Likeverd og muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likeverd og muligheter"

Transkript

1 0 Erfaringer og resultater fra prosjekt Likeverd og muligheter I Vennesla kommune barnehageåret Internrapport Djupmyra barnehage, Harestua barnehage, Smååsane barnehage og Solsletta barnehage Likestillingssenteret 0

2 1 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn og organisering... 2 Barnehagedelen av kommuneprosjektet... 2 Utviklingsnettverk... 3 Undersøke og reflektere over egen praksis... 4 Barnehagenes prosjekter... 4 Djupmyra... 4 Harestua... 6 Smååsane... 8 Solsletta... 9 Oppsummering og evaluering Referanser

3 2 Innledning Denne rapporten er en intern dokumentasjon av prosjektet likeverd og muligheter i perioden høst 2012 og vår 2013, da Likestillingssenteret har deltatt som veiledere. I denne perioden har Likeverd og muligheter vært et praktisk rettet prosjekt, hvor barnehagene har reflektert over egen praksis i et kjønnsperspektiv. En kjønnssensitiv pedagogikk handler om å se hvordan gutter som gruppe og jenter som gruppe opplever ulike forventninger og blir møtt ulikt av omgivelsene. Men det handler også om å se det enkelte individ, og gi handlingsrom for alle barn til å uttrykke seg og være som de ønsker, uavhengig av kjønn. Det overordnede målet ved å fremme et likestillings- og likeverdsperspektiv i pedagogikken, er å styrke demokratiet og skape like muligheter, gjennom å gi det enkelte barn større handlingsrom og muligheter for deltagelse. Vi vil takke de fire barnehagene, samt Bess M. Thormodsæter og Wenche Nordli i Vennesla kommune for et godt samarbeid dette året. Det har vært spennende å få jobbe med dere! Nina Johannesen og Mona Renolen, Likestillingssenteret Bakgrunn og organisering Politikerne i Vennesla ga administrasjonen i oppdrag å sette i gang et 3-årig prosjekt i skolene og barnehagene med formål å bedre levekårene i Vennesla kommune. Dette skulle gjøres gjennom å: o o høyne utdanningsnivået bedre likestillingen mellom gutter og jenter Visjonen var at endrede holdninger og handlinger hos ansatte (og foreldre) i barnehager og skoler, vil føre til at barn og unge i Vennesla tar bevisste valg for eget liv i forhold til utdanning og likestilling. Prosjektet er forankret i Kommuneplan Denne igjen er knyttet opp til Regionplan Agder. Hovedmål for prosjektet er at kommunen skal ha system og rutiner som gir ansatte i barnehager og skoler verktøy og metoder samt høy bevissthet i forhold til likestilling og høyere utdanning. Delmål for barnehager og skoler er at ansatte gir jenter og gutter like muligheter, og at ansatte hjelper barna til å ta frie, bevisste og kloke valg til beste for seg selv og fellesskapet Rådmannen v/lederteamet er prosjekteier. Kommuneprosjektet har hatt en styringsgruppe bestående av oppvekstsjef, prosjektkoordinator og representanter fra barnehagene, barne- og ungdomsskolene, oppvekstseksjonen v/skole- og barnehagefaglige rådgivere og Utdanningsforbundet. Skolene og barnehagene har hatt hver sin prosjektgruppe/utviklingsnettverk ledet av skole- og barnehagefaglige rådgivere fra Oppvekstseksjonen. Barnehagedelen av kommuneprosjektet Barnehagerådgiverne i Oppvekstseksjonen, Bess M. Thormodsæter og Wenche Nordli, henvendte seg til alle barnehagene med spørsmål om noen ville være pilotbarnehager. Fire barnehager meldte sin interesse, og prosjektet ble satt i gang i Djupmyra, Harestua, Smååsane og Solsletta barnehager. 2

4 3 Innad har hver barnehage hatt sin prosjektgruppe. Barnehagene ønsket ekstern bistand med et «utenfrablikk», så høsten 2011 ble UiA tilknyttet prosjektet med hensikt å kartlegge nå-tilstanden; om barnehageansatte behandlet gutter og jenter likt. Høsten 2012 ble Likestillingssenteret på Hamar kontaktet for å bistå med veiledning. Denne rapporten tar for seg hva som har skjedd i prosjektet fra høstsemesteret 2012 t.o.m. vårsemesteret 2013, da Likestillingssenteret v/nina Johannesen og Mona Renolen har vært veiledere. Utviklingsnettverk Prosjektarbeidet dette året har vært organisert etter modell for hvordan Likestillingssenteret har jobbet med barnehager i Hedmark. Likestillingssenteret har hatt oppstartskurs for alle ansatte i de fire barnehagene, tre samlinger for alle prosjektgruppene i barnehagene, tre enkeltveiledning i hver barnehage, og holdt presentasjoner på personalmøter og felles foreldremøte. Arbeidet har vært organisert gjennom utviklingsnettverk, der hele personalet har deltatt på personalmøter og kurs, og prosjektgruppene i barnehagene har deltatt på felles samlinger. Dette har gitt mulighet for erfaringsutveksling, og for å høre om hvordan de andre barnehagene jobber og reflekterer rundt tematikken. Diverse temaer er tatt opp, under følger en oversikt: Tretimerskurs for alle ansatte 31.oktober 2012 Kjønn, kultur og samfunn Sentrale føringer: lovverk, rammeplan og handlingsplan Hvorfor og hvordan jobbe med kjønnsperspektivet for å fremme likeverd og like muligheter? Verdispill Nettverkssamling 7.januar 2013 Erfaringsutveksling hver barnehage forteller om sitt prosjekt Store og små fortellinger om jenter og gutter Refleksjonsspørsmål rundt egen barndom Fortellinger om kjønn i barnelitteratur Personalmøter 7. og 8.januar 2013 Den kjønnede pedagogen læring og utvikling i barnehagen Kjønn før og nå Nettverkssamling 9.april 2013 Erfaringsutveksling hver barnehage forteller om hva de har gjort siden sist Mangfoldige vennskap Trygg i eget uttrykk v/ Marion Artnzen Foreldremøte for alle barnehagene 9.april 2013 Velkommen og informasjon om prosjektet Hva handler likeverd og like muligheter om i barnehagen? Jenters og gutters sosiale og språklige kompetanse De ansatte i barnehagene presenterte verdispillet og erfaringer fra refleksjonsprosesser 3

5 4 De store og de små fortellingene om jenter og gutter Undersøke og reflektere over egen praksis I tillegg til å delta i aktiviteter i nettverk med de andre barnehagene, har hver barnehage gjennomført en undersøkelse av egen praksis, samt brukt refleksjonsverktøy i personalgruppa. Alle barnehagene har brukt observasjon og praksisfortellinger som metoder i undersøkelse av egen praksis. Det er gjennomført observasjoner av ulike situasjoner i barnehagehverdagen: Hvordan det kommuniseres i garderoben, hvordan barna blir møtt i måltidssituasjonen og hvor de voksne er i rommet under leken er noen eksempler. Felles for alle observasjonene er at det på forhånd ble definert hva man ønsket å se etter, og deretter utviklet et observasjonsskjema som ble prøvd ut. Disse skjemaene kan være svært enkle, eller inneholde en rekke faktorer. Hvis flere faktorer skal undersøkes, kan det var nødvendig at to personer observerer og noterer, for deretter å sammenligne notatene og se om de samsvarer. Praksisfortelling er en kort episode fra barnehagens hverdag som noteres ned. Den kan beskrive samspillet mellom barna, samspillet mellom voksne og samspillet mellom barn og voksne. Bruk av praksisfortellinger er en metode som kan fange inn trekk ved den praktiske pedagogikken, som utgangspunkt for diskusjon og bevisstgjøring. Formålet er å etablere god praksis gjennom å reflektere over handlinger og erfaringer. I tillegg har det en god metode for å forankre arbeidet med å undersøke kjønnsperspektivet og reflektere over bevisste valg i hele personalet. For å lykkes med å integrere et kjønnsperspektiv i pedagogikken er det nødvendig med langsiktig satsing. Refleksjon er viktig for at en bevissthet om tematikken skal være noe som sitter i veggene i den enkelte barnehage. De ansatte har gitt tilbakemelding om at de er godt i gang med en slik bevisstgjøring, men at de ønsker mer tid på prosessen med å få perspektivet godt integrert i hverdagen. Barnehagenes prosjekter Under følger en beskrivelse av prosjektene i den enkelte barnehage. Alle barnehagene har brukt registrering/observasjon, praksisfortellinger og refleksjonsverktøy. Under utdypes hvordan dette er gjort, hva de fant, og hvilke erfaringer de har gjort seg. Djupmyra Djupmyra barnehage valgte å se på ulike hverdagssituasjoner/rutiner i barnehagen. Det ble tatt utgangspunkt i voksenrollen, og sett på om jenter og gutter ble møtt på ulike måter i garderobe, måltid og lek. For å undersøke dette ville hver avdeling gjøre observasjoner av ulike situasjoner. Parallelt med observasjonene ble det satt mål om å bruke verdispillet, praksisfortellinger, lese litteratur og inkludere foreldrene. Målet med å bruke disse verktøyene var å høyne bevissthet om hvordan de ansatte møter barna. 4

6 5 Avdelig Myrknotten (2-3 år) gjorde fem observasjoner under måltidssituasjoner, og registrerte ulike typer henvendelser til det enkelte barn, deriblant navn nevnt positivt/negativ, hjelp etter å ha bedt om det/uten å ha bedt om det, ord som ble bukt fra de voksne for å gi tilbakemeldinger til barna (eks. snill, flink, stor, tøff), med mer. De områdene de fant størst forskjell mellom gutter og jenter, var spørsmål fra voksen nevnt navn der guttene dobbelt så ofte ble tiltalt ved navn. Videre viste punktet hjelp etter spørsmål, at guttene spurte mer enn dobbelt så ofte om hjelp, sammenlignet med jentene. I undersøkelser i andre barnehager har det kommet fram at gutter ofte får hjelp uten å ha bedt om det (Johannesen og Renolen 2010, 2012), men dette er altså ikke tilfellet i Myrknotten sine observasjoner. Det kom også frem at jentene oftere fikk navnet sitt nevnt i en positiv sammenheng, og at det stort sett bare var jentene som ble beskrevet som snill, god, søt eller flink. I avdeling Myrull (4-6 år) ble det gjort ni observasjoner i påkledningssituasjonen. De fant blant annet at det i liten grad brukes navn i de voksnes henvendelser til barna, og at jentene oftere spør om hjelp med ord, men guttene oftere bruker kroppen for eksempel ved å strekke frem hendene for å få hjelp med votter. De fant også at det var en utfordring å få frem representative tall på ulike typer henvendelser til gutter og jenter, da guttene kledde raskt på seg og gikk ut, mens jentene ble værende lenger i garderoben. Dermed ble det flere registreringer på jentene, og det ble problematisk å sammenligne registreringene på guttene og jentene. Men det at guttene forsvinner ut raskere enn jentene, er i seg selv en interessant observasjon som kan brukes som utgangspunkt for refleksjon over egen praksis. Hvorfor blir jentene lenger i garderoben? Betyr det at gutter får hjelp først? Får jentene mer språktrening når de er lenger i garderoben sammen med de voksne? Tendensene som vises i Djupmyra sine undersøkelser, er at det er størst forskjeller mellom gutter og jenter hos de eldste barna. Skillene er markant mindre på småbarnsavdeling. Dette speiles også i barnas lek og relasjoner seg i mellom. Jentene er mer verbale, mens guttene oppleves som mer fysiske i sin kontaktsøken. Ved måltidene ser man at guttene får mer hjelp mens det ble forventet at jentene skulle vise mer selvstendighet. Disse tendensene har synliggjort skjult praksis og har bidratt til endret fokus på den voksnes rolle. De to øvrige avdelingene har også begynt å gjennomføre ulike observasjoner, men det foreligger foreløpig ingen resultater fra disse. Prosjektet går videre høsten I tillegg til å observere, har Djupmyra brukt praksisfortellinger og verdispillet som refleksjonsverktøy. Under er to eksempler: Verdispillet: I vår barnehage kan en gutt være Lucia Dette var det første kortet vi trakk i verdispillet. Vi oppdaget at dette var et tema vi aldri hadde reflektert over, hos oss er det en selvfølge at Lucia er en jente. Vi kunne ikke finne noen gode grunner til hvorfor vår praksis var slik. Derimot kom vi på at Julenisse-rollen var ikke styrt av kjønn julenisser kan både gutter og jenter 5

7 6 være. Lucia-rollen var forbeholdt en stille, tilbakeholden jente som vi etter beste intensjoner ville løfte frem. Etter denne refleksjonsstunden endret vi praksis. Lucia 2012 i Djupmyra var en jente. Dette ble avgjort ved loddtrekning, og alle de eldste guttene og jentene fikk mulighet for å være med. Det skal sies at alle ville. Praksisfortelling: Fire barn skal kle på seg. En gutt har akkurat fått på strikkebukse, da en jente går forbi. Hun kaster et raskt blikk på buksa stopper opp ser på gutten og sier høyt: «Men den er lilla». Gutten ser nedover seg selv og sier ingenting. Den voksne responderer: Ja, den er lilla og passer perfekt til været i dag god og varm når dere skal ut og leke i snøen. Refleksjon: Det var tydelig for den voksne at jenta syntes det var rart med lilla farge til en gutt. Hun godtok imidlertid at fokuset ble skiftet fra fargen til buksens egenskap. Harestua Harestua barnehage har hatt fokus på hvordan personalet kan bli mer bevisst på hvor og hvordan de møter gutter og jenter i lek. Personalet har jobbet mye med medbestemmelse og arbeid mot samme mål. Siden barnehagen er liten, har alle de ansatte vært sammen om avgjørelser som har blitt tatt, hva som skal observeres og hva de ville se etter. I denne prosessen har de spurt seg: hvor er vi og hvor vil vi, og ut fra dette opparbeidet et felles ståsted. Å arbeide med holdninger og verdier er en prosess, og i prosessen opplever personalet har fått økt bevissthet. Problemstillingen som var utgangspunkt for å observere egen praksis, var: Hvordan kan vi voksne bli mer bevisst på hvor og hvordan vi møter gutter og jenter i lek? De valgte å undersøke dette ved å tegne opp rommene der leken hovedsakelig foregår inne i barnehagen. Ved å dele opp rommet i fire områder på et kart, kunne de krysse av for hvor de voksne og barna oppholdt seg, og hvilken lek de deltok i. Det ble gjort 11 observasjoner hvor det ble registrert hva gutter, jenter og voksne gjorde, og hvor de oppholdt seg i rommet. En overordnet observasjon er at de voksne er der det er rolig lek, og at i denne leken deltar flest jenter. En annen observasjon var at gutter og jenter får ulik respons i buldrelek; guttene får beskjed om å roe seg eller gå et annet sted, mens jentene får fortsette. Personalet undrer over dette, og mener at denne bevisstgjøringen gjør at praksis er i ferd med å endre seg. På småbarnsavdelingen sees ikke de store ulikhetene i hva eller hvem barna velger å leke med. For å observere hvilke aktiviteter barn og voksne holder på med, ble det delt inn i 12 ulike aktiviteter. Mye av dette viste seg å være rolige bordaktiviteter (for eksempel tegning, perling og spill), mens få av aktivitetene ga rom for fysisk utfoldelse. Det var under halvparten så mange gutter som jenter til stede under registreringene. Ingen registreringer viste gutter som lekte alene, de var alltid sammen med voksne eller andre barn. Det ble derimot gjort 11 registreringer der jenter lekte alene. Dette står i motsetning til at personalet hadde inntrykk av at de voksne er mer der jentene er. Kanskje skyldes dette inntrykket at det er mange flere jenter på avdelingen? Gutter befant seg i en aktivitet der en voksen var til stede i 63 prosent av registreringene, men jentene hadde en voksen til stede i leken i 39 prosent av registreringene. Aktivitetene barna valgte viste noen kjønnstypiske tendenser, jenter 6

8 7 drev mer med rollelek og tegning enn guttene, mens guttene var mye mer aktive med lego og biler. Men det var også unntak fra kjønnstypisk lek, det ble tre ganger så ofte registrert at guttene perlet, sammenlignet med jentene. Observasjonene viser noen tendenser det kan være interessant å bruke som utgangspunkt for refleksjon. I tillegg gir det å gjennomføre registreringer og observasjoner et utenfrablikk som gir andre perspektiver på hvordan ting gjøres i den enkelte barnehage. For Harestua ble det et overordnet funn at de voksne stort sett bare deltar i rolige bordaktiviteter, og at det er lite rom for fysisk utfoldelse inne i barnehagen. I tillegg til å observere hva gutter og jenter leker med inne, samt hvor de voksne er i leken, har Harestua brukt verdispillet. Verdikortene brukes til refleksjon, og finnes både for voksne og barn. Under følger en erfaring fra bruk av barnekort hvor både gutter og jenter deltok: Spørsmål fra verdikort: Er det noe jenter får lov til som ikke gutter får lov til? Svar: Jenter får lov til å bli med et sted hvis de er snille og greie, men ikke guttene hvis de er tøysete. Gjennom å snakke med barna om deres erfaringer, kan de ansatte få et innblikk i barnas forståelser av kjønn. Dette igjen kan si noe om hvilke muligheter gutter og jenter opplever å ha. Verdispillet er en god inngangport til slike samtaler med barna. Harestua har også skrevet ned praksisfortellinger underveis i prosjektet. Under følger en praksisfortelling om bursdag og ansiktsmaling: Det er bursdagsfeiring inne hos de små. Bursdagsbarnet har valgt ansiktsmaling som aktivitet denne dagen. Flere av barna velger å være katt eller bamse. De bruker speilet og ser nøye på seg selv og liker resultatet. Da det blir Mie sin tur ser hun på meg og sier - mann. Jeg tegner på bart og skjegg, hun ser i speilet og smiler, de andre ser på henne men ingen kommenterer noe. Så er det Jonas sin tur, han er en av de siste. Ser på meg og sier, - æ vil være dame. Jeg tegner på leppestift og litt mørkere øyenbryn. Han ser seg i speilet og jeg kan se at liker resultatet. De ansatte i Harestua sier at de har begynt å se kjønnsperspektivet tydeligere i hverdagen, og at dette gir rom for å reflektere over muligheter og handlingsvalg. De vil ta med seg den nye bevisstheten om at det er lite rom for fysisk utfoldelse inne i barnehagen videre i prosjektet. Konkret vil de arbeide med fagområdet kropp, bevegelse og helse. Dette for å øke bevisstheten rundt aktiv lek for både gutter og jenter. Barna skal også få innrede et eget rom, hvor prosessen skal bestå i fra drømmer og ønsker til et ferdig rom. Målet er at rommet skal engasjere til aktivitet og utfoldelse, uavhengig av kjønn. 7

9 8 Smååsane Smååsane barnehage har vært bevisste på å lage en felles plattform i barnehagen som utgangspunkt for å kunne reflektere over kjønn og like muligheter, og gå inn å se på egen praksis. Personalet har som utgangspunkt lest og diskutert relevante bøker, blant annet Gi barna 100 muligheter i stedet for 2 (Henkl og Tomicic 2010). De har også brukt flere refleksjonsverktøy i personalgruppa, som verdispillet, dialogkafe, og reflekterende team på avdelingsmøter. Etter dette året oppsummerer personalet at de har kommet langt og blitt engasjert i arbeidet med prosjektet, og at de begynner å merke endret praksis, noe som er motiverende. Men de føler også at de er midt inne i en prosess som de vil fortsette, for at bevisstheten om tematikken skal sitte ordentlig i veggene i barnehagen. Smååsane valgte en felles hovedproblemstilling for alle de fem avdelingene: Gir vi lik oppmerksomhet til gutter og jenter? Småbarns- og storbarnsavdelingene har hatt ulike utgangspunkt for å undersøke problemstillingen. På stor fløy ville de undersøke om de benevner alle like mye ved navn, og hvordan språk og kroppsspråk brukes ovenfor gutter og jenter. Dette ville de undersøke i situasjoner som grensesetting, konfliktløsing og trøst. På småbarnsfløy så de blant annet på hvem som tiltales ved navn, og hvem som får hjelp når de ber om det/ikke ber om det. Det ble utviklet forskjellige observasjonsskjemaer, og en erfaring barnehagen sitter igjen med, er at det fungerer bedre å observere hvis det ikke er alt for mange variabler i skjemaet. I tillegg måtte avdelingene på stor fløy begrense ambisjonene når det gjaldt antall observasjoner. Det kan være vanskelig å finne en balansegang for antall observasjoner. Her er veiledning viktig, samt å være realistisk i forhold til hva som er overkommelig i en travel hverdag. Småbarnsavdelingene gjennomførte fem observasjoner à 45 minutter, disse observasjonene omfattet både måltid og bleieskift. I tillegg til å krysse av i observasjonsskjema, tok de notater underveis. Tendensen fra observasjonene i småbarnsavdelingen, er at jentene er mer selvstendige, mens guttene får hjelp uten å be om det. Observasjonene viste at det etter en periode med prosjektarbeid allerede har skjedd en praksisendring i forhold til hvordan barna tiltales. De voksne tiltaler nesten utelukkende barna ved navn, i stedet for kallenavn som snuppa, tøffing, gutter eller jenter tiltaleformer som de mener at de brukte mer før prosjektet begynte. På stor fløy fant de at det settes ulike grenser overfor jenter og gutter. Så langt oppsummerer storbarnsavdelingen at de ser følgende tendenser: Guttene hankes raskt inn, mens jentene får fortsette. I møte med gutter og jenter tiltales gutter oftere med ordre/korte setninger, mens jenter møtes med beskrivende og fullstendige setninger. Samtidig sees liten forskjell i måten (graden av varme) barna blir møtt på. I konfliktsituasjoner har personalet observert at jentene bruker mer ord/forklaringer og i større kamuflerer det som ikke er bra. Ut fra observasjonene ser Smååsane flere områder de vil jobbe videre med. De vil jobbe med språkgrupper, bruke mer tid i relasjonsbygging og jobbing med det emosjonelle språket, og «bade» også guttene mer i språk. Dette for å hjelpe guttene til økt språklig kompetanse slik at de bedre kan uttrykke sine følelser. Det må også jobbes med at grensesettingen blir konsekvent uansett kjønn. Parallelt med å gjøre observasjoner, har Smååsane barnehage skrevet ned praksisfortellinger. Under er et eksempel: 8

10 9 «Voksenstol» Avdelingen er på vei inn for å spise. En ansatt befant seg i yttergarderoben og hjalp barna som var der. En voksen befant seg i fingarderoben og hjalp barna der. Inne på avdelingen leker noen av barna samlingsstund. Tre av barna sitter eller henger over «voksenstoler», dette er stoler med sete og hjul på. I barnehagen er vi enige om at disse stolene kun er for voksne av sikkerhetsmessige årsaker. En ansatt løftet en gutt av stolen, men jentene som også satt på «voksenstol» ble værende. Ut fra blant annet denne praksisfortellingen, har personalet diskutert grensesetting. I denne refleksjonsprosessen så personalet fordelen av å dra tråden til et annet prosjekt de har hatt; «være sammen», hvor det blant annet handler om å være tydelige og varme grensesettere. De har fått større bevissthet rundt viktigheten av de voksnes oppfølging av rammer og regler, og at måten barna blir møtt på, også kan påvirkes av kjønnsforeventninger. Grensesetting er viktig blant annet for å skape trygghet og forutsigbarhet for alle, uavhengig av kjønn. Personalet hadde gode diskusjoner om hva som ligger i begrepet «tydelig grensesetting», hvor konsekvente er vi i andre situasjoner, og hvor samkjørte er vi? Dersom noen i personalet er lite samkjørte, hvordan påvirker dette barna? Hvordan setter vi egentlig grenser for gutter og jenter? Arbeidet med dette fortsetter høsten Solsletta Solsetta har etter inspirasjon fra prosjekt i Kvinesdal kommune jobbet aktivt med kjønnsperspektivet over tid, ut fra følgende punkter: Å bruke like mye navn prspektivet over tid, ut Å prate like mye med begge foreldre, ta kontakt like ofte med begge to i alle saker Ikke gutte- og jenteleker eller gutte- og jente farger, leker/farger nevnes ut fra det navnet de har Nøytrale navn på rom: lekertogrom - musikkrom - familierom Å være bevisst på hvordan vi snakker med og til gutter og jenter Å se hver enkelt, stimulere dem ut fra deres iboende evner, ønsker og behov, uavhengig av kjønn Store deler av arbeidet har vært fokusert rundt personalets verdier, holdninger og praksis, som kan være både bevisste og ubevisst. Medvirkningstanken har vært gjennomgående i alt arbeidet i barnehagen, men det har vært noe ulikt fokus på småbarns- og storbarnsavdelingene. På 0-3 årsavdelingene har problemstillingen vært hvordan de voksne påvirker barnas lek, og hvordan det legges til rette for at barna får større muligheter til å påvirke leken selv. På 3-5 års avdelingene har barnehagen blant annet sett på hvordan de voksne møter barn som trenger trøst. På småbarnsavdelingene ble det gjort observasjoner over tre uker, både førskolelærere, fagarbeidere og assistenter var med og gjorde observasjonene. Siden de fleste har bidratt har også hele personalet 9

11 10 blitt mer involvert i prosjektet. Som utgangspunkt var det viktig å gå gjennom skjemaet og klargjøre hva man la i det enkelte punkt under observasjonen. Tendenser som sees på 0-3 års-avdelingen er at de voksne oftest plasserer seg der leken er rolig, som for eksempel ved bordaktivitet og lek med tog. De ansatte ble i liten grad observert i aktiv og litt «bråkete» lek. Dette er den samme tendensen som Harestua barnehage så i sine observasjoner. I observasjonene ser det ut til at de minste velger aktivitet uavhengig av kjønn. Selv om gutter noe oftere leker tumlelek og med biler og tog, og jentene noe oftere leker rollelek, er dette ikke betydelige tendenser i materialet. Hvem de minste leker sammen med ser også ut til å være uavhengig av kjønn. På småbarnsavdelingene jobbes det kontinuerlig videre med personalets rolle, blant annet ut fra hvordan de plasserer seg i rommet. 6-års-gruppa hadde et pågående prosjekt der barna skulle utforme et rom. Her ble det lagt ekstra vekt på hensyn til at små og store, jenter og gutter, skulle like seg der. Barna kom i fellesskap fram til at de skulle male verdensrommet med solsystemet på dette rommet. Gjennom forberedelsen kom det opp mange spørsmål som ble drøftet, - hva er gutteting og hva er jenteting? Liker gutter noen jenteting og motsatt? Hvorfor sier vi at for eksempel familielek er jentelek, når det like normalt med gutter som jenter i en familie? De laget en egen rakett der alle fagområdene i rammeplanen ble implementert og dokumentert. Her er hva barnehagen skrev om hvordan prosjekt Likeverd og muligheter, også ble tatt inn i prosjektet med solsystemet: I prosjektet får alle like muligheter til å være med. Alle er med på alle oppgavene på lik linje, uavhengig av kjønn. Her er det om de har lyst eller ikke som teller. Og det har ikke stått på lysten!!! Alle på avdelingen har vært med og deltatt i prosjektet, og alle har fått et flott eierforhold til veggen de har vært med på å male (verdensrommet). Den opplevelsen av at det «jeg» har gjort har betydning for de andre har gitt barna stolthet i arbeidet sitt. 3-6 års avdelingene på Solsletta har undersøkt hvordan gutter og jenter blir møtt i trøstesituasjoner. Utgangspunktet var en antagelse om at jenter får mer trøst og gutter oftere blir møtt med en forventning om å tåle mer opp igjen. Etter observasjoner mente de å se at de ikke gjorde noen forskjell i forhold til kjønn. Det var imidlertid noe vanskelig å få til å observere trøstesituasjoner, fordi de ikke kan oppsøkes men må observeres i det de oppstår. Det blir dermed også vanskelig å måle om det er noen forskjeller mellom gutter og jenter. Et overordnet område de ansatte ble mer bevisste på gjennom observasjon av trøst, var at det er viktig å være mer oppmerksom på barns egen opplevelse av når og hvordan de trenger trøst. Det handler om å bevisstgjøre barnet på egne følelser og bruke språket for å formidle dette. Det gjorde at barna i større grad sjekket seg selv. Det og selv bestemte hvordan og når de ville ha trøst ga økt bevissthet. Ofte fikk vi til svar: «Neida, det gjenge fint», «Nei, treng ikj det». De ansatte opplever at holdningsarbeidet som er gjort, har fått konsekvenser for den daglige praksisen. Barnas medvirkning er kommet bedre fram. De har også observert at en slik tilnærming kan lære barna hvordan de kan trøste/være der for hverandre, noe som er en viktig sosial kompetanse. Denne praksisfortellingen er et godt eksempel på dette: En gutt på fire år ligger på sofaen på avdelinga, han har klemt fingrene sine i døra. Mor var oppringt og på vei. En gutt på tre og et halvt år går bort og stryker han på kinnet uten å si noe, guttene har lite 10

12 11 felles språk. Den «skada» gutten viste med kroppsspråk at dette var godt. Tre-åringen strøk i over 5 min, helt til mamma kom. Solsletta barnehage har også gått gjennom barnelitteratur. Ut fra denne gjennomgangen laget de en liste over bøker som kan være med å formidle åpenhet i forhold til hvordan gutter og jenter kan oppføre seg, kle seg, og hva de kan gjøre. Bevisstheten på hvordan lese bøker er også endret, for eksempel; Oppfatter vi helter som han-kjønn, selv om det er et kjønnsnøytralt dyr det handler om? Rollemodeller i litteraturen kan også bidra til å fremme likeverd og skape rom for mange muligheter. Solsletta har brukt barnekortene i verdispillet sammen med de eldste barna, med spesielt fokus på kortet om vennskap. Barnekortene er laget som en rekke spørsmål innen et bestemt tema, hvor barna sammen med de voksne kan snakke sammen og undre seg over hva for eksempel vennskap er, også sett forhold til kjønnsperspektivet. Solsletta har dokumentert en slik samtale med barna, som ble presentert på foreldremøtet i april. Her er utdrag fra denne erfaringen: Barnas svar i forhold til spillet, var veldig riktige, når vi ser på spørsmålene på verdikortet. Et eksempel: Kan gutter og jenter være venner? Selvfølgelig kan de det, det var ingen som sa noe annet. Når vi spurte det enkelte barnet; Har du noen guttevenner/jentevenner?, ble det litt vanskeligere. Selv om de leker med barn av motsatt kjønn, kunne de ikke si at de var venner med en gang. Etter å ha tatt en ny runde med hva venner er, og hva de kan gjøre sammen, fant noen ut at egentlig så var de venner med barn av motsatt kjønn Oppsummering og evaluering Prosessarbeidet med å reflektere og undersøke egen praksis, er minst like viktig som resultatene av undersøkelsen. Det gir erfaring i å se på egen praksis, og det gir kunnskap om at vi ikke alltid er bevisste på hva vi gjør. Målet med prosjektet er ikke å få gyldige og representative forskningsresultater, noe som selvfølgelig ville kreve helt andre ressurser. Derimot er målet å gjøre kjønnsperspektivet relevant i arbeidet med å fremme likeverd og like muligheter, noe som krever en prosess hvor de ansatte får tid og mulighet til å reflektere. Det er derfor positivt at alle barnehagene har tatt i bruk flere ulike refleksjonsverktøy som de har brukt underveis i prosjektet. På siste nettverkssamling i april ble det delt ut et evalueringsskjema som 17 deltagere svarte på. De som svarte på skjemaet er de som satt i prosjektgruppene og dermed har vært mest aktive i prosjektet. Tilbakemeldingene er jevnt over veldig gode. 14 av 17 gir høyeste skår når de vurderer om prosjektet har gitt økt inspirasjon og kunnskap til å jobbe videre med likeverd og like muligheter i et kjønnsperspektiv. På spørsmålet om prosjektet har bidratt med gode metoder til å jobbe med tematikken, er skåret litt lavere. Vi ser at det kan være nyttig å fokusere noe mer på prosjektarbeid og prosessledelse i den enkelte barnehage. Det kan bidra til at prosjektarbeidet er enda mer selvdrevent, også i perioder når det ikke gis eksternt påfyll. På spørsmål om de ansatte er opptatt av å gi gutter og jenter like muligheter, svarer de aller fleste fem på en skala fra null til fem. På spørsmål om det faktisk er slik at det er rom for å være gutt og jente på forskjellige måter i deres barnehage, gir de fleste et noe lavere skår. Dette gjenspeiler det barnehagene også har sagt; vi er i gang, men vi trenger mer tid for å få praksisen til å etableres som en selvfølgelig del av barnehagehverdagen. Og dette har barnehagene et godt utgangspunkt for å jobbe videre med når prosjektet fortsetter høsten

13 12 Til slutt et lite apropos fra Solsletta barnehage: I Vennesla har vi kvinnelig ordfører, 6-åringene pleier hvert år å være på besøk hos henne. Under besøket viser hun bl.a kontoret sitt, kommunestyresalen og en vegg med portrettbilder av henne sammen med alle tidligere ordførere. I år ble det spørsmål om hvorfor hun var den eneste dama på veggen.. hvem kan gi gode svar på sånt? Men vi tenker at det er veldig positivt at de legger merke til og undrer seg over slike ting! Referanser Henkl, Kristina og Tomicic, Maria (2011) Gi barna 100 muligheter i stedet for 2. Om genusfeller og genudproblemer i hverdagen. Pedagogisk forum Johannesen, Nina og Renolen, Mona (2012) Likestilling i barnehagene. Rapport fra fem barnehager i Hedmark. Likestillingssenteret Johannesen, Nina og Renolen, Mona (2010) Likestilling i barnehagene. Rapport fra fire barnehager i Hedmark. Likestillingssenteret 12

Likestilling i barnehagene

Likestilling i barnehagene Likestilling i barnehagene Rapport fra fire barnehager i Hedmark 2010 Nina Johannesen og Mona Renolen 0 Forord Likestillingssenteret takker Fylkesmannen i Hedmark ved seniorrådgiver Annebjørg Soleim for

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage.

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Hvilke forventninger til kjønnsroller møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Prosjektet Likestilling i barnehagene Likestillingssenteret 2010 Innledning Prosjektet

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Likestillingsprosjekt i Utsikten barnehage 2010

Likestillingsprosjekt i Utsikten barnehage 2010 Liikestilllingspprosjeekt i Utsikten barrnehagge 2010 Kari Johannne Lang-Reee, Heidi Elleevseth og Merete Nilssen Innledning Desember 2009 fikk Utsikten barnehage tilbud om å være med i et likestillingsprosjekt.

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Kvam, St. Sunniva og Anestua barnehager. Bakgrunn for prosjektet: Molde kommune ved Gro T. Ødegård ønsket å starte opp et prosjekt med fokus på arbeid med likestilling

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Lekens betydning for læring i barnehagen

Lekens betydning for læring i barnehagen Lekens betydning for læring i barnehagen Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv(..) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.(..) Vennskap og tilrettelegging

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

Barnehagen og assistentene En intervjustudie

Barnehagen og assistentene En intervjustudie Barn nr. 3 2001:69-87, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barnehagen og assistentene En intervjustudie Grethe Borchgrevink Alu, Lisbeth Bjerke, Anne-Marie Hildershavn, Turid Thorsby Jansen

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen Barns trivsel og medvirkning i barnehagen Barn, foreldre og ansattes perspektiver Åse Bratterud, Ellen Beate H. Sandseter og Monica Seland Rapport 21/2012 Skriftserien fra Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer