurser, har AU fullmakt til å godkjenne endringer. AU har ansvar for at saker til møtene i ASOR planlegges/forberedes og at vedtak følges opp. Det forutsettes et nært samarbeid mellom AU og sekretariatet. Arbeidsutvalget for ASOR bør ha faste møter med Arbeidsutvalget for Buskerudrådet minst før hvert møte i Buskerudrådet. 3.2 Fra faglige samarbeidsråd til utvalg for samarbeidsutvikling De faglige samarbeidsrådene legges ned, men opprettholdes i en kort overgangsfase som faglige utvalg for samarbeidsutvikling med konkrete oppgaver og konkret funksjonstid. Utvalgene får preg av "kontinuerlig midlertidighet" og skal arbeide på oppdrag fra Administrativt samordningsråd med idéutvikling innen sine fagområder. "Kontinuerlig midlertidighet" betyr i denne forbindelse at antall utvalg, sammensetningen av det enkelte utvalg og retning på arbeidet vil variere ut fra hvilke områder og oppgaver en finner det fornuftig å prioritere. Som første oppgave bør utvalgene, innen en gitt tidsfrist (f.eks. innen midten av april 2001), drøfte og foreslå løsninger/tiltak/prosjekter i spørsmål knyttet til samarbeid, kompetanseoverføring, opplæringstiltak, konferanser etc. mellom forvaltningsnivåene, jf. pkt i plandokumentet. Lederne for utvalgene møter i Administrativt samordningsråd (for eksempel i det berammede møtet 15. mai 2001) for å presentere og drøfte løsninger/tiltak/prosjekter. Etter denne gjennomgangen må Administrativt samordningsråd prioritere videre innsats, og det må velges organisatoriske løsninger som sikrer framdrift og resultater. Gjennom en slik organisering kan en sikre sterk kobling til fagfolk og brukere og mellom fagfolk og brukere. Ved at utvalgene får konkrete oppgaver styres også innsatsen i retning av oppnå konkrete resultater gjennom konkrete handlinger. Innstillinger/forslag fra utvalgene vil kunne være viktige bidrag til å etablere kortsiktige tiltak og danne grunnlag for noe mer langsiktig utvikling.

17 15 Samtidig vil forslag fra, og samarbeid med utvalgene kunne bidra til å vitalisere arbeidet både i Administrativt samordningsråd og i Buskerudrådet, bl.a. ved at medlemmer i ASOR vil kunne ta del i utvalgenes arbeid med å realisere prioriterte tiltak/innsatser. 3.3 Prosjektene Prosjektene er i dag organisert med egne styringsgrupper og varianter av prosjekt-/referansegrupper. Prosjektene ledes av en prosjektleder. I noen prosjekter er det i tillegg ansatt en prosjektmedarbeider. Kortfattede rapporter om status (innhold, framdrift, resultater og utfordringer) legges fram for AU og på møtene i Administrativt samordningsråd. 3.4 Formidlings- og samhandlingstiltak bruk av internett I et prosjekt av denne typen burde det ligge vel til rette for å utnytte de muligheter IKT gir. Det bør derfor vurderes om Felles helse- og sosialplan bør etablere en egen hjemmeside, både som et spennende og attraktivt formidlingssted og som et kontaktpunkt for prosjektdeltakere, fagfolk, brukere og interesserte. En slik hjemmeside bør være aktuell og oppdatert, ha en enkel layout, være lett å finne fram i og på den måten være en god markedsføring av plan, prosjekter og tiltak. Den bør videre være enkel å oppdatere og vedlikeholde. Gjennom hjemmesiden vil en kunne legge ut aktuell informasjon, artikler, rapporter, tips, metodiske grep osv. Det er også mulig å etablere diskusjonsgrupper både åpne og lukkede innen aktuelle faglige tema. Bruk av internett gir dessuten både NTF og sekretariatet gode muligheter for å gjennomføre ulike brukerundersøkelser. 3.5 En alternativ organisasjonsmodell Får å skape en organisasjon som er tydeligere på handling og forankring kan en tenke seg en organisasjon sterkere forankret og ledet av det folkevalgte nivået (Buskerudrådet), Administrativt samordningsråd i en utvikler- og pådriverrolle, et sekretariat som det gode bindeleddet og servicesentret for hele organisasjonen og prosjektene som konkrete tiltak for å nå mål. Vi lanserer denne modellen (figur 3.1) som en idé, men presiserer at det er handlingene, aksjonene, som har betydning, ikke de formelle strukturene.

18 16 En alternativ organisasjonsmodell Buskerudrådet = Overordnet råd AU for Buskerudrådet = Styre Prosjekt AU ASOR ASOR -Idéutvikling -Nyskaping -Bestiller -Rådgiver Sekretariatet Ad Hoc Ad Hoc Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Ad Hoc Ad Hoc Figur 3.1: En alternativ organisasjonsmodell 3.6 Framtida for Felles helse- og sosialplan Endringene i eierstrukturen for sykehusene, statlig eierskap, vil fra og med år 2002 få betydning for fylkeskommunens tyngde og status innenfor flere av de områder som omfattes av Felles helse- og sosialplan. På bakgrunn av dette er det reist tvil om fylkeskommunen kan påta seg like store økonomiske forpliktelser som tidligere. På samme bakgrunn vil sykehusene måtte ta stilling til om, og i hvilken grad de ser seg tjent med å bidra i arbeidet med å realisere målene i Felles helse- og sosialplan gjennom å støtte planen med aktiv deltakelse og/eller økonomiske bidrag. Dette er forhold som må avklares innen utgangen av første halvår 2001 slik at en på et så tidlig tidspunkt som mulig kan foreta nødvendige beslutninger og endringer i arbeidet med gjennomføringen av planen. Dette er et ansvar for Administrativt samordningsråd og for Buskerudrådet.

19 17 4. ÅR 2001 Økt fokus på prosjektene Som overskriften indikerer anser vi det nå nødvendig og tjenelig å se på Felles helse- og sosialplan gjennom prosjektene. Dvs. vi deltar og følger fremdeles nøye med i det som skjer i organisasjonen, men vil i større grad se på om arbeidet bidrar til bedre samhandling og tjenesteyting utenfor organisasjonen. Innen de økonomiske rammene NTF har for prosjektet betyr dette at vi vil foreta noen avgrensede målinger i forhold til prosjektdeltakere, folkevalgte, administrasjon, virksomheter og brukerorganisasjoner. Resultatet av målingene vil bli benyttet som grunnlag for videre utvikling av arbeidet med å realisere målene for Felles helse- og sosialplan. I tillegg til at målingene gir oss viktig og nødvendig informasjon vil de være med på å øke bevisstheten, og forhåpentligvis kunnskapen om Felles helse- og sosialplan Målingene vil være et supplement til samarbeidet med prosjektledere og sekretariat. Både prosjektledere og sekretariat vil med jevne mellomrom foreta en egenevaluering slik at vi kan følge med i deres egen oppfatning av utviklingen. Disse egenevalueringene vil gi oss mulighet til å vurdere, gi tilbakemelding og ta opp tema til drøfting, avklaring og utvikling.

20

21 LITTERATURLISTE Lysø, R. og N.A. Sletterød (2000): Følgeevaluering av felles helse- og sosialplan for Buskerud. Arbeidsnotat 1: Fokus på organisering relasjoner, dialog og samhandling. NTF-arbeidsnotat 2000:1. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning. 19

FELLES HELSE- OG SOSIALPLAN FOR BUSKERUD. Arbeidsnotat nr 1: Fokus på organisering, relasjoner, dialog og samhandling

FELLES HELSE- OG SOSIALPLAN FOR BUSKERUD. Arbeidsnotat nr 1: Fokus på organisering, relasjoner, dialog og samhandling FØLGEEVALUERING AV FELLES HELSE- OG SOSIALPLAN FOR BUSKERUD Arbeidsnotat nr 1: Fokus på organisering, relasjoner, dialog og samhandling Roald Lysø Niels Arvid Sletterød NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKKOMMUNER, GARDERMOEN 11.05.16 MARIT C. SYNNEVÅG, MCS:CONSULT FØRINGER UDIRs RAMMEVERK 6 Lokal strategi for språk, lesing

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00.

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. STRATEGISAK SKAL BEHANDLES i VAM IKS STYRE 25.11.2010 Strategisaken består av en overordnet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat15/2004 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 1. års følgeevaluering av Svein Frydenlund

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat 04/2005 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 2. års følgeevaluering Av Svein Frydenlund

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen

Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen Utviklingsprosjekt Faglig ledelse i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen Nasjonalt topplederprogram 20.04. Margaretha Dramsdahl 1 Bakgrunn Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen har eksistert som samlet organisasjon

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015 HANDLINGSPLAN Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund Landsmøteperioden 2012-2015 Visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Rådets sammensetning : Berit Daae Hustad Medlemmer: Anne Cecillie Stenfeldt-Foss

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 10.04.2012 032/12 2 Kommunestyret 25.04.2012 35/12

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 10.04.2012 032/12 2 Kommunestyret 25.04.2012 35/12 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/00775-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 10.04.2012 032/12 2 Kommunestyret 25.04.2012 35/12 Organisering

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16

Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16 Prosjektdirektiv for Prosjektnavn Nye NAV Sandefjord Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16 Oppdragsgiver Prosjekteier Fellesnemnda SAS og Fylkesdirektør NAV Vestfold Hanne Knudsen Sedberg

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Prosjektstyring. Per Olav Nilsen. Revisjonsdirektør Trondheim kommunerevisjon. NKRFs fagkonferanse 2011, Rica Hotel Alta 31. mai

Prosjektstyring. Per Olav Nilsen. Revisjonsdirektør Trondheim kommunerevisjon. NKRFs fagkonferanse 2011, Rica Hotel Alta 31. mai Prosjektstyring Per Olav Nilsen Revisjonsdirektør Prosjekt Prosjektarbeid arbeidsoppgave av engangskarakter som skal realisere et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist, kvalitet og ressursramme.

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Samspillet med administrasjonen. Morten Strand Rådmannen

Samspillet med administrasjonen. Morten Strand Rådmannen Samspillet med administrasjonen Ab Arbeidsøkt kt5 Morten Strand Rådmannen DELKAPITLER Hva er rådmannens ansvar? Delegering til rådmannen Roller og rolleforståelse Tiltak for god samhandling God arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE Sør Varanger KOMMUNE 30.10.05 RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE KS-K as Jan Alm Knudsen 1. INNLEDNING Praksiskriteriene som er brukt

Detaljer

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det

Detaljer

Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune

Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune K:\Reglement\Raadmann\Kjøreregler politikk - administrasjon.docx 1 Vedtatt av Sørum kommunestyre 21.11.1996 i sak 87/96

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen En som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om helsehjelp. Kvalitet Sikkerhet Trygghet

Detaljer

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning Lederkonferansen 2013 Organisering og oppgaveløsning Organisasjonen ØRU Styret RU Sekretariatet Nettverk Nettverk Styret Styret gir oppdrag til administrasjonen i ØRU eller til RU i henhold til strategiplanen

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer.

Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer. INNLEDNING: Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer. Historikk: Vadsø kommune har i en del år hatt et prosjekt kalt Arbeid for bedre

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014. Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune

Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014. Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014 Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune Refleksjon - et sentralt verktøy i en lærende organisasjon generelt og i barnehagevandring spesielt. Forventninger

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse.

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. En menighet er på mange måter en spesiell arbeidsplass, ikke minst fordi vi her opererer i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning 2. 3. november 2015 Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole DISPOSISJON Egen interesse for

Detaljer

Møter. Vår største arena for endringsarbeid

Møter. Vår største arena for endringsarbeid Møter Vår største arena for endringsarbeid OBS Denne presentasjonen tok kun for seg små deler av faktorene som beskrives mer nøye i heftet dere fikk på samlingen: God Samhandling barn og unge. Møter vår

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Rutine for organisering av brukerrepresentasjon, oppnevning og honorering

Rutine for organisering av brukerrepresentasjon, oppnevning og honorering Rutine for organisering av brukerrepresentasjon, oppnevning og honorering Systemet med oppnevning av brukerrepresentanter er viktig områdene for å sikre god og systematisk medvirkning i ASU sitt arbeid

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat Historisk innledning Våren 2005 åpnet bystyret for at skoler som ønsket det kunne innføre driftstyrer i stedet for samarbeidsutvalg som en prøveordning i 2 år Ref sak 39/05 (26. april 2005) Våren 2007

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Seniorrådgiver Einar Lund Lillestrøm 2.12.2011 Hva. K1 - Nasjonalt

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Ansvarliggjøring av skolen

Ansvarliggjøring av skolen Ansvarliggjøring av skolen Ledelsesutfordringer og krav til kompetanse Konferanse om ledelse og kvalitet i skolen 12.- 13. februar 2009 Jorunn Møller Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Sluttrapporten

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse Ledelse i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag Tid for ledelse A - Innledning Utdanningssektoren i Nord-Trøndelag har høy bevissthet og stort fokus på ledelse. Gjennom de siste årene har vi jobbet med å

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Kom nærmere! Sluttrapport fra FoU-prosjektet. Hvordan lykkes som skoleeier. fylkeskommuners arbeid for å bedre elevenes læringsresultater.

Kom nærmere! Sluttrapport fra FoU-prosjektet. Hvordan lykkes som skoleeier. fylkeskommuners arbeid for å bedre elevenes læringsresultater. Kom nærmere! Sluttrapport fra FoU-prosjektet Hvordan lykkes som skoleeier. Om kommuners og fylkeskommuners arbeid for å bedre elevenes læringsresultater P w C Prosjektet hovedmålsetting: Bidra til at kommuner

Detaljer

Sammen om skolen Klæbu kommunestyre 04.02.10. Ordførers svar på interpellasjon om status og framdriftsplaner.

Sammen om skolen Klæbu kommunestyre 04.02.10. Ordførers svar på interpellasjon om status og framdriftsplaner. Sammen om skolen Klæbu kommunestyre 04.02.10 Ordførers svar på interpellasjon om status og framdriftsplaner. Struktur på tilbakemeldingen Kort om bakgrunn. Siden dette er et prosjekt som går helt tilbake

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Styringsgruppemøte i Pilot Småsamfunnssatsing Verran kommune 17. okt 2006 Møterom Fosdalen Verran Servicekontor

Styringsgruppemøte i Pilot Småsamfunnssatsing Verran kommune 17. okt 2006 Møterom Fosdalen Verran Servicekontor Styringsgruppe Sm åsam funn Referat Styringsgruppemøte i Pilot Småsamfunnssatsing Verran kommune 17. okt 2006 Møterom Fosdalen Verran Servicekontor Deltakere: Forfall: Andre: Kolbjørn Almlid, Inge Fornes,

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Nettverk for fokusbarnehager flerspråklige barn Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Barnehage ( namn, adresse, kommune og fylke) Storgaten barnehage, Storgaten 46, 4876 Grimstad,

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk

myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Komplisert samordning for helhetlig Å bære vannmiljøpolitikk staur? Komplisert samordning av myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk Oslo, 16.desember

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer