UNDERVISNINGSAVDELINGEN VED NKS OLAVIKEN BEHANDLINGSSENTER. EVALUERING AV PROSJEKTET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERVISNINGSAVDELINGEN VED NKS OLAVIKEN BEHANDLINGSSENTER. EVALUERING AV PROSJEKTET."

Transkript

1

2 INNHOLD UNDERVISNINGSAVDELINGEN VED NKS OLAVIKEN BEHANDLINGSSENTER. EVALUERING AV PROSJEKTET. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Mål, målgrupper og oppgaver 2 Aktiviteter Error! Bookmark not defined. Om rapporten 5 2. Nettverk 7 Nettverkskontakter og nettverkssamlinger 7 Fylkeskonferansene om demens.13 Spredning av demens kompetanse: Prosjekt Dem-Kom Undervisning 17 Pakkene : Innføringskursene i aldersdemens 17 Temadager 19 Annen undervisning Veiledning 22 Gruppeveiledning 22 Marte Meo videoveiledning 23 Andre henvendelser Aktiviteter i kommuner og bydeler 26 Igangsetting av tiltak for personer med demens 26 Udekkede behov Oppsummering og konklusjoner 32 Hva har Undervisningsavdelingen utrettet? 33 Utfordringer fremover 37 Avslutning 39 LITTERATUR 40 VEDLEGG 42 I. Metode 42 Kilder til evalueringen 42 Spørreskjemaet Intervjuene 43 Mulige feilkilder 43 II. Utfyllende liste over Undervisningsavdelingens aktiviteter 44 III. Eksempel på program for nettverkssamlinger 45 IV. Eksempel på program fra Innføringskurs i aldersdemens 46 V. Eksempler på program fra fylkeskonferanser 46 VI. Informantenes bestilling av tiltak fra Undervisningsavdelingen 48 1

3 UNDERVISNINGSAVDELINGEN VED NKS OLAVIKEN BEHANDLINGSSENTER. EVALUERING AV PROSJEKTET. 1. Innledning Bakgrunn I forbindelse med Stortingsmelding 50 ( ), Handlingsplan for Eldreomsorgen gikk det ut en forespørsel til kommunene i Hordaland fra Fylkeslegen/Fylkesmannen i januar Da kom det frem at kommunene både manglet tilbud til personer med demens og at eksisterende tilbud ikke var tilstrekkelige. Videre meldte kommunene selv et behov for mer kompetanse på feltet. NKS Olaviken Behandlinggsenter fikk derfor i første rekke en forespørsel fra Fylkeslegen/Fylkesmannen om å starte og drive et nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland. For å organisere dette og imøtekomme kommunenes behov for kompetansebygging på demensfeltet, ble Undervisningsavdelingen i midten av august 1999 opprettet som et 4-årig prosjekt under NKS Olaviken Behandlingssenter. Ved prosjektets slutt er det besluttet å innlemme Undervisningsavdelingen i NKS Olaviken Behandlingssenter. Mål, målgrupper og oppgaver Undervisningsavdelingens mål Utvikling av hensiktsmessige og etiske behandlingsopplegg som forebygger bruk av tvang/beskyttelsestiltak overfor personer med demens. Øke hjelpernes mestring og redusere feilbehandling. Utvikling og vedlikehold av kompetanse lokalt. Bevisstgjøring av helsepolitikere, helseplanleggere og ledere om moderne og hensiktsmessige tiltak. (Fra NKS Olaviken Behandlingssenters informasjonsbrosjyre om Undervisningsavdelingen.) Målgruppene for virksomheten er ansatte på ulike nivå i kommunene som er i kontakt med personer med demens, Nettverkskontakter (deltakerne i Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland), ledere med beslutningsmyndighet på feltet aldersdemens, politikere, arkitekter, interiørarkitekter, byggeutvalg, byggenemder og utbyggere av botilbud til eldre generelt og personer med demens spesielt og studenter ved ulike læreinstitusjoner. Pålagte oppgaver Oppgavene har økt for hvert år prosjektet har vart. I Undervisningsavdelingens årsmelding for 1999 listes følgende oppgaver: Ta i mot henvendelser om undervisning. Organisere undervisning til kommuner, bydeler, institusjoner, samt ulike utdannelsesinstitusjoner og fagmiljøer. Organisere internundervisning. Sekretær i kvalitetsutvalget. Drive nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland. Konsultasjon, veiledning og rådgiving overfor personell i kommunehelsetjenesten og i forbindelse med utbygging av nye institusjoner. I årsmeldingen for 2000, legges følgende oppgaver til: 2

4 Sekretær i undervisningsutvalget. Metodeutvikling (bl.a videoveiledning) og opplæring av nettverkskontakter slik at disse kan drive med egen kompetanseoppbygging lokalt. I 2001 er det føyet videre til: Delta i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter og Psykit (utvikling av intranett undervisningsopplegg for 2. Linjetjenesten). Planlegge og drive Dem-Kom (prosjekt for å dyktiggjøre nettverkskontakter til å drive lokal kompetanseutvikling innenfor demensfeltet). Aktiviteter 1 Oversikten under viser at Undervisingsavdelingen har et bredt spekter av aktiviteter: Innføringskurs i aldersdemens. Innføring av tiltak Deltakelse i kvalitetsutvalg og undervisningsutvalg Temadager : atferd, miljøtiltak, bygg/hager, utredning/ diagnosti- Undervisning på høyskoler: grunn- og videreutdanning NKS Olaviken Behandlingssenter Undervisningsavdelingen Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland Veiledning og Marte Meo videoveiledning Alderspsykiatr i-konferanser Internundervisning Veilednin g/konsule nt-bistand over Div. undervisningsoppdrag Nettverk for musikk og d Seminar Årlige Fylkeskonferanser Arbeidsgruppe for yngre personer med demens Dem-Kom: Dyktiggjøring av lokale kursledere Egne kurs Egne veiledningsgrupper 1 Se vedlegg for en mer utfyllende liste av aktiviteter. 3

5 Type oppdrag Antall: Dager: Type oppdrag Antall: Dager: 2002: 2001: Innføringskurs i demens: Påbeg. 01 avsl pakker 30 Innføringskurs i demens: Påbeg. 00 avsl pakker 45 Innføringskurs i demens: Påbeg. 02 avsl pakker 40 Innføringskurs i demens: Påbeg. 01 avsl pakker 50 Innføringskurs i demens: Påbeg. 02 avsl pakker 30 Innføringskurs i demens: Påbeg. 01 avsl pakker 30 Annen undervisning: 26 totalt Annen underv.: 24 totalt Nettv.saml. + Dem-Kom: 26 ganger Nettv. saml. + Dem-Kom: 32 ganger Temadager: 9 ganger Temadager: 11 ganger Demensfor. + div. møter: 4 ganger Demensfor.+ div. møter: 8 ganger Veiledning: 39 ganger Veiledning: 13 ganger Marte Meo, veil/film: 64 ganger Tabell nr. 1.: Oversikt over Undervisningsavdelingens oppdrag i 2001 og Ved siden av arbeidet har alle de ansatte i prosjektet tatt videreutdanning av ulik art. Oversikten viser en tendens til en liten nedgang i antall pakker av innføringskurset i demens samtidig som der er en sterk økning i veiledningsoppdrag. Dette er en tendens som gjør seg gjeldende også i Bemanning Faglig har Undervisningsavdelingen bestått av to geriatriske sykepleiere, en sykepleier med videreutdanning i aldersdemens, en psykiatrisk sykepleier og frem til sommeren 2002 en psykologspesialist. I november 2002 kom det til en ergoterapeut i en vikarstilling. I tillegg til prosjektleder var der planlagt 3,75 stillinger, hvorav en 75% sekretærstilling. Men det meste av prosjekttiden har avdelingen vært drevet med redusert bemanning. Økonomi Prosjektet er hovedsakelig finansiert gjennom statlige midler via Fylkesmannen/Fylkeslegen på 1,5 mill. pr. år. Prosjektleders stilling er blitt finansiert gjennom NKS Olaviken Behandlingssenter. Videre har avdelingen fått eksterne midler fra Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og fra HSH øremerket ulike prosjekter. I tillegg produserer kursene inntekter for i året gjennom deltakeravgifter. 2 Undervisningsavdelingen, NKS Olaviken Behandlingssenter: Årsmelding

6 Om rapporten På slutten av prosjektperioden var det ønskelig med en evaluering av Undervisningsavdelingens virksomhet i årene som prosjekt. Hensikten med rapporten er derfor å få en oversikt over hva Undervisningsavdelingen har fått til i denne perioden. Det var videre ønskelig med tilbakemeldinger fra brukere og oppdragsgivere som kunne bli retningsgivende for arbeidet videre etter at avdelingen blir innlemmet i NKS Olaviken Behandlingssenter. Problemstillingene har vært: I hvilken grad er målene oppnådd som ble satt ved prosjektstart? Hvor fornøyd er brukerne av Undervisningsavdelingens tjenester? 3 Treffer tilbudene brukernes behov? I hvilken grad oppfyller tilbudene de retningslinjer som er lagt fra helsepolitisk hold gjennom lovgivning og andre føringer? Hvilke satsningsområder bør Undervisningsavdelingen fokusere på fremover? Hovedansvarlig for rapporten har jobbet tett sammen med Undervisningsavdelingen under datainnsamlingen. Avdelingen har kommet med forslag til problemstillinger de mener var viktig å vite noe om og vært med på å utforme spørsmålene i spørreskjemaene. Funnene er blitt presentert løpende for avdelingen etter hvert som dataene er blitt behandlet. Dette har gitt muligheter til å forholde seg til funnene før rapporten var ferdig, slik at kursen videre kunne stakes ut på et tidlig tidspunkt i prosessen og i god tid før innlemmingen i NKS Olaviken Behandlingssenter. Rapporten er bygget opp i kapitler etter Undervisningsavdelingens hovedaktiviteter: Kapittel 2 vil ta for seg Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland. Tema der vil være: Nettverkssamlinger, Dem-Kom-prosjektet og Fylkeskonferansene. Kapittel 3 vil dreie seg om undervisningstiltakene: Innføringskurs i aldersdemens ( Pakkene ), Temadager og annen undervisning. I kapittel 4 er hovedtemaet veiledningen som Undervisningsavdelingen har: Gruppeveiledning, Marte Meo videoveiledning og andre henvendelser og konsulentbistand. I kapittel 5 vil vi se på ulike aktiviteter i kommuner og bydeler for personer med demens, særlig i forhold til tiltak og endring av rutiner. Til slutt i dette kapitler vil vi også ta for oss tilbakemeldinger fra brukere av Undervisningsavdelingens tjenester om udekkede behov. I kapittel 6 avslutter vi med en oppsummering og kommer med noen konklusjoner og utfordringer fremover. Rapporten bygger i hovedsak på data fra ulike spørreskjema som er sendt ut i prosjektperioden, på evalueringsskjema deltakere på kurs og konferanser har fylt ut og på telefonintervjuer. Vi har valgt å legge et mer utfyllende metodekapittel som vedlegg bakerst i rapporten for de som er interessert. Hvem er informantene? Informantene til dataene som ligger til grunn for rapporten er ulike oppdragsgivere og brukere av Undervisningsavdelingens tjenester i Hordaland. Dette inkluderer deltakere i nettverket, ledere på institusjoner (kommunale og private), pleie- og omsorgssjefer, helse- og sosialsjefer, deltakere på Marte Meo videoveiledning og deltakere i Dem-Kom prosjektet. 3 Med brukere menes her deltakere på kurs og konferanser og brukere av andre av avdelingens tilbud. 5

7 I spørreskjemaet 2003 som er hovedgrunnlaget for denne rapporten, 4 ble informantene spurt om hvor de jobbet (figur 1) og hva de jobbet som (figur 2). Over halvparten av de 94 informantene som hadde brukt Undervisningsavdelingens tjenester, jobbet i kommuner i Hordaland, mens 43% jobbet i bydeler i Bergen. 2 informanter kom fra kommuner i nabofylker, og 2 personer valgte å ikke svare på spørsmålet. Årsaken til dette kan være bekymring om gjenkjennelse, da undersøkelsen skulle være anonym. 52% av informantene krysset av at de jobbet som ledere ved institusjon eller hjemmetjeneste. 12% var pleie- og omsorgssjef eller helse- og sosialsjef i kommunen/bydelen. 36% spesifiserte svaret under kategorien Annet. Flere av disse kunne ha kommet under kategorien Leder. 5 Denne gruppen skulle derfor vært noe større. 53 % 2 % 2 % 43 % Bydel i Bergen Kommune i Hordaland Kommune i andre fylker Ikke svart 36 % 12 % 52 % Pleie- og omsorgssjef/ helseog sosialsjef 12% Leder ved institusjon/ hjemmetjeneste 52% Annet 36% Figur nr.1: Hvor informantene jobber. N=94 Figur nr.2 : Hva informantene jobber som. N=94 47 av informantene i denne undersøkelsen er nettverkskontakter. Da det i 2003 var 53 aktive nettverkskontakter i de 41 kommunene og bydelene som er med i Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland, vil det si at de fleste kommunene og bydelene i fylket er representerte i undersøkelsen. 4 For næmrere informasjon om spørreskjemaet, se metodekapitlet i vedlegg. 5 Kategorien Annet besto av følgende: Leder/koordinator for psykiatritjenesten (1), Leder ved dagsenter (3), Senterleder både institusjon og heimetjeneste (1), Virksomhetsleder hjemmetjeneste (1), Avdelings leder (2), Gruppeleder ved demensavdeling (7), Ass. avdelings leder (6), Ass. gruppeleder (1), Førstekonsulent i forvaltningsavdeling (1), Geriatrisk sykepleier.(3), Sykepleier v/dementavd (1), Fagkonsulent (4), Ansatt på dementavdeling (1), Ansvar for miljøarbeid for demente (1), Psykolog (1). Nettverkskontakter (3).Tallene i parentes er antall informanter som har svart dette. 6

8 2. Nettverk Nettverkskontakter og nettverkssamlinger I Stortingsmelding 50 ( ), Handlingsplan for Eldreomsorgen ble eldre med demens nevnt spesielt. Fylkeslegen/Fylkesmannen fant i forbindelse med kommunenes handlingsplaner for eldreomsorgen at kommunene trengte mer kompetanse både innenfor fagfeltet aldersdemens og i forhold til å lage langsiktige planer til denne gruppen eldre. 6 Etter oppdrag fra Fylkeslegen/Fylkesmannen opprettet derfor NKS Olaviken Behandlingssenter i 1998 et nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland. Målet med Nettverket var tredelt: For det første å kvalitetssikre tilbudet til personer med demens og for det andre å utvikle ressurspersoner for demensarbeidet i kommunene/bydelene og for det tredje å øke kommunene/bydelenes kompetanse på feltet. 7 Nettverkskontaktenes oppgave er å være pådrivere i demensarbeidet i egen kommune/bydel. Dette er i tråd med hva pleie- og omsorgsledere/helse-og sosialsjefer i Hordaland oppga at de ønsket fra nettverkskontaktene i en spørreundersøkelse om Nettverk for demens i Hordaland i I 2003 er alle kommunene i Hordaland unntatt en og alle bydelene i Bergen med i nettverket. Nettverket drives først og fremst gjennom grupper av nettverkskontakter som treffes på 4-5 nettverkssamlinger samt de årlige Fylkeskonferansene. Undervisningsavdelingen inviterer til nettverkssamlinger, bidrar med det faglig innholdet, drøfter den enkelte kommunes planer og tiltak og samarbeider om arrangering av kurs. Kommunene og bydelene forplikter seg til å tilrettelegge for at nettverkskontaktene får delta på samlingene og at de får delta i det kommunale planarbeidet i forhold til tiltak overfor personer med demens. De skal dessuten sørge for at politikere og toppadministrasjonen blir orientert om nettverksarbeidet. Nettverkskontaktene kan videre orientere om arbeidet i de ulike utvalgene eller i inntaksmøter. 8 Nettverkssamlingene Nettverkssamlingene foregår i de enkelte kommuner/bydeler og nettverkskontaktene er vertskap på omgang. Gruppene drøfter aktuelle tiltak og dimensjonering av tjenestetilbudet i forhold til antall demente i gjeldende kommune/bydel. Kontaktene får innsikt i ulike problemstillinger og tiltak som vertskommunen presenterer. Dette kan gjelde omvisning ved botilbud eller dagsenter, erfaringer fra nybygg og iverksetting av tiltak. Slik blir erfaringer fra en kommune tilgjengelig for flere kommuner. Tiltakene i omsorgskjeden for personer med aldersdemens er fast tema på nettverkssamlingene. (Fra NKS Olaviken Behandlingssenters brosjyre om Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland) I 2003 var det 53 aktive kontakter i nettverket. 47 av disse (89%) svarte på spørreundersøkelsen. (Se figur 3.) Nettverkskontaktene er Undervisningsavdelingens viktigste støttespillere i kommunene, og det er derfor av stor betydning at de er så godt representerte i undersøkelsen. 6 Elisabeth Moen i Demens Vol.6/nr Ibid 8 Fra NKS Olaviken Behandlingssenters brosjyre om Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland. 7

9 Nettverkskontakter 50% 45 % 5 % 50 % Forhenværende nettverkskontakter 5% Andre 45% Figur nr.3: Fordeling av nettverkskontakter blant informantene. N=94. 5% av informantene hadde tidligere vært nettverkskontakter. Som i helsevesenet for øvrig, er der også utskiftninger av deltakerne i Nettverket. Årsaker til dette er ofte at en nettverkskontakt skifter jobb. I noen tilfeller trekker også kontakten seg for å slippe til andre for ikke å sitte alene med kunnskapen, som en kontakt uttrykte det. Noen av nettverkskontaktene er helt nye - det vil si at de kommet til i nettverket de siste månedene. Flere av svarene vil derfor kunne bære preg av at de ennå ikke har deltatt eller har kunnskap om enkelte av Undervisningsavdelingens tilbud. 41 av de 42 informantene som ikke var, eller aldri hadde vært, nettverkskontakter svarte på spørsmålet om de kjente til Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland. 31 svarte at de kjente til nettverket, mens 10 svarte at de ikke gjorde det. (Se figur 4). 24 % 2 % 74 % Kjenner til Nettverk for aldersdemens Kjenner ikke til Nettverk for aldersdemens Ikke svart Figur nr.4: Kjennskap til Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland blant informantene som ikke var nettverkskontakter.n=42. Hvis vi ser på informantene totalt sett, kjente altså 88% til Nettverket for aldersdemens. At prosenten ligger så høyt kan ha en sammenheng med mottakerne av spørreskjemaet: Alle oppdragsgiverne til Undervisningsavdelingen. Det er også sannsynlig at fordi Nettverket har vært drevet i 5 år, har tidsfaktoren bidratt til økt spredningen av kunnskap om det. I tillegg har flere av dem som ikke er nettverkskontakter deltatt som nøkkelpersoner på Fylkeskonferansene om demens som Undervisningsavdelingen arrangerer. Videre er nettverkskontakter som skifter jobb med på spre kunnskap om Nettverket til sine nye arbeidsplasser. Noen av de som ikke kjenner til Nettverket om aldersdemens kan være nytilsatte med begrenset kunnskap på dette feltet. Andre som hører inn under denne gruppen kan jobbe på 8

10 private institusjoner, ettersom disse er sterkt representert blant Undervisningsavdelingens oppdragsgivere. De private institusjonene er i ulik grad trukket inn i kommunene/bydelenes planarbeid om demens, de har ikke nettverkskontakter og deltar dermed heller ikke på Fylkeskonferansene om demens. Det er derfor viktig å ha nettverkskontaktene med på innføringskursene, slik at de kan få presentert seg for deltakerne og forklart sin rolle. Det er kursleders ansvar å få nettverkskontaktene med på dette, og det ser ut til at dette må innskjerpes hvis kunnskapen om nettverket skal nå ut til alle. Men den enkelte nettverkskontakt har også et ansvar for at nettverket skal bli kjent i egen kommune/bydel. Dette var det hyppigste svaret til nettverkskontaktene på spørsmål om hva de ville gripe fatt i fremover i spørreundersøkelsen i Samtidig kom det frem at det oppleves som en tung jobb å være pådriver for demensarbeidet på denne måten. Hvem er nettverkskontakter? 30 (59%) av de 52 nåværende og tidligere nettverkskontaktene som svarte på spørreskjemaet i 2003 var ansatt i kommuner i Hordaland. 20 (39%) jobbet i bydeler i Bergen og 1 i kommune i annet fylke. 9 Mer enn halvparten av nettverkskontaktene jobbet på en institusjon, mens rundt 1/3 jobbet i hjemmetjenestene. (Se tabellen under). Det er mulig det er derfor institusjoner er de som etterspør Undervisningsavdelingens tjenester hyppigst, både når det gjelder undervisning og andre former for kontakt. Hvor nettverkskontaktene er ansatte N=51 Kommuner i Hordaland 59 % Bydel i Bergen 39 % Kommune i annet fylke 2 % 100% N=46 Institusjon 48 % Hjemmebaserte tjenester 26 % Hjemmebaserte tjenester og institusjon 15 % Dagsenter 7 % Hjemmebaserte tjenester, institusjon og dagsenter 4 % Tabell nr.2: Oversikt over hvor nettverkskontaktene jobber. 100% Videre har over 60% av nettverkskontaktene en lederfunksjon i At de innehar slike posisjoner vil øke mulighetene for å få gjennomslag for demensarbeidet i kommunene og bydelene. 9 En informant svarte ikke på spørsmålene. Dette kan ha å gjøre med behov for anonymitet. 9

11 Nytten av å delta i nettverket På spørsmålet om hvilken nytte de hadde av å delta i Nettverket om aldersdemens svarte 38(81%) av de 47 nettverkskontaktene at de hadde mye nytte av deltakelsen og 9 (19%) svarte at de hadde noe nytte av dette. Ingen svarte at de hadde lite eller ingen nytte av å delta i Nettverket. I tillegg svarte 2 tidligere nettverkskontakter mye nytte på dette spørsmålet (se figur 5). I undersøkelsen om nettverket for demens i Hordaland i 2001 svarte 40 nettverkskontakter på spørreskjemaet. Av disse opplevde 43% av deltakelse i nettverket var svært nyttig, 53% nyttig og 4% svarte vet ikke på dette. Heller ikke her var det noen som svarte at de hadde lite eller ingen nytte av deltakelsen (figur 5). 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % N= N=40 0 % Mye nytte Noe nytte Vet ikke Figur nr 5: Grad av nytte av deltakelse i Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland i 2001 og Selv om svarkategoriene ikke er helt identiske, kan det likevel se ut som om det er flere av nettverkskontaktene i 2003 som har stor nytte av deltakelsen i nettverket, enn i Undervisningsavdelingen har hatt som mål å være lydhør for deltakernes behov, og å prøve å tilpasse tilbudene i henhold til dette underveis i prosjektet. Flere av nettverkskontaktene gir tilbakemelding om at dette er positivt. Tallene ovenfor kan muligens gjenspeile at Undervisningsavdelingen har lykkes med dette. I 2001 svarte 2/3 av nettverkskontaktene at det var den faglige oppdateringen som var viktigst ved deltakelse i nettverket. Da dette var helt i begynnelsen av arbeidet med nettverk, var det ikke mange som hadde kommet i gang med konkrete tiltak i kommunene. For godt over halvparten av informantene som svarte på spørsmålet var erfaringsutvekslingen med andre nettverkskontakter viktig (figur 6). 10

12 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 69 % 58 % 31 % 27 %19 % 12 % 8 % Faglig oppdatering/ kunnskap Erfaringsutveksling Kontakt Planarbeid Støtte Inspirasjon Annet Fig. nr. 6: Nytte for nettverkskontaktene ved deltakelse i nettverket i I 2003 ble nettverkskontaktene også bedt om å konkretisere nytten av å delta i nettverksarbeidet. Det som skåret høyest var Økt kompetanse på hensiktsmessige tiltak for personer med demens. 98% av de nåværende nettverkskontaktene krysset av for dette. Erfaringsutveksling med andre nettverkskontakter kom som nr. 2 på en slik rangering - 94% krysset av for dette. 79% krysset av for Økt kunnskap om demens, mens Støtte fra likesinnende var viktig for 53% av nettverkskontaktene. 4% krysset av for Annet: 11 (figur 7). 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 98 % 94 % 79 % 53 % 4 % N=47 Økt kompetanse på tiltak Erfaringsutveksling Økt kunnskap om demens Støtte Annet Figur nr.7 : Nytte for nettverkskontaktene ved deltakelse i nettverket i N=47. Det kan altså se ut som om det har foregått en dreining fra 2001 til 2003 av hva som er i fokus for nettverkskontaktene: fra behov om mer teoretisk basert kunnskap til en mer praktisk orientering i forhold til tiltak. Dette ligger klart i tråd med målsetningen som Undervisningsavdelingen har satt for nettverksarbeidet, og kan skyldes at det etter hvert er opparbeidet stor kunnskap om demensarbeid i nettverket, og at det derfor blir viktig å få bruke denne kunnskapen gjennom å sette i gang praktiske tiltak. Møtesteder for erfaringsutveksling og støtte 12 Økt fokus på tiltak kan også henge sammen med måten de fleste nettverkssamlingene blir gjennomført. 13 En kommune får i oppdrag å være vertskap for samlingen og kommunens av de 40 nettverkskontaktene svarte på spørsmålet. 11 Svarene her var: Blir brukt som foredragsholder om emnet, med i ressursgruppe psykiatri/demens i bydelen. Har nettopp begynt som nettverkskontakt, men ser det som svært spennende og nyttig. 12 Se vedlegg for eksempler på program for ulike nettverkssamlinger. 11

13 pleie- og omsorgssjef eller helse- og sosialsjef orienterer om tilbudet de har til personer med demens. Dette kombineres med ekskursjoner hvor tiltakene blir vist i praksis. Noen møter blir lagt til NKS Olaviken Behandlingssenter der fokus er på ulike aktuelle utfordringer som nettverkskontaktene opplever i sin arbeidssituasjon. I tillegg blir det på alle samlinger undervist om spesielle tema i forhold til demens. I begge undersøkelsene skårer erfaringsutveksling med andre nettverkskontakter høyt som en god nummer 2 på rangeringslisten. Det er derfor viktig at det fremdeles legges til rette for at kontaktene fortsatt kan møtes regelmessig. I spørreundersøkelsen om Nettverket i 2001 kom det tydelig frem at nettverkskontaktene opplevde å trenge alliansepartnere for å få gjennomslag for endringer og igangsetting av tiltak i kommunene og bydelene. Dette er fremdeles et behov for nettverkskontaktene. Videre antyder datamaterialet fra 2001 at det var på nettverkssamlingene erfaringsutvekslingen og kontakten foregikk, og at nettverkskontaktene i langt mindre grad tok kontakt med hverandre på egen hånd. Undervisningsavdelingen har derfor oppmuntret til slik kontakt, og kontakt mellom nettverksdeltakerne har økt de siste årene. I følge nettverkskontaktene konsulterer flere hverandre før oppstart av tiltak som dagsenter eller demensteam eller demensavdelinger. I flere tilfeller har kommuner og bydeler besøkt hverandre eller invitert andre som er kommet i gang med slike tiltak for å lære av disse. Møtene har skjedd uavhengig av Undervisningsavdelingen. Gjennom erfaringsutveksling får tiltak som er vellykket et fokus som kan gi ny giv og motivasjon for både presentører og tilhørere. Samtidig er det viktig at slike presentasjoner brukes med varsomhet. Enkelte kontakter har gitt uttrykk for at i perioder der de opplever motgang og stillstand i demensarbeidet og at de ikke får ting til, er det vanskelig å komme på samlingene. Det må derfor fortsatt gjøres tydelig for deltakerne i nettverket at det er helt normalt at arbeidet har sine opp- og nedgangsperioder. Nettverkssamlingene skal være et sted der deltakerne også kan få forståelse for sine frustrasjoner og motløshet ikke et sted der det gjelder å være flinkest i klassen. Et annet problem som nettverkskontaktene opplever i forbindelse med samlinger er geografien i Hordaland. Store avstander, fjord og fjell gjør at reisetiden kan bli uforholdsmessig lang. Med reisetid på over 3 timer hver vei hender det at enkelte synes det tar for mye ressurser og melder avbud. Mange innehar dessuten en lederfunksjon og må foreta prioriteringer i forbindelse med dette. Måten å jobbe på i nettverksgruppene må hele tiden være gjenstand for dialog med deltakerne. For få ned reisetiden kan det være hensiktsmessig å se på den geografiske inndelingen av gruppene. 13 Se også s

14 Fylkeskonferansene om demens. Et av virkemidlene Undervisningsavdelingen har for å drive Nettverk om aldersdemens for kommunene i Hordaland er en årlig to dagers fylkeskonferanse. Da blir nettverkskontaktene oppfordret til å ta med seg en eller flere nøkkelpersoner på konferansen, enten helse- og sosialsjef, pleie- og omsorgssjef, leder for hjemmetjenestene eller andre viktige alliansepartnere. På konferansene står - foruten faglig påfyll gjennom spesielle tema som nettverkskontaktene har vært med på å bestemme - erfaringsutveksling sentralt. Dette er enten organisert ved at utvalgte kommuner presenterer i plenum tiltak for personer med demens som de mener fungerer bra, gjennom gruppearbeid, eller mer uformelt gjennom den sosiale settingen. Tema for konferansene har vært følgende: : Kvalitetssikring av omsorgskjeden og planarbeid. 2001: Sansehager, differensiering av botilbud og miljøterapi. 2002: Musikk og demens. 2003: Hjemmeboende personer med demens og yngre personer med demens. Konferansene kan betegnes som arbeidskonferanser ettersom det blir lagt stor vekt på deltakernes egenaktivitet gjennom individuelt arbeid og arbeid i grupper. Hensikten med dette er blant annet at de skal jobbe med hvordan de presenterte tiltakene kan integreres i egen kommune eller bydel og å få inspirasjon og støtte til dette gjennom gruppearbeidet. Undervisningsavdelingens mål for Fylkeskonferansene om demens i Hordaland Å løfte demens som et viktig tema for kommunene/bydelene generelt. Sette fokus på aktuelle temaer og utfordringer i demensarbeidet. Knytte kontakt med andre nettverkskontakter Synliggjøre hva som vokser frem i demensarbeidet i Hordaland. Ny faglig input og inspirasjon. Antallet deltakere har variert noe. I 2000 var det 66 deltakere, i og i deltakere på konferansene. Spørreundersøkelsen i 2003 viser at 66% av informantene hadde deltatt på en eller flere av Fylkeskonferansene. 87% av nettverkskontaktene hadde vært med på disse. 15 Andelen nøkkelpersoner som har deltatt har steget. Litt over halvparten av nettverkskontaktene hadde med en nøkkelperson fra kommunen i 2000, mens nesten alle hadde dette i 2002 (figur 8). At så mange deltar kan kanskje skyldes at deltakerne blir sterkt subsidierte av Undervisningsavdelingen egenandelen er svært lav. Et par kommentarer på evalueringsskjemaene til konferansene viser at ikke alle er like glade i slike gjørekonferanser, men ønsker en mer passiv rolle på høre-konferanser som er bygget på foredrag. Disse synes imidlertid å være i mindretall. De fleste som har svart på evalueringsskjemaene mener gruppearbeidet er givende. 14 Se vedlegg for eksempler på program for Fylkeskonferanser om demens for nettverket i Hordaland. 15 Undervisningsavdelingen er kjent med at enkelte nettverkskontakter ikke har deltatt på Fylkeskonferansene fordi disse har kollidert med andre arrangementer. Flere har dessuten begynt som nettverkskontakter etter at siste konferanse er blitt avholdt. Det er sannsynlig at de fleste av de 5 nettverkskontaktene som ikke har deltatt, hører til disse. 13

15 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 62 % N=66 38 % 52 % 48 % 51 % 49 % N= N=72 Nettverkskontakter Nøkkelpersoner Figur nr 8: Deltakere på fylkeskonferansene i 2000, 2001 og I 2000 var det et stort tema for nettverkskontaktene hvordan de skulle få forankret endrete holdninger og få gjennomslag for tiltak i demensarbeidet i sin kommune/bydel. 16 Undervisningsavdelingen oppfordret derfor til at ledelsen for pleie- og omsorg, helse- og sosialtjenesten og hjemmetjenesten deltok på Fylkeskonferansene. Dette synes å ha hatt positiv effekt. Derfor er det av stor betydning for demensarbeidet i Hordaland at det er så høy deltakelse av personer i slike nøkkelstillinger på konferansene. På slutten av hver konferanse deles det ut evalueringsskjema som deltakerne blir oppfordret til å fylle ut, slik at Undervisningsavdelingen kan vite om de når målgruppens behov og hva de eventuelt må endre. I 2000 ga 68% av deltakerne en generell vurdering av konferansen på en skala fra 1 til 10 der 1 var dårlig og 10 var godt. I 2001 svarte 63% og i % av deltakerne på dette. Gjennomsnittlig vurdering av konferansen ligger rundt 9 på alle konferansene, noe som må sies å være et svært bra resultat. 17 I tillegg har mange kommet med konstruktive kommentarer, blant annet om organisering på konferansene og tema, som Undervisningsavdelingen har hatt nytte av i senere arbeid med fylkeskonferansene. En ting er at deltakerne er begeistret på selve konferansen en annen ting er hvilken nytte de har av det de har lært når de kommer tilbake på jobb. For å vite litt mer om varigheten av effekten fylkeskonferansene har, spurte vi etter nytteverdien av å delta på disse for demensarbeidet i kommunen/bydelen i spørreskjemaet for Av de 62 som hadde deltatt på fylkeskonferansene synes 61% de var svært nyttig, 35% svarte noe. 2% svarte vet ikke og 2% svarte ikke på spørsmålet. Ingen svarte at konferansene var lite eller ikke nyttige (figur 9). 16 Dette var stadig et tema på nettverksmøter og gjenspeilte seg i kommentarer på evalueringsskjemaet fra Fylkeskonferansen I 2000 litt over 9, og i 2001 og 2002 litt under 9. Tall fra 2003 foreligger foreløpig ikke. 14

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer